Page 1

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever, Starรก louka 62, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz, +420 774 820 181, www.natka.cz

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


RU CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál

Editoriál

Lisu přivezl do Francie Napoleon. Ve stejném duchu si přivlastňovali vzácná umělecká díla i ostatní významní válečníci. Největší bestiálnost v kontextu rozkrádání uměleckých děl však prokázali nacisté v období 2. světové války. Pod jejich přímým dohledem bylo ukradeno více než 600 tisíc obrazů a bezpočet dalších uměleckých děl. Hitlerova vášeň pro díla starých mistrů má na svědomí kulturní škody nedozírné hodnoty. Pod jeho vedením se tehdy v Evropě odehrála největší loupež uměleckých děl v historii. Cenné umělecké skvosty byly řízeně zavlečeny za hranice zemí, odkud byly odcizeny, většinou do Rakouska. Hitlerův rodný Linec se měl dle jeho představ stát kulturním centrem „tisícileté říše“, a tak nejcennější díla putovala právě tam. Přečtěte si v tomto vydání neuvěřitelný příběh Vyšebrodského cyklu, který v těchto dnech vystavuje Národní galerie v Praze. Budete fascinováni trajektorií, kterou tomuto unikátnímu dílu život připravil. A aby Váš pohled na danou problematiku dostal ostřejší kontury a mohl být zasazen do širších souvislostí, nenechte si ujít americký snímek Památkáři (The Monuments Men), který právě přichází do kin. Film vypráví o největším lovu uměleckých pokladů v historii. Mimořádně silné a citlivé téma zcizených uměleckých skvostů za 2. světové války a pokusu o jejich záchranu ještě zatraktivňuje skutečnost, že hvězdnou sestavu záchranářů uměleckých děl vede ve zvláštní čtyřkombinaci legendární George Clooney. Své kvality předvádí jako režisér, producent, scénárista a herec. Je více než chvályhodné, že se tato oblast stává terčem veřejného zájmu, a to v mezinárodním měřítku. Většina uloupených uměleckých děl se k původním majitelům nikdy nevrátí, protože majitelé a dědicové těchto děl se stali oběťmi nacistického režimu. To ale nic neubírá na skutečnosti, že Washingtonské zásady z  roku 1998 (založené na spolupráci muzeí, galerií, aukčních domů a vlád při pátrání po nacisty zkonfiskovaných uměleckých předmětech a důsledném zjišťování provenience každého z  nich) pozvedly morální kredit uměleckého světa. Světa surově napadeného podlostí bezcharakterních a hamižných jedinců prahnoucích ryze po vlastním finančním prospěchu, a to na základě drancování kulturního a náboženského dědictví. Zmíněné zásady podepsalo 44 zemí včetně USA. Washingtonská konference o osudu majetku obětí holocaustu upozornila společnost na zákonnost vracení uměleckých děl zcizených nacisty. Jejím největším přínosem je skutečnost, že se zrodila politická vůle k řešení této problematiky. Nezbývá než doufat, že největší světová loupež kulturního dědictví je pro společnost natolik varovným signálem, že se nic podobného v budoucnu opakovat nebude.

Jedenácté přikázání by mohlo znít: Nezcizíš dílo bližního svého. Pokud by ona formulka měla své místo v knize svaté, pak bychom zcela jistě všichni nesli cejch hříšníků. Troufám si tvrdit, že nikdo nemůže říct, že nikdy nezcizil alespoň část literárního či vědeckého díla. Většinou se tak stalo nevědomky, bez úmyslu zasáhnout neoprávněně do práv původních autorů. V drtivé většině nikdo z nás nezcizil kompletně celé písemně zaznamenané dílo, tak, že by ho vydával za své a původnímu autorovi jeho dílo odepřel. Spíše jsme použili část nějakého textu a neuvedli zdroj. Je to velký prohřešek způsobený neznalostí autorského zákona. Není to ale zdaleka nic proti krádežím uměleckých děl, kde se prokazatelně jedná o úmyslné zcizení kompletních děl a dokonce i uměleckých sbírek. Tady bez pochyby hraje roli chladný lidský kalkul. Krádeže uměleckých děl jsou poměrně častým jevem. Tato neřest provází lidstvo od nepaměti. Nejrozsáhlejší loupeže kulturního dědictví se tradičně odehrávaly v  období válek, kdy více než kdykoliv jindy vystupují na povrch ty nejhorší lidské vlastnosti. Pohled do historie podává mrazivá svědectví o plundrování uměleckých děl nevyčíslitelné hodnoty. Stačí si prohlédnout Titův oblouk v Římě zobrazující plenění Jeruzalémského chrámu v  roce 70 n. l. a člověk si udělá představu o stylu vedení válek ve starověku. Titus zde není zobrazen jako císař, pro účely tohoto zobrazení „povýšil“ na boha. Nelze se tomu příliš divit. Původci největší zkázy byli vždy považováni za elitu. Na levém reliéfu je možné pozorovat početnou řadu uměleckých trofejí získaných rabováním chrámu při velkém Titově vítězství nad Jeruzalémem v první židovské válce. V  podobném duchu byla umělecká díla rozkrádána ve všech válečných bitvách. Pro mnohé návštěvníky Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Louvru je jistě překvapivým zjištěním, že vystavenou Monu Šéfredaktorka 2

CARLSBAD REPORT


Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

Колонка редактора

Одиннадцатую заповедь можно было бы сформулировать следующим образом: Не присваивай произведения ближнего своего. Если бы этой формуле нашлось место в святой книге, можно не сомневаться, что никому из нас не удалось бы избежать печати греха. Рискну утверждать, что никто не может сказать, что он никогда не присвоил хотя бы часть литературного или научного произведения. Как привило, это случается неосознанно, без умысла нарушить авторские права. Подавляющее большинство из нас никогда не занимались плагиатом с целью присвоения письменного произведения, и не отрицали авторские права его создателя. Скорее всего, мы позаимствовали часть какого-нибудь текста без указания источника. Это большое прегрешение, вызванное невежеством в вопросах авторского права. Но это ничто в сравнении с хищением произведений искусства – преднамеренным отчуждением целых произведений и даже художественных коллекций. Здесь, несомненно, на первый план выходит холодный расчет. Хищение произведений искусства – довольно распространенное явление. Этот порок сопровождает человечество с незапамятных времен. Крупнейшие грабежи культурного наследия традиционно совершались во время войн, когда чаще чем когда-либо на поверхность всплывают худшие человеческие качества. В истории сохранились леденящие кровь свидетельства разорения бесценных сокровищниц искусства. Достаточно взглянуть на арку Тита в Риме, на которой изображено взятие Иерусалима в 70 году н. э., чтобы составить представление о стиле ведения войн в древние века. На одном из барельефов изображено обретение божественной сущности императором Титом. Здесь нечему удивляться. Самые большие разрушители всегда считались элитой. На левом барельефе изображено длинное шествие с трофеями, захваченными во время разорения Иерусалимского храма после разгромной победы Тита над Иерусалимом в Первой иудейской войне. В похожем стиле осуществлялись хищения произведений искусства в ходе всех военных конфликтов. Многие посетители Лувра несомненно удивятся, узнав, что выставленную Мону Лизу привез во Францию Наполеон. В том же стиле присваивали редкие произведения искусства и другие великие завоеватели. Самыми большими зверствами в контексте хищения произведений искусства отличились нацисты во время Второй мировой войны. Под их прямым контролем было украдено свыше 600 тысяч картин и неисчислимое множество других произведений искусства. По вине Гитлера, увлекающегося работами старых мастеров, человечеству был нанесен беспредельный культурный ущерб. Под его руководством в Европе было осуществлено крупнейшее в истории ограбление учреж-

дений искусства. Ценные художественные жемчужины были вывезены за границу – как правило, в Австрию. Свой родной Линц Гитлер хотел превратить в культурную столицу «тысячелетнего рейха», и самые ценные произведения отправлялись туда. Ознакомьтесь в этом номере с невероятной историей Вышебродского цикла, который в эти дни выставляет Национальная галерея в Праге. Вы с увлечением проследите за траекторией судьбы этого уникального произведения. И чтобы Ваш взгляд на данную проблематику приобрел четкие очертания и широкий контекст, не пропустите американский фильм «Охотники за сокровищами» (The Monuments Men), который как раз выходит в прокат. Фильм рассказывает о крупнейшей в истории охоте за художественными сокровищами. Исключительно сильная и чувствительная тема похищенных во время Второй мировой войны художественных драгоценностей, и попытки их сохранения воплощена звездным составом четырехчленной команды спасателей произведений искусства во главе с Джорджем Клуни. Он демонстрирует свои таланты в качестве режиссера, продюсера, сценариста и актера. Весьма похвально, что эти вопросы приобретают вес в глазах общественности, причем в международном масштабе. Большинство похищенных произведений искусства уже никогда не вернутся к прежним владельцам, поскольку владельцы и наследники этих произведений стали жертвами нацистского режима. Но это ничего не меняет в том, что Вашингтонские принципы 1998 года (основывающиеся на сотрудничестве музеев, галерей, аукционных домов и правительств в вопросах поиска конфискованных нацистами произведений искусства и тщательной проверки провенанса каждого из них) подняли моральный кредит мира искусства. Мира, тяжело пораженного низостью бесхарактерных и алчных людей, у которых на уме исключительно грабеж культурного и сакрального наследия с целью достижения собственной финансовой выгоды. Упомянутые принципы подписали 44 страны включительно с США. Вашингтонская конференция по имуществу жертв Холокоста предупредила общество о законности возвращения конфискованных нацистами произведений искусства. Их главным достижением является формирование политической воли к решению этих проблем. Остается только надеяться, что крупнейшее в мире ограбление культурного наследия станет таким громким сигналом тревоги, что в будущем уже ничего подобного не повторится. Инженер бакалавр Лидия Таллова, MBA Главный редактор CARLSBAD REPORT

3

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание 6 Národní galerie vystavuje Vyšebrodský cyklus 8 Национальная галерея выставляет Вышебродский цикл 12 Haydnův Život na měsíci 14 «Лунный мир» Гайдна 16 Miroslav Štolfa / Na hranici viditelného 20 Мирослав Штолфа / На границе видимого 22 Festival Jeden svět 24 Фестиваль Единый мир 26 Rozhovor s kosmonautem Fjodorem Jurčichinem 28 Интервью с космонавтом Федором Юрчихиным 30 Estetická dermatologie Brandeis Clinic 34 Эстетическая дерматология Brandeis Clinic 38 Retrospektivní výstava Stanislava Podhrázského 40 Ретроспективная выставка Станислава Подгразского 44 Chvála bláznovství naposledy v karlovarském divadle 46 «Похвала глупости» в последний раз в карловарском театре

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Františka Krejčího 234/16, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Mgr. Šárka Lebedová sarka.lebedova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 761 884 Redaktorka / Редактор Mgr. Michaela Poláková michaela.polakova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 777 714 122 Redaktorka / Редактор Mgr. Věra Žilková vera.zilkova@carlsbadreport.com Redaktor / Редактор MgA. Bc. Petr Nagy petr.nagy@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 720 520 022 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Manažer inzerce / Менеджер по рекламе Jakub Hajský jakub.hajsky@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 846 428

48 Rok české hudby 50 Год чешской музыки

Grafik / График Josef Beneš josef.benes@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 724 458 586

52 Koncert Karlovarského symfonického orchestru 54 Концерт Карловарского симфонического оркестра

Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz

56 Hvězdy barokní opery 2013 - 2014 58 Звезды барочной оперы 2013 - 2014

Magazín Carlsbad Report je volně neprodejný. Журнал Carlsbad Report свободно не продается.

60 Opus Jana Dismase Zelenky si podmanil Rudolfinum 61 Опус Яна Дисмаса Зеленки покорил Рудольфинум 62 Molièrův Tartuffe v Národním divadle 64 «Тартюф» Мольера в Национальном театре 66 Mar Menor 68 Мар-Менор 70 Desátá Múza Zory Berákové 71 Десятая Муза Зоры Бераковой 72 Krakovecká chalůpka 74 Краковецкая Избушка 4

CARLSBAD REPORT

Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2012 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 2/2014, Únor 2014 , № 2/2014, Февраль 2014


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

BLÁZNOVSTVÍ NAPOSLEDY CHVÁLA V KARLOVARSKÉM DIVADLE ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ» В ПО«ТЕАТРЕ СЛЕДНИЙ РАЗ В КАРЛОВАРСКОМ

HAYDNŮV ŽIVOT NA MĚSÍCI ЛУННЫЙ МИР» «ГАЙДНА

TARTUFFE V NÁRODNÍM MOLIÈRŮV DIVADLE МОЛЬЕРА В «ТАРТЮФ» НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

12 14

62 64

ŠTOLFA / NA HRANICI MIROSLAV VIDITELNÉHO ШТОЛФА / НА МИРОСЛАВ ГРАНИЦЕ ВИДИМОГО

KRAKOVECKÁ CHALŮPKA РАКОВЕЦКАЯ КИЗБУШКА

44 46

16 20

72 74

S KOSMONAUTEM ROZHOVOR FJODOREM JURČICHINEM С КОСМОНАВТОМ ИНТЕРВЬЮ ФЕДОРОМ ЮРЧИХИНЫМ

BAROKNÍ HVĚZDY OPERY 2013 - 2014 БАРОЧНОЙ ЗВЕЗДЫ ОПЕРЫ 2013 - 2014

MAR MENOR МАР-МЕНОР

26 28

56 58

66 68

CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

PŘÍBĚH SOUBORU DESKOVÝCH MALEB MISTRA VYŠEBRODSKÉHO OLTÁŘE SKRÝVÁ SKUTEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ VZÁCNÝ CYKLUS DEVÍTI DESKOVÝCH OBRAZŮ PŘEDSTAVUJE JEDNO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH DĚL ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ A ZÁROVEŇ PATŘÍ K NEJRANĚJŠÍM PAMÁTKÁM DESKOVÉ MALBY NA NAŠEM ÚZEMÍ. AUTOREM DÍLA JE MISTR VYŠEBRODSKÉHO OLTÁŘE, KTERÝ JE POVAŽOVÁN ZA JEDNU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSTAV KLASICKÉ STŘEDOEVROPSKÉ  GOTIKY A  BYL PATRNĚ DVORNÍM MALÍŘEM KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO. NÁHODA TOMU CHTĚLA, ŽE OSUD A PERIPETIE TOHOTO VZÁCNÉHO SOUBORU PŘIPOMÍNAJÍ PODOBNÝ HOLLYWOODSKÝ PŘÍBĚH, JAKÝM JE FILM REŽISÉRA GEORGIE CLOONEYHO S NÁZVEM THE MONUMENTS MEN – PAMÁTKÁŘI, JENŽ PŘICHÁZÍ DO ČESKÝCH KIN PRÁVĚ NA KONCI ÚNORA. 6

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv NG

z Rožmberka (†1611). Rožmberkové po celou dobu klášter svědomitě podporovali a  starali se o  jeho rozkvět. Zmíněných devět obrazů si od mistra objednal český šlechtic Petr I. z Rožmberka, který je rovněž zachycen na jednom z  obrazů. Existuje také teorie, která dává do souvislosti s  tímto cyklem výzdobu baziliky svatého Víta na Pražském Hradě při příležitosti korunovace Karla IV. na českého krále v roce 1346. V současnosti se však kunsthistorikové přiklánějí k  interpretaci cyklu jako součásti někdejší výplně chórové přepážky ve vyšebrodském klášterním kostele. Vzhledem k významu díla již od třicátých let 20. století jednali reprezentanti dnešní Národní galerie s  tehdejšími vlastníky kláštera o jeho potenciálním prodeji do státního majetku. Jednání však nebyla dokončena a  odvoz cyklu z  kláštera uspíšilo obsazení Rakouska Německem. V  roce 1938 připadl Vyšebrodský klášter spolu s územím Sudet Německé říši. Tehdejší opat kláštera nechal ještě před obsazením Vyššího Brodu německou armádou pod záminkou nutných restaurátorských prací odeslat nejcennější kulturní a sakrální památky kláštera do bezpečné správy NG v Praze. Roku 1941 byl Vyšebrodský klášter v  rámci nacistických proticírkevních opatření zrušen a veškerý majetek zkonfiskován pro potřeby Německé říše. Vyšebrodský cyklus byl představen jako význačné německé dílo sudetského prostoru a  odvezen do Vídně k  restaurování, jeho konečným cílem se mělo stát Führerovo Muzeum v Linci. Tento nikdy nezrealizovaný projekt monumentální sbírky umění měl obsahovat Němci zabavená díla z  okupované části Evropy. Ze strachu před

REPORT

CZ

blížící se frontou evakuovali nacisté většinu uměleckých děl do chráněných depozitářů v solných dolech u Alt Aussee v blízkosti Ischlu v Rakousku, kde mělo být dílo Mistra Vyšebrodského oltáře společně s dalšími uměleckými poklady nedozírné ceny zničeno, aby nepadlo do rukou Spojenců. Tento krutý záměr se naštěstí nepodařilo uskutečnit a  Vyšebrodský cyklus se zachoval neporušený a mohl být ihned po osvobození navrácen zpět do Československa, kam již v  červnu 1945 dorazil prostřednictvím československé vojenské mise v Mnichově. Obnovený Vyšebrodský cisterciácký klášter nechal dílo jako zápůjčku Národní galerii v Praze. V květnu 1950 byl téměř zpustlý klášter zrušen podruhé, tentokrát mocí komunistickou a  objekt kláštera a  veškeré jeho vybavení připadlo státu. Vyšebrodský cyklus nakonec sdílel podobný osud s řadou jiných uměleckých děl náležejících do majetku řeholních řádů, stal se formálně majetkem státu, resp. Státního úřadu pro věci církevní a v roce 1957 byl de jure převeden do inventáře Národní galerie, kde od roku 1946 představuje hlavní součást všech expozic středověkého umění Národní galerie v Praze. Nyní je trvale vystaven v  klášteře sv. Anežky České v Praze. Vyšebrodský klášter byl cisterciákům vrácen teprve v roce 1990, a to na základě restitučního zákona č. 298/1990 Sb., o  úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších předpisů, a spolu s ním i majetek v klášteře umístěný k 10. dubnu 1950. Nový zákon č. 428/2012 Sb. o církevních restitucích má za úkol zmírnit některé majetkové křivdy, které byly spáchány komunistickým režimem registrovaným církvím a  náboženským společnostem a  vypořádat majetkové vztahy mezi státem a těmito organizacemi. Toto majetkové vypořádání má proběhnout jako restituce vlastnických práv církví k nemovitostem (stavbám a pozemkům) a dále navrácení některých věcí movitých. Pro návštěvníky Národní galerie v Praze se vůbec nic nemění, vzácný cyklus Mistra Vyšebrodského oltáře bude řádem cisterciáků bezplatně zapůjčen a zůstane nadále přístupný veřejnosti v klášteře sv. Anežky České, pouze na popiskách bude uveden zapůjčitel. CARLSBAD REPORT

7

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národní galerie.

Tyto temperou na dřevě malované obrazy tvoří ucelený, pravděpodobně kompletní mariánsko-christologický cyklus zachycující známé události ze života Ježíše. Při pátrání po autorovi Vyšebrodského oltáře je třeba mít na paměti, že označení „Mistr Vyšebrodského oltáře“ vychází z modernistické koncepce malíře jako hlavního autora daného díla. Z  tohoto důvodu se středověký anonymní malíř označoval jako „mistr“ a k němu byl přidán genitivní přívlastek hlavního artefaktu, „mistr“ pak představoval hlavního garanta zadané práce a  většinou byl autorem koncepce a  celkového rozvrhu díla. Dodržení jednotného výtvarného plánu a stylu bylo pro dílnu samozřejmostí, i  když výtvarný rukopis jednotlivých malířů lze snadno rozpoznat. Samotný Mistr Vyšebrodského oltáře je autorem prvních třech obrazů, obrazu Zmrtvýchvstání a  částečně obrazu Kristus na Olivetské hoře, jež se vyznačují nejvyšší uměleckou kvalitou. Styl Mistra Vyšebrodského oltáře v sobě prozrazuje linearizující vliv západní gotiky malířských škol z  Kolína nad Rýnem, kde se patrně vyučil. Dle přetrvávající teorie měl být cyklus součástí hlavního oltáře klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě a jednotlivé desky měly být uspořádány do čtvercového retáblu korunovaného oltářní archou. Obrazy byly sestaveny po trojicích věnovaných třem hlavním svátkům liturgického roku: spodní linii tvořily obrazy vztahující se k adventu a  vánočním svátkům, střední řada k svátkům velikonočním a horní řada se týkala událostí od Vzkříšení do seslání Ducha svatého. Kromě christologického zaměření je zde uctívána také Panna Maria, která je nosným prvkem celého cyklu, tato skutečnost se shoduje se zasvěcením kostela i vlastní cisterciáckou spiritualitou. Zmiňované dílo poprvé pro veřejnost objevil malíř Josef Hellich v roce 1856, který přijel dokončit monumentální obraz o založení Vyšebrodského kláštera Vokem I. z Rožmberka roku 1259. Klášter si jej objednal v rámci příprav na oslavy šestisetletého výročí svého založení. Legenda praví, že Vok slíbil Bohu založit klášter, když byl zachráněn před utonutím v  rozvodněné Vltavě. Klášter ve Vyšším Brodě zůstal od založení spojen s  rodem Rožmberků a  je zde pohřbeno deset generací, až po posledního představitele rodu, Petra Voka

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Выставка

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИКОНОСТАСА МАСТЕРА ВЫШЕБРОДСКОГО АЛТАРЯ

ЦЕННЫЙ ЦИКЛ ДЕВЯТИ ИКОН, НАПИСАННЫХ НА ДЕРЕВЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОКРОВИЩ ЧЕШСКОГО ГОТИЧЕСКОГО ЖИВОПИСНОГО МАСТЕРСТВА, ОДНОВРЕМЕННО ОТНОСЯСЬ К САМЫМ ДРЕВНИМ ПАМЯТНИКАМ ИКОНОПИСИ НА ДЕРЕВЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЕЕ АВТОР, МАСТЕР ВЫШЕБРОДСКОГО АЛТАРЯ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ ВАЖНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ГОТИКИ, БЫЛ, ПО-ВИДИМОМУ, ПРИДВОРНЫМ ХУДОЖНИКОМ КАРЛА IV ЛЮКСЕМБУРГСКОГО. ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ СУДЬБА И ПЕРИПЕТИИ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ ПЕРЕЖИЛИ ЭТИ ЦЕННЫЕ ИКОНЫ, НАПОМИНАЮТ ГОЛЛИВУДСКИЙ КИНОФИЛЬМ ДЖОРДЖА КЛУНИ «THE MONUMENTS MEN» – «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ», КОТОРЫЙ КАК РАЗ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ ПРОЯВИТСЯ В ПРОГРАММЕ ЧЕШСКИХ КИНОТЕАТРОВ. Написанные темперой на дереве иконы создают единый, скорее всего, полный марианско-христологический цикл, отражающий известные события из жизни Иисуса. При установлении автора Вышбродского алтаря нужно помнить о том, что определение «Мастер Вышебродского алтаря» базируется на модернистской концепции художника – главного автора данного произведения. Средневекового анонимного художника называли мастером, добавляя к нему основной артефакт в родительном падеже, т.е. «мастер» являлся главным гарантом заказан8

CARLSBAD REPORT

ных работ, и в большинстве случаев также автором концепции и общего характера работы. Соблюдение единого плана и художественного стиля было для мастерской само собою разумеющимся, хотя стиль отдельных художников оставался достаточно узнаваемым. Что касается Мастера Вышебродского алтаря, то он является автором первых трех икон, иконы Воскресения Христова и частично иконы, изображающей Христа на Масличной горе, которые отличает высочайшее художественное мастерство. На западно-готический стиль Мастера Вышебродского Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив НГ

алтаря оказали непосредственное влияние художественные школы Кельна-на-Рейне, в которых он, по всей вероятности, учился. Согласно существующей теории, цикл был частью главного алтаря монастырского костела Успения Пресвятой Богородицы в Высшем-Броде. Отдельные его иконы были собраны в три ряда по три над алтарем под алтарной аркой и посвящены трем главным праздникам литургического года: нижний ряд создавали иконы на тему предрождественского поста и Рождества, центральный ряд – пасхальных праздников, а


Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Национальной галереи.

9

CARLSBAD

REPORT

REPORT

RU CARLSBAD Выставка


RU

CARLSBAD REPORT

Выставка

иконы верхнего ряда отражали события от Воскресения до Троицы. В дополнение к христологической тенденции они также посвящены Пресвятой Богородице – ключевому элементу цикла, что согласуется с освящением храма и духовностью цистерцианцев вообще. Вышебродский алтарь впервые открыл общественности художник Йозеф Гелих, приехавший в Высший-Брод в 1856 г. для окончания монументальной картины, посвященной основанию Вышебродского монастыря в 1259 г. Воком I из Рожмберка. Монастырь заказал художнику картину во время подготовки к празднованию 600-летия основания монастыря. Считается, что Вок дал обет основать монастырь, когда его, тонувшего во время наводнения Влтавы, вытащили из воды. Монастырь в Высшем-Броде со времени своего основания был всегда связан с семьей Рожмберков, в нем нашли последний приют десять поколений дворян, включительно последнего представителя рода, Петра Вока из Рожмберка (†1611). Все представители дворянского рода неизменно поддерживали монастырь и делали все для его расцвета. Упомянутые девять икон были написаны Мастером по просьбе чешского дворянина Петра I из Рожмберка, который также изображен на одной иконе. Существует теория, согласно которой между этим циклом и оформлением базилики святого Вита в Пражском Граде по случаю коронации 10

CARLSBAD REPORT

Карла IV чешским королем в 1346 г есть определенная связь. Однако в последнее время многие искусствоведы считают, что цикл в вышебродском монастырском костеле был частью оформления стены, отделяющей хоры. Учитывая значение Вышебродского алтаря, уже в тридцатые годы ХХ века представители нынешней Национальной галереи вели переговоры с бывшими владельцами монастыря о возможной продаже алтаря государству. Однако переговоры не были закончены, а оккупация Австрии Германией ускорил вывоз цикла за пределы монастыря. В 1938 г. Вышебродский монастырь вместе с территорией Судет был включен в Германский рейх. Настоятель монастыря еще до его оккупации германской армией под предлогом реставрационных работ отослал самые ценные культурные и сакральные памятники в безопасное место, а именно в Пражскую Национальную галерею. В 1941 г. в ходе нацистских антиклерикальных мероприятий Вышебродский монастырь был закрыт, а его имущество конфисковано Германским рейхом. Вышебродский цикл в качестве ценного памятника Судет был отправлен в Вену на реставрацию, чтобы затем пополнить Музей фюрера в Линце. Этот никогда не осуществленный проект огромной коллекции произведений искусств должен был включать конфискованные немцами ценности из оккупированной части Европы. В конце войны нацисты свезли большинство картин в охраняемые депозитарии, созданные в соляных шахтах у Альт-Аузее поблизости от австрийского Ишла, с намерением уничтожить работу Мастера Вышебродского алтаря и другие художественные сокровища неисчислимой ценности, чтобы они не достались союзникам. К счастью, эти варварские планы не удалось осуществить, Вышебродский цикл сохранился в целости и сохранности, и после освобождения мог вернуться в Чехословакию, куда в июне 1945 г. его привезли представители чехословацкой военной миссии в Мюнхене. Восстановленный Вышебродский монастырь цистерцианцев передал его на выставку в Праж-

скую Национальную галерею. В мае 1950 г. почти опустевший монастырь был снова закрыт, на сей раз коммунистическими органами власти, и вместе со всеми вспомогательными зданиями, оснащением и оформлением был передан в государственное владение. Вышебродский цикл разделил судьбу многих других икон и скульптур, принадлежавших католическим орденам, формально став имуществом государства, точнее Государственного управления по делам церкви, а в 1957 г. де-юре став частью инвентаря Национальной галереи. С 1946 г. он являет собой главный экспонат всех выставок средневекового искусства Пражской Национальной галереи, а в настоящее время – постоянной выставки в монастыре св. Анежки Чешской в Праге. Вышебродский монастырь был возвращен цистерцианцам только в 1990 г. на основании закона № 298/1990 СЗ, о реституции и изменении отдельных имущественных отношений монастырских орденов и конгрегаций и об оломоуцком епископате, в действующей редакции, а вместе с ним также имущество монастыря, принадлежавшее ему на 10 апреля 1950 г. Новый закон № 428/2012 СЗ, о церковных реституциях, должен исправить отдельные имущественные несправедливости, совершенные коммунистическим режимом по отношению к зарегистрированным церквям и религиозным обществам и урегулировать отношения собственности между государством и этими организациями. Это имущественное урегулирование произойдет в ходе реституции прав собственности церквей на недвижимое имущество (здания и земли) и возвращения отдельного движимого имущества. Для посетителей Пражской Национальной галереи ничего не меняется: орден цистерцианцев бесплатно выставляет ценный цикл Мастера Вышебродского алтаря в галерее, все желающие могут увидеть его в монастыре св. Анежки Чешской в Праге, только на табличке будет указан его нынешний владелец.


CARLSBAD REPORT

Realitní kancelář PUBEC s.r.o. Americká 60 30100 Plzeň telefon: +420 377 22 67 67

Investujte do trvalých hodnot

Realitní kancelář PUBEC www.pubec.cz

volejte zdarma: +420 800CARLSBAD 888 210 REPORT

11


CZ

CARLSBAD REPORT

12

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

Text: Šárka Lebedová, Foto: Jan Mudra


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

V PRAŽSKÉM EXPERIMENTÁLNÍM PROSTORU NOD OŽÍVÁ HAYDNŮV ŽIVOT NA MĚSÍCI NOVÝ PROJEKT TICHÁ OPERA NETRADIČNĚ SPOJUJE OPERNÍ ŽÁNR S PANTOMIMOU

Pražské operní studio NOS vytvořilo po předchozích vydařených projektech své vlastní zpracování opery Josepha Haydna Život na Měsíci a dne 12. 12. 2013 pokřtilo v rámci tohoto představení zcela nový projekt Tichá opera. Tvůrci se snaží netradičním způsobem oživit žánr operního představení a přiblížit jej širokému publiku. Na pódiu dochází k propojení pantomimy s  operou a mimové tak společně se zpěváky za doprovodu živé hudby spoluvytvářejí několikarovinovou inscenaci.

speciálně pro sňatek mladého hraběte Mikuláše Esterházyho. Její libreto vychází ze hry nejvýznamnějšího italského dramatika druhé poloviny 18. století Carla Goldoniho. Dílo je pravděpodobně jedním z nejranějších příkladů žánru science fiction v opeře 18. století. Tato komická opera pojednává o vychytralém astrologovi, který za pomoci obrovského dalekohledu namluví bohatému a nabubřelému lakomci Bonafedovi, že na Měsíci existuje život a dokonce i fiktivně zařídí, aby oklamaného starce slavnostně přijal samotný císař Měsíce. Takováto úsluha ovšem samozřejmě něco stojí, a tak prohnaný šarlatán postupně vyžaIl mondo della luna neboli Život na Měsíci je opera buffa rakous- duje tučné odměny a nakonec i lakomcovu dceru s nemalým kého hudebního skladatele Josepha Haydna, která vznikla roku věnem. Tento zdánlivě bezvýznamný žert však balancuje na 1777 na letní rezidenci Esterháza jižně od Neziderského jezera, hranici mravního poučení a podvodu a tímto nastoluje otázky týkající se bezprostředně i naší současné společnosti. Příběh je z dnešního pohledu velmi nadčasový, mimo svoji komickou rovinu totiž nastavuje zrcadlo naší současné době, v níž se vytrácejí společenské hodnoty na úkor peněz a jedinec ztrácí pojem o realitě, lež a klam se stává skutečností, neboť kdo klame ostatní, klame především sám sebe. Život na Měsíci však rozhodně není mravokárným ani nudným představením, ba právě naopak, tento projekt je vysoce kvalitním a velmi zajímavým divadlem. Originalita a neotřelost nespočívá jen ve volbě pro operu netradičního prostoru, ale projekt především velmi dovedně kombinuje žánr opery, živý orchestr a pantomimu. Tento projekt navazuje na práci Netradičního operního studia NOS, které má za sebou tři roky spolupráce s  významným českým režisérem a mimem Radimem Vizvárym. Nové pojmenování projektu Tichá opera vedeném dirigentkou Valentinou Shuklinou a režisérem a dramaturgem Radimem Vizvárym tak mnohem lépe vystihuje velmi netradiční a u nás zcela výjimečné propojení žánru opery, pantomimy a fyzického divadla probíhající ve stejný čas na jednom místě. Tento odvážný hudebně-dramatický počin byl doposud kladně přijat jak ze strany publika, tak i odbornou kritikou. Místo konání: Experimentální prostor NoD Adresa: Dlouhá 33, Praha 1 Režie: Radim Vizváry Autor: Joseph Haydn CARLSBAD REPORT

13

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

В ПРАЖСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НОД» ОЖИВАЕТ «ЛУННЫЙ МИР» ГАЙДНА НОВЫЙ ПРОЕКТ «ТИХАЯ ОПЕРА» НЕТРАДИЦИОННО СОЕДИНЯЕТ ОПЕРНЫЙ ЖАНР С ПАНТОМИМОЙ

Пражская оперная сцена «НОС» после первых успешных проектов создала свою собственную режиссуру оперы Йозефа Гайдна «Лунный мир» и 12 декабря представила в ходе этого спектакля совершенно новый проект «Тихая опера». По замыслу создателей, нетрадиционные приемы оживят жанр оперного спектакля и сделают его более привлекательным для широкой публики. На сцене оперу сопровождает пантомима, и мимы вместе с певцами под живую музыку создают многоуровневый спектакль.

14

CARLSBAD REPORT

Австрийский композитор Йозеф Гайдн сочинил оперубуф Il mondo della luna, или «Лунный мир» в 1777 г. во время пребывания в расположенной южнее от Незидерского озера летней резиденции Эстерхази специально к свадьбе молодого графа Николая Эстерхази. Либретто оперы было создано на мотивы пьесы знаменитого итальянского писателя второй половины ХVIII века Карла Гольдони. Комическая опера Гайдна являет собой, скорее всего, одно из первых фантастических произведе-


Культурное событие

ний ХVIII века. Ее главный герой, хитрый астролог, при помощи огромной зрительной трубы убедит богатого и спесивого скупца Бонафе, что на Луне существует жизнь, и даже сумеет устроить фиктивный торжественный прием одураченного старика у самого императора Луны. Естественно, это кое-чего стоит, и прожженный шарлатан постепенно получает все новые богатые вознаграждения и, наконец, дочь скупца с богатым приданным. Эта, на первый взгляд, невинная шутка, балансирует на границе морального урока и мошенничества, поднимая вопросы, непосредственно касающиеся также современного общества. До наших дней она сохранила свою актуальность, а ее комическая сторона отражает нынешнее общество, в котором деньги вытесняют общечеловеческие ценности, а люди теряют представление о реальной жизни, ложь и обман становятся реальностью, потому что кто обманывает других, вредит, прежде всего, сам себе. Однако «Лунный мир» совсем не нравоучительное нудное представление, наоборот, автором удалось создать очень качественный и интересный спектакль. Оригинальность и нетривиальность проекта состоят не только в выборе нетрадиционного места для оперы, но, Текст: Шарка Лебедова, Фото: Ян Мудра

CARLSBAD REPORT

прежде всего, в искусной комбинации оперы, живого оркестра и пантомимы. Этот проект стал новой вехой в истории «Нетрадиционной оперной студии НОС», которая уже три года сотрудничает с известным чешским режиссером и мимом в одном лице Радимом Визвари. Новое название проекта «Тихая опера», которым руководит дирижер Валентина Шиклина и режиссер и драматург Радим Визвари, намного точнее отражает очень нетрадиционный и в нашей стране необыкновенно редкий синтез трех различных жанров – оперы, пантомимы и физического театра – происходящий на глазах зрителей в одно и то же время на том же месте. Это смелое музыкально-драматическое начинание положительно оценивает публика и профессиональные критики. Место проведения: Экспериментальный центр «НОД» Адрес: Dlouhá 33, Praha 1 Режиссер: Радим Визвари Автор: Йозеф Гайдн CARLSBAD REPORT

15

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

16

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

Odkrývání červené, 2012, akryl, plátno, 100x100 cm


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CZ

MIROSLAV ŠTOLFA NA HRANICI VIDITELNÉHO VÝTVARNÍK KLADE EXISTENCIÁLNÍ OTÁZKY POSTINDUSTRIÁLNÍHO SVĚTA PROTIKLADNOST SVĚTA TECHNICKÉ CIVILIZACE A ČLOVĚKA VYJÁDŘENA ABSTRAKCÍ S  PROKAZATELNĚ VYTŘÍBENÝM CITEM PRO BARVU. TAKTO K NÁM DOKÁŽE POMOCÍ OBRAZŮ PROMLOUVAT ČESKÝ MALÍŘ, GRAFIK A VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGOG MIROSLAV ŠTOLFA O EXISTENCIÁLNÍ SITUACI ČLOVĚKA V POSTINDUSTRIÁLNÍM SVĚTĚ. AUTOR JE VÝRAZNOU POSTAVOU BRNĚNSKÉ VÝTVARNÉ SCÉNY, KTEROU V MNOHA OHLEDECH UMĚLECKY PŘESAHUJE. SVÝMI DÍLY JE ZASTOUPEN V NÁRODNÍ A MORAVSKÉ GALERII I V ZAHRANIČNÍCH INSTITUCÍCH. JEHO PRÁCE BUDOU OD 13. ÚNORA 2014 K VIDĚNÍ V GALERII UMĚNÍ KARLOVY VARY.

Miroslav Štolfa podává svědectví o všech aspektech technické civilizace, od počátečních nadějí a údivu až k jejím negativním dopadům na životní prostředí, ke ztrátě iluzí a konečnému odcizení. „Obrazy zbrázděných prostorů, časoprostorů, se stopami Text: Šárka Lebedová, Foto: Jan Trna

lidské přítomnosti jsou nejen expresívním záznamem autorova svébytného vidění světa, ale i výrazem obav z destrukce vlastní existence, ze ztráty identity a s věčným, a v dnešní době vyhroceným, bojem řádu a chaosu,“ vysvětluje kurátorka výstavy Eva Neumannová. Důležitou kapitolu v tvorbě Miroslava Štolfy tvoří soubor monumentálních triptychů, jež vznikly kolem roku 2010: Roucha světa, Ztroskotání, Bílý triptych. Obrazy nezkrotně rozpadlých míst bez zjevné známky života, vymleté a  hroutící se krajiny přecházejí v  triptychu Na dno černé v  potemnělou vizi nejisté budoucnosti naší planety. Poslední tvůrčí období přináší formálně nově cítěný soubor kapotáží, konstrukcí a strojů, v nichž autor znovu potvrzuje své dokonalé koloristické cítění i osobitou malířskou bravuru. „Štolfova soustředěná a systematická tvorba vyzařuje nejen výraznou energii a emoce, ale působí i hloubkou svého ponoru do vanu existence, silou svého ztišení i rozervaností, vyvolává neurčité vábení, nejistotu, obavy, tajemný pocit neznámého, nebezpečného,“ dodává na závěr kurátorka. Výstavu díla Miroslava Štolfy si návštěvníci karlovarské Galerie umění budou moci prohlédnout do 23. března 2014. Galerie umění Karlovy Vary Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz CARLSBAD REPORT

17

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Galerie umění Karlovy Vary.

Miroslav Štolfa (*1930) je i přes svůj úctyhodný věk i stále aktivním umělcem. V letech 1949 - 1953 studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor výtvarná výchova. Po ukončení studií se věnoval malbě a  zároveň působil jako středoškolský profesor, později (1963-1979) byl docentem na katedře výtvarné teorie a výchovy Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na začátku své tvorby vyobrazoval temná městská zátiší, avšak zanedlouho se jeho zájem obrátil k tématice strojů, technické civilizaci a zvukům soudobého města. Vždy jej fascinovalo prostředí motocyklových závodů, později i  průmyslová krajina. Byl uchvácen zejména rytmem jednotlivých závodů. Stěžejní pro něj byl moment napětí a strnulosti před samotným startem. Koncem 60. let se posunula jeho tvorba k abstraktnější formě, kterou si ověřoval jak malbou, tak i kresbou. Pozdější soubor temných uhlových kreseb velkého formátu, v nichž autor zpodobnil různé mechanismy, stroje a jejich součásti, mají samy o sobě charakter obrazu. Od počátku 80. let se objevuje v jeho obrazech i stylizovaná figura. V roce 1981 začíná Štolfa pracovat na významném cyklu Nová příroda. Cyklus je výtvarným záznamem proměn lidského rozumění přírodě. V sérii černobílých Elegií autor dramaticky přibližuje dopady lidské civilizace, střetávání člověka s přírodou a reflektuje přirozený cyklický vývoj země.


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

Erupce,2007, olej, sololit, 86x58 cm

18

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

Dávný svěděk, 2013, akryl, plátno, 150x100 cm

CARLSBAD REPORT

19

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

МИРОСЛАВ ШТОЛФА НА ГРАНИЦЕ ВИДИМОГО

Прилив света, 2011, акрил, холст, 100х100 см

20

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

ХУДОЖНИК СТАВИТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО МИРА

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МИРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЖЕННАЯ АБСТРАКЦИЯМИ, ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ИЗЫСКАННЫМ ЧУВСТВОМ ЦВЕТА. С ПОМОЩЬЮ КАРТИН ЧЕШСКИЙ ХУДОЖНИК, ГРАФИК И ВУЗОВСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МИРОСЛАВ ШТОЛФА РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ. АВТОР ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНОЙ ФИГУРОЙ НА БРНЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЦЕНЕ, И ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ ВЫХОДИТ ЗА ЕЕ РАМКИ. ЕГО РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ, МОРАВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В КАРЛОВАРСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ЕГО РАБОТ.

Мирослав Штолфа знакомит со всеми аспектами технической цивилизации – от первоначальных надежд и изумления, до негативных последствий для окружающей среды, потери иллюзий и отчуждения. «Изображения изборожденных пространств, пространства-времени со следами чеТекст: Шарка Лебедова, Фото: Ян Трна

ловеческого присутствия, являются не только экспрессивным отражением самобытного мировосприятия автора, но и выражением опасений перед разрушением собственного существования, утратой идентичности и вечным, в наше время обострившимся, противостоянием порядка и хаоса», - объясняет куратор выставки Ева Нойманн. Важной главой в творчестве Мирослава Штолфы является серия монументальных триптихов, созданных в конце 2010 года: Одеяние мира, Крушение, Белый триптих. Картины безнадежно опустошенных мест без малейших признаков жизни, размытого и разрушающегося ландшафта, в триптихе На дно переходят в темное видение неопределенного будущего нашей планеты. К последнему периоду творчества относится формально новая прочувствованная серия капотов, конструкций и машин, в которых автор в очередной раз подтверждает свое безупречное чувство цвета и самобытную художественную браваду. «Сосредоточенное и систематическое творчество Штолфы излучает не только ярко выраженную энергию и эмоции, но и воздействует глубиной своего погружения в экзистенцию, силой своей умиротворенности и разорваности, вызывает смутное влечение, неуверенность, опасения, таинственное чувство неизведанного, опасности», - отметила в заключение куратор. С выставкой работ Мирослава Штолфы посетители Карловарской картинной галереи смогут ознакомиться до 23 марта 2014 года. Карловарская картинная галерея Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz CARLSBAD REPORT

21

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарской картинной галереи.

Мирослав Штолфа (*1930), несмотря на свой почтенный возраст, живет активной творческой жизнью. В 1949 – 1953 гг. он изучал художественное воспитание на педагогическом факультете, и историю на философском факультете Масарикова университета в Брно. После окончания учебы он занялся живописью, параллельно преподавая в средней школе. В начале своего творческого пути он рисовал укромные уголки ночного города, но вскоре его интересы сместились к тематике машин, технической цивилизации и звуков современного города. Его всегда вдохновляла атмосфера мотогонок, а впоследствии и индустриальные ландшафты. Его восхищал ритм гонок. Главным для него был момент неподвижного, напряженного ожидания непосредственно перед стартом. В конце 60-х его творчество эволюционировало в направлении абстракционизма – здесь он попробовал свои силы как в живописи, так и в рисунке. Позже была написана серия темных крупноформатных рисунков углем с изображением различных механизмов, машин и их деталей, которые сами по себе имеют характер картины. С начала 80-х в его картинах появляется стилизованная фигура. В 1981 году Штолфа начинает работать над большим циклом Новая природа. Цикл из картин является художественной хроникой метаморфоз человеческого восприятия природы. В серии черно-белых Элегий автор драматически указывает на последствия человеческой цивилизации, столкновений человека и природы, и отображает естественное циклическое развитие земли.


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

JEDEN SVĚT FESTIVAL, KTERÝ SE DOSTANE POD KŮŽI

22

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

Šestnáctý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v  Praze uskuteční ve dnech 3. - 12. března. Již tradičně navštíví festival v  průběhu března a dubna také čtyři desítky českých měst, v nichž se kromě filmových projekcí mohou diváci těšit také na debaty, výstavy, koncerty a další doprovodné akce. To nejzásadnější se ale odehraje v  Praze: bohatý filmový i  doprovodný program, více než stovka dokumentárních filmů, dvě odborné poroty, desítky filmařů a dalších zajímavých hostů, předání lidskoprávní ceny Homo Homini, panelové debaty a mnoho dalšího. Festival Jeden svět založil v roce 1999 Igor Blaževič, původním povoláním novinář bosenského původu, mnohem více však lidskoprávní aktivista a  mnohaletý pracovník společnosti Člověk v  tísni. Z  malé přehlídky dokumentárních filmů, svědčících o  utrpení lidí v  méně šťastných částech světa, dokázal během několika let se svými spolupracovníky vybudovat největší lidskoprávní festival v  Evropě, který každoročně přitáhne do kin více než sto tisíc diváků. Před pěti lety se pořádající tým obměnil, poselství festivalu ale zůstává stejné. Stále zde mají své místo snímky, které přinášejí svědectví o  porušování základních lidských práv v  různých končinách světa včetně těch velmi blízkých, ale tématický záběr je mnohem širší. Festival se věnuje také enviromentálním a  sociálním tématům, přináší nejnovější české dokumenty a v neposlední řadě se zaměřuje na děti a dospívající mládež. Festival od počátku podporoval také tehdejší prezident Václav Havel, který vždy osobně vybíral vítěze a uděloval cenu nesoucí jeho jméno filmu, jenž zvláštním způsobem přispěl k ochraně lidských práv. Cenu nesoucí Havlovo jméno uděluje Jeden svět dodnes, rozhodují o ní však lidskoprávní aktivisté a disidenti z  různých částí světa. V  roce 2009 dokonce Havel propůjčil Jednomu světu svoji tvář a hlas pro festivalový vizuál a spot, který vtipně připomínal 20 let svobody v  naší zemi. A  do třetice se Václav Havel často účastnil ceremonie předávání ceny Homo Homini, kterou každoročně v  den zahájení festivalu uděluje společnost Člověk v tísni osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. V minulosti cenu obdržel například významný čínský literární kritik a disident Liou Siao-po nebo vůdčí postava kubánské demokratické opozice Oswaldo Payá Sardiňas. V  programu letošního ročníku festivalu Jeden svět najdeme tradiční kategorie, jako jsou Hlavní soutěž, sekce filmů přinášejících závažná svědectví o  porušování lidských práv nazvaná Máte právo vědět, ekologická a  civilizační témata, české dokumenty, snímky pro děti nebo nejúspěšnější dokumenty uplynulého roku. Kromě toho přináší festival každoročně jedno velké téma – letošní ročník je věnován práci. Snímky a debaty budou pojednávat o nezaměstnanosti, pracovní migraci, dětské práci, právech pracujících v  rozvojových zemích nebo o  pracovních příležitostech lidí s postižením. Podrobné informace o programu najdete v průběhu února na internetových stránkách www.jedensvet.cz. Text: Michaela Poláková, Foto: Archiv festivalu

CARLSBAD REPORT

23

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЕДИНЫЙ МИР ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ЗАЛЕЗЕТ ПОД КОЖУ Шестнадцатый фестиваль документального кино о правах человека «Единый мир» пройдет в Праге с 3 по 12 марта. Уже традиционно в марте и апреле фестиваль посетит сорок чешских городов, в которых кроме кинопоказов зрителей ждут дискуссии, выставки, концерты и другие сопроводительные мероприятия. Но главные события пройдут в Праге: богатая кинопрограмма и сопроводительная программа, более сотни документальных фильмов, два профессиональных жюри, десятки кинематографистов и других интересных гостей, вручение премии за вклад в борьбу за права человека Homo Homini, публичные дискуссии и многое другое. 24

CARLSBAD REPORT

Фестиваль «Единый мир» основал в 1999 году Игорь Блажевич, журналист боснийского происхождения, гораздо более известный как активист движения за права человека и долголетний сотрудник организации «Человек в нужде». Ограниченный показ документальных фильмов, свидетельствующих о страданиях людей в неблагоприятных для жизни уголках мира, он со своими единомышленниками за несколько лет превратил в крупнейший европейский фестиваль о правах человека, который ежегодно собирает более ста тысяч зрителей. Пять лет назад организационный комитет обновился, но миссия фестиваля остается неизменной. Как и прежде важное место отведено фильмам, повествующим о Текст: Михаэла Полакова, Фото: Архив фестиваля


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

нарушении основных прав человека в разных уголках мира, в том числе очень близких, но тематический спектр значительно расширился. Фестиваль не обходит вниманием социальные темы и проблемы охраны окружающей среды, знакомит с новейшими чешскими документальными фильмами, проблемами детей и подрастающей молодежи. С самого начала фестивалю оказывал поддержку тогдашний президент Вацлав Гавел, который всегда лично выбирал победителя и вручал премию своего имени за фильм, сделавший особый вклад в защиту прав человека. Премию имени Гавела «Единый мир» присуждает до сих пор, но решение принимают активисты борьбы за права человека и диссиденты из разных уголков мира. В 2009 году образ и голос Гавела были использованы в визуальном оформлении и промо-ролике фестиваля, который напоминал о 20-й годовщине победы свободы в нашей стране. Кроме того, Вацлав Гавел часто принимал участие в церемонии вручения награды Homo Homini, которую в день открытия фестиваля организация «Человек в нужде» ежегодно присуждает людям, сделавшим ощутимый вклад в борьбу за права человека, демократию и ненасильственное решение политических конфликтов. В прошлом премии были удостоены, в частности, известный китайский литературный критик и диссидент Лю Сяобо, и лидер кубинской демократической оппозиции Освальдо Пая Сардиньес. В этом году в программе фестиваля «Единый мир» традиционно будут представлены основная программа,

конкурс фильмов, предоставляющих убедительные свидетельства нарушений прав человека, под названием «У вас есть право видеть», экологические и цивилизационные темы, чешская документалистика, фильмы для детей и самые успешные документальные фильмы прошлого года. Кроме того, ежегодно на фестивале поднимается одна большая тема, в этом году – тема работы. Фильмы и дискуссии будут посвящены безработице, трудовой миграции, детскому труду, трудовому праву в развивающихся странах и трудовым возможностям для инвалидов. Подробная программа будет обнародована в феврале на сайте www.jedensvet.cz. CARLSBAD REPORT

25

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

KOSMONAUT FJODOR JURČICHIN

„VÝSTUP DO VESMÍRU JE PRO MNE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRÁCE.“

26

CARLSBAD REPORT


Rozhovor

plavně přeletět z jednoho konce modulu na druhý.

Ruský kosmonaut Fjodor Jurčichin absolvoval na přelomu roku spolu se zkušeným kolegou Pavlem Vinogradovem v Karlových Varech rehabilitační pobyt, v rámci kterého regenerovali tělesné schránky po nedávném pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici. Tak jako řada jejich kolegů, využili i tito kosmonauti ke svému pobytu služeb zdejšího Spa Hotelu Schlosspark jenž je specializovaným léčebným střediskem zaměřeným na rekonvalescenci kosmonautů bezprostředně po pobytu v kosmu. Fjodor Jurčichin se v nejslavnějších českých lázních zotavoval po pobytu ve vesmíru již podruhé. Lázně s termálními prameny mu totiž učarovaly. Při besedě s  novináři a lázeňskými hosty prozradil, že jedním z úkolů 37. vesmírné expedice, jíž se nedávno účastnil, bylo přijmout olympijský oheň a vyjít s  ním poprvé v  historii do otevřeného kosmu. Pochodeň osobně přivezl začátkem listopadu z  kosmu, aby mohla putovat na zimní olympijské hry do ruského města Soči. Do tajů života ve vesmíru zasvěcuje Fjodor Jurčichin čtenáře magazínu Carlsbad Report v exkluzivním rozhovoru. Jaká byla Vaše cesta k povolání kosmonauta? V roce 1976, po dokončení školy v Batumi, kde jsem se narodil, jsem zahájil studium v  Moskevském leteckém institutu. Po institutu jsem pracoval v  Raketové a kosmické korporaci «Energia» S.P. Koroljova. V roce 1986 jsem napsal žádost do týmu kosmonautů. Ale až v roce 1998 jsem zahájil přípravu jako kandidát na testovacího kosmonauta. K dnešnímu dni jsem absolvoval 4 lety a 8 výstupů do otevřeného vesmíru.

Nastala někdy při Vašem pobytu v kosmu situace, kdy jste se cítil v  ohrožení života? Taková situace nenastala. Ale posádka pravidelně trénovala havarijní situace na palubě. A interní situace, které vyžadují dodatečné práce, spojené s jejich odstraněním, byly. Ujišťuji Vás, že na palubě je dostatek prostředků pro zajištění bezpečnosti posádky. Jak dlouho jste při pobytu na Mezinárodní kosmické stanici strávil v otevřeném kosmu a co bylo účelem výstupu? Celkem jsem uskutečnil osmi výstupů do otevřeného vesmíru. Při posledním letu jsem absolvoval tři výstupy do otevřeného kosmu. Všechny s Alexandrem Misurkinem. Úkoly jsou velmi odlišné – jsou to vědecké experimenty, ale i pokládka kabelů elektrického napájení pro připojení nových modulů ruského segmentu. Výstup do vesmíru je pro mne nejzajímavější práce. Jaká byla Vaše úloha při pobytu na Mezinárodní kosmické stanici? Hovoříme o mém posledním letu. Během expedice 36/37 jsem byl velitelem pilotované lodě «Sojuz ТМА-09М», palubním inženýrem ISS-36 a velitelem 37. expedice.

CARLSBAD REPORT

Jakých oblastí se vesmírný vědecký výzkum týká? Beze sporu mají všechny vědecké experimenty prováděné na palubě ISS obrovský mezinárodní význam. Pro mne je nejdůležitější cíl tohoto programu – to, že odborníci různých zemí mohou velmi dlouho a plodně společně pracovat bez ohledu na odlišnost kultur, národností, jazyka atd. Hezký příklad pro současné politiky. V čem spočívá náplň Vaší práce po návratu z kosmu? Zpráva z  expedice byla již dokončena. Hned po odpočinku začnu pracovat s odborníky různých systémů, kteří mi byli doporučeni. Poté následuje lékařská komise a nové plány. Žijete se svou rodinou v Hvězdném městečku jako většina kosmonautů? Ne. Naše rodina žije ve městě Ščolkovo, nedaleko Hvězdného městečka a města Koroljov, kde se nachází Raketová a kosmická korporace «Energia» S.P. Koroljova. Budete se účastnit ještě další vesmírné mise? Dnes na tuto otázku přesně neodpovím. Čas ukáže. Všem čtenářům magazínu Carlsbad Report blahopřeji k Novému roku! Přeji vám štěstí, úspěch a zdraví!

Co se Vašemu týmu na Mezinárodní kosmické stanici během Vašeho pobytu podařilo? Na palubě ISS (Mezinárodní vesmírná stanice) se provádějí nejrůznější práce – týkající se obsluhy systémů samotné stanice, ale i vědeckého programu. Celkem bylo za dobu ISS-36/37 100 experimentů. Účastnil jsem se 30 z nich. Nejzajímavější byl «Kulonovský krystal».

Co Vás při pobytu ve vesmíru nejvíce překvapilo? Beztíž. Dává vám pocit reálného letu, kdy jen drobným pohybem ruky můžete Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

27

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

КОСМОНАВТ ФЕДОР ЮРЧИХИН «ВЫХОД В КОСМОС ДЛЯ МЕНЯ САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА.» Российский космонавт Федор Юрчихин вместе с опытным коллегой Павлом Виноградовым на рубеже годов побывали на отдыхе в Карловых Варах с целью восстановления после недавнего пребывания на Международной космической станции. Также как и ряд их коллег, космонавты остановились в местном спа-отеле Schlosspark, который является специализированным лечебным учреждением для реабилитации космонавтов непосредственно после полета в космос. Федор Юрчихин уже во второй раз восстанавливал силы после космического полета на самом известном чешском курорте. Курорт с термальными источниками его очаровал. Во время разговора с журналистами и гостями курорта он рассказал, что одной из задач 37-й экспедиции, из которой он недавно вернулся, было принять олимпийский огонь и впервые в истории выйти с ним в открытый космос. В начале ноября он лично привез факел из космоса, чтобы он мог продолжить свой путь на зимние олимпийские игры в российский город Сочи. Тайнами жизни в космосе он поделился с читателями журнала Carlsbad Report в эксклюзивном интервью. Каким был Ваш путь к профессии космонавта? В 1976 году, после окончания школы в г. Батуми, где я родился, поступил в Московский Авиационный институт. После института работал в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. В 1986 году написал заявление в отряд космонавтов. Но только в 1998 начал подготовку в качестве кандидата в космонавты-испытатели. На сегодня совершил 4 полета и 8 выходов в открытый космос. Что Вас больше всего удивило во время пребывания в космосе? Невесомость. Она дает ощущение реального полета, когда небольшим движением руки можно плавно перелететь от одного конца модуля до другого. Во время пребывания в космосе возникали ситуации, когда Ваша жизнь подвергалась опасности? Такой ситуации не возникало. Но экипаж постоянно проводил тренировки по аварийным ситуациям на борту. А нештатные ситуации, которые требуют дополнительных работ по их устранению, были. Уверяю Вас, на борту достаточно средств для обеспечения безопасности экипажа. Сколько времени Вы провели в открытом космосе во время экспедиции МКС, и какова была цель выхода? Всего совершил 8 выходов в открытый космос. В последнем 28

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив


Интервью

CARLSBAD REPORT

полете – 3. Все с Александром Мисуркиным. Задачи самые различные – это и научные эксперименты, и прокладка кабелей электропитания для подсоединения новых модулей российского сегмента. Выход в космос для меня самая интересная работа. Какую роль Вы сыграли во время экспедиции МКС? Мы говорим о последнем моем полете. Во время экспедиции 36/37 я был командиром пилотируемого корабля «Союз ТМА09М», бортинженером МКС-36 (ISS-36), командиром 37-ой экспедиции. Чего удалось достичь Вашей команде во время экспедиции МКС? На борту МКС проводятся самые разнообразные работы – и по обслуживанию систем самой станции, и по научной программе. Всего за время МКС-36/37 (ISS-36/37) было более 100 экспериментов. Я участвовал в 30 из них. Самый интересный – «Кулоновский кристалл». В каких областях проводятся космические научные исследования? Безусловно, все научные эксперименты, проводимые на борту МКС (ISS), имеют огромное международное значение. Для меня самое главное достижение этой программы – это то, что специалисты разных стран могут очень долго и плодотворно работать вместе, несмотря на разницу культур, национальностей, языка и т. д. Хороший пример для современных политиков. В чем заключается Ваша работа после возвращения из космоса? Уже закончена работа над отчетом по экспедиции. Сразу после отдыха приступлю к работе со специалистами различных систем, по которым были высказаны рекомендации. Затем прохождение медицинской комиссии и новые планы. Вы со своей семьей живете в Звездном городке, как и большинство космонавтов? Нет. Наша семья проживает в г. Щёлково, недалеко от Звездного городка и г. Королев, где расположена Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева. Вы примете участие в следующей космической миссии? Сегодня определенно на этот вопрос не отвечу. Время покажет. Всех читателей журнала Carlsbad Report поздравляю с Новым Годом! Счастья Вам, удачи, здоровья! CARLSBAD REPORT

29

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

ESTETICKÁ DERMATOLOGIE BRANDEIS CLINIC

V KAŽDÉ ŽENĚ PROBUDÍME BOHYNI

MUDr. Tatiana Shtyrkhunová

Brandeis Clinic je špičkovým estetickým pracovištěm situovaným v historickém centru Prahy. Ultramoderní klinika nabízí lékařské a kosmetické služby švýcarské kvality té nejnáročnější klientele. Vysoce kvalifikovaný personál hovoří několika jazyky. Klienti z různých zemí se tak v příjemném prostředí kliniky komfortně domluví svou mateřštinou. V dermatologickém pracovišti Brandeis Clinic ordinuje vysoce erudovaná ruská lékařka MUDr. Tatiana Shtyrkhunová, která v České republice žije už 11 let. Zkušená dermatoveneroložka je známá svým pro-klientským přístupem. Při diskrétním ošetření citlivě proměňuje nedostatky klientů v přednosti. Pro její umění zvětšovat rty s takovým mistrovstvím, že dosahuje efektu zcela přirozeného vzhledu, jí klientky říkají The queen of the lips (královna rtů). Do její ordinace vstupuje nejistá žena a po neinvazivním zákroku lékařky odchází sebevědomá bohyně. V Brandeis Clinic totiž znají recept na prodloužené mládí. Tajemství krásného a přirozeného vzhledu prozrazuje MUDr. Tatiana Shtyrkhunová v následujícím rozhovoru. 30

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Brandeis Clinic


CARLSBAD REPORT

V současné době prožívá boom přístrojová dermatologie. Jaké jsou její největší přednosti? Současná medicína využívá moderní laserové nebo radiofrekvenční technologie, které dosahují výborných výsledků při omlazení kůže. Zmíněné technologie se uplatňují i při odstranění jiných nedokonalostí kůže, jako jsou rozšířené cévky, pigmentové skvrny, akné, povolená kůže atd. Brandeis Clinic nabízí kosmetické ošetření moderními lékařskými přístroji té nejvyšší kvality. Jaké přístroje klinika vlastní a co všechno dokáží? Jako první v ČR disponujeme epilačním laserem Vectus, který přibližně po 5-6 ošetřeních dává výsledek trvalé epilace. U některých jiných laserů pacienti podstupují i 10 a více ošetření a ne vždy je výsledek stoprocentní. Dále jako jediní máme laser Palomar 2940, kde dosahujeme vynikajících výsledků omlazení. Dochází k  výraznému zlepšení vrásek, struktury pleti a sjednocení barevného tónu pleti. Klientka může po prvním sezení pozorovat omlazení v rozsahu 5 – 10 let. Velmi oblíbené jsou i naše další lasery, hlavně na ošetření jizev, strií a pigmentových skvrn. Moji kolegové na chirurgickém oddělení disponují přístrojem Adivive na autotransplataci tuku do obličeje a prsou. Výsledky jsou skvělé, dosahujeme až 90% uchycení tuku ve srovnání s konkurenčními přístroji, u kterých je to jen 30 – 70%. Jaké jsou současné trendy v dermatologii, pokud jde o omlazení pleti? Lidé stále častěji požadují miniinvazivní omlazení obličeje s  krátkou, nebo žádnou dobou na zotavení. Prim vede

botox, výplně a lasery. V České republice je novým trendem i zvětšení rtů vstřebatelným nitěmi (efekt vydrží 2 – 3 roky) a lifting obličeje nitěmi. Na jaké z uvedených metod omlazení pleti se specializujete? Používáme celé spektrum výše zmíněných ošetření. Ženy nejčastěji trápí vrásky. Žádaným kosmetickým ošetřením pro odstranění vrásek je aplikace botoxu. Je tato metoda stále nejúčinnější v boji proti vráskám? Ano, aplikace botulotoxinu je stále nejžádanějším ošetřením jak ve světě, tak v  České republice. Výborné výsledky se dosahují hlavně při ošetření vrásek čela, vrásek u kořenu nosu a vrásek kolem očí. Avšak vrásky v dalších částech obličeje, například nosoústní vrásky, se řeší výplňovými materiály. Struktura pleti a vrásky v  dalších částech obličeje se odstraňují či zmírňují laserem. Nejúčinnější je proto tzv. královská trojkombinace botox + výplně + laser.

Existuje účinná metoda vedoucí k odstranění strií? Na jakém principu přístroj při této proceduře pracuje a co se s pokožkou děje? Strie trápí spoustu maminek po celém světě. Naštěstí už existuje metoda úspěšné léčby strií, a to americkým laserem Palomar 1540. Laser vysílá světelné paprsky, které vytvářejí hluboko do kůže sloupečky koagulované tkáně. Je to spouštěcí mechanismus tvorby nové zdravé tkáně, včetně tvorby nového kolagenu. Dá se garantovat, že po ošetření strie alespoň částečně zmizí nebo budou méně viditelné? Klinické studie prokázaly, že léčba strií laserem Palomar 1540 má po třech opakováních výsledky 50 - 70% zlepšení vzhledu strií. Ženy po porodu často trápí povislá kůže na břiše. Je v takových případech vždy nevyhnutelná abdominoplastika nebo existuje i šetrnější metoda, která by dokázala kůži vypnout? Pokud ano, v čem dané ošetření spočívá

Brandeis Clinic Králodvorská 13 Praha 1, 110 00 www.brandeisclinic.cz

CARLSBAD REPORT

31

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

a jak často je nutné ho opakovat, než se dostaví kýžený efekt? To je spíš otázka pro mé kolegy z chirurgického oddělení. V případě, že se jedná jenom o povolenou kůži s  určitým depositem tuku, tak chirurg může provést laserovou liposukci, tuk odstranit. Laser následně umí pokožku krásně stáhnout. V  případě, že se jedná i o povolené svaly, je nutná chirurgická abdominoplastika. Dermatolog může částečně povolenou kůži zpevnit vstřebatelnými nitěmi, avšak efekt je dočasný a není tak výrazný jak u výše zmíněných chirurgickým metod. V tomto případě je vždy lepší konzultace u plastického chirurga. Zabýváte se též kontrolou a odstraněním znamének. Jak často by lidé měli podstoupit preventivní prohlídku, a kdy je třeba mít se na pozoru a vyhledat lékaře? Lidé by neměli ignorovat znaménka, či kožní projevy, které mají nepravidelný tvar, a různé zbarvení v  jednotlivých částech znaménka, nebo které se zvětšují, mění barvu, rostou nad úroveň okolí nebo krvácejí. Většina lidí už má povědomí o tom, že je nutné kontrolovat hlavně měnící se pigmentová znaménka. Mnozí ale po prvním vyšetření, kdy jim lékař sdělí, že znaménko je v pořádku, už dále tato znaménka nekontrolují. Nicméně vývoj znamének a jejich maligní zvrat je možné včas odhalit jen při pravidelných kontrolách. Za jak dlouho by pacient měl přijít na kontrolu, určuje dermatolog. Zpravidla je to po půl roce až po jednom roce. U nás kontrolujeme znaménka přístrojem Dermdoc.

32

CARLSBAD REPORT

Máte zkušenosti též s léčbou akné. Jak tento kosmetický problém léčíte a jakých výsledků v této oblasti dosahujete? Na léčbu akné využíváme přístroj Acleara, který nejdřív vakueem vysaje kožní maz a pak vysílá do kůže intenzivní pulzní světlo, které ničí bakterie. Většina pacientů má po prvním ošetření do 48 hodin až 50% zlepšení, po 4 ošetření až 90% zlepšení. Avšak i toto ošetření je velmi individuální. U akné se velmi těžko zjišťuje příčina. Důležité je, aby se dermatolog snažil tuto příčinu odkrýt. Někdy je akné způsobeno i tím že pacient má gastrointestinální problémy, nebo problémy s  játry. Někdy jsou to hormonální problémy, někdy mají vliv i genetické predispozice. Dermatologické pracoviště kliniky se zabývá též léčbou celulitidy. Jakou metodou celulitidu odstraňujete a jak účinný tento způsob je? Na léčbu celulitidy používáme přístroj Proschockice, který má klinicky prokázanou studii na léčbu fibrózní a edematózní celulitidy. Přístroj využívá efekt tzv. rázové vlny. Ošetření je neinvazivní, avšak je zapotřebí minimálně čtyř opakování. Celulitida se dá odstranit i invazivní metodou laserem Slim Lipo. Nejlepší ale je vzniku celulitidy předcházet. Prevencí je sport, masáže a zdravý životní styl. Jaké rady byste dala ženám, aby jejich pleť vypadala co nejdéle mladistvě? Je to skutečně jen záležitost genetiky nebo může žena vzhled pleti správnou péčí ovlivnit? Geny jsou skutečně důležitým faktorem. Pleť se dá do určité míry ovlivnit

dobrou životosprávou: nekouřit, pít jenom malé množství alkoholu, dobře se vyspat, příliš se neopalovat, dýchat čerstvý a čistý vzduch. Poslední rada se asi dost těžko dodržuje, hlavně lidem žijícím ve městech. Dalším pomocníkem pleti i zdraví je kvalitní a vyvážená strava, ve které by denně neměla chybět čerstvá zelenina a ovoce. Přílišná vyhublost je taky na škodu. Všeho s mírou a s  rozumem. Dobrá kosmetika také pomůže. Ne vždy jsou rozšířené nebo známé značky tou nejlepší volbou. Je dobré se poradit s dermatologem, který může doporučit tzv. lékařskou kosmetiku s vysokým obsahem vitamínů C, E a A, která je neparfémovaná a neobsahuje velké množství konzervantů. Na naší klinice jsme si oblíbili britskou značku Medik8, která má několik řad, řešících různé problémy kůže – vrásky, přecitlivělou pleť, akné, nebo pleť s hyperpigmentací.


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

33

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Доктор медицины Татьяна Штырхунова

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ BRANDEIS CLINIC МЫ ПРОБУДИМ БОГИНЮ В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ Brandeis Clinic – это элитное учреждение эстетической медицины, расположенное в историческом центре Праги. Ультрасовременная клиника предлагает медицинские и косметические услуги швейцарского качества для самых взыскательных клиентов. Высококвалифицированный персонал владеет несколькими языками, благодаря чему в приятной обстановке клиники клиенты из разных стран легко договорятся на своем родном языке. В дерматологическом отделении Brandeis Clinic работает высококвалифицированный русский врач, доктор медицины Татьяна Штырхунова, которая уже 11 лет живет в Чешской Республике. Опытный дерматовенеролог известна своим клиентским подходом. Она легко устанавливает доверительные отношения, и умело превращает недостатки клиентов в достоинства. Она так искустно увеличивает губы , делая это с таким мастерством, что достигается эффект их естественного, природного вида, ее клиенты говорят, что у она (королева губ). В ее кабинет входит неуверенная женщина, а после неинвазивной процедуры выходит уверенная в себе богиня. В Brandeis Clinic знают рецепт продления молодости. Секретами красивой и естественной внешности доктор медицины Татьяна Штырхунова делится в следующем интервью. 34

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Brandeis Clinic


CARLSBAD REPORT

В наше время переживает бум аппаратная дерматология. В чем заключаются ее главные преимущества? Современная медицина использует новейшие лазерные и радиочастотные технологии, которые обеспечивают превосходные результаты при омоложении кожи. Упомянутые технологии применяются и для устранения других кожных дефектов, таких как расширенные сосуды, пигментные пятна, угревая сыпь, дряблость кожи и т. д. Brandeis Clinic предлагает косметические процедуры с использованием современного медицинского оборудования высочайшего качества. Какой техникой оборудована клиника, и на что она способна? Мы первыми в Чехии приобрели эпиляционную лазерную систему Vectus, которая приблизительно за 5-6 сеансов обеспечивает эффект постоянной эпиляции. Пр использовании некоторых других лазеров пациентам нужно пройти курс из 10 и более сеансов, при этом не гарантирован стопроцентный

результат. Также мы являемся единственными обладателями фракционного лазера Palomar 2940, который позволяет достичь выдающихся результатов в омоложении. Он обеспечивает значительное разглаживание морщин, улучшение структуры и выравнивание цвета кожи. После первого сеанса наблюдается омоложение в пределах от 5 до 10 лет. Очень популярны и другие наши лазеры, главным образом для обработки рубцов, растяжек и пигментных пятен. Мои коллеги из хирургического отделения располагают системой Adivive для аутотрансплантации жира на лицо и груди. Мы достигаем превосходных результатов – до 90% приживления жира, в сравнении с 30-70% у конкурентного оборудования. Какие тенденции сейчас преобладают в дерматологии, в том что касается омоложения кожи? Устойчиво растет спрос на миниинвазивное омоложение лица с коротким или даже нулевым сроком реабилитации. Лидирует ботокс, филлеры и лазеры. Новой тенденцией в Чешской

Республике является увеличение губ с помощью рассасываемых нитей (эффект сохраняется 2-3 года) и нитевой лифтинг лица. На каком из указанных методов омоложения кожи вы специализируетесь? Мы используем весь спектр вышеупомянутых процедур. Женщины чаще всего страдают от морщин. Востребованной косметической процедурой для удаления

CARLSBAD REPORT

35

RU


CZ RU

CARLSBAD REPORT

морщин являются инъекции ботокса. Этот метод все еще остается самым эффективным в борьбе с морщинами? Да, инъекции ботулотоксина остаются самой востребованной процедурой в Чешской Республике и во всем мире. Превосходных результатов удается достичь, главным образом, при обработке морщин на лбу, у основания носа и вокруг глаз. С морщинами на других частях лица, например, носогубными складками, помогают справиться филлеры. Неровности кожи и морщины на других частях лица удаляются или корректируются с помощью лазера. Поэтому самой эффективной является т. н. королевская тройка из ботокса, филлеров и лазера. Существует эффективный метод удаления растяжек? По какому принципу работает аппарат, с помощью которого проводится эта процедура, и что происходит с кожей? От растяжек страдает множество матерей во всем мире. К счастью, уже существует успешный метод лечения растяжек – с помощью американского фракционного лазера Palomar 1540. Лазер испускает микролучи, которые глубоко в коже создают островки коагулированной ткани – пусковой механизм для образования новой здоровой ткани, включительно с синтезом коллагена. Можно гарантировать, что после обработки растяжек они хотя бы частично исчезнуть или будут менее заметны? Данные клинических исследований подтверждают, что лечение растяжек с помощью лазера Palomar 1540 после трех сеансов обеспечивает 50 - 70% улучшение внешнего вида растяжек. После родов женщины часто страдают от обвисания кожи на животе. В

таких случаях неизбежна абдоминопластика, или существует более щадящий метод подтягивания кожи? Если да, то в чем заключается эта процедура, и сколько раз ее необходимо повторить для достижения желаемого эффекта? С этим вопросом лучше обращаться к моим коллегам из хирургического отделения. В том случае, если проблема заключается только в дряблости кожи с некоторым количеством жира, хирург может провести лазерную липосакцию, удалить жир. После этого лазер обеспечит красивую подтяжку кожи. В случае дряблости мышц необходима хирургическая абдоминопластика. Дерматолог может частично укрепить дряблую кожу с помощью рассасывающихся нитей, но это позволяет достичь временного эффекта, и не такого заметного, как при использовании упомянутых хирургических методов. В этом случае всегда лучше проконсультироваться с пластическим хирургом. Вы также занимаетесь проверкой и удалением родинок. С какой периодичностью следует проходить профилактический осмотр, и когда необходимо соблюдать осторожность и обратиться к врачу? Не следует игнорировать родинки или

Brandeis Clinic Králodvorská 13 Praha 1, 110 00 www.brandeisclinic.cz 36

CARLSBAD REPORT

кожные образования неправильной формы, родинки имеющие неравномерную пигментацию, увеличивающиеся, изменяющие цвет, выступающие над кожей или кровоточащие. Большинство людей уже наслышаны о том, что необходимо следить, прежде всего, за изменяющимися родинками. Но многие после первого обследования, на котором врач сообщит, что с родинкой все в порядке, перестают за ней следить. Тем не менее развитие родинок и их злокачественное перерождение можно своевременно обнаружить только при условии регулярных проверок. Время следующей проверки определяет дерматолог. Как правило, оно составляет от полугода до года. Мы проверяем родинки с помощью аппарата Dermdoc. У вас также имеет опыт лечения акне. Как вы справляетесь с этой косметической проблемой, и каких результатов вам удается достичь в этой области? Для лечения угрей мы используем аппарат Acleara, который сначала с помощью вакуума отсасывает кожное сало, после чего кожа обрабатывается интенсивными световыми импульсами, уничтожающими бактерии. У большинства пациентов до 48 часов после первого сеанса наблюдается улучше-


CARLSBAD REPORT

Stvořitelé novodobé krásy

ние до 50%, после 4 сеансов – до 90%. Но и эта процедура дает очень индивидуальные результаты. У акне очень трудно выяснить причину. Важно, чтобы дерматолог старался обнаружить эту причину. Иногда акне вызывают гастроинтестинальные проблемы, или проблемы с печенью. Иногда это гормональные проблемы, иногда сказывается генетическая предрасположенность.

лита. Какой метод вы используете, и насколько он действенен? Для лечения целлюлита мы используем аппарат Proschockice, прошедший клинические исследования на предмет эффективности лечения фиброзного и отечного целлюлита. Прибор использует эффект т. н. ударной волны. Процедура является неинвазивной, но требуется не менее четырех сеансов. Избавиться от целлюлита можно и инвазивным методом, с помощью лазера Slim Lipo. Но лучше всего предупреждать развитие целлюлита. Профилактическими средствами является спорт, массажи и здоровый образ жизни.

Что бы вы посоветовали женщинам, чтобы их кожа как можно дольше сохраняла молодой вид? Это действительно зависит только от генов, или женщина с помощью правильного ухода может повлиять на внешний вид кожи? Гены в самом деле являются важным фактором. В определенной степени Дерматологическое клиPlastická chirurgie. Korektivní a laserováотделение dermatologie. Zubní lékařství. на кожу влияет правильный образ Brandeis Clinic – klinika estetické medicíny. ники занимается и лечением целлю- жизни – не курить, алкоголь упоwww.brandeisclinic.cz

треблять в умеренном количестве, хорошо спать, чрезмерно не загорать, дышать свежим и чистым воздухом. Последнюю рекомендацию соблюдать непросто, прежде всего городским жителям. Следующим помощником кожи и здоровья является качественное и сбалансированное питание, в ежедневный рацион должны входить свежие овощи и фрукты. Чрезмерная худоба также вредит. Все в меру и с умом. Хорошая косметика также поможет. Распространенные или известные марки не всегда являются лучшим выбором. Хорошо бы посоветоваться с дерматологом, который может порекомендовать т. н. лечебную косметику с высоким содержанием витаминов C, E и A, которая не содержит ароматизаторов, и только незначительное количество консервантов. В нашей клинике завоевала признание английская марка Medik8, которая производится в нескольких линейках, ппредназначенных для решения разных кожных проблем – морщин, повышенной чувствительности, акне, гиперпигментации.

infolinka: 226-291-640

CARLSBAD REPORT

37

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Výstava

NEKLIDNÁ KRÁSA V OBJETÍ ČESKÉHO SURREALISMU

Osud se k mnoha českým umělcům s  ohledem na pohnutou historii, které byli součástí, nezachoval vždy důstojně a  laskavě. Kolik takových českých osobností by, nebýt komunistického režimu, mohlo dosáhnout díky své jedinečnosti a  nadčasovosti evropského formátu? Mezi takové bezesporu patří i  malíř, kreslíř a  sochař Stanislav Podhrázský, jehož dílo se dočkalo samostatné výstavy až čtrnáct let po autorově smrti. Práce této mimořádné osobnosti české poválečné malby shromáždila Galerie hlavního města Prahy v  domě U  Kamenného zvonu pod souhrnným názvem Neklidná krása a  jeho tvorbu při této příležitosti představuje i obsáhlá umělcova monografie. Na konci října byla v  Galerii hlavního města Prahy, v  Domě U  Kamenného zvonu, zahájena rozsáhlá výstava Stanislava Podhrázského (1920–1999) s  názvem Neklidná krása, jenž návštěvníkům nabízí průřez celoživotní tvorbou jednoho z  nejosobitějších českých malířů, kreslířů a sochařů druhé poloviny 20. století. Jeho ojedinělost se opírá o  neobvyklé propojení tehdejších uměleckých tendencí, zejména surrealismu, abstrakce a  nové figurace, s  čistě originálním výrazem, expresívním nábojem a  naprosto jedinečným druhem malířské lyriky. Podhrázský se narodil roku 1920, vyučil se malířem pokojů a po válce studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u  významného českého malíře a  grafika Františka Tichého, do jehož ateliéru v  roce 1947 také přestoupil Mikuláš Medek. V roce 1957 se stal členem skupiny Máj 57, kde zůstal až do roku 1964, kdy zanikla. Když měl v roce 1950 obhájit svou závěrečnou práci – Velký akt, demonstrativně odešel z  důvodu, že nebyl schopen přizpůsobit se tehdejší rostoucí ideologické demagogii. Začal se tedy živit restaurováním historických objektů. Ve druhé polovině padesátých let vytvořil řadu velikých provokativních uhlových kreseb dívčích aktů se stále patrným surrealistickým východiskem. V  šedesátých letech byla jeho výrazným tématem snová, symbolická krajina, obydlená lidmi a zvířaty. V letech 1973 – 1987 se z existenčních důvodů opět navrátil k restaurátorské činnosti. V roce 1974 se stal členem skupiny Olbrama Zoubka, který započal rozsáhlou rekonstrukci výzdoby exteriéru zámku v  Litomyšli, ten samý rok se do týmu zapojil i Václav Boštík. Většina rekonstruovaných a nových sgrafitových kompozic je dílem právě Stanislava Podhrázského.

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA STANISLAVA PODHRÁZSKÉHO PŘIBLIŽUJE UMĚLCOVU MIMOŘÁDNOU TVORBU

38

CARLSBAD REPORT

Expozice nabízí i díla, která nebyla doposud k  vidění, včetně vzácných zápůjček z mnoha galerií a soukromých sbírek, mimo jiné i z Musée nationale d´art moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, které v roce 1981 zakoupilo čtyři Podhrázského obrazy. Autorkou výstavy je renomovaná historička umění Marie Klimešová, která výstavu rozdělila do celků mapujících jednotlivá období výtvarníkovy tvorby. Představuje figurální malbu, plastiky i kresby. Přípravy byly náročné, většina děl je totiž v  soukromých sbírkách a jejich majitelé je mnohdy zapůjčili až na přímluvu umělcovy rodiny. Text: Šárka Lebedová, Foto: Tomáš Raslm, Archiv


CARLSBAD

inzerce / реклама

REPORT

První patro je věnováno tvorbě z období od poloviny čtyřicátých let do počátku let šedesátých, představuje tedy autorovu radikální surrealistickou etapu. Podhrázský byl často fascinován jedním motivem, který posléze zpracovával v  mnoha variantách, jako v  případě skupiny velkolepých figurálních kreseb z  poloviny padesátých let s  motivem rozbitého džbánu, který častokrát reflektoval i  posléze. Další kategorii představují série monumentálních figurálních kreseb, skrze které poprvé řešil problematiku mezilidských vztahů. Ve velkém sále prvního patra jsou umístěny dva monumentální kartony návrhů sgrafit pro lunety zámku v  Litomyšli. Okouzlující kresby z  široké série dívčích aktů jsou součástí expozice druhého patra, kde jsou vystaveny práce z 60.–90. let. Všechna Podhrázského díla se dotýkají hlubokých vrstev lidského cítění, v  jeho raných dílech převládá přirozená divokost, v  pozdějších pracích dominuje autorovo hledání nejrůznějších podob ráje a objevuje jej ve splynutí ženy a krajiny i v metaforických motivech zvířecí říše. Tyto zvířecí motivy společně s  fragmenty ženského těla tvoří vzájemně propojený emocionálně energický „bestiář“, jehož rozklíčování nás přivede až k těm nejprapůvodnějším vrstvám lidské existence. Výstava v domě U Kamenného zvonu potrvá do 23. února 2014. CARLSBAD REPORT

39


CZ

CARLSBAD REPORT

40

Výstava

CARLSBAD REPORT


Выставка

CARLSBAD REPORT

БЕСПОКОЙНАЯ КРАСОТА В ОБЪЯТИЯХ ЧЕШСКОГО СЮРРЕАЛИЗМА

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА СТАНИСЛАВА ПОДГРАЗСКОГО ЗНАКОМИТ С ТВОРЧЕСТВОМ НЕЗАУРЯДНОГО ХУДОЖНИКА

Судьба не всегда была справедлива и благосклонна ко многим деятелям чешского искусства, что не удивительно, принимая во внимание сложную историю страны, частью которой они являлись. Если бы не коммунистический режим, сколько чешских талантов ввиду своей уникальности и одаренности могли бы достичь европейского признания? К их числу принадлежит художник, график и скульптор Станислав Подгразский, который удостоился отдельной выставки только спустя четырнадцать лет после своей смерти. Работы этого выдающегося представителя послевоенной чешской живописи Пражская городская галерея представляет в доме «У каменного колокола» в рамках выставки «Беспокойная красота». По этому случаю была издана объемная монография, посвященная художнику. Текст: Шарка Лебедова, Фото: Томаш Раслм, Архив

В конце октября в доме «У каменного колокола» (филиале Пражской городской галереи) открылась большая выставка Станислава Подгразского (1920–1999) под названием «Беспокойная красота», посетители которой имеют возможность ознакомиться с ретроспективой творчества одного из самобытнейших чешских художников, графиков и скульпторов второй половины ХХ века. Его уникальность заключается в необычном сочетании современных ему течений, в частности, сюрреализма, абстракционизма и новой фигурации, с совершенно оригинальным художественным почерком, экспрессивным зарядом и неповторимым характером живописной лирики. Подгразский родился в 1920 году, получил образование маляра, после войны учился в Высшей школе прикладного искусства у известного CARLSBAD REPORT

41

RU


RU

CARLSBAD REPORT

42

Выставка

CARLSBAD REPORT


Выставка

чешского художника и графика Франтишека Тихого, в мастерскую которого в 1947 году перешел и Микулаш Медек. В 1957 году он присоединился к творческой группе «Май 57», в которой оставался до ее ликвидации в 1964 году. В 1950 году, когда он должен был защитить свою выпускную работу «Большой акт», Подгразский демонстративно бросил учебу, не желая приспосабливаться к усиливающейся идеологической демагогии. Он начал работать реставратором исторических объектов. Во второй половине пятидесятых лет Подгразский написал ряд больших провокационных рисунков углем в жанре ню, отмеченных влиянием сюрреализма. В шестидесятые годы важной темой для него был призрачный, символический ландшафт, заселенный людьми и животными. В 1973-1987 годах чтобы обеспечить средства к существованию он вернулся к реставраторской работе. В 1974 году вошел в состав группы Ольбрама Зоубека, который начал масштабную реконструкцию украшений экстерьера Литомышльского замка, в том же году к ним присоединился Вацлав Боштик. Большинство реконструированных и новых композиций в технике сграффито являются заслугой Станислава Подгразского.

CARLSBAD REPORT

ра и рисунки. Подготовка была сложной, большинство работ входят в состав частных коллекций, и во многих случаях владельцы одолжили их только по просьбе семьи художника. Первый этаж посвящен периоду с середины сороковых до начала шестидесятых годов, и отражает радикальный сюрреалистический этап творческого пути художника. Подгразский часто вдохновлялся одним мотивом, который впоследствии разрабатывал в разных вариантах, как в случае созданной в середине пятидесятых годов подборки великолепных фигуративных рисунков на мотив разбитого кувшина, к которому он часто обращался и впоследствии. Следующую категорию представляет серия монументальных фигуративных рисунков, посредством которой он впервые обратился к проблематике межчеловеческих отношений. В большом зале на первом этаже расположены два монументальных блока эскизов сграффито для люнетов Литомышльского замка. Очаровательные рисунки девушек в жанре ню представлены на втором этаже, где выставлены работы 60–90-х годов. Все работы Подгразского затрагивают глубокие слои человеческих переживаний. В его ранних произведениях преобладает естественная дикость, а в поздних – поиск средств для отображения рая, который он находит в слиянии женщины с ландшафтом и в метафизических мотивах царства животных. Эти животные мотивы вместе с фрагментами женского тела образуют взаимосвязанный эмоционально-энергетический «бестиарий», расшифровка которого выведет нас к самым глубоким слоям человеческого существования. Выставка в доме «У каменного колокола» продлится до 23 февраля 2014 года.

В составе экспозиции представлены и ранее не выставлявшиеся работы, часть из которых была одолжена многими галереями и частными коллекционерами, в том числе и Государственным музеем современного искусства Центра Жоржа Помпиду.в Париже, который в 1981 году приобрел четыре картины Подгразского. Автором выставки является известный искусствовед Мария Климешова, которая разделила выставку на секции, отражающие отдельные периоды творчества автора. Среды экспонатов фигуративная живопись, скульптуCARLSBAD REPORT

43

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ NAPOSLEDY V KARLOVÝCH VARECH KARLOVARSKÁ ČINOHRA CHYSTÁ DERNIÉRU ÚSPĚŠNÉ HRY

TIP ŠÉFREDAKTORKY LÝDIE TALLOVÉ: Pokud jste Chválu bláznovství ještě neviděli, nenechte si derniéru ujít!

44

CARLSBAD REPORT

Karlovarská činohra se v polovině února rozloučí s titulem, který v uplynulém roce bavil a dojímal zdejší i lázeňské publikum. Diváci budou mít poslední příležitost nahlédnout do specifického života autistické dvojice prostřednictvím jedinečné divadelní hry, která sofistikovaně provokuje mysl k dosud netušeným úvahám. Realizační tým zdejšího divadla divákům naposledy představí hru Axela Hellstenia a Pettera Næsse Chvála bláznovství s podtitulem Elling a Kjell. Předlohou pro divadelní nastudování byl třetí díl norské kultovní trilogie o  chovanci psychiatrické kliniky Ellingovi, román Pokrevní bratři spisovatele Ingvara Ambjørnsena. Režijního vedení inscenace se zhostil umělecký šéf divadla Jiří Seydler. Brilantně napsanou hru proměnil v zajímavý divadelní počin, jenž „otevírá divákům oči“ a těm pozornějším zcela jistě umožní přehodnotit některé životní postoje. Nechte se unášet na vlnách vtipně napsaného příběhu, který smývá hranice mezi bláznovstvím a  společensky přijatelným stavem duše. DVA AUTISTÉ NA SCÉNĚ Jeviště karlovarského divadla ovládne autistická dvojice, která je po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do chráněného bydlení. Dva muži stojí před nelehkým úkolem. Musí se aktivně zapojit do vnějšího světa. V  opačném případě jsou předurčeni k  návratu zpět do psychiatrické léčebny. V  hlavních rolích se představí herec a frontman skupiny Chinaski Michal Malátný a  pražský herec Tomáš Petřík. Další role ztvární Lenka Ouhrabková a  Karel Beseda. Diváci se Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv MDKV

mohou těšit na profesionální herecké výkony. Protagonisté hlavních rolí tvoří sehrané herecké duo. Jsou totiž bývalými spolužáky z DAMU a divadelní kolegové z pražského divadla Labyrint. „Vždy nás obsazovali do rolí bratrů, takže jisté „pouto“ tady historicky je,“ vysvětluje Tomáš Petřík. ŽENY JAKO SPOLEČNÉ TÉMA Elling je nadprůměrně inteligentní, senzitivní mladý muž s básnickými sklony. Na psychiatrické klinice je hospitalizován s diagnózou autismu, pranoie a sociální fobie. V divákovi vzbuzuje smích a  soucit zároveň. „Elling, zatím jak ho ještě málo znám, je člověk s prvky autismu, dbalý pořádku, čistoty, závislý na oranžové barvě, na svém kamarádovi a  zemřelé matce, inteligentní, schopný ironického nadhledu a  napodobení situací z „vnějšího světa“… tak uvidíme!,“ přibližuje představitel Ellinga Tomáš Petřík. Ellingův spolupacient Kjell je jeho povahovým protipólem. Neomalený instalatér disponuje poněkud nižší duševní kapacitou. „Kjell Bjarne je duše ztracené v tomhle šíleném světě, je to takřka idiot, kterému se nakonec podaří najít své místo na slunci,“ prozrazuje Michal Malátný. Oba hlavní hrdiny ale spojuje zásadní životní téma – ženy. Atraktivitu divadelnímu představení dodává vtipně a  zajímavě podaný příběh, během kterého se přelévají hranice mezi bláznovstvím a  zralým rozumem. Derniéra se uskuteční 16. února 2014. Karlovarské městské divadlo 16. 2. 2014, 19:30 hodin


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

45


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

«ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ»

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ КАРЛОВАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ГОТОВИТ ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСПЕШНОЙ ПЬЕСЫ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЛИДИИ ТАЛЛОВОЙ: Если вы еще не видели «Похвалу глупости», не пропустите это представление!

пациенте психиатрической больницы Эллинге – роман «Кровные братья» писателя Ингвара Амбьорнсена. Режиссером постановки является художественный руководитель театра Йиржи Сейдлер. Блестящую пьесу он превратил в интересное театральное начинание, «открывающее глаза зрителям», а самым восприимчивым из них позволяющее пересмотреть ряд жизненных устоев. Настройтесь на волну умной истории, размывающей разницу между сумасшествием и общественно приемлемым состоянием души. ДВА АУТИСТА НА СЦЕНЕ

Карловарский драмтеатр в середине февраля разлучится со спектаклем, который в прошлом году развлекал и волновал местную и курортную публику. Зрителям представится последняя возможность ознакомиться со специфической жизнью двух аутистов посредством уникальной пьесы, которая изощренно провоцирует разум на неожиданные открытия. Команда постановщиков местного театра в последний раз представит зрителям пьесу Акселя Хелльстениуса и Петтера Нэсса «Похвала глупости» с подзаголовком «Эллинг и Хьелль». Основой для театральной постановки послужила третья часть культовой норвежской трилогии о бывшем 46

CARLSBAD REPORT

Сцена карловарского театра будет предоставлена паре аутистов, выписанных из психбольницы после успешного лечения и проходящих курс социальной реабилитации. Перед молодыми людьми стоит нелегкая задача – активно включиться в нормальную жизнь, в противном случае им придется вернуться в психбольницу. В главных ролях выступят актер и фронтмен группы «Чинаски» Михал Малатны и пражский актер Томаш Петржик. В остальных ролях увидим Ленку Оуграбкову и Карла Беседу. Зрителей ожидает исполнение настоящих профессионалов. Исполнители главных ролей, бывшие однокурсники по ДАМИ и коллеги по пражскому театру «Лабиринт», уже давно играют в паре. «Нам всегда давали роли братьев, поэтому определенная «связь» Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив MDKV

сложилась исторически», - объяснил Томаш Петржик. ЖЕНЩИНЫ КАК ОБЩАЯ ТЕМА Эллинг – очень умный и интеллигентный, пишущий стихи молодой человек. В психиатрической лечебнице ему диагностировали аутизм, паранойю и социофобию. В зрителях он возбуждает одновременно смех и сострадание. «Я пока еще плохо знаю Эллинга, но мне кажется, что это человек с признаками аутизма, любящий чистоту и порядок. Он любит оранжевый цвет, своего друга и умершую мать, умен, ироничен и обладает способностью воспроизвести события «внешнего мира»… словом, нас ожидает интересный герой!», - добавляет исполнитель роли Эллинга Томаш Петржик. У партнера Эллинга Кьелла совсем другой характер. Грубоватый водопроводчик не отличается высоким интеллектом. «Кьелл Бьярне – человек, не нашедший себя в этом неистовом мире, почти идиот, который наконец сумеет найти свое место под солнцем», - говорит о своем герое Михал Малатны. Главных героев соединяет принципиальная жизненная тема – женщины. Остроумный и захватывающий спектакль стирает границы между сумасшествием и зрелым умом. Последнее представление состоится 16 февраля 2014 года в 19.30 часов. Карловарский городской театр 16 февраля 2014 года, 19:30


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

47


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

ROK ČESKÉ HUDBY WWW.ROKCESKEHUDBY.CZ příznačné, že první dvě části, Vyšehrad a Vltava, jež patří mezi neformální české symboly, vznikly v roce zakončeném čtyřkou – v roce 1874. Mezinárodně nejproslulejším českým skladatelem je bezesporu Antonín Dvořák, od jehož smrti letos uplyne 110 let. Árii Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka znají milovníci vážné hudby po celém světě, stejně jako Novosvětskou symfonii – ta dokonce zazněla jako první skladba po přistání amerických kosmonautů na Měsíci, přivezli si ji tam s sebou na magnetofonovém pásku. Také opery Leoše Janáčka, narozeného před 160 lety, zejména Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos nebo Její pastorkyňa (uváděná také pod názvem Jenůfa) dodnes dobývají s velkým úspěchem světové hudební scény. Letopočty zakončené čtyřkou jsou v českém hudebním světě ty nejzásadnější. Připadají na ně mnohá výročí těch nejslavnějších českých skladatelů, jako jsou Antonín Dvořák, Bedřich Smetana či Leoš Janáček. Tradice oslav české hudby vznikla už v roce 1924, v novodobé historii má podobu celoročního multižánrového projektu podporovaného Ministerstvem kultury. Česká hudba by měla znít v následujících dvanácti měsících v koncertních sálech nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Před 190 lety se narodil a před 130 lety zemřel Bedřich Smetana, jehož opery v čele s nejznámější Prodanou nevěstou dodnes tvoří jádro českého operního repertoáru. Vrcholem jeho díla je cyklus symfonických básní Má vlast, který stvořil na sklonku života po ztrátě sluchu. Je 48

CARLSBAD REPORT

Organizátoři Roku české hudby chtějí připomenout nejen tyto tři české velikány, ale i desítky dalších žijících i nežijících skladatelů, interpretů a hudebních souborů, v jejichž životopise hrají roky zakončené čtyřkou významnou roli. Česká díla budou v letošním roce více hrát všechna významná hudební tělesa jako Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor nebo Filharmonie Brno, zapojí se Národní divadlo, Český rozhlas, ale i Národní muzeum. Program přizpůsobí řada pravidelných hudebních festivalů, zapojí se i pěvecké sbory, dechové hudby, komorní uskupení, profesionální i amatérské soubory. Významnou součástí bude také řada akcí pro děti a mládež. Mezi osmi sty akcemi, které jsou prozatím v evidenci koordinátorů z Institutu umění – Divadelního institutu, jich více než třetina proběhne v zahraničí, s cílem propagovat českou hudbu a kulturu.

Rok české hudby zahájil novoroční koncert České filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka s vystoupením patronky programu, mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Na programu slavnostního koncertu v pražském Rudolfinu byly Dvořákovy Milostné písně v orchestrální premiéře. O scénické zahájení se postaralo 7. ledna Národní divadlo Moravskoslezské, hostující v pražském Stavovském divadle s nastudováním opery Mirandolina dalšího českého génia Bohuslava Martinů. Srdce hudebního fanouška zaplesá v druhé polovině roku, kdy Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem vydá komplet Dvořákových symfonií. Není možné vypočítat v tomto článku ani zlomek z bohatého programu, který Rok české hudby nabídne. Více informací souhrnně najdete na internetových stránkách www.rokceskehudby.cz.

Text: Michaela Poláková, Foto: Archiv IDU, Archiv ČF


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

49


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ГОД ЧЕШСКОЙ МУЗЫКИ WWW.ROKCESKEHUDBY.CZ

Даты с четверкой на конце в чешском музыкальном мире являются самыми знаменательными. На них приходятся многие годовщины известнейших чешских композиторов, таких как Антонин Дворжак, Бедржих Сметана и Леош Яначек. Традиция празднования чешской музыки восходит к 1924 году, в новейшей истории она приобрела форму годичного мультижанрового проекта, поддерживаемого министерством культуры. На протяжении следующих двенадцати месяцев чешская музыка будет звучать не только в концертных залах Чешской Республики, но и за рубежом. В этом году исполнилось 190 лет со дня рождения и 130 лет со дня смерти Бедржиха Сметаны, оперы которого, во главе со знаменитой «Проданной невестой», до сих пор составляют костяк чешского оперного репертуара. Вершиной его творчества стал цикл симфонических поэм «Моя родина», созданный композитором на закате жизни после потери слуха. 50

CARLSBAD REPORT

Показательно, что первые две поэмы «Вышеград» и «Влтава», являющиеся неформальными чешскими символами, возникли в заканчивающемся четверкой 1874 году. В мировом масштабе самым известным чешским композитором, несомненно, является Антонин Дворжак, 110-я годовщина смерти которого приходится на этот год. Ария Русалки из одноименной оперы известна поклонникам классической музыки со всего мира, как и симфония «Из Нового света» – ее магнитофонная запись первой прозвучала после приземления американских космонавтов на Месяце. Оперы родившегося 160 лет назад Леоша Яначека, в частности, «Приключения лисички-плутовки», «Средство Макропулоса», «Ее падчерица» (известная также под названием «Енуфа») до сих пор пользуются большим успехом на мировых музыкальных сценах. Организаторы Года чешской музыки хотят напомнить не только об этих трех чешских титанах, но и десятках других живых и мертвых композиторов, исполнителей и музыкальных коллективов, в жизни которых годы, заканчивающиеся на четверку, играют важную роль. В этом году произведения чешских авторов будут чаще исполнять все известные музыкальные коллективы, в частности, Чешский филармонический оркестр, Пражский филармонический хор и Брненская филармония, подключатся Национальный театр, Чешское радио и Национальный музей. Будут внесены соответствующие измене-

ния в программу ряда регулярных музыкальных фестивалей, примут участие вокальные, духовые и камерные, профессиональные и любительские ансамбли. Важное место будет отведено мероприятиям для детей и молодежи. Из восьмисот мероприятий, зарегистрированных к настоящему времени координаторами из Института театра и искусств, больше трети пройдут за рубежом с целью популяризации чешской музыки и культуры. Год чешской музыки открыл новогодний концерт Чешской филармонии под руководством главного дирижера Йиржи Белоглавека с выступлением покровительницы программы, меццо-сопрано Магдалены Коженой. На торжественном концерте в пражском Рудольфине состоялась премьера «Любовных песен» Дворжака в переложении для оркестра. Сценическое открытие состоялось 7 января, когда гастролирующий Моравско-Силезский национальный театр представил в пражском Сословном театре оперу «Мирандолина» еще одного чешского гения Богуслава Мартину. Сердце меломана возрадуется во второй половине года, когда Чешский филармонический оркестр с дирижером Йиржи Белоглавеком выпустит полное собрание симфоний Дворжака. В эту статью не вместить и части богатой программы Года чешской музыки. Подробную комплексную информацию можно найти на сайте www.rokceskehudby.cz.

Текст: Михаэла Полакова, Фото: Архив ИТИ, Архив ЧФ


CARLSBAD REPORT

hc energie

CARLSBAD REPORT

51


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského symfonického orchestru.

SYMFONICI UVEDOU DALŠÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

Koncert Karlovarského symfonického orchestru, který se uskuteční 20. února, je dalším příspěvkem tohoto tělesa k Roku 2014 - Roku české hudby. Vedle uvedení skladby českého skladatele Antonína Rejchy se na koncertě jako sólista a současně jako dirigent představí  fenomenální  český muzikant a  hvězda mezi světovými hornisty Radek Baborák. Spolu s ním vystoupí mladá česká hornistka Kateřina Javůrková, laureátka a  vítězka mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2013. Koncert zahájí Předehra, op. 24 českého hudebního skladatele, pedagoga a hudebního teoretika Antonína Rejchy (1770 - 1836). Skladatel se na počátku 19. století usadil ve Vídni, kde studoval u Josepha Haydna. Od roku 1808 žil trvale v Paříži, kde se stal nejprve profesorem, posléze i ředitelem pařížské konzervatoře. Jeho žáky na konzervatoři byli i Hector Berlioz, César Franck, Charles Gounod a  soukromým žákem Ferenc Liszt. Antonín Rejcha se stal významným hu52

CARLSBAD REPORT

debním teoretikem a jeho spisy ovlivnily Poté zazní Koncert pro dva lesní rohy několik generací hudebních skladatelů a  orchestr rakouského skladatele a hudebních vědců v celé Evropě. Za své Josepha Haydna (1732 - 1809), jednodílo byl v  roce 1835 odměněn Řádem ho z  nejvýznačnějších představitelů čestné legie a  stal se členem francouz- klasického období v  hudbě. Haydské akademie věd a umění. Většina jeho novo dílo je ohromující, čítá na dva prací z oboru hudební teorie se dočkala tisíce prací. Napsal velké množství řady vydání. Rejchova teoretická díla instrumentálních koncertů, mezi něž znal a studoval i Bedřich Smetana. patří i Koncert pro dva lesní rohy. Z  hudební tvorby Antonína Rejchy se dodnes často v koncertních programech objevují dechová kvinteta a  komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. Vedle komorní hudby napsal rovněž řadu děl pro klavír, vokální hudbu, orchestrální hudbu - kromě koncertů i  dvě symfonie a  opery, které však nezískaly větší ohlas. Systematický katalog Rejchova díla zatím neexistuje, neboť jeho rukopisy jsou rozesety po celé Evropě. Rejcha sice některým svým dílům přiděloval opusová čísla - dosáhl počtu 107, ale činil tak nesystematicky a náhodně. Text: Lev Havlíček, Foto: Archiv KSO

Joseph Haydn je často ověnčen přídomkem „otec symfonie“. Když vstoupil na scénu, byla symfonická hudba v počátcích. Moderní symfonii sice nevynalezl, ale v  jeho rukou dosáhla tato forma jistě svého právoplatného postavení, s jeho neustálým hledáním nových metod vyjádření v rámci přísné klasické struktury a  jeho výjimečným talentem pro melodii a harmonii. Haydn dovršil vývoj předcházejících období a  vytvořil ucelenou koncepci klasicismu. Svým dílem měl velký vliv na neoklasicismus 20. století,


Kulturní událost

zvláště na Igora Stravinského, Serge- „Rýnskou“ symfonii napsal skladaje Prokofjeva, Išu Krejčího a další tel mezi 2. listopadem a  9. prosinskladatele. cem 1850, když působil jako dirigent v  Düsseldorfu na slavné řece Rýn. Vyvrcholením koncertu bude Symfo- V  roce 1851 napsal v  dopise vydavanie č. 3 Es dur „Rýnská“ německého teli Simrockovi, že při komponování skladatele Roberta Schumanna (1810 symfonie měl na mysli historii a  du- 1856), jednoho z  nejuznávanějších cha této ušlechtilé řeky a lidi s ní spjahudebních skladatelů 19. století. Na té. Premiéra symfonie v  únoru 1851 počátku své kariéry se Schumann vy- za řízení autora sklidila menší úspěch, dal na dráhu koncertního klavíristy, než jaký zaznamenaly na premiérách ale chronické zranění prstu na pravé jeho dvě předchozí symfonie, je ale ruce učinilo konec jeho interpretač- jeho vrcholným symfonickým dílem. ním ambicím. Stalo se tak v době, kdy Tvorba Roberta Schumanna je velice on sám se rozhodl věnovat se plně rozsáhlá. Složil ke dvěma stům pískomponování. ním, čtyři symfonie, mnohé nástrojové koncerty, řadu písňových cyklů, kanSymfonie č. 3 Es dur „Rýnská“ je po- táty, oratoria, sbory a  řadu vynikajíslední symfonií, kterou Schumann cích komorních děl. Pozdní autorova v  roce 1850 složil, není ale poslední tvorba byla v souvislosti s jeho duševní publikovanou symfonií. Je tak sice chorobou - trpěl maniodepresivní psyčíselně třetí v  pořadí, jde však o  vy- chózou - považována za méněcennou, vrcholení Schumannovy symfonické což ale muzikologové v  posledních tvorby, protože Symfonii č. 4 původně desetiletích opakovaně vyvrátili. Dílo složil v roce 1841. Roberta Schumanna je pravděpodobně

CARLSBAD REPORT

nejpropracovanější koncepcí romantismu vůbec a ovlivnilo celou německou a evropskou romantickou hudbu. 20. 2., Lázně III, 19.30 hodin ZA ZVUKŮ HOREN ANTONÍN REJCHA: Předehra, op. 24 JOSEPH HAYDN: Koncert pro dva lesní rohy a orchestr I. Allegro Maestoso II. Romanza III. Rondo. Allegretto ROBERT SCHUMANN: Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“ I. Lebhaft II. Scherzo: Sehr mäßig III. Nicht schnell IV. Feierlich V. Lebhaft Radek Baborák - lesní roh Kateřina Javůrková - lesní roh, laureátka a vítězka MS PJ 2013 Dirigent Radek Baborák

inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

www.zivykraj.cz/ru

CARLSBAD REPORT

53

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

СИМФОНИСТЫ ГОТОВЯТ СЛЕДУЮЩИЙ КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ ГОДА ЧЕШСКОЙ МУЗЫКИ

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského symfonického orchestru.

в мире Радек Баборак. Вместе с ним выступит молодая чешская валторнистка Катержина Явуркова, лауреат и победитель международного музыкального фестиваля «Пражская весна» 2013. Концерт откроет Увертюра, oпус 24 чешского композитора, педагога и музыкального теоретика Антонина Рейхи (1770 - 1836). В начале XIX века Рейха переехал в Вену, где учился у Йозефа Гайдна. С 1808 года он постоянно проживал в Париже, где стал сначала профессором, а впоследствии и директором Парижской консерватории. В консерватории его учениками были Гектор Берлиоз, Сезар Франк, Шарль Гуно, кроме того он давал частные уроки Ференцу Листу. Антонин Рейха стал выдающимся музыкальным теоретиком, работы которого оказали влияние на несколько поколений европейских композиторов и музыковедов. За свои заслуги в 1835 году он был удостоен Ордена почетного легиона и стал членом Французской академии изящных искусств. Большинство его работ в области теории музыки дождались ряда переизданий. Теоретические работы Рейхи изучал и Бедржих Сметана.

Концерт Карловарского симфонического оркестра, который состоится 20 февраля, является очередным вкладом этого коллектива в 2014 Год – Год Чешской Музыки. Помимо исполнения произведения чешского композитора Антонина Рейхи, на концерте в качестве солиста и по совместительству дирижера предстанет феноменальный чешский музы- Из музыкального творчества Антокант, один из лучших валторнистов нина Рейхи в концертные програм54

CARLSBAD REPORT

Текст: Лев Главичек, Фото: Архив КСО

мы до сих пор часто включают произведения для духовых квинтетов и камерных ансамблей самого разного инструментального состава. Помимо камерной музыки он написал ряд произведений для фортепиано, вокальную и оркестровую музыку – кроме концертов и две симфонические оперы, которые не получили широкого отклика. Систематический каталог творческого наследия Рейхи пока что не существует, ввиду того, что его рукописи рассеяны по всей Европе. Хотя некоторым из своих произведений Рейха присваивал но-


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

мера (дошел до 107), но делал это несистематично и случайно. После этого прозвучит Концерт для двух валторн с оркестром австрийского композитора Йозефа Гайдна (1732 - 1809), одного из главных представителей классического периода в истории музыки. Богатейшее творческое наследие Гайдна насчитывает около двух тысяч произведений. Он написал множество инструментальных концертов, в число которых входит и Концерт для двух валторн с оркестром. Йозефа Гайдна часто называют «отцом симфонии». Когда он взошел на музыкальную сцену, симфоническая музыка делала первые шаги. Он не изобрел современную симфонию, но благодаря Гайдну, с его непрерывным поиском новых методов самовыражения в рамках строгой классической структуры и исключительным талантом в области мелодики и гармонии, этот музыкальный жанр занял подобающее ему место.

Кульминацией концерта станет Симфония № 3 «Рейнская» немецкого композитора Роберта Шумана (1810 - 1856), одного из самых известных композиторов XIX века. В начале Шуман делал карьеру концертного пианиста, но необратимая травма пальцев на правой руке положила конец его исполнительским амбициям. Это событие совпало во времени с решением Шумана полностью посвятить себя композиции. Симфония № 3 ми-бемоль мажор «Рейнская» является последней симфонией композитора, написанной Шуманом в 1850 году, но не последней из его опубликованных симфоний. Несмотря на порядковый номер 3, она является вершиной симфонического творчества Шумана, посколь-

ку симфонию № 4 он сочинил еще в 1841 году.

музыковеды неоднократно опровергли это мнение. Творчество Роберта Шумана, по всей видимости, являет«Рейнскую» симфонию композитор ся самой проработанной концепцией написал между 2 ноября и 9 декабря романтизма, оказавшей влияние на 1850 года, когда он работал дириже- всю немецкую и европейскую музыку ром в Дюссельдорфе на знаменитой периода романтизма. реке Рейн. В 1851 году он написал издателю Симроку, что на сочинение симфонии его вдохновила история и 20. 2., Лазне III, 19:30 дух этой благородной реки, и связан- ПОД ЗВУКИ ВАЛТОРНЫ ные с ней люди. Премьера симфонии состоялась в 1851 году под руковод- АНТОНИН РЕЙХА: Увертюра – ством автора с меньшим успехом в Опус 24 сравнении с двумя предыдущими его ЙОЗЕФ ГАЙДН: Концерт для двух симфониями, тем не менее, она явля- валторн с оркестром ется кульминационным симфониче- I. Allegro Maestoso ским произведением Шумана. II. Romanza III. Rondo. Allegretto Роберт Шуман оставил очень об- РОБЕРТ ШУМАН: Симфония № 3 ширное творческое наследие. Он на- «Рейнская» писал около двухсот песен, четыре I. Lebhaft симфонии, много инструментальных II. Scherzo: Sehr mäßig концертов, ряд песенных циклов, III. Nicht schnell кантаты, оратории, хоровые и ряд вы- IV. Feierlich дающихся камерных произведений. V. Lebhaft Позднее творчество автора в связи с его психическим расстройством – он Радек Баборак – валторна страдал от маниакально-депрессив- Катержина Явуркова – валторна, ного психоза – считалось неполно- лауреат и победитель ММФ ПВ 2013 ценным, но в последние десятилетия Дирижер Радек Баборак CARLSBAD REPORT

55

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского симфонического оркестра.

Гайдн завершил развитие предыдущих периодов и создал целостную концепцию классицизма. Его творчество оказало большое влияние на неоклассицизм ХХ века, прежде всего на Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Ишу Крейчего и других композиторов.


CZ

CARLSBAD REPORT

Událost

HVĚZDY BAROKNÍ OPERY 2013 — 2014 CESTY DO UŠLECHTILÉ HUDEBNÍ MINULOSTI

CYKLUS ŠESTI MIMOŘÁDNÝCH KONCERTŮ S NÁZVEM HVĚZDY BAROKNÍ OPERY POŘÁDANÝ ORCHESTREM COLLEGIUM 1704 VSTOUPIL V LOŇSKÉM ROCE DO DRUHÉHO ROKU SVÉ EXISTENCE. TENTO VYNIKAJÍCÍ EVROPSKÝ ANSÁMBL, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA INTERPRETACI BAROKNÍ HUDBY, PRO SVÉ PUBLIKUM NEPŘESTÁVÁ ROZKRÝVAT SVĚT VOKÁLNÍHO UMĚNÍ 17. A 18. STOLETÍ. VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU FILHARMONIÍ TAK VE DVOŘÁKOVĚ SÍNI PRAŽSKÉHO RUDOLFINA BYLY PŘIPRAVENY TŘI RECITÁLY A TŘI VEČERY VĚNOVANÉ VÝZNAMNÝM VOKÁLNĚ-INSTRUMENTÁLNÍM DÍLŮM.

56

CARLSBAD REPORT


Událost

CARLSBAD REPORT

zzosopranistka Vivica Genauxová představí opět božský svět klasicismu skrze díla Christopha Willibalda Glucka a Josefa Myslivečka, jehož světoznámá přezdívka Il divino Boemo nese název celého koncertu. A  konečně  očekávaný Velikonoční koncert, na němž 15. dubna zazní Bachovy  Matoušovy pašije. Toto legendární dílo, jehož památné provedení Felixem Mendelssohnem Bartholdym v  roce 1829 se stalo symbolem renesance Bachova díla na počátku 19. století, bývá považováno za vůbec nejvýznamnější skladbu oratorního repertoáru. Po roce se do Prahy, tentokrát v ústřední roli vypravěče příběhu utrpení a smrti Ježíše Krista, vrací charismatický finský tenorista Topi Lehtipuu.

První ročník tohoto cyklu bylo možno chápat jako chronologicky uspořádaný průřez dvěma stoletími barokní opery, ten druhý pak začíná přesně tam, kde minulý skončil, tedy u Mozarta a  Myslivečka. Aktuální ročník cyklu Hvězdy barokní opery přináší jak časové, tak žánrové rozšíření pohledu na svět opery minulých staletí. Pozornost interpretů se tentokrát zaměřuje na druhou polovinu 18. století a vedle Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Myslivečka nelze opomenout samozřejmě ani jubilanta Christopha Willibalda Glucka, od jehož narození v tomto roce uplyne 300 let, a který je neopomenutelně spjat s naší zemí. Vedle zachování tradice vánočních a velikonočních koncertů přichystal orchestr provedení Zelenkova slavného melodramatu  Sub olea pacis et palma virtutis s novinkou uvádění scénických děl v koncertní podobě na pódiu Rudolfina. Zahajovací koncert 29. října s  názvem Bella mia fiamma se skladbami Mozarta a  Myslivečka v  interpretaci Collegia 1704 se špičkovou sopranistkou Martinou Jankovou byl setkáním dvou hudebních géniů. Oba skladatele spojovala nejen hudební spřízněnost a smysl pro drama, ale i celoživotní přátelství. Druhý koncert cyklu se uskutečnil 19. listopadu a  uvedl unikátní dílo – alegorický melodram Jana Dismase Zelenky  Sub olea pacis et palma virtutis, který vznikl při příležitosti korunovace císaře Karla VI. na českého krále v  roce 1723. Svým určením, reprezentativním charakterem a koncepcí je Sub olea pacis ojedinělým dílem nejen v  kontextu Zelenkovy tvorby, ale i  v  kontextu dějin české hudby. Neobyčejným byl rovněž Vánoční koncert 17. prosince, na jehož programu zazněl nejslavnější Händelovo oratorium Mesiáš, které Georg Friedrich Händel zkomponoval roku 1741 v  Londýně. Jedno z  nejvýznamějších děl evropské hudební kultury v  podání Collegia 1704 & Collegia Vocale 1704 zaznamenalo bouřlivé ohlasy. Těmito koncerty však cyklus ještě nekonči, posluchači budou mít příležitost 18. února, kdy festival nabídne vystoupení sopranistky Raffaelly Milanesové. Koncert s  titulem  Mezi snem a realitou nás přenese do světa hrdinek italského bel canta začátku 19. století a připomene, jak hluboce je umění „krásného zpěvu“ ukotveno v italské vokální tradici 17. a 18. století. Následně, o měsíc později, 18. března nám meText: Šárka Lebedová, Foto: Silvie Kořénková

Collegium 1704 je barokní orchestr, který se věnuje školené interpretaci staré hudby na historické nástroje s převažující orientací na období vrcholného baroka. Orchestr byl založen v roce 1991 dirigentem a cembalistou Václavem Luksem a  roku 2005 byl rozšířen o  vokální soubor  Collegium Vocale 1704 založený u příležitosti mezinárodního hudebního projektu „Bach - Praha - 2005“. Jejich počinem je také koncertní cyklus Hudební most Praha-Drážďany, založený na bohaté kulturní tradici obou měst a na osobě Jana Dismase Zelenky jako jejich spojujícího článku, vznikl na podzim 2008. Pravidelné koncerty tohoto cyklu se paralelně konají v Praze i v Drážďanech. S Händelovým Rinaldem slavilo Collegium 1704 úspěchy v Národním divadle v Praze a v operních domech ve Versailles, Caen, Rennes a Lucemburku. Rok 2013 byl zasvěcen Josefu Myslivečkovi, jehož operu L‘Olimpiade soubor představil v Praze, Caen, Dijonu a Lucemburku. Orchestr také vystupuje na mezinárodních festivalech Schleswig-Holstein Musikfestival, Uckermärkische Musikwochen, Arolser Barockfestspiele, Internationale Barocktage Stift Melk, Pražské jaro, Festival de Sablé a Festival de musique de La Chaise Dieu. Společně s Collegiem Vocale 1704 je ansámbl od roku 2007 rezidenčním tělesem Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě. Loni v  září byla vydána očekávaná nahrávka monumentálního díla Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha, jedná se o první českou nahrávku této skladby, užívající dobové nástroje a řídící se v interpretaci historicky poučeným přístupem. 

CARLSBAD REPORT

57

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Событие

ЗВЕЗДЫ БАРОЧНОЙ ОПЕРЫ 2013 — 2014 ВОЗВРАТ К БЛАГОРОДНОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ПРОШЛОМУ

ЦИКЛ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЗВЕЗДЫ БАРОЧНОЙ ОПЕРЫ» ИЗ ШЕСТИ НЕОРДИНАРНЫХ КОНЦЕРТОВ, ИСПОЛНЯЕМЫХ ОРКЕСТРОМ COLLEGIUM 1704, В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ СВОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ. ЭТОТ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ АНСАМБЛЬ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА БАРОЧНОЙ МУЗЫКЕ, НЕ УСТАЕТ ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СВОЕЙ ПУБЛИКИ МИР ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА XVII-XVIII ВЕКОВ. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕШСКИМ ФИЛАРМОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ В ЗАЛЕ ДВОРЖАКА ПРАЖСКОГО РУДОЛЬФИНА БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ТРИ СОЛЬНЫХ ВЕЧЕРА, И ТРИ ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЫДАЮЩИМСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЖАНРА.

58

CARLSBAD REPORT


Событие

Первый год существования этого цикла можно воспринимать как хронологический срез двухвекового развития барочной оперы. Второй начинается там, где кончился прошлый, то есть с Моцарта и Мысливечека. В этом году цикл «Звезды барочной оперы» расширяет временные и жанровые горизонты мира оперы прошлых веков. На этот раз в центре внимание исполнителей вторая половина XVIII века, и кроме Вольфганга Амадея Моцарта и Йозефа Мысливечека нельзя обойти вниманием юбиляра Кристофа Виллибальда Глюка – в этом году исполнится 300 лет со дня рождения композитора, жизнь которого тесно связана с нашей страной. Кроме традиционных рождественских и пасхальных концертов, оркестр подготовил постановку знаменитой мелодрамы Зеленки Sub olea pacis et palma virtutis, став первопроходцем сценических постановок в концертной форме на сцене Рудольфина. 29 октября местом встречи двух музыкальных гениев стал первый концерт под названием Bella mia fiamma, на котором Collegium 1704 исполнил произведения Моцарта и Мысливечека в сопровождении превосходного сопрано Мартины Янковой. Композиторов объединяло не только музыкальное родство и глубокое понимание драмы, но и дружба, которую они сохранили на всю жизнь. Второй концерт цикла состоялся 19 ноября, и представил уникальное произведение – аллегорическую мелодраму Яна Дисмаса Зеленки Sub olea pacis et palma virtutis, написанную по случаю коронации императора Карла VI на чешский престол в 1723 году. По своему замыслу, торжественному характеру и концепции Sub olea pacis не имеет аналогов не только в контексте творчества Зеленки, но и в контексте истории чешской музыки. Нерядовым событием стал и прошедший 17 декабря Рождественский концерт, в программе которого прозвучала самая известная оратория Генделя Текст: Шарка Лебедова, Фото: Сильвия Корженкова

CARLSBAD REPORT

Мессия, которую Георг Фридрих Гендель написал в 1741 году в Лондоне. Одно из самых выдающихся достижений европейской музыкальной культуры в исполнении Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 получило восторженные отзывы. Цикл не исчерпывается этими концертами, следующая возможность представится слушателям 18 февраля, когда в рамках фестиваля состоится выступление сопрано Рафаэллы Миланези. Концерт под названием «Между сном и реальностью» перенесет нас в мир героинь итальянского бельканто начала XIX века и напомнит, что искусство «красивого пения» имеет глубокие корни в итальянской вокальной традиции XVII-XVIII веков. Через месяц, 18 марта, меццо-сопрано Вивика Жено опять представит божественный мир классицизма сквозь призму творчества Кристофа Виллибальда Глюка и Йозефа Мысливечека, чье прозвище Il divino Boemo дало название концерту. И наконец долгожданный Пасхальный концерт, на котором 15 апреля прозвучат Страсти по Матфею Баха. Это легендарное произведение, блестящее исполнение которого Феликсом Мендельсоном-Бартольди в 1829 году стало символом возрождения интереса к творчеству Баха в начале XIX века, считается вершиной ораторного репертуара. После годового отсутствия, Прагу вновь посетит харизматичный финский тенор Топи Лехтипуу, на этот раз в главной роли рассказчика истории о страданиях и смерти Иисуса Христа. Collegium 1704 – это барочный оркестр, специализирующийся на грамотном исполнении старинной музыки на исторических инструментах, с преобладающей ориентацией на период высокого барокко. Оркестр был основан в 1991 году дирижером и чембалистом Вацлавом Луксом, а в 2005 году его дополнил вокальный ансамбль Collegium Vocale 1704, созданный по случаю международного музыкального проекта «Бах - Прага - 2005». Осенью 2008 года состоялся цикл концертов «Музыкальный мост Прага-Дрезден», основанный на богатой культурной традиции двух городов и личности Яна Дисмаса Зеленки как объединительного элемента. Регулярные концерты из этого цикла параллельно проходят в Праге и Дрездене. С оперой Генделя «Ринальдо» Collegium 1704 добился успеха в Национальном театре (Прага) и оперных театрах Версаля, Кана, Рейна и Люксембурга. 2013 год был посвящен творчеству Йозефа Мысливечека, чью оперу «Олимпиада» ансамбль представил в Праге, Кане, Дижоне и Люксембурге. Оркестр выступает на международных фестивалях  SchleswigHolstein Musikfestival, Uckermärkische Musikwochen, Arolser Barockfestspiele, Internationale Barocktage Stift Melk, Pražské jaro, Festival de Sablé и Festival de musique de La Chaise Dieu. С 2007 года Collegium 1704 вместе с Collegiem Vocale 1704 является сопроводительным ансамблем Святовацлавского музыкального фестиваля в Остраве. В сентябре прошлого года вышла долгожданная запись монументального произведения Иоганна Себастьяна Баха Месса си минор – это первая чешская запись этой мессы, сделанная с использованием старинных инструментов и исторического подхода к исполнению. CARLSBAD REPORT

59

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Recenze

SLAVNÝ VELKOLEPÝ OPUS JANA DISMASE ZELENKY SI PODMANIL PRAŽSKÉ RUDOLFINUM COLLEGIUM 1704 A COLLEGIUM VOCALE 1704 PŘESVĚDČIVĚ PŘENESLY POSLUCHAČE V ČASE DO OBDOBÍ VRCHOLNÉHO BAROKA

Po úspěchu prvního ročníku Hvězd barokní opery i zahajovacím koncertu letošního ročníku, kde v díle Mozarta a  Myslivečka excelovala sopranistka Martina Janková, uvedly Collegium 1704 a  Collegium Vocale 1704 další perlu vrcholného baroka. Druhý večer v rámci cyklu představil v  pražském Rudolfinu 19. listopadu rozsáhlý opus českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et Palma virtutis / Pod olivou vítězství a palmou ctnosti. Český skladatel vrcholného baroka Jan Dismas Zelenka (1679–1745) už ve své době upoutal pozornost především jako mistr kontrapunktu, zejména ve svých mších a  jiných chrámových dílech, která uchvacují posluchače do dnešních dob. Rozsáhlou skladbu k  velké alegorické hře o  životě svatého Václava „Sub olea pacis et palma 60

CARLSBAD REPORT

virtutis“ zkomponoval Zelenka u příležitosti korunovace císaře Karla VI. českým králem. Skladba byla objednána v  roce 1722 pražskými jezuity pro Klementinum. Skladatel posléze dílo nacvičil a  sám dirigoval za přítomnosti královského páru 12. září 1723. Dílo bylo uchopeno velkolepě - kromě osmi vokalistů a  orchestru se na provedení hry podílelo 142 osob, včetně tanečníků a herců. Zelenkova skladba je monumentálním alegorickým dílem s prvky melodramu, oratoria, činohry a  soudobé opery, velkolepě oslavující památku knížete Václava, nejvýznamnějšího českého světce a patrona země, jednoho ze zakladatelů českého státu. Libreto sepsal Matouš Zill, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova v Praze. V mnoha částech nacházíme celou řadu inovativních prvků, kterými jsou např. užití cella jako sólového nástroje či sólový part flétny. Dílo nejen reprezentuje vrcholné období barokní éry, ale přesahuje ji svou nápaditostí a novátorskými postupy, jak je pro Zelenkovu tvorbu typické i v mnoha jiných skladbách.

byly barevně a dynamicky příjemně sladěny a  výkon samotné sopranistky byl velmi slušný a osobitý. Obstojně se s dílem sžil i tenorista Krystian Adam a basista  Tobias Bernát. Působivý byl především kompaktní zvuk a  výraz sboru Collegia Vocale 1704, který byl důstojným pilířem celé této monumentální skladby. Zelenkova hudba je charakteristická objevnou harmonickou představivostí a  i  tentokráte byla velmi svěží a plná energie. Mnohá jeho díla, především instrumentální, vyžadují vysokou technickou a  výrazovou kvalitu, oba ansámbly tudíž stály před náročným úkolem, kterého se zhostily s přesvědčením a razancí.

Zelenkova hudební řeč je blízká Johannu Sebastianu Bachovi, především v bohatosti kontrapunktu a invenčním zpracování fug a je často považován za Bachův katolický protipól. Je zde výrazný vliv české lidové hudby tehdejší doby, tím pokračuje v  tradici české národní hudby, založené dílem Adama Michny z Otradovic. O znovuobjevení Jana Dismase Zelenky v  Čechách se zasloužil nejprve svým upozorněním Tehdejší uvedení v  jezuitském Kle- František Palacký, fakticky pak Bedmentinu kombinovalo hudební části řich Smetana, který v  drážďanském a činohru s mluveným slovem ve stylu archivu opsal a v Praze na slavnostech školských jezuitských her včetně tance Novoměstského divadla v  roce 1863 a živých obrazů a mělo podobu velko- uvedl jednu ze Zelenkových orchelepé tříhodinové výpravné podívané se strálních suit. Významnou zásluhu sto padesáti účinkujícími. Novodobé, o  znovuobjevení a  skutečné ocenění pouze koncertní provedení v  Rudol- Zelenkovy hudby mají v  současnosfinu zredukované jenom na hudební ti nové české soubory, interpretující složku bylo tudíž o  tyto podstatné  barokní hudbu s  použitím dobových divadelní prvky ochuzeno. Kontrate- nástrojů. Jedná se o  soubory Musica norista  Terry Wey  by se sice při ko- Florea pod vedením Marka Štryncla, runovačních slavnostech ve srovnání Collegium 1704 vedené Václavem Lus  kastráty patrně neprosadil a  bohu- ksem, Ensemble Inégal pod vedením žel ani v  Rudolfinu příliš nepřesvěd- Adama Viktory, Capella Regia Musičil, zato jeho duety se Céline Scheen calis či Collegium Marianum. Text: Šárka Lebedová, Foto: Michal Adamovský


Рецензия

CARLSBAD REPORT

ЗНАМЕНИТЫЙ МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ОПУС ЯНА ДИСМАСА ЗЕЛЕНКИ ПОКОРИЛ ПРАЖСКИЙ РУДОЛЬФИНУМ COLLEGIUM 1704 И COLLEGIUM VOCALE 1704 УСТРОИЛИ СЛУШАТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА ВЫСОКОГО БАРОККО

После успеха первого цикла «Звезды барочной оперы» и концерта, ознаменовавшего его продолжение, на котором сопрано Мартина Янкова блестяще исполнила произведения Моцарта и Мысливечека, Collegium 1704 и Collegium Vocale 1704 представили следующую жемчужину высокого барокко. Второй вечер в рамках цикла 19 ноября представил в пражском Рудольфине масштабный опус чешского композитора эпохи барокко Яна Дисмаса Зеленки Sub olea pacis et Palma virtutis / Под оливой победы и пальмой добродетели. Чешский композитор эпохи высокого барокко Ян Дисмас Зеленка (1679– 1745) в свое время обратил на себя внимание, прежде всего, как мастер контрапункта, который он использовал главным образом в своих мессах и других церковных произведениях, которые до сих пор восхищают слушателей. Масштабное музыкальное полотно к большой аллегорической пьесе о жизни святого Вацлава „Sub olea pacis et palma virtutis“ Зеленка сочинил по случаю коронации императора Карла VI на чешский престол. Произведение в 1722 году заказали для Клементинума пражские иезуиты. Впоследствии композитор разучил его с оркестром и 12 сентября 1723 года самостоятельно дирижировал в присутствии королевской четы. Постановка была великолепной – кроме восьми вокалистов и оркестра в спектакле были задействованы 142 человека, включительно с танцорами и актерами. Опус Зеленки является монументальным аллегорическим произведением с элементами мелодраммы, оратории, драмы и оперы, входновенным хвалебным гимном в часть князя Вацлава,

главного чешского святого и покровителя страны, одного из основателей чешского государства. Либретто написал Матоуш Зилл, член ордена Общества Иисуса в Праге. Во многих местах используется целый ряд инновационных элементов, например, использование виолончели в качестве сольного инструмента и соло на флейте. Произведение не только является достойным представителем эпохи высокого барокко, но и выходит за ее рамки благодаря своей изобретательности и новаторским приемам, которые типичны для творчества Зеленки и используются во многих других его произведениях. Тогдашняя постановка в иезуитском Клементинуме сочетала музыкальную часть и драму с декламацией в стиле иезуитских школьных пьес, с использованием хореографии и живых картин, и предстала как эпическое трехчасовое зрелищное действо, в котором приняли участие сто пятьдесят человек. Современное концертное исполнение в Рудольфине, ограниченное музыкальной составляющей, было лишено этих существенных театральных элементов. Контратенор Терри Вэй во время коронационных торжеств, по всей видимости, проиграл бы в конкуренции с кастратами. К сожалению и в Рудольфине он выглядел не очень убедительно, зато его дуэты с сопрано Селин Шин были приятно слаженными на вокальном и динамическом уровне, а выступление певицы было весьма достойным и самобытным. Неплохо вжились в роль тенор Кристиан Адам и бас Тобиас Бернат. Прежде всего, произвела впечатление компактность звучания и манера исполнения хора Collegia

Текст: Text: Šárka Шарка Lebedová, Лебедова, Foto: Фото: Silvie Kořénková Михал Адамовски

Vocale 1704 – опорной колонны этого монументального произведения. Музыке Зеленки свойственна гармоническая фантазия, открывающая перед слушателями новые горизонты восприятия, и в этот раз она была очень свежей и заряженной энергией. Многие его произведения, прежде всего инструментальные, предъявляют высокие требования к техническому мастерству и выразительным средствам, оба ансамбля стояли перед сложной задачей, к которой они приступили уверенно и решительно. Музыкальный язык Зеленки напоминает Иоганна Себастьяна Баха – прежде всего, богатством контрапункта и изобретательностью в сочинении фуг, на основании чего композитора часто считают католическим аналогом Баха. В его творчестве ощутимо влияние чешской народной музыки тех времен – он является продолжателем традиций чешской народной музыки, заложенных Адамом Михной из Отрадовиц. В свое время Франтишек Палацкий напомнил о Яне Дисмасе Зеленке, но фактически заслуга переоткрытия его творчества в Чехии принадлежит Бедржиху Сметане, который в архиве Дрездена переписал, и в 1863 году в Новоместском театре исполнил одну из оркестровых сюит Зеленки. Большие заслуги в повторном открытии и заслуженной оценке музыке Зеленки принадлежат новым чешским ансамблям, исполняющим барочную музыку на старинных инструментах, таким как Musica Florea под руководством Марека Штрынцла, Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса, Ensemble Inégal под руководством Адама Викторы, Capella Regia Musicalis и Collegium Marianum. CARLSBAD REPORT

61

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

62

Divadlo Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Divadlo

CARLSBAD REPORT

MOLIÈRŮV TARTUFFE

OPĚT NASTAVÍ ZRCADLO SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI

SVĚTOZNÁMÁ OSTŘE SATIRICKÁ MOLIÈROVA KOMEDIE O  PĚTI JEDNÁNÍCH S  NÁZVEM TARTUFFE JE VELMI NADČASOVOU HROU O  POKRYTECTVÍ A  VÁŠNIVÉ TOUZE PO MOCI. TATO SLAVNÁ DIVADELNÍ HRA JE ÚZCE SPJATA S  POLITICKOU  SITUACÍ  FRANCIE  POLOVINY 17. STOLETÍ, JE NAMÍŘENA PROTI  CÍRKVI  A  BYLA AŽ DO ROKU 1669 ZAKÁZÁNA. ČINOHRA ND UVEDE TOTO PRAVDĚPODOBNĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MOLIÈROVO DÍLO NA SCÉNĚ STAVOVSKÉHO DIVADLA PO VÍCE NEŽ DVACETI LETECH. PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ SE CHYSTÁ NA 28. ÚNORA LETOŠNÍHO ROKU.

pokrytec a lhář. Vše vyvrcholí Orgonovým rozhodnutím provdat svou jedinou dceru Marianu za Tartuffa. Orgonova žena Elmíra se snaží Tartuffovi sňatek rozmluvit, avšak ten jí v  zápětí nestoudně vyzná lásku. Elmíra se mu vysměje a v ústraní vše pozorující syn Damis začne nahlas vyhrožovat, že vše poví otci. V tu chvíli přichází na scénu Orgon, Damise vyhodí z domu a  na Tartuffa pak na usmířenou přepíše celý svůj dům. Pro záchranu situace však Elmíra vymyslí lest a přemluví manžela, aby se schoval pod stůl a poslouchal. Nechá si zavolat Tartuffa, začne jej svádět, ten se čím dál více rozpaluje, až málem vzplane. Tu Orgon vyskočí z úkrytu a  Tartuffa okamžitě vyhodí z  domu. Avšak zapomíná, že na něj přepsal celý svůj dům a  navíc se mu nedávno svěřil, že přechovává kazetu Osud díla s archetypální tématikou, které přes s listinami od svého, králem stíhaného, přítele. svou vážnost a hloubku poznání je stále komedií, Tartuffe neváhá a spěchá ke králi žalovat. Ten je byl komplikovaný a  silně poznamenal autorův však velmi prozíravý a pozná Tartuffeho pravou zbytek života. Ústředním tématem je pokrytec- podobu, nechá jej zatknout a Orgonovi navrátí tví deroucí se k  moci a  majetku a  jistá zvráce- zpět jeho dům. nost, zahalená do hávu cudnosti a skromnosti, která dělá z lidí bezmocné ovečky. Slovo „tartu- Molièrova hra v  současnosti vlastně ani na ffe“ je dnes součástí běžné francouzštiny a před- první pohled jako komedie nepůsobí. Mechastavuje pokrytce a uvědomělého manipulátora. nismus manipulace a  pokrytectví je geniálně skrytý pod chováním jednotlivých postav. DiDěj Tartuffa se odehrává v  druhé polovině 17. váci se mohou těšit na dramatické výkony znastoletí v  Orgonově domě v  Paříži. Pan Orgon menitých herců: titulní roli ztvární Karel Dobrý u  sebe ubytuje navenek zbožného žebráka Tar- a spolu s ním se představí David Prachař, Katetuffa, kterého se jej zželí v  kostele a  díky jeho řina Winterová, Lucie Žáčková a další. Premiénaoko vzletným řečem o  bohu si jej zamiluje. ra této hry na konci února slibuje nepochybně Celá rodina kromě Organa tuší, že je Tartuffe mimořádný divadelní zážitek. Text: Šárka Lebedová, Foto: Hana Smejkalová

CARLSBAD REPORT

63

CZ


RU CZ

CARLSBAD REPORT

64

Театр Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Театр

CARLSBAD REPORT

В «ТАРТЮФЕ» МОЛЬЕРА, КАК В ЗЕРКАЛЕ, ОТРАЖАЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ПОПУЛЯРНАЯ ОСТРОСАТИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ В ПЯТИ АКТАХ «ТАРТЮФ» – ЭТО НЕСТАРЕЮЩАЯ ИСТОРИЯ ЛИЦЕМЕРИЯ И СТРАСТНОГО СТРЕМЛЕНИЯ К ВЛАСТИ. ЗНАМЕНИТАЯ ПЬЕСА МОЛЬЕРА С АНТИКЛЕРИКАЛЬНЫМ ПОДТЕКСТОМ, ОТРАЖАВШАЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVII ВЕКА, ДО 1669 Г. БЫЛА НА РОДИНЕ АВТОРА ЗАПРЕЩЕНА. НТ ЭТУ ЕДВА ЛИ НЕ ЛУЧШУЮ КОМЕДИЮ МОЛЬЕРА ПРЕДСТАВИТ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА СОСЛОВИЙ (STAVOVSKÉ DIVADLO) ПОСЛЕ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ПАУЗЫ. ПРЕМЬЕРА ЗАПЛАНИРОВАНА НА 28 ФЕВРАЛЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА.

Тартюфом Оргон решил выдать за него свою единственную дочь Марианну. Мать Марианны, обратившаяся к Тартюфу с просьбой отказаться от брака, услышит в ответ бесстыдные слова любви. Эльмира высмеет его, а ее сын Дамис, вначале не замеченный участниками этой сцены, обещает обо всем рассказать отцу. Однако Оргон не поверил сыну, выгнал его, и в знак примирения с Тартюфом переписал на него свой дом. И тогда Эльмира решила хитростью ответить на бесстыдные происки Тартюфа: убедила своего мужа, что он воочию удостоверится в низости Тартюфа, если согласится залезть под стол и  оттуда подслушать ее беседу с Тартюфом. Когда пришедший по ее приглашению Тартюф с жаром ответил не ее кокетство, слепая Судьба пьесы с нестареющей тематикой, ко- вера в  него наконец-то рухнула. Выскочив из торая, несмотря на всю серьезность и глубину, своего укрытия, Оргон  велел подлецу немедостается искрометной комедией, была сложной ленно убираться прочь, забыв о том, что он уже и оказала большое влияние на всю последую- выправил Тартюфу дарственную на свой дом и щую жизнь автора. Ее центральной темой явля- доверил ему ларец с бумагами, изобличавшими ется рвущееся к власти и богатству лицемерие его родного брата. Тартюф без зазрения совести и полная извращенность, скрывающаяся под поспешил к королю с доносом, но мудрый копокровом невинности и скромности, которая роль раскрыл истинное лицо Тартюфа, отдал превращает людей в бессильных марионеток. С приказ арестовать его и вернуть Оргону его дом. легкой руки Мольера слово «тартюф» в смысле лицемера и сознательного манипулятора на- Пьеса Мольера в наши дни, собственно говоря, всегда пополнило французский лексикон. даже не производит впечатления комедии. Механизм манипуляции и лицемерия гениально Действие «Тартюфа» происходит во второй прячется под маской отдельных героев. Зритеполовине ХVII века в парижском доме Оргона. лей ожидает великолепная игра популярных Услышав в костеле вдохновенные речи набож- актеров: исполнителя главной роли Карла Доного нищего Тартюфа, Оргон пожалел его, при- брого, а также Давида Прахаржа, Катержины вел в свой дом и всей душой прильнул к нему. Винтеровой, Луции Жачковой и др. Премьера Вся семья понимает, что Тартюф – это обыкно- спектакля в конце февраля обещает стать исвенный притворщик и лгун, но очарованный ключительным театральным событием. Текст: Шарка Лебедова, Фото: Фото: Гана Смейкалова

CARLSBAD REPORT

65

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Cestování

MAR MENOR

NEJVĚTŠÍ PŘÍRODNÍ SLANÝ BAZÉN V EVROPĚ ŠPANĚLSKÉ MENŠÍ MOŘE UZDRAVUJE A LÁKÁ NA SVÁ PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ Španělsko svou rozlehlostí a  přírodní i  kulturní variabilitou nepřestává i nadále své obdivovatele překvapovat. Mnoho Evropanů jezdí léčit své zdravotní problémy ke  vzdálenému Mrtvému moři, aniž by tušili, že na území evropského kontinentu se nachází podobný přírodní poklad. Mar Menor neboli Menší moře leží na jihovýchodě Španělska, v  provincii Murcia, a  díky vysoké koncentraci soli, malé hloubce vody v laguně a celoročnímu slunečnému počasí, je zde voda přibližně o 5°C teplejší než ve Středozemním moři. 66

CARLSBAD REPORT

Mar Menor je někdy také nazýván velký rybník nebo největší přírodní bazén v Evropě a  nachází se na pobřeží Costa Cálida, asi 80 km jižně od Alicante. Jedná se o  rozlehlou vodní lagunu při Středozemním moři tvořící největší slané evropské jezero. Má půlkruhovou formu, která je oddělena od Středozemního moře písečným pásem 22 km dlouhým a  100 m až 1200 m širokým, s příznačným názvem La Manga (španělsky rukáv). Laguna a  přilehlé mokřady patří mezi chráněné přírodní oblasti, a to zejména díky výskytu vzácText: Šárka Lebedová, Foto: Šárka Lebedová

ného ptactva. Výborné klimatické podmínky (3000 hodin slunečního svitu za rok), salinita (42 – 47 promile) a léčivé bahno jsou aspekty srovnatelné s  Mrtvým mořem v  Izraeli. Velká intenzita slunečního záření a  pouštní prostředí přispívá k  rychlému odpařování vody, tyto páry pak nad lagunou chrání před zhoubnými ultrafialovými paprsky. Díky tomuto vynikajícímu prostředí si sem lidé jezdí léčit onemocnění dýchacích cest, nejrůznější druhy onemocnění kůže či nemoci související s  pohybovým aparátem.  Blahodárné


Cestování

CARLSBAD REPORT

je pak podmořská rezervace mezi Cabo de Palos a ostrovy Hormigas. Římané zde zavedli zavlažovací systém kanálů, Maurové jej zdokonalili a  současní obyvatelé, kteří ho udržují a  vylepšují jsou hrdí na to, že Murcie je pokládána za významnou ovocnou a  zvláště pak zelinářskou zahradu (mnoho produktů, které nalezneme v  českých supermarketech pochází právě z  této oblasti). O této části pobřeží se vědělo již ve starověku. Jak dokládají archeologické nálezy, na svých obchodních cestách se zde zastavovali Féničané a Řekové.  Římané zde založili své osady a jako první začali s průmyslovou těžbou soli, která mimochodem přetrvala dodnes. Jako stálou teplotu, dokonce i  v  nejchlad- první také objevili blahodárné účinky nějších měsících dosahuje 18°C. Studie zdejší slané vody a postavili zde první prokázaly, že termální koupele v tomto lázně. I  arabští dobyvatelé Maurové druhu slané vody mají osmotický vliv věděli o  blahodárném vlivu zdejších na vnitřní tkáně lidského těla a zvyšují vod na lidské zdraví a zakládali zde svá činnost krevního oběhu, odstraňují je- střediska sloužící k  odpočinku a  zotadovaté látky z kožních tkání a uvolňují vení. Pro Evropany je tato část Španělsvaly. Nejvíce bahna, kterému místní ska dosud neobjeveným územím, které říkají „barro“, nalezneme v přírodních má nepochybně co nabídnout a  jako lázních Lo Pagán nebo na 3. kilometru místo pro letní rekreaci určitě stojí za La Mangy. Toto bahno obsahuje vysoké pozornost. procento vápníku, hořčíku, sodíku, fluúčinky vody  v  Mar Menoru spočívají óru, chlóru a síry a jeho hodnota PH je   ve zvýšené koncentraci minerálů a solí 7,12 - 8,45. Nanáší se na kůži a pomáhá (42,2 - 46,7 %), kyslíku (4,5 - 6,5 ml/l), při léčbě kožních chorob, lupénky, ekvápníku, hořčíku, sodíku, jódu a flóru. zémů, vyrážek, akné, různých zánětů Popularita této oblasti mezi španělský- a alergií. Lehce rozetřená vrstva bahna mi obyvateli tkví především v  tom, že absorbuje všechny jedy povrchového samotné moře je tu velice mělké (max. systému kůže. Všech výše zmíněných hloubka je 7  m) a  voda zde udržuje účinků bahna se využívá také při chorobách pohybového ústrojí. Bahno může být aplikováno pod širým nebem nebo lze také využít služeb některého balneologického ozdravného centra. V  bezprostřední blízkosti Mar Menoru se nachází dvě chráněné krajinné oblasti: regionální park Calblanque s  jedinečnými plážemi mezi skalami, jenž patří mezi odlehlejší část středomořského pobřeží a  regionální park Salinas de San Pedro del Pinatar, který nečekaně překvapí svou ojedinělou vegetací, písečnými dunami, plážemi s průzračnou vodou a vzácnými druhy ptáků. K těm nejcennějším patří pisila čáponohá, kulík mořský či tenkozobec opačný. Navíc je velmi běžné v oblasti spatřit kolonie plameňáků a  volavek.    Za návštěvu rozhodně stojí i  starý rybářský přístav Cabo de Palos, rájem pro potápěče CARLSBAD REPORT

67

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Путешествия

МАР-МЕНОР

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИРОДНЫЙ СОЛЕНЫЙ БАССЕЙН В ЕВРОПЕ

Испания не устает поражать своих поклонников обширностью и природным и культурным разнообразием. Много европейцев ездит решать свои проблемы со здоровьем к далекому Мертвому морю, не догадываясь, что на территории Европы расположено похожее природное сокровище. Мар-Менор, что в переводе означает Малое море, находится в провинции Мурсия на юго-востоке Испании, и благодаря высокой концентрации солей, небольшой глубине воды в лагуне и солнечной погоде на протяжении всего года, вода здесь приблизительно на 5°C теплее, чем в Средиземном море.

Средиземного моря песчаной косой длиной 22 км и шириной от 100 до 1200 м с говорящим названием Ла Манга (в переводе с испанского «рукав»). Лагуна и примыкающие к ней болота являются заповедными территориями, в частности, благодаря гнездовьям редких видов птиц. Отличные климатические условия (3000 солнечных часов в год), соленость (42-47 промилле) и лечебные грязи по своим характеристикам сравнимы с израильским Мертвым морем. Высокая интенсивность солнечного излучения и пустынный ландшафт способствуют быстрому испарению воды, эти водяные пары защищают лагуну от губительного воздействия ультрафиолетового излучения. Благодаря превосходным условиям Мар-Менор, который иногда также называют большим пру- люди приезжают сюда лечить заболевания дыхательных дом, или крупнейшим естественным бассейном в Европе, путей, разнообразные кожные заболевания и болезни опоррасположен на побережье Коста-Калида, приблизительно в но-двигательного аппарата. Благотворное воздействие воды 80 км к югу от Аликанте. Это большая лагуна у побережья Мар-Менора связано с высокой концентрацией минералов Средиземного моря, образующая самое большое соленое и солей (42,2 - 46,7 %), кислорода (4,5 - 6,5 мл/л), кальция, озеро в Европе. Он имеет полукруглую форму и отделен от магния, натрия, йода и фтора. Секрет популярности этого 68

CARLSBAD REPORT

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Шарка Лебедова


Путешествия

CARLSBAD REPORT

ИСПАНСКОЕ МАЛОЕ МОРЕ ИСЦЕЛЯЕТ И ПРИВЛЕКАЕТ СВОИМИ ПРИРОДНЫМИ БОГАТСТВАМИ

региона среди жителей Испании заключается, прежде всего, в том, что море здесь очень мелкое (глубиной не более 7 м) и вода сохраняет постоянную температуру, которая даже в самые холодные месяцы составляет 18°C. Результаты исследований подтверждают, что термальные ванны в этой соленой воде оказывают осмотическое воздействие на внутренние ткани человеческого организма, стимулируют кровообращение, выводят токсины из кожных покровов и содействуют расслаблению мышц. Самые большие болота, называемые местными жителями «barro», расположены на природном курорте Ло Паган и на 3-м километре Ла Манги. Эти грязи отличаются высоким содержанием кальция, магния, натрия, фтора, хлора и серы, а их уровень PH составляет 7,12 - 8,45. Грязевые ванны помогают при лечении кожных заболеваний, чешуйчатого лишая, экзем, кожных сыпей, угрей, различных воспалений и аллергий. Слегка растертый слой грязи поглощает все токсины верхнего слоя кожи. Все вышеупомянутые целебные эффекты грязей используются и при лечении болезней опорно-двигательного аппарата. Грязевые ванны можно принимать под открытым небом, или воспользоваться услугами какого-либо из бальнеологических оздоровительных учреждений. http://www. spanelsko.info/img/marmenor/mm-cartagena1.jpg Вблизи от Мар-Менора расположены два заповедника: региональный парк Calblanque с уникальными пляжами среди скал, находящийся на отлогой части средиземноморского побережья, и региональный парк Salinas de San Pedro del Pinatar, который приятно удивит своей уникальной растительностью,

песчаными дюнами, пляжами с прозрачной водой и редкими видами птиц. К самым ценным из них относятся ходулочник, морской зуек и шилоклювка. Кроме того, в этой области очень часто встречаются колонии фламинго и цапель.  Заслуживает посещения и старая рыбацкая пристань Палос. Раем для дайверов является морской заповедник, расположенный между мысом Палос и островами Ормигас. http://www.spanelsko.info/img/marmenor/mm-recepty1.jpg Римляне здесь создали систему оросительных каналов, а мавры ее усовершенствовали. Современные жители, которые ее поддерживают и улучшают, гордятся тем, что Мурсию называют европейским огородом, известным своими фруктами и особенно овощами (много продуктов, представленных в чешских супермаркетах, происходят из этой области). Об этой части побережья было известно еще в Древнем мире. Как свидетельствуют результаты археологических исследований, здесь останавливались торговые корабли финикийцев и греков. Римляне основали здесь поселения и первыми начали промышленную добычу соли, которая продолжяется до сих пор. Они первыми обнаружили целебное действие местной соленой воды и построили здесь первые бани. Арабские завоеватели, которым также было известно о благотворном влиянии местных вод на здоровье, основали здесь свои центры, предназначенные для отдыха и восстановления сил. Для европейцев эта часть Испании до сих пор является «терра инкогнита», которой есть что предложить, и которая безусловно заслуживает внимания как место для проведения летнего отпуска. CARLSBAD REPORT

69

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Knižní recenze

DESÁTÁ MÚZA OD ALCHYMIE K POEZII ZA ČASŮ RUDOLFA II.

Zatímco v první polovině svazku se tedy Vestonia objevuje velmi sporadicky, obvykle spolu s matkou v rolích prosebnic přimlouvajících se u dvora za opakovaně souzeného Kelleyho, zbylým stranám knihy již jednoznačně dominuje. Druhá část nese název Poezie utěšitelka, v němž se odráží nelehká situace celé rodiny po smrti Edwarda Kelleyho, a  popisuje dospívání Vestonie a  její přerod v  uznávanou básnířku. Současně je zde skrze postavy jejích četných nápadníků nastíněn život příslušníků vyšších tříd v  rudolfinské Praze a  také množství překážek, které v tomto prostředí číhaly na mladou, inteligentní a citlivou ženu. Ve snaze zachytit vnitřní složitý proces hrdinčina zrání osobního i uměleckého je autorka nucena mnohem více fabulovat, ovšem ani nyní neopouští pole vymezené žiDesátá Múza je název nejnovější z  dlouhé řady knih votopisnými fakty. Autorka svou hrdinku doprovází až spisovatelky, překladatelky a  televizní scenáristky Zory na samý konec jejích dnů a  dotýká se tak i  dalších žiBerákové (*1921), která tímto již poněkolikáté sáhla po votních rolí slavné básnířky, v nichž se ocitla navzdory historické látce, aby českým čtenářům představila – po skromnému počtu let, jenž jí byl na tomto světě vyměBertě Suttnerové, Polyxeně z  Lobkovic či Alžbětě, man- řen. Když totiž Vestonie v pouhých třiceti letech umírá, želce „zimního krále“ Fridricha Falckého – další výjimeč- činí její skon ještě tragičtějším fakt, že zde neodchází nou ženskou postavu našich dějin. Jak napovídá podtitul pouze desátá Múza, čtvrtá Grácie, květ Minervy či ženknihy „Příběh básnířky Vestonie“, svou hlavní hrdinku ský Ovidius, jak znějí některé z květnatých titulů, jimiž tentokrát hledala v oblasti umění a nikoliv politiky – řeč slavnou básnířku ověnčila historie, nýbrž také oddaná je o věhlasné autorce latinských básní Elizabeth Jane Wes- manželka a milující matka. tonové zvané Vestonia (nebo též Westonia), která tvořila v Čechách na přelomu 16. a 17. století a někdy bývá ozna- Kniha Zory Berákové nabízí čtivé a  přitom nepříliš čována za vůbec první českou básnířku. dovypravované seznámení s  kromobyčejně zajímavou postavou českých kulturních dějin a  k  tomu ještě nadAčkoliv se má jednat o  „historický román“, kniha se až míru dobrodružný příběh Johna Dee a Edwarda Kelleypřekvapivě drží faktografie a Beráková svůj příběh vyprá- ho, jemuž zde dostává až překvapivě velkého prostoru, ví stylem poměrně nezúčastněným, což se odráží mimo ale na škodu to vzhledem k jeho významu pro pozdější jiné v  malém množství dialogů či vnitřních monologů. básnířčin vývoj není. Některým čtenářům možná bude Na druhou stranu je třeba uznat, že v tomto konkrétním chybět alespoň stručná informace o pramenech, z nichž případě nepředstavuje samotná historie nikterak nudné Beráková při psaní svého románu vycházela, jiní se zase čtivo. To se týká především první ze dvou částí knihy, možná pozastaví nad autorčiným odvážným rozhodnunazvané Zrození básnířky, která se paradoxně samotnou tím vlastnoručně překládat přítomné latinské verše. To Vestonií (respektive jejím dětstvím) příliš nezaobírá a líčí však nic nemění na faktu, že Desátá Múza je poutavým naopak dobrodružné osudy jejího nevlastního otce, pro- životopisným románem, o  jakém si může většina výslulého alchymisty Edwarda Kelleyho, kvůli němuž se znamných postav naší historie nechat jen zdát. celá rodina vůbec vypravila z Anglie do Čech. Poměrně dobře zmapované cesty Kelleyho a jeho mistra, anglického učence Johna Dee, po Evropě a jejich pobyt v Čechách tvoří totiž dostatečně poutavou dějovou linii, k níž vlastně není třeba mnoho dodávat, stačí ji pouze dovedně převy- (Zora Beráková: Desátá Múza. Příběh básnířky Vestonie. právět, čehož se zkušená autorka vcelku úspěšně zhostila. Praha: Motto 2013, 160 stran.) 70

CARLSBAD REPORT

Text: Petr Nagy, Foto: Archiv


Книжное обозрение

CARLSBAD REPORT

ДЕСЯТАЯ МУЗА ОТ АЛХИМИИ К ПОЭЗИИ ВО ВРЕМЕНА РУДОЛЬФА II

«Десятая муза» – это последняя из многих книг писательницы, переводчицы и телевизионной сценаристки Зоры Бераковой (*1921), которая уже не впервые обратилась к историческим событиям, представив чешским читателям – после Берты Сутнеровой, Поликсены из Лобкович и супруги «зимнего короля» Фридриха Фальцкого Елизаветы – еще одну замечательную героиню нашей истории. Подзаголовок книги «История поэтессы Вестонии» подчеркивает принадлежность главной героини последнего романа автора к миру искусства, и не политики – речь идет о знаменитом авторе латинских стихотворений Элизабет Джейн Вестон, известной в Чехии на рубеже ХVII и ХIII веков под именем Вестония и считающейся вообще первой чешской поэтессой. И хотя «Десятая муза» – это исторический роман, Беракова последовательно придерживается фактов, рассказывая историю своей героини почти безучастно, что отражается, кроме иного, в небольшом количестве диалогов и внутренних монологов. С другой стороны, нужно отметить, что в этом конкретном случае сама история необыкновенно увлекательна, особенно в первой части книги, названной «Рождение поэтессы» и, парадоксально, посвященной не самой Вестонии (или ее детству), а сложной судьбе ее отчима, известного алхимика Эдуарда Келли, из-за которого вся семья отправилась из Англии в Чехию. Подробно описанное путешествие Келли и его учителя, английского ученого Джона Ди, по Европе и, в частности, их пребывание в Чехии, являет собой увлекательный рассказ, собственно говоря, не нуждающийся в каких-либо Текст: Петр Наги, Фото: Архив

дополнениях. Нужно было просто Книга Зоры Бераковой увлекает чисуметь его пересказать, а это опыт- тателя, знакомя его с необычайно ному автору, несомненно, удалось. интересной героиней культурной истории Чехии и необыкновенной Итак, в первой половине романа жизнью Джона Ди и Эдварда Келли, Вестония появляется редко, как которому посвящена большая часть правило, вместе с матерью в роли романа, но благодаря его влиянию просительниц, ходатайствующих на будущее развитие поэтессы соу двора за неоднократно судимого вершенно не во вред общему содерКелли, но остальным страницам жанию книги. Может быть, кому-никниги она совершенно доминиру- будь из читателей будет недоставать ет. Вторая часть – «Поэзия утеши- хотя бы краткой ссылки на источнительница» – посвящена тяжелой ки, которыми пользовалась Беранжизни семьи после смерти Эдуарда кова при написании романа, других, Келли, взрослению Вестонии и ее может быть, удивит смелое решение постепенному превращению в зна- автора самой перевести включенные менитую поэтессу. Но это не все в книгу латинские стихотворения. – рассказывая о многочисленных Однако это никоим образом не депоклонниках Вестонии, автор зна- лает «Десятую Музу» менее интекомит читателей с жизнью высшего ресным биографическим романом, общества Праги времен Рудольфа и о котором могло бы только мечтать множеством препятствий, подсте- большинство замечательных предрегавших молодую, умную и тонко ставителей нашей истории. чувствующую женщину в обстановке светских салонов. (Zora Beráková: Desátá Múza. Příběh básnířky Vestonie. Praha: Motto 2013, Отражая нелегкий процесс внутрен- 160 стр.) него созревания и художественного совершенствования героини, Зоре Бераковой пришлось усложнить сюжет, но даже в этой части романа она не покидает поле, ограниченное биографическими фактами. Автор сопровождает свою героиню до последнего дня ее жизни, помня также о других жизненных ролях знаменитой поэтессы, прожившей столь краткую жизнь. Когда тридцатилетняя Вестония умирает, еще больший трагизм ее смерти придает то, что уходит из жизни не только десятая Муза, четвертая Грация, цвет Минервы и женский Овидий, как звучали цветистые титулы, которыми наградила знаменитую поэтессу история, но также верная супруга и любящая мать. CARLSBAD REPORT

71

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní památka

KRAKOVECKÁ CHALŮPKA VRCHOL VÝVOJE ČESKÉ HRADNÍ ARCHITEKTURY 14. STOLETÍ

72

CARLSBAD REPORT


Kulturní památka

Hledíme-li dnes na hrdé zříceniny kdysi tak směle pojatého, velkolepě výstavného sídla hradu Krakovce, možná někteří zateskníme po časech, odžitých hluboko uvnitř minulých generací. V přítomné době, nebo chceme-li čase, je velice zatěžko pochopit modernímu člověku mohutnost duchovních, ale i  zevních proudů, které skrytě i  viditelně tekly a tečou ve své mohutné plodnosti napříč tisíciletími. Přijměme prosím pozvání alespoň do velmi skromného vypravování o dnech „Krakovecké Chalůpky“.

REPORT

vychází z tvarosloví a  technologie pozdního středověku a  nemá svým rozsahem v  Evropě obdobu. Krakovec je též znám jako hrad Brtník z  legendárního filmu Ať žijí duchové! Na Krakovci se odehrávají básnická sympozia, divadelní představení, koncerty, bohoslužby i Husova pouť. Státní hrad Krakovec Krakovec čp. 4, 270 35 Petrovice +420 313 549 302 krakovec@npu.cz www.hrad-krakovec.cz

Ze ztajené duše hradu nám také povstává obraz Mistra Jana Husa, a zpřítomňuje jeho přemýšlení o pravdě boží. Letos je to přesně šest set let od odchodu Jana Husa z Krakovce na Kostnický koncil, kde byl v  roce 1415 prohlášen za kacíře a  upálen. V  15.–16. století prošel Krakovec renesančními úpravami. Udržován a obydlen zůstával do konce 18. století, kdy vyhořel. Dnes je celý areál zříceniny hradu zpřístupněn, při volné či komentované prohlídce je možné obdivovat unikátní gotické prvky, jedinečnou arkýřovou kapli, půlválcovou věž i  průniky krajiny a  architektury. Hrad je přístupný po celodřevěném ručně tesaném mostu, jehož konstrukce Text: Jana Hessová, Jiří Sobek, Foto: Archiv NPÚ

CZ

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národního památkového ústavu.

Výraz chalůpka pochází už z roku 1410. Stavitel a  majitel Krakovce Jíra z  Roztok, křivoklátský purkrabí a  vedoucí královské dvorní hutě, byl nucen prodat své sídlo poté, co se rozkmotřil s  králem Václavem IV. Kupujícího tehdy přemlouval slovy: „Milý pane, prosím Tebe, pusť ten trh a popřej mi té chalůpky!“ V této stavbě je totiž vše, co tehdy lidé uměli a  znali – Krakovec je zhmotněným vrcholem myšlení lidí koncem 14. století. Stavebně představuje unikátní vývojový mezičlánek mezi hradem a  zámkem – vskutku pohodlné a  architektonicky vyspělé sídlo, ve své době jedno z nejluxusnějších.

CARLSBAD

CARLSBAD REPORT

73


RU

CARLSBAD REPORT

Памятник культуры

КРАКОВЕЦКАЯ ИЗБУШКА ВЕРШИНА РАЗВИТИЯ ЧЕШСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОЕНИЯ IVХ ВЕКА

74

CARLSBAD REPORT


Памятник культуры

Выражение «избушка» появилось уже в 1410 г. Строитель и хозяин Краковца Йира из Розток, маркграф Крживоклата и управляющий королевской рудоплавильни, после ссоры с  королем Вацлавом IV вынужденный продать свой дом, упрашивал покупателя словами: «Милый, перестань, пожалуйста, торговаться, дай мне купить эту избушку!» Действительно, в этом здании можно было найти все, что в то время люди умели и знали – Краковец стал рукотворным апогеем развития человеческого мышления конца IVХ века. В архитектурном отношении он представляет собой уникальное промежуточное звено между крепостью и  замком – понастоящему удобный и прекрасный дом, в свое время действительно роскошный. В глубине души крепости хранится образ Яна Гуса и  его размышления о правде Божьей. В нынешнем году будет ровных шестьсот лет с  тех пор, как Ян Гус отправился из Краковца в Констанцы на церковный собор, на котором в 1415 г. был объявлен еретиком и сожжен на костре. В ХV-ХVI веках краковецкий дом был перестроен в стиле Ренессанса и  служил жильем до конца ХVIII века, пока его не уничтожил пожар. Сегодня развалины крепости открыты для посетителей, и  самим или с  экскурсоводом можно не спеша рассматривать уникальные

Текст: Яна Гессова, Йиржи Собек, Фото: Архив ГНИИКН

REPORT

готические детали, оригинальную часовню с эркером, полукруглую башню и восторгаться тем, как естественно она вписалась в окружающую местность. Дорога к крепости ведет по деревянному, сработанному вручную мосту, единственному по своему масштабу в Европе. Его конструкция была создана с учетом формы и  технологии подобных сооружений эпохи позднего средневековья. Краковец также сыграл роль крепости Бртник в легендарном кинофильме «Да здравствуют духи!» В Краковце проходят литературные симпозиумы, театральные спектакли, концерты, богослужения и  паломничество в День Яна Гуса.

Státní hrad Krakovec Krakovec čp. 4, 270 35 Petrovice +420 313 549 302 krakovec@npu.cz www.hrad-krakovec.cz CARLSBAD REPORT

75

RU

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Государственного научно-исследовательского института культурного наследия.

Человек, увидевший гордые развалины построенной с необыкновенной смелостью и  великолепием крепости «Краковец», невольно затоскует по далекому прошлому. В наше время, или, хотите ли, в наши дни мы почти не способны понять силу вековых духовных и  поверхностных, тайных и  явных течений, которые сегодня все так же продолжают свой могучий плодотворный путь. Примите наше приглашение к очень краткому рассказу об истории «Краковецкой избушки».

CARLSBAD


CARLSBAD

Kulturní událo

REPORT

76

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT


www.mp.cz

CARLSBAD REPORT

iPhone 5

S

Všechny nejvyspělejší technologie vedou sem. Aktuální cena na www.mp.cz

TA XE FRE P SHO Palladium Praha Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00 Plzeň - Černice tel: 773 77 00 47, Po–Ne: 900 - 2100

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 (50m od Palladia), metro Náměstí Republiky, tel.: 723 453 453, Po-Ne: 900-2100

CARLSBAD REPORT

www.mp.cz 77


CARLSBAD

marcobicego.com REPORT

78

CARLSBAD REPORT

Cbr unor2014 issue  
Cbr unor2014 issue  
Advertisement