Vaxtskydd

Page 1

Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. • Växthus • Plantskolor • Prydnadsväxter • Grönsaker

• Frukt • Spannmål • Bär • Raps • Potatis • Golfbanor

Beställ vår katalog genom vår hemsida, E-post, fax eller ring! På hemsidan finner du också mer information om oss, våra produkter och senaste nytt!

via mail Nyhetsbrev i.se nordiskalkal på g di ra re Regist Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i Svenskt Växtskydd.

61

Nordisk Alkali AB Tel 040 680 85 30 info@nordiskalkali.se www.nordiskalkali.se


Växtskydd - allmän information Rekommendationerna grundar sig på respektive preparattillverkares användnings instruktioner för de olika preparaten. Nya sorter (grödor), ny odlingsteknik eller förekomst av uppkommen resistens kan resultera i oönskade effekter, skador på gröda eller uteblivna effekter. Fullständig varnings/användningsinformation återfinns på respektive preparatetikett/varuinformationsblad. Läs alltid dessa innan arbetet påbörjas. Följ alltid användarinformationen som återfinns på förpackningarna. Säkerhetsdatablad finns på respektive tillverkares hemsida. Negativ/positiv förändring av effekter kan uppstå, även om rekommenderade doser använts, om yttre faktorer avviker från vad som är normalt. Sådana avvikelser kan t.ex. vara: • Grödan påverkad av vind, torka, insektsangrepp mm • Ogräs, insekter eller svampangrepp ej befinner sig i lämpligt utvecklingsstadie • Tidpunkten på dygnet är felaktig • Grödans utvecklingsstadie är felaktigt • Mark/luft- fuktigheten är ogynnsam • Jordart påverkar effekten av markherbicider • Sprutan är felaktigt inställd – använd alltid god täckning • Felaktig vattenkvalitet/temperatur • Felaktig preparatblandning Använd endast de blandningar som rekommenderas för varje enskilt preparat. Blanda inte för många preparat (normalt ej mer än två). Se respektive preparatetikett/varuinformationsblad för utförlig information. Förvara alltid preparaten så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. Följ uppsatta regler beträffande: • Journalföring/dokumentation • Påfyllning/rengöring • Vindavdrift och avdriftsreducerande utrustning • Skyddszoner till brunnar/vattendrag • Karenstider • Bekämpningströsklar • Bifarliga preparat • Förvaring • Funktionstest av utrustningen Till sist - VAR RÄDD OM DIG - använd skyddsutrustning! Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ansvaret för “Off-label”-registreringar åligger den som sökt registreringen. 62


Stråsäd Utvecklingsskala - Stråsäd Gräs och örtogräs

Flyghavre

Sniglar; höstsäd

Fritfluga 2. gen; havre

Snömögel, trådklubba; höstsäd

Havrebladlus; vårsäd

Fritfluga; 1. gen; havre, vårvete, 3. gen. i höstsäd

Sädesbladlus; vete, korn havre

Gul - röd vetemygga; vete korn

Mjöldagg, gulrost, brunrost, bladfläcksvampar; vete

Sköldfläcksjuka, mjöldagg; korn, råg. Bladfläcksjuka, kornrost; korn, råg Stråknäckare; höstsäd

Minerflugor; havre, korn Tillväxtreglering

10

12 - 18

20 - 30

Groning

Groddplantans utveckling

Bestockning

31

32

37

41

Stråskjutning och axvidgning

53 - 69

75 - 90

Axgång och blomning

Mognad

Höstvete - höst Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Gräsogräs

0,5-0,75 lit Atlantis OD + 0,1 lit Legacy 500 SC

Stadie 10-12

Bra effekt på vitgröe. Öka till 0,75 lit Atlantis OD om Renkavle förekommer. Se not 2

Ört och gräsogräs:

1,5-2,0 lit Boxer + 0,1 lit Legacy 500 SC

Stadie 00-12

Vid renkavleproblem höj Boxer till 3-5 lit Se not 2

Stadie 11-12

Se not 1 och 2

Stadie 11-12

Se not 1 och 2

Stadie 00-12

Bred örtogräseffekt Se not 2

eller 15 gr Lexus + 0,15 lit Legacy 500 SC Ört och gräsogräs (spec renkavle, blåklint, spillraps) Kombination höst/ vårbehandling

eller 1,5-2,0 lit Boxer + 15 gr Lexus + 0,1 lit Legacy 500 SC 1,0-1,25 lit Boxer + 0,1 lit Legacy 500 SC (följt av vårbehandling)

OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. Not 2: Ej Legacy 500 SC före direktsådd raps. 63


Höstvete - höst (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Stråknäckare, snömögel 0,3-0,4 kg Topsin WG mfl

Behandlingstidpunkt From stadie 22

Övrig information

Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Allmän näringsbrist 3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

Övrig information

64

Behandla så sent som möjligt på hösten


Boxer

mot ogräs på hösten En höstbehandling med 2 liter Boxer + 0,1 liter Diflanil® eller Legacy® är standarden som lägger grunden för effektiv ogräskontroll, genom bred effekt på de vanligaste gräs- och örtogräsen. Anpassa dosen för att rå på tuffare ogräs som rajgräs och renkavle.

Läs mer om timing och dosering på boxer.syngenta.se

Syngenta Nordics A/S Tel: 0771-24 48 10, www.syngenta.se boxer.syngenta.se se.syngenta-farmer.com

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i Svenskt Växtskydd Registrerade varumärken: Globachem nv:65 Diflanil 500 SC ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC


Höstvete - vår Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Åkerven, flyghavre renkavle

1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol

Tom stadie 37

Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer 50SG

Åkerven, vitgröe

0,5-0,9 lit Atlantis OD

Tom stadie 30

Renkavle

0,9 lit Atlantis OD

Tom stadie 30

Kan blandas med Hussar Plus för bredare effekt

Åkerven (kvickrot) och div örtogräs

18,75-(25) gr Monitor + 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer 50SG + 0,2 lit vätmedel

Tom stadie 32

Ej före s-betor eller direktsådd raps

Åkerven, renkavle, kvick- 180 gr Attribut Twin rot, flyghavre samt (60+120) + örtogräs 0,5 lit Renol

Tom stadie 32

Före höstraps krävs plöjning

Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs

110-220 gr Broadway + 0,5 lit PG26N

Stadie 21-39

Jordtemp > 6°C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad

Åkerven, vitgröe, örtogräs

100-200 ml Hussar Plus + 0,5 lit Renol

Tom stadie 32

Temp >8°C (viol/veronika se nedan)

Örtogräs (bred effekt)

11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer 50SG + 0,75-1,0 lit Primus XL + 0,1 lit vätmedel

Tom stadie 39

Kan blandas med max 0,2 lit Legacy 500 SC tom stadie 31 (förstärkt viol/veronika-effekt)

eller 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer 50SG + 10-20 gr Gratil + 0,1 lit vätmedel

Tom stadie 39

Snärjmåra

0,75-1,0 lit Primus XL

Tom stadie 39

Temp > 5°C

Örtogräs, tistel

2,5-3 lit Ariane S eller 25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel

Tom stadie 31

Temp >12°C

Tom stadie 39

Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma.

66


Höstvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare 0,3-0,4 kg Topsin WG Tom stadie 32 Generellt gäller: eller *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp eller *Dos beroende på 0,5 lit Flexity angreppsgrad och önskad effekttid Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Flexity långtidseffekt *Låga doser kan eller 6-8 veckor behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Vid kraftiga angrepp av mjöldagg kan Tern Bladfläck, mjöldagg, 0,3-0,5 lit Bumper 25EC + Stadie 31-59 tillsättas. rost, mfl 0,3-0,5 lit Tern / Forbel eller 0,4-0,6 lit Proline + Stadie 30-59 1,0 lit Folpan eller 0,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie 30-59 Bumper 25EC eller Proline Axgångsbeh:

0,4-0,6 lit Comet Pro + 0,4-0,6 lit Proline / Tiro

Strax före/vid axgången

Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong

Axfusarios

0,6 lit Proline

Stadie 65

35 dagar karenstid

Insekter:

Preparat/dos per ha

Vetemyggor, trips, sädbesbladbaggar, löss mfl

0,25-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Behandlingstidpunkt

OBS stärkelsevete

Bladlöss

100-140 gr Teppeki

OBS stärkelsevete

Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

67

Övrig information

Övrig information


Basen för merskörd och kvalitet i din spannmål

BAYER AGRO APP Få information om Bayers produkter, nyheter, videos Scanna koden eller skicka ett sms med texten BAYER APP till 72777 *Kostnad normal trafikavgift

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före 68 användning. Observera alla varningsfraser och symboler.


Råg/Rågvete - höst Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Gräsogräs 0,5-0,75 lit Atlantis OD + Stadie 10-12 Bra effekt på vitgröe. 0,1 lit Legacy 500 SC Öka till 0,75 lit Atlantis OD om Renkavle förekommer. Se not 2 Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer + Stadie 00-12 0,1 lit Legacy 500 SC eller 15 gr Lexus + Stadie 11-12 0,15 lit Legacy 500 SC eller Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer + (spec renkavle, blåklint, 15 gr Lexus + spillraps) 0,1 lit Legacy 500 SC Kombinerad höst/ vårbehandling

Stadie 11-12

1,0-1,25 lit Boxer + Stadie 00-12 0,1 lit Legacy 500 SC (följt av vårbehandling)

Vid renkavleproblem höj Boxer till 3-5 lit Se not 2 Se not 1 och 2

Se not 1 och 2

Bred örtogräseffekt Se not 2

OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda (spec hybridråg) som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. Not 2: Ej Legacy 500 SC före direktsådd raps.

Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Stråknäckare, snömögel 0,3-0,4 kg Topsin WG From stadie 22 m. fl.

OBS Topsin WG ej reg i rågvete. Behandla så sent som möjligt på hösten

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Övrig information

Manganbrist Allmän näringsbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

Behandlingstidpunkt

69


Comet Pro ®

✔ Strobilurinen med starkast effekt* ✔ Används i stråsäd i blandning med Forbel och andra svampmedel ✔ Mycket god effekt mot svampsjukdomar i stråsäd, sockerbetor och majs ✔ Fysiologiska effekter som kan ge en ökad kvalitet och merskörd *Källa: Jordbruksverket, Effekter och Rekommendationer 2015 - Fungicider i stråsäd Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser 70 och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

www.agro.basf.se


Råg/Rågvete - vår Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Åkerven, flyghavre renkavle

1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol

Tom stadie 30

Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer 50 SG

Åkerven, vitgröe renkavle

0,45-0,9 lit Atlantis OD (Råg max 0,45 lit)

Tom stadie 30

Kan blandas med Hussar Plus för bredare effekt

Åkerven, vitgröe, örtogräs

100-200 ml Hussar Plus + 0,5 lit Renol

Tom stadie 32

Temp >8°C

Åkerven flyghavre mfl gräs och örtogräs

110-220 gr Broadway + 0,5 lit PG26N

Stadie 21-39

Jordtemp > 6°C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad

Örtogräs (bred effekt)

11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer 50 SG + 0,75-1,0 lit Primus XL + 0,1 lit vätmedel eller 11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer 50 SG + 10-20 gr Gratil + 0,1 lit vätmedel

Tom stadie 39

Kan blandas med max 0,2 lit Legacy 500 SC tom stadie 31 (förstärkt viol/veronika-effekt)

Snärjmåra

0,75-1,0 lit Primus XL

Tom stadie 39

Temp > 5°C

Örtogräs, tistel

2,5-3 Ariane S eller 25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel

Tom stadie 31

Temp > 12°C

Tom stadie 39

Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma.

71

Tom stadie 39


Starane XL effektiv ogräsbekämpning i höst- och vårsäd

Starane XL är den perfekta grunden för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren men är även en utmärkt blandningspartner. Starane XL är ett bra alternativ om huvudproblemet är snärjmåra eftersom sammansättningen är särskilt effektiv mot detta ogräs. Dessutom bekämpar Starane XL effektivt de viktigaste örtogräsarterna. Starane XL är relativt oberoende av temperaturen vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från +5°C. Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Starane XL: Innehåll: 2.5 g florasulam och 100 g fluroxipyr per liter. ® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

Södra Sverige Erik Moll 076 - 881 32 32

Mellersta Sverige Darko Kosoderc 076 - 881 32 80

Dow AgroSciences AB • Tel.: 040 - 97 06 40 • www.dowagro.se 72


Råg/Rågvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, mfl 0,3-0,4 kg Topsin WG Tom stadie 32. Topsin WG Generellt gäller: eller ej reg i Rågvete. *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp. eller *Dos beroende på 0,5 lit Flexity agreppsgrad och önskad effekttid. Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Flexity långtidseffekt *Låga doser kan eller 6-8 veckor behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Max 2 strobilurin behandlingar/säsong. Bladfläcksjuka, Sköld- 0,3-0,5 lit Bumper 25EC + Stadie 31-59 *Vid kraftiga angrepp fläcksjuka, Mjöldagg, 0,3-0,5 lit Tern / Forbel av mjöldagg kan Rost mfl eller Tern tillsättas 0,4-0,6 lit Proline Stadie 30-69 eller 0,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie 30-59 Bumper 25EC eller Proline Insekter: Trips, sädesbladbaggar Löss, mfl

Preparat/dos per ha 0,25-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Behandlingstidpunkt Trips strax före/vid axgång, max 1-2/strå

Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

73

Övrig information

Övrig information


CDQ SX + MCPA 750 ®

®

för effektiv tistelbekämpning och bred örtogräseffekt En tankblandning med DuPont™ CDQ® SX® och Nufarm MCPA 750 ger en säker effekt mot tistel och örtogräs i stråsäd. DuPont Sverige AB, tel 08-595 110 40 www.dupont.se/agro Nufarm Norden, tel 08-555 361 88 www.nufarm.com/se

bild: Försök med CDQ SX + MCPA 750 74


Höstkorn - höst Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer+ Stadie 00-12 0,1 lit Legacy 500 SC

Övrig information Se not 1

OBS! Behandla ej i samband med nattfrost.

Not 1: Ej Legacy 500 SC före direktsådd raps.

Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Snömögel mfl 0,3-0,4 kg Topsin From stadie 22 Behandla så sent som möjligt på hösten Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

75

Övrig information


Höstkorn - vår Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med renkavle + 0,5 Renol 12 dagars intervall Gratil/Express 50 SX/ till fenoxisyra Trimmer 50 SG Örtogräs(bred effekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med max Trimmer 50 SG + 0,2 lit Legacy 500 SC 0,75-1,0 lit Primus XL + tom stadie 31 0,1 Vätmedel (förstärkt viol/ veronikaeffekt) eller 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Trimmer 50 SG + 10-20 gr Gratil + 0,1 lit vätmedel

Snärjmåra 0,75-1,0 lit Primus XL Tom stadie 39 Temp > 5°C Örtogräs, tistel 2,5-3 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12°C eller 25 gr CDQ SX + 1,0 lit Tom stadie 39 Ej vid insådd. MCPA + 0,1 lit vätmedel Ej senap som efterföl jande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkom mande år kan förekomma.

76


Ariane S hög träffsäkerhet på ört- och rotogräs

Skydda din skörd med en effektiv sololösning! Ariane S är systemiskt verkande, noga testat och utprovat för vårt svenska klimat. Vi tar växtskydd på allvar. Har effekt mot: snärjmåra, våtarv, vallmo, baldersbrå, spillraps, åkerbinda, blåklint, åkersenap, åkerpilört, penningört, lomme, harkål, förgätmigej, nattskatta, tistel m.fl. Sololösning och skonsam mot grödan - bäst effekt vid ogräsets tvåbladsstadium och temperatur över +12 ˚C. Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Ariane S: 40 g. fluroxipyr, 20 g. klopyralid och 200 g. MCPA per liter. ® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

Södra Sverige Erik Moll 076 - 881 32 32

Mellersta Sverige Darko Kosoderc 076 - 881 32 80

Dow AgroSciences AB • Tel.: 040 - 97 06 40 • www.dowagro.se 77


Höstkorn - vår (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Mjöldagg

0,25-0,5 lit Flexity eller 0,5-1,0 lit Tern / Forbel

Flexity långtidseffekt 6-8 veckor

Bladfläcksjuka, Sköldfläcksjuka, Mjöldagg, Rost, mfl

0,3-0,5 lit Bumper 25EC + 0,3-0,5 lit Tern / Forbel eller 0,4-0,6 lit Proline eller 0,4-0,6 lit Comet Pro + 0,4-0,6 lit Proline

Stadie 31-59

Generellt gäller: *Behandla tidigt vid begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas. *Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong.

0,6 lit Proline

Stadie 65

Axfusarios 1)

Stadie 30-69 Stadie 30-69

35/45 dagars karenstid 1)

Karenstid vid enkelbehandling är 35 dagar och vid dubbelbehandling 45 dagar

Insekter:

Preparat/dos per ha

Trips, sädesbladbagge, löss, mfl

0,25-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Manganbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

78

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Behandlingstidpunkt

Övrig information


Vårvete Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Åkerven, flyghavre

1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol

Tom stadie 32 12 dagars intervall till fenoxisyra

Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer 50SG

Vid flyghavrens 1-3 bladstadie

Ej sockerbetor nästa år

eller 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel följt av 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel

Intervall 10 dagar Tom stadie 39

Ej sockerbetor nästa år

Som ovan samt flyghavre

18,75-(25) gr Monitor + 7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer 50SG + 0,2 lit vätmedel eller 180 gr Attribut Twin (60+120) + 0,5 lit Renol

Tom stadie 32

Före höstraps krävs plöjning

Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs

150 gr Broadway + 0,5 lit PG26N

Stadie 21-32

Jordtemp > 6°C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad

Åkerven, rajgräs, vitgröe, örtogräs

100-150 ml Hussar Plus + 0,5 lit Renol

Tom stadie 30

Temp > 8°C

Örtogräs (bred effekt)

7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer 50SG + 0,75 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel

Tom stadie 39

eller 2,0-2,5 lit Ariane S

Kan blandas med max 0,15 lit Legacy 500SC t o m stadie 31 (förstärkt effekt mot viol/veronika)

Tom stadie 31

Temp > 12°C

eller 0,6 lit Mustang

Stadie 20-32

Temp > 5°C

Tom stadie 31

Temp > 12°C

Tom stadie 39

Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma.

Åkerven, (kvickrot) och div. örtogräs

Örtogräs, tistel

2,5 lit Ariane S eller 25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel

79


Vårvete (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Flexity långtidseffekt Generellt gäller: eller 6-8 veckor *Behandla tidigt på 0,5-1,0 lit Tern / Forbel begynnande angrepp. * Dos beroende på Septoria, mjöldagg, 0,3-0,5 lit Bumper 25EC + Stadie 31-59 angreppsgrad och sköldfläck, rost, mfl 0,3-0,5 lit Tern / Forbel önskad effekttid. eller *Låga doser kan 0,4-0,6 lit Proline + Stadie 30-59 behöva upprepas. 1,0 lit Folpan *Vid kraftiga angrepp av eller mjöldagg kan Tern 0,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie 30-69 tillsättas. 0,4-0,6 lit Proline / Tiro Axgångsbeh: 0,4-0,6 lit Comet Pro + Strax före/vid Max 2 strobilurin- 0,4-0,6 lit Proline axgång behandlingar/säsong Axfusarios

0,6 lit Proline

Stadie 65

Insekter: Trips, sädesbladbagge, fritfluga, vetemygga, löss, mfl

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 0,25-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Manganbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

80

35 dagar karenstid

Övrig information Höga dosen används främst mot fritflugebehandling

Övrig information


Vårkorn Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med + 0,5 lit Renol 12 dagars intervall Gratil/Express 50 SX/ till fenoxisyra Trimmer 50SG Åkerven, vitgröe, 100-150 ml Hussar Plus + Tom stadie 30 Temp > 8°C örtogräs 0,5 lit Renol Örtogräs(bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med max Trimmer 50SG + 0,15 lit Legacy 500SC 0,75 lit Primus XL + tom stadie 31 0,1 lit Vätmedel (förstärkt effekt mot viol/veronika) eller 2,0-2,5 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12°C eller 0,6 lit Mustang Stadie 20-32 Temp < 5°C Örtogräs, tistel 2,5 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12°C eller 25 gr CDQ SX + 1,0 lit Tom stadie 39 Ej vid insådd. MCPA + 0,1 lit vätmedel Ej senap som efterföl jande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor näst kommande år kan förekomma.

81


Vårkorn (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Mjöldagg

0,25-0,5 lit Flexity eller 0,5-1,0 lit Tern / Forbel

Flexity långtidseffekt 6-8 veckor

Generellt gäller: *Behandla tidigt på begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas

Bladfläcksjuka, mjöldagg, 0,4-0,6 lit Proline sköldfläcksjuka, rost, mfl eller 0,3,-0,5 lit Bumper + 0,5-0,7 lit Tern eller 0,4-0,6 Comet Pro + 0,2-0,3 lit Proline

Stadie 30-69

Axfusarios

Stadie 65

1)

Stadie 31-59 Stadie 30-69

0,6 lit Proline

35/45 dagars karenstid 1) Även effekt på Ramularia

Karenstid vid enkelbehandling är 35 dagar och vid dubbelbehandling 45 dagar

Insekter:

Preparat/dos per ha

Trips, sädesbladbagge, löss, mfl

0,25-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Manganbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

82

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Behandlingstidpunkt

Övrig information


Broadway vinner över gräset och även över örtogräset!

Broadway är ett unikt ogräsmedel för användning på våren mot gräs- och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway säkrar en effektiv bekämpning av åkerven, rajgräs och annat skördepåverkande ogräs. Skörden säkras och skördearbetet optimeras. TM

Broadway kan användas tidigt. Kravet är en aktiv tillväxt, vilket är när jordtemperaturen är över +6°C och ogräset har vita rotspetsar.

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Broadway. Innehåll: 68,3 g. pyroxsulam och 22,8 g. florasulam per kg. Medlem i Svenskt Växskydd. ® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

Södra Sverige Erik Moll 076 - 881 32 32

Mellersta Sverige Darko Kosoderc 076 - 881 32 80

Dow AgroSciences AB • Tel.: 040 - 97 06 40 • www.dowagro.se 83


Havre Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs (bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med Trimmer 50SG + 0,08 lit Legacy 500 SC 0,75 lit Primus XL + i stadie 13-30 0,1 lit Vätmedel (förstärkt effekt mot eller viol/veronika) 2,0-2,5 lit Ariane S Senast stadie 31 Temp > 12°C eller 0,6 lit Mustang Stadie 20-32 Temp > 5°C Örtogräs, tistel 2,5 Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12°C eller 18 gr CDQ SX + 1,0 lit Tom stadie 30 Ej vid insådd. MCPA + 0,1 lit vätmedel Ej senap som efter följande fånggröda eller grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor näst kommande år kan förekomma. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Flexity långtidseffekt Generellt gäller: eller 6-8 veckor *Behandla tidigt på 0,5-1,0 lit Tern / Forbel begynnande angrepp. *Dos beroende på Bladfläck, rost 0,2 lit Comet Pro + Stadie 25-49 angreppsgrad och 0,25 lit Bumper 25EC önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas. Kronrost 0,2 lit Comet Pro + Stadie 50-59 0,2 lit Bumper 25EC

Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie 65 Karenstid 40 dagar Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Fritfluga, sädes- 0,25-0,3 lit Fastac 50 Fritfluga vid 1,5 blad Höga dosen används bladbaggar, löss, mfl eller främst vid fritfluge 0,2 lit Mavrik 2F behandling. Ej mot fritfluga. Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Kopparbrist

0,5 lit NoroTec Koppar

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

Manganbrist

84


Specialist på kvickrot

Ökad avkastning och kvalitet

Monitor är ledande ogräsbekämpning i vete och rågvete • Specialist på kvickrot. • Mycket god effekt på örtogräs, flyghavre och losta. • Stark på örtogräs som åkersenap, förgätmigej och vallmo. • Monitor på våren tillsammans med en uppföljning med Roundup på hösten ger under en fyra årig växtföljd > 90 % effekt på kvickroten.*

- Hållplatser ogräs (* Källa: L5-3200 1999)

© Monsanto (UK) Ltd 2013. 85

Monitor® är ett registrerat varumärke för Monsanto LLC


Tillväxtreglering av spanmål Olika grödor, olika behov Den största Moddus-effekten uppträder på den delen av grödan som befinner sig i aktiv tillväxt vid eller strax efter behandlingstillfället. Därför ger Moddusbehandling vid olika tidpunkter olika effekter på grödan och behandlingstidpunkten anpassas därför efter grödans behov för optimal effekt. Gemensamt för alla behandlingar är dock att de minskar risken för liggsäd och ger en högre och jämnare kvalitet och enklare skörd.

Behandling under bestockningsfasen (DC 25-29)En behandling med Moddus Start i grödans bestockningsfas minskar grödans apikala dominans vilket främjar bildning och utveckling av sidoskott samt ger ett förbättrat rotsystem som lättare tar upp både vatten och växtnäring. Moddusbehandlingen höjer dessutom plantans sockerhalt vilket gör den mer köldtolerant. Förutom att Moddusbehandlingen ger ett effektivare upptag av vatten har tyska studier även visat att växtens totala vattenhushållning i förhållande till skörden förbättras. Behandling i tidig stråskjutning (DC 30-33) En behandling med Moddus Start eller Moddus M i tidig stråskjutningsfas ger framförallt ett förstärkt och förkortat strå, förbättrat vatten och näringsutnyttjande samt samt ett kraftigare rotsystem. Den tidiga behandlingen påverkar framförallt den nedre delen av plantan. Behandling i stråskjutningen ger den största stråförkortningen har den största inverkan på liggsädesrisken. Behandling i sen stråskjutning (DC 37-39) Behandling i den senare delen av stråskjutningen påverkar den övre delen av plantan och ger ett förstärkt och förkortat strå med minskad risk för axbrytning som följd. Välj den bästa Moddus-strategin för din gröda Många grödor utnyttjar ofta flera av de effekter som uppnås både vid en tidig och sen Moddusbehandling. För att ge optimal effekt kan därför Moddus Start och Moddus M behandlingar utföras växelvis i kombinationer med både ogräs- och svampbehandlingar. 86


Gröda:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Höstvete

Cycocel Plus 0,8-2,0 lit och/eller Moddus Start 0,3 lit alt. 2*0,15 lit och/eller Moddus M 0,4 lit Cycocel Plus 2-3 lit och/eller Moddus Start 0,5 lit alt. 2*0,25 lit och/eller Moddus M 0,4-0,7 lit

Stadie 25-30

Råg

Rågvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

och/eller Cerone 0,5-0,75 lit Cycocel Plus 0,8-2,0 lit och/eller Moddus Start 0,5 lit alt. 2*0,25 lit och/eller Moddus M 0,4-0,6 lit 0,8-2,0 lit Cycocel Plus och/eller Moddus Start 0,3 lit alt. 2*0,15 lit och/eller Moddus M 0,4 lit Moddus Start 0,6 lit alt. 2*0,3 lit och/eller Moddus M 0,4 lit Cycocel Plus 0,8-2,0 lit och/eller Moddus Start 0,3-0,4 lit alt. 2*0,2 lit och/eller Moddus M 0,3 lit

Stadie 25-49

Övrig information 100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39

100-400 lit vatten/ha

Stadie 25-31

200-400 lit vatten/ha

Stadie 25-49

100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39

100-400 lit vatten/ha Högre dosen vid svagare stråstyrka

Stadie 39-49

150-300 lit vatten/ha

Stadie 25-31 Stadie 25-49

100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39

100-400 lit vatten/ha Högre dosen vid svagare stråstyrka

Stadie 25-30 Stadie 25-49

100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39

100-400 lit vatten/ha

Stadie 25-49

100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39 Stadie 27-32

100-400 lit vatten/ha

Stadie 25-32

100-400 lit vatten/ha min. 7 dagars intervall

Stadie 31-39

Om Moddus produkter tankblandas med Triazolpreparat så reducera Moddusdosen med ca 20 %. De lägre doserna av Cycocel Plus används vid blandning eller uppföljning med annan tillväxtreglerande produkt. Grödan skall vara i god tillväxt vid tillväxtreglering. Tillväxtreglera aldrig någon gröda som är påverkad av stress. Stress kan komma av torka, blöta, kall väderlek eller att det är för varmt. Läs enskilda preparats etikett innan användning. Kontakta Din spannmålsuppköpare INNAN Du tillväxtreglerar! 87


Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd

Dividend Formula M

Cedomon

ThermoSeed

Latitude

Vete Fusarium SPP c) Stinksot (Tilletia Caries) Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Rotdödare

4 4 1 3 – –

4 4 a) 4 4 – –

2 4 a) 4 3 – –

– – – – – –

4 4 – 3 – –

– – – – – 4

Råg, rågvete Fusarium SPP c) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum)

4 3

4 4

2 3

3 3

– –

– –

Korn Fusarium SPP c) Strimsjuka (Drechslera Teres) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Bipolaris (Bipolaris Sorokiniana) Flygsot (Ustilago Nuda) Hårdsot (Ustilago Hordei)

4 1 1 2 1 –

4 3 3 3 1 –

– – – – – –

2 d) 2 3 2 d) 1 2

4 3 4 3 1 3

– – – – – –

Havre Fusarium SPP c) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Flygsot (Ustilago Nuda)

4 – 1

4 3 3

– – –

2 d) 2 1

4 3 3

– – –

Preparattyp b)

K

K,S

S

B

Te

K

Celest Formula M

Celest Extra Formula M

Betningsmedel i stråsäd Observera att försöksunderlaget är svagt i vissa fall, särskilt vid jämförelse mellan olika preparat.

a) även effekt på markburen smitta b) B= biologiskt, K=kontaktverkande, S=systematiskt, Ls=lokalsystemiskt, Te=termisk c) inkluderar även Microdochium SPP, som bl a förorsakar snömögel d) om smittan understiger 30 % och grobarheten är minst 85 %, annars 2. Förklaring: 4 = Mycket bra effekt 3 = Bra effekt 2 = Viss effekt 1 = Otillfredsställande effekt – = Uppgift saknas eller ej aktuellt Källa: SLU och växtskyddsföretagen. 88


Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd Gränsvärden för betning mot svamp i stråsäd Växtslag:

Sjukdomar

Smitta, %

Betning

Höstråg, höstrågvete, höstvete och höstspeltvete

Fusarium SPP, Microdosammanlagt > 30 ** chium SPP*, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana

Vårvete, durumvete, vårråg

Fusarium SPP, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana

sammanlagt > 30

Nödvänding

Höstkorn, vårkorn

Fusarium SPP Bipolaris Sorokiniana Drechslera SPP* Total förekomst av dessa sjukdomar

> 25 > 20 > 15

Nödvänding Nödvänding Nödvänding

> 35

Nödvänding

Havre

Fusarium SPP Drechslera Avenae * Total förekomst av dessa sjukdomar och Bipolaris Sorokiniana

> 20 > 50

Nödvänding

Nödvänding

> 60

* ) Michrodochium SPP = snömögel, Septoria SPP = brunfläcksjuka, Drechslera SPP = kornets bladfläcksjuka, strim-sjuka och havrens bladfläcksjuka **) Betning är i praktiken nödvändig mot Fusarium SPP/Microdochium SPP redan vid några enstaka procent smitta, medan nivån för Septoria SPP/Bipolaris Sorokiniana är mer än 30 % smitta. Eftersom det analystekniskt är mycket svårt att skilja Fusarium SPP/ Microdochium SPP och Septoria SPP åt vid utsädesanalys, betas nästan allt höstutsäde för konventionell odling.

Stinksot (Tilletia Caries) och dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) i höstvete

Stinksot (Tilletia Caries): Utsäde med mer än 1000 sporer/gram får inte certifieras. Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa): Utsäde med mer än 500 sporer/gram får inte certifieras. Förekommer både stinksot och dvärgstinksot i samma utsädesparti får högst 500 sporer/gram finnas av vardera sjukdomen, för att utsädet skall få certifieras. Förekommer mindre mängder sporer än vad som ovan angivits får utsädet certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som certifieras utan betning ( t.ex. för ekologisk odling) får inte innehålla några stinksot- eller dvärgstinksotsporer vid analys.

Flygsot på korn, naket sot (Ustilago Nuda) Certifieringsklass A B C1 C2

Procent smitta > 0,1 % > 0,2 % > 0,3 % > 0,5 %

Betning Nödvänding Nödvänding Nödvändig Rekommenderas

Antal sporer/gram kärna > 200 > 500

Betning Nödvänding Rekommenderas

Havrens flygsot (Ustilago Avenae) Certifieringsklass A och B C1 och C2

Källa: Utsädesenheten vid Jordbruksverket 89


Vårsäd med insådd Ogräs:

Preparat/dos per ha

Gräsinsådd Rödklöverinsådd Vitklöver och Luserninsådd

Se vårsäd utan insådd Insådden minst 2 blad Dock ej CDQ/ Event/ /Ally/ Monitor eller Hussar Plus 10-15 gr Gratil + Från spadbladsstadiet fram till *) 0,6 lit MCPA 1-2 treväpplingar eller 7,5-11,25 gr Express 50SX / 1-2 treväpplingar Trimmer 50 SG + 0,5 lit MCPA*) 1,15 kg Basagran SG + Spadblad/treväppling 0,3-0,5 lit Renol eller 15 gr Gratil + Minst spadbladsstadiet 0,5 lit Renol

*)

Behandlingstidpunkt

Övrig information Använd ej CDQ, Express 50SX eller Gratil i fröodlingar Använd ej Gratil i fröodlingar

Använd ej Trimmer 50 SG i fröodlingar

Använd ej Gratil fröodlingar

senaste behandlingstidpunkt med MCPA är i spannmålens stadie 39

Stubb/träda/vallbrott

Preparat/dos per ha

Stubb (Kvickrot) Vallbrott/Träda Maskros, tistel, klöver

3,0* - 4,0 lit Glyfosat Bio** Kvickrot minst 3 blad eller 1,5-2,0 kg Roundup Max *** 4,0 lit Glyfosat Bio** Vallgräset 3-4 blad eller 2,0 kg Roundup Max *** 8,0 lit Glyfosat Bio** eller 4,0 kg Roundup Max ***

Behandlingstidpunkt

Övrig information Bra tillväxt gynnar effekten. Bra tillväxt gynnar effekten.

Tillsätt vätmedel avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit ***) Roundup Max är färdigformulerad och behöver ingen tillsats av vätmedel *)

**)

Allmänna råd inför behandlingen: • • •

• • •

6 timmars uppehåll efter behandlingen Torra blad vid behandlingen Minst 7-14 dagars intervall till jordbearbetning vid användande av Glyfosat Bio 90

Låg vätskemängd gynnar effekten Max 200 liter vatten/ha Minst 2-5 dagars intervall till jordbearbetning vid användande av Roundup Max


Max effektivitet Regnfast från 1 – 3 timmar

Flexibel: Tidigare start av jordbearbetning

1 kg = 2 L: Unik hög koncentration

Enkel tomemballage-hantering

91


Slåtter/betesvall (etablerat gräs i renbestånd) Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Maskros, tistel, nässla 1,5-1,8 lit Starane XL Stadie 20-45 skräppa, smörblomma mfl eller 2,5 lit Ariane S Stadie 21-31 eller 40-60 gr Gratil + Tidig vår eller höst 0,5 lit Renol ca 14 dag efter skörd eller 30 gr Harmony 50 SX + 0,5 dl vätmedel/ 100 lit vatten

92

Övrig information 7 dagar karens Temp > 12°C 30 dagar karens Temp > 12°C Hög dos mot skräppa Karens: 7 dagar till betessläpp 21 dagar till skörd 7 dagar karens till betessläppning OBS Harmony 50SX ej reg i slåttervall


Fodermajs Utvecklingsskala - Majs Utvecklingsskala - Majs Jordboende skadedjur (betning) Ogräsbekämpning/ markherbicider

Kvickrot/gräs/flyghavre

Fröogräs/ örtogräs Fritfluga Svampbehandling

05 07 09 10 Groning

Ogräs:

11 - 19

30 - 39

51 - 59

61 - 69

71 - 79 80 - 95

Bladutveckling

Utveckling av stjälk

Utveckling av vippa

Blomning

KärnMognad matning

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Örtogräs 1,15 kg Basagran SG + Ogräsen max 4 ört-blad 0,5 lit Renol eller 0,5-0,75 lit Callisto Ogräsens hjärtbladsstadie Bred örtogräseffekt följt av 0,5-0,75 lit Callisto 10-12 dag efter första Vid näva blanda med beh. Basagran SG eller Harmony 50SX. Växtföljdsrestriktioner se nedan Örtogräs +tistel, 3 beh X 0,5 lit Callisto Växtföljdsrestriktioner gråbo, spillpotatis se nedan Örtogräs, kvickrot, 50 gr MaisTer + Ogräsens hjärtblads- Blanda med Callisto flyghavre 0,67 lit MaisOil stadie för bredare effekt följt av mot veronika 100 gr MaisTer + 10-12 dagar efter 1,33 lit MaisOil första behandl. 11,25 gr Harmony 50SX + Ogräsens hjärt- Allmänt bra effekt bladsstadie (Ngt svag på nattskatta 30 gr Titus1) + 0,2 lit vätmedel och i viss mån viol/ veronika). följt av 7,5 gr Harmony 50SX + 10-12 dagar efter första behandl. 20 gr Titus1) + 0,2 lit vätmedel

93


Fodermajs (forts)

Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Tistel 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie 13-16 Tistel ca 10-20 cm hög 0,5 lit Renol • All ogräsbehandling innan majsen har 7 blad (Callisto 8 blad) • Sortrestriktioner för Titus samt växtföljdsrestiktioner efter Titus • Efter Callisto kan höst eller vårspannmål odlas. Innan våroljeväxter krävs plöjning. Efterföljande vår kan inte sockerbetor, ärter, bönor eller grönsaker odlas. 1) Behandling Titus får endast ske i vissa sorter. Aktuell sortlista finns på http://www2.dupont.com/Crop_Protection/sv_SE/ eller hos din lokala leverantör.

Insekter:

Preparat/dos per ha

Fritfluga

0,3 lit Fastac 50 1,5 bladsstadiet Majsen ca 3-5 cm hög eller 0,3 lit Sumialpha 5 FW

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Majsmott

125 g Steward

> Stadie 34

UPMA

Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Ögonfläck, Bladfläck

0,8-1,0 lit Comet Pro

Stadie 30-65

Majs ca 100-120 cm hög

Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Borbrist 2,0-3,0 lit Bor 150 Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

94


Oljeväxter Utvecklingsskala - Oljeväxter Bomullsmögel

Ogräsbekämpning

Gräsogräsbekämpning / spillsäd / flyghavre / kvickrot

Svartfläcksjuka

Rapsbaggar / skidgallmygga / rapsvivel

0

10

Groning

15 Bladutveckling

30 - 50 Plantsträckning till begynnande knoppstadie

Kvickrot/ bladdödning

51 - 55

60

61 - 69

80 - 90

Knoppstadie

Begynnande blomning

Blomning

Avslutad blomning/ skidmatning/ mognad

Höstoljeväxter Ogräs (hösten):

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Ört och gräsogräs

2,1 lit Devrinol

Före sådd (nedmyllas

Restriktioner för

2-5 cm inom ett dygn)

efterföljande gröda

Örtogräs 0,25-0,33 lit Centium < 3 dag efter sådd Spillsäd, åkerven 0,5-1,0 lit Agil 100 EC Spillsäd 2-3 blad eller 1,5-2,5 lit Focus ultra eller Som ovan + gröe 0,3-0,5 lit Select + Renol Spillsäd, vitgröe, renkavle, 1,0-1,25 lit Kerb Flo 400 Okt - Nov, örtogräs m. fl. jordtemp <10°C

God markfukt gynnar effekten

• Direktsådd raps: Börja med Glyfosat-behandling 3-4 dagar före sådd.

95

Den lägre dosen på vårsäd

Fuktiga förhållanden gynnar effekten


Höstoljeväxter (forts) Ogräs (våren):

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Baldersbrå, blåklint, 0,3 lit Galera + Stadie 30-50 tistel, gråbo, snärjmåra 0,3 lit PG26N Baldersbrå, blåklint 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie 31-55 tistel, gråbo 0,5 lit Renol Kvickrot

1,5 lit Agil 100 EC < stadie 50 eller 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad eller 0,3-0,5 lit Select + Renol

Övrig information Temp ≥ 8-9°C Ej frost dygnen före eller efter behandling Värme (>12°C) gynnar effekten

Senast beg. knoppst Senast beg. knoppst

Insekter:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Rapsjordloppa

0,2-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Efter uppkomst (höst)

Sniglar

4-7 kg Sluxx HP

Förebyggande behandling. Direktsådd, kokig jordVid etablerade angrepp struktur, hög fuktighet öka dosen med 2 kg/ha ökar angreppsrisken Upprepa vid behov.

Rapsbaggar (Behandling mot rapsbaggar upprepas vid behov. Alternera mellan produkterna)

*) 0,17 lit Avaunt eller *) 0,3 lit Biscaya eller *) 150-200 gr Mospilan SG eller *) 150 gr Plenum 50 WG

Stadie 40-57

Avaunt är bifarligt

Max en beh./säsong

Biscaya ej bifarligt

Max en beh./säsong

Mospilan ej bifarligt

Stadie 51-59 Max 1 beh / säsong

Plenum är bifarligt

eller 0,25 lit Mavrik 2F

Övrig information

Mavrik ej bifarligt

*) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer

96


AVAUNT® MOT RAPSBAGGAR

GER LÅNGTIDSEFFEKT OCH BRYTER RESISTENS Avaunt® har god långtidseffekt på behandlade knoppar. Avaunt® mycket bra försöksresultat. Avaunt® bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar.

DuPont™

Avaunt

®

insektsmedel

Försöksresultat finns på vår hemsida eller scanna QR koden DuPont Sverige AB, tel 08-595 110 40, www.dupont.se/agro Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

© 2014. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™, 97 or its affiliates. and Avaunt® are trademarks of DuPont


Höstoljeväxter (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka

0,6-1,0 lit Amistar eller 0,35-0,7 lit Proline eller 0,5 kg Cantus

Från beg blom till full blom Hög vattenmängd Från beg blom till full blom Från beg blom till full blom

Reducering av spill:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Minskar risk för drösning i samband med skörd eller pga ogynnsamt väder

1,25 lit Spodnam eller 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio*

3-4 veckor före skörd

Vattenmängd 200-400 lit /ha

Nedvissning:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 0,5 lit Vätmedel

2-3 veckor före skörd Morgonsprutning är att föredra

Min 200 lit vatten/ha

2-3 veckor före skörd

eller 1,5-2,0 kg Roundup Max ** eller 2,0-3,0 lit Reglone + 1-2 veckor före skörd 0,1% Vätmedel Kvällssprutning är att föredra

Hög vattenmängd

*) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit **) Roundup Max behöver ingen tillsats av vätmedel. Kan blandas med Spodnam. Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Svavelbrist

5-6 kg Svavelnäring

Borbrist

2-3 lit Bor 150

Allmän brist 3,0-5,0 lit Norotec Raps

98

Övrig information


Våroljeväxter Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Ört och gräsogräs

2,1 lit Devrinol

Före sådd (nedmyllas 2-5 cm inom ett dygn)

Restriktioner för efterföljande gröda

Örtogräs

1,0 lit Fox 480 SC

Stadie 12-16

OBS! Endast i raps

Baldersbrå, målla, tistel, snärjmåra, blåklint, åkerbinda

0,3 lit Galera + 0,3 lit PG26N

Stadie 12-14

Temp ≥8-9°C Ej frost dygnen före eller efter behandling

Baldersbrå, tistel, åkerbinda

140-165 gr Matrigon 72 SG + Stadie 31-55 0,5 lit Renol

Flyghavre, åkerven

1,0 lit Agil 100 EC eller 1,5-2,0 lit Focus ultra eller 0,3-0,35 lit Select+Renol

< stadie 39

1,5 lit Agil 100 EC eller 2,0-4,0 lit Focus ultra eller 0,35 lit Select+Renol

< stadie 39

Insekter:

Som ovan + gröe

Kvickrot

Gräsogräsen 2-4 blad

Temp >12°C

Före beg. knoppstadie Före beg. knoppstadie

Kvickroten 3-5 blad

Före beg. knoppstadie

Kvickroten 3-5 blad

Före beg. knoppstadie

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Rapsjordloppa

0,2-0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Efter uppkomst

Rapsbaggar (upprepas vid behov – alternera mellan produkterna)

*) 0,17 lit Avaunt eller *) 0,3 lit Biscaya eller *) 150-200 gr Mospilan SG eller *) 150 gr Plenum 50 WG

Stadie 40-57

Avaunt är bifarligt

Max en beh./säsong

Biscaya ej bifarligt

Max en beh/säsong

Mospilan ej bifarligt

Stadie 51-59 Max 1 beh / säsong

Plenum är bifarligt

eller 0,25 lit Mavrik 2F

Mavrik ej bifarligt

*) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer

99


Våroljeväxter (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka

0,6-1,0 lit Amistar eller 0,5 kg Cantus eller 0,35-0,7 lit Proline

Från beg blom till full blom Hög vattenmängd

Reducering av spill:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Minskar risk för drösning i samband med skörd eller pga ogynnsamt väder

1,25 lit Spodnam eller 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio*

3-4 veckor före skörd

Vattenmängd 200-400 lit /ha

Nedvissning:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Från beg blom till full blom Från beg blom till full blom

2-3 veckor före skörd

Övrig information

3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 2-3 veckor före skörd Min 200 lit vatten/ha 0,5 lit Vätmedel Morgonsprutning är att föredra eller 1,5-2,0 kg Roundup Max ** eller 2,0-3,0 lit Reglone + 1-2 veckor före skörd Hög vattenmängd 0,1% Vätmedel Kvällssprutning är att föredra *) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit **) Roundup Max behöver ingen tillsats av vätmedel. Kan blandas med Spodnam. Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Svavelbrist

5-6 kg Svavelnäring

Borbrist

2-3 lit Bor 150

Allmän näringsbrist

3,0-5,0 lit Norotec Raps

100

Övrig information


Ärter Utvecklingsskala - Ärter Ogräsbekämpning före och efter uppkomst Kvickrot / gräs / flyghavre Ärtbladmögel

Ärtvivel / trips

Ärtbladlus / ärtvecklare

00

09

10

11

Groning/ uppkomst

Ogräs:

33

37

Plantans utveckling och nodstadier

51

60

Knoppstadie

Blomning

Preparat/dos per ha

71 - 79

81 - 90

Baljsättning

Mognad

Behandlingstidpunkt

Örtogräs 2 lit Fenix 2-4 dagar före uppkomst eller Örtogräs 0,75-1,0 lit Fenix + Ärterna från 5 cm till 0,6 kg Basagran SG 2 nodsstadiet Flyghavre mfl 1,0 lit Agil 100 EC < stadie 59 eller 1,5-2,0 lit Focus ultra Ärterna < 2 noder eller Som ovan + gröe 0,3-0,5 lit Select+Renol Kvickrot Som ovan + gröe

1,5 lit Agil 100 EC eller 2,0-4,0 lit Focus ultra eller 0,5 lit Select+Renol

Övrig information Före uppkomst Ärter till mogen skörd. Flyghavren 3-5 blad Intervall till annan ogräsbehandling minst 7 dagar

< stadie 59 Kvickroten 3-5 blad Kvickroten 3-5 blad

Se ovan Se ovan

OBS! Vid odling av konservärt - följ respektive företags odlingsanvisning och preparatval! 101


Ärter (forts) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Ärtvivel, Ärtvecklare 0,3 lit Fastac 50 eller 0,2 lit Mavrik 2F

Övrig information

Bladlöss

140 g Teppeki + 0,25 lit Renol

Endast konservärt

Svamp: Bomullsmögel, gråmögel mfl.

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 0,5-0,7 kg Signum eller 0,5-1 lit Amistar

Övrig information

Bladdödning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Utsädesodlingar 2,5 - 3,5 lit Reglone + 7-10 dag före skörd och foderärter 0,1% Vätmedel

Övrig information

Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 Innan blomningen eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Övrig information

Borbrist

2-3 lit Bor 150

Stadie 16-71

102

Ärtvecklare behandlas i samband med baljsättning och utförs nattetid (bifarligt) Mavrik ej bifarligt kan användas dagtid

Hög vattenmängd

400-500 liter vatten


Åkerbönor Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Örtogräs

2,5 lit Fenix eller 0,6 kg Basagran SG

3-4 dag före uppkomst

Off label godkännande

Åkerbönorna 3-8 cm höga

Vid torka, tillsätt olja. OBS! Kan påverka grödan

1,0 lit Agil 100 EC eller 1,5-2,0 lit Focus Ultra

< stadie 59

Intervall till annan ogräsbekämpning minst 7 dagar

1,5 lit Agil 100 EC eller 2,0-3,0 lit Focus Ultra

< stadie 59 Kvickroten 3-5 blad

Se ovan Dosen gäller 1-års effekt

Insekter:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Ärtvivel

0,3 lit Fastac 50

Från grödans uppkomst till att plantorna har ett par blad

7 dagar karens Bifarligt

Flyghavre mfl

Kvickrot

Flyghavren 3-5 blad

eller 0,3 kg Karate 2,5 WG

7 dagar karens Bifarligt

Bönbladlus

0,3 lit Fastac eller 0,3 kg Karate 2,5 WG

10-15 % av plantorna är angripna

7 dagar karens Bifarligt

Bönsmyg

0,3 lit Biscaya

Stadie 51-57

UPMA

Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Bönfläcksjuka Chokladfläcksjuka

0,5-1,0 lit Amistar eller 0,5-0,7 kg Signum

Vid blomning

35 dagar karens

Bladdödning:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

2,5-3,5 lit Reglone + 0,1 % vätmedel

7-10 dagar före skörd

400-500 liter vatten

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Manganbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Innan blomning

Borbrist

2-3 lit Bor 150

7 dagar karens Bifarligt

21 dagar karens

103


Lök (kepalök) Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Totalbekämpning före uppkomst

2,5 - 3,5 lit Reglone + 0,2% vätmedel

> 3 dag före uppkomst (Behandla på eftermiddag/kväll)

Dos beroende på ogräsens storlek

Örtogräs + vitgröe

Tvådelad behandling 1. 1,5 lit Fenix

Tvådelad behandling Får användas endast i 1. Senast behandlingssättkepalök tidpunkt då lökens andra blad är synligt. 2. Senast behandlingstidpunkt då lökens fjärde blad är synligt.

2. 1,0 lit Fenix

Örtogräs (Uppkommen lök)

0,25-1,0 kg Lentagran WP

Stadie 11-14 (1-4 blad) 0,25-0,5 kg då löken har 1-2 blad (första bladet 3-4 cm).

Max 3 beh / säsong. Max total dos 2,0 kg/ha. Karenstid 56 dag.

Kvickrot

1,5 lit Agil 100 EC

< stadie 45

eller 2,0-4,0 lit Focus Ultra

Kvickrot 3-4 blad

Ev upprepning på återväxt

Kvickrot 3-4 blad Löken minst 2 blad

Ev upprepning på återväxt

Kvickrot + gröe

eller 0,3-0,4 lit Select + Renol

Tillväxtregulering:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Groningshämmare

3,0-3,5 kg Fazor

Då ca 10 % av lökblasten lagt sig, men ej över30-40 % samt ej senare än 14 dagar före lossning.

Får endast användas på lök som ska säljas till konsument efter 31/1 året efter behandling.

104


Lök (kepalök) (forts) Svamp:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Lökbladmögel 0,5 lit Shirlan Fr.o.m mitten av juli Max 1 beh per säsong eller 2 kg Acrobat Fr.o.m mitten av juli 14 dag intervall (Max 3 behandlingar) eller 1,6 lit Infinito Stadie 41-47 7 dag intervall (Max 3 behandlingar) (UPMA) Gråmögel / lökbladmögel 0,5-1 lit Amistar Vid beg. angrepp Max 3 behandlingar eller totalt 2 lit per säsong Insekter: Trips / jordflylarver

Preparat/dos per ha 0,2 lit Fastac 50 eller 0,2-0,3 Karate 2,5 WG

Behandlingstidpunkt Vid begynnande angrepp

Övrig information

Max 2 behandlingar

Minst 30 dagars intervall

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Manganbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Borbrist

2-3 lit Bor 150

105


Utvecklingsskala - Sockerbetor

Sockerbetor

Utvecklingsskala - Sockerbetor Trips

Gulhårig skinnarbagge / betflugans larv Bet- och persikbladlus

Ogräsbekämpning / markherbicider/ markherbicider Ogräsbekämpning

Fröogräs/ örtogräs/ mark-och bladherbicider Tistlar

Gräsogräs Gräsogräs/ tistel Gräsogräs

Ramularia/betrost/ mjöldagg

Tistlar

05

09 Groning och uppkomst

Behandling:

10

11

Hjärtbladsstadium

12

15

Bladutveckling

31 Raderna slutar sig

49 Fullt utvecklad rotskörd

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Allmän ogräsflora (+ Målla)

Allmän ogräsflora (+Åkerbinda, Snärjmåra, Trampört)

Allmän ogräsflora (+ Baldersbrå, Näva, Snärjmåra, Trampört, Vildpersilja, Pilört, Viol)

1

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 5-10 gr Safari + 0,3-0,5 lit Renol

2

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 50-75 ml Centium 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 10-20 gr Safari + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

3

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700 + 50-75 ml Centium + 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

0,75-1,0 lit Goltix SC 700+ 0,6 lit Belvedere /Kemifam Power + 20-30 gr Safari + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol

- Utför behandlingarna vid ogräsens uppkomst. - Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm. - Belvedere / Kemifam Power (minst 0,4% koncentration - följ bruksanvisningen). - Centium får inte tankblandas med Safari förrän betorna har 2-4 örtblad. Maxdos Safari är 8-10 g vid detta stadie. Läs alltid etiketten innan användning! 106


Sockerbetor (forts) Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Tistel 140-165 gr Matrigon 72 SG + Stadie 12-15 0,5 lit Renol Kvickrot mfl. 1,0-1,5 lit Agil 100 EC < stadie 32 gräsogräs eller 2,0-4,0 lit Focus Ultra Kvickroten 2-4 blad eller 0,75-1,0 lit Select +0,75-1,0 lit Renol

Tistel 15-20 cm, Värme gynnar effekten

Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Trips, Betfluga, Betjord- 0,2-0,5 kg Karate 2,5 WG loppor mfl. eller 0,2-0,25 lit Fastac 50

Övrig information

107

Behandlingarna kan upprepas vid behov (Select tar även vitgröe)


Sockerbetor (forts) Svamp: Mjöldagg Ramularia och Rost

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 0,6 lit Comet Pro Stadie 39-49 eller 0,3 lit Comet Pro + 0,3 lit Tiro

Övrig information

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Övrig information

Behandlingstidpunkt

Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 eller 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2,0-3,0 lit Bor 150 Allmän näringsbrist

4-6 bladstadiet och 8-10 bladstadiet 4-8 bladstadiet

Vid beg. angrepp (upprepas vid behov)

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

108


Potatis Utvecklingsskala - Potatis Virusbekämpning i utsädespotatis Alternaria Bladmögel Nedvissning

Ogräsbekämpning - ört och gräsogräs Stritar/stinkfly/bladlöss

01 - 09 Groning till begynnande uppkomst

10 Blastutveckling

40 - 60

61 - 69

Knölsättning till begynnande blomning

Blomning

70 - 80 Knölutveckling

81 - 89 Begynnande mognad

90 Plantans avmognad

Potatis (ej färskpotatis) Betning

0,2 lit Rizolex 50 FW eller 250 ml Maxim eller 0,6 lit Monceren eller Prestige (OBS doseringen gäller per ton utsäde)

Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Örtogräs 0,35 lit Sencor SC Före/vid uppkomst eller 0,35 lit Sencor SC + Före uppkomsten 0,5 lit Renol följt av 0,2 lit Sencor SC Efter uppkomsten eller 2,0-3,0 lit Fenix + 2-4 dag före uppkomst 0,35 lit Sencor SC 109

Övrig information Se not 1,2 och 3 nedan

Ca 5 cm hög blast. Se not 3 nedan


Effektivt skydd mot potatisbladmögel och brunröta

3 behandlingar mitt i programmet

BAYER AGRO APP Få information om Bayers produkter, nyheter, videos Scanna koden eller skicka ett sms med texten BAYER APP till 72777 *Kostnad normal trafikavgift

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.


Potatis (ej färskpotatis) (forts) Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Örtogräs (nattskatta) 0,25 lit Centium + Senast 5 dag 0,35 lit Sencor SC före uppkomst eller 0,35 lit Sencor SC + Före uppkomst 4,0 lit Boxer eller 0,35 lit Sencor SC + Före uppkomst 2,0 lit Boxer följt av 2,0 lit Boxer Efter uppkomst Helt torra blad vid behandlingen Örtogräs (kvickrot, 0,35 lit Sencor SC Före/vid uppkomst tistel, gråbo) följt av 30-50 gr Titus + Stadie 20-30 0,2 lit Vätmedel Snärjmåra 2-4 kransar Kvickrot 3-6 blad Kvickrot 1,5 lit Agil 100 EC < stadie 68 eller 2,0-3,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad eller 0,75-1,0 lit Select + Renol eller 50 gr Titus + Stadie 20-30 0,2 lit vätmedel

Övrig information

Markfukt gynnar effekten Delad Boxer behandling att föredra vid torka Upprepning när ny nattskatta har hjärtblad Se not 1,2 och 3 nedan Växtföljdsrestriktioner!

Blasten max 20 cm hög 7 dagars intervall till annan behandling Växtföljdsrestriktioner!

Not 1: Före uppkomst kan Renol eller Glyfosat Bio tillsättas Not 2: Fram till 10% uppkomst kan 0,2-0,25 lit Spotlight Plus eller 0,5-1 lit Reglone + 0,1% vätmedel tillsättas Not 3: Vid Sencorbehandling efter uppkomst beakta sortskillnader Virus:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Virusbehandling 2,5 % Fibro Upprepas med en veckas intervall

111

Övrig information 200 lit vatten/ha Ökas successivt med blasttillväxten


Banjo Forte®, extra kraftfull mot bladmögel förebygger svampangrepp

Effektiv mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar. Läs mer på www.adama.com.

ADAMA Northern Europe B.V. | adama.com. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler! Medlem i Svenskt Växtskydd. 112 Mer info: Rikard Larsson 070-292 22 28, Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70.


Potatis (ej färskpotatis) (forts) Preparat Acrobat Banjo Forte Cymbal * Epok Infinito Ranman Top Revus Revus Top Shirlan

Dos per ha

Bladmögelbehandling Intervall

Karenstid

1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 1,0 lit 0,25 kg 0,5 lit 1,6 0,5 lit 0,6 lit 0,6 lit 0,4 lit

5-7 dagar 7-10 dagar 10-14 dagar 7 dagar 5-7 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar

7 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 3 dagar 3 dagar 7 dagar

Lok.sys + Kontakt Lok.sys + Kontakt Lok.sys + Kontakt Lok.sys + Kontakt Lok.sys System + Kontakt System + translaminär Kontakt Lok.sys + kontakt Lok.sys + kontakt Kontakt

Funktion

Alternariabehandling Amistar

0,5 lit

Se not 1 nedan

14 dagar

Systemisk

Revus Top

0,6 lit

Se not 2 nedan

3 dagar

Systemisk

0,25 kg

Se not 3 nedan

3 dagar

Systemisk

Signum

*) = Blanda alltid Cymbal med annan produkt som har kontaktverkande effekt Not 1: Upp till 2 behandlingar per säsong med början i slutet av juli. Not 2: Upp till 3 behandlingar tidigt i programmet Not 3: Upp till 4 behandlingar per säsong med början i mitten av juli och 4-6 veckor framåt. Insekter:

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Stritar, stinkfly mfl 0,2 lit Mavrik 2F eller 0,2-0,3 lit Fastac 50 eller 0,3 lit Biscaya eller 150-250 gr Mospilan SG Bladlöss 160 gr Teppeki eller 0,3 lit Biscaya

Preparat/dos per ha

Upprepas vid behov

113

Upprepas vid behov Max en beh./säsong Max en beh/säsong

Produkten måste hålla >10°C vid blandningen


Potatis (ej färskpotatis) (forts) Blastdödning:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Klen blast 1,5 lit Reglone Vid begynnande av- mognad. Kraftig blast 1,5-2,0 lit Reglone följt av 1,0 lit Spotlight Plus 3-5 dag efter Reglone eller 1,5-2,0 lit Reglone Blastkrossning 1,5-2,0 lit Reglone Snarast efter krossning eller 1,0 lit Spotlight Plus 2-3 dag efter krossning

Morgon/förmiddag (10 dag karens)

Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Övrig information

Manganbrist Borbrist Magnesium/Fosforbrist Allmän näringsbrist

1,5-2,0 lit Mn 235 eller 1-4 gånger (vid behov) 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 2,0-3,0 lit Bor 150

Behandlingstidpunkt

5-6 lit Magnofoss 3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Potatis

1-4 gånger (vid behov)

114

Morgon/förmiddag Morgon/förmiddag (7 dag karens)

Morgon/förmiddag (10 dag karens) Morgon/förmiddag (7 dag karens) Tillsätt Reglone om blad finns kvar


Mot bladmögel i potatis

Kan inte göras bättre – Men vi har gjort den enklare FÄRDIGFORMULERAD – SKUMFRI – SAMMA TRYGGA EFFEKT

1559N1

Medlem i Svenskt Växtskydd Nordisk Alkali AB Tel 040 680 85 30 info@nordiskalkali.se www.nordiskalkali.se

e ia mail brev v rdiskalkali.s s t e h o Ny n ig på rera d Regist 115

Läs och följ alltid etikettens anvisningar!


Morötter Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Örtogräs + vitgröe: Enkelbehandling: 1,5-2 lit Fenix Senast 2 dag före grödans uppkomst eller Dubbelbehandling: 1,5 lit Fenix Senast 2 dag före grödans uppkomst följt av: 0,75-1 lit Fenix Ogräsens hjärtbladsstadie Grödan mellan 0,5-2 flikiga blad. 1)

På mycket lätta sandjordar kan inaktiveringen av Reglone ta upp till 3 dagar.

116

Övrig information Låg dos på lätt jord. Om ogräs är uppe kan 1-2,5 lit Reglone 1) + 0,1% vätmedel tillsättas Låg dos på lätt jord. Om ogräs är uppe kan 1-2,5 lit Reglone 1) + 0,1% vätmedel tillsättas. Låg dos i grödans tidiga stadier (minst 0,5 flikiga blad). (Mot baldersbrå, korsört, åkerbinda kan 0,025-0,075 lit Sencor SC tillsättas - dock ej på sandjord om morötterna endast har 0,5 örtblad. Den högre dosen Sencor SC kan användas from 1,5-2 flikiga blad.)


Morötter (forts) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs: 0,25 lit Centium 5-10 dag före uppkomst eller 0,2-0,25 lit Centium + 5-10 dag före uppkomst 1,0-1,2 lit Fenix eller 0,2 lit Centium + 5-10 dag före uppkomst 0,05-0,1 lit Sencor SC* eller 0,075-0,175 lit Sencor SC* Före uppkomst Den högre dosen mot eller viol korsört, baldersbrå 0,1 lit Sencor SC* Grödan minst 2 flikiga blad Gräsogräs, kvickrot: 1,0-1,5 lit Agil 100 EC < stadie 40 eller 2,0-4,0 lit Focus Ultra Ogräsen 3-5 blad eller 0,5 lit Select + Renol Grödan minst 2 flikiga Även mot vitgröe blad *) Sencor får användas max en gång per säsong Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Morotsfluga, minerarfluga, 0,3-0,5 kg Karate 2,5WG Max 2 beh/säsong bladloppa eller 0,2 lit Calypso Max 2 beh/säsong

Övrig information

Svamp:

Behandlingstidpunkt

Övrig information

På våren före eller i samband med sådd

Myllas ned till 10 cm djup

Preparat/dos per ha

Bomullsmögel 2,0-4,0 kg Contans

UPMA

Mjöldagg 4-6 kg Kumulus DF Vid begynnande angrepp

Upprepas vid behov Ca 10-14 dagars intervall

Alternaria, Cercospora mfl.

0,8-1 lit Amistar Vid begynnande angrepp eller 1 kg Signum Vid begynnande angrepp

Max 2 beh/säsong

Växtnäringsbrist: Manganbrist

Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 1,5-2,0 lit Mn 235 eller Vid begynnande brist 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan

Övrig information

Borbrist

4-6 lit Bor 150 eller 2-3 lit Bor 150

Allmän näringsbrist

3-4 lit MicroTop eller 1-2 lit Norotec Universal

Före sådd Efter uppkomst

117

Max 2 beh/säsong


Gräsfrövall Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Insådd i vårsäd

Se vårsäd

Vår

Använd inte Express 50SX / Trimmer, (förutom i timotej) eller Ally 50ST, Ally Class 50WG, CDQ eller gräsogräspreparat

0,5-1,0 lit Agil 100 EC eller 1,5-2,0 lit Focus Ultra

På hösten när spillsäden har 2-4 blad

Låga dosen mot vårspillsäd

Rajgräs, rödsvingel och ängsgröe Ört och gräsogräs

1,0-1,5 lit Boxer eller 2 X 0,75 lit Boxer

På hösten Väletablerad gröda Stadie 00-29

Vid dubbelbehandling 14 dagars intervall

Fröåret:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Örtogräs

2,5 lit Ariane S + 30-95 gr Matrigon 72 SG + 0,5 lit Renol eller 2,5 lit Ariane S eller 1,5-1,8 lit Starane XL

Vår

Temp 15°C. (Vid stor Baldersbrå välj högsta Matrigon dosen.)

Vår

Temp över 12°C

Tistel, baldersbrå, åkerbinda

165 gr Matrigon 72 WG + 0,5 lit Renol

Vår

Temp över 15°C

Rödsvingel kvickrot, spillsäd

0,5-1,5 lit Agil 100 EC eller 2,0-3,0 lit Focus Ultra

Kvickroten 3-5 fullt utvecklade blad

De höga doserna mot kvickrot

Efter skörd Rödsvingel Spillsäd

118

Vår


Gräsfrövall (forts) Insekter: Timotejfluga, vitaxkvalster

Preparat/dos per ha 0,4 kg Karate 2,5 WG

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bladfläckar, rost 0,8-1,0 lit Amistar Rostangrepp kan vara aktuellt både höst och vår Stråförkortning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 2,0-3,0 lit Cycocel Plus Stadium 25-31 eller 0,4-0,8 lit Moddus M / Stadium 30-49 Endast rödsvingel, rajgräs, Moddus Start rörsvingel eller timotej. Gröda i god tillväxt. Optimal temp. 12-20°C. Reducering av spill:

Preparat/dos per ha

Minskar risk för drösning 1,5 lit Spodnam i samband med skörd eller pga ogynnsamt väder

119

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Stadie 67-68 (Senast 1 vecka efter avslutad blomning)

Vattenmängd 500 lit /ha


Oljelin Ogräs:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Örtogräs

0,8 tabl Ally ST + Innan linet är 7 cm högt 15 gr Gratil 75 WG

Tistel

165 gr Matrigon 72 SG + 0,5 lit Renol

Övrig information Ej köksväxter och prynadsväxter följande år.

Stadie 12-19

Sillsäd, kvickrot 0,5-1,0 lit Agil 100 EC Lin 9-20 cm eller Som ovan + vitgröe 0,5 lit Select + 0,5 lit Renol

Kvickroten 3-5 blad. Hög dos mot kvickrot.

Insekter: Linjordloppa

Preparat/dos per ha 0,2 lit Mavrik 2F

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Nedvissning:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

2,5 lit Reglone + När grödan är 400-500 l vatten/ha 0,1 % Vätmedel skördemogen eller 4,0 lit Glyfosat Bio* 2-3 veckor före skörd Högst 200 l vatten/ha. eller Ej utsädesodling 2,0 kg Roundup Max

*) Avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit

120

Kvickroten 3-5 blad. Hög dos mot kvickrot.


Jordgubbar Ogräs:

Nyplantering Div ogräs

Preparat/dos per ha

4,0-7,5 lit Glyfosat Bio**

Behandlingstidpunkt

Senast 5 veckor före plantering

eller 3,0-4,0 lit Reglone + 0,2 lit vätmedel

Vid behov 2 behandlingar före plantering

1 vecka före plantering Max 1 beh/säsong

Örtogräs 0,5-1,0 kg Goltix WG Kvickrot, Spillsäd

Övrig information

14 dgr efter plantering Ogräs i hjärtblads- stadie Upprepas vid behov

0,5-1,0 lit Agil 100 EC 14 dgr efter plantering eller Kvickroten ska ha 2,0-3,0 lit Focus Ultra 3-5 blad eller 0,4 lit Select +0,4 lit Renol

Sortskänslighet för Goltix WG, se etiketten Hög dos mot kvickrot

Select även mot vitgröe

Etablerade plantor Örtogräs 2,0-4,0 kg Goltix WG*** Tidig vår eller höst eller Goltix på våren innan 0,3-0,5 lit Gallery* plantorna börjat växa eller 1,0 kg Goltix WG **** Max 2 beh x1,0 kg Goltix WG **** med 10 dgr intervall

Gärna en tankblanding av Goltix WG och Gallery*. Behandling med Gallery kräver 20-30 mm regn inom 3 dagar efter behandl.

0,3-0,5 lit Gallery* Augusti-November

20-30 mm regn inom 3 dgr efter behandling

Vitgröe, Kvickrot, 0,4 lit Select För blom. eller Efter skörd - upprepad Spillsäd kärrgröe +0,4 lit Renol efter skörd behandling efter 3 veck. Korsört, 165 gr Matrigon 72 SG + Efter skörd 1 vecka Temp över 15º C Tistel, Baldersbrå, 0,5 lit Renol innan blasthuggning Sorterna Korona, Maskros, Åkerbinda eller 2 veckor efter Elsanta och Tamella m.fl. kan vara känsliga för Matrigon Revplantor

3,0 lit Reglone +0,2 lit vätmedel

Efter skörd Max 1 beh/säsong

Bandsprutning mellan raderna.

* Max totaldos per odlingssäsong är 1,0 lit. Gallery *** Gäller Goltix WG med regnr 3297 (max 3 kg på hösten) ** Avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit

**** Gäller Goltix WG med regnr 5216 121


Jordgubbar (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 1,0 kg Switch Beg. blommning Karens tid i dagar: eller Candit och Amistar Switch 3 dgr. 0,9 lit Frupica SC används även på hösten. Frupica SC 7 dgr. eller Topas kurativ, används Signum 3 dgr. 1,8 kg Signum efter skörd för att Candit 14 dgr. eller säkerställa plantvitalitet Amistar 7 dgr. 0,2 kg Candit inför invintring, vid Kumulus DF 0 dgr. eller etablerade angrepp Topas EC endast 0,8-1,0 lit Amistar använd full dos efter skörd eller Antal behandlingar: 3,0-5,0 kg Kumulus DF läs etiketten eller 0,25-0,5 lit Topas EC Endast efter skörd Gråmögel 0,8-1,0 kg Switch Beg. blomn och framåt Karens tid i dagar: eller Switch 3 dgr. 0,8-0,9 lit Frupica SC Frupica SC 7 dgr. eller Signum 3 dgr. 1,8 kg Signum Teldor WG50 7 dgr. eller Scala 7 dgr. 1,5 kg Teldor WG 50 Amistar 7 dgr. eller 2,0 lit Scala eller 0,8-1,0 lit Amistar Kron- och rödröta 4,0 kg Aliette 80 WG 2x4 kg i aug.-sept. och Vid nyplantering en gång på våren doppning i 15-30 min i en 0,3% konc. Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Jordgubbsvecklare 1,0 kg Turex Vid angrepp

Övrig information Bäst effekt på små/unga larver. Kvällsbehandling förlänger effekten.

Jordgubbsvecklare/vivel 0,25 lit Fastac 50 Stinkfly Trips

Behandling i blommande jordgubbar endast på natten Karenstid 3 dagar

Vecklare behandlas på tidigt knoppstadium. Trips behandlas före och under blomning

Spinnkvalster 0,4 lit Floramite Vid angrepp. Max 2 beh. Karenstid Floramite 3 dgr. eller 0,5-0,75 kg Nissorun Vid angrepp. Max 1 beh. Bladlöss, vivlar 0,25 lit Calypso SC 480 Vid begynnande angrepp Karenstid 3 dag Tillsätt vätmedel vid behandling av bladlöss Sniglar 4,0-7,0 kg Sluxx HP Vid angrepp 122

Spridning mellan raderna då bär finns.


Jordgubbar (forts) Växtnäringsbrist:

Preparat/dos per ha

Behandlingstidpunkt

Övrig information

Bor 2 lit Bor 150 Hösten September/Oktober 1 lit Bor 150 Våren vid gröna knoppar Upprepas vid vita knoppar Järn 1 lit Ferritrac Våren vid tillväxtstart Upprepas vid gröna knoppar Mangan

0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Våren vid gröna knoppar

Fosfor/Kalcium 10 lit Kalciofoss 3 behandlingar under Ökar bärens hållbarhet blomningsperioden samt ger fastare bär

123


124


125


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.