Газета "Ми всі українці"

Page 1

Український світ робить вибір # 1 (15) 2014 рік

Голова Ради Старійшин МГО "Ми Українці" Лідія Горбунова:

"Майбутній Президент об'єднає країну" На своєму засіданні Рада Старійшин МГО "Ми Українці" ухвалила рішення про підтримку кандидатури Петра Порошенка на виборах Президента України

Час важких випробову вань для нашої держави спонукає кожного чітко окреслити власну грома дянську позицію. На сході, в центрі, на заході, на пів дні і півночі ми всі україн ці. Прагнемо жити вільно, у добробуті, чесно і безпеч но. Просто кажучи, україн ці воліють жити по ново му. Наш кореспондент по цікавився в Голови Ради Старійшин МГО "Ми Ук раїнці" Лідії Горбунової про участь організації у ви борчій президентській кампанії. Лідіє Миколаївно, на ша організація чи не пер шою оголосила свій вибір серед кандидатів на посаду Президента України. Чому

саме Петра Порошенка ви вирішили підтримувати? Передусім, тому, що програма Петра Порошен ка співзвучна з основними принципами діяльності на шої організації та співвід носиться з завданнями, які вирішують наші осередки. Петро Порошенко гаран тує стабілізацію ситуації в Україні та поступальний її розвиток, об'єднавши всю країну. Ми віримо, що саме він здатний відновити дові ру до влади, дотримуючись заявленого ним принципу побудови команди виключ но за професійними якос тями кожного кандидата на будь яку посаду. Поза тим на наше переконання Петро Порошенко як ніхто

інший здатен стати Прези дентом усієї країни. Тобто він може об'єднати навко ло державотворчих прог рам і Схід, і Захід, Південь та Північ. Це те, чого най більше зараз потребує сус пільство. Ми розуміємо, що є проблеми економіки, безпеки, соціальні пробле ми, які треба вирішувати нагально. Але порозуміти ся ми мусимо передусім. І назавжди. Без національ ної солідарності ми не здатні будемо вирішити бо дай щось. Можливо й інші кан дидати змогли б впорати ся із завданням? Одні кан дидати уже зараз почина ють формувати батальйо ни ополченців на захист країни … Ото ж бо… Президент, або ж нині кандидат у Пре зиденти не повинен займа тися цим. У нас що, нема Збройних сил, міліції? Тре ба передусім навести лад у цих структирах, а не ство рювати щось додаткове, на що, либонь, доведеться витрачати і так куці дер жавні фінанси. Ми переко нані, що кандидат в Прези денти Петро Порошенко як результативний менед жер, чесний політик та сві домий державний діяч дасть раду безпековим пи

танням, як і всім іншим. Вважаємо, що він зможе виправдати надії, які пок ладають на нього українці. Усі кандидати гаран тують, що виправдають надії… Так, на посаду Прези дента претендують знані і шановані у суспільстві лю ди. І якраз суспільні нас трої орієнтують нас на пра вильний вибір. Петро Пе рошенко якраз і є незапе речним лідером серед кан дидатів. Отже, більшість українців бачать в ньому такого державного менед жера, який здатен вивести країну з руїни. Це надзви чайно важке завдання. Але ж і ми, обираючи нового Президента, повинні під ставити йому плече солі дарності. Ми ж хочемо і зможемо жити по новому усі разом і кожен зокрема. Тож давайте будемо орієн туватися на програму Пет ра Порошенка. До речі, і нинішні кандидати повин ні подумати над тим, нас кільки вони можуть бути корисними країні після ви борів чи здатні будуть по руч з новообраним главою країни засучити рукави і працювати на розвиток країни.

Закінчення на сторінці 2.

Активістка Міжнародної громадської організації "Ми Українці" Тетяна Протчева балотується на депутата Київради

Тетяна Протчева: 3 4 "Моя задача прославити Україну у світі" стор.

Представники понад 20 українських громад закордоння підписали звернен ня до кандидатів у президенти України на виборах 25 травня із вимогою зняти свої кандидатури на користь єдиного кандидата. Звернення адресовано Петру Поро шенку, Юлії Тимошенко, Олегові Ляшку, Анатолію Гриценку, Дмитрові Ярошу, Ользі Богомолець та Олегу Тягнибоку. "Задля національного порятунку державі доконче потрібний легітимний президент, обраний вже у результаті першого туру президентських виборів. Розпорошувати голоси виборців зараз це діяти на користь Москви та свідомо знищувати Україну", йдеться у звер ненні. Підписанти закликали усіх канди датів у президенти, які декларують свої патріотичні та державницькі позиції, "відкинути особисті амбіції та згуртува тися навколо найвірогіднішого пере можця і публічно закликати своїх при хильників віддати свої голоси за нього для перемоги вже у першому турі". "Закликаємо спільно посприяти єди ному кандидату з найвищим рейтингом перемогти на виборах у першому турі та виробити спільну стратегію національ ного порятунку, запропонувавши вирі шення ключових питань", зазначено у зверненні. Серед названих питань лік відація корумповано кланової системи, повна і тотальна люстрація державного управлінського апарату, органів право порядку та суддів і прокуратури, відрод ження малого та середнього бізнесу, проведення виборів до парламенту за пропорційною системою та відкритими партійними списками. Серед підписантів звернення є пред ставники українських громад з Ірлан дії, Іспанії, Фінляндії, Португалії, США, Норвегії, Данії та інших країн. Як відомо, згідно з результатами ос танніх соцопитувань, лідером у канди датах у президенти залишається Петро Порошенко. Втім, відповідно до норм закону про вибори, кандидати в Президенти Украї ни могли зняти свої кандидатури до 1 травня. Тепер це зробити неможливо. Марічка Паплаускайте, VIDIA


2

травень 2014

http://ukr-puple.org

У Порошенка Голова Ради Старійшин МГО "Ми Українці" Лідія Горбунова: найвищий рівень довіри

"Майбутній Президент об'єднає країну"

"Вибори це не що інше, як зустріч долі лю дини та очікувань нації", написав якось ві домий французький політичний експерт Жак Сегела. Фраза влучна, думка в десятку. Це добре видно на українському прикладі. Одні роб лять боротьбу за владу змістом свого життя. Вони йдуть до мети по головах, генерують конфлікти, руйнують єдність команд. Укла дають протиприродні союзи, кладуть своє життя і чужі долі на вівтар власної перемо ги на виборах. І врешті решт програють. Інші до пори до часу й не думають про те президентство. Не метушаться, вчаться, спо кійно та впевнено набувають управлінсько го досвіду на виробництві чи на державних посадах, сумлінно роблять конкретні спра ви, і не очікувано для себе стають затребу вані суспільством. Саме так і склалося життя 48 річного Петра Порошенка. У 1998 році він став наймолодшим народ ним депутатом. Тоді на окрузі у Вінниці пе реміг з перевагою лише в 50 голосів. А у 2012 році на тому ж окрузі Порошенко заручився рекордною для всієї України підтримкою: його підтримало 78% виборців. Складно, мабуть, знайти більш промовисту оцінку його роботи. Отож дивна, на перший погляд, річ. У полі тиці Порошенко ніби давно. Але в цій пре зидентській кампанії він дебютант, чим ви гідно відрізняється від багатьох інших. Хтось кандидує вже вчетверте, ще кілька вдруге. Петро Порошенко йде вперше, але крокує впевнено як людина, яка добре і ре тельно підготовлена до президентської ро боти. Про це свідчить уся його біографія. Доля Петра Порошенка та очікування укра їнців зустрілися на Євромайдані. Ще рік то му соціологи, які проводять опитування громадської думки, навіть не вписували прізвища Порошенка у перелік можливих кандидатів. Після Майдану виявилося, що саме у Порошенка найвищий рівень дові ри. Він лише зрідка з'являвся на сцені. Був весь час серед народу. Вся країна спостерігала, з якою відвагою 1 грудня він зупиняв прово каторів на Банковій. Тривожними і довгими зимовими ночами Петра Порошенка бачи ли в наметах, біля вогнищ, на блок постах, у буцегарнях, звідки він витягав активістів. "П'ятий канал", який, як відомо, належить Порошенку, став головним інформаційним ресурсом, який ніс українцям і всьому світо ві правду про події в Україні. Очільник держави повинен глибоко розбиратися і в питаннях економіки. В Петра Порошенка за плечима є й такий досвід. У 1989 році він закінчив з від знакою факультет міжнародних відно син та міжнародного права Київського університету та отримав спеціальність "міжнародні економічні відносини". Набуті глибокі знання згодилися йому згодом, коли очолював парламентські комітети з питань бюджету , фінансів, працював головою Ради Нацбанку. Але, напевно, головним життєвим уні верситетом Петра Порошенка стало створення сучасної потужної конди терської компанії, вона виробляє про дукцію найвищої якості, знану в бага тьох країнах світу. Таких, як Петро По рошенко, не називають бізнесменами. Про таких кажуть "міцні господарни ки". Це ті, які не торгують газом, наф тою, повітрям чи політичними послуга ми. Це ті, хто займається копіткою ці лодобовою роботою. З нуля запускають реальне виробництво та дають людям працювати. Петро Порошенко має ко лосальний досвід створення десятків тисяч робочих місць, а головне, що треба людям від влади, можливість мати роботу та годувати свої сім'ї. Спромігся навести лад на своїх підприємс твах, де нині трудяться майже 60000 чоло вік, зможе забезпечити порядок і в країні.

Електоральні настрої показують значний від рив Петра Порошенка від усіх інших учасників. То може на одного нього й покластися? Тут є нюанси, які стверджують що наше суспільство почало мисли ти категоріями державни ми. Електоральні заміри, які роблять соціологи, да ють нам відповідь на пи тання хто є найдостойні шим, найпідготовленішим обійняти посаду Прези дента і справитися з зав даннями. Більшість укра їнців каже, що найкраще підходить Петро Поро шенко. Можливо комусь ближче і ментально, і полі тично хтось з інших кан дидатів. Але у цей момент громадянин робить вибір на користь Петра Поро шенка, як на найбільш прийнятну для всього сус

пільства кандидатуру. До речі, днями одна соціоло гічна служба опитала гро мадян, переважна біль шість яких проголосує за Порошенка. За ним ідуть Сергій Тігіпко, Юлія Ти мошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Михайло Добкін, Петро Симонен ко. А от відповідь на пи тання: "За кого ви могли б проголосувати?", відріз няється від уже зроблено го вибору. Петро Поро шенко і тут виявився по переду , а от далі голоси розподілилися неочікува но. Друге місце посів Ана толій Гриценко у нього 29% підтримки. За ним Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Сергій Тігіпко з майже 27% голосів. Юлія Тимошенко на шостій позиції. За нею Тягни бок, Добкін, Симоненко.

Це говорить про те, що роблячи державний вибір наші співвітчизники зва жують усі об'єктивні чин ники, відсуваючи в сторо ну суб'єктивні симпатії чи політичні уподобання. Справді, мудрий у нас на род. І чим більше серед нас стане людей, які напе ред ставлять державні ін тереси, тим швидше ми здолаємо всі негаразди. Є прогнози, що вибо ри Президента можуть пройти в один тур. Над тим і працюємо. Наша організація якраз і роз'яснює людям, що слід згуртуватися, зважити об'єктивну реальність і за кінчити кампанію одним туром, що зекономить і час, і значні державні кошти. Розмовляв Микола Юстимчик

Жити по-новому - це покладатися перш за все на власні сили. За нас нашу роботу ніхто не зробить! Я вірю, що ми здатні почути й зрозуміти один одного. Здатні об'єднатися заради достойного майбутнього України, заради спільної перемоги. Бажання і готовність українців жити по-новому - ось основний ресурс національного розвитку і головна запорука успіху. Євромайдан повстав, коли тодішня влада в останній момент відмовила ся підписати угоду з ЄС, але то був лише привід. Причина ж у тому, що в народу урвався терпець. На площі й вулиці вийшли люди, які не хочуть і далі так жити, як жили досі. "Так жи ти не можна!", сказали вони. Доко рінних змін потребують як країна в… цілому, так і кожний громадянин ок ремо. Але ми не зможемо змінити Україну, якщо не змінимося самі, не поміняємо свого ставлення до влас ного життя і до життя цілої держави. У тому, що країна в такій кризі є частка відповідальності кожного. Настав час дати чітку відповідь, що значить для нас "жити по новому"? Жити вільно! Ми, українці, хочемо бути вільни ми. Тому будь які спроби понево лення, зовнішнього чи внутріш нього, отримують від нас гідну від січ, що доведено Майданом та бо ротьбою проти російської агресії. Свобода народу залежить від спо собу, у який він взаємодіє із вла дою. Слід створити дієві механізми громадського, правового і політич ного контролю за діями влади. Еле ментом такого контролю є можли вість для громадян отримати ви черпну інформацію про рішення державних органів та органів міс цевого самоврядування. Такими ж відкритими мають бути кадрова політика і діяльність кожного чи новника і високопосадовця, його

статки й доходи, витрати держ службовців та їхніх сімей. Для того, щоб все це забезпечити, потрібна низка змін у політичній сис темі. Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в об ластях належатиме не призначеним згори "губернаторам", а виконко мам, сформованим облрадами, об раними людьми. Жити безбідно! Бідній людині важко бути віль ною, тому що над нею постійно висить безвихідна потреба обмі няти свободу на хліб насущний. Тому будувати демократію озна чає творити суспільство заможних людей. Україна має все необхідне, щоб забез печити добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею, здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не бути заздрісними і щиро радіти ус піху сусіда чи колеги. Але ми втрачає мо можливості й досі пасемо задніх. Чому? Тому що на відміну від нас кра їни Центральної та Східної Європи бу дують економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи, напо легливої праці і постійного самовдос коналення. В такій системі найрозум ніші, найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають свої гроші в подушку, а ін вестують їх у нові бізнеси, даючи тим самим роботу і шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчизників.

Керуючись заповітом "і чужому нау чайтесь, й свого не цурайтесь", ре тельно вивчив і обов'язково викорис таю позитивні досягнення країн Бал тії, Польщі, Чехії, Словенії, Словаччи ни, Грузії. Маю і власний досвід в еко номіці як господарник, який свого ча су створив чимало робочих місць. Добре знаю, як примножити наше на ціональне багатство та наповнити бюджет. Усі політичні програми, які ви досі читали, були про манну небесну, але вона так і не випала. Звичайно, я за збільшення зарплат, пенсій і стипендій. За збереження і примно ження всіх соціальних виплат, пе редбачених чинним законодавс твом, "дітям війни", "афганцям", "чорнобильцям", інвалідам, одино ким мамам, сиротам. Я за потужні грошові вливання в освіту. За дос тупність кваліфікованої медичної допомоги для всіх громадян. На все це витрачатимемо гроші щойно ми їх отримаємо, збудувавши нову економіку. І хоча управління еконо мічними процесами належить до компетенції Уряду, Президент як гарант Конституції, прав і свобод зобов'язаний створити умови для вільної інноваційної економіки та соціальної справедливості. Жити чесно! В Україні мають восторжествува ти принципи правової держави та справедливості. Ці принципи вимагають наявності прозорої і

ДОСЛІВНО

Рішення Ради Старійшин від 16 квітня 2014 року. "Рада Старійшин ухвалила рі шення: Враховуючи, що кандидат в Президенти Петро Порошенко: гарантує стабілізацію ситуації в Україні та поступальний її розвиток, об'єднавши всю країну; відновити довіру до влади, дотримуючись принципу по будови команди виключно за професійними якостями кож ного кандидата на будь яку посаду; має великий досвід в системі державного управління, за своїми професійними якостя ми є сильним антикризовим менеджером, Міжнародна громадська орга нізація "Ми Українці" підтри мує на виборах 25 травня 2014 року кандидата в Президенти Петра Порошенка та всебічно буде сприяти впровадженню в життя його програми". несуперечливої законодавчої бази, доступного, справедливого, неупередженого і змагального судочинства, невідворотності по карання за злочин, гарантій дот римання основних прав особи, обмеження втручання держави в приватне і громадське життя. Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьогодні є: Антико рупційна люстрація судових, правоохоронних, податкових і митних органів. Встановлення публічного контро лю за призначенням і діяльністю суддів і створення системи їхньо го автономного функціонування, незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади. Формування професійного кор пусу державних службовців, їх соціальний захист та посилення відповідальності. Усвідомлення, що пропонувати та давати хабар так само аморально, як його вимагати та брати. Утвер дження в якості свого роду націо нальної ідеї нетерпимості до коруп ції. Жити безпечно! Для того, щоб громадяни жили безпечно, новий Президент по винен боронити країну від зов нішньої агресії. Не допустити в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії. Захистити кожну родину, місто, вулицю від насильства. Пріоритетом стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупо ваного Криму, збереження те риторіальної цілісності України, для чого глава держави пови нен чути голос кожного регіону нашої соборної країни. Уроки останніх місяців свідчать: Україна сама мусить забезпечити свою оборону. Планую істотне, в рази і порядки, збільшення витрат на відновлення, модернізацію та посилення Збройних сил України та інших структур, від яких зале жить захист від зовнішньої агре сії. Часи невиправданого паци фізму минули. Зміцнення оборо ноздатності країни має стати за гальнонаціональною справою, ді лом всіх та кожного.


3

травень 2014

http://ukr-puple.org

Тетяна Протчева: "Моя задача прославити Україну у світі"

УКРАЇНА І СВІТ

У ЄС без віз

Активістка МГО "Ми Українці" Тетяна Протчева іде в Київраду

менти, які використову вала художниця взяті з малюнків прадавньої Три пільської кераміки 5 4 ст. до н.е. Глибоко продума ними проектами вона синтезує сучасність з на ціональними традиціями. Своєю місією вважає по пуляризацію украінської вишивки. Вишивка хрестиком гармонізує простір нав коло людини за рахунок інформації, закладеної в орнаменті, каже Тетяна Протчева. Саме тому ук раїнські традиційні орна менти до сьогодні зали шились незмінними. Я відчула це на собі і хочу поділитися з Вами своїми програмами, думками, ідеями. Завдяки вишивці моє життя стало більш на

Тетяна Протчева винай шла новий напрямок мис тецтва вишивки "GLOW ART" (сяюче мистецтво). Цей стиль вишивки уже внесено в "Книгу Рекордів України". Образи Іісуса Христа, Тараса Шевченка, Леонардо да Вінчі, Гіппок рата, Ейнштейна, Стіва Джобса, Енді Уорхола... проявляються в темряві і стають співрозмовниками з відвідувачем. А місячне сяйво Оранти створює не повторний емоційний ефект. У залах Живої галереї, яку майстриня відкрила у Києві, з’являється натхнен ня і народжуються нові ідеї, виникає бажання прискіпливіше дослідити події історії, збагнути цін ність людської особистості.

Творчість пані Тетяни вельми знана в Україні та за її межами. Лише протягом останнього часу колекція кращих її робіт (картини на біблійну те матику, що світяться у темряві) виставлялись в Експоцентрі України, Ки єво Могилянській акаде мії, бібліотеці ім. Вернад ського, музеї П. Тичини, Британській Раді, Верхов ній Раді та інших залах Ук раїни. В Америці (посольс тво України), Японії (ЕХ РО 2005), Китаї (ЕХРО 2010) , Шотландії , Ізраїлі та ін. країнах вишиваль ниця презентувала сучас не мистецтво української вишивки, яке є невід'єм ною та однією з найяскра віших складових культу ри нашого народу. Орна

Наші делегати взяли участь в урочистостях 200-річчя Тараса Шевченка

Україна єдина країна

Старійшини нашої орга нізації взяли участь в уро чистому відкритті оновлено го Національного музею Та раса Шевченка, де були пре зентовані дві виставки: Пер ша всеукраїнська мистецька акція для обдарованих дітей та молоді "Мій Шевченко" та друга виставка "Світлий шлях" сучасної ікони й рушника. Талановиті діти з усіх регіонів України малю вали малюнки за мотивами творів Тараса Шевченка, пе реписували його вірші каліг рафічним почерком та дек ламували вірші поета. До експозиції виставки "Світ лий шлях" увійшли образи, виконані в різних техніках, зокрема, авторські інтер претації прийомів україн ських і зарубіжних іконо писних шкіл, сучасна творча ікона, а також вишиті та тка ні рушники, які виконали майстри з різних куточків

України. В цей день у парку ім. Т. Шевченко відбувся мі тинг присвячений 200 річчю з дня народження Великого Кобзаря. Делегація Міжнародної громадської організації "Ми Українці" урочисто поклала вінок до пам'ятника українського генія. Заступ ник голови ради Старійшин Ігор Шестак висловив про мову перед зібранням, у якій закликав українців

сприяти розвитку націо нальної культури. "Ми ук раїнці це велика міжнаціо нальна родина, яка спокон віку мирно існувала на на шій землі. Велич спадщини геніального Кобзаря Тара са Шевченко живе в серці кожного громадянина Ук раїни і несе у світ полум'я української культури. Саме культура врятує мир, за який слід боротися світово му людству сьогодні…".

сиченим і яскравим. Ви шивка прикрашає життя і не тільки моє. Одним з го ловних достоїнств виши вання є можливість зай матися ним практично в будь якому місці. Тетяна Протчева осво їла стиль, який має назву glowу art мистецтво, що світиться. Це стало мож ливим завдяки особливим японським ниткам, якими робиться вишивка. Моя задача просла вити Україну у світі зав дяки цьому напрямку мистецтва. додає Тетяна Протчева. Я й надалі працюватиму над пор третами українських та світових знаменитостей, які є для своїх націй ДНК лідерами, тобто ге нетичними лідерами, на родною гордістю, які діс тали визнання виключно завдяки своєму таланту, а не чийсь протекції.

Жива легенда сучасно го кобзарства, народний ар тист України та лауреат На ціональної премії імені Та раса Шевченка Василь Не чепа, свій виступ присвятив памяті Кобзаря. Також в цей день біля пам'ятника Кобзарю була розвернута, як прапор миру та єднання українців, вишивана карта "Україна єдина країна" народної майстрині Тетяни Протчевої.

Верховна Рада виконала всі вимоги першого етапу плану дій щодо спро щення візового режиму з ЄС. Парламент ухвалив останні чотири закони, які є необхідними для вве дення безвізового режиму з країна ми Європейського Союзу. Вони вдос коналюють захист прав біженців, ді яльність омбудсмена із захисту пер сональних даних, а також протидію дискримінації в Україні. Таким чином український парламент виконав всі вимоги першого етапу плану дій щодо спрощення візового режиму з ЄС. Наступний етап імпле ментація. Різні країни проходили цей процес по різному. Молдова , примі ром, пройшла його за півроку. Отож є надія, що українці матимуть змогу безвізово виїжджати до країн Євро пейського Союзу вже найближчим часом.

52,4% Понад 50% українців прагнуть вступу України до ЄС, за Митний союз ратує лише 18% громадян. Більше половини українців за вступ України до Європейського Союзу, за Митний союз виступає утричі менше громадян. Про це свідчать результати дослід ження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова напри кінці квітня. Вступ до ЄС підтримують 52,4% опи таних, а приєднання до Митного сою зу лише 18%. При цьому, майже стільки ж респондентів 20,8% оби рають третій шлях неприєднання до жодної з цих структур. Найбільш активними прихильниками приєднання України до ЄС є жителі заходу (87,5%) і центру (65,8%). На півдні європейську і євразійську ін теграцію підтримують майже рівні частки опитаних (29,4% і 24,3%), але найчастіше 35% респонденти вис тупають проти інтеграції до ЄС і до Митного союзу. А на сході громадяни частіше віддають перевагу вступу до Митного союзу 38%, ніж до ЄС 25%. По різному респонденти оцінюють вплив окремих країн і міждержавних утворень на ситуацію в Україні. Най більш позитивно 48,6% оцінюється вплив ЄС (негативні оцінки склада ють 27,5%). Неоднозначними є оцінки впливу США: 39,2% опитаних вважа ють цей вплив позитивним, 31,8% негативним. При цьому найбільш не гативно 73,1% громадяни характе ризують вплив Росії. Лише кожен де сятий 10,3% схильний вважати цей вплив позитивним. Якщо на заході і в центрі вплив ЄС оцінюється позитивно 80,6% і 58,6%, то на півдні та сході перева жають негативні оцінки 41,4% і 50,1% відповідно. Аналогічною є й картина регіональних оцінок впливу США. А щодо впливу Росії в усіх регі онах переважають негативні оцінки від 97,4% на заході до 44,2% на сході. Неоднозначними є позиції громадян щодо вступу до НАТО. На питання "Якби наступної неділі відбувся ре ферендум щодо вступу до НАТО, як би Ви проголосували?" 36,7% респон дентів відповіли, що вони проголосу вали б за вступ, 41,6% проти. Най більш активно 67% підтримують вступ до НАТО на заході України. В центрі висловили готовність приєд натися до НАТО 46,9% респондентів (27,7% проти). Більшість респонден тів півдня і сходу України проти членства в Північноатлантичному альянсі 60% і 68,4% відповідно.


4

травень 2014

http://ukr-puple.org

Віталій Кличко: “Я зроблю Київ справді європейською столицею, а разом ми зробимо Україну європейською країною” Віталій Кличко та Петро Порошенко під писали декларацію про єднання, щоб забез печити максимальну ефективність спільних дій, унеможливити узурпацію влади будь якою політичною силою та гарантувати нез воротність курсу європейських реформ в Ук раїні За словами лідера "УДАРу", сьогодні, коли перед країною стоять надзвичайно серйозні виклики, найкраща відповідь на них єднан ня демократичних сил. Зокрема, висунення єдиного кандидата на виборах всіх рівнів, отримання довіри людей, а потім ефективна спільна робота у владі. "Саме на цій основі ми єднаємо зусилля з Петром Порошенком, запорукою чому є підписання цієї деклара ції", зазначив Віталій Кличко на прес кон ференції після з'їзду партії "УДАР".

У декларації відзначається, що політики консолідують свої сили з метою забезпе чення спільної перемоги демократичних сил на наступних президентських і парла ментських виборах, та виборах мера сто лиці. Політики заявили про єдиного канди дата на президентських виборах Петра Порошенка та єдиного кандидата на поса ду мера міста Києва Віталія Кличка. І зак ликали демократичні партії, громадські організації, усіх активних та небайдужих громадян підтримати їх ініціативу до єд нання. Підписанти також взяли на себе зо бов'язання реалізувати політику європей ських реформ, провести реформу місцево го самоврядування та забезпечити широкі повноваження регіонам в економічній та гуманітарній сферах.

Я знаю, що підняти економіку може духовність та культура Міжнародний культурно-мистецький проект "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА!" ініціював директор Музею вишивки Тетяна Протчева, яка водночас є автором проекту та ідеї Вишивка на Україні найбільш розповсюджений вид на родної творчості. Заходи, передбачені проектом, оживляють культурний імідж та демонструють усьому світу привабливість ук раїнської культури, звичаїв та народних традицій. Основна ідея : Створення мистецького витвору міжнарод ного масштабу, (вишитої вручну карти України) який сприяє об’єднанню українців всього світу та гідно відоб ражує позитивний імідж Величної Держави. Також це є безцінна спадщина нашому майбутньому поколінню. Проект, направлений на встановлення "ниток дружби", у прямому і переносному значенні, між країнами, де про живають люди з українським корінням. У рамках проекту кожний бажаючий (без обмежень за віком, статтю чи громадянством) долучається, до творен ня Карти України зробивши стібки на полотні і залишив своє прізвище у паспорті вишитої карти, де фіксуються місця та країни проходження програми. Вишита карта України узгоджена з інститутом " Картогра фія", 08 квітня 2011р. внесена в Національний реєстр Ре кордів . Нам всім треба зрозуміти, що для України велике значен ня має відродження національної культури. Чим більше знають культуру країни, тим більше їй довіряють.

Бажаючим зробити стібки на Величному Оберезі нашої країни, звертатися до Музею вишивки за адресою: м. Київ. вул. Курчатова , 23 А. Реєстрація за тел.: 0660258878.

Газета "МИ ВСІ УКРАЇНЦІ", орган Міжнародної громадської організації "МИ УКРАЇНЦІ". Голова редакційної ради Лідія Горбунова. Редакційна рада: Лідія Горбунова, Ігор Шестак, Олександр Конєв. Головний редактор: Олександр Конєв. Відповідальний секретар Микола Влащук Реєстраційне свідоцтво: КВ 15317 3889 Р. Наклад 5 000 примірників.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.