Page 1

Portfolio

Grafisk Design

o o

o

o 1


o

En del af de viste materialer er scannet ind og kan derfor afvige fra den originale kvalitet i portfolioet.

2


o Spiserøret

Logo & M65 pjecer Kunden ønskede et mere indbydende design, da det daværende virkede deprimerende på målgrupperne.

3


o Kommunernes Vadehavssekretariat Logo & visitkort Kunden ønskede et logo der illustrerede marsk (det grønne græsstrå), Klit (den gule bakke) og havet (bølgen blå). Det blå og det grønne i logoet danner endvidere initialerne K og øverst et V.

4


o Mejeriforeningen

Undervisningsmateriale & badge Kompedie til undervisningsbrug pü tekniske skoler med opskrifter i. Badge til børn der deltog i workshop pü messer.

5


o Autismeforeningen

Brochurer, postkort, plakat, design af ny hjemmeside Kunden ønskede nyt design til büde de trykte og digitale medier, der signaler mere livsglÌde og positivitet.

6


7


o Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Folder Kunden ønskede en folder, hvori der indgik en flyvende gris. Grisen er et symbol pü, at det umulige er muligt.

8


o L&E Wehners Livs-Vækst hus

Flyer, visitkort & M65-pjece Nystartet virksomhed med fokus på stedets omgivelser i naturen og værdier, der afspejles i det trykte materiale.

9


o Mental Health Europe

Folder Kunden ønskede at programmet til konferencen samtidig skulle prÌsentere vÌrtslandet Danmark og byen Aalborg, hvor konferencen fandt sted.

10


Undersøgelser viser, at mennesker med skizofreni klarer sig bedre, hvis de selv og de pårørende både har indsigt i og forståelse for sygdommen. Jo mere de pårørende ved - jo bedre støtter er de. Mennesker med skizofreni og pårørende er ressourcepersoner og oplysning, åbenhed og samarbejde er en vigtig del af behandlingen. Der skal fokus på både de biologiske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der kan være brug for medicinsk behandling, kognitiv terapi og hjælp til sociale forhold som økonomi, bolig og beskæftigelse. I denne film følger vi to unge, Helle og Emil og deres pårørende, der åbent fortæller om deres erfaringer med skizofreni og hvordan de har lært at leve med sygdommen. Filmen varer 48 minutter og kan ses i to dele: • Om sygdommen skizofreni (18 minutter) • Om behandlingen (30 minutter) Målgruppe: Filmen henvender sig både til mennesker med skizofreni og pårørende. Derudover sygeplejersker, bostøtter, social- og sundhedshjælpere/assistenter, socialrådgivere og andre, der er i kontakt med mennesker med skizofreni.

Åbenhed gør stærk - om skizofreni i familien

Åbenhed gør stærk - om skizofreni i familien

Åbenhed gør stærk - om skizofreni i familien

Produceret i samarbejde med: Overlæge Gertrud Krarup og socialrådgiver Allan Michael Rzepa, OPUS, Århus Universitetshospital, Risskov Pårørende Knud Kristensen, SIND og DE9 Efter idé af psykiatrisk sygeplejerske Elinor Rasmussen

Filmen kan købes for 100 kr. + ekspedition og forsendelse hos Psykinfo: www.psykinfo.dk eller tlf. 77 89 32 30 Produceret med støtte fra: Indenrigs- og sundhedsministeriet Socialministeriet Augustinus Fonden Produceret af: Mette Bahnsen og Marianne Rasmussen, Filmkompagniet www.filmkompagniet.dk Copyright Filmkompagniet 2008

o Region Midtjylland, OPUS DVD, cover, label & booklet Klinik for unge med skizofreni står bag dokumentarfilmen, som henvender sig til 18-45 årige med diagnosen skizofreni.

11


o Skanderborg Kommune

Pjece A5 pjece for Skanderborg Kommunes Handicappolitik, der udpeger retningen for indsatsen for mennesker med handicap i Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Transport

Bolig efter behov

Information og kommunikation

Adgang til kultur- og fritidstilbud

Mulighed for at kunne transportere sig er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundslivet – at kunne komme til og fra offentlige bygninger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og kulturtilbud. På grund af infrastrukturen og de geografiske forhold i Skanderborg kommune er transport et vigtigt område at have fokus på. Der er behov for forskellige former for transport.

For mennesker med handicap er det særdeles vigtigt at have en bolig, der er tilpasset ens behov i forhold til blandt andet alder, funktionsnedsættelse og aktivitetsniveau. Den rette bolig kan for den enkelte borger medvirke til at højne livskvaliteten.

Adgang til information og kommunikation er en forudsætning for at kunne gøre sine rettigheder gældende. Både i forhold til at blive informeret og i forhold til at gøre opmærksom på sine holdninger og synspunkter. Information fra kommunen skal kunne forstås og bruges af mennesker med handicap, såvel informationer om rettigheder og pligter, som informationer om kommunens serviceydelser og tilbud.

Der er gode kultur- og fritidstilbud i kommunen, som borgere med handicap er aktive brugere af. Handicappolitikken skal være med til at sikre, at borgere med handicap får gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse. Kommunen vil arbejde for, at mennesker med handicap kan deltage i det almindelige kultur-, idræts- og fritidsliv på lige fod med andre borgere.

Skanderborg Kommune vil arbejde for:

Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap

Skanderborg Kommune vil arbejde hen imod:

Skanderborg Kommune vil arbejde for:

At mennesker med forskellige fysiske og psykiske handicap og sindslidelser - så vidt det er muligt skal have adgang til at bo i boliger, der passer til deres fysiske, psykiske og sociale behov.

Offentlig Transport At den offentlige transport skal kunne benyttes af så mange mennesker med handicap som muligt.

Skanderborg Kommune vil arbejde for:

Mennesker med handicap, der ikke kan benytte offentlig transport, har ud fra en konkret individuel vurdering mulighed for at få tilbudt transportmuligheder for at kunne deltage på lige fod i samfundet.

At de enkelte fagområder tænker handicap-aspektet ind i deres kommunikation til og med borgerne.

At de frivillige organisationer i Skanderborg Kommune opmuntres til at arbejde for inklusion af borgere med handicap i kultur- og fritidslivet.

At kommunen medvirker til at udbrede viden om handicap og forhold for mennesker med handicap.

Boliger med visitation Mennesker med forskellige fysiske og psykiske handicaps og psykiske lidelser har meget varierede behov og ønsker. Derfor skal der være et bredt udvalg af forskellige boformer, så det er muligt at vælge bolig ud fra ens særlige behov.

Mennesker med handicap har mulighed for forskellige transporttilbud.

At der bevidst arbejdes med at anvende Servicelovens muligheder for få etableret ledsagerordning til ledsagelse til kulturog fritidstilbud - også hvis man bor i et kommunalt tilbud.

At kommunens medarbejdere er i stand til at føre dialog med mennesker, der har kommunikationshandicap.

At boligbyggeri i Skanderborg Kommune bygges efter almene tilgængelighedskrav, så der fremadrettet vil være et bredt udvalg af boliger for borgere med forskellige handicaps og behov.

Transporttilbud med visitation

At der skal være fritidstilbud til børn og unge med handicap, integreret i almindelige skoler og fritidstilbud, således at de kan møde andre og danne netværk.

At mennesker med handicap får nemmere adgang til information fra kommunen og mulighed for kommunikation med kommunens medarbejdere.

At nye og eksisterende handicapboliger og botilbud indrettes bedst muligt for den enkelte borger med handicap.

At tilgængeligheden til den offentlige transport forbedres for borgere med handicap.

At der tilvejebringes en oversigt over offentlige og private tilbud til mennesker med handicap. Oversigten skal opdateres med jævne mellemrum.

Ved tildeling af bolig skal der tages hensyn til borgerens alder og livssituation. Helhedstilbud til unge med særlige behov, der omfatter botræning og afklaring af uddannelse og arbejdsmuligheder. Et tilbud som sikrer den bedste udslusning til voksenliv og egen bolig.

Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 6

1

DDOland copyright COWI

7

12

13

Indledning

Vision

Tydelig og helhedsorienteret indsats

Rådgivnings- og støttemuligheder

Opfølgning og ajourføring

Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds- og Handicapudvalget at sørge for udarbejdelsen af en tværgående handicappolitik, der skal bidrage til at sikre lige muligheder og lige rettigheder for mennesker med handicap.

Visionen for Skanderborg Kommune er –

Kommunen ønsker, at indsatsen for den enkelte borger er tydelig og helhedsorienteret. Mennesker med handicap skal mærke, at kommunen er opmærksom på deres behov og møder dem i øjenhøjde.

En vellykket handicappolitik, der betyder øget livskvalitet, fremmer lige muligheder og bidrager til, at mennesker med handicap har de samme rettigheder og forpligtelser som andre borgere.

Skanderborg Kommune vil arbejde for:

Kommunen ønsker fortsat at have fokus på rådgivnings- og støttemuligheder. Mennesker med handicap og deres pårørende tilbydes individuel vejledning og rådgivning ud fra den enkeltes ønsker og behov med henblik på afklaring af støttebehovet. Hele tiden med det formål, at den enkelte bliver så selvhjulpen som muligt. Rådgivnings- og støttetilbuddene skal arbejde forebyggende og støtte mennesker med handicap med en helhedsorienteret indsats - ud fra den enkeltes behov og med vægt på livskvalitet og sundhed.

De politiske udvalg, kommunens fagområder og deres medarbejdere er forpligtet af handicappolitikken. Det betyder, at hvert område er ansvarlig for, at der arbejdes for at virkeliggøre politikkens målsætninger og initiativer, og at disse implementeres i fagområdernes arbejde. Som en del af denne forpligtelse vil kommunens fagområder udarbejde en eller flere handlingsplaner med mere konkrete målsætninger, beskrivelse af indsats og angivelse af tidsrammer.

Sundheds- og Handicapudvalget har ønsket at udarbejde handicappolitikken i en proces med bred borgerinddragelse og i samarbejde med forskellige nøgleaktører på området. Der har således været afholdt en række møder – herunder to velbesøgte borgermøder. Ved disse har Handicaprådet, faglige repræsentanter fra Skanderborg Kommune - og som det helt centrale - kommunens borgere samt bruger- og pårørendeorganisationer bidraget med ideer, kommentarer og diskussionslyst. Endvidere har borgerne budt ind med ideer og kommentarer via hjemmesiden www.ideoffensiv.dk Handicappolitikken vedrører i bredt perspektiv mennesker med fysiske og psykiske handicaps, sindslidende, pårørende, ansatte og andre med tilknytning til handicapområdet. I politikken omtales målgruppen uanset alder som borgere eller mennesker med handicap. Denne betegnelse har sit grundlag i den beskrivelse, der er indeholdt i FN’s Standardregler for lige muligheder. Skanderborg Kommunes handicappolitik bygger på kommunens egne visioner og målsætninger for en udvikling, der skal bidrage til at sikre lige muligheder og lige rettigheder for mennesker med handicap, samt de eksisterende handicappolitiske pejlemærker.

Helhed i indsatsen - blandt andet ved stor opmærksomhed på og styrkelse af indsatsen i forhold til overgange, eksempelvis fra ung til voksen og ved skiftet fra et system til et andet – eksempelvis fra det regionale sundhedsvæsen til kommunen.

Formål

At der er nem adgang til at komme i kontakt med relevante medarbejdere. At sagsbehandlingen er tydelig og gennemskuelig.

Handicappolitikken skal medvirke til, at handicapaspektet tænkes med ind og integreres i al politik og planlægning, så indsatsen for borgere med handicap gøres til en del af den almindelige praksis på alle kommunens fagområder.

En god koordinering af sagsbehandlingen på tværs af kommunens fagsekretariater og i forhold til kommunens samarbejdspartnere. At der tages højde for sprog- og kulturforskelle i indsatsen over for flygtninge og indvandrere med handicap og deres familier.

Handicappolitikken skal være med til at fremme en helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til mennesker med handicap. Der skal tages hånd om dette fra den første kontakt mellem den enkelte borger eller dennes pårørende og kommunens medarbejdere.

En fortsat udvikling og faglig opkvalificering af kommunens medarbejdere – i særlig grad sagsbehandlere og medarbejderne ude i de enkelte tilbud.

Handicappolitikken skal være med til at fremme inklusion af mennesker med handicap. Det betyder, at man tilstræber en situation, hvor mennesker med funktionsnedsættelse anskues som en del af den mangfoldighed af forskelligheder, der er repræsenteret blandt borgerne i et samfund.

For en tidlig og hurtig udredning og målrettet indsats – særligt i forhold til børn og unge. For tilbud om kvalificering af handicaphjælpere.

3

Hen imod etablering af gråzonetilbud til sårbare unge - for at sikre en tidligere opsporing, udredning og målrettet indsats. For at der er vejledning og rådgivning om de hjælpemuligheder, der er tilgængelige for den enkelte borger.

8

9

Udviklingsmål

Tilgængelighed

Uddannelse og undervisning

Arbejdsliv

Borgere, politikere og kommunens medarbejdere har i fællesskab peget på udviklingsmål inden for følgende områder:

Tilgængelighed er et af de helt centrale temaer inden for det handicappolitiske område, da det er en forudsætning for tilvejebringelse af lige muligheder. Derfor sætter Skanderborg Kommune fokus på tilgængelighed – både fysisk og mentalt, så reel bevægelsesfrihed og tilgængelighed kan sikres for mennesker med midlertidige eller varige funktionsnedsættelser. I den sammenhæng er det en væsentligt målsætning, at kommunen ved at ”feje for egen dør” kan inspirere private til at etablere gode tilgængelighedsløsninger.

Uddannelse og undervisning er en af de grundlæggende forudsætninger for menneskers udvikling, selvstændighed og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mange mennesker med handicap har ressourcer til og et ønske om at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen har medansvar for at sikre den nødvendige støtte med særlige ansættelsesvilkår og individuel tilpasning af arbejdspladser.

Skanderborg Kommune prioriterer tilgængelighed på alle områder og vil arbejde for:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilrettelægges og udføres efter den unges individuelle behov og i samråd med forældrene.

Transport Bolig efter behov Tydelig og helhedsorienteret indsats

Skanderborg Kommune vil arbejde og kontinuerligt forbedre sin eksisterende indsats for: At sikre børn, unge og voksne med handicap adgang til undervisning og uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes situation, ønsker og ressourcer.

Rådgivnings- og støttemuligheder Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Information og kommunikation Adgang til kultur- og fritidstilbud

Nærværende handicappolitik er gældende for en treårig periode. Derefter er det hensigten, at den evalueres og ajourføres med målsætninger og initiativer én gang i hver byrådsperiode.

Hen imod fritids- og aflastningstilbud for børn og voksne med handicap, der blandt andet kan give mulighed for at møde ligestillede og øge det sociale netværk.

Handicappolitikken skal give borgere, politikere, organisationer og kommunens ansatte et fælles grundlag for dialog og samarbejde.

2

Tilgængelighed

Opfølgningen på Skanderborg Kommunes handicappolitik vil ske en gang årligt. Det skal foregå via en indrapportering af status fra kommunens fagområder til Sundheds- og Handicapudvalget. Denne status fremlægges og diskuteres på et årligt dialogmøde, hvortil Udvalget inviterer Handicaprådet, brugere, pårørende og organisationer.

Skanderborg Kommune vil arbejde:

Handicappolitikken skal fremme lige muligheder og føre til konkrete forbedringer for de mennesker, det handler om. De skal kunne mærke, at der bliver handlet, at der sættes nye ting i gang.

At tilgængeligheden sikres ved nybygning af boliger, institutioner og anlæg.

At der tilbydes specialiserede undervisningstilbud til mennesker med handicap, når de ikke med kompensering kan deltage i almindelig skolegang, eksempelvis børn og unge med autisme.

At der jævnfør gældende lovgivning arbejdes med at tilvejebringe gode tilgængelighedsforhold i alle offentlige bygninger - herunder gode adgangsforhold og handicapkompenserende fysiske omgivelser og hjælpemidler.

14

15

Skanderborg Kommune vil arbejde for videreudvikling af: Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, hvor der arbejdes for, at mennesker med handicap opnår eller fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Den eksisterende indsats omkring mentorordninger. Specialiserede jobkonsulenter, der kan være bindeled mellem det enkelte menneske med handicap og arbejdspladserne. Herunder opfølgning og bistand - når det enkelte menneske med handicap er i arbejde. Den eksisterende indsats i forhold til etablering af arbejdspladser med særligt hensyntagende vilkår. I den sammenhæng er det en central målsætning, at kommunen går forrest og viser det gode eksempel.

At der arbejdes med at reducere og ændre på de barrierer, der begrænser bevægelsesfrihed i det offentlige rum i forhold til adgang og tilgængelighed på fortove, i butikker, ved kulturtilbud, på cykelstier m.m. At kommunens byggesagsbehandling fortsat sikrer, at tilgængeligheden tilvejebringes, så bygningsreglement og gældende standardiseringer som minimum overholdes.

4

12

Layout: Proremus År: 2008

At der er større opmærksomhed og påskønnelse af gode tilgængeligheds- og handicapvenlige forhold. Det kunne blandt andet være i forhold til biografer, forretninger og restauranter – men også offentlige instanser og tilbud. Påskønnelsen kunne eksempelvis være i form af en certificeringsordning.

5

10

11

16


o Aarhus Maritim Center

M65-pjece Hvervepjece for Aarhus Maritim Center ved KFUM søspejderne.

13


o VISP - Videnscenter for Socialpsykiatri

Logo Kunden lancerede en logokonkurrence, hvor de ønskede en mere moderne og enkel udgave af deres daværende 10 år gamle logo, en sol. Min version af det nye logo bevarer idéen med den gamle sol i en mere dynamisk udgave. Samtidig signalerer det nye logo også individualitet, fællesskab, sammenhæng og udvikling, der matcher videnscentrets rolle.

14


o VISP - Videnscenter for Socialpsykiatri

OpsÌtning af artikel for bladet Socialpsykiatri Design til en artikel om VISP´s nye logo og virksomheden bag deres nye designlinje.

15


o Region Midtjylland

DVD, booklet, cover & label Ved at bruge en velkendt kampagneform på et utraditionelt område var det målet for Operation Life at skabe entusiasme på sygehusene og motivere for hurtige forbedringer. Kampagnen har skabt en interesse for patientsikkerhed, som det ikke var lykkedes at opnå ad traditionel vej.

16


Easy Water

o EasyWater

Logo Nyt logo til EasyWater, der beskÌftiger sig med salg og service af drikkevandskølere.

17


o Langager Tidende

Feriesider til kvartalsblad for Langagerskolen Udarbejdelse af kryds-ord, quiz, opskrifter, lege, gåder, vitser for skoleelever fra 0.-10. klasse.

Feriesjov Slå en rekord og kom i Børnenes Rekordbog

kan du morse? Morsesystemet brugte man til at kommunikere med i gamle dage over længere afstande. Amerikaneren Samuel Finley Morse opfandt det i 1837. Han var uddannet maler men også meget dygtig til elektronik, så han opfandt den elektriske telegraf. Prøv at lave morsekoder til hinanden, de kan også laves om natten med en lommelygte (f.eks. hvis man ligger i telt). Et kort lysglimt betyder èn prik og et lang lysglimt èn streg. Kan du gætte hvad der står i beskeden her:

O

E

I

Find stedet+bogstavet på kortet, der passer til hvert tal. Når du har placeret dem allesammen rigtigt, danner der sig et ord ud fra bogstavernes rækkefølge ...

L

R M B AE

M

T

S P

R E

M F

K

D

R A

O M

L

Hindbærmilkshake 300-500 g frosne hindbær 3 spsk sukker eller honning Saft af 3 appelsiner (eller 3 dl. appelsinjuice) 3 dl A 38 8 dl skummet eller letmælk ca. 3 dl knuste isterninger Kom bær, appelsinsaft og sukker i en blender og kør det til en ensartet masse. Kom A 38 og mælk i og kør det cremet. Knus isterningerne godt, kom dem i og kør til drikken er skummende og isen knust helt. Server den straks i høje glas.

18

Chokolade milkshake 1 dl. Nesquik kakaopulver 3 dl A 38 8 dl skummet eller letmælk ca. 3 dl knuste isterninger 4 tsk. vaniljesukker Blend kakao pulver med mælken. Tilsæt derefter isen og vaniljesukker og blend igen.

1. Djurs Sommerland 2. Aalborg Zoo 3. Grenen 4. Egeskov Slot 5. Moesgård Museum 6. Himmelbjerget 7. Den Gamle By 8. Ribe VikingeCenter 9. Kattegatcentret 10. Hammershus 11. Råbjerg Mile 12. Bonbon-Land 13. Aqua 14. Legoland 15. Nordsøen Oceanarium 16. H.C. Andersens Museum 17. Fregatten Jylland 18. Ree Park 19. Experimentarium 20. Nationalpark Vadehavet 21. Nationalpark Thy 22. Nationalpark Skjern Å 23. Nationalpark Mols Bjerge 24. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 25. Verdenskortet

Find selv flere rekorder på www.rekordbog.dk A B C D E F G H I J

Mad ove r bål

Find bogstaverne der passer til kasserne

E

Eller hvad med en tur til stranden og saml dele fra krabber. Det gjorde 8-årige Frederik Peter Gregersen og det lykkedes ham at samle 158 krabbedele!

Skumfiduser

Snobrød 500 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 5 dl vand Saml mel, salt og bagepulver med vandet, indtil det ikke klistrer længere. Snobrødsvariationer: Tilsæt i dejen: Reven ost og/eller skinke. Timian, kommen, basilikum, hvidløg eller timian.

Når man rister skumfiduser (eller Marsmallows) over bål, er det en fordel at benytte en ikke alt for tyk pind. Skumfidusen sættes på en pind og ristes til den er lysebrun. Mens den stadig er varm klemmer man to mariekiks omkring skumfidusen som en sandwich, og trækker den af pinden. Spises når den er afkølet lidt.

Ved du det?

Put en ostehaps i hullet i det færdigbagte snobrød eller syltetøj. Sæt æblebåde på pinden og vikl dej udenom. Pensles med smør og drysses med kanesukker. Bages kort tid igen til det er karameliseret.

Fold en drikkekop af papir: Jo kraftigere papir, jo bedre holder koppen på indholdet. 2

1

1. Hvilket navn på 7 bogstaver bruger kun 3 bogstaver? 2. Hvorfor spiller landmændene ikke billiard? 3. Hvorfor ryster Netto sine sodavand? 4. Hvor mange drenge er der i Danmark? 5. Hvad hedder verdens fattigste konge? 6. Hvad skulle nissebanden inde på fyrkerværkerifabrikken? 7. Hvordan får man en fisk til at grine?

3

1. Barbara. 2. Fordi at de ikke kan få køerne op på bordet. 3. For at slippe af med Brugsen. 4. To! Dan og Mark. 5. Kong Kurs. 6. Hente Lunte. 7. Man putter den i kildevand. Løsning Danmark Rundt: Blommemarmeladeopskrifter

Danmark rundt i ferien

Keder du dig i ferien? Så kom igang med at slå rekorden på f.eks. flest bagte muffins på 5 dage (1.969 styks) - præsteret af en juniorklub i 2010. Smagsvarianter er tilladt ...

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Æ Ø Å

Underholdning for alle Saml din familie, naboer og venner og brug fantasien til holdvis at dyste i forskellige discipliner. Hvad med en femkamp, hvor du udtænker fem discipliner, der er tilpasset deltagernes formåen og temperament (f.eks. hula-hop-ring, tovtrækning, sjippetov, havetennis og æggeløb. Find på et nemt pointsystem i kan bruge. Eller lav et mini-tivoli med: det muntre køkken, skyd efter dåser, fiskedam, skyd på mål med en bold, ansigtsmaling osv.

Mere aktive lege kan være: gummistøvlekast, rundbold, sækkeløb - stregen her eller skattejagt. betyder et nyt ord begynder. Er det indevejr kan i lege: Hvem sagde hvad? (gæt et citat), Hvem er på billedet? (find udklip i aviser/ugeblade), Hvornår var det nu, det var? (gæt et årstal) osv. Du kunne også snuppe et spil Yatzy eller Scrable med naboen eller din mormor.

Stegte

10 æbler 200 g marcipan 200 g hakket chokolade

æbler

Fjern kernehuset fra æblerne og fyld de udhulede æbler med marcipan og chokolade. Pak æblerne ind i stanniol og læg dem i gløderne til de er helt bløde.

Indiske naanbrød 25 g gær 2 dl lunken vand 1 æg 1 dl yoghurt 2 spsk olie 1 tsk salt 2 tsk sukker 1/2 tsk bagepulver ca. 7 dl hvedemel Rør gæren ud i vandet og tilsæt æg, yoghurt, olie, salt og sukker. Bagepulver blandes i melet og tilsæt det i gærblandingen. Æltes sammen til en dej, som skal hæve i ca. 30 min. Dejen æltes hurtigt igennem og deles i 6 stykker. Rulles ud til aflange, flade brød der efterhæves i ca. 20 min. Brødene drysses evt. med lidt nigella frø/ Jomfru i det grønne frø. Bages i få minutter direkte på rist eller stegeplade. Dejen skal boble op inden den vendes. Brødene skal være lækre gyldne.

Trylledej 2 kopper mel 1 kop salt 1 kop vand 1 spiseskefuld olie. Dejen æltes og formes. Tryk evt. en papirclips ind i dejen. Så er figuren senere nem at hænge op. En hvidløgspresser er god til at lave hår med! Bages på bagepapir. 1 time ved 50 C, skru op til 75 C, 100 C og tilsidst 125 C og lad dem bage 1 time på hvert niveau. Så undgåes at figurerne revner. Når de er gennembagte, er de hårde og lyder hult, når man banker på dem. Efter afkøling kan figurerne males med vandfarver. En mere holdbar farve fås ved at lakere figurerne først. Mal dem med akrylmaling eller hobbymaling og laker dem igen bagefter. Husk altid at lade et lille område, typisk bagpå, være ulakeret. På den måde kan eventuel fugt stadig finde ud.

Livets

store spørgsmål

Bliver fisk mon tørstige? Kan en mand med tyk mave have tynd mave? Hvis en synkronsvømmer drukner, hvad gør de andre synkronsvømmere så? Synes kannibaler, at klovne smager sjovt? Hvorfor er det næsen der løber og fødderne der lugter? DESSERT

GÅR MAN PÅ

Drible-pendul-stafet Del jer i 2 eller flere hold. Lav baner og f.eks. en sten i skal drible hen om og så tilbage til den næste i rækken, der overtager bolden. Det hurtigste hold vinder.

ANTAL

SES PÅ VANDET OM VINTEREN

KANONER

NORGE

REDSKAB

UDÅNDE DRIK

SVERIGE

ROMERTAL 5

HØR EFTER RENSE VÆGT LITER

DRENGENAVN

Husk ele

g i va

nd

Anb kan ring n o på b tåle a gle ti n t i et unden komm g der van afgræ af en e i van b n dlø b/sø set om alje, e d . råd ller Lad eie d t e ltag har e føle set tin rne (d g Den sig fre ene fo er ikke m rigti der g med rinde gt v ætte fødd n) r ind e er le flest rne. gen ting .


o Proremus

Designmanual In-house opgave. Design af brevpapir, typografi, visitkort, logofarver og supplerende farver.

19


Leder

FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

o DE9

Magasin Uddrag fra de 52 A4-sider. (Forsidebillede valgt af kunden).

DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til

Af Knud Kristensen, f o r m a n d f o r D E 9 SIND’s Pårørenderådgivning

Region Midtjylland

DE9 vader i succes, men der er stadig rigeligt at se til tetsniveau. Vi tillader os tillige ubeske-

I skrivende stund (juni 2008) lægges sidste hånd på pårørendepolitikken

dent at betragte tildelingerne som en

i Psykiatrien i Region Midtjylland.

stor anerkendelse af det arbejde, vi har

Der er tale om en særdeles visionær

udført gennem årene.

og konstruktive samarbejde mellem psykiatrien, de sindslidende og de

laurbærbladene. Der er stadig rigeligt

pårørende. Vi har i DE9 været med til

at se til.

at præge udformningen af politikken.

Den netop vedtagne psykiatriplan for

sering og tættere samarbejde mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæ-

psykiatriplanen medført øgede problemer for psykiatribrugere og deres

tildelt 1 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr.

pårørende. Først og fremmest har

om året i 4 år til etablering af en

man besluttet at gøre de psykiatriske

uddannelse. OCD-foreningen har

skadestuer lukkede, så man skal have

sammen med depressions- og angstfor-

en henvisning fra lægevagten for at få

eningen fået tildelt 3,8 mio. kr. fordelt

adgang til skadestuen. Det er et stort

over 4 år til etablering af et fælles se-

problem.

har fået tildelt 4 x 900.000 kr. i tilskud

Psykiatriplanen cementerer bl.a. den

til deres arbejde med børnegrupper.

igangværende proces med nedlæggelse

Endelig har Landsforeningen Frivilligt

af almenpsykiatriske senge til fordel

Forum, som DE9 er medlem af, fået

for etablering af flere retspsykiatriske

tildelt 4 x 1 mio. kr.

senge.

Samlet set mere end 21 mio. kr. til

DE9 mener, det er bedre at forebygge,

ser. Der er stadig rigeligt at se til for DE9 og medlemsforeningerne. Heldig-

at vi kan opretholde vores høje aktivi-

vis har vi nu flere midler til rådighed.

Skovagervej 2

8240 Risskov

Århus Universitetshospital, Risskov

Bygning 23 stuen th.

www.de9.dk

info@de9.dk

- en opdagelsesrejse sammen med andre på individuelle betingelser

Af Britta M. Jensen Projektleder - Atelier Imago Fordi kunsten - lige som den psykiske verden - er kompleks, er den så veleg-

ste 12 år haft deres base her og udvik-

net til både at udtrykke den psykiske

let og generobret deres ressourcesider,

fodspor på gulvet, og sammen med

verden, gå i dialog med den, samt også

efter at psykiske ubalancer og lidelser

udstillingens malerier, tegninger, col-

hele og afbalancere den. Følelser, sans-

har stoppet dem i deres liv.

lager og lerfigurer gav de bolden op til

ninger, anelser og tanker kan her finde

Jeg ser folk finde kontakt, ro og centre-

publikum, så de også blev inviteret til

deres unikke helheds-udtryk.

ring – fordybelse, flow og arbejdsglæde

at finde ders svar på, hva kunst ka ...

I atelieret arbejder vi oplevelsesorien-

– forsoning med eget liv, nyt livsmod

teret og eksperimenterende med fokus

og bedre selvværd.

Tre af svarene på ”fodnoterne” lød:

på flow, hvor kompetencer og udfor-

Jeg ser folk finde en bedre psykisk

dringer er i balance.

balance i takt med, de lærer sig selv

Det er via sanserne vi både skaber

bedre at kende, finder redskaber at

bygge bro til krop og følelser

og oplever kunst, og det er via san-

gebærde sig med og får udviklet deres

vende tingene på hovedet, så

serne, at al indlæring foregår. Krop-

ressourcesider.

vi kan opdage nye vinkler og

pen husker, både gode og traumatiske

Jeg ser, hvordan de får mere overskud,

problem

Løsne angstens greb

hændelser. Derfor er samspillet mellem

og stabiliteten vokser, hvordan de

krop, sansning, følelse og tanke cen-

bedre mestrer det praktiske liv i hver-

tralt i vores arbejde, f.eks. i form af for-

dagen, hvordan de får bedre sociale

skelligartede opmærksomhedsøvelser.

færdigheder og større mobilitet, bedre

I kunstterapi skifter vi mellem forskellige skabende udtryksformer, f.eks.

netværk, samt større afklaring i ft. fritid og beskæftigelse, - finder frem

dans, maleri, rytme, formning i ler og Atelier Imago har

fortælling i ord. På den måde belyses

til huse på Kultur&Kontaktsted Kra-

kroppens og psykens mangfoldige

gelund i Syd-Århus. Det er et projekt,

liv fra forskellige vinkler. Udtryk og

der er blevet skabt i tæt samspil med

erfaringer skabes, som vi bagefter

deltagerne op gennem årene fra 1995.

kan arbejde med at integrere i liv og

til Kragelund. Projektet er et helhedsorienteret,

Nyt om Proremus

50

32

Odder-projektet

50 51

Nye netærksgrupper hos Autisme og SPr

Silkeborg og Odder. Der arbejdes på at etablere tilbud til

alle psykiatriske patienter/brugere

pårørende i alle kommuner i Region

eninger/blandede foreninger.

hjemmeside www.de9.dk

DE9 vil arbejde for støtte og

Midtjylland.

hverdag.

Udtrykk

hverdag.

e det ordløs

integreret tilbud, der inddrager fag-

bygge bro til og min e føl min krop elser til hvad der giver mening i deres liv og

e i mig

Alt dette går hånd i hånd med udviklingen i deres kreative arbejde. Det er netop fordelen ved det kunst-

områderne kunstterapi, billedkunst,

terapeutiske og billedkunstneriske

gruppedynamik, personlig støtte og afklaring – men hele tiden med kunst-

Atelieret kan

arbejde – det er både konkret – har

terapien som omdrejningspunkt.

siges både at være et drivhus, et ekspe-

en fysisk form, men det rummer også

Der er deltagerindflydelse på indhold

rimentarium og et øverum – såvel i ft.

det psykiske indhold og spejler den

og struktur.

kunst som livskunst.

udvikling, der er i gang. Det kan pege

2.

3.

Medlemsforeningerne

DE9´s vision

Der er i øjeblikket 7 aktive medlems-

Det er DE9´s vision, at menneskeret-

foreninger i DE9. Herudover er der 2

tighedernes artikel 1 også skal komme

18 år, der har en sindslidende

foreninger, der har været med i sam-

til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet

over 18 år, voksen og senior-

SIND´s Pårørenderådgivning

fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres

udskrivning og flytning 6.

på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan.

Landsforeningen Autisme

motion og psykisk sygdom 7.

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

RENDE TIL SPISEFORSTYRREDE

DepressionsForeningen

– Dorthe Abildhauge og Jesper Merlit Chronografisk as

DE9 INFO

3

4 DE9 INFO NYHEDSBREV

Alzheimerforeningen

AUGUST 2008

t til det der

optø det frosne

og stivnede

gøre mig mere

i mig

er større end

frivillige pårørendeforeninger, så de faktiske udgifter bliver dækket, og der gives mulighed for nye tiltag DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde

2008 AUGUST AUGUST 2008

for Håndbog ere og brug psykiatri rende reviderede pårø 2.udgave der rettighe

mig

økonomisk støtte fra ministerier,

9.

Organisationer, der pt. ikke er aktive

DE9 vil arbejde for at sikre regionen og kommunerne til de

af brugerens rettigheder og integritet.

i DE9: DepressionsForeningen

i og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører 8.

interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt

Chorea er associeret medlem.

skabe kontak veje vis mig nye

dragelse af de pårørende, fordi vi tror,

Landsforeningen mod Huntingtons

uanset hvilket regi de befinder sig

Respekt for brugerne DE9 arbejder for størst mulig inddet er brugernes ønske og i brugernes

OCD - foreningen PS LANDSFORENING FOR PÅRØ-

DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge

Midt - Østjylland

• •

DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost,

pårørende skal forstås og mødes både

www.de9.dk

sats ved akut-teams, indlæggelse,

Det er DE9´s mission, at sikre og

Sindslidendes Vilkår

ADHD - foreningen

Alzheimerforeningen

DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle ind-

DE9´s mission

Region Midtjylland

Diagnose-relaterede organisationer: •

Landsforeningen mod

2008 AUGUST

pårørende 5.

Region Midtjylland

Huntingtons Chorea

DE9 vil arbejde for støtte, rådgiv-

arbejdet, men som pt. ikke er aktive.

PS LANDSFORENING Pårørende til Spiseforstyrrede

Jeannette Cold og Morten Lind Pedersen

4.

ligeværdigt og får lige rettigheder.

OCD-foreningen

p er der en Til hvert princi ete gier og konkr række strate laner. handlingsp hentes rammet kan Principprog eside: på vores hjemm

forældre eller søskende ning og psykoedukation til unge

Tværgående foreninger:

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). The Vegetable Gardener

Layout: Tryk:

DE9 er hjemmehørende i Århus, og har aktuelt åben rådgivning i Randers,

DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for

Kredsforening Østjylland

34

Hvor finder man DE9?

- de 9 principper

DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende

Se principprogrammet på vores

Kend dine

DE9 INFO

5

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende

levende

– kend dine rettigheder

frisætte følelser Juridiske fagudtryk er så vidt muligt

Håndbogen gør det muligt hurtigt og let at finde de relevante oplysninger

undgået, og i de tilfælde hvor de ikke

og regler.

har kunnet undgås, er de forklaret.

I håndbogen finder man bl.a. en

love og litteratur.

Der er i noterne henvist til relevante Et sted hvor man kan finde ud af, om

Atelier Imagos logo er sommerfuglen.

man skal vælge at have kunst som sin

På latin betyder imago dels den fuldt

hovedbeskæftigelse og søge ud i byen

udviklede sommerfugl dels billede.

PsykInfo Forlaget

og leje atelier sammen med nogen andre, eller om det skal være mere på

Fokus er på udvikling og forvandling i

fritidsplan og i forbindelse med kurser.

Atelier Imago – i lighed med sommerfuglens – fra æg til larve til puppe til

I samtlige psykiatri-tilbud i Århus står

flyvefærdig sommerfugl.

man side om side og arbejder, lige-

Og derudover er det via billedet / de

gyldigt om man er nybegynder, har

skabende udtryksformer, at arbejdet

koncentrationsproblemer pga. ens

foregår. I atelieret bygges således bro

sygdom, eller om man er viderekom-

mellem kunst og livskunst.

fremad og give håb og længsler

afprøve, hvordan det er at arbejde

plads og tid til at følge den udvik-

Fax.: 77 89 31 69 e-mail: psykinfo@psykiatri.aaa.dk

men fra mange forskellige kilder.

udvalgt litteratur m.m.

www.psykinfo.dk

Projektleder:

før de har fået form af ord, der hvor

De kulturelle og kunstneriske aktivi-

de f.eks. viser sig som foretrukne

teter betragtes ofte i vores samfund

farver, kompositioner, motiver, ma-

som ikke-arbejde. Hvorimod f.eks.

terialer. Og når tiden er kommet til

kaffebrygning samt kopimaskine - og

Hver dag rummer konkret arbejde,

nye udfordringer, hvor målene bliver

computer-arbejde har lettere ved at få

både på det ydre og indre plan.

konkrete, kan

status af arbejde og blive til skånejobs.

Man er en del af et fællesskab, men

ud i byen

man f.eks. søge

Det betyder også, at det er muligt at

samtidig have

have flerårige meningsfulde forløb

atelieret som hjem-

i atelieret, hvor der er

Give læng rum til sler og

mine drøm me

DE9 har fået ny hjemmeside

Britta M. Jensen kunstterapeut og billedkunstlærer Mobil: 2045 0186

Godt nyt fra DE9. DE9 har fået en ny og spændende hjemmeside

Mail: britta.imago@mail.dk

på andre På vores ønskeliste står atelier-lokaler med godt lys, højt til loftet og god plads - både til bevægelse og til større

erie

nt

og

Tlf.: 77 89 32 30

tilgængelig som muligt. Bag i bogen er der en regeloversigt og en liste over

at forvandle den alt for kritiske dom-

eksp

8240 Risskov

Håndbogens tekst er forsøgt gjort så let

socialt arbejde. Oplysningerne skal dog

mer, der hæmmer ens udfoldelse, til

til

rådet – samt studerende.

i langt de fleste tilfælde stykkes sam-

om ugen.

rum

PsykInfo Forlaget, Skovagervej 2,

bøger og i de mange hundrede pjecer,

ikke at glemme hva kunst ka ...

rækkefølge, hvori de dukker op – også

Give

trien, ansatte og frivillige i de mange organisationer inden for psykiatriom-

Fakta om Atelier Imago:

i jordforbindelse og centrering eller i

forløb, og

Det fortæller vi gerne om via udstillin-

tilgængelige – for det er de: På Internettet, i Karnovs Lovsamling, i diverse

ude i byen. Mange efterspørger et det er endnu ikke lykkedes os at få det

praktik-

ling uanset antallet af bestilte bøger.

kunne anvendes af ansatte i psykia-

sådant tilbud for viderekomne, men prioriteret og etableret.

eller i

Ekspeditionsgebyr kr. 25,00 pr. bestil-

pårørende. Den vil også med fordel Ikke fordi oplysningerne ikke er

munikationsmiddel inden for frivilligt

selvstændigt med sin kunst, og måske

kurser

kr. 100 inkl. moms.

Håndbogen er skrevet til brugere og

ger, besøg i atelieret eller som i denne

kun få feedback og sparring én gang

en arbejdsplads – med skånehensyn,

230 ×155 mm ISBN 978-87-90513-03-0

ligheder, der er.

meget ofte ikke.

artikel – fordi vi synes det er vigtigt

lingsvej, der er ens egen. Man kan

men også altid med udfordringer.

566 sider

systemet og behandlerne, skal ret-

recovery-proces, men altså endnu ikke

forfølge udviklingstemaerne i den

på individuelle præmisser. Projekt

Bogen:

gerne skal forberedes, de planer mv.,

er parat til en selvstændig atelierplads

form, men også klargøre forhindrin-

Atelier Imago er både et kursus og

beslutninger i sundhedssystemet og i det sociale system, hvordan beslutninder skal udarbejdes – samt de klagemu-

der stadig er det dominerende kom-

ger på vejen. Man kan øve sig - f.eks.

en konstruktivt vejledende instans.

forklaring på, hvem der kan træffe

tighederne være kendte – og det er de

men mht. billedkunstneriske færdigheder og er kommet godt på vej i ens

he Basse Ellen Margret & n Knud Kristense

Hvis brugeren og de pårørende skal være aktive medspillere i forhold til

Åbent Atelier: 2½ time om ugen

arbejder – og et nabo-atelier for viderekomne med skånejobs-ansatte og

leg

Projekt-gruppen: 3 dage pr. uge + individuelle samtaler

udlejning af atelierpladser til videre-

mebase, indtil man har

komne. To atelierer, der kunne have

fundet sin næste base.

glæde af at samarbejde, og hvor vi

Et problem, som vi flere gange

kunne invitere inden for til forskellige

støder på, er manglen på et

arrangementer, - hvor vi kunne skabe

atelier-tilbud for ”viderekomne”

et kraft-sted på billedkunstens præmis-

Delt finansiering mellem FO og Driftsområdet for Socialpsykiatri, Århus Kommune. Deltagerbetaling

ser og levere kunst ud af døren til både

i psykiatri-regi. Et sted hvor

private og offentlige rum.

man sammen med ligesindede kan

Da vi i DE9 er en del foreninger, vil der

læg om, hvad der rører på sig i under-

netop derfor komme forskelligartede

grunden, medier etc.

arrangementer i kalenderen. Det kan også være temadage, foredrag,

Så følg med på www.DE9.dk

etc. andetsteds, men som kan have relevans for lige netop dig.

FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

Først i regi af Sindklubben Fristedet, men fra juli 2007 blev atelieret flyttet

Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjylland

Mange mennesker har i løbet af de sid-

Imago i forbindelse med vores forårsudstilling i år. Vores svar skrev vi på

løsninger på et

1.

Heri fastsættes DE9´s vision, mission, mål og strategier.

være pårørendegrupper i patientfor-

... KUNSTT

Kreativ Recovery og vækst er Discovery

udtrykke og forvandle

49

30

Redaktion:

AUGUST 2008

Dette spørgsmål stillede vi i Atelier

ADHD-foreningen

ERAPI

Hvordan er det at have søskende med psykisk sygdom?

48

Billedspor - Sjælens teater

Hva ka kunst

at psykisk syge begår kriminalitet end

Temaer:

Skabende udtryksformer - Kunst, musik og psyke

47

- hva ka kunstterapi?

at etablere retspsykiatriske sengeplad-

Disse tildelinger falder alle på tørre

DE9´s mål

DE9´s principprogram hedder ”Et helt liv for alle mennesker”.

Midtjylland. Det kan være egentlige pårørendeforeninger, eller det kan

26

DE9, DE9´s medlemsforeninger og Fri-

2 DE9 INFO

Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

46

En sang for livet

villigt Forum som DE9 er medlem af.

Hva ka ...

Sindslidendes Vilkår, Region Midtjylland

rådgivning til børn og unge under

DE9 i Randers og Silkeborg

Forside:

steder, og pengene er nødvendige for

Hvad står DE9 for?

Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region

Medlemmer

På den anden side har vedtagelsen af

daglig leder. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede har fået

kretariat. SIND´s Pårørenderådgivning

foreningen m nds o La ntingtons Chor d ea Hu

45

Pårørende til Spiseforstyrrede

Af Knud Kristensen

DE9´s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge

SIND´s Pårørenderådgivning

FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

Nr. 3 August 2008

FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 – FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

FORENINGSSIDER:

har fået penge til en national

DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

En anderledes familie

44

PS LANDSFORENING -

Hvem er DE9? Hvad står DE9 for? Hvor finder man DE9?

Som publikum til sin egen

Spis dig til et bedre liv

22

DE9 har fået tildelt godt 1 mio. kr. i årene 2008 og 2009 til ansættelse af en

familie

38

Hvorfor beskæftige sig med kost og psykiatri?

Det er også svært at være

Et kolonihave-eventyr

20

sen også kaldet somatikken).

Kredsforening Østjylland

søskende

36

14

19

Region Midtjylland indeholder en 2008 har DE9 og DE9´s medlemsfor-

35

uddannelse

række gode ting (som fx øget speciali-

eninger modtaget store beløb.

Hvor finder man DE9?

10

Desværre er der ikke tid til at hvile på

I forbindelse med satspuljeforliget i

DE9 INFO

DE9´s forskningsudvalg

16

politik, der sætter fokus på det positive

OCD OCD OCD

Hvad står DE9 for?

06 09

psykisk syge i Midtjylland

Hvem er DE9?

04

Hjemmesiden er tænkt som en side, der gerne skulle være let og overskuelig,

”Håndbog for psykiatribrugere og

dynamisk og levende, og det er blevet

pårørende. Kend dine rettigheder”

lettere at få kontakt med DE9’s hoved-

kan du selvfølgelig bestille direkte fra

bestyrelse og de enkelte foreninger.

siden. Derudover vil der løbende blive tilføjet spændende tiltag, vi finder på

Hjemmesiden er mere informativ nu.

hen af vejen.

På forsiden er der en kalender, hvor du selv kan følge med i, hvad der foregår

Der vil desuden være en blog, hvor

af arrangementer.

forskellige bloggere kommer med ind-

fortsættes på side 28 >>> AUGUST 2008

2008 AUGUST

June Kolbye Nielsen, Ernæringsterapeut fra DET ”Danske Ernæringsterapeuter” Glade kostvaner • Tlf.: 86137216, man-torsdag kl. 17-17.30 • Mail: gladekostvaner@mail.dk (konsultationer i Århus C og Hjortshøj)

Spis dig til et bedre liv

27

DE9 INFO

Jeannette Cold og DE9 har udgivet DVD’en og hæftet: ”Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom.” Prisen er 100 kr. + 25 kr. for ekspedition hos Psykinfo tlf 77893230 eller psykinfo@psykiatri.aaa.dk

28 DE9 INFO

AUGUST 2008

”Sund mad, du selv kan lave” v/ernæringsterapeut June Koldby Nielsen foregår på: Center for Specialundervisning for Voksne (tidligere Amtsskolen) Nørre Allé 31 • 8000 Århus C • Tlf. 86207979 (konsultationer i Århus C og Hjortshøj) Kursusprogram for forår 2008 ligger på hjemmesiden: www.amtsskolen.dk • ran@amtsskolen.dk

erstatte med olivenolie og hørfrøolie. ”Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk sårbarhed,” siger ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen.

Skal vi forkaste de gamle grækeres viden om, at et sundt legeme giver en sund sjæl? Rene vitale grøntsager, gode olier, fisk, frugt og nødder – alt godt fra naturens eget spisekammer giver glad energi til både kroppens og hjernens celler Af: Jeannette Cold, interviewer og Ann-Charlotte Klitgaard, journalist En kostændring er en selvomsorg, som

Kostændring tager to år

giver dig redskaber til at få mere magt

Råvarerne til dagens måltid har June

over dit eget liv. Det giver dig redska-

købt ind på forhånd, da kursustiden

berne til at styre dit blodsukker, som er

ikke rækker til fælles indkøb. Det er

lille glas blandede nødder og mandler

I dag har kursisterne lavet kyllinggryde med grøntsager og ris med gomasio,

op af håndtasken.

en sesamsalt. Så nu ved de, at sesam

Kursisten er i et bedre humør, når hun

indeholder masser af zink, som blandt

spiser sundt, selv om det stadig kan

andet er godt for nervesystemet, og de

være svært at magte kostændringerne.

kan tilføje endnu et produkt til den li-

Hun er ”fornuftig i klumper”, men øn-

psykiske velvære. Mange mennesker, som lider af skizofreni eller autisme,

En dråbe i havet June har siden marts 2004 haft hold kørende med maksimalt fem kursister ad gangen. Et par sæsoner med to hold. ”Når jeg ser, hvad det giver af sundhed og livslyst tilbage, kunne jeg ønske mig at flere kursister kunne få gavn af kurset,” siger June. For nogle er det en god idé at få hjælp af bostøtten til at komme i gang med

Når en gruppe holder op, er forløbet/ processen ikke slut. Der må kunne

vigtigere for mennesker med psykisk

laves nogle overgangstiltag, så lærte

sårbarhed,” fastslår June.

ting holdes ved lige og motivationen

med. Karl Ludvig Reichelt gennem

få spist morgenmad inden kl. 10,

lykkes bedst i fællesskab.

Der skulle prioriteres tid og økonomi

mange års forskning og målinger erfa-

mens en anden får gavn af at spise

Fællesskabet om mad på kurset er vig-

til flere grupper af denne slags, f.eks.

• 2-3 stk. frugt og 3-4 stk. grøntsager hver dag (flest grøntsager)

ret, at når fordøjelsen er svækket, dan-

havregryn og banan om aftenen for

tigt, specielt hvis man bor alene.

2–3 grupper om ugen.

Maden skal vække nydelse

lavt blodsukker næsten kan forveksles

Til mennesker, der i en periode ikke

med symptomer på psykisk sygdom,

har haft overskud til at gøre noget

og det kan i sig selv forværre angst og

særligt ud af maden, er formålet først

skizofreni.

og fremmest at få interesse for maden

Symptomerne på lavt blodsukker kan

fordeles. Der er også teori, men i små

igen.

forveksles med symptomer på psykisk

doser. Det er nemlig ikke helt enkelt

”Maden skal give appetit igen. Den

sygdom, hvilket kan forværre angst og

at foretage en kostændring. Den ny

skal knase og have farver og konsi-

viden skal gennemgås flere gange.

stens. Den skal spille, give nye opda-

”At ændre sine kostvaner er en tål-

gelser, der vækker nydelse og sanselig-

Hver tirsdag mødes fire kvinder og en

modig proces, som kan tage et par år.

hed tilbage til livet,” siger en smilende

mand i alderen 40-62 år i et lille hyg-

F.eks. er det særligt vigtigt at få blod-

June og giver eksemplet med den bitre

geligt køkken på den tidligere Amts-

sukkeret i balance, og det tager lang

blegselleri, der blev accepteret som spi-

skole i Nørre Allé 31. To af deltagerne

tid,” fortæller June.

selig og dejlig knasende efter at være

Der er urtete på kanden, gulerodsstave og frugt på bordet, når de mødes kl. 9.30. Atmosfæren er

Ernæringsterapeut DET June Kolbye Nielsen

selvom de har en ”off day ”Det skal være godt at komme her. Det skal være et sted, hvor

”Manglende koncentration, hjertebanken, indre uro og ængstelse, forvirring, irritation og udmattelse er nogle af de symptomer, som kan være svære at

godt nok. Flere af dem er efter mange

skelne fra symptomerne på psykiske

års arbejde gået ned med stress og ud-

lidelser, ”fortæller June og fortsætter:

brændthed, med depression til følge.

”Men netop blodsukkerbalancen kan

”At komme her gennem snart to år

man lære at holde i skak, og derved får

har betydet en kolossal ændring for

man lidt mere magt tilbage over sin

mig. Jeg har været så langt nede, at jeg

egen situation.”

pludselig ikke kunne noget selv. Nu er jeg nu meget, meget glad og har fået

Olie gør underværker

en bedre livskvalitet,” fortæller den

En anden væsentlig kostændring for

ene af kvinderne.

Det drilske blodsukker

• Fede fisk som laks, sild og makrel • Jomfru olivenolie • Hørfrøolie fra Nyborggaard • Rugbrød og fuldkornsbrød

nes der neuropeptider, som påvirker

at kunne falde i søvn.” Pladsen til den

centralnervesystemet.

individuelle opmærksomhed er vigtig.

Her kan en kost, som er gluten- og

Flere af kvinderne nikker ivrigt og er

mælkefri gøre underværker,” fortæller

meget enige om, at Junes opmærksom-

June. En urinprøve kan nemt afsløre,

hed på deres individuelle vej til sund-

om man har dette problem. I Danmark

hed betyder utrolig meget for dem.

kan man få analyseret sin urinprøve på

En af kursisterne mener ligefrem, at

Nordic Laberatories i København.

denne form for opmærksomhed bety-

Kontakten kan med fordel formidles af

der mere end at være hos psykologen!

blandt andet June Kolbye Nielsen.

Nærvær gør godt

Fællesskabet løfter Der er vasket op og køkkenet er ryddet

Når det handler om sundhed gennem

for i dag, kun efterladende sig krydrede

kosten, handler det også om fordøjel-

duftspor.

sen. Både den fysiske og den psykiske.

Selv om deltagerne har været i gang i

”Hver enkelt person har brug for

to år, føler de sig ikke udlærte. Der er

individuelle forbedringer, så det er

ingen af dem, der virker glade ved tan-

ikke nok at ryste generel viden ud af

ken om at droppe tirsdagsfællesskabet.

ærmet. Med tiden bliver kursisterne

”Det at spise sammen betyder meget for os. Det at snakke om, hvordan

fra de fede fisk, fiskeoliekapsler som

mærke, hvad de har behov for,” vurde-

maden smager og give maden opmærksomhed, er hyggeligt, når vi har været fælles om at lave den,” fortæller

Derfor er kaffen og den mørke 72 %

i blodsukkeret, det mest mærkbare

vigtige ved psykiske problemer.

starte med at tilsætte tre gulerødder

kursisterne.

chokolade, som bliver budt rundt, hel-

resultat af deres kostændring.

”Vi købte alle de billige flasker olier

om ugen til deres færdigkøbte

Blodsukkeret er et tilbagevendende

Eye Q, olivenolie og hørfrøolie. Især

problem. For de fleste er bedre balance

omega 3 fra fede fisk og hørfrøolie er

Nielsen, som giver den enkelte kursist gode råd om kost, mens de sammen laver maden.

ler ikke bandlyst, og heller ikke lidt vin

”Når jeg gør det, som jeg ved er godt,

og gennemgik, hvad de indeholdt, og

eller øl derhjemme. Sundhed handler

så bliver jeg et helt andet menneske,”

hvordan de var produceret og undrede

ikke om at være livsfornægtende.

fortæller en af kvinderne og trækker et

os over alle de giftstoffer, der var i,”

retter derhjemme. Andre skal have bud på at

fortsættes på næste side >>> AUGUST 2008

2008 AUGUST

DE9 INFO

11

12 DE9 INFO

Der skal mange kræfter til en kostom-

Det er ikke, fordi de ved alt om hinanden eller

snakker om alt, I Danmark kan man men dette få analyseret sin urinprøve på Nordic Laberatories i København tlf. 33751000. Kontakten kan formidles af blandt andet June Kolbye Nielsen AU AUGUST 2008

lægning ved siden af sin sygdom, når man er psykisk sårbar.

Kost og psykiatri - DVD og inspirationshæfte Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom 2. udgave februar 2008 I DE9s principprogram ”Et helt liv

Pris kr. 100 kr. inkl. moms.

Rina Ottesen interviewer Jeannette

for alle mennesker” er det 6. princip

Cold, der gennem mange år har

Ekspeditionsgebyr 25 kr. pr.

at ”DE9 vil arbejde for øget kend-

undervist studerende og sundheds-

bestilling uanset antallet af

skab til sammenhængen mellem

personale om kostens betydning

bestilte DVD´er.

kost, motion og psykisk sygdom.”

inden for psykiatrien.

DVD´en her sætter fokus på kostens

Denne film sætter fokus på kostens betydning og er tænkt som en inspiration til personer i psykiatrien (ansatte, brugere og pårørende) samt studerende inden for social- og sundhedsområdet.

betydning i forbindelse med en

Det medfølgende hæfte indeholAt ændre sin kost i forbindelse med overvægt er ikke noget, man

psykisk sygdom. DVD´en er tænkt

der materiale om og de kost- supplerende og motionsændring skal finde sted, og hvor personalet

kan gøre alene. Det handler om en livsstilsændring, hvor både pårørende er vigtige rollemodeller.

som inspiration til personer i psy-

En kostændring tager tid, tålmodighed og løbende undervisning i emnet. Hæftet kan downloades praksis og teori. For ikke at komme i konflikt med brugerstyring må

kiatrien, ansatte, brugere, pårørende

gratis fraenwww.de9.dk jeg ringe efter pizza.”

– samt studerende inden for social – og sundhedsområdet.

der oplysning til, så brugerstyring ikke kun handler om at ”nu kan

Filmen består af et interview med Jeannette Cold, der gennem mange år har undervist studerende og sundhedspersonale i kost og psykiatri.

DE9 – Foreninger pårørende til psykisk syge Amt skriver DVD´en erforproduceret afi Århus Tossei principprogrammet “Et helt liv for alle mennesker” under det 6.

princip, at vi vil arbejde for øget kendskab til sammenhæng mellem

kost, motion(www.tossekassen.dk) og psykisk sygdom. kassen for

Filmen er produceret af Tossekassen www.tossekassen.dk for DE9 www.de9.dk, og den distribueres af PsykInfo Forlaget www.psykinfo.dk.

At ændre sin kost i forbindelse med

DE9 (www.de9.dk) og distribu-

f.eks overvægt er ikke noget, man

Filmen kan bestilles hos PsykInfo på tlf. 77 89 32 69, fax: 77 89 31 69, eres af PsykInfo Forlaget (www. e-mail: psykinfo@psykiatri.aaa.dk. Pris kr. 100 incl. moms. Ekspeditionsgebyr kr. 25 pr. bestilling uanset antallet af bestilte DVD’er.

kan gøre alene. Det handler om en

psykinfo.dk). Varighed 27 min. Varighed: 27 min.

livsstilsændring, hvor både en kost-

DVD´en kan bestilles hos

og motionsændring skal finde sted

PsykInfo: tlf. 7789 3230

og hvor personalet og de pårørende

fax: 7789 3169

er vigtige rollemodeller.

E-mail: psykinfo@psykiatri.aaa.dk.

2008 AUGUST

Tossekassen Jægergårdsgade 152 8000 Århus C www.tossekassen.dk 88 33 88 33

DE9 – Foreninger for pårørende til psykisk syge Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital, bygning 23, st. www.de9.dk

PsykInfo Forlaget Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital bygning 23, 1. sal www.psykinfo.dk 77 89 32 30

ISBN 98-87-92357-00-7

rer June, og giver følgende eksempler: ”For nogle kan det være rigeligt at

for mange, som bor alene,” siger Ernæringsekspert June Kolbye

blevet blandet med søde æblestykker

ningen bliver støttet og fulgt op.

Interviewer og forfatter af denne artikel gjorde sig nogle tanker bagefter.

til gengæld bedre og bedre til selv at

i salatskålen.

bostøtte eller anden kontaktperson

svært at ændre kostvaner uden opbakning. Det kan lade sig gøre, men det

kursisterne er at få nok af de livsnød-

du bliver set og hørt og får et

I et gruppeforløb skulle det prioriteres, at deltagerne på skift kunne tage en

i mælkeprodukter. ”På Rigshospitalet i Oslo har læge dr.

vendige fedtstoffer, som bl.a. kommer

klap på ryggen. Det er især vigtigt

ningen kan rettes mere direkte mod den psykiske sygdom.

Vi ønsker os

Om sammenhæng mellem kost, motion og psykisk sygdom

hyggelig og afslappet og der grines en del. Kursisterne er velkomne,

skizofreni.

For kursusdeltagerne har det netop været et problem at få spist nok, og

zofreni eller depression, så kostomlæg-

Kost og psykiatri

bor alene, hvilket gør at der skal

June Koldbye Nielsen (th) og Jeannette Cold(th) i det lille hyggeligt køkken på den tidligere Amtsskole, som er rammen om ”Sund mad du selv kan lave”

”Det er vigtigt for alle mennesker at få en god kost, men det er endnu vigtigere for mennesker med psykisk” sårbarhed”

gruppe kunne sammensættes indenfor en diagnosegruppe, f.eks. ADHD, ski-

med, så man kan sikre, at kostomlæg-

• Nødder, mandler, græskarkerner, solsikkefrø

har fået. June fortæller, at mange symptomer på

kostændringer hjemme. Det kan være

holdes oppe. Der skulle gives mulighed for at en

Ernæringsterapeut DET June Koldbye Nielsen

har problemer med at fordøje gluten

rene friske produkter. Opskrifterne

10 DE9 INFO

”Det er vigtigt for alle mennesker

og gliadin i kornprodukter og kasein

stærkende mad.

29

at få en god kost, men det er endnu

”Når blodsukkeret er stabilt, bliver rygsækken med psykisk sygdom lettere at bære”

sker sig fortsat at få spist flere måltider

ekstra kræfter til at spise rigtigt.

20

på, at maden har betydning for det

ligefrem bange for at få et tilbagefald, når kurset holder.

og få udbygget den viden, som hun nu

gennemgås grundigt og opgaverne

Kom som du er

Giftige gæster i blodbanen Neuropeptider er et andet eksempel

holder dem fast i de gode vaner. En er

ste som kursusdeltagerne får, med bl.a.

kursister på Center for Specialundervispå krop og sind gennem de sidste to år.

Eksempler på humørforstærker mad:

DE9 INFO

gode koldpressede olier og humørfor-

ning for Voksne i Århus har erfaret det

en af de vigtigste veje til at give dig en bedre balance og et bedre humør. Fem

fællesskab nyder de at dele, og det

fortæller en af kursisterne, der var gået direkte hjem for at rydde køleskabet og

Interview med ernæringsterapeut June Kolbye Nielsen og hendes fem kursister på kurset ”Sund mad du selv kan lave”

2008 AUGUST

Links: Medicin-barnet: artikler om ADHD-børns medicin,artikel om kost og ADHD: www.bupl.dk

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). The Vegetable Gardener

26 DE9 INFO

Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Rina Ottesen interviewer Jeannette Cold

Produceret af Tossekassen for DE9

DE9 INFO

13


En sang for sindet Sindslidendes Vilkår afholdt den 4. februar et støttearrangement, der skulle rejse penge til organisationens arbejde for de sindslidende i Region Midtjylland

Hjælp til forældre med psykisk syge eller handicappede børn og unge Netværksgrupper – roden til alt godt For mange familier er et psykisk sygt eller handicappet

Mandag den 4. februar 2008 var en

at der er mennesker, som har brug for

Som han sagde: ”MIND THE MUSIC

er personligt involveret som enten

frivillige arbejde. Ikke kun vores ar-

Alt i alt var det en rigtig god aften. Der

dag i musikkens tegn med det store

ekstra omsorg, og dem har vi alle en

gør et stort arbejde for disse menne-

sygdomsramt eller pårørende. Eller

bejde i Sindslidendes Vilkår, men alle

var sange til folket og opsange til poli-

støttearrangement MIND THE MUSIC.

fælles pligt til at tage vare på.

sker; de gør en forskel for dem, hvor

hvis man ikke lige har sin gang på de

frivillige organisationers arbejde rundt

tikerne, og der var penge i kassen til de

omkring.

Artister som Tina Dickow, Thomas

det ellers kunne blive frygtelig mørkt

steder, hvor man konfronteres med de,

Helmig, Allan Olsen, Poul Krebs og

og frygteligt ensomt.”

som ikke kan klare sig på egen hånd. Men det betyder jo ikke, at man ikke

Den samme tanke kunne man mis-

vi stræber efter at give hver eneste bru-

Brian Sørensen fulgte op på den tanke

kerer sig!

tænke aftenens musikere for at have

ger af vores 3 aktivitets- og væresteder

tænkt.

i Århus og omegn.

”Hvornår har du sidst snakket med din nabo inde ved siden af?” – Spurgte Brian Sørensen de fremmødte. ”Hvis vi alle sammen var opmærksomme på hinanden, og huskede at drikke en kop kaffe med naboen, bare en gang om ugen – så ville verden se helt anderledes ud”

Thomas Buttenschøn havde valgt at stille op for Sindslidendes Vilkårs sag, sammen med Sebastian Dorset som konferencier. Men MIND THE MUSIC var meget mere end musik. Det var også en dag med udstilling af kunstværker i Trains loungebar Kupé, og en dag med opråb til både befolkningen og politikerne. De udstillede kunstværker var produceret af sindslidende og deres pårørende, og bød mest på maleri, men også fotos, grafiske ædeltryk og billedcollager var at finde blandt de udstillede værker. Borgmester i Århus, Nikolai Wammen, var også på podiet for at sige et par ord omkring byen og individets sociale ansvar, og om, hvordan MIND THE MUSIC er med til at understrege,

med en påmindelse om, hvor vigtigt

sindslidende. Penge der skal bruges på alle de gode hverdagsoplevelser, som

det er, at alle er med til at bidrage til et

Det betyder at vi i vores velfærdssam-

Ikke kun leverede de alle sammen

godt velfærdssamfund. En del af det at

fund skal blive bedre til at huske på

nogle stemningsfyldte og intense

hjælpe hinanden er det sociale samvær

hinanden.

og det ligeværdige møde, sagde han. Når det kommer til stykket, vil vi

For gode oplevelser i hverdagen er

solokoncerter med masser af nerve og

ganske essentielt og vitalt for værdien

engagement, de var også helt med på,

af et hvilket som helst liv. Det sociale

Men den sociale opgave skal ikke kun

hvad det handlede om. For dem var

samvær og det ligeværdige møde med

løftes af frivillige hænder og kerende

det ikke et spørgsmål om at komme og

andre mennesker, som Sindslidendes

Autismeforeningen opretter netværksgrupper til gensidig støtte og erfaringsudveksling

forum, hvor jeg kunne lufte al min angst og fortælle om al min tvivl.

de skal forholde sig til en adfærd

Venner og kæreste kan ofte ikke

som kan være svær at forstå eller

bære det hele, man vil ikke belaste

Derfor udbyder både Landsforeningen Autisme i Østjyl-

andre er mere interesserede i et fast program til hvert

acceptere. Mange af disse unge har

dem for meget. Meget udbytterigt

land og SINDs Pårørenderådgivning i region Midtjylland

møde.

Mange af de unge søskende følte, at

problemer med at finde og tage de-

i forhold til at håndtere den syge

netværksgrupper til forældre med psykisk syge eller han-

Uanset hvordan gruppen er organiseret, er formålet at

de ikke blev betragtet som en nær på-

res egen plads i søskendeforholdet.

og familien, men også socialt i for-

dicappede børn – det kan både være børn og unge med

give forældrene et sted, hvor de kan træffe andre foræl-

rørende med særlige behov, og at det

De føler skyld og dårlig samvittig-

hold til min personlige udvikling.

eller uden diagnose.

dre i samme situation: hvor de kan møde umiddelbar

var anderledes at være søskende til en

hed over for den syge og prøver at

Jeg blev simpelthen klogere på mig

Begge foreninger har fået økonomisk støtte fra Velfærds-

forståelse, udveksle erfaringer, få gode råd, og finde støtte

psykisk syg, end hvis en forælder var

kompensere ved at yde så megen

selv og har kunnet arbejde med at

ministeriet til at oprette netværksgrupper for forældre

til hverdagen.

psykisk syg. Det var et udsagn, vi ikke

omsorg som muligt. De har proble-

komme bort fra dårlige reaktionsmønstre”

til psykisk syge børn eller unge, og da begge foreninger

En tovholder deltager i gruppens opstart og så længe

kunne sidde overhørig. Derfor søgte

mer med grænsesætning og lever

er med i DE9 - foreninger til psykisk syge i Midtjylland, har

gruppen ønsker det. Hun kan også bruges senere i

SIND’s Pårørenderådgivning midler

ofte i et dilemma mellem loyalitet

man indgået et tæt samarbejde. Vi kan derfor tilbyde

forløbet, hvis gruppen har behov for praktisk hjælp,

til at lave en undersøgelse, om det at

overfor den syge og familien og

være søskende til en psykisk syg.

trangen til at leve deres eget liv”

netværksgrupper, der er tilpasset forældrenes behov – fra

sparring, professionel hjælp eller måske vil arrangere et

lukkede gruppeforløb med professionel terapeut til åbne

temamøde. Hver gruppe får desuden et lukket grupperum

netværksgrupper, hvor erfaringsudveksling er i højsædet.

på vores hjemmeside.

SINDs Pårørenderådgivning tilbyder gruppeforløb med en professionel terapeut

synge en enkelt sang for sindet, lade

Vilkår taler om så tit. Ikke kun ved ar-

Ud fra tidligere erfaring tilbyder SINDs Pårørenderådgiv-

folk betale for det, og så ellers gå hjem

rangementer som MIND THE MUSIC,

ning ”lukkede grupper”, der har til formål at rådgive og

ikke kun ’ja’ til at hjælpe – vi siger

det også er kommunernes ansvar at ar-

og sove sig ind i næste dags opgave.

men ved hver en lejlighed og i enhver

støtte op om forældrene i gruppen, således at gruppen

”Søskende til psykisk syge. En undersøgelse af søskendes problemer

Vil du høre mere, så kontakt:

og behov for støtte” Psykolog Birgitte Ahlgreen fra Center

SIND’s

Pårørenderådgivning

for evaluering i det daværende Århus

Sinds Pårørenderådgivning

’selvfølgelig’. Men vi husker bare ikke

bejde for, og at fastholde, et dynamisk

Det var et spørgsmål om at melde sig

situation, for det er hovedbudskabet i

efter 10 mødegange kan fortsætte som selvhjælpsgruppe.

tlf. 8612 4822

samarbejde på tværs af den offentlige

som talerør for de, som ikke selv besid-

social omgang med gensidig respekt, der

Netværksmøderne lægger vægt på at deltagerne bliver i

mail: paa3@sind.dk

stræber mod fysisk og psykisk sundhed.

der ressourcerne til at slå i bordet og

I januar 2005 udkom rapporten:

Vi hører gerne fra dig

på det i hverdagen, og derfor skal vi

gøre noget. Derfor opfordrede de ikke

”Det har været godt at have et

omsorgspersoner for deres psykisk syge søster eller broder, eller

Blandt de unge var der af og til en søskende.

naboer. Den skal i høj grad løftes af

og den frivillige sektor. Samarbejde gør

En af dem skriver, at:

”De raske søskende bliver ofte

første ungegrupper, hvor deltagerne var barn af en psykisk syg forælder.

høj grad deltagernes behov. Nogle grupper har især fokus på det sociale samvær og uformel erfaringsudveksling,

kommunerne rundt omkring, ligesom

stærk. Og til Wammens kommentar

Af rapporten fremgår det at:

I Landsforeningen Autisme opretter vi små, lokale netværksgrupper over hele Østjylland. Grupperne tilpasses i

sionelle støtte, der er med til at skabe en god hverdag for hele familien.

egentlig alle sammen gerne hjælpe.

holdes op på de gode intentioner,

I 1994 startede SIND’s Pårørenderådgivning i det tidligere Århus Amt de

barn en meget stor stressfaktor. Forældrene føler sig tit meget alene og uden den følelsesmæssige eller profes-

Hvis vi skulle blive spurgt, så siger vi

indtil de sidder på rygraden. Et ar-

Søskende til psykisk syg eller handicappet bror/søster

Af Jeannette Cold

Amt lavede undersøgelsen for SIND’s Pårørenderådgivning. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse

stand til bedre at tage vare på sig selv, at holde fast i egne

fra 27 unge og dybdegående interview

grænser og bliver bedre til at udtrykke egne holdninger/

med 10 unge mellem 18 og 32 år.

grupper, der har lagt op til en ny pårørendepolitik peget på, at søskende til en psykisk syg har været en overset

sig at:

målgruppe. ”Forslag til overordnet politik for

”Søskende kan føle sig tilsidesat

samarbejdet mellem psykisk syge,

af deres forældre, fordi den syge

pårørende og personale i Psykiatrien i

har så meget brug for forældrenes

Region Midtjylland” har et afsnit:

opmærksomhed og ressourcer. De savner information om, hvordan

syge børn og unge. Søskende påvirkes af forældrenes usikkerhed

tisk støtte til sig selv, idet de udvik-

og bekymring for det psykisk syge

ler uheldige reaktionsmønstre”

barn eller den psykisk syge unge

rangement som MIND THE MUSIC

om at MIND THE MUSIC er med til at

kun folk til at ’spytte i kassen’ men

Som et arabisk ordsprog lyder: Den der

meninger.

understrege, at der er mennesker rundt

også politikerne til at handle, og folket

har sundhed har håb, og den der har

Gruppetilbuddet er tænkt som et frirum, hvor der er

Susanne Bøgh Alders

omkring, der har behov for ekstra om-

håb har alt.

Landsforeningen Autisme,

opmærksomhed, der før blev taget

i øvrigt til at stemme på de rigtige

plads til at udtrykke bekymringer, tvivl og usikkerhed. At

Otte af de unge søskende, der havde

mennesker i vores samfund, som har

deltaget i en gruppe udfyldte et spør-

for givet, ændrer karakter. Søsken-

og kan oplever, at den omsorg og

Kredsforening Østjylland

det svært, og som skal have hjælp til

sorg, sluttede Brian Sørensen af:

politikere. Altså dem med noget social

dele følelser og erfaringer med andre i lignende situation

kredsforening Østjylland

”Det er rigtig dejligt at Århus Kom-

tlf. 7789 3274

des udvikling kan være belastet,

pondus og modet til at sætte sig på

giver styrke og skulle gerne være med til at skabe vækst-

geskema 1 år efter om deres udbytte

at få det bedre. Det er man tilbøjelig til at glemme, når man ikke lige

mune går ind og anerkender det store

mail: sba@autismeoj.dk

om end ikke i samme omfang, som

spidsen for at gøre en forskel.

betingelser i familien.

af gruppeforløbet (12 gange af 2 timer med en professionel terapeut).

børn af psykisk syge forældre”

AUGUST 2008

2008 AUGUST

DE9 NYHEDSBREV

21

34 DE9 INFO

AUGUST 2008

2008 AUGUST 2008 AUGUST

DE9 INFO

Vil du være frivillig i DE9?

Hjemmeside og nyhedsbrev borg. Alle er velkomne til at sende os

6-8 gange om året udkommer et nyt

behov for at hente viden om psykiatri,

ideer til emner og foredragsholdere, og

nummer af PsykInfos elektroniske ny-

både i en akut fase (diagnose, medicin) og

på hjemmesiden findes oversigt over

hedsbrev. Heri fortæller vi om bøger,

i forbindelse med livet efter udskri-

sæsonens program.

hæfter, film, pjecer, hjemmesider og

velsen (sociale tilbud, selvhjælpsgrupper, recovery). PsykInfos opgave er at understøtte den mundtlige patientinformation, som bliver givet på afdelingerne og i lokalpsykiatrien, med

Af Jeannette Cold

Region Midtjylland

Frivillig er at være fri

vedtægter.

Århus C. Onsdage i lige uger kl. 19–21.

SIND’s Pårørenderådgivning har til formål:

Grupper for børn og unge mellem 6–13 år og 14–18 år,

DE9 søger frivillige, der har tid og lyst

DE9 er et tilbud til mennesker, der er i

til at indgå i de tilbud og opgaver DE9

en lignende situation, som vi selv er i

Nyhedsbrevet kan også ses på hjem-

aktuelt har i gang i Århus, Randers,

eller har været. Vi mødes i en ligevær-

• •

psykiske problemer.

mesiden, hvor vi desuden har en kort

Silkeborg og Odder.

dig situation.

Desuden sælger vi hæfter fra andre

og letlæselig beskrivelse over diagnoser

DE9 søger også frivillige i Horsens,

Som ny frivillig deltager man i et kur-

forlag bl.a. PsykiatriFonden, Psyko-

og begreber i psykiatrien, der er lige til

Hedensted, Skanderborg, Favrskov,

sus om pårørendeorganisationer, om

Filialer og satellitter

terapeutisk forlag og Psykovision og

at printe ud. Beskrivelserne revideres

Nord Djurs og Syd Djurs kommuner til

telefonrådgivning, om samtalen som

PsykInfos hovedafdeling er placeret på

etablering af nye rådgivninger.

redskab, om samarbejdspartnere m.v.

løbende, og der udarbejdes lister med

DE9, SINDs Pårørenderådgivning og

forslag til litteratur og links.

Vi søger frivillige, gerne professionelle

Vi har jævnligt personalemøder, super-

over er der oprettet små afdelinger

Depressionsforeningen. Vi har mange

På hjemmesiden findes desuden en

som psykologer, socialrådgivere, syge-

visionsmøder samt forskellige ad hoc opgaver i og uden for kontoret.

henvendelser fra hele landet, og ikke

samling anmeldelser af bøger og

plejersker, ergoterapeuter, pædagoger,

mindst ”Håndbog for psykiatribrugere

film om psykiatri, psykologi, sociale

jurister m.fl., og allerhelst frivillige

væresteder og lignende. Vi kan dermed

og pårørende” er meget efterspurgt.

forhold mv. Anmelderne har forskellig

En emneinddelt oversigt over udgivel-

baggrund inden for psykiatrien.

ønske om, at vore tilbud skal være let

serne findes på hjemmesiden.

Alle er velkomne i PsykInfo!

At være frivillig er en livsform. Somme tider spændende og grænseoverskri-

Hvad kan få en person til at blive frivillig?

af frivillige PsykInfo-medarbejdere,

som kan være brugere, pårørende eller

PsykInfo i Region Midtjylland 2008

Kontakt: PsykInfo PsykInfo 2 Skovagervej Skovagervej 2 8240 Risskov 8240 Risskov Tlf. 7789 3230 Tlf. 7789 3230 Fax 7789 3169 Fax 7789 3169 e-mail psykinfo@psykiatri.aaa.dk e-mail psykinfo@psykiatri.aaa.dk web www.psykinfo.dk web www.psykinfo.dk



tidligere ansatte i psykiatrien. Oversigt over adresser og træffetider findes på PsykInfos hjemmeside:



www.psykinfo.dk



 

 







Temaaftener



Forår og efterår afholder vi temaaf-



  



tener, hvor fagfolk, brugere og/eller







pårørende fortæller om psykiske lidel ser. Siden starten i 1993 har lidt over 

  

22.000 deltaget i arrangementerne.        Temaaftenerne afholdes fortrinsvis i     

 

Åbningstider Risskov Åbningstider Risskov Mandag-tirsdag 12-15 Mandag-tirsdag 12-15 Onsdag 12-17 Onsdag 12-17 Torsdag-fredag 12-15  Torsdag-fredag 12-15



også haft arrangementer i f.eks. Rønde, Grenå, Kjellerup, Odder og Skander-

villig til at afsætte tid til det frivil-

villig til at bruge sig selv og sin

villig til at medvirke til nedbryd-

livshistorie som øjenåbner ning af fordomme villig til at give informationer om det frivillige arbejde og dets tilbud

Pårørende kan ønske at blive frivillige

Vi kan tilbyde anonymitet, nærhed

fordi de har mærket følelsen af uret-

og samvær. Vi kan være med til at

færdighed, afmagt, svigt, vrede, ked af

overvinde fordomme, om det at have

det hed, gal over de forhold ens psy-

en psykisk syg i familien. Vi skal som

kisk syge har. Det kan også udspringe

frivillige henvise til de professionelle

villig til at komme i dialog med

villig til at engagere sig i den psykiatriske og socialpsykiatriske debat

villig til at reflektere, have visio-

af manglende handlemuligheder.

hjælpemuligheder, vi ved, at de frivillige har et stort ansvar, men vi hver-

ner og dokumentere det frivillige

resse for området, og at man gerne vil

ken kan eller skal erstatte de profes-

arbejde

yde en ekstra indsats.

sionelle. Pårørende har brug for begge muligheder.

ation:

orm ere inf

ndelse

Henve

• at tilbyde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning

rlig om yde

st. Byg. 23. vej 2. Skovager n kov Jørgense 8240 Riss he Gad Margret Anne 4822 tlf.: 8612 .dk paa@sind Mail:

2008 2008AUGUST AUGUST

www.sindslidende.dk

Telefon:

51 27 88 37 20 77 33 00 direkte til formand Brian Sørensen

Åbningstider:

forebygge psykiske og sociale problemer ved at etablere

professionelle terapeuter.

Torsdag kl. 11-21 Søndag kl. 15-20 Adresse:

Elstedhøj 4, st.tv., 8520 Lystrup

Telefon:

51 27 88 37 til værestedet 20 77 33 00 direkte til formand Brian Sørensen

tilbud til børn, unge, voksne eller seniorer efter behov. • at kvalificere frivillige til at være rådgivere og under-

Lukkede grupper for voksne

visere og at formidle erfaringer fra rådgivningen

Forældregrupper eller ægtefællegruppe der mødes 10

videre til andre relevante grupper og instanser i

gange af 2 timer med en professionel terapeut.

privat og offentlig regi • at dokumenter rådgivningens arbejde gennem

Senior-bedsteforældre gruppe

rapporter og evalueringer og at deltage i den

Gruppen mødes mindst hver anden måned med en

offentlige debat vedr. emner med relevans for

professionel terapeut.

de psykisk syge/brugere og de pårørende Ungegrupper, søskendegrupper og voksne grupper kan fortsætte som selvhjælpsgrupper med støtte efter behov. SIND’s Pårørenderådgivning har ansat en daglig leder, Bisidder

Endvidere er fire psykoterapeuter og et bredt netværk

Støtte ved samtaler med patientens behandlere eller

af frivillige erfarne unge og ældre pårørende tilknyttet

andre offentlige myndigheder.

Åben rådgivning

Mandag-torsdag kl. 13-17 Fredag kl. 12-14 Tlf 77 89 32 77

Telefonrådgivning

Mandag-torsdag kl. 11-17 Mandag kl. 18-20 Fredag kl. 11-14 Tlf 86 12 4822

Juridisk rådgivning

1. mandag i hver måned kl. 15–20 Tlf 86 12 48 22

15-35 år med psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social hjælpeorganisa-

Åbningstider:

Mandag kl. 16-21

at forbedre levevilkårene for mennesker med sindslidelser

Adresse:

Sønderskovvej 155, kld., 8520 Lystrup

og psykisk sygdom. Vi driver blandt andet 3 aktivitets- og

Telefon:

Onsdag kl. 16-21

tion i Region Midtjylland, der siden 1997 har arbejdet for

Fakta om tingenes tilstand: Ultimo april 2008 offentliggjorde Sindslidendes Vilkår

Brian Sørensen Ungezonen er et aktivitets- og værested for unge i alderen

en evidensbaseret dokumentationsrapport, gennemført i

18-30 år med psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

2007. Denne rapport fastslår at:

Åbningstider:

Torsdag kl. 16-21

Adresse:

Fiskergade 66

offentlig overførselsindkomst, og 2/3 af alle brugere har

• ”Vi skal tale med og til børn” Familiesamtaler med børn og unge mellem 6 – 18 år • Netværksgrupper til forældre med psykisk syge eller handicappede børn og unge under 18 år

Åben Rådgivning i DE9 Telefon: 77 89 32 70 eller 86 12 48 22 Hjemmeside: www.de9.dk

Søndag kl. 15-20

Langt den overvejende del af Sindslidendes Vilkårs alene. Næsten alle står uden for arbejdsmarkedet og er på

Projekter

60 88 90 40 til værestedet 20 77 33 00 direkte til formand

og pårørendekoloni ved Randers.

brugere har en psykiatrisk diagnose og bor desuden

rådgivningen som en vigtig del af vores arbejdsstyrke. SIND’s Pårørenderådgivning tilbyder:

Bazen er et aktivitets- og værested for unge i alderen

Om Sindslidendes Vilkår

væresteder i Århus og omegn samt et udflytterværested-

Selvhjælpsgrupper Alle henvendelser behandles fortrolige, er anonyme og gratis.

Tirsdag kl. 11-21 Fredag kl. 12-17

der mødes 10 gange af 2 timer og grupper for 18–30 år, der mødes 25 gange af 2 timer, alle grupper ledes af

DE9

Der findes desuden PsykInfo´er i Region Nordjylland (Aalborg), Region Syd (Vejle og Odense), Region Sjælland (Oringe) samt Viborg Kommune. Se liste med adresser mv. på www.psykinfo.dk

Alle er velkomne uden tilmelding. Nørre Allé 31, 8000

i akutte eller længerevarende stresssituationer og at

en deltidssekretær og jævnligt en person i jobtræning.

pårørende, brugere

For en professionel kan det være inte-

www.psykinfo.dk www.psykinfo.dk

AUGUST 2008

men vi er aldrig alene.

Åbningstider filialer Åbningstider filialer

42 DE9 INFO

fri for at bruge tid til at søge midler til driftsbudgettet.

dende til andre tider overvældende,

 Se hjemmesiden Se hjemmesiden   Østjyllands største byer (Horsens, Sil 

keborg, Randers og Århus), men vi har

fri til at sætte mål, tage beslutnin-

lige arbejde

der selv er pårørende, men som har et

Nogle af de mindre afdelinger betjenes



overskud.

tilgængelige, også i lokalområderne.

fri til kunne udtale sig uden at

ger, ændre dem og forfølge dem

fra forskellige foreninger herunder

opfylde brugernes og de pårørendes

fri til at påpege mangler og behov skulle gå kommandoveje

Psykiatrisk Hospital i Risskov. Derud(PsykInfo-satellitter) i forbindelse med

fri for at løse offentlige opgaver eller blive presset dertil

relevant litteratur.

lokalpsykiatrier, hospitalsafdelinger,

Åben pårørendegruppe med en professionel terapeut

og villig

alle, der har berøring med psykiatrien.

Elstedhøj 4 st.tv., 8520 Lystrup info@sindslidende.dk

Information:

Solsikken er et aktivitets- og værested for voksne over 18

Hvad kan DE9 tilbyde

Det er gratis at modtage mailen.

Adresse: Kontakt:

år med psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

de frivillige?

Siden 1997 har vi udgivet letlæselige

Sindslidendes Vilkår

SIND’s Pårørenderådgivning startede 1. juni 1991 som en SIND – Århus Kredsforening med egen styregruppe og

hæfter om forskellige diagnoser og

PsykInfo Forlaget

henvendelser, også vedrørende værestederne.

Pårørenderådgivning

selvstændig aktivitet i samarbejde med Landsforeningen

arrangementer, som er relevante for

Sindslidendes Vilkårs sekretariat er altid åbent for

SIND’s

Læs her i bladet om ”DE9’s tilbud til pårørende” om ”Mødestedet i Silkeborg” om ”Sindets marked i Randers” og om ”Dialog i Odder.” Disse artikler viser, hvilke tilbud og opgaver vi søger frivillige til

35

Sekretariatet og værestederne:

Er du fri og villig? Har du tid og energi? - Så henvend dig til DE9

PsykInfo Århus Region Midtjylland er et bibliotek og informationscenter, der siden 1993 har formidlet oplysning og viden om psykiatri til brugere, pårørende, fagfolk, studerende og andre interesserede

Brugere og pårørende har et stort

”Pårørende – søskende til psykisk

de bedst kan forholde sig. Nogle af de unge har også brug for terapeu-

er med til at huske folk på, at der er

20 DE9 INFO

Af Marianne Mulvad

DE9 har ved konferencer og i arbejds-

Fra international forskning og fra omtalte undersøgelse viser det

Telefon:

Kl.

8000 Århus C

12-13

51 57 61 46 til værestedet

13-14

20 77 33 00 direkte til formand

14-15

ikke en lokalpsykiatrisk bostøtte, hjemmevejleder eller kontakt til en støtte- og kontaktperson.

Brian Sørensen

15-16

Udbyttet af vores indsats Dokumentationsrapporten fastslår, at Sindslidendes

Vennepunktet er et udflytterværested og pårørendekoloni

• Mandegruppe

Vilkårs aktivitets- og væresteder gør en forskel for den

for sindslidende og deres pårørende i Region Midtjylland.

• Livshistoriefortælling – gruppetilbud for frivillige

enkelte bruger, hvad angår muligheder for at indgå

Adresse:

Bjergbyparken 171, Vej 7, 8900 Randers

i sociale sammenhænge samt muligheder for at

Kontakt:

info@sindslidende.dk

og undervisere • Undervisning i folkeskolen, efterskoler og ungdomsskoler om at være pårørende til en psykisk syg • ”ErhvervsSamfundsSind.” Undervisning på virksomheder i privat og offentlig regi

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

kl. 13-17

kl. 13-1711

kl. 13-17

kl. 13-17

Fredag kl. 12-14

16-17 17-18 18-19

1. mandag i hver måned kl. 13-20.

19-20

1. mandag i hver måned er der mulighed for juridisk rådgivning kl. 17-20. Rådgivningen varetages oftes af Telefon: en psykolog terapeut. 77 eller 89 32 70

opkvalificere sociale kompetencer. Tilknytningen til

Information:

www.sindslidende.dk

1. mandag i hver måned er der mulighed for juridisk rådgivning kl. 17-20 Rådgivningen varetages oftest af en terapeutder er markeret med orange i skemaet). Telefonrådgivning DE9: 77 89 32 psykolog 70 (på deeller tidspunkter,

værestederne giver en større følelse af både selvværd og

Telefon:

51 27 88 37 til værestedet

Telefonrådgivning DE9: 77 89 tidspunkter, der11-17 er markeret med orange i skemaet) SIND’s Pårørenderådgivning: 8632127048(på 22de (mandag-torsdag og fredag 11-14). Åben rådgivning på Windsor, Skolebakken 17,

selvtillid, forebygger ensomhed og isolation, og mindsker

20 77 33 00 direkte til formand

brugernes risiko for indlæggelse på psykiatrisk hospital.

Brian Sørensen

www.de9.dk

8000 Århus C, onsdag kl. 19-21 i alle lige uger.

SIND’s Pårørenderådgivning: 86 12 48 22 (mandag-torsdag 11-17 og fredag 11-14) Åben rådgivning på Windsor, Skolebakken 17, 8000 Århus C, onsdag kl. 19-21 i alle lige uger

OCD-foreningen: 70 20 30 91 (24 timer).

OCD-foreningen: 70 20 30 91 (24 timer)

DE9 INFO INFO DE9

43 43

44 DE9 INFO

AUGUST 2008

2008 AUGUST

DE9 INFO

45

PS LANDSFORENING - PÅRØRENDE TIL SPISEFORSTYREDE: 86 181 182 (24 timer). Hver tirsdag er der mulighed for rådgivning om spiseforstyrelser. Kun telefonrådgivning på TIL tlf.nr.SPISEFORSTYREDE: 86 181 182. Åben rådgivning aftale, hvor der er en psykolog eller tearapeut PS LANDSFORENING - PÅRØRENDE 86 181kun 182efter (24 timer) Hver tirsdag kl. 13-17 er der mulighed for rådgivning om spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd tilstede. Tirsdag kl. 13-17 Kun telefonrådgivning på tlf.nr. 86 181 182. Åben rådgivning kun efter aftale, hvor der er en psykolog eller terapeut tilstede

AHDH-foreningen: 86 22 89 12

AHDH-foreningen: 86 22 89 12

Åben rådgivning Randers: Randers Sundhedscenter (Tidl. AF), Vestervold 4, 8900 Randers. Hver mandag kl. 14-18. Sidste mandag i hver måned kl. 14-20 med en psykolog eller terapeut. Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på tlf.nr. 20 47 48 22.

Landsforeningen Autisme: 77 89 32 74 / 22 99 86 98

Åben rådgivning Randers: Randers Sundhedscenter (Tidl. AF), Vestervold 4, 8900 Randers. Hver mandag kl. 14-18. Anden hjælp: Se mere om medlemsforeningerne og deres tilbud på www.DE9.dk Sidste mandag i hver måned kl. 14-20 med en psykolog eller terapeut. Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på tlf.nr. 20 47 48 22

Informationsmateriale: PsykInfo. Se mere på www.psykinfo.dk

Åben rådgivning Silkeborg: Hostrupgade 14, 8600 Silkeborg. Sidste onsdag i hver måned kl. 16-20 Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på tlf.nr. 20 47 48 22 Anden hjælp: Se mere om medlemsforeningerne og deres tilbud på www.DE9.dk Informationsmateriale: PsykInfo. Se mere på www.psykinfo.dk Den åbne rådgivning har lukket hele juli måned og i forbindelse med påske, pinse og andre helligdage

lundsv Bække

ej 6 6

Kontaktperson: Susanne Bjerre Brix, tlf.: 86 44 36 60 Forældregruppen for Odder og omegn Kontaktperson: Dorthe Lykke, tlf.: 86 55 08 60

forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres

kommer gerne ud til skoler og andre institutioner for at fortælle mere om autisme. Vi arbejder for at sikre gode og individuelle

infantil autisme og Aspergers syndrom. De fleste af vores

tilbud til mennesker med ASF

medlemmer er

Det gør vi gennem dialog med lokale politikere, de of-

forældre til

fentlige myndigheder og institutioner i Østjylland. Vi er

Forældregruppen i Horsens og omegn

børn med

f.eks. repræsenteret i mange kommuners handicapråd, vi

Kontaktpersoner: Annette Brøndum, tlf.: 75 62 95 25 og

ASF.

skriver høringssvar til kommuner og regionen, og vi har

voksne med ADHD og deres pårørende.

Gitte Laugesen, tlf.: 31 22 74 14

ADHD-foreningen Midt - Østjylland

Forældregruppen i Hovedgård

Lokalafdelingen giver mennesker med ADHD og deres

Jeanette Nielsen, tlf.: 75 66 24 07

Vi støtter og vejleder mennesker med ASF og deres familier Det gør vi gennem en række aktiviteter: •

samme livsomstændigheder. Lokalafdelingen arrangerer

Forældregruppen i Silkeborg

kurser, giver rådgivning, går ind som bisidder og tilbyder

Kontaktperson: Sabrina Sørensen, tlf.: 86 82 09 09

Forældregruppe i Norddjurs

specifikke tilbud, f.eks. lokale bo-tilbud til voksne

Bestyrelsesmedlem i DE9

seret, hvilket gjorde det muligt, at undersøge

Temamøder og workshops om f.eks. sociallov-

risikopersoner for, om de har anlægget.

Alzheimerforeningen er en forening for alle, der er

Sociale aktiviteter, f.eks. familieudflugter, aftener

Der er et Videnscenter, hvor patienter, pårørende, sund-

berørt af demens herunder også Alzheimers sygdom.

hedspersonale kan få oplysninger og rådgivning vedrø-

Alzheimerforeningen er til for at hjælpe. Hvis du

Kurser, f.eks. søskendekurser og kurser i

rende sygdommen. Gennem årene har Landsforeningen

ikke kan finde de oplysninger, du har brug for her på

handicapforståelse

afholdt en række møder, hvoraf flere er tilbagevendende

hjemmesiden, så ring til os.

Netværksgrupper for forældre

og afholdes hvert år.

Rådgivning – både telefonrådgivning og

Landsforeningen har udgivet en række pjecer, som finder

Åben Rådgivning i DE9s lokaler

udstrakt anvendelse. Landsforeningen mod Huntingtons

Bisidder-funktion

Yderligere informationer

Har du brug for hjælp,

Hyggeklubben mødes en gang om ugen i Århus. Tilbudet

vil du gerne deltage i vores

er for unge, mellem 18 og 25 år, der bor i Region Midt.

arrangementer eller har du

De unge laver forskellige aktiviteter f.eks.: biografture,

lyst til at være frivillig hos os,

spilleaftener, fælles madlavning m.m. De unge og de

kan du kontakte vores kontor

ansatte tilrettelægger sammen indholdet.

tif.: 77 89 32 74 / 22 99 86 98,

46 DE9 INFO

info@autismeoj.dk

Hovedforeningen: www.adhd.dk

AUGUST 2008

Chorea har pt. ingen officiel adresse i Region Midt.

Sankt Lukas Vej 6

Alle henvendelser bedes derfor rettet til:

2900 Hellerup

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Fax: 39 61 66 69

Kontakt os

Lokalformand i Midt - Østjylland: Ole Jensen, aarhus@adhd.dk

2008 AUGUST

www.autismeoj.dk

forskellige arrangementer på benene, lingsledelsen), hvis fornemste opgave søge er at tilskud stable til disse, sprede kendskabet tilpåDepressionsForeningen forskellige arrangementer benene, søge tilskud tilm.m. Man findekendskabet mere information om DepressionsForeningen disse,kan sprede til DepressionsForeningen m.m.

psykiatere og andre fagfolk i 1998. DepressionsForeningen

på www.depressionsforeningen.dk eller kontakte én af Man kan finde mere information om DepressionsForeningen nedenstående kontaktpersoner i Århus. på www.depressionsforeningen.dk eller kontakte én af

Vendersgade 22 DepressionsForeningen 1363 København Vendersgade 22 K Tlf.: 12 47 27 K 136333 København

nedenstående kontaktpersoner i Århus. Lokalgruppen holder møde 2. og 4. tors. i hver måned

Fax: 33 12 12 47 50 27 78 Tlf.: 33

Kontaktpersoner: Lokalgruppen holder møde 2. og 4. tors. i hver måned Helle Friis Petersen, tlf. 86 13 94 68, helle@hellefriis.dk Kontaktpersoner:

Fax: 33 12 50 78 E-mail: sekretariat@depressionsforeningen.dk

Dorte Christoffersen, tlf86 2013 4794 9268, 82,helle@hellefriis.dk Helle Friis Petersen, tlf. d.moustgaard@jubii.dk Dorte Christoffersen, tlf 20 47 92 82,

E-mail: sekretariat@depressionsforeningen.dk www.depressionsforeningen.dk

d.moustgaard@jubii.dk Ungegruppen holder møde 2. og 4. tirs. i hver måned.

www.depressionsforeningen.dk

Kontaktperson: Ungegruppen holder møde 2. og 4. tirs. i hver måned. Helle Friis Petersen, tlf. 86 13 94 68, helle@hellefriis.dk Kontaktperson:

Hvor går man hen, hvis man har/har haft en depression DepressionsForeningen i Århus

Helle Friis Petersen, tlf. 86 13 94 68, helle@hellefriis.dk Pårørendegruppe starter i løbet af efteråret.

–Hvor ellergår er pårørende til enman depressionsramt – og ønsker at man hen, hvis har/har haft en depression snakke andre i til samme situation? – eller ermed pårørende en depressionsramt – og ønsker at snakke med andre i samme situation? TIL DEPRESSIONSFORENINGEN SELVFØLGELIG

Imennesker januar startede gruppe for unge depressionsramte i alle en aldre, der selv har haft depression. og i løbetstartede af efteråret håber for vi atunge kunne starte en gruppe I januar en gruppe depressionsramte for til depressionsramte. Grupperne ergruppe ikke et og ipårørende løbet af efteråret håber vi at kunne starte en terapeutisk tilbud, men et afslappet Grupperne og uformelterforum, for pårørende til depressionsramte. ikke et hvor man kan lettemen sit hjerte og deleog sine erfaringer med terapeutisk tilbud, et afslappet uformelt forum,

Tlf.: 39 40 04 88 Bystævneparken 23 , 701

andre. hvor man kan lette sit hjerte og dele sine erfaringer med Tabuer andre. brydes og tillid opstår. Møderne er ofte et

2700 Brønshøj

E-mail: post@alzheimer.dk

Tlf.: 98 57 53 23

www.alzheimer.dk

E-mail: lhc@lhc.dk

Foreningens protektor er:

www.lhc.dk

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

humoristisk ogog livgivende afbræk i en tilertider Tabuer brydes tillid opstår. Møderne ofte grå et hverdag.”Gamle” medlemmer af DepressionsForeningen humoristisk og livgivende afbræk i en til tider grå har stiftet en aktivitetsgruppe navn LAL (Lokalafdehverdag.”Gamle” medlemmerved af DepressionsForeningen har stiftet en aktivitetsgruppe ved navn LAL (Lokalafde-

DE9 INFO INFO DE9

47 47

50 DE9 INFO

AUGUST 2008

Åby Ringv j ve or

Silkeborgvej

us S. Årh

n Ska

Grenåv

Skovagervej

Vestre Ringgad e

ej

lingsledelsen), hvis fornemste opgave er at stable

uafhængig patientforening. oprettet DepressionsForeningen er enForeningen politisk og blev religiøst af patienterpatientforening. og pårørende i samarbejde uafhængig Foreningenmed blevlæger, oprettet psykiatere fagfolki samarbejde i 1998. af patienterogogandre pårørende med læger,

TIL DEPRESSIONSFORENINGEN SELVFØLGELIG Lokalafdelingen i Århus har eksisteret i 6 år. Her mødes mennesker i alle ialdre, har haft Lokalafdelingen Århusder harselv eksisteret i 6depression. år. Her mødes

Alzheimerforeningen

t Mo

DepressionsForeningen er en politisk og religiøst

DepressionsForeningen i Århus

Alzheimerforeningen

for unge med ASF og idrætsaktiviteter

Hyggeklub for unge mellem18 og 25 år:

Kontaktperson: Irene Lindemann tlf. 86 12 63 52

Danmark. Baggrunden for dannelsen af foreningen – der blev stiftet i 1984 – var, at genet for HC var blevet lokali-

• Mie Boel Villadsen, mbv@info.dk

Klub og grupper

Foreningens formål er med alle dertil egnede midler at bekæmpe den arvelige sygdom Huntingtons Chorea i

Alzheimerforeningen har deltaget i det uformelle samarbejde i perioden fra 2001 til stiftelsen af DE9 i 2004, men er p.t. ikke medlem af DE9

Kontaktpersoner: Anne Pedersen, tlf.: 86 38 71 30

Kontaktperson: Mette Krag Jensen tlf. 26 90 50 73 - kl. 1800 - 2000 / kursusudv@hotmail.com

Desuden har vi arbejdsgrupper, der arbejder på

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

givning, pædagogik, uddannelse, boliger

møder i grupper. Kurser og arrangementer i 2008 varetages af Kursusudvalget

regelmæssige møder med børnepsykiatrien i Østjylland.

med ASF.

pårørende mulighed for at være sammen med andre i de

Alzheimerforeningen

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, herunder

pårørende. Herunder repræsentere mennesker med ADHD og tilbyde rådgivning og vejledning til børn og

6 + 16

ng g. Marselis Boulevard evej Åhav

j rve

motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen. ADHD-foreningens formål er at skabe forståelse og

f.eks. foredragsaftener om den nyeste forskning på autismeområde, vi sender materiale til sagsbehandlere, og vi

Hvem er vi? Vi er en lokalafdeling af Landsforeningen Autisme.

Vej

6 + 16 2008 AUGUST

ej

Asylvej

de Ringga

Busforbindelse til Psykiatrisk Hospital fra Banegårdspladsen med linje 6 (Åkrogen)

e Odd

autisme spektrum forstyrrelser - ASF.

Forældregruppen for Randers og omegn

vej

i

Der findes flere former for autisme, der tilsammen kaldes

Kontaktpersoner: Mette Krag Jensen, tlf. 86 22 89 12 og Else Hedegaard, tlf.: 86 15 73 80

ers

gvej

skoler, myndigheder og den lokale presse. Vi afholder

Forældregruppen i Århus

ADHD-foreningen arbejder for mennesker der har udtalte

Selm

Rin

forståelse for de vanskeligheder ASF medfører Det gør vi bl.a. gennem kurser, temaaftener, kontakt til

Haral d

DepressionsForeningen har deltaget i det uformelle samarbejde i perioden fra 2001 til stiftelsenhar af deltaget DE9 i 2004, men er p.t. ikke medlem af DE9 DepressionsForeningen i det uformelle samarbejde i perioden fra 2001 til stiftelsen af DE9 i 2004, men er p.t. ikke medlem af DE9

Vi arbejder for at udbrede kendskab til og

Derfor har mennesker med autisme særlige behov for at lære, hvordan man lever i samfundet.

hed, aktivitet og impulsivitet.

problemer indenfor områderne opmærksomhed og/eller

ing eR

R r. Sd

ved at forstå det sociale samspil, har en anderledes kommunikation og har problemer med forestillingsevnen.

by Vi

tænker og fungerer anderledes end andre. De har svært

aktivitetskontrol, ofte kombineret med problemer med

v

DepressionsForeningen DepressionsForeningen

Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklings-

Kontaktperson: Ole Jensen, tlf.:26 90 50 73

j gve Rin by Vejl

Hasl

rgv ej

e rdr No

forstyrrelse, som er livslang. Mennesker med autisme

Gruppen af voksne med ADHD/DAMP:

ers nd

Landsforeningen Autisme

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ej

Vibo

6 + 16

- Kredsforening Østjylland

- det vil sige afvigelser indenfor områderne opmærksom-

g 23

Ra

den tidligere DAMP-forening

ADHD-foreningen

Bygnin

6 + 16 Asylvej

Grenåvej

Kredsforening Østjylland

age rvej

vej mer

-foreningen

om Tret

foreningen m nds o La ntingtons Chor d ea Hu

Sko v

,

Af Susan Frifelt Hedebye, sekretariatsmedarbejder i Sindslidendes Vilkår

Det er også svært at være søskende til en psykisk syg eller psykisk handicappet bror eller søster

rb de

ej gv or

DE9 INFO

52

Mødedag endnu ikke fastsat. Pårørendegruppe starter i løbet af efteråret. Kontaktperson: Mødedag endnu ikke fastsat. Kirsten Saurus Mehlsen, tlf 86 25 12 86/51 84 89 21, Kontaktperson: kirsten@kirsten-co.dk Kirsten Saurus Mehlsen, tlf 86 25 12 86/51 84 89 21, kirsten@kirsten-co.dk Alle møder foregår på Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, Århus C. Alle møder foregår på Lokalcenter Møllestien, Vi håber at kunne starteC.en gruppe for bipolare. Grønnegade 10, Århus Interesserede kan henvende sig til for bipolare. Vi håber at kunne starte en gruppe Depressionsforeningen, tlf. 33 Interesserede kan henvende sig12 til47 27, sekretariat@depressionsforeningen.dk, Depressionsforeningen, tlf. 33 12 47 27, -sekretariat@depressionsforeningen.dk, hvor man også kan rekvirere foldere. Mød og se omkan møderne er noget for dig. - hvorop man også rekvirere foldere. Vi haropnaturligvis tavshedspligt og: for dig. Mød og se om møderne er noget Vi har naturligvis tavshedspligt og: VI HAR BRUG FOR HINANDEN! VI HAR BRUG FOR HINANDEN!

2008 AUGUST

DE9 INFO

51

2008 AUGUST

DE9 INFO

51

21


o Tripshirts

Tøjlabel til t-shirts Virksomheden ønskede et motiv med en abe med hænderne over hovedet.

Monkeyshirts since 2011

22


ab

e_ th r do

il d

ha

@ uge

yahoo

.d k

23


24

Profile for Dorthe Abildhauge

Portfolio  

Grafiske designopgaver for forskellige kundesegmenter

Portfolio  

Grafiske designopgaver for forskellige kundesegmenter

Profile for jerichau
Advertisement