JKP Put Novi Sad-Bilten br. 6

Page 1

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТ“ НОВИ САД

Билтен ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСНИК

Issuu-06 • АПРИЛ 2016

ЈКП „ПУТ“

ЗАВРШЕНА ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИЈА

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ОБНОВЉЕНЕ УЛИЦЕ И БУЛЕВАРИ ИНТЕЗИВНИ РАДОВИ НА ЗАТВАРАЊУ РАСКОПАНИХ ПОВРШИНА И САНАЦИЈИ УДАРНИХ РУПА

ПЛАНОВИ ЗА 2016 ГОДИНУ „ПУТ“ УЧЕСТВОВАО НА 35. СУСРЕТИМА РАДНИКА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ПРИПРЕМА ЗА ЕКСТЕРНИ НАДЗОР И РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.