__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&)

)

;0&*A"%)BC44)

! ! ! A(-&,)!B40#-&$! !

!"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-(

( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-( !

C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8!

!"#$%&'($)*#+&,#-()../01(2344(!56775( =-&,2()!>?@@!

! "#$$!%#&'()*+%$!#$$,-*#&(.!/*&'!0123*-!0),&($&!4,5(4(+&$!-#+!'#5(!.*$)10&*5(! (66(-&$!,+!&)#+$0,)&#&*,+7!-,44()-*#37!#+.!%,5()+4(+&!$()5*-($7!($0(-*#338! /'(+!$&#%(.!*+!4#9,)!4(&),0,3*&#+!#)(#$:!;#)%(!$-#3(!.(4,+$&)#&*,+$!#3$,! -#))8!&'(!0,&(+&*#3!6,)!5*,3(+-(7!0)($(+&*+%!#!$*%+*6*-#+&!-'#33(+%(!6,)!3#/!(+< 6,)-(4(+&:! !

"#$%&'()*+! DE") ;001#3) @$--) /&%""&) F;@/G) '*H"'"(&) 2I) $) -**I") 0*$-2&2*() *+) *(J*2(J) #"$0"+1-) #%*&"I&I) &$K2(J) #-$0")2()02&2"I)$0%*II)&E")L(2&".)/&$&"IM)DE");@/)'*H"'"(&)A"J$()N2&E)."'*(I&%$&2*(I)I&$J".)2()O"N) <RUN &LW\¶V ILQDQFLDO GLVWULFW ZKHUH SURWHVWHUV KDYH WDNHQ XS UHVLGHQFH VLQFH 6HSWHPEHU  7KH #%*&"I&I)+*01I)#%2'$%2-3)*()2II1"I)*+)"0*(*'20)P1I&20"Q)2(0-1.2(J)0*%%1#&2*()2()&E")+2($(02$-)I3I&"'Q)&E") JRYHUQPHQW¶VKDQGOLQJRIWKHJOREDOILQDQFLDOFULVLVZHDOWKGLVSDULW\DQGWKHUROHRIFRUSRUDWHPRQH\ 2() &E") LM/M) #*-2&20$-) I3I&"'M) 9I) $) I"-+RLGHQWLILHG ³OHDGHUOHVV UHVLVWDQFH PRYHPHQW´ 2:6 ODFNV DQ *++202$-)I"&)*+)."'$(.I)$(.)E$I)0*R*#&".)I1##*%&)+%*')#$%&202#$(&I)I""K2(J)&*)A%2(J)$&&"(&2*()&*)$)N2.") %$(J") *+) I*02$-Q) "0*(*'20Q) #*-2&20$-Q) $(.) "(H2%*('"(&$-) 2II1"IM) DE") '*H"'"(&) E$I) .%$N() 2(I#2%$&2*() IURP UHFHQW SURWHVWV LQ (XURSH DQG WKH 0LGGOH (DVW VSHFLILFDOO\ FLWLQJ ³WKH (J\SWLDQ 7DKULU 6TXDUH XSULVLQJ´ DQG UHFHQW GHPRQVWUDWLRQV LQ 6SDLQ 7KH ILUVW GD\ RI WKH SURWHVW GUHZ DSSUR[LPDWHO\  #%*&"I&"%I) &*) @$--) /&%""&) $(.) &E") '*H"'"(&) E$I) J%*N() 0*(I2."%$A-3) I2(0"Q) N2&E) $() "(0$'#'"(&) *+))) #%*&"I&"%I)*001#32(J)("$%A3)S10*&&2)/T1$%")2():*N"%)U$(E$&&$(M)DE");@/)#%*&"I&I)0*(&2(1".)&*)J$2() '*'"(&1') 2() &E") +*--*N2(J) N""KIQ) I#$%K2(J) I'$--"%) ."'*(I&%$&2*(I) 2() '$P*%) 02&2"I) ($&2*(N2."M))))))) 9-&E*1JE)&E")#%*&"I&I)E$H")A""()'*I&-3)#"$0"+1-Q)E1(.%".I)*+)$%%"I&I)E$H")A""()'$.")A3)-*0$-)#*-20") +*%0"IQ)'*I&-3)+*%)&%"I#$II2(JQ).2I*%."%-3)0*(.10&Q)$(.)*AI&%10&2(J)&%$++20M) !"#$%&'();001#3&*J"&E"%M*%J*);001#3N$--I&%""&M*%JV)W-**'A"%JV)DE")>1$%.2$())

,-$.('/,0-$121$!340#$.5! )

!"#$#%"$&'()*+"%),' DE") +2($(02$-) I"%H20"I) I"0&*%) E$I) I"%H".) $I) &E") +*0$-) #*2(&) *+) &E") ;@/) '*H"'"(&Q) N2&E) #%*&"I&"%I))) E*-.2(J)#%*&"I&I)$(.)0$'#2(J)*1&)2()&E")+2($(02$-).2I&%20&I)*+)02&2"I)I10E)$I)W*I&*(Q)O"N)X*%KQ)7E20$J*Q) $(.)/$()Y%$(02I0*M) ! +&,)-"$.()) ) x 5%*&"I&"%I)E$H")I&$J".)(1'"%*1I)'$%0E"I)$(.)%$--2"I)*()@$--)/&%""&)$(.)&E")$%"$I)I1%%*1(.2(J)&E") O"N) X*%K) /&*0K) 6Z0E$(J") FOX/6GM) ) ;() ;0&*A"%) [Q) %*1JE-3) BCC) #%*&"I&"%I) $&&"'#&".) &*) I&*%')) #*-20")A$%%20$."I)A-*0K2(J)#%*&"I&"%I)+%*')&E")$%"$M)F!"#$%&()O"N)X*%K)!$2-3)O"NI)G) ) x ;();0&*A"%)4\Q)#%*&"I&"%I)*(0")$J$2()$&&"'#&".)&*)A%"$0E)&E")A$%%20$."I)A-*0K2(J)$00"II)&*)@$--) !"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3)

)

) )

4)


/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&)

! A(-&,)!B40#-&$! !

!"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-(

( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-( !

C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8!

F,+&(+&$! !

)

;0&*A"%)BC44)

/&%""&)$(.)&E") OX/6) $+&"%) -"$%(".) &E"3) N*1-.) (*&) A") "H20&".)+%*') S10*&&2) 5$%KM) F!"#$%&() 7W/) O"NIV9II*02$&".)5%"IIG) x 2Q2FWREHUWKH³KDFNWLYLVW´JURXS$QRQ\PRXVYRZHGWR³HUDVH´WKH1<6(IURPWKH,QWHUQHW RQ2FWREHU1<6(¶V:HEVLWHVXIIHUHGDEULHILQWHUUXSWLRQRIVHUYLFH2FWREHUEXWWKHUHZDV (*)2(.20$&2*()*+)$)03A"%)$&&$0KM)F!"#$%&()7OOG) ) /01%23"()) ) x 5%*&"I&"%I)+%*');001#3)7E20$J*)E$H")0$'#".)*1&I2.")*+)&E")7E20$J*)A%$(0E)*+)&E")Y"."%$-)="R I"%H")W$(K)I2(0")/"#&"'A"%)B]M)F!"#$%&()7E20$J*)D%2A1("G) ) x ;();0&*A"%)4C)$(.)44Q)."'*(I&%$&2*(I)&$%J"&".)&E")7E20$J*)W*$%.)*+)D%$.")$(.)'""&2(JI)*+)&E") U*%&J$J") W$(K"%I) 9II*02$&2*() $(.) &E") Y1&1%"I) 8(.1I&%3) 9II*02$&2*(M) F!"#$%&() @:/RD<) ^))))))) 7E20$J*V)="1&"%IG) ) x ;();0&*A"%)44Q)+2H")N*'"()N"%")$%%"I&".)$+&"%).1'#2(J)J$%A$J")&$K"()+%*')$)+*%"0-*I".)E*'") *N(".)A3)W$(K)*+)9'"%20$)2()&E")-*AA3)*(")*+)&E")A$(K_I)A%$(0E"IM)F!"#$%&()="1&"%IG) ) !24)5$24%1'%"() ) x ;() ;0&*A"%) 4BQ) %*1JE-3) 4CCR PHPEHUV RI WKH 2FFXS\ 6) PRYHPHQW PDUFKHG LQ WKH FLW\¶V +2($(02$-).2I&%20&)$(.)A-*0K".)&E")"(&%$(0"I)*+)@"--I)Y$%J*)7*%#*%$&"),"$.T1$%&"%IQ)-"$.2(J)&*)44) $%%"I&IM)F!"#$%&()="1&"%IG) )

-.//)*%"$&'!$%"&"0"),' U*H"'"(&)*%J$(2`"%I)E$H")1I".)#1A-20)#$%KI)$(.)#-$`$IQ)$I)N"--)$I)#%2H$&")#%*#"%&3Q)$I)$%"$I)*+)#1A-20) $II"'A-3) +*%) ;@/R-2(K".) #%*&"I&IM) 8() '$(3) 0$I"IQ) &E"I") #%*&"I&I) E$H") A""() I&$J".) N2&E*1&)#"%'2&IQ) -"$.2(J)&*)$%%"I&IM)DE"I")-$%J")J$&E"%2(JI)E$H")E$.)$)'$P*%)2'#$0&)*()I1%%*1(.2(J)A1I2("II)$(.)%"&$2-) .2I&%20&IM)8()I*'")0$I"IQ)0*''"%02$-)+$02-2&2"I)E$H")A""()&$%J"&".).2%"0&-3)A3);@/)."'*(I&%$&2*(IM) ! +&,)-"$.()) ) x DE")"(0$'#'"(&)$&)&E")#%2H$&"-3)*N(".)S10*&&2)5$%K)E$I)A"0*'")&E")+*0$-)#*2(&)*+)&E")'*H"'"(&Q) #%*H2.2(J)$)J$&E"%2(J)$%"$)+*%)#%*&"I&"%IQ)$)-*J2I&20$-)0"(&"%)+*%)0*''1(20$&2*(IQ)$(.)&E").2I&%2A1R &2*()*+)+**.Q)N$&"%Q)$(.)'".20$-)I1##-2"IM)F!"#$%&()O"N)X*%K)D2'"IG) ) x 2Q2FWREHU2:6LQ1HZ<RUNVWDJHGD³0LOOLRQDLUHV0DUFK´PDUFKLQJIURP=XFRWWL3DUNWR GHPRQVWUDWHRXWVLGHWKHKRPHVRIVRPHRIWKHFLW\¶VULFKHVWUHVLGHQWV !"#$%&()U/OW7G) ) x 2Q2FWREHUSURWHVWHUVPDUFKHGIURP=XFRWWL3DUNWRRFFXS\0DQKDWWDQ¶V:DVKLQJWRQ6TXDUH 5$%K)+*%)$)J"("%$-)$II"'A-3)'""&2(JM)F!"#$%&()7W/)O"NIG) ) x ;();0&*A"%)4\Q)O"N)X*%K)72&3)$(.)S10*&&2)5$%K)*++202$-I)"'A*-."(".)#%*&"I&"%I)A3)#*I&#*(2(J)$) #-$((".) 0-"$() 1#) *+) &E") #$%K) &E$&) N*1-.) E$H") %"T12%".) $) &"'#*%$%3) "H$01$&2*(M) F!"#$%&() O"N) X*%K)!$2-3)O"NIG) ) /01%23"() ) x ;();0&*A"%)4CQ)]QCCC)#%*&"I&"%I)2()7E20$J*)J$&E"%".)*1&I2.")*+)&E")9%&)8(I&2&1&")*+)7E20$J*)NE"%") $)%"0"#&2*()+*%)&E")Y1&1%"I)8(.1I&%3)9II*02$&2*()N$I)&$K2(J)#-$0"M)F!"#$%&()@:/RD<)^)7E20$J*G) ) x ;();0&*A"%)44Q)#*-20")$%%"I&".)4a)#%*&"I&"%I)*1&I2.")*+)&E").*N(&*N(),3$&&)="J"(03)NE"%")&E") !"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3)

)

) )

B)


/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&)

! A(-&,)!B40#-&$! !

!"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-(

( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-( !

C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8!

F,+&(+&$! !

)

;0&*A"%)BC44)

$((1$-)0*(+"%"(0")*+)&E")U*%&J$J")W$(K"%I)9II*02$&2*()N$I)1(."%N$3M)F!"#$%&()="1&"%IG) ) 6"'7"4()) ) x ;();0&*A"%)44Q)$##%*Z2'$&"-3)4CC)#%*&"I&"%I)N"%")$%%"I&".)A3)W*I&*()#*-20")$+&"%)'2J%$&2(J)+%*') QHDUE\ 'HZH\ 6TXDUH LQ%RVWRQ¶VILQDQFLDO GLVWULFWWR WKH 5RVH.HQQHG\ *UHHQZD\ ZKHUH WKH\ E$.)A""()N$%(".)(*&)&*)0*(J%"J$&")A3)W*I&*()5*-20"M)F!"#$%&()W*I&*()>-*A"G)) ) !&2778&() ) x ;();0&*A"%)4CQ)/"$&&-")5*-20")1%J".)#%*&"I&"%I)&*)%"-*0$&")+%*')@"I&-$K")5$%KQ)-*0$&".)2()&E")0"(&"%) RIWKHFLW\¶VGRZQWRZQVKRSSLQJGLVWULFWWRDORFDWLRQQHDUFLW\KDOOF!"#$%&()O"N)X*%K)D2'"IG) )

1*$#,2.*0$0".#' D$K2(J)#-$0")#%2'$%2-3)2().*N(&*N()$%"$IQ)&E");@/)."'*(I&%$&2*(I)E$H")E$.)$)I2J(2+20$(&)2'#$0&)*() &%$(I#*%&$&2*(Q)0$1I2(J)N2."I#%"$.)&%$++20)P$'IQ)%*$.)0-*I1%"IQ)$(.)I1I#"(I2*()*+)#1A-20)&%$(I2&M) ) +&,)-"$.() ! x ;() /"#&"'A"%) ]CQ) O"N) X*%K) 5*-20") $%%"I&".) ^CC) #%*&"I&"%I) +*%) A-*0K2(J) &E") %*$.N$3) .1%2(J) $) '$%0E)$0%*II)&E")W%**K-3()W%2.J"M)F!"#$%&(),1++2(J&*()5*I&G)) ) !24)5$24%1'%"() ) x ;() ;0&*A"%) 4BQ) ;001#3) /$() Y%$(02I0*) #%*&"I&I) +*%0".) &E") I1I#"(I2*() *+) 0$A-") 0$%) I"%H20") 2() &E") FLW\¶VILQDQFLDOGLVWULFWF!"#$%&()W$3)9%"$)O"NI)>%*1#G)) ) 9"$7824:;)<$&3"4() ! x ;();0&*A"%)aQ)$)J$&E"%2(J)*+)4CQCCC)#%*&"I&"%I)0$1I".)D%2U"&Q)&E")#1A-20)$J"(03)2()0E$%J")*+)'$II) &%$(I2&)2()5*%&-$(.Q)&*)&"'#*%$%2-3)I1I#"(.)I"%H20")$(.)+*%0".)#*-20")&*)A-*0KR*++)I"H"%$-)%*$.N$3IM) F!"#$%&()5*%&-$(.);%"J*(2$(G)) )

3/)*4)#%5'()*+"%),' DE") ;@/) #%*&"I&I) E$H") #-$0".) $) 0*(I2."%$A-") A1%."() *() "'"%J"(03) I"%H20"I) #"%I*(("-) &*) 0*(&%*-) 0%*N.IQ)#%*&"0&)0%2&20$-)2(+%$I&%10&1%"Q)$(.)'$2(&$2()#1A-20)*%."%M))9-&E*1JE)&E"%")E$H")A""()E1(.%".I) *+)$%%"I&I)'$."Q)'*I&)E$H")A""()+*%)'2(*%)*++"(I"I)$(.)0*(+%*(&$&2*(I)A"&N""()#*-20")$(.)#%*&"I&"%I) E$H")A""()%$%"M)5*-20")."#$%&'"(&I)E$H")I*1JE&)&*)'2(2'2`")&E"I")&3#"I)*+)2(02."(&IQ)"(E$(0")I"01%2&3Q) $(.)E"2JE&"()$N$%"("II)&E%*1JE)#1A-20R#%2H$&")2(+*%'$&2*()IE$%2(JM) ) +&,)-"$.() ) x DE")"Z&%$)'$(#*N"%)("".".)&*)#*-20")&E")#%*&"I&I)$%")$-I*)#-$02(J)$)+2($(02$-)A1%."()*()"'"%J"(03) I"%H20"IQ)0*I&2(J)&E")O"N)X*%K)5*-20")!"#$%&'"(&)FOX5!G)b4Mc)'2--2*()'*I&-3)2()*H"%&2'")$I)*+) ;0&*A"%)4CM)F!"#$%&()U/OW7G) ) x DE") OX5!) E$I) K"#&) A$(KI) 2() &E") -**#) $A*1&) #%*&"I&"%) $0&2H2&3) A3) I"(.2(J) *1&) "'$2-) A-$I&I) &*) 2&I) :*N"%) U$(E$&&$() /"01%2&3) 8(2&2$&2H") $(.) U2.&*N() U$(E$&&$() /"01%2&3) 8(2&2$&2H"M) DE") "'$2-I) &"--) -$(.-*%.I) $(.) *001#$(&I) 2() &E*I") $%"$IQ) 2(0-1.2(J) -$%J") A$(KIQ) NE"%") #%*&"I&"%I) $%") E"$.".) $(.) NE"&E"%)&E"%")$%")$(3)1(1I1$-)%2IKIM)F!"#$%&()="1&"%IG) ) ) !"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3)

)

) )

])


/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&)

)

;0&*A"%)BC44)

!

6-#.)'-7!,($1#8!9-+1#!#*+!3:!;5#&-!

! A(-&,)!B40#-&$!

9).2I&2(0&)+"$&1%")*+);@/)2I)E*N)2&)N$I)A*%()+%*')*(-2(")*%R J$(2`$&2*()$(.)0*(&2(1"I)&*)1I")I*02$-)'".2$)&*)I#%"$.)2&I)'"IR I$J"Q) *%J$(2`") +1%&E"%) #%*&"I&IQ) $(.) K""#) #%*&"I&"%I) 0*(("0&".M) ;@/)$(.)&E")A%*$."%);001#3)D*J"&E"%)'*H"'"(&)&E$&)*%J$(R 2`"I) #%*&"I&I) 2() *&E"%) 02&2"I) 1I") I"%H20"I) I10E) $I) DN2&&"%Q) D1'A-%Q) U""&1#Q) $(.) Y$0"A**K) &*) &E2I) "(.Q) $I) N"--) $I) E$H2(J) I"&)1#)$)-2H")H2."*)+"".)*+)&E");@/)"(0$'#'"(&)2()O"N)X*%KM) 9((*1(0"'"(&IQ) H2."*IQ) $(.) 2'$J"I) $%") $--) 0*--"0&".) $(.) .2IR I"'2($&".) H2$) &E"I") I*02$-) ("&N*%KI) $I) N"--) $I) *() &E") ;@/) @"A)I2&"M)! )89:.4;(<=>?@(A8)(B.?>.A("8:(>C24:=.!

!

!"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-(

( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-(

!

!

C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8!

2>D4(E=F(8"(F:824)2)(=C<(7=2G4:>C7)H(

) ) ) x

;()/"#&"'A"%)B\)$(.);0&*A"%)[Q)OX5!)*++20"%I)%"I*%&".)&*)#"##"%)I#%$3)&*)I1A.1")#%*&"I&"%IM)DE") /"#&"'A"%)B\)2(02."(&)2I)1(."%)2(H"I&2J$&2*(M)F!"#$%&()!O92(+*M0*'G)

) x

;();0&*A"%)4\Q)#%*&"I&"%I)N2"-.2(J)A%**'I)$(.)&E%*N2(J)A*&&-"I)$(.)J$%A$J")0-$IE".)"%1#&".)N2&E) #*-20") $I) #%*&"I&"%I) $&&"'#&".) &*) A%"$0E) &E") A$%%20$."I) A-*0K2(J) $00"II) &*) @$--) /&%""&) $(.) &E") OX/6Q) -"$.2(J) &*) 4\) $%%"I&IM) ;(") #%*&"I&"%) N$I) 2(P1%".) A3) $) #*-20") I0**&"%M) F!"#$%&() 7W/) O"NIV9II*02$&".)5%"IIG)

) 6"'7"4() ) x DE") W*I&*() 5*-20") !"#$%&'"(&) FW5!G) E$I) $-I*) %"$0E".) *1&) &*) #%*&"I&"%IQ) 2II12(J) $) (*&20") NE20E) 2(+*%'".) #%*&"I&"%I) *+) $##-20$A-") -$NI) $(.) NE$&) &*) "Z#"0&) +%*') W5!) *++20"%IQ) $I) N"--) $I)))))))) FRPPXQLFDWHG ZLWK 2FFXS\ %RVWRQ¶V PHPEHUV YLD WKH PRYHPHQW¶V 7ZLWWHU DFFRXQW F!"#$%&()))W*I&*()>-*A"V)U/OW7G) )

6.+)*#/)#0'!$%"&"0"),' ;@/R2(I#2%".)#%*&"I&I)E$H")$-I*)2'#$0&".)J*H"%('"(&)+$02-2&2"IQ)N2&E)#%*&"I&I)I&$J".)$&)02&3)E$--I)$(.) 0*1%&E*1I"I)2()02&2"I)I10E)$I):*I)9(J"-"IQ)5*%&-$(.Q)$(.)7E20$J*Q)$(.)'$%0E"I)I&$J".)2()@$IE2(J&*(Q) !M7M) ) =2'01437"4;)>?/?() ) x ;() ;0&*A"%) aQ) '"'A"%I) +%*') &E") ;001#3) !M7M) '*H"'"(&) '$%0E".) ("$%) &E") @E2&") ,*1I") $(.))) #%*&"I&".)$&)&E")LM/M)7E$'A"%)*+)7*''"%0"M)F!"#$%&()@$IE2(J&*()6Z$'2("%G) ) x ;() ;0&*A"%) cQ) $##%*Z2'$&"-3) BCC) ;001#3) !M7M) #$%&202#$(&I) $(.) $(&2RN$%) #%*&"I&"%I) +*%0".) &E")))) FORVXUHRIWKH6PLWKVRQLDQ¶V1DWLRQDO$LUDQG6SDFH0XVHXP !"#$%&()9II*02$&".)5%"IIG) ) x ;();0&*A"%)44Q)LM/M)7$#2&*-)5*-20")$%%"I&".)I2Z)#"*#-")$++2-2$&".)N2&E);001#3)!M7M)'*H"'"(&)$&) WKH 86 6HQDWH +DUW 2IILFH %XLOGLQJ IRU ³XQODZIXO FRQGXFW ²) ."'*(I&%$&2(J) 2() $) 7$#2&*-))))))) EXLOGLQJ´ !"#$%&()@$IE2(J&*()5*I&G) ) >&4@&$() ) x ;();0&*A"%)4\Q)#*-20")$%%"I&".)B])#"*#-")$(.).2I'$(&-".)$)#%*&"I&"%)"(0$'#'"(&)2--"J$--3)"%"0&".) *()&E")J%*1(.I)*+)&E")/&$&")7$#2&*-)A12-.2(J)2()!"(H"%M)F!"#$%&()9II*02$&".)5%"IIGM) !"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3)

)

) )

\)


/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&)

! A(-&,)!B40#-&$! !

!"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-(

( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-( !

C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8!

F,+&(+&$! !

)

;0&*A"%)BC44)

,)44#'<!

/2(0") &E") 2(2&2$-) /"#&"'A"%) 4^) #%*&"I&) NE20E) .%"N) 4QCCC) #$%&202#$(&I) &*) @$--) /&%""&Q) ;@/R2(I#2%".) J%*1#I) E$H") I&$J".) #%*&"I&I) 2() 1#N$%.I) *+) ^C) 02&2"I) $0%*II) &E") L(2&".) /&$&"IQ) 2(0-1.2(J) '*I&) '$P*%))))) '"&%*#*-2&$()$%"$IM)DE")-$%J"I&)J$&E"%2(J)&*).$&")0$'")*();0&*A"%)[Q)NE"()$()"I&2'$&".)4[QCCC)#%*&"I&"%I) '$%0E".) *() @$--) /&%""&) $(.) &E") OX/6M) 8() $..2&2*(Q) ;001#3&*J"&E"%M*%JQ) $() ;@/R$++2-2$&".) @"A) I2&"Q) -2I&I) *H"%) 4Q[CC) J"*J%$#E20$--3) 1(2T1") *(-2(")0*''1(2&2"I) 2() B[) 0*1(&%2"I)I""K2(J) &*) #$%&202#$&") 2() &E") ."'*(I&%$&2*(IM) 9I) &E") '*H"'"(&) E$I) I#%"$.Q) 2&) E$I) J$%("%".) 2(0%"$I".) '".2$) $&&"(&2*(Q) I2J(2+20$(&-3)) "Z#$(.".) 2&I) ."'*J%$#E20) A$I"Q) $(.) 0*R*#&".) I1##*%&) +%*') -$A*%) 1(2*(IQ) I*02$-) $0&2*() J%*1#IQ) $(.) &E") ³KDFNWLYLVW´FROOHFWLYH$QRQ\PRXVDPRQJRWKHUV) ) /*02$-)'".2$)$(.)&E")*%J$(20)"'"%J"(0")*+)*(-2(")0*''1(2&2"I)E$H").%2H"()&E")%$#2.)"Z#$(I2*()*+)&E") ;@/) '*H"'"(&M) 8() O"N) X*%KQ) ;@/) -"$."%I) E$H") $-I*) +*%'".) $.) E*0) 0*''2&&""I) &*) *%J$(2`"))))) #%*&"I&"%I) $(.) '$($J") 0*''1(20$&2*(IQ) -*J2I&20IQ)$(.) I"01%2&3M) DE") ;@/)"(0$'#'"(&) 2() S10*&&2) 5$%K) +"$&1%"I) $) '".20$-) I&$&2*(Q) .2I&%2A1&2*() #*2(&) +*%) +**.) $(.) N$&"%Q) $(.) $) '".2$) ) 0"(&"%) 0*'#-"&") N2&E))))) J"("%$&*%I) $(.) N2%"-"II) 8(&"%("&M) ;%J$(2`"%I) E*-.) J"("%$-) $II"'A-3) '""&2(JI) &N20") $) .$3) $(.) $) E$H")))) "I&$A-2IE".) 0*''2&&""I) $(.) N*%K2(J) J%*1#I) 2(0-1.2(J) $() 8(&"%("&) @*%K2(J) >%*1#) $(.) $) !2%"0&) 90&2*() 7*''2&&""Q)NE20E)#-$(I)#%*&"I&)$0&2H2&2"I)$(.)N*%KI)&*)'$2(&$2()#"$0"+1-)$(.)0*(&%*--".)."'*(I&%$&2*(IM) DE2I)E2JE)-"H"-)*+)*%J$(2`$&2*()E$I)$--*N".);@/)&*)I1I&$2()2&I)*#"%$&2*(IQ).2II"'2($&")2&I)'"II$J"Q)$(.) J$%("%)2(0%"$I2(J)-"H"-I)*+)I1##*%&M) ) 7KH JURZLQJ VXSSRUW IRU WKH 2:6 PRYHPHQW KDV H[SDQGHG WKH SURWHVWV¶ LPSDFW DQG LQFUHDVHG WKH #*&"(&2$-)+*%)H2*-"(0"M)@E2-")&E")#"$0"+1-)($&1%")*+)&E")#%*&"I&I)E$I)I"%H".)I*)+$%)&*)'2&2J$&")&E"2%)2'#$0&Q) -$%J"%)(1'A"%I)$(.)I1##*%&)+%*')J%*1#I)I10E)$I)9(*(3'*1I)I1AI&$(&2$--3)2(0%"$I")&E")%2IK)+*%)#*&"(&2$-) 2(02."(&I)$(.)"(E$(0")&E")#*&"(&2$-)I"01%2&3)%2IK)&*)0%2&20$-)2(+%$I&%10&1%")F78GM)DE")0*(&2(1".)"Z#$(I2*() *+)&E"I")#%*&"I&I)$-I*)#-$0"I)$()2(0%"$I2(J-3)E"$H3)A1%."()*()-$N)"(+*%0"'"(&)$(.)'*H"'"(&)*%J$(2`"%I) &*) 0*(&%*-) #%*&"I&"%IM) 9I) &E") #%2'$%3) &$%J"&) *+) &E") ."'*(I&%$&2*(IQ) +2($(02$-) I"%H20"I) I&$(.I) &E") I"0&*%) '*I&) 2'#$0&".) A3) &E") ;@/) #%*&"I&IM) !1") &*) &E") -*0$&2*() *+) &E") #%*&"I&I) 2() '$P*%) '"&%*#*-2&$() $%"$IQ) E"2JE&"(".) $(.) 0*(&2(1*1I) I2&1$&2*($-) $N$%"("II) +*%) I"01%2&3) #"%I*(("-) $0%*II) $--) 78) I"0&*%I) 2I))))) "(0*1%$J".M)

) !"#$%&'()W-**'A"%JV)DE")>1$%.2$(V)O"N)X*%K)5*I&V)D2'"V)OX7)>"("%$-)9II"'A-3V)DE")>1$%.2$()) !

=-5()'$-57!>$$)0<!?#88!,.'--.!>*81*-! <%%#AB)=288)!7$&&7)=&C)'17&()O"NI)+%*')&E")OX7)#%*&"I&"%IM) ) D:6#'7&$')<%%#AB)=288)!7$&&7)=&C)'17&():2H")H2."*)$(.)DN2&&"%)+"".I)$(.)*&E"%)%"I*1%0"IM) ) <%%#AB)E"3&70&$)=&C)'17&()="I*1%0"I)$(.)("NI)+*%)&E")-$%J"%);001#3)'*H"'"(&M) ) F<%%#AB=288!7)+-/)E,177&$)2%%"#47();@/)'$2()DN2&&"%)$00*1(&)#*I&2(JIM) ) G<%%#AB=288!7$&&7)E,177&$)723)'&2$%0)$&'#87'();(")*+)&N*)'$2()DN2&&"%)&$JI)1I".)&*).2I01II)&E")OX7)#%*&"I&IM) ) G<=!)E,177&$)723)'&2$%0)$&'#87'()/"0*(.)*+)&N*)'$2()DN2&&"%)&$JI)1I".)&*).2I01II)&E")OX7)#%*&"I&IM) ) G<%%#AB=288!7$&&7)E#HC8$)2%%"#47()LI".)&*).2II"'2($&")2'$J"IQ)("NIQ)H2."*IQ)$(.)*&E"%)0*(&"(&M'

@/I+(&/00*$1-(%$J(-I55*-1#/$-(%+*(K#5K'6(,%'I*JL(F'*%-*(-*$J(I-(M**JN%&O(%1;( .>A:L3+/JI&1M**JN%&OPKQLJK-L5/,( ( 2K#-(+*3/+1(#-(3/-1*J(+*5I'%+'6(1/(1K*(G/0*'%$J()*&I+#16(>$M/+0%1#/$(C*1R/+O(.+#1#&%'()*&1/+-(3/+1%'L(>M(6/I( R/I'J('#O*(1/(N*&/0*(%(G)>C!.)(0*0N*+S(3'*%-*(&/$1%&1;(( G)>C.)PKQLJK-L5/,((

!"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3)

)

) )

[)

Profile for Jon Queally

DHS 'Occupy Wall Street' Report  

The five-page report – contained in 5 million newly leaked documents by WikiLeaks – sums up the history of Occupy Wall Street and assesses...

DHS 'Occupy Wall Street' Report  

The five-page report – contained in 5 million newly leaked documents by WikiLeaks – sums up the history of Occupy Wall Street and assesses...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded