mijn-geschiedenis de triangel maasmechelen

Page 1

Info didactisch materiaal Vrije Basisschool “De Triangel� Maasmechelen.

- Doel van het project - Inhoud van de handleiding


Deel 1: Info voor de leerkracht

Praktijk gedeelte . Eindtermen en leerdoelen

W.O./Nederlands/Muz. vorming/soc. vorming/leren leren/wiskunde

. CLIM-principes : (ieder zijn rol binnen groepswerk) verhoging academische kennis en vaardigheden verhoging van de taalvaardigheid verhoging van de sociale vaardigheden deze kunnen gehanteerd worden bij (DOE-HET-ZELF) “ Ploegwerk�


Informatie

. De streek en leeruitstappen . Foto’s . Nuttige literatuur Colofon

Deel 2: De kopieermap


Deel 1: Deel 2:

Geschiedenis van de mijn Een Werkdag in de mijn

Deel 3:

Invloed van de mijn (Rand)

Deel 4:

Ontstaan van steenkool

Deel 5:

“Mijn” woordenboek


.

Bovenbouw

.

Onderbouw


. 3de leerjaar + bovenbouw: . Schachten . Gevaren en veiligheid . Weetjes . Ieder zijn taak . Bovenbouw: . In de rand . Verenigingsleven . De citĂŠs . De mijnwerkersvrouw


Spelen . Kwartetspel

. Het grote mijnwerkersspel


Ouderbetrokkenheid . Enquête “Mijn” geschiedenis . Heen en weer tas

. Participeren extra- murosactiviteiten


Eindproject

Afsluiting door de directie van Vrije Basisschool De Triangel Josiane Vranken Jean Weustenraad


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.