Antecknat

Page 220

– under 60 år med bild och ord

"Jag har alltid ritat “gubbar”. När jag var liten drömde jag om en framtid där jag fick använda papper och penna." Jan-Erik Ander

Jan-Erik Ander

FOTO: GUSTAV KAISER

Fritidstecknare, kreativ chef på informationsföretaget Kreab Gavin Anderson worldwide. Jan-Erik Ander, signaturen JEANDER, är utbildad på Konstfack och har tecknat som hobby i stort sett hela livet. Hans politiska teckningar och karikatyrer har bl a publicerats i Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Moderat Debatt, Medborgaren och Svenska Dagbladet samt i ett stort antal landsortstidningar genom Svenska Nyhetsbyrån. I den här boken har Jan-Erik samlat över 1 000 teckningar som han ritat under åren. De flesta är karikatyrer och politiska satirer. Teckningarna har varvats med personliga kommentarer.

LEXIVISION ISBN: 91- 606-0017-9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.