Page 1

5. PLA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I CULTURAL (PALIC) 5. 1. INTRODUCCIÓ L’escolarització de l’alumnat nouvingut és un repte que té l’escola. Per tant, davant aquest repte ens hem de plantejar els següents objectius bàsics: -Assegurar-los una bona escolarització encaminada a aconseguir el seu èxit escolar. -Incorporar-los en la descoberta i coneixement del món cultural i lingüístic en el que ara viuen. -Ajudar-los a incorporar la seva cultura a l’escola. -Potenciar l’intercanvi i relació entre tots els alumnes, com a font d’enriquiment mutu. - Què és el PALIC ? Ubicació El Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) és el conjunt de mesures que la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears proposa als centres d’ensenyament obligatori de la nostra comunitat per intentar donar resposta a la nova situació que suposa l’augment a les aules d’alumnat de procedència estrangera en qualsevol moment del curs escolar, partint del principi d’igualtat d’oportunitats que s’ha de garantir a tot l’alumnat. El PALIC deriva dels principis recollits en el Projecte Educatiu, especialment a la concreció dels currículums, al pla d’atenció a la Diversitat (PAD), al projecte lingüístic de centre (PL) i al Reglament d’Organització i Funcionament (ROF). S’ha d’elaborar en consonància amb el contingut del projecte educatiu, i ha de concretar les actuacions necessàries per dur a terme l’atenció específica de l’alumnat que s’incorpora tard al sistema educatiu de les Illes Balears, en funció del context i de la realitat del centre i de les característiques dels alumnes i de les famílies. Per tant, és tota la comunitat educativa de l’escola a qui correspon garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Per això el PALIC ha de formar part de la Programació General Anual.


PEC

PAD

ROF

PLC

PCE

PGA

PALIC

-

Amb què comptam actualment? MARC LEGAL • Compensació de les desigualtats en educació, RD 299/1996. • Programa d’Acolliment Lingüístic i Culturals, adreçat a l’AIT al sistema educatiu de les Illes Balears que cursa estudis als IES. Ordre 14 de juny de 2002. • Instruccions principi de curs. Orientacions per l’elaboració del PALIC http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/programa_acolliment.pdf http://weib.caib.es/Documentació/palic/palic.pdf.

-

Objectius. Objectiu general: Atendre l’arribada de l’alumnat nouvingut i que pugui accedir al currículum ordinari del Centre mitjançant el coneixement de la llengua catalana i del nostre entorn. Altres objectius: -Preveure les mesures necessàries per tal que els nouvinguts aprenguin a expressar en català aquelles estructures comunicatives que tenen interioritzats en la seva llengua materna. Per això, no s’ha de reduir els aprenentatges per desconeixement de l’idioma. -Assumir com a Centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països. Per aquest motiu, s’ha de procurar que tot l’alumnat reconegui i respecti la cultura pròpia de les Illes Balears com d’altres cultures.


-Potenciar el sentiment de pertinença a una nova comunitat aconseguint que el nou alumnat comprengui el funcionament del centre i s’hi adapti juntament amb els companys i mestres.

-Adaptacions curriculars per a l’alumnat d’incorporació tardana El tutor del curs amb l’assessorament de la mestra d’atenció a la diversitat i, si escau, de l’equip de suport realitzarà les adaptacions curriculars individuals pertinents per a les diferents matèries mentre l’alumnat adquireix la suficient competència comunicativa per aconseguir un seguiment adequat de les activitats d’ensenyamentaprenentatge pròpies del nivell educatiu al qual s’ha incorporat. Les adaptacions curriculars poden ser no significatives o temporalment significatives en cas que l’alumnat no pugui assolir els objectius mínims. L’avaluació d’aquest alumnat es farà en funció de les esmentades adaptacions curriculars les quals es justificaran amb el corresponent informe de necessitats específiques de suport educatiu. Aquest alumnat s’ha d’incloure a la butlleta 2d seguint les instruccions que hi figuren. Cada trimestre el centre ha de remetre al Servei d’Innovació (DG d’Innovació i Formació del Professorat) la butlleta amb les altes i baixes que es realitzin. Finalitzat el curs escolar durant el qual s’ha registrat l’alumnat d’incorporació tardana a la butlleta 2d, els alumnes que encara no hagin assolit una suficient competència comunicativa i competència curricular que els faciliti el seguiment de les activitats d’ensenyament aprenentatge pròpies del nivell educatiu al qual s’han incorporat, es pot incloure a la butlleta 2c. - La rebuda La rebuda és un dels apartats més importants dels PALIC, ja que és el mitjà per preparar els primer contacte i l’acolliment de l’alumnat nouvingut a l’escola i al nostre sistema educatiu. És una eina que s’ha de tenir previst i anar revisant contínuamet donat els canvis que continuen produint-se en el nostre alumnat. S’han de tenir en compte molts d’aspectes : elaboració de material apropiat per facilitar la comunicació amb l’alumnat, preparació d’espais adients per portar a terme la rebuda, les primeres sessions, la recollida d’informació...Tot això són aspectes importants, però sobretot és bàsic una rebuda afectiva. Hi ha diferents actuacions : L’acollida que fa l’escola a la família de l’alumnat nouvingut. L’acollida que es fa a l’alumnat Les actuacions dels mestres : tutor, especialistes de l’equip de suport i altres especialistes. S’ha de tenir en compte que les actuacions són tant per Infantil com Primària i es fa la mateixa rebuda tant si arriba el primer dia de curs com qualsevol moment després.

5.2. ACOLLIDA I ACTUACIONS (veure les graelles que venen a continuació).


ACOLLIDA FAMÍLIA

Observacions

ACCIÓ Notificació de la sol·licitud d’escolarització

Benvinguda càlida

Comunicació de l’alumnat nouvingut a la mestra AD Recepció de la família( en el cas que la secretària estigui disponible) i matrícula

COM ES REALITZA Per telèfon (pla de mediació educativa ) i per fax (PAIRE)

Omplir fitxa: -dades familiars -sol·licitar documentació necessària per a la matriculació -lliurament fulletó informatiu de l’escola -Informar de l’existència de l’APIMA i les activitats que organitza.

QUAN ES FA

RESPONSABLE

ON

A qualsevol moment del curs

Delegació territorial de la conselleria d’educació (oficina d’escolarització)

A Direcció

En horari de secretaria

La secretària del centre

A secretaria

RECURSOS

-Fitxa de registre -fulletó resum PGA -Expedient acadèmic de l’alumne


-Presentació de la mestra AD i tutora (si és possible)

Recepció de la família( en el cas que la secretària NO estigui disponible)

-La mestra AD rep la família i l’alumnat: -Entrevista informal amb els pares per un primer contacte -Mostrar l’escola -Informar horari secretaria per la matrícula

-En qualsevol moment de la jornada.

-La mestra AD

-A l’entrada de l’escola


Acollida càlida

Recepció de la família per part de la cap d’estudis o el director

-Primer contacte abans de presentar la mestra AD

En qualsevol moment de la jornada.

-La cap d’estudis o el director

-A direcció i/o entrada escola.

Benvinguda per part del tutor o tutora

Concertar entrevista tutora -família (Tenir en compte la informació que ha proporcionat la mediadora de la Conselleria (PAIRE) per no repetir-se.

El més aviat possible.

El /la mestre/a tutor/a amb la mestra AD.

Aula del grupclasse.

Informació del PAIRE. Informació de la mestra AD. Model entrevista familiar. Papers autoritzacions, sortides, religióestudi


ACOLLIDA ALUMNAT

Observacions

ACCIÓ

COM ES REALITZA

Mostrar l’escola

En el cas que l’alumnat conegui castellà o català.

En el cas que l’alumnat no conegui ni castellà ni català.

1. Avaluació inicial

-Entrevista amb l’alumnat -Proves d’àrees instrumentals

2. Adscripció a un grup-classe.

A partir dels resultats de les proves i informació anterior.

Ubicar l’alumne al -Demanar ajuda al grup de programa referència. d’Interlocució de la Conselleria. (PAIRE)

QUAN ES FA

RESPONSABLE

El primer dia que arriba al centre -Una vegada l’alumne/a està matriculat/da

La mestra AD -La mestra AD

ON

RECURSOS

-A l’aula de suport d’atenció a la diversitat

-Proves i criteris mínims de les àrees instrumentals

Després de les -Equip docent proves d’avaluació inicial

-Una vegada l’alumne/a està matriculat/da

Tutor/a i la mestra AD

Aula del grup de referència

-Proves inicials d’avaluació. -Informació (PAIRE, expedient acadèmic, informació família) -Carpeta d’acollida amb l’idioma adient. -Programa d’Interlocució. -Demanar ajuda a familiars de l’alumnat que conegui una de les nostres llengües.


ACTUACIONS MESTRES

Observacions

ACCIÓ

Quan més aviat millor

Traspàs d’informació a tutor/a i especialistes (equip docent)

Acollida càlida per part del tutor i equip docent que l’atendrà

Conèixer el fillet nouvingut

Observacions

ACCIÓ

COM ES REALITZA Reunió inicial o full de traspàs d’informació

QUAN ES FA

RESPONSABLE

ON

RECURSOS

Una vegada es té tota la informació recollida

El tutor o tutora

Presentació del fillet

Una vegada acabat el procés de matrícula

El tutor o tutora

Aula del grup assignat.

Proves inicials d’avaluació. -Informació (PAIRE, expedient acadèmic, informació família)

COM ES

QUAN ES FA

RESPONSABLE

ON

RECURSOS

-Expedient acadèmic -Informació PAIRE -informació família -Resultats proves inicials


REALITZA En cas que no es conegui l’idioma primer cercar l’ajuda d’algun altre mestre de l’escola, programa d’Interlocució (Conselleria), Equip Eina, algun familiar, mediador/a cultural..

Conèixer la família

Entrevista familiar

El més aviat possible

El tutor amb la col·laboració de la mestra AD

Aula del grup assignat

Models de comunicació en diferents idiomes, model d’entrevista familiar.

Observacions

ACCIÓ

COM ES

QUAN ES FA

RESPONSABLE

ON

RECURSOS


REALITZA Dins el grup-classe (Infantil) És molt important que el primer contacte amb els companys sigui significatiu perquè el fillet se senti ben acollit i s’integri bé dins el grup

Alumnat d’E.I.(EI

-Preparar el període d’adaptació del fillet a l’escola

-Flexibilitzar horari, comptar amb l’ajuda d’algun familiar proper

-Presentació del fillet nouvingut. -Racó del fillet(fotos, imatges...) -Treball de contes amb suport visual -Prioritzar el suport visual (dibuixos, fotos...) -Preparació prèvia d’activitats a casa amb l’ajuda d’algun familiar (endur-se’n contes...)

-Jocs de presentació i d’acollida. (si el mestre coneix l’idioma del fillet nouvingut fer la primera presentació i algun joc en aquest idioma)

Els primers dies de classe i al llarg del curs

Període d’adaptació

Flexibilitzar

Els dos primers dies La tutora i la

Tutor i equip docent

Tutor i/o altres especialistes: música, anglès, psicomotricitat.

Jocs de presentació i d’acollida. -Imatges, fotos, contes, cançons...

A l’aula del grup


3 anys, EI 4 anys)

del fillet

l’horari de la mestra +1 perquè pugui estar el màxim de temps possible a l’aula amb el fillet.

de classe

mestra +1

A partir d’EI-5 anys

Donar suport a l’alumne i adequar horaris en funció de les necessitats

Suport a l’aula ordinària (racons, petits grups, tallers de llengua)

Al llarg de tot el curs

Tutora i la resta de mestres que intervenen

Material específic o adaptat si és necessari -Recursos materials i informacions aportades per l’Equip Eina. Es prioritza l’aula ordinària


OBSERVACIONS

ACCIÓ

Primària És molt important que el primer contacte amb els companys sigui significatiu perquè el fillet se senti ben acollit i s’integri bé dins el grup

Presentació del fillet nouvingut als companys

Permanència al programa: 1r cicle EP: 1 curs 2n i 3r cicle: 2 cursos

COM ES REALITZA Jocs de presentació i d’acollida (si el mestre coneix l’idioma del fillet nouvingut fer la primera presentació i algun joc en aquest idioma) -Situar en un mapa el país del fillet. Miniprojecte del país.

QUAN ES FA

RESPONSABLE

Els primers dies de classe i al llarg del curs

Tutor i/o altres especialistes: música, anglès, E. Física.

-El primer dia de classe

-Tutor del grup

-Cercar uns companys-tutors (poden anar canviant)

-Tot el curs (depèn de l’adaptació del fillet nouvingut)

-Adaptar feines i material

-Des del primer dia de classe.

-Tot l’equip educatiu

ON

RECURSOS Jocs de presentació i d’acollida.


El número de sessions de suport (aula AD) serà en funció de les necessitats i sobretot, del seu idioma, encara que al principi seran més nombroses. Es prioritza fer el suport a les sessions en què es fa llengua catalana a l’aula de referència.

-Rebre suport de la mestra AD

Activitats dirigides a la seva adaptació i introducció a les llengües curriculars de l’escola

-Des dels primers dies

-Tutor i mestra AD

-Seguiment del pla de feina i elaboració de documents (informes, ACI’s)

A través de coordinacions i sessions d’avaluació

Al llarg de tot el curs

Tutora amb la col·laboració de la mestra AD

Aula de suport i/o grup classe

-Material específic i/o adaptat -Recursos materials i informacions aportades per l’Equip Eina.

Models d’informes i ACI


6. ANNEXES

Documents AD: Carpeta amb activitats d’acollida Carpeta amb models de comunicació Butlletes d’estat (alumnat social i incorporació tardana) Model entrevista família Graella relació d’àrees amb el tipus d’ACI de cada alumne Model ACI Programació ACI trimestral

Documents PT-AL: Graella relació d’àrees amb el tipus d’ACI de cada alumne Model ACI Programació ACI trimestral Butlletes d’estat (alumnat amb altes capacitats i amb necessitats educatives especials permanents) Models de demandes: per l’Orientadora i per la Treballadora Social (EOEP) Models de revisions dels NESE

PALIC  

CP JOAN BENEJAM