Page 1

DESPLEGAMENT DE LES COMPETรˆNCIES CURS 2008-09 28 marรง 2009 Pf. Dr. Salvador Vidal svidal.uic

1


Quin és el nostre concepte d’ésser humà? Partim d’un concepte dinàmic d’ésser humà Què entenem per educació? És un sistema, un producte, resultat d’una acció i un procés, interacció entre les dues parts svidal.uic

2


L’escola ha de pretendre la formació integral dels alumnes Els alumnes han de satisfer les seves necessitats segons el procés evolutiu i han de rebre una preparació instrumental i de competències per a etapes posteriors svidal.uic

3


DEFINIM UNA ESCOLA • ELS OBJECTIUS I COMPETÈNCIES • ELS MÈTODES • L’AVALUACIÓ

svidal.uic

4


Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. Esdevenir “competent” implica fer-se conscient que el procés d’ensenyament-aprenentatge té un recorregut que va més enllà de l’escolaritat obligatòria. svidal.uic

5


Saber

Competència Tècnica

Saber fer

Compe. Metodològica

Saber ser

Compe. Personal

Saber estar

Compe. Social svidal.uic

6


Què ens aporta l’aprenentatge per competències?

1. Integració de coneixements 2. Funcionalitat dels aprenentatges 3. Autonomia personal

svidal.uic

7


1. Integració de coneixements Un aprenentatge per competències consisteix en l’aplicació de coneixements (saber), habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar) per a la resolució de problemes en contextos diferents, amb qualitat i eficàcia

svidal.uic

8


svidal.uic

9


Per reflexionar: • Es seleccionen continguts comuns de diferents àrees • La seqüència didàctica se centra en l’estudi de fets, fenòmens o problemes des d’una visió global. • Es realitzen projectes transversals a nivell de centre: setmana cultural, jornades solidaries, tallers interdisciplinaris,... svidal.uic

10


Allò que es veu en una escola són els mètodes, perquè els mètodes són la didàctica La didàctica, com a instrument, és l’element més relatiu, més contingent, per tant més inestable, més canviant i més adaptable. És necessàriament mudable. És l’eina educativa més permeable a la innovació i al canvi svidal.uic

11


Serà el terreny que ens demanarà més sensibilitat, més imaginació, més realisme i més valentia; el que ens exigirà una posada a punt constant, una actualització i un reciclatge permanent. El progrés didàctic no és una opció, és una necessitat. La didàctica fa que una escola sigui interessant o avorrida. L’escola es fa atractiva per la didàctica svidal.uic

12


Un mètode didàctic basat en :

• El fenomen, l’experiència, l’immediat, l’observació directa i amb la participació activa de cada alumne. • Del concret a l'abstracte, de la pràctica a la teoria, de l’immediat al remot. • Inicialment inductiu i posteriorment deductiu svidal.uic

13


2. La funcionalitat dels aprenentatges. L’alumne ha de prendre consciència que el que ha après serveix per comprendre i proposar solucions a problemes coneguts, propers i reals, reconeix el valor dels continguts apresos. L’aplicació comporta ser capaç d’utilitzar un coneixement ja conegut en la comprensió i resolució de situacions noves. L’alumne ha de ser capaç d’aplicar el coneixement après en l’anàlisi de nous problemes i en la presa de decisions svidal.uic

14


Un cavall i una mula caminaven junts portant sobre es seus lloms sacs molt pesats. El cavall es queixava de la seva càrrega, i la mula li va dir: - De què et queixes? Si jo t’agafes un sac, la meva càrrega seria el doble de la teva; en canvi si et dono un sac, la teva càrrega serà igual que la meva. - Quants sacs duia el cavall i quants en duia la mula? svidal.uic

15


3. L’autonomia personal. Cal fomentar que l’alumnat prengui consciència del propi procés d’aprenentatge i que s’enriqueix compartint amb els altres. Ensenyar i aprendre és un procés d’interacció i de comunicació en què el diàleg adquireix gran rellevància Cal crear situacions didàctiques perquè el coneixement sigui contrastat i discutit a l’aula svidal.uic

16


Dos pares i dos fills van menjar 3 conills. Se’ls van repartir i es van menjar un conill cada un. Com ho van fer ?

svidal.uic

17


Per reflexionar • Els continguts que es treballen a l’aula • • •

estan relacionats amb fets reals o amb problemes quotidians. Es treballa partint de notícies d’actualitat Es dóna importància a aspectes procedimentals basats en l'experimentació, el treball de camp o la manipulació Els coneixements es tradueixen en actituds i accions quotidianes, tant individualment com col·lectivament svidal.uic

18


AVALUACIÓ Acumulació d’evidències del canvi educatiu

• Què avaluem? • Com avaluem? • Quan avaluem?

svidal.uic

19


Avaluació L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge i ha de ser coneguda i coordinada per tot el professorat. Ha de constatar el progrés a mesura que avança en els aprenentatges. Dóna elements de reflexió i revisió de la pràctica docent. Què aprèn, està aprenent o ja ha après.

svidal.uic

20


Instruments d’avaluació. - Discussions en gran i petit grup - Preguntes i respostes orals - Treballs individuals i petit grup - Exposició a l’aula dels treballs - Problemes o investigacions fetes - Realització de proves - ...................

svidal.uic

21


S’ha de compartir amb l’alumnat el procés avaluador fent-lo protagonista dels seu procés d’aprenentatge. És un procés constant però hi ha 3 moments 1. Avaluació inicial. Diagnòstic. 2. Avaluació mentre s’està aprenent. 3. Avaluació final. Regula el procés, les dificultats i els errors svidal.uic

22


Per reflexionar • L’alumnat sap gestionar el treball en grup • •

de forma cooperativa. Les estratègies per l’avaluació dels aprenentatges tenen en compte la gestió de l’error a través de l’autorregulació L’alumnat, en algun moment, ha de prendre decisions sobre què i com aprendre

svidal.uic

23


TREBALL Organització modular de l’assignatura

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Títol del mòdul Temporització Competències bàsiques Objectius d'aprenentatge i resultats d'aprenentatge Continguts Criteris d’avaluació Metodologia (estratègies, activitats i materials) Reflexió sobre la pràctica svidal.uic

24


PRÁCTICA REFLEXIVA 4.Exploració de noves alternatives

1.Actuació

3.Pendre consciència dels aspectes essencials

2. Atenció a la actuació

svidal.uic

25


PRÁCTICA REFLEXIVA Model P1 + R + T + P2 P1. Pràctica R. Reflexió T. Teories de reforçament P2. Posada en pràctica

svidal.uic

26


ACTIVITATS • Faciliten que l’alumnat treballi de forma • • •

autònoma i amb responsabilitat Ajuden l’alumnat a reflexionar sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui Permeten que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes per anar reelaborant el coneixement, i sigui conscient que està aprenent. Ajuden a desenvolupar habilitats d’esforç, treball, estudi svidal.uic

27


• Fan que l’alumnat treballi en situacions on es pugui aplicar amb eficàcia allò que s’aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l'anàlisi i la resolució de noves situacions, posant en pràctica els valors i les normes de convivència. • Complementen el treball individual i el treball cooperatiu, facilitant que els companys i companyes s’ajudin entre si. svidal.uic

28


• Promouen l’ús de les TIC i els mitjans audio-visuals en tasques adients de forma integrada, com un bon recurs en la gestió del coneixement i en els processos d’ensenyament i d'aprenentatge. • Connecten amb els interessos de l’alumnat • Presenten diferents graus de complexitat svidal.uic

29


Figures d’igual perímetre tenen igual àrea???

svidal.uic

30


Suggeriments.... svidal@cir.uic.es

svidal.uic

31


GRÀCIES PER L’ATENCIÓ

svidal.uic

32

Deslegament de les competencies  
Deslegament de les competencies  

Desplegament de les competencies

Advertisement