Page 1

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet - Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2010

• Landsbygdsföretag är mycket nöjda med de utbildningsinsatser de har deltagit i via landsbygdsprogrammet, 8 av 10 företagare är nöjda eller mycket nöjda med kompetensutvecklingen. • Omkring hälften säger att utbildningen haft betydelse för djurvälfärden inom företaget och 6 av 10 anser att företaget har stärkts. • Nästan varannan har börjat jobba mer miljövänligt. Inom vissa områden är miljönyttan ännu större. Av de företag som fått rådgivning på gårdsnivå inom projektet Greppa Näringen säger 75 % att de börjat jobba mer miljövänligt.

Rapport 2010:30


Sammanfattning Landsbygdsföretag är mycket nöjda med de utbildningsinsatser de har deltagit i via landsbygdsprogrammet. Hittills har 160 000 personer fått kompetensutveckling. Enligt undersökningen i denna rapport tycker företagarna att kompetensutveckling ger starkare företag, bättre miljö och djurvälfärd. Jordbruksverket har bett Statistiska centralbyrån ställa frågor till 8 300 företagare inom lantbruk, skogsbruk eller med annat landsbygdsföretagande. Personerna har deltagit i en kurs eller fått rådgivning inom landsbygdsprogrammet. Svaren visar att: · 8 av 10 företagare är nöjda eller mycket nöjda med kompetensutvecklingen · 6 av 10 anser att företaget har stärkts · Omkring hälften säger att utbildningen haft betydelse för djurvälfärden inom företaget · Nästan varannan har börjat jobba mer miljövänligt Inom vissa områden är miljönyttan ännu större. Av de företag som fått rådgivning på gårdsnivå inom projektet Greppa Näringen säger 75 % att de börjat jobba mer miljövänligt. Det framkommer i rapporten att förhållandevis få kvinnor deltar i kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket vill gärna locka fler kvinnor att gå kurser och delta i rådgivning.


Innehåll 1

Förord ...................................................................................................................... 1

2

Introduktion ............................................................................................................ 1

3

Bakgrund ................................................................................................................. 3

4

3.1

Metodbeskrivning ............................................................................................. 4

3.2

Kvalitetsbedömning .......................................................................................... 5

Resultat .................................................................................................................... 7 4.1

Sammanfattning ................................................................................................ 7

4.2

Inledande frågor .............................................................................................. 11

4.3

Resultat per målområde .................................................................................. 15

4.3.1

Målområde Giftfri miljö ......................................................................... 15

4.3.2

Målområde Ett rikt odlingslandskap....................................................... 20

4.3.3

Målområde Ekologisk produktion .......................................................... 24

4.3.4

Målområde Djurens välfärd .................................................................... 30

4.3.5

Målområde Ingen övergödning .............................................................. 33

4.3.6

Målområde Begränsad klimatpåverkan .................................................. 38

4.3.7

Målområde Företagsutveckling axel 1 ................................................... 42

4.3.8

Målområde Företagsutveckling axel 3 ................................................... 45

4.3.9

Målområde Landsbygdsutveckling......................................................... 49

4.3.10

Målområde Tvärvillkor........................................................................... 55

4.3.11

Målområde Hållbart skogsbruk .............................................................. 59

4.3.12

Företagsstöd för kompetensutveckling ................................................... 63


1

Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Jordbruksverket genomfört undersökningen Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet – Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2010. En postenkät skickades ut till ett urval av 8 300 personer verksamma inom lantbruk, skogsbruk eller annat landsbygdsföretagande och som deltagit i en kurs eller fått rådgivning inom ramen för åtgärden kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet. Syftet med undersökningen var att få kunskap om vilken effekt åtgärden kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet har. Undersökningen skulle också ge svar på vad målgruppen tycker om den kompetensutveckling man fått och hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag för fortsatta analyser av effekterna av åtgärden kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet. Rolf Selander, undersökningsledare, har varit ansvarig från SCB för genomförandet av undersökningen. Pär Brundell, Staffan Berge-Holmbom från SCB samt Margareta Bratt, extern konsult har också ingått i arbetsgruppen. SCB står för innehållet i denna rapport. SCB har under arbetets gång haft regelbunden kontakt med Jordbruksverket, där Petri Hiljanen, Lars Pettersson och Malin Flink har varit ansvariga.

2

Introduktion

I den här rapporten redovisas resultat från en postenkät som SCB genomfört på uppdrag av Jordbruksverket våren 2010 om attityder till/synpunkter på kompetensutvecklingsinsatser inom det svenska landsbygdsprogrammet. Undersökningen har gjorts till ett urval på drygt 8 000 personer. Som urvalsram har två databaser som administreras av länsstyrelserna använts. De är Kompis – det system som projektledare/aktivitetsledare på länsstyrelserna registrerar deltagare i aktiviteter i, som organiserats i en gemensam databas på Jordbruksverket. Där finns i princip personnummer på deltagare och uppgifter om målområde, EU-uppföljning och målgrupp som aktiviteten arrangeras för. LB – ärendehanteringssystem där företagsstöd för kompetensutveckling ingår. I systemet finns uppgifter om sökande, kostnader, finansiering samt vilken myndighet som äger ärendet. Enkäten har genomförts för 11 olika s.k. målområden avseende dels kurser, dels rådgivning.

1


Syftet med undersökningen Så här uttrycktes syftet i missiv till uppgiftslämnarna ”Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor.” Redovisning av rapporten Rapporten har presenterats muntligt för Jordbruksverket i Jönköping den 6 oktober 2010. Den kommer därefter att publiceras på Jordbruksverkets webbplats som nedladdningsbar rapport. Fullständig tabellbilaga och förteckning över öppna svarsalternativ finns tillgängligt i Jordbruksverkets diarium med diarienummer 19-6661/08.

2


3

Bakgrund

Utvärdering av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygds- och miljöområdet m.m. genomförs regelbundet. I föreliggande rapport redovisas den undersökning som J0rdbruksverket beställt av SCB och som genomfördes under våren 2010, om kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet. Liknande undersökningar har genomförts av SCB på uppdrag av Jordbruksverket 1999 och 2006. Den föreliggande undersökningen skiljer sig från de två tidigare i ett viktigt avseende. Tidigare har Lantbruksregistret(LBR) utnyttjats som bas för undersökningarna, vilket har inneburit att undersökningarna riktats till både de som deltagit i aktiviteter och de som inte deltagit i aktiviteter. Uppläggningen nu är att utnyttja Kompis och LB-systemet, så att endast de som faktiskt deltagit i aktiviteter ingår i undersökningen. Mer om undersökningsmetoden följer i nästa avsnitt. Viktigt att notera är att jämförelser av resultat från de föregående undersökningarna med den nuvarande måste ske med försiktighet(och i vissa delar inte heller är möjliga), då ansatserna är så pass olika.

3


3.1

Metodbeskrivning

Undersökningen har riktats till två kategorier, dels de som registrerats som deltagare i aktiviteter i Kompis, dels de som registrerats i LB-systemet. För Kompisdelen har populationen avgränsats genom att endast aktiviteterna KURS och RÅDGIVNING ingår, målgrupperna MYNDIGHET och RÅDGIVARE uteslutits, startdatum för aktivitet ska vara före 1 januari 2009 (undantag för målområde SKOG). Därutöver har endast medtagits personer med korrekta personnummer i åldern 15-74 år. Den s.k. rampopulationen från Kompis blir då 50 874 poster. Ett urval på 8 276 personer har dragits med stratifiering efter KURS/RÅDGIVNING och MÅLOMRÅDE enligt nedan: Kurs

Målområde

Rådgivning

Summa

DJUR

Djurens välfärd

506

125

631

EKO

Ekologisk produktion

506

506

1012

FÖRET1

Företagsutveckling axel 1

506

193

699

FÖRET3

Företagsutveckling axel 3

506

195

701

GIFTFRI

Giftfri miljö

176

146

322

SKOG

Hållbart skogsbruk

677

662

1339

KLIMAT

Begränsad klimatpåverkan

438

17

455

LANDSB

Landsbygdsutveckling

506

81

587

RIKTODL

Ett rikt odlingslandskap

506

506

1012

TVÄRV

Tvärvillkor

0

506

506

ÖVERGÖD

Ingen övergödning

506

506

1012

4833

3443

8276

Summa

För LB-systemet har en totalundersökning genomförts av företagsstöd för kompetensutveckling, vilket (efter några dubblettborttagningar från det ursprungliga registret) innebär 103 personer med Företagsutveckling axel 1 och 137 personer med Företagsutveckling axel 3. Uppgifterna har samlats in i blanketter som varit målområdesanpassade, men med sex gemensamma frågor. Målområdena Företagsutveckling axel 3 och Landsbygdsutveckling har haft en gemensam blankett. Inför utsändningen av blanketter printades på varje blankett typ av aktivitet (kurs eller rådgivning), kort beskrivning av aktiviteten enligt Kompis samt startdatum för aktiviteten enligt Kompis. För företagsstöd för kompetensutveckling fanns dock inte denna detaljerade information tillgänglig i LB-systemet utan endast uppgift om att stöd för kompetensutveckling beviljats visst år. 4


Insamlingen har skett enligt normala rutiner, dvs. två påminnelser har skickats ut där den andra innehöll ny blankett. För att förbättra svarsfrekvensen bestämdes också under undersökningens gång att genomföra viss insamling via telefon bland de som inte svarat. Enkätsvaren har dataregistrerats med hjälp av skanning. Granskning och rättning har gjorts med logiska kontroller och rimlighetskontroller. En utförligare metodbeskrivning lämnas i den tekniska rapporten i bilaga till den här rapporten.

3.2

Kvalitetsbedömning

I en statistisk undersökning beror tillförlitligheten i resultaten av ett antal olika felkällor, som var och en kan påverka resultaten i olika riktning. De felkällor som är av störst intresse i den här undersökningen är ramfel, mätfel, urvalsfel och bortfallsfel. Vad beträffar ramen (Kompis databasen) gjordes våren 2009 studier av Jordbruksverket lokalt på olika länsstyrelser för att bedöma bl.a. möjligheterna att utnyttja den för EUrapportering av kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet. Dessa studier tyder på att ca 10 % av deltagarna i olika aktiviteter inte finns registrerade p.g.a. saknat personnummer och alltså inte kan bli utvalda i föreliggande undersökning. I samband med telefonkontakter till SCB visade det sig att ramen också innehöll personer som inte borde ingå. Det handlade om att kursledare, journalister, tjänstemän på länsstyrelser m.fl. registrerats som deltagare i aktivitet då de egentligen närvarat i andra syften än kompetensutveckling. Mätfel uppstår då urvalspersonen ger felaktiga svar. Utifrån ca 200 inkomna telefonsamtal kring uppgiftslämnandet är de största riskerna för fel av detta slag i den här undersökningen följande: Personen har deltagit i flera aktiviteter (men enligt ansatsen i undersökningen bara blivit utvald för en) och är osäker på vilken svaren ska avse eller kanske ger ett samlat svar för alla aktiviteter. Det har också framkommit vid uppgiftslämnarkontakterna att en del svar blir osäkra eftersom aktiviteten legat långt bak i tiden. Identifikationen av aktiviteter har delvis försvårats av att beskrivningarna inte varit tillräckligt utförliga (eller anpassade till den förevarande användningen) och att datumangivelserna varit schabloniserade (t.ex. uppges många aktiviteter ha utförts på nyårsdagen). I samband med kontakterna har SCB så långt möjligt försökt hjälpa till att identifiera aktiviteten, t.ex. genom att informera om vem som varit kursledare, men då det ändå inte lyckats har vi fått acceptera bortfall framför att riskera mätfel. Urvalsfelet (inte relevant för LB-systemet) beror på att ett urval och inte hela populationen har undersökts. Felets storlek varierar beroende på antalet svarande i den redovisningsgrupp man vill studera. Medelfelet för samtliga variabler har beräknats och redovisas i separata tabeller. Tillsammans med punktskattningen, som också redovisas i tabeller och i tablåer och diagram i rapporten, kan ett 95 % - igt konfidensintervall beräknas som punktskattningen ± 1,96 x medelfelet. Svarsfrekvensen i undersökningen varierar mellan målområden och är i genomsnitt ca 60 %. En översiktlig bild av blankettinflöde och bortfall per målområde lämnas i den tekniska rapporten (se bilaga). Det partiella bortfallet varierar mellan frågorna men kan betraktas som förhållandevis lågt. Effekterna av bortfallet kan bara bedömas om man vet hur bortfallet eventuellt skiljer sig från de som inkommit med svar. 5


Fel som uppstått under bearbetningen (registrering, granskning, rättning etc.) bedöms vara små.

6


4

Resultat

Resultaten i avsnitt 3 avser i 3.1 övergripande frågor kring utbildningen, avsnitt 3.2 de gemensamma frågorna utan uppdelning på målområden och avsnitt 3.3 (3.3.1 -3.3.11) målområdesvisa resultat. Resultat från företagsstöd för kompetensutveckling redovisas i sin helhet i avsnitt 3.4.

4.1

Sammanfattning

Kurs I registret finns registrerat närmare 32 000 kurstillfällen (antal kurser x deltagande personer över 16 år). Kurstillfällena innefattar knappt 22 000 personer. En av tre deltagare är kvinna. Drygt tre av fyra har bara deltagit i en kurs medan ca 23 % deltagit i flera kurser. Tablå 1 Fördelning för kurs efter kön, procent Kön Män Kvinnor

Personer 67 33

Kurstillfällen 68 32

Åldersfördelningen visas nedan i tablå 2. Tablå 2 Fördelning för kurs efter åldersklass, procent Ålder - 39 år 40-54 år 55- år

Personer 20 34 45

Kurstillfällen 20 35 45

Tablå 3a Fördelning för kurs efter produktionsområde, procent Exklusive Hållbart skogsbruk Produktionsområde 1 2

3

4

5

6

7

8

Personer

10

12

8

14

30

8

5

12

Kurstillfällen

10

12

8

13

32

7

5

14

Knappt ⅓ av deltagarna kommer från produktionsområde 5, Götalands skogsbygder. Tablå 3b Fördelning för kurs efter riksområde, procent Hållbart skogsbruk Riksområde RO1

RO2

RO3

Personer

25

42

32

Kurstillfällen

25

42

33

7


Nedan visas kurstillfällenas fördelning på målområde: Tablå 4 Kurstillfällen efter målområde, procent

Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Ekologisk produktion Djurens välfärd Ingen övergödning Begränsad klimatpåverkan Företagsutveckling axel 1 Företagsutveckling axel 3

1 7 6 11 3 2 8 8

Landsbygdsutveckling

2

Tvärvillkor

0

Hållbart skogsbruk Summa

50 100

Målområdet Hållbart skogsbruk är i särklass störst med 50 %. Djurens välfärd kommer därefter med 11 %, följt av Företagsutveckling axel 1 respektive axel 3. För 72 % av kurstillfällena angav deltagarna att de deltog i egenskap av jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare. Här är det stora skillnader mellan målområden: 87 % inom målområde Hållbart skogsbruk angav jordbrukare m.m. medan deltagarna inom Företagsutveckling axel 3 eller Landsbygdsutveckling angav detta i 35 % respektive 22 % av fallen. Rådgivning För rådgivning finns drygt 19 000 rådgivningstillfällen registrerade för undersökningsperioden. Dessa rådgivningstillfällen avser närmare 11 000 personer. För rådgivning visar materialet att ca 64 % av personerna mottagit rådgivning en gång medan 36 % mottagit rådgivning vid flera tillfällen. Fördelningen efter kön nedan visar att kvinnor deltar relativt mer sällan i rådgivning än i kurs, jämför tablå 1 och tablå 5. Tablå 5 Deltagare i rådgivning efter kön, procent Kön Män Kvinnor

Personer 84 16

Kurstillfällen 85 15

Åldersfördelningen visas nedan i tablå 6. Åldersfördelningen är i stort densamma som för kurs. Tablå 6 Deltagare i rådgivning efter åldersklass, procent Ålder - 39 år 40-54 år 55- år

8

Personer 18 36 46

Kurstillfällen 18 36 46


Tablå 7a Fördelning för rådgivning efter produktionsområde, procent Exklusive Hållbart skogsbruk Produktionsområde 1 2

3

4

5

6

7

8

Personer

10

12

8

14

30

8

5

12

Kurstillfällen

10

12

8

13

32

7

5

14

Inom rådgivning kommer ca 30 % av deltagare från produktionsområde 5, Götalands skogsbygder. Tablå 7b Fördelning för rådgivning efter riksområde, procent Hållbart skogsbruk Riksområde RO1

RO2

RO3

Personer

35

40

25

Kurstillfällen

35

40

25

En jämförelse med tablå 3b visar att inom RO1 är det relativt vanligare med rådgivning än med kurs. Motsatsen gäller för RO3. Nedan visas rådgivningstillfällenas fördelning på målområde: Tablå 8 Rådgivningstillfällen efter målområde, procent Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Ekologisk produktion Djurens välfärd Ingen övergödning Begränsad klimatpåverkan Företagsutveckling axel 1 Företagsutveckling axel 3 Landsbygdsutveckling Tvärvillkor Hållbart skogsbruk Summa

1 11 6 1 18 0 2 2 1 8 51 100

Liksom för kurs dominerar Hållbart skogsbruk med drygt 50 %. Sedan följer för rådgivning Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap. 83 % av deltagarna i rådgivning angav att de deltog i egenskap av jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare. Detta resultat ligger högre än för kursdeltagarna. Även här är det vissa skillnader mellan målområden, men för alla målområden med undantag av Hållbart skogsbruk, Företagsutveckling axel 3 och Landsbygdsutveckling angavs detta till över 80 %.

9


Utbildningens effekt Kursdeltagarna visar något högre grad av nöjdhet (fråga 3A) än deltagarna i rådgivning. Om man summerar procenttalen för de två mest positiva svaren (i mycket hög eller ganska hög utsträckning) så återfinns 80 % av dem som gått kurs där. 72 % svarar så angående att gå ytterligare kurs (fråga 3C) och 75 % kan rekommendera kursen till andra (fråga 3E). De som deltagit i rådgivning är mycket eller ganska nöjda i 74 % av fallen, 58 % kan tänka sig att åter delta i rådgivning och 67 % kan rekommendera rådgivning till andra. På frågan om utbildningen stärkt den tillfrågades företag (fråga 3D) svarar 25 % av dem som gått kurs och 28 % av deltagarna i rådgivning att detta skett i mycket eller ganska hög utsträckning. Då ska noteras att 15 % av kursdeltagarna respektive 10 % av rådgivningsdeltagarna inte anser frågan relevant. Fråga 6 (fråga 10 för Företagsutveckling axel 3 samt Landsbygdsutveckling) i blanketten kan sägas sammanfatta utbildningens effekt. Där ser man att ca 42 % av kursdeltagarna och 62 % av de som deltagit rådgivning anger att utbildningen haft åtminstone viss påverkan på sättet att arbeta på gården. Utbildningen har också bidragit till att man arbetar mer miljövänligt liksom att produktionsmetoderna förbättrats. Tablå 9 Andel som angivit att kursen åtminstone i viss mån bidragit till förändring, procent Kurs

Rådgivning

Förändrat sättet att arbeta på gården

42

62

Arbetar mer miljövänligt

40

57

Förbättrade produktionsmetoder

37

42

Introducerat nya produkter

23

24

Nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

18

17

Endast runt 10 % anger att utbildningen påverkat i mycket eller ganska hög utsträckning, men en större grupp markerar just alternativet ”i viss utsträckning”.

10


4.2

Inledande frågor

Exklusive företagsstöd för kompetensutveckling Sätt att få reda på att kursen/rådgivningen fanns, procent (fråga 1) Deltagare i Via ett informationsblad/nyhetsbrev Muntligt från en granne eller annan person Via personlig inbjudan Via en annons i lokaltidningen Via en annons i lantbrukspress Via en annons på Internet Frågade själv På annat sätt Summa

Kurs Rådgivning 36 41 19 16 24 16 7 7 3 6 3 1 2 5 5 8 100 100

För både kurs och rådgivning dominerar informationsblad/nyhetsbrev, som är ca 40 % och ungefär dubbelt så vanligt som de närmast följande kanalerna, muntligt från granne/annan person eller personlig inbjudan. Mönstret är detsamma för män och kvinnor och även för olika åldersklasser.

Önskemål om sätt att i framtiden få kännedom utbildningar/rådgivning, procent (fråga 2) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Annons i informationsblad Söka själv på webbplats (Internet) Annons i lokaltidning Annons i lantbrukspress Arrangörerna bör kontakta personligen Ta kontakt själv Andra medier – radio, TV, mobiltjänster Inga speciella önskemål

Kurs Rådgivning 50 48 13 7 21 21 17 24 29 23 3 6 3 1 11 11

För både kurs och rådgivning är annons i informationsblad det i särklass mest angelägna, ungefär hälften vill ha informationen den vägen. Detta gäller båda könen och även för olika åldersklasser. De upp till 39 år är mest positiva till att själva söka informationen på internet.

11


Deltagarnas svar på frågor om utbildningen, procent (fråga 3) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

Kurs Rådgivning

i viss utsträckning Kurs

Rådgivning

A Nöjd med kursen/rådgivningen? B Nöjd med informationsmaterialet från fick vid kursen/rådgivningen?

80

74

17

22

73

69

20

23

C Kan du tänka sig att delta i fler utbildningar? D Kursen/rådgivningen har bidragit till att stärka företaget

72

58

22

29

25

28

36

41

E Vill rekommendera kursen/rådgivningen till andra?

75

67

18

24

Fråga Kommentar Nöjdheten är mycket hög både för kurs och rådgivning, oavsett kön. De två mest A positiva omdömena (mycket hög utsträckning resp. ganska hög utsträckning) utgör 80 % för kurs. De under 40 år är något mindre positiva än övriga åldersgrupper. B

Nöjdheten med informationsmaterialet ger i stort samma bild som för innehållet i kurs/rådgivning, dock några procentenheter lägre för de två mest positiva omdömena.

C

Attityden till att delta i fler kurser är mer positiv än för rådgivning. Kvinnor är något mer positiva än män till att delta i ytterligare utbildning. De under 40 år är mest positiva till ytterligare utbildning, närmare 80 % har svarat något av de två mest positiva omdömena vad gäller kurser och motsvarande siffra är ca 76 % för rådgivning.

D

Det är mycket små skillnader mellan kurs och rådgivning. Det vanligaste svaret är I viss utsträckning, dvs. ett neutralt svar som utgör 36-41 %. Mest positiva åldersgrupp är de under 40 år. För kurser finns en stor del Ej relevant, i stor utsträckning bestående av kvinnor och personer under 40 år.

E

För både kurs och rådgivning rekommenderar flertalet utbildningen för andra, ungefär 70 % vad gäller kurs och något färre vad gäller rådgivning. Attityden är i stort densamma för alla åldersklasser.

Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

12

Kurs Rådgivning 71 82 7 4 8 2 1 2 18 12


Den helt övervägande delen, över 70 % för kurs och över 80 % för rådgivning har deltagit i sin roll som jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare. De under 40 år är de som vanligast deltagit i kurs också som anställd eller i annan roll.

Område inom vilket man önskade utveckla kunskaper, procent (fråga 5) Alla målområden utom företagsutveckling axel 1, axel 3 respektive Landsbygdsutveckling Flera svar kan förekomma Deltagare i Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

Kurs 63 23 10 13 5 1 8 3 1 1 2 14

Rådgivning 66 26 4 7 7 0 4 3 0 1 1 17

Miljörelaterade frågor är det klart viktigaste området att utveckla sina kunskaper i. Detta anges av drygt 60 % för kurser och runt 65 % för rådgivning. Djurhållning kommer på andra plats med 20-25 %. Inga direkta skillnader mellan könen noteras.

Område inom vilket man önskade utveckla kunskaper, procent (fråga 5) Målområden: Företagsutveckling axel 1, axel 3 respektive Landsbygdsutveckling Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Hantverk Restaurang, mat & dryck Miljö Service/tjänsteverksamhet Turism Naturarv Kulturarv Entreprenad Data/IT Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Produktutveckling Bredband och telekommunikation Annat

Deltagare i Kurs Rådgivning 17 25 34 40 12 7 16 10 11 5 8 10 15 18 8 4 16 10 8 6 4 0 23 31 14 11 21 14 0 0 24 5

13


Ämnet Djurhållning ligger högst för både kurs och rådgivning, följt av Starta och utveckla företag. För kurs har över 20 % angivit ”Annat” medan miljörelaterade frågor ligger på den nivån för rådgivning. Generellt är intresset jämnt fördelat.

Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6/10) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Kurs

Rådgivning

Kurs Rådgivning

8

18

34

44

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

8

8

15

16

C förbättrat vår produktionsmetod

10

14

27

28

D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

5

4

13

13

E börjat arbeta mer miljövänligt

11

17

29

40

Fråga Kommentar Utbildningarna har vanligen förändrat sättet att arbeta I åtminstone viss utsträckning. A Drygt 40 % för kurs och drygt 60 % för rådgivning har svarat att utbildningen påverkat sättet att arbeta åtminstone i viss utsträckning. Kvinnor har varit mer positiva att förändra än män med anledning av utbildningen. B

Lite mer än 20 % av deltagare i utbildning har introducerat nya produkter, ändrat produktionsinriktning etc. i åtminstone viss utsträckning, något vanligare bland män än kvinnor. De över 55 år har varit något mindre förändringsbenägna än övriga grupper.

C

Produktionsmetoderna har förbättrats för ungefär 10–15 % av deltagarna i kurs eller rådgivning. Kurser till gruppen under 40 år samt rådgivning till gruppen 40-54 år har varit mest givande, där 18 % har angett mycket eller ganska hög förbättring.

D

Utbildningarna har nästan inte alls påverkat användningen av nya IT- och datorbaserade hjälpmedel. Runt 70 % har svarat Inte alls eller Ej relevant, medan mycket hög eller ganska hög förändring utgörs sammanlagt av ca 5 %.

E

Det vanligaste svaret I viss utsträckning utgör ungefär 30 % för kurs och 40 % för rådgivning, med övervikt för männen. 11 % av deltagarna i kurs har svarat i mycket hög eller ganska hög utsträckning medan siffran för deltagarna i rådgivning är 17 %.

14


4.3

Resultat per målområde

4.3.1

Målområde Giftfri miljö

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 343 objekt för kurs och 261 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön visas nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

17

14

40-54

42

39

55-

41

50

100

100

Män

85

91

Kvinnor

15

9

100

100

Kön

Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs Rådgivning 73 93 1 0 19 6 4 0 9 1

För detta målområde gäller att de flesta är företagare inom de areella näringarna.

15


Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Kurs

Rådgivning

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

78

90

Djurhållning

4

16

Starta och utveckla företag

4

1

Ekonomi och/eller ledarskap

5

5

Entreprenad

4

5

Data/IT

0

0

Produktutveckling

8

8

Hantverk

0

0

Restaurang, mat & dryck

0

0

Service

0

0

Turism

0

0

Annat

15

5

De miljörelaterade frågorna är det helt dominerande kunskapsområdet. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

10

11

40

57

14

2

19

19

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

13

7

44

36

11

1

14

19

E börjat arbeta mer miljövänligt

27

20

41

54

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

För de flesta frågor anger 40-60 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. För mer miljövänligt arbete anger ca 70 % detta, medan svaren för IT-hjälpmedel ligger betydligt lägre.

16


Deltagande efter vilka miljöersättningar jordbruksföretaget hade 2009, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Typ av miljöersättning

Kurs

Rådgivning

Miljöskyddsåtgärder

34

41

Ekologiska produktionsformer

15

10

Betesmarker och slåtterängar

32

49

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

20

41

Vallodling

54

63

Hotade husdjursraser

0

1

Minskat kväveläckage

15

44

Skötsel av våtmarker

2

6

Skyddszoner

24

24

Ersättning för vallodling, drygt 50 % och för miljöskyddsåtgärder, drygt 30 %, var vanligast bland kursdeltagare. För rådgivning var vallodling, drygt 60 % och betesmarker och slåtterängar, knappt 50 % vanligast. Frågan skulle endast besvaras av de som driver jordbruk vilket resulterat i att 57 % och 80 % av deltagare i kurs respektive rådgivning har svarat på frågan. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättningar efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ja

6

15

Nej, men planerar att göra det

16

27

Nej, planerar inte att göra det

77

59

Summa

100

100

Närmare 80 % av kursdeltagare planerar att inte ansluta sig till nya miljöersättningar medan motsvarande siffra för deltagare i rådgivning är nära 60 %. Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i Kurs

Rådgivning

(fråga 9) 1 – 10 hektar

17

3

10,1 – 50 hektar

32

18

50,1 – 100 hektar

22

35

100,1 – 200 hektar

17

31

Mer än 200 hektar

6

9

Inte aktuellt

6

4

100

100

Summa

17


ingående areal betesmark, procent (fråga 10) 1 – 5 hektar

30

32

5,1 – 10 hektar

11

16

10,1 – 20 hektar

6

11

20,1 – 40 hektar

6

5

Mer än 40 hektar

3

8

Inte aktuellt

44

29

Summa

100

100

Omkring 5 % av deltagarna i utbildning brukar ingen åker. Ungefär hälften av deltagarna i kurs har mer än 50 hektar åker medan motsvarande siffra för deltagare i rådgivning är 75 %. Vanligen har deltagarna en begränsad areal betesmark, ungefär 30 % har 1-5 hektar. Drygt 40 % bland kursdeltagarna och knappt 30 % bland deltagarna i rådgivning har ingen betesmark. Hur deltagarna vill lära sig mer om växtskyddsmedel, procent (fråga 11) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Individuell rådgivning på min gård

26

33

Kurs

47

31

Fält- eller gårdsvandring

36

41

Studieresa

19

12

Studiecirkel

8

8

Informationsbroschyrer

23

21

Annat sätt Vet inte/ begränsat intresse av att lära mig mer om användning/hantering av växtskyddsmedel

2

1

15

14

Individuell rådgivning, kurs eller fält-/gårdsvandring är de tre populäraste sätten att lära mer om växtskyddsmedel. Bland de som deltagit i kurs rankas det alternativet högst, över 45 %, medan de som deltagit i rådgivning klassar fält-/gårdsvandring främst, drygt 40 %. Hur deltagarna utfört kemisk bekämpning 2009, procent (fråga 12) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ingen kemisk bekämpning utfördes 2009

25

6

Utfördes av person inom lantbruksföretaget

51

77

Lejdes ut till person utanför lantbruksföretaget

9

9

Delvis av person inom, delvis av person utanför lantbruksföretaget

4

1

Ej relevant

10

7

Summa

100

100

18


Kemisk bekämpning utfördes till drygt hälften resp. nära 80 % av personer inom lantbruksföretaget för kursdeltagare resp. deltagare i rådgivning. Deltagarna efter hur stor andel av åkerarealen som bekämpades kemiskt 2009, procent (fråga 13) Deltagare i Kurs

Rådgivning

1 – 24 procent

41

8

25 – 49 procent

14

15

50 – 100 procent

45

77

Summa

100

100

Det finns en stor skillnad i hur stor andel av åkerarealen som bekämpades kemiskt mellan de som gått kurs resp. deltagit i rådgivning. Siffrorna är drygt 40 % resp. knappt 80 % som bekämpat 50-100 % av åkerarealen.

Deltagarna efter svar på frågor om utbildningens effekt, procent (fråga 14) Andel som instämde i påståendet mycket eller ganska hög utsträckning viss utsträckning Fråga

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

Jag har efter kursen/rådgivningen ändrat min användning/hantering av växtskyddsmedel

13

14

36

44

Med anledning av kursen/rådgivningen planerar jag att inom två år ändra min användning/hantering av växtskyddsmedel

10

6

19

29

Kursen/rådgivningen har ökat mitt intresse för växtskyddsfrågor i allmänhet

24

24

39

51

De som deltagit i rådgivning har varit något mer förändringsbenägna än kursdeltagarna, över hälften har i viss utsträckning (eller mer) ändrat användningen, mot knappt hälften för kursdeltagare. Även för förändring inom två år gäller att de som deltagit i rådgivning är något mer beredda att ändra användningen, men nivån är runt 30 %. Över 60 % av de som deltagit i kurs har fått ökat intresse (viss utsträckning eller mer) för växtskyddsfrågor. För deltagare i rådgivning är motsvarande siffra ca 75 %.

19


Betydelse av den kunskapen från kursen/rådgivningen för att ändra användning/hantering av växtskyddsmedel, procent (fråga 15) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Mycket eller ganska stor betydelse

23

28

Liten eller ingen betydelse

58

61

Har ingen åsikt/minns inte

4

1

Ej relevant

14

9

Summa

100

100

Kunskapen som erhållits vid utbildningen har haft mycket stor eller ganska stor betydelse för ändrad användning av växtskyddsmedel för ungefär 25 % av kursdeltagare och knappt 30 % för deltagare i rådgivning.

4.3.2

Målområde Ett rikt odlingslandskap

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 2 275 objekt för kurs och 2 066 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

15

14

40-54

29

40

55-

56

47

100

100

Män

63

81

Kvinnor

37

19

100

100

Kön

Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

20

Kurs 53 7 3 1 42

Rådgivning 89 5 2 0 7


De flesta som deltagit i rådgivning är företagare inom de areella näringarna. För kursdeltagarna gäller att drygt hälften är jordbrukare m.m. medan en mycket stor grupp angivit ”annan” roll Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

Kurs

Rådgivning

54 14 4 2 2 1 3 16 1 2 7 26

69 41 6 7 4 1 5 0 0 0 5 6

De miljörelaterade frågorna är mest betydelsefulla kunskapsområde. Inom rådgivning är djurhållning ett viktigt ämne. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

7

12

23

42

5

6

7

16

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

5

10

10

27

2

5

6

16

E börjat arbeta mer miljövänligt

13

16

25

39

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

De områden där utbildningen haft störst påverkan är sättet att arbeta på gården samt att arbeta mer miljövänligt.

21


Deltagande efter miljöersättning, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Miljöskyddsåtgärder

12

17

Ekologiska produktionsformer

18

28

Betesmarker och slåtterängar

75

92

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

44

40

Vallodling

56

65

Hotade husdjursraser

7

3

Minskat kväveläckage

4

13

Skötsel av våtmarker

4

4

Skyddszoner

8

6

Vanligast är att deltagarna i utbildning haft miljöersättningar för Betesmarker och slåtterängar, över 75 % för kursdeltagare och över 90 % för deltagare i rådgivning. Näst vanligast är ersättning för Vallodling, drygt 50 % resp. drygt 60 %. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättningar efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ja

6

19

Nej, men planerar att göra det

24

27

Nej, planerar inte att göra det

70

54

Summa

100

100

Endast ca 5 % har anslutit sig till nya miljöersättningar efter genomgången kurs, medan motsvarande siffra för rådgivning är knappa 20 %. Tittar man på kön eller ålder observeras inga stora skillnader.

22


Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i Kurs

Rådgivning

(fråga 9) 1 – 10 hektar

34

24

10,1 – 50 hektar

33

32

50,1 – 100 hektar

8

20

100,1 – 200 hektar

6

9

Mer än 200 hektar

2

5

Inte aktuellt

18

9

Summa

100

100

1 – 5 hektar

37

26

5,1 – 10 hektar

20

20

ingående areal betesmark, procent (fråga 10)

10,1 – 20 hektar

10

19

20,1 – 40 hektar

7

16

Mer än 40 hektar

5

15

Inte aktuellt

22

4

Summa

100

100

Beträffande brukad areal åker återfinns de flesta deltagarna de två lägsta storleksklasserna, ungefär 67 % för kursdeltagare och ungefär 56 % för deltagare i rådgivning. Arealen betesmark är för ungefär 2/3 under 20 hektar. Över 20 % av kursdeltagarna har ingen betesmark. Deltagarna efter svar på frågor om utbildningen, procent (fråga 11) Andel som instämde i påståendet I mycket eller ganska hög utsträckning I viss utsträckning Fråga

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

Kursen/rådgivningen har ökat mitt intresse för biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden

48

43

33

35

Kursen/rådgivningen har ökat min kunskap om biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden

48

41

33

37

Närmare hälften av de som gått kurs har redovisat ökat intresse (i mycket eller i ganska hög utsträckning) för biologisk mångfald m.m. medan motsvarande siffra för rådgivningsdeltagare är drygt 40 %. Närmare hälften av de som gått kurs anser att de ökat sina kunskaper (i mycket eller i ganska hög utsträckning) om biologisk mångfald m.m. medan motsvarande siffra för rådgivningsdeltagare är ca 40 %. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten. 23


Finns planer på att vidta några åtgärder med anledning av kursen/rådgivningen? Procent (fråga 12) Deltagare i Kurs

Ja Nej Vet ej Summa

Rådgivning

27

26

42

37

31

37

100

100

Ungefär var fjärde deltagare i kurs/rådgivning avser att vidta åtgärder av något slag med anledning av utbildningen. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten.

4.3.3

Målområde Ekologisk produktion

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 2 012 objekt för kurs och 1 050 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

21

20

40-54

45

51

55-

34

29

100

100

Män

63

82

Kvinnor

37

18

100

100

Kön

24


Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs 76 4 7 3 17

Rådgivning 92 2 3 0 4

För detta målområde gäller att de flesta är företagare inom de areella näringarna. Detta är särskilt tydligt för rådgivning. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

Kurs

Rådgivning

60 45 15 7 1 0 15 1 1 1 1 11

54 60 12 10 2 0 5 1 2 0 2 9

Miljörelaterade frågor samt djurhållning är de helt dominerande områdena. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

11

23

39

44

12

20

24

23

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

18

21

30

35

6

6

9

16

E börjat arbeta mer miljövänligt

19

26

34

33

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

25


För de flesta frågor anger 50-60 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. Svaren för IT-hjälpmedel ligger lägre. Deltagande efter miljöersättning, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Miljöskyddsåtgärder

17

24

Ekologiska produktionsformer

72

80

Betesmarker och slåtterängar

69

74

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

32

36

Vallodling

72

83

Hotade husdjursraser

5

4

Minskat kväveläckage

14

23

Skötsel av våtmarker

5

7

Skyddszoner

11

13

Mest vanligt är att deltagarna i utbildning haft miljöersättningar för Ekologiska produktionsformer, över 70 % för kursdeltagare och 80 % för deltagare i rådgivning, för Vallodling, drygt 70 % resp. 83 %.och för Betesmarker och slåtterängar knappt 70 % resp. lite över 70 %. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättningar efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ja

16

30

Nej, men planerar att göra det

19

18

Nej, planerar inte att göra det

64

53

Summa

100

100

Ungefär 16 % har anslutit sig till nya miljöersättningar efter genomgången kurs, medan motsvarande siffra för rådgivning är 30 %. Det föreligger inga stora skillnader beroende på kön eller ålder.

26


Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i Kurs

Rådgivning

(fråga 9) 1 – 10 hektar

15

14

10,1 – 50 hektar

28

23

50,1 – 100 hektar

24

29

100,1 – 200 hektar

20

20

Mer än 200 hektar

6

13

Inte aktuellt

7

1

100

100

1 – 5 hektar

23

16

5,1 – 10 hektar

15

15

10,1 – 20 hektar

17

24

20,1 – 40 hektar

14

14

Mer än 40 hektar

14

17

Inte aktuellt

17

14

Summa

100

100

Summa

ingående areal betesmark, procent (fråga 10)

För åker finns de flesta deltagarna i storleksklasserna 10,1-50 hektar och 50,1-100 hektar, för den förstnämnda gruppen ungefär 28 % för kursdeltagare och ungefär 23 % för deltagare i rådgivning, resp. 24 % och 29 % i den andra gruppen. Arealen betesmark är relativt jämnt fördelad på storleksgrupper, med en viss övervikt för den lägsta gruppen 1-5 hektar för de som gått kurs och för gruppen 10,1- 20 hektar för de som deltagit i rådgivning. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten. Deltagarna efter situationen/planerna vad gäller ekologisk produktion? Procent (fråga 11) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Lagt om driften före 2007

56

52

Lagt om driften mellan 2007 och 2009 Planerar att lägga om driften till ekologisk produktion före 2012 Inga planer på att lägga om driften till ekologisk produktion före 2012

10

22

6

7

19

13

Vet inte

10

6

Summa

100

100

Mer än hälften av de som deltagit i utbildning har lagt om driften till ekologisk produktion före 2007. Endast en liten andel, 6-7 % planerar att lägga om driften de närmaste åren. Det föreligger inga stora skillnader beroende på kön eller ålder.

27


Planer för miljöersättning för ekologiska produktionsformer, procent (fråga 12) OBS! Andelarna i denna tablå är baserade endast på de som lagt om driften enligt fråga 11 ovan. Deltagare i Jag planerar att gå in i ett nytt åtagande när det nuvarande tar slut Jag tänker inte gå in i ett nytt åtagande när det nuvarande tar slut

Kurs

Rådgivning

69

72

8

7

Vet inte

23

21

Summa

100

100

Det är mycket vanligt att gå in i nya åtaganden vad gäller ekologiska produktionsformer då det nuvarande tar slut. Av de som lagt om driften enligt fråga 11 har knappt 70 % för kursdeltagare och drygt 70 % för deltagare i rådgivning planerat för nytt åtagande. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten. En av fem är dock osäker. Betydelsen av kunskap från rådgivningen/kursen för att lägga om driften till ekologisk produktion. Procent (fråga 13) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Mycket eller ganska stor betydelse

22

42

Liten eller ingen betydelse

43

37

4

1

Ej relevant

30

20

Summa

100

100

Har ingen åsikt

För drygt 20 % av kursdeltagarna och drygt 40 % av deltagare i rådgivning har utbildningen haft ganska stor eller mycket stor betydelse för att lägga om driften. För många är frågan inte relevant, då de redan lagt om driften. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten. Hur mycket rådgivningen/kursen har ökat intresset för ekologiskt lantbruk i allmänhet. Procent (fråga 14) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Mycket

10

12

Ganska mycket

31

30

Lite

24

29

Inte alls (d.v.s. oförändrat intresse)

30

26

Har ingen åsikt

5

3

100

100

Summa

Drygt 40 %, både vad gäller deltagare i kurs och rådgivning ansåg att intresset för ekologiskt lantbruk ökat (mycket eller ganska mycket) genom utbildningen. Variationen mellan kön och åldersgrupper är liten.

28


Möjlighet att få rådgivning eller delta i grupputbildning om ekologisk produktion, procent (fråga 15) Deltagare i I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning I viss utsträckning I mycket liten utsträckning Inte alls Ej relevant Summa

Kurs

Rådgivning

15

18

34

27

27

37

10

10

5

6

8

2

100

100

Närmare hälften av deltagare i kurs och ca 45 % av deltagare i rådgivning ansåg att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning haft möjlighet att få rådgivning eller delta i grupputbildning om ekologisk produktion. Metod för att lära sig mer om ekologisk produktion, procent (fråga 16) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Individuell rådgivning på min gård

38

65

Kurs

50

38

Fält- eller gårdsvandring

46

48

Studieresa

39

32

Studiecirkel

20

19

Informationsbroschyrer

30

32

Annat sätt

3

2

De som deltagit i kurs resp. rådgivning ansåg att dessa former var de bästa att lära mer om ekologisk produktion, 50 % resp. drygt 60 %. Dessa alternativ låg generellt högt, tillsammans med alternativen fält- eller gårdsvandring och informationsbroschyrer.

29


4.3.4

Målområde Djurens välfärd

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 3 602 objekt för kurs och 223 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

29

26

40-54

42

41

55-

29

34

100

100

Män

50

65

Kvinnor

50

35

100

100

Kön

Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs 63 5 17 1 19

Rådgivning 87 0 5 0 10

De flesta deltagarna är företagare inom de areella näringarna. Det gäller i synnerhet för rådgivning. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

30

Kurs 7 97 3 4 1 1 2 0 1 0 0 4

Rådgivning 21 90 15 11 3 2 0 0 0 0 0 2


Djurhållning är här, av naturliga skäl, det helt dominerande kunskapsområdet. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6)

Fråga

Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning

i viss utsträckning

Kurs

Kurs

Rådgivning

Rådgivning

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

12

15

41

49

6

11

18

18

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

14

18

27

38

2

4

10

18

E börjat arbeta mer miljövänligt

5

13

14

23

Utbildningen har haft störst påverkan på sättet att arbeta på gården och för förbättrade produktionsmetoder.

Ändringar i skötseln av djuren sedan 2007 för att förbättra djurvälfärden, procent (fråga 7) Deltagare i Kurs

Rådgivning

I mycket eller ganska stor utsträckning

34

50

I liten utsträckning eller inte alls

64

45

Enbart kurs, fördelning efter ålder -39

40-54

55-

I mycket eller ganska stor utsträckning

41

35

25

I liten utsträckning eller inte alls

57

63

71

Drygt var tredje kursdeltagare och hälften av deltagare i rådgivning har i mycket stor eller ganska stor utsträckning ändrat djurskötseln för att förbättra välfärden. Här finns en viss skillnad mellan åldersgrupper, då de äldsta tenderar att göra förändringar i lägre utsträckning. Betydelse av den kunskap som erhölls för att förbättra välfärden för djuren, procent (fråga 8) Deltagare i

Kurs

Rådgivning

Mycket eller ganska stor betydelse

43

57

Liten eller ingen betydelse

53

40

31


Ungefär 43 % av kursdeltagare och 57 % av deltagare i rådgivning ansåg att utbildningen hade mycket stor eller ganska stor betydelse för att förbättra välfärden för djuren. Kursdeltagarna under i åldersgruppen under 40 år ansåg till 51 % att kursen haft mycket eller ganska stor betydelse. Ökat intresse för ökad djurvälfärd, procent (fråga 9) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Mycket eller ganska mycket

51

67

Lite eller inte alls

47

30

Ungefär hälften av kursdeltagarna har fått ökat intresse (mycket eller ganska mycket) för djurvälfärd efter utbildningen, medan motsvarande för deltagare i rådgivning är ungefär två av tre. Åldersgruppen under 40 år hade högst andel ”mycket ökat intresse”. Hur deltagarna vill lära sig mer om ökad djurvälfärd, procent (fråga 10) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Individuell rådgivning på min gård

27

40

Kurs

64

40

Studiebesök

50

34

Studieresa

30

19

Studiecirkel

16

22

Informationsbroschyrer

29

31

Annat sätt

3

2

Vet inte/begränsat intresse

6

12

Bland kursdeltagare är kurs populärast för att lära mer om ökad djurvälfärd, 64 %, följt av studiebesök, 50 %. För deltagare i rådgivning ligger kurs och rådgivning främst, båda 40 %, följt av studiebesök, 34 %. De under 40 år föredrar individuell rådgivning. Områden där man vill lära sig mer om för att kunna öka djurens välfärd, procent (fråga 11) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Naturligt beteende

58

60

Inhysningssystem och stallmiljö

54

63

Skötselrutiner Välfärdsåtgärders ekonomiska betydelse

43

47

26

40

Djurhälsovård

64

56

Utevistelse och yttre miljö

38

37

Annat område

5

2

32


Bland både kursdeltagare och deltagare i rådgivning önskar mer än hälften lära sig mer om tre områden: djurhälsovård, naturligt beteende och inhysningssystem. Bland männen är intresset för inhysningssystem extra stort, 75 % för de som deltagit i rådgivning.

4.3.5

Målområde Ingen övergödning

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 995 objekt för kurs och 3 344 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

24

14

40-54

39

46

55-

37

41

100

100

86

95

Kön Män Kvinnor

14

5

100

100

Män mottar rådgivning på detta område i betydligt större omfattning än kvinnor. Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs Rådgivning 80 97 4 0 9 2 1 0 7 2

För detta målområde gäller att de flesta är företagare inom de areella näringarna.

33


Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

Kurs

Rådgivning

80

83

Djurhållning

28

40

Starta och utveckla företag

3

3

Ekonomi och/eller ledarskap

8

9

Entreprenad

5

3

Data/IT

2

1

Produktutveckling

5

2

Hantverk

1

0

Restaurang, mat & dryck

1

0

Service

1

0

Turism

1

1

Annat

11

3

De miljörelaterade frågorna är klart mest betydelsefulla kunskapsområde. Därefter kommer området Djurhållning. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

4

14

46

56

4

5

17

22

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

8

17

36

40

5

6

14

19

E börjat arbeta mer miljövänligt

15

26

40

50

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

För de flesta frågor anger 40-70 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten. Omdömet ”I viss utsträckning” dominerar dock markant över de starkare omdömena ”I mycket hög utsträckning” respektive ”I ganska hög utsträckning”. Högst ligger verksamhetsområdet arbeta mer miljövänligt, medan svaren för IT-hjälpmedel och introduktion av nya produkter ligger lägre. Rådgivning ligger konsekvent högre än kurs.

34


Deltagande efter miljöersättning, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma Deltagare i Kurs

Rådgivning

Miljöskyddsåtgärder

26

38

Ekologiska produktionsformer

19

13

Betesmarker och slåtterängar Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

58

60

37

37

Vallodling

72

66

Hotade husdjursraser

0

2

Minskat kväveläckage

21

49

Skötsel av våtmarker

8

9

Skyddszoner

25

28

Bland deltagare i kurs hade 72 % miljöersättning för vallodling och 58 % miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Dessa var också vanligast bland deltagare i rådgivning, 66 % resp. 60 %. För personer under 40 år var procenttalen ytterligare något högre. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättning efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ja

8

23

Nej, men planerar att göra det

31

20

Nej, planerar inte att göra det

61

57

Summa

100

100

Endast 8 % av kursdeltagare har anslutit sig till nya miljöersättningar efter utbildningen medan motsvarande siffra för deltagare i rådgivning är 23 %. Ungefär 60 % av både deltagare i kurs resp. rådgivning har inga planer på att ansluta sig till nya miljöersättningar.

35


Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i Kurs

Rådgivning

(fråga 9) 1 – 10 hektar

7

2

10,1 – 50 hektar

21

25

50,1 – 100 hektar

27

34

100,1 – 200 hektar

25

25

Mer än 200 hektar

15

13

Inte aktuellt Summa

5

1

100

100

ingående areal betesmark, procent (fråga 10) 1 – 5 hektar

23

22

5,1 – 10 hektar

15

16

10,1 – 20 hektar

14

16

20,1 – 40 hektar

13

13

Mer än 40 hektar

12

9

Inte aktuellt

23

23

Summa

100

100

Åkerarealen bland de som deltagit i utbildning är vanligen 50,1- 100 hektar följt av gruppen 100,1- 200 hektar. För de som deltagit i rådgivning är också gruppen 10,1- 50 hektar betydande. Närmare hälften av deltagarna i utbildning har 1-5 hektar betesmark eller ingen betesmark alls. De under 40 år har vanligen mer betesmark än de som är äldre. Ingår rådgivningen/kursen i Greppa Näringen, procent (fråga 11) Deltagare i Ja Nej Summa

Kurs

Rådgivning

51

87

49

13

100

100

Drygt hälften av kursdeltagarna har angett att utbildningen ingått i ”Greppa Näringen” medan motsvarande siffra för deltagare i rådgivning är nära 90 %. Det föreligger inga större skillnader mellan åldersgrupper.

36


Om den nya kunskapen inneburit genomförda förändringar i verksamheten … A) av vilken anledning genomfördes förändring(ar), procent (fråga 12) Deltagare i Kurs För att öka lönsamheten

Rådgivning 5

9

För ökad miljönytta

16

15

Både för ökad lönsamhet och miljönytta

42

60

Inte gjort förändringar

36

15

Summa

100

100

B)

vad tycker man är största miljönyttan, procent (fråga 13)

Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Minskad ammoniakförlust till luften

Kurs 23

Rådgivning 24

62

73

7

6

28

29

Minskad utlakning av kväve Minskad denitrifikation/ lustgasavgång Minskad fosforförlust

Det är 64 % av kursdeltagarna och 85 % av dem som fått rådgivning som besvarat denna fråga och därmed angivit att de gjort förändringar. De som gjort förändringar i sin verksamhet efter genomgången utbildning har till mellan 40 % och 60 % gjort det både för att öka lönsamheten och miljönyttan. Det föreligger inga större skillnader mellan åldersgrupper. Den viktigaste miljönyttan med genomförda åtgärder har runt 70 % bedömt vara minskad utlakning av kväve (62 % för kursdeltagare och 73 % för deltagare i rådgivning). Minskade fosforförluster kommer som nummer två, runt 30 % både för deltagare i kurs och för dem i rådgivning.

Om den nya kunskapen inte inneburit genomförda förändringar i verksamheten vad var skälet, procent (fråga 14) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Kunde inte se miljönyttan

18

18

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

10

10

Åtgärden var för kostsam att genomföra

19

23

Åtgärd planeras ske senare

59

50

Det är 48 % av kursdeltagarna och 31 % av dem som fått rådgivning som besvarat denna fråga och därmed angivit att de inte gjort förändringar. Av dem som inte vidtagit några åtgärder bedömde ca 10 % att utbildningen inte varit tillräckligt konkret och knappa 20 % kunde inte se miljönyttan med förändring. Vanligast var dock att åtgärder planeras senare, knappt 60 % för kursdeltagare och 50 % för deltagare i rådgivning. 37


4.3.6

Målområde Begränsad klimatpåverkan

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 624 objekt för kurs. Rådgivning tycks enligt detta material förekomma i mycket liten omfattning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs Ålder -39

23

40-54

38

55-

39 100

Kön Män

86

Kvinnor

14 100

Roll vid deltagande i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

53 10 14 1 28

Drygt hälften är företagare inom de areella näringarna. 28 % har angivit ”Annan”. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

Kurs 56

Djurhållning

6

Starta och utveckla företag

12

Ekonomi och/eller ledarskap

16

Entreprenad

10

Data/IT

1

Produktutveckling

13

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

0

Service

0

Turism

0

Annat

25

38


De miljörelaterade frågorna är det mest betydelsefulla kunskapsområdet. Ekonomi och ledarskap kommer därefter. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Kurs

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

3

28

4

13

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

5

18

3

11

E börjat arbeta mer miljövänligt

11

30

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

Ca 15-40 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. Högst ligger mer miljövänligt arbete. Allmänt så är attityden mindre positiv än för flera andra målområden. Deltagande efter miljöersättning, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Kurs Miljöskyddsåtgärder

33

Ekologiska produktionsformer

24

Betesmarker och slåtterängar Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

61

Vallodling

58

Hotade husdjursraser

2

Minskat kväveläckage

24

36

Skötsel av våtmarker

7

Skyddszoner

28

Ersättning för betesmarker och slåtterängar är vanligast, drygt 60 % av kursdeltagarna har angett detta. Närmast följer vallodling, knappt 60 % . För de under 40 år ligger motsvarande procenttal ytterligare något högre. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättningar efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i Kurs Ja

10

Nej, men planerar att göra det

23

Nej, planerar inte att göra det

67

Summa

100

39


Endast 10 % av kursdeltagarna har anslutit sig till nya miljöersättningar. Närmare 70 % planerar att inte ansluta sig till nya miljöersättningar. Närmare 40 % av de under 40 år planerar dock att ansluta sig. Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i kurs

(fråga 9) 1 – 10 hektar

13

10,1 – 50 hektar

16

50,1 – 100 hektar

17

100,1 – 200 hektar

22

Mer än 200 hektar

19

Inte aktuellt

14

Summa

100

ingående areal betesmark, procent (fråga 10) 1 – 5 hektar

21

5,1 – 10 hektar

11

10,1 – 20 hektar

14

20,1 – 40 hektar

14

Mer än 40 hektar

7

Inte aktuellt

33

Summa

100

Alla storleksklasser åker är någorlunda jämnt representerade bland deltagarna. Störst är gruppen 100,1- 200 hektar, 22 %. Omkring 14 % av deltagarna brukar ingen åker. Vanligen har deltagarna en begränsad areal betesmark, drygt 20 % har 1-5 hektar. 33 % bland kursdeltagarna har ingen betesmark.

40


Kursens ämne, procent (fråga 11) Deltagare i Kurs Minskade utsläpp av växthusgaser

24

Energieffektivisering

35

Anpassning till ett förändrat klimat

9

Förnybar energi

54

Annat Summa

12 100

Det vanligaste kursämnet var Förnybar energi, som 54 % redovisat, följt av Energieffektivisering, 35 %. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

Om den nya kunskapen inneburit genomförda förändringar i verksamheten - av vilken anledning genomfördes förändring(ar), procent (fråga 12) Deltagare i kurs För att öka lönsamheten

9

För klimatnyttan Både för att öka lönsamheten och för klimatnyttan

5 26

Annat

2

Den nya kunskapen har ej medfört förändringar

58

42 % har angett att den nya kunskapen inneburit någon förändring i verksamheten. Över 25 % har genomfört förändringar som syftar både till ökad lönsamhet och till klimatnytta (35 % bland de under 40 år). Om den nya kunskapen inte inneburit genomförda förändringar i verksamheten vad var skälet, procent (fråga 14) Flera svar kan förekomma

Deltagare i kurs

Klimatnyttan var oklar

4

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

5

Förändringen kräver för stor arbetsinsats

6

Förändringen kostar för mycket

25

Förändringen ska genomföras vid senare tillfälle

26

Annat

26

Den nya kunskapen har medfört förändringar

42

41


58 % har angett att den nya kunskapen inte inneburit någon förändring. De som inte vidtagit förändringar har vanligen angett att kostnaden skulle bli för hög (25 %), förändring avses ske senare (26 %) och ”Annat” (26 %). Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

4.3.7

Målområde Företagsutveckling axel 1

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 2 582 objekt för kurs och 343 för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

-39

24

24

40-54

44

49

Ålder

55-

32

27

100

100

Män

52

83

Kvinnor

48

17

100 %

100

Kön

Män och kvinnor deltar i kurser i ungefär samma omfattning. Kvinnor deltar i rådgivning i betydligt lägre utsträckning än män. Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs Rådgivning 56 90 15 5 7 2 1 0 27 4

För detta målområde gäller att de flesta är företagare inom de areella näringarna. Detta gäller i synnerhet för rådgivning

42


Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Hantverk Restaurang, mat & dryck Miljö Service/tjänsteverksamhet Turism Naturarv Kulturarv Entreprenad Data/IT Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Produktutveckling Bredband och telekommunikation Annat

Kurs

Rådgivning

22 54 9 11 8 3 7 4 10 6 3 22 19 25 0 16

38 68 1 2 2 2 5 2 1 1 0 16 9 6 0 6

Djurhållning är mest betydelsefulla kunskapsområdet. Även miljörelaterade frågor ligger högt. Produktutveckling ligger relativt högt för kurs. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

11

22

34

40

11

14

18

16

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

14

19

25

36

6

7

12

19

E börjat arbeta mer miljövänligt

11

18

22

33

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

För de flesta frågor anger 30-60 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. Högst ligger arbeta mer miljövänligt medan svaren för IT-hjälpmedel ligger lägst. Rådgivning har genomgående haft större förändringseffekt än kurs.

43


Deltagarna efter svar på frågor om utbildningen, procent (fråga 7) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A Lönsamheten i mitt företag har förbättrats

7

13

26

36

B Omsättningen i mitt företag har ökat

6

11

18

38

C Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna

16

20

30

33

D Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna

11

13

22

26

E Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats

14

13

20

25

F Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag G Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

2

8

7

13

2

4

6

5

23

17

35

34

7

7

12

10

H Jag har fått nya sociala kontakter I Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet

Fråga Kommentar Endast ca 7 % av kursdeltagare ansåg att lönsamheten förbättrats i mycket stor eller A ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 13 %. Det finns inget tydligt mönster vad gäller kön och ålder. B

Endast ca 6 % av kursdeltagare ansåg att omsättningen i företaget ökat i mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 11 %. Svaret Ej relevant gäller för mer än dubbelt så många kvinnor som män både vad gäller kurs och rådgivning.

C

Ca 16 % av kursdeltagare ansåg att samarbetskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 20 %.

D

Ca 11 % av kursdeltagare ansåg att affärskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 13 %. De under 40 år är mest positiva.

E

Ca 14 % av kursdeltagare ansåg att företagets produkter/tjänster utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 13 %. Det finns inget tydligt mönster vad gäller kön och ålder.

F

Endast ett par procent av kursdeltagare ansåg att nya arbetstillfällen skapats i företaget i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 8 %. Kvinnor hade varit något mer lyckosamma än män.

G

Endast ett par procent av kursdeltagare ansåg att företaget blivit mer medvetet om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 4 %.

44


H

Ca 23 % av kursdeltagare ansåg att de fått nya sociala kontakter i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 17 %. De under 40 år visar något högre siffror.

I

Endast ca 7 % procent av både kursdeltagare och deltagare i rådgivning ansåg att de ökat sitt engagemang för ideell verksamhet i mycket stor eller ganska stor utsträckning.

4.3.8

Målområde Företagsutveckling axel 3

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 2 683 objekt för kurs och 290 för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i kurs

rådgivning

-39

16

29

40-54

41

43

55-

42

28

100

100

43

42

Ålder

Kön Män Kvinnor

57

58

100 %

100

Fler kvinnor än män har deltagit i utbildningen på detta målområde, både för kurs och för rådgivning. Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

kurs rådgivning 35 36 27 46 4 4 3 2 37 19

Företagare inom de areella näringarna, andra landsbygdsföretagare och ”annan” är roller som anges i ungefär samma utsträckning.

45


Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Kurs

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Hantverk Restaurang, mat & dryck Miljö Service/tjänsteverksamhet Turism Naturarv Kulturarv Entreprenad Data/IT Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Produktutveckling Bredband och telekommunikation Annat

12 16 12 21 14 12 23 9 16 9 6 25 10 21 1 24

Rådgivning 12 20 9 23 11 20 32 8 8 14 0 45 16 25 0 4

Intresset är väl fördelat mellan olika kunskapsområden. För rådgivning ligger starta och utveckla företag högst med 45 % följt av turism med 32 %, medan för kurs restaurang, turism, starta eget samt produktutveckling alla ligger på 20-25 %. Sätt att genomföra kurs/rådgivning, procent (fråga 6) Flera svar kan förekomma Deltagare i kurs

rådgivning

Föreläsningar

80

37

Grupparbete

32

18

Arbete med egna exempel

19

62

För kurser var den vanligaste formen föreläsningar, 80 %, medan för deltagare i rådgivning var arbete med egna exempel vanligast, drygt 60 %. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

Om hela kursen genomfördes, procent (fråga 7) Deltagare i kurs

rådgivning

Ja

95

80

Nej

5

20

100

100

Summa

46


Kurserna fullföljdes till 95 % och rådgivningarna till 80 %. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper. Deltagarna deltog i kursen/rådgivningen i samband med (fråga 8) Flera svar kan förekomma Deltagare i kurs

kådgivning

Sitt företag

58

79

Ett projekt

13

10

Annat

29

10

Vanligen är deltagandet knutet till det egna företaget, knappt 60 % för deltagare i kurs och nära 80 % för deltagare i rådgivning. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper. Deltagarna efter svar på frågor om vad utbildningen bidragit till, procent (fråga 9) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Rådgivnin Kurs Rådgivning Kurs g

Fråga A Jag har blivit bättre på att leda projekt B Jag har blivit bättre på att samarbeta med andra i projektet C Jag har fått kontakter som är värdefulla för projektet D Jag har blivit mer miljömedveten E Jag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

6

14

26

26

14

19

22

24

26

40

30

28

12

27

28

21

3

21

16

10

Fråga Kommentar Endast ca 6 % procent av kursdeltagare ansåg att de blivit bättre på att leda projekt i A mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 14 %. B

Ungefär 14 % procent av kursdeltagare ansåg att de blivit bättre på att samarbeta med andra i projekt i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 19 %. Män och de under 40 år är mest positiva.

C

Ungefär 26 % procent av kursdeltagare ansåg att de fått kontakter som är värdefulla för projektet i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 40 %. Mest positiva är män som deltagit i rådgivning, ca 63 %.

D

Ungefär 12 % av kursdeltagare ansåg att de blivit mer miljömedvetna i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 27 %.

E

Endast några få procent av kursdeltagare och 21 % av deltagare i rådgivning ansåg att

47


de blivit mer medvetna om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Runt 40 % av kursdeltagare ansåg inte frågan relevant. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var 30 %. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 10) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

11

22

28

31

10

21

14

22

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

8

12

22

31

7

11

9

17

E börjat arbeta mer miljövänligt

7

15

24

28

För de flesta frågor anger 25-50 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. Miljövänligt ligger högst, och IThjälpmedel lägst. Rådgivning har gett högre förändring än kurs. Deltagarna efter svar på frågor om vad utbildningen bidragit till för företaget, procent (fråga 11) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning

Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A Lönsamheten i mitt företag har förbättrats

3

14

23

33

B Omsättningen i mitt företag har ökat

4

14

19

35

C Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna

17

28

28

38

D Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna

12

26

22

33

E Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats

11

27

25

26

F Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag G Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

4

10

7

14

2

9

9

8

H Jag har fått nya sociala kontakter

21

33

33

29

I Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet

10

17

16

15

48


Fråga Kommentar Ungefär 23 % av kursdeltagare ansåg att lönsamheten förbättrats i mycket stor eller A ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 14 %. De under 40 år är mest positiva. B

Endast ca 4 % av kursdeltagare ansåg att omsättningen i företaget ökat i mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 14 %.

C

Ca 17 % av kursdeltagare ansåg att samarbetskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 28 %.

D

Ca 12 % av kursdeltagare ansåg att affärskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 26 %.

E

Ca 11 % av kursdeltagare ansåg att företagets produkter/tjänster utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 27 %. Det finns inga större skillnader vad gäller kön och ålder.

F

Endast några få procent av kursdeltagare ansåg att nya arbetstillfällen skapats i företaget i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 10 %. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

G

Endast ett par procent av kursdeltagare ansåg att företaget blivit mer medvetet om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 9 %. Runt 80 % av kursdeltagare ansåg oavsett kön att de endera inte alls blivit mer medvetna eller att frågan inte var relevant.

H

Ca 21 % av kursdeltagare ansåg att de fått nya sociala kontakter i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 33 %.

I

Ungefär 10 % procent av kursdeltagare ansåg att de ökat sitt engagemang för ideell verksamhet i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffra för deltagare i rådgivning var ca 17 %. Gruppen som svarat inte alls eller ej relevant utgjorde ca 60 % både för kurs och rådgivning.

4.3.9

Målområde Landsbygdsutveckling

Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 783 objekt för kurs och 133 för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan:

49


Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i kurs

rådgivning

-39

14

16

40-54

35

32

55-

51

53

100

100

Män

50

49

Kvinnor

50

51

100 %

100

Ålder

Kön

Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

kurs rådgivning 22 55 11 18 2 3 3 0 64 32

Drygt hälften av de som deltagit i rådgivning är företagare inom de areella näringarna. För kurs är det ”annan” roll som dominerar. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Hantverk Restaurang, mat & dryck Miljö Service/tjänsteverksamhet Turism Naturarv Kulturarv Entreprenad Data/IT Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Produktutveckling Bredband och telekommunikation Annat

50

Kurs 12 9 26 4 6 8 13 18 43 7 1 8 6 7 1 70

Rådgivning 15 0 18 0 0 6 18 3 42 0 0 33 3 9 0 6


Kulturarv ligger högt för både kurs och rådgivning. För kurs ligger ”annat” i särklass högst med 70 %. Sätt att genomföra kurs/rådgivning, procent (fråga 6) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Kurs

Rådgivning

Föreläsningar

79

39

Grupparbete

44

24

Arbete med egna exempel

17

48

För kurser var den vanligaste formen föreläsningar, ca 80 %, varefter följde grupparben respektive arbete med egna exempel, drygt 40 % respektive knappt 20 %. För rådgivning var arbete med egna exempel vanligast. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper. Genomfördes hela kursen, procent (fråga 7) Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ja

91

78

Nej

9

22

Summa

100

100

Kurserna fullföljdes till 91 % och rådgivningen till 78 %. Det föreligger inga tydliga skillnader mellan kön eller åldersgrupper. Deltagarna deltog i kursen/rådgivningen i samband med .. (fråga 8) Flera svar kan förekomma

Deltagare i kurs

Sitt företag

rådgivning

25

73

Ett projekt

16

11

Annat

59

16

Vanligen var deltagandet i kurs knutet till ”Annat”, ca 60 %. Utbildning i samband med det egna företaget var ca 25 % och projekt ca 16 %. För rådgivning var 73 % knutet till det egna företaget. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

51


Deltagarna efter svar på frågor om vad utbildningen bidragit till, procent (fråga 9) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Kurs

Kurs

A Jag har blivit bättre på att leda projekt

27

21

B Jag har blivit bättre på att samarbeta med andra i projektet

31

24

C Jag har fått kontakter som är värdefulla för projektet

50

20

D Jag har blivit mer miljömedveten

24

17

E Jag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

13

18

Ovan finns inte rådgivningen redovisad p.g.a. för få observationer Fråga Kommentar Omkring 27 % procent av kursdeltagare ansåg att de blivit bättre på att leda projekt i A mycket stor eller ganska stor utsträckning. För ungefär 35 % var frågan inte relevant. B

Ungefär 31 % procent av kursdeltagare ansåg att de blivit bättre på att samarbeta med andra i projekt i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader mellan kön eller åldersgrupper.

C

Ungefär hälften av kursdeltagare ansåg att de fått kontakter som är värdefulla för projektet i mycket stor eller ganska stor utsträckning.

D

Ungefär 24 % av kursdeltagare ansåg att de blivit mer miljömedvetna i mycket stor eller ganska stor utsträckning.

E

Endast 13 % av kursdeltagare och 18 % av deltagare i rådgivning ansåg att de blivit mer medvetna om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Mer än 40 % av kursdeltagare ansåg inte frågan relevant.

52


Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 10) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Kurs

Rådgivning

Kurs

Rådgivning

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

8

9

21

24

8

3

11

19

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

7

0

12

18

7

6

12

6

E börjat arbeta mer miljövänligt

10

6

13

26

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

För de flesta frågor anger 20-30 % att utbildningen bidragit till förändringar i verksamheten i åtminstone viss utsträckning. Att börja arbeta mer miljövänligt ligger högst. Deltagarna efter svar på frågor om vad utbildningen bidragit till för företaget, procent (fråga 11) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Kurs

Kurs

A Lönsamheten i mitt företag har förbättrats

1

12

B Omsättningen i mitt företag har ökat

1

9

C Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna

15

22

D Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna

8

10

E Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats

7

13

F Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag

3

5

G Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

3

7

H Jag har fått nya sociala kontakter

27

31

I Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet

15

21

Ovan finns inte rådgivningen redovisad p.g.a. för få observationer.

53


Fråga Kommentar Nästan inga kursdeltagare ansåg att lönsamheten förbättrats i mycket stor eller A ganska stor utsträckning. Av de under 40 år ansåg över 70 % att frågan inte var relevant. B

Nästan inga kursdeltagare ansåg att omsättningen förbättrats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Av de under 40 år ansåg över 70 % att frågan inte var relevant.

C

Ca 15 % av kursdeltagare ansåg att samarbetskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. För ungefär var tredje ansågs frågan inte relevant.

D

Ca 8 % av kursdeltagare ansåg att affärskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Över hälften ansåg att frågan inte var relevant.

E

Ca 7 % av kursdeltagare ansåg att företagets produkter/tjänster utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Det finns inga större skillnader vad gäller kön och ålder.

F

Endast några få procent av kursdeltagare ansåg att nya arbetstillfällen skapats i företaget i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Ungefär 60 % ansåg att frågan inte var relevant.

G

Endast ett par procent av kursdeltagare ansåg att företaget blivit mer medvetet om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Runt 80 % av kursdeltagare ansåg oavsett kön att de endera inte alls blivit mer medvetna eller att frågan inte var relevant.

H

Ca 27 % av kursdeltagare ansåg att de fått nya sociala kontakter i mycket stor eller ganska stor utsträckning.

I

Ungefär 15 % procent av kursdeltagare ansåg att de ökat sitt engagemang för ideell verksamhet i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Gruppen som svarat inte alls eller ej relevant utgjorde mer än hälften.

54


4.3.10 Målområde Tvärvillkor Utbildningen sker enbart genom rådgivning. Rampopulationen (personer x rådgivningar) innehåller 1 512 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Rådgivning Ålder -39

15

40-54

44

55-

40 100

Kön Män

85

Kvinnor

15 100

Betydligt fler män än kvinnor deltar i rådgivningen om tvärvillkor. Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Rådgivning 91 2 8 0 2

För detta målområde gäller att de flesta är företagare inom de areella näringarna. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

Rådgivning 73 67 3 6 1 0 1 0 0 0 1 6

55


De miljörelaterade frågorna respektive djurhållning är klart mest betydelsefulla kunskapsområden. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6)

Fråga

Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning

i viss utsträckning

Rådgivning

Rådgivning

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

8

47

3

13

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

5

32

4

15

E börjat arbeta mer miljövänligt

15

43

Över hälften har (om man inkluderar svaret ”i viss utsträckning”) angivit att utbildningen har bidragit till att förändra sättet att arbeta respektive börja arbeta mer miljövänligt. I övriga fall är påverkan lägre. Deltagande efter miljöersättning, procent (fråga 7) Flera svar kan förekomma Deltagare i rådgivning Miljöskyddsåtgärder

17

Ekologiska produktionsformer

26

Betesmarker och slåtterängar Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

80

Vallodling

87

36

Hotade husdjursraser

2

Minskat kväveläckage

19

Skötsel av våtmarker

7

Skyddszoner

14

Ersättning för vallodling är vanligast, ca 87 % av deltagarna i rådgivning har angett detta. Närmast följer betesmarker och slåtterängar, ca 80 % . För de under 40 år ligger motsvarande procenttal över 90. Deltagarnas anslutning till nya miljöersättning efter kurs/rådgivning, procent (fråga 8) Deltagare i rådgivning Ja Nej, men planerar att göra det Nej, planerar inte att göra det

Summa 56

8 25 67 100


Mindre än 10 % har anslutit sig till nya miljöersättningar. Närmare 70 % planerar att inte ansluta sig till nya miljöersättningar. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader utifrån kön eller ålder. Deltagarnas fördelning efter brukad areal åker, procent

Deltagare i Rådgivning

(fråga 9) 1 – 10 hektar

2

10,1 – 50 hektar

23

50,1 – 100 hektar

37

100,1 – 200 hektar

23

Mer än 200 hektar

14

Inte aktuellt

1

Summa

100

ingående areal betesmark, procent (fråga10) 1 – 5 hektar

13

5,1 – 10 hektar

17

10,1 – 20 hektar

21

20,1 – 40 hektar

19

Mer än 40 hektar

21

Inte aktuellt

9

Summa

100

Störst är gruppen 50,1- 100 hektar, 37 %. Därefter grupperna 10,1- 50 hektar och 100,1200 hektar som båda svara för 23 %. Betesmarksinnehavet är relativt jämnt fördelat på arealklasser. De under 40 år redovisar betydligt mer betesmark än övriga åldersgrupper. Bedömning av rådgivarens kompetens, procent (fråga 11) Deltagare i rådgivning Mycket hög

36

Ganska hög

54

Ganska låg

3

Mycket låg

2

Ingen åsikt Summa

5 100

Rådgivarnas kompetens ansågs av 90 % vara mycket hög eller ganska hög. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader utifrån kön eller ålder.

57


Nyttan av rådgivningsbrevet, procent (fråga 12) Deltagare i rådgivning

Mycket

8

Till viss del

60

Till liten del

19

Ingen nytta

7

Ingen åsikt Summa

6 100

Ungefär två av tre har haft mycket nytta eller till viss del nytta av det rådgivningsbrev som rådgivaren utformat efter rådgivningen. Det föreligger inga anmärkningsvärda skillnader utifrån kön eller ålder. Delar av rådgivningen som varit till mest nytta, procent (fråga 13) Flera svar kan förekomma Deltagare i rådgivning Skötselkrav jordbruksmark Växtodlingsfrågor mm (grundvatten, avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

67

Livsmedel och fodersäkerhet

17

Djurskydd Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering)

47

Arbetarskydd

18

44

32

Den del av rådgivningen som varit till mest nytta var skötselkrav på jordbruksmark, ungefär 67 %, följt av djurskydd, ungefär 47 % och växtodlingsfrågor, ungefär 44 %. Kvinnor och de under 40 år ligger runt 50 % för alternativet ”Övriga djurfrågor”. Har åtgärder vidtagits som följd av rådgivningen, procent (fråga 14) Deltagare i rådgivning Ja

66

Nej

34

Summa

100

Två av tre har vidtagit åtgärder till följd av rådgivningen. Män och de under 40 år har vidtagit åtgärder i något högre utsträckning.

58


Områden där åtgärder vidtagits, procent (fråga 15)

OBS! Andelarna i denna tablå är baserade endast på de som vidtagit åtgärder enligt fråga 14 ovan. Flera svar kan förekomma Deltagare i rådgivning Skötselkrav jordbruksmark Växtodlingsfrågor mm (grundvatten, avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

52

Livsmedel och fodersäkerhet

13

Djurskydd Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering)

38 24

Arbetarskydd

19

36

Det vanligaste området för åtgärder är skötselkrav på jordbruksmark vilket utgör 52 % av de som vidtagit åtgärder enligt fråga 14. Därefter följer djurskydd, 38 % och växtodlingsfrågor, 36 % av de som vidtagit åtgärder.

4.3.11 Målområde Hållbart skogsbruk Rampopulationen (personer x rådgivningar) innehåller 16 026 objekt för kurs och 9685 objekt för rådgivning. Fördelning på ålder och kön ses nedan: Deltagande efter ålder och kön, procent Deltagare i Kurs

Rådgivning

Ålder -39

18

20

40-54

31

29

55-

52

51

100

100

79

86

Kön Män Kvinnor

21

14

100

100

Betydligt fler män än kvinnor deltar i utbildningen.

59


Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare i

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

Kurs 85 3 6 0 9

Rådgivning 74 5 1 3 20

De allra flesta deltar i egenskap av företagare inom de areella näringarna. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Entreprenad Data/IT Produktutveckling Hantverk Restaurang, mat & dryck Service Turism Annat

Kurs 78 5 11 18 7 1 9 1 0 1 1 15

Rådgivning 61 6 3 5 10 0 5 5 0 1 1 27

De miljörelaterade frågorna är klart mest betydelsefulla kunskapsområden följt av ”Annat”. Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

Kurs

Rådgivning

i viss utsträckning Kurs

Rådgivning

23

35

41

Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

6 8

9

15

14

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

9

15

30

22

0

0

6

2

E börjat arbeta mer miljövänligt

7

7

7

10

60


För förändring av sättet att arbeta (A) har ca 40 % av kursdeltagarna och knappt 65 % av deltagarna i rådgivning angivit att utbildningen bidragit till förändringen (om man inkluderar svaret ”i viss utsträckning”). För förbättrad produktionsmetod (C) är motsvarande siffror ca 40% både för kurs och rådgivning. För övriga frågor är utbildningseffekten lägre. Deltagande efter om utbildningen gett nya kunskaper, procent (fråga 7) Kurs

Rådgivning

Ja

93

86

Nej

7

14

100

100

Summa

Mer än 90 % av kursdeltagarna anger att utbildningen gett nya kunskaper. Mottagarna av rådgivning har angett detta i något mindre omfattning, 86 %. Deltagande efter om den nya kunskapen medfört förändring i verksamheten och i så fall av vilket skäl, procent (fråga 8) Kurs

Rådgivning

Att öka lönsamheten

17

5

Att minska en negativ miljöpåverkan

8

10

Både att öka lönsamheten och för miljöns skull

24

32

Annat

1

14

Har inte gjort några förändringar pga kursen/rådgivningen

50

40

Summa

100

100

De som genomfört förändringar anger i de flesta fall att orsaken är både att öka lönsamheten och att förbättra för miljön. Ca 50 %, av deltagare i kurs och 40 % av deltagarna i rådgivning har inte gjort några förändringar. Deltagande efter orsak till att inga förändringar genomförts, procent (fråga 9)

Flera svar kan förekomma bland de sju första alternativen

Kurs

Rådgivning

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

3

0

Förändringen kräver för stor arbetsinsats

4

3

Förändringen kostar för mycket

2

10

Förändringen planeras ske senare

25

13

Annat

9

6

De förändringar som kursen/rådgivningen aktualiserar är redan genomförda

18

17

Har inga planer på förändringar pga kursen/rådgivningen

16

23

Har gjort större eller mindre förändringar

50

61

16% kursdeltagare och 23%som mottagit rådgivning har inga planer på att genomföra några förändringar. 25 % av kursdeltagarna och 13 % av dem som mottagit rådgivning planerar att genomföra förändringarna senare. Knappt en av fem, för både kurs och 61


rådgivning, har redan gjort de förändringar som utbildningen avsåg. Ca 50 % av deltagare i kurs och 61 % av deltagarna i rådgivning har gjort större eller mindre förändringar. Deltagarna efter om de är skogsägare, procent (fråga 10a och 10b) Kurs

Ja Nej Summa

Rådgivning

90

75

10

25

100

100

33

43

52

31

5 0

1 0

10

25

100

100

Areal skog

1 - 50 ha 51 - 400 ha 401 - 1000 ha 1001 - ha Ej skogsägare Summa

80-90 % av de som deltagit i utbildningen äger också skog. De som gått kurs tenderar att ha mer skog än mottagarna av rådgivning. Deltagarna efter om de är mer aktiva som skogsägare efter utbildningen (fråga 11) Ja Nej Ej skogsägare Summa

Kurs 48

Rådgivning 37

42

38

10

25

100

100

Nästan hälften av kursdeltagarna, 48 % svarar att utbildningen medfört att de nu är mer aktiva som skogsägare. För de som deltagit i rådgivning är motsvarande siffra lägre, 37 %. Deltagarna efter om de äger skog i samma kommun som de bor i (fråga 12) Ja Nej Ej skogsägare Summa

Kurs Rådgivning 70

58

20

17

10

25

100

100

Nästan 60 % som mottagit rådgivning äger skog i samma kommun som de bor. För kursdeltagarna är detta fallet i något högre utsträckning, 70 %. 62


4.3.12 Företagsstöd för kompetensutveckling Rampopulationen (personer x kurser/rådgivningar) innehåller 103 objekt för axel 1 och 137 för axel 3. Fördelning på kön framgår nedan: Deltagande efter kön, procent Deltagare inom axel 1

axel 3

Kön Män

50

23

Kvinnor

28

47

Juridisk person

21

29

100 %

100

Inom axel 1 är hälften av deltagarna män medan inom axel 3 är nästan 50 % kvinnor. I båda fallen är andelen juridiska personer beaktansvärd: 20-30 %. Sätt att få reda på att kursen/rådgivningen fanns, procent (fråga 1) Deltagare inom Via ett informationsblad/nyhetsbrev Muntligt från en granne eller annan person Via personlig inbjudan Via en annons i lokaltidningen Via en annons i lantbrukspress Via en annons på Internet Frågade själv På annat sätt Summa

Axel 1 26 21 5 0 6 2 22 17 100

Axel 3 18 27 4 1 4 12 16 18 100

För axel 1 är informationsblad/nyhetsbrev vanligast och utgör 26 %, följt av frågat själv, 22 % och muntligt från granne/annan person, 21 %. Mönstret är likartat för män och kvinnor. Axel 3: Muntligt från granne/annan person är vanligast och utgör 27 %, följt av informationsblad/nyhetsbrev och annat, som båda svarar för 18 % För män är dock informationsblad/nyhetsbrev vanligast, 35 %.

63


Önskemål om sätt att i framtiden få kännedom utbildningar/rådgivning, procent (fråga 2) Flera svar kan förekomma

Deltagare i Annons i informationsblad Söka själv på webbplats (Internet) Annons i lokaltidning Annons i lantbrukspress Arrangörerna bör kontakta personligen Ta kontakt själv Andra medier – radio, TV, mobiltjänster Inga speciella önskemål

Kurs Rådgivning 40 33 26 32 3 9 30 13 28 32 13 3 3 7 6 4

Axel 1: Informationsblad är vanligast, ungefär 40 % vill ha informationen den vägen. Detta gäller båda könen. Näst vanligast är annons i lantbrukspress, 30 %. Axel 3: Informationsblad, muntligt från granne/annan person och kontakt via arrangör är alla ungefär lika vanliga, drygt 30 %. Deltagarnas svar på frågor om utbildningen, procent (fråga 3) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning Fråga

i viss utsträckning

Axel 1

Axel 3

Axel 1

Axel 3

A Nöjd med kursen/rådgivningen? B Nöjd med informationsmaterialet från fick vid kursen/rådgivningen?

87

84

13

11

62

67

27

26

C Kan du tänka sig att delta i fler utbildningar? D Kursen/rådgivningen har bidragit till att stärka företaget

86

87

9

9

72

74

25

21

E Vill rekommendera kursen/rådgivningen till andra?

81

92

16

6

Fråga Kommentar Axel 1: Nöjdheten är mycket hög oavsett kön. De två mest positiva omdömena (mycket A hög utsträckning resp. ganska hög utsträckning) utgör 77 % . Axel 3: Nöjdheten är mycket hög oavsett kön. De två mest positiva omdömena (mycket hög utsträckning resp. ganska hög utsträckning) utgör 84 % . B

64

Axel 1: Nöjdheten med informationsmaterialet ger i stort samma bild som för innehållet, dock några procentenheter lägre för de två mest positiva omdömena, 62 %. Axel 3: Nöjdheten med informationsmaterialet ligger på en lägre nivå än innehållet, för de två mest positiva omdömena är siffran 67 %.


C

Axel 1: Attityden till att delta i fler utbildningar är mycket positiv. Hela 86 % har svarat något av de två mest positiva omdömena, ungefär samma nivå oavsett kön Axel 3: Attityden till att delta i fler utbildningar är mycket positiv. Hela 87 % har svarat något av de två mest positiva omdömena, ungefär samma nivå oavsett kön

D

Axel 1: 72 % har svarat något av de två mest positiva omdömena, kvinnorna är något mer positiva än män. Endast 4 % ser ingen positiv effekt eller tycker frågan är irrelevant. Axel 3: 74 % har svarat något av de två mest positiva omdömena, kvinnorna är något mer positiva än män. Endast 5 % ser ingen positiv effekt eller tycker frågan är irrelevant.

E

Axel 1: Över 80 % rekommenderar utbildningen för andra. Attityden är i stort densamma oavsett kön. Axel 3: Hela 92 % rekommenderar utbildningen för andra. Attityden är i stort densamma oavsett kön.

Roll vid deltagande deltog i kursen/rådgivningen, procent (fråga 4) Flera svar kan förekomma

Deltagare inom

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare Annan landsbygdsföretagare Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk Anställd inom annat landsbygdsföretag Annan

axel 1 57 42 4 4 2

axel 3 21 64 2 4 11

Axel 1: Bland männen och i riksområde 1 deltog 76 % i sin roll som jordbrukare/ trädgårdsföretagare / skogsbrukare. Axel 3: Den i särklass vanligaste rollen man deltog i utbildning som var ”annan landsbygdsföretagare”, 64 %. För kvinnor var motsvarande siffra 80 %. Kunskapsområde som utbildningen skulle utveckla, procent (fråga 5) Flera svar kan förekomma

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk Djurhållning Hantverk Restaurang, mat & dryck Miljö Service/tjänsteverksamhet Turism Naturarv Kulturarv Entreprenad Data/IT Starta och utveckla företag Ekonomi och/eller ledarskap Produktutveckling Bredband och telekommunikation Annat

axel 1 10 59 7 17 0 2 5 2 2 2 2 10 7 12 0 40

axel 3 6 38 8 6 3 11 19 0 1 6 1 15 5 6 0 35

65


Axel 1: Djurhållningsfrågor är det klart viktigaste området att utveckla sina kunskaper i. Detta anges av 59 %. Inga direkta skillnader mellan könen noteras. Axel 3: Djurhållningsfrågor är det klart viktigaste området att utveckla sina kunskaper i, både för män och kvinnor. Detta anges av 38 %. Sett enbart till män är siffran 50 %. Männen har vidare angett turism i andra hand, 32 %

Deltagarna efter svar på frågor om kursens/rådgivningens bidrag till förändring av verksamheten, procent (fråga 6 för axel 1/10 för axel 3) Andel som svarat i mycket eller ganska hög utsträckning

i viss utsträckning

Axel 1

Axel 3

Axel 1

Axel 3

A förändrat sättet att arbeta på gården B introducerat nya produkter, produktionsinriktningar

27

38

35

30

24

27

21

23

C förbättrat vår produktionsmetod D börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel

37

35

32

18

10

15

19

8

E börjat arbeta mer miljövänligt

18

14

28

13

Fråga Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har

Fråga Kommentar Axel 1: Utbildningarna har vanligen förändrat sättet att arbeta I viss utsträckning. 35 % A har svarat detta alternativ. Axel 3: Ca 38 % har svarat att utbildningarna har förändrat sättet att arbeta i mycket hög eller ganska hög utsträckning. B

Axel 1: 24 % har svarat något av de två mest positiva omdömena om introduktion av nya produkter, ändrat produktionsinriktning etc. Axel 3: 27 % har svarat något av de två mest positiva omdömena om introduktion av nya produkter, ändrat produktionsinriktning etc. Män och kvinnor ligger på samma nivå.

C

Axel 1: 37 % har svarat något av de två mest positiva omdömena vad gäller förbättrade produktionsmetoder. Axel 3: 35 % har svarat något av de två mest positiva omdömena vad gäller förbättrade produktionsmetoder. Kvinnor har svarat något mer positivt än män.

D

Axel 1: Utbildningarna har nästan inte alls påverkat användningen av nya IT- och datorbaserade hjälpmedel. Ungefär 60 % har svarat Inte alls eller Ej relevant, medan mycket hög eller ganska hög förändring utgörs sammanlagt av ca 10 %. Axel 3: Utbildningarna har till liten del påverkat användningen av nya IT- och datorbaserade hjälpmedel. Över 60 % har svarat inte alls eller ej relevant, medan mycket hög eller ganska hög förändring utgörs sammanlagt av ca 15 %.

66


E

Axel 1: Det vanligaste svaret om arbetet bedrivs mer miljövänligt är I viss utsträckning, som utgör knappt 30 %. 18 % har svarat mycket hög eller ganska hög förändring. Axel 3: De två vanligaste svaren, inte alls eller ej relevant utgör sammantaget närmare 60 %. 14 % har svarat mycket hög eller ganska hög förändring.

Deltagarna efter svar på frågor om utbildningen, procent (fråga 7 för axel 1/fråga 11 för axel 3) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Axel 1

Axel 3

Axel 1

Axel 3

A Lönsamheten i mitt företag har förbättrats

22

24

47

43

B Omsättningen i mitt företag har ökat

19

24

39

34

C Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna

28

39

30

33

D Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna

28

31

35

41

E Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats

23

47

37

24

F Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag G Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

10

14

20

15

1

3

15

8

H Jag har fått nya sociala kontakter

28

40

41

31

5

8

13

7

I Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet

Fråga Kommentar Axel 1: 22 % av deltagare i utbildning ansåg att lönsamheten förbättrats i mycket stor A eller ganska stor utsträckning. Siffran är något högre för män än kvinnor. Axel 3: 24 % av deltagare i utbildning ansåg att lönsamheten förbättrats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Siffran är densamma för män som kvinnor. B

Axel 1: Knappt 20 % av deltagare i utbildning ansåg att omsättningen i företaget ökat i mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Axel 3: Ungefär 24 % av deltagare i utbildning ansåg att omsättningen i företaget ökat i mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Kvinnor var mer positiva än män.

C

Axel 1: 28 % av deltagare i utbildning ansåg att samarbetskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Kvinnor hade betydligt mer positiv attityd, över 40 % angav detta svar. Axel 3: Närmare 40 % av deltagare i utbildning ansåg att samarbetskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Kvinnor hade betydligt mer positiv attityd än män.

D

Axel 1: Knappt 30 % av deltagare i utbildning ansåg att affärskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Axel 3: Drygt 30 % av deltagare i utbildning ansåg att affärskontakterna utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Kvinnor hade betydligt mer positiv attityd än män.

67


E

Axel 1: Knappt en fjärdedel av deltagare i utbildning ansåg att företagets produkter/tjänster utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Axel 3: Ca 47 % av deltagare i utbildning ansåg att företagets produkter/tjänster utvecklats i mycket stor eller ganska stor utsträckning. För kvinnor var siffran 60 %.

F

Axel 1: Ca 10 % av deltagare i utbildning ansåg att nya arbetstillfällen skapats i företaget i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Kvinnor hade varit något mer lyckosamma än män. Axel 3: Ca 14 % av deltagare i utbildning ansåg att nya arbetstillfällen skapats i företaget i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Kvinnor hade varit något mer lyckosamma än män.

G

Axel 1: Nästan inga ansåg att företaget blivit mer medvetet om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Frågan bedömdes inte relevant för 42 %. Axel 3: Endast 3 % ansåg att företaget blivit mer medvetet om jämställdhetsfrågor i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Svaren inte alls eller ej relevant utgjorde tillsammans75 %.

H

Axel 1: 28 % av deltagare i utbildning ansåg att de fått nya sociala kontakter i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Axel 3: 40 % av deltagare i utbildning ansåg att de fått nya sociala kontakter i mycket stor eller ganska stor utsträckning.

I

Axel 1: Endast ca 5 % procent av deltagare i utbildning ansåg att de ökat sitt engagemang för ideell verksamhet i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Alternativen inte alls och ej relevant samlade tillsammans 62 % svar. Axel 3: Endast ca 8 % procent av deltagare i utbildning ansåg att de ökat sitt engagemang för ideell verksamhet i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Alternativen inte alls och ej relevant samlade tillsammans 64 % svar.

Följande frågor avser endast axel 3 Sätt att genomföra kurs/rådgivning, procent (fråga 6) Flera svar kan förekomma Axel 3 Föreläsningar

73

Grupparbete

46

Arbete med egna exempel

60

Föreläsningar var vanligast, 73 %, arbete med egna exempel kom därefter, 60 % och grupparbeten , 46 %. Här finns kombinationer av genomförande, dvs. fler svarsalternativ har fått anges.

68


Om hela kursen genomfördes, procent (fråga 7) Axel 3 Ja

96

Nej

4

Summa

100

96 % fullföljde hela kursen. Deltagarna deltog i kursen/rådgivningen i samband med (fråga 8) Flera svar kan förekomma Axel 3 Sitt företag

93

Ett projekt

3

Annat

4

Hela 93 % av deltagandet hade samband med det egna företaget. Deltagarna efter svar på frågor om vad utbildningen bidragit till, procent (fråga 9) Andel som instämde i påståendet i mycket eller ganska hög utsträckning i viss utsträckning Fråga

Axel 3

Axel 3

A Jag har blivit bättre på att leda projekt B Jag har blivit bättre på att samarbeta med andra i projektet C Jag har fått kontakter som är värdefulla för projektet

30

18

24

24

41

28

D Jag har blivit mer miljömedveten E Jag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor

22

19

6

25

Fråga Kommentar Ungefär 30 % ansåg att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning blivit bättre på A att leda projekt, medan 44 % tyckte att de inte alls blivit bättre eller att frågan var irrelevant. B

24 % svarade att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning blivit bättre på att samarbeta med andra i projekt medan 37 % tyckte att de inte alls blivit bättre eller att frågan var irrelevant.

C

Ungefär 43 % ansåg att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning fått kontakter som är värdefulla för projektet.

D

22 % svarade att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning blivit mer miljömedvetna med anledning av utbildningen.

E

Endast 6 % ansåg medvetenhet i jämställdhetsfrågor hade ökat i mycket hög eller ganska hög utsträckning. 69


Bilaga - Enkäterna som skickades ut till målgruppen -

Giftfri miljö

-

Ett rikt odlingslandskap

-

Ekologisk produktion

-

Djurens välfärd

-

Ingen övergödning

-

Begränsad klimatpåverkan

-

Företagsutveckling axel 1

-

Företagsutveckling axel 3

-

Landsbygdsutveckling

-

Tvärvillkor

-

Hållbart skogsbruk

-

Företagsstöd för kompetensutveckling

70


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Biologiskt växtskydd för prydnadsväxtodlare 2008-02-14

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade

Frågor om området Giftfri miljö

De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 11. Hur skulle du vilja lära dig mer om användning/hantering av växtskyddsmedel? Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar medMarkera undersökningen harsom tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår de alternativ du är intresserad av! aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB 1 Individuell rådgivning på min gård avlägsnas alla identitetsuppgifter. 1 Kurs 1 Fält- eller gårdsvandring 1 Studieresa 1 Studiecirkel 1 Informationsbroschyrer 1 Annat sätt, ange vilket:

1

12.

Vet inte/ begränsat intresse av att lära mig mer om användning/hantering av växtskyddsmedel

Hur utfördes kemisk bekämpning 2009? 1

Ingen kemisk bekämpning utfördes 2009

2

Utfördes av person inom lantbruksföretaget

3

Lejdes ut till person utanför lantbruksföretaget

4

Delvis av person inom, delvis av person utanför lantbruksföretaget

5

Ej relevant

Instruktioner:

Gå vidare till fråga 14

Gå vidare till fråga 14

13. Enkäten Ungefärkommer hur storatt andel avmaskinellt. åkerarealen bekämpades 2009? läsas När du besvararkemiskt enkäten ber vi dig Uppskatta andelen för utförd bekämpning. därför tänka på att: 1 – 24 procent ƒ 1 Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! 2 25 – 49 procent ƒ 3 Skriva siffror: 50 – tydliga 100 procent

Markera dina med kryss, så här 14. ƒ Instämmer du isvar följande påståenden…? ƒ ƒ

och INTE så här

Inte alls I mycket I viss I ganska liten utsträckhög utsträckning utsträckutsträckning ningplats påning Om du vill skriva mer text än vad som får de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: 1 2 3 4 5 I mycket

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: hög

Ej relevant 6

Jag har efter kursen eller ändrat min - skriv inte mellan i närheten av svarsrutorna användning/hantering av - skriv i stället på eventuell kommentarsida växtskyddsmedel med anledning av kursen planerar jag att inom två år ändra min användning/hantering av växtskyddsmedel kursen har ökat mitt intresse för växtskyddsfrågor i allmänhet

4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Biologiskt växtskydd för prydnadsväxtodlare 2008-02-14 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar och arealer Om du driver jordbruk – svara på följande frågor: 7.

8.

9.

10.

Vilka miljöersättningar hade jordbruksföretaget 2009? Markera de alternativ som då var aktuella för dig. 1

Miljöskyddsåtgärder

1

Ekologiska produktionsformer

1

Betesmarker och slåtterängar

1

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

1

Vallodling

1

Hotade husdjursraser

1

Minskat kväveläckage

1

Skötsel av våtmarker

1

Skyddszoner

Har du anslutit dig till nya miljöersättningar efter kursen? 1

Ja

2

Nej, men planerar att göra det

3

Nej, planerar inte att göra det

Hur stor areal åkermark brukas inom jordbruksföretaget? 1

1 – 10 hektar

2

10,1 – 50 hektar

3

50,1 – 100 hektar

4

100,1 – 200 hektar

5

Mer än 200 hektar

6

Inte aktuellt

Hur stor areal betesmark ingår i jordbruksföretaget? 1

1 – 5 hektar

2

5,1 – 10 hektar

3

10,1 – 20 hektar

4

20,1 – 40 hektar

5

Mer än 40 hektar

6

Inte aktuellt

OBS! Alla ska besvara följande frågor.

3


Dina svar är skyddade

Frågor om området Giftfri miljö

De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 11. Hur skulle du vilja lära dig mer om användning/hantering av växtskyddsmedel? Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar medMarkera undersökningen harsom tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår de alternativ du är intresserad av! aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB 1 Individuell rådgivning på min gård avlägsnas alla identitetsuppgifter. 1 Kurs Fält- eller gårdsvandring 1 Studieresa 1 Studiecirkel 1 Informationsbroschyrer 1 Annat sätt, ange vilket: 1

1

12.

Vet inte/ begränsat intresse av att lära mig mer om användning/hantering av växtskyddsmedel

Hur utfördes kemisk bekämpning 2009? 1

Ingen kemisk bekämpning utfördes 2009

2

Utfördes av person inom lantbruksföretaget

3

Lejdes ut till person utanför lantbruksföretaget

4

Delvis av person inom, delvis av person utanför lantbruksföretaget

5

Ej relevant

Instruktioner:

Gå vidare till fråga 14

Gå vidare till fråga 14

13. Enkäten Ungefärkommer hur storatt andel åkerarealen bekämpades läsasavmaskinellt. När du besvararkemiskt enkäten2009? ber vi dig Uppskatta därför tänkaandelen på att: för utförd bekämpning. ƒ

1 2

ƒ

3

1 – 24 kulspetspenna procent Använda med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! 25 – 49 procent Skriva siffror: 50 –tydliga 100 procent

Markera dina med kryss, så här 14. ƒ Instämmer du svar i följande påståenden…? ƒ ƒ

och INTE så här

Inte alls I mycket I viss I ganska liten utsträckhög utsträckning utsträckutsträckning ning Om du vill skriva mer text än vad som får plats på ning de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: 1 2 3 4 5 I mycket

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: hög

Ej relevant 6

Jag har efter kurseneller ändrat min - skriv inte mellan i närheten av svarsrutorna användning/hantering av - skriv i stället på eventuell kommentarsida växtskyddsmedel med anledning av kursen planerar jag att inom två år ändra min användning/hantering av växtskyddsmedel kursen har ökat mitt intresse för växtskyddsfrågor i allmänhet

4 1


Du är Vilken utvaldbetydelse för ditt har deltagande i KURS den kunskap du fick vid kursen haft för dig för att ändra din 15. användning/hantering av växtskyddsmedel? Biologiskt växtskydd för prydnadsväxtodlare Mycket stor betydelse

1

2008-02-14 2 Ganska stor betydelse 3 Litenom betydelse Kännedom aktiviteten

Ingen betydelse

4

1.

16.

Harvar ingen inteeller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Vilket föråsikt/minns dig det första 6 Markera Ej relevant bara ett alternativ! 5

1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

Övriga kommentarer 2 Muntligt från en granne eller annan person 3 duVia inbjudan Om harpersonlig några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner på annons följandei rader 4 dessa Via en lokaltidningen

5 Via en annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 6 Via en annons på Internet 7 Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet ___________________________________________________________________________________ 8 På annat sätt

___________________________________________________________________________________ 2. Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! ___________________________________________________________________________________ 1

Annons i informationsblad

1 Jag söker själv på webbplats (Internet) ___________________________________________________________________________________ 1 Annons i lokaltidning 1 Annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 1 Arrangörerna bör kontakta mig personligen 1 Jag tar själv kontakt ___________________________________________________________________________________ 1 Andra medier – radio, TV, mobiltjänster 1 Har inga speciella önskemål ___________________________________________________________________________________

Nöjdhet ___________________________________________________________________________________ 3. Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: ___________________________________________________________________________________

Inte alls Ej I mycket I viss I ganska I mycket relevant liten utsträckhög hög utsträckning utsträck- utsträck___________________________________________________________________________________ ning ning ning 1 2 3 4 5 6

___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med kursen? ___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? ___________________________________________________________________________________ Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

___________________________________________________________________________________ Har kursen bidragit till att ___________________________________________________________________________________ stärka ditt företag?

Vill du rekommendera kursen till andra? Tack för att

du svarade på enkäten! 51


SCB-Tryck, Örebro Örebro 2010 2010.03 .03 SCB-Tryck,

MILJÖMÄRKT Trycksak Trycksak 341590 341590 MILJÖMÄRKT

1


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Kurs i timringsteknik/byggnadsvård 2008-08-27

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Kurs i timringsteknik/byggnadsvård 2008-08-27 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar och arealer Om du driver jordbruk – svara på följande frågor: 7.

8.

9.

10.

Vilka miljöersättningar hade jordbruksföretaget 2009? Markera de alternativ som då var aktuella för dig. 1

Miljöskyddsåtgärder

1

Ekologiska produktionsformer

1

Betesmarker och slåtterängar

1

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

1

Vallodling

1

Hotade husdjursraser

1

Minskat kväveläckage

1

Skötsel av våtmarker

1

Skyddszoner

Har du anslutit dig till nya miljöersättningar efter kursen? 1

Ja

2

Nej, men planerar att göra det

3

Nej, planerar inte att göra det

Hur stor areal åkermark brukas inom jordbruksföretaget? 1

1 – 10 hektar

2

10,1 – 50 hektar

3

50,1 – 100 hektar

4

100,1 – 200 hektar

5

Mer än 200 hektar

6

Inte aktuellt

Hur stor areal betesmark ingår i jordbruksföretaget? 1

1 – 5 hektar

2

5,1 – 10 hektar

3

10,1 – 20 hektar

4

20,1 – 40 hektar

5

Mer än 40 hektar

6

Inte aktuellt

OBS! Alla ska besvara följande frågor.

3


Dina svar är skyddade

Frågor omsom området Ett rikt odlingslandskap De uppgifter du lämnar skyddas av offentlighetsoch sekretesslagen

(2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 11.OffentlighetsInstämmeroch du isekretesslagens följande påståenden?.... 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I deI resultat redovisas framgår I viss I ganska mycket som aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter hög avslutad bearbetning hos SCB utsträckhög ning utsträckutsträckavlägsnas alla identitetsuppgifter. ning 1

ning 2

3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

5

Kursen har ökat mitt intresse för biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden. Kursen har ökat min kunskap om biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden. 12.

Har du eller planerar du att vidta några åtgärder med anledning av kursen ? 1

Ja

2

Nej

3

Vet ej

Om Ja, vad? Kort beskrivning: …………………………………………….

Övriga kommentarer

13.

Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig ___________________________________________________________________________________ därför tänka på att: ƒ Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! ___________________________________________________________________________________ ƒ Skriva tydliga siffror: ___________________________________________________________________________________ ƒ Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här ___________________________________________________________________________________ ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

___________________________________________________________________________________ ƒ Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: ___________________________________________________________________________________ - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Eko-konferens som SLU anordnar. 2007-11-19

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i KURS 16. Hur skulle du vilja lära dig mer om ekologisk produktion? Markera de alternativ du är intresserad av! Eko-konferens som SLU anordnar. 1 Individuell rådgivning på min gård 2007-11-19 1

Kurs

Kännedom om aktiviteten 1 Fälteller gårdsvandring 1.

17.

Studieresa Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? 1 Studiecirkel Markera bara ett alternativ! 1 Informationsbroschyrer 1 Via ett informationsblad/nyhetsbrev 1 Annat sätt, vilket: eller annan person 2 Muntligt frånange en granne 1

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6 8 7

Via en annons på Internet Vet inte/begränsat intresse av att lära mig mer om ekologisk produktion Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

Övriga kommentarer 8 På annat sätt

Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva Hurdessa vill dupå i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom ner följande rader landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! ___________________________________________________________________________________

2.

1

Annons i informationsblad

1 Jag söker själv på webbplats (Internet) ___________________________________________________________________________________ 1 Annons i lokaltidning 1 Annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 1 Arrangörerna bör kontakta mig personligen 1 Jag tar själv kontakt ___________________________________________________________________________________ 1 Andra medier – radio, TV, mobiltjänster 1 Har inga speciella önskemål ___________________________________________________________________________________

Nöjdhet ___________________________________________________________________________________ 3. Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: ___________________________________________________________________________________

Inte alls Ej I mycket I viss I ganska I mycket relevant liten utsträckhög hög utsträckning utsträck- utsträck___________________________________________________________________________________ ning ning ning 1 2 3 4 5 6

___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med kursen? ___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? ___________________________________________________________________________________ Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

___________________________________________________________________________________ Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? ___________________________________________________________________________________ Vill du rekommendera kursen till andra?

Tack för att du svarade på enkäten! 15


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar Miljöersättningar och och arealer arealer Om Om du du driver driver jordbruk jordbruk –– svara svara på på följande följande frågor: frågor: 7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Vilka Vilkamiljöersättningar miljöersättningarhade hadejordbruksföretaget jordbruksföretaget2009? 2009? Markera Markerade dealternativ alternativsom somdå dåvar varaktuella aktuellaför fördig. dig. 11

Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder

11

Ekologiska Ekologiskaproduktionsformer produktionsformer

11

Betesmarker Betesmarkeroch ochslåtterängar slåtterängar

11

NaturNatur-och ochkulturmiljöer kulturmiljöeri iodlingslandskapet odlingslandskapet

11

Vallodling Vallodling

11

Hotade Hotadehusdjursraser husdjursraser

11

Minskat Minskatkväveläckage kväveläckage

11

Skötsel Skötselav avvåtmarker våtmarker

11

Skyddszoner Skyddszoner

kursen?? Har Hardu duanslutit anslutitdig digtill tillnya nyamiljöersättningar miljöersättningarefter efterkursen 11

Ja Ja

22

Nej, Nej,men menplanerar planeraratt attgöra göradet det

33

Nej, Nej,planerar planerarinte inteatt attgöra göradet det

Hur Hurstor storareal arealåkermark åkermarkbrukas brukasinom inomjordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––10 10hektar hektar

22

10,1 10,1––50 50hektar hektar

33

50,1 50,1––100 100hektar hektar

44

100,1 100,1––200 200hektar hektar

55

Mer Merän än200 200hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

Hur Hurstor storareal arealbetesmark betesmarkingår ingåriijordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––55hektar hektar

22

5,1 5,1––10 10hektar hektar

33

10,1 10,1––20 20hektar hektar

44

20,1 20,1––40 40hektar hektar

55

Mer Merän än40 40hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

OBS! OBS! Alla Alla ska ska besvara besvara följande följande frågor. frågor.

33


Frågor om området Ekologisk produktion Om du driver jordbruk – svara på de återstående frågorna. Om du inte driver jordbruk – svara på frågorna 14-16. 11.

12.

Hur är situationen/planerna vad gäller ekologisk produktion för jordbruksföretaget? 1

Jag har lagt om driften före 2007

2

Jag har lagt om driften mellan 2007 och 2009

3

Jag planerar att lägga om driften till ekologisk produktion före 2012

4

Jag har inga planer på att lägga om driften till ekologisk produktion före 2012

5

Vet inte

Gå till fråga 12 Gå till fråga 12 Gå till fråga 13

Vilka är dina planer när det gäller miljöersättning för ekologiska produktionsformer*? 1

Jag planerar att gå in i ett nytt åtagande när det nuvarande tar slut

2

Jag tänker inte gå in i ett nytt åtagande när det nuvarande tar slut

3

Vet inte

*Ersättningen har bytt namn från 2010 13.

14.

15.

Vilken betydelse har den kunskap du fick vid kursen haft för dig för att lägga om driften till ekologisk produktion? 1

Mycket stor betydelse

2

Ganska stor betydelse

3

Liten betydelse

4

Ingen betydelse

5

Har ingen åsikt

6

Ej relevant

Hur mycket har kursen ökat ditt intresse för ekologiskt lantbruk i allmänhet? 1

Mycket

2

Ganska mycket

3

Lite

4

Inte alls (d.v.s. oförändrat intresse)

5

Har ingen åsikt

I vilken utsträckning har du haft möjlighet att få rådgivning eller delta i grupputbildning om ekologisk produktion? I mycket hög utsträckning 1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6

4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS 16. Hur skulle du vilja lära dig mer om ekologisk produktion? Markera de alternativ du är intresserad av! Eko-konferens som SLU anordnar. 1 Individuell rådgivning på min gård 2007-11-19 1

Kurs

Kännedom om aktiviteten 1 Fälteller gårdsvandring 1.

17.

Studieresa Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? 1 Studiecirkel Markera bara ett alternativ! 1 Informationsbroschyrer 1 Via ett informationsblad/nyhetsbrev 1 Annat sätt, vilket: eller annan person 2 Muntligt frånange en granne 1

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6 8 7

Via en annons på Internet Vet inte/begränsat intresse av att lära mig mer om ekologisk produktion Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

Övriga kommentarer 8 På annat sätt

Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva Hurdessa vill dupå i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom ner följande rader landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! ___________________________________________________________________________________

2.

1

Annons i informationsblad

1 Jag söker själv på webbplats (Internet) ___________________________________________________________________________________ 1 Annons i lokaltidning 1 Annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 1 Arrangörerna bör kontakta mig personligen 1 Jag tar själv kontakt ___________________________________________________________________________________ 1 Andra medier – radio, TV, mobiltjänster 1 Har inga speciella önskemål ___________________________________________________________________________________

Nöjdhet ___________________________________________________________________________________ 3. Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: ___________________________________________________________________________________

Inte alls Ej I mycket I viss I ganska I mycket relevant liten utsträckhög hög utsträckning utsträck- utsträck___________________________________________________________________________________ ning ning ning 1 2 3 4 5 6

___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med kursen? ___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? ___________________________________________________________________________________ Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

___________________________________________________________________________________ Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? ___________________________________________________________________________________ Vill du rekommendera kursen till andra?

Tack för att du svarade på enkäten! 51


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

1


21

Undersökning Undersökning –– Uppföljning Uppföljning av av kompetensutvecklingsåtgärder kompetensutvecklingsåtgärder inom inom landsbygdsprogrammet landsbygdsprogrammet Syfte Syfte

Kompetensutveckling Kompetensutvecklingär ären enviktig viktigdel deliidet detsvenska svenskalandsbygdsprogrammet. landsbygdsprogrammet.För För att attkunna kunnabedöma bedömaeffekter effekterav avinsatserna insatsernainom inomKompetensutveckling Kompetensutvecklingoch ochkunna kunna förbättra förbättraverksamheten verksamheteninom inomområdet områdetbehöver behöverJordbruksverket Jordbruksverketfå fåbättre bättre kunskaper kunskaperom omhur hurresultatet resultatetblir blirefter eftergenomgången genomgångenkurs/rådgivning. kurs/rådgivning.Därför Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till digsom som genomgått genomgåtten enkurs/rådgivning kurs/rådgivninginom inomlandsbygdsprogrammet landsbygdsprogrammetoch ochber berdig dig besvara besvarafrågorna frågornapå påföljande följandesidor. sidor. KURS KURS Lamningshjälpsom SLU anordnar. Eko-konferens 2008-03-17 2007-11-19

Undersökningen Undersökningengenomförs genomförsav avStatistiska Statistiskacentralbyrån centralbyrån(SCB) (SCB)på påuppdrag uppdragav av Jordbruksverket. Jordbruksverket.En Enrapport rapportlevereras levererastill tillJordbruksverket Jordbruksverketdär därenskilda enskildaföretag företag inte intekan kanidentifieras. identifieras.Resultaten Resultatenkommer kommeratt attpubliceras publiceraspå påJordbruksverkets Jordbruksverkets webbplats, webbplats,som somen ennedladdningsbar nedladdningsbarrapport. rapport.

Alla Alla svar svar är är viktiga viktiga Ett Etturval urvalomfattande omfattande88000 000personer personersom somdeltagit deltagithar hardragits dragitsmed medhjälp hjälpav av statistiska statistiskametoder metoderfrån frånJordbruksverkets Jordbruksverketsdatabas databasför förkompetensutveckling kompetensutveckling inom inomlandsbygdsprogrammet, landsbygdsprogrammet,KOMPIS. KOMPIS. Din Dinmedverkan medverkanär ärfrivillig frivilligmen menditt dittsvar svarär ärmycket mycketviktigt viktigtoch ochbidrar bidrartill tillatt att undersökningens resultat blir tillförlitligt. undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi Viber berdig digsvara svarapå påfrågorna frågornaoch ochgärna gärnalämna lämnasynpunkter synpunkteriiövrigt övrigtsist sistii blanketten blankettensamt samtskicka skickatillbaka tillbakablanketten blanketteniidet detportofria portofriasvarskuvertet svarskuvertetså såsnart snart som möjligt. som möjligt. Tack Tackpå påförhand förhandför fördin dinmedverkan! medverkan!

RolfSelander Selander Rolf Undersökningsledare Undersökningsledare

Kontakta Kontakta oss oss gärna gärna Undersökningens Undersökningenssyfte syfteeller ellerhjälp hjälpmed medfrågorna: frågorna: Namn: Namn:Rolf RolfSelander Selander Telefon: Telefon:019-17 019-1766 6627 27 E-post: E-post:rolf.selander@scb.se rolf.selander@scb.se

Insamling Insamlingav avblanketten: blanketten: Namn:Ann-Britt Ann-BrittGöransson Göransson Namn: Telefon: Telefon:019-17 019-1765 6516 16 E-post: E-post:ann-britt.goransson@scb.se ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade skyddas offentlighetsochdjurens sekretesslagen 11.De uppgifter Vad skullesom du du viljalämnar lära dig mer omavför att kunna öka välfärd? (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Markera de alternativ som du är intresserad av!

Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar Naturligt beteende med1 undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår 1 Inhysningssystem ochhar stallmiljö aldrig vad enskilda personer svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter. 1 Skötselrutiner

12.

1

Välfärdsåtgärders ekonomiska betydelse

1

Djurhälsovård

1

Utevistelse och yttre miljö

1

Annat område, ange vilket:

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Instruktioner:

___________________________________________________________________________________ Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ___________________________________________________________________________________ ƒ Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! ___________________________________________________________________________________ ƒ Skriva tydliga siffror:

___________________________________________________________________________________ ƒ Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här ___________________________________________________________________________________ ƒ Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: ƒ Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna ___________________________________________________________________________________ eller om du vill förklara/förtydliga något:

___________________________________________________________________________________ - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald baserat på deltagande i KURS Lamningshjälp 2008-03-17 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Frågor om området Djurens välfärd 7.

8.

9.

10.

I vilken utsträckning har du sedan 2007 gjort ändringar i skötseln av dina djur för att förbättra djurvälfärden? 1

I mycket stor utsträckning

2

I ganska stor utsträckning

3

I liten utsträckning

4

Inte alls (t.ex. därför att skötseln ändrats redan före 2007)

5

Inte alls, men planerar ändringar inom de närmaste två åren

Vilken betydelse har den kunskap du fick vid kursen haft för dig för att förbättra välfärden för dina djur? 1

Mycket stor betydelse

2

Ganska stor betydelse

3

Liten betydelse

4

Ingen betydelse

5

Har ingen åsikt/minns inte

Hur mycket har kursen ökat ditt intresse för ökad djurvälfärd? 1

Mycket

2

Ganska mycket

3

Lite

4

Inte alls (d.v.s oförändrat intresse)

5

Har ingen åsikt/minns inte

Hur skulle du vilja lära dig mer om ökad djurvälfärd? Markera det de alternativ som du är intresserad av! 1

Individuell rådgivning på min gård

1

Kurs

1

Studiebesök

1

Studieresa

1

Studiecirkel

1

Informationsbroschyrer

1

Annat sätt, ange vilket:

1

Vet inte/begränsat intresse av att lära mig mer om ökad djurvälfärd

Vänd!

3


11.

12.

Vad skulle du vilja lära dig mer om för att kunna öka djurens välfärd? Markera de alternativ som du är intresserad av! 1

Naturligt beteende

1

Inhysningssystem och stallmiljö

1

Skötselrutiner

1

Välfärdsåtgärders ekonomiska betydelse

1

Djurhälsovård

1

Utevistelse och yttre miljö

1

Annat område, ange vilket:

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald baserat på deltagande i KURS Lamningshjälp 2008-03-17 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Kärlväxter i anlagda våtmarker 2008-12-11

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade

Frågor om området Ingen övergödning

De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 11. Ingår kursen i Greppa Näringen? Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med1 undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår Ja aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB 2 Nej avlägsnas alla identitetsuppgifter.

En genomgången kursen kan innebära att man genomför vissa förändringar i verksamheten men avstår från att genomföra andra. 12.

Om den nya kunskapen inneburit att du gjort förändringar i verksamheten - av vilken anledning genomförde du förändring(ar)? Om du inte gjort förändringar gå till fråga 14.

13.

1

För att öka lönsamheten

2

För ökad miljönytta

3

Både för ökad lönsamhet och miljönytta

Vad tror du är den största miljönyttan med den(de) åtgärd(-er) du genomfört?

14.

1

Minskad ammoniakförlust till luften

1

Minskad utlakning av kväve

1

Minskad denitrifikation/lustgasavgång

1

Minskad fosforförlust

Om den nya kunskapen inte medfört att du gjort förändringar i verksamheten, beror det på några särskilda skäl? 1

Kunde inte se miljönyttan

Instruktioner: Rådgivningen var inte tillräckligt konkret 1 Åtgärden varatt förläsas kostsam att genomföra 1 Enkäten kommer maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig Åtgärd planeras ske senare 1 därför tänka på att: 15.

ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

Övriga kommentarer

ƒ OmSkriva du hartydliga någrasiffror: övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ƒ

ner dessa på följande rader Markera dina svar med kryss, så här

och INTE så här

___________________________________________________________________________________ ƒ Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: ___________________________________________________________________________________ ƒ Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: ___________________________________________________________________________________ - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Kärlväxter i anlagda våtmarker 2008-12-11 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar och arealer Om du driver jordbruk – svara på följande frågor: 7.

8.

9.

10.

Vilka miljöersättningar hade jordbruksföretaget 2009? Markera de alternativ som då var aktuella för dig. 1

Miljöskyddsåtgärder

1

Ekologiska produktionsformer

1

Betesmarker och slåtterängar

1

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

1

Vallodling

1

Hotade husdjursraser

1

Minskat kväveläckage

1

Skötsel av våtmarker

1

Skyddszoner

Har du anslutit dig till nya miljöersättningar efter kursen? 1

Ja

2

Nej, men planerar att göra det

3

Nej, planerar inte att göra det

Hur stor areal åkermark brukas inom jordbruksföretaget? 1

1 – 10 hektar

2

10,1 – 50 hektar

3

50,1 – 100 hektar

4

100,1 – 200 hektar

5

Mer än 200 hektar

6

Inte aktuellt

Hur stor areal betesmark ingår i jordbruksföretaget? 1

1 – 5 hektar

2

5,1 – 10 hektar

3

10,1 – 20 hektar

4

20,1 – 40 hektar

5

Mer än 40 hektar

6

Inte aktuellt

OBS! Alla ska besvara följande frågor.

3


Frågor om området Ingen övergödning 11.

Ingår kursen i Greppa Näringen? 1

Ja

2

Nej

En genomgången kursen kan innebära att man genomför vissa förändringar i verksamheten men avstår från att genomföra andra. 12.

13.

14.

15.

Om den nya kunskapen inneburit att du gjort förändringar i verksamheten - av vilken anledning genomförde du förändring(ar)? Om du inte gjort förändringar gå till fråga 14. 1

För att öka lönsamheten

2

För ökad miljönytta

3

Både för ökad lönsamhet och miljönytta

Vad tror du är den största miljönyttan med den(de) åtgärd(-er) du genomfört? 1

Minskad ammoniakförlust till luften

1

Minskad utlakning av kväve

1

Minskad denitrifikation/lustgasavgång

1

Minskad fosforförlust

Om den nya kunskapen inte medfört att du gjort förändringar i verksamheten, beror det på några särskilda skäl? 1

Kunde inte se miljönyttan

1

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

1

Åtgärden var för kostsam att genomföra

1

Åtgärd planeras ske senare

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Kärlväxter i anlagda våtmarker 2008-12-11 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Introduktion i gårdsbaserad biogasproduktion 2008-02-26

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Selander Rolf Undersökningsledare Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i KURS 15. Övriga kommentarer Introduktion i gårdsbaserad biogasproduktion

Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva

2008-02-26 ner dessa på följande rader

Kännedom om aktiviteten ___________________________________________________________________________________ 1. Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? ___________________________________________________________________________________ Markera bara ett alternativ! 1 Via ett informationsblad/nyhetsbrev ___________________________________________________________________________________ 2 Muntligt från en granne eller annan person 3 Via personlig inbjudan ___________________________________________________________________________________ 4 Via en annons i lokaltidningen 5 Via en annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 6 Via en annons på Internet 7 Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet ___________________________________________________________________________________ 8 På annat sätt

___________________________________________________________________________________ 2. Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? ___________________________________________________________________________________ Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1 Annons i informationsblad ___________________________________________________________________________________ 1 Jag söker själv på webbplats (Internet) 1 Annons i lokaltidning ___________________________________________________________________________________ 1 Annons i lantbrukspress 1 Arrangörerna bör kontakta mig personligen ___________________________________________________________________________________ 1 Jag tar själv kontakt 1 Andra medier – radio, TV, mobiltjänster ___________________________________________________________________________________ 1 Har inga speciella önskemål

___________________________________________________________________________________

Nöjdhet

___________________________________________________________________________________ 3. Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket

I ganska

I viss

I mycket

Inte alls

Ej

relevant liten utsträckhög hög ___________________________________________________________________________________ utsträckning utsträck- utsträckning ning ning 1 2 3 4 5 6 ___________________________________________________________________________________

Är du nöjd med kursen ? ___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen ? ___________________________________________________________________________________ Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar? ___________________________________________________________________________________ Har kursen bidragit till att stärka ditt företag ?

Tack för att du svarade på enkäten!

Vill du rekommendera kursen till andra ?

15


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar Miljöersättningar och och arealer arealer Om Om du du driver driver jordbruk jordbruk –– svara svara på på följande följande frågor: frågor: 7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Vilka Vilkamiljöersättningar miljöersättningarhade hadejordbruksföretaget jordbruksföretaget2009? 2009? Markera Markerade dealternativ alternativsom somdå dåvar varaktuella aktuellaför fördig. dig. 11

Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder

11

Ekologiska Ekologiskaproduktionsformer produktionsformer

11

Betesmarker Betesmarkeroch ochslåtterängar slåtterängar

11

NaturNatur-och ochkulturmiljöer kulturmiljöeri iodlingslandskapet odlingslandskapet

11

Vallodling Vallodling

11

Hotade Hotadehusdjursraser husdjursraser

11

Minskat Minskatkväveläckage kväveläckage

11

Skötsel Skötselav avvåtmarker våtmarker

11

Skyddszoner Skyddszoner

kursen?? Hardu duanslutit anslutitdig digtill tillnya nyamiljöersättningar miljöersättningarefter efterkursen Har 11

Ja Ja

22

Nej, Nej,men menplanerar planeraratt attgöra göradet det

33

Nej, Nej,planerar planerarinte inteatt attgöra göradet det

Hur Hurstor storareal arealåkermark åkermarkbrukas brukasinom inomjordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––10 10hektar hektar

22

10,1 10,1––50 50hektar hektar

33

50,1 50,1––100 100hektar hektar

44

100,1 100,1––200 200hektar hektar

55

Mer Merän än200 200hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

Hur Hurstor storareal arealbetesmark betesmarkingår ingåriijordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––55hektar hektar

22

5,1 5,1––10 10hektar hektar

33

10,1 10,1––20 20hektar hektar

44

20,1 20,1––40 40hektar hektar

55

Mer Merän än40 40hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

OBS! OBS! Alla Alla ska ska besvara besvara följande följande frågor. frågor.

33


Frågor om området Begränsad klimatpåverkan 11.

Kryssa för det som kursen handlade om? 1

Minskade utsläpp av växthusgaser

1

Energieffektivisering

1

Anpassning till ett förändrat klimat

1

Förnybar energi

1

Annat:

En genomgången kurs kan innebära att man genomför vissa förändringar i verksamheten men avstår från att genomföra andra. 12.

13.

14.

Om den nya kunskapen inneburit att du gjort förändringar i verksamheten - av vilken anledning genomförde du förändringen/-arna? Om du inte gjort förändringar gå till fråga 14. 1

För att öka lönsamheten

2

För klimatnyttan

3

Både för att öka lönsamheten och för klimatnyttan

4

Annat:

Om du räknat på resultatet – redovisa utfall enligt följande: Minskning av koldioxidekvivalenter per år är

CO2-ekv./år

Minskningen av energimängd per år är

kWh/år

Producerad mängd förnybar energi per år är

kWh/år

Använd mängd förnybar energi per år är

kWh/år

Om den nya kunskapen inte medfört att du/ni gjort förändringar i verksamheten, beror det på några särskilda skäl? 1

Klimatnyttan var oklar

1

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

1

Förändringen kräver för stor arbetsinsats

1

Förändringen kostar för mycket

1

Förändringen ska genomföras vid senare tillfälle

1

Annat:

4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS 15. Övriga kommentarer Introduktion i gårdsbaserad biogasproduktion

Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva 2008-02-26 ner dessa på följande rader

Kännedom om aktiviteten ___________________________________________________________________________________ 1. Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? ___________________________________________________________________________________ Markera bara ett alternativ! 1 Via ett informationsblad/nyhetsbrev ___________________________________________________________________________________ 2 Muntligt från en granne eller annan person 3 Via personlig inbjudan ___________________________________________________________________________________ 4 Via en annons i lokaltidningen 5 Via en annons i lantbrukspress ___________________________________________________________________________________ 6 Via en annons på Internet 7 Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet ___________________________________________________________________________________ 8 På annat sätt

___________________________________________________________________________________ 2. Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? ___________________________________________________________________________________ Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1 Annons i informationsblad ___________________________________________________________________________________ 1 Jag söker själv på webbplats (Internet) 1 Annons i lokaltidning ___________________________________________________________________________________ 1 Annons i lantbrukspress 1 Arrangörerna bör kontakta mig personligen ___________________________________________________________________________________ 1 Jag tar själv kontakt 1 Andra medier – radio, TV, mobiltjänster ___________________________________________________________________________________ 1 Har inga speciella önskemål

___________________________________________________________________________________

Nöjdhet

___________________________________________________________________________________ 3. Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket

I ganska

I viss

I mycket

Inte alls

Ej

relevant liten utsträckhög hög ___________________________________________________________________________________ utsträckning utsträck- utsträckning ning ning 1 2 3 4 5 6 ___________________________________________________________________________________

Är du nöjd med kursen ? ___________________________________________________________________________________ Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen ? ___________________________________________________________________________________ Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar? ___________________________________________________________________________________ Har kursen bidragit till att stärka ditt företag ?

Tack förtillatt Vill du rekommendera kursen andra ?

du svarade på enkäten!

15


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. KURS Sju kurser i samband med Saerimner 14 oktober 2008. En heldag. 2008-10-14

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Sju kurser i samband med Saerimner 14 oktober 2008. En heldag. 2008-10-14 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i aktiviteten för att utveckla mina kunskaper inom:. Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Miljö

1

Service/tjänsteverksamhet

1

Turism

1

Naturarv

1

Kulturarv

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Produktutveckling

1

Bredband och telekommunikation

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Frågor om området Företagsutveckling axel 1 7.

Instämmer du i att kompetensutvecklingen bidragit till följande? I mycket hög utsträckning 1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6

Lönsamheten i mitt företag har förbättrats Omsättningen i mitt företag har ökat Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor Jag har fått nya sociala kontakter Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet 8.

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 3


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

1


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. RÅDGIVNING Rådgivning inom företagsutveckling 2008-12-15

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i RÅDGIVNING Rådgivning inom företagsutveckling 2008-12-15 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att rådgivningen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med rådgivningen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid rådgivningen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har rådgivningen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera rådgivningen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

6.

7.

8.

Jag deltog i rådgivningen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i aktiviteten för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Miljö

1

Service/tjänsteverksamhet

1

Turism

1

Naturarv

1

Kulturarv

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Produktutveckling

1

Bredband och telekommunikation

1

Annat, ange vad:

Rådgivningen genomfördes genom: 1

Föreläsningar

1

Grupparbete

1

Arbete med egna exempel

Jag fullföljde hela rådgivningen: 1

Ja

2

Nej

Jag deltog i rådgivningen i samband med: 1

Mitt företag

2

Ett projekt -> Se fråga 9

3

Annat

2


Om rådgivningen hade samband med ett projekt, besvara fråga nr 9 annars gå vidare till fråga nr 10. 9.

Rådgivningen har bidragit till följande Jag har…

I mycket hög utsträckning 1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6

Inte alls

Ej relevant

5

6

Blivit bättre på att leda projekt Blivit bättre på att samarbeta med andra i projektet Fått kontakter som är värdefulla för projektet Blivit mer miljömedveten Blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor 10.

Rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har ... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta i företaget introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

3

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4


Frågor om området Företagsutveckling axel 3 och Landsbygdsutveckling 11.

Instämmer du i att kompetensutvecklingen bidragit till följande…? I mycket hög utsträckning 1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6

Lönsamheten i mitt företag har förbättrats Omsättningen i mitt företag har ökat Jag/mitt företag har utvecklat samarbetskontakterna Jag/mitt företag har utvecklat affärskontakterna Mina/företagets produkter/tjänster har utvecklats Det har skapats nya arbetstillfällen i mitt företag Jag/mitt företag har blivit mer medveten om jämställdhetsfrågor Jag har fått nya sociala kontakter Jag har ökat mitt engagemang för ideell verksamhet 12.

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald för ditt deltagande i RÅDGIVNING Rådgivning inom företagsutveckling 2008-12-15 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att rådgivningen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med rådgivningen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid rådgivningen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har rådgivningen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera rådgivningen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


SCB-Tryck, SCB-Tryck, Örebro Örebro 2010 2010.03 .03

MILJÖMÄRKT MILJÖMÄRKT Trycksak Trycksak 341590 341590

1


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor. RÅDGIVNING Tvärvillkorsrådgivning 2007-10-22

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade

Frågor om området Tvärvillkor

De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 11. Du fick besök av en rådgivare i samband med tvärvillkorsrådgivningen. Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar Hur bedömer du rådgivarens kompetens? med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår 1 vad Mycket hög personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB aldrig enskilda avlägsnas alla identitetsuppgifter. Ganska hög 2 Ganska låg 3 4 Mycket låg 5 Ingen åsikt

12.

Efter besöket fick du ett rådgivningsbrev från rådgivaren. Har du haft nytta av det?

13.

1

Ja, mycket

2

Ja, till viss del

3

Ja, till liten del

4

Nej

5

Ingen åsikt

Som helhet betraktat vilka delar i tvärvillkorsrådgivningen hade du nytta av? Kryssa för de du hade nytta av. 1

Skötselkrav jordbruksmark

1

Växtodlingsfrågor mm (grundvatten, avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

1

Livsmedel och fodersäkerhet

1

Djurskydd

Instruktioner: Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering) 1 Arbetarskydd 1 Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: 14. Har du vidtagit åtgärder till följd av rådgivningen? ƒ Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! 1 Ja Besvara också fråga 15 Nej Enkäten är besvarad ƒ 2 Skriva tydliga siffror: 15. ƒ OmMarkera Ja på fråga dina 14, svarInom med vilka kryss,områden så här har åtgärder och INTE vidtagits? så här 1 Skötselkrav jordbruksmark ƒ 1 Om du vill ändra ditt mm svar,(grundvatten, täck hela rutan: Växtodlingsfrågor avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

ƒ

1 1 1 1

Livsmedel och fodersäkerhet Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna Djurskydd eller om du vill förklara/förtydliga något: Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering) - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna Arbetarskydd - skriv i stället på eventuell kommentarsida

4 1


Du är utvald för ditt deltagande i RÅDGIVNING Tvärvillkorsrådgivning 2007-10-22 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att rådgivningen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med rådgivningen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid rådgivningen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har rådgivningen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera rådgivningen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i rådgivningen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i rådgivningen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Rådgivningen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Miljöersättningar Miljöersättningaroch ocharealer arealer

Om Omdu dudriver driverjordbruk jordbruk––svara svarapå påföljande följandefrågor: frågor: 7.7.

8.8.

9.9.

Vilka Vilkamiljöersättningar miljöersättningarhade hadejordbruksföretaget jordbruksföretaget2009? 2009? Markera Markerade dealternativ alternativsom somdå dåvar varaktuella aktuellaför fördig. dig. 11

Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder

11

Ekologiska Ekologiskaproduktionsformer produktionsformer

11

Betesmarker Betesmarkeroch ochslåtterängar slåtterängar

11

NaturNatur-och ochkulturmiljöer kulturmiljöeri iodlingslandskapet odlingslandskapet

11

Vallodling Vallodling

11

Hotade Hotadehusdjursraser husdjursraser

11

Minskat Minskatkväveläckage kväveläckage

11

Skötsel Skötselav avvåtmarker våtmarker

11

Skyddszoner Skyddszoner

Har Hardu duanslutit anslutitdig digtill tillnya nyamiljöersättningar miljöersättningarefter efterrådgivningen? rådgivningen? 11 Ja Ja 22

Nej, Nej,men menplanerar planeraratt attgöra göradet det

33

Nej, Nej,planerar planerarinte inteatt attgöra göradet det

Hur Hurstor storareal arealåkermark åkermarkbrukas brukasinom inomjordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––10 10hektar hektar

22

10,1 10,1––50 50hektar hektar

33

50,1 50,1––100 100hektar hektar

44

100,1 100,1––200 200hektar hektar

55

Mer Merän än200 200hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

10. 10. Hur Hurstor storareal arealbetesmark betesmarkingår ingåri ijordbruksföretaget? jordbruksföretaget? 11

11––55hektar hektar

22

5,1 5,1––10 10hektar hektar

33

10,1 10,1––20 20hektar hektar

44

20,1 20,1––40 40hektar hektar

55

Mer Merän än40 40hektar hektar

66

Inte Inteaktuellt aktuellt

OBS! OBS!Alla Allaska skabesvara besvaraföljande följandefrågor. frågor.

33


Frågor om området Tvärvillkor 11.

12.

13.

14.

15.

Du fick besök av en rådgivare i samband med tvärvillkorsrådgivningen. Hur bedömer du rådgivarens kompetens? 1

Mycket hög

2

Ganska hög

3

Ganska låg

4

Mycket låg

5

Ingen åsikt

Efter besöket fick du ett rådgivningsbrev från rådgivaren. Har du haft nytta av det? 1

Ja, mycket

2

Ja, till viss del

3

Ja, till liten del

4

Nej

5

Ingen åsikt

Som helhet betraktat vilka delar i tvärvillkorsrådgivningen hade du nytta av? Kryssa för de du hade nytta av. 1

Skötselkrav jordbruksmark

1

Växtodlingsfrågor mm (grundvatten, avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

1

Livsmedel och fodersäkerhet

1

Djurskydd

1

Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering)

1

Arbetarskydd

Har du vidtagit åtgärder till följd av rådgivningen? 1

Ja Besvara också fråga 15

2

Nej Enkäten är besvarad

Om Ja på fråga 14, Inom vilka områden har åtgärder vidtagits? 1

Skötselkrav jordbruksmark

1

Växtodlingsfrågor mm (grundvatten, avloppsslam, naturskydd, gödsel, växtskydd)

1

Livsmedel och fodersäkerhet

1

Djurskydd

1

Övriga djurfrågor (sjukdomar, hormoner, märkning & rapportering)

1

Arbetarskydd

4 1


Du är utvald för ditt deltagande i RÅDGIVNING Tvärvillkorsrådgivning 2007-10-22 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att rådgivningen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med rådgivningen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid rådgivningen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har rådgivningen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera rådgivningen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning Undersökning –– Uppföljning Uppföljning av av kompetensutvecklingsåtgärder kompetensutvecklingsåtgärder inom inom landsbygdsprogrammet landsbygdsprogrammet Syfte Syfte

Kompetensutveckling Kompetensutvecklingärären enviktig viktigdel deli idet detsvenska svenskalandsbygdsprogrammet. landsbygdsprogrammet.För För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutvecklingoch ochkunna kunna förbättra förbättraverksamheten verksamheteninom inomområdet områdetbehöver behöverJordbruksverket Jordbruksverketfåfåbättre bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kunskaper om hur resultatet blir efter genomgångenkurs/rådgivning. kurs/rådgivning.Därför Därför genomförs genomförsen enutvärdering, utvärdering,och ochsom somett ettled ledi idenna dennavänder vändervivioss osstill tilldig digsom som genomgått genomgåtten enkurs/rådgivning kurs/rådgivninginom inomlandsbygdsprogrammet landsbygdsprogrammetoch ochber berdig dig besvara besvarafrågorna frågornapå påföljande följandesidor. sidor. KURS Kurs "Beställarkompetens för skogsägare", Ladvik, Lars Lundgren. 2009-12-01

Undersökningen Undersökningengenomförs genomförsav avStatistiska Statistiskacentralbyrån centralbyrån(SCB) (SCB)på påuppdrag uppdragav av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskildaföretag företag inte intekan kanidentifieras. identifieras.Resultaten Resultatenkommer kommeratt attpubliceras publiceraspå påJordbruksverkets Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport. webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla Allasvar svarär ärviktiga viktiga

Ett Etturval urvalomfattande omfattande88000 000personer personersom somdeltagit deltagithar hardragits dragitsmed medhjälp hjälpav av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom inomlandsbygdsprogrammet, landsbygdsprogrammet,KOMPIS. KOMPIS. Din medverkan Din medverkanärärfrivillig frivilligmen menditt dittsvar svarärärmycket mycketviktigt viktigtoch ochbidrar bidrartill tillatt att undersökningens resultat blir tillförlitligt. undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi Viber berdig digsvara svarapå påfrågorna frågornaoch ochgärna gärnalämna lämnasynpunkter synpunkteri iövrigt övrigtsist sisti i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertetsåsåsnart snart som sommöjligt. möjligt. Tack Tackpå påförhand förhandför fördin dinmedverkan! medverkan!

Rolf RolfSelander Selander Undersökningsledare Undersökningsledare

Kontakta Kontaktaoss ossgärna gärna

Undersökningens Undersökningenssyfte syfteeller ellerhjälp hjälpmed medfrågorna: frågorna: Namn: Brundell Namn:Pär Rolf Selander ar.brundell@scb.se Telefon: Telefon:019-17 019-1760 6646 27 E-post: E-post:prolf.selander@scb.se

Insamling Insamlingav avblanketten: blanketten:

Namn: Namn:Ann-Britt Ann-BrittGöransson Göransson Telefon: Telefon:019-17 019-1765 6516 16 E-post: E-post:ann-britt.goransson@scb.se ann-britt.goransson@scb.se


Dina svar är skyddade De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Offentlighets- och sekretesslagens 24 kap. 8§ innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter.

Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: ƒ

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

ƒ

Skriva tydliga siffror:

ƒ

Markera dina svar med kryss, så här

ƒ

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

ƒ

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Kurs "Beställarkompetens för skogsägare", Ladvik, Lars Lundgren. 2009-12-01 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Bakgrund om deltagaren 4.

5.

Jag deltog i kursen i min roll som: Flera alternativ kan anges. 1

Jordbrukare/ trädgårdsföretagare/ skogsbrukare

1

Annan landsbygdsföretagare

1

Anställd inom jordbruk/ trädgård/ skogsbruk

1

Anställd inom annat landsbygdsföretag

1

Annan

Jag deltog i kursen för att utveckla mina kunskaper inom: Flera alternativ kan anges. 1

Miljörelaterade frågor inom jordbruk/trädgård/skogsbruk

1

Djurhållning

1

Starta och utveckla företag

1

Ekonomi och/eller ledarskap

1

Entreprenad

1

Data/IT

1

Produktutveckling

1

Hantverk

1

Restaurang, mat & dryck

1

Service

1

Turism

1

Annat, ange vad:

Utbildningens effekter 6.

Kursen har bidragit till att jag/företaget jag är verksam i har... I mycket hög utsträckning 1

förändrat sättet att arbeta på gården introducerat nya produkter, produktionsinriktningar förbättrat vår produktionsmetod (-er) börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel börjat arbeta mer miljövänligt

2

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


Frågor om området Hållbart skogsbruk 7.

Har kursen givit dig nya kunskaper i ämnet? 1

Ja

2

Nej

En genomgången kurs kan innebära att man genomför vissa förändringar i verksamheten men avstår från att genomföra andra. 8.

9.

10.

Om den nya kunskapen medfört att du/ni gjort större eller mindre förändringar i verksamheten, vad var skälet? Om du/ni inte gjort förändringar gå till fråga 9 . 1

Att öka lönsamheten

2

Att minska en negativ miljöpåverkan

3

Både att öka lönsamheten och för miljöns skull

4

Annat:

5

Har inte gjort några förändringar pga kursen/rådgivningen

Om den nya kunskapen inte medfört att du/ni gjort större eller mindre förändringar i verksamheten, beror det på några särskilda skäl? 1

Rådgivningen var inte tillräckligt konkret

1

Förändringen kräver för stor arbetsinsats

1

Förändringen kostar för mycket

1

Förändringen planeras ske senare

1

Annat:

1

De förändringar som kursen/rådgivningen aktualiserar är redan genomförda

1

Har inga planer på förändringar pga kursen/rådgivningen

a. Är du skogsägare? 1

Ja, besvara frågorna 10b-12

2

Nej

Tack för din medverkan. Var god skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.

b. Hur mycket skog äger du (räkna också med arealer som du är delägare till)?

-50 hektar

51-400 hektar

401-1000 hektar

3

1000 hektar-


11.

12.

13.

Har kursen gjort att du är mer aktiv som skogsägare idag, dvs utför eller beställer fler åtgärder i din skog? 1

Ja

2

Nej

Hur är skogsägandet i förhållande till boendet? 1

Jag äger skog i samma kommun som jag bor i

2

Jag äger inte skog i den kommun jag bor i

Övriga kommentarer Om du har några övriga synpunkter med anledning av den här enkäten så får du gärna också skriva ner dessa på följande rader

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Tack för att du svarade på enkäten! 4 1


Du är utvald för ditt deltagande i KURS Kurs "Beställarkompetens för skogsägare", Ladvik, Lars Lundgren. 2009-12-01 Kännedom om aktiviteten 1.

2.

Vilket var för dig det första eller det huvudsakliga sättet att få reda på att kursen fanns? Markera bara ett alternativ! 1

Via ett informationsblad/nyhetsbrev

2

Muntligt från en granne eller annan person

3

Via personlig inbjudan

4

Via en annons i lokaltidningen

5

Via en annons i lantbrukspress

6

Via en annons på Internet

7

Jag frågade själv om det fanns en sådan aktivitet

8

På annat sätt

Hur vill du i framtiden få kännedom om individuell rådgivning eller andra utbildningar inom landsbygdsprogrammet? Markera det eller de alternativ som du är intresserad av! 1

Annons i informationsblad

1

Jag söker själv på webbplats (Internet)

1

Annons i lokaltidning

1

Annons i lantbrukspress

1

Arrangörerna bör kontakta mig personligen

1

Jag tar själv kontakt

1

Andra medier – radio, TV, mobiltjänster

1

Har inga speciella önskemål

Nöjdhet 3.

Markera med kryss (X) din uppfattning i nedanstående frågor: I mycket hög utsträckning 1

Är du nöjd med kursen? Är du nöjd med informationsmaterialet du fick vid kursen? Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar?

Har kursen bidragit till att stärka ditt företag? Vill du rekommendera kursen till andra?

1

I ganska hög utsträckning 2

I viss utsträckning 3

I mycket liten utsträckning 4

Inte alls

Ej relevant

5

6


SCB-Tryck, Örebro 2010.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590


Undersökning – Uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet Syfte

Kompetensutveckling är en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. För att kunna bedöma effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra verksamheten inom området behöver Jordbruksverket få bättre kunskaper om hur resultatet blir efter genomgången kurs/rådgivning. Därför genomförs en utvärdering, och som ett led i denna vänder vi oss till dig som genomgått en kurs/rådgivning inom landsbygdsprogrammet och ber dig besvara frågorna på följande sidor.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. En rapport levereras till Jordbruksverket där enskilda företag inte kan identifieras. Resultaten kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats, som en nedladdningsbar rapport.

Alla svar är viktiga Ett urval omfattande 8 000 personer som deltagit har dragits med hjälp av statistiska metoder från Jordbruksverkets databas för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, KOMPIS. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Vi ber dig svara på frågorna och gärna lämna synpunkter i övrigt sist i blanketten samt skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan!

Rolf Selander Undersökningsledare

Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Namn: Rolf Selander Telefon: 019-17 66 27

E-post: rolf.selander@scb.se

Insamling av blanketten: Namn: Ann-Britt Göransson Telefon: 019-17 65 16 E-post: ann-britt.goransson@scb.se


Rapporten kan beställas från Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036 34 04 14 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se ISSN 1102-3007 • ISRN SJV-R-/-SE

ra10_30  

This is the description