Page 1


„Já jsem ten životodárný chléb. Kdo prijde ke mne, nebude už nikdy hladovet.” Odpovedel jim Ježíš. Jan 6,35


ÚVODEM V průběhu roku 2014 pokračoval Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce v naplňování své dlouhodobé vize ‐ ,,Být chlebem našemu regionu''. Chléb jako pokrm sy lidi bez rozdílu věku, postavení, vyznání, rasy nebo vzdělání. A to za různých okolnos (v rados i nouzi). Tak i my jako církev jsme tu během celého roku byli pro všechny a to nejen obyvatele Dobrušky, ale i širší okolí. Působili jsme v několika oblastech. Věnovali se práci s dětmi prostřednictvím Rodinného centra Sedmikráska. Pokračovali v činnos s mládeží skrz Volnočasový klub Vješák. Rozšířili své obzory o podnikatelskou činnost. Tu představoval stánek se zmrzlinou a rychlým občerstvením. Připravovali se na rozjezd účetní firmy. V první radě nám šlo právě o vztahy s lidmi, o přátelství, které může jít do hloubky a netýká se jen povrchních záležitos . Za důležité jsme považovali pomoc lidem v těžkých životních situacích (pracovní a osobní problémy, krize v manželství, nemoci, náročné situace v rodině, závislos a mnohé další). Vyslechnout je, povzbudit, podpořit je. Každý člověk potřebuje někdy cí t oporu. Naším zdrojem se stal Kristus. A tak jeho lásku rozdáváme dál, bylo tomu tak i v roce 2014 a budeme o to usilovat i nadále. Velkou změnou bylo přestěhování se do jiných prostor. Nově vzniklé Centrum pro všechny generace se nachází na Náměs F. L. Věka 24 vstup zezadu od zahrádky. Zde našla zázemí veškerá dosavadní činnost sboru. Došlo k rekonstrukcím, do kterých se zapojili nejen členové církve, ale také mnoho našich přátel a dobrovolníků z Dobrušky a okolí. Původně místo využíval nekuřácký klub ,,Chillout“. Nyní se zde nachází herna pro dě , kuchyňka s kavárničkou, přednášková místnost a velký sál určený pro mládež a další jiná setkávání. Prostředí je útulné, čisté a příjemné, aby se zde každý z návštěvníků cí l dobře, mohl si odpočinout, pobavit se a načerpat občerstvení do dalších dnů.

Rev. Pavel Horák ‐ správce sboru


SHROMÁ D NÍ ...vecerní setkání, osobní duchovní služba...

Večerní setkání probíhala formou diskuzních skupin. Jednalo se o každé úterý od 20:00 přibližně do 22:00 v prostorách Centra pro všechny generace na Náměs F. L. Věka 24, kde sídlí i Sbor JB v Dobrušce. Účastnilo se jich asi 9 mužů a 14 žen. Někdy byly večery určeny pouze pro pány jindy zase jen pro dámy, a nebo se jednalo o smíšené setkání. Náplň byla věnována prohloubení osobního vztahu s Kristem a sdílení se o každodenních problémech. Komunikovalo se o výchově, manželství, zaměstnání. Několikrát do roka jsme uspořádali mimořádnou akci spojenou s oslavou narozenin, návštěvou bowlingu nebo restaurace. Shromáždění se odehrávala každou neděli od 9:30 do 11:30 ve velkém sále Centra pro všechny generace. Nejednalo se o uzavřené setkání. Bylo přístupno pro veřejnost. Během roku jsme uvítali i návštěvy z jiných měst. Hlavní náplní byl text z Bible, kterým mluvčí předával hodnotnou myšlenku posluchačům. Mnohdy ji propojil s názornou aplikací v podobě obrázků, scének, videoprojekce a nebo osobní zkušenos . Nechyběla ani moderní křesťanská hudba. Celá setkání přinášela povzbuzení do života a mo vaci do překonávání každodenních situací. Osobní duchovní služba fungovala na dobrovolném přání jedince sdílet s někým dalším konkrétní situace ve svém životě a přijímat tak pomoc, péči a podporu. Jednalo se o prak ckou aplikaci duchovních principů. Setkání mělo přispět k prohloubení osobního vztahu s Bohem.


KLUBÍ KO ...spolecne poznáváme...

Klubíčko navštěvují dě ve věku od 2 do 6 let. Scházíme se každou neděli v Centru pro všechny generace, kde je pro dě připraven program odpovídající jejich věku. Ten je doplněn o různé písničky, hry, vyrábění a scénky, které mohou dětem probírané téma lépe přiblížit a doplnit. V lednu a únoru jsme si povídali o tom, co je to rodina. Začali jsme u narození miminka a u toho, kdo vlastně patří do mé rodiny, prohlíželi jsme si fotky a dívali se, jak kdo vypadal, když byl ještě malinký. Nezapomněli jsme ani na širší rodinu, do které patří babička s dědou nebo teta se strejdou. Dále jsme si povídali o tom, že domov je místo, kde bydlím, a učili se svou adresu, vyprávěli si, jak to u nás doma vypadá, jak spolu v rodině trávíme společný čas a jak si pomáháme. Nezapomněli jsme ani na témata slušného chování, kde jsme si říkali, jaké pozdravy známe či jaká můžeme používat kouzelná slovíčka, která otevírají klíč k lidským srdcím. V březnu přešlo téma z rodiny na náš sbor, který je pro nás takovou velkou rodinou. Povídali jsme si o tom, kdo tam patří, co nás spojuje, co ve sboru děláme i o tom, že každý jsme jiný, ale každý jsme důležitý a máme svůj úkol. Vytvořili jsme společný velký plakát, na který jsme nalepili fotky každého člena našeho sboru a poté si ho ve společných prostorách vystavili.


V dubnu jsme nezapomněli společně oslavit Velikonoce, jeden z nejdůležitějších křesťanských svátků, a poté se vrhli na témata z běžného života, která se malých dě týkají. Jedná se např. o strach z návštěvy lékaře či zubaře, chození do školky, večerní spánek a strach ze tmy, chování v obchodě a u stolu a řadu dalších témat. Hlavní myšlenky, které tyto témata provázely, byly poslušnost, trpělivost, sobeckost, vztek, strach, obava a další oblas , se kterými se někdy dě v životě potýkají. Během prázdnin, jelikož je spousta dě na prázdninách, máme menší i školní dě spojené a podnikáme něco trochu jiného. Tentokrát jsme se vydali na dobrodružnou Cestu kolem světa, během níž jsme podnikli velmi zajímavé návštěva a výpravy. Za zmínku např. stojí návštěva anglické královny, se kterou jsme si vypili čaj, pochutnali si na pravých amerických hamburgerech či si zaskákali s klokany a prošli se v Austrálii hlavou dolů. Celý podzim až do Vánoc jsme poté věnovali tématu stvoření a o Vánocích jsme si zahráli scénku o narození Ježíše. Poté už nás navš vili jen pastýři a 3 mudrci z Východu, se kterými jsme se nakonec museli rozloučit a na pokračování příběhu si museli počkat až do nového roku.


KLUBÍK ...jsme jedna parta... Jedná se o klub pro dě mladšího školního věku. V průběhu roku 2014 probíhal souběžně s programem pro dospělé (křesťanským shromážděním J B) každé nedělní dopoledne v Centru pro všechny generace. Pravidelně ho navštěvovalo 6 dě ve věku 5 – 9 let. O chlapce a dívky pečoval tým 6 vedoucích, kteří se střídali v přípravě a vedení jednotlivých setkání. Programovou náplň tvořily písničky, hry, soutěže, vyrábění, videoprojekce a mnohé další. Dě prožily celou řadu nevšedních okamžiků j a k v k l u b o v n ě , ta k i ve n ku p ř i ,,stopovačkách'' nebo výletu. Od ledna do června společně procházely ,,Cestu d o m ě sta G o l d c i t y ' ' . Po st u p n ě objevovaly záludná místa, například horu Moje, osadu Lhářenka, bažinec Svadinec nebo rybník Neodpušťák... Zde se učily potýkat s lidskou nedokonalos , j a ko j e p ý c h a , s o b e c t v í , l h a n í , neodpuštění atd.

Přes prázdniny je čekala ,,Cesta kolem světa''. S příchodem nového školního roku společně se svými ve d o u c í m i v sto u p i l y d o n o vé h o celoročního tématu ,,Klubík žije''. Každý měsíc byl věnován jedné oblas . V září se jednalo o hudební nářez. V říjnu pokračovaly s koníčky. V listopadu a prosinci se společně těšily na nejkrásnější svátky v roce v rámci předvánoční dílny. Mimo pravidelná setkávání se uskutečnilo i několik jednorázových akcí, například výlet na Den dě nebo přespávací akce s večerní hrou. Na přelomu července a srpna 2014 se dě z Klubíku zúčastnily letního tábora v Olešnici v Orl. horách s tématem „Narnie.“ Tábor připravil sbor JB v Dobrušce ve spolupráci se sborem JB v Chocni. V srpnu 2014 byly chlapci a dívky z Klubíku součás pě denního pobytu rodin s dětmi v Českém ráji.


KLUBÁ ...walk upon the water... Klubáč byl místem setkávání mladých lidí navštěvujících střední a vysoké školy. V roce 2014 se v něm pravidelně potkávali čtyři dívky a stejný počet chlapců pod vedením dvou vedoucích. K setkáním pravidelně využíval velký sál Centra pro všechny generace, vždy od 16 do 18 hodin. V důsledku dospívání pravidelných návštěvníků klubu se programová náplň proměnila v diskusní skupinu, kde každý mohl přispět svým pohledem na dané téma. A co se na klubu probíralo? Snažili jsme se s mladými lidmi odhalovat skutečné hodnoty tohoto světa, mluvili jsme o pravdě, důvěře a přátelství, o strachu z neznámého a o vztazích mezi vrstevníky a partnery. Ve všech těchto oblastech byli mladí lidé vedeni v rámci křesťanských hodnot. V loňském roce jsme rozplétali smysl sousloví „…walk upon the water“ (chodit po vodě). Postupně jsme si společně uvědomovali, že v mnoha životních situacích nemáme pevnou půdu pod nohama a nemůžeme se spoléhat jen na vlastní rozum. Do pravidelných setkání byly zahrnuty i různé společenské a sportovní ak vity.

Mimo pravidelná setkání jsme společně prožili několik víkendů, vyjeli jsme na mul žánrový křesťanský fes val UNITED do Vse na či na liberecké Get Together – celorepublikové setkání m l a d ý c h l i d í . Ú č a s t n í c i s e t a ké pravidelně zapojovali do dalších ak vit sboru v Dobrušce (např. jako vedoucí Vješáku, či pomocníci v Sedmikrásce nebo Klubíku), čímž byli vedeni k samostatnos a zodpovědnos . Koncem roku 2014 rozšířil Klubáč svoji základnu o nové příchozí, kteří dorostli do teenagerovského věku. S mto rokem jsme se rozloučili v počtu 14 mladých, kteří chtějí ve svém životě rozvíjet i jiné hodnoty než zábavu.


SEDMIKRÁSKA

...spolu jako rodina...

V průběhu roku 2014 působilo Rodinné centrum Sedmikráska v prostorách Centra pro všechny generace. Poskytovalo služby nejen dětem a jejich rodičům, ale i široké veřejnos z Dobrušky a okolí. Bylo otevřeno každý všední den v dopoledních i odpoledních hodinách. V pondělí, středu a čtvrtek probíhala herna s připraveným programem. Dě se rozvíjely prostřednictvím básniček a písniček, společně s jejich rodiči se zapojili do hry na Orffovy nástroje a nechyběly ani hry s padákem, tanečky a cvičení. Součás programu bylo i vyrábění, svačinka a skákací hrad na rozvoj hrubé motoriky. V úterý a pátek byl k dispozici hlídací koutek, kde mohli rodiče nechat své dě za drobný poplatek pohlídat a při tom si zařídit nákupy, návštěvu úřadů a mnohé další.


V odpoledních hodinách se konaly kroužky pro chlapce a dívky. Jednalo se o výuku cizího jazyka (Hrajeme si s anglič nou), pohybové ak vity (Cvičení s tygrem), hudební rozvíjení (Hrátky s hudbou), příprava na školu (Klub předškolák) a volnočasové odpoledne pro dě mladšího školního věku (Vješáček). Mimo pravidelnou činnost pořádala Sedmikráska i mnoho jednorázových ak vit v podobě přednášek o výchově (Dětský vzdor, Jak pracovat s temperamenty svých dě , Rituály v životě dítěte...), zdravotních kurzů (První pomoc, Moderní péče o zuby, Kojení...) a jiných vzdělávacích akcí (Diagnos ka leváctví, Orientace v sociálních systémech, Rodinné hospodaření...). Součás všech těchto ak vit bylo krátkodobé hlídání dě , které umožnilo rodičům soustředěně nabrat důležité rady a informace.

Pracovníci rodinného centra nabízeli v průběhu roku 2014 také služby pěstounským rodinám a široké veřejnos poradenství v oblas výchovy, školní zralos , pedagogiky a ekonomiky. Každý čtvrtek večer bylo pro maminky a jejich dcery připravené Cvičení pro radost, jednalo se o pohybovou ak vitu ve stylu zumby. V měsíci srpnu se uskutečnil letní vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi v Českém ráji. Zúčastnilo se ho 19 rodin.


VJE...nedeláme ÁKrozdíly... Volnočasový klub Vješák sídlil v průběhu roku 2014 ve velkém sále Centra pro všechny generace. Dával se mládeži ve věku od 12 do 26 let z Dobrušky a okolí. Byl otevřen každé pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne. Na mladé lidi zde čekali vedoucí připraveni se jim věnovat, vyslechnout je a povzbudit v jejich těžkostech, předávat jim kladné životní hodnoty, užít si s nimi legraci a prohlubovat vztahy.

foto ‐ archiv Vješáku

Chlapci a dívky měli možnost využít vybavení klubu a to taneční podložky, interak vní konzoli wii, stolní fotbálky, deskové hry nebo lední hokej STIGA. Mimo to měli možnost vyzkoušet si hru na hudební nástroje (kytara, klávesy, elektronické bicí). Každý pátek večer se v tělocvičně gymnázia konal sportovní kroužek, kde měli nejen chlapci, ale i dívky možnost zahrát si florbal a podpořit tak své zdraví.

Vješák pro své návštěvníky připravoval i jednorázové akce, některé byly zaměřeny na sport (Baseball, Turnaj v M ö l l k y, T u r n a j v t a n e č n í c h podložkách...), některé na zábavu (Vješákové narozeniny, Aprílová párty, Palačinková párty...). Nechyběly ani preven vní programy (Sociální sítě, Závislost, Strach...), které měly mladým lidem pomoci zorientovat se v každodenních okolnostech.


V roce 2014 rozjel Vješák airso ový klub věnovaný této dnes moderní zábavě, kterou mladí lidé žijí. Měl vést chlapce k týmovos , schopnos umět přijmout prohru a k prohloubení mezigeneračních vztahů mezi mladíky a dospělými otci. V říjnu se konal výjezd na několikadenní fes val Get together v Liberci (sraz mladých lidí z celé ČR).


HOSPODA ENÍ NÁKLADY 3 542 242,-

Spotřeba materiálu 323 576,‐ Spotřeba energie 153 852,‐ Nákup zboží do stánku s občerstvením 575 120,‐ Cestovné 28 131,‐ Náklady na reprezentaci 22 207,‐ Nájemné 317 042,‐ Rekonstrukce Centra 201 902,‐ Tábor 96 425,‐ Ostatní služby 22 816,‐ Mzdové náklady 1 227 469,‐ Pojistné 192 339,‐ Ostatní daně a poplatky 16 642,‐ Dary 99 142,‐ Jiné ostatní náklady 197 143,‐ nehmotného a hmotného majetku 9 543,‐ Poskytnuté členské příspěvky 58 892,‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ NÁKLADY CELKEM 3 542 242,‐

VÝNOSY 3 826 552,-

Tržby z prodeje služeb 240 800,‐ Tržby za prodané zboží 1 172 071,‐ Úroky 15 094,‐ Sbírky 61 126,‐ Dary 534 241,‐ Ostatní příspěvky 120 860,‐ Příspěvek na podporu činnos 943 000,‐ Dotace MPSV 367 751,‐ Dotace Město Dobruška 15 000,‐ Dotace Královehradecký kraj 70 000,‐ Dotace Škoda auto 50 000,‐ Dotace ÚP 236 610,‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ VÝNOSY CELKEM 3 826 552,‐

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

284 310,‐


PODPO ILI NÁS Ak vity projektu RC Sedmikráska jsou p o d p o ř e ny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dě MPSV. MĚSTO DOBRUŠKA

IXKO Církev bratrská v Dobrušce

Profile for JB Dobruška

Výroční zpráva 2014  

Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce za rok 2014.

Výroční zpráva 2014  

Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce za rok 2014.

Profile for jbdobruka
Advertisement