Istotny wpływ stosowanych urządzeń na środowisko

Page 1

ekologia w poligrafii

Istotny wpływ stosowanych urządzeń na środowIsko

Zrównoważony rozwój a wybór maszyny do hot-stampingu Temat zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej obecny w rozmowach przedstawicieli branży poligraficznej i w specjalistycznej prasie. Także kryteria przyznawania dotacji unijnych odwołują się do celów zrównoważonego rozwoju, zobowiązując przedsiębiorców do wdrażania innowacyjnych technologii. Nie brakuje go też w naszym codziennym życiu: pojawia się „moda zrównoważona”, w sklepach widzimy już „kosmetyki zrównoważone”, namawia się nas do kupowania „zrównoważonej żywności”. Czy jednak wiemy, co tak naprawdę oznacza ten termin?

w jej zużyciu (rys. 1). Precyzyjne prowadzenie folii w maszynach cylindrycznych spm steuer RF 82 i RF 90 umożliwia stosowanie rolek folii jedynie 6-8 mm szerszych niż motyw (rys. 2). Oznacza to mniejsze zużycie folii do złocenia niż w przypadku maszyn „góra-dół”. Z kolei mała odległość między sekcją odwijania folii (ledwie parę centymetrów) a sekcją złocenia w maszynach serii RF (rys. 3)

Przez zrównoważony rozwój rozumie się

złocenia na gorąco, porównując główne ce-

to dodatkowo nawet kilka metrów mniej

„[…] rozwój społ.-ekonomiczny współcze-

chy i parametry maszyn cylindrycznych spm

zużytej folii podczas każdej wymiany rolki.

snych społeczeństw, polegający na zaspoka-

steuer RF 82 i RF 90, pracujących w tzw. sys-

W maszynach pracujących w układzie „góra-

janiu ich potrzeb w taki sposób, aby nie

temie „okrągło na płasko”, z maszynami o po-

-dół” odległość między sekcją odwijania

zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb

dobnym formacie, działającymi w tzw. syste-

rolek z folią a sekcją złocenia jest znacznie

przyszłym pokoleniom. Realizacja idei rozwo-

mie „płasko na płasko” (inne określenie tego

większa, co przy zmianie rolki na nową po-

ju zrównoważonego wymaga: 1) globalnej

systemu to „góra-dół”) produkcji znanych firm.

woduje dodatkowe straty materiału (rys. 4).

ZUŻYCie MaTeriaŁÓw Do proDUkCJi

szynach spm steuer RF, które przyczynia się

ochrony środowiska przyrodniczego; 2) solidarności w relacjach między różnymi kraja-

Kolejne rozwiązanie zastosowane w ma-

mi, zwłaszcza między bogatymi i ubogimi,

W maszynach do złocenia na gorąco pra-

do dodatkowego zmniejszenia zużycia folii

a także solidarności z przyszłymi pokolenia-

cujących w systemie „płasko na płasko” spo-

do złocenia polega na tym, że wstęga z folią

mi; 3) traktowania czynników ekonomicz-

sób prowadzenia folii na długim odcinku,

jest prowadzona pod ostrym kątem w górę,

nych, politycznych, społecznych i ekologicz-

wykraczającym poza format arkusza, powo-

bezpośrednio po kontakcie z gorącą matry-

nych jako zależnych od siebie”. 1

duje, że wstęga z folią nie przewija się ideal-

cą. To rozwiązanie oznacza oszczędność

nie w linii. Z tego powodu konieczne jest

ok. 1 mb folii przy każdym zatrzymaniu ma-

Jak na nowe wyzwania odpowiada technologia złocenia na gorąco? Przyjrzyjmy się te-

użycie folii 10-20 mm szerszej niż złocony

szyny. Ponadto zapobiega niepożądanemu

mu zagadnieniu na przykładzie maszyn do

motyw, co skutkuje znaczącymi stratami

zjawisku przegrzewania folii, często obser-

Rys. 1. PRowadzenie folii w maszynach PRacujących w systemie „góRa-dół”

62

Rys. 2. PRowadzenie folii w maszynach cylindRycznych sPm steueR Rf 82 i Rf90

poligrafika 7/2020


ekologia w poligrafii

wowanemu w przypadku maszyn pracujących w systemie „góra-dół”, w których folia jest prowadzona tuż nad powierzchnią płyty grzewczej, na całej jej długości. Rotacyjny system działania maszyny spm steuer RF to mniejsze wymagania dotyczące wyrównywania złoconej powierzchni. Ta cecha oraz system błyskawicznej i precyzyjnej regulacji wysokości płyty grzewczej oznaczają łatwe i szybkie przygotowanie

wybóR Rodzaju

maszyny złocącej ma istotny wPływ

na ilość zużytych

mateRiałów, odPa-

dów PoPRodukcyj-

nych, zużycie eneRgii elektRycznej

oRaz na śRodo-

wisko

maszyny do pracy. Dlatego ustawienie nowych prac HS w przypadku maszyny spm

usunięta w standardowym procesie odbar-

steuer RF zajmuje zwykle 5-10 cykli, podczas

wiania. 2

zużywają ok. 45% prądu mniej, niż maszyny „góra-dół” (w podobnych formatach), których konstrukcja wymaga podnoszenia i opuszcza-

gdy, według naszych doświadczeń, na przezbrojenie maszyny „góra-dół” potrzeba 10-

eMiSJa Co2

nia ciężkiej płyty. W skali roku powoduje to

-20 cykli. Oczywiście, ma to przełożenie na

Według danych Światowego Stowarzy-

znaczącą różnicę w poziomie zużycia wciąż

ilość papieru i folii do złocenia zużytych pod-

szenia Stali wyprodukowanie 1 t stali emi-

czas każdego ustawiania maszyny do pracy

tuje średnio 1,83 t CO2 (dane z 2017 r.).

drożejącego prądu.

3

Podsumowując, wybór rodzaju maszyny

(w przypadku maszyny spm steuer RF to

Maszyna spm steuer RF składa się z ok.

złocącej ma istotny wpływ na ilość zużytych

o ok. 50 proc. mniejsza ilość materiałów niż

7000 kg stali, z czego ok. 6500 kg części sta-

materiałów i odpadów poprodukcyjnych, zu-

w przypadku maszyn „góra-dół”).

lowych jest wykonanych z już istniejących ma-

życie energii elektrycznej, a w konsekwencji

oDpaDY poproDUkCYJNe Liniowy docisk arkusza do matrycy, charakterystyczny dla maszyn rotacyjnych i cylin-

teriałów, co oznacza emisję CO2 na poziomie

na środowisko. Dlatego przed zakupem ma-

ok. 900 kg. Jest to możliwe dlatego, że RF pro-

szyny do złocenia na gorąco kluczowa jest

dukuje się na bazie całkowicie przebudowane-

nie tylko analiza wszystkich kosztów, ale

go, oryginalnego cylindra Heidelberg.

i dogłębne przeanalizowanie wpływu urzą-

drycznych, daje możliwość złocenia dużych

Dla porównania: wyprodukowanie ma-

apli przeznaczonych do późniejszego zadruku

szyny pracującej w systemie „płasko na

bez niepożądanego efektu tłoczenia w głąb

płasko” jednej ze znanych marek świato-

Zenon Łapiński Firma Łapiński

(ang.: debossing), marszczenia folii, czy za-

wych to, wg naszego rozeznania, zużycie ok.

mykania pęcherzyków gazu. Jest to kluczowe

9000 kg stali, gdzie wszystkie części są wy-

z punktu widzenia ekologii, ponieważ arku-

konywane z nowych materiałów. W konse-

szami pokrytymi folią do złocenia na gorąco

kwencji dochodzi do emitowania 16 000 kg

można z powodzeniem zastąpić arkusze lami-

CO2, co odpowiada jeździe samochodem

nowane folią PE. W przeciwieństwie do arku-

na dystansie ok. 140 000 km.

szy zalaminowanych folią PE, produkty złocone folią na gorąco produkowaną na bazie

ZUŻYCie prĄDU

PET są całkowicie przetwarzalne, bo metaliza-

Maszyny z cylindrem obracającym się

cja, podobnie jak farba drukująca, może być

w sposób ciągły, jak spm steuer RF 82 i RF 90,

Rys. 3. odległość między sekcją odwijania folii a sekcją

złocenia w maszynach cylindRycznych sPm steueR Rf 82 i Rf90

poligrafika 7/2020

dzenia na ekologię, czego wymaga od nas realizacja idei zrównoważonego rozwoju.

1

W. Affelt, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-zrownowazony; 3969442.html (dostęp 14.07.2020)

2

B. Niemela, Folien werden wiederverwertbar, „Deutscher Drucker”, 2020, Nr 12/13, s. 20

3

Duży krok w kierunku produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla z wykorzystaniem ekologicznego wodoru https://cordis.europa.eu/article/id/411733-major-step-towards-producing-carbon-neutral-steel-with-green-hydrogen/pl (dostęp 14.07.2020 r.)

Rys. 4. odległość między sekcją odwijania folii a sekcją

złocenia w maszynach PRacujących w systemie „góRa-dół”

63