Page 1

CPR Divino D M Maestro Infanttil Primaria Secundaria


ÍNDICE

OS FUNDADORES DO COLEXIO

1

A NOSA OFERTA EDUCATIVA

2

O MÉTODO EDUCATIVO

3

A COMUNIDADE EDUCATIVA

4

PROXECTO XERAL DO CENTRO

5

ORGANIGRAMA

7

CELEBRAMOS A VIDA

8

A FONTE DA LEDICIA

9

ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS (AMPA)

10

CLAUSTRO DE PROFESORES

11

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA

14

DEREITOS DOS ALUMNOS

14

DEBERES DOS ALUMNOS

13

CALENDARIO ESCOLAR

16

ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS

18

AVALIACIÓN E ENTREGA DE NOTAS

21

GRUPOS DIVINO MAESTRO

22

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

23

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

24

HORARIO ESCOLAR

26


OS NOSOS FUNDADORES

Madre Soledad de la Cruz Nace en Zamora o día 1 de febreiro de 1904. Crece á calor do amor dos seus pais Manuel e Paula. Soledad é unha nena ampla, sinxela, estudosa, alegre, delicada… Aos 16 anos sente o desexo de ser relixiosa e non dubida en dar este paso, ingresa coas RR. Escolapias. En 1941 coñece a Francisco Blanco Nájera, un tempo despois proponlle: - “Padre, ¿por que non facemos unha fundación para rapaces pobres?”. O día 7 de decembro de 1944 este soño faise realidade. Morre en Madrid o 28 de novembro de 1965.

Francisco Blanco Nájera Nace en Logroño o 24 de maio de 1889. Os seus pais Eduardo Blanco e Patricia Nájera. Francisco é un neno alegre, inquieto, con grandes dotes para a música. Aos 13 anos ingresa no Seminario e o 20 de decembro de 1927 é ordeado Sacerdote. Francisco foi un home coherente na súa vida, tiña un amor especial polos máis pobres e necesitados e o seu desexo era axudar para que nestes a semente do Evanxeo medrase e dese froito abundante. Morreu o 15 de xaneiro de 1952. Xunto coa Madre Soledad de la Cruz fundou as “RR. Misioneras del Divino Maestro”, as cales hoxe a través dos Colexios “Divino Maestro” fan presente o seu ideal por todo o mundo, “levar a luz da verdade e o lume do seu amor á mente e ao corazón de todos os homes” a través da Educación.


A NO OSA OFERTA A EDUCATIVA Nunha socciedade pluralista o noso centro traata de ofertar unha educación inteegral, conforme a unha ores do visión humana e cristiá da vida baseada nos valo Evanxeo. Queremos:: 1. Mellorar a calidade educaativa tendo en conta os catro pilarees da escola: • • • •

prender a coñecer Ap Ap prender a facer Ap prender a convivir Ap prender a ser

olver a dimensión ttrascendente na vid da dos 2. Desenvo nosos alum mnos, segundo o Evanxeo de Xesu ucristo “Divino Maaestro”, favorecend do o ideal da educación cristiá: “a reprodución de Cristto no educando”. 3. Fomentaar o respecto, o esfforzo, o sentido críítico, a solidariedade e a liberdade dentro do marco dunha convivenciaa agradable. mentais 4. Potenciaar a adquisición daas técnicas instrum que posib biliten a aprendizaxe por si mesmos “aprender a aprender”. mnos a asimilació ón dos 5. Facilitarr a todos os alum contidos báásicos de cada un dos niveis ou cursos. c 6. Propiciarr a aprendizaxe no amplo campo da cultura humanística, científica e artísttica. n efectiva e activa entre 7. Dar canle de participación F sempre ao o servizo do educcando, Escola e Familia, centro da escola e e da familia.


O NOSO MÉTODO EDUCATIVO

1. A través dunha acción titorial personalizada e en grupo axudar ao alumno a abrirse ao mundo dos valores que constrúen as persoas dende dentro e as fan de verdade máis valiosas. 2. Que os alumnos experimenten mediante a práctica e a teoría. 3. Fomentar a autoestima para facilitar a aprendizaxe e o desenvolvemento de relacións positivas consigo mesmo e cos demais. 4. Poñer especial interese no desenvolvemento das capacidades e na madurez intelectual, social, moral, afectiva e relixiosa. 5. Tender “pontes” para que a labor educativa FamiliaEscola sexa eficaz e fecunda. 6. Cultivar no centro: • A cooperación activa do alumnado na dinámica educativa • Un estudo diario e levar ao día as tarefas • Un aseo persoal, orden e limpeza na aula, corredores, patio… e o bo uso do edificio, material e mobiliario do centro. • A puntualidade ao centro e ás clases (non permanecer nos corredores ou outras dependencias do colexio). • Un trato correcto cos membros da comunidade educativa.


A COMUNIDADE EDUCATIVA

Toda a comunidade educativa (pais, profesores e alumnos) colaboramos para conseguir un ambiente de: SINXELEZA,TRABALLO, LEDICIA, RESPECTO, SOLIDARIEDADE E LIBERDADE RESPONSABLE. Para isto decidimos asumir certos compromisos: Os profesores comprometémonos a: Colaborar para facer realidade os principios do Proxeto Educativo. Crear un clima adecuado para o desenvolvemento do proceso educativo dos alumnos e o logro dos obxectivos pedagóxicos. Os pais dos alumnos comprométense a: Prestar apoio e colaboración á dirección do centro e aos profesores para facer eficiente o Proxecto Educativo. Os alumnos comprométense a: Confiar nos seus educadores Levar aos seus pais toda a información que reciben Manter una actitude positiva ante o estudo e a normativa do centro Representar adecuadamente ao colexio nas viaxes, espectáculos, saídas culturais, competicións deportivas… e no seu comportamento diario.


AFIANZAR A CALIDADE EDUCATIVA

ACADÉMICO • Traballar as áreas Instrumentais: Lingua e Matemáticas • Prestar atención á Diversidade • Facer unha aprendizaxe significativa

EDUCATIVO

DESTINATARIOS Pais, profesores, alumnos

• Promover os valores propios do P. Educativo: responsabilidade, respecto, solidariedade, xustiza e verdade • Crear expectativas, estimular… • Fomentar as boas relacións

Dende unha actitude esperanzada, creativa, positiva e trascendente

• Implicarnos na vida e na realidade do Centro •Unificar criterios, obxectivos….


ACADÉMICO

• Desdobres de Lingua e Matemáticas

EDUCATIVO DESTINATARIOS

• Uso e prácticas do Laboratorio

• Titorías • Convivenzas

• Reunións de Etapas e Ciclos

• Utilización da Biblioteca

• Celebracións festivas e relixiosas

• Traballo dos Equipos Pedagóxicos

• Emprego das Novas Tecnoloxías

• Asambleas

• Actvidades da AMPA

• Reunións cos Pais

• Revista “Andoriña”

• Apoios PT e AL

• Servizo de Orientación

• Escola de Pais eNais

• Reforzos • Talleres • Saídas

• Actividades Extraescolares


ORGANIGRAMA CPR “DIVINO MAESTRO” - OURENSE CONSELLO ESCOLAR

ENTIDADE TITULAR Misioneras del Divino Maestro

PRESIDENTA Mª Luz Grande Blanco

DIRECTORA TITULAR Amalia Garabatos Vázquez ADMINISTRADORA Sheila Glez. Glez.

REPRESENTANTES PAIS José Manuel Tesouro Pérez Juan Luis Cachaldora Gómez Bruno García Álvarez

DIRECTORA PEDAGÓXICA María Luz Grande Blanco

P.A.S. Montserrat Gutiérrez Suárez Mª Ángeles Barreiro Lorenzo Mª Teresa Rodríguez Calzada

XEFE DE ESTUDOS Fco. Javier Vázquez Fernández

REPRESENTANTES A.M.P.A. Julio Portabales Iglesias

SECRETARIO J. Florencio Pérez Campos

REPRESENTANTES PROFESOADO Álvaro Cid Bragado F. Javier Vázquez Fdez. Concepción Vilachá Fdez. Marco A. Novelle Fdez. REPRESENTANTES AULA E.E. Diana Alonso Martínez

COORDINADORES DE ETAPA COORD. PASTORAL ESCOLAR

Mª Belén Vidal Rguez. (Infantil)

Patricia Borrajo Zon

Álvaro Cid Bragado (Primaria) Patricia Borrajo Zon (Secundaria)

REPRESENTANTES ENTIDADE Amalia Garabatos Vázquez Mª Del Carmen Campo Carreira Carmen Taborga Bedia REPRESENTANTES P.A.S. Sheila González González REPRESENTANTE CONCELLO Benjamím Fernández Bello

EQUIPO DIRECTIVO

GABINETE PSICOPEDAGÓXICO

DEPARTAMENTOS E EQUIPOS DIDÁCTICOS

CLAUSTRO DE PROFESORES

REPRESENTANTES ALUMNOS Álvaro Iglesias Rey Alba González Gómez

TITORÍAS

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL


¡¡CELEBRAMOS a VIDA!!

¡Celebramos a Vida! Este é o lema que durante o curso 2009/2010 queremos soñar e vivir no noso colexio

A alegría é un estado interior, xerador de benestar, creador de boas relacións.


A fonte máis común, mááis profunda e mááis grande da ledicia é o amor. O amor re exuvenece, é fontte de profunda ledicia. Ese amor é, efectivamente, o principal combustible para p estar ledos. Quen non ama, non n rí. O egoísta que experimentam mos o amor dun sofre, e nunca poderá esstar alegre. Nós, q Deus prróximo, que nos busca, que nos cchama polo noso nome, que nos quere dunha d maneira moi m entrañable e que escoitamoss a chamada de Xesús, o noso amigo e mestre, que nos invvita a seguir as sú úas pegadas, non podemo os de ningunha maneira m estar tristees.

1. Todas as mañás,, ao erguerte, pedirás a Deus o don da ledicia. 2. Nas adversidadees manterás a caalma e a túa cara sorrirá. 3. Sempre terás prresente, no silencio do teu corazzón, que Deus te quere e sempre te accompaña. m unha e ou utra vez, a observvar e admirar as 4. Adicarás a tua mirada, calidades dos demais. pre da túa vidaa, sen pensalo dúas veces, o 5. Alonxarás semp sentimento da trristeza. 6. Evitarás as queixas e as críticas: no on hai nada máis deprimente que queixarse e criticcar. c cheo de 7. Traballa e cumprre os teus deberees, ben feitos, co corazón ledicia. 8. Saúda de forma cariñosa e cun so orriso 9. Descubre sempree o lado bo das co osas 10. Non esquezas cada noite agradecer a Deus todo o ben que del recibes.


ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS (AMPA)

O obxectivo da asociación de pais/nais é participar na marcha do Colexio a través dos representantes regulamentarios elixidos para os diversos órganos colexiados do mesmo. Colaboran co Colexio na realización e coordinación doutras actividades artísticas, culturais, formativas e recreativas para pais e alumnos. Xunta do A.M.P.A.: • • • • •

Presidente: Vicepresidenta: Secretario: Tesoreiro: Vogais:

Representante AMPA no Consello Escolar: D. Julio Portabales Rodríguez

Pendente de elección Dna.Nieves Pereira Conde D. Julio Portabales Rodríguez D. Ramón Lozano Lage Dna.Montserrat Guitérrez Suárez Dna.Mª del Valle Calvelo Vázquez Dna. Mª Aurora Varela Fernández D. Manuel Iglesias Rodríguez

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS NA A.M.P.A. 1.º martes de cada mes

15.30 a 16.30 horas

Pódense entregar suxerencias no buzón do AMPA sito na entrada de Educación Infantil


CLAUSTRO DE PROFESORES

INFANTIL CURSO 3 anos 4 anos 5 anos

TITORES Carmen Feijóo Rodríguez Belén Vidal Rodríguez Mª Lourdes Quevedo Saco Beatriz Blanco Nóvoa

ATENCIÓN PAIS

Martes de 17.10 a 18.10 horas

PRIMARIA CURSO 1º Primaria 2º Primaria 3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria

TITORES Manuel Martínez Fernández Mª del Carmen Campo Carreira Ledicia Estévez Couceiro David Manzano González Concepción Alonso Pérez Álvaro Cid Bragado

ATENCIÓN A PAIS

Martes de 17.10 a 18.10 horas

OUTROS PROFESORES PRIMARIA NOME Fco. Javier Vázquez Fdez. Ledicia Estévez Couceiro Beatriz Blanco Nóvoa Julián Guede Freire

MATERIAS Educación Física Inglés L. Galega Música

ATENCIÓN A PAIS Martes de 17.10 a 18.10 horas


SECUNDARIA CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

TITOR/A

ATENCIÓN A PAIS

Patricia Borrajo Zon Marco A. Novelle Fernández Salomé Vilachá Fernández Concepción Vilachá Fernández María Pita Díaz (Suplente)

Martes de 17.10 a 18.10 horas Mércores de 10.10 a 11.10 horas

OUTROS PROFESORES SECUNDARIA NOME Lidia Rolán Fernández (Suplente) J. Florencio Pérez Campos Álvaro Cid Bragado Mª del Carmen Fdez. Dopazo Andrea Saavedra Covelo (Suplente) Mª Teresa Rodríguez Vázquez Mª Isabel González Vaillo Fco Javier Vázquez Fdez Mª Luz Grande Blanco

MATERIAS

ATENCIÓN A PAIS

Lingua galega

Mércores de 12.20 a13.10

Matemáticas, Naturais, Tecnoloxía, Plástica Reforzo de Matemáticas Reforzo de Lingua castelá Música Pedagoga Terapéutica Educación Física Relixión

Martes de 17.10 a 18.10


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Pretende potenciar a educación integral dos alumnos/as atendendo os tres principios básicos da orientación: prevención, diagnóstico e intervención acadando a máxima implicación do profesorado e das familias no proceso educativo.

ORIENTADORA

ATENCIÓN A PAIS

Mª Carmen Fernández Dopazo Martes de Andrea Saavedra Covelo (Suplente) 17.10 a 18.10 horas (Orientadora 1º Ciclo e 2º ciclo ESO)

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMPOÑENTES ATENCIÓN A PAIS Mª Isabel González Vaíllo (Pedagoxía Terapéutica) Diana Alonso Martínez (Audición e Linguaxe) Mª del Carmen Dopazo (Orientadora) Héctor Casas Rodríguez (Pedagoxía Terapéutica)

Martes de 17.10 a 18.10 horas


NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA

(Extracto da Normativa de Co onvivencia en vigorr nidade Educativa) distribuída a toda a Comun

Algunh has normas relattivas aos pais. ormativa de Centro o. Coñecer e atender a No nder ás citacións do o Centro. Aten Abstterse de visitar e telefonar tanto ao os seus fillos com mo aos profesores duraante as clases ou reecreos sen causa xu ustificada. 4. Ter un comportamento o correcto dentro d do recinto escolar. n desautorizar a accción dos profesoress en presenza dos seus s fillos. 5. Non 6. Facilitar información veeraz ao profesorado o. dades para as que se s solicite axuda. 7. Colaaborar co profesoraado naquelas activid 8. Paraa entrevistarse cos profesores respecttar a hora e o lugar establecidos para a tittoría. 9. Facilitar o cumprimentto das obrigas dos sseus fillos co Centro o: e • Puntualidade nas entradas. • Orde, limpeza e hixiene persoal. • Roupa apropiada á actividade escolarr. 10. Xusttificar a ausencia e retrasos dos seus ffillos durante o horaario escolar. 11. Reco oller persoalmentee, ou mediante persoa autorizada, os alumnos que teñaan que ausentarsse do Centro du urante o horario escolar, previa auto orización. 1. 2. 3.

Algunh has normas relattivas ao alumnaado 1. 2. 3. 4.

a escolarees. Asistencia puntual ás actividades Aseo o persoal e vestimeenta axeitada. Nas entradas e saídas respecta os teus compañeiros: non corras nin purres. emp Resp pecta e mantén limpos os materiais, dependencias e instalacións do Centro.


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Usa un vocabulario correcto e educado: pide as cousas por favor, dá as grazas... Evita os xogos violentos. Non insultes, agredas ou ameaces: respecta os teus compañeiros. Mantén limpa e ordenada a clase, utiliza as papeleiras na aula e no patio. Favorece a boa marcha da clase, amosando unha actitude de respecto, traballo e colaboración cos profesores e compañeiros. Nas saídas culturais utiliza o transporte con corrección. Non te ausentes do centro sen coñecemento do titor ou profesor responsable. Lembra que no recinto escolar non se permiten aparatos electrónicos que interrompan ou distraían: móbiles, Mp3, Mp4…. Cumprir as medidas de corrección emanadas da aplicación do Regulamento de Réxime Interior (R.R.I.)

Algunhas normas relativas ao profesorado 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión. Preparar adecuadamente as clases. Asistir con puntualidade ás clases e reunións para as que fora convocado. Vixiar o alumnado no recreo, segundo as quendas correspondentes. Colaborar no mantemento e bo uso do material e instalación do Centro Respectar a personalidade de cada alumno, potenciando as súas capacidades e destrezas. Non facer distincións entre os alumnos. Asumir as decisións do Claustro de Profesores, do Consello Escolar e das autoridades educativas. Manter contactos periódicos cos pais ou titores dos alumnos dentro do horario establecido a tal efecto. Cooperar no mantemento da orde e disciplina necesarias para a actividade escolar. Aplicar a normativa de convivencia


DEREITOS DOS ALUMNOS (R.D. 732/1995 do 5 de maio polo que se establecen os Dereitos e Deberes e as Normas de Convivencia dos Centros)

A actual Lei de educación recoñece aos alumnos os seguintes dereitos:

1. A formación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 2. A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así coma de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 3. A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos. 4. O desenvolvemento harmónico da afectividade, da autonomía persoal e da capacidade de relación cos demais. 5. A participación na mellora da calidade do ensino. 6. O fomento da súa capacidade e actitude crítica. 7. O respecto da súa dignidade e da súa condición social. 8. A orientación escolar e profesional. 9. A participación na vida do Centro.


DEBERES DOS ALUMNOS

1. Aceptar o carácter propio do Centro e respectar as accións concretas que o Colexio determine neste sentido. 2. Asistir ás clases con regularidade e puntualidade. 3. Participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudio. 4. Respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. 5. Seguir as orientacións do profesorado verbo da súa aprendizaxe. 6. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. 7. Respectar a liberdade de conciencia e as convicións relixiosas e morais, así coma a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da Comunidade Educativa. 8. Non discriminar a ninguén por razón de raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 9. Respectar e utilizar correctamente os bens inmobles e as instalacións do Centro. 10. Participar na vida e funcionamento do centro. 11. Deber de cumprir as normas de convivencia. 12. Deber de respectar ao profesorado e aos demais membros da Comunidade Educativa.


CALENDARIO ESCOLAR 2009-10 SETEMBRO 10 e 17 25, venres 2º quincena:

Xornada de Acollida Convivencia de alumnos da ESO Avaliacións iniciais

1ª Quincena 2ª Quincena 12, luns 13 ao 18 28, mércores

Entrega aos pais do folleto informativo Elaboración Plan Xeral Anual Día da Hispanidade* Campaña do Domund Aniversario de Madre Soledad

1, domingo 11, mércores 12 e 13

Día de Todos os Santos* San Martiño* Celebración festa do DIVINO MAESTRO Convivencia profesorado Comeza o tempo de Advento

OUTUBRO

NOVEMBRO

28, sábado DECEMBRO 6, domingo 7, luns 8, martes 10, domingo 1 ao 11 21, luns 22, martes 23, mércores

Día da Constitución *(trasladado ao luns día 7) Día da Constitución* Día da Inmaculada Concepción* Día dos dereitos humanos Conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia Festival de Nadal e Cea do pobre Festival Nadal Alumnos Inicio das vacacións de Nadal

8, venres 11, luns 2ª Quincena 30, sábado

Día do Ensino* Reanúdanse as clases Reunión trimestral cos pais Día da Paz (Pasa ao 29, venres)

XANEIRO


FEBREIRO 1, luns 15, 16 e 17 18 e 19

Nacemento de Madre Soledad ntroido* Luns, martees e mércores de En Imposición d da Cinsa: Coresma

8, luns 15, luns 8 ao 12 19, venres 29, luns

Día Internaccional da Muller Traaballadora Día Mundial dos Dereitos do Consumidor Semana da Prensa San Xosé* Inicio vacacións Semana Santa*

6, martes 7, mércores 12 ao 30

Reinicio dass clases Día da Saúde bro. Animación á lectura. Día do Lib

1, sábado 3, luns 9, sábado 18 ao 21 17, luns 24, luns 24 ao 30 30, domingo

Día do Traballador* Día de Libree Elección * Día de Europa Semana dass Letras Galegas Día das Letrras Galegas* Aniversario de Francisco Blanco Nájera Semana Cultural e Misioneira Día da Familia

5, sábado 21, luns 22, martes 23, mércoress

Día Mundial do Medio Ambien nte Festival Fin de Curso Pais Festival Fin de Curso Alumnos (pola mañá) e EP Inicio das vaacacións de verán en Entrega de n notas Primaria aos pais pola mañá. Despedida d de 4º da ESO Inicio de vaccacións de verán ESSO Entrega de n notas Secundaria aos pais pola mañá Graduación de 5 anos

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO

24, xoves

dica os días non lecttivos * Ind


ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS

EDUCACIÓN INFANTIL

Saídas trimestrais para reforzar os contidos que se traballan na aula. Contacontos Obradoiros Teatro na escola Entroido Campaña de animación á lectura Mochilas viaxeiras Saída o Xardín do Posío Museo Municipal Saídas culturais Excursión fin de curso Tren das termas Tren a Monforte


EDUCA ACIÓN PRIMARIA

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Campa aña de animació ón á lectura Granxa a Escola Excurs sión fin de curso (por determinarr) Coñece e a túa cidade Campa aña de animació ón á lectura Visita ao a Parque de Bo ombeiros de Ourense Educac ción vial Teatro na escola Granxa a escola Excurs sión fin de curso (por determinarr) Coñece e a túa cidade Fauna silvestre Aula da a natureza Campa aña de animacción á lectura (encontros co autor) A Coru uña (Aquarium Finisterrae, Do omus, Casa da Ciencia a) Policía a Local Policía a Nacional Formac ción en primeiro os auxilios Visita á Casa do Conccello de Ourense e


EDUCA ACIÓN SECUND DARIA • • •

• • • •

CO ONVIVENCIAS DEE INICIO DE CURSO O CO OÑECEMOS A CID DADE Ourense Literario o e Ourense Etnoggráfico, Catedral DÍAS CON NOME PROPIO P Día da Constituciión Día da Familia Día das Letras Gaalegas Día da Paz Semana da Prenssa… TEEATRO NA ESCOLLA Asistencia a varias obras de interrese, ofertadas polo p Concello ou calquera organismo coma Caixano ova, Teatro Princip pal… MÚSICA M NA ESCOLLA Concertos didáctticos, se é posible no auditorio de Galicia. G PROGRAMA VERD DE Visita a lugares de interese ecolóxico de Ourensse: Depuradora, Potabilizadora, Empacadora de lixxo… SA AÍDAS DIDÁCTICA AS Saída ao Monte Invernadoiro I Saída para coñeccer Galicia: Coruñaa, Cambre… Excursión Final de Etapa (por deteerminar) CA AMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTU URA Na semana do libro animadores e escritores comeentarán algunha lectura

ESTA REELACIÓN DE ACTTIVIDADES PROGR RAMADAS ESTÁN N SOMETIDAS A VARIAC CIÓNS EN FUNCIÓ ÓN DAS PROPOSTTAS EXPOSTAS PO OLO CONCELLO, CAIXAN NOVA, CONSELLEERÍA DE EDUCA ACIÓN E OUTR RAS ENTIDADES COLABO ORADORAS.


DATAS DE ENTREGA DE NOTAS

INFANTIL 1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN

21 de xaneiro

26 de marzo

3º AVALIACIÓN E FINAL 23 de xuño

PRIMARIA Sesión de Avaliación

Entrega de notas

1ª Avaliación

Luns, 14 de decembro

Martes, 22 de decembro (aos alumnos)

2ª Avaliación

Luns, 22 de marzo

Venres, 26 de marzo (aos alumnos)

3ª Avaliación e final

Mércores, 16 de xuño

Martes, 23 de xuño (pola mañá aos pais) SECUNDARIA

Sesión de Avaliación

Entrega de notas

1ª Avaliación

Luns, 21 de decembro

Martes, 22 de decembro (aos alumnos)

2ª Avaliación

Luns, 22 de marzo

Venres, 26 de marzo (aos alumnos)

3ª Avaliación

Luns, 14 de xuño

Avaliación final

Luns, 21 de xuño

Avaliación de PENDENTES

Xoves, 24 de xuño (pola mañá aos pais)

18 de xaneiro: 1º parcial de pendentes 10 de maio: 2º parcial e final de pendentes


GRUPOS DIVINO MAESTRO

Dende os Grupos Divino Maestro queremos ofrecer aos nenos e nenas alternativas de formación, como medio de crecemento na Fe. Xuntos podemos descubrir, compartir e vivir experiencias de amizade, solidariedade, xustiza e colaboración.

Talleres

Convivencias

Saídas

Campañas

Xogos

Oración Reflexión


ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES Luns

Martes

Mércores

Xoves 15.30 a 16.30

15.30 a 16.20 Clases EP Reforzo ESO

15.30 a 16.20

15.30 a 16.20

Clases EP / ESO

Clases EP 16.20 a 17.10

16.20 a 17.10

16.20 a 17.10

Clases EP Reforzo ESO Bailes de Salón ESO

Clases EP / ESO

Voleibol 4º EP-ESO Inglés(Activa) 3º/4º EP Inglés (Activa) 5º/6ºEP Debuxo-Pintura 1º/2º EP

16.00 a 17.30 Inglés ESO Activa

17.10 a 18.10 17.10 a 18.10

Clase EP

Inglés 1º/2º EP Fútbol-Sala 3º/4º EP Informática 4a6º EP Ximnasia Rítmica 3ºa 6º EP

Ludoteca Infantil Futbol Sala 1º e 2º EP Debuxo e Pintura 1º e 2º EP G.DM. : dende 4º EP ata ESO 16.30 a 17.30 Inglés 1º/2º EP Debuxo e Pintura 3º/4º EP Ludoteca Infantil Futbol-sala 5º/6º EP Bádminton EP/ESO

17.10 a 18.10 Aeróbic Infantil Aeróbic 4º a 6º Guitarra 4º EP-ESO Fútbol-Sala 5º/6ª Voleibol 4ºEP-ESO Inglés 3º/4º(Activa) Inglés 5º/6º (Activa)

17.30 a 18.30 Ximnasia Rítmica 3º a 6º Danza Rexional Futbol-sala feminino ESO Futbol-sala 3º/4º EP

18.10 a 19.10 Fúbol-Sala Fem ESO

NOTA: ¾ As distintas actividades levaranse a cabo sempre e cando se faga un grupo mínimo de 10 persoas ¾ As actividades comezarán na primeira semana de outubro ¾ Os recibos cobraranse a través do banco en dous pagos. Cada pago corresponde á suma de catro mensualidades. COTA: 50€ por cuadrimestre para todas as actividades en xeral, excepto: Actividades de 1 hora: 40€/Cuadrimestre Danza Rexional: 25 € /l año Inglés Activa : 19€ /mes

PAGOS

Primeira semana de novembro Primeira semana de febreiro


SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 1. Acollida matinal: todos os días de 8.15 a 9.30. Entrada pola porta principal. Rúa Madre Soledad.

2. Comedor escolar: todos os días de 13.30 a 15.30

3. Biblioteca de alumnos: Ofrecemos a posibilidade de préstamo de libros aos nenos e nenas con carnet da biblioteca.

4. Escola de pais: • É un obradoiro educativo. • Estuda temas de interese en torno á educación dos fillos.

5. Seguro Escolar “mapfre” •

É voluntario para os alumnos. Cobre calquera accidente que poidan sufrir dentro do recinto colexial, ou en calquera actividade que sexa organizada polo colexio.


HORARIOS Co fin de comezar as clases c con puntuaalidade, a hora dee entrada será sempre 5 minutos m antes da ffixada nos horario os.

Inffantil e Primariaa Maañá: Tarrde:

de 9.30 a 13.30 1 horas de 15.30 a 17.10 horas (de luns a mércores)

Secundaaria Mañá: dee 8.30 a 14.00 ho oras Tarde do o martes: de 15.30 0 a 17.10 horas Reforzo os Primaria: os Reforzo Secundaaria:

M Martes 8.45 a 9.30 0 horas

30 a 16.20 horas: Luns 15.3

Matemáticas e Galego

Luns 16.2 20 a 17.10 horas:

Lingua castelá, Inglés, Sociais, Francés e Mateerias pendentes

HORAR RIO DE DIRECCIÓ ÓN Luns e mércores m de 12.30 0 a 13.30 horas Martes e xoves de 16.30 a 17.30 horas

HORAR RIO DA XEFATUR RA DE ESTUDOSS Luns L de 15.30 a 17.10 horas Mé ércores de 12.30 a 13.30 horas

HORARIO DE H S SECRETARÍA Martes e xoves de 12.3 30 a 13.30 horas


ANOTACIÓNS


ANOTACIÓNS


“Mantén acesa na túa vida, a luz que é Xesús Divino Maestro”

CPR “DIVINO MAESTRO” Rúa Madre Soledad de la Cruz, 1 32001 – Ourense Telf: 988 217 800 Fax: 988 511 215 E-mail: codimaou@mundo-r.com

http://centros.edu.xunta.es/cprdivinomaestro/

Programación Xeral 2009-2010  
Programación Xeral 2009-2010  

Guieiro informativo para os pais do CPR "Divino Maestro" no que se recollen datos de interese como datas de avaliación, entrega de notas, de...

Advertisement