Preparat 2017

Page 1

126

Ogräs Ogräs

870 g Bentazon

970 g Dazomet

240 g Tiakloprid

800 g Prosulfokarb

22,8 g Florasulam+ 86,3 g Pyroxsulam

100 g Mesotrion

480 g Thiacloprid

Basagran SG

Basamid Granulat

Biscaya OD 240

Boxer

Broadway

Callisto

Calypso SC 480

Insekt

Insekt

Ogräs

Insekter

Svamp/insekt

Ogräs

Svamp

150 g Indoxacarb

200 g Dimetomorf 200 g Fluazinam

Avaunt

Banjo Forte

Ogräs

467 g Propoxycarbazon+ 17 g Jodsulfuronmetyl

Attribut Twin

Ogräs

10 g Mesosulfuronmetyl + 2 g Jodsulfuron

Ogräs

Svamp

Ogräs

Ogräs

Svamp

Ogräs

Svamp

Användning

Atlantis OD

20 g Klopyralid + 40 g Fluroxypyr+ 200 g MCPA

Ariane S

500 g Metsulfuronmetyl

Ally 50 ST

250 g Azoxystrobin

400 g Karfentrazonetyl 100 g Metsulfuronmetyl

Ally Class 50 WG

Amistar/ Mirador 250 SC

100 g Propakizafop

800 g Fosetylaluminium

Aliette 80 WG

600 g Mankozeb 90 g Dimetomorf

Acrobat WG

Agil 100 EC

Aktiv substans per Kg/L

Preparat Benämning

Jordtemp från 6°C

10° vid blandn.

>6°

>10°

> 5°

> 12°

Tempkrav °C

System

Blad/Jord

Blad

Jord/Blad

System

Jord

Blad

Blad

Blad/Jord

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord Verkan

2L

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

1L

Beh-klass

30 min

1

1

0-2

2

5

1

1

4-6

6

2

1

2

2

1

1

4-6.

Regnfasthet timmar

3-14*

78

14-30*

6-18*

14-30*

7

DC 40-57

30*

14-40*

3-42*

30-45*

7-14*

75%

90%

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)

Preparatförteckning


127

11,1% Metsulfuronmetyl + 22,2% Tribenuronmetyl

CDQ SX

Ogräs

Ogräs Ogräs

700 g Ditianon

418,5 g Napropamid

400 g Fluazinam 200 g Metalaxyl-M

500 g Etofumesat

70 g Fenoxaprop-P

500 g Tribenuronmetyl

50 g Alfacypermetrin

Devrinol

Epok 600 EC

Ethosat 500 SC

Event Super

Express 50 SX / Trimmer 50SG

Fastac 50

500 g Folpet

750 g Fenipropimorf

480 g Bifenox

440 g Mepanipyrim

Folpan 500 SC

Fox 480 SC

Frupica SC

100 g Cykloxidim

Forbel 750 EC

Svamp

300 g Metrafenone

Flexity

Focus Ultra

Svamp

Ogräs

Svamp

Svamp

Ogräs

Ogräs

Insekt

Ogräs

600 g Aklonifen

Fenix

Svamp Svamp

450 g Cymoxanil

Cymbal

Delan WG Svamp

Tillväxtreg.

Insekt

Svamp

Tillväxtreg.

Ogräs

Ogräs

460 g Klormekvatklorid

700 g Imidakloprid

Confidor WG 70

Cycocel Plus

200 g Pyraklostrobin

480 g Etefon

Comet Pro

Cerone

360 g Clomazon

50% Boscalid

Centium 36 CS

Svamp

500 g Kresoximmetyl

Candit

Cantus

Svamp

Användning

Aktiv substans per Kg/L

Preparat Benämning

5-7°

5-20°

10-24°

5°C

Tempkrav °C

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord

Blad

Jord

Blad

Blad

Blad

Blad (system)

Blad

Blad

Jord

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord Verkan

2L

2L

1L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Beh-klass

4-6

1

2-3

1

30 min

6

30 min

2

1

2

2

2

2

30 min

4

1-2

2

0,5-1

Regnfasthet timmar

7

DC 69

42

40-60 *

DC 61

3-56*

7*

DC18

7

21

7

DC 32

3

28-35*

DC 39

DC65

14-42*

50%

90%

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)


128

500 g Diflufenikan

500 g Flupyrsulfuron

Legacy 500 SC

Lexus 50 WG

Mavrik 2F

Matrigon 72 SG

240 g Tau-fluvalinat

720 g Klopyralid

Foramsulfuron 30 vikt% Jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt-%

800 g Svavel

MaisTer

400 g Propyzamid

Kumulus DF

160 g Fenmedifam + 160 g Desmedifam

Kemifam Power

Kerb Flo 400

Lambda-cyhalotrin 2,5%

Karate 2,5 WG

625 g Propamocarb 62,5 g Fluopicolid

50 g Jodsulfuronmetyl + 7,8 g Mesosulfuronmetyl

Hussar Plus OD

Infinito

750 g Amidosulfuron

500 g Thifensulfuronmetyl

Harmony 50 SX

700 g Metamitron

Gratil 75 WG

700 g Metamitron

Goltix WG 5°

Insekt

> 12°

8 - 25°

Ogräs Ogräs

Jordtemp <10°

>10°

Ogräs

Ogräs

Svamp

Ogräs

Ogräs

Insekt

Svamp

Ogräs

Ogräs

Ogräs

Ogräs

Ogräs

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord

Blad/Jord

Blad

Jord

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord

Blad/Jord

Jord Blad

8-10°

Ogräs

Blad

Ogräs

>8-9°C

Ogräs

Blad/Jord Verkan

500 g Isoxaben

Tempkrav °C

Användning

486 g Glyfosat-isopropylaminsalt (motsvarar 360 g Glyfosat)

267 g Klopyralid+ 67 g Picloram

Aktiv substans per Kg/L

Goltix SC 700

Glypper / Jablo mfl.

Gallery

Galera

Preparat Benämning

2L

2L

2L

2L

2L

3L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Beh-klass

2

6

2

2

4-6

2-3

Efter intorkning

1

4-6

2

1-2

1-2

1-2

6

30 min

6

Regnfasthet timmar

28-56 *

DC31

35*

7

7

7-21*

DC 18

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)

Preparatförteckning (forts)


129

500 g Pirimikarb

50% Pymetrozin

219 g Pencykuron 105 g Imidakloprid

530 g Propamocarb 310 g Fosetyl

50 g Florasulam

100 g Fluoxipyr + 5 g Florasulam

Pirimor

Plenum 50 WG

Prestige 370 FS

Previcur Energy

Primus

Primus XL

200 g Dikvat

250 g Mandipropamid

160 g Cyazofamid

Ranman Top

Revus

400 g Cyazofamid

Ranman

Reglone

250 g Protiokonazol

Proline EC 250

30 g Pyretriner

Ogräs

100 g Hexytiazox

Nissorun

Pyretium NA Emulsion

Svamp

6,25 g Florasulam 300 g 2,4-D

Mustang

Svamp

Blastdödning

Svamp

Svamp

Svamp

Insekt

Ogräs

Betning

Insekt

Insekt

Spinnkv.

Ogräs

Insekt

Insekt

200 g Acetamiprid

100 g Spirotetramat

Ogräs

Mospilan SG

800 g Sulfosulfuron

Monitor

Betning

Movento

250 g Pencykuron

Monceren FS 250

Tillväxtreg.

Tillväxtreg.

250 g Trinexapak

250 g Trinexapak

Moddus M

Ogräs

Användning

750 g MCPA

Aktiv substans per Kg/L

Moddus Start

MCPA

Preparat Benämning

> 6°C

>5°C

18°

10-20°

Tempkrav °C

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Kont./System

System

Kontakt

Mag/Kont.

Blad

System

Blad

Blad

Kontakt

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord Verkan

2L

1L

2L

2L

2L

3.

2L

2L

2L

2L

2L

1L

1L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Beh-klass

1

10 min

0,5-1

1

1-2

1

1

Efter intorkning

1

4

2

2

1

1

2-3

Regnfasthet timmar

3

7-10*

7

7

35-56*

3-21*

100

3-21*

3

3-30 *

3-21*

3-14*

63

DC25-49*

DC 31-49*

14-34*

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)


Serenade ASO Blad

130

174 g Bitertanol 11 g Fuberidazol

100 g Fluroxipyr 2,5 g Florasulam

300 g Indoxacarb

Sibutol FS

Starane XL

Steward 30 WG

Insekt

Ogräs

Betning

Svamp

Kontakt

Blad

Blad

Blad

Ogräs

333 g Fluroxipyr

250 g Cyprodinil 63 g Propikonazol

Starane 333 HL

Blad

Ogräs/ blastdödning

Stereo 312,5 EC

Blad

Svamp

450 g Prokloraz

60 g Karfentrazonetyl

Sportak EW

Spotlight Plus

Blad

Svamp

Svamp

Jord/Blad Blad/kontakt

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord Verkan

Ogräs

12°

9-12°

10°

Tempkrav °C

Svamp

Ogräs

Svamp

Ogräs

Ogräs

Betning

Svamp

Användning

267 g Boscalid 67 g Pyraclostrobin

Signum

500 g Fluazinam

600 g Metribuzin

13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713

Sencor SC 600

Shirlan

240 g Kletodim

Select

500 g Triflusulfuronmetyl

Safari 50 DF

400 g Pyrimetanil

680 g Glyfosat

Scala

500 g Tolklofosmetyl

Roundup Max

250 g Mandipropamid + 250 g Difenokonazol

Revus Top

Rizolex 50 FW

Aktiv substans per Kg/L

Preparat Benämning

2L

2L

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Beh-klass

1

1

2

1

2

1-2

1

1-2

4

2

1

2

1-3

1

Regnfasthet timmar

1-28*

7 dag

DC 49

7

7

DC 49

3-21*

7-28 *

0

42-60 *

35-60 *

3-56*

3

50%

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)

Preparatförteckning (forts)


131

Insekt

180 g Abamectine

*läs alltid på etiketten före användning

Vertimec

Ogräs Tillväxtreg

28,7 vikt%

175 g Trinexapak-ethyl

Totril EC 225

Svamp

Svamp

Ogräs

Svamp

Tillväxtreg

Insekt

Svamp

Svamp

Svamp

Svamp

Användning

Trimaxx

100 g Penkonazol

700 g Tiofanatmetyl

250 g Rimsulfuron

Titus

Topas 100 EC

250 g Propikonazol

Tilt 250 EC / Bumper

Topsin WG

500 g Flonicamid

750 g Fenpropidin

305 g Mepikvatklorid 155 g Etefon

500 g Fenhexamid

Teldor WG 50

Tern 750 EC

Terpal

250 g Famoxadon 250 g Cymoxanil

Tanos 50 WG

Teppeki

375 g Cyprodinil 250 g Fludioxonil

Aktiv substans per Kg/L

Switch 62,5 WG

Preparat Benämning

5-7°

Tempkrav °C

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad

System

Blad

Blad

Blad

Blad

Blad/Jord Verkan

2L

2L

1L

1L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Beh-klass

1

1

2

1

2

1

2

2

0,5

1

1-2.

Regnfasthet timmar

3

DC 31-39

60

DC 32

21*

DC 20-30

DC 42

Beg.axg

21-28*

DC 42

3-7*

14

1-3*

Karenstid Munstycke dagar* (avdr.red.%)


Effekt av olika fungicider i stråsäd

Siffrorna anger storleksordningen på preparatets effekt. Det finns inte alltid överensstämmelse mellan behandlingseffekt och merskörd. Schemat revideras årligen och avser enskilda produkter. Vid blandningar av olika produkter med olika verkningssätt kan effekterna höjas och risken för fungicidresistens minska.

Preparat

Amistar

Comet Pro

Strobilurin

x

x

DMI-medel

Proline

Tiro

x

x

Övriga

Folpan

x

Snömögel

-

-

-

Stråknäckare

-

-

2,5

1 (a)

1 (a)

3,5

3,5

2

1,5 (a)

2 (a)

3,5

3,5

-

1 (a)

1 (a)

3

2

-

4

4,5

3,5

3,5

-

4

4,5

3

3

-

1,5

3

4

2,5

1

Svartpricksjuka Vete bladfläcksjuka DTR Vete mjöldagg Gulrost Brunrost Sköldfläcksjuka

-

Korn bladfläcksjuka

3,5 (c)

4 (c)

3,5

1,5

-

Korn mjöldagg

1,5 (a)

2,5 (a)

3

2,5

-

Kornrost

4,5

4,5

4

2

-

Ramularia

1 (a)

1 (a)

4

2

-

4,5

4,5

3,5 (d)

-

-

Kronrost

3

4

3 (d)

-

-

Axfusarios

-

-

2,5

-

-

1,0

1,25

0,6

0,8

1,5

Havre bladfläcksjuka

Högsta etikettdos lit / ha

(a) P.g.a. resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, kornmjöldagg och Ramularia svag.

(e) Godkänd i vete (efter DC 45) och korn, OBS! restriktioner vid användning av ogräsmedel som innehåller fluroxipyr (Starane m fl).

(b) Om resistens ej förekommer.

(f) Dosen 0,4 vid stråknäckarbekämpning och höstbehand-­ ling mot utvintringssvampar. Mot axfusarios 1,1 kg/ha.

(c) I enstaka fall förekommer resistens mot strobiluriner hos kornets bladfäcksjuka och då kan effekten av strobilurinerna begränsas.

(g) Forbel har viss kurativ effekt (stoppar etablerade angrepp).

(d) I havre är Proline godkänd för användning i DC 60-69 och effekten är bedömd för behandling vid denna tidpunkt. 132


Tilt 250/ Bumper

Tern

Topsin

Flexity

Forbel

x

x

x

x -

x

-

-

4 (b)

-

-

-

2,5(b)

2,5

-

2

1

1

-

1

3,5

1

1

-

1

2

4

-

4,5

3

3,5

2

-

-

3

2,5

2

-

-

3(g)

2,5

1

-

-

2

1,5

1

-

-

1

2,5

4

-

4,5

3,5

2

2

-

-

3

1

-

-

-

-

3

-

-

-

1

3

-

-

-

2,5

-

-

2

-

-

0,5

1,0

0,4/1,0(f)

0,5

0,5

Effekter : 5 Specialmedel 90-100 % effekt 4 Mycket god effekt 71-90 % 3 God effekt 51-70 % 2 Viss effekt 40-50 % 1 Svag effeket <40 % - Ingen effekt, ej registrerad, ej aktuell eller data saknas.

Källa : Jordbruksverkets skrift “Svampar och insekter 2016” samt information från de tillverkande företagen. 133


Mikronäringsämnen Bristsymptom Magnesium, Mg Svavel, S Bor, B Koppar, Cu Jordar där brist i första Mullfattiga sand- Lätta jordar. Mullfattiga lätta jordar Mull- och sand- hand uppträder. jordar med lågt pH Vid god kvävetill- med högt pH-värde, jordar. gång även lerjordar i synnerhet vid torka Grödor där brist i Potatis Oljeväxter. Höstsäd. Sockerbetor (hjärtröta) Vårsäd. första hand uppstår. Sockerbetor Gräsvall. Ärt. Oljeväxter. Klöverfrö. (gulspetssjuka) Åkerböna. Morötter.

Mangan, Mn Lätta jordar. Mullrika jordar med högt pH-värde Vårsäd och höstsäd. Sockerbetor. Potatis.

BRISTSYMPTOM: Magnesium, Mg Bristsymptom syns i första hand på äldre blad, beroende på att magnesium är lättrörligt i växten och därmed kan transporteras från äldre blad till blad i tillväxt. I stråsäd yttrar sig brist som pärlbandsmarmorering vilket syns som mörkgröna fläckar på bladen då dessa hålls mot ljus. Betor reagerar med gula bladspetsar/bladkanter följt av fläckar mellan bladnerverna. Svavel, S

Vid svavelbrist i oljeväxter gulnar bladen och blir flammiga. Dessutom förekommer det att bladkanterna blir lilafärgade. Bladnerverna bibehåller dock sin gröna färg. Blommorna blir blekgula. Brist i stråsäd påminner om kvävebrist men det är i första hand de yngre bladen, liksom i oljeväxter som bleknar till skillnad från kvävebrist då de äldre bladen bleknar först.

Bor, B

Brist yttrar sig bl.a. i hämmad toppskottstillväxt och missbildning av unga blad. I oljeväxtoch klöverfröodlingar ger borbrist ojämn mognad och lägre fröskörd. På sockerbetor kan borbrist ge upphov till hjärtröta och tillväxtpunkten kan svartna och dö.

Koppar, Cu Mangan, Mn

Kopparbrist på korn och havre yttrar sig som gulspetssjuka. Leder till ett svagarestrå, buskigare växtsätt och dålig kärnmatning. Manganbrist syns i första hand på yngre blad. På havre yttrar den sig somgråfläcksjuka. På korn uppträder små bruna prickar i pärlband. På vete bildas fläckar som är ljusare än på havre. Betor får gulmarmorerade blad med ett upprättväxtsätt och i allvarliga fall syns gropar på bladen.

134


Azelis – vi skapar tillväxt och optimerar skörden Mangan · Mangansulfat 31-32% Mn · Mangannitratopl. 235 gr. Mn/ltr · Mangansuspension 500 gr. Mn/ltr

Bor · Pioner Bor 150 MEA · Solubor DF

Koppar · Pioner Cu-suspension 350 gr. Cu/ltr · Kobberoxychlorid 51 Cu

Zink · Pioner Zink-suspension 700 gr. Zn/ltr

Svavel · Pioner S 800 flytande · Pioner S 80 pulver

www.azelis.com

Azelis cares, every day

135


105

NoroTec Magnesium

136

55

50

56

NoroTec Potatis

NoroTec Universal

NoroTec Zink

Proalexin

120

46

NoroTec Raps

Svavelnäring

53

NoroTec Mn + Mg

145

20

90

50

NoroTec Mn + Cu

12

18

47

75

150

NoroTec Mangan

65

60

NoroTec Koppar

100

320 65

235

Mn

0,42

12

K

98

175

140

P

Micro Top

10

40

110

N

Mangansulfat

Magnofoss

Kopparoxiklorid

Kalciofoss

YaraVita Magtrac

YaraVita Ferritrac

DLA MicroCare Mn 235

DLA MicroCare Bor 150

PREPARAT

36

20

18

27

54

7

62

300

Mg

5

4

0,18

150

B

8

0,84

100

Fe

14

34

84

0,02

510

Cu

0,3

3

0,03

Mo

145

9

5

0,13

Zn

800

35

14

36

28

40

59

80

27

6

S

50

Ca

Växtnäringsinnehåll (g/lit) bladgödslingsprodukter


Bli en vinnare du också! NoroTec – svensktillverkade mikronäringsprodukter ukt: Ny prod +590 kg

fröskörd

Växtsaftanalys Tillverkning och analyser i samarbete med LMI.

• NoroTec Mangan • NoroTec Koppar • NoroTec Bor • NoroTec Magnesium • NoroTec Zink • NoroTec Mangan/Koppar • NoroTec Mangan/Magnesium • NoroTec Universal • NoroTec Potatis • NoroTec Raps

NoroTec™ mikronäring bäst i tester – med produkterna

NoroTec AB, Lilla Fabriksgatan 5, 274 30 Skurup | Tel 0411-406 60 | www.norotec.se 137


Blandning ej aktuellt

Får blandas

1) = Ej vätmedel vid blandning

2) = Minst 7 dagars intervall

3) = Minst 12 dagars intervall

4) = Minst 14 dagars intervall

5) = Max 1 lit MCPA, ej vid flyghavrebekämpning

6) = Ingen olja eller vätmedel om CCC-dosen är > 1 lit

7) = Max 1,0 l/ha

138

2)

*) Ally Class används alltid utan vätmedel

Tiro

2) 2)

Tiro

Ally 50 T Ally 50 T Ally Class *) Ally Class *) Amistar Amistar Ariane S Ariane S Atlantis OD Atlantis OD Attribut Twin Attribut Twin Basagran SG Basagran SG Boxer EC Boxer EC Broadway Broadway CDQ SX CDQ SX 4) Cerone Cerone Comet Pro Comet Pro 1) 7) Cycocel Plus Cycocel Plus 3) 3) Event Event 1) 1) 1) Express 50 SX/Trimmer Express 50 SX/Trimmer 1) Fastac 50 Fastac 50 Flexity Flexity Folpan 500 SC Folpan 500 SC 2) Gratil 75 WG Gratil 75 WG 6) Hussar Hussar Legacy Legacy Lexus 50 WG Lexus 50 WG 1) Mn235 Mn235 1) MicroTop MicroTop 1) Marvik 2F Marvik 2F 1) 7) 4) 3) MCPA 750 MCPA 750 1) Moddus M/Moddus Start Moddus M/Moddus Start 1) 2) 5) Monitor Monitor 2) 2) Mustang Mustang Proline Proline 2) 2) Starane 333 HL Starane 333 HL 2) 2) Starane XL / Primus XL Starane XL / Primus XL Teppeki Teppeki 1) Tern 750 EC Tern 750 EC Tilt 250/Bumper 25EC Tilt 250/Bumper 25EC

Blandning av två preparat i stråsäd

Preparaten ovan är blandbara under omrörning i vatten av god kvalitet. Blandbarheten kan påverkas av avvikande vattenkvalitet, vattentemperatur, ordningsföljd mm samt om tex mycket låga vattenmängder används. För ytterligare information läs och följ alltid bruksanvisningarna för respektive preparat. Vid tveksamheter beträffande blandbarheten bör alltid en provblandning göras. Ej blandbart


Acrobat WG Agil 100 EC Amistar BanjoForte Biscaya Boxer Centium Epok Fastac 50 Fenix Fibro Focus Ultra Infinito Mavrik 2F Mn 235 Mospilan SG Ranman Top Reglone Revus Select 240 EC Sencor SC 600 Seniphos Shirlan Signum Spotlight Plus Teppeki Titus 25 DF YaraVita Magtrac Focus Ultra Infinito Mavrik 2F Mn 235 Mospilan SG Ranman Top Reglone Revus Select 240 EC 1) 1) Sencor SC 600 Seniphos Shirlan Signum Spotlight Plus Teppeki Titus 25 DF YaraVita Magtrac

1) = Minst 7 dagars intervall

1)

Fastac 50 Fenix Fibro

Får blandas

1)

Acrobat WG Agil 100 EC Amistar Banjo Forte Biscaya Boxer Centium Epok

Blandning av två preparat i potatis

Preparaten ovan är blandbara under omrörning i vatten av god kvalitet. Blandbarheten kan påverkas av avvikande vattenkvalitet, vattentemperatur, ordningsföljd mm samt om tex mycket låga vattenmängder används. För ytterligare information läs och följ alltid bruksanvisningarna för respektive preparat. Vid tveksamheter beträffande blandbarheten bör alltid en provblandning göras. Ej blandbart

Blandning ej aktuellt

139


Blandning av två preparat i oljeväxter Preparaten ovan är blandbara under omrörning i vatten av god kvalitet. Blandbarheten kan påverkas av avvikande vattenkvalitet, vattentemperatur, ordningsföljd mm samt om tex mycket låga vattenmängder används. För ytterligare information läs och följ alltid bruksanvisningarna för respektive preparat. Vid tveksamheter beträffande blandbarheten bör alltid en provblandning göras. Ej blandbart Blandning ej aktuellt

Agil 100 EC Amistar Avaunt Biscaya Bor 150 Cantus Fastac 50 Focus Ultra Fox 480 SC Galera Mn 235 Matrigon 72 SG Mavrik 2F Mospilan SG Select 240 EC Steward Plenum Proline

Agil 100 EC Amistar Avaunt Biscaya Bor 150 Cantus Fastac 50 Focus Ultra Fox 480 SC Galera Mn 235 Matrigon 72 SG Mavrik 2F Mospilan SG Select 240 EC Steward Plenum Proline

Får blandas

140


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.