Page 1

Entorn TIC als Serveis Administratius

19 novembre 2008

12/18/12


Índex • Xarxa corporativa • Serveis Departamentals • Serveis Corporatius

• Entorn de Treball als Serveis Administratius • Equipament • Recursos Assignats • Maqueta

• Serveis i protocols • Suport a incidències • Servei de suport a peticions • Servei de suport a canvis


12/18/12


Xarxa Corporativa Serveis Departamentals: CPD Domini Ense: •Recursos personals •Recursos de grup: carpetes compartides, tenen un responsable assignat.

Servidors: • Fitxers (ubicats a SSCC i SSTT) • Impressió (ubicats a SSCC, SSTT i entorns corporatius) • Aplicacions

XTEC, Edu365, Edu3, ... Intranet departamental: • Es potenciarà el seu ús com a eina de comunicació i d’accés a aplicacions

Aplicacions Departamentals: • SAGA, Nomenaments Càrrecs No Directius, SIDEN, … (ubicades a CPD Departament) • Hi ha aplicacions departamentals (CDE, BAL, …) que estan (ubicades a entorns corporatius

Comunicacions i seguretat


Xarxa Corporativa Serveis Corporatius: •Servei d’aplicacions (Host, GECAT, …) •Comunicacions, seguretat i correu gencat: •Xcat •Firewall corporatiu •Correu gencat: •i-planet (Sun) •PIM

•Aplicacions interdepartamentals: • GENCAT (Directori) • GIPSIP • ECATALEG • DOGC

GECAT EPOCA S@RCAT ...

•SAU CTTI: atén de forma paral·lela incidències i canvis


Entorn de treball als Serveis Administratius Equipament i recursos •Equipament: • PC amb maqueta de programari estàndard, que actualment es troba en evolució (maquetatge a través de Radia). • Els usuaris no disposen de permisos d’instal·lació de programes.

• Recursos assignats en funció dels entorns amb els que treballi: Usuaris i perfils • Xarxa Departament (“usuari del domini”). Petició SAU -> Suport PAS -> <via ASI> -> Sistemes -> Suport de camp • Host i Gecat: Petició SAU -> Suport PAS -> Validador -> Tràmits específics segons cas • EPOCA: assignació automàtica en el moment d’alta al SIP. SAU gestiona incidències. • Intranet: mateix usuari que EPOCA • XTEC: sol·licitud per formulari. Carta de resposta amb comunicació d’usuari/contrasenya. • SIDEN: Datawarehouse. Petició a través del responsable de l’entorn. • Correu electrònic Gencat, PIM: Petició SAU -> unitat que assigna -> Suport de camp • Accés a aplicacions: Petició SAU -> responsables aplicació -> Suport de camp •…


Maqueta dels Serveis Administratius

•Programari: •Estàndard: Sistema operatiu, Navegadors, Plugins; Client correu; Client FTP, Lector PDF; Creador PDF; Paquets ofimàtics; Connectors amb bases de dades; Compressors i descompressors de fitxers, Gravació CD-DVD; Editor so; Reproductors multimèdia; Antivirus Panda; Emulació 3270; Màquina Virtual Java; Tractament gràfic; Gestió de Projectes •Específic. Ex: Autocad (obres); SPSS (Estadística) … •Maqueta en evolució a través de Radia: •Empaquetament dels programes. •Protecció i control d’actualitzacions •Actualitzacions i distribucions automàtiques


Serveis i protocols Suport a incidències • Vies d’accés al SAU: telèfon, mail, formulari. • Protocols: • El SAU té protocolitzada l’actuació. • Els protocols són consultables pels tècnics del servei en el portalet (cal usuari i contrasenya). http://217.14.40.77/

• Eina de gestió de tiquets del SAU: HP Service Center – Cosima: •CALL: consultes o incidències gestionades pel SAU. •Incident: incidències que no resol l’equip del SAU. • Escalats a un altre grup resolutor. Els més freqüents són: • Suport de camp • Sistemes • Grups de desenvolupament • SAU del CTTI


Serveis i protocols Suport a peticions • Nou equipament (maquinari i programari). •Eina d’inventari (ASI): es registren tots els equips, programes, recursos d’usuaris, i permisos.

• Alta usuari (diferents entorns segons tipus de perfil i funció) i correu electrònic • Accés a recursos, modificació perfil • Peticions via SAU: escalats •Unitat “Suport.educació” (autoritza i valida) i escala a Sistemes o al SAU CTTI (per peticions de correu electrònic corporatiu i d’usuaris i accessos a recursos del host). •Arquitectura (sistemes) •Suport de camp (ex: implementació compte usuari quan ja es disposa) •Gestors de Host ó GECAT (ex: per permisos d’accés d’impressores noves)


Serveis i protocols Suport a canvis • Requereixen planificació. • Instal·lacions o trasllats massius (ex: nou servei territorial) • Remaquetats extensius • Armaris de comunicacions a Serveis Territorials •…

Serveis administratius  

Presentació Serveis Administratius

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you