Page 1


Info/contact

Contactgegevens     Waar?   Jeugdlokalen  Orphanimo!! Koning Albertlaan  29B   9080  Lochristi   tel.  09  355  65  66   fax  09  326  08  62   uitleendienst@lochristi.be     Webstek: www.jeugdlochristi.be/huurmateriaal    

Openingsuren uitleendienst  

maandag: terugbrengen tussen 9u-­12u en ophalen tussen 14u-­17u30   vrijdag: terugbrengen  tussen  9u-­12u en ophalen tussen 14u-­17u30  

Wegbeschrijving  


Inhoudstafel

uitleendienst Lochristi

Info/contact................................................... 2 Inhoudstafel. . ................................................. 3 Reglement....................................................... 4 Prijslijst en materialen . . ........................ 10

UITLEENDIENST LOCHRISTI

3


Reglement

uitleendienst Lochristi

Definitie Artikel 1 De uitleendienst wordt beheerd door de jeugdraad van Lochristi en bevat audiovisueel, speel- en ander materiaal van de jeugdraad en de speelpleinwerking van Lochristi, dat uitgeleend wordt volgens de hierna vermelde voorwaarden. De jeugddienst staat in voor de coördinatie van de uitleendienst. Artikel 2 Van 1 september tot  30  juni  kennen  we  twee  uitleenperiodes: • van vrijdag tot maandag (afhalen op vrijdagnamiddag tussen 14u en 17u30, terugbrengen op maandagvoormiddag tussen 9u en 12u) • van maandag tot vrijdag (afhalen op maandagnamiddag tussen 14u en 17u30, terugbrengen op vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u) Van 1 juli tot 31 augustus kan materiaal enkel tijdens het weekend worden ontleend (afhalen op vrijdag na 17u en voor 18u, terugbrengen op maandagvoormiddag tussen 9u en 12u). De  huurprijs  wordt  aangerekend  per  periode.

Toepassingsgebied Artikel 3 De mogelijke ontleners worden onderverdeeld in vijf categorieën: • cat 1: gemeentelijke diensten, adviesraden, de gemeenteschool, brandweer en lokale politie. • cat 2a: jeugdwerkinitiatieven van Lochristi die participeren in het dagelijks bestuur van de jeugdraad, personeelsleden van gemeentebestuur Lochristi en leden van het dagelijks bestuur van de jeugdraad. • cat 2b: vrije scholen van Lochristi die participeren in het dagelijks bestuur van de jeugdraad.

4

UITLEENDIENST LOCHRISTI


• cat 3a: jeugdwerkinitiatieven van Lochristi die niet participeren in het dagelijks bestuur van de jeugdraad. • cat 3b: vrije scholen van Lochristi die niet participeren in het dagelijks bestuur van de jeugdraad. • cat 4: andere verenigingen van Lochristi, wijkcomités en instellingen. • cat 5: verenigingen buiten Lochristi en particulieren. Artikel 4 De uitleenprijzen zijn verschillend voor de vijf categorieën. De lijst van de te ontlenen materiaal met de uitleenprijzen voor elke categorie en de respectievelijke waarborg is verkrijgbaar op de gemeentelijke jeugddienst.

Voorwaarden Artikel 5 Per uitgeleend stuk of pakket wordt een waarborg gevraagd afhankelijk van de aard van het uit te lenen materiaal. De waarborg en de huurprijs worden betaald ten laatste bij het afhalen van het materiaal. Dit bedrag kan ook gestort worden vóór de afhaaldatum op het rekeningnummer van de uitleendienst (390-0741846-45). De waarborg wordt terugbetaald na de inlevering van het ontleende, op voorwaarde dat dit volledig en in onbeschadigde toestand wordt bevonden. Artikel 6 Voor het materiaal dat onmiddellijk bij het terugbezorgen kan worden gecontroleerd, wordt de waarborg onmiddellijk terugbetaald. Voor het andere materiaal (bijv. springkasteel en audiovisueel materiaal) wordt de waarborg terugbetaald na de controle of ten laatste 2 weken na het terugbrengen van het materiaal. Artikel 7 De maximum te betalen waarborg bedraagt steeds 250 euro.  

Procedure

Artikel 8 De aanvragen gebeuren via een aanvraagformulier dat men aan de jeugddienst bezorgt (per post, fax of mail). Aanvragen kunnen ook gebeuren tijdens de

UITLEENDIENST LOCHRISTI

5


openingsuren van de jeugddienst: maandag en vrijdag: 9u - 12u en 14u - 18u woensdag en donderdag: 9u - 12u en 14u - 17u Er kan telefonisch een optie genomen worden voor maximum 1 week. De reservatie is pas definitief indien de reservatie wordt bevestigd per e-mail), per fax (09 326 08 62) of bij ondertekening van het reservatieformulier op de jeugddienst. Het aanvraagformulier, de brochure en het reglement kan je ook downloaden op www.jeugdlochristi.be. Artikel 9 Indien de ontlener een schriftelijke bevestiging wil van de reservatie, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen. Standaard krijgt iedereen ontlener een bevestigingsmail toegezonden. Indien de ontlener een factuur wil van de huurkosten, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen. Artikel 10 Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend in volgorde van de datum waarop zij zijn ingediend. Artikel11 De reservatie van ontleners van categorie 1, 2a, 2b en 3b kan onmiddellijk worden bevestigd. De reservatie van ontleners van cat. 4 en 5 kan slechts twee maand op voorhand definitief en met zekerheid worden bevestigd. Cat.1, 2a, 2b, 3a en 3b hebben tot twee maand voor de ontleenperiode voorrang op de categorieĂŤn 4 en 5. Artikel 12 Bij het afhalen van het materiaal ondertekent de ontlener het uitleenformulier. Artikel 13 Annulatie van het gereserveerde materiaal is kosteloos tot 2 dagen voor de reservatiedatum. De melding van annulatie dient telefonisch te gebeuren. Indien men niet tijdig annuleert zal de huurprijs aangerekend worden, met een maximum van 20 euro.

6

UITLEENDIENST LOCHRISTI


Boetes en andere bepalingen Artikel 14 Alle materiaal dient de ontlener zelf af te halen en terug te brengen op eigen kosten, op de afgesproken dagen en binnen de openingsuren van de jeugddienst. De jeugddienst rekent een forfaitaire vergoeding van de helft van de huurprijs aan, met een maximum van 10 euro wanneer er niet wordt afgehaald / teruggebracht tijdens de openingsuren. Dit bedrag zal van de waarborg worden ingehouden. Artikel 15 Bij laattijdig (vanaf 1 dag te laat) terugbrengen van ontleend materiaal wordt de helft van de huurprijs met een maximum van 10 euro automatisch van de waarborg ingehouden, vanaf men meer dan 1 dag te laat is wordt bovenop de reeds geheven boetes per dag telkens de helft van de huurprijs in meerdering gebracht. Voorbeeldberekeningen: • Geluidsinstallatie (50€ huur en 100€ waarborg) 1 dag te laat = 10€ boete, 2 dagen te laat = 10 € + 25 € = 35€, 3 dagen te laat = 10€ + 25€ + 25€ = 60€, enz… • Blikwerpen (6€ huur en 10€ waarborg) 1 dag te laat = 3€ boete, 2 dagen te laat = 3€ + 3 € = 6€, 3 dagen te laat = 3€ + 3€ + 3€ = 9€, enz… Artikel 16 Enkel als er sprake is van dwingende redenen en indien men de jeugddienst daarvan vooraf verwittigt én indien het materiaal niet gereserveerd is door een andere ontlener vervallen de boetes zoals omschreven in artikel 14 en 15. Artikel 17 De ontlener draagt zorg voor het uitgeleende materiaal en treft de nodige maatregelen om het te beveiligen tegen alle weersomstandigheden, brand, waterschade, diefstal en vandalisme. Het beschrijven, besmeuren of beplakken van het materiaal wordt aanzien als beschadiging. Alle materiaal dient proper teruggebracht te worden. De jeugddienst rekent een forfaitaire vergoeding van 10 euro aan wanneer de ontlener zaken niet proper terugbrengt.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

7


Artikel 18 Het springkasteel, de geluidsinstallatie, go-carts en grote volksspelen moeten worden afgehaald en teruggebracht met minimum 2 personen. De jeugddienst rekent een forfaitaire vergoeding van 10 euro aan indien deze zaken door één persoon worden afgehaald / teruggebracht. Artikel 19 Alle audiovisueel materiaal mag enkel worden vervoerd in een gesloten vervoermiddel. Artikel 20 Het springkasteel moet na gebruik worden opgevouwen volgens de richtlijnen. De ontlener  ontvangt  de  richtlijnen  voor  het  springkasteel  per  bevestigingsmail  of  bij   afhaling. Indien het springkasteel niet werd opgevouwen volgens de richtlijnen, onvoldoende proper of nat werd teruggebracht, wordt 45 euro afgehouden van de waarborg. Artikel 21 Alle kabels van het audiovisueel materiaal moeten opgerold worden teruggebracht. Indien ze niet zijn opgerold, wordt 10 euro afgehouden van de waarborg. Artikel 22 Eventuele beschadiging van het ontleende, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk (onderdelen, wisselstukken, e.d.) komt ten laste van de verantwoordelijke ontlener. De ontlener is verplicht alle beschadigde toestelonderdelen in te leveren. De jeugddienst houdt, op vertoon van een factuur van de kosten van herstelling of aankoop, het bestede bedrag af van de waarborg. Indien de herstellingskosten meer bedragen dan de waarborg, wordt geen waarborg terugbetaald en de extra kosten zullen worden doorgefactureerd. Artikel 23 De ontlener dient de jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen aan het materiaal en dit vóór het gebruik ervan (op het antwoordapparaat van de jeugddienst of per mail). Zoniet zal de schade ten laste vallen van de ontlener.

8

UITLEENDIENST LOCHRISTI


Artikel 24 Bij het niet terugbrengen van het ontleende materiaal wordt de actuele nieuwwaarde van het materiaal of van gelijksoortig materiaal aangerekend. Artikel 25 De ontlener mag het uitgeleende materiaal in geen enkel geval overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen van derden. Indien men vaststelt dat men dit toch doet, zal de waarborg automatisch worden ingehouden. Artikel 26 De jeugdraad en het gemeentebestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal. De ontlener dient rekening te houden met de wetgeving m.b.t. speeltoestellen en –terreinen (KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en KB betreffende de uitbating van speelterreinen van 28 maart 2001). Artikel 27 De jeugddienst is niet verantwoordelijk voor onverwachte defecten. Indien het gereserveerde materiaal defect is en niet op tijd kan worden hersteld, verwittigt de jeugddienst de persoon die het materiaal reserveerde zo snel als mogelijk. Artikel 28 Door het ontlenen van materiaal verklaart de ontlener alle bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. Bij afhaling van het materiaal ondertekent ÊÊn persoon het uitleenformulier.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

9


Prijslijst

uitleendienst Lochristi

SPELMATERIAAL Springkasteel afmetingen opgevouwen: klein: 150 cm x 110 cm x 170 cm * groot: 160 cm x 170 cm x 70 cm * afmetingen opgeblazen: klein: 5 meter x 6 meter * groot: 6 meter x 8 meter * AANTAL BESCHIKB.

2

CAT. 2A - 2B

20

CAT. 3A - 3B

30

CAT. 4

75

CAT. 5

110

WAARBORG

200

Bibberspel Schakel de stroom aan.Tracht met de lus over de koperdraad te gaan zonder te raken. Bij aanraking gaat er een signaal. Op sommige plaatsen kan je rusten. Afmetingen: 90 cm x 70 cm x 30 cm * AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1,5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

10

Parachute

AANTAL BESCHIKB.

1

10

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1,5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

10


Camouflagenet

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

2

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

10

Reuze-4 op ’n rij spel De spelers kiezen een kleur en bepalen wie begint, wie aan de beurt is mag een ring laten zakken in een opening naar keuze, dan is het de beurt aan de tegenspeler, de winnaar is diegene die erin slaagt 4 ringen op een rij te plaatsen. Winnende combinatie zijn diagonaal, verticaal of horizontaal. Materiaal: 4 op één rij & 24 gele en 24 groene ringen. Afmetingen: 120 cm x 120 cm x 55 cm * AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

Reuzentol

AANTAL BESCHIKB.

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

1

1.5

2

CAT. 5

4

WAARBORG

10

WAARBORG

10

Reuze tumbling tower

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

11


Reuze Mens erger je niet

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Reuze Twister

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Playstation 2 inhoud: 1 console, controllers + kabels

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 50

Wii inhoud: 1 console, controllers + kabels

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 50 Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

12

UITLEENDIENST LOCHRISTI


Playstationspelletjes Titels spelletjes op aanvraag, prijs/stuk AANTAL BESCHIKB.

8

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

5

Playstation draadloze singstarmicro Set van 2 stuks AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

1

1,5

2

CAT. 5

4

WAARBORG

5

Wii spelletjes Titels spelletjes op aanvraag, prijs/stuk AANTAL BESCHIKB.

5

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1,5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

5

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

13


CIRCUSMATERIAAL Jongleerset 1 9 ballen - 6 vlaggen - 9 pittenzakjes

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Jongleerknotsen 6 stuks prijs per 6

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

10

Diabolo’s 3 stuks prijs per 3

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

14

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

10


Hoepels 4 stuks prijs per 4

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Trappertje

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Jongleerset 2 inhoud: 3 dozen en 10 ringen

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Circusfiets

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

15


Devilsticks + Chinese bordjes inhoud: 4 stuks + 8 stokken Chinese bordjes 8 stuks + 8 stokken

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Balanceerbal diameter 1m *

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

10

GROTE VOLKSSPELEN Blikwerpen inhoud: 5 blikken, 3 ballen, afmetingen: 65 cm x 30 cm x 122 cm * Men speelt het spel met elk 1 bal. Met het balletje mik je zorgvuldig naar de blikken die opgestapeld als een toren wachten om omvergeworpen te worden. Hoe meer blikken je omwerpt, hoe hoger je score wordt.   AANTAL BESCHIKB.

1

16

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 6

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

10


Knikkerstraat incl. 20 knikkers, afmetingen: 65 cm x 122 cm x 30 cm * Met de 10 knikkers naar de huisjes mikken. Elke knikker in een huisje levert punten op.  Tel je punten op!

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Mannetjesspel

Door het slingeren van de kogel aan de ketting naar de mannetjes, probeert men deze te raken zodat ze rechtop komen te staan. Alle mannetjes worden naar voren gelegd alvorens het spel te starten. Elke speler laat de kogel 5 maal slingeren. Elk mannetje dat omver ligt brengt een aantal punten op. De persoon met het meest aantal punten is de winnaar. Afmetingen: 62 cm x 95 cm x 50 cm * AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Riboulette Riboulette incl. 9 kegels, 1 kegelbol, afmetingen: 65 cm x 140 cm x 20 cm * Dit is een Waals tafelkegelspel waarbij je een kegelbol in het spel moet rollen. Met wat geluk bolt hij heel wat kegeltjes om. Zo niet, heb je nog een tweede kans! Bij de tweede poging blijven de omgevallen kegels liggen. Er wordt gespeeld naar een vooraf bepaald aantal streepjes. Puntentelling: 1 punt per kegel. AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Ringspel incl. 5 ringen, afmetingen: 70 cm x 70 cm x 15 cm * Vanop een afstand, klein of groot, mik je de vijf ringetjes naar het ringwerpbord. Met de ringetjes die blijven hangen scoor je. Elke haak heeft een aantal punten. Tel je punten op! AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

17


Ringwerpen incl. 4 ringen, afmetingen: 70 cm x 90 cm x 65 cm * Het spel wordt gespeeld met 4 ringen. Elke speler mag 2 maal proberen de ringen rond de pennen te werpen. De juiste kleur ring over de juiste kleur van pen geeft 2 punten. Een ring over een verkeerde kleur pen geeft 1 punt. AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Sjoelbak Incl. 20 sjoelschijven, afmetingen: 200 cm x 45 cm x 8 cm * De houten schijven worden naar de poortjes achteraan de sjoelbak gemikt. De schijven die niet in een vakje belanden, mogen een 2de en een 3de maal weggeschoven worden.Wie zijn schijven gelijkmatig over de vier vakjes kan verdelen, verdubbelt zijn score voor die reeks. De schijven moeten volledig binnen zijn. AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Tonspel

incl. 12 schijven , afmetingen: 40 cm x 80 cm x 62 cm * De koperen schijven worden naar de gaten in de ton gemikt. Elke schijf die in een holte verdwijnt, levert de aangeduide punten op. In de slip is voor de besten weggelegd. De schuiven worden tussen duim en wijsvinger genomen en moeten doodvallen op het blad, zodat ze niet wegschuiven of rollen. De spelers nemen plaats achter de meet op zo’n 2.75 meter. AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Toptafel

Met een krachtige ruk aan het touwtje lanceert men een tolletje dat in zijn gang kriskras over de toptafel de kegeltjes omkeilt.

AANTAL BESCHIKB.

1

18

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

10


Trou Madame incl. 5 houten bollen Afmetingen: 30 cm x 30 cm x 155 cm * De poortjes vormen het doelwit van de houten bollen. Bollen die in de poortjes verdwijnen leveren de aangeduide puntwaarde op. AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

KLEINE VOLKSSPELEN

Touwtrektouw lengte +- 10 m * Bij dit spel worden de mouwen opgestroopt... De twee ploegen plaatsen zich tegenover elkaar langs het touw. Met man en macht wordt er getrokken, waarbij de sterkste ploeg winnen mag.  

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

1

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Zaklopen 1 bak = 5 stuks, prijs per bak

AANTAL BESCHIKB.

1 bak

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

1

1.5

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Eggeschieten incl. 10 schijfjes, breedte 60 cm * Van op 3 meter of meer gooit men de stuivers naar de ‘egge’ en tracht men zoveel mogelijk punten te scoren.

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken. UITLEENDIENST LOCHRISTI

19


Pietjesbak 4 dobbelstenen en fiche met spelregels. De pietjesbak is een achthoekige, houten speelbak met een diameter van ongeveer 38 cm.

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Skilopen prijs per paar

AANTAL BESCHIKB.

2 paar

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

1

1.5

2

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

1

1.5

2

CAT. 5

6

WAARBORG

10

Stelten prijs per paar

AANTAL BESCHIKB.

2 paar

CAT. 5

6

WAARBORG

10

ROLLEND MATERIAAL Go-cart 6 personen

prijs/stuk, afmetingen:  H: 120  cm, L: 340 cm,  B: 110 cm *

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

2 2 3 4 8 100

20

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken. UITLEENDIENST LOCHRISTI


Go-cart 2 personen prijs/stuk, afmetingen:  H: 89 cm, L: 165 cm,  B: 83 cm *

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

2 2 3 4 8 50

Go-cart 1 persoon prijs/stuk, afmetingen:  H: 89 cm, L: 165 cm,  B: 83 cm *

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

2 2 3 4 8 50

Bandkarretje prijs/stuk

AANTAL BESCHIKB.

6

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1,5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

25

Step prijs/stuk

AANTAL BESCHIKB.

10

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1,5

CAT. 4

2

CAT. 5

4

WAARBORG

25

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

21


AUDIO-VISUEEL EN TECHNISCH MATERIAAL Geluidsinstallatie inhoud: 2x boxen 400Watt/box, 1 basskast 1000 Watt, Flightcase met mengpaneel djm 350, 2x cd speler cdj 350 afmetingen flightcase: 85 cm x 25 cm x 50 cm * afmetingen basskast: 70 cm x 60 cm x 55 cm * afmetingen box: 65 cm x 40 cm x 35 cm * AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

20

25

1

CAT. 4

CAT. 5

30 50

WAARBORG

100

Boomblaster prijs/stuk

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

2

10

CAT. 3A - 3B

12

CAT. 4

CAT. 5

14 20

WAARBORG

50

Megafoon

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 25

Micro + kabel + hoofdtelefoon

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 2 3 4 8 15

22

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken. UITLEENDIENST LOCHRISTI


Beamer incl. kabels (6 stuks in totaal) voor pc, video, ...

AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

20

CAT. 3A - 3B

25

CAT. 4

30

CAT. 5

45

WAARBORG

100

Rookmachine incl. rookvloeistof

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 25

Blacklight prijs/stuk, lengte: 120 cm *

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

5 2 3 4 8 15

DVD-speler

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 2 3 4 8 15 Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

23


Klemspots per bak van 10 stuks: 10 klemhouders en 10 gekleurde lampen

AANTAL BESCHIKB.

1 bak

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

2

3

CAT. 4

CAT. 5

4 8

WAARBORG

15

Overheadprojector

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 25

Scherm afmetingen: L: 2m H: 2m *

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 3 5 7 10 25

Sfeerkaarsen prijs per 30 stuks incl. oplader en oplaadbare batterijen

AANTAL BESCHIKB.

60

24

CAT. 2A - 2B

4

CAT. 3A - 3B

6

CAT. 4

8

CAT. 5

12

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

25


TECHNISCH MATERIAAL Zwarte brandwerende doeken + klemmen prijs per bak van 5 stuks,  incl. 10 klemmen per bak afmetingen doek: 1,40 x 5 meter * AANTAL BESCHIKB.

6 bakken

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

1

1,5

CAT. 4

CAT. 5

2 6

WAARBORG

10

Toneelklemmen prijs per bak van 30 stuks

AANTAL BESCHIKB.

2 bakken

CAT. 2A - 2B

1

CAT. 3A - 3B

1.5

CAT. 4

CAT. 5

2 4

WAARBORG

10

Verlengsnoer op haspel lengte snoer: 50 meter

AANTAL BESCHIKB.

2

CAT. 2A - 2B

0.5

CAT. 3A - 3B

0.75

CAT. 4

CAT. 5

1 2

WAARBORG

5

Verdeelstekkers lengte snoer: 1,40m * prijs per bak van 5 stuks

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

1 bak

0.5

0.75

CAT. 4

CAT. 5

1 2

WAARBORG

5

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3. * De afmetingen kunnen afwijken. UITLEENDIENST LOCHRISTI

25


VEILIGHEIDSMATERIAAL Fluo-vestjes prijs per bak van 20 stuks

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

0

1

2 bakken

CAT. 4

CAT. 5

1,5 3

WAARBORG

10

Fluo-bandjes prijs per 10 stuks

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

0

1

20

CAT. 4

CAT. 5

1,5 3

WAARBORG

10

Fuifkoffer inhoud: Zaklamp 3 Geldkoffer met munthouder 2 Geldcontrole briefjes 1 Walkie Talkies: met oortjes 4  Nooduitgang signalisatie 4 Rookverbodbordjes 4 Fluo kw’s 4 Zwarte inkt & blacklightinkt met bijhorend stempelkussen en 3 stempels Checklist EHBO koffer Oplader met 9 batterijen voor zaklampen AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

0

CAT. 3A - 3B

0

CAT. 4

CAT. 5

15 30

Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

26

UITLEENDIENST LOCHRISTI

WAARBORG

100


VERKLEEDKLEDIJ Verkleedkledij o.a. verschillende carnavalkostuums en losse verkleedstukken.

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

0,5 0,75

CAT. 4

1

CAT. 5

1,5

WAARBORG

2,5

Attributen: bril, pruik, hoed prijs per stuk

AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

0,5

1 sinterklaas

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

0,5 0,5 0,5

WAARBORG

2,5

en 3 pietenpakken

inhoud Sintpak: 1 wit kleed, mantel, mijter, pruik, baard, handschoenen, ring, staf en ketting   inhoud Pietenpak: broek, bloes, muts, pruik, kousen, handschoenen en 1 pot zwarte grimeercrème AANTAL BESCHIKB.

1

CAT. 2A - 2B

20

CAT. 3A - 3B

25

CAT. 4

CAT. 5

30 50

WAARBORG

75

Grimeerkoffer inhoud: 1 water make-­up palet, 12 kleuren 2 potjes glittergel 14 grote potjes schmink, diverse kleuren 2 spiegels, 1 grimeerboekje 16 vierkante sponsjes 4 ronde sponsjes, 12 penselen AANTAL BESCHIKB.

CAT. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAARBORG

1 4 6 8 12 25 Voor een overzicht van de prijscategorieën zie pagina 4, Toepassingsgebied, artikel 3.

UITLEENDIENST LOCHRISTI

27


Prijslijst

uitleendienst Lochristi

SPELMATERIAAL OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

Springkasteel

Groot: 7 op 8m - Klein: 5 op 6m 2 20 30 75 110 200

Bibberspel

1 1 1.5 2 4 10

Parachute

1 1 1.5 2 4 10

Camouflagenet

2 1 1.5 2 4 10

Reuze-4 op ’n rij spel

1 1 1.5 2 4 10

Reuzentol

1 1 1.5 2 4 10

Reuze tumbling tower

1 1 1.5 2 4 10

Reuze Mens erger je niet

1

Reuze Twister

1 1 1.5 2 4 10

Playstation 2

1 3 5 7 10 50

Wii

1 3 5 7 10 50

Playstationspelletjes

8

1

1

1.5

1.5

2

2

4

4

10

5

Playstation draadloze singstarmicro (set: 2 stuks)

1 1 1,5 2 4 5

Wii spelletjes

5

1

1,5

2

4

5

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

CIRCUSMATERIAAL OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

Jongleerset 1

(ballen – vlaggen – pittenzakjes) 1 1 1.5 2 4 10

Jongleerknotsen (6 stuks) (prijs per 6) 1 1 1.5 2 4 10

28

UITLEENDIENST LOCHRISTI


Diabolo’s (3 stuks) (prijs per 3) 1 1 1.5 2 4 10 Hoepels (4 stuks) (prijs per 4) 1 1 1.5 2 4 10 Trapperje

1

1

1.5

2

4

10

Jongleerset 2 (dozen en ringen) 1 1 1.5 2 4 10 Circusfiets

1

1

1.5

2

4

10

Devilsticks (4 stuks) + Chinese bordjes (8 stuks) (totaalprijs)

1 1 1.5 2 4 10

Balanceerbal

1 1 1.5 2 4 10

VOLKSSPELEN OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

Grote volksspelen Blikwerpen

1 1 1.5 2 6 10

Knikkerstraat

1 1 1.5 2 6 10

Mannetjesspel

1

Riboulette

1 1 1.5 2 6 10

Ringspel

1 1 1.5 2 6 10

Ringwerpen

1 1 1.5 2 6 10

Sjoelbak

1

Tonspel

1 1 1.5 2 6 10

Toptafel

1 1 1.5 2 6 10

Trou Madame

1 1 1.5 2 6 10

1

1

1.5

1.5

2

2

6

6

10

10

Kleine volksspelen Touwtrektouw Zaklopen (5 stuks)

(prijs per bak van 5 stuks)

1 1 1.5 2 6 10 1 bak 1 1.5 2 6 10

Eggeschieten

1 1 1.5 2 6 10

Pietjesbak

1

1

1.5

2

6

10

Skilopen (prijs per paar)

2 paar 1 1.5 2 6 10

Stelten (prijs per paar)

2 paar 1 1.5 2 6 10

UITLEENDIENST LOCHRISTI

29


ROLLEND MATERIAAL OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B 2

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

3

4

8

100

Go-cart 6 personen

2

Go-cart 2 personen

2 2 3 4 8 50

Go-cart 1 persoon

2 2 3 4 8 50

Bandkarretje

6

Step

10 1 1,5 2 4 25

1

1,5

2

4

25

AUDIO-VISUEEL EN TECHNISCH MATERIAAL OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

Audio Geluidsinstallatie

1 20 25 30 50 100

Boomblaster

2 10 12 14 20 50

Megafoon

1 3 5 7 10 25

Micro + kabel + hoofdtelefoon

1

2

3

4

8

15

Visueel Beamer

1 20 25 30 45 100

Rookmachine

1 3 5 7 10 25

Blacklight

5 2 3 4 8 15

DVD-speler

1 2 3 4 8 15

Klemspots (per bak van 10 stuks) 1 bak 2 3 4 8 15

30

Overheadprojector

1

Scherm (L: 2m H: 2m)

1 3 5 7 10 25

Sfeerkaarsen (op batterijen) (prijs per 30 stuks)

60 4 6 8 12 25

UITLEENDIENST LOCHRISTI

3

5

7

10

25


Technisch materiaal Zwarte brandwerende doeken + klemmen

(prijs per bak van 5 stuks en 10 klemmen) 6 bakken 1 1,5 2 6 10

Toneelklemmen

(prijs per bak van 30 stuks) 2 bakken 1 1.5 2 4 10

Verlengsnoer op haspel

2

0.5

0.75

1

Verdeelstekkers

5 0.5 0.75 1

2

5

2

5

VEILIGHEIDSMATERIAAL OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

Fluo-vestjes

(prijs per bak van 20 stuks) 2 bakken 0

Fluo-bandjes

(prijs per 10 stuks)

Fuifkoffer

CAT. 3A - 3B 1

CAT. 4 1,5

CAT. 5 3

WAAR- BORG 10

30 0 1 1,5 3 10 1 0 0 15 30 100

VERKLEEDKLEDIJ OMSCHRIJVING

AANTAL. CAT. BESCHIKB. 2A - 2B

CAT. 3A - 3B

CAT. 4

CAT. 5

WAAR- BORG

Carnavalkostuums, pakken (prijs per geheel)

n.v.t. 0.5 0.75 1 1.5 2.5

Vestje, broek, masker, ‌ (prijs per stuk)

n.v.t. 0,5 0.75 1 1,5 2,5

Attributen: bril, pruik, hoed (prijs per stuk)

n.v.t. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

1 sinterklaas en 3 pietenpakken (totaalprijs)

1 20 25 30 50 75

Grimeerkoffer

1 4 6 8 12 25

UITLEENDIENST LOCHRISTI

31


Uitleendienst Lochristi  

Aanbod van de Lootse Uitleendienst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you