Page 1

Projecte Xarxa Pla Educatiu d’ Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

PROJECTE XARXA PLA EDUCATIU D’ENTORN 2009-2010 PROJECTE XARXA PLA EDUCATIU D22””””2


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

ÍNDEX

1.- Antecedents i justificació 2.- Marc legal 3.- Definició i marc conceptual 4.- Objectius 4.1. Objectius generals 4.2. Objectius específics 5.- Metodologia 5.1. 5.2. 5.3. 5.5

Circuit de detecció, intervenció i seguiment Funcions dels agents que intervenen Destinataris i indicadors de risc Activitats i places Projecte Xarxa

6.- Avaluació 7.- Annexos - Fitxa d’observació de situació de risc social - Carta de compromís de la família - Fitxa de seguiment mensual

2


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ Amb caràcter experimental, el març de 2005, 25 municipis van iniciar els projectes de 28 plans educatius d’entorn. Aquest curs el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha ampliat l’experiència amb 25 plans educatius d’entorn més. Els plans educatius d’entorn volen ser un exercici de col·laboració institucional per la millora de l’acció educativa mitjançant la corresponsabilització dels diversos agents educatius formals i no formals que són presents a cada territori. Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, conscient que hi ha alumnes amb dificultats educatives especials a tots els centres del municipi, pels quals un pla educatiu d’entorn significaria una millora qualitativa tant per als alumnes com per als centres educatius; va fer la demanda als Serveis Territorials de Barcelona II – Comarques i a les Entitats Municipalistes per poder implantar enguany un pla educatiu d’entorn al municipi. La petició de l’Ajuntament de Sant Celoni va estar seleccionada per la Comissió Mixta del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i les Entitats Municipalistes i que, amb data 22 de febrer de 2006, es va subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, a través del Pla Educatiu d’Entorn. Aquest conveni s’ha anat prorrogant mitjançant addenda fins el curs acadèmic 2009 – 2010. Les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn s’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. Els objectius generals del Pla Educatiu d’Entorn són: - Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la societat actual. - Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la ciutadania que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència. Dins aquests objectius genèrics s’emmarca el Projecte Xarxa.

3


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

2.-MARC LEGAL

El marc jurídic que sosté el Pla Educatiu d’Entorn i, específicament el projecte xarxa, és molt ampli. En aquest sentit, cal destacar el Pla per a la Llengua i Cohesió Social del Departament d’Educació. Aquest pla es va aprovar l’abril del 2004 davant el repte de construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta. L'objectiu general d'aquest pla és potenciar i consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe. Dins el context del Pla per a la Llengua i Cohesió Social s’emmarca el projecte xarxa del Pla Educatiu d’Entorn. Aquest projecte està adreçat a alumnat en situació de risc social. Per tant, també caldrà tenir en compte tota la normativa de protecció de l’infància i l’adolescència. Cal destacar: -

-

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, text aprovat l’any 1989 i que recull en un sol document tots els drets de l’Infant. En destaca el fet que es reconeix l’Infant com a subjecte de dret, i deixa de ser considerat com a objecte passiu de protecció. A l’hora s’introdueix la idea de l’interès superior del menor, com a principi que ha de guiar totes les actuacions orientades als menors. A nivell estatal la Llei orgànica de l’1/1996 de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. En la normativa autonòmica trobem la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels menors i dels adolescents, per tal de garantir l’exercici dels drets dels menors i el desenvolupament integral en els àmbits familiar i social.

El projecte en xarxa és un projecte que incideix en les activitats de lleure d’aquests alumnes. Per tant, caldrà tenir en compte les normatives més específiques que regulen les activitats de lleure fora d’horari escolar. Respecte a les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: -

Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics (DOGC núm. 3446, de 06-08-2001). Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907, de 18-06-2003). Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal.lacions

4


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

-

-

-

destinades a activitats de lleure amb infants i joves (DOGC núm. 1966, de 3010-1994).

Derogat parcialment pel Decret 140/2003. Alguns dels seus articles encara són vigents en referència a les instal.lacions autoritzades durant la seva vigència. Igualment, i mentre no es promulgui el reglament de campaments juvenils (actualment en procés de redacció), el Decret 276/94 segueix sent la normativa aplicable a aquests tipus d’instal.lacions.

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 1543, de 20-01-1992). La Llei de mesures fiscals i

administratives ha modificat la Llei 38/91 en relació a l’assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria de les instal.lacions juvenils (es fixa una quantia mínima en la cobertura de la pòlissa).

Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm. 2218, de 14-06-1996). Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior (DOGC núm. 2218, de 14-06-1996).

Respecte a activitats complementàries i extraescolars: -

Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les activitats complementàries, extraescolars i de serveis als centres docents de règim de concert de Catalunya (DOGC núm. 854, de 19-06-87) Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres per al curs 20092010

Respecte a activitats de temps de lleure amb menors: -

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm. 3902, d’11-0603). Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 3838, de 07-03-2003). La

disposició segona fa relació a l’article 4 del Decret 137/2003, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Respecte a les associacions: -

Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d’alumnes (DOGC núm. 854, de 19-06-87).

5


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

-

Llei 7/1997, de 18 de juny de 1997, d’associacions (DOGC núm. 2423, d’1 de juliol de 1997).

Respecte als alumnes: -

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres per al curs 20062007 (FDAADE núm. 1104, d’agost 2006).

Respecte als estrangers: -

Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya (DOGC núm. 3431, de 16-07-2001).

Respecte a l’ús d’imatges: -

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres per al curs 20062007 (FDAADE núm. 1104, d’agost 2006). Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Boe núm. 115, de 14-051982).

Respecte a les assegurances: -

Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances. Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris (DOGC núm. 1243, de 17-01-1990). Ley 17/53, por la que se establece el seguro escolar obligatorio (BOE de 18-071953).

6


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

3.- DEFINICIÓ I MARC CONCEPTUAL

El Projecte Xarxa és un recurs, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), que vol millorar l’èxit escolar i la cohesió social d’infants i joves en situació de risc social de 3 fins a 18 anys, mitjançant la seva integració a les activitats de les entitats del municipi. Per tant, no es tracta d’unes beques per a qui compleixi uns requisits econòmics, sinó que es tracta d’un projecte d’atenció i prevenció a la infància i adolescència en risc. En aquest sentit, el projecte parteix de les següents premisses: -

-

-

S’entén com a situació de risc social, totes aquelles situacions en les que el desenvolupament i el benestar de l’ infant o adolescent es veu limitat o perjudicat per qualsevol situació personal, social i/o familiar. S’entén com a èxit escolar, el desenvolupament d’una identitat personal, rica i equilibrada, l’adquisició d’unes competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i l’adquisició d’unes habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la societat actual. El projecte xarxa és un recurs per als centres educatius que parteix de la base que, millorant l’entorn relacional de l’infant o jove en situació de risc social fora de l’horari escolar, millorarem l’èxit escolar d’aquest. Les activitats de lleure potencien, en els infants i joves, l’adquisició d’unes habilitats i capacitats necessàries per la convivència social, el sentiment de pertinença al grup i la cohesió social. Aquestes activitats també contribueixen en el creixement personal des d’una vesant física, psíquica i social, en tant que afavoreixen l’adquisició d’ una identitat personal, íntegre i equilibrada. Cal afegir que, de retruc, l’optimització de la vida associativa, que se’n derivi, pot generar un efecte de retorn, materialitzat en l’ampliació del nombre de persones involucrades en l’activitat habitual de les entitats implicades.

Per tant, aquest projecte ha d’esdevenir un recurs per la Comissió Social dels centres, per treballar amb aquells infants i joves en que es detecten indicis de situació de risc social.

7


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

4.- OBJECTIUS

4.1. OBJECTIUS GENERALS -

Millorar l’èxit escolar i la cohesió social dels infants i joves en situació de risc social potenciant la participació d’aquests a les activitats que organitzen les entitats del municipi.

-

Potenciar la implicació de les entitats del municipi en el Pla Educatiu d’Entorn.

-

Sensibilitzar a les entitats del municipi respecte a la seva tasca educativa i socialitzadora.

4.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS -

Clarificar i definir les funcions de cadascun dels agents implicats.

-

Assolir la coordinació de totes les actuacions dels diversos sectors professionals que intervenen.

-

Unificar les bases de beques dels diferents serveis que estan implicats en el projecte.

-

Traslladar amb claredat al món associatiu, els objectius del projecte xarxa, per tal que els fonaments siguin compresos en la seva complexitat i integritat, a fi que la sensibilització sigui òptima.

-

Difondre i potenciar el paper pedagògic del Projecte a les escoles, en tant que sigui concebut com un recurs favorable a disposar pels tutors a través del referent de centre i de la comissió social.

-

Disposar d’un sistema de gestió de la xarxa que asseguri la òptima interacció entitats-centres-usuaris.

-

Disposar d’una plataforma de comunicació digital que asseguri els vincles i intercanvis de la xarxa.

-

Disposar i dinamitzar una plataforma de treball amb els membres de les entitats, per tal de coordinar l’estada de l’infant i jove a l’entitat i reflexionar sobre la importància de dur a terme les tasques previstes amb garanties de consciència i de qualitat.

8


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

5.- METODOLOGIA

5.1.- CIRCUIT DE DETECCIÓ, INTERVENCIÓ I SEGUIMENT

Fase detecció El tutor del Centre Escolar detecta situacions de risc social i ho comunica al referent del centre per al projecte xarxa, cada centre n’haurà de designar un. Un cop el tutor hagi parlat amb la família de la situació de l’alumne, omplirà la fitxa d’observació de situació de risc social i ho traspassarà al referent de centre per al projecte xarxa i aquest a la Comissió Social per analitzar quina intervenció és la més adequada. El referent de centre traspassarà la decisió pressa, conjuntament amb la fitxa d’observació de situació de risc social, a la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa perquè aquesta pugui iniciar la fase d’intervenció. Quan el cas és molt urgent i manca temps fins a la propera trobada de la Comissió Social, el referent de centre pot analitzar quina és la intervenció més adequada directament amb la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa. En aquest darrer cas, el referent de centre haurà de notificar la decisió pressa a la propera sessió de la Comissió Social.

Fase d’intervenció La referent d’Ajuntament per al projecte xarxa, un cop el referent de centre li traspassa el cas, convoca a la família, i si s’escau també a l’infant o jove, per explicar les característiques i els objectius del projecte xarxa, per explicitar els compromisos de la família, per decidir l’activitat més adequada per l’infant o jove i per valorar la situació econòmica de la família. En cas de situació econòmica desfavorida, la família podrà rebre un ajut per fer front al cost de l’activitat d’acord amb els barems que marca el programa d’ajuts socials 2009. Aquest ajut s’ingressarà directament a l’entitat col·laboradora. Un cop decidida l’activitat i signada la carta de compromís de la família de la qual es lliura una còpia a la família i s’arxiva una altra còpia a l’expedient de l’infant o jove, la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa es posa en contacte amb: -

L’entitat per comprovar la disponibilitat de plaça i acordar el dia d’incorporació de l’infant o jove, la inscripció, els horaris, l’avaluació mensual. El primer dia

9


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

-

d’activitat la referent d’Ajuntament acompanyarà l’infant o jove i la seva família a l’entitat per fer les presentacions pertinents. El referent del centre educatiu per traspassar la informació respecte a la incorporació de l’infant o jove a l’entitat.

Fase de seguiment Mensualment, la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa realitzarà les següents tasques: -

-

Passar per totes les entitats que acullen infants o joves per fer el seguiment i per omplir, conjuntament amb el monitor de l’infant o jove, la fitxa de seguiment mensual. Traspassar les fitxes de seguiment mensual a cadascú dels referents dels centres educatius perquè puguin donar compte als tutors/es i a la comissió social.

Trimestralment, la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa realitzarà les següents tasques: -

Entrevista amb el referent del centre educatiu per valorar l’evolució de cadascú dels infants i joves del centre que participen al projecte xarxa. Entrevista amb les famílies per valorar l’adaptació dels infants o joves a l’activitat de l’entitat.

Per últim, l’expedient de l’infant o jove que participa al projecte xarxa constarà de la següent documentació: -

La fitxa d’observació de situació de risc social L’anamnesi La documentació requerida en cas de necessitat d’ajut econòmic La proposta d’ajut econòmic La carta de compromís de la família Les fitxes de seguiment mensual

10


Fitxa de seguiment Projecte Xarxa Pla Educatiu d’ Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

Quadre del Circuit de detecció i intervenció

PEE – Procediment de Derivació a Entitat de Xarxa Mestre

Referent de centre

Comissió Social

Referent Ajuntament

Familia

Entitat

Detecta un infant/jove en risc Entrevista amb la família per valorar situació

Omplen la fitxa d’observació de risc social

Detecció

Analitza quina és la intervenció adequada Traspassa la decisió pressa al referent d’Ajuntament

Entrevista amb la família per decidir l’activitat i signar la carta de compromís

Contacta amb l’entitat

Intervenció

Acorda la data d’incorporació de l’infant/jove Recull la informació i la traspassa a la comissió social i al tutor

Acompanya l’infant/jove el primer dia d’activitat i informa al referent de centre

Entrevista mensual per omplir la fitxa de seguiment

Traspassa la fitxa de seguiment a la comissió social i al tutor

Traspassa la fitxa de seguiment al referent de centre

Seguiment

Entrevistes trimestral de seguiment de l’infant/jove

entrevista

entrevista


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

5.2.- FUNCIONS DELS AGENTS QUE INTERVEN Tutor -

Detecta l’infant o jove en situació de risc social segons els indicadors de risc social estipulats al document marc d’intervenció en situacions de risc social treballat per la CMAD durant el curs 2008 – 2009.

-

S’entrevista amb la família per acabar de valorar la situació i, si s’escau, compartir amb ells les seves percepcions.

-

Traspassa el cas al referent del centre per al projecte xarxa i omple, conjuntament amb ell, la fitxa d’observació de situació de risc social.

-

Rebrà informació mensual, per part del referent del centre, de l’evolució de l’infant o jove a l’entitat.

Referent de centre per al projecte xarxa -

Omple, conjuntament amb el tutor, la fitxa d’observació de situació de risc

-

Traspassa el cas a la comissió social per analitzar quina intervenció és la més adequada.

-

Traspassa la decisió pressa per la comissió social, conjuntament amb la fitxa d’observació de situació de risc social, a la referent d’Ajuntament per al projecte

social.

xarxa.

-

Si el cas és molt urgent i manca temps fins a la propera comissió social, analitza quina és la intervenció més adequada directament amb la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa. En aquest cas, haurà de notificar la decisió pressa a la propera sessió de la comissió social.

-

Rep informació del moment d’incorporació de l’infant a l’entitat per part de la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa.

-

Mensualment, rep informació, mitjançant la fitxa de seguiment mensual, sobre l’evolució de cada infant o jove a l’entitat. Haurà de transmetre aquesta informació al tutor/a de l’ infant o jove i donar compte a la comissió social.

-

Manté reunions trimestrals amb la referent d’Ajuntament per al projecte xarxa per valorar l’evolució de cadascú dels infants i joves del centre que participen al projecte xarxa.

Els referents de cada centre per al projecte xarxa són els següents:

12


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

Escola Josep Pallerola i Roca Col·legi Cor de Maria Escola La Tordera Col·legi La Salle IES Baix Montseny Escola L’Avet Roig Escola Soler de Vilardell

Sandra Pla Roser Mesa Sílvia Gras M. Àngels Laparte Helena Gefaell Marta Fran Lourdes Botifoll

Referent d’Ajuntament per al projecte xarxa -

Rep el cas, per part del referent del centre, un cop la comissió social ha analitzat quina és la intervenció més adequada.

-

Convoca a la família, i si s’escau a l’infant o jove, per explicar els objectius del projecte xarxa, explicitar els compromisos de la família fent-los signar la carta de compromís de la família, decidir l’activitat per l’infant o jove i valorar la situació econòmica.

-

En cas de situació econòmica desfavorida valora la beca i traspassa la informació a la tècnica d’educació per gestionar el pagament de l’import d’aquesta a l’entitat.

-

Es posa en contacte amb l’entitat per comprovar la disponibilitat de plaça i acordar el primer dia d’incorporació de l’infant o jove a l’entitat.

-

Acompanya l’infant o jove i la seva família a l’entitat el primer dia d’activitat.

-

Dóna suport a l’entitat en la integració de l’infant o jove a l’activitat.

-

Traspassa al referent del centre educatiu la informació respecte a la incorporació de l’infant o jove a l’entitat.

-

Mensualment: o o

-

Passa per totes les entitats que acullen infants i joves per omplir amb ells la fitxa de seguiment mensual. Traspassa les fitxes de seguiment mensual a cadascú dels referents dels centres educatius perquè donin compte a la comissió social.

Trimestralment: o o

S’entrevista amb els referents dels centres educatius per valorar l’evolució de cadascú dels infants i joves. S’entrevista amb les famílies per valorar l’adaptació de l’infant o jove a l’entitat.

13


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

La referent d’Ajuntament per al projecte xarxa és Glòria Majó: majorg@santceloni.cat Tècnica d’ educació -

Gestiona la signatura de convenis entre l’Ajuntament i les entitats culturals, socials i de lleure.

-

Efectua la justificació a l’àrea d’economia de l’Ajuntament per tal que efectuï el pagament de l’import corresponent a cada entitat.

La família -

S’entrevista amb el tutor en el primer moment de detecció de situació de risc.

-

S’entrevista amb la referent de l’Ajuntament per al projecte xarxa un cop la comissió social ja ha decidit que aquesta és la intervenció més adequada.

-

Signa la carta de compromís de les famílies.

-

S’entrevista trimestralment amb la referent d’Ajuntament del projecte xarxa per valorar l’evolució del seu fill/a a l’entitat.

Les entitats -

Reserven les places acordades a les seves activitats per la incorporació d’infants del projecte xarxa.

-

Signen conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.

-

Designen un tutor o monitor qualificat amb qualitats pedagògiques per supervisar l’ actitud i la tasca de l’ infant i jove.

-

Vetllen per una adequada integració i adaptació, de l’infant, al grup i a l’activitat de l’entitat, tenint en compte les necessitats educatives del abonat o la seva situació de risc social.

-

Comuniquen a la referent de l’Ajuntament per al projecte xarxa qualsevol incidència que pugui pertorbar el funcionament normal de l’activitat amb previ avís a la família, (com per exemple: la falta d’assistència) .

-

Avaluen amb la referent d’Ajuntament per al projecte, mensualment, a través de la fitxa de seguiment mensual, l’evolució de l’infant o jove a l’entitat tenint en compte els següents ítems: adaptació, participació, motivació, relació amb el tutor i amb els companys, higiene, implicació familiar.

14


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

5.3. DESTINATARIS I INDICADORS DE RISC Els destinataris del Projecte Xarxa són infants o joves de 3 fins a 18 anys en situació de risc social. La bateria d’indicadors per valorar la situació de risc social és la estipulada al document marc d’intervenció en situacions de risc social treballat per la CMAD durant el curs 2008 – 2009. De manera sintètica, es tracta dels següents indicadors: -

Manca d’hàbits bàsics: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

-

Manca d’atenció i concentració: ƒ ƒ ƒ ƒ

-

Fracàs escolar Manifesta tristesa Sembla absent Autoestima baixa

Assumpció no apropiada de tasques familiars i domèstiques: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

-

Canvis importants de pes per augment o per pèrdua No porta esmorzar Aliments no adequats a l’edat o a l’àpat Vestit i/o calçat inadequat a les condicions Manca d’higiene Aspecte brut i descuidat: personal i del vestit, i/o males olors Presència repetida i cronificada de paràsits. Horaris de descans inadequats: s'adorm a classe, està molt alterat...

El menor té la responsabilitat de vetllar per l’alimentació de la família (comprar, cuinar...) El menor té la responsabilitat de vetllar pel manteniment de la llar (neteja de la llar, de la roba,...) Assumpció de rols parentals inadequats. Incapacitat de protegir als seus fills d’agents externs negatius Desobediència als pares o tutors. Actitud d’amistat amb el fill/a i reforç de les activitats

Problemes relacionats amb l’escolaritat: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Manca d’assistència reiterada a l’escola i/o retards continuats. Té conflictes amb companys i professorat. Continuades expulsions de classe i de l’escola. No realitzar les tasques assignades Canvis freqüents de centre escolar Baixada significativa i sobtada de l rendiment escolar

15


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

-

Agressivitat: ƒ ƒ ƒ

-

Conductes d’inadaptació social: ƒ ƒ ƒ

-

Actes continuats de desobediència Actes de vulneració de normes socials Escapolides del centre educatiu

Mancances importants en l’exercici del rol parental: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

-

El menor participa o es veu implicat en baralles i conflictes Membre de banda Vocabulari insultant i provocatiu

Desconeixement de les funcions inherents al rol parental Desconeixement del procés evolutiu del seu fill i les seves necessitats Descontrol horari. Hàbits inadequats. Presència física inadequada. Se’l fa ser més petit/gran que la seva edat biològica (anades i/o tornades sol de l'escola, sobreprotecció). Manca de seguiment pediàtric, psicològic o altres necessaris.

Alcoholisme i altres addiccions al nucli familiar: ƒ ƒ ƒ

Acudeixen amb símptomes d’haver consumit drogues o alcohol. Trastorns físics / psíquics (inclou ansietat i depressió) Falta de control d’impulsos

16


Fitxa de seguiment Projecte Xarxa Pla Educatiu d’ Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

5.4. –ACTIVITATS I PLACES DEL PROJECTE XARXA ACTIVITATS PROJECTE XARXA

Entitats AMPA CEIP La Tordera

AMPA CEIP Pallerola

AMPA CEIP Montnegre

AMPA Cor de Maria AMPA CEIP Soler de Vilardell Club Atletisme Sant Celoni Club Patinatge – Hoquei Club Patinatge -Patinatge artístic Club Arc Sant Celoni Club Bàsquet Sant Celoni

Activitats Dibuix i pintura I Esports en joc I Psicomotricitat Manualitats I Balls espanyols I Ludoteca Esports I Expressió teatral Futbol I Jocs esportius Aeròbic Dansa creativa Dansa moderna Esports I Iniciació a la música I Atletisme Hoquei Patinatge artístic Tir amb arc Bàsquet > = 9 anys Bàsquet < 9 anys Futbol Futbol Tennis Taula Tennis 5 a 8 anys Tennis 8 a 15 anys Ball de bastons Activitat dissabtes

Places Cost xarxa mensual Mesos 1 10 8 1 10 8 1 10 8 1 10 8 1 14 8 1 14 8 1 10 8 1 10 8 1 10 8 1 10 8 1 10 8 1 11,25 8 1 11,25 8 1 11,25 8 1 10 8 2 18,75 8 2 42,5 8 2 17,25 8 3 4,13 8

Cos total 80 80 80 80 112 112 80 80 80 80 80 90 90 90 80 300 680 276 99,12

3 3 3 3

17 39,375 33,75 13,125

8 8 8 8

408 945 810 315

37,2 3,75 9,4

8 8 8

57,15 21,43 68,58 68,58 57,15 17,14 17,14 17,14

11 11 11 11 11 10 10 10

TOTAL

3 3 3 42 1 1 1 1 1 1 1 1 8

892,8 90 225,6 6335,52 628,65 235,73 754,38 754,38 628,65 171,4 171,4 171,4 3515,99

TOTAL

50

Penya Barcelonista Sant Celoni Club esportiu Sant Celoni Amics Tennis Taula Tennis Sant Celoni Colla Bastonera Quico Sabaté Agrupament escolta l'Erol TOTAL

Escola de Música

Escola de Teatre

Bàsic: Inst i Cançó Inicial Jove: Inst, Opt i conjunt Básic: Inst, Cançó i conj Básic: Inst i Cançó Inicial Bàsic Jove

9851,51


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

PLACES DEL PROJECTE XARXA PER A CADA CENTRE EDUCATIU

NOM ESCOLA Pallerola La Tordera Soler de Vilardell IES Baix Montseny La Salle Cor de Maria L'Avet Roig TOTALS

Núm. Núm. total places places Total nee Núm. total xarxa per centre nee xarxa centre 100 50 503 10 65 50 503 6 26 50 503 3 80 93 69 70 503

50 50 50 50

503 503 503 503

8 9 7 7 50

El càlcul de les places disponibles per a cada centre educatiu s’ha fet en funció del número d’infants de necessitats educatives específiques de cada centre, utilitzar la següent fórmula: Núm. de places xarxa del centre = núm. nee del centre x núm. places xarxa total núm. total de nee al municipi

18


Fitxa de seguiment Projecte Xarxa Pla Educatiu d’ Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

6.- AVALUACIÓ Es realitzarà durant els mesos de maig i juny una avaluació per objectius. L’avaluació serà la següent: Objectiu Millorar l’èxit escolar dels infants i joves en situació de risc social

Instrument d’avaluació Juntes d’avaluació Juntes d’avaluació

Juntes d’avaluació

Juntes d’avaluació

Millorar la cohesió social dels infants i joves en situació de risc social

Juntes d’avaluació Llistes d’assistència Llistes d’assistència

Sensibilitzar a les entitats del municipi respecte a la seva tasca educativa i socialitzadora

Llistes d’assistència Llistes d’assistència Llistes d’assistència Llistes d’assistència Llistes d’assistència

Indicador d’avaluació % d’infants i joves que promocionen amb totes les matèries superades % d’infants i joves que promocionen amb valoració negativa en una àrea % d’infants i joves que promocionen amb valoració negativa en dues àrees % d’alumnes que promocionen per acord de la junta d’avaluació % l’alumnes que no promocionen Nombre de faltes d’assistència a la classe ordinàira Nombre de faltes de puntualitat a la classe ordinària Nombre d’amonestacions de conducta a l’escola Nombre de faltes d’assistència a l’entitat Nombre d’amonestacions a l’entitat % d’entitats que participen a la jornada de formació Mitjana de persones per entitat que participen a la jornada de formació

Estàndard


Projecte Xarxa Pla Educatiu dâ&#x20AC;&#x2122;Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

7.- ANNEXOS

20


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

FITXA D'OBSERVACIÓ D'INDICADORS DE RISC Nom i cognoms de l'alumne/a: Curs:

Data:

Nom del tutor/a: A L'HORA DE FER AQUEST QÜESTIONARI SERIA IMPORTANT: 1. Tenir en compte que la presència d'algun indicador o element de detecció, farà que s'estigui més atents a la situació d'aquell menor 2. Que l'observació d'un indicador, pot no tenir valor en si mateix, si no en relació amb els altres. 3, Valorar els indicadors en relació a la seva freqüència 4. Valorar només allò que directament puguem observar.

GAIREBÉ MAI

A VEGADES

SOVINT

Manca d'hàbits bàsics Canvis importants de pes per augment o per pèrdua No porta esmorzar Aliments no adequats a l'edat o a l'àpat Vestit i/o calçat inadequats a les condicions Manca d'higiene Aspecte brut i descuidat: personal i del vestit i/o males olors presència repetida i cronificada de paràsits Horaris de descans inadequats: s'adorm a classe, està molt alterat

Manca d'atenció i concentració Fracàs escolar Manifesta tristesa Sembla absent Autoestima baixa

Assumpció no apropiada de tasques familiars El noi/a té la responsabilitat de vetllar per l'alimentació de la flia El noi/a té la responsabilitat de vetllar pel manteniment de la llar Assumpció de rols parentals inadequats Incapacitat de protegir als seus fills d'agents externs negatius Desobediència als pares o tutors Actitud d'amistat amb el fill/a i reforç d’activitats negatives

21

SEMPRE


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

Problemes relacionats amb l'escolaritat Manca d'assistència reiterada a l'escola i/o retards continuats Té conflictes amb companys i professorat Continuades expulsions de classe i de l'escola No realitzar les tasques assignades Canvis freqüents de centre escolar Baixada significativa i sobtada de l rendiment escolar

Agressivitat El noi/a participa o es veu implicat en baralles i conflictes Vinculat a grups violents Vocabulari insultant i provocatiu

Conductes d'inadaptació social Actes continuats de desobediència Actes de vulneració de normes socials Escapolides del centre educatiu

Mancances importants en l'exercici del rol parental Desconeixement de les funcions inherents al rol parental Desconeixement del procés evolutiu del fill i de les necessitats Descontrol horari Hàbits inadequats Presència física inadequada Se'l fa més petit/gran que la seva edat biològica (anades i/o tornades sol de l'escola, sobreprotecció) Manca de seguiment pediàtric, psicològic o altres necessaris

Alcoholisme i altres addiccions Acudeixen amb símptomes d'haver consumit Falta de control d'impulsos

22


Projecte Xarxa Pla Educatiu d’Entorn 2009-2010 Ajuntament de Sant Celoni

AUTORITZACIÓ I COMPROMÍS PROJECTE XARXA

Jo, ______________________________________, amb DNI número ____________________, com a pare, mare o tutor de ______________________________________, Faig constar que he estat informat de les característiques del projecte Xarxa i el seu objectiu de fomentar l’ adquisició d’habilitats i capacitats socials a través d’ activitats extraescolars. Així com també, he estat informat de la resolució de la beca amb una exempció de pagament del ___________ Per tant, autoritzo en/na__________________________________________________ a participar en el projecte i em comprometo a fer que assisteixi a l’activitat de_____________________ així com traslladar-li la importància d’aquesta per la seva formació social i educativa.

Signatura:

Signatura tutors:

Glòria Majó Referent Projecte Xarxa

Sant Celoni, a _______ d ___________de ___________

23


Fitxa de seguiment Projecte Xarxa Pla Educatiu d’ Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

FITXA DE SEGUIMENT

data:

Entitat Nom Entitat: monitor: Alumne Nom Edat: Nom referent Clic:

Curs:

Escola:

1- L’alumne té alguna falta d’assistència? Està justificada?

SI No

2- té cura del seu aspecte físic?

SI No

3- té cura del material de l’entitat i l’espai on es desenvolupa?

SI No

4- Cuida la seva higiene personal i les seves pertinences, un cop ha finalitzat l’activitat? - La relació amb els seus companys és: Molt bona

bona regular conflictiva manca de relació

- La relació amb el monitor és: Molt bona

bona regular conflictiva manca de relació

7- La relació del monitor amb la família és: Molt bona

bona regular conflictiva manca de relació

8- Mostra interès per l’activitat i s’esforça per seguir aprenent? Molt

poc

força

gens

9- Mostra algun tipus d’aquestes actituds?

Passiva activa agresiva apàtica conflictiva aïllada

OBSERVACIONS: Aspectes positius i negatius


Fitxa de seguiment Projecte Xarxa Pla Educatiu dâ&#x20AC;&#x2122; Entorn 2009-2010 Ajuntament Sant Celoni

Projecte Xarxa 2009-20010  
Projecte Xarxa 2009-20010  

Projecte xarxa

Advertisement