Page 1

2017-02-16

Liten guide till ortodox kristen litteratur med fokus på västsyrisk tradition och den SyriskOrtodoxa kyrkan Av: Johan Fälth

1(24)


2017-02-16

Förord Syftet med denna skrift är att göra det lätt att hitta litteratur om Kyrkan; dess liturgi1, tro, liv och lära. Att läsa böcker bidrar till att upptäcka Gud som redan är närvarande i våra liv innan vi bett vår första bön. Vägen till gemenskap med Gud går samtidigt inte genom att uteslutande läsa böcker utan genom delaktighet i Kyrkans liv. En av Kyrkans fäder, Evagrios av Pontas sade: ”teolog är den som ber i ande och sanning, och den som ber i ande och sanning är teolog”. Med vi behöver studier för att skapa större förståelse av vad bön är. Alla former av bön är kollektiva handlingar. Att enbart läsa och studera räcker inte men är nödvändigt. Genom delaktighet i Kyrkans liv växer vi som personer i kyrkans gemenskap till att rymma Honom som inte himlarna kan rymma. Kristus sade ”Jag är vägen, sanningen och livet”. (Joh 15:7) och ”jag ska bygga min kyrka” (Matt. 16:18). Kyrkan är alltså: ”porten in i Kristi uppståndelseliv”2. Alexander Schmemann, en rysk-ortodox teolog uttrycker kyrkofädernas syn i det att det är i Kyrkan som Gud uppenbarat fullheten av frälsningens mysterium3. Därför behöver vi lära känna vår kyrka djupare. Vi behöver lära känna våra kyrkofäder, martyrer, helgon, vår rika bönetradition (Shhimo) och vår gudstjänst i dess djup, kärlek och skönhet. Vi har knappt skrapat på ytan. Men genom att studera dessa ting ökar vår erfarfenhet av vår ontologiska delaktighet av livet i Kristus. Större delen av litteraturen på engelska. De böcker som finns på svenska räcker dock gott och väl för att hålla oss upptagna under lång tid. Vi studerar med hjärnan såväl som med hjärtat och därför är det bra att läsa långsamt och reflektera över vad man läst. De fyra källorna för att studera Kyrkan är tro (de heliga Skrifterna), kyrkofäderna, läran (kanon, ecklesioglogi) och liv (liturgi och spiritualitet). Dessa tillsammans utgör Kyrkans Tradition. Ordet på suryoyo för källa; ayno eller arabiska ayin betyder också öga. Vi skådar Gud genom dessa källor. Steg för steg ska vi leva i lysande och livgivande gemenskap i kärlek med Gud när vi djupare lär känna den Kyrka vi bekänner i Abo Ahid (Trosbekännelsen) Ortodoxa Kyrkan, himmelriket på jorden.

Betyder gudstjänstordning. Sidan 88 i Schmemann, A. (2005). För världens liv. Örebro: Anastasis Media AB. 3 Mysterium i bemärkelsen, outgrundligt och omöjligt att helt förstå. 1 2

2(24)


2017-02-16

Innehållsförteckning Förord ..................................................................................................................................... 2 Avgränsning ........................................................................................................................... 4 Introduktion till ortodox kristen tro ........................................................................................ 5 Kyrkohistoria .......................................................................................................................... 5 Suryoyo/khotbonoyo .............................................................................................................. 6 Syrisk-ortodox kristen teologi/tro/kyrkofäder (S) .................................................................. 7 De syrisk-ortodoxa gudsjänstböckerna (S)............................................................................. 7 Teologi övrigt ......................................................................................................................... 8 Monastiskt tradition ................................................................................................................ 9 Martyrer/helgon (S) ................................................................................................................ 9 Bibeln i syrisk – ortodox tradition (S) .................................................................................. 10 Liturgi/gudstjänst (S) ............................................................................................................ 10 Av Moran Mor Zakka I Iwas och andra sentida syrisk –ortodoxa patriarker (S) ................ 11 Av/om Nutida andliga gestalter/författare ............................................................................ 15 Syrisk- ortodoxa kyrkan utifrån och i relation till andra ...................................................... 16 Om det Bysantiska riket ....................................................................................................... 18 Ikoner.................................................................................................................................... 18 Ekumenik.............................................................................................................................. 18 Den Etiopisk-Ortodoxa Kyrkan............................................................................................ 22 Den Armenisk – Ortodoxa Kyrkan ...................................................................................... 22 Digitala resurser för studenter med universitetskonto .......................................................... 23 Resurser på Internet .............................................................................................................. 23 Var kan man köpa dessa böcker? ......................................................................................... 24 Att låna ................................................................................................................................. 24

3(24)


2017-02-16

Avgränsning Fokus i denna referensskrift är på västsyrisk tradition och avgränsas mot östsyrisk tradition och Österns Assyriska Kyrka. Denna skrift är på intet sätt uttömmande och har inte uppdaterats sedan våren 2012. Därför saknas böcker och publikationer från de senaste fem åren fram till dagens datum 2017-0216.

Förkortningar Syrisk tradition / syrisk-ortodoxa kyrkan: Koptisk tradition / koptisk-ortodoxa kyrkan: Bysantinsk tradition / bysantinska ortodoxa kyrkor: Orientalisk ortodox i allmänhet: Övrigt: Gemensamma kyrkofäder: Armenisk – ortodoxa Kyrkan: Etiopisk – ortodoxa Kyrkan:

S K B OO Ö G A E

Språk svenska, engelska, arabiska, suryoyo, franska, turkiska, tyska.

Sortering Sorterat under författarens efternamn.

4(24)


2017-02-16

Introduktion till ortodox kristen tro Alfejev, H. (2010). Trons mysterium: en introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet. ISBN: 978 91 7580 476-7. (B) Brock, S. (2010). Det upplysta ögat : världen sedd genom den helige Efraim syriern. Förlag: Artos & Norma Bokförlag. (S) Brock, S. (2007). Introduction To Syriac Studies. USA; Piscataway: Giorgias Press. (S) Beggiani, S. (1991). Introduction to Eastern Christian Spirituality: the Syriac Tradition. Scranton PA. (S). Jesus: enkla betraktelser över frälsaren/ av en munk från östkyrkan. Bergström, L. (övers.) Skellefteå: Artos. (B) Schmemann, A. (2005). För världens liv. Örebro: Anastasis Media AB. (B) Ware., K. (2003). Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos. (B)

Kyrkohistoria Brock, S. & Butts, A. & Kiraz, G. & Van Rompay, L. Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. Piscataway; NJ, USA: Giorgias Press. Angold, M. (Eds.). (2006). Syriac Christianity in the modern Middle East s. 511-539 i The Cambridge History of Christianity: Eastern Christianity. UK; Cambridge University Press. Atiya, A. (1967). History of Eastern Christianity. University of Notre Dame Press. ISBN: 0527037036. (OO). Barsoum, Ignatius Aphram I. (1985). History of the Region of Tur Abdin. Bar Ebroyo Kloster Publications 15. Gorgias Press. 978-1-61143-209-1. (syriac). Çiçek, J. Y. & Suleyman, H. (1987). The Massacre of Syrian Christians at Tur Abdin. Bar Ebroyo Kloster Publications 19. Gorgias Press. 978-1-61143-213-8 (syriac) (1987). Çiçek, J. Y. Voices of Tur Abdin. Bar Ebroyo Kloster Publications 11. Gorgias Press. 978-161143-205-3 (syriac). England, J.C. (1996). The Hidden History of Christianity in Asia: the Churches of the East before 1500. Delhi/HongKong: ISPCK/CCA. (OO) McCullough, W. (1982). A Short History of Syriac Christianity to the Rise of Islam Scholar's Press, ISBN: 0891304541.

5(24)


2017-02-16 Moffett, S.H. (1998). A History of Christianity in Asia. Fรถrlag: Orbis Books. ISBN: 1570751625. Segal, J.B. (2001). Edessa: The Blessed City. Piscataway, NJ: Gorgias Press. ISBN 0-9713097-1X. Volker, M.L. (2008). Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church. Oxford: Oxford University Press

Suryoyo/khotbonoyo Healey, J. (1980). First Studies in Syriac. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press. ISBN: 0704403900. Kiraz, G. (1989). The Syriac Primer. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press. ISBN: 1850751994. Kiraz, G. (1994). Lexical Tools to the Syriac New Testament. Sheffield Academic Press. ISBN: 1850754705. Muraoka, T. (1997). Classical Syriac: a Basic Grammar. Wiesbaden: Harrassowitz. Thackston, W. (1999). Introduction to Syriac. Bethesda, MD: IBEX Publishers, 1999. Payne Smith, J. (1998). A Compendious Syriac Dictionary. Oxford University Press. SBN: 0198643071. Robinson, T.H. (1978). Paradigms and Exercises in Syriac Grammar. Oxford University Press. ISBN: 019815416X.

6(24)


2017-02-16

Syrisk-ortodox kristen teologi/tro/kyrkofäder (S) Beggiani, S. (1983). Early Syriac Theology. New York Lanham. Brock, S. (1978). The Poet as Theologian i Sobernost 7:4 :243-50. Brock, S. (1982). The Prayer of the Heart in Syriac Tradition i Sobornost, ECR 4:2, 131-42. Brock, S. (1986). The Study of Spirituality, in C. Jones and others (eds), SPCK, London. Brock, S. (1987). The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Lofe, Cistercian Studies 101, Kalamazoo. Brock, S. (1988). Studies in Syriac Spirituality (Syrian Churches 13). Kottayam. Brock, S. (1988). The Spirituality of the Heart in Syriac tradition i The Harp 1:2-3, 93 -115. Colless, B. (2008). The wisdom of the pearlers: anthology of Syriac Christian mysticism. Drijvers, H.J.W. (1980). Cults and Beliefs at Edessa. Leiden. Fiey, J.M. & Heinz, A. The Syrians. Bar Ebroyo Kloster Publications 48. Gorgias Press. ISBN: 978-1-61143-242-8 (Tyska). Haar Romeny, R.B. (2007). Jacob of Edessa and Syriac Culture of his day. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP. Murray, R. (1975). Symbols of Church and Kingdom. UK: Cambridge. Rev. Samuel, I. (2009). The Theology of Heart. Dissertation submitted as partial requirement for the degree of B.A Hons. In Theology at the University of Nottingham. Spinks, B. (1993). Worship Prayers from the East. The Pastoral Press, Washington D.C. ISBN: 1569290008.

De syrisk-ortodoxa gudsjänstböckerna (S) Ma´de´dono = Mar Athanasius Yeshu Samuel (ed.), (1984). Ma´de´dono. The book of the Church Festivals according to the Ancient rite of Syrian Orthodox Church of Antioch. Shhimo = Bede Griffiths (tr.) The book of common prayer of the Syrian Church, Vagamon, n.d. (translation of Ktobo d-sluto shehimto, 3rd edn, Pampakuda, 1968, 5th edn, 1988. The Syriac Version of the Liturgy of St James. A brief History for Students, Grove Liturgical Studies 49 (1991), 215-23.

7(24)


2017-02-16 Lilla katekesen från syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia av den framlidne patriark Mar Ignatios Efrem Barsoum. (2001). The Hidden Pearl. The Syrian Orthodox Church and its Ancient Aramaic Heritage, Vol.I-III, Rome, 2001. Acharya, Francis. The Ritual of the Clothing of Monks, Moran Etho, Gorgias Press, - 978-161143-566-5 Brock, Sebastian P. Burial Service for Nuns, Moran Etho, Gorgias Press - 978-1-61143-560-3 Konat, Abraham. Book of Common Prayer, serie: Abrohom Nuro Library 29, Gorgias Press, 978-1-61143-343-2 Çiçek, Julius Yeshu, Amill Gorgis, and Volker Fritsch. The Sacraments of Holy Baptism, Marriage, and Burial of the Dead. According to the Ancient Rite of the Syrian Orthodox Church of Antioch. Bar Ebroyo Kloster Publications 17. Gorgias Press. 978-1-61143-211-4. (syriac, german) (1997). Athanasius Yeshue Samuel (1967). (Utgivare). Anaphora : the divine liturgy of Saint James, the first bishop of Jerusalem according to the rite of the Syrian orthodox church of Antioch.; Translated from original Syriac. New York.

Teologi övrigt Bodin, P.A & Sandgren, F. (1998). Kristus är uppstånden – Ortodoxa hymner för stora fastan och påsken. Skellefteå: Artos. (B) Christensen, M.J. & Wittung, J.A. (2007). Partakers of the divine nature : the history and development of deificiation in the Christian traditions. Madison: Fairleigh Dickinson University Press. (Ö) Evdokimov, P. Den dåraktiga gudskärleken; urval, översättning och efterord: Thunberg, L. (2001). Skellefteå: Artos. (B) Fiska Hägg, H. (2006). Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism. Oxford: OUP Oxford. (Ö) Lossky, V. (2010). Ljus av ljus: teologiska texter. Skellefteå: Artos. (B) Patriarken Nikeforos. Brevarium: Nikeforos korta historia; med inledning, översättning och kommentarer av Kristland, K. (2011). Skellefteå: Artos. (B) Thunberg, L. (1999). Människan och kosmos : Maximos Bekännarens teologiska vision. Skellefteå: Artos. (B)

8(24)


2017-02-16

Monastiskt tradition Aydin, G. History of the Mor Hananyo (Za'faran) Monastery. Bar Ebroyo Kloster Publications 30. Gorgias Press. 978-1-61143-224-4 (Syriac). (S) Brown, P. (1982). “The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity”, in Society and the Holy in Late Antquity, Berkeley, p. 103 – 52. (S) Brock, (1973). “ Early Syrian Asctemism, Numen 20, p. 1 – 19 (or in Syriac Perspectives on Late Antiquity, London 1984, chap. 1.). (S) Colliander, T. (2008). Asketernas väg. Skellefteå : Artos. (B) Deschler, Jean-Paul. Christliche Ikonographie, Moran Etho, Gorgias Press, - 978-1-61143-5696. (Tyska). (S) Francis, A. The Ritual of the Clothing of Monks, Moran Etho, Gorgias Press, - 978-1-61143566-5. (S) Griffith, S. (1995). “Asceticism in the Church of Syria”, i V.Wimbush and R. Valentasis (eds), Ascetism, New York, 220 – 48. (S) Abraham., K. The Rite of Burial for the Order of Priests. Abrohom Nuro Library 28. Gorgias Press. 978-1-61143-342-5. (S) Jullien, F. (2010). Le monachisme syriaque. Paris: Geuthner. ISBN: 978-2-7053-3838-1. Del i serie: Etudes syriaques ; 7. (franska) (S)

Martyrer/helgon (S) Bedjan, P. & Detienne, C. (2009). Acts of Martyrs and Saints: Acta Martyrum et Sanctorum. Vol: 1 – 7 Piscataway, NJ: Gorgias Press Aydin, E. (2009). The life of St. Gabriel. Holland: Bar Hebraeus Verlag. Horieepiskopos Akyüz, G. (2010). Aziz Mor Malke´nin Yaşami ve Manastirinin Tariçesi. Istanbul: Anadolu Ofset. (engelska). Brock, S. & Ashbrook Harvey, S. (1987). Holy women of the syrian orient. Chicago: University of Chicago Press.

9(24)


2017-02-16

Bibeln i syrisk – ortodox tradition (S) Brock, S. & Kiraz, G.A. (2002). Lexical Tools to the Syriac New Testament. Piscataway: Gorgias Press. Brock, S. (2007). Bible in the Syriac Tradition. Piscataway: Gorgias Press. Brock, S. (2003). The Bible in the Syriac Tradition (kthobo Qadisho L-phuth Mashlmonutho Suryoyto). Aydin, E. (trans.). Piscataway: Gorgias Press. Griffith, S. (1997). Faith Adoring the Mystery: Reading the Bible With St. Ephraem the Syrian. Pere Marquette Lecture in Theology, Marquette Univ. Press. ISBN: 0874625777. Hamlyn Hill, J. (2010). The Earliest Life of Christ: The Diatessaron of Tatian. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2001. ISBN 0-9713097-2-8. Peshittan = Holy Bible: From the Ancient Eastern Text: George M. Lamsa's Translation From the Aramaic of the Peshitta. (1985). New Work: HarperCollins Publishers. Warszawski, Ludwig. Die Peschitta zu Jesaja (Kap. 1-39). Subtitle:ihr Verhältnis sum massoretischen Texte, zur Septuaginta un zum Targum. Series:Analecta Gorgiana 688. Gorgias Press. ISBN:978-1-61719-661-4. (1899, syriac).

Liturgi/gudstjänst (S) Varghese, B. (2004). West Syrian Liturgical Theology. England: Ashgate Publishing. Fr.K. Mani Rajan. (2008). Queen of the Sacraments. Kerala, India: The Travancore Syriac Orthodox Publishers. Saka, I. (2010) Commentary on the liturgy of the Syrian Orthodox Church of Antioch – Translated by Matti Moosa. New Jersey: Gorgias Press. Biskop Mar Dioscoros Benjamin Atas patriarkalisk ställföreträdare. (2002) (Utgivare). Gudstjänstliturgi enligt den syrianska ortodoxa kyrkan av Antiokia. Södertälje: M.B.D Atas. Kakanatt, A. (1996). Christological Catechesis of the Liturgy. A astudy of the Great Feasts of Our Lord in the Malankara Church. Rome: Mar Thoma Yogam. Brock, S. (2006). Fire from Heaven. Studies in Syriac Theology and Liturgy. Storbrittanien; Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

10(24)


2017-02-16 Brock, S. (2009). Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition. Piscataway: Gorgias Press. Rubenson, S. (red). (1998). Svenskt Patristiskt bibliotek, band I, Gudstjänst & kyrkoliv. Skellefteå: Artos. ISBN: 91 7580 167-1. (226s). (Ö) John Wesley Etheridge, J.W. (1846). The Syrian Churches: Their Early History, Liturgies, and Literature: With a literal translation of the Four Gospels, from the Peschito, or Canon of ... oriental Christians from the earliest times. Förlag: Elibron Classic (2005). Çiçek, Julius Yeshu. The Liturgy of the Sacrament of Penance. Bar Ebroyo Kloster Publications 9. Gorgias Press. 978-1-61143-203-9 (syriac). Çiçek, Julius Yeshu. The Rite of Burial for Priests. According to the Syrian Orthodox Church. Bar Ebroyo Kloster Publications 53. Gorgias Press. 978-1-61143-247-3 (syriac). Iwas, Ignatius Zakka I. Rite of the Eucharist. Bar Ebroyo Kloster Publications 45. Gorgias Press. 978-1-61143-239-8. (syriac). Iwas, Ignatius Zakka I, and Clemens Augin Kaplan. The Sacrament of Eucharist . Bar Ebroyo Kloster Publications 23. Gorgias Press. 978-1-61143-217-6. (syriac).

Av Moran Mor Zakka I Iwas och andra sentida syrisk –ortodoxa patriarker (S) Mor Ignatius Zakka I Iwas. (1997). En inblick i Syrisk ortodoxa kyrkan av Antiokia. Södertälje: Syriska ortodoxa Ärkestiftet. Shemoun, Can. (övers. av Gabriel Yalgin) (2011). Priestly epistles and patriarchal encyclicals of the Syriac orthodox church written between 1821-1950. Västra Frölunda: Yalgin. (Syriac).

Av olika kyrkofäder Makarios andliga homilier: urval i svensk översättning av Andrén, O. med inledning av Rubenson, S. (2001). Skellefteå: Artos. (174 s.). (G) Gregorios av Nazianzos. Fem teologiska tal; svensk översättning av Andrén, O.; fackgranskad av Beskow, P.; inledning av Halldorf, P. (2002). Skellefteå: Artos. (124 s.) (G). Augustinus bekännelser. I översättning av Ellenberger, E.; med inledning av Holte, R. (2003). Skellefteå: Artos. (390 s.). ISBN: 91-7580-239-2. (G) Augustinus. Tretton brev; redaktörer: Anni Maria Laato, A.M. & Hagman, P.; fackgranskning: Beskow, P. (2007). Skellefteå: Artos. (124 s.) ISBN: 978-91-7580-337-1. (G) Augustinus: Guds stad : de utfästa målen, bok IXX-XXII; i översättning av Ellenberger, B. med inledning av Dalsgaard Larsen, B. (1997). Skellefteå: Artos. (355 s.) ISBN: 91-7580-151-5. (G).

11(24)


2017-02-16

Basilius den store. Hexaemeron (Homilior över skapelseberättelsen). Skellefteå: Artos. (1998). (157 s). ISBN: 978-91-7580-154-4. (G) Johannes Chrysostomos. Om prästämbetet: dialog och homilia. Skellefteå: Artos. (1993). (168 s) ISBN: 91-7580-089-6. (G) Efraim Syriern. Hymnerna om paradiset; översatta med inledning och kommentar av Hidal, S. (2009). Skellefteå: Artos. (115 s.) ISBN 978-91-7580-417-0. (G) Kyrillos av Jerusalem, Katekeser. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. (2011). ISBN: 978 91 7580 456-9. Dionysios Areopagita. Ball, H. (1997). Skellefteå: Artos. (191 s.) ISBN: 91-7580-150-7. Ambrosius av Milano. Om sakramenten: om mysterierna. Skellefteå: Artos (2001). (108 s). ISBN: 978 91 7580 204-6. (G) Palladios; Ökenfäderna –– inledning och översättning av Linnér, S. Skellefteå: Artos. (2010). ISBN: 978 91 7580 510-8. (G) Beskow, P. (1982). Ökenfädernas tänkespråk, 4:e upplagan. Storuman: Artos. ISBN: 9789175800158. (G) Jacob of Serug. On the Mother of God; translation by Mary Hansbury ; introd. by Sebastian Brock (1998). Crestwood, N.Y. Förlag: St. Vladimir's Seminary Press. (S) Bar Hebraeus' Book of the dove : together with some chapters from his Ethikon / translated by A.J. Wensinck with an introduction, notes and registers. Leyden : Printed for the Trustees of the De Goeje Fund, 1919. (S) Sauma, A. (2003). Gregory Bar-Hebraeus's Commentary on the Book of Kings from his Storehouse of Mysteries: A Critical Edition with an English Translation, Introduction and Notes. Uppsala universitet (doktorsavhandling). Uppsala: förlag: Acta Universitatis Upsaliensis. (S) Barhebraeus' Scholia on the Old Testament. Part I, Genesis - II Samuel / edited by Martin Sprengling and William Creighton Graham. Chicago : University of Chicago Press, 1931. (S) The Book of Ethics of Bar Hebraeus. Bedjan, Paul (red.). (2007). Piscataway: Giorgias Press. (S) Athanasios av Alexandria. Mot hedningarna och Om inkarnationen; svensk översättning av Andrén, O. & inledning av Olofsson, F.T. (2006). Skellefteå: Artos. (148 s.) ISBN: 91-7580-323-2. (G).

12(24)


2017-02-16 Antonios liv / Athanasios av Alexandria; i översättning och med inledning och kommentar av Hägg, T. & Rubenson, S. (2003). Skellefteå: Artos. (144 s.) ISBN: 978 91 7580 250-3. (S) Iraneus av Lyon, Bevis för den apostoliska förkunnelsen: översättning av Olof Andrén. (2007). Skellefteå: Artos (93s). ISBN: 978-91-7580-362-3. (G) Gregorios av Nyssa, Den heliga Makrinas liv & om själen och uppståndelsen; översättning med inledning av Sten Hidal. (1999). Skellefteå: Artos. (132s). ISBN: 91-7580-190-6. (G) Gregorios av Nyssa: Mose liv; i översättning och med inledning och kommentar av Sten Hidal. (2011). Skellefteå: Artos. (160s). ISBN: 978-91-7580-538-2. (G) Johannes Cassianus: Hjärtats ro: om själens långa men hoppfulla väg till vila; urval, kommentar och avslutning av Sartory, G. & Sartory, T.; översättning och inledning av Svanteson, I & Wallerstein, G. (2004). Skellefteå: Artos. (184s). ISBN: 91-7580-259-7. (G) Johannes Cassianus: Det vidgade hjärtat : om själens fortsatta väg mot glödande bön och ren kärlek; urval, inledning och kommentarer av Gertrude och Thomas Sartory: förord och tillsvenska av Svanteson, I & Wallerstein, G. (2010). Skellefteå: Artos. (117 s.). ISBN 978917580-469-9. (G) The Chronography of Gregory Ab'l Faraj the Son of Aaron Hebrew Physician Commonly Known as Bar Hebraeus Being the First Part of His Political History. E W Budge (trans.). Piscataway: Giorgias Press. (S) Isaac Of Nineveh. The Ascetical Homilies of Mar Isaac of Nineveh. Bedjan, P. (eds). Piscataway: Giorgias Press. (G, Ö) Jacob of Edessa: Commentary on the Eucharist adressed to George, the Stylite of Serugh, Berlin Sachau 218, fol. 179-86. (S) Moses Bar Kepha, Festal Homilies, OTS MS 5861, Orthodox Theological Seminary, Kottayam. (S) Moses Bar Kepha, Commenatry on Myron = W. Strothmann (ed.), , Myron Weihe, GOFS 7, Wiesbaden, 1973. (S) Bar Salibi, Against the Melchites = A. Mingana (tr.), The work of Dionysius Bar Salibi against the Armenians, Woodbrooke Studies IV, Cambridge, 1931. (S) Varghese, B. (övers). The Commentary of John of Dara on the Eucharist, Moran Etho 12, Gorgias Press. ISBN: 978-1-4632-0033-6 Salvesen, A. The Exodus Commentary of St Ephrem - A fourth century Syriac commentary on the book of Exodus. Moran Etho 8, Gorgias Press 978-1-61719-808-3

13(24)


2017-02-16 Kitchen, Robert, and Martien F. G. Parmentier. The Syriac Book of Steps 2 - Syriac Text and English Translation. Serie: Texts from Christian Late Antiquity 12b, Gorgias Press - 978-159333-980-7. Torrance, Iain. The Correspondence of Severus and Sergius. Serie: Texts from Christian Late Antiquity 11. Gorgias Press. - 978-1-59333-971-5 Hanna, A. The Syrian Voice. Serie: Abrohom Nuro Library 6. Gorgias Press. 978-1-61719-4511. (arabiska). Scher, Addai. The Famous School of Nisibis (Ecole de Nisibe): A Brief History on its Origins, Principals, and its Most Prominent Teachers. Serie: Abrohom Nuro Library 20. Gorgias Press. 978-1-61719-465-8. (Arabic & Syriac). Barsoum, Aphram I. The Theological School of Antioch 290-430 A.D. Series: Abrohom Nuro Library 12. Gorgias Press. 978-1-61719-457-3 (arabic). Barsoum, Athanasius. Patriarchs of the Syrian Orthodox Church in the Nineteenth Century. Abrohom Nuro Library 11. Gorgias Press. 978-1-61719-456-6 (arabic). Salah, Daniel. Commentary on the Psalms. Bar Ebroyo Kloster Publications 51. Gorgias Press. 978-1-61143-245-9 (syriac). Çiçek, Julius Yeshu. Three Memre about the Book of Ecclesiastes. Bar Ebroyo Kloster Publications 27. 978-1-61143-221-3 Manna, Jacques Eugène. Selected Passages from Aramaic Literature. Abrohom Nuro Library 27. 978-1-61143-341-8. (syriac). Dolabani, Philoxenos. The Life and Works of Jacob of Serug. Abrohom Nuro Library 23. Gorgias Press. 978-1-61143-337-1 (syriac). Connolly, R.H. & H.W. Codrington (eds). Two commentaries on the Jacobite Liturgy by George Bishop of Arab Tribes and Moses Bar Kepha: Together with The Syriac Anaphora of St James and a Document entitled “The book of Life”, London, 1913. (S) Origenes. Om bönen. Svensk översättning av Olof Andrén ; med förord av Per Beskow. (2001). 120 s.). Skellefteå: Artos. ISBN: 978-91-7580-409-5. (G) Symeon den nye Teologen. Ljusets källa: trettio andliga hymner. Skellefteå: Artos. (2005). (212 s.). ISBN: 91-7580-300-3. (B) Johannes Moschos. Den andliga ängen; svensk översättning av Andrén, O.; med fackgranskning av Beskow, P. (2002). Skellefteå: Artos. (89 s.) ISBN: 91-7580-214-7. (B) Resebrev från det heliga landet: Egeria. Skellefteå: Artos. (2007). (158 s) ISBN 978-91-7580-342-5. (G)

14(24)


2017-02-16

Nicolaus Cusanus. Gudsseendet. Skellefteå: Artos. (1999). (137 s.). ISBN: 91-7580-183-3. Psaltaren enligt Septuaginta: översättning från grekiska. Beskow, P. (2008). Skellefteå: Artos. (215 s). ISBN: 978-91-7580-411-8. (B) F. Benedikt. (2006). Filokalia I. Översättning och inledande essä av fader Benedikt. Skellefteå: Artos. ISBN: 91-7580-321-6. (B) Rubenson, S. (red). (2000). Svenskt Patristiskt bibliotek, band II, Martyrer och helgon. Skellefteå: Artos. ISBN: 978 91 7580 196-4. (Ö) Rubeson, S. (red). (2001). Svenskt Patristiskt Bibliotek, band III, Ur kyrkofädernas brev. Skellefteå: Artos. ISBN: 91 7580 203-1. (Ö) Rubenson, S. (red). (2003). Svenskt Patristiskt Bibliotek, band IV, Bibel och predikan. Skellefteå: Artos. ISBN: 978 91758 0218-3. (Ö) Thunberg, L. (2001). Den gudomliga ekonomin, fornkyrkliga perspektiv. Skellefteå: Artos. (295 s.). ISBN: 978 91 7580 212-1. Brock, S. (2006). The Wisdom of Isaac of Nineveh. A Bilingual Edition. Piscataway: Gorgias Press. (S) Brock, S. (2009). Jacob of Sarug's Homily on the Veil on Moses' Face. Metrical Homilies of Mar Jacob of Sarug. Piscataway: Gorgias Press. (S) Brock, S. (2010). Mary and Joseph, and Other Dialogue Poems on Mary. USA: Gorgias Pr. Llc. (S) Budge, E. A. W. The Discourses of Philoxenus. Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries in the British Museum, with an English Translation. Series:Syriac Studies Library 29. Gorgias Press. ISBN:978-1-60724-864-4. (english, 2010).

Av/om Nutida andliga gestalter/författare H.H. Påve Shenouda III. (2008). Andens frukter. Artos bokförlag. (K) H.H Påve Shenouda III. (2007). Nyttiga ord. Artos bokförlag. (80 s.) (K) H.H Påve Shenouda III (2007). Helig glöd. Artos bokförlag. (K) H.H. Påve Sheouda III (2009). Lärjungaskap. Artos bokförlag. (64 s.) (K) H.H Pope Shenouda III. The herasy of salvation in a moment. Translated by Dr. Wedad Abbas. (1999). Cairo: Dar El Tibaa El Kawmeya. (K)

15(24)


2017-02-16 H.H Pope Shenouda III. Diabolic Wars. Translated by Dr. Wedad Abbas. (2003). Egyptian Printing Co. (K) Al- Miskïn, Matta. Enhet ger liv. Inledning och översättning från arabiskan av Samuel Rubenson. Efterskrift av Gunnel Vallquist. Silentium. (K) Al-Miskïn, Matta. On the Mount of Temptation. Printed in the Monastery of St. Macarius. (1992). (K) Arkimandrit Sofrony: Anteckningar om det inre livet / förord av Maxime Egger ; översatt av Gunborg von Schantz. (1998). Skellefteå: Artos. (168 s.). ISBN: 978 91 7580 164-3. (B) Arkimandrit Sofrony (Sacharov). Den helige starets Siluan; i översättning från ryskan av Schantz, G.V. (1994). Skellefteå: Artos. (493 s.). ISBN 91-7580-110-8. (B) Arkimandrit Sofrony (2010). Vi skall se honom sådan han är. Skellefteå: Artos & Norma. ISBN: 9789175802435. (B) Clément, O. (2008). Banbrytare II: Vladimir Lossky och Paul Evdokimov; översättning: Gerardus. Skellefteå: Artos & Norma. (206 s.) ISBN: 978-91-7580-388-3. Moder Maria Skobtsova. Den gömda pärlan: Sergij Hakkel; översättning av Oxenstierna, G. (2000). Skellefteå: Artos. (160 s) ISBN 91-7580-192-2. Lossky, V. (2011). Östkyrkans mystiska teologi. Skellefteå: Artos. ISBN: 978 91 7580 492-7. Metropolit Kallistos Ware (Ware, T.) Den helige Ande i den kristnes personlige liv. Skellefteå: Artos. (48 s.). ISBN: 97-8917-580-008-0.

Syrisk- ortodoxa kyrkan utifrån och i relation till andra Joseph, J. (1984). Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East. The Case of the Jacobites in an Age of Transition. USA; Albany, NY: State University of New York Press. Brock, S. (1999). From Ephrem to Romanos. Interactions Between Syriac and Greek in Late Antiquity. Aldershot: Variorum. Alphonse, M. (2010). The Early Spread of Christianity in Central Asia and the Far East. Series: Analecta Gorgiana 640. Alphonse, M. An Ancient Syriac Translation of the Kur'an exhibiting New Verses and Variants. Series:Analecta Gorgiana 639. Gorgias Press. ISBN:978-1-61719-588-4. Winkler, Dietmar. Syriac Churches Encountering Islam. Pro Oriente Studies in the Syriac Tradition 1. Gorgias Press. 978-1-61143-001-1

16(24)


2017-02-16

Oswald H. Parry, O.H. (2001). Six Months in a Syrian Monastery. Piscataway, NJ: Gorgias Press. ISBN 0-9715986-6-5. The Desert and the Sown: The Syrian Adventures of the Female Lawrence of Arabia. William Dalrymple, From the Holy Mountain. A Journey Among the Christians of the Middle East; (Henry Holt and Company, (1998) ISBN: 0-8050-5873-7. Bell, Gertrude Lowthian. Churches and Monasteries of the Tûr 'Abdîn and Neighbouring Districts. Series: Syriac Studies Library 158. Gorgias Press (1913). (engelska). Martling, C.H. (2008). Gud i Orienten: de orientaliska kyrkornas framväxt och egenart. Skellefteå: Artos. (224 s.). ISBN 978-91-7580-390-6. Hallonsten, G (1992). Östkyrkor i Sverige. Skellefteå: Artos. ISBN: 91-7580-080-2. Legge, James. The Nestorian Monument of Hsî-an Fû in Shen-Hsî, China . Analecta Gorgiana 70. Gorgias Press. 978-1-59333-886-2 (syriac) Armalet, Isaac. The Crusades in Syrian Monuments. Series: Abrohom Nuro Library 8. Gorgias Press. 978-1-61719-453-5. (arabic). William McCullough, A Short History of Syriac Christianity to the Rise of Islam (Scholar's Press, 1982) ISBN: 0891304541. Samuel H. Moffett, A History of Christianity in Asia (Orbis Books, 1998) ISBN: 1570751625. Bat Ye'or, The Decline of Eastern Christianity under Islam: from Jihad to Dhimmitude, 7th to 20th Century (Fairleigh Dickinson University Press, 1996) ISBN: 0-8386-3688-8. Edavazhickal M. Philip, The Indian Church of St. Thomas. (1908) (Cheeranchira, Kerala: Mor Adai Study Centre, 2002). Akademir, S. & Tahincioglu, C. (red). İstanbul mozaiğinde Süryaniler : the syrian orthodox community in the mosaic of Istanbul. Istanbul : İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi. (turkiska, 312 s.) Wannes, S. (2008). Syrisk-ortodoxa kyrkan : bildandet, ankomsten och utvecklingen i Sverige. Linköping: Süleyman Wannes. Loosley, E. & O´Mahony, A. (2010). Eastern Christianity in the modern Middle East. London: Routledge.

17(24)


2017-02-16

Om det Bysantiska riket Rosenqvist, J.O. (eds). (2005). Bysantinsk antologi : texter från tusen år i svensk översättning: Skellefteå: Artos & Norma. (388 s). ISBN: 91-7217-082-4. Rosenqvist, J.O. (eds). (2003). Bysantinsk litteratur: från 500-talet till Konstantinopels fall 1453. Skellefteå: Norma. (296 s) ISBN: 91-7217-054-9. Janson, T. & Stoor, T. (2001). Den oönskade missionen : proselytismen i Ryssland och den ortodoxa kyrkans reaktioner. Skellefteå: Artos. (275 s). Skellefteå: Norma. ISBN: 91-7217-037-9. Janson, H. (red.) (2005). Från Bysans till Norden: östliga kyrkoinfluenser under vikingatid och tidig medeltid. Skellefteå: Artos. (224 s.). ISBN: 91-7580-304-6. Meyendorff, J. Bysantinsk teologi: historik och lära. Översättning av Heilo, S. (2008). Skellefteå: Artos. (360 s) ISBN 978-91-7580-381-4.

Ikoner Abel, U. (2011). Ikonen: den besjälade bilden: essäer och uppsatser om ortodox kyrkokonst. Skellefteå: Artos. ISBN: 978-91-7580-530-6. Krogh, G. (2004). Tankar om ikonen. Skellefteå: Artos. ISBN: 9789175802404. Ouspensky, L. (2000). Ikonens teologi. Skellefteå: Artos. ISBN: 91-7580-197-3. Schöldstein, C. (2004). Guld och azur: en introduktion till ikonografin hos Kristusikoner och festdagsikoner. Skellefteå: Artos & Norma. (312 s.). ISBN: 91-7580-268-6. Schöldstein, C. (2011). Gläd Dig, Du som födde ljuset: huvudmotiv i Gudsmodersikonografin. Skellefteå: Artos. (248 s). ISBN 978-91-7580-496-5.

Ekumenik Namli, E. (2003). Och på en enda kyrka: ortodox etik i ekumenisk dialog. Skellefteå: Artos. ISBN: 91-7580-254-6. (B) The Syriac Churches in ecumenical dialogue on christology, in A. O'Mahony (ed.), Eastern Christianity. Studies in Modern History, Religion and Politics (London, 2004), 44-65. Crossing the boundaries: an ecumenical role played by Syriac monastic literature, in M. Bielawski and D. Hombergen (eds), Il monachesimo tra ereditá e aperture (Studia Anselmiana 140; 2004), 221-38.

18(24)


2017-02-16 Osorterade artiklar av Sebastian Brock Gabriel of Qatar's Commentary on the Liturgy, Hugoye 6:2 (2003). Syriac on Sinai: the main connections, in V. Ruggieri and L. Pieralli (eds), Eukosmia: Studi miscellanei per il 75o di Vincenzo Poggi S.J. (Soveria Mannelli, 2003), 103-17. Syriac lexicography: reflections on resources and sources, Aramaic Studies 1:2 (2003), 16578; also in A.D. Forbes and D.G.K. Taylor (eds), Foundations for Syriac Lexicography I (perspectives on Syriac Linguistics 1; Piscataway NJ, 2005), 195-208.. The earliest Syriac literature; Ephrem and the Syriac Tradition, in F. Young, L. Ayres, A.Louth (eds), The Cambridge History of Early Christian Literature (Cambridge, 2004), 161-72, 362-72, 513-15. A neglected revision of the Peshitta Psalter [by Mar Clemens Joseph David, 1877], in C.McCarthy and J.F. Healey (eds), Biblical and Near Eastern Essays. Studies in Honour of Kevin J. Cathcart (JSOT Suppl. 375; London, 2004), 131-42. Secondary formations from Greek loanwords in Syriac, in H. Juusola, J. Laulainen and H. Palva (eds), Verbum et Calamus. Semitic and Related Studies in Honour of Professor T. Harviainen (Studia Orientalia 99; 2004), 31-9. Changing fashions in Syriac translation technique: the background to Syriac translations under the Abbasids, JCSSS 4 (2004), 3-14. Some early witnesses to the East Syriac liturgical tradition, JAAS 18:1 (2004), 9-45. Transformations of the Edessa portrait of Christ, JAAS 18:1 (2004), 46-56.Syriac Dialogue: an example from the past, JAAS 18:1 (2004), 57-70. [= Mar Aprem Fs, reprinted with small alteration]. Syriac Studies: a Classified Bibliography 1996-2000, Parole de l‘Orient 29 (2004), 263-410. A neglected witness to the East Syriac New Testament Commentary tradition, Sinai Arabic ms 151, in R. Ebied and H. Teule (eds), Studies on the Christian Arabic Heritage [Festschrift Samir Khalil] (Eastern Christian Studies 5; Leuven 2004), 205-215. The earliest Syriac manuscript of the Martyrdom of Philemon and companions, in U. Zanetti and E.Lucchesi (eds), Aegyptus Christiana. Mèlanges d'hagiographie ègyptienne dèdiès á la mèmoire du P.Paul Devos Bollandiste (Cahiers d'Orientalisme 25; Geneva, 2004), 29-42. Without Mushe of Nisibis where would we be? Some reflections on the transmission of Syriac literature, in R. Ebied and H. Teule (eds), VIIIth Symposium Syriacum = Journal of Eastern Christian Studies 56 (2004), 15-24.

19(24)


2017-02-16 Du grec en syriaque: l'art de la traduction chez les syriaques, in Les Syriaques transmetteurs de civilisations. l'expèrience du Bilad el-Sham á l'époque omeyyade (Patrimoine Syriaque: Actes du Colloque IX; Antelias/Paris, 2005), 11-34. Introduction, Liturgical Texts, Poetry, Secular Literature, Appendix 1-2, in Nos Sources: Art et Littèrature Syriaques (Sources Syriaques 1; Antelias, 2005), 9-20, 291-313, 315-338, 451-474, 581-592. The Syriac Anaphora of the Twelve Apostles: an English translation, in J. Getcha and A. Lossky (eds),.Thysia aineseos: Mèlanges liturgiques offerts á la mèmoire de Georges Wagner (1930-1993), (Analecta Sergiana 2; Paris, 2005), 65-75. Greek and Latin words in Palmyrene inscriptions: a comparison with Syriac, in E. Cussini (ed.), A Journey to Palmyra. Collected Essays to Remember Delbert R. Hillers (Leiden, 1905), 11-25. Il dibattito cristologico del V e VI secolo nel contesto del dialogo teologico moderno, in E. Vergani and S. Chialá (eds), Le Chiese sire tra IV e VI secolo: dibattito dottrinale e ricerca spirituale (Milano, 2005), 73-92. Sobria ebrietas according to some Syriac texts, Aram 17 (2005), 185-91. The Syriac Orient: a third 'lung' for the Church?, Orientalia Christiana Periodica 71 (2005), 520. [Russian tr. in Stranitsi 10:4 (2005), 520-535]. Dinah in a Syriac poem on Joseph, in G. Khan (ed.), Semitic Studies in Honour of Edward Ullendorff (Leiden, 1905), 222-235. The Syriac inscription of Androna/al-Andarin, in A. Schmidt and S. Westphalen (eds), Christliche Wandmalereien in Syrien. Qara und das Kloster Mar Yakub (SKCO 14; Wiesbaden, 2005), 199-202. The Bridal Chamber of Light: a distinctive feature of the Syriac liturgical tradition, The Harp 18 (2005), 179-191. Judah Benzion Segal, Proceedings of the British Academy 130, Biographical Memoirs of Fellows, IV (2005), 210-12. The Instructions of Anton, Plato's Physician, in Studia Semitica (Journal of Semitic Studies Supplement 16; 2005), 129-38. The imagery of the spiritual mirror in Syriac literature, JCSSS 5 (2005), 3-17. The use of Hijra dating in Syriac manuscripts: a preliminary investigation, in J.J. van Ginkel, H.L. Murre-van den Berg, and T.M. van Lint (eds), Redefining Christian Identity. Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of Islam (Orientalia Lovaniensia Analecta 134; Leuven, 2005), 275-290.

20(24)


2017-02-16

An unknown Syriac version of Isaiah 1:1-2:21, in W.Th. van Peursen and R.B. Ter Haar Romeny (eds), Text, Translation, and Tradition. Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac Tradition Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (MPIL 14, 2006), 11-23. A fragment of the Harklean version of St Matthew's Gospel in the Monastery of Mar Musa, Collectanea Christiana Orientalia 3 (2006), 337-342. St Aninas/Mar Hanina and his monastery, Analecta Bollandiana 124 (2006), 5-10. A concordance to Bedjan's Breviarium Chaldaicum and Darmo's Hudra, The Harp 19 (2006) [Festschrift J. Madey], 117-136. The Dialogue between the Two Thieves (Luke 23:39-41), The Harp 20 (2006) [Festschrift J. Thekeparampil], 151-170. The origins of the qanona 'Holy God, holy Mighty, holy Immortal' according to Gabriel of Qatar (early 7th century), The Harp 21 (2006) [Festschrift E. Thelly], 173-185. The Lives of the Prophets in Syriac: some soundings, in C. Hempel and J.M. Lieu (eds), Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of M.A. Knibb (JSJ Suppl. 111; Leiden, 2006), 2137. Syriac literature: a crossroads of cultures, PdO 31 (2006), 17-35. Manuscrits liturgiques en syriaque, in F. Cassingena-Trevèdy and I. Jurasz (eds), Les liturgies syriaques (Ăˆtudes syriaques 3; 2006), 267-83. Syriac sources and resources for Byzantinists, in Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 2006 (Aldershot: Ashgate, 2006), I, 193-210. The genealogy of the Virgin Mary in Sinai Syr. 16, Scrinium 2 (2006), 58-71. Mary and the Angel, and other Syriac dialogue poems, Marianum 68 (2006), 117-151. An archaic Syriac prayer over baptismal oil, Studia Patristica 41 (2006), 3-12. The use of the Syriac versions in the Liturgy, in B. ter Haar Romeny, The Peshitta: its Use in Literature and Liturgy (Leiden, 2006), 3-25.(with H. Goldfus and A. Kofsky), The Syriac inscriptions at the entrance to the Holy Sepulchre, Jerusalem, Aram 18/19 (2006/7), 415-38. East Syriac pilgrims to Jerusalem in the early Ottoman period, Aram 18/19 (2006/7), 189201.

21(24)


2017-02-16 A further funerary mosaic from Osrhoene, Aram 18/19 (2006/7), 715-21.

Den Etiopisk-Ortodoxa Kyrkan Bonk, J. (1984).An annotated and classified bibliography of English literature pertaining to the Ethiopian Orthodox church. Metuchen, N.J; Scarecrow Press. (E) Motovu, J. & Wondmagegnehu, A. (1970). The Etiophian Orthodox Church. Addis Ababa: Etiophian Orthodox Mission. (E) Milkias, P. (2011). Religion and Thought s. 169-195 i Africa in focus: Ethiopia. Kalifonien, Santa Barbara: ABC – CLIO. (E) Tovey, P. (2004). The Etiophian Orthodox Church s.56-75 i Inculturation of Christian Worship – Exploring the Eucharist. USA, Aldershot: Ashgate Publishing Limited. (E) Angold, M. (Eds.). (2006). Church and nation: the Ethiopian Orthodox Täwahedo Church (from the thirtheenth to the twentieth century s. 457-488 i The Cambridge History of Christianity: Eastern Christianity. UK; Cambridge University Press. (E)

Den Armenisk – Ortodoxa Kyrkan Krikorian M.K. (2010). Christology of the Oriental Orthodox churches : christology in the tradition of the Armenian Apostolic Church. Frankfurt am Main; Peter Lang. Nersoyan, T. (övers.) (1970). Divine liturgy of the Armenian apostolic Orthodox church : together with the Directorium of lessons and practices. New York: John XXIII center. Nersessian, V. (1987).The Tondrakian Movement : religious movements in the Armenian church from the fourth to the tenth centuries. London : Kahn & Averill.

22(24)


2017-02-16

Digitala resurser för studenter med universitetskonto Sök på denna bok på www.libris.kb.se och klicka er vidare till Stockholm. Sedan logga in med universitetskonto. För studenter vid Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Volker, M.L. (2008). Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church. Oxford: Oxford University Press. Sök på denna bok på www.libris.kb.se och klicka vidare. Studenter vid:Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Universitet. Saka, I. (2010). Commentary on the Liturgy of the Syrian Orthodox Church of Antioch. USA, NJ: Piscataway: Gorgias Press.

Resurser på Internet http://sor.cua.edu/ http://www.syrianorthodoxchurch.org/ http://www.syrianorthodoxchurch.com/ http://www.malankara.com/ http://www.bethmardutho.org/ http://www.deyrulzafaran.org/ http://www.morgabriel.org/ http://www.suryanikadim.org/ http://new.alepposuryoye.com/ http://www.ccel.org/fathers.html http://www.siriacaort-santamaria.org.br/ http://www.youtube.com/watch?v=ZOBzve9XHas&feature=youtu.be En fullständig syrisk-ortodox liturgi http://www.stbarsaumochurch.com/

23(24)


2017-02-16

Var kan man köpa dessa böcker? Böcker av och om kyrkofäderna från år 33 e. Kr – 451 e.Kr kan man ofta hitta på svenska. Dessa kyrkofäder är gemensamma för de orientaliska ortodoxa kyrkorna, de bysantinska ortodoxa kyrkorna och den romersk- katolska kyrkan. Litteratur som mer specifikt berör den syrisk traditionen och den syrisk-ortodoxa kyrkan kan till viss del återfinnas på www.bokus.se men till större delen på www.amazon.co.uk eller www.amzon.com. Det är billigare att beställa från Storbritannien (GRB) än från amerikanska Amazon. www.bokus.se (SWE) www.ambon.se (SWE) www.cdon.com (SWE) www.amazon.co.uk (GRB) www.amazon.com (USA) http://www.gorgiaspress.com/bookshop/ (USA)

Att låna Alla bibliotek i Sverige är kopplade till denna sökmotor utom de kommunala biblioteken. Är du student på ett universitet kan du troligtvis fjärrlåna en bok från en annan stad utan extra kostnad genom ditt universitet. www.libris.kb.se/

24(24)

Kort översikt över böcker om västsyrisk tradition och syrisk-ortodoxa kyrkan  

Ett projekt jag startade 2012 och sedan legat vilande. Kan fortfarande vara av intresse. Notera att översikten inte är uttömmnade och senast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you