Page 1

REVOL UCI ONARI0 2 EL

l ar evi s t adel aJSCLl i ç àd’ Amunt


EDI TORI AL

Vot araquel lquevet l l ar àpert u

Fr anSánchez

PARTI CI PA!

Col · l abor aambl aJ ovent utSoc i al i s t a


MARCDEREF ERÈNCI A

Pr es s upos t osdel ’ es t at2013,c opdegr àc i a nar i s der i vat s de l ’ i ncr ementde l ’ I VA. Elr escat ,f i scal mentpar l ant , cont i nuar àsentbendesi gual .Les gr ansempr esest r i but enal ’ Est at espanyolun17% demi t j anaino un30% com est àest abl er t .Sihi af egi m elf r auf i scal–89. 000mi l i ons d’ eur os que,ent r e 2010 i 2013,suposen 267. 000 mi l i ons d’ eur os–, cal concl our e que, sense cap vol unt at pol í t i ca de gr avarl agentquet émés,l asor t i dadelPPésunaal t r af ugi daendavantambmésendeut ament .

Al ber tI gl esi as

REVOL UCI ONA’ T

Noetdei xi senganyar ! Davi dMor al es

Ho han aconsegui t .Conver gènci aiUni óhaaconsegui tquea l acampanyael ect or alnoespar l i del apobr esaaCat al unya,nide pol í t i quessoci al s,nideldr amade l esmésde128. 000per sonesque est r obenal ’ at ur .Per òel shiés i gual ,PPi CI Uest anmol tocupat s enf erl asevaguer r adenaci onal i smesperveur equit él abander a mésgr an,en compt esde f erl a guer r a cont r al a cr i si s,l ’ at ur ,l a f am,et c. No descobr ei xo r es de nou quan af i r mo que aquest a és l a sevaest r at ègi a,l acor t i nadef um que amaga t otelmalque ens est an f ent .Ut i l i t zen l ai ndependènci a de Cat al unya perapr of i t ar sed’ aquel l squedemanenun www. f acebook. com/ j scl l i camunt

l est axesuni ver si t àr i es,s’ hancar r egatmol t esEscol esBr essol apuj antelpr eudel esmat r í cul es,han apl i catl ’ Eur operRecept a( l idi uen copagamentquanenr eal i t athaur i en de di r l ir epagament ) ,han augment antun 43% l es l l i st es d’ esper aal aSani t atpúbl i ca,han t ancatqui r òf ans,hanel i mi natl es aj udesall l oguer ,per met en més de 100 desonament sdi ar i s,han i ncr ement atl ’ at ur . . .iunl l ar get cèt er adecopsdedest r alqueest an dest r ossantl ’ est atdelbenest ar que al snost r esavi st antel sha cost ataconsegui r . CI U s’ ompl el a boca di entel canvi i veuenaquest aopci ócom a quènecessi t enel scat al ansi cat aúni casor t i da. l anes,per ònosen’ adonenquel a Per òaminosem’ obl i daque l l i ber t atdel pobl ecat al àpassaper hanr et al l atbr ut al mentenEduca- dei xard’ of egarl asevagentamb ci óiensani t at ,hani ncr ement at pol í t i quesd’ aust er i t at . www. t wi t t er . com/ j scl l i camunt

www. l l i camunt . j sc. cat


DEF ONS

Es t atF eder al ,unaapos t aperl adi ver s i t at Lahi st òr i adel ' or gani t zaci ópol í t i cait er r i t or i ald' Espanyaescar act er i t za perl a seva gr an compl exi t at .Lasevat r aj ect òr i avades de l a uni ó di nàst i ca del sr egnes peni nsul ar s,segui td' unadi ct adur ami l i t araut or i t àr i abasadaenun si st emacent r al i st a,f i nsal ’ ar r i ba-

dad' unest atdemocr àt i cambun modeld' est ataut onòmi c. Avui endi a,l apl ur al i t ati l acompl exi t atdel st er r i t or i sseguei xsent unpr obl emaperal sgover ns,at enentaqueelmodelaut onòmi cj a est àobsol et .Noobst antai xò,des def aanys,elPar t i tSoci al i st ade Cat al unya pr oposa un modelde gover nal t er nat i u,unsi st emaque

Ai xídoncs,podem obser varcom l ' Est atI ndependentésun model obsol etalsegl e XXIj a que no pr omoul auni t atdel spobl esnil a

i nt er naci onal i t zaci ódel st er r i t or i s, si nó que pr oduei x una f r act ur a soci al , cul t ur al i econòmi ca. D' aquest amaner a,espr oposaun

Lour desEst éf ano

BUTLLERÍDELAJSCDELLI ÇÀD’ AMUNT

www. l l i c amunt . j s c . c at T el èf on670445340

NÚMERO 02

est atf eder al com l amoder ni t zaci ó il asuper aci ód' aquest ,ambl ' obj ect i u de r espect ara cada est at per òal avegada,uni nt l os.

NOVEMBREDE2012

www. f ac ebook . c om/ j s c l l i c amunt www. t wi t t er . c om/ j s c l l i c amunt

UNDI SSENYDEDAVI DMORALES

j s c l l i c amunt @gmai l . c om c / Ans el m Cl av é,35

El Revolucionari 02  

La Revista de la Joventut Socialista de Catalunya - Lliça d'Amunt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you