Page 1

TREBALL DE RECERCA

BATXILLERAT PROMOCIÓ 2011-2013


Títol del treball de recerca: _________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Autor/s:__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Tutor/a de TR:_____________________________________________________________ Matèria:__________________________________________________________________

Data d’inici del treball:________________________________ Data de lliurament:___________________________________ Data de la presentació oral:______________________________

2


1. QUÈ ÉS EL TREBALL DE RECERCA? El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball: • • • •

És una petita investigació, emmarcada dins d'una matèria del batxillerat o pot ser interdisciplinari. Està dirigit per un professor/a - tutor/a. Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. El Claustre de professors de batxillerat es reuneix dos cops al llarg del procés (més de maig i de setembre de 2011) per detectar aquells alumnes que portin el treball de recerca molt enrederit, sent la tasca realitzada no satisfactòria pels següents motius: □ El contingut del treball és deficient (contingut, distribució, elaboració, fonts, procés de recerca...). □ No compleix amb els terminis de seguiment marcats pel tutor del treball. □ No té en compte les consideracions del tutor en la realització del treball (progrés). □ No es coordina amb el company de manera eficaç (treball en equip). En aquests casos s’enviarà una notificació escrita a les famílies que els alumnes hauran de retornar signada. El treball de recerca s'avalua tenint en compte: 1. L'actuació durant la realització del treball: l’esforç realitzat per l’alumne/a, la regularitat en el treball, la capacitat d’organització i iniciativa en la recerca d’informació i en l’obtenció de conclusions 2. L'informe escrit i altres materials que s’hi aportin: la presentació acurada, polidesa, material multimèdia, cites bibliogràfiques...; la correcció de l’expressió i la claredat del treball; la capacitat de síntesi i d’elaboració de conclusions. 3. La presentació oral: .què s’ha investigat, com s’ha investigat, resultats i conclusions.

2. COM DESENVOLUPAR EL TREBALL. 1a etapa. Propostes de treball. - Determinació del tema i esbós. 2a etapa. Acotació i definició de la problemàtica. - Establiment dels objectius. 3a etapa. Recerca d’informació i experimentació. - Construcció del marc teòric. 4a etapa. Ordenació de les dades. - Procés d’observació. 5a etapa. Observació de la realitat. - Treball de camp. 6a etapa. Anàlisi de la informació. - Síntesi de la informació.

3


7a etapa. Clarificació de les conclusions. - Anàlisi dels resultats. 8a etapa. Edició del treball. - Composició del text i els materials complementaris. 9a etapa. Revisió última del treball. - Correcció d’aspectes formals, ortogràfics i d’expressió escrita. 10a etapa. Lliurament del treball i presentació oral. - Etapa avaluadora del treball de recerca.

3. ESTRUCTURACIÓ DEL TREBALL (L’INFORME ESCRIT). El primer que cal fer és elaborar un índex, evidentment provisional, i que anireu modificant al llarg de la vostra investigació. Al final, l’índex mostrarà l’estructura del treball, el qual constarà dels següents apartats:

1. FULLS DE PRESENTACIÓ. a. PORTADA. Ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent: Títol del treball. Autor/s del treball. Matèria a la que pertany el treball. Grup classe. Tutor/a del treball. Data de lliurament.

ELS GÈNERES PERIODÍSTICS.

Josep Valiente. Llengua catalana i literatura. 1r de batxillerat A. Professor Narcís Benet. 24 d’abril de 2009

b. ÍNDEX. A l’índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols i subtítols dels capítols del cos de l'informe, les conclusions i recomanacions, la

4


llista de referències i els títols dels annexos) seguides del número de la pàgina en la qual apareixen.

ÍNDEX. Pàgs. Introducció…….……………..…..….....2 1. Els gèneres periodístics ...….…..…....4 1.1. La premsa. Característiques….....4 1.1.1. L’emissor……………..….....4 1.1.2. El receptor…………….........6 (…)

Conclusió………………………….…..17 Bibliografia………………….………...20 Annexos…………………….…………23

c.

INTRODUCCIÓ. És la part inicial del treball on es presenta el seu contingut s’hi exposen:  els objectius del treball,  la seva relació amb altres treballs,  les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat,  la metodologia emprada,  l’estructuració  i s’hi pot comentar la bibliografia i les fonts consultades. No és tracta d'un capítol de l'informe i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.

2. COS DEL TREBALL. És el nucli de l'informe, la part més essencial on ha de quedar reflectida la vostra recerca i els resultats obtinguts. A l’hora de redactar-lo podeu tenir en compte algunes recomanacions: 

Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats. Tots ells han d’enumerar-se segons els models d’esquema (1.- 1.1. – 1.2. -...).

El títol de cadascun dels capítols s’ha de procurar que sigui prou significatiu i que sintetitzi al màxim la informació que després s’exposarà.

Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d’equilibri quant a la seva extensió.

Els apartats han d’estar situats segons una lògica matemàtica, mantenint una línia de discurs coherent i evitant els buits. Per tant, han de tenir una lògica de continuïtat respecte a l’apartat anterior i respecte al que li segueixi.

Totes les informacions han d’estar basades en raonaments o materials concrets, sòlids i demostrables. La base d’un treball de recerca és el rigor.

5


Les referències a d’altres autors, si es volen utilitzar literalment, han de ser breus per evitar la impressió de voler “omplir” paper. Sobretot, no plagieu mai els autors. Les cites s’han de fer consta en nota a peu de plana o al final del treball

S'inclouen en el text totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball. Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules) s'inclouen en els annexos.

3. CONCLUSIONS. En aquesta part del treball s’han de donar els resultats de la descripció i l’estudi dels aspectes tractats, exposant les dades positives i negatives que se n’han deduït, i els problemes que poden haver quedat pendents. Cal que les conclusions estiguin defensades per mitjà de raonaments exposats al llarg del cos del treball. Les conclusions també serveixen per fer una valoració final del treball, amb caràcter de síntesi, apuntant noves línies d’investigació futura. 4. FULLS DARRERS. a. NOTES. La finalitat de les notes es treure del text principal totes les dades complementàries o marginals, per alleugerir-ne la lectura i delimitar-ne i concretar-ne el contingut. S’acostumen a compondre amb un tipus de lletra més petit. Les notes es numeren correlativament des del principi del treball fins el final o bé per capítols. S’acostumen a situar a peu de pàgina, perquè això fa més fàcil la lectura immediata del text referit. Si són molt llargues, de vegades és inevitable traslladar-les al final ja que dificulten la disposició de la pàgina. Hi ha molts tipus de notes, segons quina sigui la informació que s’hi ha de transferir: notes que serveixen per indicar l’origen de les cites; notes que serveixen per afegir a un tema altres indicacions bibliogràfiques; notes d’ampliació; notes aclaridores; notes d’agraïment.

doncs, es tracta de tres volums¹, en els quals s’agrupen temàticament un seguit de poesies d’autors catalans, de Verdaguer ençà. Els temes són la flora i la fauna, la geografia natural i a geografia humana. Aquest mètode permet que la selecció de textos sigui unitària, però al mateix temps prou àmplia per servir també com una antologia bàsica de la literatura catalana de la Renaixença ençà².

____________ 1. Tots tres van ser publicats per l’editor Gustau Gili; el 1934 va aparèixer Les plantes, els animals, els elements, i el 1935, El mar, la plana i la muntanya i Els pobles, les ciutats i els homes. 2. De fet, per completar aquesta panoràmica, l’autor tenia previst de preparar una segona tirada de volums, els temes de la qual haurien estat els dels tres premis dels Jocs Florals.

NOTES. 1. Tots tres van ser publicats per l’editor Gustau Gili; el 1934 va aparèixer Les plantes, els animals, els elements, i el 1935, El mar, la plana i la muntanya i Els pobles, les ciutats i els homes. 2. De fet, per completar aquesta panoràmica, l’autor tenia previst de preparar una segona tirada de volums, els temes de la qual haurien estat els dels tres premis dels Jocs Florals. (...)

6


Fragment d’una pàgina d’un treball amb peu.

Inici d’una pàgina de notes al notes al final d’un treball.

b. BIBLIOGRAFIA. Tot treball de recerca ha d’incorporar una bibliografia al final. Generalment les obres referenciades s’ordenen per cognoms d’autors, ordenats alfabèticament, en una llista única. Quan un mateix autor apareix citat diverses vegades, s’ordenen les referències segons l’ordre cronològic de la publicació de l’obra citada. Els elements que sempre han d’aparèixer a la citació són els següents: 

Ressenya bibliogràfica d’un llibre:

COGNOM, Nom. Títol i subtítol de l’obra (“col·lecció”), Número de l’edició, Lloc de l’edició, Editorial, Data de l’edició, Núm. de pàgina i, si és el cas, núm. de volum, Traducció, si el títol estava en llengua estrangera, s’especifica el nom del traductor. NOGUEROL , Artur, Técnicas de aprendizaje y estudio. Aprender en la escuela, “El lápiz” nº8, 1a edició, Barcelona, Ed. Graó, Abril 1994. 

Ressenya d’article de revista:

COGNOM, Nom.”Títol de l’article”, Títol de la Revista, [Lloc de publicació] volum, núm. de fascicle, (mes i any), p. CAMPS, Oriol. “Fem l’article”, Llengua i administració [Barcelona] 3, 13 (ag./set. 1982juny 1985), p.3. 

Ressenya d’article de diari:

COGNOM, Nom.”Títol de l’article”, Títol del Diari. [Lloc d’edició] núm., (data), p. ARGEMÍ, Lluís. “Què passa a la Unió Soviètica”, Avui. [Barcelona] 4711, (11.12.90), p.13.

Ressenya d’una obra musical:

Títol de l’obra completa. Nom i Cognoms de l’autor. Sisena simfonia, en si menor, op. 53. Ludwig van Beethoven. 

Ressenya d’una pàgina web:

Títol [en línia], Font (Autor...), Any (número). <pàgina web> Anuario de estadística [en línia], Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, 2009.<http://www.mapa.es/estadistica/pags/anuario/2009/Anuario_2009.pdf>

7


c. ANNEXOS. Els annexos s’utilitzen per presentar:  Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM).  Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.  Documentació d’interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.  Descripció detallada d’equips o programes utilitzats.

4. ASPECTES FORMALS DEL TEXT ESCRIT.  El text s’ha de presentar escrit amb ordinador (arial 11, espai senzill), en fulls blancs de mida DIN A4, escrits a una sola cara i numerats correlativament.  S’ha de presentar enquadernat.

5. PRESENTACIÓ ORAL. 

La presentació ha de ser clara i rigorosa.

Com que disposes d’un temps limitat, no vulguis explicar el teu treball de recerca en la seva totalitat.

En la presentació pots tractar els següents aspectes: 

Motius pels quals has escollit el tema del treball.

Objectius generals del teu treball.

Justificació de l’estructura i comentari general dels apartats.

Conclusions a les que has arribat.

Comentari de les fonts bibliogràfiques fonamentals.

Valoració personal.

Pensa quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet...).

Prepara un guió esquemàtic de l’exposició.

Assaja en veu alta i comprova que la durada de la teva intervenció no sobrepassa el temps del que disposes.

Durant la presentació: 

Estableix contacte visual.

Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible.

Mostra’t relaxat i convençut de l'interès del teu treball.

8


Consulta el guió durant la presentació.

Centrat en lo fonamental i exposa la conclusió de forma convincent.

SEGUIMENT DEL TREBALL DE RECERCA.

Primera entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Segona entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

9


___________________________________________________________________________

Tercera entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Quarta entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

10


Cinquena entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Sisena entrevista. Data: ____________________________________ Hora: _________________ Observacions del tutor/a: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

11


ACTA DE QUALIFICACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA. Aquest Tribunal, constituït pel professorat següent: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ otorga al Treball de Recerca ________________________________________________ _______________________________________________________________________ de l’alumne/a (s/es)_______________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ la qualificació de: 1. Seguiment del treball: Qualificació (30%)

Nota 1:_____

x 0,3 = _____

2. El treball escrit i altres materials que s’hi aportin: Qualificació (40%)

Nota 2:_____

x 0,4 = _____

Nota 3:_____

x 0,3 = _____

3. L’exposició oral del treball: Qualificació (30%)

Nota global (nota 1 + nota 2 + nota 3) = Observacions i/o incidències que a judici del Tribunal cal fer-hi constar ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________

Signatures de tots els membres del Tribunal

Barcelona,

/

/

12


13

Manual TR  
Manual TR  

Manual sobre el TR

Advertisement