Jaargids Oppervlaktebehandeling

Page 1

2023

JAARGIDS OPPERVLAKTEBEHANDELING voor opdrachtgevers en behandelaars

Jaargids 2023

1


Global specialist in metal surface treatment

On-site diensten

wereldwijd chemisch technisch reinigen op locatie klant en proces specifieke oplossingen voor complexe vervuilingen

Workshop diensten

conditioneren en chemisch reinigen van roestvast staal en andere metalen meerdere locaties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk

Expert op het gebied van chemisch technisch reinigen en metaal oppervlaktebehandeling. Neem contact op met onze specialisten voor een advies op maat. The Vecom way - deskundig en veilig voor mens, metaal en milieu www.vecom.nl info@vecom.nl T. +31 10 59 30 299 ON-SITE DIENSTEN 2

Jaargids 2023

METAAL OPPERVLAKTEBEHANDELING

AFVALWATER VERWERKING


De catalogus over Techniek en innovatie oppervlaktebehandeling 4

Betere coating op schepen

9

Oppervlaktevoorbereiding van stalen buizen

11

AM-technologie en elektrolytisch polijsten

14

Leppen; complex door eenvoud

(Vereniging ION) is dé brancheorganisatie voor iedereen die

16

Gewaarborgde aarding

actief is in de oppervlakte behandelende industrie (loonbe-

19

Kleur

vlaktebehandelingen omvat o.a.: chemische/mechanische

22

Digitalisering van oppervlaktemeting

voorbehandeling, galvaniseren, anodiseren, emailleren, poe-

24

XRF-test

33

Applicateurs en robotisering

39

Robotica helpt coating-industrie groeien

43

Toonaangevende poedercoatinstallatie

46

Post-processing

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland

drijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven). Opper-

dercoaten, (nat)lakken, thermisch verzinken/spuiten, metaalconservering, PVD/CVD en nog veel meer. Het lijfblad van de sector is vakblad Oppervlaktetechnieken (OT). We hebben de beste verhalen uit OT, aangevuld met nieuwe items, gebundeld in deze catalogus. Daarnaast treft u o.a. vaktechnische informatie, belangrijke adressen, informatie over kwaliteitssystemen, de event agenda en preferred partners aan.

Verduurzaming 52

Hergebruik afval poederlak

leveranciers en afnemers in de keten en verschijnt jaarlijks,

55

Duurzaamheid vereist investeringen

in september.

61

Verchromen en verduurzamen

Jaargids Oppervlaktebehandeling bereikt meer dan 11.000

30+80+84 Praktijk in beeld

Foto: Daniel Olah op Unsplash

48

Kwaliteitssystemen

66

Agenda

69

Wanneer welke oppervlaktebehandeling

76

Bedrijvenregister

94

Brancheregister met preferred partners

Colofon Uitgever HandelsCourant b.v. T: +31(0)70 319 80 02 www.handelscourant.nl info@handelscourant.nl Redactie Vakblad Oppervlaktetechnieken De HandelsCourant

Vormgeving MSU Nikkelstraat 1 C 8211 AJ LELYSTAD

Advertenties Jetvertising b.v. Tiendweg 12 2671 SB NAALDWIJK Tel. +31(0)70 399 00 00 rob@jetvertising.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Jaargids 2023

3


TECHNIEK EN INNOVATIE

Betere coating op schepen Het is niet de grootste oorzaak van microplastics in de oceanen. Het grootste deel komt van plastic pallets, textiel en banden. Coatings op schepen kunnen in de oceaan echter ook microscopisch kleine deeltjes plastic achterlaten. De hoeveelheden en milieueffecten van de coatingpolymeren zijn zeer variabel en onduidelijk. Elke partij in de keten moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen. Uit: vakblad OT Een eerder onderzoek van de Internationale Maritieme Orga-

en mechanische stress door golfen windenergie, waarvan

nisatie (IMO) gaf aan dat commerciële scheepvaartoperaties

bekend is dat ze coatings op zee afbreken. Deze processen

een opmerkelijke bron van plasticvervuiling op zee kunnen

kunnen verder worden versterkt en versneld door in-wa-

zijn, door het vrijkomen van afval, coatings en grijs water. Zo

ter cleaning (IWC) van biofouling: de fysieke verwijdering

kan het grijze water van cruiseschepen 2.000 tot 50.000

van biofilms en/of macrofouling van ondergedompelde

microplasticdeeltjes per liter bevatten. Een schatting? Het

scheepsoppervlakken.

vrijkomen van microplastics geassocieerd met coatings op zee (tijdens het aanbrengen, gedurende de geschatte le-

Hoewel schattingen rond het vrijkomen van microplastics

vensduur van de coating van vijf jaar, en tijdens verwijdering)

uit de coatings van schepen aanleiding hebben gegeven tot

levert 3,7% (~55.000 ton/jaar) van de 1,5 miljoen ton/jaar aan

bezorgdheid over het milieu (bijvoorbeeld het overbrengen

vervuiling op.

van toxiciteit op niet-doelwitorganismen en het uitlogen van biociden uit microplastics), moet deze ingewikkelde kwestie

UV

nog grondig worden onderzocht. Veel facetten van dit pro-

‘Maritieme coatings’ zijn coatings die worden gebruikt op de

bleem zijn grotendeels onbekend. Zo is niet duidelijk wat de

buitenoppervlakken van schepen (boven of onder de wa-

concentraties en typen polymeren zijn die worden gebruikt

terlijn), inclusief aangroeiwerende coatings, anticorrosiecoa-

als bindmiddel in de uiteenlopende coatings voor de scheep-

tings, cosmetische afwerkingen en tie-coats (gebruikt om

vaart die momenteel in gebruik zijn. Daarnaast is er onduide-

opeenvolgende coatinglagen samen te voegen). Hoogwaar-

lijkheid over de concentraties, biologische beschikbaarheid

dige biocidale en niet-biocidale aangroeiwerende coatings

en milieueffecten van de diverse polymeren en hun bijpro-

zijn essentieel voor het minimaliseren van de overdracht van

ducten.

niet-inheemse soorten (NIS) bij biofouling, het verminderen van de behoefte aan onderwaterreiniging van biofouling en

VERDRAG

het verminderen van scheepsweerstand en brandstofver-

Het overkoepelende en wereldwijde instrument dat het vrij-

bruik (waardoor de operationele kosten en de uitstoot van

komen van plastic uit de scheepvaartindustrie aanpakt, is

broeikasgassen afnemen). Omdat mariene coatings polyme-

het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreini-

ren als bindmiddel gebruiken, bestaat echter ook de moge-

ging door schepen, dat in 1973 door de IMO werd aangeno-

lijkheid dat microplastics vrijkomen.

men en in 1978 werd gewijzigd (MARPOL 73/78; IMO, 1978). Momenteel is er echter geen beleid of regelgeving die het

Aangenomen wordt dat de belangrijkste emissie van micr-

vrijkomen van microplastics bij maritieme scheepvaartactivi-

oplastics in verband met de coating van een schip een direct

teiten aanpakt. Een voorstel dat rechtstreeks van invloed zou

gevolg is van ultraviolette straling, hitte, microbiele activiteit

zijn op het gebruik van microplastics in coatings, is REACH

4

Jaargids 2023


van de Europese Unie, dat staat voor Registratie, Evaluatie,

breekbare polymeren met een hoog molecuulgewicht. Het

Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen.

mengen van verschillende polymeren binnen een enkele coating is niet ongebruikelijk.

Polymeerbindmiddelen leveren de belangrijkste bijdrage aan de meeste functionele prestaties van coatings en zijn

Momenteel bestaat er ne hoeveelheden andere organische polymeren worden in de meeste coatings gebruikt als functionele additieven. Het geen beleid of regelgeving totale percentage polymeerbindmiddelen kan sterk variëdie het vrijkomen van ren, afhankelijk van het type coating en de specifieke prestatie-eisen. Dit bereik wordt gevonden omdat de functionele microplastics bij maritieme kenmerken van coatings, zoals barrière-eigenschappen, bescherming, glans, hardheid en weersbestendigheid, allemaal scheepvaartactiviteiten worden beïnvloed door de hoeveelheid en het type bindaanpakt. middel dat wordt gebruikt. Het bindmiddelgehalte (dus het de belangrijkste potentiële bron van plastic materialen. Klei-

percentage van de totale vaste massa) varieert doorgaans tussen 10 en 90% (~40% voor veel veelgebruikte coatings).

Een andere complicerende factor is dat de relatieve con-

Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de polymeren

centratie van polymeren in een specifiek type coating vaak

die in coatings worden gebruikt, kunnen variëren van orga-

zal veranderen tijdens de levensduur ervan, naarmate de

nische oligomeren met een laag molecuulgewicht tot niet-af-

coating in de loop van de tijd in wisselwerking staat met de

Jaargids 2023

5


TECHNIEK EN INNOVATIE

genomen. Het is niet verrassend dat deze componenten

Het is noodzakelijk dat elke sector zijn verantwoordelijkheden onderzoekt en aanpakt.

de milieuproblemen kunnen vergroten, waaronder het creëren van potentieel toxische omstandigheden voor in het water levende organismen. Als alternatief zijn ‘zelfpolijstende’ aangroeiwerende coatings specifiek ontworpen om tijdens hun levensduur te worden verbruikt (afgeschuurd of verwijderd). Deze actie vindt plaats door gecontroleerde chemische processen zoals hydrolyse of ionenuitwisseling, waardoor optimale weerstand wordt geboden tegen biofou-

omgeving, inclusief de normale uitloging van biociden en

ling op de ondergedompelde oppervlakken van het schip.

pigmenten. Plastic flessen en tassen, die vaak eindigen als

Door zelfpolijstende mechanismen wordt algemeen aange-

plasticvervuiling in de oceaan, bestaan bijna volledige uit

nomen dat deze polymeren vrijkomen als hydrofiele, in wa-

polymeren, met een relatief kleine hoeveelheid niet-poly-

ter oplosbare polymeren, en niet als vaste, deeltjesvormige

mere additieven. Omgekeerd zijn standaard coatingdeeltjes

materialen. Dergelijke maritieme coatingsystemen kunnen

onregelmatige composietmaterialen die een groter aandeel

zelf nog steeds een bron van microplastics zijn, bijvoorbeeld

additieven bevatten en daardoor vaak brosser, hoekiger,

wanneer de coating is beschadigd of afgesleten.

ondoorzichtiger, dichter, heterogener en gelaagder zijn dan andere microplastics van vergelijkbare afmetingen. Al deze

Maritieme coatings op de buitenrompen van commerciële

variabiliteit roept de vraag op hoeveel polymeer er nodig is

schepen worden over het algemeen aangebracht als onder-

om een deeltje als een ‘microplastic’ te beschouwen.

deel van een coatingsysteem of -schema. Ze bestaan vaak

BRON

uit meerdere lagen topcoat over een anticorrosieve coating, ‘tie-coats’ (die fungeren als bruggen tussen de lagen), of bei-

Mariene coatings variëren sterk in hun beoogde functie en

de. De diversiteit van chemie en eigenschappen van bind-

levensduur. Additieven zoals metaalhoudende en organi-

middelen die in een coating worden gebruikt, zal uiteindelijk

sche biociden, pigmenten en corrosie-inhibitoren worden

een belangrijke factor zijn bij het bepalen van het risico op

doorgaans in specifieke maritieme coatingtoepassingen op-

het vrijkomen van microplastics tijdens de gebruiksperiode.

6

Jaargids 2023


Een gebruiksperiode is vaak een interval van vijf jaar tussen opeenvolgende droogdokbeurten.

MILIEUBEHEER Microplasticdeeltjes kunnen door schepen in het milieu terechtkomen via vijf scenario’s: tijdens coatingapplicatie, tijdens gebruik, bij IWC van biofouling, bij routinescheepsonderhoud en ‘end-of-life’ (lees: het slopen/ontmantelen van een schip). Vier van de vijf scenario’s (exclusief slijtage tijdens gebruik) kunnen worden beheerd of gecontroleerd omdat menselijke betrokkenheid inherent is aan hun activiteiten. In elk scenario kunnen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld het gebruik van gesloten systemen, het verzamelen van vuil of het toepassen van gespecialiseerde technieken) worden geïmplementeerd om het vrijkomen van coatingdeeltjes te beperken of te voorkomen/minimaliseren. Tijdens de normale gebruiksfase van de scheepscoating is er weinig directe, gerichte menselijke invloed op de coating. De meeste deeltjes komen vrij door onvoorziene processen, zoals verwering, corrosie, degradatie, erosie of mechanische schade door onbedoelde operationele incidenten, bijvoorbeeld schade door een anker of een botsing. Het vrijkomen van microplastics bij dergelijke processen is over het algemeen relevant voor coatings die direct worden blootgesteld aan de omgeving tijdens de in gebruik zijnde gebruiksfase (meestal topcoats), net als andere coatings die deel uitmaken van een coatingsysteem (zoals primers, tie-coats of tussenlagen). Hoewel de scenario’s voor het vrijkomen van microplastics uit scheepscoatings kunnen worden gecategoriseerd, zijn de soorten, hoeveelheden en milieueffecten van de coatingpolymeren onder elk pad en in de loop van de tijd zeer variabel en onduidelijk. Gerichte, interdisciplinaire onderzoeksinspanningen zijn nodig om gegevens te verzamelen, samen te voegen en te interpreteren om de relatieve risico’s van vrijgave beter te begrijpen. Deze informatie zal op zijn beurt worden gebruikt om milieubeschermende best practices en voorschriften te ontwikkelen of te verbeteren. Omdat verschillende sectoren (coatingfabrikanten, scheepseigenaren/exploitanten, IWC-dienstverleners) van de maritieme waardeketen mogelijke een plek in de keten vertegenwoordigen voor het vrijkomen van microplastics, is het noodzakelijk dat elke sector zijn verantwoordelijkheden onderzoekt en aanpakt. Hierdoor zal een holistische kijk op het vrijkomen van microplastics bij schepen ontstaan, waardoor succesvol milieubeheer mogelijk wordt.

Jaargids 2023

7


>> INDUSTRIAL

LED-UV techonologie van IST IST Benelux BV Hommel 63, 7317 BL Apeldoorn Tel. +31 55 505 00 14 www.ist-uv.nl

OP ZOEK NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN

Totale ontzorging van afvalstoffen. Eigen verwerkingsmogelijkheden van o.a. ontvettings- en beitsvloeistoffen. Reiniging en onderhoud van sproeitunnels en dompellijnen. Het geven van veiligheidsadviezen.

NEDWASTE B.V. | De Sikkel 45 | 8181WD Heerde Tel.+31 578 695 393 | M.+31 610 287 434 | Email: info@nedwaste.nl Internet: www.nedwaste.nl

CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING HAKUCARE DIGITAL PLATFORM

HakuCare Digital Platform verbindt en ontzorgt. Doseer- en regelequipment uit de (mini) Scuid (XL)-serie wordt via het internet verbonden met de service- & supportafdeling van het laboratorium van Kluthe Benelux. Verbinding Via een stabiele verbinding (minimaal 4G) worden de badparameters van uw proces ook real-time inzichtelijk voor onze productspecialisten in het laboratorium in Alphen aan den Rijn. Via een waarschuwingssignaal worden uw operators en lijnverantwoordelijke erop geattendeerd wanneer de vooraf ingestelde badparameters buiten specificatie zijn. Zo nodig kan direct de hulp van de productspecialisten worden ingeroepen die samen met u de getoonde data analyseren en ervoor zorgdragen dat de specificaties binnen de gestelde grenzen blijven. Stabiel proces, veilig gevoel Doordat de regelunit (mini) Scuid (XL) niet alleen procesparameters meet en opslaat, kunnen ook de gekoppelde doseerpompen op basis van de gevonden waarden hun werk doen. Het aansturen van de doseerpompen kan desgewenst zelfs remote control vanaf het laboratorium worden gedaan. Vanzelfsprekend dienen op vastgestelde tijden de elektrodes te worden gereinigd en gekalibreerd, waarbij het raadzaam is periodiek middels een titratie manuele proces controle te blijven uitvoeren. Ook voor u? Omdat de technologie van het HakuCare Digital Platform is gebaseerd op basis van minimaal 4G-technologie is deze processervice voor iedereen toegankelijk. Of het nu gaat om een drie fase tunnel of een uitgebreide sproei-dompelreeks, alles kan worden gemonitord met het HakuCare Digital Platform! Vraag naar onze mogelijkheden! www.kluthe.com 8

Jaargids 2023


TECHNIEK EN INNOVATIE

Oppervlaktevoorbereiding van stalen buizen middels RUMP buizenstraalmachine Zowel schepen als boorplatforms bestaan ​​voor een aanzienlijk deel uit stalen buizen, die op veel verschillende manieren, kilometers lang, in de constructie zijn verwerkt. Voor jarenlang gebruik op zee is een speciale anti-corrosiecoating nodig. De basis hiervan is het grondig voorbereiden van de staaloppervlakken voordat de verflagen worden aangebracht voor een optimale hechting. Er zijn onlangs pijpverwerkingscentra opgezet in het Verre Oosten op de scheepswerven van CMHI in China en Sembcorp in Singapore, gepland door het in Hamm gevestigde 3R solutions GmbH. Het automatische proces begint met het leveren van een door de operator aangevraagde 6 meter lange buis vanuit het hoogbouwmagazijn naar een rollenbaan, die deze vervolgens via een dwarstransport naar de oppervlaktebehandeling transporteert. Om walshuid, oxidatieproducten en vervuiling van het buitenoppervlak van de pijpen te verwijderen, worden de TUBEVA® buizenstraalmachines van Rump Strahlanlagen GmbH uit Salzkotten (D) gebruikt welke in Nederland en België vertegenwoordigt worden door HEVAMI Oppervlaktetechniek BV uit Veghel (NL). Hiermee worden buizen gestraald met een diameter vanaf 42,4 tot 406,4 mm middels een gietstalen straalmiddel welke een korrelgrootte heeft van 1 mm. Het straalmiddel wordt met ca. 87 m/s afgeworpen zodat de gespecificeerde

oppervlaktevoorbereidingsni-

veau van SA 2½ bereikt wordt en tevens de juiste ruwheid voor de best mogelijke verfhechting. De te behandelen buis loopt in axiale richting door het effectieve bereik van twee krachtige R410 straalturbines en draait door de diabolo rollen te-

Jaargids 2023

9


TECHNIEK EN INNOVATIE

vens om zijn eigen as zodat de gehele buis zéér gelijkmatig wordt aangestraald. De straalkamer is volledig opgebouwd uit zéér slijtvast mangaanstaal en in de directe straalzone bovendien bekleed met beschermplaten van gehard gereedschapsstaal. Met een aandrijfvermogen van 22 kW werpt elke turbine ongeveer 300 kg straalmiddel per minuut op het werkstuk, zodat de machine bij het opgegeven voorbereidingsniveau een bruikbaar straalvermogen van maximaal 4,8 m²/min bereikt. De schuin geplaatste diabolorollen transporteren de buizen door de straalkamer, die aan de in- en uitlaatzijde is afgedicht met rubberen sluizen welke het uittreden van straalmiddel zoveel mogelijk moeten voorkomen. Wanneer het einde van de rollentafel is bereikt, wordt deze overgebracht naar een parallelle hydraulische kantelinrichting, die de buis tot ongeveer 45 graden ten opzichte van de horizontaal tilt om het resterende straalmiddel erin te verwijderen. Na het neerlaten wordt het vervolgens doorgestuurd naar de daaropvolgende bewerkingsprocessen. Het patroonfilter, dat via leidingen met de straalkamer en cascadereiniger is verbonden, zorgt voor de afzuiging van de straalkamer. De machinefuncties worden aangestuurd door de PLC die is aangesloten op alle aandrijvingen en sensoren en die bovendien voortdurend communiceert met de hogere besturing van de gehele productielijn. De klimatologische omstandigheden op de installatielocaties worden tegengegaan door geschikte koelsystemen voor het besturings- en hydraulische systeem.

Voor meer informatie zie: www.hevami.nl en www.rump.de

10

Jaargids 2023


AM-technologie kan niet zonder oppervlaktebehandeling AM-technologie is een innovatieve fabricagetechniek die op sommige gebieden een revolutionair proces vertegenwoordigt. Met AM is het mogelijk om geometrisch complexe componenten te creëren die niet kunnen worden geproduceerd met subtractieve en conventionele productieprocessen zoals draaien of frezen. Bovendien maakt AM het mogelijk om componenten zeer snel te produceren in vergelijking met de traditionele processen, en tegelijkertijd is de materiaalverspilling minimaal. Wel blijft de oppervlaktebehandeling een punt van aandacht. We geven een overzicht en leggen uit waarom elektrolytisch polijsten een goede oplossing is. UIT: vakblad OT Tegenwoordig kan een groot aantal materialen additief wor-

Er zijn verschillende MAM-methoden beschikbaar, zoals La-

den vervaardigd, zoals polymeren (vooral thermoplastische),

ser Powder Bed Fusion (LPBF), ook bekend als Selective Laser

keramiek, composieten en metalen. Hierbij gaat het om plaat-

Melting (SLM), waarbij een laser de energiebron is die de me-

metaal additive manufacturing (ook wel MAM genoemd). Het

talen grondstof smelt. Andere methoden zijn Electron Beam

basismateriaal kan over het algemeen een poeder, een draad

Melting (EBM) waarbij de energie- bron een elektronenbundel

of een vel zijn.

is, Direct Metal Laser Sinteren (DMLS) en Direct Metal Deposition (DMD).

Jaargids 2023

11


TECHNIEK EN INNOVATIE

De LPBF-techniek bereikt een hoge maatnauwkeurigheid en

De materiaaleigenschappen zijn afhankelijk van verschillende

hoge relatieve dichtheden. Een laserstraal smelt selectief een

factoren; de procesparameters en de microstructuur beïn-

dunne laag poeder die op een poeder- bed wordt gelegd.

vloeden de uiteindelijke prestaties van de onderdelen. Over

Deze laag kenmerkt zich door een bepaalde dikte. Hierop

het algemeen wordt een atmosfeer van inert gas in de druk-

scant de laser de dwarsdoorsnede van het te printen object.

kamer aanbevolen om de oxidatie van het materiaal te mini-

Vervolgens verspreidt een coaterblad nog een laag poeder,

maliseren.

waarna het proces zich herhaalt.

RUWHEID Het werkingsprincipe is eenvoudig: onderdelen worden laag

Zoals eerder vermeld, biedt AM- technologie grote voordelen,

voor laag gemaakt door de dwarsdoorsnede van de objecten

vooral waar topologische optimalisatie en rapid prototyping

op elke laag te laseren. De objecten worden gemodelleerd in

worden gevraagd. Anderzijds zou de technologie een zeer

CAD-software en vervolgens worden de geometrieën gesne-

beperkt resultaat kunnen opleveren vanwege een slechte

den. Ze zijn virtueel verdeeld in vele tweedimensionale door-

oppervlaktekwaliteit van de AM- onderdelen. Bovendien ko-

sneden, één voor elke laag. De laagdikte kan variëren, afhan-

men anisotropie en heterogeniteit in microstructuur en me-

kelijk van het materiaal en de druk- techniek. Gewoonlijk is een

chanische eigenschappen vaak voor. De defecten die kun-

geringe laagdikte essentieel om de maximale densiteit van

nen worden gevonden in AM-oppervlaktedelen zijn te wijten

de bedrukte onderdelen te bereiken. Hierdoor kunnen ook

aan verschillende oorzaken, zoals trapeffect, gebrek aan sa-

de mechanische eigenschappen hogere waarden bereiken.

mensmelting, bolling en oppervlakte-oriëntatie.

In sommige gevallen bereiken ze bijna dezelfde waarden als

De resulterende oppervlakteruwheid is vaak ontoereikend en

het bulkmateriaal. Over het algemeen wordt echter een com-

nabehandelingen van het oppervlak worden vaak gebruikt

promis gevonden tussen de laagdikte en de uiteindelijke ken-

om de onregelmatigheden die het gevolg zijn van het druk-

merken van de 3D- geprinte onderdelen die moeten worden

proces te verminderen: inderdaad, onvolkomenheden kunnen

bereikt. Hoe dunner de laag, hoe meer de printtijd toeneemt;

de vermoeidheidslevensduur van de componenten, en slijta-

de laagdikte zou de kosten dus kunnen verhogen.

ge- en krasbestendigheid verminderen. Ook maatnauwkeu-

12

Jaargids 2023


righeid en esthetiek worden sterk beïnvloed door de kwaliteit van het oppervlak. In termen van ruwheid hangt de oppervlaktekwaliteit van 3D-geprinte componenten af van de AM-techniek (PBF- processen, DMD, enz.), de printparameters, de eigenschappen

MIDDELEN

Over het algemeen kunnen oppervlaktebehandelingen op verschillende manieren worden onderscheiden: ●

van het basismateriaal (de deeltjesgrootteverdeling van het poeder, en de deeltjesvorm) en de geometrie van het te printen onderdeel, maar ook van de oriëntatie van het oppervlak zelf ten opzichte van het platform.

SMELTEN

De defecten en problemen zijn over het algemeen hetzelfde voor alle metalen materialen die via LPBF worden verwerkt, maar bij het gebruik van koperpoeders moet met een aantal aspecten rekening worden gehouden. Koper is een van de meest reflecterende en sterk geleidende metalen; daarom is het LPBF-proces van cruciaal belang. Zuiver koper kan in ge-

Door het egalisatieproces: het oppervlak kan glad worden gemaakt worden de bovenste materiaallaag te verwijderen. Daarbij wordt het buitenste gebied dat wordt gekenmerkt door de onvolkomenheden geëlimineerd, of een plastische vervorming toegepast die het aanvankelijke oppervlak verandert, zoals machinaal bewerken en zandstralen. Door de aard van het gladmakende middel: vaste lichamen, chemische oplossingen, elektromagnetische golven (lasers), plasma’s of elektrische stromen zijn slechts enkele van de beschikbare media. Door de omvang van hun werking: sommige behandelingen zijn geschikt om de macro-ruwheid te verminderen, terwijl andere geschikt zijn om te polijsten. Ze werken vooral in op de microruwheid.

gloeide omstandigheden een thermische geleidbaarheid van 400 W/mK vertonen. Dergelijke hoge waarden veroorzaken een snelle warmteafvoer. Daarom smelt het basismateriaal niet volledig en zijn de resulterende scansporen niet regelmatig en homogeen. Bovendien reflecteert koper bijna de volledige straling als de lasergolflengte in het infraroodbereik valt (1000–1100 nm). Hierdoor kan de door het poeder geabsorbeerde energie een te laag niveau hebben om een geschikte smelt- pool te creëren, vooral als het maximale laservermogen 400 W is. Sommige onder- zoeken hebben aangetoond

In sommige gevallen wordt de gladmakende werking van de media ondersteund en versterkt door vibrerende of roterende bewegingen van de te behandelen objecten (bij mechanische behandelingen, zoals Barrel Finishing of Vibro-Tumbling) of het roeren van de oplossing (in het geval van chemische behandelingen). Er kunnen ook hybride afwerkingsbehandelingen worden toegepast: in dit geval worden media van verschillende samenstellingen gecombineerd, met als doel de ruwheid versneld te reduceren.

dat minder dan 5 procent van de invallende rode laserenergie wordt geabsorbeerd. Doorgaans zijn koperlegeringen beter verwerkbaar via LPBF dan zuiver koper, met name legeringen die elementen bevatten die de thermische en elektrische geleidbaarheid enigszins verminderen. Vanwege de bovengenoemde eigenschappen van het materiaal is het erg moeilijk om koperen AM-onderdelen met hoge relatieve dicht- heden te verkrijgen. Met andere woorden: porositeit is het belangrijkste probleem.

POLIJSTEN De oppervlakteruwheid is doorgaans erg hoog op 3D-geprinte onderdelen. Ruwe oppervlakken zijn te wijten aan verschil-

bereikten een Ra-waarde van 0,3 µm na machinale bewer-

lende aspecten, zoals het trapeffect, bol- vorming en oriënta-

king, en 10,1 µm na schuren.

tie van het oppervlak, en ook gedeeltelijk gesmolten deeltjes

Elektrolytisch polijsten is een andere oplossing; dankzij de in-

die aan het object blijven kleven, verhogen de ruwheid. De as-

stelbare gladmakende werking is het geschikt voor AM- on-

built oppervlakken kunnen worden gladgestreken door een

derdelen van verschillende materialen. Nabehandelingen van

breed scala aan behandelingen, en de mate van vermindering

het oppervlak zijn nodig om een goede en herhaalbare mor-

van ruwheid hangt af van het materiaal en de toegepaste me-

fologie van het oppervlak te verkrijgen, omdat een goede op-

thode. Frezen is bijvoorbeeld veel effectiever dan stralen om

pervlakteafwerking zowel de esthetische als de mechanische

Ra in AM-onderdelen te ver- minderen. Ti-6Al-4 V-monsters

eigenschappen van de stukken verbetert. Dat is waarom dit

gekenmerkt door as-built oppervlakken met Ra van 17,9 µm

een groeiend interessegebied is.

Jaargids 2023

13


TECHNIEK EN INNOVATIE

Leppen: Complex door zijn eenvoud Tot enkele jaren terug kwam de vraag naar (vlak)leppen vrijwel uitsluitend vanuit de procesindustrie. Inmiddels heeft de eis van minimale toleranties het vlakleppen in de fijnmechanica gestimuleerd. Na verspaningstechnieken zoals frezen zijn veel oppervlakken niet vlak genoeg en is leppen als nabewerking nodig. Kemet Europe in Bergen op Zoom is hierin gespecialiseerd. Van huis uit verkoopt de technische handelsonderneming lepmachines, maar het voert ook veel contractwerk uit in het groeiende specialisme. Door: Leendert van der Ent

14

Jaargids 2023


In technische opleidingen komt leppen hooguit in één zinnetje in een leerboek voor. Een lepmachine bedienen is ook niet ingewikkeld. Juist daardoor wordt het proces onderschat. “Wij verzorgen tweedaagse cursussen om personeel van klanten op te leiden”, zegt technisch commercieel specialist Kris Meulders van Kemet. “Daarbij benadrukken we die bedrieglijke eenvoud. Alles draait om vlakheid – tot op 0,3 micron nauwkeurig. En dat bereik je alleen als je de basisprincipes respecteert. In die principes zit de specialistische kennis. De samenstelling van de lepplaat, de toleranties in het diamantpoeder en de zorgvuldigheid in de bediening. En vooral: meten, meten, meten en nog eens meten.” Het halen van toleranties wordt eerder beperkt door het me-

INNOVATIE

ten dan door het lepproces zelf. Voor het meten dient een

De fijnmechanische markt brengt nieuwe eisen met zich mee

vlakglas met planparallelle oppervlakken. Daarbij wordt de

en dat bevordert innovatie. Meulders: “Conventionele leppla-

vlakheid afgeleid uit de breking van het licht uit een bron van

ten bestaan vaak uit kopercomposiet. Vrij zachte materialen

monochroom natriumlicht in het vlakglas.

ondersteunen het proces in het samenspel tussen snelheid van materiaalafname en nauwkeurigheid optimaal. Maar voor

VOLWAARDIGE BEDRIJFSACTIVITEIT

veel toepassingen in de fijnmechanica waar elektronica aan

Lange tijd was leppen bijna synoniem aan het vlakken van

te pas komt, is koper taboe. Daarom ontwikkelen we nieuwe

mechanische dichtingen in de procesindustrie zoals die van

kopervrije platen met vergelijkbare eigenschappen, bijvoor-

stoomafsluiters, veiligheidskleppen en plunjerpompen. Daar-

beeld uit ijzer/tincomposiet. Ook op de bewerking van on-

voor kochten grote procestechnologische bedrijven zelf

derdelen uit magnesium, titanium en mangaan spelen we in.

de lepmachines. Meulders: “De laatste jaren komt er steeds

Daarin komt het voordeel van een specialist met een eigen

meer werk uit de fijnmechanische hoek. Hoe vlakker een op-

onderzoekslaboratorium naar voren.”

pervlak, des te minder slijtage er aan machine-onderdelen optreedt. En in machines met optiek is uiterste nauwkeurig-

Het R&D-lab van Kemet Europe in Groot-Brittannië, met 85

heid sowieso een vereiste. Daardoor is leppen als nabewer-

jaar ervaring in het specialisme, werkt voortdurend aan nieu-

king na frezen of slijpen opgekomen.”

we innovaties aan platen en diamantemulsies. Daarbij gaat het ook over het bewerken van steeds grotere producten.

En vanuit dit gebied komt ook de trend om het leppen aan

In Nederland werkt Kemet Europe met objecten tot 368 mm

Kemet Europe uit te besteden. Commercieel directeur Peter

groot en tot maximaal 550 mm in het rond. In Engeland gaat

Adriaansen: “Dat komt niet door de prijs van de lepmachines –

het tot 900 mm rond. Financieel directeur André van Linden:

Die zijn zo duur niet – maar vanwege personeelsgebrek en de

“Naast know how onderscheiden we ons als specialist ook

vereiste van precisie. Wij gaan mee in die ontwikkeling. Waar

in service. We hebben een volledig aanbod en houden voor-

we het leppen aanvankelijk vooral uitvoerden om de grenzen

raad, zodat we snel kunnen leveren. En we gaan regelmatig

te verleggen, steeds nauwkeuriger toleranties te bereiken, is

bij klanten langs om hen te kunnen verzekeren van optimaal

het inmiddels tot volwaardige bedrijfsactiviteit uitgegroeid.”

gebruik van hun lepmachine.”

WAT IS LEPPEN?

Leppen is een vlakbewerkende verspaningstechniek met een geringe materiaalafname per tijdseenheid. Net als polijsten, maar dan gericht op (ultra)vlakheid. Een lepmachine laat een vlakke lepplaat roteren waarop een suspensie met (diamant)korrels wordt aangebracht. Op die lepplaat worden drie ringen geplaatst. Het product wordt daarin aangebracht en met een gewicht op de suspensie tussen lepplaat en product gedrukt totdat de gewenste vlakheid en materiaalafname zijn bereikt.

KWALITEIT DIAMANTPOEDER IS CRUCIAAL

Besparen op de kwaliteit van diamantpoeder bij leppen is onverstandig. Een nauwkeurig resultaat is alleen mogelijk als alle procesparameters nauwkeurig zijn. Korrels van 6 micron moeten dan ook niet van die grootte afwijken, wat bij goedkopere poeders vaak wel zo is. Dat maakt het onmogelijk de vereiste eindtoleranties te bereiken.

Jaargids 2023

15


TECHNIEK EN INNOVATIE

Gewaarborgde aarding erg belangrijk voor veilig werken Eén van de belangrijkste zaken voor veilig werken in onder meer spuitcabines, aanmaakruimtes of pompenruimtes is aarding. Alleen bij het op de juiste manier gebruiken en aansluiten van aardingsklemmen met kabels is veiligheid gewaarborgd. De aardingskabels dienen kort en direct aangesloten te worden op een aardingspunt. Permanent zorg dragen voor goede aarding op de werkvloer is een aspect dat er nog wel eens bij inschiet. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Vandaar dat we in dit themanummer aandacht schenken aan dit onderwerp. UIT: vakblad OT

Wrijving, stromende vloeistoffen en pers- lucht of elek-

mogen worden. Gelet op een goede aarding moet aan-

trostatische coatingprocessen veroorzaken opladingen.

dacht besteed worden aan de volgende aspecten.

Bij een ontlading kunnen vonken of vlammen worden ge-

Extra aandachtspunten:

vormd. Dit kan leiden tot brand en explosiegevaar. Om dit

Zorg ervoor dat de vloer van de werk- plek antistatisch

te voorkomen, besteden we aandacht aan maatregelen die

is conform EN 61340- 4-1 (weerstandswaarde mag niet

daartegen genomen kunnen worden. Zo is het noodzakelijk

hoger zijn dan 100 MΩ)

dat alle blikken of reservoirs die gebruikt worden voor de

Zorg ervoor dat aarding en potentiaal- vereffening

op- slag van coating of spoelmiddel elektrisch geleidend

van alle onderdelen van de installatie betrouwbaar en

zijn. Ook moet ervoor gezorgd worden dat alle personen

duurzaam zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de te

op de werkplek zijn geaard, bijvoorbeeld door het dragen

verwachten belastingen (bijvoorbeeld mechanische

van antistatische schoenen. Daarnaast moeten operators tijdens spuitwerkzaamheden antistatische handschoenen

belasting, corrosie) •

Zorg ervoor dat alle personen op de werkplek antista-

dragen indien ze zich willen beschermen. De aarding vindt

tische schoenen dra- gen. Het schoeisel moet voldoen

plaats via de handgreep van het spuitpistool en de mate-

aan de norm EN 20344. De gemeten isolatie- weer-

riaalslang. De elektrische weerstand van alle aangesloten delen in het spuitproces moeten een waarde hebben lager

stand mag de waarde van 100 MΩ niet overschrijden •

Zorg ervoor dat personen tijdens spuitwerkzaamhe-

dan 1MΩ. Het is belangrijk om regelmatig te controleren

den antistatische handschoenen dragen. De aarding

of aan deze waarde wordt voldaan. Onvoldoende of geen

vindt plaats via de handgreep of de trekker van het spuitpistool.

aarding kan brand of explosie veroorzaken door statische elektrische vonken.

Beschermende kleding inclusief handschoenen moeten voldoen aan EN 1149-5. De gemeten isolatieweer-

De diameter van een aardingskabel van 4 (of een andere

stand mag 100 MΩ niet overschrijden.

maat) op de kabel geeft de oppervlakte van de draad aan. In dit geval betekent dat dus 4 mm². Duidelijk is dat de ver-

Het is raadzaam kleding en handschoenen regelmatig te

eisten voor kabeldoorsneden ver- schillen per aangesloten

controleren op beschadiging, slijtage en vervuiling. Als dit

component. Dit betekent dat kabels niet zomaar verwisseld

wordt geconstateerd, moeten ze direct worden vervangen.

16

Jaargids 2023


Jaargids 2023

17


TECHNIEK EN INNOVATIE

Diverse aardingsklemmen

Voorbeeld van een aardbewakingssysteem

AARDINGSBEWAKING BIJ ELEKTROSTATISCHE OPLADING

de wand zijn gemonteerd of altijd op een vaste plek staan,

Voordat een explosie kan ontstaan, moeten drie dingen

spuitproces kan starten, moet zeker zijn dat alles op het ge-

samenkomen: een ontstekingsbron, een brandbare stof

bied van aarding in orde is. Het kan bijvoorbeeld gebeuren

en zuurstof. Vooral op plekken waar met brandbare vloei-

dat de aardingskabel van een klem niet goed functioneert

stoffen wordt gewerkt of bij vulinstallaties voor brandbare

met als gevolg geen of een gebrekkige aarding. Door ge-

stoffen, is het nodig om adequate maatregelen voor brand-

bruik te ma- ken van een aardingsbewakingssysteem kan

en explosieveiligheid toe te pas- sen. Hierbij moet vooral

dit worden voorkomen. Die verhindert het starten van het

prioriteit worden gegeven aan het vermijden van effectieve

spuitproces als er iets niet goed is op het gebied van aar-

ontstekingsbronnen.

ding. Met het aardingsbewakingsapparaat is het ook mo-

volstaat een koperen aardingskabel met klem. Voordat het

gelijk de functionerende potentiaalvereffening aan te geven Een elektrostatische lading op het opper- vlak, als gevolg

via een extreem helder verlicht LED-signaal. Bovendien

van wrijving van oplaadbare materialen, blijft op het materi-

kunnen de schakeluitgangen worden gebruikt om bepaal-

aal totdat het langzaam afbreekt of zich ontlaadt door een

de componenten aan te sturen, bijvoorbeeld om pompen in

vonkoverslag naar een geleider. De vonken die door deze

of uit te schakelen. Gevaarlijke lading genererende proces-

ontlading ont- staan, kunnen een ontsteking veroorzaken

sen kunnen zo onmiddellijk worden gestopt.

in geval van een explosieve atmosfeer. Om deze elektrostatische oplading te voorkomen en te zorgen voor een

Conclusie: goede aarding op de werkplek is essentieel voor

veilige afleiding van ladingen, is het gebruik van geschikte

veilig werken. Omdat het uitblijven van een goede aarding

aardingssystemen vereist, zoals bijvoorbeeld aardklem-

vaak niet direct zichtbaar is, is regelmatig controle van in-

men op vaten, apparatuur en objecten. Aardingsklemmen

stallaties, aardingssystemen en kleding en schoeisel nood-

met stalen kabel moeten vooral worden gebruikt bij mobie-

zakelijk. Een aardingsbewakingsapparaat kan hier een nut-

le voorwerpen (bijvoorbeeld het te spuiten object), omdat

tige rol vervullen.

aardingsklemmen snel kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd. Bij een vaste opstelling zoals pompen die aan

18

Jaargids 2023


Stichting Nederlands Kleur Instituut is hét kennisplatform over kleur, kleurtoepassingen en kleurbelevingen Met een historie van bijna 50 jaar kennen veel professionals die met kleur werken het SNKI. Een platform van mensen die hun expertise over kleur, kleurtoepassingen, kleurtechniek en kleurbeleving inzetten om inwoners van Nederland van dienst te zijn. Dat doet het SNKI door middel van opleidingen, consultancy, het leveren van tools en arbitrage bij tal van kleur gerelateerde onderwerpen. Denk aan de kleur van gevels of kunststofkozijnen, de interieurstyling, het gedrag van mensen in de openbare ruimte, de kleuren op hulpvoertuigen en nog veel meer. Door: Mark Kotterink, kleurexpert, Stichting Nederlands Kleur Instituut. Foto’s: RAL GmbH

Trots is het SNKI dat na een al jarenlange samenwerking op

RAL COLOURS, VEEL MEER DAN 216 KLEUREN IN EEN

informele basis, RAL GmbH en SNKI een samenwerkings-

KLEURENWAAIERTJE

overeenkomst hebben gesloten die veel verder gaat dan

Kleur heeft een zeer grote invloed op de beslissingen die

het verkopen van producten. RAL en SNKI willen elkaar ver-

we nemen, met name onbewust. 90% van alle informatie

der versterken om de kennis over kleur nog verder uit te

die naar de hersenen wordt verstuurd is visueel en 62%-

bouwen en uit te dragen.

90% van onze reacties is gebaseerd op kleur. Juist nu, in een tijd waarin mensen steeds kritischer worden is het be-

Het Nederlands Kleur Instituut biedt voor applicateurs en de industrie, onder de naam Nederlandse Kleurenschool, de cursus Toegepaste Kleur Techniek en de opleiding Kleurbeoordelen aan. In deze trainingen krijgt u inzicht in het fenomeen kleur en leert u controle te houden op het kleurproces binnen uw organisatie. Voor designers, vormgevers en voorschrijvers is de RAL Kleurtraining, efficiënt werken met RAL speciaal ontwikkeld. Meer informatie daarover vindt u op www.kleurenschool.nl Omdat veel mensen de naam RAL wel kennen van de 4-cijferige code (RAL Classic), maar niet weten welke wereld er achter RAL Colours schuilgaat, hieronder een kennismaking met de wereld van RAL Colours.

RAL 7 is de meest bekende kleurenwaaier.

Jaargids 2023

19


TECHNIEK EN INNOVATIE

RAL Effect kleurenwaaier met 490 kleuren langrijk om de juiste kleur voor uw product te bereiken en

de industriële productieprocessen, zoals de opkomst van

te behouden. Hiervoor zijn speciale vaardigheden, kennis

assemblage lijnproductie. In 1927 werden de eerste kleuren

en tools nodig om een product in exact in de juiste kleur te

gestandaardiseerd en genormaliseerd in het kleurenregis-

(re-)produceren.

ter “RAL 840-HR”. Tegenwoordig de RAL Classic kleurencollectie.

Naast de RAL CLASSIC heeft RAL ook de RAL EFFECT collectie en het RAL DESIGN SYSTEM plus. Speciaal ontwikkeld

RAL CLASSIC COLLECTIE

voor de professionele kleurgebruikers omvat het RAL kleu-

De kleurencollectie “RAL CLASSIC” omvat 216 tijdloze kleu-

raanbod een gevarieerde selectie van kleuren van in totaal

ren verdeeld over 40 verschillende kleurtonen. De kleuren-

2.540 kleuren. Met kleurenwaaiers, kunststof standaarden

collectie wordt wereldwijd gebruikt door voorschrijvers,

en softwareproducten, evenals kleurontwerp- en trendboe-

designer, architecten, kleuradviseurs, ambachtslieden, uni-

ken worden er tools aangereikt om het kleurbeheerproces

versiteiten, productontwerpers en industrieel ontwerpers.

te vereenvoudigen. De RAL waaiers en stalen maken het

De collectie is een levendige collectie, zo zijn er de afgelo-

eenvoudiger om kleuren te specificeren, communiceren en

pen jaren enkele kleuren toegevoegd, zoals de RAL 2017 en

te controleren.

de RAL 9007 en kunnen er RAL kleuren vervallen.

OVER RAL COLOURS

RAL EFFECT COLLECTIE

De RAL kleuren worden uitgegeven door RAL Colours. Ral

RAL Effect is de high-end collectie en bevat 70 metallic vari-

Colours is onderdeel van RAL gGmbH, het “Deutsches Insti-

aties en 420 uniforme kleuren. Deze kleurencollectie wordt

tut für Gütesicherung und Kennzeichnung“. In de jaren 1920

veel gebruikt door productontwikkelaars en -designers.

heeft RAL de standaard gezet als experts op het gebied

RAL EFFECT is de eerste kleurencollectie van RAL geba-

van kleur. Om meer uniformiteit te creëren werd in 1925 het

seerd op een coatingsysteem op waterbasis. Hiermee zet

bedrijf “Reichsausschuss for Lieferbedingungen” opgericht.

RAL nieuwe normen voor de milieuvriendelijke productie

Dit was onder andere om in te spelen op veranderingen in

van kleurenwaaiers en kleurstalen.

20

Jaargids 2023


RAL DESIGN SYSTEEM PLUS Het RAL DESIGN SYSTEM plus is een kleurensysteem dat in totaal 1.825 kleuren bevat en is gebaseerd op het internationaal bekende CIELab-systeem. De kleuren zijn gesorteerd in 39 kleurtonen. Deze 39 kleurtonen hebben verschillende nuances, veranderend door lichtheid en verzadiging. Dit maakt het mogelijk om makkelijker om kleuren te kiezen en te combineren. Elke kleur heeft een 7-cijferige RAL-code en een unieke, associatieve kleurnaam. De kleurcode geeft een aanduiding van de positie van de kleur in het kleurensysteem: de eerste drie cijfers staan voor het kleurengamma. Het spectrum varieert van 000 voor de tonen op de grijze

De RAL kleurencirkel en nuances van kleurtoon 050

as tot 360 voor rode kleuren. Het vierde en vijfde cijfer geven de lichtheid aan. De laatste twee cijfers staan voor de verzadiging. Bijvoorbeeld RAL 260 30 35 Royal Blue is een kleur blauw die relatief donker en verzadigd is. Door de kenmerken van kleur te benoemen in de kleurcode wordt de communicatie over de kleuren vergemakkelijkt, en tegelijkertijd stimuleren de kleurnamen het creatieve ontwerpproces. Ook is het eenvoudiger voor de voorschrijver om kleurcombinaties te maken op basis van similariteit, zoals kleuren in éénzelfde kleurtoon, lichtheid of verzadiging.

RAL P1 EN P2 VOOR DE KUNSTSTOF INDUSTRIE De 100 populairste kleuren uit de RAL CLASSIC-collectie

Doorsnede van de RAL Design kleurenruimte.

en 160 opake met 40 transparante plastic kleuren uit het De materiaalmonsters dienen als praktisch referentiepunt

RAL-KLEURSTANDAARDEN: DE MOEDERSTALEN

– en een perfecte aanvulling op de verf gebaseerde kleu-

Veel industrieën moeten voor hun klanten producten met

renwaaiers.

hoge kleurnauwkeurigheid van de juiste kleur voorzien. De

RAL DESIGN SYSTEM, zijn beschikbaar in kunststof stalen.

RAL kleurstandaarden zijn hier een onmisbaar hulpmidAls materiaal voor de RAL-kunststofkleurmonsters werd

del. Voor zowel de RAL Classic, de RAL EFFECT en de RAL

gekozen voor polypropyleen. De uitgebalanceerde eigen-

Design zijn er deze kleurstandaarden. Dit zijn de bindende

schappen en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maken

kleurstalen, met de meetwaarden voor kleurvergelijking,

het materiaal bij uitstek geschikt voor een groot aantal pro-

voor instrumentele kleurbeoordeling en een A6 sample

ducttoepassingen.

voor visuele kleurbeoordeling. Dè basis voor de productie en controle om kleurfouten te voorkomen. Deze meetwaar-

De multifunctionaliteit van het RAL-kunststofkleurmonster

den worden weergegeven in de XYZ tristimuluswaarden en

biedt in de praktijk het grootst mogelijke voordeel: drie ver-

in de kleurafstand van het kleurstaal met de originele stan-

schillende oppervlaktestructuren en drie verschillende ma-

daard. Dit stelt de producent en applicateur de kleur van

teriaaldiktes geven de gebruiker een realistische indruk van

een hoge kleurnauwkeurigheid te voorzien.

het kleureffect bij een grote verscheidenheid aan materiaal-

Meer informatie over RAL vindt u op www.ral-shop.nl

toepassingen. Deze kunststof stalen zijn onmisbaar voor industrieel ontwerpers en de kunststof industrie.

Jaargids 2023

21


TECHNIEK EN INNOVATIE

Digitalisering is leidend in oppervlaktemeting Johan Nieuwlands is directeur van Helmut Fischer Nederland. Hij begon 24 jaar geleden als servicemonteur bij het van oorsprong Duitse bedrijf. Waar liggen de innovaties, als het gaat om meten? Alles moet digitaal en alles moet kleiner. “Inmiddels is de techniek geminiaturiseerd in een klein kopje in de meetsonde.” In de bijna kwart eeuw die Johan Nieuwlands, directeur van Helmut Fischer Nederland, in het vak zit, is er veel veranderd als het gaat om het meten van oppervlakten. Uit: vakblad OT

22

Jaargids 2023


De huidige trend? Nieuwlands ziet dat data-handling steeds belangrijker wordt. “Vroeger werden data niet bewaard en werden dus geen trends gemonitord. Nu is er steeds vaker de noodzaak om meetdata op te slaan en te analyseren. Dat is nodig om op de lange termijn de producten en de coatings te verbeteren. Alleen door goed te we- ten wat je hebt gedaan, kun je je product verbeteren. Besparen is vaak een doel; je wilt niet te veel coating aanbrengen. Maar zeker ook niet te weinig.” Daarnaast eisen eindgebruikers steeds vaker dat een product herleidbaar is, vooral in de automotive- en luchtvaartindustrie. De coatingdata moeten eenvoudig, duidelijk en zinvol zijn. Nieuw- lands geeft een voorbeeld: “We hadden een klant die onderdelen maakte die moesten worden ingebouwd worden in auto’s. De onderdelen waren redelijk groot van stuk. De verdeling van de coating was heel belangrijk. Bij een object van zo’n formaat moet er wel op twintig plekken worden gemeten, en die data moeten ook worden verzameld. Dat betekende dat er een meetplan moest komen.” Nieuwlands en zijn team hebben met de klant meegedacht.

met deze techniek, de DMP-serie. Tijdens de oppervlaktetech-

Hoe kun je een instrument leveren om data op een open en

niekbeurs ECS 2023 in Neurenberg introduceerde Helmut Fi-

slimme manier te verwerken? De klant dacht eraan om iedere

scher deze oplossing voor niet-destructieve laagdiktemeting

meting direct en draadloos naar het systeem te sturen. Maar

van magnetiseerbare en niet-magnetiseer- bare basismate-

daar zitten risico’s aan. Tijdens het transporteren van de data

rialen. De apparaten in de DMP-serie worden voor bijna elke

kan de verbinding immers wegvallen, zeker in een industriële

meet- behoefte gebruikt, in tal van industrieën. De modellen

omgeving. Je kunt ook een meter hebben waarin de data wor-

Dualscope, Deltascope en Isoscope zijn specialistisch in hun

den geslagen.

respectievelijke toepassingsgebieden: het meten van elek-

Na een aantal onderdelen worden de gegevens dan ‘in alle

trisch niet-geleidende lagen op niet-magnetiseerbare, elek-

rust’ doorgestuurd. Dat was een betere oplossing, aangezien

trisch geleidende basismaterialen, of het meten van niet-mag-

realtime data in dit geval niet nodig waren. De gegevens waren

netiseerbare lagen op magnetiseerbare basismaterialen. De

belangrijk om bij elk gebruikt product een meetrapport mee te

Dualscope combineert beide toepassingen en biedt zo maxi-

sturen; zoals zeker in de automotive-wereld is de eis dat alles

male flexibiliteit in één apparaat. De Feritscope DMP30 voor

moet zijn te herleiden.

nauwkeurige meting van het ferrietgehalte en de SR- scope DMP30 voor betrouwbare meting van de koperdikte op print-

MAGNETISEERBAAR

platen maken ook deel uit van de DMP-apparaat serie.

Voorheen had meten een analoog karakter, maar dat verandert snel, vertelt Nieuw- lands. “Bij analoge toestellen heb je

KLEINER

altijd te maken met kabels. Dat is minder goed werkbaar. Daar-

Nieuwlands: “De nieuwe Tactile Suite- soft- ware is gericht op

om digitaliseren meetsondes steeds meer, waarbij in de kop

tactiele laagdiktemetingen. Hij kenmerkt zich door een modern

van de taster het signaal al wordt omgezet, zodat het makke-

design, innovatieve gebruikersbegeleiding en uitgebreide func-

lijker kan worden verstuurd. Een coater meet bijvoorbeeld via

tionaliteiten. Die omvatten automatische apparaat- en sonde-

de wervelstroommethode of een magnetische methode. Bij

herkenning, directe gegevensoverdracht in realtime naar Excel

een analoge techniek was er eigenlijk sprake van een domme

via USB-C en bluetooth, en uitgebreide mogelijkheden voor

taster. Nu is de techniek geminiaturiseerd in een klein kopje in

het maken van rapporten en evaluaties.” Tot slot vraagt Nieuw-

de meetsonde. Het gedigitaliseerde signaal gaat naar een uit-

lands zich af wat volgens hem de uitdaging voor de toekomst

leesunit.” Het voordeel van digitale tasters is dat in de nabije

is. “Het moet nog kleiner”, stelt hij. “Voor een standaard meets-

toekomst het automatiseren en robotiseren van meetproces-

onde kunnen we prima alles digitaliseren op dit moment. Maar

sen verder wordt vereenvoudigd. Nu al worden meer en meer

ook bij speciale sondes moet het nog kleiner, om de elektroni-

metingen geautomatiseerd om- dat deze veel stabieler en

ca kleiner en kleiner te maken en tegelijk rekening te houden

constanter worden uitgevoerd dan mensen dit kunnen.

met het feit dat we een IP65-kwalificatie verwachten. Die staat

Zijn bedrijf introduceert een portable meetinstrumentenlijn

voor een behuizing die schokproef en water- en stofdicht is.”

Jaargids 2023

23


TECHNIEK EN INNOVATIE

XRF-test nog niet uit geëvolueerd Röntgenfluorescentiespectrometrie is bijna honderd jaar oud. Is XRF dan ook uit geëvolueerd? Zeker niet, vindt Rob Verstegen van Verlab. De hardware wordt steeds meer verfijnd en data en AI spelen meer en meer een rol. “Te meten producten worden steeds kleiner, en de te meten laagjes steeds dunner.” In de basis is XRF natuurlijk gewoon wat het is: een röntgenbuis die röntgenstraling zo dicht mogelijk bij een monster brengt om een zo groot mogelijke hoeveelheid fluorescentie te creëren.

UIT: vakblad OT

Dat weet Rob Verstegen, directeur van Verlab, ook wel, met

REALTIME DATAVERWERKING

zijn 35 jaar ervaring op het gebied van XRF-apparatuur.

Verstegen: “Het gaat om oppervlaktes van micrometers.

Toch ziet hij continu verbeteringen. Het is de continue evo-

Dat vereist wat van je meetinstrument, maar ook van de

lutie van een techniek, zo je wilt. “Kijk naar de röntgenbuis.

mechaniek en de optica eromheen. De oppervlakte is klein,

Daar gebruikte men voorheen meestal een standaardbuis

en je moet het ook nog eens onder de microscoop krijgen.

voor, maar de meeste apparaten gebruiken nu een micro-

Daarvoor heb je fijn gestuurde x/y-tafels nodig.”

focus-röntgenbuis. Zo wordt de röntgenstraling meer gericht op één plek, waardoor er een hogere intensiteit is op

Tegenwoordig communiceren de meetapparaten met de

het punt waar je meet. Aan de detectiezijde is ook een aan-

diverse (ERP-)systemen. Data worden een-op-een overge-

tal fases van verbetering geweest. Nu gebruiken we ssd’s,

zet. “Er wordt geëist dat data worden opgeslagen, zeker als

oftewel solid state detectors, met een hele hoge resolutie

je zaken doet met grotere ondernemingen. Bij een kleiner

die ook nog eens ongevoelig is voor temperatuurinvloeden

galvanisch bedrijf volstaat een meetrapport. Elektronicafa-

en dergelijke.”

brikanten willen en moeten data verwerken in hun eigen kwaliteitssystemen. Daarvoor moet je de juiste interfaces

Een andere verandering betreft het vermogen. Dat is af-

hebben. Dat kan real-time, maar het kan ook in een net-

gelopen jaren van 50 naar 100 watt gegaan. Tegenwoor-

werk terechtkomen, voor latere verwerking.” De vraag naar

dig kun je niet meer af met een collimator zoals die eerder

real-time dataverwerking is volgens Verstegen nog niet zo

werd gebruikt. Vroeger was dat eigenlijk niet meer dan een

heel groot. In de procesindustrie wend je de data aan om

gaatje waarmee je een röntgenstraal begrenst.

te kunnen bijsturen. De klanten van Verstegen gebruiken de meetwaardes vooral om rapportages en tracering mo-

Vandaag de dag gebruik je een collimator die het signaal

gelijk te maken.

zelf collimeert, met behulp van polycapillaire optica. Normaal kun je een röntgenstraal niet buigen, maar de moder-

AI

ne collimatoren kun je wel naar een punt toe focussen. Dat

Verlab is vertegenwoordiger van Hitachi in de Benelux. Het

moet ook wel, omdat de producten steeds kleiner worden

Japanse bedrijf heeft juist een volledig nieuw toestel ont-

en de te meten laagjes dunner, vooral in de elektronica.

worpen, mede met het oog op verdergaande digitalisering:

24

Jaargids 2023


De FT 230 in werking

Jaargids 2023

25


COATINGKLEUR EN GLANS CONTROLEREN

MEETINSTRUMENTEN, EXPERTISE EN LOKAAL ONDERHOUD

Wij helpen u met een goedlopende chemische implementatie

Mavom Chemie produceert chemische oplossingen voor industriële toepassingen van OEM's, coatingbedrijven en industriële dienstverleners. Steeds vaker treden wij hierbij op als Total Solution Provider, waarbij we klanten volledig ontzorgen bij het opzetten en controleren van een goedlopend en veilig proces. In ons eigen R&D lab ontwikkelen we (maat) producten voor de voorbehandeling van metalen, industriële reiniging en chemisch loonmengen. Deze leveren we direct uit voorraad in Nederland, België en via partners ook in andere EU-landen. Daarnaast vormen kennisde­ ling, preventieve advisering en veiligheids- en laboratoriumtrainingen een belangrijke toegevoegde waarde bij ons productportfolio. Mavom Chemie. De Som der Elementen.

mavom-chemicals.com

26

Jaargids 2023

MAVOM 1 Master your process

CHEMICAL SOLUTIONS


TECHNIEK EN INNOVATIE

Gebruikers willen en moeten eenvoudig en snel werken Een ander voorbeeld: vroeger had je veel informatie op het beeldscherm en een klein gedeelte van het display toonde videobeeld. Veel van de informatie was eigenlijk niet direct nodig. Nu is het andersom: een groot beeld toont video, en verder is alleen de essentiële informatie zichtbaar. Dat is efficiënte eenvoud, meent Verstegen. Ook heeft de FT230 een dubbele camera. Met de ene camera wordt het gefocuste deel in beeld gebracht, terwijl de andere camera het hele product laat zien. “Een echte innovatie is ‘find my part’, gebaseerd op AI. Find my part selecteert automatisch de functies die moeten worden gemeten, de analytische routines en rapportageregels, zodat de operator minder tijd besteedt aan het gebruik van de XRF en meer tijd heeft om aan de resultaten te werken. De ingebouwde, door de gebruiker gebouwde bibliotheek kan eenvoudig worden uitgebreid om nieuwe Rob Verstegen

onderdelen en nieuwe routines aan te kunnen, naarmate het werk verandert. Het toestel leert de producten dus ken-

de FT230. Verstegen: “Hitachi is begonnen met een blan-

nen. Het bouwt in de loop der tijd een database op en zo

co vel en heeft zich afgevraagd wat de gebruiker het liefst

worden producten herkenbaar voor de meter. Dat levert

wil. Natuurlijk blijven een röntgenbuis en een detector de

een heleboel tijdswinst op.”

kern. Maar alles er omheen is onder de loep genomen. Wat kwam daar uit? Gebruikers willen en moeten eenvoudig en

We vragen Verstegen wat de uitdagingen zijn. “Snelheid.

snel werken. Tijd is geld en er moet zo snel mogelijk een

Dat is het belangrijkste. De meettijd is nu tien seconden.

meetresultaat zijn. Dat moet zo makkelijk mogelijk worden

Dat kan eigenlijk worden teruggebracht tot de tijd van een

gemaakt voor een operator.”

piepje. Zink op ijzer, daar hoef je echt geen tien seconden voor te meten, dat kan ook in twee tellen.”

Niet voor niets is de FT230 ontworpen om de hoeveelheid tijd die nodig is om een XRF-meting uit te voeren te vermin-

Natuurlijk blijft de beperking van XRF dat niet alles kan wor-

deren. Met traditionele XRF-instrumenten gaat ongeveer

den gemeten; het blijft beperkt tot de 72 elementen van

72 procent van de testtijd verloren bij het instellen, wat be-

magnesium tot uranium. Verstegen: “Toch is ook daar ver-

tekent dat operators aanzienlijk meer tijd besteden aan het

andering in. Fosfor kan inmiddels ook worden gemeten, en

voorbereiden van een meting en het manipuleren van de

de minimale en maximale diktes kunnen we steeds beter

resultaten dan het instrument besteedt aan het analyseren

aan. Met XRF kunnen we nog geen nikkel van 50 micro-

van het onderdeel.

meter meten. Of hele dunne lagen van nanometerniveau.”

Jaargids 2023

27


Vereniging ‘Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland’ (Vereniging-ION) is dé brancheorganisatie voor iedereen actief in de oppervlaktebehandelende industrie. Van loonbedrijven, (toe) leveranciers, tot geïntegreerde bedrijven. Wij zijn een uniek kennisintensief platform dat alle aspecten van oppervlaktebehandelingen omvat. Van chemisch/mechanisch voorbehandeling, galvaniseren, emailleren, poedercoaten, (nat) lakken, anodiseren, thermisch verzinken, metaalconservering, PVD/CVD, tot aan nano-coatings en nog veel meer. Lid worden van ION kent vele voordelen: • Een ruim aanbod van onafhankelijk branchegericht gecertificeerde opleidingen, leden ontvangen een aanzienlijke korting • Gratis abonnement op het vakblad Oppervlaktetechnieken • Gratis digitale Nieuwsbrief en toegang tot normeringen • Gratis technisch advies via onze helpdesk • Opname in het veelvuldig bezochte bedrijvenregister en Tech2B • Gratis toegang tot MakeOnline tool – een tool over op ùw bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelving. Met een ‘update’ bij wijzigingen. • Gratis deelname aan onze congressen, kennis- en netwerkevents en webinars • Deelname aan de ION-kennisteams ‘Normeringen*’ • Korting op de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod • Deelname Young Surface voor (aanstaande) bedrijfseigenaren, directeuren, Mt-leden, bedrijfsleiders van geïntegreerde bedrijven (t/m 40 jaar) • Belangenbehartiging in Den Haag en Brussel • En nog veel meer, zie www.vereniging-ion.nl Geïnteresseerd geraakt wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, schrijf u in voor de Nieuwsbrief en volg ons via LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5056968/ *Vereniging ION zit in de NEN-commissies “Verfwaren” en “Metallieke deklagen en corrosie van metalen”, maandelijks wordt een update van alle lopende stemmingen naar de kennisteamleden gestuurd opdat zij up-to-date blijven en kunnen meedenken in de vormgeving van de ISO-/ NEN-/CEN-normen. Denk hierbij o.a. aan ISO-normen met betrekking tot stralen, schooperen, afwerken van randen en lassen, oppervlakte gereedmaken voor coatings en kwaliteitscontroles op aangebrachte coatings.

28

Jaargids 2023

Bezoekadres

Postadres

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein +31(0)30 - 6300390 www.vereniging-ion.nl


Advertorial

WIJ BESCHERMEN VANDAAG DE GENERATIES VAN MORGEN Want bescherming is de kern van ons bestaan The Coatinc Company is dé pionier in metaalveredeling met een visie voor de toekomst. Bij ons draait het om het beschermen en verfraaien van metaal én om het beschermen van de komende generaties. Met een sterke focus op duurzaamheid omarmen we technologieën die niet alleen vandaag, maar ook morgen en daarna van waarde zullen zijn. Onze oppervlaktebehandelingen bieden onbegrensde mogelijkheden voor industrieën wereldwijd, terwijl we onze planeet en toekomstige generaties beschermen. Samen bouwen we aan een wereld waarin kwaliteit, innovatie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. The Coatinc Company is een familiebedrijf met een eeuwenoude historie. Beschermen doen we al meer dan 500 jaar. En dat zullen we voor toekomstige generaties blijven doen op een manier die past bij de huidige tijdsgeest. Beschermen is de kern van ons bestaan, duurzaamheid zit in ons bloed. We hebben een sterke focus op hergebruik en recycling. Want bij The Coatinc Company willen we dat metalen écht generaties lang meegaan. Zo voorkomen we onnodige delving van grondstoffen en beschermen we tegelijkertijd het milieu tegen vervuiling.

ken tot anodiseren. Binnen elke technologie innoveren we continu. Steeds met als doel het proces duurzamer en efficiënter te maken. Zo bevat ons Cradle to Cradle verzinkproces geen oplosmiddelen, zware oliën of microplastics. En de ingrediënten uit ons productieproces zijn recyclebaar, waardoor we minder afval produceren. Vanuit 22 internationale vestigingen zetten 1.500 medewerkers zich iedere dag in voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers in verschillende markten. We leveren op een bewuste en veilige manier, de beste oppervlaktebehandelingen. Overal ter wereld. Vanuit iedere vestiging durven we met trots te garanderen: ‘Vandaag beschermen we de generaties van morgen’.

Wij bieden een breed palet oppervlaktebehandelingen waarmee we metaal beschermen. Van thermisch verzinken en hoge temperatuur verzinken tot duplex. Van poedercoaten en natlak-

Jaargids 2023

29


PRAKTIJK IN BEELD

Trots op het werk Coatings zijn er natuurlijk om de levensduur van het onderliggend materiaal te verlengen. Dit geldt ook bij producten die aan flinke slijtage worden blootgesteld. Neem nu deze compressorrotor die ronddraait in een energiecentrale waar stoom een turbine aandrijft die vervolgens een dynamo activeert.

De rotor zorgt ervoor dat de dynamo 24/7 kan draaien. Maar op de koppelingsplaats (conus) van de rotor ontstaat slijtage wat Revamo allereerst herstelt met lasercladden. Vervolgens wordt de afdichtingspositie, bestaande uit chroomnikkel staal, met plasmaspuiten gecoat met een slijtwillige laag. Deze bestaat uit een aluminiumpolyester coating in een laagdikte van 1,5 micrometer. Doel is om de spleet bij de afdichting zo klein mogelijk te hebben, zodat je zo min mogelijk drukverlies hebt. Als de rotor gaat draaien, slijten de seals in de behuizing om de rotor in de coating met een optimale afdichting als gevolg. Na ongeveer vijf jaar moet de rotor gedemonteerd worden om dit herstel te herhalen. Dit herstel kan vele malen herhaald worden. Het aanbrengen van de coating leidt niet tot vervorming van de rotor of structuurverandering van het basismateriaal. Deze oplossing verlaagt de CO2-voetafdruk met 95 procent vergeleken met toepassing van nieuw product. De slijtwillige coating wordt ook vaak toegepast in een vliegtuigmotor.

30

Jaargids 2023


Jaargids 2023

31


NE

ND

IN IEK

DERL

A

UN

4

ERVAAR NU ZELF UW BESTE STRAALOPLOSSING: GRATIS EN VRIJBLIJVEND! STRAALKASTEN Uitgebreid programma voor zowel droog, nat- als sodastralen

STRAALKETELS Voor allerlei soorten straalwerk, inhoud variërend van 18 tot 500 liter

VACUUMSTRAALMACHINES

Ga bij de aanschaf van professionele straalapparatuur niet over één nacht ijs. Probeer eerst de vele mogelijkheden uit in de praktijk en kom zo tot de beste oplossing van uw straalprobleem. Hiervoor bent u van harte welkom in ons unieke Experience Center in Ridderkerk. Waar u niet alleen kennis maakt met de talloze straalmogelijkheden, maar ook met Gritco’s 33 jarige kennis en ervaring als ontwerper en fabrikant van hoogwaardige straalapparatuur.

TRY BEFORE YOU BUY!

Veilige, schone straaloplossing voor spotreparaties en/of in-situ blasting Florijnstraat 93 • 2988 CL Ridderkerk • 0180 412 855

32

Jaargids 2023

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OP

GRITCO.COM/EXPERIENCE


TECHNIEK EN INNOVATIE

Demorobot die een velg coat.

“Applicateur die niet robotiseert, krijgt steeds minder werk” De coatingbranche loopt erg achter met robotisering op de bedrijfsvloer en gaat daardoor klanten verliezen. Want als looncoaters de robotisering niet oppakken, gaan hun klanten de producten zelf gerobotiseerd coaten. Weg klant en die zie je nooit meer terug. Deze conclusie blijft achter na het gesprek met Jan Willem Jansen van RobPainting. “Het maakt ons niet uit aan wie we de robots verkopen, maar als de coatingbranche niet oplet, gaan ze de boot missen. Veel looncoaters zijn huiverig om een robot aan te schaffen en ermee om te gaan. Die koudwatervrees moet overwonnen worden.” Uit: vakblad OT

Jaargids 2023

33


TECHNIEK EN INNOVATIE

Jan Willem Jansen RobPainting is een zusterbedrijf van RobWelding. In het bedrijfsgebouw is een veelheid aan robots te bezichtigen. Verreweg de meeste robots worden verkocht als lasrobot; het aantal robots in onze branche is op de vingers van één hand te tellen. In het gesprek met Jan Willem Jan- sen blijken daar wel redenen voor te zijn, maar wordt het niet tijd dat applicateurs eens echt gaan innoveren en bijvoorbeeld een robot “in dienst nemen”? Is die koud- watervrees er niet om overwonnen te worden? Wat betekent één of meer robots voor de bedrijfsvoering en -inrichting? Jan Willem Jansen: “Heel veel looncoaters krijgen alleen maar verschillende producten om te behandelen en heb-

net te groot. Bijvoorbeeld omdat het investeringsbedrag net

ben hele- maal geen tijd en ruimte om te gaan robotiseren

te groot is, ze geen personeel hebben dat kan programme-

en programmeren. Ze zitten aan het eind van de keten. Als

ren, ze te veel wisselende producten hebben of gewoon niet

zij de producten binnenkrijgen, is de tijd en het geld al op en

beseffen welke voordelen een robot biedt. Voor het voortbe-

dan moeten zij nog gauw die producten onder handen ne-

staan van deze branche kun je je afvragen of het vast blijven

men. Sommige bedrijven hebben een enorme veerkracht.

zitten in deze situatie wel verstandig is.”

Naarmate de vraag van de klant toeneemt, werken ze langer. Soms werken ze dagen achtereen tien tot twaalf uur per dag.

KENNISONTWIKKELING STOPT

Dan heb je echt geen tijd om na te denken over robotisering

Hij vervolgt: “Wij kunnen die situatie heel goed vergelijken

en haal je het niet in je hoofd om iemand op een program-

met de lasmarkt. Daar zijn bedrijven vaak al jaren gewend

meertraining van een week te sturen. Veel bedrijven zien

aan werken met CNC-gestuurde machines en apparatuur.

geen mogelijkheid om dit hollen en stilstaan te doorbreken.

Ze hebben vaak mensen in dienst die een opleiding op HBO-,

We hebben regel- matig gesprekken met looncoaters, maar

HTS- of MTS-niveau hebben afgerond. Die zijn eraan gewend

er komt nooit wat uit. Elke keer is de stap naar robotisering

om bij een machine op een knop te kunnen drukken en dan

34

Jaargids 2023


weg te kunnen lopen, omdat die machine dan iets uitvoert. In

de cursus stralen volgen, maar die ging niet door wegens te

de traditionele looncoatmarkt is dat gewoon niet aan de orde.

weinig aanmeldingen. Als ik met ondernemers spreek, hoor ik

In de regel werken de bedrijven nog zoals ze dat ongeveer

dat dat eigenlijk wel klopt. Zij hebben het vak van hun vader

veertig jaar geleden ook deden. Ze hebben alleen nieuwere

geleerd en die heeft het weer van zijn vader geleerd. Dat is op

meng- of membraampompen of nieuwe spuitpisto- len aan-

zich niet verkeerd, maar er zit verder geen ontwikkeling in. Ze

geschaft of ze zijn overgegaan op elektrostatisch spuiten.

zijn bijvoorbeeld niet gewend om aan robotisering te denken als methode om de bedrijfsvoering en winstgevendheid te

De looncoaters hebben wel vrij veel kennis van de coating-

verbeteren.”

processen, maar daar stopt de kennisontwikkeling. De opleiding MBO Coating van vroeger bestaat niet meer. Wij wil-

Hij verklaart dat hij een beetje bang is dat het vak van loon-

den bijvoorbeeld een bepaalde cursus bij ION doen, maar de

coater wel eens een uit- stervend vak kan gaan worden. “Ik

aangeboden cursussen gaan heel vaak niet door vanwege

ken een bedrijf uit de maakindustrie dat gigantisch veel coat-

te weinig aanmeldingen. Ik heb zelf een jaar moeten wach-

werk heeft en vier verschillende partijen heeft benaderd om

ten voordat ik de cursus natlak kon doen. Een collega wilde

dat te gaan uitvoeren. Ik ben met hen afzonderlijk in gesprek

Jaargids 2023

35


TECHNIEK EN INNOVATIE tijd verbaast het hem dat er tamelijk veel ondernemers zijn die klagen over de hoge gasprijs, maar het niet aandurven om hun prijs te verhogen. “Ik denk dat wanneer jij je prijs niet om- hoog doet, je volgend jaar failliet bent. Ik begrijp dat echt niet.” RobPainting werkt eraan om de drempels voor robotisering voor looncoaters te verlagen. Zo is er een demorobot aangeschaft waarmee klanten kennis kunnen maken en bij wijze van test hun producten kunnen laten coaten. Ook is er een virtual reality-installatie beschik- baar waar klanten hun producten in 3D kunnen inladen en dan met een virtual reality-bril op hun eigen producten kunnen spuiten. Vaak is het even wennen om met het computersysteem om te gaan, maar dat is geen onoverkoombare stap. Met die installatie omgaan, kan een stap zijn naar automatisering en robotisering. Ook heeft het bedrijf samen met het bedrijf Proflease de mogelijkheid ontwikkeld om een robot te leasen voor ruim 3.000 euro per maand. Je koopt dan eigenlijk een robot op afbetaling. Dat scheelt enorm in de aanschafkosten. Als je normaal bijvoorbeeld met zes operators werkt, werk je dan met vier operators plus een robot. “In de laswereld hebben we op deze wijze al een aantal robots verkocht, maar nog niet in de coatingwereld. Wij hebben goede hoop dat het in die branche ook kan gaan werken.” De kast die een robot aanstuurt Het gaat om anders denken, werken en organiseren. Zodra gegaan over robotisering. Ze kiezen er alle vier voor om dat

men verneemt dat een robot tien minuten nodig heeft om de

niet te gaan doen. Gevolg is dat de klant het dan zelf gaat

verf op het product te spuiten, zegt een potentiële klant vaak

doen. Die gaat zelf een nieuwe hal bouwen en de nieuwste

dat hij het dan net zo goed met de hand kan laten doen. Maar

technieken aanschaffen, waaronder robotisering, waardoor

men vergeet dan dat de robot het werk 24/7 kan doen. En als

die vier looncoaters hun werk dus kwijt zijn. Met een ande-

handspuiter heb je ook veel tijd nodig voor activiteiten om het

re looncoater die gigantisch veel repeterend werk heeft, zijn

werk heen: overall aantrekken, verf aanmaken, instellingen

we al vijf jaar in gesprek over robotisering. Ik zeg: als jullie

controleren, persoonlijke beschermingsmiddelen aan- doen

daartoe vijf jaar geleden hadden besloten, dan hadden jullie

enzovoorts. Bij een robot hoeft dat allemaal niet, maar men

die investering al dubbel en dwars terugverdiend. Hun klant

moet er wel voor zorgen dat de randprocessen goed op orde

probeert met onze klant mee te denken bij het maken van

zijn. De operator die normaal zelf aan het spuiten is, gaat dus

investeringsplannen en concepttekeningen voor de nieuwe

de robot verzorgen. Die moet altijd voldoende verf tot z’n be-

hal. Maar die klant zegt: als het nog langer duurt, ga ik het zelf

schikking hebben, de thinnervoorraad moet erbij staan, het

doen. Voor ons maakt het niet uit aan wie wij de robots verko-

volgende programma moet al klaar staan en de robot moet

pen. Ik vind dat wanneer je als looncoater die stap niet zet, je

altijd producten ter behandeling aangeleverd krijgen. De ope-

echt gaat achterlopen. Ik begrijp goed dat er drempels zijn en

rator krijgt veel meer een logistieke taak eromheen en dat

dat het moeite kost, maar die ontwikkeling staat nu voor de

vergt een andere bedrijfsvoering. Ook gaat er door de plaat-

deur. Als je niet aanhaakt, ga je de boot missen.”

sing van de robot wel iets veranderen op de werkvloer. Namelijk het doorvoeren van producten naar de robot in plaats

ROBOT LEASEN

van zelf spuiten.

Wat zijn die drempels? Ten eerste kost een tamelijk eenvoudige, maar goed functionerende robotopstelling al gauw

ORGANISATIESLAG

ongeveer 140.000 euro. Daarnaast heb je personeel nodig

“We zien regelmatig dat ondernemers die een robot hebben

dat kan programmeren. Jan Willem Jansen denkt dat veel

aangeschaft ermee worstelen om die goed en continu in te

looncoaters de laatste jaren door corona te weinig hebben

zetten. Als bijvoorbeeld de robot het even niet doet, is er me-

verdiend om het financieel voor elkaar te krijgen. Tegelijker-

teen paniek in de tent en zegt men: laten we de robot maar

36

Jaargids 2023


even in de hoek zetten: we doen het wel even met de hand.

DE STIJGENDE LIJN

Maar als ze iemand bellen met de vraag of de robot weer aan

Tot slot: “Die koudwatervrees voor robots vind ik wel jammer,

kan gaan, zouden ze de robot echt in het productieproces

want de looncoater heeft in het algemeen wel veel inhoude-

gaan betrekken en kun je er veel voordeel uithalen. Maar daar

lijke en parate kennis van de toegepaste oppervlaktetechnie-

is dus wel een organisatieslag voor nodig. Als een machine

ken. Die kennis is vaak van generatie op generatie overgedra-

constant producten behandelt, moet je ervoor zorgen dat

gen en is ook onderbouwd. Je hoeft een loon- coater niets

je aan de voorkant voldoende input kan aanleveren en aan

wijs te maken over verfsystemen, producteigenschappen,

de achterkant voldoende ruimte hebt om producten te laten

ruwheid, hechting, voorbehandeling, droogtijden enzovoorts.

drogen. Dit vraagt dus meer ruimte in de fabriek dan alleen

Maar het zit echt in het stukje bedrijfsvoering. Gelukkig zit

het vloeroppervlak van de robot. En je hebt mensen nodig die

er nu een stevige stijgende lijn in het aantal aanvragen dat

de robot kunnen programmeren.”

ik krijg vanuit de coatingbranche, terwijl ik daar nul marketing voor doe. Elke week meldt zich wel iemand die vraagt

Hij vervolgt: “Maar je krijgt er veel voor terug. Met een robot

of ik wil langskomen. Wellicht komt het doordat de klant van

kun je bijvoorbeeld veel beter plannen. Als een robot zegt

de klant het vraagt of omdat het bedrijf grote moeite heeft

dat-ie een uur bezig zal zijn, dan klopt dat ook. Je kunt wel

om aan personeel te komen. Ik adviseer klanten om simpel

een week vooruitplannen. Je kan ook het volgende program-

met een kleine robot te beginnen; als er wat fout gaat, is het

ma voorbereiden zonder dat je de robot hoeft stil te zetten.

beheersbaar. Personeel dat kan program- meren, hoeft geen

Je kunt offline en online programmeren. We hebben klanten

probleem te zijn, want een mbo’er die er zin in heeft, heeft dat

waar de robots 24/6 doordraaien; vanuit de productieplan-

na een trainingsweek onder de knie. We zien dat de bedrijven

ning laden ze de programma’s in bij de robot. Ook wordt de

die de stap hebben gezet, allemaal gaan groeien. Bijna alle-

robot vaak gekoppeld aan ERP om de bedrijfsproces- sen be-

maal kopen ze na een tijdje een tweede robot of passen ze

ter aan te sturen. Je kan dan vanuit het kantoor zien wat de

een andere vorm van automatisering toe. Een robot brengt

robot doet. Verder kunnen wij in de robot een modem inbou-

het hele bedrijf naar een hoger niveau.”

wen, een soort internetrouter, waardoor wij zelf op afstand kunnen inloggen bij de klant en kunnen zien wat de robot doet.”

Jaargids 2023

37


EPSI Uw specialist voor maskeringen, haken en toebehoren voor de oppervlaktetechniek

EPSI (Engineered Products & Services, Inc) is al sinds de oprichting van het bedrijf in 1976 specialist in maskeringen, haken en toebehoren voor de oppervlaktetechniek. Met vestigingen over de hele wereld, van Amerika tot Canada, Mexico, Duitsland tot China is EPSI een familiebedrijf in de tweede generatie een echte wereldspeler met ongeveer 200 werknemers. Onze vestiging in Europa werd in 2006 geopend in Rotterdam en om strategische redenen werd ons hoofdkantoor in 2014 verplaatst naar Osnabrück in Duitsland. Tegelijkertijd werd EPSI Europe GmbH opgericht. Door onze constante groei verhuisden we in 2020 naar Hasbergen en zijn we uitgebreid van 500 m2 naar 2600 m2 oppervlakte. Een groot voordeel van de locatie is de directe snelweg-verbinding. We zijn dus gemakkelijk te bereiken vanuit elke richting.

38

Jaargids 2023

Met ons grote standaardassortiment bieden we u de optimale oplossing voor uw proces met onze maskeringen en ophanghaken en nu ook standaard rekken. Onze producten zijn geschikt voor poedercoating, natlakken, KTLcoating, galvaniseren, voor het anodiseerproces en nog veel meer. Door onze eigen snijmachines, stansmachine en plotter in onze productieruimte in Hasbergen kunnen we snel en flexibel uw product produceren. Hier snijden we maskeertapes op de gewenste breedtes, plotten en stansen we hittebestendige etiketten, lamineren we zelfklevende tapes op liner, snijden we siliconenplaten op maat en ontwikkelen we oplossingen op maat, speciaal afgestemd op uw behoeftes. In augustus 2022 namen we een meerderheidsbelang in Filter & Kulgemeyer Drahtformtechnik in Wathlingen, Duitsland, omdat

haken en maskeren onvermijdelijk bij elkaar horen voor onze industrie. Als gevolg hiervan hebben we ons machinepark en productassortiment vlink uitgebreid en produceren we nu uw haken en speciaal gebogen onderdelen op meer dan 20 buigmachines - Made in Germany. Onze constante groei wordt sinds juli 2023 weerspiegeld in een ander gebied, namelijk rekkentechnologie. Wij zijn daarmee uw betrouwbare partner geworden voor de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte stellingen en transportboxen. Dit maakt ons de ideale partner voor u als het gaat om afdekken en ophangen, waarbij we alles uit één hand aanbieden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen - wij helpen u graag verder!

EPSI Europe GmbH Duetestr. 3 49205 Hasbergen – Duitsland www.epsieurope.de/nl E-mail: info.eu@epsi.com Telefoon: +31 485 238003


TECHNIEK EN INNOVATIE

Hoe robotica de coatingen corrosie- industrie helpt groeien Hoe beschermen we infrastructuur tegen corrosie? Robots kunnen een oplossing bieden. Moeilijk bereikbare gebieden of gevaarlijke plaatsen voor oppervlakteonderzoek en corrosie-inspectie zijn toegankelijk via bots, crawlers of drones. Bijkomend voordeel: het is veiliger voor de mensen. Uit: vakblad OT

Door de vooruitgang in technologie, machinelearning, auto-

ca. Robots worden niet ziek. Het zijn tools die vaardig genoeg

matisering en digitalisering groeien de mogelijkheden voor

zijn om tot precisie te komen die die van mensen overtreft,

robotica als het gaat om preventie van corrosie. Tegelijker-

ter- wijl ze een enorme hoeveelheid gegevens verzamelen

tijd nemen de efficiëntie en veiligheid toe. Er wordt een as-

die voorheen niet beschikbaar waren. Er zijn robots nodig als

sortiment aan robottechnologieën gebruikt om afgelegen

hulpmiddel. Net als elk ander gereedschap zijn ze echter al-

of gevaarlijke ruimten te betreden en daar nauwkeurige en

leen het juiste gereedschap in de juiste omstandigheden. Je

herhaalbare onderzoeken uit te voeren.

haalt geen hamer tevoorschijn als je een schroevendraaier

In de strijd tegen corrosie zijn veiligheid en nauwkeurigheid

nodig hebt. Als je deze gereedschappen op de juiste manier

de twee belangrijkste drijfveren voor de adoptie van roboti-

gebruikt, kun je het saaie, vuile en gevaarlijke werk vervan-

Uitgerust met acht camera’s wordt een op maat gemaakte klimrobot, ontworpen door Eddyfi Technologies, gebruikt om de Port Mann Bridge, een tuibrug in British Columbia, te inspecteren. Dankzij het ronde ontwerp van deze robot kan het onderhouds- personeel van de brug routine-inspecties uitvoeren aan de 288 ondersteunende kabels van de brug.

Jaargids 2023

39


TECHNIEK EN INNOVATIE

Het Corps of Engineers van het Amerikaanse leger test in de praktijk een nieuwe robottechnologie om dammen te inspecteren. De Dambot bevat een verscheidenheid aan sensoren, zoals camera’s met een hoge resolutie en Light Detection and Ranging (LiDAR), waarmee een uiterst gedetailleerd model van het volledige uitlaatsysteem kan worden gemaakt. Bij een inspectie gaat doorgaans een mens fysiek de tunnel in om met de hand foto’s te maken van betreffende plekken en afwijkingen te documenteren. De Dambot maakt echter nauwkeurige en herhaalbare inspecties mogelijk die op afstand kunnen worden bekeken, zodat inspecteurs hun werk op veilige afstand kunnen uitvoeren. gen en je tijd als corrosiespecialist besteden aan waardevol-

Toepassingscomponenten zoals kleurwisselaars, doseer-

lere dingen.

pompen en reflow- apparatuur moeten dichtbij de verstuiver worden gemonteerd, zodat verf- en spoel- middelverliezen

VERSTUIVER

worden geminimaliseerd. Verder is er een handas met een

De Internationale Federatie van Robots (IFR) heeft berekend

inwendige doorgang nodig die groot genoeg is voor de vele

dat er elk jaar wereldwijd meer dan 400.000 robots worden

slangen en signaalbedrading naar de verstuiver.

geïnstalleerd. Coatings aanbrengen met een robot vraagt echter wel een specifieke aanpak. Een standaardrobot vol-

NAALDVENTIELEN

doet niet. Daarom gebruikt elke fabrikant een aantal verfro-

Innovatieve bedrijven in de applicatietechnologie-industrie

bots die zijn afgestemd op de respectievelijke lakprocessen.

ontwikkelen oplossingen om het doel van spuitnevelvrije

Met andere woorden: de verfrobots worden aangepast aan

applicatie te bereiken. Een speciaal kenmerk van deze tech-

de toepassing, en niet andersom.

nologie is de mogelijkheid om verf aan te brengen met een

Zo moet alles worden geïntegreerd in de robot, want de ro-

hoge rand- definitie. Hierbij beweegt de verfrobot een appli-

bot moet worden beschermd tegen verontreiniging door

cator langs het te schilderen object, met een nauwkeurigheid

overvloeiende verf en toch gemakkelijk kunnen worden

van enkele tienden van een millimeter. Dunne naald- ventie-

gereinigd. Verder is een robotbesturingssysteem nodig dat

len in de applicator kunnen indien nodig individueel worden

proces en beweging perfect combineert in één systeem.

geopend en gesloten om een applicatiepatroon voor elk ont-

40

Jaargids 2023


In de militaire en ruimtevaartindustrie wordt een nieuwe robottechniek ingezet om coatings op hoge temperatuur aan te brengen op hypersonische vluchthardware en raketten. In een afgesloten geautomatiseerde spuitcabine scant, schuurt, verft en meet de robotachtige assemblagelijn van Aerobotix complexe componenten om de precisieresultaten te bereiken die vereist zijn in de extreme omgeving van een hypersonische vlucht.

VOORDELEN • • • • • • • • • • •

Met een lengte van 50 centimeter kan de ecoSUB - een kleine autonome onderzeeër - volgens het National Oceanography

• •

Hoge precisie: Robots zijn in staat om met een hoge precisie te werken, waardoor er minder overschildering of ongelijke coatings ontstaan. Consistentie: Robots kunnen de coatingprocedure herhalen zonder afwijkingen, wat leidt tot een consistente kwaliteit van de coating. Hogere efficiëntie: Robots kunnen werken zonder pauzes en zijn in staat om sneller te werken dan mensen, wat leidt tot een verhoogde efficiëntie. Vermindering van arbeidskosten: Door het gebruik van robots is er minder arbeid nodig, wat leidt tot lagere arbeidskosten. Minder fouten: Robots zijn minder vatbaar voor menselijke fouten, waardoor er minder fouten in de coating ontstaan.

Centre voor een aantal specifieke toepassingen worden ingezet. In combinatie met andere technologieën, zoals autonome oppervlaktevoertuigen en satellieten, kan de ecoSUB de infrastructuur controleren op problemen zoals corrosie of mogelijke

NADELEN •

lekkage bij pijpleidingen. •

werp te produceren. De robot en zijn geïntegreerde meet-

apparatuur zorgen voor de nodige nauwkeurigheid, terwijl slimme softwaretools het programmeren vereenvoudigen. De eerste toepassingen zijn onder meer decoratieve lakafwerkingen, zoals tweekleurige carrosseriedaken en allerlei

Hoge initiële kosten: De aanschaf van een robot voor het coaten van metaal is relatief duur in vergelijking met traditionele coatingmethoden. Opleiding: Er is speciale kennis en vaardigheid nodig om een robot te programmeren en te onderhouden, wat extra opleidingskosten met zich meebrengt. Beperkte flexibiliteit: Robots zijn beperkt in hun vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden of onvoorziene situaties. Sociaal-economische impact: Het gebruik van robots kan leiden tot het verlies van banen in de coatingindustrie.

soorten lakmotieven op de motorkap.

Jaargids 2023

41


Keep Cool ADVOne! Take IGP-DURA®one 561ME71386A10

IGP-DURA®one 56 is the energy-efficient, quality-certified powder coating series from IGP. It enables to reduce energy consumption or reduce oven times. Through excellent overbake and gloss stabilities with a convenient curing window high process reliability is achieved. A powder coating system for all needs. IGP Benelux BV, Dokter Klinkertweg 10, NL-8025 BS Zwolle P +31 38 4600695, info.benelux@igp-powder.com duraone.igp-powder.com 42

Jaargids 2023

There is an answer for every surface. IGP FOR SURE


TECHNIEK EN INNOVATIE

Efficiënte en hoogwaardige coatingprocessen dankzij toonaangevende poedercoatinstallatie Hitachi Energy Brno, een fabrikant van hoogspanningsapparatuur, gebruikt voor het coaten van onderdelen de HDLV-technologie (High Density, Low Velocity) van Nordson. Dit leidt tot betere kwaliteit van het oppervlak en verdubbeling van de productiecapaciteit. Hoe is dat bereikt? Uit: vakblad OT

Hitachi Energy is één van ‘s werelds toon- aangevende fabrikanten van hoogspanningsapparatuur en produceert daartoe een aantal benodigde componenten in Brno (Tsjechië). Hier poedercoat het bedrijf aluminium buizen tot 12 meter lang, die verschillende geometrieën aan de binnenkant hebben en een diameter tot 80 centimeter. Maar de gevraagde kwantiteit en kwaliteit kon in de oude fabriek met automatische pistolen niet worden bereikt. Er was een capaciteitsverdubbeling nodig terwijl de coating toch voldeed aan hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen vanwege het risicovolle toepassingsgebied. Daar- naast wilde het bedrijf het coatingproces zuiniger maken en poeder besparen gelet op de hoge milieueisen. Daarom is besloten tot de bouw van een nieuwe, robotgestuurde poederfabriek. Op zoek naar een bruikbare oplossing heeft Hitachi Energy onderzoek gedaan naar HDLV-technologie en enkele voorbereidende testen uitgevoerd bij een HVAC-fabrikant (heating, ventilation en airconditioning). “Hoewel er voor deze robotcoating geen 3D-modellen van de werkstukken waren en we de robots dus niet nauwkeurig konden programmeren, was onze klant onder de indruk van de resultaten”, zegt Jaroslav Blažek, algemeen directeur bij de Tsjechische systeeminte- grator Surfin Technology.

Robotcel met bedieningspaneel.

Jaargids 2023

43


TECHNIEK EN INNOVATIE

gecoat met twee Encore HD Select-robotpistolen die op twee ABB-coatingrobots zijn gemonteerd. De dichte-fasepistolen maken altijd een reproduceerbare coatingkwaliteit moge- lijk, hebben een laag poederverbruik en combineren flexibiliteit en winstgevendheid in poedercoating. De geïntegreerde dichte-fase pomptechnologie zorgt voor een nauwkeurige poedertoevoer en combineert consistente coatingresultaten met aanzienlijke poederbesparingen bij mini- maal onderhoud en minimale uitvaltijd. Het PowderPilot HD-besturingssysteem is eenvoudige te bedienen via het kleurentouchscreen. Het stelt de gebruiker in staat om alle aspecten aan te passen voor hoogwaardige kwaliteit - van toevoer en verstuivingslucht tot elektrostatica en pistoolslag.

SNELLE KLEURWISSELS Hitachi

Energy

produceert

hoogspanningsapparatuur

voor klanten wereldwijd, dus de componenten zijn in verschil- lende kleuren gecoat. Dit betekent tot 15 kleurwissels per dag. Om dit snel en betrouwbaar te kunnen doen, heeft Hitachi Energy gekozen voor het automatische Color-on-Demand (CoD)-systeem van Nordson. Kleurwissels vergen hierdoor 20 tot 50 seconden. Het systeem reinigt automatisch het gehele poedertraject, van poedertrechter tot poederpistool. Handmatige kleurwisseling is niet nodig. Spectrum CoD-installatie

CoD biedt maximale flexibiliteit; klanteisen kunnen snel en betrouwbaar opgevolgd worden, zelfs bij kleine batches.

DE OPLOSSING Om de technologie op de werkstukken in de eigen pro-

Hitachi Energy gebruikt het CoD-systeem in stand 1 met

ductie te testen, ontving Hitachi Energy twee handmatige

“spraying to waste” om het bedrijf in staat te stellen snel

Encore® HD-poedercoatingsystemen van Nordson. De

van kleur te wisselen in slechts enkele seconden. “Dit is juist

bijbehorende lichtgewicht poederpistolen zijn goed uitge-

vanwege de dichte-fasetechnologie van Nordson zeer effi-

balanceerd en maken hoogwaardige coatings mogelijk die

ciënt, aangezien de extreem zachte poederwolk met dich-

altijd snel aangebracht en herhaald kunnen worden, onge-

te fase ervoor zorgt dat de robotpistolen heel dicht bij de

acht het poeder. Ook randen en hoeken worden hiermee

onderdelen kunnen komen zonder terugslageffect bij mi-

goed gedekt. “We waren buitengewoon positief verrast

nimale overspray”, legt Nordson-verkoopmanager Martin

door de prestaties van de HDLV- technologie. We hadden

Vodak uit. In stand 2 worden de buitenoppervlakken van de

dit resultaat niet verwacht”, meldt Vaclav Holecek, specialist

aluminium buizen gepoederd, en net als stand 1 beschikt

op het gebied van productontwikkeling bij Hitachi Energy.

het over Encore HD-robotpistolen en twee verfrobots. Het

Vanwege de zeer goede resultaten besloot het bedrijf deze

systeem heeft ook een dubbele cycloon, omdat hier de

technologie te gebruiken en contracteerde Surfin Techno-

over- spray wordt verwerkt en teruggevoerd naar de pro-

logy om twee Nordson ColorMax® E (engineered)poeder-

ductie. Om real-time informatie te verschaffen over het ac-

coatingsystemen met robotcoatingpistolen te installeren.

tuele poederverbruik en de hoeveelheid overspray, zijn er

In stand 1 worden de binnenoppervlakken van de buizen

weegcellen op de Spectrum HD-poedertoevoercentra, op

44

Jaargids 2023


Robot aan het werk in de cabine. de CoD-systemen en op de twee na- filters. Dit is van belang

Met de gecoate producten kan de fabrikant van hoogspan-

gelet op de eisen voor milieuvriendelijkheid.Het toegepas-

ningsapparatuur nu voldoen aan de strenge veiligheidsnor-

te systeem verhoogt de productie-output, coatingkwaliteit

men en de coatingprocessen van de verschil- lende pro-

en de automatiseringsgraad, bij een lager poederverbruik.

ducten op elk moment herhalen. Bovendien kunnen ze de

De installatie en inbedrijfstelling van dit poedercoatingsys-

productie efficiënt plannen en de processen beter bewa-

teem gebeurde in december 2021 tijdens de vakantiepe-

ken. Door minder poederverbruik en maximaal materiaal-

riode door Surfin Technology en Nordson-servicetechnici.

gebruik worden ook de hoge milieudoelstellingen van het

“We hebben nu een hoge herhalingsnauwkeurigheid in ons

bedrijf gehaald.

proces en kunnen het productieproces ook beter bewaken. Verder kunnen we met het nieuwe systeem de productie efficiënter plannen”, zegt Vaclav Holecek van Hitachi Energy. “Tegelijk is het voorheen vereiste handwerk en nabewerking terug- gebracht tot bijna nul. Af en toe wordt er nog handmatig gecoat, bijvoorbeeld bij speciale werkstukken. Daarvoor heb- ben we ook een eigen station met een manuele cabine en een Encore HD-dolly. Dankzij de zachte poederwolk van de HDLV-technologie wordt altijd hetzelfde hoogwaardige resultaat bereikt. Ook wordt een hoge veiligheid voor de operator gegarandeerd. We hebben gewoon een zeer moderne en hoogwaardige coatingoplossing ge-

NORDSON INDUSTRIËLE COATINGSYSTEMEN

Nordson Corporation is een van ‘s werelds toonaangevende producenten van precisie-doseerapparatuur die lijmen, kitten, vloeibare en poedercoatings en andere materialen aanbrengt op een breed scala aan consumenten- en industriële producten. Het bedrijf produceert ook apparatuur voor het testen en inspecteren van elektronische componenten, evenals systemen gericht op UV-uitharding en oppervlaktebehandelingsprocessen.

vonden.”

Jaargids 2023

45


TECHNIEK EN INNOVATIE

Post-processing is onderdeel van de gehele productie Nabewerking van 3D-geprinte onderdelen was tot voor kort een onderwerp dat vaak ondergeschikt was in het proces van additive manufacturing. Naarmate 3D-printen meer industrieel werd en de volumes van industriële onderdelen zijn toegenomen, heeft nabewerking een grotere betekenis gekregen. Eigenlijk is het een onderdeel van het gehele productieproces dat, wanneer het slecht wordt gepland, vertragingen kan veroorzaken, geld kan kosten en zelfs kan leiden tot gedeeltelijke afwijzing.

Uit: vakblad OT De waardeketen van additive manufacturing bestaat uit

Nabewerking bij 3D-printen wordt voor- namelijk gebruikt

meerdere stappen voordat er afsluitend onderdeel komt. Er

om de esthetiek van gefabriceerde onderdelen te verbete-

is natuurlijk de printfase, maar ook de modelleringsfase die

ren en/of hun eigenschappen te verbeteren. Bijvoorbeeld

de start van elk project vormt. Als de 3D-printer eenmaal

om een oppervlak gladder te maken of om een onderdeel

klaar is met zijn werk, is het vaak nodig om aan het onderdeel

uit te gloeien om de sterkte te vergroten en de weerstand

zelf te werken, en daarbij komt nabewerking om de hoek kij-

te optimaliseren. Hoewel sommige nabewerkingstechnieken

ken. Nabewerking omvat alle werkzaamheden die worden

bij elk 3D-printproces kunnen worden gebruikt, zijn andere

uitgevoerd nadat het onderdeel de machine heeft verlaten,

technieken technologiespecifiek. Een FDM-onderdeel (fused

inclusief maar niet beperkt tot reinigen, oppervlakteafwer-

deposition modeling, laag-voor-laag opbouwen) moet im-

king, uitgloeien en zelfs kleuren. Nabewerkingstechnieken bij

mers anders worden behandeld dan een metalen onderdeel.

3D-printen zijn net zo gevarieerd als de productieprocessen

Nabewerking is dan ook een belangrijk aspect om rekening

zelf, en ze hebben elk hun eigen specifieke vereisten.

mee te houden wanneer je wilt starten met 3D-printen. Allereerst is er het schoonmaken van de onderdelen. Zoals de naam al doet vermoeden, omvat dit alle technieken die het onderdeel schoner zullen maken: desolderen, spoelen, borstelen, blazen, noem maar op. Het doel is om al het overtollige materiaal te verwijderen, of het nu poeder of hars is. Afhankelijk van het gebruikte afdrukproces zal deze stap meer of minder tijd in beslag nemen. Bij poedersinteren is dit bijvoorbeeld vaak een langdurige stap die de fabricagetijd verlengt. De tweede categorie is ‘gloeien’. Dit omvat het verhogen van de temperatuur van een

46

Jaargids 2023


onderdeel om de mechanische eigenschappen te verbeteren. Dit kan de weerstand tegen hitte, tractie of UV- straling omvattten, en zelfs de sterkte of thermische stabiliteit. Deze stap betreft voornamelijk polymeeronderdelen. Voor harsprocessen zijn er bijvoorbeeld uithardingsmachines die rechtstreeks zijn ontworpen om met een bepaalde printer te worden gebruikt, zoals het geval is voor Formlabs-oplossingen. Voor poederbinding of indirecte metaal 3D-printprocessen is het noodzakelijk om een debindings- en vervolgens sinterfase te doorlopen via een aangepaste oven. Gloei- technieken worden daarom gebruikt om de uiteindelijke eigenschappen en functionaliteit van het onderdeel te verbeteren.

ESTHETIEK Er zijn twee categorieën technieken die worden gebruikt om de esthetiek van onderdelen te optimaliseren: oppervlakteafwerking en kleuring. De eerste categorie omvat alle methoden die worden gebruikt om het uiterlijk te verbeteren: gladmaken, polijsten, zandstralen, infiltratie of frezen. Er zijn momenteel veel processen om het oppervlak van een onderdeel te wijzigen door materiaal toe te voegen of te verwijderen. Schuren verwijdert bijvoorbeeld oneffenheden in het oppervlak, terwijl spuiten een productlaag toevoegt om een betere glans te verkrijgen. Als het om kleuring gaat, is het uiteindelijke doel uiteraard om kleur toe te voegen aan het voltooide stuk. Verven en schilde- ren zijn twee methoden die tegenwoordig worden gebruikt; de keuze hangt vooral af van het gebruikte drukmateriaal. Verven is bijvoorbeeld populairder voor proces- sen op basis van polymeerpoeder, terwijl schilderen populairder is voor onderdelen die met FDM zijn gemaakt. Nabewerking stelt gebruikers in staat om bepaalde defecten te corrigeren en soms zelfs het 3D-geprinte aspect te ‘camoufleren’ door het uiterlijk van de geprinte lagen te verwijderen. Bovendien hebben sommige kunststof onderdelen dankzij nabewerking eigenschappen die verge- lijkbaar zijn met metalen onderdelen, terwijl ze tegen een aanzienlijk lagere prijs worden geproduceerd.

verkorte productietijd die wordt geboden door 3D-printen zelf. Als gevolg hiervan is de zoektocht naar geautomatiseer-

Natuurlijk heeft nabewerking ook uitdagingen en beper-

de proces- sen een prioriteit geworden. Deze geautomati-

kingen die de markt al een paar jaar probeert op te lossen.

seerde stappen maken arbeid vrij die vervolgens op andere

Een van de grootste belemmeringen voor nabewerking bij

strategische posities kan worden ingezet. Bovendien zorgt

3D-printen is de tijd die het kost. In een studie die PostPro-

het automatiseren van bepaalde nabewerkingstechnieken

cess Technologies jaarlijks publiceert, zegt 53 procent van

ervoor dat de veiligheid van de werknemers wordt gewaar-

de deelnemers dat hun grootste uitdaging de duur van de

borgd. Automatisering is in ieder geval een van de belang-

na- bewerkingscyclus is. Volgens hen kosten deze stappen

rijkste trends in de markt, zowel in de nabewerking als in het

nog te veel tijd en kunnen ze niet ten volle profiteren van de

daadwerkelijk printen van onderdelen.

Jaargids 2023

47


KWALITEITSSYSTEMEN

Vereniging Qual.ION

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden Voor oppervlaktebehandelaars is het leveren volgens klantspecificatie vanzelfsprekend. Daarnaast zijn ook de invoering en het hanteren van een goed kwaliteitssysteem belangrijke voorwaarden voor continuïteit. Vereniging Qual.ION voert hiervoor verschillende branche specifieke kwaliteitssystemen. Bron: Vereniging ION Steeds vaker wordt om een

belangrijke onafhankelijkheid

waarborg

Klan-

en integriteit zijn gewaar-

ten willen zekerheid en het

borgd. De door Vereniging

werken met gekwalificeerde

Qual. ION gevoerde kwaliteits-

mensen alleen is niet meer

systemen zijn Qualicoat, Qua-

voldoende. De organisatie zal

listeelcoat en Qualanod. Bij

specifieke

gevraagd.

werkprocedures

de eerste twee is sprake van

moeten hanteren en zal alle

(multiplex) organische dekla-

stappen van het productie-

gen op respectievelijk alumini-

proces nauwgezet moeten

um en staal, terwijl Qualanod

vastleggen

&trace).

betrekking heeft op het ano-

Om te voldoen aan de kwali-

(track

diseren van aluminium. Op de

teitsnorm NEN EN 1090 (con-

website van Vereniging ION

formiteitsverklaring)

een

wordt een register bijgehou-

FPC (Factory Process Control)

den van lidbedrijven die een

noodzakelijk.

conformiteitverklaring

is

NEN

EN 1090 hebben en/of houder zijn van een Qualicoat-,

KWALITEITSSYSTEMEN

Qualisteelcoat- en/of Qualanod licentie. Vanwege het feit

Een logische stap in het streven naar optimale kwaliteits-

dat Vereniging Qual.ION de masterlicentiehouder in Neder-

beheersing is de invoering van een ‘High-End’ kwaliteits-

land is, kan en zal Vereniging ION bedrijven ondersteunen

systeem waarvan FPC, PPC (Production Process Control)

bij de invoering van de kwaliteitssystemen Qualicoat, Qua-

en PQC (Product Quality Control) de hoofdonderdelen zijn.

listeelcoat en Qualanod. De audits dienen vervolgens door

Vereniging Qual.ION is een speciaal hiervoor opgerichte

een externe partij (notified body) uitgevoerd te worden.

organisatie, die de juiste bouwstenen aandraagt voor de

Vereniging ION bemiddelt en adviseert hierin en heeft col-

invoering van op maat gesneden, praktijkgerichte kwali-

lectieve prijsafspraken gemaakt met certificerende instan-

teitssystemen voor de oppervlaktebehandelende indus-

ties, waardoor leden van Vereniging ION korting krijgen op

trie. Belangrijk om te weten is dat Vereniging Qual.ION

de auditkosten.

separaat staat van Vereniging ION, waarmee de wezenlijk

48

Jaargids 2023


QUALANOD

coatings, dan valt dit in het toepassingsgebied van Qualis-

Qualanod is hét kwaliteitslabel voor het anodiseren van

teelcoat. De vereisten van Qualisteelcoat gaan verder dan

aluminium. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat ge-

corrosiebescherming en omvatten eisen voor mechani-

baseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel pro-

sche eigenschappen, weersbestendigheid en decoratief

ces- als producteisen.

uiterlijk.

Het Qualanod-label voegt waarde toe aan producten:

In de specificatie definieert Qualisteelcoat het kwaliteitsni-

vergunde installaties hebben een duidelijk concurrentie-

veau en de vereisten waaraan een coatingbedrijf intern

voordeel ten opzichte van hun concurrenten

moet voldoen om zijn producten als een door Qualisteel-

klanten en bestekschrijvers hebben vertrouwen omdat:

coat gelicentieerd bedrijf op de markt te kunnen aanbie-

de anodiseur deel uit maakt van een geaccrediteerd

den. Het omvat de definitie van kwaliteitseisen voor coa-

productcertificatieschema

tingbedrijven, coatingsystemen en de goedkeuring van

de geanodiseerde producten voldoen aan gedefini-

coatingmateriaal, evenals de reguliere externe kwaliteits-

eerde kwaliteits- en prestatiecriteria

controle van coatingbedrijven die een Qualisteelcoat-kwa-

naleving wordt onafhankelijk gecontroleerd door on-

liteitslabel dragen. Alleen coatingsystemen die in over-

aangekondigde inspecties

eenstemming zijn met deze specificatie moeten worden

het winnen van contracten in sommige Europese la-

gebruikt. Het coatingbedrijf gebruikt alleen coatingmate-

den zonder een Qualanod-licentie kan moeilijk zijn.

riaal waarvoor de leverancier van het materiaal een goed-

• • •

keuring heeft verkregen van Qualisteelcoat. Klanten ontvangen geanodiseerde producten die voldoen aan duidelijk gedefinieerde kwaliteits- en prestatiecriteria.

Het bijbehorende licentiedocument (certificaat met bijlage)

De anodiseur maakt deel uit van een geaccrediteerd pro-

geeft aan voor welke coatingsystemen en corrosiviteitsca-

ductcertificatieschema. De aard van het kwaliteitslabel:

tegorieën een coatingbedrijf met een Qualisteelcoat-licen-

selectie van geschikte normen, bijv. ISO 7599:2010 etc.

tie is gekwalificeerd. Een Qualisteelcoat-coatingsysteem

stel grenswaarden in voor de kwaliteitsborging

wordt gedefinieerd door het basismateriaal, de voorbe-

ontwikkel instructies voor interne controle

handelingsmethode en het type organische coating. De

controleer de naleving door onafhankelijke inspectie

licentie die wordt toegekend aan een coater of een goed-

pas de specificaties aan nieuwe ontwikkelingen aan

keuring voor een coatingsysteem is altijd gerelateerd aan een Qualisteelcoat-coatingsysteem. Alle coatingmate-

QUALICOAT

rialen die worden gebruikt voor de Qualisteelcoat-coa-

Qualicoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten van alu-

tingsystemen moeten Qualisteelcoat zijn, goedgekeurd

minium in de architectuur. Het is een internationaal kwali-

door hun leveranciers. Qualisteelcoat-coaters kunnen ze

teitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie

gebruiken om de Qualisteelcoat-coatingsystemen te pro-

voor zowel proces- als producteisen.

duceren die op hun licentie staan vermeld. Qualisteelcoat-coatingsystemen zijn gegroepeerd op ba-

Om te bepalen of een coating wel of niet voldoet aan de

sis van het type basismateriaal, het type voorbehandeling

eisen van de klant, moeten de resultaten worden gemeten

en het type organische coating. Poedercoatings en vloei-

volgens een technische specificatie. Qualicoat defineert

bare coatings hebben speciale vereisten zoals gedefini-

uitgebreide kwaliteitseisen en controleert gelicentieerde

eerd in de specificatie.

installaties wereldwijd. Dit geeft de kopers van gecoat aluminium de zekerheid dat zij een premium gegradeerd product ontvangen die een lange termijn waarde en constante kwaliteit heeft.

QUALISTEELCOAT Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het coaten van staal met organische coatings. Als het meest gebruikte bouwmateriaal op architectonisch en industrieel gebied, moet staal worden beschermd tegen corrosie. Als corrosiebescherming wordt bereikt door organische

Jaargids 2023

49


✔ VERKOOP ✔ O NDERHOUD ✔ SERVI CE ✔ VERHUU R

Specialisten op het gebied van straal- en spuitapparatuur 50

Jaargids 2023

Leemansstraat 13 3364 AG Sliedrecht E-mail: info@apeqwiwa.nl

+31 (0)78 613 9610 WWW.APEQWIWA.NL


VERDUURZAMING

Hergebruik afval poederlak is volwaardige industrie Met 9.000 ton gerecyclede poederlak is Nelco de belangrijkste verwerker van overspray, cycloonpoeder, filterstof, afkeurpoeder, non-conforme batches, vervallen poeders en ultrafines. Directeur Arnd Nelde van Nelco creëert uit het ‘afval’ nieuwe grondstoffen, zoals een binder voor de productie van vormdelen. “Ik snap dat afval soms zowel afval kan zijn als grondstof”.

Uit: vakblad OT

Jaargids 2023

51


VERDUURZAMING

Vanuit het pand van Nelco in Evergem, onder de rook van

valvergunningen in veel landen op regioniveau worden ver-

Gent in België, kijkt Arnd Nelde uit over de Ringvaart. Zijn

geven. Zo kan bijvoorbeeld in Duitsland het beleid in de ene

bedrijf is gespecialiseerd in de recycling van poederlak.

deelstaat volledig anders zijn dan in een andere. Nelde: “Een

Of recyclage, zoals ze het in Vlaanderen noemen. “Is afval

deel van het probleem voor sommige overheden, is dat het

afval? Of is afval een grondstof”, vraagt hij zichzelf af. Het

woord‘lak’ in poederlak zit. Lak ziet men als smurrie. Met lak

is een fundamentele discussie die al decennia duurt en

wil men niets te maken hebben, maar het is gewoon poe-

waarschijnlijk nog decennia zal duren. Maar het is ook een

derstof.”

discussie die relevant is in de wereld van afval (zie kader ‘Afval?’).

BINDING

“Poederlak is geen afval voor mij, het is grondstof”, zegt Nel-

Bij Nelco maken ze van de ‘afval’- poederlakken binder voor

de. “Er is een markt voor en poederlak heeft een waarde.

de productie van vormdelen in de automobielsector, als

Maar dat is in het beleid niet duidelijk, en soms wordt het

poolbinding in tapijten en als vezelbinding voor bijvoorbeeld

daarbij als afval aangemerkt. Dan voeg ik bijlage 7 - een eis

bouwtoepassingen. Hoever loopt het proces van Nelco?

voor grensoverschrijdende overbrenging van afval voor re-

“Cruciaal is dat de poederlakken niet zijn vermengd met

cycling - toe. Ik ken de wereld van recyclage van poederlak

straalgoed of andere afval”, zegt Nelde. Bij voorkeur komt

als mijn achterzak. Het klinkt misschien raar, maar ik snap

de te recyclen poederlak gescheiden aan, in bigbags. Als

dat afval soms zowel afval kan zijn als grondstof.”

blijkt dat het poeder zuiver is, wordt het materiaal gecontro-

Volgens EU-richtlijn 2008/98/EG, geüpdatet op 5 juli 2018,

leerd op vochtigheid en vervuiling. Uit voorzorg worden de

kan poederlak onder de afvalwetgeving horen, omdat af-

poeders gezeefd, ondanks dat klanten van Nelco eigenlijk

52

Jaargids 2023


poeders aanleveren die vrij van contaminatie zijn. Na het zeven worden de poeders gehomogeniseerd en kunnen ze worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. “Reactietijd, korrelgrootte, chemie, oppervlakte, kleur: het zijn parameters die voor ons belangrijk zijn. Maar ik kan niet op detail ingaan over hoe we de poeder- lakken recyclen. Het is het hart van onze activiteiten en als het ware net zo geheim als het recept van Coca-Cola. Ik kan alleen prijsgeven dat we additieven toevoegen die reageren; daarmee zijn we aan de slag gegaan.”

VILT “Poederlak is een niche en recyclage ervan is dat nog meer”, zegt Nelde. Zijn route in de wereld van het recyclen van poederlakken begon een jaar of twintig geleden. “Fenol moest worden verbannen uit de automobielindustrie. Het zat onder andere in vormdelen van auto’s. Fenol is giftig, bij opname door de mond, bij inhalatie en bij huidabsorptie.” Nelde stond toen aan de wieg van Breco in het Belgische Nazareth als deel van het toenmalige Dakota Coatings. Dat laatste bedrijf is gespecialiseerd in het cryogeen vermalen en compounderen van thermoplastische en thermohardende kunststoffen voor lijmtoepassingen in de automobiel-, textiel- en bouwindustrie. De ver- werkte poederlak wordt gemengd met vezels, vanuit textielafval en geperst

AFVAL?

Een afvalstof is een stof die de ‘eigenaar’ kwijt wil (Europese kaderrichtlijn afval 2006/12/EG). Vallen restpoeders echter onder de wet afvalstoffen? Een ongeopende doos poederlak niet, een gecontamineerde zak filterpoeder wel. Op 19 november 2008 werd de EU-richtlijn voor afvalstoffen in het leven geroepen (2008/98/EG). Het verschil met eerdere wetgeving is dat de klemtoon bij de verwerking van afvalstoffen meer naar een kringloopgedachte gaat. Op deze wijze is wat eigenlijk afval is, omgezet naar een mogelijke grondstof.

tot vilt. Dat kan in allerlei industrieën weer goed van pas komen, maar op dit moment komt het leeuwendeel van de omzet van Nelco uit de automobielindustrie. Capaciteit

9.000 ton poederlak- afval die jaarlijks wordt verwerkt. Het

Wat is het grote verschil tussen wat Nelco biedt en wat an-

gaat om bigbags met restpoeders vanuit een cabine of de

dere bedrijven doen? “Onze ervaring en kennis, maar ook

cycloon, maar ook om vervallen poeders of overstock, mits

onze capaciteit. Andere bedrijven werken met mengers

bewerkbaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verpakking

van 1 tot 2 ton. Wij kunnen 15 ton homogeniseren. Vroeger

duidelijkheid geeft over het type en de kleur van het poeder.

was er een afhankelijke relatie met multinationals die ons

“Ik zou in het aanleveren van de poeders graag nog wat

hun poederlakken brachten die we verwerkten. Vandaag

meer standaardisatie zien”, zegt Nelde. “Als je niet oppast,

de dag is het anders: wij zijn een volwaardige partner van

zijn er tientallen manieren van aanleveren: in grote dozen,

de multinationals. Zij willen zich niet bezighouden met afval;

in bigbags, in kleinere zakken, in vaten. We hebben in de

daar zijn wij veel beter in.”

ha- ven van Gent een ruime opslag van 6.000 vier- kante

Op dit moment wordt gewerkt vanuit drie vestigingen en

meter, dus we kunnen genoeg poeder kwijt. Maar iets meer

zijn er ambities om verder te groeien dan de ongeveer

uniformiteit in aanleveren zou welkom zijn.”

Jaargids 2023

53


Lagere energie – Hogere winst Probeer onze nieuwe rekentool en zorg voor een revolutie en inzicht in de prestaties van uw coatinglijn

54

Jaargids 2023


VERDUURZAMING

“Duurzaamheid vereist ook investeringen van onze klanten” Wijnand Bruinsma van Akzo Nobel zet hoog in. Niet alleen zijn bedrijf Akzo Nobel moet duurzaam zijn, ook de keten waarmee het bedrijf werkt moet zich bewust worden van de uitdagingen. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanwege economische kansen. Ook buiten de verf- en coating-sector. “Kernuitdaging is eigenlijk het koolstofvrij maken van de waardeketen.” Uit: vakblad OT Akzo Nobel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen aan-

tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstellingen

gekondigd voor zijn coating-business. Het bedrijf streeft

te bereiken, wil Akzo Nobel verschil- lende maatregelen

er- naar om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 42 procent

implementeren, zoals het verhogen van het gebruik van

te verminderen ten opzichte van de basislijn van 2020, en

hernieuwbare energie, het verbeteren van de energie-ef-

Jaargids 2023

55


Contactloos Laagdikte meten

UW POEDERCOATING EXPERT

• Persoonlijk contact • Kwalitatieve poedercoatings • Lokale productie en R&D afdeling • Groot gamma aan voorraadproducten • Op maat gemaakte producten • Snelle & vlotte levering • Wereldwijd netwerk Paintchecker MOBILE INFRARED

Paintchecker MOBILE LASER

www.naumetrics.nl +31(0)743490022 • sales@naumetrics.nl

Straalinstallaties HEVAMI Oppervlaktetechniek B.V. www.hevami.nl Tel.: 0413-376602 Pater van den Elsenlaan 51 NL-5462 GG Veghel

56

Jaargids 2023

VOOR BESTELLINGEN OF VRAGEN +32 (0) 9 326 79 20 www.theprotechgroup.com

Oxyplast Belgium NV Hulsdonk 35 9042 Gent-Mendonk


VERDUURZAMING

Akzo Nobel-duurzaamheidschef Wijnand Bruinsma ficiëntie van zijn activiteiten en het ontwikkelen van meer

te en bosbranden. Ik ben geen klimaatactivist. Ik geloof in

duurzame producten.

feiten en de wetenschap, en de IPCC-rapporten zijn duidelijk. De kans dat we kunnen zorgen voor een duurzame toe-

Het bedrijf streeft er ook naar om zijn waterverbruik tegen

komst wordt snel kleiner. In de veertig jaar dat ik op de pla-

2025 met 20 procent te reduceren en ervoor te zorgen dat

neet ben, is het aandeel koolstof in de atmosfeer met zo’n

in datzelfde jaar 100 procent van zijn op hout gebaseerde

25 procent gestegen. De gemiddelde temperatuur steeg

grondstoffen afkomstig is uit duurzame bronnen. Wijnand

met 0,7 of 0,8 graden. Dat klinkt misschien als weinig, maar

Bruinsma is directeur duurzaamheid bij Akzo Nobel. Tijdens

het heeft een enorme impact. Het aantal natuurrampen

de European Coatings Show in Neurenberg gaf hij zijn visie

is verdubbeld. Dit zal niet stoppen, tenzij we nu handelen.

over hoe verven en coatings een rol spelen in de duurzaam-

Maar ik voel me overweldigd door de uitdaging waarvoor

heidsdiscussie, vooral als het gaat om CO2-reductie.

we staan.”

Wat is de rol van verven en coatings in een duurzamere

Wat kan de verf- en coatingbranche daar aan bijdragen?

toekomst?

“Wat is de impact van verf en coating op het totaal aan

“Onlangs liep ik langs van die grote wind- turbines en keek

CO2? Ik heb een paar aannames gedaan en eigenlijk lijkt

ik omhoog. Ik voelde me echt overschaduwd door het for-

het maar een heel klein aandeel. Er zijn 140 productiefaci-

maat ervan en vroeg me af wat de impact van coating nu

liteiten in de wereld en die vormen maar een klein deel van

kon zijn op een enorme structuur als deze. Maar toen deed

de totale footprint. Dat is niet veel, tenzij we van perspec-

ik een stap terug en zag ik het barre klimaat waarin zo’n

tief veranderen en kijken naar de totale waardeketen van

windturbine functioneert. En dan doen coatings er wel toe.”

verf en coatings. Ik heb het over de productie van grond-

“We kennen allemaal de foto’s van over- stromingen, droog-

stoffen, verven, aanbrengen van coatings, uit- harden en de

Jaargids 2023

57


VERDUURZAMING

verwijdering ervan. Vergelijk je dat met de voetafdruk van

Hoe vullen jullie ‘groen’ concreet in?

huishoudens, dan kom je op een aantal van 70 miljoen. De

“Bij Akzo Nobel concentreren we ons op drie belangrijke

carbon footprint is even groot als die van alle huishoudens

punten. Ten eerste gaat het om klimaatverandering. Dat is

van Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, Nederland,

een enorme uitdaging is waarmee we worden geconfron-

België, Oostenrijk en Zwitserland bij elkaar. Dat is de impact

teerd, maar het biedt ook kansen omdat klanten om dit

die onze sector heeft.”

soort oplossingen vragen. Circulariteit is een ander belangrijk element. De kern van circulariteit is ervoor zorgen dat de

Is Akzo Nobel klimaatactivist aan het worden?

producten de tand des tijds doorstaan. Dat is wat wij doen.

“Nee. We worden geen NGO, we zijn nog steeds een bedrijf

Maar het is ook een uitdaging om de substraten die we ge-

en we doen zaken om geld te verdienen. Maar voor ons is

bruiken te kunnen hergebruiken. En dan is gezondheid en

duurzaamheid een belangrijke drijfveer. Van de bijna 11 mil-

welzijn een derde belangrijk gebied. We moeten de impact

jard euro omzet is 4,3 miljard afkomstig van duurzame op-

beperken door de over- gang van oplosmiddelen naar wa-

lossingen. We willen dat laten groeien, maar al 40 procent

tergedragen te maken. We moeten deel zijn van de oplos-

van de omzet komt van Sustainable Solutions en we zien

sing, niet van het probleem.”

ook onze eindmarkten in die richting evolueren. We zien dat

Jullie ambitie is groot: de CO2-uitstoot tegen 2030 met 42

veel van onze klanten zich bij ons aansluiten bij het stellen

procent verminderen. “We hebben vier ambities voor 2030.

van doelstellingen voor het koolstofarm maken om hun ei-

De eerste, en heel belangrijke, ambitie is 50 CO2-reductie in

gen ecologische voetafdruk te ver- kleinen. Ik denk dat de

onze eigen activiteiten. We zitten daarbij al op 28 procent.

energiecrisis heel duidelijk heeft gemaakt dat onze klanten

We zijn goed op weg om ons doel voor 2030 te bereiken,

ook kijken voor alternatieven met een lager energiegebruik.”

maar de grote uitdaging ligt in de keten. De tweede ambi-

58

Jaargids 2023


“We moeten de impact het afval aanzien- lijk kunnen verminderen, en ongeveer beperken door de overgang 60 procent van het afval dat we nog hebben, kunnen we zelf hergebruiken of recyclen. Ten derde willen we onze van oplosmiddelen naar inkomsten uit duurzame oplossingen laten groeien tot 50 procent. En last but not least: onze sociale inspanning. We watergedragen te maken. willen honderdduizenden mensen opleiden in samenlevinWe moeten deel zijn van gen om ons heen. Mensen met een minder bevoorrechte achtergrond op- leiden tot de schilders en wetenschappers de oplossing, niet van het van de toekomst. Maar de kernuitdaging is eigenlijk het probleem” koolstofvrij maken van de waardeketen.” tie is honderd procent circulair materiaalgebruik door her-

gebruik en recycling. In onze eigen activiteiten hebben we

Hoe gaan jullie de keten zo ver krijgen om ook koolstofvrij

ma. Dat was eerst ge- richt op sier- en houtproducten maar

te worden?

richt zich nu ook op metaal. Grappig toch, om iets tegen

“Meer dan 46 procent van onze totale CO2-voetafdruk zit

roest te beschermen met een product op waterbasis. We

bij onze leveranciers en de leveranciers van onze leveran-

moeten blijven kijken naar meer watergedragen producten

ciers. 2 procent betreft onze eigen activiteiten. Nog eens 30

en zoeken naar verschillende manieren om de hoeveelheid

procent van de footprint zit bij de toepassing bij onze klan-

oplosmiddelen te ver- minderen. Er zullen enkele industrie-

ten, en solvabiliteit en end-of-life-aspecten omvatten allebei

ën zijn waarin het erg moeilijk is of waarbij het nadelen zal

ongeveer 11 procent van de CO2- afdruk. Hoe kunnen we

hebben op andere gebieden die nog steeds oplosmiddel

de processen bij onze klant efficiënter maken? Hoe kunnen

nodig hebben. Laten we kijken naar manieren om dat op

we ze minder energie-intensief maken? Bijna 78 procent is

te vangen.”

echt gerelateerd aan de energie die wordt gebruikt om producten te maken. We hebben op 26 van onze locaties zon-

En circulariteit?

nepanelen geplaatst en er zijn lege daken en lege velden

“Ik heb veel verfresten in mijn garage die ik zo nu en dan

die we kunnen gebruiken om duurzame energie te produ-

opruim. Die breng ik naar de milieudienst en dan worden

ceren. In Europa gebruiken we 100 procent hernieuwbare

ze waarschijnlijk verbrand. Wat als we die verf konden her-

elektriciteit en in Noord-Amerika hebben we aangekondigd

gebruiken? Wat als we overge- bleven verf konden gebrui-

dat we ook daar overstappen op 100 procent hernieuwbare

ken om weer een nieuw product te maken? Dat is eigen- lijk

elektriciteit. Maar er moet meer gebeuren. Hoe kunnen we

waar het bij SikkensAlpha Recycle om draait. We gebruiken

overstappen? Denk aan warmtepompen, denk aan water-

35 procent van de gerecyclede verf om er een nieuw pro-

stof en waarschijnlijk zijn er meer goede ideeën. Elektrifica-

duct van hoge kwaliteit van te maken. Maar kijk ook verder

tie en het verkleinen van de ecologische voetafdruk zullen

dan onze eigen industrie. In andere industrieën kan sprake

essentieel zijn.”

zijn van afvalstromen die we eigenlijk heel goed in de onze zouden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld calciumcarbonaat

Is dat afdoende?

dat we uit papierslib kunnen halen, een bijproduct van de

“We hebben enige tijd geleden onze poederarme bakpro-

de papierindustrie.”

ducten gelanceerd, waardoor de uithardingstemperatuur wordt verlaagd. Door de huidige tempera- tuur te verlagen,

Wat moet de coater doen?

verminderen we het energiegebruik van onze leveranciers

“Laten we niet blijven gissen naar de CO2- voetafdruk van

en voor onze klanten. Dat bespaart niet alleen geld, maar

producten. Ik wil mensen aanmoedigen om samen te wer-

verkleint ook de ecologische voetafdruk van onze klanten.

ken voor duurzaamheid en gegevens over de CO2- voetaf-

Het over- schakelen naar een andere uithardings- techno-

druk van producten te delen. Zo kunnen we er echt voor

logie vereist ook investeringen van onze klanten, omdat ze

zorgen dat we op feiten gebaseerde beslissingen nemen en

hun lijnen en hun apparatuur moeten aanpassen. Het is dus

in de goede richting sturen. Neem deel, en laten we samen-

onze taak om ze te helpen de juiste beslissingen te nemen

werken als je nieuwe op- lossingen hebt; laten we samen in-

en te ondersteunen bij het nemen van die beslissingen.”

noveren. Grote ambities vereisen veel actie. Daarom nodig

“We hebben al een aantal jaren ons Waterway-program-

ik iedereen uit om met ons samen te werken.”

Jaargids 2023

59


JAAR

familiebedrijf

Wij beschermen vandaag de generaties van morgen

The Coatinc Company is dé pionier in metaalveredeling met een visie voor de toekomst. Bij ons draait het om het beschermen en verfraaien van metaal én om het beschermen van de komende generaties. Met een sterke focus op duurzaamheid omarmen we technologieën die niet alleen vandaag, maar ook morgen en daarna van waarde zullen zijn. Onze oppervlaktebehandelingen bieden onbegrensde mogelijkheden voor industrieën wereldwijd, terwijl we onze planeet en toekomstige generaties beschermen. Samen bouwen we aan een wereld waarin kwaliteit, innovatie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.

60

Jaargids 2023


VERDUURZAMING

Op weg naar het nieuwe verchromen Verchroomde oppervlakken verhogen de waarde, maar ook de duurzaamheid van de voertuigen of apparaten waarin ze worden gebruikt. Behalve dat ze economisch meerwaarde bieden, zijn chroomcoatings duurzame processen vanwege hun volledige recyclebaarheid en de hoge herbruikbaarheidswaarde van de metalen. Een zinvol alternatief voor conventioneel verchromen van kunststoffen is alleen mogelijk als andere uitgangschemicaliën worden gebruikt. Lakken of PVD-technologie worden echter regelmatig uitgesloten om de uitstraling van het product te behouden.

Uit: vakblad OT De huidige stand van de techniek bij het verchromen van

zonderlijk kunnen worden verwerkt. De effectpigmenten,

kunststof onderdelen is het gebruik van chroomzwavelzuur

lakcomponenten en metaalsporen vervuilen het kunststof,

bij de conditionering van de kunststoffen en van op chroom(-

zodat dit niet meer in hoogwaardige processen kan worden

VI) of chroomtrioxide gebaseerde verchromingselektroly-

gebruikt. Bij het ontwikkelen van alternatieve processen ligt

ten voor de coating. Volgens de REACH-verordening zijn

de focus daarom op het vervangen van chroomtrioxide in de

deze processen autorisatieplichtig. Het is dus relevant om

bestaande coatingprocessen, en niet op alternatieven voor

chroomtrioxide waar mogelijk te vervangen door alternatie-

het galvanische proces als geheel.

ve processen of chemicaliën zodat het risicopotentieel van het fabricageproces wordt verminderd.

Vanuit technisch oogpunt moet bij het overwegen van alternatieven voor de processtappen van het klassieke Plating on

De Duitse Vereniging Verzinkte Kunststoffen (FGK) heeft in

Plastic (POP) los worden gezien van elektrolytisch verchro-

verschillende onderzoeken alternatieven voor galvanisch

men, aangezien dezelfde chemische stof in totaal verschil-

verchromen geëvalueerd. Al met al is men in deze onder-

lende chemische toepassingen wordt gebruikt. Bij de condi-

zoeken tot de conclusie gekomen dat een alternatief voor

tionering van kunststoffen wordt de grote oxiderende kracht

het galvanisch verchromen van kunststoffen alleen kan

van chroomtrioxide gebruikt om het kunststofoppervlak

bestaan wanneer het galvanisch verchromen wordt gepro-

door oxidatie selectief af te breken en zo een basis te cre-

duceerd met andere uitgangschemicaliën. Lakafwerkingen,

ëren voor een hechtende metaallaag. Het oxidatiemedium

PVD-coatings of filmtechnieken kunnen de eigenschappen

wordt gereduceerd, maar zet zich niet in of op het onderdeel

slechts gedeeltelijk imiteren en wekken meestal een inferieu-

af. Integendeel, het beitsmedium wordt in de fabriek opnieuw

re indruk op, waardoor toepassing in hoogwaardige voertui-

verwerkt en met behulp van elektriciteit teruggewonnen,

gen, vooral in het interieur, twijfelachtig lijkt.

waarna het in het proces blijft.

DUURZAAMHEID

NULWAARDIG

Daarnaast is er het aspect duurzaamheid. Effectcoatings

Bij elektrolytisch verchromen wordt het chroomtrioxide in

of combinaties van PVD-metallisatie en coating zijn daarbij

een elektrolytisch proces echter in meerdere stappen ge-

duidelijk in het nadeel, aangezien deze materialen niet af-

reduceerd en als metallisch chroom (‘nulwaardig’) op de

Jaargids 2023

61


VERDUURZAMING

producten afgezet. Het metallische chroom heeft heel an-

uur. Juist deze langdurige testen maken het in de praktijk

dere eigenschappen dan de uitgangsstof en is onschadelijk.

moeilijk om bestaande componenten om te bouwen naar de

Chroomelektrolyten op basis van chroom(III)-verbindingen

nieuwe technologieën.

worden al enkele jaren voor verschillende toepassingen gebruikt. De FGK beoordeelt de processen die vandaag op

AFVALWATERZUIVERING

de markt beschikbaar zijn als industrieel bruikbaar. Ook het

Aan de anodezijde is er nog ontwikkelpotentieel in de tech-

probleem van kleurafwijkingen van de klassieke chroom-

niek. Voor chroom(III)-elektrolyten worden titaananoden

oppervlakken is opgelost, dankzij de nieuwste generatie

geproduceerd met een gemengde oxidecoating op basis

chroomelektrolyten, zodat een oppervlak ook bij serieleve-

van iridium en tantaal. Het belangrijkste toepassingsgebied

ring in gemengde montage kan worden gewisseld.

van deze anoden was tot nu toe de chloor-alkali-elektrolyse of waterscheiding voor de productie van waterstof. Daar-

Chroom(III)-processen verschillen echter fundamenteel van

om moet elk type anode voor gebruik in een chroom(II-

de klassieke chroom(VI)-processen. De lagen zijn aanzien-

I)-bad worden getest op geschiktheid. Ongeschikte anoden

lijk dunner en moeten altijd op een microporeuze nikkellaag

chroom(III) kunnen in het elektrolyt namelijk snel omzetten in

worden afgezet en vervolgens worden gepassiveerd om aan

chroom(VI). Helaas zijn deze anodematerialen extreem duur

de vereiste corrosie-eigenschappen te voldoen. Voor de in-

geworden.

stallatietechniek betekent dit dat voor deze processtappen extra hardware moet worden geïnstalleerd en er tijd moet

De leveranciers van het proces hebben een verkeerde in-

worden ingeruimd voor het zuiveringsproces. De contro-

schatting gemaakt van de technologie als het gaat om af-

le-inspanning neemt ook toe, omdat zowel het microporeuze

valwaterzuivering. De lichtgewicht afvalwaterzuivering, waar

nikkel als de passivering analytisch moet worden gecontro-

regelmatig reclame voor wordt gemaakt, blijkt dure en com-

leerd. Daarnaast is er een extra bewaking van de corrosiebe-

plexe technologie te zijn. De baden bevatten grote hoeveel-

stendigheid in de zoutsproeitest, gedurende minimaal 480

heden organische complexvormers om de chroomzouten te

62

Jaargids 2023


stabiliseren. Deze moeten worden afgebroken door oxidatie,

Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik

zodat ze het milieu niet schaden. UV-oxidatie is tot nu toe de

van vlekken op basis van mangaan, hoewel er ook interessan-

enige bruikbare methode gebleken. Neerslagreacties verei-

te alternatieve vlekconcepten worden getest en nagestreefd.

sen grote hoeveelheden chemicaliën, produceren veel slib

Sommige mangaanbeitsen gebruiken zuivere basische beit-

en kunnen alleen soorten afvalwater met relatief lage con-

sen op basis van zwavelzuur; andere gebruiken naast zwa-

centraties behandelen, waarbij de complexvormer meestal

velzuur methaansulfonzuur en/ of fosforzuur voor basische

in het afvalwater achterblijft. Omgekeerde osmose is een

activering. Het mangaan wordt bij het beitsen gereduceerd

nieuwe benadering om de hoeveelheid afvalwater te mini-

en doorloopt verschillende stadia van oxidatie. Voorkomen

maliseren. Het spoelwater wordt opnieuw geconcentreerd

moet worden dat het als mangaandioxide (MnO2) neerslaat

en toegevoegd aan het chroombad. Uit de eerste testen

en op de componenten achterblijft. Dit wordt onderdrukt

blijkt dat alle waardevolle stoffen in het bad in het concen-

door ‘stabilisatoren’ toe te voegen, meestal redoxkatalysato-

traat blijven en het permeaat als spoelwater kan worden

ren. Helaas zijn deze stabilisatoren erg duur en vormen ze

gebruikt. Hier kan dus ook een potentieel voor interne cycli

een relevante kostenstijging. De CFE-oplossingen moeten in

worden gebruikt.

een heroxidatiecel worden geregenereerd door middel van elektrolyse, vergelijkbaar met chroom-zwavelzuurbeitsen.

De meerkosten voor verchromen met chroom(III)-elektroly-

Loodof niobiumanoden gecoat met platina worden gebruikt

ten zijn relevant vanwege bovenstaande punten. Al in 2015

als anodematerialen. Terwijl de loden anoden vaker moeten

werd op het FGK-event Chrom 2020 een overzicht gegeven

worden onderhouden en gereinigd, bestaat bij de niobium

van de kosten van chroom(III)-processen. Inmiddels is duidelijk dat alleen al door de chroom(III)coating de kosten van het

De meeste galvanobedrijven het type onderdeel dat moet worden gecoat. hebben zich uitgesproken OVERGANGSPERIODE voor de overstap op de De meeste galvanobedrijven hebben zich uitgesproken voor de overstap op de chroom(III)-technologie en hebben een chroom(III)-technologie en een vervangingsplan opgesteld dat door ECHA (het Europees vervangingsplan opgesteld. Agentschap voor chemische stoffen) als geloofwaardig onderdeel met vijf tot vijftien procent stijgen, afhankelijk van

dan wel realistisch is geclassificeerd. Dit plan voorziet in een periode van minimaal acht jaar voor een volledige omscha-

anodes het risico van ondercorrosie van de actieve platina-

keling naar chroom(III)-processen. Behalve problemen met

laag en daarmee het falen van de zeer dure anoden. Welk

betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen aan de gal-

systeem zal zegevieren, is nog niet te zeggen. Het lijkt echter

vaniseerwerkplaatsen zijn de complexe kwalificatietests en

duidelijk dat de nieuwe beitssystemen meer elektriciteit no-

conversieprocessen van de autofabrikanten redenen voor

dig hebben voor de regeneratie, aangezien de CFE ook bij

deze overgangsperiode. Zelfs vandaag de dag is de overgro-

stilstand van de machine merkbaar daalt en eerst moet wor-

te meerderheid van de verchroomde componenten klassiek

den geregenereerd voordat de productie kan starten.

gecoat, hoewel bijna alle galvanische bedrijven in staat zijn om chroom(III)-oppervlakken te produceren. Pas wanneer

UITDAGING

autofabrikanten van model veranderen, zullen ze geleidelijk

De eerste componenten van het CFE-proces zijn nu in se-

chroom(VI)-oppervlakken vervangen.

rieproductie gegaan. De ontwikkeling van pure ABS-componenten is geavanceerder dan die van PC/ABSmengsels of

Helaas ligt het ontwikkelingsniveau van de conditionerings-

meercomponenten-componenten. Vooral temperatuurver-

processen voor kunststoffen ver achter bij dat van elek-

anderingstests tonen de zwakte van de nieuwe beitsen aan.

trolyten. Zoals vermeld, is in het beitsproces een sterk oxi-

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat resten van de gebruikte

datiemiddel vereist dat de butadieen-componenten op het

zwelmiddelen, die nodig zijn voor een betere ‘beitsbaarheid’,

oppervlak oxideert en het oppervlak ruw maakt. Tegelijker-

de stabiliteit van de kunststofmatrix verzwakken en zo het

tijd moet de styreenmatrix worden gepolariseerd en dus ont-

bezwijken ervan bevorderen. Zeekraal vormt ook een na-

vankelijk worden gemaakt voor de palladiumactivator.

deel bij de behandeling van afvalwater. Dit zijn niet-vluchtige organische oplosmiddelen die een hoge CZV-belasting

Jaargids 2023

63


Leading surface finishing solutions Functional, decorative, sustainable

No matter what the industry – we have the right solution In de wereld van de oppervlakte behandeling staat functionaliteit en design centraal. Hierin hoeft het één niet onder te doen voor het ander en daarom is het onze missie om ervoor te zorgen dat onze afnemers het beste van beiden krijgen. Voor elke processtap in de oppervlakte behandeling biedt MKS een scala aan secuur op elkaar afgestemde processen aan. Van voorbehandeling tot en met de nabehandeling. Ook bevat ons assortiment diverse strippers voor coatings, zodat het basismateriaal niet aangetast wordt en (dure)onderdelen herbruikt kunnen worden. Al meer dan 100 jaar ontwikkelen wij technologieën voor diverse industrieën die oppervlakte behandeling mogelijk maken en hebben aangetoond dat wij een betrouwbare partner zijn voor duizenden afnemers wereldwijd.

Atotech an MKS Brand sales.nl@atotech.com 64

Jaargids 2023

www.atotech.com


VERDUURZAMING (chemisch zuurstofverbruik) produceren en die niet kunnen worden behandeld in het klassieke galvanische afvalwatersysteem. Het is dan ook een ontwikkelingsdoel om van deze stoffen af te zien. Een belangrijk punt van de proeven zal ook de keuze van de isolatie zijn. De coatings op de frames die voorheen werden gebruikt bij het galvaniseren van kunststof, hebben de neiging om te metaliseren in het CFE-proces. Verschillende aanbieders hebben daarom nieuwe systemen ontwikkeld die dit moeten voorkomen. Voor een ombouwproces betekent dit echter dat alle frames moeten worden vervangen. Naast de financiële last voor de coater is dit een logistieke uitdaging, aangezien in extreme gevallen de productie binnen zeer korte tijd zou moeten worden omgeschakeld naar serieproductie.

HARMONIE Een definitieve analyse van de kosten van CFE-beitsen is op dit moment niet te realiseren, aangezien de verschillende mangaanbeitsen verschillende processtappen vereisen, met zeer variabele kosten. Het doel van de praktijktest van de CFEvoorbehandeling is dan ook om in eerste instantie een betrouwbare serieproductie mogelijk te maken, parallel aan het klassieke beitsen. In de tweede stap, vergelijkbaar met het elektrolytisch verchromen, moeten de proceskosten worden verlaagd door het proces te optimaliseren. Naast ABS en PC/ABS-blends worden ook polyamide componenten op grotere schaal galvanisch afgewerkt. Deze componenten worden heel vaak gebruikt in gebieden waar naast het decoratieve oppervlak ook een hoge mechanische stabiliteit van het onderdeel vereist is, zoals voor binnendeurbedieningen in de voertuigdeur. Aangezien polyamiden de neiging hebben om de amidebinding in zure media te hydrolyseren, zijn de chroomvrije beitsen voor deze materialen gebaseerd op zure mengsels. In tegenstelling tot het beitsen met chroom-zwavelzuur wordt het materiaal niet geoxideerd; alleen het oppervlak zwelt op. Het is belangrijk dat overtollig zuur na het zwellen van het oppervlak wordt verwijderd, zodat het polyamide in het basismateriaal van het onderdeel niet kan verzwakken. De kunststofgalvanisatiebedrijven in Europa hebben de uitdaging van de REACh-verordening serieus genomen en werken aan de ontwikkeling van het chroomtrioxidevrije proces voor het coaten van kunststoffen. In een volgende stap zal het galvaniseren van kunststof het gebruik van gerecycled materiaal afdwingen en zo een gesloten materiaalkringloop mogelijk maken, zelfs

economisch aantrekkelijk maakt. Verchroomde kunststof

na het einde van de levensduur van de componenten. Het is

onderdelen laten zien dat rendabiliteit, waarde en duurzaam-

vandaag de dag al duidelijk dat het hoge aandeel recycleba-

heid geen tegenpolen zijn, maar in harmonie met elkaar kun-

re materialen op het echte metalen oppervlak recycling ook

nen bestaan.

Jaargids 2023

65


AGENDA

SGA-VAKDAGEN

POLYCLOSE 2024

Dé ontmoetingsplek waar de schilderbranche samenkomt.

De honderden exposanten uit tientallen landen doen er iede-

Een compleet en volledig aanbod uit de branche wordt ge-

re twee jaar weer alles aan om van Polyclose, in Gent/België,

presenteerd. Onderhoud, duurzaamheid en efficiënt werken

een volwaardige vakbeurs te maken. Met als eerste editie in

zijn thema’s die je dit jaar terug ziet op de beurs. Door samen

1991, profileert Polyclose zich inmiddels als het grootste eve-

te werken met exposanten en partners komen we tot de

nement in de Benelux op het gebied van raam-, deur-, zon-

beste initiatieven! Je kunt uw kennis bijspijkeren en inspiratie

wering-, gevel- en toegangstechniek. Polyclose staat voor

op doen.

alles wat open en dicht gaat en biedt een overzicht van alle

Na een bezoek aan de vakbeurs ben

bewegende elementen aan en in de gevel inclusief poorten

je op de hoogte van de laatste trends

en hekken. Het aanbod is uitgebreid

en ontwikkelingen en ga je met nieu-

maar perfect op elkaar afgestemd.

we ideeën voor de toekomst naar huis.

Bovendien vindt u hier in Gent de al-

Locatie: Evenementenhal Gorinchem.

lernieuwste trends, de boeiendste in-

07-11-2023 - 09-11-2023

17-01-2024 - 19-01-2024

novaties en de grootste marktspelers. Meer informatie: https://www.schildersvakdagen.nl/ Meer informatie: https://polyclose.be/nl

PRECISIEBEURS 2023 15-11-2023 - 16-11-2023

ESEF MAAKINDUSTRIE 2024

Van micrometer naar picometer. De vraag naar nog nauw-

12-03-2024 - 15-03-2024

keuriger en kleiner meten, produceren en construeren stijgt

ESEF Maakindustrie is de vakbeurs voor maakoplossingen.

al jaren onverminderd. Producten en technologieën worden

OEM-bedrijven, productontwikkelaars en inkopers kunnen

bovendien steeds complexer en slimmer. Precisietechnolo-

hier terecht voor nieuwe materialen,

gie is dan ook razendsnel uitgegroeid tot dé stabiele basis

componenten,

van vele apparaten en componenten om ons heen. Niet voor

ductinnovaties en flexibele oplossin-

niets vormt precisietechnologie een van de fundamenten

gen waarmee vraagstukken rondom

voor de Nederlandse kennis- en innovatie-economie.

inkoop en productie worden beant-

De Precisiebeurs is de vakbeurs voor de gehele precisie-

woord.

toepassingen,

pro-

technologie waardeketen: van mechatronic engineering & systems, metrology, vacuum & clean, micro processing &

Meer informatie: https://event.maakindustrie.nl/

motion, laser & photonics tot en met production for high precision De samenwerkingen van de Precisiebeurs met Big Science

TECHNISHOW 2024

projecten, maar ook met grote internationale OEMs hebben

12-03-2024 - 15-03-2024

voor een groot aantal opdrachten aan het bedrijfsleven ge-

In maart 2024 vormt de Utrechtse Koninklijke Jaarbeurs hét

zorgd en doen dat nog steeds. De grens van precisietech-

platform van de maakindustrie in de Benelux. Hiermee keert

nologie is echter nog lang niet bereikt. Ontmoeten, samen-

TechniShow terug naar het voorjaar, traditioneel hét mo-

werken en kennisdelen zijn onmisbaar om mee te gaan in

ment dat TechniShow de deuren opent. Als vanouds komt

snelle technologische ontwikkelingen. Tijdens de 21e editie

de gehele maakindustrie bij elkaar

ontmoet u dan ook dé top vanuit het

tijdens deze meest toonaangevende

bedrijfsleven,

opleidingsinstituten,

vakbeurs voor innovatieve industriële

overheidsinstanties, technische uni-

productietechnologie in de Benelux. In

versiteiten en incubator programma’s.

vier dagen tijd brengt het op een unie-

Locatie: Brabanthallen, Den Bosch.

ke manier vraag en aanbod samen.

Meer informatie: https://precisiebeurs.nl/

Meer informatie: https://event.technishow.nl/

66

Jaargids 2023


PAINTEXPO 2024

09-04-2024 - 12-04-2024 PaintExpo vindt om de twee jaar plaats in Karlsruhe als een

SURFACE TECHNOLOGY DUITSLAND 2024 04-06-2024 - 06-06-2024

showcase voor innovaties, toepassingen, toekomstige tech-

Internationale vakbeurs voor oppervlaktetechnologie. Als

nologieën en trends die alle aspecten van industriële coating

enige horizontaal gepositioneerde vakbeurs van het jaar

bestrijken. De vakbeurs bestrijkt het gehele aanbod van in-

biedt SurfaceTechnology DUITSLAND

ternationale producten en diensten in de supply chain voor

met zijn gevarieerde ondersteunende

industriële coatingtechnologie . Het

programma een ideale basis voor het

brede productspectrum strekt zich uit

uitbreiden van uw netwerken, het be-

van spuitpistolen, apparatuur en mate-

vorderen van kennisoverdracht en het

rialen tot automatiseringstechnologie.

zakendoen met elkaar. Locatie: Messe

Locatie: Exhibition Centre Karlsruhe.

Stuttgart.

Meer informatie: https://www.paintexpo.de/en/

Meer informatie: https://www.surface-technology-germany.de/en/

MAINTENANCE 2024 16-04-2024 - 18-04-2024

Maintenance Gorinchem is meer dan een vakbeurs. Het is een beurs waar beleving, demonstraties en innovaties een centrale plek hebben. Krijg onder andere antwoord op kwesties zoals hoe toepasbare technologie en werkwijzen om uw productieproces efficiënter en veiliger te maken. Ontmoet tijdens deze beurs uw netwerk en leg nieuwe contacten. Deze beurs is in samenwerking met Worksafe zo komt onderhoud en veiligheid samen op één beursvloer. Bezoek op 16, 17 of 18 april 2024 vakbeurs Maintenance in Evenementenhal Gorinchem. Meer informatie: https://www.maintenance-gorinchem.com/

Jaargids 2023

67


What we do is high tech finishing

Jouw totaalpartner in ( corrosieberscherming )

Wij zijn gespecialiseerd in verzinken en poedercoaten op diverse ondergronden, zoals verzinkt staal, aluminium, roestvast staal en zelfs onbehandeld (blank) staal.

Meer info of een vrijblijvende offerte?

68

Jaargids 2023

Ga naar wecoat.net


WANNEER WELKE OPPERVLAKTEBEHANDELING

Wanneer welke oppervlaktebehandeling Oppervlaktebehandelingen van materialen is een zeer divers vakgebied. Via onderstaande beschrijvingen helpen we u op weg naar het kiezen van een juiste oppervlaktebehandeling. Bron: Vereniging ION

VOORBEHANDELING

ten tweede kunnen ze volgende processen vervuilen en/of

Onder voorbehandelen wordt verstaan alle handelingen

verstoren (b.v. vet vervuilt het straalmiddel, dat op zijn beurt

voorafgaand aan het aanbrengen van deklagen. Het opper-

weer het te stralen oppervlak verontreinigt). Er zijn vele ma-

vlak moet voldoen aan bepaalde functionele eisen (b.v. ruw-

nieren om te ontvetten, waarvan we er hier een aantal noe-

heid, hardheid, afrondingen, maatvoering) en er moet ge-

men:

zorgd worden voor een goede hechting van de deklaag. Bij

Solventreinigen

het onderstaande overzicht maken we daarom onderscheid

Dampontvetten

in voorbehandelingen, die de oppervlaktegesteldheid betref-

Alkalisch reinigen

fen en voorbehandelingen ten behoeve van het verkrijgen

Zuur reinigen

van een goede hechting van deklagen.

Elektrolytisch ontvetten

De keuze van de voorbehandeling hangt onder meer af van

Ultrasoon reinigen

de gewenste deklaag, de vereiste reinheidsgraad, de aard/

Emulsie reinigen

vorm/dimensionering/seriegrootte van de te behandelen objecten en de gevraagde oppervlaktegesteldheid.

De uitvoering kan afhankelijk van het proces handmatig, m.b.v. (hoge)drukspuit, d.m.v. sproeien of in een bad plaats-

VOORBEHANDELING VOOR DE OPPERVLAKTEGESTELDHEID VAN HET BASISMATERIAAL

vinden. Combinaties van deze technieken zijn ook mogelijk. Reinigen en ontvetten is veelal de eerste stap in de totale voorbehandelingsreeks. Faktoren die de kwaliteit van de rei-

Ontbramen, verwijderen van lasspetters, scherpe randen

niging beïnvloeden zijn: reinigingsmiddel, temperatuur, agita-

enzovoort.

tie (badbeweging) en behandelingsduur.

Slijpen Borstelen

Chemische voorbehandeling

Mechanisch polijsten

Chemische voorbehandeling is een proces dat tot doel heeft

Chemisch polijsten

het metaaloppervlak geschikt te maken voor de applicatie

Elektrolytisch polijsten

van een (organische) deklaag. Afhankelijk van het gekozen

Thermische behandeling

proces bestaat een chemische voorbehandeling uit een aantal stappen:

VOORBEHANDELING VOOR HECHTING VAN DEKLAGEN

Ontvetten

Reinigen en ontvetten

Beitsen

Het verwijderen van vet, smeer, oliën enz. dient als eerste

Spoelen

reiniging uitgevoerd te worden. Ten eerste omdat deze ver-

Aanbrengen conversielaag

ontreinigingen direct een slechte hechting veroorzaken en

Spoelen

Spoelen

Jaargids 2023

69


Kom voor het voetlicht met de INFORMATION nieuwsbrief! Kom via de digitale nieuwsbrief van Vereniging ION in contact met meer dan 2.100 beslissers die werkzaam zijn binnen de oppervlaktebehandelende industrie. 19 keer per jaar ontvangen zij de belangrijkste nieuwsitems uit de sector. Interesse? Vraag de mediakaart aan. Bel met Robbin Hofman (070) 399 00 00 of stuur een e-mail naar robbin@jetvertising.nl.

UW TOTAAL LEVERANCIER VOOR:

Technisch polijsten

Contacteer ons voor: • Advies • Proeven • Demonstraties • Loondienst

Solvent reinigen

Ultrasoon reinigen

WWW.KEMET-EUROPE.COM

Oude Moerstraatsebaan 110 | 4614 RS Bergen op Zoom | +31(0)164 - 27 17 00 | info@kemet-europe.com 70

Jaargids 2023


WANNEER WELKE OPPERVLAKTEBEHANDELING Chemische voorbehandeling kan worden uitgevoerd in een badenreeks of in een sproeitunnel. Al naar gelang de gewenste kwaliteit kan worden gekozen voor meerderere spoelstappen, spoelen met gedemineraliseerd water (meestal als laatste spoeling), een combinatie van ontvetten èn aanbrengen van de conversielaag in dezelfde processtap, het type conversielaag (ijzerfosfateren, zinkfosfateren, chromateren, zirkoniseren, silaneren) enz.

Mechanische voorbehandeling Hieronder vallen bewerkingen als stralen, schuren, slijpen en borstelen. Het metaal wordt ontdaan van oxides, eventuele walsen gloeihuid en het oppervlak wordt opgeruwd. De reinheidsgraad en de mate van opruwing zijn afhankelijk van de toegepaste methode en materialen. Zo is met stralen

Door Matt Artz op Unsplash

een hogere reinheid te verkrijgen dan met schuren, slijpen en borstelen. Stralen wordt veelal gebruikt bij

zijn er ook anodiseerprocessen voor zink, magnesium, titaan

de voorbehandeling van staal.

en tantaal.

Zink, aluminium en roestvast staal kunnen ook gestraald worden. Dit wordt uitgevoerd met aangepaste druk en met

Hardanodiseren

niet-metallische, fijnkorrelige straalmiddelen. Men noemt dit

Hardanodiseren wordt voor technische doeleinden gebruikt.

veelal aanstralen.

Hierbij verkrijgt men dikke en zeer slijtvaste lagen op het op-

ANODISEREN

pervlak van aluminium werkstukken. Vroeger was het verkrijgen van slijtvaste lagen op aluminium alléén mogelijk door

Aluminium is een licht metaal, relatief zacht en in zuivere toe-

hardverchromen en in beperkte mate door vlamspuiten. De

stand zilverwit. Hoewel het een onedel metaal is corrodeert

hardanodiseerprocessen hebben echter deze andere mo-

het zeer langzaam aan de lucht. Dit komt omdat het van na-

gelijkheden voor een groot deel verdrongen. Voor bewegen-

ture bedekt wordt met een zeer dunne en gesloten oxidefilm,

de machinedelen kunnen hardanodiseerlagen bovendien

die zo dun is (ongeveer 0,05 µm) dat hij onzichtbaar is. Om

worden gecombineerd met een glijlak of een droog smeer-

deze natuurlijke oxidefilm langs kunstmatige weg dikker en

middel, zoals PTFE (Teflon).

sterker te maken (verbetering van de corrosieweerstand van aluminium) wordt het materiaal geanodiseerd. Bij het anodi-

EMAILLEREN

seren wordt het aluminium als anode geschakeld in een bad

Emailleren is het opsmelten van een glasachtige deklaag op

met verdund zwavelzuur of chroomzuur gehangen. Aan de

materialen, waarvan de belangrijkste zijn: plaatstaal, alumi-

anode (het werkstuk, vandaar de naam anodiseren) ont-

nium, gietijzer, roestvast staal, koper en glas. In Engeland

wikkelt zich atomaire zuurstof, die zeer reactief is en op het

heet emailleren “vitrious enamelling”, de Amerikanen zeggen

aluminium inwerkt. Daarbij wordt een oxidelaag gevormd die

“porcelain enamelling”, de Fransen noemen het “émaillage”

dikker is dan de natuurlijke oxidefilm. Deze oxidelaag geeft

en in Duitsland “Emaillierung”.

verfraaiing en bescherming van het aluminium. De Nederlandse norm omschrijft email (en niet emaille) als Afhankelijk van het gewenste uiterlijk wordt mechanisch-

volgt: “Een door smelten of fritten (zie onder) ontstane gla-

(gepolijst) of chemisch (geglansd) voorbehandeld. Hiermee

sachtige massa met een anorganische, in hoofdzaak oxidi-

wordt de glans van de anodiseerlaag beïnvloed. Naast blank

sche samenstelling, die in 1 of meerdere lagen, met verschil-

(kleurloos) anodiseren zijn er een aantal mogelijkheden om

lende toevoegingen op voorwerpen van metaal of glas is

een gekleurde anodiseerlaag te verkrijgen. Naast aluminium

aangebracht en daarna bij temperaturen boven 450 ºC kan

Jaargids 2023

71


WANNEER WELKE OPPERVLAKTEBEHANDELING worden of is gesmolten”. Eigenschappen van email: hard slijtvast een goede hechting niet stootvast een hoge chemicaliënresistentie zeer corrosievast glad en daardoor gemakkelijk te reinigen in vele kleuren en strukturen aan te brengen langdurig kleur- en glansbehoud hittebestendig (afhankelijk van de verwerkingstemperatuur) tot ca 800 ºC (speciale keramische soorten tot ca 1350 ºC) onbrandbaar De eigenschappen kunnen door middel van de samenstel-

Door Jamie Morrison op Unsplash

ling van de frit ingesteld worden op de specifieke toepassing van het te emailleren object. De stoffen waaruit email wordt

metaal wordt gelegeerd (bijv. goud, messing en brons) of er

opgebouwd zijn:

worden stoffen aan het bad toegevoegd (bijv. nikkelcompo-

oxiden (van o.a. silicium, borium, fosfor, kobalt, nikkel, koper)

sieten). De toepassingen zijn legio:

dekkinggevende verbindingen (fluorhoudende producten,

Verfraaiing van het oppervlak

antimoon-, zirkoon- en titaanoxide)

Verbetering van hardheid, slijtvastheid

pigmenten (voornamelijk onedele metaaloxiden)

Glij- en smeereigenschappen

Voor de bereiding worden deze grondstoffen in een bepaal-

Elektrische geleidbaarheid, contactweerstand, warmte-

de verhouding met elkaar gemengd en gesmolten. Vervol-

geleidbaarheid

gens wordt deze smelt snel afgekoeld door het in water uit te

Chemische bestendigheid

gieten (het zgn. schrikken). De hierdoor ontstane korrelvorm

Op maat brengen van versleten onderdelen

noemt men “frit”. Men kan de smelt ook tussen gekoelde, stalen rollen laten lopen. Hierbij ontstaat een brede band, die

De processen anodiseren en elektroforetisch lakken beho-

wordt gebroken in vlokken of flakes. Daarna worden deze

ren ook tot de techniek van het galvaniseren maar worden

korrels of flakes gemalen om ze te kunnen gebruiken voor

afzonderlijk beschreven.

het aanbrengen van een emaillaag.

Naast het elektrolytisch neerslaan van metalen is er ook de

GALVANISEREN

stroomloze methode voor het neerslaan van metalen. Dat wordt ook “autokatalytisch” genoemd en wordt uitgevoerd

Galvanotechniek is het langs elektrolytische weg aanbren-

met o.a. koper, nikkel en goud. Bij de stroomloze metaalneer-

gen van een hechtende metaallaag op een elektrode (sub-

slag ontstaat over het gehele opppervlak (ook inwendige op-

straat) met het doel het oppervlak daarvan eigenschappen

pervlakken) een gelijkmatige metaallaag.

of afmetingen te geven, afwijkend van die van het ondergrondmetaal.

(NAT)LAKKEN

In de elektrolyt-oplossing bevindt zich het metaalzout van het

Onder (nat)lakken wordt verstaan het aanbrengen van verf,

aan te brengen metaal (bijv. nikkel, tin, goud, zink, zilver enz.).

lak of coating. Verf is opgebouwd uit het bindmiddel (de ba-

In het procesbad hangen anoden van het aan te brengen

sis, het belangrijkste bestanddeel en veelal wordt de naam

metaal, het te behandelen voorwerp wordt in het bad gehan-

van een verf daaraan ontleend), pigmenten, vulstoffen, ad-

gen en als kathode geschakeld. Vanuit een gelijkstroombron

ditieven, verharder (bij 2-componentverven) en oplos- en

wordt stroom doorgevoerd en het metaal slaat neer op het

verdunningsmiddelen. Verf dient ter bescherming en/of

vorwerp (de kathode). Aan de anode gaat het aan te brengen

verfraaiing van een scala aan ondergronden (zoals metaal,

metaal in oplossing. Een uitzondering is chroom, dat vanuit

hout, kunststof, steen, beton, glas en zelfs op asfalt) en toe-

chroomzuur wordt neergeslagen.

passingsgebieden (automotive, industrie, (interieur)bouw,

Er worden vaak verschillende metaallagen op elkaar aan-

vliegtuigbouw, scheepvaart, off-shore enz.).

gebracht om optimale eigenschappen te verkrijgen. Of een

72

Jaargids 2023


Het bindmiddel geeft samenhang aan de verf, houdt de ver-

(vergelijkbaar met de samenstelling van verf, maar zònder

schillende bestanddelen bij elkaar, zorgt voor filmvorming en

oplosmiddelen). Er zijn vele toepassingsgebieden:

hechting. Veel toegepast bindmiddelen zijn alkydhars, epoxy,

staalconstructies

polyurethaan en acrylaat.

aluminium kozijnen, -ramen en -deuren

Pigmenten en vulstoffen geven de verf bepaalde eigen-

kantoormeubilair

schappen zoals kleur, dekking, corrosiewering, sterkte, ef-

stalen hekwerken

fect (bijv. metallic), reflecterend, antifouling enz.

verlichtingsarmaturen

Hulpstoffen (additieven) worden toegevoegd om de verf ei-

radiatoren

genschappen als elasticiteit, hardheid, krasvastheid, corro-

auto-onderdelen

siewering, buitenduurzaamheid te geven en kunnen bijv. de

landbouwmachines

droging beïnvloeden.

fietsen

Oplos- en verdunningsmiddelen dienen om de verf verwerk-

pen. Er zijn verschillende groepen oplosmiddelen: Alifatische-

ER ZIJN TWEE BELANGRIJKE APPLICATIEMETHODEN OM TE POEDERCOATEN

en aromatische oplosmiddelen, alcoholen, esters, alkanonen

Elektrostatisch spuiten

en water.

Bij elektrostatische applicatie gebruikt men hoofdzakelijk

Het aanbrengen van verf kan op veel verschillende manieren.

thermohardende poeders. Dat zijn poeders, die na het smel-

Spuitapplicatie, kwasten, rollen, borstelen, gieten, dompelen,

ten bij de hoge temperatuur in de moffeloven uitharden en

walsen. Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen en de

door een volgende verhitting niet meer zacht of vloeibaar

keuze ervan wordt afgestemd op het te behandelen object,

kunnen worden gemaakt (thermoharders). Het poeder

de grootte, het aantal en ook de locatie waar de appicatie

wordt pneumatisch naar het spuitpistool getransporteerd

moet worden uitgevoerd.

en bij de spuitopening m.b.v. hoogspanning elektrostatisch

baar (geschikt voor applicatie) te maken. Tijdens de droging en uitharding moeten deze (liefst zo snel mogelijk) verdam-

opgeladen. Het te spuiten object wordt geaard, is daardoor

Elektroforese

tegengesteld geladen en trekt de poederdeeltjes naar zich

Een bijzondere vorm van natlakken is Elektroforese. Elektro-

toe. Vervolgens wordt het poeder in de moffeloven gesmol-

forese lak wordt ook wel elektrodepositielak of electrocoa-

ten en uitgehard.

ting genoemd. Het is een speciale uitvoering van het dompelprocedé, waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale

Wervelsinteren

watergedragen lakken, die onder invloed van een opgelegd

Bij wervelsinteren gebruikt men thermoplastische poeders.

spanningsverschil neerslaan op het metalen object (het pro-

Deze smelten bij verhitting, maar daarbij treedt geen chemi-

ces is verwant aan galvanotechniek). Zijn verfdeeltjes nega-

sche reactie op (verharding). Als ze na afkoeling zijn verhard,

tief geladen, dan bewegen ze naar de anode en spreken we

kan men ze door opnieuw verwarmen weer zacht maken

van “anaforese”. Worden de verfdeeltjes positief geladen,

(thermoplasten). Het poeder bevindt zich in een bak met

dan noemen we het proces “kataforese”, ook wel “KTL” ge-

poreuse bodem waardoor lucht wordt ingeblazen. Het poe-

noemd. Elektroforetisch lakken geeft een uniforme laag, ook

der gaat zich als een vloeistof gedragen. Het te behandelen

op de binnenzijde van holle produkten. Deze lakken hebben

voorwerp wordt verhit en vervolgens in het “poederbad” ge-

goede corrosiewerende eigenschappen. De dikte van de lak

dompeld. Daarbij smelt het poeder op het voorwerp en na

varieert van 15 – 50 micrometer.

afkoeling is de coating hard geworden.

POEDERCOATEN

THERMISCH SPUITEN

Een poedercoating is een laklaag die als poeder wordt opge-

Onder thermisch spuiten vallen een aantal technieken, waar-

bracht en die door verwarmen uitvloeit tot een gesloten laag.

mee een gesmolten metaal of kunststof op een substraat

In het begin van de ontwikkeling van poedercoatings werd

wordt gespoten, met het doel om dat substraat bepaalde

veel geëxperimenteerd met epoxies. Het proces werd daar-

eigenschappen mee te geven, zoals:

om epoxeren genoemd, een naam die nog steeds gebruikt

Corrosiebestendigheid

wordt. Tegenwoordig zijn er verschillende bindmiddelen voor

Slijtvastheid

poedercoatings zoals polyesters, acrylaten, polyurethanen

Hittebestendigheid

en epoxy-polyesters. Naast het bindmiddel bevat een poe-

Verbeteren van elektrische- of warmtegeleiding

dercoating pigmenten, verharders, additieven en vulstoffen

Repareren van versleten onderdelen

Jaargids 2023

73


WANNEER WELKE OPPERVLAKTEBEHANDELING THERMISCH VERZINKEN Bij het thermische verzinken wordt het te behandelen voorwerp (staal), na een voorbehandeling te hebben ondergaan, in zijn geheel ondergedompeld in vloeibaar zink. Verzinken wordt doorgaans uitgevoerd bij temperaturen van 450 ºC. Het staal gaat daarbij een reactie aan met het zink, waarbij zink-ijzer legeringslagen gevormd worden. De bovenste laag bestaat meestal uit vrijwel zuiver zink (de samenstelling hiervan is dezelfde als die van het zinkbad), hetgeen een fraai glanzend uiterlijk heeft. Op de zuivere zinklaag wordt door invloed van de atmosfeer een stabiele en beschermende patina laag gevormd. Daardoor verdwijnt het glanzende uiterlijk na verloop van tijd. Vanwege het onedele karakter van zink ten opzichte van staal offert zink zich in bepaalde omstandigheden op en beschermt daarmee plekken waar de zink ontbreekt door bijvoorbeeld beschadiging of bewerking achteraf. De zinklaagdikte is o.a. afhankelijk van de samenstelling van het staal, de verblijftijd in het bad, de temperatuur en de samenstelling van het zinkbad.

VACUÜMTECHNIEKEN Diverse technieken voor het aanbrengen van metalen, legeringen, metaalverbindingen en niet-metalen in een meer of minder diep vacuüm vallen onder de noemer Vacuümtechnieken. De benamingen voor deze processen overlappen elkaar gedeeltelijk: Opdampen Sputteren Door Valentin Salja op Unsplash

Ion-plating Physical Vapour Deposition (PVD)

Er zijn diverse applicatietechnieken waaronder vlamboog-

Chemical Vapour Deposition (CVD)

spuiten, plasmaspuiten, autogeen draad of -poederspuiten,

Ionimplantatie

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel = hogesnelheid-spuiten), detonatiespuiten e.a.

Opdampen

Één techniek ervan echter willen we kort nader belichten

Opdampen van metaal is het in het vacuüm bij hoge tempe-

nl. het zinkspuiten. Zinkspuiten is uitgevonden door dr. M.U.

ratuur verdampen van het op te brengen metaal (evaporant),

Schoop en wordt daarom ook wel schooperen genoemd.

waarna dit neerslaat op een koud of vrijwel koud substraat.

Het zinkspuiten wordt vrijwel altijd toegepast (op staal) vanwege de goede corrosiewerende eigenschap.

Sputteren

Een schoopeerlaag wordt aangebracht in laagdiktes van ca.

In een niet al te diep vacuüm, 10-1 Pa voor diodesputteren en

25 – 80 µm, is stoot- en slijtvast en enigszins ruw en poreus.

1,0-0,01 Pa voor triodesputteren, veroorzaakt een elektrisch

Vanwege deze porositeit wordt er meestal aanvullend een

veld van 1-5 kV ionisatie van het aanwezige gas. Er ontstaat

organische deklaag aangebracht. De poreuse struktuur van

een glimontlading, waarbij de (negatieve) elektronen zich

de schoopeerlaag geeft hiervoor een zeer goede hechting.

naar de anode begeven en de positieve ionen naar de ka-

In plaats van zink worden, vanwege de hogere weerstand

thode. Deze gasionen zijn de sputterionen, die de kathode,

tegen corrosie, ook aluminium en zink-aluminium legeringen

welke bestaat uit het te eroderen materiaal, bombarderen.

toegepast. Hierbij worden meestal hogere laagdiktes (150

De uit de kathode vrijgemaakte metaalatomen slaan vervol-

µm en meer) aangebracht dan bij het schooperen. Ook deze

gens neer op het soms verwarmde substraat.

lagen kunnen aansluitend van een organische deklaag of impregneer worden voorzien.

74

Jaargids 2023


Ionplating

Hieronder worden de meest voorkomende combinaties toe-

Ionplating is een proces, dat een aantal karakteristieken

gelicht.

van opdampen en sputteren in zich verenigt. De verhitting van het te verdampen materiaal kan op dezelfde manieren

Verzinken + organische deklagen

plaatsvinden als bij opdampen: door weerstandverhitting,

Deze samenvoeging van deklage wordt vaak aangeduid

door elektronenstraalverhitting en door hoogfrequentverhit-

als “duplex-systeem”. De zinklaag geeft een uitstekende

ting. In principe kunnen alle metalen door ion plating worden

bescherming tegen corrosie, de organische deklaag geeft

opgebracht, die ook in vacuüm kunnen worden opgedampt.

extra bescherming (het zgn. “synergetisch effect”: het zink

De methode is jonger dan de andere genoemde processen,

beschermt de organische laag tegen onderroest en de or-

zodat daar nog niet zoveel ervaring mee is opgedaan.

ganische deklaag beschermt de zinklaag tegen atmosferische aantasting) en kan een verfraaiende en/of signalerende

Physical Vapour Deposition (PVD)

functie hebben.

De term PVD wordt gegeven aan een aantal processen,

De zinklaag kan thermisch, maar ook elektrolytisch zijn aan-

waarbij een metaal of een legering door een zuiver fysisch

gebracht, batchgewijs of continu (Sendzimir- of Zincorplaat)

proces op een substraat wordt aangebracht vanuit de gasfa-

of door middel van thermisch spuiten. De organische dekla-

se. PVD is dus geen afzonderlijk proces op zich. Opdampen

gen zijn natlakken of poedercoatings, die na een geschikte

van metalen, sputteren en ion plating zijn alle PVD-proces-

voorbehandeling hechten op de zinklaag. Vooral bij hekwer-

sen.

ken, leuningen en wegmeubilair wordt het duplex-systeem veel toegepast.

Chemical Vapour Deposition (CVD) Het karakteristieke van CVD is dat er tijdens het aanbrengen

Natlak + poedercoating

van een deklaag op het substraat chemische reacties plaats-

Bij deze combinatie zijn ook diverse mogelijkheden. De eer-

vinden van gassen, die aan de vorming van de deklaag bij-

ste laag kan een natlak of moffellak zijn, waarbij wordt afge-

dragen. Het is een thermochemisch proces dat gebaseerd is

werkt met een poederlak. Omgekeerd kan de poederlak als

op chemische reacties van gassen, die vluchtige chemische

primer dienen en wordt vervolgens een natlak aangebracht.

bestanddelen bevatten van het materiaal dat moet worden

De coatingprodukten moeten wel aan speciale eisen vol-

neergeslagen op het substraat. De chemische reactie kan

doen in verband met moffelcondities en onderlinge hechting.

ook met het substraat zelf plaatsvinden. Het aantal mogelijke

De eigenschappen van het totale systeem zijn vaak een op-

chemische reacties in de gasfase is tamelijk groot, vandaar

telsom van die van de afzonderlijke lagen (b.v. de strakheid

dat CVD een ruim toepassingsgebied kent. Men kan metalen

van een natlak en de taaiheid van een poederlak). Voorbeeld

en legeringen neerslaan, maar ook chemische verbindingen.

een fietsframe, dat eerst in een “natte” primer wordt gezet, daarna wordt bestickerd en vervolgens van een blanke poe-

Ionenimplantatie

dercoating wordt voorzien.

Ionenimplantatie vindt plaats door een amorfe of gekristalliseerde vaste stof te bombarderen met versnelde ionen,

Elektroforese lakken + poederlakken

waardoor deze in het oppervlak worden ingebracht. Het pro-

De elektroforese lak moet als eerste worden aangebracht,

ces vindt plaats in vacuüm, 1-0,01 Pa, met sterk uiteenlopen-

omdat voor het proces elektrische geleiding nodig is. Vanwe-

de energieën, die gemeten worden in keV of MeV. De dikte

ge de beperking in kleurmogelijkheden, maar ook voor een

van de laag, die chemisch wordt veranderd door er vreemde

goede buitenduurzaamheid, wordt deze grondlaag van een

ionen in te brengen, bedraagt meestal niet meer dan enige

poederlak voorzien. De eigenschappen van dit coatingsys-

micrometers, maar bij sommige substraten kan de in samen-

teem zijn vergelijkbaar met een systeem van natlak of dat

stelling veranderde laag wel 100-200 μm dik zijn.

van poederlak. In de automotive industrie worden veel on-

COMBINATIES VAN DEKLAGEN

derdelen op deze wijze behandeld. Naast de bovengenoemde oppervlaktetechnieken zijn er

Het combineren van verschillende typen deklagen wordt

tal van processen die hiervan variaties zijn (door bepaalde

regelmatig toegepast. De reden daarvoor kan zijn, dat de ei-

badtoevoegingen, toepassen van legeringen enz), maar ook

genschappen van de deklagen elkaar aanvullen (bijv. meer

geheel andere zoals autoforese, keramische coatings, diffu-

corrosiewering, meer kleurmogelijkheden). Maar het wordt

sietechnieken, chemisch zwarten, bruineren, patineren, beit-

ook gedaan voor een efficiëntere en/of milieuvriendelijker

sen en passiveren van roestvaststaal, etsen, elektroformeren

procesvoering (bijv. minder organisch oplosmiddelgebruik).

enzovoort.

Jaargids 2023

75


BEDRIJVENREGISTER

Oppervlaktebehandeling Alfabetisch bedrijvenregister met specialismen

Vereniging ION is de branchevereniging voor professionals die werken in de oppervlaktebehandelende industrie. Technieken die vaak worden toegepast zijn anodiseren, combinatie van deklagen, emailleren, galvaniseren, (nat)lakken, poedercoaten, thermisch spuiten, thermisch verzinken, vacuümtechnieken en voorbehandelen. Naast de bovengenoemde veel voorkomende oppervlaktetechnieken zijn er diverse varianten en ook minder vaak toegepaste technieken zoals autoforese, beitsen, bruineren, chemisch zwarten, diffusietechnieken, elektroformeren, etsen, keramisch coaten, passiveren van roestvaststaal en patineren. In het onderstaande bedrijvenregister van Vereniging ION, vindt u bedrijven gekoppeld aan de technieken waarin men gespecialiseerd is. Aalberts Surface Technologies Deurne B.V. Vuurijzer 1 5753 SV DEURNE Nederland 0493-352820 deurne@aalberts-st.com https://www.aalberts-st.com/nl/deurne Sector Applicateurs Organische Deklagen Tefloniseren, Stralen, Fosfateren (zinkfosfaat)

Aalberts Surface Treatment Beuningen B.V.

Nikkelwerf 5 6641 TM BEUNINGEN Nederland 024-6777911 beuningen@aalberts-st.com https://www.aalberts-st.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Tefloniseren, Stralen (keramisch), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (thermisch), Spuiten (plasma), Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Ontvetten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (kunststof), Metalliseren (draadspuiten)

Aalderink Poedercoaten en KTL B.V.

Garstweg 10 7676 ST WESTERHAAR - VRIEZENVEENSEWIJK Nederland 0546-659125 info@aalderink-coating.nl https://www.aalderink-coating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Qualisteelcoat gecertificeerd, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (zinkfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Chromateren van aluminium, Beitsen Qualisteelcoat

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4 8440 AR HEERENVEEN Nederland 0513-638999 info@batavus.com https://www.accellnederland.nl

76

Jaargids 2023

Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (zinkfosfaat), Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

AD Chemicals B.V.

Markweg Zuid 27 4794 SN HEIJNINGEN Nederland 0167-526900 contact@adinternationalbv.com https://www.adinternationalbv.com Sector Toeleveranciers Leverancier van reinigingsmiddelen/producten, Leverancier van oplosmiddelen, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van laboratoriumbenodigheden, Leverancier van galvaniseer producten/middelen, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen, Leverancier van anodiseer producten/middelen

Adruu B.V.

Ekkersrijt 7302 5692 HH SON EN BREUGEL Nederland 0499-474830 info@adruu.nl http://www.adruu.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Ultrasoon reinigen, Stralen, Slijpen, Polijsten, Passiveren van RVS, Passiveren van aluminium, Passiveren, Nabehandelen van oppervlakten, Deanodiseren, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken, Anodiseren kleurdruk, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren hard, Anodiseren

Aeronamic B.V.

Planthofsweg 79 7601 PJ ALMELO Nederland 0546-545570 info@aeronamic.com https://www.aeronamic.com Voorbehandelen (chemisch), Anodiseren

Airblast Abrasives B.V.

Fluorietweg 23 E 1812 RR ALKMAAR Nederland 072-5715569 info@airblast-abrasives.com http://www.airblast-abrasives.com Sector Toeleveranciers Leverancier van straalapparatuur/middelen

Airblast B.V.

Nijverheidsplein 2 A 1704 RB HEERHUGOWAARD Nederland 072-5718002 info@airblast.com http://www.airblast.com Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur/middelen, Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Alucol

Soerendonck 3 6086 BW NEER Nederland 0475-260200 info@alucol.nl https://www.alucol.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Qualanod gecertificeerd, Polijsten (mechanisch), Polijsten (handmatig), Polijsten, Eloxeren, Deanodiseren, Assembleren en klantgericht verpakken, Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren Qualanod

Alufinish GmbH & Co. KG

Otto Wolf Strasse 7 - 15 D-56626 ANDERNACH Duitsland info@alufinish.de https://www.alufinish.de Sector Toeleveranciers Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van laboratoriumbenodigdheden, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen, Leverancier van anodiseer producten/middelen

Alulox Oppervlaktechniek B.V.

Calandstraat 73 3125 BA SCHIEDAM Nederland 010-2308341 info@alulox.nl https://www.alulox.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Stralen (glasparel), Stralen, Anodiseren

Alumet B.V.

Mon Plaisir 32 4879 AN ETTEN-LEUR Nederland 076-5043130 info@alumet.nl https://www.alumet.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Slijpen (mechanisch), Slijpen, Qualanod gecertificeerd, Polijsten (mechanisch), Polijsten, Ontvetten, Beitsen, Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren Qualanod

Amitech B.V.

Braillestraat 13 3846 CP HARDERWIJK Nederland 0341-429059 info@amitech.nl https://www.amitech.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van thermisch spuitinstallaties en apparatuur, Leverancier van straalapparatuur/middelen

apt Extrusions B.V.

Industrieweg 8 6045 JG ROERMOND Nederland 0475-370555 info.roermond@apt-alu-products.com https://www.apt-alu-products.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Qualanod gecertificeerd, Ontvetten, Eloxeren, Deanodiseren, Beitsen, Anodiseren Qualanod

Astra-Stramon B.V.

‘t Hoogvelt 6 5721 VW ASTEN Nederland 0493-691837 info@astrastramon.nl https://www.astrastramon.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten Qualisteelcoat

ATM Heerhugowaard B.V.

Celsiusstraat 1 1704 RX HEERHUGOWAARD Nederland 072-5740030 info@atmheerhugowaard.nl https://www.atmheerhugowaard.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Passiveren van RVS, Passiveren, Chromateren van aluminium, Anodiseren

ATM Oirschot B.V.

De Scheper 406 5688 HP OIRSCHOT Nederland 0499-573457 info@atmoirschot.nl https://www.atmoirschot.nl


Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Passiveren, Chromateren van aluminium, Anodiseren hard, Anodiseren

Atotech B.V.

Strijkviertel 35-2 3454 PJ DE MEERN Nederland 030-2409010 sales.nl@atotech.com http://www.atotech.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van reinigingsmiddelen/ producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van kuipwerk/baden, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen

AVA Luchttechniek B.V.

Bedrijvenpark Twente 57 7602 KC ALMELO Nederland 0546-577430 info@ava-luchttechniek.nl https://www.ava-luchttechniek.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen

B.V. Vacumetal

Gouden Rijderstraat 5 - 7 4903 RD OOSTERHOUT Nederland 0162-453893 info@vacumetal.com https://www.vacumetal.com Sputteren, Spuiten (natlak), Metalliseren (kunststof)

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland 0497-339274 info@barbasbellfires.nl https://www.barbasbellfires.nl

Baril Coatings B.V.

Zilverenberg 9 5234 GL ‘S-HERTOGENBOSCH Nederland 073-6419890 info@barilcoatings.nl https://www.barilcoatings.com Sector Toeleveranciers Leverancier van natlakken en verven, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders

Benjamin Coating Industries B.V. Nijverheidsweg 15 4879 AP ETTEN-LEUR Nederland 076-5033288 info@benjaminbv.nl

https://www.benjaminbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (thermisch), Verzinken, Sublimeren, Stralen (korund), Stralen (grit), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten, Slijpen (handmatig), Slijpen (band), Slijpen, Schooperen, Polijsten (mechanisch), Polijsten (handmatig), Polijsten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontlakken / Pyroliseren, Ontbramen, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Fosfateren (ijzerfosfaat), Duplexsysteem op zink, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Black Oxyde Nederland B.V.

Binnenhavenstraat 4 7553 GJ HENGELO Nederland 074-7676547 info@blackoxyde.nl https://www.blackoxyde.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van staal, Stralen (zand), Stralen (korund), Stralen (glasparel), Stralen, Ontvetten

Boma Coating B.V.

Quinten Matsyslaan 59 5642 JC EINDHOVEN Nederland 040-2818189 info@bomacoating.nl https://www.bomacoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium, Beitsen

Boon Edam B.V.

Ambachtstraat 4 1135 GG EDAM Nederland 0299-380808 info@boonedam.nl https://www.boonedam.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Spuiten (elektrostatisch), Spuiten, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Beitsen

Braker Spuittechniek B.V.

Aquamarijnstraat 106 7554 NT HENGELO Nederland 074-2569569 info@brakerspuittechniek.nl https://www.brakerspuittechniek.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van spuitapparatuur/middelen, Leverancier van poedercoatinstallaties

Bregil B.V.

Lange Wagenstraat 57 5126 BB GILZE Nederland 0161-455551 verkoop@bregil.nl https://www.bregil.nl Zeefdrukken en Tamponeren, Verzinken, Verchromen, Sublimeren, Spuiten (stationair), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Brüning Flexible Finishes B.V.

Poort van Midden Gelderland Groen 13 6666 LP HETEREN Nederland 026-4743733 info@bruning-coatings.nl https://www.bruning-coatings.nl Spuiten (stationair), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Brüning Technische Coatings B.V. Poort van Midden Gelderland Groen 15 6666 LP HETEREN Nederland 026-4743733 info@bruning-coatings.nl https://www.bruning-coatings.nl Spuiten (stationair), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Bruns en Broekhuis Color Coating B.V. De Mors 65 7631 BA OOTMARSUM Nederland 0541-292422 info@bruns-broekhuis.nl https://www.bruns-broekhuis.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (pneumatisch), Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren van aluminium, Passiveren, Ontvetten, Fosfateren (zinkfosfaat)

BYK - Gardner GmbH

Lausitzer Strasse 8 D-82538 GERETSRIED Duitsland 06-12740468 info.byk.gardner@altana.com https://www.byk-instruments.com Sector Toeleveranciers Leverancier van laboratoriumbenodigdheden, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Chemetall B.V.

IJsselstraat 41 5347 KG OSS Nederland 0412-681888 chemetallbnl.info@basf.com https://www.chemetall.nl Sector Toeleveranciers

Leverancier van reinigingsmiddelen/ producten, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van laboratoriumbenodigdheden, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen

Chromalloy Holland B.V. Siriusstraat 55 5015 BT TILBURG Nederland 013-5328400 https://www.chromalloy.com

Coatinc Anox B.V. Industrielaan 17 3925 BD SCHERPENZEEL Nederland 033-2771669 anox@coatinc.com https://www.coatinc.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Tefloniseren, Polijsten (mechanisch), Polijsten (handmatig), Polijsten (elektrolytisch), Polijsten (chemisch), Polijsten, Eloxeren, Deanodiseren, Assembleren en klantgericht verpakken, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren hard, Anodiseren

Coatingsystemen van der Lans Hermelijnvlinder 57 4904 ZD OOSTERHOUT Nederland 06-25492279 info@coatingsystemenvanderlans.nl www.coatingsystemenvanderlans.nl

Adviesbureau CoatR B.V.

Newtonstraat 10 1704 SB HEERHUGOWAARD Nederland 085-0070509 info@coatr.eu https://www.coatr.eu Voorbehandelen (chemisch), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Coes Metaalbescherming B.V.

Daarlerveenseweg 7 7671 SJ VRIEZENVEEN Nederland 0546-561313 info@coes.nl https://www.coes.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Tankcoating, Stralen (werpstraalmachine), Stralen (steelshot), Stralen (stationair), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten

Jaargids 2023

77


BEDRIJVENREGISTER Container Service C. Groenenboom B.V.

Rederijweg 8 4906 CX OOSTERHOUT Nederland 0162-433900 info@groenenboomcs.nl https://www.groenenboomcs.nl Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten

Cornet Service B.V.

Velsenstraat 6 4251 LJ WERKENDAM Nederland 0183-505475 info@cornetservice.nl https://www.cornetservice.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (mobiel), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten (airless), Spuiten

CP Phenolics B.V.

Noordbaan 860 - 870 2841 MG MOORDRECHT Nederland 0182-308030 info@cpphenolics.nl https://www.cpphenolics.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Duplexsysteem op zink Qualisteelcoat

Cuijpers Services B.V.

Business Park Stein 408 6181 MD ELSLOO Nederland 046-4288181 info@cuijpers.nl https://www.cuijpers.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (zand), Stralen (werpstraalmachine), Stralen (stationair), Stralen (mobiel), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten, Conserveren

CWS Powder Coatings B.V.

Katharinenstrasse 61 D-52353 DÜREN (DUITSLAND) Duitsland 06-53924628 powder@cws.de https://www.cws-powder.de Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosie werende verven, lakken en poeders

CZL Tilburg B.V. Boterberg 30 5047 ST TILBURG Nederland 013-5703370

78

Jaargids 2023

info@czltilburg.nl https://www.czltilburg.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van staal, Zwarten van RVS, Vernikkelen van RVS, Vernikkelen (zwart), Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Verchromen (mat), Verchromen (hard), Verchromen (glans), Verchromen, Spuiten (thermisch), Spuiten (HVOF, High-Velocity Oxy-Fuel), Slijpen (handmatig), Slijpen, Shotpeenen, Nabehandelen van oppervlakten, Lasercladden/Oplassen, Honen, Assembleren en klantgericht verpakken

De Buren Coating B.V.

Energieweg 10 4691 SG THOLEN Nederland 0166-607111 info@deburencoating.nl https://www.deburencoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (fijn), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren van aluminium, Passiveren, Ontvetten, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium, Beitsen

De Coatery B.V.

Hertzstraat 13 A 6716 BS EDE Nederland 06-29474675 info@coatery.nl https://www.coatery.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

De Greef Coatings B.V.

Merwedeweg 13 3621 LP BREUKELEN Nederland 0346-261135 info@degreefcoatings.nl https://www.degreefcoatings.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

De Lange Technische Installaties B.V.

Koperweg 11 L 2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 0172-462444 info@ltibv.nl http://www.ltibv.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van railsystemen, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van poedercoatapparatuur/ middelen, Leverancier van ovens, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen

De Ploeg Techniek B.V.

Waterbeemd 11 5705 DN HELMOND Nederland 0492-539812 info@deploegtechniek.nl https://www.deploegtechniek.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van trommels, Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur/middelen, Leverancier van reinigingsmiddelen/producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van polijstinstallaties en apparatuur/middelen, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën)

Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Assembleren en klantgericht verpakken

Dekracoat B.V.

De Maas 22 G 5684 PL BEST Nederland 088-0235320 info@dekracoat.nl http://www.dekracoat.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen PVD (Physical Vapour Deposition), Opdampen, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten

De Run Metaalcoating B.V.

De Run 5118 5503 LV VELDHOVEN Nederland 040-2553858 info@derunmetaalcoating.nl https://www.derunmetaalcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken (thermisch centrifugaal), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontlakken / Pyroliseren, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Duplexsysteem op zink, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie) staal, Beitsen

De Staalmeesters Toelevering B.V. Protonweg 24 1627 LD HOORN Nederland 0229-284747 info@heldenvanstaal.nl https://www.heldenvanstaal.nl

De Vries Surface Technologies B.V.

Aalbosweg 29-31 8171 MA VAASSEN Nederland 0578-573430 info@devries-st.nl https://www.devries-st.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken, Passiveren, Beitsen van RVS, Beitsen

DecoCoat B.V.

Hermes 12 8448 CK HEERENVEEN Nederland 0513-682875 info@decocoat.nl http://www.decocoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zeefdrukken en Tamponeren, Voorbehandelen (reiniging), Sublimeren, Stralen (grit),

DH-pro B.V.

Bijsterhuizen 4015 6604 LW WIJCHEN Nederland 024-3661003 info@dh-pro.nl https://www.dh-pro.nl Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Dijkman Oppervlaktebehandeling B.V. Handelsweg 7 7041 GX ‘S-HEERENBERG Nederland 0314-370410 info@dijkmancoating.nl https://www.dijkmancoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Qualisteelcoat gecertificeerd, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink Qualisteelcoat

Disselhorst Metaal B.V.

Overkampsweg 26 8102 PH RAALTE Nederland 0572-362600 info@disselhorstmetaal.nl https://www.disselhorstmetaal.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (glasparel), Stralen, Slijpen, Polijsten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Beitsen van RVS, Beitsen

Doornenbal Poedercoatings B.V.

Kruisboog 33 3905 TE VEENENDAAL Nederland 0318-629871 info@poedercoaters.nl http://www.poedercoaters.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Drent Techniek B.V. Mon Plaisir 53 4879 AL ETTEN-LEUR Nederland


076-5017270 info@drenttechniek.nl https://www.drenttechniek.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van trommels, Leverancier van reinigingsmiddelen/producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van railsystemen, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van ovens, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van kuipwerk/baden, Leverancier van identificatiesystemen/ barcodes, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur, Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van afdekmiddelen/maskeermiddelen

Efté Coating B.V.

Rooijakkersstraat 14 5652 BB EINDHOVEN Nederland 040-2380880 info@eftecoating.nl https://www.kampcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Chromateren van aluminium, Beitsen

EK Coating B.V.

Industriepark 17 A 5374 CM SCHAIJK Nederland 06-29117188 dutchcoatingcompany@gmail.com https://www.dutchcoatingcompany.nl Spuiten (stationair), Spuiten (mobiel), Spuiten

Krekenburg 19 3417 MH MONTFOORT Nederland 0348-471977 info@ekcoatings.nl https://ekcoatings.nl/ Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Stralen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Fosfateren (zinkfosfaat), Duplexsysteem op zink, Beitsen

DutchAero B.V.

Elcometer B.V.

Dutch Coating Company

Zwaanstraat 1 5651 CA EINDHOVEN Nederland 040-2578484 info@kmwe.com https://www.kmwe.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (thermisch), Verzilveren, Vernikkelen, Vermessingen, Verkoperen, Vergulden, Stralen (stationair), Stralen (machinaal), Stralen (keramisch), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (thermisch), Spuiten (HVOF, High-Velocity Oxy-Fuel), Schooperen, Polijsten (trommel), Polijsten (elektrolytisch), Polijsten (chemisch), Polijsten, Plasma Atmosferisch Spraying (APS), Ontvetten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (kunststof), Metalliseren (draadspuiten)

Edco Las/Snij & Vlamspuittechniek B.V.

Charles Petitweg 17 4827 HJ BREDA Nederland 076-5430828 info@edco-benelux.com https://www.edco-benelux.com Sector Toeleveranciers Leverancier van thermisch spuitinstallaties en apparatuur, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders, Leverancier van afdekmiddelen/maskeermiddelen

Ravenswade 150G 3439LD NIEUWEGEIN Nederland 030-2591818 nl_info@elcometer.com https://www.elcometer.com Sector Toeleveranciers Leverancier van laboratoriumbenodigdheden, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Electro Coat B.V.

Industrieweg 35 6039 AP STRAMPROY Nederland 0495-566666 info@weertgroep.net https://www.weertgroep.net Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

Element Materials Technology Rotterdam B.V. Zekeringstraat 33 1014 BV AMSTERDAM Nederland 020-5563555 info@element.com http://www.element.com Sector Toeleveranciers Onderzoek, controle en analyse

Elox B.V.

Concordiastraat 63 1951 AS VELSEN-NOORD Nederland 0251-730461 info@elox.nl https://www.elox.nl Zwarten van staal, Voorbehandelen (chemisch), Chromateren van aluminium, Anodiseren

Enviro-Chemie B.V.

Waarderweg 52 C 2031 BP HAARLEM Nederland 023-5345405 sales-benelux@envirochemie.com https://www.envirochemie.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen

EP Power Grit B.V.

Noordhoek 7 3351 LD PAPENDRECHT Nederland 078-7990040 https://www.eppowergrit.com Leverancier van straalapparatuur/middelen

Epoxy B.V.

ren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen

Euro-Lacke B.V.

De Riemsdijk 4 4004 LC TIEL Nederland 0344-620662 info@eurolacke.nl https://www.eurolacke.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders

Fa. Koppers & Van der Hulst V.O.F.

Bovendijk 24 3648 NM WILNIS Nederland 0297-281223 info@kopperscoating.nl http://www.kopperscoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Conserveren

Hanepoel 20 - 34 2136 NK ZWAANSHOEK Nederland 023-5846218 info@epoxybv.nl https://www.epoxybv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van RVS, Passiveren van ijzer/staal, Passiveren, Fosfateren (ijzerfosfaat)

Fokker Aerostructures B.V.

Euramax Coated Products B.V.

Waalhaven Noordzijde 53 3087 BJ ROTTERDAM Nederland 010-7509770 info@galvame.nl https://www.galvame.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken, Verzilveren, Vertinnen, Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (duplex), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Vergulden (chemisch), Vergulden, Verchromen, Slijpen van RVS, Slijpen (mechanisch), Slijpen (handmatig), Slijpen, Polijsten (mechanisch), Polijsten (handmatig), Polijsten (elektrolytisch), Polijsten, Passiveren van RVS, Passiveren, Beitsen van RVS, Beitsen

Industrieweg 6 6044 JG ROERMOND Nederland 0475-370303 info@euramax.nl https://www.euramax.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Coilcoaten van staal, Coilcoaten van aluminium

Euro-Bis Poedercoating B.V.

Industrieweg 7 4731 SB OUDENBOSCH Nederland 0165-318961 info@eurobis.nl https://www.eurobis.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Stralen (zand), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Slijpen (handmatig), Slijpen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromate-

Industrieweg 4 3351 LB PAPENDRECHT Nederland 078-6419911 info.aerostructures@fokker.com https://www.gknaerospace.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen

Galvamé Oppervlaktetechnieken B.V.

Galvanisch Bedrijf Wilbo B.V.

Deurningerstraat 380 7522 CR ENSCHEDE Nederland 053-4357246 info@wilbo.nl https://www.wilbo.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Jaargids 2023

79


PRAKTIJK IN BEELD

Roestomzetting bij archeologisch erfgoed

de zaak van de Verboden Stad In welke mate kan de kleurstof uit druiven en cranberry’s (proanthocyanidinen) corrosiebescherming bieden voor archeologisch cultureel erfgoed? Onderzoekers van de School of Archaeology and Museology in Peking hebben gekeken naar roestomzetting van proanthocyanidinen (PC) voor de corrosieproducten goethiet (α-Fe3+O(OH)), akaganeit (βFe3+O(OH,Cl) en lepidocrociet (γ-Fe3+O(OH)), in een poging om het potentieel van PC te laten zien. Proanthocyanidins (donkerblauwe kleurstof uit onder

den onderverdeeld in drie categorieën, op basis van hun

andere druiven en cranberry’s) kan dienen als een mili-

verschillende materialen en productiemethoden: gietcom-

euvriendelijke corrosieremmer en roestomvormer voor

ponenten vertegenwoordigd door kolommen en hekver-

archeologische staalconservering. Als het grootste konink-

sieringen, dragende stalen I-balken, en machinaal bewerk-

lijke gebouwencomplex in China heeft de Verboden Stad in

te schroeven, bouten en moeren voor hoofdverbindingen.

Peking een grote hoeveelheid cultureel erfgoed in de open

Deze onderdelen zijn voornamelijk onderhevig aan elektro-

lucht. Een opmerkelijk voorbeeld is de Lingzhao Xuan, met

chemische corrosie die wordt veroorzaakt door de afwisse-

zeldzame architectuur in westerse stijl die niet vaak wordt

lende droge en natte omstandigheden in de atmosferische

gezien in het oude China. Het is een van de vroegste com-

omgeving. De verschillende materialen en verwerkingsei-

posietconstructies van staal en metselwerk die in China is

genschappen van deze onderdelen leiden tot verschillende

gebouwd en heeft een belangrijke historische, artistieke en

gradaties van corrosie, wat de bescherming van cultureel

wetenschappelijke waarde. Vanwege langdurige blootstel-

erfgoed complexer en moeilijker maakt. De conclusie? PC

ling aan wind en regen heeft het gebouw door verweer ech-

is een mild beschermingsmiddel dat bevredigende presta-

ter veel potentiële veiligheidsrisico’s, die dringend moeten

ties vertoont voor het conserveren van archeologisch staal.

worden aangepakt.

Voor cultureel erfgoed biedt het gebruik ervan goede mo-

De metalen onderdelen van de Lingzhao Xuan kunnen wor-

gelijkheden.

80

Jaargids 2023


MEER INFORMATIE het gehele onderzoek is te vinden in Molecules: www.mdpi.com/1420-3049/27/22/7711

Jaargids 2023

81


BEDRIJVENREGISTER Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken (bouten en moeren), Verzinken

Galvano Hengelo B.V.

Scandinaviëlaan 21 7559 SJ HENGELO Nederland 074-3030090 info@galvanohengelo.nl https://www.galvanohengelo.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (zink-nikkel galvanisch), Verzinken (zink-ijzer galvanisch), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken, Verzilveren (trommel), Verzilveren, Vertinnikkelen (hang), Vertinnen (hang en trommel), Vertinnen (elektrolytisch zuur), Vertinnen, Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Vergulden (chemisch), Vergulden, Passiveren van RVS, Passiveren van koper, Passiveren van aluminium, Passiveren, Ontvetten, Beitsen van koper / koperlegeringen, Beitsen

Galvano van Wolferen B.V.

Westrak 230 1771 SV WIERINGERWERF Nederland 0227-600033 info@galvanovanwolferen.nl https://www.galvanovanwolferen.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van koper/messing, Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (magnesium), Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (zink-ijzer galvanisch), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken, Verzilveren (trommel), Verzilveren, Vertinnen (elektrolytisch zuur), Vertinnen (elektrolytisch stanaat), Vertinnen, Vernikkelen van RVS, Vernikkelen (trommel), Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen, Vermessingen, Verkoperen

Galvin B.V.

Souvereinstraat 8 4903 RH OOSTERHOUT Nederland 0162-458880 info@galvin.nl https://www.galvin.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken

Galvo Service Nederland B.V.

Olivier van Noortstraat 17 7825 VD EMMEN Nederland https://www.galvoservice.nl Leverancier van railsystemen, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van poedercoatinstallaties,

82

Jaargids 2023

Leverancier van poedercoatapparatuur/ middelen, Leverancier van ovens, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van kuipwerk/ baden, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van elektronische voedingen/gelijkrichters, Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen

Geerlox Poeder Coatings B.V.

Industrieweg 24 3133 EE VLAARDINGEN Nederland 010-2480700 geerlox@live.nl https://www.geerlox.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19 8161 PA EPE Nederland 0578-678222 nl.ps@georgfischer.com https://www.georgfischer.nl Sector Toeleveranciers

Glasbeek Finish B.V.

Noordkade 20 2741 EV WADDINXVEEN Nederland 0182-322422 info@glasbeekfinish.nl https://www.glasbeekfinish.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van railsystemen, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van poedercoatapparatuur/middelen, Leverancier van ovens, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van kuipwerk/baden, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van afvalwaterzuiveringsen behandelingssystemen

Global Coating B.V.

Loperweg 34 6101 AE ECHT Nederland 0475-747243 info@global-coating.nl http://www.global-coating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten)

Greif Nederland B.V. Closure Systems

Asterweg 25 1031 HL AMSTERDAM Nederland 020-6347700 https://www.tri-sure.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken, Spui-

ten (natlak), Spuiten, Passiveren van zink, Passiveren, Ontvetten, Ontbramen, Beitsen

Gritstra Metaalconservering B.V.

Galvaniweg 7 5482 TN SCHIJNDEL Nederland 073-5477553 info@gritstra.nl https://www.gritstra.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (zand), Stralen (werpstraalmachine), Stralen (steelshot), Stralen (stationair), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (thermisch), Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Shotpeenen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

Grünbeck Waterbehandeling B.V.

Retentieweg 44 7572 PH OLDENZAAL Nederland 0541-820903 info@gruenbeck.nl http://www.gruenbeck.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van afvalwaterzuiveringsen behandelingssystemen

GTB Finish

Burgemeester Mollaan 48 5582 CK WAALRE Nederland 040-2217816 info@gtbfinish.com http://www.gtbfinish.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van staal, Voorbehandelen (reiniging), Verzinken (zink-nikkel galvanisch), Verzinken (zink-ijzer galvanisch), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken (bouten en moeren), Verzinken, Verzilveren, Vernikkelen van RVS, Vernikkelen (trommel), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Verchromen (sier), Verchromen (hard), Verchromen, Polijsten (elektrolytisch), Polijsten, Passiveren van zink, Passiveren van RVS, Passiveren van koper, Passiveren, Ontbramen, Nabehandelen van oppervlakten, Beitsen van RVS, Beitsen van koper / koperlegeringen, Beitsen

GTO Plating B.V.

Rietveldenweg 32 B 5222 AR ‘S-HERTOGENBOSCH Nederland 073-6217784 info@gtoplating.nl https://www.gtoplating.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektroly-

tisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken (bouten en moeren), Verzinken, Passiveren, Ontvetten, Ontlaten van waterstofbrosheid, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Guus Habraken Advies & Interim Molenakker 5 F 5438 NE GASSEL Nederland 06-13395258 info@guushabraken.nl https://www.guushabraken.nl

Handicare Stairlifts B.V.

Newtonstraat 35 1704 SB HEERHUGOWAARD Nederland 072-5768888 traplift@handicare.com https://www.handicare-trapliften.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

HangOn B.V.

Songertweg 16 5961 NG HORST Nederland 077-3999630 info@hangon.nl https://www.hangon.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van ophangrekken en haken, Leverancier van afdekmiddelen/maskeermiddelen

Hardchroom Wever B.V.

Industrieweg 4 A 1566 JP ASSENDELFT Nederland 075-6215206 info@hardchroomwever.nl https://www.hardchroomwever.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verchromen (hard), Verchromen, Slijpen (hardchroom), Slijpen

Haveman Edelmetaal B.V.

Populierendreef 321 2272 RH VOORBURG Nederland 070-3873633 info@haveman-edelmetaal.nl http://www.haveman-edelmetaal.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van koper/messing, Verzilveren, Vertinnen, Vernikkelen, Verkoperen, Vergulden, Verchromen, Verbronzen/ Bruineren, Rodineren, Polijsten, Passiveren van RVS, Passiveren van aluminium, Passiveren, Chromateren van aluminium, Anodiseren

Hegin Metalfinishing B.V. Europaweg 1 8181 BG HEERDE Nederland 0578-691288 info@hegin.nl https://www.hegin.nl


Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Verzilveren (trommel), Verzilveren, Vertinnen, Vernikkelen (trommel), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Stralen van RVS, Stralen (glasparel), Stralen, Slijpen, Polijsten (elektrolytisch), Polijsten, Passiveren van RVS, Nifloneren, Honen, Fosfateren (mangaanfosfaat), Eloxeren, Beitsen van RVS, Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren hard, Anodiseren

Helmut Fischer Meettechniek B.V.

Tarasconweg 10 5627 GB EINDHOVEN Nederland 040-2482255 info@helmutfischer.nl https://www.helmutfischer.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Hendor Pompen B.V.

Leemskuilen 15 5531 NK BLADEL Nederland 0497-339389 info@hendor.com https://www.hendor.com Sector Toeleveranciers Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Heras B.V.

Hekdam 1 5688 JE OIRSCHOT Nederland 0499-551255 info@heras.nl https://www.heras.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontbramen, Nabehandelen van oppervlakten, Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen

Hessels Coating B.V.

algemeen@hieselaarbv.nl https://www.hieselaarbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Slijpen (handmatig), Slijpen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontbramen, Assembleren en klantgericht verpakken

Hoco RST

Wenckenbachstraat 1 1951 JZ VELSEN-NOORD Nederland 0251-211070 Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verchromen (hard), Verchromen, Slijpen (hardchroom), Slijpen (band), Slijpen

Holland Mineraal B.V.

Tielstraat 8 7418 CS DEVENTER Nederland 0570-621161 info@hollandmineraal.nl https://www.hollandmineraal.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur/middelen

Holland Poedercoat B.V.

De Factorij 21 1689 AK ZWAAG Nederland 0229-240444 info@hollandpoedercoat.nl https://www.hollandpoedercoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (werpstraalmachine), Stralen (steelshot), Stralen (machinaal), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

HST Europe Nederland B.V.

Edyweg 24-28 6956 BB SPANKEREN Nederland 0313-421777 info@hst-europe.com https://www.hst-europe.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Baarschot 48 4817 ZZ BREDA Nederland 076-5302440 info@hesselscoating.nl https://www.hesselscoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken (thermisch centrifugaal), Verzinken, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

Hydro Extrusion Hoogezand B.V.

Hieselaar Nederland B.V.

Rosandepolder 15 6812 DS ARNHEM Nederland 0345-745090 elderman@ifo-netherlands.nl

Broeikweg 23 2871 RM SCHOONHOVEN Nederland 0182-389999

Nijverheidsweg 9 9601 LX HOOGEZAND Nederland 0598-319911 info.hgz@hydro.com https://www.hydro.com/nl-nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Qualicoat gecertificeerd, Qualanod gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Anodiseren Qualanod

IFO inspection and testing B.V.

https://nederland.ifo-gmbh.de/home/ Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

IGP Benelux B.V.

Industriele Moffellakspuiterij P.C. Breedveld B.V.

Dokter Klinkertweg 10 8025 BS ZWOLLE Nederland 038-4600695 info.benelux@igp-powder.com https://www.igp-powder.com Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosie werende verven, lakken en poeders, Leverancier van anodiseer producten/middelen

IJdema Poedercoating B.V.

Harlingerstraat 2 1704 BT HEERHUGOWAARD Nederland 072-5713457 info@ijdema.nl https://www.ijdema.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Indufinish B.V.

Willem Barentszstraat 5 7825 VZ EMMEN Nederland 0591-630003 info@indufinish.com https://www.indufinish.com Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitapparatuur/middelen, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van railsystemen, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van poedercoatapparatuur/middelen, Leverancier van ovens, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van kuipwerk/baden, Leverancier van identificatiesystemen/barcodes, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van elektronische voedingen/gelijkrichters, Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen

Industrial Physics Inks & Coatings B.V. Molenbaan 19 2908 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL Nederland 010-7900100 info-ic@industrialphysics.com https://www.industrialphysics.com/ic Sector Toeleveranciers Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Industrie Coating Harderwijk V.O.F. Industrieweg 5 3846 BA HARDERWIJK Nederland 0341-422210 ich@industriecoating.nl https://www.industriecoating.nl

Schelluinsestraat 38 4203 NM GORINCHEM Nederland 0183-632214 info@breedveldcoatings.nl https://www.breedveldcoatings.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten (band), Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat)

Industriële Spuiterij en Poedercoating Gebr. Slegers B.V.

Korte Dijk 8 5705 CV HELMOND Nederland 0492-552285 info@slegersbv.nl https://www.slegersbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Zeefdrukken en Tamponeren, Stralen (werpstraalmachine), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Iris N.V.

Winkelomseheide 219 BE-2440 GEEL België +32 14867421 iris.noordoost@iris.be https://www.iris.be Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Tankcoating, Stralen van RVS, Stralen (zand), Stralen (vacuum), Stralen (turbo), Stralen (steelshot), Stralen (stationair), Stralen (nat), Stralen (mobiel), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (thermisch), Spuiten (pneumatisch), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium)

Jacobs NCI

Spikweien 8 5943 AD LOMM Nederland 077-4737900 info@jacobs-nci.com https://www.jacobs-nci.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Vernikkelen van RVS, Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen, Verkoperen, Verchromen (sier), Verchromen (mat), Verchromen (glans), Verchromen

Jaargids 2023

83


PRAKTIJK IN BEELD

Duitse onderzoekers zijn erin geslaagd om zonnepanelen zichzelf te laten reinigen Het reinigen van glazen gevels en zonne-installaties is duur en tijdrovend. Vuil vermindert het rendement van zonnepanelen. Redenen genoeg om oppervlakken te onderzoeken die deze inspanning minimaliseren. Het Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP is er nu in geslaagd om binnen het door de Europese Unie gefinancierde NewSkin-project kristallijn titaniumoxide aan te brengen op ultradun glas door middel van een roll-to-roll-proces.

“We richten ons op foto-geïnduceerde hydrofiliciteit op opper-

DUN

vlakken”, legt afgestudeerd student Valentin Heiser van Fraun-

De onderzoekers van Fraunhofer FEP hebben nu de eerste

hofer FEP uit. “Om dit effect op te schalen, brengen we voor het

coatings ontwikkeld: Concreet werd een 30 cm brede en 20

eerst kristallijn titaniumoxide aan op ultradun glas in een roll-to-

m lange rol dun glas, met een glasdikte van 100 micrometer,

roll-proces. Dit is zeer efficiënt. Het ultradunne en lichtgewicht

gecoat met 30 – 150 nanometer titaniumoxide, in een rol-to-

glas kan achteraf worden aangebracht op gevels of direct

roll systeem. Deze proeffabriek voor roll-to-roll coating van dun

worden verwerkt in zonnepanelen als een composietmateriaal

glas (FOSA LabX 330 Glass van VON ARDENNE) bevindt zich

- en zelfs op gebogen oppervlakken.” Titaandioxide verandert

op Fraunhofer FEP.

zijn hydrofiliciteit. Ze zijn waterafstotendheid bij blootstelling aan UV-straling (activering door zonlicht bijvoorbeeld). Onbe-

Een uitdaging voor dit showcaseproject is dat dun glas een

straald is het hydrofoob. Na bestraling is het superhydrofiel. In

heel nieuw substraat is met aanzienlijke hanteringseisen, aan-

het geval van foto-geïnduceerde hydrofiliciteit verandert het

gezien het heel gemakkelijk breekt en gevoelig reageert op

oppervlak na ca. 30 minuten bestraling met zonachtig UV-licht.

thermische en mechanische spanningen. Ten tweede bereikt titaandioxide zijn speciale eigenschappen van hydrofobiciteit

Op oppervlakken met een dergelijke titaandioxide-coating

en hydrofiliciteit alleen als het kristallijn is. Hiervoor zijn tijdens

zorgt dit effect ervoor dat er geen of slechts zeer weinig vuil

de productie hoge temperaturen vereist. Sputtercoatings met

kan worden afgezet. Als zich bijvoorbeeld verkeersstof, zand

deze eisen konden tot nu toe niet in de roll-to-roll-technologie

of ander vuil op glazen gevels of zonnepanelen afzet, wordt

worden geïmplementeerd, omdat gangbare substraten, zoals

dit door de nachtelijke hydrofobiciteit van het oppervlak via

films, niet bestand waren tegen de hoge temperaturen. Hier

parelende regendruppels weggespoeld. Bovendien zorgt de

biedt dun glas een alternatief.

cyclische afwisseling van hydrofobe en superhydrofiele eigenschappen ervoor dat het vuil zich overdag niet aan het oppervlak hecht.

84

Jaargids 2023


Jaargids 2023

85


BEDRIJVENREGISTER Jansen Chroom B.V.

Oosterstraat 202 7531 TN ENSCHEDE Nederland 053-4354065 info@jansenchroom.nl https://www.jansenchroom.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van staal, Zwarten van koper / messing, Voorbehandelen (reiniging), Verzilveren, Vertinnen (hang en trommel), Vertinnen (elektrolytisch zuur), Vertinnen, Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Vermessingen, Verchromen (sier), Verchromen (mat), Verchromen (hard), Verchromen (glans), Verchromen, Verbronzen / Bruineren, Stralen (handmatig), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Slijpen (mechanisch), Slijpen (handmatig), Slijpen (band), Slijpen, Polijsten (mechanisch), Polijsten, Passiveren van RVS, Passiveren, Ontvetten, Nifloneren, Eloxeren, Deanodiseren, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen van RVS, Beitsen, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren hard, Anodiseren

Janus Metaal B.V.

Nieuwe Atelierstraat 15 5056 DZ BERKEL-ENSCHOT Nederland 013-5434279 info@janusmetaal.nl https://www.janusmetaal.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Assembleren en klantgericht verpakken

Jonkman Coating B.V.

Beitelstraat 16 7556 NC HENGELO Nederland 074-2916875 info@jonkman-coating.nl https://www.jonkman-coating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken, Spuiten (natlak), Spuiten, Qualisteelcoat gecertificeerd, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium groen, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium, Beitsen van (constructie) staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken Qualisteelcoat

Kamp Coating Apeldoorn B.V.

Curacao 15 7332 BL APELDOORN Nederland 055-5333432 info@kampcoating.nl https://www.kampcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen

86

Jaargids 2023

Zirkoniseren van aluminium, Stralen (werpstraalmachine), Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Chromateren van aluminium, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie) staal, Beitsen Qualisteelcoat

Kamp Coating Emmen B.V.

Kapitein Nemostraat 14 A 7821 AC EMMEN Nederland 0591-658566 info@kampcoating.nl https://www.kampcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Chromateren van aluminium, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Kamp Coating Vianen B.V.

Korte Dreef 10 4131 PM VIANEN Nederland 0347-373201 info@kampcoating.nl https://www.kampcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Chromateren van aluminium, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Kamphuis Nijverdal B.V.

Bedrijvenweg 44-46 7442 CW NIJVERDAL Nederland 0548-622733 info@kamphuisnijverdal.nl https://www.kamphuisnijverdal.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Tankcoating, Stralen (korund), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Ontvetten, Ontlakken / Pyroliseren

KLM Engineering & Maintenance

Manassenweg 1117 ZL SCHIPHOL-OOST Nederland 020-6495788 https://www.klm-engineeringmaintenance.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzilveren, Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernik-

kelen, Verloden (elektrolytisch), Verloden, Verchromen (hard), Verchromen, Tampongalvaniseren, Stralen (korund), Stralen (kersepitten), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (thermisch), Spuiten (plasma), Spuiten (natlak), Spuiten (HVOF, High-Velocity Oxy-Fuel), Spuiten, Slijpen (hardchroom), Slijpen, Shotpeenen, Ontvetten, Ontlakken / Pyroliseren, Lasercladden / Oplassen, Honen, Gloeien (waterstofvrij), Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium, Cadmeren / Vercadmiummen (galvanisch), Beitsen van RVS, Beitsen, Anodiseren hard, Anodiseren chroomzuur, Anodiseren

Kluthe Benelux B.V.

Produktieweg 8 2404 CC ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 0172-516000 info.nl@kluthe.com https://www.kluthe.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van reinigingsmiddelen/ producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van oplosmiddelen, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van natlakken en verven, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van chemische producten/middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen

Koninklijke Bammens B.V. Straatweg 7 3604 BA MAARSSEN Nederland 0346-592411 info@bammens.com http://www.bammens.com

Kooistra Poedercoating B.V.

Loswal 4 A 9206 AH DRACHTEN Nederland 0512-524574 info@kooistrapoedercoating.nl https://www.kooistrapoedercoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zeefdrukken en Tamponeren, Voorbehandelen (chemisch), Ultrasoon reinigen, Spuiten (elektrostatisch), Spuiten, Slijpen (band), Slijpen, Polijsten (trommel), Polijsten (mechanisch), Polijsten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontbramen, Nabehandelen van oppervlakten, Harden, Fosfateren (ijzerfosfaat)

Kriek Poedercoaten B.V.

Bedrijfsweg 11 2404 CB ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 0172-434934 info@kriek.nl https://www.kriekbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van verzinkt staal, Zirkoniseren van aluminium, Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Stralen (zand), Stralen (handmatig), Stralen,

Schooperen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium, Beitsen Qualisteelcoat

Kunststof Coatings Nederland B.V. Noordeinde 57 J 2761 BR ZEVENHUIZEN Nederland 079-5931234 verkoop@kunststofcoatings.nl https://www.kunststofcoatings.nl

Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V.

Hoofdweg 1278 2153 LR NIEUW-VENNEP Nederland 0252-662244 kverneland.nieuw.vennep@ kvernelandgroup.com https://nl.kvernelandgroup.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Regentesselaan 2 3818 HJ AMERSFOORT Nederland 033-4221300 desk@kwa.nl http://www.kwa.nl Adviesbureau

L.F.T. Coating Industrie

Randweg 21 5683 CL BEST Nederland 0499-393346 info@lft.nl https://www.lft.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zeefdrukken en Tamponeren, Voorbehandelen (chemisch), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (zinkfosfaat), Assembleren en klantgericht verpakken

La Maire Technology

De Scheper 314 A 5688 HP OIRSCHOT Nederland 0499-219900 info@la-maire-technology.com http://www.la-maire-technology.com Sector Toeleveranciers Leverancier van elektronische voedingen/ gelijkrichters

Lakspuiterij De Uitkomst B.V. Vlier 13 5662 TM GELDROP Nederland 040-2858013


info@deuitkomst.nl https://www.deuitkomst.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van RVS, Passiveren, Ontvetten, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Lakspuiterij Wijen

Franklinstraat 13 6003 DK WEERT Nederland 0495-547175 info@delakspuiterij.nl http://www.delakspuiterij.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten

Leering Hengelo B.V.

Barnsteenstraat 1 7554 TC HENGELO Nederland 074-2558282 info@leering.nl https://www.leering.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen, Leverancier van reinigingsmiddelen / producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, Leverancier van ovens, Leverancier van ontvettingsmiddelen

Lely Industries N.V.

Cornelis van der Lelylaan 1 3147 PB MAASSLUIS Nederland 088-1228221 info@lely.com https://www.lely.com Sector Applicateurs Organische Deklagen

Lens Technische Handelsonderneming Plaatwerkerij en Coating B.V.

Plompertstraat 24 3087 BD ROTTERDAM Nederland 010-2839900 info@lensbv.nl https://www.lensbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van verzinkt staal, Zirkoniseren van aluminium, Voorbehandelen (chemisch), Stralen van RVS, Stralen (zand), Stralen (handmatig), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (zinkfosfaat), Duplexsysteem op zink, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

Lieftink Geveltechniek B.V. Produktieweg 17 2404 CC ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 0172-469670

info@lieftink.nl https://www.lieftink.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van verzinkt staal, Voorbehandelen (reiniging), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten

Limburgia Bouwbeslag B.V.

De Flammert 1006 5854 NA BERGEN Nederland 0485-341218 info@limburgia.info https://www.limburgia.info Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Anodiseren

LOA Aldor B.V.

Wetering 21 6002 SM WEERT Nederland 0495-457913 info@loa.nl https://www.loa.nl Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Ultrasoon reinigen, Stralen (fijn), Stralen, Slijpen (handmatig), Slijpen, Qualanod gecertificeerd, Polijsten (mechanisch), Polijsten (handmatig), Polijsten (chemisch), Polijsten, Passiveren van RVS, Passiveren, Eloxeren, Deanodiseren, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Assembleren en klantgericht verpakken, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren hard, Anodiseren (Opaliseren), Anodiseren Qualanod

LOA Automotive B.V.

Siriusstraat 11 5015 BT TILBURG Nederland 013-5427627 info@loa.nl https://www.loa.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese)

LOA Coating B.V.

Siriusstraat 11 5015 BT TILBURG Nederland 013-5841539 info@loa.nl https://www.loa.nl Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese)

LOA Deege B.V.

Kievitweg 2 4791 RW KLUNDERT Nederland 0168-389300 info@loa.nl https://www.loa.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van verzinkt staal, Zirkoniseren van aluminium, Voorbehandelen

(chemisch), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

078-6814583

M.B.S. Range B.V.

Siriusstraat 11 5015 BT TILBURG Nederland 013-5427627 info@loa.nl https://www.loa.nl

Industrieweg 10 4541 HJ SLUISKIL Nederland 0115-648383 info@mbsrange.com https://www.mbsrange.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen

LOA MTRC B.V.

M.T.C. Poeder Coating B.V.

LOA Group B.V.

Leenderweg 184 5555 CJ VALKENSWAARD Nederland 0492-523795 info@loa-mtrc.nl https://www.loa.nl Vernikkelen, Vergulden, Passiveren, Beitsen

LOA Wilmink B.V.

Leenderweg 184 5555 CJ VALKENSWAARD Nederland 040-2084000 bedrijfsbureau@loa-wilmink.nl https://www.loa.nl Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Stralen van RVS, Stralen (werpstraalmachine), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten, Slijpen (mechanisch), Slijpen (handmatig), Slijpen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van ijzer/staal, Passiveren, Ontvetten, Ontlakken/Pyroliseren, Nabehandelen van oppervlakten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Chromateren van aluminium, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken Qualisteelcoat

Loko Gramsbergen B.V.

Hoge Holt 4 A 7783 BH GRAMSBERGEN Nederland 0524-562320 info@lokogalvano.nl https://www.lokogalvano.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (bouten en moeren), Verzinken, Passiveren

LTC International B.V.

Trapezium 250 3364 DL SLIEDRECHT Nederland 078-6418050 info@ltc-international.nl https://www.ltc-international.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur/middelen

M. van Kooten Staalbouw B.V.

Buitenhavenweg 70 3113 BD SCHIEDAM Nederland 010-4267644 info@mtcpoedercoating.nl http://www.mtcpoedercoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

M.T.C. Poeder Coating Zuid B.V. Heliumstraat 5 6422 PK HEERLEN Nederland 045-2078110 contact@mtczuid.nl

M2lab B.V.

Magazijnweg 17 - 02 5071 NW UDENHOUT Nederland 013-4630688 info@m2lab.nl https://www.m2lab.nl Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

MacDermid Enthone B.V.

Energiestraat 21 1411 AR NAARDEN Nederland 073-6280111 https://industrial.macdermidenthone.com Sector Toeleveranciers Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van chemische producten / middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen

Magistor B.V.

Ambachtsstraat 14 7461 TP RIJSSEN Nederland 0548-519401 info@magistor.nl https://www.magistor.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen

Grotenoord 47 3341 LT HENDRIK-IDO-AMBACHT Nederland

Jaargids 2023

87


BEDRIJVENREGISTER Mavom Chemie B.V.

Handelsweg 6 2404 CD ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 0172-220460 info@mavom.nl https://www.mavom.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van reinigingsmiddelen / producten, Leverancier van oplosmiddelen, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van laboratoriumbenodigheden, Leverancier van chemische producten / middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen, Leverancier van afdekmiddelen / maskeermiddelen

Mefiag B.V.

Magnesiumweg 2 8445 PJ HEERENVEEN Nederland 0513-630230 info@mefiag.com https://www.mefiag.com Sector Toeleveranciers Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Meijers Pan-Glaze V.O.F.

Ambachtsstraat 27 7102 DW WINTERSWIJK Nederland 0543-512301 info@bakvormen.nl http://www.bakvormen.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Zwarten van staal, Zwarten van RVS

Meilof Riks B.V.

De Zwaaikom 23 9641 KW VEENDAM Nederland 0598-636040 info@meilofriks.nl https://www.meilofriks.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Metaalwerken Bergen op Zoom B.V. Bongaertsweg 8 4612 PL BERGEN OP ZOOM Nederland 0164-240910 boz@bozgroup.eu

https://www.bozgroup.eu Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Metagro Special Coatings B.V. Rietweg 5 4209 DA SCHELLUINEN Nederland 085-4843970 info@metagrosc.nl

88

Jaargids 2023

https://www.metagrosc.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Ontvetten, Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese), Conserveren

Metalak B.V.

De Geer 14 4004 LT TIEL Nederland 088-5262200 info@metalak.nl https://www.metalak.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van natlakken en verven, Leverancier van afdekmiddelen / maskeermiddelen

MHB B.V.

Onderstalstraat 3 6674 ME HERVELD Nederland 0488-451951 info@mhb.nl https://www.mhb.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten Qualisteelcoat

Micron Precision

Visseringweg 5 1112 AS DIEMEN Nederland 06-57992749 loekman@micronprecision.nl https://micronprecision.nl

Mikrocentrum

De Run 1115 5503 LB VELDHOVEN Nederland 040-2969911 info@mikrocentrum.nl https://www.mikrocentrum.nl

Moffel- en Spuitinrichting G. van Rijn B.V.

Elektronweg 18 3542 AC UTRECHT Nederland 030-2410642 info@vanrijncoating.nl https://www.vanrijncoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Duplexsysteem op zink, Chromateren van aluminium

Moffelindustrie H. van Egmond B.V.

Bellstraat 11 3133 KE VLAARDINGEN Nederland 010-4346091 moffel@egmond-bv.nl https://www.moffelindustrie.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen

Zeefdrukken en Tamponeren, Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (kersepitten), Stralen (handmatig), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Sputteren, Spuiten (pneumatisch), Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Polijsten (handmatig), Polijsten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontlaten van waterstofbrosheid, Nabehandelen van oppervlakten, Magnesium, behandeling van, Gloeien (waterstofvrij), Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

MSP Systems B.V.

Het Lentfert 1 7547 SN ENSCHEDE Nederland 053-4303937 info@mspsystems.nl https://www.mspsystems.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Multinal Alphen aan den Rijn (CW)

Curieweg 2 B 2408 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 088-2055300 info@multinal.com https://www.multinal.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Polijsten (elektrolytisch), Polijsten, Beitsen van RVS, Beitsen

Multinal Alphen aan den Rijn (OW)

Ondernemingsweg 1 2404 HM ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 088-2055300 info@multinal.com https://www.multinal.com Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren, Ontlaten van waterstofbrosheid, Beitsen van RVS, Beitsen

Multinal Coevorden

Modem 32 7741 MJ COEVORDEN Nederland 088-2055300 info@multinal.com https://www.multinal.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Vernikkelen van RVS, Vernikkelen (mat), Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektroly-

tisch), Vernikkelen (duplex), Vernikkelen, Verchromen (sier), Verchromen (mat), Verchromen (glans), Verchromen, Beitsen van RVS, Beitsen

Multinal Group B.V.

Ondernemingsweg 1 2404 HM ALPHEN AAN DEN RIJN Nederland 088-2055300 info@multinal.com https://www.multinal.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen

Multinal Vlaardingen

Edisonstraat 7 3133 KG VLAARDINGEN Nederland 088-2055300 info@multinal.com https://www.multinal.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Beitsen van RVS, Beitsen

NANOC B.V.

Hofweg 1 3208 LE SPIJKENISSE Nederland 085-0861051 aanvraag@nanoc.nl https://www.nanoc.nl Spuiten (nano-coatings), Leverancier van nano-coatings

Nederlandse Anodising Maatschappij B.V.

Hoefsmid 3 2292 JJ WATERINGEN Nederland 0174-225120 info@anodising.nl https://www.anodising.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Stralen (glasparel), Stralen, Slijpen (handmatig), Slijpen, Polijsten (handmatig), Polijsten, Ontvetten, Deanodiseren, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren kleur (electrolytisch), Anodiseren hard, Anodiseren

Nedinsco B.V.

Jan van Riebeeckweg 5 5928 LG VENLO Nederland 077-3558777 info@nedinsco.com http://www.nedinsco.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Vernikkelen, Spuiten (natlak), Spuiten, Anodiseren

Nedwaste B.V. De Sikkel 45 8181 WD HEERDE Nederland 0578-695393


info@nedwaste.nl https://www.nedwaste.nl Afvalverwerker (poeder/verf, chemicaliën, straalgrit, etc.)

NESTcoat Repair B.V.

Rozenhof 33 - 212 3311 JT DORDRECHT Nederland 078-6473950 info@nestcoat.nl https://www.nestcoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen

NFB Coating B.V.

De Dieze 21 5684 PR BEST Nederland 0499-335500 info@nfb.nl https://www.nfb.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (pneumatisch), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (zinkfosfaat), Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese)

Nordson Benelux B.V.

Bergerstraat 10 6226 BD MAASTRICHT Nederland 043-3526000 ics.eu@nordson.com https://www.nordson.com/ics Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van poedercoatapparatuur / middelen

NTS Finish B.V.

Stökskesweg 20 5571 TJ BERGEIJK Nederland 0497-552581 info.finish@nts-group.nl https://www.nts-finish.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zeefdrukken en Tamponeren, Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Stralen (handmatig), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten (HVOF, High-Velocity Oxy-Fuel), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Slijpen (handmatig), Slijpen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Opdampen, Ontvetten (band), Ontvetten, Ontbramen, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat), Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

OCAS N.V.

President John F. Kennedylaan 3 BE-9060 ZELZATE België +32 93451211

contactus@ocas.technology https://www.ocas.be Sector Toeleveranciers Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Oerlikon Balzers Coating Benelux

Van Dijklaan 14 C 5581 WG WAALRE Nederland 0344-655490 info.balzers.be@oerlikon.com https://www.oerlikon.com/balzers/nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Ultrasoon reinigen, Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, PVD (Physical Vapour Deposition), Polijsten (handmatig), Polijsten, Opdampen, Nabehandelen van oppervlakten, CVD (Chemical Vapour Deposition)

Oostwoud International B.V. Harlingerweg 49 B 8801 PA FRANEKER Nederland 0517-399200 info@oostwoud.com https://www.oostwoud.com

Oppervlakte Techniek Benelux B.V. (OTB)

Petunialaan 17 5582 HA WAALRE Nederland 040-2223121 info@otbbv.eu http://www.otbbv.eu Sector Toeleveranciers Leverancier van trommels, Leverancier van reinigingsmiddelen / producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van laboratoriumbenodigheden, Leverancier van kuipwerk / baden, Leverancier van kataforese en anaforese lakken, Leverancier van filtersystemen en -materialen, Leverancier van elektronische voedingen / gelijkrichters, Leverancier van chemische producten / middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur, Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen

Oude Hesselink Coating B.V.

Zandhaarweg 36 7595 KM WEERSELO Nederland 0541-662930 info@oudehesselinkcoating.nl https://www.oudehesselinkcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van verzinkt staal, Zirkoniseren van aluminium, Voorbehandelen (reiniging), Voorbehandelen (chemisch), Stralen (zand), Stralen (machinaal),

Stralen (handmatig), Stralen (fijn), Stralen, Sputteren, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren van RVS, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Ontvetten, Fosfateren (zinkfosfaat), Duplexsysteem op zink, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

Ovako Twente B.V.

Perfect Coat B.V.

Slootsekuilen 26 - 28 5986 PG BERINGE Nederland 077-3060985 info@perfectcoat.nl https://www.perfectcoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten

Bedrijvenpark Twente 295 7602 KK ALMELO Nederland 0546-588360 sales.benelux@ovako.com https://www.ovako.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verchromen (hard), Verchromen, Slijpen (hardchroom), Slijpen, Polijsten (mechanisch), Polijsten, Beitsen

Pluscoat B.V.

Overveld Coating B.V.

Edisonweg 3 4631 SN HOOGERHEIDE Nederland 0164-612676 info@overveldcoating.com https://www.overveldcoating.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

De Hondert Margen 2 A 2678 AC DE LIER Nederland 0174-510291 info@poedercoatwestland.nl https://www.poedercoatwestland.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Oxyplast Belgium N.V.

Poedercoating Apeldoorn B.V.

Hulsdonk 35 BE-9042 GENT-MENDONK België 0032-93267920 info@oxyplast.be https://www.protechpowder.com Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders

Paint It! B.V.

Da Vincilaan 25 6716 WC EDE Nederland 0318-643260 info@paintit.nl https://www.paintit.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen

Paul Warmerdam Straal- en Coating Service

Oude Weerlaan 35 A 2181 HX HILLEGOM Nederland 0252-521346 info@straalencoatingservice.nl https://www.straalencoatingservice.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen

Rangeerstraat 2 4431 NL ‘S-GRAVENPOLDER Nederland 0113-313319 info@pluscoating.nl https://www.pluscoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Poeder Coat Westland B.V.

Wilmersdorf 17 7327 AD APELDOORN Nederland 055-5994433 werkvoorbereiding@p-c-a.nl https://www.p-c-a.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Poedercoating Emmen B.V.

Kapitein Grantstraat 9 7821 AP EMMEN Nederland 06-25176731 info@poedercoatingemmen.nl https://www.poedercoatingemmen.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat) Polindus B.V. Nijverheidsstraat 36 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM Nederland 0184-615709 info@polindus.nl https://www.polindus.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (elektrolytisch), Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Chromateren van aluminium groen, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium

Possehl Electronics Nederland B.V. Jaargids 2023

89


BEDRIJVENREGISTER De Beverspijken 3 5221 EE ‘S-HERTOGENBOSCH Nederland 073-6393939 info@possehlelectronics.nl https://www.possehlelectronics.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzilveren, Vergulden, Reel to reel galvaniseren

Powercoat B.V.

Wendakker 5 7761 PX SCHOONEBEEK Nederland 0524-531555 info@powercoat.nl https://www.powercoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat)

PPG Industries Netherlands B.V.

Copernicusstraat 10 6604 CR WIJCHEN Nederland 024-6456303 infobenelux@ppg.com https://www.ppg.com Prisma Coatings Zoetermeer B.V. Koperstraat 27 2718 RG ZOETERMEER Nederland 079-3621475 info@prismacoatings.nl https://www.prismacoatings.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zirkoniseren van aluminium, Stralen (korund), Stralen (grit), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat)

Railtechniek van Herwijnen B.V.

Koelenhofstraat 13 4004 JR TIEL Nederland 0344-616363 info@railtechniek.nl https://www.railtechniek.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van railsystemen, Leverancier van identificatiesystemen / barcodes

Revamo B.V.

Pieter Mastebroekweg 2 A 7942 JZ MEPPEL Nederland 0522-251941 info@revamo.nl https://www.revamo.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Spuiten (thermisch), Schooperen, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Lasercladden / Oplassen

90

Jaargids 2023

Riano Eindhoven B.V.

Rooijakkerstraat 5 5652 BA EINDHOVEN Nederland 040-2661010 info@riano.nl https://www.riano.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Slijpen (handmatig), Slijpen, Polijsten (handmatig), Polijsten, Anodiseren kleurdruk, Anodiseren kleur (organisch), Anodiseren

RIPOL Poedercoatings B.V.

Evert van de Beekstraat 1 Unit 104 1118 CN SCHIPHOL Nederland 020-7991567 info-NL@ripol.com https://www.ripol.com Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders

Robwelding B.V.

Edisonring 12 6669 NB DODEWAARD Nederland 0488-410405 info@robwelding.nl https://www.robwelding.com Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van poedercoatinstallaties

Rocon B.V.

Quarantaineweg 10 3089 KP ROTTERDAM Nederland 010-3164640 info@roconbv.nl https://www.roconbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten)

Rogal B.V.

Handelskade West 5 7547 AW ENSCHEDE Nederland 053-4316159 rogal@rogal.nl https://www.rogal.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken, Vertinnen, Vernikkelen (trommel), Vernikkelen, Vermessingen, Fosfateren (zinkfosfaat)

Rosler Benelux B.V. Reggestraat 18 5347 JG OSS Nederland 0412-646600 rosler-nl@rosler.com https://www.rosler.com

Sector Toeleveranciers Leverancier van trommels, Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen, Leverancier van reinigingsmiddelen / producten, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van polijstinstallaties en apparatuur / middelen, Leverancier van afvalwaterzuiverings- en behandelingssystemen Rotocoat Heerhugowaard B.V. Edisonstraat 2 1704 RL HEERHUGOWAARD Nederland 072-5762150 heerhugowaard@rotocoat.nl https://rotocoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken (thermisch centrifugaal), Verzinken, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten Qualisteelcoat

Rotocoat Wolvega B.V.

Ambachtsstraat 3 8471 AA WOLVEGA Nederland 0561-691691 wolvega@rotocoat.nl https://www.rotocoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken (thermisch centrifugaal), Verzinken, Stralen (zand), Stralen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal Qualisteelcoat

Rotterdam Coatings B.V.

Waalhaven Noordzijde 59 3087 BJ ROTTERDAM Nederland 010-4299200 info@rotterdam-coatings.com https://www.rotterdam-coatings.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (handmatig), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Royal van Lent Shipyard B.V.

Julianalaan 3 2159 LA KAAG Nederland 0252-547123 lentyard@feadship.nl https://www.feadship.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Conserveren

RSS NanoCoatings

Bolderweg 39 A 1332 AZ ALMERE Nederland +31(0)363030153 sabine.schijff@rss-nanocoatings.nl https://www.rss-nanocoatings.nl

Schildersbedrijf Midden Nederland B.V.

Sportlaan 255 3364 DK SLIEDRECHT Nederland 0184-412703 info@breejen.com https://www.smnbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (stationair), Stralen (mobiel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten (airless), Spuiten, Conserveren

Schrauwen Corrosietechniek

Einsteinstraat 24 3281 NJ NUMANSDORP Nederland 085-1301454 info@schrauwencorrosietechniek.nl https://www.schrauwencorrosietechniek.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten

Secrid

Saturnusstraat 81 2516 AG DEN HAAG Nederland 070-3902180 info@secrid.com http://www.secrid.com

SHERART B.V.

Zuiddijk 27 5705 CS HELMOND Nederland 0492-590303 info@sherart.com https://www.sherart.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Stralen (werpstraalmachine), Stralen, Sherardiseren (diffusie verzinken)

Shipcoat B.V.

Industrieweg 17 2995 BE HEERJANSDAM Nederland 078-6771188 info@shipcoat.nl https://www.shipcoat.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van natlakken en verven, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders

Smolders SSO B.V.

Nieuwstraat 64 A 4921 CX MADE Nederland 0162-683654 info@smolderssso.nl https://www.smolderssso.nl Sector Toeleveranciers Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Span Finishing B.V.

Matjeskolk 13 7037 DZ BEEK (Gem. Montferland) Nederland 0316-531265


info@spanbv.nl https://www.spanbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Zeefdrukken en Tamponeren, Stralen (nat), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (ijzerfosfaat)

SPG Prints B.V.

Raamstraat 1 - 3 5831 AT BOXMEER Nederland 0485-599555 info@spgprints.com https://www.spgprints.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Vertinnen, Vernikkelen, Verkoperen, Vergulden, Verchromen, Sputteren, PVD (Physical Vapour Deposition), Passiveren, Ontvetten, Etsen precisie, Elektroformeren

Sponge-Jet Benelux

Spadesteek 6 4131 MB VIANEN Nederland 0113-251869 info@spongeblasting.com https://www.spongeblasting.com Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen

Spuitbedrijf R. van der Horst B.V.

Mercuriusplein 4 A 2685 LP POELDIJK Nederland 0174-240531 info@rvdhorst.nl http://www.rvdhorst.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten, Ontvetten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Conserveren

Spuiterij Elburg

Industriestraat 7 8081 HH ELBURG Nederland 0525-216022 info@spuiterij-elburg.nl https://www.spuiterijelburg.nl

Steur Spuiterij

Nijverheidsweg 9 4731 CZ OUDENBOSCH Nederland 0165-315350 info@steur.com https://www.steur.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Stichting Zinkinfo Benelux Smederijstraat 2 4814 DB BREDA Nederland 076-5317744 info@zinkinfobenelux.com http://www.zinkinfobenelux.com

Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Straal en Coating Bakhuizen B.V.

De Burde 17 8574 TG BAKHUIZEN Nederland 0514-581770 info@straalencoatingsbedrijf.nl https://www.straalencoatingsbedrijf.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (werpstraalmachine), Stralen (stationair), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten

Straal en Spuitbedrijf Gebr. van Ginkel B.V.

Tielsestraat 9 D 6675 AA VALBURG Nederland 0488-431236 info@vanginkelgroep.nl https://www.vanginkelgroep.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (stationair), Stralen (mobiel), Spuiten (thermisch), Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten (airless), Spuiten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Conserveren

Straal- en Conserveringsbedrijf Meulendijks Helmond B.V.

Ringdijk 4 5705 CT HELMOND Nederland 0492-524390 info@stralenpoedercoaten.nl https://www.stralenpoedercoaten.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Slijpen, Schooperen, Poedercoaten (wervelsinteren), Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (draadspuiten), Duplexsysteem op zink, Conserveren

Straalbedrijf Asten B.V.

Moleneind 6 5721 WP ASTEN Nederland 0493-689702 info@straalbedrijfasten.nl https://www.straalbedrijfasten.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren, Ontvetten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Fosfateren (zinkfosfaat), Beitsen

Qualisteelcoat

Straalbedrijf Boxtel B.V. Van Salmstraat 50 5281 RS BOXTEL

Nederland 0411-677693 info@straalbedrijfboxtel.nl https://www.straalbedrijfboxtel.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (werpstraalmachine), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Duplexsysteem op zink

Straalbedrijf Catseman B.V.

Buys Ballotstraat 20 4507 DA SCHOONDIJKE Nederland 0117-308340 info@straalbedrijfcatseman.nl https://www.straalbedrijfcatseman.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Conserveren

Straalbedrijf Colijn B.V.

Hoogewaard 225 F 2396 AS KOUDEKERK AAN DEN RIJN Nederland 071-3414915 info@colijnbv.com http://www.colijnbv.com Voorbehandelen (reiniging), Tankcoating, Stralen van RVS, Stralen (vacuum), Stralen (steelshot), Stralen (mobiel), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (pneumatisch), Spuiten (natlak), Spuiten (mobiel), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Conserveren

Straalbedrijf Giessen B.V.

Eisterweg 7 6422 PN HEERLEN Nederland 045-5355670 info@giessen-bv.nl https://www.giessen-bv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen (fijn), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Micropeen-behandeling, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Duplexsysteem op zink Qualisteelcoat

Straalbedrijf Holland-West B.V.

Zeppelinstraat 8 1704 SH HEERHUGOWAARD Nederland 072-5728850 info@shwbv.nl https://www.shwbv.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Tankcoating, Stralen (stationair), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit),

Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (stationair), Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten, Schooperen, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Duplexsysteem op zink, Conserveren

Straalbedrijf Van der Griend B.V.

3e Industrieweg 2 3411 MD LOPIK Nederland 0348-552336 info@griend.nl https://www.griend.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen

Straalservice Enschede B.V.

Binnenhaven 133 7547 BG ENSCHEDE Nederland 053-4316899 info@straalserviceenschede.nl https://www.straalserviceenschede.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (stationair), Stralen (mobiel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (airless), Spuiten

Straaltechniek International B.V.

Lovense Kanaaldijk 61 5013 BJ TILBURG Nederland 0162-748010 info@straaltechniek.net https://www.straaltechniek.net Sector Toeleveranciers Leverancier van thermisch spuitinstallaties en apparatuur, Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen, Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Strabeko B.V.

Albionstraat 24 5047 SJ TILBURG Nederland 013-5700837 mail@strabeko.nl https://www.strabeko.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen van RVS, Stralen (werpstraalmachine), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten (elektrostatisch), Spuiten (airless), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontlakken / Pyroliseren, Nabehandelen van oppervlakten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium)

Sulzer Turbo Services Venlo B.V. Spikweien 36 5943 AD VENLO Nederland 077-4738666 sulzerscvenlo@sulzer.com https://www.sulzer.com Spuiten (plasma), Spuiten (HVOF, Jaargids 2023

91


BEDRIJVENREGISTER High-Velocity Oxy-Fuel), Plasma Low Pressure Spraying (LPPS), Plasma Atmosferisch Spraying (APS), CVD (Chemical Vapour Deposition)

Surface Treatment Nederland B.V.

Hazenspoor 16 6051 AV MAASBRACHT Nederland 0475-463835 info@surfacetreatment.nl https://www.surfacetreatment.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Chromateren van aluminium groen, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium blank, Chromateren van aluminium, Anodiseren hard, Anodiseren chroomzuur, Anodiseren (Opaliseren), Anodiseren

SurTec Benelux B.V.

Molenweg 17 A 5953 JR REUVER Nederland 077-3081590 HeH.NL@SurTec.com https://www.surtecbenelux.com Sector Toeleveranciers Leverancier van reinigingsmiddelen / producten, Leverancier van ontvettingsmiddelen, Leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen, Leverancier van chemische producten / middelen (chemicaliën), Leverancier van beitsmiddelen

Sybrandy B.V.

Spaceshuttle 18 3824 ML AMERSFOORT Nederland 033-4545666 info@sybrandy.nl https://www.sybrandy.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalinstallaties, Leverancier van straalapparatuur / middelen, Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van luchtzuiverings- en behandelingssystemen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Tata Steel Nederland Technology B.V.

Wenkebachstraat 1 1951 JZ VELSEN-NOORD Nederland 0251-499111 benelux@tatasteel.com http://www.tatasteel.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (thermisch), Verzinken, Vertinnen (band), Vertinnen, Vernikkelen (glans), Vernikkelen (elektrolytisch), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Vermessingen, Verchromen, Reel to reel galvaniseren, Passiveren van zink, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Opdampen,

92

Jaargids 2023

Ontvetten (band), Ontvetten, Nabehandelen van oppervlakten, Lasercladden / Oplassen, Interferentiekleuren, Harden, Gloeien (waterstofvrij), Fosfateren (zinkfosfaat), Fosfateren (mangaanfosfaat), Emailleren van staal, Emailleren, Coilcoaten van staal, Chromateren van verzinkt staal, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

TCI Cleaning

Centaurusweg 67 5015 TC TILBURG Nederland 013-4563966 info@tci-cleaning.com https://www.tci-cleaning.com Ultrasoon reinigen, Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen (glasparel), Stralen, Polijsten (handmatig), Polijsten, Ontvetten, Ontlakken / Pyroliseren, Nabehandelen van oppervlakten, Industrieel reinigen, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

Technische Handelmaatschappij Rasco B.V. Celsiusstraat 16 2652 XT BERKEL EN RODENRIJS Nederland 010-4370166 info@rasco-clemco.nl https://www.rasco-clemco.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van straalapparatuur / middelen, Leverancier van spuitapparatuur / middelen

Technoflon Coating Systems B.V.

Edisonstraat 85 7006 RB DOETINCHEM Nederland 0314-394201 info@technoflon.nl https://www.technoflon.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Stralen (machinaal), Stralen (handmatig), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontlakken / Pyroliseren

Technoplating Nijkerk B.V.

Gildenstraat 10 3861 RG NIJKERK Nederland 033-3030610 info@tpnbv.nl https://www.technoplatingnijkerk.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Vernikkelen, Verchromen (hard), Verchromen (glans), Verchromen, Stralen, Slijpen, Polijsten, Honen

Technospray B.V.

Plaza 23 4782 SL MOERDIJK Nederland 0168-382111 info@technospray.nl https://www.technospray.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitapparatuur / mid-

delen, Leverancier van pompen, filters en kleppen

The Coat Factory B.V.

Industrieweg 2 5256 PN HEUSDEN Nederland 06-13147298 ben@thecoatfactory.nl https://www.thecoatfactory.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (handmatig), Stralen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Ontvetten, Ontbramen, Duplexsysteem op zink, Conserveren, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium, Beitsen van RVS, Beitsen van (constructie) staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken Qualisteelcoat

The Coatinc Company Holding B.V.

Edisonweg 5 2952 AD ALBLASSERDAM Nederland 078-6992283 info-nl@coatinc.com https://www.coatinc.com Sector Applicateurs Organische Deklagen Verzinken (thermisch), Verzinken, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Anodiseren

TMP Coatings B.V.

Vijzelweg 15 E 5145 NK WAALWIJK Nederland 0416-747007 info@tmpcoatings.nl https://www.tmpgroep.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Tol Coating B.V.

Nijverheidstraat 12 A 1135 GE EDAM Nederland 0299-223910 info@tolcoating.nl https://www.tolcoating.nl Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

TÜV Rheinland Nederland B.V. Westervoortsedijk 73 6827 AV ARNHEM Nederland 088-8887888 info@nl.tuv.com https://www.tuv.com/nl Sector Toeleveranciers Onderzoek, controle en analyse, Adviesbureau

Ulamo Coating B.V.

Industrieweg 40 6219 NR MAASTRICHT Nederland 043-3516666 sales@thomasregout.com https://www.thomasregout.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken

Riezenweg 1 7071 PR ULFT Nederland 0315-688688 info@ulamo.nl https://www.ulamo.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Stralen (stationair), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Qualisteelcoat gecertificeerd, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten) Qualisteelcoat

Tiger Coatings Belgium B.V.B.A.

Van Beurden Hardchroom B.V.

Tilcoating B.V.

Van Beurden Pre-Pack B.V.

Thomas Regout International B.V.

Leuerbroek 1019 BE-3640 KINROOI België +32 89700016 office.nl@tiger-coatings.com https://www.tiger-coatings.com Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatings, Leverancier van corrosiewerende verven, lakken en poeders Andromedastraat 9 5015 AV TILBURG Nederland 013-5446617 info@tilcoating.nl https://www.tilcoating.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Qualisteelcoat gecertificeerd, Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten Qualisteelcoat

Bossekamp 5 5301 LZ ZALTBOMMEL Nederland 0418-512808 info@van-beurden.nl https://www.van-beurden.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verchromen (hard), Verchromen, Slijpen, Honen Industrieweg 1 5165 NH WASPIK Nederland 0416-311335 info@vanbeurdenprepack.nl https://www.vanbeurdenprepack.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten


Van der Meer Oppervlakte Techniek B.V.

Veco B.V.

Nieuw-Zeelandweg 14 1045 AL AMSTERDAM Nederland 020-4470245 kantoor@meercoat.nl https://www.meercoat.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (reiniging), Qualicoat gecertificeerd, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium

Karel van Gelreweg 22 6961 LB EERBEEK Nederland 0313-672911 info.veco@spgprints.com https://www.vecoprecision.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Vernikkelen (zwart), Vernikkelen (chemisch stroomloos), Vernikkelen, Verkoperen, Vergulden, Verchromen (hard), Verchromen, Ultrasoon reinigen, Etsen precisie, Elektroformeren

Van Ginkelgroep

Vecomach Poedercoating B.V.

TIelsestraat 9d 6666 LV HETEREN Nederland 0488431485 info@vanginkelgroep.nl https://www.vanginkelgroep.nl

Van Wakeren Coating

Mercatorstraat 36 B 7131 PX LICHTENVOORDE Nederland 0544-353098 info@vanwakerencoating.nl https://www.vanwakerencoating.nl

VConsyst Metaalwerken B.V.

De Klok 3 8401 CM GORREDIJK Nederland 0513-461241 metaalwerken@vconsyst.nl https://www.vconsyst.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Dukaat 5 8305 BC EMMELOORD Nederland 0527-638530 info@vecomach.nl https://www.vecomach.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Verzinkerij Schippers B.V.

Reitsmastrjitte 56 C 9281 LE HARKEMA Nederland 0512-361518 info@schippersbv.nl https://www.schippersbv.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken

Verzinkerij Twente B.V.

Meerenakkerweg 20 5652 AV EINDHOVEN Nederland 040-2501900 info@vdllaktechniek.nl https://www.vdllaktechniek.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (werpstraalmachine), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Elektroforetisch lakken (kataforese en anaforese)

Edisonstraat 7 7601 PS ALMELO Nederland 0546-851436 info@verzinkerij-twente.nl https://www.verzinkerij-twente.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Verzinken (zink-nikkel galvanisch), Verzinken (elektrolytisch), Verzinken (elektrolytisch trommel), Verzinken (elektrolytisch hangwerk), Verzinken (bouten en moeren), Verzinken, Passiveren van zink, Passiveren, Ontvetten, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen

VDL Postma B.V.

Verzinkerij van Aert B.V.

VDL Laktechniek B.V.

Leeuwarderstraatweg 121 D 8441 PK HEERENVEEN Nederland 0513-622536 info@vdlpostma.nl https://www.vdlpostma.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van ijzer / staal, Passiveren, Ontvetten, Beitsen van (constructie)staal, Beitsen, Assembleren en klantgericht verpakken

Winnerstraat 101 6031 NK NEDERWEERT Nederland 0495-461700 info@vanaert.nl https://www.vanaert.nl Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (thermisch), Verzinken (thermisch centrifugaal), Verzinken

Vision Coatings

De Wijmerts 17 8701 WT BOLSWARD Nederland 06-11453192 info@visioncoatings.nl https://www.visioncoatings.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten

Vitrite Middelburg B.V.

Elektraweg 1 4338 PK MIDDELBURG Nederland 0118-680911 https://www.vitrite.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen

Voortman Kantoormeubelen B.V.

Edisonweg 3 1446 TM PURMEREND Nederland 0299-646611 info@voortmanmeubel.nl https://www.voortmanmeubel.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen

Waaijenberg Coatings B.V.

De Landweer 11 3771 LN BARNEVELD Nederland 0342-450125 info@waayenbergcoatings.nl https://www.waayenbergcoatings.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Stralen (werpstraalmachine), Stralen (machinaal), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Fosfateren (ijzerfosfaat), Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium

Wagner Systemen Nederland B.V. Proostwetering 105 C 3543 AC UTRECHT Nederland 030-2410688 info@wagnersystemen.nl https://www.wagnersystemen.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van poedercoatinstallaties, Leverancier van poedercoatapparatuur / middelen, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, Leverancier van filtersystemen en -materialen

Wegter Applicatie & Beschermtechniek B.V.

Distelweg 93 1031 HD AMSTERDAM Nederland 020-6360243 info@wegter-amsterdam.nl https://www.poedercoatennatlakken.nl Sector Applicateurs Organische Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen, Spuiten (pneumatisch), Spuiten (natlak), Spuiten, Poedercoaten (elektrostatisch),

Poedercoaten, Magnesium, behandeling van, Fosfateren (ijzerfosfaat), Duplexsysteem op zink, Chromateren van verzinkt staal, Chromateren van aluminium geel, Chromateren van aluminium

Weiss Technik Nederland B.V.

Newtonstraat 5 4004 KD TIEL Nederland 0344-670400 info.nl@weiss-technik.com https://www.weiss-technik.nl Sector Toeleveranciers Leverancier van ovens, Leverancier van laboratoriumbenodigheden, Leverancier van Klimaatsimulatie apparatuur, Leverancier van analyse-, meet- en controleapparatuur

Wijcosy B.V.

Hallenstraat 21 D 5531 AB BLADEL Nederland 0497-382638 info@wijcosy.nl https://www.wijcosy.nl Stralen (stationair), Stralen (korund), Stralen (handmatig), Stralen (grit), Stralen, Spuiten (natlak), Spuiten, Schooperen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Metalliseren (zink, zink-aluminium en aluminium), Metalliseren (draadspuiten), Assembleren en klantgericht verpakken

WSB Finishing Equipment B.V.

De Heldinnenlaan 200 3543 MB UTRECHT Nederland 030-2414155 info@wsb-benelux.nl https://www.wsb-benelux.eu Sector Toeleveranciers Leverancier van spuitinstallaties, Leverancier van spuitapparatuur / middelen, Leverancier van reinigingsinstallaties en apparatuur, Leverancier van pompen, filters en kleppen, Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen

Zincoat B.V.

Boerdijk 32 7844 TC VEENOORD Nederland 0591-551323 zincoat@zinq.com https://www.zinq.com Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen Voorbehandelen (chemisch), Verzinken (thermisch), Verzinken, Stralen (zand), Stralen (handmatig), Stralen, Poedercoaten (elektrostatisch), Poedercoaten, Passiveren van zink, Passiveren, Ontvetten, Duplexsysteem op zink, Beitsen van (constructie) staal, Beitsen

Jaargids 2023

93


Onderstaande preferred partners zijn u graag en vakkundig van dienst Brancheregister ADVIES PROJECTBUREAU / OPPERVLAKTEBEHANDELING- / COATING-INDUSTRIE

Hermelijnvlinder 57 4904 ZD Oosterhout T. +31 (0) 6 2549 2279 www.coatingsystemenvanderlans.nl info@coatingsystemvanderlans.nl

AFVALVERWERKING

BTEQ T. +31 (0)570 671737 info@bteq.nl / www.bteq.nl

BEITSEN/PASSIVEREN

Derustit Group it Dok 1, 8447 GL Heerenveen, the Netherlands Tel : +31 513-610215 info@derustit.nl / www.derustit.nl

CHEMICALIËN/ OPP. BEHANDELING

AD Chemicals Heijningen | The Netherlands +31 (0) 167-52 69 00 contact@adinternationalbv.com www.admetalsurfacetreatment.com

Multinal Group T. +31(0)88 205 53 00 info@multinal.com / www.multinal.com Mavom Chemie BV Handelsweg 6 2404 CD Alphen a/d Rijn The Netherlands T +31 (0)172 436 361 www.mavom-chemicals.com Vecom Group b.v. T. +31 10 593 02 99 info@vecom-group.com / www.vecom-group.com

BESCHERMKAPJES, PLUGGEN, TAPE

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

NEDWASTE B.V. T: +31 578 695 393 info@nedwaste.nl / www.nedwaste.nl

AFVALWATERBEHANDELINGINSTALLATIES

Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland T. +46 371 57 14 32

Kluthe Benelux b.v. T. +31 (0)172-516 000 / F. +31 (0)172-439 494 info@kluthe.nl / www.kluthe.nl

CHEMISCH NIKKEL Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

HangOn b.v. T. +31(0)77 399 96 30 info@hangon.nl / www.hangon.nl

AFZUIGINSTALLATIES

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

94

Jaargids 2023

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

COATINGINSTALLATIES SERVICE & ONDERHOUD EPSI Europe GmbH Duetestr. 3 49205 Hasbergen – Duitsland www.epsieurope.de/nl Mail: info.eu@epsi.com Tel. +31 485 238003

Emotech b.v. T. +31(0)53 430 15 00 info@emotech.nl / www.emotech.nl

DROOGAPPARATUUR

IST Benelux b.v. T. +31(0)55 505 00 14 www.ist-uv.nl / info@bnl.ist-uv.com

ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN, INSTALLATIES

MSP Systems b.v. T. +31(0)53 430 39 37 www.mspsystems.nl

FILTERS & POMPEN

Apeq Wiwa b.v. T. +31(0)78 613 96 10 info@apeqwiwa.nl / www.apeqwiwa.nl

Hendor Pumps & Filters T. +31(0)497 339 389 info@hendor.com / www.hendor.com

GALVANOTECHNIEK, GLANSMIDDELEN

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

GALVANOTECHNIEK, INSTALLATIES

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com


Onderstaande preferred partners zijn u graag en vakkundig van dienst GELIJKRICHTER SYSTEMEN EN BESTURINGEN

La Maire Technology T. +31(0)499 219 900 / F. +33(0)499 219 905 info@la-maire-technology.com www.la-maire-technology.com

INDUSTRIËLE REINIGING

Kluthe Benelux b.v. T. +31 (0)172-516 000 / F. +31 (0)172-439 494 info@kluthe.nl / www.kluthe.nl

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

HAKEN

Vecom Group b.v. T. +31 10 593 02 99 info@vecom-group.com www.vecom-group.com

Oude Reimer B.V. Totaalleverancier voor de maakindustrie Machines - Gereedschappen - Smeermiddelen Reiniging - Trillingsioslatie - Service

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com www.rosler.com

Rotocoat Kampen B.V. Veldoven 11 8271 RT IJsselmuiden Nederland +31 383 768 600 www.rorocoat.nl

KLEUR- EN OPPERVLAKTEMETING

Verzinkerij Weert Galvaco Ouffet Electro Coat Stramproy Electrocoat Genk ATD Stramproy Industrieweg 35 6039 AP Stramproy (NL) +31 495 566666 +32 478 808840 Frank.Meyers@wecoat.net www.wecoat.net

Konica Minolta Sensing Europe b.v T. +31(0)30 248 11 93 info.benelux@seu.konicaminolta.eu / www. konicaminolta.eu/measuring-instruments

LAAGDIKTEMETERS

INDUSTRIAL COATINGS

Hempel Industrial b.v. Gildestraat 9, 8263 AH Kampen T.+31 38 421 1345 /Dir: +31 38 423 0209 M. +31 65 118 2166 /F. +31 38 422 1080 www.hempel.nl

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

Willem Barentszweg 1216 1212 BR Hilversum T. +31(0)35 646 08 30 www.oudereimer.nl / www.oudereimer.shop info@oudereimer.nl / sales@oudereimer.nl

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

HangOn b.v. T. +31(0)77 399 96 30 info@hangon.nl / www.hangon.nl

METALLISEREN/SCHOOPEREN

INDUSTRIËLE PRODUCTREINIGING

Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland T. +46 371 57 14 32

EPSI Europe GmbH Duetestr. 3 49205 Hasbergen – Duitsland www.epsieurope.de/nl Mail: info.eu@epsi.com Tel. +31 485 238003

Benelux Scientific b.v. Bonnetstraat 3 • 6718 XN • Ede The Netherlands T: +31 (0) 85 081 1100 www.benelux-scientific.nl

METAAL OPPERVLAKTEBEHANDELING

GLASPARELSTRAALCABINES

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

MEET- EN TESTAPPARATUUR

NauMetrics PMI T. +31(0)74 349 00 22 info@naumetrics.nl / www.naumetrics.nl

Rotocoat Kampen B.V. Veldoven 11 8271 RT IJsselmuiden Nederland +31 383 768 600 www.rorocoat.nl

MOFFELOVENS

Emotech b.v. T. +31(0)53 430 15 00 info@emotech.nl / www.emotech.nl

NATLAK

Hempel Industrial b.v. Gildestraat 9, 8263 AH Kampen T.+31 38 421 1345 /Dir: +31 38 423 0209 M. +31 65 118 2166 /F. +31 38 422 1080 www.hempel.nl

NATLAKKEN (AFDEKMATERIALEN)

Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland T. +46 371 57 14 32 Vecom Group b.v. T. +31 10 593 02 99 info@vecom-group.com www.vecom-group.com

NATLAKSPUITAPPARATUUR

Apeq Wiwa b.v. T. +31(0)78 613 96 10 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl

Jaargids 2023

95


Belco P.A.S. B.V. Belco Paint and Air Supplies b.v. T. +31(0)167 524 557 info@belcopas.nl

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

OPPERVLAKTEBEHANDELING VOORBEHANDELING

HangOn b.v. T. +31(0)77 399 96 30 info@hangon.nl / www.hangon.nl

Wagner Systemen Nederland T. +31(0)30 241 06 88 info@wagnersystemen.nl www.wagnersystemen.nl

POEDERCOATINSTALLATIES POEDERSPUITCABINES

Muilwijk Finishing Muilwijk Finishing Vof T. +31(0)78-6136555

INSTALLATIES EN WERPSTRALERS

MontiPower B.V. Tjariet 3 9909 BZ Spijk Email: info@montipower.com Website: www.montipower.com

Emotech b.v. T. +31(0)53 430 15 00 info@emotech.nl / www.emotech.nl

POEDERLAKKEN/ POEDERCOATINGS

POLIJSTAPPARATUUR

OPHANGHAKEN VOOR LAKSTRATEN/POEDERCOATEN Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com www.rosler.com

ONTBRAMEN / ONTBRAAMMACHINES

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com www.rosler.com

AkzoNobel Powder Coatings Benelux T. +32 (0)2 254 77 51 interpon.benelux@akzonobel.com www.akzonobel.com/powder

IGP Benelux b.v T. +31(0)38 460 06 96 info.benelux@igp-powder.com www.igp.powder.com EPSI Europe GmbH Duetestr. 3 49205 Hasbergen – Duitsland www.epsieurope.de/nl Mail: info.eu@epsi.com Tel. +31 485 238003

HangOn b.v. T. +31(0)77 399 96 30 info@hangon.nl / www.hangon.nl

ONTVETTINGSMIDDELEN

Mavom Chemie BV Handelsweg 6 2404 CD Alphen a/d Rijn The Netherlands www.mavom-chemicals.com

96

Jaargids 2023

Kemet Europe BV Oude Moerstraatsebaan 110 Tel +31(0)164 271 700 www.kemet-europe.com e mail : info@kemet-europe.com

POLIJSTEN/SLIJPEN

Derustit Group it Dok 1, 8447 GL Heerenveen, the Netherlands Oxyplast Belgium n.v. T.+32 9 3267920 info.be@theprotechgroup.com www.theprotechgroup.com

info@derustit.nl / www.derustit.nl

OPHANGREKKEN VOOR GALVANO Zandleven Coatings b.v. Snekertrekweg 57-59 8912 AA Leeuwarden T.+31(0)58 212 95 45 info@zandleven.com / www.zandleven.com

Hevami Oppervlaktetechniek T. +31(0)413 376 602 www.straalinstallaties.nl www.ontbraammachines.nl

MSP Systems b.v. T. +31(0)53 430 39 37 www.mspsystems.nl

Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland

Hendor Pumps & Filters T. +31(0)497 339 389 info@hendor.com / www.hendor.com

PROTECTIVE COATINGS POEDERSPUITAPPARATUUR

POEDERCOATING

Epifatech Ekonomiczna 7, 99-400 Lowicz, Poland

MSP Systems b.v. T. +31(0)53 430 39 37 www.mspsystems.nl

Zandleven Coatings b.v. Snekertrekweg 57-59 8912 AA Leeuwarden T. +31(0)58 212 95 45 info@zandleven.com / www.zandleven.com


Onderstaande preferred partners zijn u graag en vakkundig van dienst RECYCLING VAN POEDERLAK

STRAALCABINES

Muilwijk Finishing Muilwijk Finishing Vof T. +31(0)78 613 65 55

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl Nelco BV Durmakker 16 Havennummer 8836A B-9940 Evergem tel.: +32 9 237 05 66 info@nelco.be www.nelco.be

SITE SERVICES

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com www.rosler.com

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

STRAALKASTEN

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

TECHNISCHE COATING

STRAALINSTALLATIES Hevami Oppervlaktetechniek T. +31(0)413 376 602 www.straalinstallaties.nl

Vecom Group b.v. T. +31 10 593 02 99 info@vecom-group.com / www.vecom-group.com KALTENBACH B.V. | GIETART

STRAALAPPARATUUR info-nl@kaltenbach.com / www.kaltenbach.com

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

Gritco T: +31(0)180 412 855 W: www.gritco.com E: info@gritco.com

Belco P.A.S. B.V. Belco Paint and Air Supplies b.v. T.+31(0)167 524 557 info@belcopas.nl

Muilwijk Finishing Muilwijk Finishing Vof T. +31(0)78 613 65 55

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570-621161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

TRANSPORTSYSTEMEN

Belco P.A.S. B.V. Belco Paint and Air Supplies b.v. T. +31(0)167 524 557 info@belcopas.nl

Hevami Oppervlaktetechniek T. +31(0)413 376 602 www.straalinstallaties.nl

Holland Mineraal b.v. T. +310570-621161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl

NTS Finish Stökskesweg 20 5571 TJ Bergeijk +31 (0)49 755 25 81

Rösler Benelux b.v. Reggestraat 18 5347 JG OSS T +31(0)412 64 66 00 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.com

Emotech b.v. T. +31(0)53 430 15 00 info@emotech.nl / www.emotech.nl

STRAALMIDDELEN APPARATUUR

Kuhmichel Abrasiv b.v. T. +31(0)548 366 322 centrale@kuhmichel.com www.kuhmichel.com

Apeq Wiwa b.v. T. +31(0)78 613 96 10 info@apeqwiwa.nl / www.apeqwiwa.nl

VERDUURZAMEN VAN METAAL

LTC International Vacuümstraalapparatuur T. +31(078-641 80 50 info@ltc-international.nl www.ltc-international.nl

Airblast-Abrasives b.v. T. +31(0)72 571 55 69 info@airblast-abrasives.com www.airblast-abrasives.com

The Coatinc Company Holding B.V. Edisonweg 5 2952 AD Alblasserdam www.coatinc.com

Jaargids 2023

97


Oxyplast Belgium n.v. T.+32 9 3267920 info.be@theprotechgroup.com www.theprotechgroup.com

Emotech b.v. T. +31(0)53 430 15 00 info@emotech.nl / www.emotech.nl

WERPSTRALERS

VERFSPUITAPPARATUUR

Apeq Wiwa b.v. T. +31(0)78 613 96 10 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl

Belco P.A.S. B.V. Belco Paint and Air Supplies b.v. T. +31(0)167 524 557 info@belcopas.nl

Muilwijk Finishing Muilwijk Finishing Vof T. +31(0)78 613 65 55

VERPAKKINGSMATERIAAL

Waardsedijk-Oost 8 3417 XJ Montfoort

VERWERKING AFVALSTROMEN

Vecom Group b.v. T. +31 10 593 02 99 info@vecom-group.com www.vecom-group.com

VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES

Atotech B.V. T +31 (0)30 240 90 10 sales.nl@atotech.com / www.atotech.com

98

Jaargids 2023

Hevami Oppervlaktetechniek T. +31(0)413-376602 www.straalinstallaties.nl

Holland Mineraal b.v. T. +31(0)570 621 161 www.hollandmineraal.nl info@hollandmineraal.nl


chemische oppervlaktebehandeling Uw leverancier voor | Pretreatment | Passivering | Anodisatie

| Metaalreiniging | Ontlakkingsmiddelen

Besparen?

MM31®

voor iedere chemische proceslijn & alle metalen

Duurzaam & toekomstbestendig

reinigen, ontvetten, corrosiebescherming & lakhechting in 1 eenvoudige stap

Kostenbesparend 100

Werk op lagere temperaturen

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Sludge nihil, minder onderhoud Verbeter algehele kwaliteit

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Mechanische MM31® Drogen voorbehandeling Conversiecoating

Stap 4 Coaten

voordelen of een test inplannen?

Benieuwd naar alle

Mail vrijblijvend naar chemicals@adinternationalbv.com AD Chemicals is een onderdeel van AD International +31 (0) 167 526 900 admetalsurfacetreatment.com

@AD International B.V.99 Jaargids 2023


Rotocoat is Zinculair®

duurzaam en circulair verzinken

Ons Zinculair ® zink is Cradle to Cradle Certified® op niveau Brons. De Cradle to Cradle Certified® productenstandaard is een streng en uitgebreid certificerings-programma dat producten en materialen beoordeelt op veiligheid, recyclebaarheid en verantwoorde productie.

Zinculair ® is Cradle to Cradle Certified® Bronze volgens Cradle to Cradle Certified® Version 3.1. Zinculair ® is een geregistreerd handelsmerk van Rotocoat B.V.

100 Jaargids 2023 E verkoop@rotocoat.nl T 085 044 27 27 www.rotocoat.nl

ROTO Family member


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.