Page 1

u¥j 44 mwt 40 xÄUqJ 09-15 IJKvõj 1419 mJÄuJ 5-11 K\ôuTh 1433 Ky\rL 44 Year, Issue 40 21-27 September 2012 Price 50p Established 21 February 1969

AKoPV´vj ßrAc ” \KroJjJ IJhJ~ 7 KoKu~j kJC¥

IQmi AKoV´qJ≤ fJzJPf 40 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ \jof KrPkJat: IQmi AKoPV´≤ irPf IJPrJ TJptTr ßTRvu yJPf KjP~PZ ßaJKr xrTJrÇ FmJr k´JAPna ßTJŒJKjPT ßhS~J yP~PZ IQmi

AKoPV´≤ irJr hJK~fôÇ IJr fJPhr \jq KjitJre TrJ yP~PZ luJlu KnK•T ßkPo≤ (ßkPo≤ mJA ßr\Jæ)Ç Fr oJPj pf hs∆f IJr pf

ßmKv IQmi AKoPV´≤ irPf kJrPm fJrJ ff ßmKv IJKgtT ßmKjKlaÇ FA TJP\ IJVJoL 4 mZPrr \jq hJK~fô ßkP~PZ xJKntx ßTJŒJjL TqJKkaJÇ 1 uJU 75 yJ\Jr IQmi AKoPV´≤ irPf fJPhr \jq mrJ¨ yP~PZ 40 KoKu~j kJC¥Ç FKhPT IQmi AKoPV´≤ xjJÜ TPr \KroJjJ KyPxPm ßyJo IKlx IJ~ TrPZ CPuäUPpJVq kKroJe IgtÇ Vf mZr KmKnjú ßrˆáPr≤ FmÄ mqJmxJ k´KfÔJj ßgPT ßyJo IKlx IQmi TotYJKr KjP~JV TrJr hJP~ k´J~ 7 KoKu~j kJC¥ IJhJ~ TPrPZ mPu \JjJ ßVPZÇ xrTJPrr fgq IjMpJ~L KmsPaPj yKhx ßjA Foj IQmi AKoPV´P≤r xÄUqJ 1 uJU 75 yJ\JrÇ k´KfKhj FA xÄUqJ 1v TPr mJzPZÇ FA KmkMu kKroJe

xPr\Koj IjMxºJj : ßmyJu KmsTPuj

IlJr IJr FS~JPctr ^uPT KhPvyJrJ ßâfJrJ \jof KrPkJat: KmPuPfr mJXJKuPhr GKfPyqr k´fLT KmsTPuPj mqmxJkJKfr hMrm˙Jr \jq ˙JjL~ TfítkãPT hJK~ TPrj IKiTJÄv mqmxJ~LÇ ˙JjL~ TJCK¿Pur Kmr∆P≠ jJjJ rTo IKnPpJVÇ IKuKŒPT ßp kKroJe mqmxJ TrPmj mPu

mqmxJ~LrJ IJvJ TPrKZPuj ßxaJS y~KjÇ F\PjqS TJCK¿u hJK~Ç pf ßhJw jª ßWJw! KT∂á IJxPuA KT fJA? KmsTPujPT KjP~ xJ¬JKyT \jof Fr IjMxºJjL k´KfPmhPjr KÆfL~ kmt PuUJr kNPmt IJmJr KmsTPuj WMPr ßhPUPZj k´KfPmhTÇ xPr\Koj ßhUJ ßVPZ, IPjT ßãP© KmsTPuPjr mqmxJ~LrJ KjP\r kJP~ KjP\rJA TáPzJu oJrPZjÇ mqmxJ~LPhr ßmJPiJh~ jJ WaPu FA Im˙Jr kKrmftj WaPmjJÇ UJmJr xŒPTt AÄPr\LPf FTKa k´mJh IJPZ Èk´∆l Im hqJ kMKcÄ A\ Aj hqJ AKaÄ'Ç PxJ\J TgJ~ UJmJr o\J yPuA xm KTZá xJgtTÇ KT∂á KmsTPuPjr IKiTJÄv PrÓMPr≤A

wmájáU we™wUk Ggwc Gb ágBb

we™wUk KájáRi e®_©Zvq evsjvá`wk wk∂v_©xiv ∂wZM÷Øí náéQ wmájU c÷wZwbwa: wmájU mdiiZ we™wUk Ggwc I we™wUk cvj©vágáõUi evsjvá`k welqK M÷Äáci c÷avb Gb ágBb Ggwc eájáQb, we™áUábi KájR∏ájvi e®_©Zvi KviáYB ámLváb AeØívbiZ evsjvá`wk wk∂v_©xiv ∂wZM÷Øí náéQ| wZwb eájb, weá`wk QvŒ fwZ©i á∂ጠmywbw`©Û bxwZgvjv AbymiY KáiI wKQy KájR Zvá`i wk∂vi h_vh_ gvb aái ivLáZ cviáQ bv| G KviáYB m§c÷wZ KáqKwU KájáRi 22 kOÔJ~ ßhUMj

UJmJPrr oJj Cjúf mJ o\JhJr TrJr KhPT j\r jJ KhP~ vatTJa nJPm mqmxJ mJzJPf YJjÇ FS~Jct, xJKatKlPTa, xÄmJh kP©r KrKnC, KmKnjú èclMc VJAc S SP~mxJAPar o∂mq, mqJjJr, KxPuKmsKa S rJ\jLKfKmhPhr ZKm AfqJKh'A ßpj 22 kOÔJ~ ßhUMj

IQmi AKoPV´µ irPf jJjJj TJ~hJ ßTRvu Imu’j TrPZ ßyJo IKlxÇ FPhr ßhv ZJzJr \jq KYKb ßhS~Jr TgJ gJTPuS k´J~ vfTrJ 40 nJVPTA KYKb kJbJPf kJPrKj ßyJo IKlxÇ TJre fJPhr ßTJj KbTJjJS ßyJo IKlPxr TJPZ ßjAÇ FZJzJ ACPT ßmJcJtr FP\K¿r TJPZ mftoJPj 276,000 AKoPV´vPjr IJPmhj Kx≠JP∂r IPkãJ~ ˜ákJTJPr 22 kOÔJ~ ßhUMj

nëf fJzJPjJr jJPo IoJjMKwT KjpJtfPjr KvTJr FT oKyuJ \jof KrPkJat: kNmt u¥Pjr ßmgjJu KV´e FuJTJ~ FT kKrmJPr nNf fJzJPjJr jJPo m~Û FT oKyuJPT mmtrfJr WajJ WPaPZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ nëf ^JzJr jJPo FT mO≠JPT IoJjKmT IfqJYJr TPrPZ fJr ˝JoL, x∂Jj S kM©miNrJÇ FA WajJ~ G kKrmJPrr ßoJa 5 \jPT IJxJKo TPr KmYJr YuPZÇ \JjJ ßVPZ, Vf \JjM~JKr oJPxr k´go KhPT IJxoJ ÉPxj jJPor FT mO≠Jr I˝JnJKmT IJYre uãq TPr fJr kKrmJPrr xhxqrJÇ IJxoJ ÉPxPjr ˝JoL IJyPoh ßyJPxj (60) fJr ßZPu, ßoJ: TP~x, ßZPur ˘L yJKuoJ UJfáj, ßoP~ xJuoJ FmÄ ßoP~ \JoJA ßoJ: IJK\\ xmJrA iJreJ y~ ßp IJxoJ ßyJPxPjr Ckr 22 kOÔJ~ ßhUMj

k∞J ßxfM KjP~ Kmvõ mqJÄT \KaufJ TJPaKj Igt CkPhÓJ oKvCPrr ZáKa jJaT

dJTJ, 19 ßxP¡’r: k∞J ßxfá k´TP· Kmvõ mqJÄPTr IgtJ~Pj \KaufJ mJzPZÇ KmPvw TPr Kmvõ mqJÄPTr ßvw vft k´iJjoπLr Igt CkPhÓJPT ZMKaPf kJbJPjJ KjP~ jJaT FmÄ KmfKTtf xJPmT ßpJVJPpJV oπL IJmMu ßyJPxPjr mqJmxJK~T

k´KfÔJPjr oqJPjK\Ä KcPrÖrPT oπL TrJ~ kKrK˙Kf IJPrJ ßWJuJ yP~PZÇ FA hMA WajJPT k∞J ßxfá k´TP· Kmvõ mqJÄPTr IgtJ~Pj IJPrJ hMA mz mJiJ mPu oPj TrJ yPòÇ Vf 17 ßxP¡’r oπLxnJr ‰mbPT k´iJjoπLr Igt CkPhÓJ oKxCr ryoJj IjMkK˙f gJTJ~ fJr ZMKaPf pJS~Jr è\m ZKzP~ kPrÇ KmKnjú KoKc~JPT xrTJPrr KjntrPpJVq kã ßgPTS fJr ZMKar Umr KjKÁf TrJ y~Ç Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJláu AxuJo huL~ k´iJj S k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT mPuj, oKxCr ryoJj ZMKaPf ßVPu k∞J ßxfáPf Kmvõ 22 kOÔJ~ ßhUMj

mJÄuJ KaKnr Yfáhtv k´KfÔJ mJKwtTL kJKuf

mJÄuJ KaKnr k´KfÔJmJKwtTLtr IjMÔJPj ßTT TJaJr IJP~J\jÇ

RbgZ wiácvU©: weájáZ evOvjxá`i c÷_g ÜUwjwfkb P®vábj evsjv wUwf‘i ÜPäœ eQái c`vc©Y Dcjá∂® c~e© j¤ábi Û™vUádváW© P®vábjwUi Kvh©vjáq AváqvRb Kiv nq RgKvájv AbyÙvbgvjvi| weKvj PviUv Ü_áK ivZ ácäáb GKUv ch©öè weákl AbyÙvb mivmwi m§û÷Pvi Kiv nq| evsjv wUwfi `k©K, wkÌx, mvwnwZ®K, K~UbxwZK, ivRbxwZK, e®emvqx, we¡vcb`vZv, KwgDwbwU e®w≥Z°mn mKj Ük÷bx-áckvi gvbyáli wgjb

Ügjvq cwiYZ nq evsjv wUwf‘i Kvh©vjq| weKvi PviUvq ÜKK ÜKáU ÜPäœ eQi eiY AbyÙvábi Dáÿvab Káib UvIqvi n®vgájUm Ügqi jyrdzi ingvb| Gmgq DcwØíZ wQájb mvsevw`K Kjvwg˜ Av„yj Mvddvi ÜPäayix, e®vwi˜vi Awbm ingvb, j¤b evsjv Üc÷m K¨váei Üc÷wmáWõU Ges RbgZ m§ûv`K bveve Dwœb, ác÷m wgwbÛvi ivák` ÜPäayix, evsjv 22 kOÔJ~ ßhUMj

pMÜrJ\q ßxJjJuL mqJÄPTS yuoJPTtr gJmJ

yJKfP~ KjP~PZ 65 ßTJKa aJTJ \jof KrPkJat: yuoJTt V´∆Pkr xJPz Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJ Ee ßTPuÄTJrLr PdC PgPT mJÅPYKj pMÜrJ\q˙ ßxJjJuL mqJÄTÇ FA mqJÄT ßgPTS \JKu~JKfr oJiqPo 65 ßTJKa aJTJ yJKfP~ ßj~J yP~PZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ ‰mPhKvT FuKxr aJTJ jJ KhP~ yuoJTt V´∆k SA ßhjJ ßxJjJuL mqJÄTPT kKrPvJi TrPf mJiq TPrPZÇ ßxJjJuL mqJÄPTr ßvrJaj (mftoJPj „kxL mJÄuJ) vJUJ S k´iJj TJptJuP~r KTZM TotTftJr ßpJVxJ\Pv yuoJTt SAxm aJTJ fáPu KjP~PZÇ ßxJjJuL mqJÄPTr k´iJj TJptJuP~r kKrhvtj KmnJPVr FT k´KfPmhj ßgPT Fxm fgq kJS~J ßVPZÇ k´KfPmhPj FnJPm ßhjJ kKrPvJi mqJÄPTr ˝Jgt kKrk∫L mPu CPuäU TrJ yP~PZÇ u¥Pj

ßxJjJuL mqJÄPTr xJPg \joPfr kã ßgPT PpJVJPpJV TrJ yPu mqJÄPTr k´iJj TotTfJt IJfJCr ryoJj mPuj, IJxPu KT kKroJe aJTJ FuKxr oJiqPo kKrPvJi TrJ yP~PZ fJ kKrÛJr j~Ç FuKxèPuJ KYK¤f TrJ yPu aJTJr FTKa KyxJm kJS~J pJPmÇ KfKj mPuj, KoKc~J~ ßpnJPm xÄmJh kKrPmvj TrJ yP~PZ Kmw~Ka KbT Px rTo j~Ç mqJÄPTr mqmxJr Kj~o IjMpJ~L Pyc IKlPxr KjPhtPv aJTJ èPuJ ßkPo≤ TrJ y~Ç FPãP© PxJjJuL mqJÄT ÊiM TJˆKc~JPjr hJK~fô kJuj TPrPZÇ u¥j ßxJjJuL mqJÄPTr FA TotTfJt mPuj, k´KfKhjA FnJPm FuKxr oJiqPo ßujPhj yP~ gJPT mqJÄPTÇ pMÜrJP\q mqJÄPTr mqmxJ~ FA yuoJTt ÛqJ¥JPu ßTJj k´nJm kzPm

KTjJ Foj k´Pvúr \mJPm IJfJCr ryoJj k´iJj mPuj, mqmxJ~ ßTJj k´nJm kPzKjÇ fPm xJiJre oJjMPwr oPiq FTKa k´vú \JVPfA kJPrÇ fJPhr KmvõJPx lJau irPf kJPrÇ

IJorJ KjP\rJS F KjP~ Kmmsf IJKZÇ FKhPT dJTJ xN© \JjJ~, mqJÄPTr ßvrJaj ßyJPau vJUJ, k´iJj TJptJuP~r ‰mPhKvT oMhsJ mqm˙JkjJ 22 kOÔJ~ ßhUMj


KmĂšJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 2

HAMLETS

KmsPaj asJPnux FÂĽ \m Ă&#x;x≤Jr

TRAINING CENTRE

IJorJ IKf xËœJ~ KaPTa KhP~ gJKT

Get the Training Get The Skills Get the Job www.hamlets.org.uk

lĂĄc yJAK\j FÂĽ kJrPxJjJu uJAPxÂż Ă&#x;TJxt u ESOL for Citizenship or A1 Spouse Visa

u Life in the UK Please call: 020 7377 2120, 078 7200 3928 Hamlets Training Centre, Unit-F5, Montefiore Centre Hanbury Street, London E1 5HZ

High quality Training at affordable prices

Housing :;( .6Overcrowding :7/4;1 Health Report for CENTRE Immigration TRAVEL & JOB

 * * ** *  & "  * * 

SERVICES IJkKj Ă&#x;hv Ă&#x;gPT IJkjJr IJÂŽL~PT IJjPf Ă&#x;yug& KrPkJat Ă&#x;UĂ…J\PZj? rJOB 3& = *& : 

+&" ,"$"

xJKat  " 

V´qJ\M P~a Fr KlPTa Kjj, KjrJkh gJTåj! r1" IOSH & ,"$" ! %

KmËœJKrf \JjPf" IJ\A#Ă&#x;pJVJPpJV TĂ€j (  +

 (  

uÓ Saju kJxPkJat I¡ xoP~ TrJ y~ Md. Ahmed

Call Now

Environment, & Safety Consultant. Ë?¡ oNPHealth uq mJĂ„uJPhPvr KaPTa kJS~J pJ~ M.Sc. (Environment, Health & Safety)

IJkKj KT Ă&#x;rĂ“ĂĄPrP≤r Ă“Jl UMĂ…\PZj?TJKmj

v IJkKj KT mJĂ„uJPhPv pJS~Jr mJ IJxJr kPg CorJy TrPf YJj? v IJorJ IJkjJr TJPVtJ pgJ xoP~r oPiq mJzL Ă&#x;kRĂ…PZ KhPf kJKrÇ Looking for restaurant v lĂĄc yJAK\j xJKatKlPTa S mMYJr uJAPxÂż Ă&#x;TJxt TrJPjJ y~Ç staff? Call us today v TJKmj mJĂ„uJ Ă&#x;gPT AĂ„Pr\L, v kJS~Jr Im FaKjt, v KnxJ IJkKj KT Ă&#x;rĂ“ĂĄPrP≤r v Ă&#x;jJ KnxJ, v kJxPkJat KrKjC, v jfĂĄj kJxPkJat ‰frL TJ\ UMĂ…\PZj? v uĂ“ kJxPkJat AfqJKh TrJ y~Ç v kJPxtJjJu Ă&#x;uJj KmsPaj asJPnux pgJ xoP~r oPiq v mqJĂ„T FTJC≤, v oPVt\ Ă&#x;uJj FmĂ„ uˆ kJxPkJat Ă&#x;rĂ“ĂĄPrP≤r Ă“JPlr KjP~JV FmĂ„ TJ\ I¡ xoP~ TrJ y~Ç KhP~ gJKTÇ 2 Heneage Street, Off Brick Lane, London E1 5LJ Phone: 020 7375 3383 Mobile: 07958 643 428

Immigration Inspection Report Immigration Inspection Report Repo ort HACCP Plan Development

www.AhsanHoque.com www .AhsaanHoque.com

079 1235 1329

* 5 

Unit 4, 86 Graduate Member: The Institution of Occupational Safety mJĂ„uJ Ă&#x;gPT AĂ„Pr\LPf IjM m Jh TrJ y~ :$ 1&" Green Vision Engineers Limited and Health (IOSH) & Institute of Civil Engineers Brick (ICE) Lane, West Ham, London % (E1 !% Email: ahmed.sajuma@gmail.com yĂś S SorJy'r mMKTĂ„ Ă&#x;j~J yPò Associate Member: London Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) www.gvec.co.uk

Tel: 0207 377 7557 kMPrJ IJoJPhr gJKTÇ3&" 0 KhP~ , "# 7& M:IJorJ 07748 590 047KmsorPaPj 07950 597 574 Ă&#x;xmJ

:;( .6 :7/4;1

lĂĄc yJAK\j Ă&#x;TJxt

Energy Performance Certificate

Ahsan Hoque BA (Hons) AIIRSM, Tech IOSH Ahsan Ho Hoque oque

124 4 Whitechapel Road London Lon ndon E1 1JE

Ă&#x;\FoK\ TJPVtJ xJKntx ;2- 9;-4. = +-;)71 1+8    ) *

 , # * 

 * * ** *  & "  * * 

6..8 3(427/7 9.*-,7

3& = *& : 

  " 

1" & ,"$" ! %

+&" ,"$"

9273 1"" = 

(  " # +

 (  

uÓ kJxPkJat I¡ xoP~ TrJ y~

IJkjJr Ă&#x;rˆåPrP≤ mJ xMKmiJ\jT Unit 4, 86 Fr mqmË™J Ë™JPj Ă&#x;as K jĂ„ Brick Lane,

Ë?¡ oNPuq mJĂ„uJPhPvr KaPTa kJS~J pJ~

IJkKj KT Ă&#x;rĂ“ĂĄPrP≤r Ă“Jl UMĂ…\PZj?TJKmj mJĂ„uJ Ă&#x;gPT AĂ„Pr\LPf IjMmJh TrJ y~ yĂś S SorJy'r mMKTĂ„ Ă&#x;j~J yPò

* 5 :$ 1&" % (E1 !% London

Tel: 0207 377 7557 M: 07748 590 047 or 07950 597 574

 

 0 , "# 7& 3&"

AIIRSM, Tech Te ech IOSH

07932 597 126 07932 597 59 97 126 124 Whitechapel Road, London E1 1JE

Travel && Advice Centre TRAVEL JOB CENTRE JOB SERVICES

Ă&#x;k´Jk´JAar Ă&#x;vU IJKoĂ€u yT

 IJorJA FToJŠ k´KfĂ&#x201D;Jj pJrJ Kj\Ë? k´KfKjKir oJiqPo uÂĽj yPf Ă&#x;p Ă&#x;TJj IKfKrĂ&#x153; uJPV\ xoJiJPj IJorJA oJuJoJu dJTJ, Y¢V´Jo S KxPuaxy FToJŠ F~Jr TJPVtJ mJĂ&#x201E;uJPhPvr Ă&#x;pPTJj Ă&#x;\uJxoNPy Pk´rPe xĂŁoĂ&#x2021; IJorJ kOKgmLr Ă&#x;p Ă&#x;TJj Vâ&#x2C6;&#x201A;Pmq Ă&#x;p .!!$" .!!$" !  '  n  Ă&#x;TJj oJuJoJu kJbJPf xĂŁoĂ&#x2021; fĂĄujJoNuT To UrY, KmvĂľË&#x153;fJ~ ; ; IJoJPhr Ckr Kjntr TrPf kJPrjĂ&#x2021; !  '  n  6#& ,"" 1# 7 3, +"< 5  6&<   7&< ! $& &#&"$ $& &#&"$

, " .!!$"< 9& 0&& "" .""& 9"" '#& :& & , " +"<  5 0%<  IJorJ FTKa mJĂąJKu k´KfĂ&#x201D;Jj

 


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

kJyJKz \jVePT \Kor IKiTJr KlKrP~ KhPf k´iJjoπLr IJvõJx dJTJ, 19 ßxP¡’r : kJmtfq Y¢V´JPo kJyJKz \jVe \Kor Skr fJPhr IKiTJr KlPr kJPm mPu IJvõJx KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, \Kor oJKuTJjJ ßgPTA kJmtfq Y¢V´JPor oNu xoxqJr xOKÓ yP~PZÇ @Ko @kjJPhr @võJx KhKò, @kjJrJA yPmj kJmtfq Y¢V´JPor \Kor oJKuTÇ @kjJPhr FA IKiTJr k´KfÔJ~ @orJ xm irPjr xyJ~fJ ßhmÇ Vf 18 ßxP¡’r oñumJr VenmPj Ck\JKf ßjfJPhr xPñ FT ofKmKjo~ IjMÔJPj k´iJjoπL F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, \jVPer TJPZ fJPhr \Ko KlKrP~ ßh~Jr IxŒNet TJ\ ßvw TrPf FT\j jfáj ßY~JroqJj KjP~JVxy kJmtfq Y¢V´Jo nëKo TKovj kMjVtbj TrJ yPmÇ ßvU yJKxjJ GKfyJKxT kJmtfq YáKÜ mJ˜mJ~Pj fJr xrTJPrr hN| IñLTJPrr TgJ kMjmtqÜ TPr mPuj, @orJ kJyJPzr hLWtKhPjr xoxqJr xoJiJj TPrKZ FmÄ @orJA FA

‰mKY©qo~ S xJÄÛíKfTnJPm xoO≠ FuJTJr Cjú~Pj FA YáKÜ mJ˜mJ~j TrPmJÇ kJmtfq kKrK˙Kf S Fr Cjú~Pj ofKmKjoP~r \jq k´iJjoπLr @oπPe

ofKmKjo~ xnJÇ Ifq∂ ßxRyJhsqkNet kKrPmPv IjMKÔf FA xnJ~ k´J~ 400 ßycoqJj S TJrmJKr FmÄ 3 kJmtfq ß\uJr ßY~JoqJj, xÄxh xhxqrJ

Kfj xJPTtPur k´iJj, ßycoqJj S TJrmJKrPhr KjP~ Ck\JfL~ ßjfJrJ VenmPj fJr xPñ xJãJ“ TPrjÇ kJmtfq Y¢V´JPor 3 xJPTtu k´KfÔJr 128 mZPrr oPiq ßTJPjJ xrTJrk´iJPjr xPñ fOeoNu kptJP~r ßjfJPhr FaJA k´go mz irPjr

CkK˙f KZPujÇ k´iJjoπL \Kor Skr kJmtfq \jVPer IKiTJr k´KfÔJ S YáKÜ mJ˜mJ~j KjKÁf TrPf ßTC ßpj \jVePT KmÃJ∂ S xrTJPrr YuoJj k´~Jx jxqJ“ TrPf jJ kJPr ßx mqJkJPr kJmtfq ßjfJPhr xfTt gJTJr @øJj \JjJjÇ

cJ. oKj yfqJ ” ßk´KoPTr oOfáqh§ dJTJ, 19 ßxP¡’r : dJTJr oMVhJkJzJr rSvj @rJ yJxkJfJPur KYKT“xT xJuoJ kJrnLj oKj yfqJ oJouJ~ TKgf ßk´KoT ßoJ˜JKl\Mr ryoJj CöuPT oOfáqh§ KhP~PZ @hJufÇ Vf 18 ßxP¡’r oñumJr dJTJr fOfL~ IKfKrÜ oyJjVr hJ~rJ \\ c. ßoJ. @UfJÀöJoJj KmTJPu FA rJ~ ßWJweJ TPrjÇ F xo~ ßoJ˜JKl\Mr ryoJj JCöuPT TJrJVJr ßgPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç 2009 xJPur 22 \MuJA yfqJr TgJ ITkPa ˝LTJr TPr Cöu @hJuPf \mJjmKª ßh~Ç CöPur V´JPor mJKz jJPaJPrr uJukMr gJjJr ßVRKrkMPrÇ fJr mJmJr jJo xMrJf @uLÇ SA mZPrr 22 ßxP¡’r oJouJKar fh∂ ßvPw xmM\mJV gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. @mhMr rJöJT CöuPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrjÇ oJouJr

KmYJrTJPu IKnPpJVkP©r 15 \j xJãLr xmJrA xJãq V´ye TrJ y~Ç \JjJ pJ~, 2009 xJPur 21 \MuJA dJTJr hKãe oMVhJkJzJ FuJTJr rSvj @rJ yJxkJfJPu Tftmqrf Im˙J~ UMj yj cJ. xJuoJ kJrnLj oKjÇ yJxkJfJPur TotYJrLPhr xJoPjA cJ. oKjPT ZMKrTJWJf TPr UMj TPrj oKjr TKgf ßk´KoTÇ ßk´Po mqgt yP~ fJPT UMj TPrPZj mPu @hJuPf ˝LTJPrJKÜ ßhj CöuÇ Cöu @hJuPf ˝LTJr TPrj, KfKj KnTKaoPT KmP~r k´˜Jm ßhjÇ KnTKao k´˜Jm k´fqJUqJj TrPu Cöu fJr xPñ gJTJ ZMKr KhP~ xJuoJPT @WJf TPrjÇ lPu xJuoJ WajJ˙PuA oJrJ pJjÇ WajJ˙u ßgPT CöuPT @aT TrJ y~Ç xJuoJr oJoJ ßoJ. vJoLo ßyJPxj mJhL yP~ xmM\mJV gJjJ~ FA yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ

hMA CkPhÓJPT fum TrPf kJPr hMhT dJTJ, 19 ßxP¡’r : k∞J ßxfár hMjtLKfr KmwP~ Igt CkPhÓJ c. oKxCr ryoJj S yuoJTt ßTPuïJKrPf IKnpMÜ ˝J˙q CkPhÓJ cJ. ‰x~h ßoJhJPòr @uLPT K\ùJxJmJPhr \jq hMhPT fum TrJ yPf kJPrÇ hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj Vf 18 ßxP¡’r xJÄmJKhTPhr F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ßTC @APjr DP±t jjÇ k´P~J\Pj hMjtLKfr xJPg \Kzf xTu mqKÜPT K\ñJxJmJPhr \jq hMhPT cJTJ yPmÇ KmvõmqJÄPTr vft IjMpJ~L hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) xPñ fgq @hJjk´hJPjr xmKTZM YNzJ∂ yP~PZ \JKjP~PZj hMhT ßY~JroqJj mPuj, vft IjMpJ~L KmvõqJÄPTr xPñ hMhT fgq KmKjoP~r xmKTZM xŒjú TPrPZÇ FUj ßTmu ˝JãPrr IPkãJÇ ˝JãPrr kr KmvõmqJÄT S hMhT k∞JPxfá xÄâJ∂ KmKnjú fgq KmKjo~ TrPmÇ KmvõmqJÄPTr xKhòJr SkrA xoP^JfJ YáKÜ ˝JãPrr k´Kâ~J FèPm mPu KfKj \JjJjÇ F xo~ Igt CkPhÓJ oKxCr ryoJjPT K\ùJxJmJh TrJ k´xPñ hMhT ßY~JroqJj mPuj, k´P~J\Pj fJPTS K\ùJxJmJh TrJ yPf kJPrÇ ßTC @APjr CP±t jjÇ yuoJTt ßTPuïJKrr KmwP~ hMhT ßY~JroqJj mPuj, fh∂ TKoKaPT ˝JiLjfJ ßh~J yP~PZÇ fJrJ ßp TJCPT K\ùJxJmJh TrPf kJrPmÇ ˝J˙q CkPhÓJ ‰x~h ßoJhJPòr @uLPT TUj K\ùJxJmJh TrJ yPmxJÄmJKhTPhr Foj k´Pvúr \mJPm hMhT ßY~JroqJj mPuj, hMhPTr IjMxºJj Kao IjMxºJPjr k´P~J\Pj fJPTS cJTPf kJPrÇ IjMxºJj TKoKaPT kNet ˝JiLjfJ ßh~J yP~PZÇ KfKj mPuj, Fr @PV hMhPTr FT\j TKovjJr mPuPZj, fJPT (˝J˙q CkPhÓJ) cJTJ yPmÇ fJr TgJA TKovPjr TgJÇ FUJPj F KmwP~ @Ko @r muPf YJA jJÇ

p Page 3

KulPar jJPo KmuJxmÉu VJKz IJohJKj Y¢V´Jo k´KfKjKi : ßTJKr~J ßgPT kqJPx†Jr KulPar jJo TPr IJohJKj TrJ yP~PZ ßkJPvt, oJKxtKc\ S ßuéJx msqJP¥r KmuJxmÉu KfjKa VJKz! FTKa TjPaAjJPr k´J~ 10 ßTJKa aJTJ hJPor Foj KfjKa VJKz kJS~Jr WajJ mªPr FKaA k´goÇ F YJuJj @aPTr KbT @PVr KhjA KmFocKmäC VJKz S lPaJTKk~Jr @ohJKjr TgJ mPu FT ßTJKa 36 uJU 43 yJ\Jr 116 aJTJ KmPhPv kJYJPrr IKnPpJPV Y¢V´JPor mªr gJjJ~ FT @ohJKjTJrT k´KfÔJPjr KmÀP≠ oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi @APj oJouJ TPr hMhTÇ @mJr Vf mZPrr KcPx’Pr Ê‹ lÅJKTmJ\ Foj @PrTKa YPâr TjPaAjJPr ßlKmsPér mhPu KmFocKmäC S IKc KxKrP\r hMKa VJKz kJ~ TJˆox TftOkãÇ F k´xPñ Y¢V´Jo TJˆo yJCPxr Ck-TKovjJr oJyoMhMu yJxJj mPuj, ÈybJ“ TPr xKâ~ yP~ CPbPZ VJKz \JKu~Jf YâÇ fPm @orJ xfTt gJTJ~ I· xoP~ fJPhr ßmv TP~TKa YJuJj @aT TPrKZÇ FmJr @aT TrJ IfqJiMKjT msqJP¥r KfjKa VJKzr mJ\JroNuq k´J~ 10 ßTJKa aJTJÇ' @ohJKjTJrT k´KfÔJPjr

KmÀP≠ TJˆox IqJÖ IjMpJ~L @AjVf mqm˙J V´ye TrJ yPò mPu \JjJj KfKjÇ \JjJ ßVPZ, KcAKkP\c FéPajvj FKr~J, xJnJr KbTJjJiJrL @ohJKjTJrT k´KfÔJj AaJTu mJÄuJPhv KuKoPacPT 40 láa ‰hPWqtr xPªynJ\j F TjPaAjJrKa ßUJuJr @PV KYKb AxMq TPr TJˆox TftOkãÇ KT∂á KYKb ßkP~S TJˆPo CkK˙f yjKj @ohJKjTJrT KTÄmJ fJr oPjJjLf ßTJPjJ k´KfKjKiÇ @mJr oJu UJuJx TrPf @ohJKjTJrPTr KjpMÜ KxIqJ¥Fl FP\≤ Y¢V´JPor oJ~oMj ßasKcÄ TrPkJPrvj TjPaAjJPr ßWJweJmKyntNf ßTJPjJ keq gJTJr KmwP~ @PV ImKyf yjKj mPu hJKm TrPZjÇ F k´KfÔJPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT FxFo yJÀj Ir rKvh mPuj, ÈF IKj~Por xPñ @orJ \Kzf jAÇ mrÄ xPªy\jT KTZM gJTJr xPªPy Vf ßxJomJr TJˆox TftOkãPT F mqJkJPr @orJA ImKyf TPrKZuJoÇ' TJˆox xN© \JjJ~, @ohJKjTJrT k´KfÔJj KxKxFxAC 9882812 j’Prr FTKa TjPaAjJPr 14 kqJPT\ kqJPx†Jr Kula @ohJKjr ßWJweJ KhP~ Vf 4 \Mj TJˆoPx Kmu Im FK≤s (Kx-52184 ) hJKUu TPrÇ KT∂á KmuJxmÉu ßTJPjJ KTZM rP~PZ Foj xÄmJPhr KnK•Pf Vf 14 ßxP¡’r YJuJjKa @aT TPr TJˆoPxr IKca AjPnKˆPVvj IqJ¥ KrxJYt (F@A@r) vJUJÇ Frkr @ohJKjTJrPTr CkK˙KfPf TjPaAjJrKa UMuPf AxMq TrJ y~ KYKbÇ


k´mº Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

KmFjKkr ˙J~L TKoKar xnJ~ TPbJr @PªJuPjr TotxNKY hMVtJkN\J S ßTJrmJKjr BPhr TJrPe @kJff KkKZP~ ßhS~J yP~PZÇ FKa xm xPYfj oJjMPwr \JjJ KZu, KmFjKkr kPã TPbJr ßTJPjJ @PªJuPj pJS~J hPur xJÄVbKjT hMmtufJ S ãofJxLj mftoJj YJaáTJr ßjfJPhr IPpJVqfJ S IãofJr TJrPe x÷m j~Ç ßmVo UJPuhJ K\~Jr YJr kJPv KWPr gJTJ SA YJaáTJr ßjfJrJ oqJcJPor xJoPj KVP~ jf\JjM yP~ K\ oqJcJo muPf kJPr KT∂á rJ\kPg kMKuPvr xJoPj hÅJzJPf kJPr jJÇ fJPhr xmJrA VJP~ hMjtLKfr hMVtº @PZÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar Kx≠JP∂ @VJoL ßTJrmJKjr Bh kpt∂ F xrTJr jfáj TPr \Lmj KlPr ßkuÇ ßpnJPm oShMh xJPym xrTJr kfPjr @PªJuPjr ÉoKT-iJoKT KhKòPuj FmÄ nJrf ßgPT KlPr @xJ fJr xJPmT k´nM FrvJhPT TáKetv TrPf fJr TJPZ ZMPa KVP~KZPuj, fJPf ˝JnJKmTnJPmA xPYfj oJjMPwr oPj yP~PZ KjÁ~A ãofJr ßTJPjJ kJuJmhu yPm, fJ jJ yPu oiMPuJnL oShMh xJPym ßxKhPT ZMPa pJPmj ßTj? pJAPyJT TPbJr @PªJuj @VJoL ßTJrmJKjr BPhr kr KkKZP~ ßhS~Jr \jq ßj©L S ˙J~L TKoKar xÿJKjf xhxqPhr xJiMmJh \JjJAÇ ˙J~L TKoKar Kx≠J∂ vfnJV xKbT FmÄ \jVPer TJPZ V´yePpJVq yP~PZÇ ˙J~L TKoKar Kx≠J∂ xrTJrPT FTTho KkKZP~ KhP~PZÇ FUj pKh xrTJr mJ fJr nJXJ ßdJu oKf~J-xMrK†f S TJPhr-jJjT-yJKjlrJ CÛJKjoNuTnJPm KkaJPf gJPT fJyPu fJPf xrTJPrrA nJmoNKft jÓ yPm FmÄ xrTJPrr rJ\QjKfT TotTJP§r k´Kf \jVPer IKmvõJx ‰fKr yPmÇ KmFjKk TPbJr @PªJuPjr TotxKN Y KkKZP~ KhP~ IPjT ßmKv rJ\QjKfT uJnmJj yP~PZÇ @VJoL ßTJrmJKjr BPhr @PV xrTJrPTA @VJoL KjmtJYj KTnJPm V´yePpJVq yPm fJ \jVPer xJoPj kKrÏJrnJPm fáPu irPf yPmÇ jJ yPu Fr kKreKf xrTJrPTA myj TrPf yPmÇ KmFjKk Ifq∂ xNç rJ\jLKf S ßTRvPur oJiqPo @VJoL KjmtJYPjr muKa xrTJPrr ßTJPa ßbPu KhP~PZjÇ @VJoL hMA oJx @PªJuj TPr pf jJ rJ\QjKfT lJ~hJ yPfJ fJr ßYP~ IPjT ßmKv lJ~hJ yPm ˙J~L TKoKar xoP~JkPpJVL FA pMVJ∂TJrL Kx≠JP∂Ç fJ ZJzJ @oJr oPf, @PªJuPjr k´P~J\jA mJ KT? APfJoPiqA KjmtJYPjr yJS~J ÊÀ yP~ ßVPZÇ KjmtJYPjr ßTJKTurJ xmJA FmJr Bh TrPf pJr pJr KjmtJYjL FuJTJ~ ZMPa ßVPZjÇ iLPr iLPr @VJoL KjmtJYPjr hMKÁ∂J ßTPa pJPòÇ k´iJjoπL fJr kKrT·jJ oPfJ KjmtJYPjr KhPT yÅJaPZjÇ KjmtJYj TKovjS APfJoPiqA KjmtJYPjr xmM\ xÄPTf KhP~PZÇ KmFjKkr @˙J I\tj TrJr \jq fJrJ @VJoL KjmtJYPj AKnFo mqmyJr k´fqJyJr TPrPZj, FUj @mJr FTiJk FKVP~ xÄxh ßrPU KjmtJYj xÄKmiJjxÿf yPm KTjJ fJr \jq @hJuPf oJouJ TrJr kKrT·jJ KjP~PZjÇ KT jVú ybTJKrfJ! xÄxh ßnPX KhPu KT KmFjKk KjmtJYPj @xPm? KxAKx xJPym KT ßx VqJrJK≤ KhPf kJrPmj? fPm VqJrJK≤ KfKj KhPf jJ kJrPuS @VJoL KjmtJYj ßp mftoJj KjmtJYj TKovPjr IiLPj yPm jJ- fJ KT∂á \um“ fruPñr oPfJA ¸ÓÇ oyJP\Ja xrTJPrr ßvw mZPr FPx YfágtmJPrr oPfJ oKπxnJr TPumr mOK≠ TrJ yPuJÇ F hlJ~ xJf\j jfáj oπL-k´KfoπL I∂ntMKÜr kr mftoJPj oKπxnJr xhxqxÄUqJ 53-ßf hÅJzJuÇ oKπxnJ~ rhmhu, xÄPpJ\j, KmP~J\j S xŒ´xJre PpPTJPjJ xrTJPrr \jq FTKa Kj~Kof WajJÇ xJiJref FojKa WPa gJTPu Ijq ßhPv fJ xÄmJhkP©r KvPrJjJo y~ jJ, mJÄuJPhPv y~Ç FmJrS fJr mqKfâo KZu jJ, pKhS mqKfâo KZu xÄmJh kKrPmvPjr ßãP©Ç TJrJ oπL yPuj, fJ ßmKvr nJV VeoJiqPo ßfoj FTaJ èÀfô KhP~ k´TJKvf mJ k´YJKrf y~Kj, ßpojKa yP~PZ @S~JoL uLPVr ^JjM kJutJPo≤JKr~Jj ßfJlJP~u @yPoh S oyJP\JPar vKrT hu S~JTtJxt kJKatr rJPvh UJj ßojPjr oKπxnJ~ ßpJVhJPjr @oπe kJS~J xP•ôS fJPf ßpJV jJ ßhS~Jr UmrKaÇ ßvU yJKxjJ 2009 xJPur \JjM~JKr oJPx oKπxnJ Vbj TrPu fJ rJ\QjKfT oyu ßfJ mPaA, VeoJiqoPTS ßmv ImJT TPrKZuÇ TJre, KfKj pÅJPhr KjP~ k´go oKπxnJ Vbj TPrKZPuj; fJPf IPjT jfáj IjKnù xhxq ßpoj ˙Jj ßkP~KZPuj, KbT FTAnJPm IPjT kMPrJPjJ, IKnù @r hã xJÄxh mJh kPzKZPujÇ oKπxnJ KjP~ fUj k©kK©TJ~ jJjJ xoJPuJYjJ yP~KZuÇ IPjPT jfáj oKπxnJPT TKY-TÅJYJr @xPrr xPñ fáujJ TPrKZPuj FmÄ xPªy k´TJv TPrKZPuj ßxA oKπxnJr xJluq KjP~Ç fPm @Ko k´iJjoπLPT xJiMmJh \JKjP~KZuJo oKπxnJ~ KTZM jfáj oMU I∂ntMKÜr \jqÇ jfáj oMU jfáj KY∂JiJrJ CkyJr KhPf kJPr FmÄ \jVe, xrTJr @r hPur k´Kf IñLTJr, KjÔJ S hJK~fôPmJi gJTPu Kj\ hJK~fô kJuPj xluS yPf kJPrjÇ KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLV 14Ka xoojJ hu S \JfL~ kJKatPT KjP~ KjmtJYjL ß\Ja Vbj TPrKZuÇ k´gPo oKπxnJ~ \JfL~ kJKatr K\ Fo TJPhr ZJzJ @r TJrS I∂ntMKÜ jJ yS~J~S ImJT yP~KZPuj IPjPTAÇ IPjPTr iJreJ KZu, @S~JoL uLPVr CKuäKUf IKnù xJÄxhPhr oKπxnJ~ I∂ntMKÜ jJ yS~Jr ßkZPj k´iJjf TJ\ TPrPZ S~Jj-APuPnPjr kr ßvU yJKxjJ TJrJmªL yPu vLwt kptJP~r Fxm ßjfJr xKbT hJK~fô kJuPj mqgtfJÇ FÅPhr ßTC ßTC hPur ßjfOPfô kKrmftj FPj huPT xÄÛJPrr TgJS mPuKZPujÇ oKπxnJ~ fÅJPhr I∂ntMÜ jJ TPr ßvU yJKxjJ fÅJPhr FTaJ KvãJ KhPf ßYP~PZj mPu KmvõJx IPjPTrÇ k´J~ YJr mZr

@VJoL KjmtJYj xo~oPfJA yPmÇ k´iJjoπL KjmtJYPjr KhPT pJPmj- TJre fJr KyxJm UMmA ßxJ\JÇ KjmtJYPjr luJlPur IÄT KjP~ FTaá KyxJm-KjTJv TrPu k´iJjoπLr KjmtJYj TotxNKYr KhTKjPhtvjJ IPjTUJKj IjMiJmj TrJ pJ~Ç Vf TP~TKa \JfL~ KjmtJYPjr luJlPur KnK•Pf ßhUJ pJ~,

WJmzJPjJr KTZM ßjAÇ fJr yJPf hMKa fáÀPkr fJx @PZÇ FTKa yPuJ, KmvõmqJÄPTr xPñ k∞J ßxfá FmÄ IjqKa yPuJ @PoKrTJr xPñ c. ACjNxÇ nJrPfr hNKf~JKuPf pKh @VJoLPf c. ACjNx (c. ojPoJyPjr xPñ c. ACjNPxr xMxŒTt @PZ) xoxqJr xoJiJj y~ fJyPu ßvU yJKxjJPT

KjmtJYPjr VJKeKfT oJrkÅqJY ßo\r ßoJ. @UfJÀöJoJj (Im.) @S~JoL uLPVr ßnJPar kKroJe 32-33%Ç KmFjKkr 30 ßgPT 32% FmÄ Ijq rJ\QjKfT hPur ßnJPar kKroJe 3 ßgPT 5%Ç ßoJa rJ\QjKfT ßnJa hÅJzJ~ ToPmKv 70%Ç mJKT 30% IrJ\QjKfT ßnJaÇ pJrJ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur xPñ xrJxKr xŒOÜ mJ rJ\QjKfT hPur @hPvt KmvõJxL j~Ç fPm KjmtJYPjr \P~ F 30% ßnJa xmPYP~ ßmKv ImhJj rJPUÇ FA 30% ßnJaA KjmtJYPjr \~-krJ\~ KjitJre TPrÇ Vf hMKa KjmtJYPj F 30% ßnJPar ßmKvr nJVA KmPrJiL hu ßkP~PZÇ pJr lPu 2001 xJPu f“TJuLj KmPrJiL hu KmFjKk FmÄ 2008 xJPu KmPrJiL kã @S~JoL uLV hMAfOfL~JÄv ßnJPa \~uJn TPr xrTJr Vbj TPrPZÇ F 30% ßnJaJr TUPjJA @PªJuPjr kPã gJPT jJÇ fJrJ KjmtJYjoMULÇ pUjA ßhPv KjmtJYPjr xMÔM kKrPmv xOKÓ y~ fUj fJrJ KjP\rJA KjmtJYPj ßnJa KhPf xmJr @PV FKVP~ @PxÇ k´iJjoπLr KyxJm yPuJ- pKh KmFjKk KjmtJYPj jJ @Px fJyPu KmFjKkr 32% ßnJaJrS y~PfJ ßnJa KhPf jJS @xPf kJPrÇ fPm IfLf kKrxÄUqJj k´oJe ßh~ ßTJPjJ hu KjmtJYj m~Ta TrPuS SA hPur k´J~ 50% xogtjTJrL KjmtJYPj ßnJa KhPf xJoJK\T S kJKrmJKrT TJrPe mJiq y~Ç TJP\A k´iJjoπLr KyxJm yPuJ, pKh KmFjKkr 50% ßnJaJr KjmtJYPj ßnJa KhPf @Px fJyPu @rS 15% ßnJaJr KjmtJYPj ßnJa KhPf @xPmÇ ßxA xPñ \JoJ~Jfxy Ijq rJ\QjKfT huPT pKh KmKnjú xMPpJV-xMKmiJ, rJ\QjKfT ZJz S @kxrlJr oJiqPo KjmtJYPj KjP~ @xJ pJ~ fJyPu Ijq hPur I∂f 4%xy rJ\QjKfT ßnJPar kKroJe hÅJzJPm 52%Ç FUj pKh k´iJjoπL FrTo FTKa Im˙J xOKÓ TrPf kJPrj, mñmºá FmÄ \JKfr KkfJ, oMKÜpMP≠r ßYfjJ S nJrPfr xPñ xMk´KfPmvLxMun xŒPTtr CjúKfr K©-@hPvt \JKfPT fJr cJPT GTqm≠ TrPf kJPrj FmÄ F @hvtPT KaKTP~ rJUJr \jq FTKa KjmtJYj IfqJmvqT fJyPu KfKj y~PfJ IrJ\QjKfT 30% ßnJaJr ßgPT @rS 20-22% ßnJaJrPT KjmtJYPj KjP~ @xPf xão yPf kJPrjÇ mftoJj k´\jì FUj mñmºá S \JKfr KkfJr AxMqPf IPjT ßmKv xPYfj S xogtjTJrL, oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ fJrJ IPjT ßmKv KmvõJxLÇ KT∂á nJrfPk´Po fJPhr IjLyJ @PZÇ fJPf k´iJjoπLr

xogtj TrPf @PoKrTJr ßfoj ßTJPjJ mJiJ gJTPm jJ mPu @oJr KmvõJxÇ @oJr oPj y~, c. ACjNx xoxqJr xoJiJPjr kr k∞J ßxfár xoxqJrS xoJiJj yP~ pJPmÇ fUj KmvõmqJÄPTr xPñ @r ßTJPjJ xoxqJ gJTPm jJÇ k´iJjoπL F hMKa AxMq KjP~ jPn’r-2012 xJu kpt∂ IPkãJ S mJTKmf§J TPr TJuPãke TrPmjÇ @VJoL jPn’Pr oJKTtj k´vJxPj pKh ßTJPjJ kKrmftj jJ @Px @oJr oPj y~ KfKj fUj F hMKa xoxqJr xoJiJj TrPf ßp ßTJPjJ oNPuq FKVP~ pJPmjÇ @r pKh jPn’Prr KjmtJYPj @PoKrTJ k´vJxPj kKrmftj @Px fJyPu k´iJjoπLr xJoPj fUj gJTPm lÅJTJ oJbÇ kKÁoJ hJfJ ßVJÔLr xPñS F hMKa AxMqr xÿJj\jT xoJiJj yPu mftoJj xrTJPrr rJ\QjKfT ßfoj ßTJPjJ xoxqJ gJTPm jJÇ AxuJoL \KñmJh TJptTrnJPm hoj TPr APfJoPiqA @S~JoL uLV xrTJr kKÁoJ vKÜr TJPZ ßWÅwPf xão yP~PZÇ mJÄuJPhPvr mJ\JPr YLPjr k´PmPv ßTJPjJ irPjr mJiJ-KmWú jJ gJTJPf YLjS F xrTJPrr k´Kf x∂áÓÇ mftoJj xJoKrT S ßmxJoKrT @ouJrJS xrTJPrr xPñ FTA ˝JPgtr VÅJaZzJ~ mÅJiJÇ @S~JoL uLV xrTJr kMKuv S ßmxrTJKr k´vJxjPT KmPvw KmPvw kPhJjúKfxy IPjT xMPpJV-xMKmiJ KhP~PZÇ xJoKrT mJKyjLr xhxqrJS KmKnjú irPjr xMPpJV-xMKmiJ ßgPT mKûf y~KjÇ @hJufkJzJ~S xrTJPrr xMxŒTt IPjT ßmKv ¸ÓÇ ChJr jLKfr lPu KvãTPhr xMPpJV-xMKmiJ KjKÁf yP~PZÇ xm KoKuP~ xrTJPrr KmvJu xrTJKr TotLmJKyjL @S~JoL uLV xrTJPrr k´Kf IPjT ßmKv k´LfÇ ßxA xPñ Fxm xMKmiJPnJVL rJ\TotYJrLr oPjr VnLPr FT KmrJa hMKÁ∂JS @PZ ßp, @VJoLPf KmFjKk ãofJ~ FPu fJPhr xMPUr jhL ÊKTP~ ßpPf kJPr FmÄ kÅJY mZPrr \jq fJrJS KmKnjú mûjJ-V†jJ S oiMr SFxKcr KvTJr yPf kJPrjÇ fJA fJPhr IK˜fô S TJP~Ko ˝JPgtr TJrPeA @VJoL KmFjKkKmyLj KjmtJYjPT xlu S V´yePpJVq TrJr xmtJ“hT uzJAP~ mqKÜ kptJP~S mftoJj rJ\TotYJrLrJ xyPpJKVfJ TrPf KkZkJ yPm jJÇ k´iJjoπLr KjmtJYPjr uãq K˙rÇ xrTJr @VJoL KjmtJYj KmFjKk m~Ta TrPm (fJPf @S~JoL uLPVr uJn ßmKv yPm)

oKπxnJ xŒ´xJre ” xrTJPrr k´P~J\Pjr xo~ fÅJrJ TL TrPuj? @mhMu oJjúJj IKfmJKyf yS~Jr kr xJKmtT oNuqJ~Pj TKYTÅJYJPhr oKπxnJ kMPrJkMKr xlu jJ yPuS FT\j KvãT KyPxPm fÅJPhr IPjTPT VPz ÈKm käJx' ßV´c KhPf rJK\ @KZÇ ßTJPjJ xrTJr muPf kJPr jJ, fJPhr ßo~JPh fJrJ vfnJV xlu yP~PZ @r xoJPuJYTPhrS muJ xoLYLj j~, FTKa xrTJr fJr ßo~JhTJPu vfnJV mqgt yP~PZÇ fPm FTKa xrTJrPT pÅJrJ xogtj TPrj FmÄ pÅJrJ xrTJPrr ÊnJTJ–ãL IgmJ xJiJre \jVe fÅJrJ FTJ∂nJPm @vJ TPrj, xrTJPrr xlufJr kJuäJaJ nJrL ßyJTÇ xŒ´xJKrf oKπxnJ~ @oπe kJS~J xP•ôS ßpJV jJ KhP~ ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojj ßp jJjJoMUL xÄmJh, @PuJYjJ @r xoJPuJYjJr \jì KhP~PZj, fJ Ik´fqJKvf, IjKnPk´f S IjJTJK–ãf KZuÇ fÅJPhr \JoJ~Jf-KmFjKk IKnjªj \JKjP~PZÇ fÅJrJ oKπxnJ~ I∂ntMÜ yPòj, Foj xÄmJh VeoJiqPo @xJr @PVA xrTJPrr kPã FKa KjKÁf yS~Jr k´P~J\j KZu, fÅJrJ jfáj hJK~fô kJuPjr \jq k´˜Mf KT jJÇ k´go KhPT fÅJPhr oKπxnJ~ I∂ntMÜ TrJ yPu FKar ßfoj FTaJ k´P~J\j yPfJ jJ, KT∂á xo~ pfA VKzP~PZ, ffA kKrK˙Kf FTaá FTaá TPr \Kau S IKjKÁf yP~PZÇ KjKÁf jJ yP~ jJo ßWJweJ FmÄ krmftL xoP~ hM\Pjr IkJrVfJ k´TJv TrJr oiq KhP~ xrTJPrr TJP\r S TgJr xojõ~yLjfJ @mJrS hM”U\jTnJPm k´TJv ßkuÇ TgJ S TJP\r xojõ~yLjfJ ßpPTJPjJ xrTJPrr FTKa mz hMmtufJ mPu Veq TrJ y~Ç ßfJlJP~u @yPoh mPuPZj KfKj F oMyNPft oKπfô V´ye TrJr \jq rJ\QjKfT, oJjKxT S xJoJK\TnJPm k´˜Mf jjÇ KfKj @S~JoL uLPVr FT\j TotL KyPxPm gJTPf YJjÇ KfKj Fr @PV FTJKiTmJr F TgJ mPuPZj FmÄ KTZMaJ @PãPkr xPñ mPuPZj, fÅJr FTaJ ßVRrPmJöôu IfLf KZu KT∂á

nKmwq“aJ KbT ßfoj yPm, fJ KfKj oPj TPrj jJÇ KfKj mñmºár @yîJuijq mPu xm xo~ Vmt TPrj @r mPuj, fÅJr @r KTZM YJS~J-kJS~Jr gJTPf kJPr jJÇ FmJr oKπxnJ~ ßpJV jJ ßhS~J~ IPjPT oPj TPrj, KfKj hPu xKbTnJPm oNuqJK~f jJ yS~J~ ßvw oMyNPft FPx huL~ k´iJjPT KTZMaJ Ik´˜Mf TPr fÅJPT KfKj FTKa xmT KhPf ßYP~PZjÇ IPjPTr oPf, fÅJPT pUj xrTJr S @S~JoL uLPVr ßmKv k´P~J\j fUj KfKj kJKuP~ ßVPujÇ rJPvh UJj ßojPjr oKπxnJ~ ßpJV jJ ßhS~Jr mqJUqJ @mJr KnjúÇ @oπe kJS~Jr kr KfKj fÅJr hu S~JTtJxt kJKatr kKuamMqPrJr xnJ ßcPT fJPhr ofJof KjP~PZj FmÄ fJrJ oKπxnJ~ ßojPjr ßpJVhJPjr KmPrJKifJ TrPu KfKj fJ ßoPj KjP~PZjÇ IgtJ“ kKuamMqPrJ pKh rJK\ gJTf, fJ yPu KfKj oKπxnJ~ ßpJV KhPfjÇ ßnJPar rJ\jLKfPf FA irPjr KmkämL Kx≠J∂ IPjT xo~ mMPorJÄ yPf kJPr FmÄ TUPjJ TUPjJ Foj Kx≠JP∂r \jq krmftLTJPu @PãkS TrPf y~Ç kKÁomPñr oMUqoπL ß\qJKf mxMr TJPZ k´˜Jm FPxKZu nJrPfr k´iJjoπL yS~JrÇ ß\qJKf mxMr hu KxKkFPor kKuamMqPrJ ‰mbT TPr xJl \JKjP~ Khu ß\qJKf mxM nJrPfr k´iJjoπL yPmj jJÇ fJ ÊPj ß\qJKf mxM o∂mq TPrKZPuj, FKa FTKa KmrJa GKfyJKxT nMuÇ mJok∫L rJ\QjKfT huèPuJ IPjT xo~ mJ˜mfJ ßgPT IPjT hNPr gJPT FmÄ Fr lPu fJPhr IPjT xo~ YzJ oNuq KhPf y~Ç KjmtJYPj @S~JoL uLPVr ßjRTJ k´fLT KjP~ Km\~L yPuS oyJP\JPar vKrPTrJ k´J~A mPu gJPT, fJrJ xrTJPrr mqgtfJr hJ~ KjPf rJK\ j~Ç FKa ßTJPjJ hJK~fôvLu o∂mq yPf kJPr jJÇ ß\JPar rJ\jLKf TrPu xrTJPrr xlufJr nJVLhJr ßpoj yPf yPm KbT FTAnJPm mqgtfJr

p Page 32

FrTo FTKa kKrPmvPT oJgJ~ ßrPU xJoPj FèPòÇ fJA xrTJPrr uãq, KmFjKkKmyLj @VJoL KjmtJYPj k´iJjoπL pKh (33+15+4+20)= 72% ßnJaJrPT ßnJa ßTPªs KjP~ @xPf kJPr fJyPu ßxA KjmtJYjPT IQmi mJ IV´yePpJVq muJr ßTJPjJ xMPpJV gJTPm jJ FmÄ KmFjKkS KjmtJYj m~Ta TPr ßTJPjJ rJ\QjKfT ˝Jgt yJKxu TrPf kJrPm jJÇ fUj k´iJjoπL FT KdPu hMA kJKU oJrPf xão yPmjÇ FTKhPT KmFjKkPT KjmtJYj ßgPT mJAPr ßrPU KmFjKkr ãofJ~ @xJr kg mº TrJ yPuJ, @mJr ßxA xPñ ßhPv FTKa xMÔM KjmtJYPj @S~JoL uLVPT ãofJ~ KaKTP~ gJTJ xão yPmÇ TJP\A @Ko hO|nJPm KmvõJx TKr, k´iJjoπL KjP\PT AKfyJPxr jJ~T mJjJPjJr \jq @VJoL KjmtJYPj KmFjKkPT KjmtJYPjr mJAPr ßrPU FTKa V´yePpJVq S xMÔM KjmtJYPjr YqJPuP†r ^áKÅ T KyxJm-KjTJv TPrA ßjPmjÇ @VJoL KjmtJYPj fJr yJrJPjJr KTZMA ßjAÇ KmFjKkKmyLj KjmtJYPj fJPT yJKrP~ pJrJ \~L yPmj (pKh yPf kJPrj!) fJPhr xPñ fJr xŒTt ImvqA KmFjKkr oPfJ KfÜ, xÄWJfkNet S k´KfKyÄxJkrJ~e yPm jJÇ mrû Km\~LrJ FTKa xMÔM KjmtJYPjr oJiqPo fJPhr \~L yS~Jr xMPpJV ßhS~Jr \jq k´iJjoπLr TJPZ Tífù gJTPmÇ kãJ∂Pr KjmtJYPj fJr krJ\~ (pKh y~!) KjmtJYjPT xMÔM, ImJi, KjrPkã S V´yePpJVq TrJr 100% TíKfPfôr oMTáaS fJr oJgJ~A krJPjJ yPmÇ F ZJzJ KjmtJYPj xmPYP~ mz ßUPuJ~Jz S xMKmiJPnJVL @ouJ, xJoKrT FmÄ kMKuv TotTftJ S xrTJKr @vLmtJhkMÓ mKeT ßVJÔLrS yJrJPjJr ßTJPjJ ^áÅKT gJTPm jJÇ ßTJPjJ TJrPe @S~JoL uLV ãofJ~ @xPf jJ kJrPuS KmFjKk ZJzJ Ijq ßTJPjJ hu ãofJ~ @xPf kJrPu fJPhr @rS ßmKv xMKmiJ yPm FmÄ ßx xrTJrPT Kj~πPe rJUJ IPjT xy\ yPmÇ IfFm, oyJ\j pJ mMP^ ßjS~Jr fJ mMP^ KjjÇ @VJoL KjmtJYj KmFjKkr \jq yPm IK˜Pfôr uzJAÇ KjmtJYj m~Ta TPr KmFjKk pKh 50% ßnJaJrPTS KjmtJYj ßgPT hNPr rJUPf jJ kJPr ßx KjmtJYj m~TPa KmFjKkr rJ\QjKfT Tmr yPmÇ AKfyJPx KmFjKk FTKa krJK\f rJ\QjKfT vKÜr jJo KyPxPm KmPmKYf yPmÇ KmFjKkr rJ\QjKfT S xJÄVbKjT Im˙J @VJoL KjmtJYj \jVe TftOT m~Ta TrJPjJr ãofJ rJPU jJÇ KmFjKkr T¢rkK∫rJ y~PfJ KjP\rJ KjmtJYj m~Ta TrPf kJPr KT∂á 10% \jVePTS KjmtJYj m~TPa CÆM≠ TrJ pJPm jJÇ IPjT ùJjL, èeL, mMK≠\LmL, xMvLu xoJP\r rJWm-ßmJ~Ju S @∂\tJKfT ˝JgtxÄKväÓrJ ßhPvr fOfL~ vKÜr C™JPjr \jq KmFjKkPT KjmtJYj m~Ta mJ IrJ\TfJ xOKÓr \jq k´fqã S kPrJãnJPm CÛJKj ßhPm, pJPf @PrTKa 1/11-Fr xrTJr ãofJxLj TrJ pJ~Ç TJP\A KmFjKkPT fJr KjP\r IK˜Pfôr k´P~J\PjA @VJoL KjmtJYPj ßpPf yPm FmÄ pf fJzJfJKz KmFjKk KjmtJYPjr mqJkJPr AKfmJYT Kx≠J∂ ßjPm KmFjKkr @VJoL KhPjr rJ\jLKf ff fJzJfJKz oñu\jT yPmÇ

hJ~nJrS V´ye TrPf yPm; @r fJ jJ yPu ß\Ja fqJV TPr Foj o∂mq TrJA pgJgtÇ TJrS TJrS k´vú, @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr \jq S~JTtJxt kJKat mJ \JxPhr oPfJ ßZJa huèPuJr èÀfô TfaáTáÇ èÀfô ImvqA @PZÇ TJre, Fxm hu k´VKfvLu rJ\jLKfPf KmvõJx TPr FmÄ oMKÜpMP≠r ßYfjJ iJre TPrÇ pKhS rJ\QjKfT KY∂JiJrJ~ Fxm hu IPjTJÄPv fJK•ôT; fJr krS FPhr xPñ rJUPu @S~JoL uLPVr nJmoNKftr \jq oñu FmÄ \jVePT FKa ßmJ^JPjJ xy\ y~ ßp hu KyPxPm kg YuPf @S~JoL uLV FTuJ jJ YPu xoojJPhr xPñ KjP~PZÇ FPf @S~JoL uLPVr kPrJãnJPm vKÜ mOK≠ y~Ç KT∂á FaJS xfq, KjmtJYPjr kr @S~JoL uLV ß\JPar Ijq vKrTPhr pfaáTá oNuqJ~j TrJr k´P~J\j KZu, KbT ffaáTá TPrKjÇ yJxJjMu yT AjM mJ rJPvh UJj ßojjPT IPjT @PVA oKπxnJ~ I∂ntMÜ TrJ k´P~J\j KZuÇ mftoJj oKπxnJ~ IPjT Ihã S IPpJVq xhxq @PZjÇ fÅJPhr ˙JPj FÅPhr \J~VJ TPr KhPu xrTJr KjKÁfnJPm uJnmJj yPfJÇ AjM mJ ßojPjr ßpJVqfJ KjP~ TJrS xPªy gJTJ CKYf j~Ç IPjPT mPuj ßvw oMyNPft FPx ßTj ybJ“ TPr oKπxnJr FA xŒ´xJre? y~PfJ xrTJr ßhKrPf yPuS FA xfqKa CkuK… TPrPZ KjmtJYjL AvPfyJr IjMpJ~L FUPjJ IPjT IñLTJr mJ˜mJ~j TrPf mJKTÇ xrTJPrr mJKT 12 mJ 13 oJPxr oPiq F IxoJ¬ TJ\èPuJPT xJoPjr KhPT KjP~ ßpPf yPu oKπxnJPT VKfvLu TrPf yPm FmÄ fJ TrPf yPu KTZM jfáj oMPUr I∂ntMKÜr k´P~J\j @PZÇ ÊnJTJ–ãLPhr oPf, oKπxnJ~ ÊiM ßpJV TrPuA xrTJPrr TJP\ VKf @xPm jJ; KTZM ITJP\r oπL-k´KfoπL @r CkPhÓJPhr KmP~JPVr TgJS KY∂J TrPf yPmÇ @vJ TKr, k´iJjoπL F Kmw~Ka èÀfôxyTJPr KmPmYjJ TrPmjÇ pÅJrJ mftoJj xrTJPrr xoJPuJYjJ TPrj mJ krJovt ßhj, fÅJrJ xmJA xrTJr mJ @S~JoL uLPVr k´Kfkã jjÇ fÅJrJ xrTJPrr xlufJ TJojJ TPrjÇ fÅJrJ FKa oPjk´JPe KmvõJx TPrj, FA xrTJr pM≠JkrJiLPhr ßp KmYJrTJ\ ÊÀ TPrPZ fJ pKh xrTJPrr mftoJj ßo~JPh FTKa ßpRKÜT kKreKfr KhPT jJ pJ~, fJ yPu @VJoL KjmtJYPj pKh ßTJPjJ TJrPe @S~JoL uLV ãofJ~ jJ ßlPr; fPm krmftL xrTJr ãofJ V´yPer kroMyNPftA F KmYJrTJ\ mº

ßo\r ßoJ. @UfJÀöJoJj (Im.) ” xJPmT xÄxh xhxqÇ (TífùfJ-QhKjT mJÄuJPhv k´KfKhj)

yP~ pJPmÇ @r mÉ k´fqJKvf pM≠JkrJiLPhr KmYJrTJP\r ßxUJPjA kKrxoJK¬ WaPmÇ xrTJr AKfoPiq oKπxnJr jfáj oπLPhr hJK~fô mμjxy @rS KTZM oπLr hJK~fô kMjmtμj TPrPZÇ ˝rJÓs S fPgq kKrmftjKa IkKryJpt KZuÇ ßjRkKrmyj, KmoJj S kptaj FmÄ kJKjxŒh oπeJuP~S kKrmftj yPm mPu IPjPT @vJ TPrKZPujÇ jJ yS~JPf oJjMw yfJv yP~PZÇ ßvw TKr FA mPu, xrTJr mftoJPj FTKa xÄTaTJu IKfâo TrPZÇ KmKnjú ˙JPj jJjJoMUL wzpπ hJjJ mÅJiJS KmKY© j~Ç nKmwqPf KvãJñj, Kv·Jûuxy IjqJjq ßxÖPr kKrK˙Kf ßWJuJPa yS~Jr @vïJ rP~PZÇ xrTJrPT jJjJnJPm KmfKTtf TrPf hPur ßnfPr S mJAPr IPjPTA f“kr mPu oPj y~Ç IfLPf @S~JoL uLV pUjA ãofJ~ FPxPZ, KbT FTA TJ\ yP~PZÇ xrTJPrr Fxm kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TPr xJoPjr KhPT FKVP~ KVP~ @VJoL KjmtJYPjr k´˜KM f V´yPer \jq y~PfJ oKπxnJ~ jfáj oMU I∂ntMKÜr k´P~J\j yP~ kPzKZuÇ k´iJjoπL pÅJPhr Skr @˙J ßrPU oKπxnJ~ ßpJV KhPf @øJj \JKjP~KZPuj, fJPf hM\j xJzJ ßhjKjÇ FPf TJr ãKf @r TJr uJn yPuJ fJ nKmwqPf ßmJ^J pJPmÇ hM\Pjr oKπxnJ~ ßpJV jJ ßhS~J~ pÅJrJ fÅJPhr mJymJ KhPòj @r TgJr láu^áKr ßZJaJPòj, fÅJrJ TJr ˝JPgt TJ\ TrPZj fJ-S y~PfJ @r KTZMKhPjr oPiqA k´TJv kJPmÇ ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojj @oJPhr ZJ©\LmPjr rJ\kg TÅJkJPjJ ZJ©PjfJÇ muPf KÆiJ ßjA, fÅJPhr Kx≠J∂ IPjPTr oPfJ @oJPTS yfJv TPrPZÇ fJr krS fÅJPhr oñu TJojJ TKrÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf fÅJPhr k´P~J\jL~fJ láKrP~ pJ~KjÇ mftoJj xrTJPrr yJPf mJKT ßp xo~aJ @PZ fJPT TJptTrnJPm TJP\ uJVJPf yPu kMPrJ oKπxnJPTA FTKa Kao KyPxPm TJ\ TrPf yPm, pJr ßjfOPfô gJTPmj k´iJjoπLÇ KjÔJr xPñ TJ\ TrPu KmVf KhPjr IPjT ãKf kMKwP~ ßjS~J x÷mÇ kJrPmj KT mñmºáTjqJ \jVPer k´fqJvJ kNre TrPf? @mhMu oJjúJj: xJPmT CkJYJpt, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~Ç TífùfJ: QhKjT k´go @PuJ


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

xJBhLr kPã xJlJA

mPñJkxJVPr ßTJPjJ WÅJKa VzPm jJ IJPoKrTJ dJTJ, 17 ßxP¡’r: mPñJkxJVPr ßTJPjJ WÅJKa VzPm jJ pMÜrJPÓsrÇ FirPer ßTJj kKrT·jJ ßjA fJPhrÇ mJÄuJPhv xlrrf pMÜrJPÓsr x¬o ßjRmyPrr ToJ¥Jr nJAx IqJcKorJu IqJxTa FAY xMAla Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr dJTJ~ ßyJPau rqJKcxPj FT ßVJuPaKmu @PuJYjJ~ F TgJ mPujÇ nJAx IqJcKorJu IqJxTa FAY xMAla mPuj, ÈhxMqPhr yJf ßgPT xoMhxs Œh, xπJxLPhr yJf ßgPT ßhv rãJ~ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL S ßjRmJKyjLr xJogtq mOK≠Pf xJyJpq TrJ FmÄ k´JTíKfT hMPptJPVr xo~ xyPpJKVfJ TrJr mqJkJPrA @orJ ßmKv @V´yLÇ' CPuäUq, mPñJkxJVPr pMÜrJPÓsr x¬o ßjRmyr WÅJKa VzJr kKrT·jJ TrPZ- Vf ßo oJPx nJrfL~ xÄmJhoJiqPo Foj k´KfPmhj k´TJPvr kr mqJkT @PuJYjJxoJPuJYjJr oMPU mJÄuJPhv S pMÜrJÓsCn~ ßhvA Foj x÷JmjJ ß\Jr KhP~ jJTY TPrÇ x¬o ßjRmyPrr ToJ¥Jr nJAx IqJcKorJu IqJxTa FAY xMAla @\ ßxJomJr ßgPT Y¢V´JPor BvJ UÅJ ßjRWÅJKaPf IjMPÔ~ mJÄuJPhv ßjRmJKyjL S pMÜrJPÓsr ßjRmJKyjLr oPiq KÆfL~ mJKwtT ÈPTJ-IkJPrvj IqJPlîJa ßrKcPjx IqJ¥ ßasKjÄ' (TqJrJa) IjMvLuj CkuPã F xlPr FPxPZjÇ F CkuPã mJÄuJPhPv @xJ pMÜrJÓs ßjRmJKyjLr SP~ˆJjt kqJKxKlT uK\KˆTx V´Δk S aJÛPlJxt 73-Fr ToJ¥Jr Kr~Jr IqJcKorJu goJx TJPjtS VfTJu ßyJPau rqJKcxPj IjMKÔf ßVJuPaKmu @PuJYjJ~ CkK˙f KZPujÇ ßVJuPaKmu @PuJYjJr ÊÀPf rJÓshNf cqJj cJKmäC oK\jJ mPuj, ÈPTj hMA @PoKrTJj IqJcKorJu F vyPr FPxPZj- F TgJ ßnPm @kjJrJ y~PfJ ImJT yPòjÇ Fr C•r xruÇ nJAx IqJcKorJu xMAla S Kr~Jr IqJcKorJu TJPjt pMÜrJÓs S mJÄuJPhPvr oPiq xJoKrT UJPf @PrJ xyPpJKVfJr ß\JrJPuJ k´oJe KyPxPm FUJPj FPxPZjÇ' SA xŒTtPT IÄvLhJKrr

CPuäU TPr rJÓshNf mPuj, Fr lPu xJVPr KjrJk•J ß\JrhJr FmÄ xπJx, hxMqfJ, I˘, oJjMw S oJhTkJYJPrr ^áÅKTr KmÀP≠ ßhvPT xMrãJ~ mJÄuJPhv ßjRmJKyjL S ßTJˆVJPctr hãfJ mOK≠r KmvJu xMPpJV xOKÓ yP~PZÇ FKhPT pMÜrJPÓsr hNfJmJx \JKjP~PZ, F mZPrr TqJrJa IjMvLuPj mJÄuJPhPvr ßjRmJKyjLr \JyJ\ KmFjFx mñmºá, KmFjFx xJñM FmÄ KmFjFx Kjnt~ IÄv KjPòÇ mJÄuJPhv ßjRmJKyjL FmÄ ß¸vJu S~JrPl~Jr cJAKnÄ IqJ¥ xqJuPnP\r xhxqrJ KmFjFx BvJ UÅJPf @\ ßgPT

ÊÀ yPf pJS~J x¬JymqJkL IjMvLuPj IÄv ßjPmjÇ hNfJmJx @PrJ \JjJ~, TqJrJa mJÄuJPhv IjMvLuPj IÄvV´yeTJrL pMÜrJPÓsr \JyJ\èPuJr oPiq ACFxFx ßcTJKaAr (KcKcK\ 73) FmÄ cJAKnÄ IqJ¥ xqJuPn\ \JyJ\ ACFxFjFx ßxlVJct (Ka-F@rFx 50) IjqfoÇ IjqJjq IÄvV´yeTJrLr oPiq rP~PZ Klîa IqJK≤-ßarKr\o KxKTCKrKa Kao kqJKxKlPTr (FlFFxKaKkFKx) ßoKrj xhxqrJ S KrnJrJAj ßÛJ~Jcsj-2 (Krnrj 2) FmÄ ßoJmJAu @¥JrS~JaJr cJAKnÄ xqJuPn\ ACKjPar jJKmTrJÇ

èo KmPrJiL TjPnjvPj mJÄuJPhvPT ˝Jãr TrJr hJKm dJTJ, 17 ßxP¡’r : oJjmJKiTJr xÄVbj S KmKvÓ\PjrJ èo S è¬yfqJ k´KfPrJPi @∂\tJKfT TjPnjvPj mJÄuJPhvPT ˝Jãr TrJr hJKm \JKjP~PZjÇ Vf 17 ßxP¡’r KmTJPu rJ\iJjLr èuvJPj ߸ÖsJo TjPnjvj ßx≤JPr oJjmJKiTJr xÄVbj IKiTJr @P~JK\f èo k´KfPrJiT S krJovtKmw~T xnJ ßvPw ßpRg xÄmJh xPÿuPj F hJKm TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj IKiTJr'r CkPhÓJ lryJh o\yJr, ßk´KxPc≤ Kx @r @mrJr, \JKfxÄPWr èoKmw~T TKoKar xhxq c. ßrAjJr ÉyPu S FKv~Jj ßlcJPrvj FPVAjˆ AjnuJ≤JKr Kcx IqJKk~JPrP¿x (FFlFKc)'r ßxPâaJKr ß\jJPru ßoKr FAKuj KhP~\ mJTJuPxJÇ KuKUf mÜPmq ßoKr FAKuj KhP~\ mJTJuPxJ mPuj, hM'Khj iPr FPhPv KmKnjú mqKÜr èo yS~Jr WajJ S @∂\tJKfT TjPnjvj mJÄuJPhv xrTJr IjMPoJhj TrPm KTjJ fJ KjP~ @PuJYjJ TrJ yP~PZÇ FPf IÄv ßjj TNaQjKfT xÄ˙Jr k´KfKjKi, \JfL~ S @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙Jr xhxqmOªÇ fJrJ mPuj, 70-80 hvPT @P\tK≤jJ S KYKuxy hKãe @PoKrTJr IjqJjq ßhPv èPor WajJ k´KfPrJi TrPf ßkPrPZÇ SA xJluq xJoPj ßrPU fJrJ mJÄuJPhPvS èo S è¬ yfqJ mPº ßxJóJr yS~Jr @øJj \JjJjÇ KuKUf mÜPmq @rS CPuäU TrJ yP~PZ, FPhPv èPor xPñ \KzfPhr KmYJr TrJr ßTJj @AKj iJrJ ßjAÇ FZJzJ xrTJKr FP\K¿ KTÄmJ TotTftJPhr KmÀP≠ oJouJ TrPf ßVPuS xrTJPrr IjMPoJhj KjPf y~Ç FPãP© ãKfV´˜ jqJ~ KmYJr kJj jJÇ FKv~Jj KyCoqJj rJAax TKovPjr KjmtJyL kKrYJuT S~JÄ TJA KxÄ mPuj, @APjr vJxj jJ gJTJ~ FKv~Jr KmKnjú ßhPvr ßuJT\j èo yPòÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJj S @AKxKxKk@r IjMpJ~L k´PfqT jJVKrPTr xMrãJr IKiTJr rP~PZÇ fJA mJÄuJPhPvr CKYf @∂\tJKfT TjPnjvj ßoPj YuJÇ Fr @PV mJÄuJPhv S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj mPuj, mJÄuPhPvr ßp kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZ fJPf ßpPTJj xo~ ßp ßTJj mqKÜ èo yP~ ßpPf kJPrjÇ VefJKπT vJxj mqm˙J~ FKa TJoq yPf kJPr jJÇ Fr xPñ pUj rJ\jLKf \KzP~ kPz fUj c. TJoJu ßyJPxPjr oPfJ mqKÜS èo yP~ ßpPf kJPrjÇ KfKj mPuj, èo, Ikyre S KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ VefJKπT KmTJPvr kPg mJiJÇ FèPuJ kJutJPoP≤r j\rhJKrr oPiq @jPf yPmÇ

p Page 4

ßTC fJPT rJ\JTJr mPuKj dJTJ, 17 ßxP¡’r : Vf 16 ßxP¡’r KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr ßjfOPfô VKbf @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu 1-F oJjmfJKmPrJiL IkrJPi IKnpMÜ \JoJ~Jf ßjfJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr kPã xJlJA xJãL Phj KkPrJ\kMPrr vÄTrkJvJr oMKÜPpJ≠J UZÀu @uo (62)Ç KfKj mPuj, ÈoMKÜpM≠ ÊÀ yS~Jr kPr kJPzryJPa Kmkg xJyJr ßoP~ nJjM xJyJPT KmP~ TPrj xJBhLÇ pM≠TJuLj hLWt @a oJx ˘LPT KjP~ nJjM xJyJr mJKzPfA @vs~ KjP~ ßxUJPj mxmJx TPrjÇ kJPzryJa S @vkJPvr ßTC mPuKj xJBhL rJ\JTJr KZuÇ' rJÓskPãr ß\rJr \mJPm @hJufPT KfKj mPuj, 1971 xJPu ßoJPzuV† TPuP\ @A To kzJr xo~ ZJ©uLPVr rJ\jLKfr xPñ KfKj \Kzf KZPujÇ TPuP\r KnKk Ku~JTf @uL ßvU S xJPmT KnKk ßoJvJrrl ßyJPxj UJPjr xPñ KfKjS oMKÜpMP≠ ßpJV ßhjÇ kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr k´JÜj xMPmhJr Fx Fo TKmr @yPoPhr (oiM) xPñ KmKnjú IkJPrvPj xKâ~ nNKoTJ ßjjÇ xJBhLr xJlJA xJãL UZÀu @uo rJÓskPãr ß\rJr \mJPm @rS \JjJj, oMKÜpMP≠ ßpJV ßh~J~ fJr V´JPor mJKz vÄTrkJvJ~ kJKT˜JKj @Kot S ˙JjL~ rJ\JTJrrJ IKVúxÄPpJV, uMakJa S fJr wJPaJ±t oJ \J~láu ßmVoPT vJrLKrTnJPm uJKüf TPrÇ ßo oJPxr ßvPwr KhPT ßoJPzuV† TPuP\r KnKk Ku~JTf @Ku ßvPUr ßjfOPfô xMªrmj xJmPxÖr ToJ¥Jr TqJP¡j K\~JCK¨Pjr KjPhtPv ˆMPc≤ TqJŒ Vbj TrJ ypÇ rJÓskPãr ßTÅRxMKu FcPnJPTa ‰x~h yJ~hJr @uLr ß\rJr \mJPm KfKj mPuj, 1971 xJPur 7A KcPx’r TqJP¡j K\~J oMKÜPpJ≠J Ku~JTf @uL ßvPUr ßjfOPfô 250 \j oMKÜPpJ≠J KjP~

@oJPhr KkPrJ\kMr hUu TrJr \jq kJbJjÇ kJPzr yJPa k´J~ 30 \Pjr oPfJ rJ\JTJr KZuÇ Fr oPiq vJK∂ TKoKar ßY~JroqJj hJPjv @uL ßoJuäJ, ßxPTªJr @uL KvThJr, vKlT CK¨j ßoRunL, @mhMu VKj yJ\L TáUqJf rJ\JTJrÇ KT∂á ßTJj ßuJTA @oJPhr TJPZ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhL rJ\JTJr- F TgJ mPuKjÇ xJBhLPT fJr KmP~r @PV ßgPTA @Ko KZKjÇ kJPzryJa S vÄTrkJvJ~ ßTJj jJrL iKwtf y~KjÇ pKh ßTC ßxaJ hJKmS TPr, fPm fJ KogqJÇ @Aj\LmLr ß\rJr lÅJPT @hJuPfr cPT CkK˙f @xJKo ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLPT vjJÜ TPrj KfKjÇ @xJKokPãr xJlJA xJãL UZÀu @uo @rS \JjJj, ˝JiLjfJr kPrS TqJPŒ gJTJTJPu xoP~ xJBhLr xPñ fJr mÉmJr ßhUJ yP~PZÇ UMm xJhJoJaJ \LmjpJkj TrPfj KfKjÇ @hJuPf CkK˙f ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLPT ßhKUP~ KfKj mPuj, FUj ßp ßkJvJPT @PZj, oMKÜpMP≠r xo~S FTA ßkJvJT krPfj xJBhLÇ \mJjmKª

V´ye TPr ß\rJ IxoJ¬ Im˙J~ ßvw y~Ç @\ ßxJomJr xJlJA xJãLPT @mJrS ß\rJ TrPm rJÓskãÇ ßVJuJo @pPor KmÀP≠ \» fJKuTJr xJãLr \mJjmKª: oJjmfJKmPrJiL IkrJPi IKnpMÜ \JoJ~JPfr xJPmT @Kor IiqJkT ßVJuJo @pPor KmkPã rJÓskPãr Yfágt xJãL ßoJ. F\JmCK¨j nMÅA~Jr \mJjmKª V´ye TrJ yP~PZÇ KfKj FA oJouJr Kx\Jr Kuˆ CAaPjx (\» fJKuTJr xJãL)Ç @\ ßxJomJr xJãq V´yPer Khj iJpt yP~PZÇ KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr ßjfOPfô VKbf 3 xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu 1-F rJÓskPã \mJjmKª V´ye TPrj FcPnJPTa ß\~Jh @u oJuMoÇ F\JmCK¨j nNÅA~J mftoJPj mJÄuJ FTJPcoLr xyV´∫JVJKrT kPh TotrfÇ \mJjmKª V´yeTJPu mJÄuJ FTJPcoLPf xÄrKãf 1971 S 1972 xJPur ‰hKjT xÄV´Jo S ‰hKjT @\JPhr 30Ka kK©TJ~ ßVJuJo @po S fJr KmmOKf xÄmKuf KvPrJjJPo 50Ka TJKaÄ k´hvtjL @hJuPf Ck˙Jkj TrJ y~Ç

V´JoLPer 2 KoCYáq~Ju lJP¥r xŒhoNuq k´TJv dJTJ, 17 ßxP¡’r : kMÅK\mJ\JPr fJKuTJnMÜ V´JoLe-1 S V´JoLe-2 KoCYáq~Ju lJP¥r Vf 13 ßxP¡’r kp∂t Kja xŒhoNuq (FjFKn) Vf 16 ßxP¡’r PrJmmJr k´TJv TrJ yP~PZÇ dJTJ ˆT FPYP†r (KcFxA) SP~mxJAa xNP© \JjJ pJ~, Vf 13 ßxP¡’r kp∂t mJ\Jr hPrr Skr KnK• TPr 10 aJTJ IKnKyf oNPuqr V´JoLe1 KoCYáq~Ju lJP¥r Kja IqJPxa nqJuM (FjFKn) hÅJKzP~PZ 28 hvKoT 36 aJTJ FmÄ k´KfACKja C“kJhj mqP~r Skr KnK• TPr Kja IqJPxa nqJuM (FjFKn) hÅJKzP~PZ 19 hvKoT 73 aJTJÇ F xoP~r oPiq V´JoLe-1 KoCYáq~Ju lJP¥r @TJr 72 ßTJKa 31 uJU 46 yJ\Jr 525 aJTJ~ hÅJKzP~PZÇ IjqKhPT, Vf 13 ßxP¡’r kp∂t mJ\Jr hPrr Skr KnK• TPr 10 aJTJ IKnKyf oNPuqr V´JoLe-2 KoCYáq~Ju lJP¥r Kja IqJPxa nqJuM (FjFKn) hÅJKzP~PZ 15 hvKoT 40 aJTJ FmÄ k´KfACKja C“kJhj mqP~r Skr KnK• TPr Kja IqJPxa nqJuM (FjFKn) hÅJKzP~PZ 12 hvKoT 12 aJTJÇ F KoCYáq~Ju lJP¥r @TJr hÅJKzP~PZ 211 ßTJKa 76 uJU 91 yJ\Jr 320 aJTJÇ

  xKuKxarx& Azam & Co. xKuKxarx

1st6 Floor, 6 Minories, London EC3N Tel: 020 Fax:0070 020 7709 0070 1st Floor, Minories, London EC3N 1BJ, Tel: 1BJ 020 7709 07077709 Fax:0707 020 7709

ßpJVJPpJV : xKlCu (xKuKxar) ßpJVJPpJV ” xKlCu IJpoIJpo (xKuKxar) mJÄuJ~ mJ KxPuKa IJkjJr IJAjVf xoxqJ mJÄuJ nJwJ~nJwJ~ IJkjJr IJAjVf xoxqJ KjP~ IJPuJYjJ TÀj

KjP~ IJPuJYjJ TrΔjÇ

KâKojJu KcPl¿ oaKrÄ IPl¿ AKoPV´vj ßâKca TJct l∑c PcJPoKˆT nJP~JPu¿ ßmKjKla l∑c KcPnJxt yJCK\Ä u¥Pj FToJ© FToJ© mJÄuJPhvL u¥Pj mJÄuJPhKvFTT FTT oJKuTJjJiLj xKuKxar lJot pJPhrPT oJKuTJjJiLj xKuKxar lJot pJPhrPT KuVqJu Pxx TKovj ÈKâKojJu u' KuVqJu xJKntPxJKnt xx TKovj ߸vJKuˆ FmÄ ÈAKoPV´ u' FrFmÄCkPr ßTJ~JKuKa oJTt k´hvJjjTPrPZ ߸vJKuÓußTJ~JKuKa ÈKâKojJu KuVqJuFS~Jct ' Fr CkPr oJTt k´hJj TPrPZ FAc FmÄ IJPZÇKuVqJu FAc IJPZ

KuVqJu KuVqJu FAPcr FAPcr hrTJr? hrTJr?

kMKuv ßÓvPj FPrPÓc&? kMKuv ßÓvPj l∑L FcnJAx

kMKuv IJkjJPT YJ\t TPrPZ?

u Murder u Kidnapping IKnpMÜ? u Drugs fr IKnPpuJPVTheft èÀOffences u Robbery u Sexual IJkjJPT pfA èÀfr IkrJPir \jq YJ\t TÀT jJ ßTj IJorJ u Fraud oqJK\PˆsaußTJat A~M g ßTJat Offences âJCj ßTJat Assault/ ABH/GBH

 ßTJat Im IJKku IJkjJPT pfA èrΔfr IkrJPir \jq YJ\tFTrΔT jJ ßTj IJorJ IJkjJPT FcnJAxaFmÄ KrPk´Pr \≤A~M TrPf xão r oqJK\Pˆs ßTJat g ßTJat r âJCj020 ßTJat r PTJat Im0707 IJKku F Tel: 7709 IJkjJPT FmÄ KrPk´P\≤ TrPf xão Murder FcnJAx Fraud Theft

Tel: 020 7709 0707 Drugs Offences Robbery

Assaults/ABH/GBH Kidnapping

Sexual Offences


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 5

AxuJo KmPrJiL YuKó© KjKw≠ TrJr k´iJjoπL \jVPer xPñ : KmFjKk fJoJvJ TrPZ hJKm k´iJjoπL S KmPrJiL huL~ ßj©Lr dJTJ, 17 ßxP¡’r: k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S KmPrJiL huL~ ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J oJKTtj pMÜrJPÓs AxuJo S oyJjmL yprf oMyJÿhPT (x.) ßy~ TPr TáÀKYkNet YuKó© KjotJPer KjªJ

TrPf yPmÇ F xo~ KfKj hJKm TPrj, @S~JoL uLV xm xo~ AxuJPor ßUhoPf KmvõJxLÇ mPuj, AxuJo iot vJK∂r iotÇ ßTC FA kKm© iPotr mhjJo TrPmj- fJ

\JfL~ xÄxPhr ˙J~L TKoKar xnJkKf oMK\mMr ryoJjÇ FKhPT Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr FT KmmOKfPf AxuJo S yprf ßoJyJÿh (x.)PT Èßy~ TPr KjKotf' YuKó©

\JKjP~PZjÇ F xo~ ÈAPjJPx¿ Im oMxKuox jJPor SA ZKmr k´YJr KjKw≠ TrPf fJrJ pMÜrJÓs xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ FTA xPñ fJrJ pJrJ YuKó©Ka KjotJe TPrPZ fJPhr TPbJr vJK˜ ßh~Jr hJKm TPrjÇ mJÄuJPhPv pJPf SA YuKó© k´YJr jJ y~- AKfoPiq ßxA mqm˙J ßj~J yP~PZ mPuS ßvU yJKxjJ \JKjP~PZjÇ @jMÔJKjTnJPm YuKf mZPrr y\ TJptâo CPÆJij TJPu PvU yJKxjJ FA TgJ mPujÇ Fr @PV Vf 13A ßxP¡’r ßgPT rJ\iJjLr @vPTJjJr y\TqJPŒ y\msf kJujTJrLrJ @xPf ÊÀ TPrjÇ Vf 16 ßxP¡’r k´iJjoπL ßvU yJKxjJ TJptâPor CPÆJij TPrjÇ Fxo~ k´iJjoπL mPuj, FA YuKó© V´yePpJVq j~Ç jmL TKro (x.)-Fr \Lmj KjP~ ßTC ßTJjS rTo ßUuJ TÀT mJ mhjJo TÀT- FaJ TUjSA ßTJj oMxuoJj mrhJvf TrPf kJPr jJÇ FaJ @orJS mrhJvf Trm jJÇ TJP\A FaJ mº

@orJ YJA jJÇ FA vJK∂r iPotr jJPo xπJxL TotTJ§ TPr Tuï ßukj TrPmj- fJ yPf ßhm jJÇ @r ßTJj mJÄuJ nJAr \jì ßyJT ßxaJ @orJ YJA jJÇ iPotr jJPo @r ßTJj ßmJoJmJK\, oJjMw UMj yPf ßh~J yPm jJÇ mftoJj xrTJPrr xoP~ y\ kJujPT FTKa ÈxMKjKhtÓ k≠Kfr' @SfJ~ @jJ yP~PZ hJKm TPr k´iJjoπL mPuj, Vf Kfj mZPr mJÄuJPhPvr y\ mqm˙JkjJ~ mqJkT èeVf kKrmftj yP~PZÇ ßxRKh xrTJPrr oNuqJ~Pj mJÄuJPhv hKãe FvL~ ßhvèPuJr oPiq vLwt ˙Jj uJn TPrPZÇ fJrJ F KmwP~ mJÄuJPhvPT @jMÔJKjT ˝LTíKfS KhP~PZÇ ßxRKh @rPm k´mJxL mJÄuJPhvLPhr oPiq pJrJ @S~JoL uLV xogtT, @S~JoL uLPVr xnJkKf KyPxPm k´iJjoπL fJr mÜífJ~ yP\r xo~ fJPhr ß˝òJPxmPTr hJK~fô kJuPjr KjPhtv ßhjÇ iot k´KfoπL vJy\JyJj Ko~Jr xnJkKfPfô F IjMÔJPj mÜífJ TPrj ßmxrTJKr KmoJj YuJYu S kptaj oπL lJÀT UJj, iot oπeJu~ xŒKTtf

ÈAPjJPx¿ Im oMxKuo' KjKw≠ TrJ FmÄ KjotJfJ S k´YJreJTJrLPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf pMÜrJÓs xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZj KmPrJiL huL~ ßjfJ UJPuhJ K\~JÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J mPuj, FaJ oMxKuo KmPvõ iotL~ IjMnNKf S

KmvõJPxr Skr k´KfKâ~J xOKÓ TPrPZÇ @orJ oPj TKr xÄKväÓ xmJr xm iPotr k´Kf vs≠JvLu FmÄ xyjvLu yS~J Kmvõ vJK∂r \jq \ÀKrÇ KfKj mPuj, KmvõjmL yprf ßoJyJÿh (x.) Fr \Lmj KjP~ xŒNet CP¨vq k´PeJKhfnJPm KogqJ fgq KhP~ @PoKrTJ~ YuKó© KjKotf yP~PZ FmÄ fJ IjuJAPj k´TJKvfS yP~PZÇ @orJ Fr fLms KjªJ FmÄ k´KfmJh \JjJKòÇ IKmuP’ FA YuKó© KjKw≠ TrJ FmÄ KjotJfJ S k´YJreJTJrLPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf pMÜrJÓs xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJj UJPuhJ K\~JÇ Vf 23 \Mj pMÜrJPÓs oMKÜ kJS~J ÈAPjJPx¿ Im oMxKuo' jJPor YuKó©Ka A≤JrPjPa ZKzP~ kzPu xŒ´Kf oiqk´JPYq mqJkT KmPãJn ÊÀ y~Ç KuKm~J S KovPr AxuJok∫LrJ pMÜrJPÓsr hNfJmJPx yJouJ YJuJ~Ç rPTa yJouJ~ Kjyf yj KuKm~J~ pMÜrJPÓsr rJÓshNf KâPˆJlJr KˆPnjxxy YJr \jÇ

dJTJ, 17 ßxP¡’r : KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuPZj, \jk´vJxjPT ±Äx TrJr \jq oyLCK¨j UJj FT\j KmfKTtf mqKÜ KyPxPm KYK¤f yP~ @PZjÇ xMKk´o ßTJat fJr xÄxh xhxqkh mJKfu TPr KhP~KZuÇ xÄxh xhxq KyPxPmS KfKj k´vKú m≠Ç KfKj, F rTo FT\j KmfKTtf mqKÜPT xrTJPrr èÀfôkNet oπeJuP~r hJK~fô KhP~ k´iJjoπL \jVPer xPñ fJoJvJ TrPZ mPu @orJ oPj TKrÇ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr \JfL~ ßk´xTîJPm \JfL~fJmJhL xJÄÛíKfT hPur CPhqJPV È@S~JoL uLPVr hMjtLKfPf ßhCKu~J ßhv: xÄv~ @VJoL KjmtJYj' vLwtT FT @PuJYjJ xnJ~ UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj @PrJ mPuj, k∞JPxfá k´TP·r hMjtLKfr \jq ‰x~h @mMu ßyJPxj khfqJV TrPuS fJr ßTJŒJKj xJPTJr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJ˜lJ lJÀT ßoJyJÿhPT FmJr oπL TrJ

KmvõmqJÄPTr xJPg uKmÄFr \jq hMA CkPhÓJ S~JKvÄaPj dJTJ, 17 ßxP¡’r : k∞J ßxfá KjP~ KmvõmqJÄPTr xPñ uKmÄFr CP¨Pvq k´iJjoπLr hMA CkPhÓJ S~JKvÄaj ßVPZjÇ xrTJr S KmvõmqJÄPTr aJjJkPzPjr \a UMuPfA fJPhr FA xlr mPu \JjJ ßVPZÇ \jk´vJxj CkPhÓJ FAY Ka AoJo S @∂\tJKfT xŒTt Kmw~T CkPhÓJ c. VSyr Kr\nL Vf 16 ßxP¡’r rJPf FKoPrax F~JrSP~P\r Kj~Kof lîJAPa S~JKvÄaPjr CP¨Pv dJTJ ZJPzjÇ ßmv T'Khj iPr hMA CkPhÓJr S~JKvÄaj xlr KjP~ dJTJ~ @PuJYjJ YuKZuÇ @VPˆr ßvw KhPT hLWt S~JKvÄaj xlr ßvPw dJTJ~ KlPr F oJPxr ÊÀPf @TK˛T KhKuä xlr TPrj c. VSyr Kr\nLÇ ßx xo~ fJr xPñ KZPuj Igt CkPhÓJ c. oKxCr ryoJjÇ k∞J ßxfár IgtJ~Pj KmvõmqJÄTPT ßlrJPjJr vft kNrPe Igt CkPhÓJr khfqJV KjP~ pUj dJTJ~ pUj ß\Jr \·jJT·jJ YuKZu fUj

fJrJ xm KTZMPT hNPr ßbPu ßZJPaj KhKuär kPgÇ ßxUJPj Kfj Khj TJKaP~PZjÇ TJr xPñ KT TgJ yP~PZ fJ ßUJh dJTJr krrJÓs h¬rS \JjPf kJPrKjÇ KhKuä ßgPT KlPr oKxCr ryoJj fJr khfqJPVr è†j CKzP~ KhP~ kJfiJ fJr KmÀP≠ ßTJj IKnPpJV ßjA mPu hJKm TPrjÇ vKjmJr @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TJptKjmtJyL TKoKar xnJ~ Igt CkPhÓJPT ZMKaPf kJbJPjJ FmÄ IgtoπLPT xKrP~ ßh~Jr krJovt @PxÇ Imvq k´iJjoπL F KjP~ jLrm KZPujÇ CkPhÓJr khfqJV KTÄmJ ZMKa ZJzJ KmvõmqJÄT KTnJPm IgtJ~Pj KlrPm- fJ ßhUJr IPkãJ~ dJTJÇ Imvq IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf 10 KhPjr \jq dJTJ ßZPzPZjÇ KfKj YLPj ßVPZjÇ ßxUJPj k∞J ßxfár IgtJ~j KjP~ YLPjr xPñ @PuJYjJr TgJÇ ßlrJr kPg k´Y§ oJjKxT S vJrLKrT YJPk gJTJ IgtoπL KYKT“xJS TrJPmjÇyP~PZÇ KfKj mPuj, \jVePT ßiÅJTJ KhPfA k´iJjoπL oKπxnJ rhmhu TPrPZjÇ \jVPer KY∂J fJPhr oJgJ~ ßjAÇ vKjmJr jfáj oπLPhr h¬r mμPjr kJvJkJKv kMrPjJ TP~T\j oπLr h¬Pr rhmhu @jJ y~Ç FPf xJyJrJ UJfájPT ˝rJÓs oπeJu~ ßgPT xKrP~ ßaKuPpJVJPpJV oπeJuP~ kJbJPjJ yP~PZÇ @r ˝rJÓs oπeJuP~r hJK~fô ßkP~PZj jfáj oπL oKyC¨Lj UJj @uoVLrÇ k∞J ßxfá, ßv~JrmJ\Jrxy KmKnjú ßãP© ÈmqgtfJr' krS IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfPT myJu rJUJ~ xrTJPrr xoJPuJYjJ TPrj KfKjÇ ßoJvJrrl mPuj, ßv~JrmJ\Jrxy yuoJTt Igt ßTPuïJKrr WajJr kr ßhPvr oJjMw @vJ TPrKZu- IgtoπL khfqJV TrPmj IgmJ Ijq oπeJuP~ fJPT xKrP~ ßh~J yPmÇ ßhUJ ßVu, FPfJ IKnPpJPVr krS fJPT ˝kPhA rJUJ yP~PZÇ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj @VJoL KjmtJYj IjMÔJPjr hJKm \JKjP~ ßoJvJrrl mPuj, KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPu @S~JoL uLPVr Umr gJTPm jJÇ ßx\jq fJrJ xÄKmiJj xÄPvJij TPr huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TrPf YJ~Ç YuoJj @PªJuj ß\JrhJr TrPf \jVePT GTqm≠ yS~JrS @øJj \JjJj KfKjÇ xÄVbPjr xnJkKf Fo Fo ßoymMr ryoJPjr xnJkKfPfô @PuJYjJ xnJ~ IjqPhr oPiq KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @ j o FyZJjMu yT Kouj, ˝JiLjfJ ßlJrJPor xnJkKf @mM jJPxr oMyJÿh rJyoJfáuäJy, xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ßoJöJPÿu ßyJPxj vJyLj mÜmq rJPUjÇ

HIJKILMNOJPIMQMRSLTUVIUJWXLYZ[INL\MKL ]MJO^Z_NL`abI]ULcLYKIJ_dL `MefgL M\hiIOKjkL MbMlfL MbUIkL mnIMJMQL MbMlfL MbUIkL oI]pL MbMlfL MbUIkL MVlONUL MbMlfL MbUIkL YZI]ObfL TJMaO\QL MoM\SUIKLlNnLMbUIkLTqrIfdULMbMlfKkLqrIslLtquIJvLcLqwvxKyLMbUIkL]NOaMmMNfLMQbLfzLMKOJ]NkLOUOfQOJefLtq{IivLbIOVL |I\IKyLMbUIkL}iI\dL t\IOlKLlNnyLMbUIkLYOiefLTV]UfLMUO~OJLMbUIKL[KRIqkL`efIKMYZMNsKLMfiIKL€LtHIYMNLMVgOfONL VnIVUIiL ]NOb~L \KOQL `O[O_L |I\IKL UO‚I^L YIOVNykL MVgMf_L MUMfOlNM_YL tMVgMf_L NI^MK\SƒL cL NnIoIKIQI]Ol_NL `„L TKMlO…g_NL`lL`LMVgMfg_LMUMfOlNykL]sc]]`LLNI^MK\O[KLlNnLTKMUOajLYIKMJfL`V†LSIO[KLYMKVIOKKLlNnLmnIMJMQL YIKMJfkLqrNUK_vYLMa\QIOK_NkL~zOaefLMbUIkL~zOaefLMbMlfKkLHIYNIKLsYKLMNbdK_vQLHIYNIKLYMKVIOKKLLV‡ˆcV‡ˆIL HISƒviLqulNO[KL}LJILVIVIKLlNnLOUOfQOJefLMbUILt`QaIKMQLMKOQMfbLHmL`LMVgMf_LMUMfOlNLHKLTUOfpLYIKUNykL MaOYIOJfLcLUK\IKvLHMmUIKO[KL}LSIO[KLYMKVIOKKLlNnLMbUIkLMJMN~IKLHmLMKMQMl}NLt‰JvdiL\IOlKLlNnLMbUIyŠL

OafL`abI]ULcL‹NLUJUnIKLlNnLYKIJ_d HIYMNL‚M[LTŒMafL\IadkLTQINL}L}bIKagImOfKLJIMU\LM\MqL VIL‹NLYMKO_I‰L\KOSLYIOKNLNILSIXOQLHIJKILHIYNIO\L HI]ONKLJI‰nOJLUIXIO‚nL\KOSLYIKVŠLHIJKILHIYNIKLlNnLUXlLM\MqL VIL‚ILHIYMNLHIYNIKLUI‰nJSLYMKO_I‰L\KOSL YIOKNLSIKLVnVq{nIL\OKLM[OSLYIKVŠLLHIJKILTafLMKMQmL}adIKkLHI]Mb`L`V†LVnI†\KIYfMUxKLVnVq{nIL\MKŠLL

HNnINnLOUVILcLYKIJ_dLUJWXL }OiQOmiIKLTVMNMmfUkLXIsMl†Lt}bIKŒIsMa†kLQnI„QadL`„LTfONefULUJUnIkLUIMbd†LTNIMf_L}LYOl_NL}adIKLTNiIyL `V†LmnIMJMQLJnIfIKUŠLYI}iIKLHVL`fMNdkLNIJLYMKVSdNkL]MJg^Z_NL]NUOY\_NLTXQ|LMKOYIfdL}LTQIONKLVnVq{nIL\KIŠLL

MR ZAKIR HOSSAIN BA ADVICE STUDIES, UK ]MJO^Z_NL`abI]lIK LLLLLLLLLLLLLLL OXIJLHMmOUKLUIO|L€LVŽOKKL\IOlKL`V† `UI]QIJL`„L]MJO^Z_NLfgI]VNIQOUKLUIO|L€€LVŽOKKL\IOlKLHMbSILKOiOŽŠ 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Regulated by OISC and Licensed by Office of Fair Trading

Unit 306A, E1 Business Centre, 7 Whitechapel Road, London E1 1DU Tel: 020 3176 4282, Fax: 020 7681 3102, Mobile: 07932 640699 E-mail: zakirlac@yahoo.co.uk | www.londonadvicecentre.org.uk


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 6

@KgtT UJPf xrTJrPT @rS @VJo KjmtJYPjr wzpπ YuPZ ” c. ßoJvJrrl oPjJPpJVL yPf muu KmvõmqJÄT dJTJ, 17 ßxP¡’r : mJÄuJPhPvr @KgtT UJPf xrTJPrr nëKoTJ kMjKmtPmYjJr @øJj \JKjP~PZ KmvõmqJÄTÇ KmPvw TPr mqJÄKTÄ UJPfr KmwP~ xrTJrPT @rS oPjJPpJVL yS~Jr krJovt KhP~PZ @∂\tJKfT F k´KfÔJjKaÇ KmvõmqJÄPTr oPf, mqJÄTèPuJr TJptâPo @rS ˝òfJ S k´KfPpJKVfJ KjKÁf TrPf yPmÇ @r FèPuJPT rJUPf yPm TPbJr j\rhJKrPfÇ F \jq IPmãeoNuT ImTJbJPoJ S KmPmYjJkNet Kj~πemqm˙J V´ye TrPf yPm xrTJrPTÇ Èhq ßVäJmJu KljqJK¿~Ju ßcPnukPo≤ KrPkJat : KrKgÄKTÄ hq ßrJu Im hq ߈a Aj KljqJ¿' vLwtT k´KfPmhPj Fxm ofJof \JKjP~PZ KmvõmqJÄTÇ 13 ßxP¡’r mOy¸KfmJr k´KfPmhjKa k´TJv TPrPZ k´KfÔJjKaÇ k´KfPmhPj KmvõmqJÄT V´ΔPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT oJyoMh oKyP~uKhPjr mrJf KhP~ muJ yP~PZ, @KgtT UJPf xrTJrPT TPbJr j\rhJKrr mqm˙J FmÄ xM˙ k´KfPpJKVfJ KjKÁf TrPf yPmÇ F KmwP~ xrTJr FUj ßp nëKoTJ kJuj TrPZ fJ xP∂Jw\jT j~Ç k´KfPmhPj muJ yP~PZ, EPer ßv´eLKmnJ\j, mPªJm˜Tre, kMj”xûJuj, KmKnjú mºár ßãP© mqJÄPTr kMÅK\ uKVú AfqJKh ßãP© mqJÄTèPuJPT ImvqA @∂\tJKfT oJj m\J~ rJUPf yPmÇ @r mqJÄTèPuJ fJ m\J~ rJUPZ KT jJ ßx Kmw~Ka ßhUnJu TrPf yPm xrTJrPTAÇ ßpj ßTJj xÄTPar xOKÓ jJ y~ FmÄ ßTJjnJPm fJ yPu fJ ßgPT xyP\ CfPr SbJ x÷m y~Ç k´KfPmhPj @rS CPuäU TrJ yP~PZ, xrTJPrr CKYf @KgtT ImTJbJPoJaJA kKrmftj TrJÇ Fr Cjú~j TrJÇ pJPf ßujPhj/EPer oJjxŒjú fgq @rS pgJpgnJPm kJS~J pJ~Ç F ZJzJ \jVPer ßxmJ V´yPer/k´JK¬r jLKf k´e~j, fJPhr @KgtT Cjú~Pj xyPpJKVfJ mOK≠r Kmw~Ka ßaTxA CkJP~ xŒjú yS~J CKYfÇ Fxm ßãP© \jVPer @V´Pyr Kmw~KaS ßhUJ CKYfÇ fPm ßxA xPñ k´KfPmhPj FaJS muJ yP~PZ, xm ßãP© j\rhJKr mJzJPf FmÄ k´fqã nëKoTJ rJUPf KVP~ ßpj mqJÄT, Fr V´JyT S @KgtT xMKmiJPnJVLPhr Skr FmÄ fJPhr TJptâPo IpJKYf y˜Pãk jJ TrJ y~Ç k´KfPmhPjr KmPväwe IÄPv muJ yP~PZ, rJÓsL~ oJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJ ßpxm ^áÅKTPf rP~PZ, ßpxm ^áÅKT ‰fKr TPr ßxèPuJr KmwP~S xrTJrPT oPjJPpJV KhPf yPmÇ KmPvw TPr ßpxm ßãP© hMmtu k´JKfÔJKjT TJbJPoJ S kKrPmv KmhqoJj ßxUJPj xrTJrPT oPjJPpJV KhPfA yPmÇ @r F

k´KfPmhPj Fxm ßãP© xrTJPrr Kj~Kof j\rhJKrr InJPm TL WPaPZ FmÄ j\rhJKrr k´nJPm TL xJluq kJS~J ßVPZ fJr ßmv T'Ka ChJyreS fáPu irJ yP~PZÇ Fxm mJÄuJPhPvr \jqS IjMxreL~Ç KmvõmqJÄPTr SA k´KfPmhPj TLnJPm Kmvõ\MPz @KgtT UJPf xÄTPar xOKÓ y~ FmÄ fJ ßgPT TLnJPm CfPr SaJ x÷m y~ fJr KTZM ChJyreS fáPu irJ yP~PZÇ FPf @KgtT k´KfÔJj S mJ\JPrr @TJr, @KgtT UJPf k´PmvJKiTJr, mqmyJr, hãfJ FmÄ ˙JK~Pfôr oJjhP§ F KmPväwe TrJ y~Ç @r xÄTaTJPu rJÓsKj~Kπf/oJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJ TL S TLnJPm nëKoTJ rJUPf kJPr ßx KmwP~ @PuJTkJf TrJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ fáPu irJ yP~PZ KYKu, KfCKjKx~J, msJK\u, YLj S hKãe ßTJKr~Jr ChJyreSÇ ßpèPuJPf rJÓsKj~Kπf mqJÄTèPuJ ßpoj TJptTr nëKoTJ ßrPUPZ, ßfoKj nëKoTJ ßrPUPZ ßmxrTJKr/mqKÜoJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJSÇ F ZJzJS KmKnjú @KgtT k´KfÔJj S ßZJa-mz ßTJŒJKjèPuJ TLnJPm xÄTa C•rPe TJ\ TPrPZ fJrS ChJyre fáPu irJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ KmvõmqJÄT oPj TPr, Fxm ChJyre èÀPfôr xPñA KmPmYjJ TrJ CKYfÇ ßhUJ CKYf Fxm ßãP© xrTJPrr nëKoTJ TL KZuÇ @r Fxm ßãP© rJ\QjKfT k´nJPmr Kmw~KaS uãeL~Ç

dJTJ, 17 ßxP¡’r : KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj IKnPpJV TPr mPuPZj xrTJr ßhPv @VJo KjmtJYj ßhS~Jr wzpπ TrPZÇ KfKj mPuPZj, ÈFA xrTJr xm ßãP© mqgtÇ hMjtLKf TPr fJrJ ßhPvr nJmoNKft jÓ TPrPZÇ FUj fJrJ huL~

mÜPmq UªTJr ßoJvJrrl FA IKnPpJV TPrjÇ Kjfqk´P~J\jL~ hsPmqr hJPor D±tVKf, KmhMq“-VqJx-kJKjr hJo mJzJPjJr k´KfmJPh KmFjKkr ßjfOfôJiLj 18 huL~ ß\Ja FA KmPãJn xoJPmPvr @P~J\j TPrÇ

xrTJPrr IiLPj kJfJPjJ KjmtJYj TPr @mJr ãofJ~ @xPf @VJo KjmtJYj ßhS~Jr wzpπ TrPZÇ' Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr KmPTPu rJ\iJjLr j~JkfiPj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPj 18 huL~ ß\JPar oyJjVr xojõ~ TKoKa @P~JK\f KmPãJn xoJPmPv k´iJj IKfKgr

c. ßoJvJrrl mPuj, mftoJj xrTJr uMParJ xrTJrÇ fJrJ ßhPvr xŒh KmPhPv kJYJr TPr IgtjLKfPT Kmkpt˜ TPrPZÇ hsmqoNPuqr D±tVKfPf oJjMw TPÓr oPiq @PZÇ IgY fJrJ KjmtJYPjr @PV mPuKZu hsmqoNuq xyjL~ kptJP~ rJUPmÇ 1996 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ KVP~ ßhvPT

FoKk cJ. oKfCPrr oOfáq ” xÄxh oMufKm dJTJ, 17 ßxP¡’r : aJñJAu-3 @xPjr FoKk cJ. oKfCr ryoJj oOfáqPf xÄxPh ßvJT k´˜Jm V´ye TrJ yP~PZÇ FTA xPñ ßrS~J\ IjMxJPr xÄxh oMufKm TrJ y~Ç Fr @PV @S~JoL uLPVr xÄxhL~ hPur ‰mbPTS Ikr FTKa ßvJT k´˜Jm V´ye TrJ y~Ç hMKa ßvJT k´˜Jm V´yPer @PVA @S~JoL uLPVr FoKkrJ mPuPZj, oKfCr ryoJPjr oPfJ FT\j KYKT“xPTr oOfáqPf ßhv-\JKf S oJjMPwr \jq IkNreL~ ãKf yP~ ßVuÇ ßvJT k´˜JPmr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuj, cJ. oKfCr ryoJPjr oOfáq @S~JoL uLPVr \jq ßpoj IkNreL~ ãKf FTA xPñ fJ WJaJAu FmÄ ßVJaJ ßhPvr

oJjMPwr \jqS mz ãKfÇ fJr oPfJ KYKT“xT pUj ßhPv @rS ßmKv ßmKv k´P~J\j fUj FA ãKf kMKwP~ ßj~Jr xMPpJV ßjAÇ KfKj mPuj, IxM˙fJ KjP~ WMrPuS fJr yJKx oMU ßhPU TUjS fJ ßmJ^J ßpPfJ jJÇ ßvU yJKxjJ mPuj, pUj ßxRKh @rPmr KTÄ l~xJu yJxkJfJPu KmPvwù KYKT“xT KyPxPm TJ\ TPrPZj fUj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr KjKÁf @vs~˙u KZPuj KfKjÇ fJr TJrPeA ßxRKh @rPm @S~JoL uLPVr vJUJ Vbj TrJ x÷m yP~KZu mPu ˛OKfYJre TPrj k´iJjoπLÇ KfKj mPuj, ßxRKh @rPm KfKj ßoJaJ IPïr ßmfj ßkPfjÇ fJrkPrS ßhPv KlPr @xJr @TáufJ KZuÇ KmPvõr

KmKnjú ßhPv TJ\ TPrS ßvw kpt∂ ßhPvr oJjMPwr TJPZ KlPr @PxjÇ KmjJ k~xJ~ KYKT“xJ KhP~PZj fJr FuJTJr \jVePTÇ @PuJYjJr xN©kJf TPrj cJ. oKfCr ryoJPjr KvãJ \LmPjr mºá ˝J˙q k´KfoπL cJ. oK\mMr ryoJj lKTrÇ IjqJPjqr oPiq ßvJT k´˜JPmr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ cJ. oKfCr ryoJPjr \Lmj S TPotr KmKnjú KhT fáPu iPrj h¬rKmyLj oπL xMrK†f ßxjè¬, kJa S m˘oπL @mhMu uKfl KxK¨TL, UJhqoπL c. @mhMr rJöJT, KYl ÉAk CkJiqã @mhMx vyLh, @mhMu oKfj UxÀ, TJoJu @yPoh o\MohJr, cJ. ßoJ. @oJjMuJä y S cJ. ßoJ. KxrJ\Mu @TmrÇ

hMjtLKfPf YqJKŒ~j TPrKZuÇ FmJr fJrJ k∞J ßxfá k´TP· hMjtLKf TPr @∂\tJKfTnJPm mJÄuJPhvPT ßy~ TPrPZÇ KmhMqPfr hJo Z~ hlJ mOK≠r \jq xrTJPrr ÃJ∂ jLKfr xoJPuJYjJ TPr xJPmT FA oπL mPuj, TáAT ßr≤Ju S ßr≤Ju kJS~Jr käJ≤ ˙JkPjr TJrPe KmhMqPfr C“kJhj mq~ ßmPzPZÇ Fxm I˙J~L KmhMq“ k´TP·r \jq xrTJrPT 35 yJ\Jr ßTJKa aJTJ nftMKT KhPf yP~PZÇ FnJPm fJrJ hJ~oMKÜr @APjr @SfJ~ TáAT AjTJo TrPf KmhMqPfr hJo hlJ~ hlJ~ mJKzP~ \jVPer kPTa ßgPT Igt uMa TrPZÇ IgY 35 yJ\Jr ßTJKa aJTJ nftMKTr Igt KhP~ jfáj KmhMq“PTªs ˙Jkj TrJ yPu Kfj-YJr yJ\Jr ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj TrJ ßpfÇ oKπxnJ xŒ´xJrPer xoJPuJYjJ TPr ßoJvJrrl mPuj, \jVPer hOKÓ Ijq© xKrP~ KjPf k´iJjoπL oKπxnJ~ kKrmftj FPjPZjÇ oKπxnJ kKrmftj TPr xrTJPrr cMm∂ ßjRTJPT CbJPjJ pJPm jJÇ KjhtuL~ xrTJPrr hJKmPf @PªJuPjr \jq xmJAPT k´˜MKf ßjS~Jr @øJj \JKjP~ KmFjKkr FA ßjfJ mPuj, ÈFA xrTJPrr TJZ ßgPT hJKm @hJ~ TrPf yPu @PªJuPjr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ @orJ xJrJ ßhPv \jVePT xŒOÜ TPr mOy•r @PªJuPjr k´˜MKf KjKòÇ \jVePT KjP~ ßhvPj©L @PªJuPjr TotxNKY ßWJweJ TrPmjÇ' oyJjVr KmFjKkr @øJ~T xJPhT ßyJPxj ßUJTJr xnJkKfPfô IjMKÔf KmPãJn xoJPmPv IjqPhr oPiq mÜmq ßhj xyxnJkKf ßxKuoJ ryoJj, ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ l\uMr ryoJj kau, pMVì oyJxKYm @oJj CuäJy @oJj, KmùJj S k´pKM ÜKmw~T xŒJhT @ j y @UfJr ßyJPxj, ß˝òJPxmT hPur xJÄVbKjT xŒJhT vKlCu mJrL mJmM, ZJ©hu xnJkKf @mhMu TJPhr nMÅA~J \MP~u k´oMUÇ

dJTJ~ Kc-8 xPÿuj : YJr xhxq rJPÓsr IÄvV´ye KjKÁf xJÄmJKhT hŒKf yfqJr WajJ~ jfáj ˝rJÓsoπLr vïJ dJTJ, 19 ßxP¡’r : Kv·oπL KhuLk mzá~J \JKjP~PZj, dJTJ~ IjMKÔfmq Kc-8 Kv· xyJ~fJ Kmw~T oπL kptJP~r xPÿuPj jJAP\Kr~J, ArJj, fárÛ S APªJPjKv~J IÄvV´yPer Kmw~Ka KjKÁf TPrPZÇ Fr kJvJkJKv oJuP~Kv~J, Kovr S kJKT˜JPjr IÄvV´ye YNzJ∂ TrPf TNaQjKfT f“krfJ YJuJPjJ yPòÇ xPÿuPj Fxm ßhvS IÄvV´ye TrPmÇ Vf 18 ßxP¡’r oñumJr xTJPu Kv· oπeJuP~ xPÿuj @P~J\Pjr \jq VKbf TKoKar xnJ~ KfKj F TgJ \JjJjÇ Kv· oπeJuP~r \jxÄPpJV vJUJ ßgPT F fgq \JjJPjJ yP~PZÇ Kv·oπL mPuj, Kv· Kmw~T oπL kptJP~r F xPÿuj @P~J\Pjr lPu ßhPvr ßmxrTJKrUJPfr CPhqJÜJrJ KmPvwnJPm uJnmJj yPmÇ Fr oJiqPo Kc-8 xhxq rJÓsèPuJr oPiq mqmxJK~T xŒTt ß\JrhJr yPmÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr Kv·UJPf Kc-8 xhxq rJÓsèPuJ ßgPT ßaTxA S kKrPmvmJºm k´pMKÜ y˜J∂Prr xMPpJVS xOKÓ yPmÇ xrTJKr-ßmxrTJKr IÄvLhJKrPfô xPÿuj xlunJPm mJ˜mJ~j TrPf @øJj \JjJj oπLÇ xnJ~ \JjJPjJ y~, xPÿuPj Kv·oπL ZJzJS ßTJPjJ ßTJPjJ Kc-8 xhxq rJÓs ßgPT AKfoPiq ßmxrTJKr CPhqJÜJ k´KfKjKihu IÄvV´yPer KmwP~ AKfmJYT xJzJ kJS~J

ßVPZÇ SwMi Kv·xy xPÿuPjr 12Ka aJÛPlJPxtr xnJ~ KmKnjú ßhPvr ßmxrTJKr CPhqJÜJPhr mqJkTyJPr IÄvV´yPer Kmw~Ka KjKÁf TrPf f“krfJ YuPZÇ F uPãq Kv· oπeJu~ ßgPT xÄKväÓ ßhvèPuJPf ImK˙f mJÄuJPhPvr rJÓshNPfr oJiqPo FmÄ FlKmKxKx@A ßgPT ßxxm ßhPvr Kv· mKeT xÄVbjèPuJPT kMjrJ~ @oπe \JjJPjJ yPm mPu xnJ~ Kx≠J∂ ßj~J y~Ç

˝rJÓs oπeJu~ ßgPT UªTJr ßoJvfJPTr ZKm IkxJre dJTJ, 19 ßxP¡’r: ˝rJÓs oπeJuP~r xnJTã ßgPT xJPmT ßk´KxPc≤ UªTJr ßoJvfJT @yPoPhr ZKm jJKoP~ ßluJ yP~PZÇ Vf 18 ßxP¡’r xTJu xJPz 11aJr KhPT ZKmKa IkxJre TPrj ˝rJÓs oπeJuP~r CkxKYm UJ\J Ko~JÇ oπeJuP~r TP~T TotYJrL fJPT F TJP\ xyJ~fJ TPrjÇ Kmw~Ka xŒPTt \JjPf YJAPu UJ\J Ko~J \JKjP~PZj, @oJr ßpJVhJPjr IPjT Khj kr ZKmKa j\Pr FPxPZÇ fJA ZKmKa IkxJre TruJoÇ @Ko oPj TKr, xrTJPrr ßTJj oπeJuP~ \JKfr \jPTr UMKjr ZKm gJTPf kJPr jJÇ FaJ IjqJ~Ç ˝rJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, oπeJuP~r xnJTPã FT kJPv ˝JiLjfJr kr ßgPT F kpt∂ xm ˝rJÓsoπL FmÄ ˝rJÓs xKYmPhr ZKmxy TJptTJu rP~PZÇ

dJTJ, 19 ßxP¡’r : xhq KjP~JVk´J¬ ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJTJP§r WajJ~ KjP\ vKïf S hM”KUf mPu o∂mq TPrPZjÇ F yfqJTJ§Ka \JfL~ \LmPj FTKa hM”U\jT WajJ mPu CPuäU TPrj KfKjÇ IkrJiLPhr KmYJr TrJr mqJkJPr xrTJPrr hO| k´KfùJr TgJS KfKj \JjJjÇ Vf 18 ßxP¡’r hMkMr ßxJ~J 12aJ~ rJ\JrmJV kMKuv uJAj ˛OKf˜P÷ vyLh kMKuv xhxqPhr ˛OKfPf vs≠J KjPmhj ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm Fxm TgJ mPuPZj jfáj ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLrÇ Vf 11 ßlmsΔ~JKr rJ\iJjLr kKÁo rJ\JmJ\JPrr nJzJ mJxJ~ UMj yj oJZrJXJ ßaKuKnvPjr mJftJ xŒJhT xJVr xrS~Jr S fJr ˘L FKaFj mJÄuJr KxKj~r KrPkJatJr ßoPyÀj ÀKjÇ krKhj xTJPu kMKuv SA mJxJ ßgPT

xJÄmJKhT hŒKfr rÜJÜ uJv C≠Jr TPrÇ F mqJkJPr ßvPrmJÄuJ gJjJ~ ÈIùJf kKrY~' mqKÜPhr @xJKo TPr FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrj Kjyf ÀKjr nJA jSPvr @uo ßrJoJjÇ ßvPrmJÄuJ gJjJ kMKuPvr TJZ ßgPT oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr (KcKm kMKuv) TJPZ oJouJr fhP∂r hJK~fô ßh~J y~ k´gPoÇ fhP∂r ßTJj IV´VKf jJ gJTJ~ ßhv KmPhPv xoJPuJYjJr FTkptJP~ Vf 28 ßlmsΔ~JKr Có @hJuPf FT Kra @Pmhj TrJ y~Ç @hJuf 22 oJYt oPiq xJVr-ÀKj yfqJTJP§r WajJ~ fhP∂r IV´VKf k´KfPmhj \oJ ßh~Jr \jq kMKuPvr @AK\PT KjPhtv ßhjÇ Vf 20 oJYt IV´VKf k´KfPmhj @hJuPf \oJ ßh~J y~Ç F k´KfPmhj ßhPU @hJuf IxP∂Jw k´TJv TPrj FmÄ KcKx-KcKm oKjÀu S oJouJr fh∂ TotTftJ rKmCu @uoPT 18 FKk´u mMimJr fum TPrjÇ 18 FKk´u fJrJ

@hJuPf yJK\r yP~ mqgtfJr hJ~ ˝LTJr TPrjÇ Frkr oJouJKa KcKm ßgPT rqJPm y˜J∂Prr \jq kMKuPvr @AK\PT KjPhtv ßhj @hJufÇ fhP∂r hJK~fô kJS~Jr kr ÊÀPfA xJÄmJKhT hŒKfr uJv 26 FKk´u Tmr ßgPT CP•Juj TPr kMjrJ~ o~jJfh∂ TPrÇ 29 ßo KÆfL~ hlJ o~jJfh∂ KrPkJat kJ~Ç ßxUJj ßgPT ßTJj IV´VKfr Umr \JjJPf kJPrKj rqJmÇ Frkr KjyfPhr KcFjF ßaPˆr \Pjq joMjJ kJbJ~ pMÜrJPÓsÇ fJPfS FUj kpt∂ ßTJj hOvqoJj IV´VKf y~Kj fhP∂Ç FrA ßk´ãJkPa Vf 13 ßxP¡’r mOy¸KfmJr FT xoJPmv ßgPT xJÄmJKhT ßjfJrJ hJKm ßfJPuj- jfáj ˝rJÓsoπL KyPxPm oyLC¨Lj UJj @uoVLPrr k´go TJ\ yS~J CKYf xJVr-ÀKjr UMKjPT irJÇ F KmwP~ hOKÓ @Twte TrPu oπL mPuj, Kmw~Ka KjP~ @Ko KjP\ vKïf S hM”KUfÇ


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

kJxPkJat IKlx ßgPT uãJKiT kJxPkJat YMKr ” A≤JrPkJuPT KYKb dJTJ, 17 ßxP¡’r : dJTJr @VJrVÅJSF kJxPkJat IKlPxr ßVJcJCj ßgPT YáKr yP~ ßVPZ KmPhv ßgPT @jJ uãJKiT ßoKvj KrPcmu kJxPkJat (Fo@rKk)Ç F WajJ~ 21 \Mj FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yPu 14 @Vˆ fJrJ KrPkJat KhP~PZÇ FKhPT kJxPkJat IKlx ßgPT YáKr pJS~J kJxPkJPatr j’r ˝rJÓs oπeJu~ S ßVJP~ªJ h¬Pr xrmrJy TrJ yPu xÄKväÓ TfOtkã SA kJxPkJat j’rèPuJ ÈxJntJr uT' TPr KhP~ fJ @∂\tJKfT kMKuv xÄ˙JPT (A≤JrPkJu) KYKb KhP~PZÇ KT∂á ßpxm j’Prr kJxPkJat YáKr ßVPZ mPu TftOkã hJKm TrPZ ßx xm j’Prr IPjT kJxPkJatA @mJr KmKnjú mqKÜr jJPo AxMq yS~J~ ßuJT\j k´fJKrf S y~rJKjr KvTJr yPòjÇ FojKT xrTJr ßoJaJ IÄPTr rJ\˝S yJrJPòÇ F WajJ~ gJjJ~ 11 \Pjr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TrJ yPuS ßjkgq jJ~TrJ rP~ ßVPZ irJPZÅJ~Jr mJAPrÇ FojKT xÄKväÓ kJxPkJat IKih¬Prr IxJiM TotTftJ-TotYJrLrJ rP~ ßVPZj khtJr @zJPuAÇ ßUÅJ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, Vf 8 \Mj oofJ\ ßmVo, ßVJumJyJr S ‰x~h CuäJy jJPo 3 ßrJKyñJ SorJy kJuPjr jJPo ßxRKh @rm pJS~Jr kPg vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr FxKm kMKuPvr yJPf @aT yjÇ fJPhr kJxPkJat Fo@rKk FmÄ pgJpgnJPm yP~PZ mPu kMKuv fhP∂ \JjPf kJPrÇ fPm kJxPkJPat CKuäKUf jJo KbTJjJ ná~J FmÄ fJrJ mqJÄPT ßTJPjJ aJTJ \oJ ßhjKjÇ FojKT fJrJ kJxPkJPatr ßTJPjJ @PmhjS TPrjKj FmÄ kMKuKv fh∂S y~KjÇ F WajJ~ KmoJjmªr gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ yPu kMKuv S ßVJP~ªJrJ fhP∂ ßjPo \JjPf kJPrj kJxPkJat IKlPxr

FTJKiT IxJiM ˆJl, asJPnu FP\K¿r ßuJT\j S hJuJuPhr xyJ~fJ~ ßVJcJCj ßgPT YáKr pJS~J kJxPkJat ßrJKyñJ S jJjJ irPjr IkrJiLPhr yJPf pJPò ßoJaJ IÄPTr aJTJr KmKjoP~Ç F Im˙J~ kJxPkJat IKih¬r ßgPT Vf 11 \MuJA xrTJPrr KmKnjú h¬Pr k© KhP~ Fo@rKk S Fo@rKn k´TP·r ßVJcJCj ßgPT 1 uJU 2 yJ\Jr 228Ka kJxPkJat YáKr pJS~Jr TgJ \JjJPjJ y~Ç FrkrA FxKm S AKoPV´vPj SA j’Prr kJxPkJatèPuJ xJntJPr uT TPr ßh~J y~Ç FTAxPñ SAxm j’Prr kJxPkJPatr mqJkJPr kMKuv xhr h¬r ßgPT A≤JrPkJuPT KYKb KhP~ \JjJPjJ y~Ç A≤JrPkJu ßgPT SA j’Prr kJxPkJatiJrL TJCPT KmPvõr ßp ßTJPjJ ßhPv ßkPuA @aT TrJr \jq mJftJ ßh~J yP~PZÇ IjqKhPT, kJxPkJat IKih¬Prr ßVJcJCj ßgPT KmkMu kKroJe kJxPkJat YáKr pJS~Jr TgJ 11 \MuJA muJ y~Ç Fr oJ© 2 Khj kr 13 \MuJA dJTJ~ xMAKcv hNfJmJPx Totrf lJr\JjJ A~JxKoj S 5 Khj kr 16 \MuJA ßoJ” xJuJCK¨j jJPo FT mqKÜPT SA j’Prr oiq ßgPT hMKa j’Prr kJxPkJat AxMq TrJ y~Ç KmPhv pJS~Jr CP¨Pv KmoJjmªPr ßVPu FPhr @aPT ßh~J yPu WajJ \JjJ\JKj y~Ç xN© @PrJ \JjJ~, F WajJ~ ßfJukJz ÊÀ yPu fh∂ TKoKa VbPjr kr ßhRz^ÅJk ÊÀ y~Ç F Im˙Jr oPiq ÈßYJrYâ' ßVJkPj rJPfr IºTJPr YáKr pJS~J kJxPkJPatr oiq ßgPT kptJ~âPo 2 yJ\Jr/5 yJ\Jr TPr kJxPkJat ßVJcJCPj ßrPU @xJ ÊÀ TPrÇ fUj kJxPkJat IKih¬r xÄKväÓ oyPu ÈYáKr pJS~J kJxPkJPatr oiq ßgPT' KTZá kJxPkJat UÅPM \ kJS~J ßVPZ

oPot FTJKiT KYKb ßh~Ç fPm xJntJr uPTr kr A≤JrPkJPu 1 uJU 2 yJ\Jr 228Ka kJxPkJat j’r YPu pJS~J~ kr ßYJrJA kJxPkJat kJS~J ßVPZ hJKm TrJ yPuS @∂\tJKfTnJPm SAxm kJxPkJat V´yePpJVq j~Ç FojKT SAxm j’Prr kJxPkJat myjTJrL @APjr hOKÓPf IkrJiLÇ AKoPV´vj xJntJr uT S A≤JrPkJu SAxm j’Prr kJxPkJatiJrLPT TJPuJ fJKuTJnáÜ ÈuT' TPr ßh~J~ k´fJrTPhr oJiqPo kJxPkJat KjP~ KmPhv pJS~Jr k´JÑJPu KmoJjmªr k´J~A ßuJT\j @aT S y~rJKjr KvTJr yPòjÇ IgY KmPhv ßgPT ZJKkP~ @jJ Fxm kJxPkJat pJrJ ßoJaJ IÄPTr aJTJ~ IQminJPm KmfKTtf ßuJT\Pjr jJo KbTJjJ S ZKm mKxP~ xrmrJy TrPZ fJrJ rP~ pJPò irJPZÅJ~Jr mJAPrÇ FKhPT kMPrJPjJ kJxPkJat jfáj (Fo@rKk) TrPf KVP~S Kmz’jJr ToKf ßjAÇ Kj~o IjMpJ~L Fo@rKk kMPrJPjJ kJxPkJPatr jJo KbTJjJ, \jì fJKrU IjMpJ~L yS~Jr TgJ gJTPuS IPjT ßãP©A Fr mqfq~ WaPZÇ jJo S \jì fJKrU mhu TPr ßh~J~ SAxm jfáj kJxPkJat KjP~ KmoJjmªPr KVP~ mJKz KlrPf yPò IPjTPTAÇ kPr @mJr mqJÄPT aJTJ \oJ KhP~ SAxm mqKÜPhr jfáj TPr kJxPkJat TrPf yPòÇ Ikr FTKa xN© oPf, FTJKiT ßVJP~ªJ xÄ˙J FA IKih¬Pr pJrJ kJxPkJat VJP~Pmr xPñ xŒOÜ gJTPf kJPrj Foj ßmv TP~T\Pjr ßoJmJAu ßlJj FrA oPiq asqJKTÄ TPrPZÇ fJrJ KjP\Phr oPiq @uJk TPr Fr hJ~ FxKm kMKuv S hJuJuPhr Skr YJkJPjJr kKrT·jJ TrPZ mPu ßVJP~ªJPhr TJPZ k´oJe rP~PZÇ

oMKÜpMP≠r kPãr S KmkPãr vKÜr KmnJ\j ßvw TrPf yPm : TJoÀu dJTJ, 17 ßxP¡’r : @Aj k´KfoπL IqJcPnJPTa TJoÀu AxuJo mPuPZj, ˝JiLjfJr YJr hvT kPrS FUPjJ @oJPhr oMKÜpMP≠r kPãr S KmkPãr vKÜr KmnJ\j ßvw y~KjÇ @orJ pfKhj jJ fJ KYrfPr ßvw TrPf kJrPmJ ffKhj @oJPhr TJK–ãf xJluq @xPm jJÇ @r FA hMA vKÜr KmnJ\j KYrfPr ßvw TrJr FTKa oJ© kg pM≠krJiLPhr KmYJr TrJÇ KfKj mPuj, oMKÜpMP≠r kPãr S KmkPãr vKÜr KmnJ\j KYrfPr ßvw jJ yPu TJK–ãf xJluq I\tj x÷m j~ Ç Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr dJTJ KrPkJatJxt ACKjPaf KbTJjJ FTJ•r mJÄuJPhv @P~JK\f Èmñmºár ßjfOPfô rPÜ IK\tf mJÄuJPhv-FTJ•Prr WJfTPhr Ikf“krfJ' vLwtT @PuJYjJ xnJ~ KfKj F o∂mq TPrjÇ TJoÀu mPuj, mftoJj xrTJPrr YfágtmJPrr oPfJ oKπxnJr xŒ´xJre KjP~ pJrJ xrTJPrr xoJPuJYjJ TrPZ fJrJ ßmJTJr ˝PVt mJx TrPZÇ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkPT AKfmJYT rJ\jLKfPf @xJr @øJj \JKjP~ @Aj k´KfoπL mPuj, @PªJuj TrJr ãofJ @kjJPhr ßjAÇ AKfmJYT rJ\jLKfr KhPT @xMjÇ KjmtJYj xrTJr TPr jJ KjmtJYj TPr TKovjÇ KTnJPm KjmtJYj TKovjPT vKÜvJuL TrJ pJ~ ßxA TJ\ TKrÇ xÄxPh @xMj, @PuJYjJ TÀjÇ F xo~ xrTJPrr KmKnjú xlufJ CPuäU TPr TJoÀu AxuJo mPuj, FTKa xrTJr vfnJV xlu yPf kJPr jJÇ mftoJj xrTJrPrS KTZM mqgtfJ @PZÇ KT∂á xrTJPrr xlufJr kJuäJ IPjT nJKrÇ xÄVbPjr xnJkKf F ßT Fo l\uMu yPTr xnJkKfPfô @PrJ CkK˜f KZPuj @mJyjL KuKoPaPcr ßY~JroqJj ßvU ßoJ. \JyJñLr, TíwT uLPVr xyxnJkKf Fo F TKro S mñmºá xJÄÛíKfT ß\JPar nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT IÀe xrTJr rJjJÇ

p Page 7

k´iJjoπL TjqJr TJjJKc~ kJxPkJat \P»r è\m ” I˝LTJr TrPuj kMfáu KjC A~Tt, 17 ßxP¡’r: xŒsKf xÄmJh oJiqPo k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TjqJ xJ~oJ S~JP\h kMfáPur TJjJcJr kJxPkJat mJKfu TrJr Umr k´TJKvf yP~PZÇ Fr ßk´KãPf xJ~oJ S~JP\h kMfáu \JKjP~PZj, TJjJcL~ xrTJr fJr kJxPkJat \» TPrKjÇ KfKj mPuj,

@oJPhr KjP~ è\m ZzJPjJ yPòÇ 14 ßxP¡’r ÊâmJr xJ~oJ S~JP\h kMfáu ACKjPxPlr FTKa ‰mbPT ßpJV KhPf KjCA~PTt FPu F k´xPñ xJÄmJKhTrJ fJr k´KfKâ~J \JjPf YJjÇ F xo~ kMfuá ßyPx mPuj, ÈßnKr èc ßTJPÁj, Kmw~Ka kKrÏJr yS~J k´P~J\jÇ @Ko KjCA~Tt ßgPT TJjJcJ pJKòÇ pKh kJxPkJatA \» y~ fJyPu ßxUJPj

pJKò KTnJPm?' kMfáu mPuj, TP~TKa xÄmJh oJiqPo xrTJPrr vLwt kptJP~r kJKrmJKrT xhPxqr kJxPkJat \P»r ßp Umr k´TJKvf yP~PZ fJPf \joPj xPªPyr CPhsT yP~PZÇ Fr kKrPk´KãPf ¸ÓnJPm muPf YJA ßp, TJjJcJ~ @orJ hLWtKhj iPr @KZÇ @oJPhr ßãP© Foj KTZM WPaKj, pJ KjP~ xPªPyr KTZM @PZÇ kMfáu mPuj, @oJPhr KhPT IPjPTA xPªPyr fLr ZMzPZjÇ fJPhr CP¨Pv mum, @oJPhr KjP~ Ikk´YJr TPr ßTJj uJn ßjAÇ F KmwP~ ßTJj KTZM KrPkJat TrPf yPu @oJPhr xPñ TgJ mPuA fJ TrJ CKYfÇ \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr ˙J~L k´KfKjKi rJÓshNf @mhMu ßoJPojS Ikr FT IjMÔJPj CkK˙f xJÄmJKhTPhr xPñ Kmw~Ka KjP~ TgJ mPujÇ rJÓshNf @mhMu ßoJPoj F xo~ \JjJj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr \JoJfJ oJvÀr ßyJPxj mftoJPj TJjJcJPfA Im˙Jj TrPZjÇ KfKj mPuj, k´iJjoπLr kKrmJrPT \KzP~ KmKnjú irPjr KogqJ Umr xÄmJh oJiqo KmPvw TPr ßlxmMTxy ßxJvqJu KoKc~JPf mqJkTnJPm k´YJr TrJ yPòÇ

KmFxFl KkKaP~ oJrPuJ mJÄuJPhvL pMmTPT dJTJ, 16 ßxP¡’r : nJrfL~ xLoJ∂rãL mJKyjL KmFxFlÇ oJ© FTKhPjr mqmiJPj @PrT mJÄuJPhvL pMmTPT KkKaP~ oJrPuJÇ Yá~JcJñJr hJoMzÉhJr ßZJamuKh~J xLoJP∂ Vf 14 ßxP¡’r ÊâmJr rJPf F WajJ WPaÇ Vf 14 ßxP¡’r vKjmJr xTJPu YJwLrJ nJrf xLoJ∂mftL ß\JuJUJKu oJPb kJa TJaPf pJ~Ç F xo~ fJrJ xLoJP∂r K\PrJ kP~P≤r TJZJTJKZ UJPur oPiq FT pMmPTr uJv Cuñ Im˙J~ kPz gJTPf ßhPUjÇ Kjyf pMmT hJoMzÉhJr mz muKh~J V´JPor ro\Jj @uLr ßZPu Kmkäm (23)Ç Vf ÊâmJr rJf j~aJr KhPT Kmkäm mJKz ßgPT ßmr y~Ç VfTJu vKjmJr xTJPu xLoJ∂mftL oJPb fJr uJv kJS~J pJ~Ç F mqJkJPr KmK\Km'r ohjJ TqJŒ ToJ¥Jr yJKmuhJr @»Mr rKvh F WajJr xfqfJ ˝LTJr TPr \JjJj, uJv nJrPfr Inq∂Pr kPz @PZÇ KmFxFl kfJTJ ‰mbPTr oJiqPo uJv ßlrf ßhPm mPu \JKjP~PZÇ

mJÄuJPhKv KvãJgtLPhr IJKmÏJr ” v» mM^Pf kJrPm ßrJma pMÜrJP\q Iiq~jrf ZJ©Phr \jq dJTJ, 17 ßxP¡’r : ÊiM ßYJPU ßhUPm ßrJmaÇ FaJA KZu FfKhj ßrJma xŒPTt iJreJÇ KT∂á F iJreJ kKrmftj KjP~ @xu rJ\vJyL k´PTRvu S k´pMKÜr KmvõKmhqJuP~r (ÀP~a) 4gt mPwtr hMA ãáPh KmùJjL, ÀP~a ßrJmKaT ßxJxJAKar xhxq xJ¨Jo S @mMu ßoJjP\rÇ irJ pJT VnLr IºTJrÇ C“x ßgPT ÊiM v» ZJzJ KTZMA hOvqoJj yPò jJÇ FofJm˙J~S kg YuPf yPmÇ FTaJA CkJ~ v»JjMnKM fÇ k´JeLr oPiq FToJ© mJhMPzr F èeKa rP~PZÇ mJhMz ßYPU ßhPU jJÇ v» ßgPT kg YPuÇ ßxA ‰mKvÓA kKruKãf yPm ßrJmaKaPfÇ yqJ, F ßrJmaKa Foj ßp, ÊiM v»PT ßTªs TPrA fJr Im˙Jj, VKfKmKi AfqJKh kKrmfte TrPf kJrPmÇ k´T· ‰fKrr TJP\ KjP~JK\f huKa

E

U

CR ED IT

RAFT

RD

OVE

CA RD S

S

L

OA

NS

I BUS

AR

LA

IN

R

EBT D S NES RE

N

D

EV

BILLS

AR

EN

CkK˙f xJÄmJKhTPhr \JjJj, ßrJmaKaPT KjrJk•J ßãP©, C≠Jr IKnpJj ßgPT ÊÀ TPr A¥JKˆsPfS mqmyJr TrJ pJPmÇ F ZJzJ ßrJmaKaPf rP~PZ v» KlfiJKrÄ mJ mJZJA Fr \jq KmPvw mqm˙JÇ pJr oJiqPo ßrJmaKa KmKnjú vP»r oPiq kJgtTq ‰frL TrPf kJrPmÇ ßTJj FTaJ KjrJkh v»PT ßx KmPmYjJr mJKyPr ßrPU, IKjrJkh v» ßkPuA fJr TJptâo ÊÀ TrPmÇ k´T· hPur hJKm, mKy”KmPvõt v» KjP~ TJ\ yPuS mJÄuJPhPv FA k´goÇ F k´T·Ka ‰fKr TJrPf xo~ ßuPVPZ k´J~ ßhz mZrÇ k´JgKoTnJPm C“kJhj mq~ FTaá ßmKv yPuS mJKeK\qTnJPm C“kJhj TrPu Fr mq~ hMA ßgPT Kfj yJ\Jr aJTJr oPiq rJUJ x÷m mPu pJjJjÇ KvãTPhr CPhqJPV F

k´T·KaPT KjP~ @\ ÀP~a TqJŒJPv FT k´hvtjLr @P~J\j TrJ y~Ç ßpUJPj IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj ÀP~Par CkJYJpt FmÄ KmKnjú KmnJPVr KvãTmOªÇ ÀP~Par pπPTRvu KmnJPVr KvãT S ÀP~a ßrJmKaT ßxJxJAKar xnJkKf c” ßoJ” ßrJTjMöJoJj \JjJj, F k´T·KaPT pKh mJKjK\qTnJPm C“kJhj TrJ pJ~ fPm xrTJrL FmÄ ßmxrTJrL KmKnjú UJPf ßrJmaKaPT mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ CkJYJpt c” KxrJ\Mu TKro ßYRiMrL mPuj, FKa @xPuA FTKa k´vÄxjL~ CPhqJVÇ xJoKrT UJf ßgPT ÊÀ TPr C≠Jr IKnpJj, pJj YuJYu Kj~πe, mJÄuJPhPvr Tu TJrUJjJxy KmKnjú ßãP© ßrJmaKa CPuäUPpJVq nNKoTJ rJUPf kJrPmÇ

Considered C onsid dered

ƒ”—’–…›ǫ ƒ ”—’–…›ǫ

ˆ›‘—Šƒ˜‡‘—–‹‰

ˆ› ‘—Šƒ˜‡ ‘—–‹‰ person personal al

or business business e debt ƒ† ƒ†Šƒ˜‡ Šƒ˜‡ little or no income no in come

bankruptcy b ankruptcy …‘—Ž† …‘—Ž†„‡ „‡

tthe he best best option option for for you you For F or e expert xpertt ad advice vice …‘–ƒ…–Victorstone ƒ†

xM-Umr mJÄuJPhv u' FPxJKxP~vj FmÄ yqJKrjPV u' ßx≤JPrr ßY~JroqJj oKmj IJyoh mJÄuJPhKv mqJKrˆJrPhr oPiq Ijqfo KxKj~r S IKnù IJAj\LmLÇ pMÜrJP\q k´qJTKaKxÄ mqJKrˆJr, ZJ©Phr ßpPTJj IJAj xÄâJ∂ KmPvw TPr AKoPV´vj mqJkJPr Kl∑ krJovt ßhPmjÇ mftoJPj u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKar ZJ©Phr ACKjnJKxtKa Kl ßlrf kJS~Jr \jq xyJ~fJ TrPmj FmÄ fJPhr IJAjVf Kl∑ krJovt ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV TÀj

oKmj IJyoh (pMÜrJP\q k´qJTKaKxÄ mqJKrˆJr)

Free yourself from debt

Tel: 0800 326 5559 ˜‹…–‘”•–‘‡ϐ‹ƒ…‹ƒŽǤ…‘Ǥ— ‡Ǧƒ‹Žǣ‡“—‹”‹‡•̷˜‹…–‘”•–‘‡ϐ‹ƒ…‹ƒŽǤ…‘Ǥ—

079 6157 1097 Email: mobinudinahmed@gmail.com


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 p Page 8

oπLxnJ~ rhmhu r ˝rJÓs oπL @uoVLr r AjM fgq r xJyJrJ cJT r oMK\mMu ßrukg

dJTJ, 16 ßxP¡’r : Vf 15 ßxP¡’r vKjmJr oKπxnJ~ rhmhu ßvPw h¬r kMjrJ~ m≤j TrJ yP~PZÇ xoJPuJYjJr oMPU gJTJ ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfájPT xKrP~ ßhS~J yP~PZÇ xrTJPrr ßvw xoP~ @AjvO⁄uJ Kj~πPe ˝rJÓsoπLr hJK~fô ßhS~J yP~PZ @S~JoL uLPVr Ijqfo jLKfKjitJrT S FTxoP~r \ÅJhPru @ouJ c. oyLC¨Lj UJj @uoVLrPTÇ KmVf @S~JoL uLV xrTJPr KfKj kKrT·jJoπLr hJK~fô kJuj TPrPZjÇ @r xJyJrJ UJfájPT kJbJPjJ yP~PZ cJT S ßaKuPpJVJPpJV oπeJuP~Ç \Jxh xnJkKf yJxJjMu yT AjM ßkP~PZj Ifq∂ èÀfôkNet fgq oπeJu~Ç ßhPvr xJoKV´T kKrK'KfPf FmJr VeoJiqo xJoJu KhPf k´iJjoπL èÀnJr fáPu KhP~PZj oyJP\JPar Ijqfo vKrT FA ßjfJr yJPfÇ lPu hMA oπeJuP~r hJK~Pfô gJTJ @mMu TJuJo @\JPhr yJPf FUj gJTu ÊiM xÄÛíKf oπeJu~Ç jrKxÄhLr ßkRr ßo~r yfqJr WajJ~ mqJkTnJPm xoJPuJKYf cJT S ßaKuPpJVJPpJVoπL rJK\CK¨j @yPÿh rJ\MPT h¬r mhKuP~ kJbJPjJ yP~PZ v´o S TotxÄ˙Jj oπeJuP~Ç hMA oπeJuP~r hJK~Pfô gJTJ k´iJjoπLr ßm~JA AK†Kj~Jr UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxPjr gJTu ÊiM k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~Ç ßpJVJPpJVoπL SmJ~hMu TJPhPrr IKfKrÜ hJK~Pfô gJTJ ßrukg oπeJuP~r hJK~fô ßkP~PZj @S~JoL uLPVr ßkJz UJS~J ßjfJ oMK\mMu yTÇ xMrK†f ßxjèP¬r FKkFPxr Igt ßTPuïJKrr kr mqJkT @PuJYjJ~ @Px jmVKbf FA oπeJu~Ç hMPptJV mqm'JkjJ S ©Je oπeJuP~r hJK~fô ßkP~PZj FT xoP~r ^JjM TëajLKfT

FFAY oJyoMh @uLÇ lPu k´J~ 4 mZr hMA oπeJuP~r hJK~fô kJujTJrL c. @»Mr rJöJPTr yJPf gJTu ÊiM UJhq oπeJu~Ç fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ oπeJuP~r hJK~fô ßkP~PZj TëajLKfT ßoJ˜lJ lJÀT ßoJyJÿhÇ ‰x~h @mMu ßyJPxPjr khfqJPVr kr FA oπeJuP~r IKfKrÜ hJK~Pfô KZPuj k´KfoπL 'kKf A~JPlx SxoJjÇ F ZJzJ k´KfoπL Sor lJÀT ßYRiMrLPT ßhS~J yP~PZ Kv· oπeJuP~Ç FA oπeJuP~r kNet oπL KhKuk mzá~JÇ @»Mu yJA ßkP~PZj o“xq S k´JKexŒh oπeJu~Ç FA oπeJuP~r kNet oπL @»Mu uKfl KmvõJxÇ fPm h¬rKmyLj gJTJ xMrK†f ßxjè¬PT ßTJPjJ oπeJu~ ßhS~J y~KjÇ @r IgtoπL kKrmftj KjP~ Vf 3 Khj iPr mqJkT è†j gJTPuS mKwt~Jj S Totb F ßjfJr Ckr @˙J yJrJjKj k´iJjoπLÇ

jfáj oπLPhr IKlx ÊÀ dJTJ, 17 ßxP¡’r : hJK~fô kJS~Jr kr Vf 16 ßxP¡’r ßgPT Kj\ Kj\ oπeJuP~ IKlx TPrPZj fgqoπL yJxJjMu yT AjM, ßrukg oπL oMK\mMu yT, hMPptJV mqm˙JkjJ oπL F FAY oJyoMh @uL, fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ oπL ßoJ˜lJ lJÀT ßoJyJÿh FmÄ o“xq S k´JKexŒh k´KfoπL @»Mu yJAÇ fPm @PVr ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfáj ßhPv jJ gJTJ~ jfáj oπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr PxKhj kpt∂ ßpJV ßhjKjÇ ˝rJÓsoπL ßhPv ßlrJr kr KfKj IKlx ÊÀ TPrjÇ 16 ßxP¡’r xTJu xJPz 11aJ~ xJhJ kJ\JoJ-kJ†JKm kPr Kj\ oπeJuP~ @Pxj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ xKbT fgq \jVPer TJPZ fáPu irJ FmÄ Ix“ xJÄmJKhTfJPT KjÀ“xJKyf TrJr YqJPu† KjP~ TJ\ TrJr k´fq~ mqÜ TPrj KfKjÇ AjM mPuj, \jVPer TJPZ xKbT fgq fáPu irJr YqJPu† ßoJTJPmuJ TrPf hJK~fô KjP~KZÇ fgqoπL KyPxPm hJK~fô ßj~Jr kr yJxJjMu yT AjM xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr FTgJ mPujÇ

oÑJ~ UJPuhJ K\~Jr TJrJoMKÜ Khmx kJKuf Kr~Jh, 16 ßxP¡’r : oÑJ oM\JKyKhj vJUJ KmFjKkr CPhqJPV KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr TJrJoMKÜ Khmx CkuPã FT @PuJYjJ xnJ Vf 14 ßx¡’r ÊâmJr oM\JKyKhj TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, xTu \JfL~fJmJhL vKÜ FT yP~ mftoJj \MuMomJ\ xrTJPrr KmÀP… Ve @PªJuj VPz fáuPmÇ k´mJxLPhr KmKnjú xoxqJ hsΔf xoJiJj TrPf mqgt yPu ßxA mqgtfJr hJ~ KjP~ k´iJjoπLPT khfqJV TrJr @ymJj \JjJj mÜJrJÇ oM\JKyKhj vJUJr k´iJj CkPhÓJ \KyÀu yPTr xnJkKfPfô IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj YasV´Jo hKãe ß\uJ KmFjKkr xnJkKf @»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ k´iJj mÜJ KyxJPm mÜmq rJPUj oÑJ k´JPhKvT KmFjKkr @øJ~T ßlrPhRx ßYRiMrL KobMÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj oÑJ KmFjKkr pMVì-@øJ~T kJrPn\ oOiJ, KmFjKk ßjfJ @»Mx xJuJo fJuMThJrÇ ßmuJu ßyJxJAPjr xûJujJ~ @PuJYjJ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xMrJ~J vJUJ KmFjKkr xnJkKf \JKTr nNAÅ ~JÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, ßxRKh @rm kKÁoJûu pMmhPur xJÄVbKjT xŒJhT ßoPyhL yJxJj, lKrhMu @uo, vJy @uo, ßr\JCu TKro, oJSuJjJ TJoJu CK¨j, \JKTr, ßlJrTJj, \JyJñLr @uo, oJxMh rJjJ k´oMUÇ

KfKj mPuj, F hMKa YqJPu† S xrTJPrr KjmtJYjL IñLTJr mJ˜mJ~Pjr ßYÓJ TPr pJPmJÇ AjM mPuj, Ixfq, UK§f fgq, IxŒNet fgq fáPu irJ KjÀ“xJKyf TrPf YJAÇ oπL KyPxPm @Ko F hJK~fô kJuj TrPmJÇxr\Koj oπeJuP~r KmKnjú xÄ˙J kKrhvtj TPr @VJoL xJf KhPjr oPiq FTKa kgjTvJ ‰fKr TPr xrTJPrr KjmtJYjL IñLTJr mJ˜mJ~j TrPmj mPuS \JjJj KfKjÇ xJÄmJKhTPhr CP¨Pv KfKj mPuj, F hMKa YqJPu† ßoJTJPmuJ @kjJPhrS TrPf y~Ç TUPjJ

@øJj \JjJj @mMu TJuJo @\JhÇ FKhPT, hMPptJV mqm˙JkjJ S ©Je KmnJV TJP\r oJiqPo ßp xMjJo I\tj TPrPZ fJ iPr rJUPf xmJr xyJ~fJ YJAPuj jfáj hMPptJV mqm˙JkjJ S ©JeoπL F FAY oJyoMh @uLÇ jmVKbf F oπeJuP~r oπL KyPxPm ßpJV KhP~ VfTJu ßrJmmJr xKYmJuP~ TotTftJTotYJrLPhr xPñ kKrKYKf IjMÔJPj KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, k´iJjoπL F oπeJuP~ KjpMÜ TrJ~ @Ko @jKªfÇ xmJAPT FTxPñ TJ\ TPr oπeJu~PT @PrJ

ßru oπeJuP~ hJK~fôkJ´ ¬ jmKjpMÜ oπL oMK\mMu yT ßrJmmJr k´go IKlx TPrjÇ Fxo~ oπL xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj

xrTJPrr, TUPjJ @APjr, TUPjJ xÄmJhkP©r oJKuPTr, TUPjJ xoJP\r ßkKvvKÜr TJPZ @kjJPhr KjptJfPjr KvTJr yPf y~Ç xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm oπL xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKjr yfqJ xÄâJ∂ FT k´Pvúr \mJPm mPuj, xJVr-ÀKjr yfqJTJP§r WajJ~ pKh fgq oπeJuP~r y˜Pãk S xyPpJKVfJ k´P~J\j y~ fJyPu fJ TrPmJÇ oKπkKrwPhr xyPpJKVfJr k´P~J\j yPuS oKπkKrwPhr xhxq KyPxPm @Ko xyPpJKVfJ TrPmJÇ yJxJjMu yT AjM fgq oπeJuP~ Kj\ h¬Pr ßVPu xÄÛíKf oπeJuP~r hJK~fôk´J¬ oπL @mMu TJuJo @\Jh fJPT ÊPnòJ \JjJjÇ jfáj oπLPT xyPpJKVfJ TrJr \jq xÄmJh TotLPhr

76159

Có ˜Pr KjP~ ßpPf yPmÇ TJP\r oJiqPo ßp xMjJo IK\tf yP~PZ fJ iPr rJUPf xmJr xyJ~fJ YJAÇ IkrKhPT, 9aJr ßasj 9aJ~A ZJzJ, ßrPur xTu ßãP© kKrÏJr-kKròjúfJ, hMjtLKf FmÄ KaPTa TJPuJmJ\JKr mPºr IñLTJrxy ßTJPjJ xrTJKr TotTftJ hJK~fô kJuj TrPf jJ kJrPu ßru oπeJuP~ fJr \J~VJ yPm jJ, Foj ÉÅKv~JKr KhP~A k´go TotKhmx ÊÀ TrPuj jfáj ßrukgoπL ßoJ” oMK\mMu yTÇ ßru TotTftJ S TotYJrLPhr CP¨Pv oπL mPuj, @kjJrJ IPjT ßuUJkzJ S IKnùfJ KjP~ F kPh TJ\ TrPZjÇ @kjJPhr Skr @oJr IVJi KmvõJx S v´≠JÇ @kjJPhr Skr IKktf hJK~fô kJuj TÀjÇ KT∂á TJP\ ImPyuJ TrPu mJ hMjtLKf TrPu fJr

˙Jj ßru oπeJuP~ yPm jJ mPu KfKj ÉÅKv~JKr ßhjÇ TíwT kKrmJPrr x∂Jj KyPxPm KjP\r kKrY~ fáPu iPr oπL mPuj, ßTJPjJ rJ\QjKfT kKrmJPrr x∂Jj @Ko jAÇ ÊiMoJ© TPbJr kKrv´Por xlufJ @\ @oJPT FA ˙JPj KjP~ FPxPZÇ @oJr ßTJPjJ ßuJn mJ uJuxJ ßjAÇ @Ko ßrPur Cjú~Pjr \jq, ßhPvr \jVPer \jq TJ\ TrPf YJAÇ @kjJrJ xmJA ßru kKrmJPrr xhxqÇ @kjJrJ @oJPT xyJ~fJ TÀjÇ KfKj mPuj, mftoJPj KmKnjú ߈vPj hMVtº, mJgÀo IkKrÏJr-IºTJr, ßasPjr KxanJXJ, ßasPjr ßTJPYr ßnfPr o~uJ-IkKrÏJr Fxm @Ko ßhUPf YJA jJÇ @kjJrJ TPbJr kKrv´o TPr Fxm hNr TÀjÇ ßru xKYm S oyJkKrYJuTPT Kfj KhPjr oPiq ßrPur xoxqJr fJKuTJ ‰fKrr KjPhtv KhP~ oπL mPuj, k´P~J\Pj FA xoxqJ xoJiJPj k´iJjoπLr xPñ @PuJYjJ TrJ yPmÇ FKhPT, xTJu xJPz 10aJ~ fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ oπeJuP~r @VJrVÅJSP~ mqJ¿cT nmPj Kj\ oπeJuP~ @Pxj jfáj oπL ßoJ˜lJ lJÀT ßoJyJÿhÇ oπeJuP~r xKYm ßoJ” j\Àu AxuJo UJj fJPT ÊPnòJ \JjJjÇ oπL kPr ßxKojJr yPu TotTftJPhr xPñ ofKmKjo~ TPrjÇ o“xq S k´JKexŒh oπeJuP~r k´KfoπL KyPxPm hJK~fô ßj~Jr kr @»Mu yJA oπLPT xPñ KjP~ @∂KrTfJr xPñ TJ\ TrJr k´fq~ mqÜ TPrPZjÇ K^jJAhPyr xJÄxh F k´KfoπL fJr k´KfKâ~J~ mPuj, ßp TJ\ TrPu xJiJre oJjMPwr CkTJr y~ ßx TJ\A TrPmJÇ hM\j KoPu @∂KrTfJr xPñ TJ\ TrPmJÇ k´KfoπLr hJK~fô ßh~Jr \jq k´iJjoπLr k´Kf TífùfJ \JKjP~ @»Mu yJA mPuj, ßj©L KmvõJx TPr @oJPT hJK~fô KhP~PZjÇ TUPjJ KmvõJxWJfTfJ TrPmJ jJÇ

IMRAN TRAVELS 273a Whitechapel Road, London, E1 1BY TeL: 02073 750 800, Fax: 02073 750 500 Email: imrantravels@hotmail.com

Appointed Agent

QATAR AIRWAYS (5 Star Airlines)

Dhaka Special from £550

Also we are Aproved Agent of

BIMAN BANGLADESH AIRLINES

None Stop Dhaka Return From

£505.00

UMRAH SPECIAL

December Special

LHR-JED FROM

from 550 GBP

£450

Qatar Airways Please Call

02073 750 800, 02073 750 500 Mob: 07984 959 885


xŒJhTL~

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 9

\jof ” 44 mwt 40 xÄUqJ

iotL~ IJWJf k´KfPrJi TrJ ßyJT

Chief Editor Syed Nahas Pasha Editor Nobab Uddin Managing Director Amirul Islam Choudhury News Editor Musleh Uddin Ahmed

xŒsKf pMÜrJPÓs AxuJo S k~V’rPT KjP~ TáÀYLkNet YuKó© k´TJKvf yP~PZÇ ßxA WajJ~ oMxKuo Kmvõ ootJyf, ãá… S yfJvÇ KmPvõr ßmv KTZM ˙JPj FA AxNqPf xKyÄxfJr WajJS WPaPZÇ ãá… oMxKuo xŒshJ~ kKÁoJPhr uãq TPr IJPªJuj TrPZÇ FA WajJ pUj xJrJ KmPvõ ßfJukJPzr xOKÓ TPrPZ fUjA IJmJPrJ jqJÑJr\jTnJPm l∑JP¿r FTKa kK©TJ~ IJmJPrJ IJWJf TrJ yu oMxKuo iotJjMnëKfPfÇ l∑JP¿r xJ¬JKyT YJKut ßymPhJ-ßf oyJjmL y\rf oMyJÿh (xJ.)-ßT KjP~ mqñKY© (TJatMj) ZJkJ yP~PZÇ F WajJ~ xKyÄxfJr @vïJ~ 20Ka ßhPv l∑J¿ fÅJPhr hNfJmJx S ÛáuèPuJ xJoK~TnJPm mº rJUPf kJPrÇ \JjJ ßVPZ, Vf 19 ßxP¡’r mMimJr l∑JP¿r yJxqrxJ®T xJ¬JKyT ÈYJKut ßymPhJ'~ oyJjmL (xJ.)PT KjP~ KTZM TJatMj ZJkJ yP~PZÇ F WajJr kr IjJTJK– ãf kKrK˙Kf FzJPf SA xJ¬JKyPTr TJptJuP~ l∑JP¿r TftOkã hJñJ kMKuv kJKbP~PZÇ ÊâmJr kKm© \MoJr KhPj kNmtxfTtfJ KyPxPm KmKnjú oMxKuo ßhPv l∑JP¿r nmj, hNfJmJx, h¬r S xJÄÛíKfT ßTªs mº rJUJr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ Imvq, l∑JP¿r krrJÓsoπL uÅPr ßlKm~Jx Fxm mqñKY© ZJkJr WajJ k´PrJYjJoNuT TJ\ mPu KjªJ \JKjP~PZjÇ oMxKuo KmPvõ l∑JP¿r TNaQjKfT TJptJu~èPuJr KjrJk•J ß\JrhJPrr KjPhtv ßhS~J yP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ FA hMA WajJ~ oMxKuo KmPvõ ßp IJPuJzPjr xOKÓ yPm fJ oJjmTuqJPer ßãP© IPjTaJA kKrkK∫ yPmÇ APfJoPiq ßmv KTZM ˙JPj yfJyPfr WajJ WPaPZÇ iotJjMnëKfPf IJWJf ßp ßTJj ßhPvr \jqA Km„k kKrK˙Kf xOKÓ TPrÇ ßxaJ ßp iotA ßyJT jJ ßTjÇ IJorJ xJŒsKfT AxuJo iot KjP~ FA irPer jqJÑJr\jT TotTJP§r

fLms KjªJ ùJkj TrKZ FmÄ Fr xJPg \KzfPhr pgJpg vJK˜ hJKm TrKZÇ IJr ßxA hJK~fô ßp ßhPv WajJ xÄWKbf yP~PZ ßxxm ßhvPTA KjPf yPmÇ APfJoPiq pMÜrJPÓsr frl ßgPT muJ yP~PZ ßp xmJrA of k´TJPvr ˝JiLjfJ rP~PZ FmÄ ßxPãP© TáÀYLkNet ßxA YuKó© mJKfu jJ-S TrJ yPf kJPrÇ KmKnjú ßhv ßgPT èVu S ACKaCm ßgPT G ZKmr KTîkx xKrP~ ßluJr IJPmhj TrJ yPuS fJPf xJzJ ßhS~ y~KjÇ ßvw kpt∂ mJÄuJPhv xrTJr k´Y§ \jKk´~ FA hMKa xJAa mäT TPr KhPf mJiq yP~PZÇ x÷mf èVPurS IpMyJf ßxA mJT ˝JiLjfJÇ mJT˝JiLjfJrS FTKa xLoJ IJPZ FmÄ fJ KmPvõr vKÜvJuL FmÄ VefJKπT ßhv TftOTA ßmPi ßhS~J yP~PZÇ ßp mJT ˝JiLjfJ oJjmfJr \jq ãKfTr ßx mJT ˝JiLjfJr k´KfPrJi TrPfA yPmÇ Foj ßhJyJA KhP~ APfJkNPmt FT AxuJKoT mÜJr KmsPaj ÃoPe KjPwiJùJ IJPrJk TrJ y~Ç ßxA AxuJKoT mÜJr mÜífJr oJj mJ fJr Ckr KmsKav KjPwiJùJ KjP~ IJorJ k´vú fáuKZ jJÇ FA oMÉPft IJorJ ÊiM oPj TKrP~ KhKò ßp mJT ˝JiLjfJrS xLoJPrUJ rP~PZÇ xLoJ IKfâo TrPu fJr mqm˙J ßjS~Jr jK\rS rP~PZÇ AxuJo KmPvõr Ijqfo xÄUqJVKrPÔr iot FmÄ KmvõJxÇ ßxA KmvõJPx IJWJf yJjPu k´KfTí~J IJxJ I˝JnJKmT j~Ç IJorJ ßTJj xKyÄxfJr kPã jAÇ fJA iotL~ IjMnKë fPf IJWJf yJjJrS KmPrJiLÇ IJorJ YJA pMÜrJÓs FmÄ ACPrJk FA WajJr ßyJfJPhr pgJpg vJK˜ KjKÁf TPr FmÄ ßxA Kmw~èPuJ KjP~ KmfPTtr xOKÓ yP~PZ fJ KjKw≠ TPr hOÓJ∂ ˙Jkj TrPm ßpj nKmwqPf IJr Foj jJ y~Ç

Political Editor Ishaque Kazal Sub Editor Md. Shajedur Rahman Staff Reporter Md. Habibur Rahman Mohammad Gulam Kibria Nujhat Nur Sadia Special Correspondent Mohammed Abdus Sattar Abu Musa Hasan Tower Hamlets Correspondent Ahad Chowdhury Babu Graphic Design & Production Md. Reazul Islam Shofiqul Islam Marketing & Advertising Gulam Mohammed Circulation Habibur Rahman Habib Abdul Muhit Rashu

Correspondent Bradford A.M.Tarafder 19 Thorne Lane, Bradford BD9 6LU Tel: (01274) 542584 Birmingham Mahbub Hussain 75 Edenbridge Rd, Hallgreen Birmingahm B28 8PT Mobile: 07970518124 Luton Mustafizur Rahman Chowhdury 12 Austin Road, Luton LU3 1UA Mobile : 07983361159 Wales Mansur Ahmed Mokis Cardiff, South Wales M: 07984 012 425, 02920 450 882 email:mokismonsur@yahoo.co.uk Manchester M.A. Mukith Choudhury (Shetu) M: 07507 574 567 Email: shetuchoudhury@hotmail.co.uk Essex Fokrul Islam

M: 07429 580 710 Email: ifokrul49@yahoo.com BANGLADESH, Dhaka Office Md. Abul Hasnath 70/B Green Road Panthapath, Dhaka - 1205 Tel: 9665090/8617867 Mobile: 01713 392 766 Dhaka Mizanur Rahman Tel: 01717084740 Email: mizan01_mz@yahoo.com Sylhet Abdur Rashid Renu 249 Maduban Market 2nd Floor, Bandar, Sylhet Tel: 0161134 5500 Mobile: 01711 345500 Chittagong Monwara Hakim Ali Tel: (031) 655195/655196 Moulvibazar Abdul Hamid Mahbub 211/6 Arambag, Moulvibazar Tel: (0861) 52669 INDIA Urmi Rahman Kolkata, India. EUROPE Hafizur Rahman 43A Wilemstrat Eindhoven, Netherlands Janomot Newsweekly 20b Spelman St, London E1 5LQ Tel: 020 7377 6032 Email: news.janomot@btconnect.com advert-janomot@btconnect.com Web: www.janomot.com

KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ S rqJm k´xñ c. Kofij KmvõJx KmYJrmKynNtf yfqJTJP§r xPñ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J ÈrqJPm'r jJo CóJKrf yPò IPjTKhj ßgPTÇ xŒ´Kf KmPhPvr FTKa oJjmJKiTJr xÄVbj xÄ˙JKar ImuMK¬ hJKm TPrPZÇ CPuäUq, rqJKkc FTvj mqJaJKu~j (rqJm) VKbf y~ KmFjKk-\JoJf ß\Ja @oPu, 2003 xJPuÇ FTA xo~ (f“TJuLj) xrTJPrr k´fqã AºPj \KñPVJÔLr C™Jj WPa xJrJ ßhPvÇ xπJxL YPâr ßjaS~JTt KmPvõr IjqJjq rJPÓsr \jq ÉoKTr TJre yP~ hÅJzJ~Ç ß\Ja xrTJPrr Skr YJk @xPf gJPTÇ lPu FKua ßlJxt ÈrqJm' Vbj TPr kKrK˙Kf xJouJPf xPYÓ y~ k´vJxjÇ KT∂á IPjPTr iJreJ, \JoJPf AxuJoLr iot-rJÓs k´KfÔJr CP¨vq yJKxu FmÄ f“TJuLj KmPrJiL hu @S~JoL uLVPT hoJPjJr \jq ÈrqJm' xOKÓ TrJ y~ FmÄ âxlJ~JPrr jJPo KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r uöJ\jT WajJ WPaÇ UJPuhJ-Kj\JoL ß\Ja @oPu ÈIkJPrvj KTîjyJat' kKrYJujJTJPu yJat FaJPTr jJPo 58 \j FmÄ âxlJ~JPrr jJPo rqJm S kMKuv TftOT 20 ßo 2006 kpt∂ 620 \j oJjMwPT KmjJ KmYJPr yfqJ TrJ y~Ç F ZJzJ @Aj-vO⁄uJ mJKyjLxoNPyr ßylJ\Pf TP~Tv oJjMw yfqJ TrJ y~Ç @S~JoL uLV S xyPpJVL xÄVbPjr IitvfJKiT ˙JjL~ k´nJmvJuL, fqJVL S x“ ßjfJ-TotLPT âxlJ~JPr yfqJ FmÄ Fxm yfqJTJP§r oJouJ V´ye jJ TrJ; KmYJrmKynNtf yfqJTJ§ xŒPTt \JKfxÄW S @∂\tJKfT xŒ´hJP~r KjªJ S k´KfmJh xP•ôS FA iJrJ ImqJyf gJPTÇ ß\Ja xrTJPrr KjPhtvjJ~ KmjJ KmYJPr oJjMw yfqJr \jq pJrJ hJ~L fJPhr KmÀP≠ ßTJPjJ @hJuPf IKnPpJV C™Jkj FmÄ fJPhr KmYJr TrJ pJPm jJ∏ FA oPot ÈßpRg IKnpJj hJ~oMKÜ' @Aj kJx TrJ y~, pJ xÄKmiJPjr ßoRKuT ßYfjJr kKrk∫L KZuÇ xMPUr Kmw~, F mZr 29 \MuJA yJAPTJat @AjKa mJKfPur \jq Àu \JKr TPrPZj FmÄ ãKfV´˜Phr ãKfkNre KhPf 100 ßTJKa aJTJr fyKmu VbPjr KjPhtv ßTj ßh~J yPm jJ, ÀPu fJS \JjPf YJS~J yP~PZÇ fPm KmFjKk-\JoJf ß\Ja @oPu rJ\QjKfT k´KfkãPT WJP~u TrJr CP¨Pv rqJmPT mqmyJr TrJ FmÄ KuoPjr FT kJ yJKrP~ kñMfômrPer mftoJj WajJKa KmPmYjJ~ ßrPUS muJ pJ~, F xÄ˙JKar rP~PZ mqJkT xJluqÇ \Kñ xÄVbj K\FoKmr ßjfJPhr ßV´¬Jr S fJKuTJnMÜ xπJxLxy IjqJjq ßoRumJhL xÄVbjPT @APjr TJPZ CkK˙f TrPf xão yP~PZ xÄ˙JKaÇ oJjMPwr @˙Jr \J~VJKa ‰fKr yP~PZ; pJ hKãe FKv~Jr oPiq Kmru FTKa WajJÇ (Vf 3 ßxP¡’r @oJr FT @®L~PT IkyreTJrLPhr yJf ßgPT KlKrP~ FPjPZj rqJPmr ßYRTx xhxqrJÇ fJPhr k´Kf @Ko TífùÇ) k´J¬ fgq ßgPT ßhUJ pJ~, 15 FKk´u 2012 kpt∂ rqJm 1 uJU 18 yJ\Jr 332 \jPT KmKnjú IkrJPi @aT TPrPZÇ FPhr oPiq rP~PZ∏ iotKnK•T \Kñ xÄVbPjr xhxq, KYK¤f xπJxL, oJhT mqmxJ~L, Igt kJYJr S k´fJrT, jJrL S KvÊ kJYJrTJrL FmÄ

IkyreTJrLÇ fJPhr f“krfJ~ 9 yJ\Jr 520Ka @PVú~J˘ FmÄ KmkMu kKroJPe KmP°JrT C≠Jr yP~PZÇ FojKT xπJxL ßV´¬JPrr IKnpJPj ßVJuJèKur oPiq kPz 13 rqJm xhxq Kjyf FmÄ hMvrS ßmKv oJrJ®TnJPm @yf yP~PZjÇ @xPu KT WPaKZu 2004-06 xJPur ßV´¬JTíf ßuJTPhr ßãP© IgmJ 2007

lPu 525 \Pjr ß\u S 904 \jPT mrUJ˜ KTÄmJ KmnJVL~ vJK˜ ßh~J yP~PZÇ IgtJ“ @PVTJr xrTJPrr rqJPmr oPfJ xÄ˙JKar IkrJiL xhxqPhr ImqJyKf ßh~Jr xÄÛíKf mhPu ßVPZÇ mftoJPj ßp ßTJPjJ rqJm xhxq IkrJiL KyPxPm Veq yPu KTÄmJ IkTPot Ku¬ yPu fJPT ß\u, YJTKr ßgPT kJSjJ ZJzJA mrUJ˜ FmÄ KxKnu ßTJPat

ßgPT '08 kpt∂ xJoKrT f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu? kãJ∂Pr mftoJj oyJP\Ja xrTJPrr @oPu ßxA kKrK˙Kf ßTJj kptJP~ rP~PZ? mftoJj xrTJPrr xo~ KmYJrmKynttNf yfqJTJ§ ßp TPo FPxPZ fJ kKrxÄUqJjA mPu KhPòÇ KmFjKk-\JoJf

KmYJPrr xÿMULj TrJ yPòÇ rqJm xhxqPhr KmÀP≠ ßTJPjJ jJVKrPTr IKnPpJVPT fh∂ TrJ ßxuKar Ijqfo hJK~fôÇ kNPmtA muJ yP~PZ, KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r xÄUqJ TPoPZÇ TJre rqJm xhxqPhr KmYJPrr @SfJ~ @jJ yP~PZÇ 2009 ßgPT 2012

ß\Ja @oPur ßvw Kfj mZPr ßoJa ßV´¬JrTíf mqKÜr vfTrJ 2.24 nJV IgtJ“ 340 \j FjTJC≤JPr Kjyf y~Ç xJoKrT f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ 0.74 nJV IgtJ“ 206 \j yfqJTJP§r KvTJr y~Ç F iJrJ mftoJj xrTJPrr k´go Kfj mZPr ßjPo @Px 0.23 nJPV IgtJ“ 117 \j oJrJ kPz FjTJC≤JPrÇ KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ mftoJPj vNPjqr ßTJaJ~ ßjPo FPxPZÇ Fr k´iJj TJre, @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr xhxqPhr KmnJVL~ vJK˜r mqm˙J TPbJr TrJ yP~PZÇ n~ïr IgmJ xJiJre ßp ßTJPjJ irPjr oJjmJKiTJr u–WPjr IKnPpJPV IKnpMÜPT vO⁄uJ nPñr hJP~ Vf Kfj mZPr vJK˜ ßh~J yP~PZÇ 2010-11 xJPu IKnpMÜ 1429 \j rqJm xhxqPT fh∂, KmYJr S vJK˜r @SfJ~ @jJ y~Ç ßlR\hJKr @hJuf FmÄ k´vJxKjT vJK˜r

kpt∂ rqJPmr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙Jr kKrxÄUqJj yPuJ∏ rqJPmr FUKf~JPr 1327 \j, 12 \j KâKojqJu ßTJPat, 392 \jPT IjqJjq xÄ˙J TfOT t KmYJr TrJ yP~PZÇ rqJm TfOtT 1 \j S KâKojJu ßTJPat 5 \j KmYJPrr IPkãJ~ rP~PZÇ èÀfr IkrJPir \jq ß\u yP~PZ 525 \Pjr, ßZJaUJPaJ IKj~Por TJrPe 904 \j vJK˜ ßnJV TrPZÇ mJÄuJPhv kMKuPvr SP~mxJAPar âJAo KrPkJat ßgPT k´J¬ fPgq ßhUJ pJ~, 2001 ßgPT 2010 xJu kpt∂ jKgnMÜ UMPjr xÄUqJ k´J~ 40 yJ\JrÇ KmFjKk-\JoJf ß\Ja @oPu UMj yP~PZ 20 yJ\JPrr ßmKv oJjMwÇ 2007-08-F xÄUqJ KZu k´J~ 13 yJ\JrÇ mftoJj xrTJPrr k´go hMmZPr xJf yJ\Jr UMj yP~PZÇ IgtJ“ kNPmt CKuäKUf âxlJ~JPr yfqJr xÄUqJr xPñ F kKrxÄUqJPjr IPjT

kJgtTq rP~PZÇ KmKnjú xrTJPrr xo~ UMPjr kKrxÄUqJj ßgPT @orJ KT ßhUPf kJA? TJrJ oJrJ kPzPZ? FrJ KT rJ\QjKfT TJrPe k´KfkPãr yJouJ~ UMj yP~PZ? jJKT mqKÜVf kptJ~ ßgPT yfqJTJ§ WPaPZÇ KyÄxJ-ßÆw, nëKo xÄâJ∂ ƪô-KmmJh ßgPT UMj yPu ßxaJ mqKÜ kptJP~r Kmw~Ç fJr \jq xrTJr, KmPrJiL hu, mMK≠\LmL, xMvLu xoJ\ ßTC-A hJ~L jjÇ Fr k´iJj TJre ‰jKfT Imã~; oJjMPwr xJoJK\T oNuqPmJPir ImjKfÇ IgY mJAPrr rJPÓsr oJjmJKiTJr xÄ˙J rqJm KmuM¬ TrJr hJKm \JjJPò; @oJPhr TJPZ @ÁPptr Kmw~ FKa! mftoJj xrTJr KT VeKmPrJiL vJxT? rqJPmr TotTJ§ kKrYJKuf yPò \jVPer oñPur \jqÇ xπJxLPhr èKuPf @oJr @kj\j Kjyf yPu @orJ KT muPmJ? k´KfKa mqKÜr ßmcÀo kJyJrJ KhPf xrTJr kJrPm jJ FaJ @orJ ß\Pj ßVKZ; \Pj \Pj oJjMPwr KjrJk•J KhPfS xrTJrPT ßmV ßkPf yPòÇ F ßãP© xπJxLPhr yJf ßgPT ßhPvr oJjMwPT oMÜ TrJr k´PYÓJ V´ye Ijqfo CkJ~ yPf kJPrÇ xπJxLPhr @APjr yJPf xokte TPr vJK˜ KjKÁf TrPu mqKÜ kptJP~ KjrJk•J x÷m yPm mPu @orJ oPj TKrÇ IkrJiLrJ @hJuf ßgPT \JKoj KjP~ ßmr yP~ FPx kMjrJ~ IkrJPi pMÜ yPf ßpj jJ kJPr; ßx \jq xfTt gJTPf yPmÇ KTZMKhj @PV FTKa kK©TJr xÄmJh ßgPT @orJ \JjPf ßkPrKZ xMmf s mJAPjr oPfJ KTZM vLwt xπJxL ßhPv KlPrPZÇ IgtJ“ @¥JrS~Jflt @mJr xKâ~ yP~ SbJr @vïJ rP~PZÇ KmFjKk-\JoJf ß\Ja @oPu FrJ KhPjr kr Khj xπJxL TotTJ§ YJKuP~PZ; FojKT kMKuPvr yJPf irJ kPz \JKoPj ZJzJ ßkP~PZÇ F irPjr IkrJiL ZJzJ kJ~ KmYJr mqm˙Jr hMmtufJr TJrPeÇ Fxm kKrK˙Kf ßoJTJPmuJr \jq ÈrqJPm'r oPfJ FKua ßlJPxtr k´P~J\j rP~PZÇ IgtJ“ F irPjr ßlJxt xJoJK\T Imã~ S KmYJr mqm˙Jr ©ΔKar TJrPe @PrJ ßmKv @˙JvLu xÄ˙J~ kKref yP~PZÇ FaJ xfq ßp, mftoJj xrTJrPT oJjmJKiTJr k´KfÔJ~ @PrJ ßmKv xPYÓ yPf yPmÇ @APjr vJxj TJptTr TrJr \jq KjPmKhfk´Je vJxT @oJPhr hrTJrÇ F ßhPvr xTu jJVKrPTr xJÄKmiJKjT IKiTJr rãJ FmÄ \LmPjr KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq xπJx xŒPTt K\PrJ auJPr¿ jLKfPf KmvõJxL yS~J k´P~J\jÇ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J KmYJrmKynttNf yfqJTJP§r oJiqPo ßhPvr oPiq ˝òfJ S \mJmKhKy u–Wj TrPu fJ yPm FTKa k´KfÔJPjr \jq ImoJjjJTr S \Wjq IkrJiÇ F TJrPe fJPhr mqKÜ IKiTJPrr xLoJPrUJ S k´KfÔJPjr optJhJ m\J~ rJUJr \jq xPYfj gJTPf yPmÇ TJCPT jOvÄx IfqJYJr S UMj TrJ ¸Óf oJjmJKiTJr u–WPjr YëzJ∂ kptJ~Ç c. Kouaj KmvõJx ” xyPpJVL IiqJkT, mJÄuJ KmnJV, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~Ç (TífùfJ-QhKjT ßnJPrr TJV\)


oJfínëKo

p Page 10

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

èo @fPï c. TJoJu

©P~Jhv xÄPvJijLr kNetJñ rJ~ k´TJv

dJTJ, 16 ßxP¡’r: VePlJrJo xnJkKf c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, @KoS èo yS~Jr @fPï @KZÇ pJrJ uMakJa TPrj fJrJ ßyj ßTJPjJ TJ\ jJA pJ TrPf kJPrj jJÇ xfq TgJ muJr \jq y~PfJ @KoS èo yP~ ßpPf kJKrÇ @Ko èo yS~Jr ^áÅKTr oPiq @KZÇ xfq muJr \jq @r Tf \jPT èo TrJ yPmÇ FUj pJ YuPZ fJ IKnv¬ rJ\jLKfÇ iJjoK¥r KmKu~J IKcPaJKr~JPo xJoK~TL ÈxJ¬JKyT' @P~JK\f FT ßVJuPaKmu @PuJYjJ~ KfKj @rS mPuj, @xPu kYj ÊÀ yP~PZ oJgJ ßgPTÇ ßhv Kj~πeyLj yP~ ßVPZÇ xJ¬JKyPTr xŒJhT ßVJuJo ßoJPftJ\Jr xûJujJ~ @PuJYjJ~ @rS mÜmq rJPUj k´UqJf xJÄmJKhT FKmFo oNxJ, mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr c. xJPuyCK¨j @yPoh, \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr (FjKm@r) xJPmT ßY~JroqJj c. mKhCr ryoJj, IgtjLKfKmh @jM oMyJÿh, oJoMj rvLh, TuJKoˆ ‰x~h @mMu oTxMh S IqJTvj FAPcr TJK≤s KcPrÖr lJrJy TmLrÇ ÈIgtQjKfT kKrK˙Kf S \j˝Jgt' vLwtT @PuJYjJ~ xÄKmiJj k´PefJ c. TJoJu mPuj, rJÓs yuoJTt ßTPuïJKrr ßyJfJxy jJjJ IkrJiLr ÆJrJ Kj~Kπf yPòÇ kMKuPvr IKiTJr @PZ, ßTJPjJ oJouJ mJ S~JPr≤ ZJzJA xŒh KjPf kJPrÇ FnJPmS kMKuPvr oJiqPo yuoJPTtr aJTJ ßlrf @jJ ßpPf kJPrÇ KfKj mPuj, Kfj KoKjPa pUj dJTJ nJV TrJr @Aj kJx TrJ pJ~, xÄKmiJPjr xÄPvJijL TrPf pUj TP~T KoKja uJPV, fUj IkrJiLr KmYJr TrPf Ff Kmu’ ßTj? mJÄuJPhv mqJÄPTr k´Kf k´vú ßrPU mPuj, FUj FfèPuJ mqJÄT IjMPoJhj ßhS~Jr ãofJ TJr? YJPkr oMPU pKh VnjtrPT Ff mqJÄPTr IjMPoJhj KhPf y~, fJyPu fJr khfqJV TrJ CKYfÇ KmKvÓ xJÄmJKhT FKmFo oNxJ mPuj, xrTJPrr ßYJrPhr YáKr TrJr hãfJ @PZÇ YáKr KmhqJ mz KmhqJ fPm uMTJPjJr hãfJ ßjA, fJA irJ kPz ßVPZÇ YáKr ßpA TÀj hJK~fô xrTJPrrÇ TJre rãJ TrJr hJK~fô xrTJPrrÇ KfKj @rS mPuj, Fxm WajJr fh∂ ßT TrPm, ßYJPr ßYJPr oJxfáPfJ nJA? Igt ßTPuïJKrr ßhJwL KYK¤f yP~PZÇ IgtoπL muPZj, aJTJaJ ßmKv j~Ç fJPf ßmJ^J pJ~, Tf mz YáKr yP~PZÇ pJrJ hMjtLKf TPrj, fJrJA ßfJ rJ\jLKf TrPZjÇ KfKj k´˜Jm ßhj, yuoJTt ßTPuïJKr KjP~ jJVKrT TKoKa TPr fh∂ TrPf yPmÇ ßhPvr oJjMw xmPYP~ xPYfjÇ fJrJ WJkKa ßoPr gJPTj, xo~ FPu \mJm ßhjÇ c. xJPuyCK¨j @yPoh mPuj, yuoJPTtr Ee ˝JnJKmT Ee jJÇ FKa Kj~πT, mqm˙JkT, kKrYJuTPhr mqgtfJÇ xm mqgtfJr xPñ hMjtLKfr xojõ~ WPaPZÇ mqJÄKTÄ UJPfr IPjTèPuJ KxPˆPo KYz iPrPZÇ FUjA xJoJu KhPf jJ kJrPu FaJ yPm IvKj xÄPTfÇ @oJPhr FA UJPf xffJ S hãfJr ßmv InJm rPpPZÇ @oJPhr hMntJVq, mqJÄKTÄ UJPfr APjJPnvj ßjAÇ fJrJ mzPuJTPhr aJTJ ßh~, KT∂á xJiJre oJjMwPT ßh~ jJÇ Qx~h @mMu oTxMh oKπxnJ xŒ´xJrPer xoJPuJYjJ TPr mPuj, oKπxnJr ‰mbPT FUj oπL, k´KfoπL, xKYm, ßjJa TrJr oJjMw xm KoKuP~ oKπxnJ j~, \jxnJ yPmÇ 7 \j oπLr ßkZPj @rS ßTJKa aJTJ jJjJnJPm mq~ yPmÇ

IKlKx~JKu f•ôJmiJ~T xrTJr mJKfu dJTJ, 17 ßxP¡’r : ImPvPw IKlKx~JKu kNetJñnJPm mJKfu yu f•ôJmiJ~T xrTJr k≠KfÇ F xŒPTt mÉu @PuJKYf xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijLr kNetJñ rJ~ k´TJv yP~PZÇ 16 ßxP¡’r YNzJ∂ rJP~r TKkPf ˝Jãr TPrPZj rJ~hJjTJrL KmYJrkKfrJÇ ‰mbT ßvPw rJf 10aJ~ xJPmT k´iJj KmYJrkKf FKmFo UJ~Àu yT xJÄmJKhTPhr \JjJj, rJP~ @orJ xJf\j KmYJrkKf ˝Jãr TPrKZÇ Fr @PV rJ~ YNzJ∂ TrPf ßgPT xMKk´o ßTJPat KmYJrTrJ ‰mbT TPrjÇ FZJzJ ßp xJf KmYJrkKf rJP~r KmwP~ ‰mbT TPrj fJrJ yPuj mftoJj k´iJj KmYJrkKf ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxj, KmYJrkKf Fx ßT KxjyJ, KmYJrkKf ßoJ. @mhMu S~JyyJm Ko_J, KmYJrkKf jJ\oMj @rJ xMufJjJ, KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj S KmYJrkKf ßoJ. AoJj @uLÇ KmYJrkKf F Km Fo UJ~Àu yT 342 kOÔJr oNu rJ~ mJÄuJ~ KuPUPZjÇ 2011 xJPur 10A ßo F rJ~ ßh~Jr xo~ KfKj k´iJj KmYJrkKf KZPujÇ ©P~Jhv xÄPvJijL oJouJr xÄK㬠rJP~ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J IQmi S mJKfu ßWJweJ TPrKZu @Kku KmnJVÇ fPm ßhPvr xJKmtT Im˙J KmPmYjJ TPr @rS hMA hlJ (aJot) F mqm˙J myJu rJUJr TgJ muJ y~Ç Fr kr kNetJñ rJ~ @xJr @PVA F rJ~ mJ˜mJ~j yP~ pJ~Ç FTA mZPrr 30Pv \Mj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J mJKfu TPr kûhv xÄPvJijL kJx y~ xÄxPhÇ rJP~r TKk k´TJPvr @PVA rJ~ mJ˜mJ~j KjP~ rJ\QjKfT IñPj @PuJYjJ-xoJPuJYjJr ^z SPbÇ SA rJP~ muJ y~, xÄUqJVKrPÔr oPfr KnK•Pf @Kku o†Mr TrJ yPuJÇ xÄKmiJj (©P~Jhv xÄPvJijL) @Aj, 1996 (@Aj-1: 1996) FUj ßgPT mJKfu S xÄKmiJj kKrkK∫ ßWJweJ TrJ

yPuJÇ hvo S FTJhv xÄxh KjmtJYj CKuäKUf xÄPvJijLr IiLPj yPf kJPrÇ TJre @APjr mÉ kMrPjJ jLKfr ßTJj KTZM ßm@AKj yPu k´P~J\Pjr fJKVPh fJ @Ajxÿf, rJÓs S \jVPer KjrJk•J yPò xPmtJó @AjÇ KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ KyPxPm xJPmT k´iJj KmYJrkKf S @Kku KmnJPVr KmYJrkKfPhr KjP~JPVr KmiJj mJKfPu k´P~J\jL~ @Aj xÄPvJiPjr ßãP© xÄxPhr ˝JiLjfJ rP~PZÇ rJP~ @rS muJ y~, KmhJ~L k´iJj KmYJrkKf FmÄ @Kku KmnJPVr KmYJrkKfPhr mJh ßrPU xÄxh F xrTJr k≠Kf xÄÛJr TrPf kJPrÇ ßpnJPm YJuM y~ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J: xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijLr oJiqPo mJÄuJPhPv f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J YJuM y~Ç F mqm˙J 1996 xJPur 28Pv oJYt rJÓskKfr xÿKf kJ~Ç Fr @PV wÔ xÄxPh f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J VOyLf y~Ç Frkr x¬o, IÓo S jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYj F mqm˙Jr IiLPj yP~PZÇ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙JPT IVefJKπT S xÄKmiJjmKyntNf @UqJ KhP~ IqJcPnJPTa Fo. xKuoCuqJy, ÀÉu Tá¨Mx S ßoJ. @mhMu oJjúJj UJj yJAPTJPat FTKa Kra TPrjÇ yJAPTJPat Kfj KmYJrkKfr mOy•r ßmPû KrPar ÊjJKj y~Ç 2004 xJPur 4 @Vˆ yJAPTJPatr SA ßmû f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J ‰mi mPu rJ~ ßh~Ç yJAPTJPatr rJP~ muJ y~, ©P~Jhv xÄPvJijL xÄKmiJjxÿf S ‰miÇ F xÄPvJijL xÄKmiJPjr ßTJj ßoRKuT TJbJPoJPT ãKfV´˜ TPrKjÇ kPr Kra @PmhjTJrLrJ F rJP~r KmÀP≠ @Kku KmnJPV pJjÇ @Kku KmnJV F oJouJ~ FKoTJx KTCKr (@hJufPT xyJ~fJTJrL) KyPxPm

ßhPvr KmKvÓ @a \j xÄKmiJj KmPvwPùr mÜmq ßvJPjjÇ fJPhr TJPZ @hJuPfr k´vú KZPuJ, f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J xÄKmiJPjr ßoRKuT TJbJPoJr xPñ xJÄWKwtT FmÄ KmYJr KmnJV kOgTTrPer kKrkK∫ KTjJ? @a FKoTJx KTCKrr oPiq xJf\jA mJÄuJPhPvr ßk´ãJkPa KmhqoJj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J rJUJr kPã @hJuPf IKnof ßhjÇ hvo S FTJhv xÄxh KjmtJYj CKuäKUf

xÄPvJijLr IiLPj yPf kJPrÇ TJre @APjr mÉ kMPrJPjJ jLKfr ßTJPjJ KTZM ßm@AKj yPuS k´P~J\Pjr fJKVPh fJ @AjxÿfÇ rJÓs S \jVPer KjrJk•JA yPò xPmtJó @AjÇ KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ KyPxPm xJPmT k´iJj KmYJrkKf S @Kku KmnJPVr KmYJrkKfPhr KjP~JPVr KmiJj mJKfPu k´P~J\jL~ @Aj xÄPvJiPjr ßãP© xÄxPhr ˝JiLjfJ rP~PZÇ

oKπPfôr k´˜JPm IKj~o y~Kj : k´iJjoπL dJTJ, 16 ßxP¡’r: oKπPfôr k´˜Jm ßh~Jr ßãP© ßTJj Kj~Por mqfq~ y~Kj mPu o∂mq TPrPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuPZj, ÈoKπxnJ kMjVtbj ÀKaj TJ\Ç ßTC ßTC k´vú fáPuPZjÇ @Ko \JKj, hM'\j oπL yPf YJjKjÇ FT\j mPuPZj, fJPT xKbTnJPm cJTJ y~KjÇ fPm @orJ Kj~Por ßTJj mqfq~ TKrKjÇ @S~JoL uLPVr @PVr xrTJPrr @oPu FmÄ 2009 xJPu oKπ kKrwh VbPjr xo~ FTAnJPm fJ @orJ TPrKZÇ' VenmPj @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxPhr xnJr ÊÀPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Fxm TgJ mPujÇ fJr mÜmq ßh~Jr xo~ xnJTã xJÄmJKhTPhr \jq CjìMÜ KZuÇ Frkr k´iJjoπL hPur ßjfJPhr KjP~ À≠ÆJr ‰mbT TPrjÇ oKπPfôr k´˜Jm k´fqJUqJPjr kr mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj mPuKZPuj, ßTJj xnq ßhPv FnJPm oKπPfôr k´˜Jm ßh~J y~ KT jJ fJr \JjJ ßjAÇ F k´xñ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ nJrPfr xJPmT k´iJjoπL @A ßT è\rJPur @®\LmjLr ChJyre aJPjjÇ k´iJjoπL mPuj, @A ßT è\rJu KuPUPZj, KfKj pUj k´gomJr oπL yj, fUj fJPT oKπ kKrwh KmnJPVr FT\j TotTftJ ßlJj TPr vkg KjPf mPuKZPujÇ KÆfL~mJr oπL yS~Jr xo~ @A ßT è\rJuPT ßlJj TPrj oKπ kKrwh KmnJPVr xKYmÇ ßvU yJKxjJ mPuj, È@Ko \JKj jJ, nJrf xnq ßhv KT jJÇ ßp ßjfJ SA TgJ mPuKZPuj, KfKj ßhPU KjPf kJPrj xnq ßhPv FnJPm oπL y~ KT jJÇ' @S~JoL uLPVr xnJPj©L 2009 xJPu fJr oKπxnJ VbPjr xoP~r TgJ CPuäU TPr mPuj, ÈSA ßjfJPT 2009 xJPu pUj IPjPT K\Pùx TPrKZPuj, È@kKj oπL yPòj KT jJ', fUj KfKj mPuKZPuj, ÈoKπ kKrwh KmnJPVr xKYPmr ßlJj FUPjJ kJAKjÇ' YJAPu @kjJrJ ßx xoP~r kK©TJ ßhPU KjPf kJPrjÇ xMfrJÄ oKπfô k´ye TrJ jJ-TrJ SjJr mqJkJrÇ'

ToJKvt~Ju oPVt \ ToJKxt orPV\ FmÄ ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ AT&x&Pk´x& Secured Loan

• CCj, Defaults, Mortgage Arrears up to 85% Ltv • completion within 2 week

WE

• Loans for: Home improvements, Debt Consolidations, School Fees and Etc.

London Dhaka London

ToJKvt oPVt\ ToJKxt~Ju orPV\

• Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

• • • •

ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥

One single affordable payment. Stop demands from your Creditor. Freeze or reduce interest & charge. Arrange IVA & Bankruptcy.

£470 Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE: 0798

Special Price

4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk PO Box - 51037, London, E7 8WN / CCL No- 581106, DP: Z9303661

A1/B1/B2/C1 Nov. Dec.

Special Offer

2012

Umra Booking from

£430

Hot Line : 020 8552 8496, Mob: 07961 433 230 Mob: 07940 133 137 Tel: 020 8552 8609 FSA Registered


k´mº Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

mftoJj oKπxnJ~ FTaJ rhmhu ßyJT FaJ KZu ßhPvr oJjMPwr mÉKhPjr hJKmÇ ãofJ~ mxJr Z'oJPxr oPiqA FaJ k´oJe yP~ KVP~KZu ßp, oπLPhr IKiTJÄvA IjKnù FmÄ IhãÇ FPhr KjP~JVhJPjr xo~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuKZPuj, F oπLPhr KjP~JV yPò kJrlroqJ¿KnK•TÇ FrJ Z'oJPxr oPiq hãfJ ßhUJPf jJ kJrPu oKπfô ßgPT KmhJ~ KjPf yPmÇ fJrkr Z'oJPxr mhPu ßkRPj YJr mZr yP~ ßVPZÇ FTJKiT oπLr KmÀP≠ IPpJVqfJ, IhãfJ, FojKT hMjLtKfr IKnPpJV CPbPZÇ k´iJjoπL FT\jPTS oKπxnJ ßgPT KmhJ~ ßhjKj IgmJ oKπxnJ~ rhmhu WaJjKjÇ ßhPvr oJjMPwr @PrTKa hJKm KZu k´iJjoπLr TJPZÇ ÈßmJ^Jr Ckr vJPTr IÅJKa'r oPfJ oKπkKrwPhr oJgJ~ KfKj FTKa CkPhÓJ kKrwh YJKkP~ ßrPUPZjÇ y~ fJPhr KmhJ~ TrJ IgmJ xÄUqJ ToJPjJÇ k´iJjoπL FUj kpt∂ fJ TPrjKjÇ hLWtTJu kr oJjMw pUj F ßnPm yfJv ßp, ßvU yJKxjJ fJr oKπxnJ~ KrvJlu& mJ rhmhu jJ TrJr \jq m≠kKrTr, fUj ybJ“ @rS TP~T\j oπL V´ye TPr oKπkKrwh xŒ´xJre TrJ yP~PZÇ Ihã S IPpJVq oπL S k´KfoπLPhr TJCPT mJh ßh~J y~KjÇ TP~TKa oπPT ßp oπL mhu yP~PZ, fJPT rhmhu jJ mPu oMUmhu muJ nJPuJÇ CkPhÓJrJ Ff xoJPuJYjJr oMPUS ˝kPh myJu @PZjÇ ßTC IkxJKrf yjKj, ßTC khfqJV TPrjKjÇ fJyPu oKπkKrwPhr xJŒ´KfT xŒ´xJrPe xrTJPrr èeVf kKrmftj TL Wau? IgmJ F xŒ´xJre ÆJrJ Foj TL yu, pJPf xrTJPrr nJmoNKftPf Vf ßkRPj YJr mZr iPr ßp ã~ iPrPZ, fJr ßorJof yPm? oPªr nJPuJr oPiq ˝rJÓs, fgq FmÄ cJT S ßaKuPpJVJPpJV oπPT oπL mhPur TgJ CPuäU TrPf y~Ç ßhvmJxLr mÉKhPjr hJKm KZu, ˝rJÓs oπPTr hJK~fô FT\j mqKÜfôxŒjú IKnù oJjMPwr yJPf ßh~J ßyJTÇ

hMjLtKfr Km˜JPrr ßp IKnPpJV ˜ëkLTíf yPò, fJPf FUJPj oπL mhu \ÀKr yP~ kPzKZuÇ @oJr iJreJ pKh ßmKbT jJ y~ fJyPu xJyJrJ UJfáj fJr xffJ S TftmqKjÔJ ÆJrJ FA oπeJuP~r jJjJ \†Ju hNr TPr FKaPT hMjtJooMÜ FmÄ \jVPer ßxmJ~ @rS nJPuJnJPm TJP\ uJVJPf kJrPmjÇ

jJ yPu xJoJjq náPuS KfKj xJyJrJ UJfáPjr ßYP~S hvèe xoJPuJYjJr KvTJr yPmjÇ AKu~Jx @uLr èo yS~Jr ryxq C WJaj FmÄ xJVr-ÀjLr yfqJTJP§r FTaJ KTjJrJ TrJ k´gPoA fJr \jq FTaJ mz YqJPu† yP~ hÅJzJPmÇ fgqoπLr kh ßgPT @mMu TJuJo @\JhPT Ijq oπL kPh xrJPjJ FmÄ yJxJjMu yT AjMPT fgqoπL kPh mxJPjJ oKπxnJr xJŒ´KfT kKrmftPj FTKa AKfmJYT KhT mPu @Ko oPj TKrÇ KoKc~Jr xPñ xŒ´LKf rãJ, xrTJPrr mz mz xJluqèPuJ fáPu irJr mqJkJPr @mMu TJuJo @\Jh ßp IPpJVqfJ S IhãfJr kKrY~ KhP~PZj, fJPf mÉ @PV fgqoπLr kPh rhmhu WaJPjJ CKYf KZuÇ KmPvw TPr jfáj ßaKuKnvj ßTPªsr uJAPx¿ k´hJPjr ßãP© fJr KmÀP≠ IKmPmYjJ, mqKÜ ˝JPgtr ßkJwTfJ FmÄ ßaKuKnvj kKrYJujJr mqJkJPr pJPhr kNmt IKnùfJ S hãfJr xMjJo @PZ, fJPhr CPkãJ TrJr ßp IKnPpJV rP~PZ, fJ KfKj U§j TrPf kJrPmj KTjJ xPªyÇ hu

oKπxnJr xŒ´xJre S oMUmhu FmÄ fJrkr? xJyJrJ UJfáPjr ˙Pu ˝rJÓsoπL KyPxPm oyLC¨Lj UJj @uoVLPrr KjP~JPV @oJr k´KfKâ~J Kov´Ç IgtJ“ Fr nJPuJ-oª hM'KhTA @PZÇ KfKj @oJr ßZJa nJAP~r oPfJ FmÄ fJPT nJPuJnJPm KYKj mPuA TgJaJ KuUKZÇ @uoVLPrr ßuUJkzJ ßpoj k´Yár, ßfoKj KfKj FT\j IKnù S hã mMqPrJPâaÇ @mJr rJ\jLKfPfS fJr xJluq To j~Ç ßhPvr @gt-xJoJK\T Cjú~Pj fJr VPmweJ, kKrT·jJ FmÄ fJ mJ˜mJ~Pj xJluq IPjTÇ K\~JCr ryoJPjr @oPu fJr Cjú~joNuT CuKx kKrT·jJ pPgÓ xMUqJKf TáKzP~KZuÇ FA Im˙J~ mftoJj xrTJPrr xmtmOy“ FmÄ KmvJu mJP\Par oπT ˙JjL~ ˝J~•vJKxf xrTJPrr hJK~fô fJr Skr IKktf yPu nJu yPfJÇ FA oπT xlunJPm YJKuf yS~Jr Skr ßhPvr k´Tíf Cjú~j S xoOK≠ Kjntr TPrÇ F mqJkJPr VPmweJ S mJ˜m kKrT·jJ k´e~jS hrTJrÇ ßp TJ\Ka oyLC¨Lj UJj @uoVLr Ifq∂ xlunJPm TrPf

mJZJA TPr IPpJVq S Ihã mqKÜPhr KaKn uJAPx¿ mrJ¨ TrPf KVP~ mrJ¨Tíf IKiTJÄv KaKn ßx≤JrA FUj kPrJãnJPm \JoJ~JKfPhr yJPfÇ yJxJjMu yT AjM @S~JoL uLVJr jjÇ KfKj ÊiM \JxPhr rJ\jLKf TPrj jJ, k´KfÔJjKar xnJkKfSÇ rJ\jLKfT KyPxPm fJr xMjJo-hMjtJo @PZ FmÄ FTKa KmfKTtf IfLfS @PZÇ fgJKk mftoJj xrTJPrr ßo~Jh ßvw yS~Jr KTZM @PV oKπxnJ~ ßpJVhJPjr ^áÅKT V´ye TPr KfKj ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojPjr ßYP~ ßp ßmKv rJ\QjKfT xJyx S hNrhKvtfJr kKrY~ KhP~PZj fJPf @oJr xPªy ßjAÇ @mJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJS fJr hPur mJAPrr FmÄ Ijq hPur ßjfJPT fgq oπeJuP~r oPfJ èÀfôkNet hlfPrr hJK~fô KhP~ ßpoj xJyPxr TJ\ TPrPZj, ßfoKj rJ\QjKfT k´ùJr kKrY~S KhP~PZjÇ jfáj fgqoπL yJxJjMu yT AjMr xJoPj FUj KmrJa YqJPu†Ç ßhPvr Kk´≤ S APuTasKjT KoKc~Jr IKiTJÄvA FUj xrTJPrr KmÀP≠ ßoJaJoMKa TPbJr Im˙Jj KjP~PZÇ FTTJPur xrTJrmJºm KoKc~JèPuJS FUj xrTJPrr xoJPuJYT yP~ CPbPZÇ ßrJ\ mz mz \JfL~ ‰hKjTèPuJr kJfJ CfiJPu mJ KaKnr aTPvJèPuJ ßhUPu fJ ßmJ^J pJ~Ç

p Page 11

xrTJPrr xJluqèPuJr ßYP~ mqgtfJ k´YJr kJPò ßmKvÇ ACjNx-KmfTt, k∞J Kms\ xoxqJ k´nOKfPfS ßhUJ ßVPZ KoKc~J~ xrTJPrr xoJPuJYTPhr xÄUqJ FmÄ TP£r ß\Jr ßmKvÇ xrTJPrr k´Kfkã FmÄ v©Δkã, FojKT fJPhr xPñ FTKa KjrPkãfJr oMPUJviJrL ßVJÔLS xKÿKuf yP~ Foj k´YJrpM≠ ÊÀ TPrPZ ßp, fJr xJoPj xrTJr FUj IPjTaJA IxyJ~Ç F Im˙J~ fgqoπLr hJK~fôaJA xmtJKiTÇ ßp hJK~fô kJuPj @mMu TJuJo @\Jh xŒNet mqgtfJr kKrY~ KhP~PZjÇ yJxJjMu yT AjM fJr rJ\QjKfT IKnùfJ S @∂KrTfJPT TJP\ uJKVP~ KoKc~JmJºm yP~ CbPf kJPrj FmÄ fJPhrS k´Tíf IKnPpJVèPuJ hNr TrJr KhPT j\r KhP~ fJPhr TJPZ aJjPf kJPrjÇ fJyPu FTaJ mz TJ\ yPmÇ xmJAPTA KfKj TJPZ aJjPf kJrPmj, fJ j~Ç KT∂á KoKc~Jr IKiTJÄPvr xrTJrKmoMU nJm KfKj hNr TrPf kJrPmj, FojKT KmÃJK∂ xOKÓTJrL vKÜvJuL oyPur Tmu ßgPTS fJPhr oMÜ TrPf kJrPmj, pKh @∂KrTnJPm ßYKÓf yjÇ xrTJrPT KoKc~JmJºm TPr ßfJuJ ßVPu mftoJPjr xKÿKuf v©Δ KvKmPrr IKf k´YJr, Ikk´YJr ßgPT xrTJr IPjTaJA oMÜ yPf kJrPm FmÄ xrTJPrr mftoJj IjMöuô nJmoNKft IPjTaJA Cöôu TrJ pJPmÇ FA mqJkJPr KoKc~JPT @˙J~ KjPf yPm FmÄ @∂KrTfJr xPñ fJPhr k´Tíf IKnPpJVèPuJ hNr TrJr KhPT j\r KhPu xrTJrS KoKc~Jr @˙J KlPr kJPmÇ @Ko \JKj jJ, xrTJr ßTj poMjJ KaKn ßx≤JrPT YJuM yS~Jr xMPpJV Khu jJÇ FKa YJuM yPu FKv~J~ FaJ FTKa ßxrJ KaKn ßx≤Jr yPfJÇ FaJPT huL~ KmPmYjJ~ YJuM yPf jJ KhP~ xrTJr uJnmJj yu KT? jfáj fgqoπLPT Fxm náuÃJK∂ hNr TrJr KhPT j\r KhPf yPmÇ fJr xJlPuqr Skr @VJoL KjmtJYPj oyJP\JPar xlu yS~JS IPjTJÄPv Kjntr TPrÇ ßhPvr oJjMPwr hLWtKhPjr FTaJ @vJ KZu, k´iJjoπL fJr oKπxnJ~ FTaJ mz rTPor rhmhu WaJPmjÇ kMrPjJ IPjT IPpJVq oπLPT mJh ßhPmj, ßpJVqPhr ßpJVq ˙JPj mxJPmjÇ mz oKπxnJ j~, ßZJa hã oKπxnJA KZu ßhvmJxLr TJoqÇ k´iJjoπL fJr mhPu oKπxnJPT @rS mz TPrPZjÇ IPpJVqPhr mJh ßhjKjÇ @rS jfáj oMU KjP~PZjÇ fJPhr ßpJVqfJ FUj ßhUJr rAuÇ k´iJjoπL krmfLt iJPk CkPhÓJ kKrwPhr ßpj xÄUqJ jJ mJzJjÇ mrÄ fJPhr xÄUqJ ToJPjJ hrTJrÇ jAPu oKπxnJ xŒ´xJre, oπPT oMUmhPur ßTJj èÀfô gJTPm jJÇ xrTJPrr oPiq FUj k´P~J\j mz rTPor FTKa rhmhu FmÄ èeVf kKrmftjÇ ß\JzJfJKu KhP~ mftoJj Im˙Jr kKrmftj WaJPjJ pJPm jJÇ u¥j, 16 ßxP¡’r, 2012 IJmhMu VJl&lJr ßYRiMrL ” KmKvÓ xJÄmJKhT S TuJKoÓ

UNIVERSAL SOLICITORS This Firm is Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority

xhq KmhJ~L ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfáj Ix÷m nJPuJ oJjMwÇ fJr mqKÜfô, xffJ S hPur k´Kf @jMVfq xm k´Pvúr IfLfÇ KT∂á ßhPvr @Aj-vOÄUuJ rãJTJrL KmKnjú xÄ˙J, KmPvw TPr kMKuv mJKyjLr mftoJPj ßp Im˙J FmÄ ßhPv \KñPhr xπJx ToPuS IjqJjq xπJPxr ßp ßhRrJ®q, fJPf kKrK˙Kf Kj~πPer oPfJ TPbJrfJ KfKj ßhUJPf kJPrjKj FmÄ ßxA TPbJrfJ fJr oPiq ßjASÇ ßVJzJPfA fJPT ˝rJÓsoπL kPh mxJPjJ CKYf y~KjÇ Ijq ßTJj oπeJuP~r hJK~fô fJr Skr ßh~J yPu nJPuJ yPfJÇ KfKj fJr ßpJVqfJr kKrY~ ßhUJPf kJrPfjÇ AKu~Jx @uLr èo yS~J ßgPT ÊÀ TPr xJVr-ÀjL yfqJTJ§ kpt∂ xrTJrPT Ff mqgtfJr IKnPpJPVr ßoJTJPmuJ y~PfJ TrPf yPfJ jJÇ xJyJrJ UJfájPT FUj cJT S ßaKuPpJVJPpJV oπeJuP~r hJK~fô KhP~ nJPuJ TrJ yP~PZÇ FA oπeJuP~r vLwt ßgPT

kJrPfjÇ KfKj hJK~fô ßkPu FA oπeJu~ Vf ßkRPj YJr mZPrr ImPyuJ S IjMkK˙f oπLr Tmu ßgPT oMÜ yPfJÇ oyLC¨Lj UJj @uoVLPrr ˝rJÓsoπL yS~Jr FaJA oª KhT mPu @oJr oPj yP~PZÇ IgtJ“ ßpxm oπeJuP~r hJK~fô ßkPu KfKj fJr k´KfnJ S ßoiJPT TJP\ uJVJPf kJrPfj, ßpoj Igt, kKrT·jJ IgmJ ˙JjL~ ˝J~•vJKxf xrTJr, fJr ßTJjaJA KfKj kJjKjÇ ßkP~PZj ˝rJÓs oπeJu~; ßpUJPj k´KfnJ S ßoiJr mhPu fJPT xffJ, TPbJrfJ S xJÄVbKjT mqKÜPfôr kKrY~ KhPf yPmÇ x÷mf KfKj fJ kJrPmjÇ fPm fJPT ˛re rJUPf yPm KfKj FA oMyNPft xmPYP~ ¸vtTJfr oπeJuP~r hJK~fô ßkP~PZjÇ pKh KfKj kMKuv S rqJPm xÄÛJr kKrT·jJ (pJ FTTgJ~ hM„y) TJptTr TPr FA hMKa xÄ˙JPT xm hMjtJo ßgPT KTZMaJ yPuS oMÜ TPr mftoJPjr @Aj-vOÄUuJ kKrK˙Kfr CjúKf WaJPf kJPrj, fJyPu fJr xoJPuJYTPhrS mJymJ kJPmjÇ

IJoJPhr ßxmJxoNy

Immigration

J IJkKj KT jfáj Kj~Po ßxPauPo≤/KnK\a

J xm irPer IJKku J KnK\a KnxJ J ßxPauPo≤ KnxJ J Enterprenuer Visa J Student Visa J Spouse Visa J Work Permit J Minister of Religion J ¸¿rKvk KcTîJPrvj J FK≤s KTî~JPr¿ J KxKaP\jvLk J jqJYJrJuJAP\vj J ßmAu/KcPajvj J Marriage Registration J FxJAuJo J KyCoqJj rJAax J ßvl Fr \jq ¸¿rvLk uJAPx¿

KnxJr \jq IJPmhj TrPf YJj ? J IJkKj KT IJkLu TrPf YJj? J IJkjJr KT Visa/Entry Clearance Refuse yP~ ßVPZ? J IJkKj KT Same day Visa Service(From Home Office) YJj?

Housing/Family uqJ¥uct FmÄ ßaPj≤/ßaPjK¿ FKV´Po≤, FKnTvj IctJr, Divorce, cPoKÓT nJP~JPu¿, T≤sJÖ IctJrÇ

Business/Finance 40 30

90 70

120 70

Km\Pjx asJ¿lJr, Km\Pjx Kcc, ßTJŒJjL, kJatjJrvLk, mqJÄâJ¡Kx, ßcma oqJPj\Po≤Ç

kMKuv FPrˆ Others

ßmAu/KcPajvj FjnJ~rjPo≤Ju ßyug A¿PkTvj KrPkJat (AKoPV´vPjr \jq)

h~J TPr FkP~≤Po≤ Kjj k´JgKoT krJovt Kl∑ Weekend appointments available

kJS~Jr Im FaKjt, jJo kKrmftj, cTáPo≤ FaJPÓvj, SP~uPl~Jr ßmKjKla, CAu F¥ k´Pma Fokä~Po≤ asJAmMjJu S KuKaPVvjÇ

UNIVERSAL SOLICITORS 94A Whitechapel High street (3rd floor) London E1 7RA (Near Aldgate East Tube Station/Bricklane)

Phone: 07960 660 667, 07946 456 443, Fax: 02073 778 811


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

KaKn uJAPx¿ KjP~ k´iJjoπLr k´vú S FKmFo oNxJr C•r

FKmFo oNxJPT k´iJjoπL KaKn uJAPx¿ KhPu aJTJ ßkPfj ßTJgJ~? dJTJ, 17 ßxP¡’r : jfáj ßaKuKnvj YJuMr \jq KmKnjú IJPmhPjr ßk´KãPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, @orJ IPjTPT KaKn uJAPx¿ KhP~KZÇ TJCPT TJCPT KhPf kJKrKjÇ F k´xPñ KfKj k´mLe xJÄmJKhT F Km Fo oNxJr k´Kf AKñf TPr mPuj, KaKn uJAPx¿ jJ kJS~Jr ßãJn S ßmhjJ ßgPT FT\j xrTJr FmÄ @S~JoL uLVPT @âoe TPr TgJ muPZjÇ FojKT IjqPhr ßYJr mPu IKnKyf TrPZjÇ FUj @Ko pKh CPfiJ k´vú TKr, KaKn uJAPx¿ ßhS~J yPu KfKj aJTJ ßkPfj ßTJgJ~? k´iJjoπLr xrTJKr mJxnmj VenmPj @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT ßvU yJKxjJ FTgJ mPujÇ FKhPT k´iJjoπLr ßh~J mÜPmqr \mJm KhP~PZj k´mLe xJÄmJKhT FKmFo oNxJÇ k´iJjoπLr mÜPmqr ßk´KãPf VeoJiqPo kJbJPjJ k´KfKâ~J~ FKmFo oNxJ k´iJjoπLr k´Kf kJfiJ k´vú ßrPU mPuj, k´iJjoπL k´vú TPrPZj, @Ko KT YqJPjPur \jq KT aJTJ YáKr TrPmJ jJ TPrKZÇ FTKa kJfiJ k´vú TrJr ¸itJ ßhUJKò, k´vúKa yPò- fJr xrTJr ßp T'Ka jfáj YqJPju k´KfoπL, xÄxh xhxq FmÄ @oJr ÈFTJ•r' jJoKaxy FT\jPT KhP~ KhP~PZj- fJrJ ßTJgJ~ aJTJ kJPmj, mJ ßkP~PZj? fJrJ KT YáKr TPrPZj jJ TrPmj? KfKj ImvqA \JPjj, Fxm YqJPjPu fJr xrTJPrr k´Yár xoJPuJYjJ TrJ y~Ç ÊiM fJA j~, FèPuJr ßmKvr nJV xrTJrKmPrJiL kPãr mqKÜPhr TJPZ KmKâ yP~ ßVPZÇ @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT ßh~J k´iJjoπLr o∂Pmqr k´KfKâ~J~ FKmFo oNxJ mPuj, @®k´xJh uJn TPrKZÇ oPj oPj VmtPmJiS TrKZÇ TJreKa yPuJ, nJu ßyJT, oª ßyJT ßhPvr k´iJjoπL ˝~Ä @oJr oPfJ FT\j xJiJre jJVKrT xŒPTt TP~TKa o∂mq TPrPZjÇ 15 ßxP¡’r vKjmJr @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT ßh~J o∂mqKa KZu @oJr FTKa k´JAPna ßaKuKnvj YqJPjPur \jq @Pmhj xŒTtL~Ç KmjLfnJPm fJr ˛reJPgt S xJiJrenJPm ßpxm VeoJiqo ßxKa k´YJr TPrPZ, fJPhr ùJfJPgt KTZM fgq ßkv TrKZ: oJjjL~ k´iJjoπL k´vú TPrPZj, @Ko FTKa ßaKuKnvj YqJPju YJuM TrJr Ff aJTJ ßTJgJ~ kJPmJ? @Ko KT F\jq YáKr TPrKZ IgmJ TrPmJ? @Ko k´iJjoπLPT KmjP~r xPñ ˛re TKrP~ KhPf YJA, KfKj \JjPfj FA YqJPjuKar CPhqJÜJ uqJmFAc oJKfiKoKc~J KuKoPac (uqJmFAc V´Δk)Ç ßxUJPj @oJPT oJ© 10 vfJÄv IÄvLhJKrfô KhP~ ßY~JroqJj TrJ yP~KZuÇ @Ko ßxA xMmJPh YqJPjuKar \jq @Pmhj TKrÇ

kPr @Ko KjP\ k´iJjoπLr xPñ ßhUJ TPr YqJPjuKa ßh~Jr Kmw~Ka @PuJYjJ TKrÇ ßxA xo~ k´iJjoπL j~, oMK\m nJAP~r TjqJPT @Ko KTZM ãá… S C•¬ nJwJ~ IjMPpJV \JjJAÇ fUj KfKj @oJPT k´vú TPrjKj YqJPju TrJr aJTJ @Ko ßTJgJ~ kJPmJ? TJre, KfKj \JjPfj uqJmFAc V´Δk FA YqJPjPur CPhqJÜJ FmÄ xŒNet Igt ßpJVJjhJfJÇ @oJPT CP•K\f ßhPU yJKxoMPU KfKj fJr ßk´x xKYm @mMu TJuJo @\JhPT muPuj, ÈCKj UMm ßãPk ßVPZjÇ SjJPT vJot @u ßvPU (AK\P¡ jqJo xPÿuPj) KjP~ YPuJÇ SUJPj xoMhs kJPz SjJr oJgJ bJ§J yPmÇ fJrkr KlPr FPx SjJr YqJPjPur mqJkJraJ ßhUJ pJPmÇ' @Ko FPf YqJPju kJS~J KjP~ KTZMaJ @võ˜ yP~ xlrxñL yPf rJK\ yuJoÇ KmoJPj @xJ-pJS~Jr kPg @Ko, hLkM oKj S oJjjL~ k´iJjoπL FTxPñ mPxKZÇ UJS~J-hJS~J S jJjJ KmwP~ V· è\m TPrKZÇ KT∂á @oJr YqJPju kJS~Jr Kmw~Ka KjP~ ßTJj TgJ mKuKjÇ fJrkrS @oJr k´JKgtf YqJPjuKa pUj ßh~J yPuJ jJ, fUj FTKhj @oJr mºá @mhMu VJllJr ßYRiMrL dJTJ~ FPu fJPT k´iJjoπLr xPñ F mqJkJPr TgJ muPf IjMPrJi TruJoÇ kPr VJllJr @oJPT \JjJPuJ, k´iJjoπL fJPT mPuPZj, SjJr ßkZPj ßT, IgtJ“ kPrJPã ßT Igt ßpJVJj KhPò? fJr oJPj uqJmFAc V´ΔPkr mqJkJPr fJr @kK• rP~PZ FojKa oPj yPuJÇ If”kr KfKj f“TJuLj fgqoπL @mMu TJuJo @\JhPT ßcPT muPuj, @oJPT ßpj Ijq ßTJj YqJPjPur xPñ xŒOÜ TrJ y~Ç @\JPhr mJKzPf F KjP~ YqJPju kJS~J FT\j k´KfoπLr xPñ FTKa ‰mbTS yPuJÇ KT∂á @Ko @oJr CPhqJÜJPhr xPñ ßmBoJKj TrPf YJAKjÇ fJA ßxA ‰mbT mqgt yPuJÇ

p Page 12

ßhPv ÊÀ yPò ßoiJmL mJZJA k´KfPpJKVfJ dJTJ, 17 ßxP¡’r : ßhPv FmJr ÊÀ yPò ßoiJmL mJZJA k´KfPpJKVfJÇ ßhPvr ßxrJ 6648 \j ßoiJmL vjJÜ TrJr k´KfPpJKVfJ @xPZ \JjM~JKrPfÇ k´gomJPrr oPfJ ßhvmqJkL CjìMÜ k´KfPpJKVfJr oJiqPo fJPhr vjJÜ TrJ yPmÇ Fr oPiq ßhPvr 481Ka CkP\uJr k´KfKaPf 12 \j TPr 5772 \j, k´KfKa ß\uJ~ 12 \j TPr 768 \j, k´KfKa KmnJV S dJTJ ßoPasJkKuaj FuJTJr 12 \j TPr 96 \j S \JfL~ kptJP~ 12 \j ßoiJmLPT mJZJA TrJ yPmÇ \JfL~ kptJP~ ˝LTíf ßoiJmLrJ k´PfqPT 1 uJU, KmnJVL~ kptJP~r k´PfqPT 2 yJ\Jr, ß\uJ kptJP~ 1 yJ\Jr 500 S CkP\uJ kptJP~ ˝LTíf ßoiJmLrJ k´PfqPT 1 yJ\Jr aJTJ TPr kMrÛJr KyPxPm kJPmÇ IxJiJre ßoiJxŒjú KvãJgtLPhr FTTJuLj KmPvw ßoiJKnK•T mOK• ZJzJS KmPhPv ßoiJmOK•r mqm˙J TrJ yPmÇ ßhPvr xTu xrTJKr S ßmxrTJKr KvãJ k´KfÔJPjr Kjoú oJiqKoT kptJ~ ßgPT Có oJiqKoT kptJ~ kpt∂ (wÔ ßgPT ÆJhv ßvseL kpt∂) KvãJgtLPhr oPiq k´KfPpJKVfJr oJiqPo xJrJ ßhv ßgPT ßoJa 12 \j KvãJgtL kJPm ÈmZPrr ßxrJ ßoiJmLr' ˝LTíKfÇ nJwJ S xJKyfq (mJÄuJ, AÄPrK\), KmùJj (khJgt, rxJ~j, \LmKmùJj), VKef S TKŒCaJr FmÄ mJÄuJPhv ˆJKc\xy

FmJr „kJuL mqJÄPTr \JKu~JKf 15 ßTJKa aJTJ @®xJPfr IKnPpJV dJTJ, 17 ßxP¡’r : ßxJjJuL mqJÄPTr kr FmJr TotTftJPhr ßpJVxJ\Pv „kJuL mqJÄPTr Igt @®xJPfrS IKnPpJV CbPuJÇ „kJuL mqJÄPTr 15 ßTJKa aJTJ @®xJPfr IKnPpJPV mqJÄTKar D±tfj Kfj TotTftJxy kÅJY\Pjr KmÀP≠ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr oJouJ hJP~r TPrPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç hMhPTr Ck-kKrYJuT \JyJñLr @uo mJhL yP~ rJ\iJjLr oKfK^u gJjJ~ oMhJs kJYJr @APj oJouJKa hJP~r TPrjÇ FPf KogqJ fgq S ná~J TJV\ ßhKUP~ 15 ßTJKa aJTJ @®xJPfr IKnPpJV @jJ yP~PZ @xJKoPhr KmÀP≠Ç @xJKorJ yPuj, „kJuL mqJÄPTr KhuTávJ ˙JjL~ vJUJr mftoJj oyJmqm˙JkT Fx Fo @KfTár ryoJj, FTA vJUJr ß\qÔ Kk´K¿kJu IKlxJr ßoJ” @»Mx xJoJh xrTJr, mqJÄPTr èuvJj vJUJr mftoJj Ck-oyJmqm˙JkT ßoJyJÿh @uL, FnJPrˆ F¥ ßaTPjJuK\ KuKoPaPcr ßY~JroqJj @mM ßmJryJj KxK¨T ßYRiMrL FmÄ k´KfÔJjKar mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) F FAY Fo mJyJCK¨jÇ

(ßkRrjLKf, AKfyJx, IgtjLKf, xoJ\KmùJj) 4Ka Kmw~ xO\jvLu ßoiJ IPjõ&mwPer Kmw~ KyPxPm KmPmYq yPmÇ k´Tíf xO\jvLu ßoiJ IjõwPe fOeoNu kptJ~ ßgPT xTu KmnJVL~ kptJ~ kpt∂ xTu KvãJgtL F k´KfPpJKVfJr @SfJnMÜ yPmÇ FA k´KfPpJKVfJ k´Kf mZr TrJ yPm mPu \JjJ ßVPZÇ TKoKar Ijqfo xhxq S UxzJ k´e~j TKoKar k´iJj dJTJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj IiqJkT lJKyoJ UJfáj mPuj, V´Jo S vyPrr oPiq nJrxJoq ‰fKr TrPfA F k´KfPpJKVfJr @P~J\j TrJ yPòÇ FPf KvãJgtLPhr xO\jvLufJ mJzPmÇ \JjM~JKrPf ßgPT F k´KfPpJKVfJ ÊÀ yPm mPu \JjJj KfKjÇ ÈxO\jvLu ßoiJ IPjõwe jLKfoJuJ-2012' jJPo \JfL~ ßoiJ IPjõwe TotxKN Y xMÔnM JPm mJ˜mJ~j TrJr CPhqJV yJPf KjP~PZ xrTJrÇ KTnJPm ßoiJ IPjõwe yPm: wÔ ßgPT IÓo, jmo ßgPT hvo FmÄ FTJhv ßgPT ÆJhv ßvseL kpt∂ KfjKa V´ΔPk nJV TPr ßoiJ mJZJA TrJ yPmÇ nJwJ S xJKyfq KmnJPV (mJÄuJ S AÄPrK\) wÔIÓo ßvseL ßgPT 1 \j, jmo-hvo ßgPT 1 \j FmÄ FTJhv-ÆJhv ßvseL ßgPT 1 \j TPr ßoJa 3 \j KjmtJYj TrJ yPmÇ KmùJj KmnJPV (khJgt, rxJ~j, \Lm KmùJjKmùJj) wÔ-IÓo ßvseL ßgPT 1 \j, jmo-hvo ßgPT 1 \j FmÄ FTJhv-ÆJhv ßvseL ßgPT 1 \j TPr ßoJa 3 \j KjmtJYj TrJ yPmÇ VKef S TKŒCar KmnJPV wÔ-IÓo ßvseL ßgPT 1 \j, jmo-hvo ßgPT 1 \j FmÄ FTJhv-ÆJhv ßvseL ßgPT 1 \j TPr ßoJa 3 \j KjmtJYj TrJ yPmÇ mJÄuJPhv ˆJKc\ KmnJPV (AKfyJx, ßkRrjLKf, IgtjLKf, xoJ\KmùJj) wÔIÓo ßvseL ßgPT 1 \j, jmo-hvo ßgPT 1 \j FmÄ FTJhv-ÆJhv ßvseL ßgPT 1 \j TPr ßoJa 3 \j KjmtJYj TrJ yPmÇ CkP\uJ kptJP~ ßxrJ ßoiJ mJZJA TrJ yPmÇ CkP\uJr ßxrJ ßoiJmLPhr KjP~ ß\uJ kptJP~ k´KfKa KmwP~ FT \j TPr Kfj V´ΔPk ßxrJ 12

\j ßoiJmL KjmtJYj TrJ yPmÇ FnJPm ß\uJr ßxrJ ßoiJmLrJ KmnJVL~ ßxrJ 12 ßoiJ fJKuTJ~ ˙Jj ßkPf uzPmÇ 7Ka KmnJV S dJTJ ßoPasJkKuaPjr ßxrJ 12 TPr ßoJa 96 \j ßvw mJPrr oPfJ k´KfPpJKVfJ~ uzPmÇ FUJj ßgPT ßxrJ 12 \JfL~ ßoiJ mJZJA TrJ yPmÇ ßoiJ pJZJAP~r k≠Kf: nJwJ S xJKyfq KmwP~ fJ“ãKeT rYjJ k´KfPpJKVfJ (mJÄuJ S AÄPrK\) 10 j’rÇ kptJ~âPo V· muJ 10 j’rÇ CkK˙f mÜífJ (AÄPrK\) 20 j’rÇ KmùJj KmwP~ (khJgt, rxJ~j S \LmKmùJj) FoKxKTC 10 j’rÇ KmùJj Kmw~T rYjJ 10 j’rÇ KmùJj ßouJ k´T· Ck˙Jkj 30 j’rÇ VKef S TKŒCaJr KmwP~ VKef (KuKUf S ßoRKUT oNuqJ~j) 30 j’rÇ TKŒCaJr (xoxqJ S xoJiJj) 20 j’rÇ mJÄuJPhv ˆJKcP\ KuKUf xO\jvLu FoKxKTC 30 j’rÇ ßoRKUT 20 j’rÇ

˙JjL~ xrTJr oπL ‰x~h @vrJl nJrf xlPr dJTJ, 18 ßxP¡’r : ˙JjL~ xrTJr, kuäL Cjú~j S xomJ~ oπL ‰x~h @vrJláu AxuJo nJrPfr ˙JjL~ xrTJr S xqJKjPavj oπL \~rJo rPoPvr @oπPe 18 ßgPT 22 ßxP¡’r kpt∂ ßx ßhv xlr TPrjÇ Vf @Vˆ oJPx nJrPfr oπL \~rJo rPoPvr mJÄuJPhv xlPrr xo~ Cn~ ßhv kuäL Cjú~Pj xyPpJKVfJ TrJr mqJkJPr FTof y~Ç ˙JjL~ xrTJr oπL ‰x~h @vrJláu AxuJo S \~rJo rPoPvr oPiq 18 ßxP¡’r ‰mbT TPrjÇ Qx~h @vrJláu AxuJo nJrPfr rJÓskKf k´em oMUJ\tL FmÄ IjqJjq Cókh˙ TotTftJPhr xJPg ‰mbT TrJr TgJÇ xlrTJPu mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJláu AxuJo nJrPfr \JfL~ TÄPV´x ßjfOmOª S nJrfL~ \jfJ kJKatr ßjfOmOPªr xJPg ‰mbT TrJr TgJÇ

LINCOLN'S CHAMBERS

käßyJKoSkqJKg JPja ßyJKoSkqJKg S yJmt u ßx≤Jr S yJmt Ju Jßx≤Jr

Commissioner for OATHS

AÄuqJ¥, IJPoKrTJ, AK¥~J mJÄuJPhv KcV´Lk´J¬ ßyJKoSkqJKg S (u¥jSßyu& g ߈JryPfKu”) yJrmJPur Ckr 21 mZPrr IKnùfJ xŒjú T¿JuPa≤ ÆJrJ ßTJuPˆJPru AÄuqJ¥, ~J, KljuqJ¥, AK¥~J S mÄuJPhv yPf KcV´ 20 krLãJ S IJPoKrTJ, KmjJ UrPYIKˆs cJ~JPmKax, mäJcPk´ xJr, Km Fo IJA, k´xLsJk´m,J¬,S\j IKnùfJ ÆJrJ fJPhr \Kau S\jq TKbjoqJPx\ ßrJPVrKl∑KYKT“xJ S S mZPrr u’J krLãJ FmÄxŒjú pJrJ TjxJuaqJ≤ mqJgJ~ nMVPZj KhP~ xm xM k rJovt ßhS~J y~Ç irPjr ßrJPVr KYKT“xJ IKf I· UrPY TrJ y~Ç

SOLICITORS

We provide the following legal services:

NAZIR AHMED

4Immigration 4Criminal Law 4Housing Law 4Civil Litigation 4 Divorce 4Citizenship 4Entrepreneur 4 Welfare Rights 4 Civil Penalty for employers Fee earners required Head of Practice

Suitable persons are requested to contact

KmPvw hOKÓ IJTwte IJkjJr Ik´J¬ m~Û ßZPu ßoP~ KT 7 m“xr pJmf FPhPv IQminJPm mJx TrPZ? IJkKj KT IQmi FmÄ IJkjJr KuVqJu/KmsKav KxKaP\j x∂JjPhr ßhUJÊjJ TrPZj?

Km˜JKrf \JjPf IJ\A ßpJVJPpJV TrΔjÇ ßmAu, KyCoqJj rJAax, KuPVKx, ˆáPc≤ FZJzJ IJAjL ßp ßTJj KmwP~ 4 IJorJ KnxJ/IJKku Fr mqJkJPr hãÇ IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ 4 IJorJ FTKhPjr oPiq ßyJo IKlx ßgPT KnxJ

108A Whitechapel Road First Floor, London E1 1JE T: 020 7375 0062, F: 020 7247 9541 E-mail: lc.solicitors@yahoo.co.uk Emergency : 07951 363 998

TKrP~ IJKj, ßyJo IKlPxr Same Day Service Fr \jq IJorJ FTKa ßrK\ˆct k´KfÔJjÇ

4 IJorJ FjnJ~rjPo≤Ju ßyug KrPkJPatr mqJkJPr xyJ~fJ TrPf kJKrÇ

IJkjJrJ mJÄuJ / KxPuKa nJwJ~ IJoJPhr IKnù IJAjùPhr krJovt KjjÇ

This firm is regulated by the Solicitors Regulation Authority.

ßpRj IãofJ IãofJ KjP~ pJyJrJ yfvJ~yfJvJ~ \Lmj pJkj TrPZj, fJPhrTrPZj, FToJ© xoJiJj ßpRj KjP~ pJyJrJ \Lmj pJkj fJPhr ßyJKoSkqJKg S yJmt J u KYKT“xJ~ KmhqoJj, fJA FA KYKT“xJ V´ y j TPr hJŒfq\Lmj FToJ© xoJiJj ßyJKoSkqJKg S yJmtJu KYKT“xJ~ KmhqoJj, fJA ~ TPr fáuV´MjÇyeFUJPj xo˜ ßrJPVr KYKT“xJ y~ fJr FAoiMoKYKT“xJ TPrßphJŒfq\Lmj oiMoTrJ ~ TPr fáuoPiq MjÇIjqfo FUJPj: ßp kMÀwfôßrJPVr yLjfJ, VqJKˆsTKYKT“xJ -IJuxJr, mMTTrJ \ôJuJ, IJgs ˘LPrJV, mäJc-ßk´ xJr, cJ~JPmKax, ßTJuPˆru, ajKxu, xo˜ y~JtAKax, fJr oPiq Ijqfo” ßy-KlnJr, F\oJ, kJAux, hJÅPfr xoxqJ, oJAPV´j, FTK\oJ, ßTJˆ-TJKbjq, xrJAKxx, yJÅkJKj, , oJgJmqJgJ, YMukzJ AfqJKh irPjr ˘LPrJV, \Kau xoxqJ mäßVJkjL~fJ kMxJAPjJxJKAKax, ÀwfôyLjfJ,FuJK\t VqJKˆs T-IJuxJr, mMT\ô- FmÄ JuJ,ßoP~Phr IJgstJxm AKax, Jc-ßk´xrãJ Jr, TPr S mJóJPhr KYKT“xJ IKf pfú xyTJPr TrJ y~Ç cJ~JPmKaTx, ßTJuPˆJPru, ajKxu, ßy-KlnJr, F\oJ, kJAux, hJÅPfr xoxqJ, oJAPV´ , FTK\oJ, yJÅkJKj, xJAPjJxJAKax, FuJK\t, FUJPj jKYKT“xJr xJPg KmjJßTJÔ-TJKbjq, UrPY cJ~JPmKax, mäxrJAKxx, JcPk´xJr S ßkjvjJrPhr S KmFoIJA krLãJ TPr Hwi Kjmt J Yj TrJ y~, FmÄ oJgJmqJgJ, YMukzJ AfqJKh FmÄ ßoP~Phr xm irPjr ZJ©/ZJ©L \Kau\jq xoxqJ ßVJkjL~fJ KmPvw ZJzÇ rãJ ßTJuPˆruS krLãJ TrJ y~Ç TPr S mJóJPhr KYKT“xJ IKf pfú xyTJPr TrJ y~Ç Km:hs: \jxJiJrPjr KmPvw xMKmiJr \jq k´Kf vKjmJr xTJu 11aJ ßgPT xºqJ 7aJ kpt∂ Kl∑ (KmjJoNPuq) FUJPj AÄPr\L, mJÄuJ S KxPuKa nJwJ~ ßrJV xŒKTtf xTu ßVJkj ßyJKoSkqJKgT KYKT“xJr mqm˙J TrJ yP~PZ, ÊiMoJ© ßrK\Pˆsvj Kl 10 kJC¥Ç IJxJr IJPV ImvqA TgJ UMPu muPf kJrPmjÇ hNPrr ßrJVLPhr ßaKuPlJj appointment TPr KjPmjÇ FUJPj AÄPr\L, ACPrJkxy mJÄuJ S KxPuKa nJwJ~ ßrJV xŒKTt f xTu ßVJkj TgJ UMPu muPf kJrPmjÇ ACPrJkxy hM P rr ßrJVLPhr KaKuPlJj S A-ßoAPur oJiqPo krJovt KhP~ cJTPpJPV Hwi kJbJPjJ y~Ç S A-ßoAPur oJiqPo krJovt KhP~ cJTPpJPV Hwi kJbJPjJ y~Ç

Dr. Mizanur Rahman

Dr.Ahmed Mr. Ahmed Hossain Hossain

MSc,DHMS,D.Hom, MSc, DHMS, D.Hom,MD(AM), MD(AM), PhD PhD

MA, D.Hom (England) MA, D.Hom (England)

Secretary British Bangladesh Traditional Dr. Association

Chairman British Bangladesh Traditional Dr. Association

271a Whitechapel Road (2nd Floor, Room G) London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424 Mob : 0772 370 6996 Email: email : homoeoherbal@yahoo.co.uk lhs2010@hotmail.co.uk

www.londonhealthstore.co.uk www.homoeoherbal.co.uk

ßUJuJ ” ßxJomJr ßgPT vKjmJr xTJu 11aJ ßgPT xºqJ 7aJ kpt∂


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 13

VefJKπT IKiTJr mJiJV´˙ yPu ßvU yJKxjJPT SmJoJ-KoPvPur @oπe k´KfPrJi TrJ yPm : ˝rJÓsoπL dJTJ, 18 ßxP¡’r : ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuPZj, oJjMPwr VefJKπT IKiTJr rãJr ßãP© ßTJj KTZM mJiJ yPp hÅJzJPu fJ k´KfPrJi TrJ yPmÇ ÈpM≠JkrJiLPhr KmYJr, xπJx, ßoRumJh KjotNPu pJ TrJr fJPf KkZ kJ yPmJ jJ' FA IKñTJr mqÜ TPr jm KjpMÜ ˝rJÓsoπL mPuj, xJŒ´KfT xoP~r xÄWKaf TKfk~ yfqJTJP¥r xJPg \KzfPhr jJo fhP∂ ßmr yP~ @xPu fJr ßyJfJPhr hsΔffJr xJPg k´YKuf @APj vJK˜r mqm˙J TrJ yPmÇ oyLC¨Lj UJj @uoVLr Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr KmTJPu oπeJuP~ ßpJVhJj ßvPw oπjJuP~r C±tfj TotTftJ S Fr @SfJiLj KmKnjú hlfPrr k´iJjPhr CP¨Pvq Fxm TgJ mPujÇ F xo~ KmhJ~L ˝rJÓsoπL FmÄ cJT, fJr S ßaKuPlJj oπL FcPnJPTa xJyJrJ UJfáj, ˝rJÓs k´KfoπL FcPnJPTa vJoxMu yT aáTá, ˝rJÓs oπeJuP~r KxKj~r xKYm Kx KTC ßT ßoJ˜JT @yoh, kMKuPvr oyJ-kKrhvtT (@AK\Kk) yJxJj oJyoMh UªTJr, IKfKrÜ xKYm c. TJoJu CK¨j @yohxy oπeJuP~r C±tfj TotTftJVj CkK˙f KZPujÇ Fr @PV jmKjpMÜ ˝rJÓsoπL oπjJuP~ Fx ßkRZJPu ˝rJÓs k´KfoπL FcPnJPTa vJoxMu yT aáTá, ˝rJÓs oπeJuP~r KxKj~r xKYm Kx KTC ßT ßoJ˜JT @yoh, kMKuPvr oyJ-kKrhvtT (@AK\Kk) yJxJj oJyoMh UªTJr, IKfKrÜ xKYm c. TJoJu CK¨j @yoh fJPT ˝JVf \JjJjÇ oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuj, ÈoπeJuP~ TJ\ TrPf KVP~ xm xo~ \jVPer ˝JgtPT S fJPhr (\jVPer) @jMVJfqPT oJgJ~ rJUPmJÇ \jVj

ßhPvr oJKuT fJ xN© KyxJPm oPj rJUPmJÇ mqKÜ j~, \jVPer ˝JPgt ãofJ k´P~JV TrPmJÇ' KfKj mPuj, IkrJiPT xm xo~ IkrJi KyxJPm Veq TrJ yPmÇ ßTJj k´TJr YJk mJ mJiJr TJPZ oJgJ jf TrPmJ jJÇ @APjr vJxj S jJVKrT IKiTJr k´KfÔJ~ TJ\ TPr pJPmJÇ \jVPer IKiTJr rãJ~ hJK~fôvLu nNKoTJ kJuPj TrPmJÇ KfKj mPuj, KmVf KmFjKk-\JoJ~Jf

YqJPu† KyxJPm V´ye TPrKZuJoÇ fJA KmVf xJPz Kfj mZPr ˝rJÓsoπjJu~PT hsΔfVKfPf FKVP~ KjP~ ßpPf TJ\ TPrKZÇ xJyJrJ UJfáj mPuj, ˝rJÓsoπL KyxJPm c. @uoVLr @oJr ßYP~ ßmvL hãfJr xJPg oπeJuP~r TJ\PT @PrJ FKVP~ KjP~ pJPmjÇ ßx ßãP© xm xop @oJr xyPpJKVfJ gJTPmÇ ˝rJÓs k´KfoπL FcPnJPTa vJoxMu yT aáTá @vJ k´TJv TPr mPuj, mftoJj ˝rJÓsoπL KmhJ~L oπL FcPnJPTa xJyJrJ UJfáPjr KY∂J, kKrT·jJr mJ˜mJ~Pj iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUPmjÇ k´KfoπL mPuj, xJyJrJ UJfáPjr ßjfOPfô @AjvOÄUuJ rãJTJrL mJKyjL k´nJmoMÜ ßgPT TJ\ TPrKZu mPu @\ oJjMw vJK∂Pf S ˝K˜Pf @PZjÇ

KjC A~Tt, 17 ßxP¡’r : oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ S lJˆt ßuKc KoPvu SmJoJr ßh~J KmPvw InqgtjJ kJKatPf @oKπf yP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ fJPhr xPñ ÊPnòJ KmKjo~ TrPmj k´iJjoπLÇ

\JKjP~PZjÇ FZJzJ rJÓs S xrTJrk´iJjPhr xÿJPj ßh~J IjMÔJPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT @oπe \JKjP~PZj oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr rcyqJo KTîjajÇ kJvJkJKv KoxPrr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr

krKhj 25 ßxP¡’r rJÓs S xrTJrk´iJjPhr xÿJPj @P~JK\f k´Jf”rJv ‰mbPT ßpJV ßhPmj k´iJjoπLÇ FZJzJ mJÄuJPhPv KvãJPãP© InJmjL~ xJlPuqr ÈoPcu rJÓs mJÄuJPhv'-Fr xrTJrk´iJj

16 ßxP¡’r ßrJmmJr ˙JjL~ xo~ xTJPu \JKfxÄPW KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJÓshNf c. F ßT @»Mu ßoJPoj Ffgq

xPñ FTJP∂ xJãJfxy èÀfôkNet KTZM TotxNYL KjP~ k´iJjoπL FmJr \JKfxÄPWr 67fo IKiPmvPj ßpJV KhPf @xPZjÇ KyuJKr KTîjaPjr @oπe xŒPTt rJÓshf N c. @»Mu ßoJPoj @rS \JjJj, FTA xoP~ kNmt KjitJKrf TotxNYL gJTJ~ k´iJjoπLr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJptxYN LPf kKrmftj @jJr ßYÓJ YuPZÇ c. @»Mu ßoJPoj ßvU yJKxjJr xlrxNYL xŒPTt mPuj, Ík´iJjoπLr FmJPrr xlr UMmA èÀfôkNetÇ @VJoL 24 ßxP¡’r È@APjr vJxj'-Fr Skr Có kptJP~r FTKa xnJ~ k´iJjoπL Èßl~Jr u FqJ¥ \JKˆx'-Fr kPã fJr pMKÜ fáPu irPmjÇ FPf pgJpg S k´P~J\jL~ @Aj k´e~j S KmYJKrT hJK~fôPmJPir Skr èÀfô @PrJk TrPmjÇ xnJ~ 82 \j IKfKgr oPiq KfKj yPmj CPÆJijL mÜJÇ" FKhj xºqJ~ KfKj lJˆt ßuKc KoPvu SmJoJ S ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr ßh~J KmPvw xÄmitjJ kJKatPf IÄv ßjPmjÇ k´KxPc≤ mJrJT SmJoJr xPñ mqKÜVf kptJP~ ÊPnòJ KmKjo~ TrPmj k´iJjoπLÇ

KyPxPm KfKj ÈFcMPTvj AKjKvP~Kan' vLwtT ßxKojJPr mÜífJ TrPmjÇ 26 ßxP¡’r xTJPu \JKfxÄW TJptJuP~ ÈTîJAPoa nJujJPrmu ßlJrJo'-Fr Có kptJP~r @PuJYjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJUPmjÇ hMkMPr mJÄuJPhPv kMKÓoJj kNrPe k´P~J\jL~ xyPpJKVfJ~ KmvõPjfJPhr k´Kf @øJj \JKjP~ FTKa ßxKojJPr mÜmq ßhPmjÇ CPuäUq, F oMyPN ft kMKÓyLjfJ jJ gJTPuS mJÄuJPhPv 53 vfJÄv KvÊr kKrKof kMKÓr InJm rP~PZÇ FKhj xºqJ~ mJÄuJPhvLPhr ßh~J jJVKrT xÄmitjJ~ mÜífJ TrPmj k´iJjoπLÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ \JKfxÄPWr 67fo IKiPmvPj mÜífJ TrPmj 27 ßxP¡’r KjCA~Tt xo~ xºqJ xJPz 7aJ~Ç Fr @PV KfKj KoPxx mJj KT oMPjr xnJkKfPfô IKa\o Kmw~T ßxKojJPr mÜmq rJUPmjÇ c. @»Mu ßoJPoj \JjJj, KjCA~Tt aJAox, S~JKvÄaj ßkJˆxy TP~TKa èÀfôkNet @∂\tJKfT xÄmJh oJiqo k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJãJfTJr ßj~Jr @V´y k´TJv TPrPZÇ

\jVe KvãJjLKfPT xJiMmJh \JKjP~PZ : KvãJoπL ß\Ja xrTJPrr @oPu KjrJk•JmJKyjLPT KmPrJiLhPur ßjfJTotLPhr KjKkzPj mqmyJr TPr mJKyjLPT TuÄKïf TPrKZuÇ @orJ KjrJk•JmKyjLPT ßxA TuÄPïr yJf ßgPT oMÜ TrPf YJAÇ KfKj mPuj, ßhPvr KmÀP≠ ßTJj k´TJr IxJiM khPãk KjPu fJ TPbJr yJPf hoj TrJ yPmÇ ßTJj mqKÜ, ßVJÔLr ˝Jgt ßhUPmJ jJÇ KmhJ~L ˝rJÓsoπL FmÄ cJT, fJr S ßaKuPlJj oπjJuP~r hJK~fôk´J¬ oπL FcPnJPTa xJyJrJ UJfáj mPuj, ˝rJÓs oπJeJuP~r TJ\PT xmJA ÈgqJïxPux \m' oPj TPr gJPTjÇ @Ko fJPT

dJTJ, 18 ßxP¡’r : Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr xTJu 11aJ~ \JfL~ ßk´x TîJPmr Kn@AKk uJCP† KvãJ Khmx-2012 CkuPã \JfL~ KvãT-TotYJrL l∑≤ @P~JK\f È\JfL~ KvãJjLKf-2010 mJ˜mJ~j: TJK–ãf IV´JKiTJr, KvãJgtL, KvãTIKnnJmT-KvãJjMrJVLPhr TJoq nNKoTJ' vLwtT @PuJYjJ xnJ~ KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh mPuPZj, mftoJj xrTJr FTKa pMPVJkPpJVL KvãJjLKf k´e~j TPrPZÇ FmÄ @orJ fJ mJ˜mJ~j TrJr ßYÓJ TrKZÇ UMm hsΔf \JfL~ KvãJjLKf mJ˜mJ~j TrJ yPmÇ KvãJoπL mPuj, FA KvãJjLKf xmt\j˝LTífÇ @orJ xmJr xJPg @PuJYjJ TPrA FKa k´e~j TPrKZÇ @orJ ßTJPjJ huL~ mJ xrTJPrr KvãJjLKf k´e~j mJ mJ˜mJ~j TrPf YJAKjÇ fJA ßTC Fr KmÀP≠ IKnPpJV TPrKjÇ xmJA FA KvãJjLKfPT xJiMmJh \JKjP~PZjÇ xrTJKr KvãTPhr xJPg ßmxrTJKr KvãTPhr ßmfj-nJfJr ‰mwoq k´xPñ KfKj mPuj, ÈÈ@oJPhr xmPYP~ mz xoxqJ& @KgtT xÄTaÇ @orJ @oJPhr KvãTPhr kMPrJkMKr @KgtT xyJ&~fJ KhPf kJrKZ jJÇ fPm @Ko xmxo~ KvãTPhr xJPg KZuJo, FUPjJ @KZÇ @VJoL 23 fJKrPU @Ko KvãTPhr xJPg F KjP~ @PuJYjJ~ mxmÇ \JfL~ KvãJjLKf mJ˜mJ~j TKoKar xhxq S dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt k´Plxr c. @@ox @PrKlj KxK¨T mPuj, KvãJPT xmJr \jq CjìMÜ TrPf yPmÇ mftoJj xrTJr pMPVJkPpJVL KvãJjLKf k´e~j TPrPZ FmÄ fJ mJ˜mJ~Pjr KhPT FKVP~ pJPòÇ ßhPv KvãJ k´KfÔJPjr xÄUqJ Khj Khj mJzPZÇ xmJAPT KvãJr @SfJ~ @jJ yPòÇ

CITYGATE SOLICITORS

RESTAURANT FOR SALE

KxKaPVAa xKuKxarx

Established restaurant. 70 covers potential to increase to 140 Car park for 70 vehicles. Large and reception area. Refurbished to a very high spec. Rent 20k with a 18 year lease. Business rates and council tax 5k. Takings in excess of 350k per annum 70% dining in and 30% takeaway no deliveries.

KmsKav kKrmJPrr KnK\a KnxJ ÈÈKmsKav kKrmJPrr IJ®L~˝\j IJ®L~˝\j KnK\a KnxJ IJKkPur xMPpJV yJrJPf pJPòj'' IJKkPur xMPpJV yJrJPf pJPòjÇ Kh VJKct~Jj, 9A ßo 2011 Kh VJKct ~Jj, 9A KnxJ ßo 2011 ßxPauPo≤ k≠KfPf IJoNu kKrmftPjr k´˜Jm TrPmJ'' ÈÈFA mZr krmfLtPf IJorJ lqJKoKu FmÄ Ko. ßcKoP~j V´Lj, AKoPV´vj KoKjˆJr FA mZr krmfLtPf IJorJ lqJKoKu FmÄ ßxPauPo≤ 17A ßo 2011 KnxJ k≠KfPf IJoNu kKrmftPjr k´˜Jm TrPmJÇ Ko. ßcoP~j V´Lupdate j, AKoPV´vj KoKjˆJr, 17A ßo 2011 For Immigration follow us on Twitter

xMfrJÄ mftoJj IJAPj IJ\A IJkjJr IJ®L~˝\Pjr KnK\a IgmJ ßxPauPo≤ KnxJr mqJkJPr IJoJPhr xJyJpq KjjÇ Services: Business Transfers Conveyancing Landlord & Tenant Wills & Probate

Sponsorship Declaration Home Office Same day Service

Commercial Property Immigration Civil Litigation Power of Attorney Family Law Eviction Proceeding

Md. Shafiqur Rahman Partner, Solicitor

Helal Miah Partner, Solicitor

Md. Mohiuddin Hossain, Solicitor,

Shafiqul Haque

LLB (Hons) LLM

MA, LLB

LLB (Hons) LLM (Lond)

Solicitor, BA, LLB.

All are Commissioners for Oaths

3A Old Montague Street, London E1 5NL (Off Brick Lane) Opposite Sonali Bank,

Recieptionist Required Please Send your CV to

Tel: 0207 375 2930 IJorJ KxPuaL nJwJ~ TgJ mKu

info@citygatesolicitor.co.uk

info@citygatesolicitors.co.uk

Special rates online www.citygatesolicitors.co.uk Serving in Brick Lane Since 1997

ACCOMADATION Separate 7 bed cottage. 2 Bathrooms. Separate w/c. Double attic rooms. Rear garden / garage. PLEASE CONTACT FOR MORE INFO:

MR HUSAIN 07872 496642, 01749 676462 SRA No. 267122

PLEASE ONLY SPEAK TO THE ABOVE NAMED PERSON


oJfínëKo

JANOMOT p

yuoJTt ßY~JroqJPjr kJxPkJat \» TrJr KjPhtvjJ ßYP~ Kra dJTJ, 18 ßxP¡’r : EPer aJTJ @hJ~ FmÄ yuoJTt V´ΔPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT S ßY~JroqJPjr kJxPkJat \» TrJr KjPhtvjJ ßYP~ yJA ßTJPat Kra @Pmhj TPrPZj FT @Aj\LmLÇ ßxJjJuL mqJÄT ßgPT ÈKj~o ßnPX' Ee CP•JuPjr WajJ~ ACjMx @uL @Tª jJPor SA @Aj\LmL Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr xMKk´o ßTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ Kra @PmhjKa hJP~r TPrjÇ FA KrPa KmmJhL TrJ yP~PZ- Igt oπeJuP~r mqJÄT KmnJPVr xKYm, mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr, ßxJjJuL mqJÄPTr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuT, FTA mqJÄPTr „kxL mJÄuJ ßyJPau vJUJr ß\jJPru oqJPj\Jr, ˝rJÓs xKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT, rqJPmr oyJkKrYJuT, dJTJr ß\uJ k´vJxT, \jfJ mqJÄT, IV´eL mqJÄT, „kJuL mqJÄT, ßmKxT mqJÄT, mJÄuJPhv TíKw mqJÄT FmÄ mJÄuJPhv mqJÄT Kj~Kπf xm ßmxrTJKr mqJÄTPTÇ @\ oñumJr KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßjfOfôJiLj ßmPû @PmhjKa ÊjJKjr \jq ßfJuJ yPm mPu c. ACjMx @uL @Tª \JjJjÇ xŒ´Kf mJÄuJPhv mqJÄT FT KjrLãJ k´KfPmhPj \JjJ~, ßxJjJuL mqJÄPTr „kxL mJÄuJ vJUJ ßgPT Z~Ka k´KfÔJj Kfj yJ\Jr 606 ßTJKa 48 uJU aJTJ xKrP~ KjP~PZÇ FA IKj~Por IKnPpJPV ßxJjJuL mqJÄPTr I∂f 20 \j TotTftJPT APfJoPiq xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ SFxKc TrJ yP~PZ hMA Ck mqm˙JkjJ kKrYJuTPTÇ hMjtLKf hoj TKovj F Kmw~Kar fh∂ TrPZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr SA KjrLãJ k´KfPmhPj @PrJ \JjJ pJ~, yuoJTt V´Δk ßgPT 2 yJ\Jr 686 ßTJKa aJTJ, Ka F¥ Ka msJhJxt ßgPT 609 hvKoT 69 ßTJKa aJTJ, kqJrJVj V´Δk ßgPT 1 vf 46 hvKoT 6 ßTJKa aJTJ, jTKv

Kja ßgPT 66 hvKoT 36 ßTJKa aJTJ, KcFj ߸Jatx ßgPT 33 hvKoT 25 ßTJKa aJTJ, UJj\JyJj @uL ßTJŒJKjr TJZ ßgPT 4 hvKoT 96 ßTJKa aJTJ @hJP~ @hJuPfr KjPhtvjJ ßYP~PZj KraTJrL ACjMx @uLÇ Kra @PmhjTJrL FA Igt ßTPuïJKrr WajJ KjP~ ÈßhJwJPrJPkr ßUuJ' fhP∂ FTKa KmYJKrT TKovj VbPj @hJuPfr KjPhtvjJ ßYP~PZjÇ @PrTKa KmYJKrT TKovj VbPjr @Phv ßYP~PZj xm xrTJKrßmxrTJKr mqJÄPTr ÈI˝JnJKmT Ee' fhP∂r \jqÇ FTAxPñ KraTJrL mJÄuJPhv mqJÄT S ßxJjJuL mqJÄPTr ÈhJ~L' TotTftJPhr KmÀP≠ TPbJr mqJm˙J V´yPe mqJÄKTÄ KmnJPVr xKYmPT KjPhtv KhPf FmÄ yuoJPTtr mqm˙JkjJ kKrYJuT fJjnLr oJyoMh FmÄ fJr ˘L, ßTJŒJKjr ßY~JroqJj ß\xKoj AxuJPor kJxPkJat \… TrPfS @hJuPfr KjPhtvjJ ßYP~PZjÇ Igt ßTPuïJKrr WajJ~ Kra @PmhPj mqJÄKTÄ KmnJPVr xKYPmr KjK‘~fJ ßTj @AjVf TftOfô mKyntNf ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJ \JjPf Àu \JKrr @Pmhj TrJ yP~PZÇ

21 - 27 September 2012

p Page 14

xÄxPh V´JoLe mqJÄT (xÄPvJij) KmPur KrPkJat Ck˙Jkj

KmYJr mKyntNf yfqJ mº TrPf xMrK†Pfr IJøJj

dJTJ, 18 ßxP¡’r: V´JoLe mqJÄT (xÄPvJij) Kmu 2012 Fr Skr Igt o∂eJu~ xŒKTtf xÄxhL~ ˙J~L TKoKar KrPkJat Ck˙Jkj TrJ yP~PZÇ TKoKar xnJkKf @ y o oM˜lJ TJoJPur kPã xhxq IiqJkT @uL @vrJl KrPkJatKa Ck˙Jkj TPrjÇ KrPkJPat KmuKa xÄPvJKif @TJPr kJPvr k´˜Jm TrJ y~Ç mqm˙JkjJ kKrYJuT KjP~JPV mJZJA TKoKa VbPjr KmiJPjr k´˜Jm TPr Vf 11 ßxP¡’r IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyPfr kPã kKrT·jJ oπL F ßT UªTJr KmuKa C™Jkj TPrjÇ KmPu V´JoLe mqJÄT IiqJPhv 1983-Fr 14 IjMPòPhr 2 S 3 Ck-IjMPòPhr kKrmPft jfáj 2 S 3 Ck-IjMPòh k´Kf˙JkPjr k´˜Jm TrJ y~Ç k´˜JKmf jfáj 2 CkIjMPòPh muJ y~, mqm˙JkjJ kKrYJuT kPh k´JgtL mJZJA TrPf ßY~JroqJj ßmJPctr xJPg @PuJYjJ TPr 3 xhPxqr To j~ FmÄ 5 xhPxqr ßmKv j~ Foj FTKa mJZJA TKoKa Vbj TrPmjÇ k´˜JKmf 3 Ck-IjMPòPh muJ y~, mJZJA TKoKa mqm˙JkjJ kKrYJuT KjP~JPVr \jq V´JoLe IgtjLKf S ãáhs EPer Skr IKnù 3 \Pjr k´JgtL kqJPjPur xMkJKrv TrPmÇ

dJTJ, 17 ßxP¡’r: KmYJr mqm˙Jr mJAPr KVP~ èo yfqJ âxlJ~Jr mº TrJr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZj h¬rKmyLj oπL xMrK†f ßxj è¬Ç ßhPvr @Kv nJV oJjMw mJP\Par mJAPr FmÄ kYÅJKv nJV oJjMw jqJpq KmYJr ßgPT mKûf CPuäU TPr KfKj mPuj, Kn@AKk ßTJat, Kn@AKk CKTu S Kn@AKk KmYJrk´JgtLrJA ßhPv KmYJr kJjÇ @hJuf S KmYJr mqm˙JPT ACKj~j kpt∂ KjP~ pJS~J CKYfÇ ßhPv KmYJr mKytnNf yfqJTJ§PT mz irPjr oJjmJKiTJr u–Wj mPuS KfKj CPuäU TPrjÇ Vf 16 ßxP¡’r \JfL~ ßk´xTîJPm oJjmJKiTJr xÄVbj xJCg FKv~Jj uA~Jxt ßlJrJo-Fr @P~J\Pj È@Aj S oJjmJKiTJr' vLwtT FT ßVJuPaKmu @PuJYjJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ xÄVbPjr xnJkKf ßvU xJuJyCK¨j @yPoPhr xûJujJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv xMKk´o ßTJat mJr @Aj\LmL xKoKfr xJPmT xnJkKf KxKj~r @Aj\LmL @mhMu mJPxf o\MohJr, xJPmT cJTxM KnKk S jJVKrT GPTqr @øJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, xJPmT KjmtJYj TKovjJr KmPV´Kc~Jr ß\jJPru (Im.) Fo. xJUJS~Jf ßyJPxj, mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatr

uJAPx¿ ZJzJ FoFuFo mqmxJ TrPu 5 mZr ß\u dJTJ, 18 ßxP¡’r : Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô oKπxnJr ‰mbPT uJAPx¿ ZJzJ mqmxJ S k´fJreJ TrPu ß\u \KroJjJr KmiJj ßrPU oJKfiPuPnu oJPTtKaÄ Kj~πe @Aj-2012 Fr UxzJ~ jLKfVf IjMPjoJhj KhP~PZ oKπxnJÇ UxzJ~ muJ yP~PZ, uJAPx¿ ZJzJ FoFuFo mqmxJ TrPu Kfj ßgPT kÅJY mZr TJrJh§ S 50 uJU aJTJ \KroJjJ TrJ pJPmÇ @r ßTJPjJ ßTJŒJKj KogqJ KmùJkj KhP~ k´fJreJ TrPu xPmtJó 5 mZPrr TJrJh§ S k´fJKrf mqKÜr ãKfr KÆèe kKroJe \KroJjJ TrJ pJPmÇ

QmbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJvJrrJl ßyJxJAj nNÅA_J F KmwP~ xJÄmJKhTPhr Km˜JKrf \JjJjÇ KfKj mPuj, F k´˜JmKa ÈcJAPrÖ ßxu @Aj 2012' jJPo oKπxnJ~ ßfJuJ yPuS oKπxnJ jJo mhPu ÈoJKfiPuPnu oJPTtKaÄ Kj~πe @Aj-2012' TPr FA UxzJ~ jLKfVf IjMPoJhj KhP~PZÇ FUj FKa pJYJA mJZJAP~r \jq @Aj oπeJuP~ kJbJPjJ yPmÇ Frkr @mJPrJ oKπxnJ~ ßfJuJ yPm YNzJ∂ IjMPoJhPjr \jqÇ F mqmxJr ßTJPjJ ßTJŒJKj ßmKv hJPo keq KmKâ TrPu UxzJ~ 6 oJx ßgPT 1 mZPrr TJrJh§, 50 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ TrJr KmiJj rJUJ yP~PZÇ

KxKj~r @Aj\LmL ßvU oMyÿh KxrJ\Mu AxuJo k´oMUÇ k´iJj IKfKg fJr mÜífJ~ mPuj, kOKgmLPf 2Ka ßhv @PoKrTJ FmÄ mJÄuJPhv xJÄKmiJKjTnJPm oJjmJKiTJr xÄrãPer KjÁ~fJ KhP~PZÇ KT∂á hJKrhsq, IKvãJ, rJ\QjKfT ßTJªu jJjJ TJrPe FUJPj oJjmJKiTJr ImPyKufÇ xŒ´Kf @uJKYf yuoJTt ßTPuïJKrr xPñ \KzfPhr KmÀP≠ KâKojJu ßTx yPm FmÄ xTu hMjLt Kfr KmYJr yPm KfKj ßWJweJ ßhjÇ KmFjKkr xoP~r hMjtLKf hoj TKovPjr xoJPuJYjJ TPr mPuj, ßWJzJr 4 Ka kJ gJTPu ßxKa xYu gJPT KT∂á fJrJ 5Ka kJ uJKVP~ TKovjPT IYu TPr KhP~KZuÇ F xrTJr ßxaJPT xYu TPrPZÇ hMjtLKf hoj TKovjPT @rS ãofJ k´hJj S vKÜvJuL TrJ k´P~J\j mPu KfKj oPj TPrjÇ FZJzJ, KfKj KyCoqJj rJAa S~JPYr xoJPuJYjJ TPr mPuj, fJPhr TftOfô FUJPj IjJÉfÇ

mJÄuJPhPvr oJjmJKiTJr TKovjPT pPgÓ vKÜvJuL TPr ãofJ ßh~J yP~PZÇ xTu IjqJ~ ßgPT ßmKrP~ FPx xJÄKmiJKjT xrTJr k´KfÔJ ßyJT mPu KfKj of k´TJv TPrjÇ xÄxh S Có @hJuPfr KmfPTtr k´xPñ KfKj mPuj, \jVPer ßnJPa kJutJPo≤ VKbfÇ kJutJPo≤A xJntPnRo ãofJr YYtJ TrPm TrPmÇ Vf KjmtJYj TKovjPT ßxrJ TKovj KyPxPm KYK¤f TPr jfájrJ @rS FTaá nJu TrPm KfKj @vJmJh mqÜ TPrjÇ xJPmT KjmtJYj TKovjJr xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, @VJoL KjmtJYj KjP~ xÄTa WKjnNf yPòÇ ßnJaJrrJ ßnJa KhPf kJrPm KTjJ, ßnJa ßh~Jr kr TJrS mJKzPf @èj ßh~J yPm KTjJ Fxm KmwP~ KjÁ~fJ k´P~J\jÇ F\jq \MKcKx~Ju KxPˆoPT ß\JrhJr TrPf yPmÇ xMKk´o ßTJPatr KxKj~r @Aj\LmL FcPnJPTa @mhMu mJPxf mPuj, kMKuPvr \jq oJjmJKiTJr k´KfÔJ TrJ TKbjÇ

xÄKmiJPjr YftMhv xÄPvJijL mJKfu TrPf YJj FrvJh dJTJ, 18 ßxP¡’r : Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr hMkMPr rJ\iJjLr èuvJj˙ AoJjMP~u ßx≤JPr \JfL~ kJKatr hMA fJrTJ k´JgtLPhr xPñ ofKmKjo~ xnJ~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh mPuPZj, xMPpJV ßkPu xÄKmiJPjr YftMhv xÄPvJijL mJKfu TrJ yPmÇ YftMhv xÄPvJijL TrJ yP~PZ FT\j mqKÜr \jqÇ KfKj yPuj ßmBoJj xJyJmCK¨jÇ @orJ xMPpJV ßkPu SA xÄPvJijL mJKfu TPr ßmBoJj xJyJmCK¨Pjr KmYJr TrmÇ xrTJPrr CP¨Pvq KfKj mPuj, FUj fJPhr mz hJK~fô huL~ xrTJPrr IiLPj KTnJPm xMÔM KjmtJYj x÷m ßxA k∫J ßmr TrJÇpJPf xmJA KjmtJYPj IÄv KjPf kJPrÇ xmJr TJPZ V´yePpJVq FmÄ xMÔM KjmtJYj TrPf kJrPu fPmA FA rJ~ xlu yPmÇ FrvJh @rS mPuj, \JfL~ kJKatr k´JgtL xÄTa rP~PZÇfJPhr ßx TgJ KogqJ k´oJKef yP~PZÇ @orJ Fr @PV 105Ka @xPj k´JgtL ßcPTKZuJoÇ @\PTS 110 \j CkK˙f yP~PZÇ ßTJj ßTJj @xPj 2 ßgPT 3 \j kp∂t k´JgtL rP~PZ @oJPhrÇ ©P~Jhv xÄPvJijLr kNeJt ñ rJ~ mJKfu yS~J~ nJPuJ TJ\ yP~PZ CPuäU TPr FrvJh mPuj, Fr oJiqPo rJ\jLKfKmhPhr TuPïr KfuT oMPZ ßVPuJÇ CkK˙f k´JgtLPhr KfKj mPuj, ßfJorJ x÷Jmq k´JgtL, fPm YNzJ∂ jJÇ 6 oJx xo~ gJTPm hu ßVJZJPjJr \jqÇ Frkr oNuqJ~j TrJ yPmÇ pJrJ huPT xÄVKbf FmÄ FuJTJ~ ßnJPar APo\ ‰fKr TrPf kJrPm fJPhrA oPjJj~j ßhS~J yPmÇ

2015 xJu jJVJh mJÄuJPhv 15 yJ\Jr ßTJKa aJTJr SwMi r¬JjL TrPm dJTJ, 17 ßxP¡’r : lJPotxL ßkvJ xÄâJ∂ FT ßxKojJPr mÜJrJ mPuPZj,mJÄuJPhPv FUj KmvõoJPjr SwMi ‰frL yPòÇ vLwt˙JjL~ FuKcKx (Kuˆ ßcPnukPo≤ TJK≤s) ßhv ymJr kPrS @oJPhr ßhPvr TokPã 25Ka KmvõKmhqJuP~ lJPotxL KmnJV rP~PZ FmÄ mZPr TokPã hMA yJ\Jr lJotJJKxÓ ‰frL yPòÇ fJrJ mPuj, ßhPvr xJKmtT SwMPir YJKyhJr vfTrJ 95 ßgPT 97 vfJÄv ßoaJPjJr kr KmPvõr 87 Ka ßhPv mJÄuJPhPvr SwMi r¬JjL TrJ y~Ç âo xŒ´xJroJj FA mJ\JPr mJÄuJPhv K\FoKk (èc oqJjMlqJTYJKrÄ k´Pxx) iPr rJUPf xogt yPu FmÄ xrTJPrr k´P~J\jL~ xPyJPpJKVfJ ßkPu 2015 xJu jJVJh 15 yJ\Jr ßTJKa aJTJr SwMi r¬JjL TrPf xão yPm mPuS fJrJ @vJ k´TJv TPrjÇ Vf 15 ßxP¡’r vKjmJr rJ\iJjLr KxrcJk KoujJ~fPj dJTJ A≤JrjqJvjJu ACKjKnJKxtKa (Kc@AAC) @P~JK\f ÈlJPotxL k´Plvj Aj mJÄuJPhv:TJPr≤ ˆqJaJx F¥ KlCYJr k´xPkÖx' vLwtT ßxKojJPr fJrJ Fxm TgJ mPujÇ mÜJrJ mPuj, mftoJPj ßhPv SwMPir mJ\Jr k´J~ xJPz 8 yJ\Jr ßTJKa aJTJrÇ oJ© 30Ka ßTJŒJjL FA ßoJa mJ\JPrr vfTrJ 93 vfJÄv SwMi ‰frL TPr gJPTÇ xrTJr xŒ´Kf 1982 xJPu k´mKftf csJV IKctjqJ¿PT pMPVJkPpJVL TPr \JfL~ SwMijLKf k´e~Pjr CPhqJV KjP~PZjÇ fJrJ mPuj,FA SwMijLKf xlunJPm k´e~e x÷m yPu k´JgKoT Im˙J~ ßhPvr mPzJ mPzJ yJxkJfJuèPuJPf ÈyxKkaJu lJPotxL' YJuM TrJ yPmÇ kptJpâPo pJ TKoCKjKa kptJP~ YJuM TrJr kKrT·jJS xrTJPrr rP~PZÇ fJyPu ßhPv lJotJKxPÓr YJKyhJ mÉuJÄPv ßmPz pJPm CPuäU TPr mÜJrJ-

ÊiM krLãJ~ kJPvr KhPT ßU~Ju jJ TPr nJu luJlu TPr k´KfPpJKVfJr mJ\JPr KaPT gJTJr YqJPu† V´yPer \jqS KvãJgtLPhr k´Kf @ymJj \JjJjÇ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg dJTJ KmvõKmhqJuP~r lJPotxL IjMwPhr cLj

ymJr iM~J fáPu f“TJuLj TJPrJ TJPrJ KmPrJiLfJ~ ßxKa mJ˜mJ~Pjr CPhqJV ßj~J y~KjÇ KmPvõr Cjúf ßhvèPuJr of ÈyxKkaJu lJPotxL' YJuMr CPhqJV xlu yPu xJKmtT SwMi Kv· FmÄ KYKT“xJ mqm˙Jr \jqA oñu\jT yPm mPu KfKj

IiqJkT @mo lJÀT mPuj, UMm vLWsA xrTJr \JfL~ ˝J˙qjLKfr @hPu SwMijLKf ßWJweJ TrPf YPuPZÇ pJPf k´JgKoTnJPm mPzJ yJxkJfJuèPuJPf ÈyxKkaJu lJPotxL' YJuMr Kmw~Ka I∂ntNÜ rP~PZÇ KfKj mPuj, 1997 xJPuS FTmJr kJAua k´P\Ö KyPxPm ßhPvr mz 6Ka yJxkJfJPu ÈyxKkaJu lJPotxL' YJuMr CPhqJV ßj~J yP~KZuÇ KT∂á yJxkJfJPur oPiq ‰Æf k´vJxj xOKÓ

CPuäU TPrjÇ Kc@AAC Fr CkJYJpt IiqJkT jNÀu ßoJPoPjr xnJkKfPfô ßxKojJPr @PrJ mÜífJ TPrj- dJTJ KmvõKmhqJuP~r lJPotxL KmnJPVr IiqJkT ßoJyJÿh vSTf @uL, kkMuJr lJotJKxCKaTqJu Ku: Fr K\Fo ßoJ: @ÜJr ßyJPxj, csJV FqJcKoKPKjÓsvPjr CkkKrYJuT ßoJ: ÀÉu @Koj, ßaTPjJ csJV Ku: Fr kKrYJuT (TJKrVKr) AvKf~JT @yPoh k´oMUÇ

TJjJcJ~ KmPhKv ZJ©Phr KÆèe x÷JmjJ aPrP≤J, 17 ßxP¡’r : TJjJcJ~ @VJoL FT hvPT @PVr fáujJ~ KÆèe KmPhKv ZJ© @xPf kJrPmÇ mftoJPj @∂\tJKfT KvãJ mqm˙Jr âomitoJj k´Kâ~Jr xJPg èeVfoJj KjKÁf TPr fJ TJptTr TrJ yPm mPu ßTªsL~ xrTJPrr @∂\tJKfT KvãJ kKrwPhr CkPhÓJ kqJPju FA xMkJKrv TPrPZjÇ lPu @∂\tJKfT KvãJgtLrJ TJjJcJr IgtjLKfPf nNKoTJ rJUPmÇ CPuäUq, TJjJcJr lPrj FPl~Jxt F¥ A≤JrjqJvjJPur 2011 xJPur KrPkJat IjMpJ~L 2010 xJPur KmPhKv KvãJgtLrJ 7.7 KmKu~j cuJr UrY TPrPZ, pJ 2008 xJPu KZPuJ oJ© 6.5 KmKu~jÇ FA k´TP·r lPu IfLPfr xTu ßrTct ZJKzP~ pJPm mPu IKnùoyu oPj TrPZjÇ @VJoL hvPT TJjJcJ~ xm ßkvJrA hãTotLr fLms xÄTa ßhUJ KhPmÇ lPu KmPhv ßgPT @jJ ZJ©Phr oJiqPo FA WJaKf kNrPer IKV´o k´PYÓJÇ fJA ßxA xÄTa ßoJTJPmuJr \jq FA Kx≠J∂ VOyLf yPf pJPòÇ CkPhÓJ kqJPju oPj TPrj, FPf @KgtT k´mOK≠ I\tjS x÷m yPmÇ kPr kptJ~âPo fJrJ jJVKrTPfôr xMPpJV kJPmÇ


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J mJKfPur rJ~ ßWJweJr k´KfKâ~J

©P~Jhv xÄPvJijLr kNetJñ rJ~

IJAj\LmL S xÄKmiJj KmPvwùPhr Kovs k´KfKâ~J dJTJ, 18 ßxP¡’r : xÄKmiJPjr 13fo xÄPvJijLr mqJkJPr xMKk´o ßTJPatr kNetJñ rJP~ PhPvr KxKj~r @Aj\LmL S xÄKmiJj KmPvwùPhr oPiq Kovs k´KfKâ~J yP~PZÇ ßTC muPZj rJP~r TJptTJKrfJ @PVA jÓ yP~ ßVPZÇ @mJr ßTC muPZj F rJ~ oJjPf xmJA mJiqÇ fPm hMA ßo~JPh f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J k´mftPjr Kmw~Ka Kjntr TrPZ mz hMA hPur rJ\QjKfT xoP^JfJr SkrÇ hMA hu xÿf yPu rJ\jLKfPf xmKTZMA x÷mÇ 13fo xÄPvJijL xŒPTt ßTJPatr kNetJñ rJ~ k´TJPvr @PVA xrTJr xÄxPh xÄKmiJj xÄPvJij TPrPZÇ lPu kNetJñ rJ~ k´TJPvr ßfoj ßTJj TJptTJKrfJ @r gJTu jJ mPu o∂mq TPrPZj KxKj~r @Aj\LmL KaFAY UJjÇ KfKj @rS mPuj, FKa ßhPvr oJjMwPT ßmJ^JPjJ oJ©Ç xÄKmiJPjr 13fo xÄPvJijL mJKfu TPr xMKk´o ßTJPatr ßh~J rJP~r mqJkJPr fJr IKnof mqÜ TrPf KVP~ xMKk´o ßTJPatr xJPmT FA KmYJrkKf @rS mPuj, È@Ko IPjT @PVA mPuKZ xJPmT k´iJj KmYJrkKf UJ~Àu yT F rJ~ ßh~Jr IKiTJr yJKrP~ ßlPuPZjÇ F TgJ~ ßTC ßfJ~JÑJ TPrPZj mPu oPj y~ jJÇ FKa Ijq ßTJj @Aj j~Ç FKa TjKˆKaCvPjr nJP~JPuvjÇ FA ßp vkg, vkgaJ xÄKmiJPjr k´KnvjÇ oπL mJ KmYJrkKfPhr jJo @PVA \JjJ ßVPuS fJ TJptTr y~ vkg ßj~Jr Khj ßgPTÇ Fr èÀfôaJ KT @rS ßmKv TPr muPf yPm? FKa xÄKmiJPjr mJiqmJiTfJÇ KT∂á KmYJrkKf UJ~Àu yT xJPym 10 ßo 2011 xÄK㬠TP~TKa mJPTq rJ~ KhP~KZPujÇ fJrkr 17 ßo Imxr KjP~PZjÇ FUj k´vú yPò Imxr ßj~Jr kr Tuo irPf kJPrj KT jJÇ 18 ßo KfKj Tuo irPf kJPrj jJÇ FKa ßxJ KxŒuÇ 16

oJx kr KfKj kNetJñ rJ~ KhP~PZj fJ mJÄuJ~ jJKT KuPUPZjÇ 17 ßo'Fr kPr fJr ßTJj IKiTJr ßjA rJ~ ßh~JrÇ uöJ-vrPor oJgJ ßUP~ FKa TrJ yP~PZÇ xMKk´o ßTJPatr Cn~ KmnJPV vfJKiT KmYJrkKf rP~PZjÇ fJrJ FKa uãq TPrjKjÇ APfJoPiq FTaJ TJjJWMwJ yP~PZ, KfKj FTmJr mPuKZPuj 29 oJYt 2012 rJ~ \oJ KhP~PZjÇ kPr Ijq KmYJrkKfrJ fJr xPñ KTZM KTZM KÆof ßkJwe TPrPZjÇ Frkr KfKj FKa ßlrf KjP~ ßVPZj FmÄ Vf mOy¸KfmJr Kr-rJAa TPrjÇ KfKj KT fUj KmYJrkKf KZPuj? KfKj KmYJrkKf KZPuj 17 ßo kpt∂Ç' Fr KmÀP≠ @AjVf ßTJj mqm˙J KjPmj KT jJ F k´Pvúr \mJPm mPuj, È@orJ ßYÓJ TrmÇ AK¥~Jj xMKk´o ßTJat yPu TrJ ßpfÇ TJre Ff mz FTaJ \Wjq ChJyreÇ Ff mz \Uo mJ WJ KjP~ \jVe ßmÅPY gJTPm ßp, YJTKr ßvw yS~Jr 16 oJx kr rJ~ ßh~J pJ~Ç FUj ßTC pKh rKxTfJ TPr mPuj ßp, TmPr KVP~S rJ~ KuPU kJKbP~ ßh~J pJPm mJÄuJPhPv, fJyPu yJxJyJKx TrPf kJrPmjÇ VJP~r ß\JPr F rJ~aJ TrJ yP~PZÇ F rJ~Ka KZu FTKa ßvJKkxÇ 16 ßTJKa oJjMwPT mM^JPjJr \jq F rJ~ ßh~J yP~PZÇ kNetJñ rJ~ @xJr @PV xÄKmiJj xÄPvJij TrJ yP~PZÇ 15fo xÄPvJijLPf 51Ka \J~VJ~ ãfKmãf TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, UJ~Àu yT ZJzJ mJKT 6 KmYJrkKf rJ~aJ KhPuS xoxqJ KZu jJÇ' rJP~r k´KfKâ~J~ KxKj~r @Aj\LmL rKlT-Cu yT mPuj, k´iJjoπL KjmtJYjTJuLj xrTJr KjP~ FTKa k´˜Jm KhP~PZjÇ KT∂á KmPrJiLhPur kã ßgPT FUjS ßTJj „kPrUJ ßh~J y~KjÇ k´˜Jm @xMTÇ fJrkr FKa KjP~ TgJ yPmÇ FUj k´vú yPò xrTJPrr ßyc ßT yPm? @r SA mqKÜ pKh KjmtJKYf jJ y~

fJyPu TL yPmÇ Fr xoJiJj KyPxPm KfKj mPuj, pJPT ßyc KyPxPm KxPuTvj TrJ yPm fJPT ßTJj FTKa @xj ßgPT KjmtJKYf TPr KjPuA y~Ç hMA hu rJK\ gJTPu xmKTZM x÷mÇ k´P~J\Pj xÄKmiJj xÄPvJij TPrÇ Imxr KjP~ rJ~ ßuUJr mqJkJPr KfKj mPuj, FPf xoxqJr KTZM ßjAÇ xÄKmiJj KmPvwù c. Fo \Kyr mPuj, @S~JoL uLV IuPrKc Vf mZPrr 30 \Mj xÄPvJijL TPr ßlPuPZÇ fJrJ FTKa ˆqJ≤ KjP~PZÇ 13fo xÄPvJijL FoKjPf YPu ßVPZÇ @r KmFjKk ˆJq≤ KjP~PZ f•ôJmiJ~T ZJzJ fJrJ KjmtJYj TrPm jJÇ FfKhj kr F KmwP~ rJ~ FPxPZÇ FUj F rJ~ TfaJ TJptTr yPmÇ rJ~ yP~PZ 4:2:1 IjMkJPfÇ KmYJrkKf AoJj @uL xÄxPhr Skr ßZPz KhP~PZjÇ FUj ßfJ ßhUKZ fJA yPòÇ kJutJPo≤ pJ TrJr TPr KhP~PZÇ FUj F rJ~ KjP~ KT xÄxh @mJr mxPm? FUj ßfJ @oJr ßx n~ uJVPZ ßp, rJP~r TJptTJKrfJ @PZ KT jJ? FUj ßhUJ pJT, FKa TJptTr TfaJ yPmÇ @S~JoL uLV S KmFjKk KTnJPm ßj~Ç @VJoL KjmtJYj ßT~JrPaTJPrr @¥JPr TrJr \jq xÄKmiJj xÄPvJij TrPf yPmÇ TJre ßT yPm KjhtuL~Ç ßxKa ßfJ KbT TrPf yPmÇ f•ôJmiJ~T xrTJr TrJr \jq k≠KfVf KhTKa ßnPm ßhUJ ßpPf kJPr mPu rJ~Ka oJjJ mJiqmJiTfJoNuT mPu of k´TJv TPrj KxKj~r @Aj\LmL @oLr-Cu AxuJoÇ KfKj mPuj, xÄKmiJPjr ßoRKuT TJbJPoJPf rP~PZ FKa VefJKπT ßhvÇ ßxUJj ßgPT mqfq~ WaPf kJrPm jJÇ F ßoP\JKrKa FTKa rJ~ FPx ßVPZÇ FUj \JKfr \jq FmÄ xmJr \jq ßoPj ßj~J ßxKaA yPm xKbT khPãkÇ f•ôJmiJ~T xrTJr TrJr \jq k≠KfVf KhTKa ßnPm ßhUJ ßpPf kJPrÇ FmÄ F rJ~ gJTJ xP•ôS pKh

p Page 15

KmPrJiLhu S xrTJKrhu KoPu FTKa xrTJr Vbj TPr FTof yPf kJPrÇ fPm F kKuKaTqJu AxMqèPuJr xPñ rJP~ ßp TgJèPuJ muJ yP~PZ FèPuJ KoKuP~ ßluJ KbT yPm jJÇ IfFm F hMKaPT hMA @KñPT ßhUPf yPmÇ Có @hJuf ßp rJ~ KhP~PZ fJ oJjJ mJiqfJoNuTÇ FKa KjP~ KmfTt TrJ KbT yPm jJÇ KmfTt TrPu jfáj FTKa Kmz’jJr xOKÓ yPmÇ @oJPhr xm xo~ ßU~Ju rJUPf yPm xÄKmiJj S VefπPT K˙KfvLu rJUJ @oJPhr rJPÓsr \jq Ifq∂ FTaJ \ÀKr TJ\Ç ßpKa @oJPhr xmJAPT IjMiJmj TrPf yPmÇ FmÄ ßxKa TPr @oJPhr ßp Kmw~Ka xJoPj @Px ßxKa kKuKaTqJu AxMqÇ FUJPj KmPrJiLhu YJPò KjrPkã KjmtJYPjr \jq f•ôJmiJ~T xrTJr gJTJ k´P~J\jÇ FUj FKa xrTJPr pJrJ @PZj S KmPrJiLhPu pJrJ @PZj hJK~fô yPò fJPhr Skr ßZPz ßh~JÇ k´iJjoπL S KmPrJiLhPur ßjfJ FUj Kx≠J∂ ßjPmjÇ FKa yPò kKuKaTqJu Kx≠J∂Ç hMA ßo~JPhr mqJkJPr KfKj mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJr TrJr \jq FUjS xMPpJV rP~PZÇ F rJP~ FTKa KhTKjPhtvjJ ßh~J @PZÇ KxKcCu ßWJweJ TrJr kr f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj y~Ç @r FKa KjmtJKYf k´KfKjKiPhr oJiqPoÇ xrTJr S KmPrJiLhPu KjmtJKYf mqKÜ @PZÇ xMfrJÄ ßTJj xoxqJ @PZ mPu oPj TKr jJÇ FUj rJ\jLKfKmhrJA xoJiJj TrPmjÇ fJPhrA hJK~fôÇ UJ~Àu yT rJ~ KhPf kJPrj jJ- F KmwP~ KfKj mPuj, AKfoPiq uãq TPrKZ IPjT KmYJrkKf ImxrV´yPer kr oNu rJ~ KhP~PZjÇ FUJPj ßhUPf yPm oJouJr IkJPrKan kJatPfJ SA xo~ ßh~J rJP~ @PZ mPu KhP~PZjÇ FUj ÊiM Fr mqJUqJ KmPväwe S @AKj pMKÜfTt, KmKnjú ßrlJPr¿ pMÜ mJ pMKÜ KyPxPm xJK\P~PZjÇ

KmYJrkKfPhr KmnJ\j hM”U\jT dJTJ, 17 ßxP¡’r : f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J mJKfPur rJ~ ßWJweJ~ KmYJrkKfPhr KmnJ\j Ifq∂ hM”U\jT mPu CPuäU TPrPZj xÄKmiJj k´PefJ KmKvÓ @Aj\LmL c. TJoJu ßyJPxjÇ ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfPur KmwP~ xMKk´oPTJPatr kNetJñ rJ~ k´TJPvr kr fJ“ãKeT FT k´KfKâ~J~ KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, FA rJP~ ßhUJ ßVPZ, 4 \j KmYJrkKf f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfPur kPã rJ~ KhP~PZj, hM'\j KmkPã rJ~ KhP~PZj, @PrT\j ßTJj Kx≠J∂ ßhjKjÇ FZJzJ f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfPur xÄK㬠rJP~ @rS hMA aJPotr \jq f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr TgJ muJ TLnJPm FKaPT ßouJPjJ yP~PZ fJ ßmJiVoq j~Ç fPm f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfPur kNetJñ rJ~ jJ kPz ßTJj irPjr o∂mq TrPf rJK\ yjKj KfKjÇ FKhPT FKmwP~ xÄKmiJj KmPvwù c. vJyhLj oJKuT mPuj, @oJPhr mJ˜mfJr kKrPk´KãPf F rJP~r @PhPvr IÄPv @orJ ßhPUKZuJo, SjJrJS mPuPZj ßp, hMKa KjmtJYj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj yPf kJPr; FaJ @oJPhr mJ˜mfJr kKrPk´KãPf UMmA oNuqmJjÇ AhJjLÄ @oJr oPj yPò, FaJ y~PfJ rJP~r mJAPr YPu pJPmÇ rJP~r mJAPr KVP~A pKh mKu, FUJPj oNu xoxqJ yPò @oJPhr ßp k´iJj rJ\QjKfT hMKa hu FmÄ ßxA xPñ Ijq huèPuJr oPiq KT∂á VefPπr ßTJj YYtJ ßjAÇ hPur ßnfPr ßTJj KTZáA VefJKπT k≠KfPf Kx≠J∂ ßj~J y~ jJÇ @\PTS ßpoj kK©TJ~ ßhUuJo VfTJu FTaJ k´iJj hPur TJptKjmtJyL kKrwPhr xnJ KZu FmÄ xm oNuqmJj Kx≠J∂èPuJ xmA hPur xnJPj©Lr yJPf ßZPz ßh~J yP~PZÇ FA ßp jfáj oKπxnJ mJzJPjJ yu, F mqJkJPr KT∂á hPur ßnfPr ßTJj @PuJYjJ y~KjÇ Ijq k´iJj hu KmFjKkr ßmuJPfS FTA TgJ k´PpJ\qÇ xm èÀfôkeN t Kx≠J∂ hPur ßY~JrkJrxPjr Skr ßZPz ßh~J y~Ç IgtJ“ @Ko ßpaJ muPf YJKò, xÄK㬠rJP~ ßpaJ muJ yP~KZu @VJoL hMA aJPot KjmtJYj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj yPf kJPr, @Ko FaJr mqJUqJ hÅJz TrJKò FnJPm ßp, yPf kJrJ hrTJr F \jqA ßp, huèPuJ FUjS VefJKπT j~Ç

xJPmT ßckMKa K¸TJr rJÓsPhsJy oJouJ~ ßmTxMr UJuJx dJTJ, 18 ßxP¡’r : FTKa rJÓsPhsJy oJouJ ßgPT ßmTxMr UJuJx ßkP~PZj jSVÅJ4 @xPjr xJPmT FoKk S xJPmT ßckMKa K¸TJr @UfJr yJKoh KxK¨TLÇ Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr hMkMPr jSVÅJr IKfKrÜ ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuf-1 Fr KmYJrT ßoJ. oJylá\Jr ryoJj F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ oJouJKar rJÓskPãr ßTÅRxMuL KZPuj IqJcPnJPTa AlPfUJr ryoJj FmÄ mJhL kPã KZPuj IqJcPnJPTa @PjJ~Jr ßyJPxjÇ jSVÅJ ß\uJ KmFjKkr ßjfJTotLrJ \JjJj, oJouJ~ IKnpMÜ yS~Jr kr @UfJr yJKoh KxK¨TLPT fJr oyJPhmkMPrr mJxJ ßgPT 19 oJYt rJPf ßV´lfJr TPr kMKuvÇ kPr KfKj \JKoPj KZPujÇ @hJuf xNP© \JjJ ßVPZ, 2009 xJPur 19 oJYt jSVÅJr oyJPhmkMr gJjJr f“TJuLj SKx AKu~Jx lKTr mJhL yP~ xJPmT ßckMKa K¸TJr S jSVÅJ-4 @xPjr xJPmT FoKk S @UfJr yJKoh KxK¨TLr KmÀP≠ FTKa rJÓsPhsJy oJouJ hJP~r TPrjÇ Fr kr @hJuf oJouJKa @oPu KjP~ hLWt ÊjJKj S xJãq-k´oJe V´ye TPrjÇ

Miah & Co. Chartered Certified Accountants

Meeting Your Accountancy & Taxation Needs QUALITY SERVICES - AFFORDABLE PRICE - CONFIDENTIALITY v Accountancy v VAT v Payroll v Self Assessment Tax v Company Tax Returns v Company Formation v Business Start up v Business Plan v Cash Flow Forecast Contact 72 Springfield Drive Gants Hill, Ilford Essex IG2 6QS Tel: 020 8554 3638 Fax: 020 8518 0326

v Tax, Paye & Vat Investigations v Capital Gains Tax

Mohammad Miah MAAT, FCCA

E-mail: moh.miah@ntlworld.com For more Information: www.miahaccountants.com Co. Reg.No. 04680753

Monowar Hossain Barrister Commissoner for OATHS

Immigration Appeal Judicial Reviews Deportation and Removals Asylum Human Rights British Nationality & Citizenship Right of Abode Administrative Review Against Visa Refusal Detention & Bail Tier 1 (General, Post Study Work, Investor) Tier 2 (Work Permit) Tier 4 (Student Visa) UK Visa Extension

Settlement- Indefinite Leave to Remain Family Visas (Spouse, Dependant, etc) EEA Residence Permit PBS-Sponsorship licence Tourist Visa Same Day Home Office Premium Service Application Checking Service Civil Matters Employment Law Bankruptcy

Tel: 020 7539 3401 113 New Road, Whitechapel, London E1 1HJ Fax: 020 7539 3402, Email: info@hossainlaw.com Web: www.hossainlaw.com


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

AKu~Jx èo S @KojMu UMj IJ∂\tJKfT xoJPuJYjJ gJoJPf krrJÓs oπeJuP~r ßVJkj k´KfPmhj dJTJ, 18 ßxP¡’r : AKu~Jx IJuL èo S vsKoT ßjfJ IJKojMu UMPjr kPã xJlJA ßVP~ KmKnjú ßhPv Totrf mJÄuJPhPvr rJÓshNfPhr TJPZ krrJÓsoπLr hlfr ßgPT PVJkPj FTKa k´KfPmhj kJbJPjJ yP~PZÇ IJ∂\tJKfT xoJPuJYjJ KjrxPjr uPãq FA k´KfPmhj kJbJPjJ yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ, AKu~Jx @uL FT\j n~ïr I˘mJ\, xπJxL FmÄ UMKjÇ KmFjKkr Inq∂rLe ßTJªu, \JoJ~JPfr xPñ ‰mrL xŒTt FmÄ mJÄuJPhPv gJTJ k´KfPmvL ßhPvr KmPhsJyL V´ΔPkr xPñ xŒPTtr \KaufJr TJrPe KfKj èo yP~ gJTPf kJPrjÇ mÉu @PuJKYf vsKoT ßjfJ @KojMu yfqJ k´xPñ muJ yP~PZ, IùJf ßTC fJPT yfqJ TPrPZÇ @KojMPur nJA pJr KmÀP≠ oJouJ TPrPZ, fJPT UMÅP\ kJS~J pJPò jJÇ Vf 20 \MuJA krrJÓsoπLr hlfr ßgPT AKu~Jx @uL èPor WajJ, @KojMu yfqJoJouJr fh∂, c. oMyJÿh ACjNx FmÄ V´JoLe mqJÄT, KmYJrmKyntf N yfqJ, f•ôJmiJ~T xrTJr AxMq, xJÄmJKhT KjptJfj, ßrJKyñJ S @KhmJxL AxMq, pM≠JkrJPir KmYJr k´xñ, KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr @ouxy 14Ka AxMqr Skr @uJhJ @uJhJ k´KfPmhj kJbJPjJ yP~PZ rJÓshNfPhr TJPZÇ krrJÓsoπLr hlfPrr kKrYJuT @ªJKum AKu~Jx FA k´KfPmhjèPuJ kJKbP~PZjÇ KfKj rJÓshNfPhr TJPZ kJbJPjJ A-ßoAPu mPuj, mJÄuJPhPvr KmKnjú YuoJj AxMq xŒPTt xrTJPrr Im˙Jj fáPu irJ yP~PZÇ @Ko oJjjL~ krrJÓs oπLr KjPhtPv FA ßjJa kJbJuJoÇ @kKj ßpPhPv Totrf @PZj ßxPhPvr xrTJr, ßxPhPv ImK˙f IjqJjq Kovj FmÄ xÄ˙Jr TotTftJPhr xPñ @PuJYjJ~ FUJj ßgPT kJbJPjJ

KmPhPv K\Kÿ TPr oMKÜke @hJP~r WajJ~ @aT 2 dJTJ, 18 ßxP¡’r : rqJPmr ßVJP~ªJ xhxqrJ Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr KmPhPv mJÄuJPhKvPT @aPT ßrPU ßhPv ˝\jPhr TJZ ßgPT oMKÜke @hJP~r IKnPpJPV hM'\jPT @aT TPrPZÇ KhjJ\kMr vyPrr FxF kKrmyj (TáKr~Jr xJKntx) TJC≤Jr ßgPT ßxJomJr hMkMPr Kl\Mu AxuJo S fJr nKVúkKf AÛJªJr @uLPT @aT TrJ y~Ç Frkr fJPhr KhjJ\kMr ßTJPfJ~JKu gJjJ~ ßxJkht TrJ y~Ç K\Kÿ gJTJ hMuJPur YJYJ jMÀu yT mPuj, Vf 2 ro\Jj ßgPT fárPÛ hMuJuPT @aPT ßrPU oMKÜke hJKm TPr @xPZ FA YâKaÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx @xuJo ATmJu \JjJj, fárÛ k´mJxL KhjJ\kMPrr KmrJokMr CkP\uJr hMVtJkMr V´JPor k´~Jf @l\Ju ßyJPxPjr ßZPu \Jlr @uL SA ßhPv hMuJu jJPor FT mJÄuJPhKvPT @aPT oMKÜke hJKm TPrPZ ˝\jPhr TJPZÇ Fr @PV ßhz uJU aJTJ ßj~Jr kr ßxJomJr @PrJ YJr uJU aJTJ CP•Juj TrPf FxF kKrmyj TJC≤JPr @Px \Jlr @uLr nJA Kl\Mu S nKVúkKf AÛJªJrÇ rqJm-5 Fr TotTftJ jMr-F-ZJPuy mPuj, hLWtKhj iPr FA YâKa KmPhPv mJÄuJPhKv xyTotLPhr ßTRvPu K\Kÿ TPr FA IkrJi YJKuP~ @xPZÇ F mqJkJPr @PVA yKmV† gJjJr FTKa oJouJ hJP~r TrJ yP~KZuÇ

fgqèPuJ fáPu irJr \jq @kjJPT IjMPrJi \JjJPjJ yPuJÇ CPuäUq, ßpxm AxMqPf krrJÓsoπLr hlfr ßgPT FA k´KfPmhj kJbJPjJ yP~PZ, ßxA AxMqèPuJ KjP~ @∂\tJKfT

IñPj mqJkT @PuJYjJ S xoJPuJYjJ YuPZÇ FA xoJPuJYjJ ßbTJPfA krrJÓsoπLr hlfr ßgPT FA k´KfPmhj ‰fKr TPr kJbJPjJ yP~PZÇ k´KfPmhPj ßpxm fgq ßh~J yP~PZ, fJr ßmKvrnJVA KogqJ FmÄ CP¨vqk´PeJKhf mPu xÄKväÓ xN©èPuJ \JKjP~PZÇ AKu~Jx @uLr èo yS~J k´xPñ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, FA èPor ßkZPj FTJKiT TJre gJTPf kJPrÇ KmFjKkr Inq∂rLe ßTJªPur ß\r KyPxPm KfKj èo yPf kJPrjÇ \JoJ~JPfr xPñ AKu~Jx @uLr xŒTt UMmA UJrJk mPu o∂mq TrJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ FZJzJ èPor x÷Jmq Ijq TJre KyPxPm k´KfPmhPj muJ yP~PZ, AKu~Jx @uLr FuJTJ~ k´KfPmvL rJPÓsr KmPhsJyL V´ΔPkr KmKnjú TqJŒ rP~PZÇ FA KmPhsJyL V´ΔPkr xPñ xŒPTtr \KaufJr TJrPe KfKj èo yP~ gJTPf kJPrjÇ k´KfPmhPj AKu~Jx @uL xŒPTt jJjJ irPjr o∂mq TrJ yP~PZÇ muJ yP~PZ, AKu~Jx @uL

FT\j n~ïr I˘mJ\, xπJxL S UMKjÇ yfqJ, èo, Ikyre, YÅJhJmJK\xy jJjJ irPjr IkrJPir xPñ pMÜ KZPuj KfKjÇ KxPuPa mJÄuJPhPv KjpMÜ xJPmT KmsKav yJATKovjJr @PjJ~Jr ßYRiMrLr Skr ßmJoJ yJouJr WajJ~ AKu~Jx @uL \Kzf KZu mPu k´KfPmhPj IKnPpJV TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPj muJ y~, yfqJ, èo, YÅJhJmJK\, xπJxL TotTJ§xy jJjJ IkrJPir \jq AKu~Jx @uLr KmÀP≠ IxÄUq oJouJ rP~PZÇ AKu~Jx @uL k´gPo xJoKrT vJxT FrvJPhr ZJ©xÄVbj ZJ©xoJP\ ßpJV ßhjÇ kPr \JfL~fJmJhL ZJ©hPu ßpJV KhP~ AKu~Jx V´Δk jJPo KmvJu FT xπJxL mJKyjL VPz ßfJPujÇ @Kvr hvPT dJTJ KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx ßpxm rJ\QjKfT yfqJTJ§ xÄWKaf y~, fJr ßkZPj AKu~Jx @uLr pMÜ gJTJr IKnPpJV rP~PZÇ 1988 xJPur 11 KcPx’r ZJ©hPur kJVuJ vyLh, 1990 xJPur 25 ßlmsΔ~JKr ZJ©uLV ßjfJ vyLhMr AxuJo mJmM, 1992 xJPur 4 ßxP¡’r ZJ©hu ßjfJ oJoMj FmÄ oJyoMh, 1991 xJPu ZJ©uLV ßjfJ Ko\tJ VJuLmPT AKu~Jx @uL yfqJ TPrj mPu k´KfPmhPj IKnPpJV TrJ yP~PZÇ k´UqJf rJ\jLKfKmh xJPmT krrJÓsoπL @mhMx xJoJh @\Jh (@S~JoL uLVhuL~), xJPmT IgtoπL Fo xJAlár ryoJj (KmFjKkhuL~), xJPmT IgtoπL FxFFoFx KTmKr~J (@S~JoL uLVhuL~) FmÄ xJPmT K¸TJr ÉoJ~Mj rvLh ßYRiMrLPT (@S~JoL uLVhuL~) AKu~Jx @uL KmKnjú xoP~ IkoJjIkh˙ TPrPZj mPu k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZÇ mÉu @PuJKYf @KojMu yfqJ xŒPTt kJbJPjJ k´KfPmhPj WajJKaPT FT irPjr @zJu TrJr ßYÓJ TrJ yP~PZÇ

f•ôJmiJ~T mJKfPur FA rJP~ uJn yPm jJ : UJPuhJ K\~J dJTJ, 18 ßxP¡’r: KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J mPuPZj, ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu TPr xMKk´o ßTJPatr kNetJñ rJP~ fJPhr KTZM @PxpJ~ jJÇ xrTJr fJPhr huL~ KmYJrT KhP~ F rJ~ KhP~PZÇ FPf uJn yPm jJÇ KjmtJYj KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjA KhPf yPmÇ Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr rJPf KmFjKk xogtT TíKwKmhPhr xPñ ‰mbTTJPu KfKj F TgJ mPujÇ ‰mbT ßvPw TP~T\j TíKwKmh Fxm TgJ \JjJjÇ xnJ~ UJPuhJ K\~J mPuj,

Im˙JPjA rP~PZjÇ @Kku KmnJPVr kNetJñ rJP~r krS KjhtuL~ xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur hJKm ßgPT xPr @xPmj jJ fJrJÇ KjmtJYjTJuLj mqm˙J ImvqA KjhtuL~ yPf yPmÇ ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu TPr @Kku KmnJPVr kNetJñ rJ~ k´TJPvr kr VfTJu ßxJomJr j~JkfiPjr ßTªsL~ TJptJuP~ xJÄmJKhTPhr F TgJ mPuj KfKjÇ ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfPur kr ßgPTA KmFjKk Fr KmPrJKifJ TPr @xPZÇ Fr k´KfmJPh TP~T hlJ yrfJu TotxNKYS kJuj TPr huKaÇ KjhtuL~ S

f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙Jr hJKm @S~JoL uLPVr KZuÇ F \jq fJrJ \ôJuJS-ßkJzJS TPrPZÇ FUj fJrJA @mJr Fr KmPrJKifJ TrPZÇ xrTJr mM^Pf ßkPrPZ, jJjJ mqgtfJ S hM”vJxPj IKfÔ \jVe fJPhr @r ßnJa ßhPm jJÇ fJA huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TPr ãofJ~ @xPf f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfu TPrPZÇ KfKj mPuj, F rJP~ KTZM yPm jJÇ fJr hu KjhtuL~ mqm˙J kMjmtyJPur hJKmPf @PªJuj TrPZÇ xm ßvseL-ßkvJr oJjMwPT GTqm≠ TPr F @PªJuj @rS fLms TrJ yPmÇ Foj @PªJuj VPz ßfJuJ yPm, pJPf xrTJr hJKm oJjPf mJiq y~Ç KmFjKk oyJxKYm hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuPZj, KjmtJYjTJuLj mqm˙J KjP~ fJrJ @PVr

KjrPkã mqm˙J kMjmtyJPu xrTJrPT 12 oJYt oyJxoJPmv ßgPT Kfj oJPxr @uKaPoaJo ßhj KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ SA xoP~r oPiq hJKm jJ oJjJ~ 11 \MPjr xoJPmv ßgPT ßrJ\Jr Bh kpt∂ @uKaPoaJPor xo~ mJzJPjJ y~Ç FrkrS xrTJr KmPrJiL hPur hJKm ßoPj ßj~KjÇ fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ Ko\tJ lUÀu AxuJo mPuj, xÄK㬠rJP~r kr KmFjKkr Im˙Jj pJ KZu fJA gJTPmÇ fPm kNetJñ rJ~ KjP~ huL~ ßlJrJPo @PuJYjJ TPr F mqJkJPr @jMÔJKjT

dJTJr ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JV TrPm 8 KmPhvL ßTJŒJKj dJTJ, 18 ßxP¡’r : mJÄuJPhPvr ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JVP IJV´y ßhKUP~PZ 8 KmPhKv ßTJŒJjLÇ ÈmJÄuJPhPvr ßv~JrmJ\Jr rJAK\Ä

rKTmMr ryoJj @PrJ mPuj, @Vf huKa mJÄuJPhPv KmKjP~JV kKrK˙Kfr ßUÅJ\Umr KjPòÇ huKa @oJPhr TJPZ \JKjP~PZ, mJÄuJPhPv KmKjP~JV TrJ

Im˙J~ rP~PZÇ FUJPj KmKjP~JV IPjTaJA ^áÅKToMÜ' mPu IKnof KhP~PZj xlrrf FA KmPhvL 8 ßTJŒJKjr 11 xhxq KmKvÓ k´KfKjKihuÇ kJvJkJKv To KkA S ^áKÅ T ßoJTJPmuJ TrPf xão FrTo TP~TKa ßTJŒJKjr xPñ ‰mbT TPrPZ k´KfKjKihuKaÇ 16 ßxP¡’r ßrJmmJr rJ\iJjLr ßyJPau SP~KˆPj uÄTJmJÄuJ KxKTCKrKaP\r @P~J\Pj ‰mbPT Fxm TgJ mPuj KmPhvL KmKjP~JVTJrLrJÇ ‰mbPT CkK˙f KZPuj dJTJ ˆT FéPYP†r (KcFxA) xnJkKf rKTmMr ryoJj S KcFxAr FTJKiT kKrYJuTÇ F KmwP~ rKTmMr ryoJj mPuj, KmPhvL 8Ka ßTJŒJKjr k´KfKjKihuKar xPñ FT IjJjMÔJKjT ‰mbPT mJÄuJPhPvr ßv~JrmJ\JPrr KmKnjú Kmw~ KjP~ @PuJYjJ y~Ç huKa APfJoPiq ßv~JrmJ\JPr fJKuTJnáÜ KffJx VqJx, kJS~Jr KV´c, V´JoLePlJj, FKx@A, AxuJoL mqJÄT S ACKjT ßyJPau TftOkPãr xPñ ‰mbT TPr @oJPhr xPñ ofJof mqÜ TPrPZÇ ßxJomJr KcFxA kKrhvtj TPr huKaÇ

^áÅKToMÜÇ fJPhr oPf, mJÄuJPhPvr ßv~JrmJ\Jr rJAK\Ä Im˙J~ rP~PZÇ fgq oPf, KmPhvL ßTJŒJKjèPuJ 15 ßgPT 20 KkA xŒjú ßTJŒJKjr ßv~JPr KmKjP~JPVr mqJkJPr @V´yLÇ F\jq huKa Fxm ßTJŒJKj TftOkPãr xPñ ‰mbT ÊÀ TPrPZÇ

\JjJ pJ~, lPrj AjPnˆPo≤ Kao KcFxAr KmKnjú KckJatPo≤ kKrhvtj TPrÇ Frkr KmTJPu KcFxA ßmJct xnJ~ KmPhvL AjPnˆrPhr Kmw~xy KmKnjú KmwP~ @PuJYjJ TrJ y~Ç @PuJYjJ ßvPw ßk´x KmsKlÄP~ @PrJ Km˜JKrf \JjJPjJ yPmÇ xNP© \JjJ ßVPZ, lPrj AjPnˆPoP≤r 11 xhxq oNuf ßhPvr ßv~JrmJ\Jr S xJKmtT IgtjLKfr xÄKväÓ KmwP~ KjP~ KmKnjú k´KfÔJPjr xPñ @PuJYjJ YJKuP~ pJPòÇ F iJrJmJKyTfJr IÄv KyPxPm fJrJ KcFxAr kKrYJujJ kwtPhr xPñ ßv~JrmJ\Jr xÄKväÓ Kmw~ KjP~ @PuJYjJ TPrÇ \JjJ pJ~, KmPhvL 8 ßTJŒJKjr oPiq rP~PZ∏ cJAS TqJKkaJu oJPTta @PoKrTJ Aj TrPkJPrvj (KjCA~tT KnK•T ßTJŒJKj), @rKaKocx ßTJŒJKj, ßVäJmJu KxPua lJ¥ @rKaFx Aj AjPnˆPo≤ TuK’~J oqJPj\Po≤, Kˆ\ oqJPj\Po≤, ßTK\ ßTJŒJKj, CAKu~Jo msJ~Jr F¥ KvTJPVJ oqJPj\Po≤, IKnK\f TáfPr\J ßTJŒJKj FmÄ KnPÖJKr~J TqJKkaJu oqJPj\Po≤ KuKoPacÇ

mPñJkxJVPrr kJPz fJrJ \JyJP\ SbJr \jq IPkãJ TrKZPujÇ TP~T\j FTKa ßjRTJ~S CPbKZPujÇ kMKuv SA ßjRTJr oJK^PTS @aT TPrÇ KfKj \JjJj, @aT ßuJT\j k´fJrT YPâr TP~T\Pjr jJo muPuS fJPhr KmwP~ Km˜JKrf KTZMA \JjJPf kJrPZ jJÇ F KmwP~ @rS fh∂ TPr k´fJrTPhr KmÀP≠ oJouJ TrJ yPm mPu FFxKk rÉu @oLj KxK¨TL \JjJjÇ \JjJ ßVPZ ZjM~J ACKj~Pjr ßY~JroqJj rJf @zJAaJr KhPT mÅJvUJuL gJjJ~

k´KfKâ~J \JjJPjJ yPmÇ @VJo KjmtJYj yPu KmFjKkr Im˙Jj TL yPm \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ßp KjmtJYjA ßyJT KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj yPf yPmÇ FKhPT \JfL~ ßk´x TîJPm FT IjMÔJPj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr rKlTáu AxuJo Ko~J mPuj, xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijL IQmi S mJKfu TPr xMKk´o ßTJPatr ßhS~J xÄK㬠rJP~r xPñ kNetJñ rJP~r Kou ßjAÇ \JfL~ ßk´x TîJPmr xJoPj ˝JiLjfJ ßlJrJPor CPhqJPV KmFjKk ßjfJ Fo AKu~Jx @uLr xºJj hJKmPf k´fLTL IjvPj KfKj F TgJ mPujÇ rKlTáu AxuJo Ko~J mPuj, xJPmT k´iJj KmYJrkKf 16 oJx @PV f•ôJmiJ~T xrTJr mJKfu TPr xÄK㬠ßp rJ~ KhP~KZPuj fJPf k´gPo muJ KZu, ©P~Jhv xÄPvJijL IQmiÇ KÆfL~ IÄPv muJ y~, \JfL~ ˝JPgt @rS hMKa KjmtJYj KjhtuL~ f•ôJiJ~T xrTJPrr IiLPj yPf kJPrÇ fPm xMKk´o ßTJPatr Imxrk´J¬ k´iJj KmYJrkKfPhr oiq ßgPT SA xrTJPrr k´iJj TrJr KmiJj kKrmftj TrPf yPmÇ KT∂á kNetJñ rJP~ F Kmw~Kar CPuäU ßjAÇ fJ yJKrP~ ßVPZÇ kNetJñ rJ~Ka @APjr ßYJPU xYu KT-jJ fJ KjP~ k´vú ßfJPuj KfKjÇ mPuj, k´iJjoπL KmKnjú xoP~ ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu S I∂mtfLTJuLj xrTJPrr KmwP~ ßpxm TgJ muPZj, fJr xPñ kNetJñ rJP~r ÈPpJVxN©' rP~PZÇ F ßgPT ßmJ^J pJ~, F rJ~ xŒPTt ßhPvr xJiJre oJjMw KTZM jJ \JjPuS xrTJrk´iJj @PV ßgPTA \JjPfjÇ fJr mÜPmq FrA k´Kf±Kj yP~PZÇ

AxuJo KmPÆKw YuKó©

mJÄuJPhPv ACKaCm mº dJTJ, 18 ßxP¡’r : AxuJo KmPÆKw YuKó© ÈAPjJPx¿ Im oMxKuo'-Fr \jq mJÄuJPhPv ACKaCm mº TPr KhP~PZ xrTJrÇ AxuJo S y\rf ßoJyJÿh (xJ.)-ßT ßy~ TPr KjKotf FA YuKó© KjP~ KmvõmqJkL fáoMu IJPªJuj YuPZÇ Vf 17 ßxP¡’r ßxJomJr xºqJ ßgPT mJÄuJPhPv A≤JrPjPa KmKnjú ˙Jj ßgPT ACKaCPm ßdJTJ pJKòu jJÇ FA KmwP~ mJÄuJPhv ßaKuPpJVJPpJV Kj~πe TKovPjr (KmKa@rKx) KxPˆox IqJ¥ xJKntx KmnJPVr FT TotTftJ mPuj, ACKaCm mäT TPr ßhS~J yP~PZÇ ACKaCPm KmfKTtf SA YuKóP©r KmKnjú IÄv @kPuJc TrJ KZu, ßp ZKm KjP~ KmPãJn-xKyÄxfJ~ oiqk´JYqxy TP~TKa ßhPv k´JeyJKjr WajJS WPaÇ FKhPT KmfKTtf SA YuKóP©r KnKcS KTîk xKrP~ KjPf A≤JrPja xJYt AK†j èVuPTS xrTJPrr kã ßgPT KYKb ßhS~J yP~PZÇ ßrJmmJr FA KYKb ßhS~J y~ mPu \JKjP~PZj TKovPjr nJrk´J¬ ßY~JroqJj KV~JxCK¨j @yPohÇ fPm ßxJomJr KmTJu kpt∂ F KmwP~ èVu TftkO Pãr TJZ ßgPT ßTJPjJ C•r kJS~J pJ~KjÇ KYKbr C•r jJ KhPu mJ KnKcS KTîkKa xKrP~ jJ KjPu èVu mJ ACKaCm mäT TPr ßhS~J yPm KT-jJ K\Pùx TrJ yPu nJrk´J¬ ßY~JroqJj fUj mPuKZPuj, krmftL Kx≠J∂ xrTJr ßjPmÇ @orJ èVPur C•Prr IPkãJ~ @KZÇ FA ßk´ãJkPa vKjmJr mJÄuJPhv xrTJPrr kã ßgPTS ÈAPjJPx¿ Im oMxKuo' oMKÜ ßhS~Jr k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç KmKnjú ßhPv KmPãJPnr oMPU APfJoPiq nJrf, Koxr S KuKm~J~ ACKaCPm iJreTJrL SA YuKóP©r IÄvKmPvw xKrP~ ßluJ yP~PZ mPu èVu \JKjP~PZÇ F ZJzJ @lVJKj˜JPj ACKaCm SP~mxJAaA mäT TPr KhP~PZ xrTJrÇ APªJPjKv~J KnKcSKY©Ka xKrP~ ßjS~Jr \jq èVPur k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ

pMÜrJPÓs mJÄuJPhKvPT yfqJ ” Kfj\j ßV´lfJr KjC A~Tt: pMÜrJPÓsr ßhuS~Jr rJP\qr KjCA~Tt FuJTJ~ ßoJyJÿh rKlT CuäJy (48) jJPor FT mJÄuJPhKv Totrf Im˙J~ 12 ßxP¡’r oMPUJviJrL TíÌJñ hMmtOP•r èKuPf UMj yP~PZjÇ F WajJ~ 44 WμJ kr FT

IQminJPm oJuP~Kv~J pJS~Jr xo~ vfJKiT @aT Y¢V´Jo k´KfKjKi : IQmikPg oJuP~Kv~J pJS~Jr k´JÑJPu vfJKiT ßuJTPT @aT TPrPZ Y¢V´JPo kMKuvÇ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr rJf @zJAaJr KhPT ß\uJr mÅJvUJuL CkP\uJr ZjM~J ACKj~Pjr mPñJkxJVPrr CkTNu ßgPT FPhr @aT TrJ y~Ç ßV´lfJrTífPhr ßmKvrnJV Khjo\MrÇ FrJ ßhPvr KmKnjú ß\uJr mJKxªJ mPu \JjJ ßVPZÇ WajJr xfqfJ ˝LTJr TPrPZj ß\uJ kMKuPvr xJfTJKj~J xJPTtPur xyTJrL kMKuv xMkJr rÉu @oLj KxK¨TLÇ Vf 17 ßxP¡’r hMkMPr KfKj mPuj,

p Page 16

ßlJj TPr \JjJj- mPñJkxJVPrr CkTNPu ßmvKTZM ßuJT xJVr kJPz \PzJ yP~PZÇ kMKuv Umr ßkP~ hsΔf WajJ˙Pu KVP~ \PzJ yS~J ßuJT\jPT YJrKhT ßgPT KWPr @aT TPrÇ F xo~ fLPr ßjJñr TPr gJTJ ßjRTJ ßgPTS TP~T\jPT @aT TrJ y~Ç k´fJrT Yâ fJPhr mÅJvUJuL ßgPT ßjRTJ~ Y¢V´Jo vyPr KjP~ ßxUJj ßgPT KmoJPj oJuP~Kv~J pJS~Jr TgJ mPuKZPujÇ fJPhr TgJoPfJ KmKnjú ß\uJ ßgPT @xJ Fxm ßuJT ßrJmmJr rJPf ZjM~J ACKj~Pjr mPñJkxJVr kJPz \PzJ yP~KZPujÇ

oKyuJxy Kfj\jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ ßˆJPrr KnKcS láPa\ ßhPU UMKjPhr vjJÜ TrJ y~Ç fJPhr KmÀP≠ cJTJKf S yfqJ oJouJ TrJ yP~PZÇ ßjJ~JUJuLr ßZPu ßoJyJÿh rKlT CuäJy @a mZr @PV pMÜrJPÓs FPxKZPujÇ ßhPv fJr FToJ© ßZPu FmÄ ˘L rP~PZjÇ Umr FjJr rKlT CuäJy UMPjr KbT 17 Khj @PV k´J~ FTA xoP~ TíÌJñ hMmtOP•r yJPf UMj yj TJPjTKaTJa IñrJP\qr ßmuJu frlhJrÇ pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr ßjfJ ßmuJu frlhJrS (47) TJ\ TrKZPuj FmÄ hMmtO•rJ ßhJTJPjr TqJv mJé KZKjP~ KjP~ pJS~Jr xo~ fJr mMPT èKu TPrÇ ßmuJu frlhJPrr WJfTPTS ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ ßxS TíÌJñÇ FKhPT krkr hMA mJÄuJPhKv UMPjr WajJ~ TKoCKjKaPf @fï ZKzP~ kPzPZÇ F irPjr kKrK˙KfPf VnLr CPÆV k´TJv TPrPZj \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr ˙J~L k´KfKjKi c. F ßT ßoJPoj FmÄ ßcPoJPâKaT kJKatr \JfL~ TKoKar ßo’Jr ßUJrPvh UªTJrÇ


oJfínëKo

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

PjJ~JUJuL ˆáPc≤x FPxJKxP~vj ACPT'r xnJ pMÜrJP\q Iiq~jrf ßjJ~JUJuL ß\uJr ZJ©-ZJ©LPhr TuqJeoNuT xÄVbj PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPT'r CPhqJPV FT xJiJre xnJ S jmKjmtJKYf TKoKar kKrKYKf xnJ Vf 10 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr ßyJ~JAa YqJPkPur È\JPVJjJrL' ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf \KyÀu

xJJiJre xŒJhT ßUJrPvh @uo, KuVqJu FqJcnJA\Jr mqJKrˆJr @mM xJP~o, ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPTr xy-xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yT rJ\, kqJKas~a Im mJÄuJPhPvr ßjfJ mqJKrˆJr @PjJ~Jr ßyJPxj, KmKvÓ xoJ\ ßxmT ßoJfJyJr ßyJPxj KuajÇ @oKπf IKfKg KyxJPm @rS

pMÜrJP\q Iiq~jrf ZJ©ZJ©LPhr k´KfKjKifô TrPf xãoÇ KfKj jmVKbf PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPT TKoKar xmJtñLj xlufJ TJojJ TPrjÇ k´iJj mÜJ KyxJPm mÜmq TJPu mJÄuJPhvL ˆáPc≤x& ACKj~Pjr ßY~JrkJxtj @fJCuäJy lJÀT PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vjPT ÊiM

AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT KlPrJ\ @uPor kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv mJr TJCK¿Pur ßY~JroqJj, PTªsL~ KmFjKk'r pMVìoyJxKYm, \JfL~ xÄxh xhxq mqJKrˆJr Fo Fo oJymMm CK¨j ßUJTjÇ k´iJjmÜJ KyxJPm mÜmq rJPUj, mJÄuJPhvL ˆáPc≤x& ACKj~Pjr ßY~JrkJxtj @fJCuäJy lJÀTÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv xJÄmJKhT kKrwPhr xJPmT xnJkKf ßYRiMrL ßoJyJÿh lJÀTÇ xÿJKjf IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj, xJPmT FqJKxx&Pa≤ FajLt ß\jJPru xKuKxar vKlCu @uo oJyoMh, ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPT'r k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT F ßT @\Jh, mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT K\Fo FPTFo vrL~Jf CuäJy, ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPTr xJiJre xŒJhT Fo F xJuJo KnKk yJÀe, ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPTr ßTJwJiqã @PjJ~Jr ßyJPxj ßYRiMrL, pMVì-xJiJre xŒJhT k´Plxr FPT Fo \JoJj, ßljL xKoKf ACPTr

CkK˙f KZPuj TKoCKjKa ßjfJ @ÜJr ßyJPxj @ÜJr, @KvTár ryoJj, fJ\ CK¨j, rJ\j @uL xJBh, \JKxo CK¨j ßxKuo, yJxJj @yPoh, vKrl UJj ßxJyJV Ç k´iJj IKfKg mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTj FoKk fJr mÜPmq mPuj, ßjJ~JUJuL ß\uJr IKimJxLVe hLWtTJu iPr TPbJr kKrv´o, IiqmxJ~ S kJr¸KrT xJyJpq xyPpJVLfJr oJiqPo ÊiM mJÄuJPhPvA j~ KmPvõr KmKnjú ßhPv Kj\Phr xMjJPor pgJgtfJ k´oJe KhP~ pJPòjÇ k´iJj IKfKg pMÜrJP\qr ßjJ~JUJuL Iûuxy xTu mJÄuJPhvL ZJ©ZJ©LPhr Iiq~Pjr oJiqPo Kj\Phr k´°áKaf TrJr krJovt k´hJj TPrjÇ kJvJkJKv nKmwqPf Kj\PT FT\j ßpJVq mJÄuJPhvL jJVKrT KyxJPm fáPu irJr krJovt khJj TPrjÇ pÜrJP\q Iiq~jrf ßjJ~JUJuL ß\uJr ZJ©ZJ©LPhr xÄVbj PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPTr @P~J\Pj ßjJ~JUJuLxy pMÜrJP\qr KmKnjú ˜Prr xlu mJÄuJPhvL CkK˙f yP~PZjÇ FPf k´oJe TPr ßp PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPT pgJgtnJPm

ßjJ~JUJuL IûPur ˆáPc≤Phr xyPpJVLfJ~ Kj\Phr xLoJm≠ jJ ßrPU pMÜrJ\q k´mJxL xTu mJÄuJPhvL ZJ©Phr TuqJPe TJ\ TPr pJS~Jr @jMPrJi \JjJjÇ xnJ~ PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPT kã PgPT mÜmq rJPUj ßjJoJj ßj~JoMu mJvJr, @mMu ßyJPxj Kj\Jo, oPjJ~Jr ßyJPxj, @PrKlj @vrJl S ryof CuäJy KvkjÇ PjJ~JUJuL ˆáPc≤x& FPxJKxP~vj ACPTr jmKjmtJKYf TKoKar TotTftJrJ yPòj, xnJkKf- \KyÀu AxuJo, xyxnJkKf -@PrKlj @vrJl, xyxnJkKf- mJTL CuäJy lJÀT, xJiJre xŒJhT- KlPrJ\ @uo, pMVì-xJiJre xŒJhT- @mMu ßyJPxj Kj\Jo, xJÄVbKjT- oPjJ~Jr ßyJPxj, IgtxŒJhT- xJUJS~Jf ßyJPxj mJmM, KvãJ Kmw~T xŒJhT- fJuyJ ßoJ” KxlJP~f CuäJy, ßpJVJPpJV S \jxÄPpJV xŒJhT- ßjJoJj ßj~JoMu mJvJr, âLzJ S xJÄÛíKfT xŒJhTßoJ” l~xJu, fgq S k´TJvjJ xŒJhT- \JKTr ßyJPxjÇ -xÄmJh KmùK¬

xJ¥JruqJ¥ IJS~JoL uLPVr ßjfJ ToLtPhr KmÃJ∂ jJ yPf IJymJj \JKjP~PZ pMÜrJ\q IJS~JoL uLV pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT FT KmmOKfPf xJ¥JruqJ¥ IJS~JoL uLPVr ßjfJToLtPhr \jPj©L ßvU yJKxjJr KcK\aJu mJÄuJPhv k´KfÔJ S pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú TrJr uPãq IJ∂\tJKfT nJPm \jof ‰fKr TrPf GTqm≠ nJPm TJ\ TrJr IJymJj \JKjP~PZjÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh ˝JãKrf FT KmmOKfPf IJPrJS \JjJPjJ y~,AhJKjÄ KmKnjú k©kK©TJ S VeoJiqPo uãq TrJ pJPò xJ¥JruqJ¥ IJS~JoL uLPVr jJo nJKñP~ KTZM ßuJT IJS~JoL uLPVr krLKãf ßjfJToLtPhr oPiq KmÃJK∂ xOKÓr IkPYÓJ YJuJPò Ç FPhr xJPg pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßTJj xŒOÜfJ ßjAÇ F mqJkJPr oMKÜpMP≠r ˝kPãr xTu vKÜ S IJS~JoL uLPVr ßjfJToLtPhr xfTt gJTJr IJymJj \JjJj pMÜrJ\q IJS~JoL uLV xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ ßjfímOª pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr IjMPoJKhf TKoKar xnJkKf ‰x~h o†MÀu yT fJuyJ S xJiJre xŒJhT ‰x~h K\~JCu AxuJPor ßjfíPfô GTqm≠ nJPm TJ\ TrJr IJymJj \JjJjÇ -xÄmJh KmùK¬

24 ßxP¡’r KYuJCzJ FcáPTvj asJPˆr xnJ KYuJCzJ FcáPTvj asJPˆr FT xnJ IJVJoL 24 ßxP¡’r KmTJu 5.30 KoKjPa KmsTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf yPmÇ xnJ~ k´PfqT asJKˆPT pgJ xoP~ CkK˙f gJTJr \jq xÄVbPjr xnJkKf ßoJyJÿh TKro IJuL fJKyh FT KmmOKfPf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ -xÄmJh KmùK¬

p Page 17

IJoJPhr \LmPj ro\JPjr KvãJPT ˙J~L TrPfA Bh kMjKotujL iPotr Ijqfo KmiJj yPò ßUJhJr FmJhf S oJjm ßxmJ @oJPhr \LmPj ro\JPjr KvãJPT ˙J~L TrPfA Bh kMjKotujLÇ Bh kMjKotujL @oJPhr ˛re TKrP~ ßh~ ro\JPj @orJ KT TPrKZÇ Bh kMjKotujLr oJiqPo ro\JPjr KvãJ S fJTS~J FA Kmw~ èPuJA @orJ ˛re TKrÇ oyJjmL yprf oMyÿh (x”) @oJPhrPT fqJPVr oJiqPo FmJhPfr KvãJ KhP~PZjÇ iPotr Ijqfo KmiJj yPò ßUJhJr FmJhf S oJjm ßxmJÇ oJjMwPT mJh KhP~ iot y~jJÇ oyJjmL yprf oMyÿh (x”) kKm© ro\Jj oJPx ßUJhJr x∂áKÓr \Pjq FmJhPfr xJPg @KgtT fqJV ˝LTJr TrJrS KjPhtv KhP~PZjÇ @r F TJrPeA AxuJPo \JTJf KlfrJ S KlKh~Jr TgJ FPxPZÇ xTPu pJPf xoJj nJPm

BPhr @jª CkPnJV TrPf kJPr FaJA yPò AxuJPor KvãJÇ Bh kMjKotujL ÊiM mJKyqT Kmw~ j~, FaJ IiqJK®T, xJoJK\T @∂KrT FmÄ nJumJxJr @r FA nJumJxJ ßpj I∂r ßgPT y~Ç @yoKh~J oMxKuo FPxJKxP~vj @P~JK\f Bh kMjKotujL xoJPmPv mÜJrJ CkPrJÜ TgJ mPujÇ mÜJrJ mPuj yprf oMyÿh (x”) Fr @hvt ro\JPjr KvãJr @PuJPT ro\JPjr oyJ®q S KvãJPT ˛re TrJA yPò Bh kMjKotujLr CP¨vqÇ ro\JPj ßrJ\Jr xJPg BPhr xŒTt Ç Vf 15 ßxP¡’r KjCyqJPor mJ~fáu @yJh oxK\Ph @P~JK\f Bh kMjKotujL xoJPmPv mJÄuJ KmnJV ACPT vJUJr AjYJ\t oMKÜPpJ≠J ßoJyJÿh @»Mu yJKhr xnJkKfPfô S ojxMr @yoPhr Ck˙JkjJ~ IjMKÔf Bh kMjKotujLr @PuJYjJ xnJ~ ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJSf TPrj oJSuJjJ @yPoh fJPrT ßoJmJPvõr, ˝JVf mÜmq rJPUj Aˆ u¥j KrK\~Pjr @oLr @»Mu oJjúJjÇ Bh kMjKotujLr KmKnjú KhT fáPu iPr mÜmq rJPUj mJÄuJ ßcé ACPTr kKrYJuT oJSuJjJ KlPrJ\ @uo, nJrPfr kKÁo mPñr @Kor oJSuJjJ oJvPrT @uL, mJÄuJPhv ßgPT @Vf oJSuJjJ rKmCu AxuJo, mJÄuJPhv ßgPT @Vf rJñJoJKar ßoJ~JPuäo K\KTr CuäJy , oJSuJjJ @yPoh fJPrT ßoJmJPvõr, oJjmJKiTJr TotL @jxJr @yPoh CuäJy k´oUM Ç AxuJoL V\u kKrPmvj TPrj oKyCK¨j ß\JmJP~rÇ xoJPmPvr ßvw kPmt KZu k´vú C•rÇ xoJPmPv KmPvõr vJK∂ S TuqJe TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~ Ç xoJPmPv TP~T'v jJrL kMÀw CkK˙f KZPujÇ -xÄmJh KmùK¬

ßoRunLmJ\Jr ßkRrxnJr ßo~r l~\Mu TKro o~NjPT xÄmitjJ k´hJj DO YOU LOVE DO YOU LOVE FOOD?FOOD? The hospitality industry and Asian & Oriental catering have been growing and recruiting despite the recession.

‡ -RLQDIXQDQGH[FLWLQJLQGXVWU\ ‡ )LQGDJUHDWFDUHHULQDJURZLQJLQGXVWU\ First comes the IUHHWUDLQLQJ– then you can HDUQ ZKLOH\RXOHDUQ. 1RH[SHULHQFHQHFHVVDU\ If you own a restaurant, you can VHFXUHWKHIXWXUH of your business today! 7R¿QGRXWPRUHFRPHWRRXU)5((networking and information evening. :KHUHCrowne Plaza London Docklands Royal Victoria Dock London E16 1AL

ßV´aJr oJjPYˆJr ßoRunLmJ\Jr KcKˆsT SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr CPhqJPV Vf 16 ßxP¡’r ßoRunLmJ\Jr ßkRrxnJr ßo~r l~\Mu TKro o~NjPT xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf lJÀT IJyoPhr xnJkKfPfô FmÄ xyxJiJre xŒJhT ÀÉu IJKoj ÀPyPur kKrYJujJ~ IJP~JK\f xÄmitjJ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj oJKuT xShJVrÇ láPur ßfJzJKhP~ xÄmKitf IKfKgPT mre TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT oBj IJyoh KuajÇ mÜmq rJPUj, oAjMu IJKoj mMumMu, ßxTáu AxuJo, ojúJj UJj, TJCK¿uJr IJyPoh IJuL, TJCK¿uJr IJKl~J TJoJu, xJöJh UJj, ßxJrJmMr

ryoJj, ßVJuJo ßoJ˜lJ, ZMÀT Ko~J, TJoJu ßyJPxj, lJÀT IJyoh, ßoJ” vqJou, lJÀT IJyoh FoKmA, ATmJu IJyoh, AorJj ßTJPrvL, yJKmmMr ryoJj, TP~x IJyoh, ßvU ßoJ” TJoJu CK¨j, ßx~h oJP\hMu

IJuL aájM, oMrJh IJyPoh, yJKmmMr ryoJj TJA~Mo, AKu~Jx IJuL, Fo IJr oAj, IJKl~J TJoJKu, ZJPhT IJyPoh, TJoJu CK¨j, FoJh IJyoh ßYRiMrL, vSTf FuJyL ßYRiMrL, huJ Ko~J k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

vJy\JuJu asJPnux F¥ \m ßx≤Jr IJkKj KT ˆJl IgmJ TJ\ UM\PZj ? 24 W≤Jr oPiq ßrˆáPrP≤r ˆJl Ppoju ßvl u fJªMrL ßvl u SP~aJr u TKo SP~aJr FmÄ KTPYjPkJatJr KhP~ gJKTÇ

FZJzJ

'DWH Monday 24 September 2012 7LPH 6pm

7RERRN\RXUSODFHFRQWDFW0U.KDQ 7HO (PDLOLQIR#IREFFRP

mJÄuJPhv ßgPT IJkjJr IJfìL~˝\jPT IJjPf WPrr Ckr ßyug KrPkJPatr k´P~J\j ? IJorJ IJkjJPT xJyJpq TrPf kJKrÇ r TJKmj, mJÄuJ ßgPT AÄPr\L r kJS~Jr Im FaKjt r KnxJ r ßjJ-KnxJ r kJxPkJat KrKjC r jfáj kJxPkJat ‰frL r uˆ kJxPkJat AfqJKh mqJkJPr xJyJpq TPr gJKTÇ

ßpJVJPpJV TrΔj 218-220 Whitechapel Road, London E1 1BJ

www.hospitalityguild.co.uk

T-Mobile: 07944 898 280

KmPvõr ßp ßTJj ßhPv pJS~Jr \jq KaPTa âP~ IJoJPhr Ckr Kjntr TrPf kJPrjÇ


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

ZJfT CkP\uJ ßY~JroqJj Ko\JjrM ryoJj ßYRiMrLPT KyPgsJ KmoJjmªPr láPuu xÄmitjJ k´hJj ZJfT CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj, mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr KjmtJyL TKoKar xhxq S \JfL~fJmJhL ß˝òJPxmT hPur ßTªsL~ TKoKar xy-xnJkKf Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL Ko\Jj Vf 16 ßxP¡’r u¥Pjr KyPgsJ KmoJjmªPr ßkÅRPZjÇ KyPgsJ KmoJjmªPr fJPT ˝JVf \JjJPf ZJfT-PhJ~JrJ

mJ\JPrr pMÜrJ\q k´mJxL KmkMu xÄUqT TotL xogtT S pMÜrJ\q KmFjKkr KmKnjú˜Prr ßjfJ-ToLt CkK˙f KZPujÇ CkK˙f ßjfJ-ToLtVe Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL Ko\JjPT KmoJjmªPr lMu KhP~ mre TPr ßjjÇ KmoJjmªPr CkK˙f KZPuj, pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r ßjfJ S ß˝òJPxmT hPur ßTªsL~ TKoKar

xhxq @ÜJr ßyJPxj, ‰ZuJ @l\JuJmJh ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj lJÀT @uL, xJPmT ZJ©PjfJ oBjMu AxuJo UxÀ, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT pMVì@ymJ~T fJ\ CK¨j, \JKTr @yPoh TKmrL, aJS~Jr yqJoPuax KmFjKkr KxKj~r xy-xnJkKf rJ\j @uL xJBh,

u¥j oyJjVr pMmhPur xnJkKf @mMu ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ ßyuJu jJKxoMöJoJj, ßx≤sJu u¥j pMMmhPur xnJkKf TKmr @yPoh, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ @»Mu TJKhr, KjCyJo pMmhPur xnJkKf xJKær o~jJ, @Zof @uL, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ @»Mu ßyKTo, u¥j oyJjVr pMmhPur xJiJre

xŒJhT ßoJfJPyr ßyJPxj Kuaj, aJS~Jr yqJoPuax KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT yJxJj @yPoh, Aˆ u¥j pMmhPur xJiJre xŒJhT @»Mu yT rJ\, @»Mu @K\\ KVuoJj, vJy\JyJj @uL, TKmr CK¨j, @»Mr rm, KjCyJo pMmhPur xJiJre xŒJhT uJKyj @yPoh, pMmhu ßjfJ KrhS~Jj ßyJPxj

Pr\j, \JyJñLr @uo KvoM, oPjJ~Jr ßyJPxj, @»Mr rKvh, vJPyh @yPoh, fáKyj @yPoh, ßhPuJ~Jr ßyJPxj vJyLj, KlPrJ\ @uo, oJylM\, @mhJu @yPoh, \Kxo CK¨j, hMuJu @yPoh, @KojMu AxuJo @jJ, TKZr Ko~J, @»Mu oKfj, oMK\mMr ryoJj, l~xu @yPoh k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

A≤JrjqJvjJu KyCoqJj FAPcr mOK• k´hJj S Kl∑ Yãá KvKmr

A≤JrjqJvjJu KyCoqJj FAPcr CPhqJPV xŒsKf ßVJuJkV† CkP\uJr xJjrJA\ TKoKCKjKa ßx≤JPr KmvõjJg, KxPua xhr, ‰\∂J, ßVJ~JAWJa, TJjJAWJa, \KTV†, Km~JjLmJ\Jr, ßlûáV† S ßVJuJkV† CkP\uJxy

mÜJrJ mPuj, A≤JrjqJvjJu KyCoqJj FAc mJÄuJPhPvr IJgtoJjmfJr ßxmJ~ jJjKmi ßxmJ k´hJj TPr pJPòÇ KxPuPar KmKnjú IJûPur ZJ©ZJ©LPhr oPiq mOK• S xJKatKlPTa k´hJPjr oJiqPo xÄVbjKa FTKa

ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj jJKxÀu yT vJyLj S oJSuJjJ ßyJxJAj IJyoh nÅNA~JÇ xoJPmv ßvPw KyCoqJj FAPcr xJKmtT xyPpJKVfJ~ hOKÓyLj S Yãá xoxqJ \Kjf vf vf jJrL-kMÀwPhr oPiq Kl∑ KYKT“xJPxmJ S Kl∑ Hwi k´hJj TrJ y~Ç KYKT“xJPxmJ k´hJj TPrj \JuJuJmJh Yãá yJxkJfJPur cJÜJrmOªÇ kPr VrLm S FKfoPhr oPiq Igt S UJhq Kmfre TPrj xÄVbPjr xnJkKf vJy\JyJj KxrJ\Ç -xÄmJh KmùK¬

VrLm F¥ FKfo lJ¥ ACPT'r mJKwt T xnJ oJSuJjJ xJoxMu yT xnJkKf, oJSuJjJ ZJPuy IJyoh yJKohL ßxPâaJKr, ßoJ” IJuo CK¨j ßas\JrJr VrLm F¥ FKfo asJˆ lJ¥ ACPT'r asJKˆ ßmJPctr mJKwtT xnJ Vf 8 ßxP¡’r ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr oJSuJjJ \MmJAr IJyoh yJKohLr xnJkKfPfô FmÄ ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf kKm© TárIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ IJxJhMöJoJj IJxJhÇ KmVf FT mZPrr TJptâo kptJPuJYjJ S ro\JPjr TJPuTvj KjP~ Km˜JKrf IJPuJYjJ kptJPuJYjJ TPrj asJKˆmOªÇ Vf ro\Jj oJPx k´mJxLPhr InëfkNmt xJzJ S mqJkT hJj U~rJPfr \jq xTu hJjTJrLPhr ijqmJh \JjJPjJ y~Ç ro\JPjr TJPuTvPjr KyxJm ßkv TPrj lJ¥ rJAK\Ä oqJPj\Jr S asJKˆ IJKuo CK¨jÇ 160 \j yJKl\ ¸¿r, 40Ka KaCmSP~u, 50Ka ÉAu ßY~Jr, 3Ka KrTxJ, FT

pMÜrJ\q k´mJxL mOy•r KYuJCzJ V´JomJxLr ofKmKjo~ xnJ pMÜrJ\q k´mJxL mOy•r KYuJCzJ V´JomJxLr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ Vf 9 ßxP¡’r ßx≤ IJumJjPx&r FTKa ßrˆáPrP≤ yJ\L ovJKyh Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ \o\o rKvPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJe ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ jNÀu IJyohÇ FPf mÜmq rJPUj, IJuyJ\ô èu\Jr ßyJPxAj, TJ\L oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo IJulJ\, yJÀe rKvh, K\uMr rKvh uLu, ßoJ” IJr\M Ko~J, oKfCr ryoJj vKlT, IJmM fJPum IJu oJoMj ßumM, oMòKær IJyoh, ßyJxJAj IJyoh, ÉoJ~Nj rKvh oJoMj, yJ\L AKu~Jx Ko~J, IJmMu TJuJo, oMKymMr ryoJj, KhuxJh ßyJPxAj hLu, IJmMu TJuJo, uJKyj IJyoh, lUÀK¨j \MP~u, rJPvh Ko~J, IJK\\ xJoJh UJj xMPyu, yJKl\ jNÀu IJyoh, yJKl\ TJ~xJr ßyJPxAj, vJoLo TKmr ßYRiMrL, K\yJhMr ryoJj K\Tá, oShMh IJ\yJr ßyJPxAj, Kuaj Ko~J, TJoÀu yJxJj xMoj, \JyJKñr ßyJPxAj ÀoJj, IJuoVLr ßyJPxAj \JoJj, \JTJKr~J ßYRiMrL fJPrT k´oMUÇ xnJ~ KmKnjú èÀfôkNet Kx≠J∂ ßj~J y~Ç -xÄmJh KmùK¬

ßhvL ßyJPkr CPhqJPV Bh kMjKotujL xnJ KxPua ß\uJr k´fq∂ IûPur VrLm S ßoiJmL ZJ©-ZJ©LPhr oPiq mOK• k´hJj S xJKatKlPTa Kmfre CkuPã FT xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KxPua vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r xJoJK\T KmùJj IjMwPhr Kcj c. IJ T o oJymMmMöJoJj, KmPvw IKfKg KZPuj, dJTJ hKãe KcKV´ TPuP\r IiqJkT j\oMu AxuJo, vJKm'r xJoJK\T KmùJPjr IiqJkT vKlTár ryoJj ßYRiMrL, ßYRiMrL mJ\Jr oJhsJxJr xMkJr oJSuJjJ ßyJxJAj IJyoh nëÅA~J FmÄ k´iJj mÜJ KZPuj A≤JrjqJvjJu KyCoqJj FAPcr ßY~JroqJj KmKvÓ k´mJxL ßuUT vJy\JyJj KxrJ\Ç

IjMTreL~ hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZÇ mÜJrJ pMÜrJ\q S ACPrJkxy xTu k´mJxLPhr A≤JrjqJvjJu KyCoqJj FAcPT xJyJpq-xyPpJKVfJ TPr k´T·èPuJPT mJ˜mJ~Pjr \jq IV´eL nëKoTJ kJuPjr IJymJj \JjJjÇ IjqKhPT FA xÄVbPjr CPhqJPV ßVJuJkVP†r uãeJmª ACKj~j kKrwh KoujJ~fPj FT Kl∑ Yãá KvKmr, VrLm S FKfoPhr oPiq jVh Igt S UJhq Kmfre CkuPã FT xoJPmv IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr ßY~JroqJj vJy\JyJj KxrJ\ FmÄ KmPvw IKfKg KZPuj KxPua \JuJuJmJh Yãá yJxkJfJPur k´iJj xJ\tj cJ” IJ»Mu oKfj, uãeJmª

p Page 18

Y¢V´JPor IJPjJ~JrJ CkP\uJr mU&Kf~JrkJzJr pMÜrJ\q k´mJxLPhr kKrYJKuf xÄ˙J ßhvL ßyJPkr CPhqJPV Vf 9 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr FTKa TKoCKjKa

ßx≤JPr FT Bh kMjKotujL xnJ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ IJAj\LmL mqJKrÓJr oPjJ~Jr ßyJPxjÇ fÀe ßuUT jNÀjúmL IJuL S AorJj ßyJPxPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj mJyJr ßYRiMrL, jJKZr vKrl, SxoJj yJKvo, jNÀu AxuJo, ZJKmr vKrl, ßoJyJÿh IJuL, IJxoJ jJxKrj k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

m“xPrr \jq FKfo ¸¿r, ßTJrIJj- KTfJm, pJTJfxy k´J~ 160 yJ\Jr kJCP¥r S~JhJ TPrj k´mJxL nJA ßmJPjrJÇ KmPvw TPr

IJVJoL hM'mZPrr \jq yJKl\ oJSuJjJ vJoxMu yTPT ßY~JroqJj, oJSuJjJ ZJPuy IJyoh yJKohL xJiJre xŒJhT, ßoJ” IJuo

jJ\Jf AxuJoL oJrTJP\r k´Kf k´mJxL nJAPmJjPhr hJj S IJ∂KrTfJ xTu asJKˆPhr oPjJmu mJKzP~ ßh~Ç F xTu IjMhJj pgJvLWs m≤j S mJ˜mJ~Pjr kKrT·jJ yJPf ßj~J y~Ç kPr xTu asJˆVPer xÿKfâPo

CK¨jPT ßas\JrJr, oJSuJjJ \MmJAu IJyoh yJKohL S ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL xy-xnJkKf TPr FTKa TJptTKr TKoKa Vbj TrJ y~Ç mÜmq rJPUj asJKˆ oJSuJjJ mhÀu yT, yJKl\ oJSuJjJ yJZJj jMrL ßYRiMrLÇ -xÄmJh KmùK¬

KjCyqJo yJxkJfJu kKrhvtPj cqJKjP~u ßkJatJr u¥j, 18 ßxP¡’r ” KjCyqJo ACKjnJKxtKa yJxkJfJPur ˝J˙qPxmJr mftoJj Im˙J ßhUPf Vf 18 ßxP¡’r xTJu xJPz 10aJr xo~ kJutJPoP≤Kr~Jj, ßxPâaJKr Im ߈a c. cqJKjP~u ßkJatJr yJxkJfJuKa kKrhvtj TPrjÇ F xo~ KfKj ßrJVLPhr xJPg TgJ mPuj FmÄ fJPhr ˝J˙qPxmJr ßUÅJ\ Umr ßjjÇ \JjJ pJ~, KmVf TP~ToJx kNPmt u¥Pjr TP~TKa yJxkJfJPur kJvJkJKv KjCyqJo yJxkJfJPur ˝J˙qPxmJr oJj KjP~ mqJkT xoJPuJYjJ y~Ç FT k´Pvúr \mJPm c. cqJKjP~u ßkJatJr \JjJj, Vf 3 oJx kNPmt KfKj KjCyqJo yJxkJfJuKa kKrhvtj TPrj FmÄ ˝J˙q ßxmJr oJj mOK≠r \jq xÄKväÓ xTuPT fJKVh ßhjÇ F mqJkJPr nKftrf ßrJVLPhr xJPg TgJ mPu \JjJ pJ~, mftoJPj F yJxkJfJPur ˝J˙qPxmJr oJj IJPVr fáujqJ~ nJuÇ Tftmqrf KYKT“xTrJ \JjJj, IJPV KvÊ \Pjìr kr fJPhr hOKÓ S vsmevKÜr krLãJ KjrLãJr \jq yJxkJfJu ßgPT KrKu\ ymJr kr K\Kk'r oJiqPo xŒjú TrPf yPfJÇ mftoJPj F krLãJ KjrLãJ èPuJ KvÊ \Pjìr krkrA KjCyqJo yJxkJfJPu xŒjú TrJ y~Ç

á`áki Dbúqáb KvR Kiáeb e®vwi˜vi ZváiK AvKei Lõ`Kvi hy≥ivÜR®i ‘KájR Ae j’ Ü_áK ‘evi c÷ádkbvj áU™wbs ÜKvm©’ ev e®vwi˜vwi m§ûbú KáiáQb e®vwi˜vi ZváiK AvKei Lõ`Kvi| GKBmvá_ wZwb hy≥iváR®i ‘w` Abváiej ÜmvmvBwU Ae wjsK› Bb’ Gi m§ßvwbZ m`m®| e®vwi˜vi ZváiK AvKei Lõ`Kvi evsjvá`ák wdái Zvi Ügav I áhvM®Zv w`áq Ü`áki Dbúqáb KvR KiáZ Pvb| e®vwi˜vwi m§ûbú Kivi AváM ZváiK AvKei Lõ`Kvi AvBb weláq hy≥iváR®i c÷avbZg c÷wZÙvábi GKwU ‘KzBbágix BDwbfvwm©wU’ Ü_áK gv˜vm© ch©váqi ‘GjGjGg’ wWM÷xáZ 2011 mváj ‘dv˜ K¨vm’ c÷vfl nb| GKB c÷wZÙvb Ü_áK 2010 mváj ‘Gj Gj we’ ev AvBábi e®váPji wWM÷xáZI ZváiK AvKei Lõ`Kvi ‘dv˜© K¨vm’ c÷vfl nb| ájLvcovi cvkvcvwk AvöèRv© wZK ivRbxwZ I Dbúqb wbáq KáqKwU c÷wZÙvábi mvá_ MáelYv I KvR Kái AvmáQb e®vwi˜vi ZváiK AvKei Lõ`Kvi| -msev` we¡wfl

krVeJmJ\Jr CóKmhqJu~ S TPuP\ Fx Fx Kx krLãJgLtPhr xÄmitjJ k´hJj ßVJ~JAjWJa CkP\uJr krVeJmJ\Jr Có KmhqJu~ S TPuP\r 2012 xJPu Fx Fx Kx krLãJ~ C•Let ZJ©-ZJ©LPhr vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr CPhqJPV Vf 1 ßxP¡’r xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç ßoJ” IJ»MuäJyr xnJkKfPfô S IJmMu ßyJPxPjr kKrYJujJ~ IP~JK\f xÄmitjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f

ßhSTux FcáPTvj asJPˆr xnJ S ßhJ~J oJyKlu hSTux FcáPTvj asJPˆr CPhqJPV Vf 4 ßxP¡’r xŒsKf k´~Jf èeL\j ˛rPe FT xnJ asJPˆr k´KfÔJfJ xnJkKf Fo vJyjNr IJyoh UJPjr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr ßoJyJÿh ßreM UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj lJyKohJ UJjoÇ xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT ryof IJuL S AÑrJ A≤JrjqJvPjr ßY~JroqJj IJ»Mu yT yJKmmÇ

xnJ~ k´~Jf KvãT ßoJ” IJKTTár ryoJj UJj, k´~Jf xoJ\PxmT ßoJ” vJoxMu AxuJo, IJ»Mu yJKTo, yJ\L o∂J\ IJuL, xTá Ko~J ßYRiMrL, xMPuoJj UJj, IJ\lr IJuLr \Lmj S Tot xŒPTt IJPuJYjJ TrJ y~Ç IJPuJYjJ~ IÄvV´yj TPrj, oJxMT Ko~J, Krlu Ko~J, IJ\o UJj, ßoJ” vJPTr IJyoh, IJ»Mx xJuJo, oMKymMr ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

KZPuj pMÜrJ\q k´mJxL vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr nJAx ßY~JroqJj ZJP~h IJyoh \MP~uÇ mÜmq rJPUj, IJKfTár ryoJj, IJ»Mx xJuJo, IJfJmMu ßo’Jr, K\muM ryoJj, Fo F \æJr, lJÀT ßyJPxAj, jNr IJyoh, Fo Kj\Jo CK¨j k´oMUÇ -msev` we¡wfl


KmùJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 19

Sale offer valid from 20th September 2012 to 20th October 2012.

Abul Kalam

DESIGNER ABAYA HOUSE LTD. 13 VALLANCE ROAD E1 5HS (BASEMENT) A Kalam Tel - 020 7018 2375 Mob - 0794 7423 429

BUY ONE GET ONE FREE

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SAL SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SAL SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SAL


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

pMÜrJ\q pMmuLV ßV´aJr oJjPYˆJr vJUJr xnJ pMÜrJ\q pMmuLV ßV´aJr oJjPˆJr vJUJr CPhqJPV Vf 11 ßxP¡’r ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa yPu FT pMm S VexoJPmv xÄVbPjr xnJkKf VJCZMu AoJo ßYRiMrL

IJS~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT IJPjJ~JÀöJoJj ßYRiMrLÇ KmPvw IKfKg KZPuj, xJöJh UJj, ßVJuJo ßoJ˜lJ ßYRiMrL FoKmA, oAjMu IJKoj

xM\Pjr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT \JoJu CK¨j TJCxJPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JfL~ xÄxh xhxq FcPnJPTa IJmM \JKyr FmÄ k´iJj mÜJ KZPuj pMÜrJ\q

mMumMu, ‰x~h oJyoMhMr ryoJj, ojúJj UJj, TJCK¿uJr AiM Ko~J, cJ” vJyPjS~J\, Kc Fj ßTJPrvLÇ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj, VJCx Ko~J, ßxJrJm IJuL, TKm AKu~Jx, vJy\JyJj Ko~J, jJ\oMu CuäJy, IJ\Jh Ko~J, j\Àu

TJPuKÖPnr CPhqJPV YJAfl ßyu&g F¥ FcáPTvj ßxKojJr Kh TPuKÖn Im mJÄuJPhvL Ûáu VnjtPxr CPhqJPV xÄVbPjr TJptJuP~ xŒsKf YJAfl ßyu&g F¥ FcáPTvj ßxKojJr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßY~JrktJxj Fo vJyjNr IJyoh UJPjr xnJkKfPfô FmÄ ß\jJPru ßxPâaJKr IJufJ Ko~Jr

kKrYJujJ~ IjMKÔf ßxKojJPr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ ßoJ” vKrlÇ IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj, cJ” ßr\S~Jj ßoJ˜lJ yJKxm, KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô IiqJkT jMÀu yT, oJKjT Ko~J, ßVJuJo ßyJPxAj IJmJm, xJÄmJKhT ryof IJuL, F F xrhJr, yJ\L IJxJmMr ryoJj, IJymJm Ko~J, j\Àu ßoJ˜lJ, xJPuyJ \JlKrj, AorJjMr ryoJj, F ßxJmyJj UJj, jJKxo CK¨j, A~JSmr Ko~J, ßoJ” \JKTr ßyJPxj k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

pMÜrJ\q IJS~JoL IJAj\LmL kKrwPhr CPhqJPV ÈIJ∂\tJKfT asJ~Ju Aj mJÄuJPhv' vLwtT ßxKojJr pMÜrJ\q IJS~JoL IJAj\LmL kKrwPhr CPhqJPV Vf 8 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr Aˆ mqJÄT TPuP\ ÈIJ∂\tJKfT asJ~Ju Aj mJÄuJPhv' vLwtT FT ßxKojJPrr IJP~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf mqJKrˆJr oKyCK¨j IJyPoPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT FcPnJPTa IjMTëu fJuMThJr cJuaPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßxKojJPr k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv xrTJPrr IJAjoKπ mqJKrÓJr vKlT IJyoh FmÄ KmPvw IKfKg KZPuj mJÄuJPhv xrTJPrr ˝rJÓsoKπ FcPnJPTa xJyJrJ UJfájÇ k´iJj IKfKg mqJKrÓJr vKlT IJyoh mPuj kOKgmLr KmKnjú ßhPv pM≠JkrJi S IJ∂\tJKfT IkrJi KmwP~ ßp xm KmYJr IjMKÔf yP~PZ ßx xm KmYJr S IJ∂\tJKfT IkrJi xÄâJ∂ pJmfL~ rLKfjLKf S IJAj ßoPj Ifq∂ ˝òfJr xJPg mJÄuJPhPv KmYJrTJpt YJKuf yPòÇ mJÄuJPhPv xÄKväÓ IKnpMÜPhr IJKkPur xMPpJV KhP~ KmYJr kKâ~JPT IJrS ChJr S ˝ò TrJ yP~PZÇ KfKj IJrS mPuj IJ∂\tJKfT IkrJPir IKnpMÜPhr KmPhvL IJAj\LmL KjP~JPVr hJKm IjqJpq S mJÄuJPhv mJr TJCK¿u IJAPjr kKrkK∫Ç TJre mJÄuJPhPv ßTC IJAj ßkvJ~ KjpMÜ yPf YJAPu fJPT mJÄuJPhv mJr TJCK¿Pur krLãJ KhP~ IJAj\LmL KyPxPm

fJKuTJnëÜ yPf y~Ç KmPvw IKfKg FcPnJPTa xJyJrJ UJfáj mPuj, pM≠JkrJPir IkrJPi IKnpMÜ IJ®˝LTíf IkrJiLPhr mÅJYJPjJr \jq KmFjKk-\JoJf mJÄuJPhPvr ßnfPr FmÄ mJAPr jJjJ wzpπ TPr pJPòÇ fJrJ KmkMu Igt mq~ TPr KmPhPv uKmÓ KjP~JV TPr KmYJr TJptâoPT mJiJV´˜ TrJr IkPYÓJ~ Ku¬Ç fJPhr FA IkPYÓJr KmÀP≠ ßhPv KmPhPv GTqm≠ k´KfPrJi VPz ßfJuJr \jq KfKj IJymJj \JjJjÇ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj FcPnJPTa IJ»MuäJy IJmM, xJÄxh FcPnJPTa IJmM \JKyr, xJÄxh FcPnJPTa xJjK\hJ UJfáj, FcPnJPTa IJ»Mr ryoJj yJSuJhJr S FcPnJPTa oMUPuZMr ryoJj mJhu, FcPnJPTa TJ\L jK\mMuäJy yLÀ, FcPnJPTa rKmCu IJuo, FcPnJPTa ßmuJu ßyJPxj, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrl, \JuJu CK¨j, IiqJkT Fo F yJPxo, ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, mqJKrÓJr jNrJ vKrl, FcPnJPTa yJKl\Mr ryoJj, mqJKrÓJr xSVJfáu IJPjJ~Jr UJj, mqJKrÓJr oAjMu AxuJo \MP~u, mqJKrˆJr IJuoVLr ryoJj, mqJKrÓJr l\uMu yT, mqJKrÓJr rKlTáu AxuJo Kofij, mqJKrÓJr ßYRiMrL yJKl\Mr ryoJj, FcPnJPTa oMKoj IJuL, mqJKrÓJr FjJoMu yT, lUÀu AxuJo oiM, ^uT kJu k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

23 ßxP¡’r mJÄuJPhv ßfu-VqJx-UKj\ xŒh S KmhMqfmªr rãJ \JfL~ TKoKa pMÜrJ\q vJUJr GTqm≠ xPÿuj mJÄuJPhv ßfu-VqJx-UKj\ xŒh S KmhMqf-mªr rãJ \JfL~ TKoKa pMÜrJ\q vJUJr GTqm≠ xPÿuj IJVJoL 23 ßxP¡’r rKmmJr kNmt u¥Pjr KâKˆ~Jj Kˆsa˙ KYuPcsj FcáPTvj ßx≤Jr KoujJ~fPj IjMKÔf yPmÇ hMA kPmt KmnÜ xPÿuPjr k´go kPmt xJÄVbKjT xnJ ÊÀ yPm hMkMr 12aJ~Ç FPf TKoKar jfáj ßjfífô KjmtJYj TrJ yPmÇ KÆfL~ kmt ÊÀ yPm KmTJu 3aJ~Ç FA kmt xTPur \jq CjìMÜ gJTPmÇ FPf IJPªJuPjr „kPrUJ k´j~e TrJ yPmÇ IjMKÔfmq FA xPÿuPj \JfL~ TKoKar xTu xhxqPT CkK˙f gJTJr \jq GTqm≠ xPÿuj k´˜Ká f TKoKar pMVì IJymJ~T AxyJT TJ\u, ßoJ˜lJ lJÀT S ‰x~h FjJo FT KmmOKfPf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ -xÄmJh KmùK¬

AxuJo, xMrf IJuL, ßVJuJo ßoJ˜lJ, ÀÉu IJKoj ÀPyu, vJy Fo F oMKjo, UJAÀu AxuJo, ßTJKyjMr Ko~J, FjJo IJyoh, ßxJPyu Ko~J, TJCxJr ßYRiMrL, \MPmr Ko~J, ‰x~h xJPhT, IJfJCr ryoJj fJuMThJr, ßhS~Jj IJ»Mr jNr, hMuJu Ko~J, xM\j Ko~J, \Jlr IJyPoh, vJoxM Ko~J, ßx~h IJKojMr rKvh ßUJTj, lárTJjMr ryoJj ßYRiMrL, xMrJA~J ßYRiMrL k´oMUÇ k´iJj IKfKg xJÄxh IJmM \JKyr mPuj, pM≠JkrJiLPhr KmYJr mJjYJu TrPf uã uã kJC¥ xÄV´y TPr IJ∂\tJKfT uKm ßoP≤Aj TrJr ß\Jr f“krfJ YJuJPjJ yPòÇF mqJkJPr k´mJxLPhr x\JV gJTPf yPmÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr k´KfvsΔKf KhP~A IJS~JoL uLV ãofJ~ FPxPZÇ TJP\A FA KmYJr k´Kâ~J xŒjú TrPf mftoJj xrTJr k´KfùJm≠Ç -xÄmJh KmùK¬

p Page 20

c. IJr ßT ir dJTJ \JfL~ ßk´xTîJPm kMrÛíf Vf 13 ßxP¡’r mOy¸KfmJr dJTJ \JfL~ ßk´xTîJPm c. ‰x~h oM\fmJ IJuLr 108fo \jìmJKwtTL kJKuf y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj m˘ S kJa oπeJuP~r

c. IJ»Mu oJjúJj ßYRiMrL, IiqJkT c. ßoJyJÿh xJoJh, xJPmT F IJA K\ Kk ‰x~h m\uMu TKro, TKm IJxuJo xJjL S TKm kMuT TJK∂ ir k´oMUÇ

KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx (xJKyPfq), c. IJr ßT ir KmKvÓ AKoPV´vj TjxJuaqJ≤, xnJkKf KxPua ß\uJ S KmnJVL~ xojõ~TJrL KxPua KmnJV (\jPxmJ~) FmÄ mjoJuL

oπL IJ»Mu uKfl KxK¨TLÇ IjMÔJPj oNu k´mº kJb TPrj ßxJxJAKar xnJkKf ßuUT S VPmwT IJ»Mu oKfjÇ IJPuJYjJ~ IÄv ßjj IiqJkT

CÜ IjMÔJPj ˝” ˝” ßãP© KmPvw ImhJPjr \jq 3 \jPT kMrÛJr FmÄ oJjk© k´hJj TrJ y~Ç Fr oPiq IJPZj c. K\uäMr ryoJj KxK¨TL \JyJñLr jVr

ßnRKoT ß\uJ k´vJxT, TáKÔ~J (KcK\aJu k´pMKÜ xJlPuqr ßãP©) Ç fJrkr TKmfJ kJPbr IJxPrr oiq KhP~ IjMÔJPjr xoJK¬ y~Ç

ÜiRv ÜPäayix Ümváqe AbjvBb à`wbK Gi c÷avb m§ûv`K wnámáe ÜhvM`vb P®vábj AvB BDáiváci g®vábwRs wWái±i, mvsevw`K ÜiRv Avng` dqmj ÜPäayix Ümváqe AbjvBb

aJS~Jr yqJoPuaPxr ßxrJ nmjèPuJr hr\J xmtxJiJrPer \jq 48 W≤J ßUJuJ gJTPm à`wbK ‘`®v mvb ivBR UzáW WU Kg’ Gi c÷avb m§ûv`K wnámáe ÜhvM`vb KáiáQb| P®vábj AvB BDáiváci Rbwc÷q ‘UK Ükv’ AbyÙvb ܘBU WvqjM Gi DcØívcK mvsevw`K Ümváqe ÜPäayix 80 `káK evsjvá`ák wewfbú à`wbáK ÜjLvájwLi gva®ág mvsevw`KZv ÔiÄ Káib| GQvov wZwb RvZxq à`wbK Avgvá`i mgq Ges Avgvá`i A_©bxwZi hy≥ivR® c÷wZwbwai `vwqZ° cvjb KiáQb| - msev` we¡wfl

oMvKlT \J~VLrhJr u¥j IJxPZj KxPua oyJjVr IJS~JoL pMmuLPVr xJiJre xŒJhT S KxPua ßY’Jxt Im ToJPxtr kKrYJuT xJPmT ZJ©PjfJ oMxKlT \J~VLrhJr FT xlPr u¥j IJxPZjÇ fJr IJVoj CkuPã GKhj KyPgsJ KmoJjmªPr fJPT InqgtjJ \JjJPjJ yPmÇ KfKj u¥Pj

Im˙Jj TJPu huL~ ßjfJToLt, TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVt S mqmxJ~LPhr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ fJr xJPg ßpVJPpJPVr jJ’Jr yPò- 07904263323Ç - xÄmJh KmùK¬

xJÄmKhT oKyCK¨j vLÀ ˛rPj KouJh oJyKlu 25 ßxP¡’r KmKvÓ xJÄmJKhT,mJuJV† TPuP\r xJPmT Iiqã oKyCK¨j vLÀ ˛rPe IJVJoL 25 ßxP¡’r mJh IJZr kNmt u¥Pjr KmsTPuj \JPo oxK\Ph FT KouJh oJyKlPur IJP~J\j TrJ yP~PZÇ FPf xmJAPT CkK˙f gJTJr \jq FT KmmOKfPf IjMPrJi \JKjP~PZj mLr oMKÜPpJ≠J IJK\\Mu TJoJu S IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuoÇ -xÄmJh KmùK¬

aJS~Jr yqJoPuax' mJrJ~ ImK˙f KTZá IxJiJre ˙Jkfq ‰vuL xoO≠ jfáj FmÄ GKfyJKxT KTZá nmj WMPr ßhUJr Ijjq xMPpJV kJPòj ˙JjL~ \jxJiJreÇ ÈSPkj yJC\ u¥j' TotxNKY, pJ Vf 20 mZr iPr xJrJ u¥Pjr nmj, ˙JkjJ S CjìMÜ ˙JjèPuJr GKfyq S ßxRªptqQvuL fáPu irPZÇ PVJaJ rJ\iJjLr 750Ka KmKflÄ fJPhr hPrJ\J IJVJoL 22 S 23 ßxP¡’r vKj S rKmmJr - 48 W≤Jr \jq CjìMÜ TPr ßhPm xmtxJiJrPer \jqÇ ßTJj ßTJj nmj TftOkã IJV´yL ßuJT\jPhr nmPjr KmKnjú IÄPv WMPr ßmzJPjJ,

rJ©LTJuLj ßUJuJ rJUJ FmÄ KmPvwPùr xJPg TgJ muJ - AfqJKh jJjJ CPhqJV KjP~PZjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr 39Ka KmKflÄ FmÄ ˙JkjJ CjìMÜ gJTPm \jxJiJrPer \jqÇ Fr oPiq Ppoj rP~PZ ßaox jhLr yJKotPa\ TKoCKjKa oMKrÄx', kMrPjJ uJAoyJC\ aJCj yu, ßfoKj rP~PZ Ûáu, YJYt, FcnqJûJr ßkä V´JC¥, CkJxjJr ˙JjxoNyÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r, uM“lár ryoJj mPuj, ßpxm KmKflÄP~ xmtxJiJrPer k´PmvJKiTJr gJPTjJ, ßxèPuJPf ßdJTJr S WMPr ßhUJr xMmet

xMPpJV TPr ßh~ FA SPkj yJC\ u¥j TotxNKYÇ KfKj mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPxr rP~PZ Yo“TJr AKfyJx - pJ ˙JjL~ ˙JkfqQvuL S kJKrkJKvõtTfJ~ láPa SPbPZÇ IJorJ IJoJPhr GKfyqmJyL nmjèPuJ ˙JjL~ mJKxªJPhr xJPg ßpoj, PfoKj ßVJaJ u¥Pjr xJoPj fáPu irPf ßkPr IJjKªfÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßpxm KmKflÄ SPkj yJC\ u¥j TotxNKYPf I∂ntNÜ yP~PZ, fJr fJKuTJ \JjPf yPu, aJS~JryqJoPuax.Vn.ACPT KnK\a TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

hKãe xMroJ xoJ\TuqJe xKoKf ACPT'r xPÿuj xnJkKf ßyJPxAj IJyoh, xJiJre xŒJhT ßxKuo IJyoh hKãe xMroJ xoJ\TuqJe xKoKf ACPT'r xPÿuj Vf 16 ßxP¡’r uMaPjr FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr xÄVbPjr IJymJ~T ßxKuo IJyoPhr xnJkKfPfô FmÄ ‰x~h oJymMmMu IJuPor kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv TqJaJKrÄ FPxJKxP~vPjr xnJkKf kJvJ UªTJr FmÄ KmPvw IKfKg KZPuj uaPjr xJPmT ßckMKa ßo~r rKo\ IJuL, xJPmT TJCK¿uJr IJ»Mr rKTm, TJCK¿uJr fJPyr UJj, TJCK¿uJr IJuL IJyoh, yJ\L xJöJhMu ryoJj, ‰x~h vKlTáu yTÇ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj oAj CK¨j IJyoh, yJ\L oJKjT Ko~J, IJKojMu yT IJxJh, cJKuo IJyoh, FohJhMu yT kJPmu, lUÀu AxuJo, fJKyr CuäJy UJj, xMPuoJj IJyoh ß\Kk, FPT \JPmh IJuL, FKmFo hKmÀu

AxuJo, oTxMhMr ryoJj, SP~x Ko~J, fJÀ Ko~J, UJPuh ßYRiMrL, UKuu UJj, Fo

yT kJPmu, ßTJwJiqã yJ\L jNÀu yT, k´YJr xŒJhT- lUÀu AxuJo ßUJTjÇ

IJr ßYRiMrL k´oMUÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar TotTftJrJ yPuj xnJkKf-ßyJPxAj IJyoh, xJiJre xŒJhT-ßxKuo IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT FohJhMu

CkPhˆJ kKrwPhr ßY~JroqJj oPjJjLf TrJ y~ KmKxF-Fr xnJkKf kJvJ UªTJrPTÇ KjmtJYj kKrYJujJr hJK~fô kJuj TPrj IJ»Mr rKTm, ‰x~h vKlTáu yT, oTxMhMr ryoJjÇ -xÄmJh KmùK¬

kkuJPrr mJatPua kJPTtr Cjú~Pj KmPvw kKrT·jJ V´ye aJS~Jr yqJoPuax mJrJr kkuJr FuJTJr k´iJjfo CjìMÜ ˙Jj mJatPua kJPTtr Cjú~Pj KmPvw k´T· V´yj TrJ yP~PZÇ mJrJr kJTtèPuJPT jfáj \Lmj hJPj TJCK¿Pur xMhNrk´xJKr TotxNKYr IÄv KyPxPm FA kJPTtr Cjú~Pj VOKyf k´T· xŒPTt ˙JjL~ mJKxªJPhr ofJof xÄV´Pyr \jq YuKf V´LPÚ 6 x¬Jy mqJKk TjxJuPavj TJptâo YJuJPjJ y~Ç FA TjxJuPavPjr oNu uãq KZPuJ, mftoJPj ˙JjL~ ßuJT\j KTnJPm FA kJTtKa mqmyJr TrPZj, fJ \JjJr kJvJkJKv, TL irPjr Cjú~j fJrJ ßhUPf YJj fJ KYK¤f TrJÇ xmPYP~ èrΔfôkNet yPò, TJCK¿Pur k´˜JKmf oJˆJrkäqJPj \jxJiJrPer IKnof S k´fqJvJr pgJpg k´Kfluj WaJPjJÇ ˙JjL~ \jxJiJrPer PlJTJu kP~≤ KyPxPm mJatPua kJTtPT VPz ßfJuJA FA Cjú~j k´TP·r oNu CP¨vqÇ IjuJAj, csk Aj ßxvj, FKéKmvj S S~JTtvPkr oJiqPo kKrYJKuf TjxJuPavPj TJCK¿u xP∂Jw\jT xJzJ

ßkP~PZÇ FUj TJCK¿u IKlxJrrJ Fxm KlcmqJT KmPväwj TrPZj FmÄ KT irPjr Cjú~j k´˜JmeJ oJˆJrkäqJPj I∂ntÜ N TrJ pJ~, fJ KjP~ uqJ¥ÛqJk IJKTtPaÖPhr xJPg fJrJ TrPZjÇ Ppxm KmwP~ fJrJ KmPvwnJPm j\r KhPòj, ßxèPuJ yPò FqJcPnûJr ßkäVJ´ C¥KaPT kJPTtr k´iJj IjMwñ KyPxPm VPz PfJuJ, mJóJPhr ßUuJiNuJr \J~VJKar jTvJ KTnJPm TrJ hrTJr, hM'Ka láamu KkY S ßYK†Ä rΔPor Cjú~j, kJTt FmÄ xÄuVú TqJPjPur oPiq xÄPpJV KTnJPm IJPrJ Cjúf TrJ pJ~ FmÄ KmsP\r Cjú~j AfqJKhÇ KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj mPuj, IJoJPhr TKoCKjKaPf UMmA èrΔfôkNet IÄv yPò kJTt FmÄ CjìMÜ ˙JjèPuJ, pJ \jVePT IKf k´P~J\jL~ KmPjJhj xMKmiJ KjKÁf TrPZÇ mJatPua kJPTtr Cjú~j kKrT·jJr Skr 6 x¬JPyr TjxJuPavj k´Kâ~J pJÅrJ IÄv KjP~PZj, pJrJ fJPhr oNuqmJj IKnof, krJovt S iJrjJ k´hJj TPrPZj, fJPhr xTuPT KjmtJyL ßo~r ijqmJh \JjJjÇ


KmùJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 21

STUDY DREAM 2012 Your Dream Our Guidance

OUR SERVICES r We provide Students with some of the best leading universities and public funded colleges. r We have access to many highly trusted colleges including the ‘A’ rated ones’ r We are also very happy to offer with the B1,B2,C1 and C2 exam services. r Our B2 awarding bodies are city & Guild, TOEIC and TOEFL. r We also provide consultancy in different languages such as Bengali, Hindi, Urdu and English.

Semester : September Season available In Universities

One year's tuition fees £2750 only (T&C Applied)

Highly Trusted Colleges One year's tuition fees £2000 only (T&C Applied)

'A' Rated College

KmVf 7 mZr iPr IJorJ IKnù OISC FcnJAxr ÆJrJ ˆáPc≤Phr KmKnjú xoxqJ~ ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

One year's tuition fees £700 - £1500 only (T&C Applied)

Tier 1 Our special offers includes one year Enterpreneuer Visa tuition fees and B2 exams £1300 (T&C) IJorJ Prossessing TPr gJKT Our free immigration consultancy with approved expert OISC advisers. 7 years experience in student service.

Our Special Offer B2, C1 £300 to £350 only (T&C)

pJrJ 2009 5th October Fr IJPVr Student fJPhr \jq

One year full tution fee

only £800

To UrPY UNIVERSITY /GOV. COLLEGE,

KmsKav KxKaP\jvLk Fr HIGHLY TRUSTED COLLEGE PgPT DEGREE KjPf YJj \jq ESOL ßTJxt F Mob: 07500 902 740,07414 527 044, 07466 235 707 KmPvw IlJr n Nisfa Hasan

n Kabir Ahmed (Student Advisor)

Jahan Traders Ltd. T/A Study Dream 2012, 6 Commercial Street, Room -3, London, E1 6LP Email: info@jahantraders.com

www. jahantraders.com


k´go kJfJr kr IQmi AKoV´qJ≤ fJzJPf 40 KoKu~j kJC¥ kPz rP~PZÇ F TJrPe PyJo FPl~Jxt KxPuÖ TKoKar mqJkT xoJPuJYjJr xÿMULj yP~PZ ACPT mcJtr FP\K¿ mJ ACPTKmFÇ FA \a UMuPf xŒsKf FTKa jfáj TKŒCaJr cJaJPmx ‰fKrr k´T· yJPf KjP~PZ xrTJrÇ KnxJr ßo~Jh C•Let ˆáPc≤, KnK\ar, I˙J~L S~JTt kJrKoPa pJrJ FPxPZj fJPhr asqJT cJCj TPr Phv ßgPT mKyÛJPrr uPãq FTKa k´T·S yJPf ßjS~J yP~PZÇ TKŒCaJPrr cJaJPmPx I∂ntëÜ TrJ yPm IQmiPhr pJmfL~ fgqÇ F\Pjq k´JAPna ßTJŒJjLPhr TJZ ßgPT ßa¥Jr IJymJj TrJ y~Ç FPf KxKTCKrKa ßTJŒJjL K\-ßlJr Fr oPfJ k´KfÔJj KmKcÄ TPrÇ FA KmKcÄ F \K~ yP~PZ xJKntx ßTJŒJKj TqJKkaJÇ fJrJ xJiJref KmxPjx TjxJuPaK¿ lJotÇ FA ßTJŒJKjPT IJVJoL 4 mZr IQmiPhr UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ FPãP© fJrJ Tf\jPT irPf kJru FmÄ fJPhr oPiq Tf\j ßhv fqJV Tru fJr KnK•Pf ßmfj ßhS~J yPmÇ FT mZPr 7 KoKu~j kJC¥ \KroJjJ IJhJ~ ßyJo IKlx fJPhr AKoPV´vj KmPrJiL KYzMKj IKnpJj ImqJyf ßrPUPZÇ FA IKnpJPj ßTJj k´KfÔJPj IQmi TotYJKrr xºJj ßkPuA ßxA k´KfÔJjPT \jk´Kf 10 yJ\Jr kJC¥ TPr \KroJjJr KmiJj rP~PZÇ ßxA xMmJPh Vf 2011 xJPu 7KoKu~j kJC¥ \KroJjJ IJhJ~ TPrPZ ACPTKmF TotTftJrJÇ FKhPT ßyJ~JAa YqJPkPur mJXJKu ßrˆáPr≤ IJu mJrJTJ~ ßrAc KhP~ Kfj mJÄuJPhKvPT ßhPv ßlrf kJKbP~PZ ACPT mctJr FP\K¿Ç FA oJPxr k´go KhPT fJPhr ßhPv ßk´re TrJ yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ Vf IJVˆ oJPx mJrJTJ ßrˆáPr≤ F IKnpJj YJuJ~ ACPTKmFÇ Fxo~ fJrJ Kfj IQmi TotLPT IJaT TPrÇ FPhr oPiq 25 mZr m~Kx FT\jPT fJr KnxJr vft u–Wj TPr TJ\ TrJr hJP~ FmÄ 27 S 33 mZr m~Kx Ikr hMA\jPT KnxJr ßo~Jh ßvw yS~Jr krS KmsPaj Im˙Jj TrJr hJP~ ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJPhr KcPajvPj rJUJ y~Ç fPm TJV\k© krLãJ TPr FA oJPxr k´go KhPT fJPhr mJÄuJPhPv ßlrf kJbJPjJ yP~PZÇ FA WajJ~ IJu mJrJTJ ßrˆáPr≤PT \jk´Kf 10 yJ\Jr TPr ßoJa 30 yJ\Jr kJC¥ \KroJjJS TrJ yPf kJPr mPu \JjJ ßVPZÇ FKhPT Vf 13 ßxP¡’r mJKTÄyJovJ~JPrr IJAnJr FuJTJ~ Kvx oyu jJPor FT ßrˆáPrP≤ FmÄ TjtS~JPur TqJomjt FuJTJ~ ¸JAx TPa\ jJPor FT ßrˆáPrP≤ ßrAc KhP~ hMA \j TPr ßoJa 4 \j mJXJKuPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ FPhr oPhq Kvx oyPur FT\jPT APfJoPiq ßhPv kJbJPjJ yP~PZÇ Ikr\jPT \JKoj ßhS~J yPuS fJPTS ßhPv kJbJPjJr \jq TJV\k© k´˜áf TrJ yPòÇ

nëf fJzJPjJr jJPo IoJjMKwT KjpJtfPjr KvTJr \ôLPjr IJZr yP~PZÇ FA Kmw~ KjP~ fJrJ IJxoJr Ikr ßoP~ vJyJjJr xJPgS IJuJk TPrÇ \JjM~JKrr 6 fJKrPU fJrJ xmJA vJyJjJr mJxJ~ FT© yP~ FT\j AoJo ßcPT IJPjj FmÄ IJxoJr nëf ^JzJPjJr mqm˙J TrJ y~Ç nëf ^JzJPjJr IJPV AoJo kJPvr TPã KVP~ jJoJ\ IJhJ~ TPrjÇ Fr kr \ôLj fJzJPjJr k´Tí~J~ k´gPoA IJxoJr VJP~ kzJ kJKj (kKm© kJKj) KZaJPjJ y~Ç FT kptJP~ ßoP~ vJyJjJ fJr mJxJ~ FA k´Tí~J YJuJPf IxÿKf \JjJjÇ FPf IJxoJPT KjP~ xmJA fJPhr ßmgjJu KV´Per mJxJ~ YPu pJ~Ç kPrr Khj 7 \JjM~JKr IJxoJr ˝JoL IJyPoh ÉPxj IJmJPrJ AoJoPT ßcPT IJPjjÇ FmJr IJxoJPT KmZJjJr

JANOMOT 21-27 September 2012 xJPg hKz KhP~ nJPuJ TPr mÅJiJ y~Ç Frkr fJr VJP~ kKm© kJKj KZaJPf gJPT xmJA KoPuÇ Fr xJPg xJPg ˝JoL IJyPoh ÉPxj fJr yÅJaPf mqmyJr TrJ uJKb KhP~ IJxoJPT IJWJf TrPf gJPTjÇ FT kptJP~ IJoKπf AoJoS oJrPf ÊÀ TPrj mPu ßTJPat ÊjJjLPf muJ y~Ç fJPhr KmvõJx KZu Fr oJiqPo IJxoJr Ckr IJZr TrJ \ôLj ßZPz pJPmÇ fPm kPrr Khj xTJPu IJxoJr ßoP~ vJyJjJ fJr mJxJ~ FPx FA Im˙J ßhPU kMKuv cJPTÇ Fxo~ kMKuv kqJrJPoKcTx FmÄ F’MPu¿ KjP~ IJPxÇ fPm Fxo~ IJxoJr ˝JoL IJyPoh ÉPxj fJPT ßpPf KjPwi TPr FmÄ IJxoJ fJr TgJ ßoPj YPuÇ Fxo~S fJr Ckr kKm© kJKj KZaJPf gJTJ y~ mPu \JjJ ßVPZÇ KT∂á FT lÅJPT ybJ“ TPrA IJxoJ ßhRPz Wr ßgPT ßmr yP~ FPx F’MPuP¿ CPbjÇ Fxo~ F’MPu¿ TKotrJ fJr oMPU S KkPb IxÄUq TJuKxPa hJV ßhUPf kJ~Ç uJKb KhP~ k´yJPrr lPu Fxm hJPVr xOKÓ yP~KZu mPu \JjJ ßVPZÇ ß˚~Jrxms∆T âJCj ßTJPat FA KmwP~ ÊjJeL YuPZ FmÄ FA ÊjJeL ßgPTA CkPrJÜ Kmw~èPuJ \JjJ pJ~Ç FA KmwP~ TrJ oJouJ~ IJxoJ ÉPxPjr ˝JoL IJyPoh ßyJPxj, fJr ßZPu, ßoJ: TP~x, ßZPur ˘L yJKuoJ UJfáj, ßoP~ xJuoJ FmÄ ßoP~ \JoJA ßoJ: IJK\\PT IJxJKo TrJ yP~PZÇ IJhJuPf ÊjJjL YuPZÇ

pMÜrJ\q ßxJjJuL mqJÄPTS yuoJPTtr gJmJ KmnJV, fyKmu mqm˙JkjJ KmnJV FmÄ mqm˙JkjJ kKrYJuPTr xKYmJuP~r VJKluKfr TJrPe FA \JKu~JKfr WajJ WPaPZ mPu k´KfPmhPj o∂mq TrJ yP~PZÇ mqJÄT xfTt yPu F WajJ FzJPjJ ßpfÇ xŒ´Kf ßxJjJuL mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) k´hLk TáoJr h• u¥Pj ßxJjJuL mqJÄPTr (ACPT) vJUJ kKrhvtj TPr FPxPZjÇ KfKj SAxm vJUJr xJKmtT Im˙JS kptJPuJYjJ TPrPZjÇ k´YKuf Kj~o IjMpJ~L ‰mPhKvT FuKxr ßUJuJr xo~ ßoJa oNPuqr FTKa IÄv V´JyTPT KhPf y~Ç mJKT aJTJ mqJÄT Ee KyPxPm ßh~Ç FuKxr ßhjJ ßvJPir xo~ V´JyT SA kKroJe aJTJ \oJ KhP~ keq ZJz TrJPmÇ Kj~o IjMpJ~L FuKxr ßhjJ ßvJPir @PV ßvrJaj ßyJPau vJUJ k´P~J\jL~ aJTJ V´JyPTr TJZ ßgPT KjP~ k´iJj TJptJuP~r fyKmu mqm˙JkjJ KmnJPV kJbJPmÇ SA KmnJV aJTJ KhP~ k´P~J\jL~ ‰mPhKvT oMhsJ KTPj ßxJjJuL mqJÄT (ACPT) KuKoPac vJUJ~ k´iJj TJptJuP~r jÓs IqJTJCP≤ ˙JjJ∂r TrPmÇ Frkr k´iJj TJptJu~ ßgPT FuKxr ßhjJ ßvJPir KjPhtv kJS~Jr kr fJ ßvJi TrJ yPmÇ F ßãP© SA Kj~o oJjJ y~KjÇ V´JyPTr TJZ ßgPT ßTJj aJTJ @hJ~ jJ TPrA k´iJj TJptJu~ ßgPT FuKxr ßhjJ ßvJPir KjPhtv ßh~J yP~PZÇ SA KjPhtv ßkP~ ßxJjJuL mqJÄT (ACPT) KuKoPac ‰mPhKvT oMhsJ~ ßhjJ ßvJi TPr KhP~PZÇ kPr SA aJTJ yuoJPTtS Ee KyPxPm ßhUJPjJ yP~PZÇ k´KfPmhPj muJ y~, 2010 xJPur 30 @Vˆ ßgPT 2011 xJPur 16 jPn’r kpt∂ xoP~ mqJÄPTr ßyJPau ßvrJaj vJUJr 79Ka FuKxr ßhjJ ßm@AKjnJPm F k´Kâ~Jr oJiqPo ßvJi TrJ yP~PZÇ pJr ßmKvr nJVA yuoJTt V´∆Pkr FmÄ kKrPvJi TrJ yP~PZ ßxJjJuL mqJÄPTr u¥Pj ImK˙f ßxJjJuL mqJÄT (ACPT) KuKoPaPc rKãf jÓs IqJTJCP≤ rJUJ ßmPhKvT oMhsJr oJiqPoÇ k´KfPmhPj @rS muJ y~, jÓs IqJTJC≤ ßgPT FuKxr mPT~J ßhjJ ßvJi TrJ yPuS FUj kpt∂ yuoJTt ßgPT SAxm aJTJ @hJ~ TrPf kJPrKj ßxJjJuL mqJÄTÇ lPu SAxm aJTJ mqJÄPTr IjJhJK~ KyPxPm rP~ ßVPZÇ k´J~ 14 oJx mqJÄPTr ßvrJaj ßyJPau vJUJ, fyKmu mqm˙JkjJ KmnJV, ‰mPhKvT mJKe\q IgtJ~j KmnJPVr KTZM TotTftJr

ßpJVxJ\Pv ßm@AKjnJPm ßhjJ ßvJi TrJ yPuS F WajJr xPñ \KzfPhr KmÀP≠ ßTJj mqm˙J ßj~J y~KjÇ vJUJr F irPjr IQjKfT TJptâo k´KfPrJPiS ßTJj mqm˙J ßj~Kj k´iJj TJptJu~Ç FuKxr ßhjJ ßvJPir \jq FTKhPT ßpoj yuoJTt ßgPT mqJÄT aJTJ @hJ~ TrPf kJPrKj, ßfoKj FuKxr ßhjJ ßvJPir ßãP©S mqJÄT hMA ßgPT kÅJY oJx kpt∂ ßhKr TPrPZÇ Fr lPu @∂\tJKfT IñPj mqJÄPTr xMjJo ãáeú yP~PZÇ

mJÄuJ KaKnr Yfáhtv k´KfÔJ mJKwtTL kJKuf wUwfi GgwW àmq` mvgv`yj nK mn evsjv wUwfi Kjv-áKäkjx, Ôfvbya®vqxmn AábáK| G mgq msw∂fl e≥áe® UvIqvi n®vgájUm Ügqi jyrdzi ingvb weájáZ evsjvá`kx KwgDwbwUi Dbúqáb evsjv wUwfi f~wgKvi c÷ksmv Káib| mvsevw`K Kjvwg˜ Av„yj Mvddvi ÜPäayix evsjv wUwfi m~Pbvi K_v Zzáj aáib| G ce© Ükál àmq` mvgv`yj náKi m¬vjbvq GK NõUvi AvájvPbv mfvq AwZw_ wnámáe DcwØíZ wQájb, Av„yj Mvddvi ÜPäayix, cjv gwƒjv Dwœb, e®vwi˜vi Avwbm ingvb, W. nvmbvZ ÜnvmvBb, wRj¯yj nK I gvmy` Avnág`| G cáe© evsjv wUwfi m~Pbv I Gi Kgcöív I BDáivác evOvjxá`i wbRØ^ msØãÖwZ PP©vq Báj±™wbK wgwWqvi fíwgKv wbáq AvájvPbv Kiv nq| Gi ci weájáZi wkÌxá`i wbáq Mvábi AbyÙvb Páj ga®ivZ ch©öè| AbyÙvábi duváK duváK AvMZ AwZw_iv Zvuá`i ÔáféQv& e≥e® DcØívcb Káib| GáZ c÷_ág e≥e® iváLb nvB Kwgkbvi W. mvB`yi ingvb Lvb| gváS gváS ÔáféQv e≥e® iváLb h_vµág wePvicwZ mvBdziwœb ÜPäayix gvwbK, P®vábj Gm Gi ÜPqvig®vb Avnág` Dm mvgv` ÜPäayix ÜRwc, Kwe kvgxg AvRv`, hy≥iváR® GbwUwf‘i cwiPvjK ánjvj Dwœb, hy≥ivR® AvIqvgx jxáMi mvaviY m§ûv`K àmq` mvwR`yi ingvb dviÄK, mvsMVwbK m§ûv`K AvábvqviÄævgvb, wk∂v welqK m§ûv`K LmiÄævgvb, ÜRGgwR KváM©vi gywbi Avnág`, wePvicwZ ÜK Gg kwdDwœb, e®vwiÛvi gbIqvimn kZvaxK ÔfvKvçLx| Uvbv Mvábi AbyÙváb Mvb cwiáekb Káib, Avwgb ivRv, cik gwb, bvw`qv, Zvwbqv, gƒywjKv Rvgvjx, Iqvwn`, iIkb Aviv gwb, mygb kixd, mywg ÜPäayix, mqdzj, Ükdvjxmn weájáZi Rbwc÷q c÷vq cuwPk Rb wkÌx| ÔiÄ Ü_áK wewfbú ch©váqi AbyÙvb DcØívcb Káib, w`bvK Ümvnvbx, cik gwb, Rvnvw i, wjmv MvRx, wgjUb ingvb, Avwid, mywRqv ÜPäayix I Av„yj Kvw`i gyiv`|

k∞J ßxfM KjP~ Kmvõ mqJÄT \KaufJ TJPaKj mqJÄPTr IgtJ~Pjr kg xMVo yPmÇ FA mÜPmqr kr ZMKa oKxCr ryoJj ZMKaPf ßVPZj mPu Umr ZKzP~ kPzÇ k∞J ßxfá k´TP· ÈhMjtLKfr' \jq ãofJxLj hPur ßjfJPhr YJPkr oMPU ZMKaPf ßVPZj mPu CPuäU TPr IPjT KoKc~JÇ fPm kPrr Khj Fxm UmPrr xfqfJ k´fqJUqJj TPrj c. oKxCrÇ CuPaJ ßhPv Kmvõ mqJÄPTr è¬Yr TJ\ TrPZ mPu IKnPpJV TPrjÇ KfKj mPuj, È@Ko UMm ¸Ó TPr muKZ, ZMKaPf pJS~Jr hrUJ˜ @Ko TKrKjÇ @r KpKj (k´iJjoπL) ZMKa IjMPoJhj TrPmj, KfKjS KTZM mPujKjÇ @Ko Kj~Kof IKlPx pJKò FmÄ TJ\ TrKZÇ' Fxo~ xJÄmJKhTPhr TJPZ KjP\r Im˙Jj mqJUqJ TrPf KVP~ @PmVJkäMf yP~ kPzj KfKjÇ KfKj mPuj, xmJr of k´TJPvr ˝JiLjfJ rP~PZÇ fJA F irPjr xÄmJh kKrPmvj TrJ yP~PZÇ oKxCr ryoJj mPuj, È@kjJrJ @oJr k´Kf xyJjMnNKfvLu ßyJjÇ

@oJPT oOfqá r yJf ßgPT rãJ TÀjÇ YJrKhPTr Foj YJPk ßpPTJPjJ ßuJT yJat ßlu TrPf kJPrÇ ßmsjPˆsJTS TrPf kJPrÇ @kjJPhr xyJjMnNKf KjP~ @Ko FUPjJ ßmÅPY @KZÇ xm xo~ @kjJPhr xyJjMnNKf YJAÇ' Igt CkPhÓJ mPuj, ÈZMKaPf jJ ßVPuS @oJPT KjmtJxPj kJbJPjJr oPfJ kKrK˙Kf ‰fKr yP~PZÇ FTxo~ rJKv~J~ pJrJ ImJKüf KZu, fJPhr èuJPV (mKªKvKmr) KjP~ pJS~J yPfJÇ @oJr \LmjaJ èuJPV KjP~ pJS~J yP~PZÇ @Ko FUj èuJPV mxmJx TrKZÇ' KmvõmqJÄPTr KmÀP≠ è¬YrmOK•r IKnPpJV fáPu k∞J ßxfá k´TP·r AK≤KV´Ka IqJcnJA\r c. oKxCr \JjJj, KmvõmqJÄPTr KjP~JV TrJ è¬YrrJ KmKnjú xoP~ xÄ˙JKaPT ßVJkPj fgq S krJovt KhP~PZÇ F ßuJTèPuJ ßhPvr IPjT hMjtJo rKaP~PZÇ Fxm ßVJkj fgq xrmrJyTJrL S krJovthJfJr jJo k´TJv TrPf KmvõmqJÄTPT IjMPrJi \JjJPjJ yPuS fJrJ fJ TPrKjÇ fPm ßmjJPo kJbJPjJ KTZM A-ßoAu fÅJr yJPf ßkÅRPZPZÇ Fxm A-ßoAu IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfPT ßhS~J yP~PZÇ è¬YrPhr Kmw~Ka FrA oPiq k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ImKyf TrJ yP~PZ mPuS KfKj \JjJjÇ oKxCr mPuj, ÈF oMyNPft @oJr ZMKaPf pJS~Jr Kmw~Ka Ifq∂ ßVRe S fáòÇ ßhPvr ˝Jgt IPjT mzÇ fJA @oJr rÜ KhPuS pKh ßxfá y~, fJyPu @Ko rÜ KhPf rJK\ @KZÇ @Ko ZMKaPf ßVPu pKh ßhPvr xMjJo KlPr @Px, fJyPu ImvqA @Ko fJ TrmÇ' CkPhÓJ mPuj, KmvõmqJÄT F kpt∂ ßTJPjJ YáKÜ IjMPoJhj TPrKjÇ k´JgKoT ßTJPjJ khPãkS ßj~KjÇ fJPhr ßhJw dJTPfA F irPjr vft ßhS~J yPòÇ KmvõmqJÄPTr xPñ KYKb YJuJYJKu yPuS mftoJj xrTJPrr ßo~JPh xÄ˙JKar IPgt k∞J ßxfár TJ\ ÊÀ yPm jJÇ c. oKxCr mPuj, È@Ko TJV\k© krLãJ TPr ßhPUKZÇ KYKb YJuJYJKu TPr Kmw~Kar xoJiJj yPuS mftoJj xrTJPrr ßo~JPh KmvõmqJÄPTr aJTJ KhP~ k∞J ßxfár TJ\ ÊÀ TrJ x÷m yPm jJÇ fJA Kj\˝ IgtJ~PjA k∞J ßxfár TJ\ ÊÀ TrJ nJPuJ yPmÇ F ßxfá KjotJPer xãofJ @oJPhr rP~PZÇ' FKhPT k´iJjoπLr krrJÓsKmw~T CkPhÓJ VSyr Kr\nL KmvõmqJÄPTr \jq IgtoπLr KYKb KjP~ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr rJPfA S~JKvÄaPj ßVPZjÇ KYKbPf KmvõmqJÄPTr YJrKa vft kNre TrJr TgJ CPuäU TPr IgtJ~Pjr IjMPrJi TrJ yP~PZÇ @\ KmvõmqJÄPTr ßk´KxPcP≤r xPñ fJr ‰mbPTr TgJ rP~PZÇ gJTPmj KmvõmqJÄPT mJÄuJPhPvr KmT· KjmtJyL kKrYJuT c. ßoJyJÿh fJPrTSÇ ‰mbPT ßpJV KhPf KmvõmqJÄPTr dJTJr @mJKxT k´KfKjKiS S~JKvÄaPj rP~PZjÇ xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, CkPhÓJ oKxCr ryoJPjr ZMKar @PmhPjr FTKa TKkS xPñ KjP~ ßVPZj VSyr Kr\nLÇ k´P~J\Pj fJ Ck˙Jkj TrPmjÇ FKhPT oKπxnJ~ Vf x¬JPy ßpJV ßhS~J xJPmT rJÓshNf ßoJ˜lJ lJÀT ßoJyJÿhPT KjP~S xOKÓ yP~PZ KÆfL~ xoxqJÇ KmvõmqJÄPTr vPftr kKrPk´KãPf KpKj ( ‰x~h @mMu ßyJPxj) oKπfô ZJzPf mJiq yP~PZj, fJrA mqmxJK~T k´KfÔJj ÈxJPTJr' mqm˙JkjJ kKrYJuTPT ßjS~J yP~PZ oKπxnJ~Ç Kmw~Ka KmKnjú VeoJiqPo k´TJPvr kr KmvõmqJÄPTr dJTJ IKlx fJ ImKyf TPrPZ S~JKvÄajPTÇ S~JKvÄaj rS~JjJ yS~Jr @PV xÄKväÓ TotTftJPhr ‰mbPTS Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ xÄKväÓrJ iJreJ TrPZj, ßoJ˜JlJ lJÀT ßoJyJÿhPT oKπxnJ~ ßjS~J~ KmvõmqJÄPTr EeYáKÜ kMj”KmPmYjJr ßãP© xrTJPrr CP¨vq S oPjJnJm KjP~ xPªPyr CPhsT yPf kJPrÇ

ßmyJu KmsTPuj mqmxJ mJzJPjJr FToJ© nrxJÇ IKiTJÄv ßrÓMPrP≤r CAP¥J ßZP~ ßVPZ FèPuJPfÇ PTJj ßTJj ßrÓMPrP≤r CAP¥JPf IJr UJKu ˙Jj ßjAÇ TJˆoJrPhr \jq rLKfoPfJ KmÃJK∂Tr S oJgJ WMPr pJS~Jr oPfJ

Im˙JÇ FTKhPT jJjJ IlJr, TJˆoJr aJjJaJKj IJr IjqKhPT Fxm KrKnCP~ FT\j xJiJre oJjMw KmÃJ∂ jJ' yP~ CkJ~ ßjAÇ IJr TJˆoJrPhr FèPuJ kzJrA mJ xMPpJV TAÇ PTJj TJˆoJr KrKnC mJ ßojM ßhUPf hJzJPuA aJCKaÄ IgmJ AvJrJ AKñf ßh~J Êr∆ yP~ pJ~Ç FT mZr ßgPT FT pMV kNPmtr KrKnCP~r ßkkJr TJKaÄ KhP~ IPjT ßrÓMPr≤ mqmxJ~L ÊiM KjP\Phr xJPg k´fJreJ TrPZj jJ, TJˆoJrPhr xJPgS k´fJreJ TrPZjÇ \jof k´KfPmhT 19 ßxP¡’r mMimJr KmsTPuj WMPr PhPUj 25Kar ßmKv ßrÓMPrP≤ ßTJj jJ ßTJj kK©TJr KrKnC, k´KfÔJPjr KˆTJr IgmJ mqJjJr uJVJPjJ IJPZÇ KmKY© FT KY© KmsTPuPjrÇ Kk´¿ YJutx ßgPT ßTj KuKnÄPˆJj Fr ZKm xmA xJÅaJ IJPZ ßrÓMPrP≤r \JjJuJ~Ç oJKuTrJ y~PfJ oPj TrPZj TJˆoJrVe FèPuJ ßhUPu oPj TrPmj FA ßxKhj Fxm èr∆fôkNet mqKÜrJ ßrÓMPrP≤ UJmJr ßUP~ ßVPZj! mJyJKr xJKatKlPTa, KmKnjú kK©TJr KrKnC mJ ßTJj jJ TJrPe ßrÓMPrP≤r jJo CPuäU gJTJ~ PkkJr TJKaÄ, oJˆJr ßvl, ßvl Im hqJ A~Jr, ßrÓMPr≤ Im hqJ A~Jr, KmKnjú TJKr VJAPcr KrTPoP¥vPj IJPhR KT TJˆoJrrJ FUJPj IJPxj? FèPuJ ßpnJPm PaAk KhP~ \JjJuJPf uJVJPjJ yP~PZ ßxaJA fJPhr ‰hjqfJ S r∆KYr kKrY~ myj TPrÇ IkKròjú KTPYj, AhMPrr ou, ßfuJPkJTJ kJS~J Fxm TJrPe ˙JjL~ Tfítkã k´J~A KmKnjú ßrÓMPr≤PT \KroJjJ TPr gJPTÇ xÄmJhkP© Fxm ßrÓMPrP≤r UmrJ Umr IJPxÇ yJAK\j ˆqJ¥Jct PoPj jJ YuJr TJrPe PrÓMPr≤ xJoK~TnJPm mº yS~JrS jK\rS rP~PZ FA KmsTPuPjÇ IitvfJKiT ßrˆáPrP≤r oPiq lác yJAK\Pj oJ© FTKa ßrÓMPr≤ rP~PZ pJ lJAn ˆJr ßkP~PZÇ IjqrJ mqmxJr AKfmJYT APo\ mOK≠r khPãk jJ KjP~ xÄmJhkP©r TJKaÄ Fr Ckr Kjntr TrPZjÇ KmsTPuPjr FTKa PrÓMPr≤ Fr \JjJuJ~ I∂fkPã 17Ka Knjú KˆTJr, KjC\PkkJr KrKnC S ZKm ßhUJ ßVPZÇ PxA TPm 2001 xJPu mJ 2002 xJPu ßTJj xÄmJhkP© PrÓMPrP≤r FcnJaJtAK\Ä KlYJr mJ KrKnC k´TJKvf yP~KZuÇ PxaJr TKk xJÅaJ IJPZ CAP¥JPfÇ FT hvT IJPV ßrÓMPr≤Kar Pp ßvl KZPuj KfKj KT IJPhR ßx ßrÓMPrP≤ IJPZj? FA ßrÓMPr≤Ka KT FTA oJKuTJjJ~ IJPZ? ßrÓMPrP≤r UJmJr ßojMqPf KT kKrmftj yP~PZ? 10 mZr IJPVr KrKnC ßhPU TJˆoJr KT KnfPr dáTPmj? FA k´vúèPuJ ßpPTJj xJiJre oJjMw TrPf kJPrjÇ IJrS hMKa ßrÓMPrP≤r \JjJuJ~ 8/9 mZr kNPmtr Ph~J FTKa k´KfÔJPjr k´TJKvf lác VJAPcr KˆTJr uJVJPjJ rP~PZÇ G lác VJAc IPjT IJPVA kJffJKz èKaP~PZÇ PTJj ßTJj ßrÓMPrP≤ ßp kK©TJr TJKaÄ xJaJPjJ rP~PZ ßx kK©TJA mº yP~ KVP~PZ IPjT IJPVÇ Kask FcnJA\r, èVu KrKnC AfqJKh ßgPT KrKnC Kk´≤ TPr \JjJuJ~ PaAk KhP~ uJKVP~ ßrPUPZj ßTC ßTCÇ FojS xJKatKlPTa uJVJPjJ rP~PZ ßrÓMPrP≤ ßpèPuJ ßTJgJ ßgPT FPxPZ Fr ßTJj k´oJe ßjAÇ jJ IJPZ ßTJj PpJVJPpJPVr KbTJjJ mJ j’rÇ FojKT \JkJKj\ mJ YJ~Kj\ nJwJ~ PuUJ ßkkJrTJKaÄ S xJÅaJ rP~PZ FTKa ßrÓMPrP≤Ç KmsTPuPjr FTKa IÄv IJPZ ßpUJPj krkr IPjTèPuJ ßrÓMPr≤ rP~PZÇ k´KfKa ßrÓMPrP≤A jJjJ rTo KrKnC xJKatKlPTa, KˆTJr uJVJPjJ rP~PZÇ TJˆoJrVe FA IÄvaáTáPf ßVPu KmÃJ∂ yS~J ZJzJ IJr ßTJj CkJ~ ßjAÇ FèPuJ TfaáTá xmtxJŒsKfT fJ KjP~S k´vú rP~PZÇ TJCK¿Pur hJK~fô KTZá Khj IJPV në~J KrKnC S FS~Jct k´hvtPjr \jq FTKa AK¥~Jj ßrÓMPrP≤r Kmr∆P≠ SP~ˆKoKjˆJr TJCK¿u mqm˙J V´ye TPrÇ jJjJ rTo èc lác VJAPcr KrTPoP¥vj, KrKnCP~r ßkkJr TJKaÄ, KmKnjú irPer FS~Jct AfqJKhr xfqfJ pJYJA xy FT pMV IJPVr KrKnC TfaáTá pMKÜxñf fJ TJCK¿Pur PasKcÄ ˆqJ¥Jct UKfP~ ßhUJ CKYfÇ ÈxJrnJAnqJu Im hqJ KlPaˆ' mPu FTKa k´mJh rP~PZÇ PxJ\J TgJ~ pJrJ xKfqTJrnJPm nJu FmÄ CjúfoJPjr UJmJr kKrPmvj TrPm fJrJA k´KfPpJKVfJ~ KbPT gJTPmÇ

Page 22

wmájáU we™wUk Ggwc Gb ágBb weiÄá◊ e®eØív wbáqáQ we™áUb miKvi| AábK KájR e‹ Kái á`qv náqáQ| Záe, Gme KájáR Aa®qbiZ wk∂v_©xá`i fwel®áZi K_v wPöèv Kái Zvá`i Ab®Œ fwZ©i myáhvM á`qv náéQ| MZ 16 Ümáfi§^i wmájáU wmwU Kác©váikábi njiÄág mvsevw`Ká`i mvá_ gZwewbgqKváj Gb ágBb Gme K_v eájb| we™áUb wfwÀK GbwRI BmjvwgK wiwjádi AvgöêáY wmájU Avmv Gb ágBb Ggwc Rvbvb, BmjvwgK wiwjd MZ igRvb gvám we™áUb á_áK 5 wgwjqb cvD¤ dv¤ msM÷n KáiáQ| we™áUb miKvi Zvá`iáK Aváiv 5 wgwjqb cvD¤ Avw_©K mnvqZv w`áqáQ| Gi GK ZÖZxqvsk A_© ‘c÷áR± kvcjv’i gva®ág evsjvá`ák `yáh©vM e®eØív welqK Kg©Kvá e®q Kiáe Zviv| we™áUb miKváii P®vwiwU dvw¤s Kwgáq á`qv c÷má `ÖwÛ AvKl©Y Kiv náj Gb ágBb Ggwc eájb, wKQy wKQy GbwRI Kvh©µg á_áK RbMY DcKÖZ bv nIqvq ∂gZvmxb KbRviáfwUf miKvi Avw_©K mnvqZv c÷`vb KwgáqáQ| Záe, áh me c÷KÌ fvájv KvR Kiáe, Zvá`i c÷wZ mnvqZv Ae®vnZ _vKáe eáj Rvbvb wZwb| Gi AváM we´wUk c÷wZwbwa`j BmjvwgK wiwjd I wmájU wmwU Kiác©váikábi áhä_ Dá`®váM AváqvwRZ wewfbú Kg©m~wPáZ AskM÷nY Káib| Gi gáa® wmájáUi UyjwUKi GjvKvi KywkNvU evRvái nvRx ágvnv§ß` kwdK Øãyj cwi`k©b I we`®vjáqi wk∂K, wk∂v_©x Ges Øãyj cwiPvjbv KwgwUi má gZwewbgq Káib| áRjv c÷kvmb wgjbvqZáb wmájáU f~wgK§û I Ab®vb® `yáh©vM SyuwK n´vm kxl©K gZwewbgq mfvq áhvM á`q we´wUk c÷wZwbwa `j| cái wmájU áRjv c÷kvmb Awdámi mvgábi gváV f~wgK§û c÷ØëwZ welqK gnov cwi`k©b Kái c÷wZwbwa `j| MZ 14 Ümáfi§^i wmájU mdái Avámb hy≥iváR®i ∂gZvmxb KbRviáfwUf `áji göêx, ágqi I msm` m`m®á`i mgö^áq MwVZ GKwU c÷wZwbwa `j| IB w`b `ycyái hy≥ivR® á_áK wmájU Imgvbx wegvbeõ`ái Gám ácäuQváj c÷wZwbwa `jáK Ø^vMZ Rvbvb wmájU áRjv AvIqvgx jxáMi mvaviY m§ûv`K kwdKyi ingvb áPäayix Ggwc| iváZ Zvi AvgöêáY GK âbkáfváR áhvM á`b Zviv| cáii w`b bMixi GKwU AwfRvZ ÜnvájáU c÷wZwbwa `jáK msea©bv Ü`qv nq| Dáj≠L®, BmjvwgK wiwjd GKwU AvöèR©vwZK áØ^éQvámex msØív wnámáe 1991 mvj á_áK evsjvá`ák `yáh©vM SyuwK n´vm, `yáh©vM KewjZá`i ŒvY mnvqZv, wk∂v, Ø^vØí®, áUKmB RxweKvqb, wkÔ Kj®vY Kg©m~wP, weÔ◊ cvwb I cqtwbÆãvkbmn á`áki mvwe©K mvgvwRK Dbúqáb KvR Kái hváéQ| we™wUk Ggwci gnov: BmjvwgK wiwjádi Dá`®váM Ges wmájáUi c÷kvmábi mnáhvwMZvq wmájáUi ÜRjv c÷kvmK c÷v áb `yáhv©MKvjxb mgáq c÷ØëwZ welqK GK gnov cwi`k©b KiáZ hvb hy≥iváR®i KbRviáfwUf ád´¤m Ae evsjvá`áki ÜPqvig®vb we™wUk Ggwc Gb ÜgBb| gnovi GKwU BáfõU wQj PviZjv Ü_áK `wo Üeuáa ájvKRbáK wbáP bvgvábv| GB D◊vi Awfhvb cwi`k©b KiáZ wMáq Gmgq wbáRB mvnmx f~wgKvq AeZxY© nb we™wUk Ggwc Gb ÜgBb| 55 eQi eqmx we™wUk GB gwnjváK gv_vq ÜnjágU cwiáq Ges kixái ÔaygvŒ `wo Üeuáa PviZjv feb Ü_áK bvgvb D◊viKvixiv| Gmgq áRjv c÷kvmb, BmjvwgK wiwjádi Daü©Zb Kg©KZ©vmn DcwØíZ kZ kZ gvbyl we™wUk Ggwc Gb ÜgBábi `ytmvnwmK AskM÷nb Ü`áL Awff~Z nb| kixái `wo Üeáa PviZjv feb Ü_áK bvgvi ci Gb ÜgBb Ggwc mvsevw`Ká`i Rvbvb, Avgvi DéPZv fxwZ AváQ| ZviciI Avwg GáZ Ask wbáqwQ| f~wgKá§ûi mgq hváZ mevB fqáK Rq Kái D◊vi ÜcáZ cvái Zvá`iáK DrmvwnZ KiáZB Avwg SzuwK wbáq GB BáfáõU Ask wbáqwQ|


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

KmùJkj u¥Pjr xMkKrKYf S ˝jJoijq ßyJKoS KYKT“xT orÉo cJ” yJTLo IJvrJl CK¨j IJyoh Fr k´KfKÔf

IJvrJl yJmtJu, ßyJKoS ßoKcPTu F¥ ßgrJkL ßx≤Jr IJPVr ßYP~ IJPrJ mqJkT IJTJPr kMPrJ mOPajmqJkL ßrJVLPhr ßxmJ KhP~ pJPòÇ FUJPj mOPaPj KvãJk´J¬ KYKT“xT Fr xJPg rP~PZj dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT Cófr KcV´LiJrL S KmPvwù KYKT“xTÇ fJA AÄPr\L IgmJ mJÄuJ~ IJkjJr xoxqJ KjP~ IJuJk TrPf kJPrj Kj”xÄPTJPYÇ

jfáj, kMrJfj S ßp ßTJj \Kau ßrJPVr KYKT“xJ S krJoPvtr \jq IJ\A ßpJVJPpJV TÀjÇ u ßpRj xoxqJ u IJgsJAKax u ßy-KlnJr u mÉoM© u VqJKÓsT IJuxJr u ajKxu u ßTJÓ TJKbjq u FuJK\t u FqJ\oJ u kJAux u ßoP~Ku ßrJV u hJÅPfr xoxqJ u oJAPV´j u xrJAKxx

ZJ© ZJ©LPhr \jq KmPvw ZJz!

S IjqJjq \Kau xoxqJ ASHRAF HERBAL HOMEO MEDICAL CENTRE 1st Floor, 218-220 Whitechapel Road London, E1 1BJ (Kk´Ko~Jr mJ\Jr vPkr CkPr)

Tel: 0207 539 3626, Mobile: 07949 408 892 Dr Md Amran Hossain (Imran) BHMS (DU) MBA (UK) HMD (UK)

Dr Imran Ahmed (Sumon) Biomedical BEng Hons (City University) DHM (UK)

Email: info@ashrafherbalhomeomtc.com, Web: www.ashrafherbalhomeomtc.com

Euro Lets

p Page 23

Est. 1999

Property Managements & Commercial Mortgages.

Guarantee Rents Area: Redbridge, Barking and Dagenham Newham & Tower Hamlets

Commercial Mortgages u Packager for u

Prime lender and Sub-prime lenders www: lmb1.co.uk Contact

0208 470 0098 0790 577 1931 Email: elets@europe.com Address: 35 Compton Avenue London E6 3DR. Lettings Bureau t/a Euro Lets CCL: 501497

Bengal Travels + Job Centre (Bengal Advice Centre) r Waiter r Cook r Chef r Tandoori Chef r Commi Waiter r Kitchen Porter TJ\ ßh~J y~?

To k~xJ~ ßp ßTJj F~JruJAP¿r KaPTa yJCx A¿PkTvPj KrPkJat S lác yJAK\j xJKatKlPTa TrJPjJ y~Ç

Sylhet Return £465 £365 Dhaka to Sylhet by Coach 15 Jul’10 to 10 Nov’10

1st January - 7th march 2012 Call for Book ing

T: 0207 375 2669 07903 568 723

Mob: 07946 491 147, 07903 568 723

u kJS~Jr Im FaKjt u KnxJ u ßjJ-KnxJ u kJxPkJat KrKjC u jfáj FmÄ uÓ kJxPkJat TPr gJKT ßpJVJPpJV 52 Bricklane (Room No-2) London E1 6RF

ßlJj jÄ- 207

247 4450

IKu- 07951 489144 uMTá Ko~J- 07951 391 721 Kuaj- 07538 669 010

Km: hs: Ifq∂ kMrJfj \m ßx≤Jr F¥ ßasPnux oJKuT : IKuCr ryoJj


KmùJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 24

BANGLA STATION

mJÄuJ ߈vj

Chartered Certified Accountants

ú We import Bangladeshi frozen fish, Prawn, King Prawn, Fresh Vegetables, Bangladeshi spices and supplier of Halal Meat, Chicken & poultry.

ú IJorJ pJmfL~ mJÄuJPhvL KyoJK~f oJZ, KYÄKz, VuhJ KYÄKz S fJ\J vJTxm\L S KmKnjú k´TJr ßhvL~ oxuJ IJohJjL TPr gJKTÇ xMun oNPuq IJoJPhr TJPZ kJPmj mJÄuJPhPvr KmKnjú oJZ, fJ\J fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx, ßkJuKas S KmKnjú irPjr oxuJÇ 207-209, Lozels Road, Lozels Birmingham B19 1RJ

297A Hertford Road, Edmonton, London N9 7ET

Tel: 020 8805 2002 u u u u u u

Accounts Tax Returns Book Keeping/VAT Payroll Audit Business Plans

TJPVtJ Free Estimate - Free Advice

xNhLWt 20 mZPrrS ßmvL IKnùfJ xŒjú

M. Bazlur Rahman FCCA 07984 175139 Email: info@brmaccountants.co.uk

Tel: 0121 515 4044, Fax: 0121 551 8647 Mob: 079 5846 6969

IJorJ FTKa Kmvõ ˙ mJÄuJPhvL k´ K fÔJj

IJorJ Kmvõ˜fJr xJPg xTu mqmxJr KyxJm KjTJv TPr gJKT

MODERN FREIGHT SERVICES

KvKkÄ

xm ßgPT kMrPjJ, Kmvõ˜ S KjntrPpJVq mJñJKu k´KfÔJj By Air - By Sea - By Road - Worldwide

ABBEY BUILDERS & CO. A COMPLETE BUILDING SERVICE

• EXTENSION • PLASTERING • BRICK LAYING

• DECORATING • TILING • PLUMBLING

• HEATING • ELECTRIC • CARPENTARY

* Loft Conversion Cantact: Mr. Muktar Ahmed

02074 700/ /07961 07961363 363367 367 // 07932 07932 824 344 020 8470731 0208

Cheapest and Hassle Free CARGO

£2.50 per £3.25 perKG KG Just deliver to us & collect from Sylhet Office All charges inclusive Except Bangladesh Taxes WE HAVE ALL THE ARRANGEMENTS TO COLLECT FROM ANYWHERE IN UK AND DELIVERY TO ANY DISTRICT TOWN IN BANGLADESH. WE LOAD 20 TO 40 FEET CONTAINERS REGULARLY TO CHITTAGONG & DHAKA.

By Sea to Chittagong £150 for 1000 kg/ per cubic metre TJPZ rates, kJPmjPlease ßyJuPxu ßraÇ By IJorJ Road toßyJuPxuJr, Europe - We IJoJPhr have attractive contact us

London Office: 172 Franciscan Road, London SW17 8HH Tel: 020 8767 3990 Fax: 020 8672 1330

Sylhet Office: Sharif Brothers 38 Asia Int. Market, 1st Fl. Jallalpar Road, Zindabazar T: 017 1132 5563 / 0171502 1363

Kk´Ko~Jr ToJKvt~Ju TqJaJKrÄ KuKoPac TáTJr 12 mJjJtPrr 1500 kJC¥, 9 mJjJtrx& 1300 kJC¥, 6 mJjJtrx& 1000 kJC¥

fªMrL SPnj ” 750 kJC¥

aáAj FéasJéj lqJj S KlKaÄ UrY ” 800 kJC¥ KjC TP≤sJuJr ” 100 kJC¥ 10 Kla TqJjJKk FmÄ KlKaÄ 2500 kJC¥

mqJlu KlfiJrx 45 kJC¥ IJorJ TáTJr S fªMrL SPnj ßorJof TPr gJKT, FTA xPñ TáTJr S fªMrL SPnPjr pπJÄv xrmrJy TPr gJKT

ßpJVJPpJV” 0742761 8824, 078 5544 2037

Bangladeshi & Indian Cuisine Eat as much you like Per Person £6.99 £7.99 Buffet Take Away Box £4.99 Quick Lunch £3.00

Contact : 020 7790 1600


Classified

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

Bussiness

Immigration

Property/ Bussiness

Restaurant for sale

Restaurant for sale in Orpington, Kent. Fully Licensed 60 seater restaurant with 5 bedrooms, living accommodation. Open lease with rent review every 5 years. Genuine reason for sale. Asking price £125000. Further details contact: Mr. Shah on: 079 5040 7987 35-40

Mr. Saif Husain Toronto, Ontario, Canada Tel: 001-416 766 5186 After October 10, Contact Dhaka Tel: 88-02 986 1385 Email: saifhusain@hotmail.com

SP~Ó xJPxé ßrÓMPr≤ KmKâ

39-42

hMAKa lîqJa KmKâ yPm dJTJ C•rJ oPcu aJCj, ßxÖr 10, ßrJc jÄ 10, 5 TJbJ käPar CkPr 1400 Û~JrKlPar CjúfoJPjr IJiMKjT hMAKa lîqJa KmKâ yPmÇ k´PfqT lîqJPa 3 ßmcrΔo, cJAKjÄ, csAÄ, 3Ka mJgrΔo S ocJj rJjúJWr rP~PZÇ FZJzJ KjPY kJKTtÄ S Kula FmÄ jJoJP\r \J~VJ rP~PZÇ k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV TrΔjÇ

PlJj : 0208 360 3620 ßoJmJAu : 079 5808 6134 J: 39-44

Takeaway for sale Takeaway for sale in Basildon SS14 near A127 A13 established profiltable business. Open lease, rent with gas and electricity £135 p/w. No rate. Price £65000.00 ONO. Good taking, no time waster. Please contact: Mobile. 075 8896 4394 J: 36-41

Legal & Immigration Law Practitioners

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù u u u u u u u u u u u u

AKoPV´vj KxKaP\jvLk S~JTt kJrKoa ¸¿rvLk KcTîJPrvj FK≤s KTî~JPr¿ ߈aJx kKrmftj xm irPjr PmAu FKkäPTvj ßyJo IKlx xm irPjr Kccku jJo kKrmftj KyCPoj rJAax kJS~Jr Im FaKjt

u u u u u u u u u u u u

FxJAuJo ßaPjK¿ FKV´Po≤ yJCK\Ä Kmw~ KcPnJxt Foku~Po≤ mqJÄâJ¡Kx xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj xm irPjr xKxP~u KxKTCKrKar IJPmhj asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´K≤Ä AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

\ÀrL KnK•Pf \J~VJ KmKâ KxPua vyPrr UJKho ßYRiMrL kJzJ~ fJoJKmu ßrJPcr kJPv ImK˙f 120 vfT \J~VJ FTP© IgmJ käa TPr \ÀrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yL ßâfJVe ßpJVJPpJV TÀjÇ Ko. jJKhr \JoJj ßoJmJAu ” 074 0211 3300

A quality Service Approved by OISC

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~ ” xTJu 9:30 KmPTu 6: 30

KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj

J: 35-40

Restaurant Sale

\ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJV \jq, 079 5861 5904

Masud Chowdhury

Fine dining Indian licensed Restaurant in Barking High Street, Located Near Main Train station. Parking at Rear, Rent £18,000 and Rates £6,000 Per Annum. 60 Seats and Hall on first floor. Refurbished Recently Leasehold 12 years.

Price : £ 50,000.00 Contact : Santosh 07890363831 Evenining : 02085911939/5915237 Note : Serious Buyer to Contact for Quick Sale.

Masud & Co.

FqJkJatPo≤ KmKâ yPm mjJjLr mäT F ImK˙f, 3 ßmcrΔo, TJr kJKTtÄ ß¸x xy IJjMoJKjT 1685 Û~Jr Kla IJ~fPjr IJiMKjT jJjJKmi xMKmiJ xŒjú FqJkJatPo≤ KmKâ yPmÇ

40

SP~Ó xJPxPér VqJaCAPTr KjTamfLt vyPr k´KfKÔf FTKa ßrÓMPr≤ KmKâ yPmÇ 30 mZPrr kMrJPjJ FA ßrÓMPr≤KaPf 90 Kxa IJPZÇ hLWt uL\ rP~PZÇ mqmxJ nJuÇ oJKuT Imxr V´yPer TJrPe ßrÓMPr≤Ka KmKâ TrPf YJjÇ ÊiMoJ© k´Tíf IJV´yL mqKÜrJ ßpJVJPpJV TrΔjÇ Ko. ßYRiMrL 07933 291 446

p Page 25

\J~VJxy mJxJ KmKâ yPm PoRunLmJ\Jr vyPrr voxrjVr rJ˜J~ ACKjT yJxkJfJPur xÿMPU TJKftTYªs ßrJPc FTT oJKuTJjJiLj 31 vfT \J~VJr Ckr kOgTnJPm KjKotf 2Ka mJxJ KmKâ yPmÇ IJV´yL k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV TrΔjÇ Ko. IJ»Mr rJöJT, ßoJmJAu : 074 3280 2226 37-42

38-41

Indian Restaurant for sale In Lincolnshire area Indian restaurant for sale. Rent £1000PCM. Including 4 bedrooms flats. Rate very low. Good location with car park. Long lease. Further information please contact: K. Hussain, Mob: 079 0870 1272 / 079 7336 2120 38-43

Takeaway & Pizza for sale

KxPuPa mJxJ KmKâ

40-45

Open lease Indian Take Away for sale Take away for sale, Pontypridd, near Cardiff. Take way with living accommodation (2 Bed Flat, self Contained). Business is thriving and does not include deliveries. Prime location situated near Glamorgan University. No time wasters. If interested and a strong desire for an extremely good business Please contact. Mohammed Sarwar 07772 272 769

kJ© YJA xMªrL kJ©Lr \jq kJ© YJAÇ kJ©Lr m~x 26 FmÄ CófJ 5 láa 5 AKûÇ kJ©L UK Degree FmÄ Master's Degree Holder's. CkpMÜ kJ©Lr \jq ÊiMoJ© UK Settled S Educated kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV TÀjÇ ßoJmJAu ” 078 6199 8622

KxPua vyPrr k´JePTªs KauJVz FuJTJ~ ßoAj ßrJPcr xJPg 10 ßcKxPou \J~VJr CkPr 4 fuJ lJCP¥vPjr Ckr 2 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ KmKâ yPmÇ mJxJr k´go fuJ~ 3 ßmcÀo, cJAKjÄ Ào, KxKaÄ Ào, KTPYj Ào FmÄ 3Ka mJgÀo rP~PZÇKÆfL~ fuJ~ 4 ßmcÀo, cJAKjÄ Ào, KxKaÄ Ào, KTPYj Ào FmÄ 3 mJgÀo rP~PZÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV TÀj ßoJ” IJuL” ßoJmJAu ” 074 2400 1582 (ACPT) jMÀu ” 0088 01715 776 831 IJuL- 0088 01760 171 164 (mJÄuJPhv) J: 38-41

Witham in Essex, Indian takeaway & Pizza, Fry Chicken, Kabab shop for sale. Rent 4,750 pa. Good business. No time wasters. No rate. Further more details please call 075 7444 9897.

BA (Hons), Law LLPGD (LONDON) 37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE T/F: 020 7377 5280, Email: masudandco@googlemail.com

ßoRunLmJ\Jr vyPr \J~VJ KmKâ ßoRunLmJ\Jr ßkRrxnJr KnfPr S vyr xÄuVú xMªr oPjJro mjqJoMÜ kKrPmPv KjÛ≤T 3Ka käa KmKâ yPmÇ 1.kNmt VL\tJkJzJ (vqJouL) 30 ßcKxPou, kJTJrJ˜J xÄuVú, ßh~JuPWrJÇ 2. j~JmJ\Jr, mKwtP\JzJ oxK\h S oJhsJxJr KmkrLfKhPT 60 ßcKxPou, kJTJrJ˜J xÄuVú, lxKu mOãrJK\xy ßh~JuPWrJÇ 3. mJÄuJKauJ mKwtP\JzJ 60 ßcKxPou, IJVr-ßumM-hJrKYKj VJZ S KmKnjú lxKu mOãxy kJTJrJ˜J xÄuVúÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV TÀjIJ»Mu yJjúJj frlhJr07956 994 560 (T.Mob), 07533 108 546 (3g) 40-47

Email: ssafand@yahoo.co.uk

40-43

kJ©L IJmvqT m~x 27, Kˇo, lvtJ, 5 láa 6 AKû u’J, KmF kJv oMxKuo iJKotT KnK\ar kJP©r \jq oMxKuo iJKotT KmsKav kJ©L IJmvqTÇ xñfTJrPe kJ©L KmmJKyf yPu YuPmÇ IKnnJmT / kJ©L ßpJVJPpJV TÀjÇ

ßoJmJAu ” 078 5243 4344

Travel Agent for sale

In North London well established relocatable ATOL. Holder travel agent for sale. Due to change of business. Please Call for view. 07448 626 768 37-43

for advert call 020 7377 6032

dJTJ~ käa KmKâ PrÓáPr≤ KmKâ yPm KmsÓu vyPrr IKn\Jf FuJTJr KTîlaPj 90 KxPar 2012 xJPur èclác VJAc FS~Jct CAKjÄ FTKa AK¥~Jj ßrÓáPr≤ KmKâ yPmÇ ßrÓáPrP≤ jfáj TPr KrlJrKmxPo≤ TrJ yP~PZÇ CkPr gJTJr \jq 5Ka Ào IJPZÇ SPkj Ku\ k´P~J\Pj mJzJPjJ pJPmÇ mqmxJ UMmA nJuÇ k´P~J\Pj mqmxJ pJYJA TrJ pJPmÇ ßr≤ ßrAa mZPr 30 yJ\Jr kJC¥Ç oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ k´Tíf ßâfJrJ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV TÀjÇ ßoJmJAu ” 077 9292 6841, 079 3175 5570 J: 36-39

Restaurent for sale ßTP≤r KxKaÄmPjt (Sittingboune, Kent) Ifq∂ oPjJro kKrPmPv 60 KxPar FTKa AK¥~Jj ßrˆáPr≤ KmKâ yPmÇ ßr≤ S ßrAa mZPr 23 yJ\Jr kJC¥Ç 17 mZPrr SPkj Ku\ rP~PZ k´P~J\Pj IJPrJ mJzJPjJ pJPmÇ CkPr gJTJr \jq 4 ßmcÀo läqJa rP~PZÇ mqmxJ x¬JPy xJPz 5 ßgPT 6 yJ\Jrr kJC¥Ç YJAPu pJYJA TPr KjPf kJrPmjÇ oJKuPTr mqKÜVf IxMKmiJr \jq KmKâ yPmÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV TÀj: Please Contract. Karim Uddin Mob: 079 4477 4397 / 078 0777 4561

--

dJTJr rJ\CT kNmtJYPu 5 TJbJr FTKa käa \rΔrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ ÊiM IJV´yL ßâfJrJ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV TrΔjÇ PlJj : 079 4357 7605 40-41

Fully furnished Basha to let Fully furnished Basha To-Let near Kodamtoli Sylhet 3 bedrooms, 2 en-suites, IPS, Security guard, indoor parking, ideal for holiday. http://surmaview.moonfruit.com/ Phone: 07903997910 nurul.i@tiscali.co.uk 40-41

mJxJr \J~VJ KmKâ yPm KxPua vyPrr hKãe xMroJr ßVJaJKaTr FuJTJ~ wJAaWr ßoR\J~ hMAKhPT kJTJ rJ˜J xÄuVú 25 vfT \J~VJ Ifq∂ xMun oNPuq FTP© IgmJ IPitT \ÀrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ ßpJVJPpJV ” 079 4365 6729 (UK), 0088 01711 920 613 (Bd) Email: akther.sultana12@gmail.com

J: 33-36

FqJkJatPo≤ KmKâ yPm C•rJr 13 jomr ßxÖr, 3 ßmcrΔo, 3 mJgrΔo, TJr kJKTtÄ ß¸xxy IJjMoJKjT 1450 Û~Jr Kla IJ~fPjr IJiMKjT, jJjJKmi xMKmiJ xŒjú FqJkJatPo≤ KmKâ yPmÇ Km˜JKrf fPgqr \jq ßpJVJPpJV TrΔjÇ Mr. Saif Husain Toronto, Ontario, Canada Tel: 001-416 766 5186 After October 10 , Contact Dhaka Tel: 88-02 986 1385 Email: saifhusain@hotmail.com 40-42

IJmJxj k´TP· xhxq ymJr xMPpJV IJjª kMKuv kKrmJr TuqJe mÉoMUL xomJ~ xKoKfr CPhqJPV kNmJt Yu Ckvyr ßgPT oJ© 500 KoaJr hNrPfô mJ˜mJ~jJiLj IJmJxj k´TP· KTZM jfáj xhxq ßjS~J yPòÇ IJmJxj k´T·Kar Im˙Jj” kNmtJYu CkvyPrr 3 jÄ KnIJAKk ßxÖPrr hKãe kJPvÇ (CPuäUq, k´TP· mftoJPj oJKanrJa TJ\ YuPZÇ 2015 xPjr oPiq k´TP·r TJ\ xoJ¬ TPr y˜J∂r TrJ yPm)Ç xhxq yPf AòáT mqKÜPhrPT KjÕ KbTJjJ~ ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi TrJ yuÇ ßoJxPuy IJyPoh ßlJj” 07956 400 880/ 07405 033 755 APoAu” globalimpex@london.com 34-39


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

FjKxKxKm FéPYP†r pJ©J ÊÀ ßaox ßgPT k∞J ßoWjJ xMroJ oMyNPftA Kk´~\Pjr kJPv gJTáj xyP\A - FA ßväJVJPj fífL~ mJÄuJ

UJj k´oMUÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ßo~r uM“lár ryoJj mPuj, KmsPaj PgPT

rJ\J ßYRiMrL, ZzJTJr KhuM jJPxr, ß\FoK\ TJPVtJr kKrYJuT oKjr @yPoh, cJ. @»Mu UJKuh, ßmfJr

UqJf KmPuPf FmJr pJ©J ÊÀ TrPuJ FjKxKx mqJÄT Fr oJKuTJjJiLj FjKxKxKm FéPY† ACPT KuKoPacÇ Vf 16 ßxP¡’r rKmmJr kNmt u¥Pjr ßxJjJrVÅJS ßrÓáPrP≤ FT metJdq @P~J\Pjr oiq KhP~ Fr @jMÔJKjT xNYjJ y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax Fr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ FjKxKx mqJÄPTr PY~JroqJj ßoJyJÿh jMÀj ßjS~JP\r xnJkKfPfô S oqJPjK\Ä KcPrÖr S FPxJKxP~vj Im mqJÄTJxt mJÄuJPhPvr ßY~JroqJj ßoJyJÿh jMMÀu @KoPjr kKrYJujJ~ CPÆJijL IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj IqJco kqJPau, KmKxF ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr, FjKxKx mqJÄPTr nJAx PY~JroqJj UJ~Àu @uo YJTuJhJr, ßckMKa oqJPjK\Ä KcPrÖr ßoJyJæf

mJÄuJPhPv Kk´~\Pjr TJPZ xmJA IgtPk´re TPrjÇ FPTr kr FT mqJÄTèPuJ FéPY† yJC\ YJuM TrJ~ IgtPk´rPe TKoCKjKar @˙J KlPr kJPòÇ FA FéPY† yJAP\r oJiqPo TKoCKjKa xPmtJó ßxmJ kJPm mPuj KfKj @vJ k´TJv TPrjÇ FjKxKx mqJÄPTr PY~JroqJj ßoJyJÿh jMÀj ßjS~J\ mPuj, ÊiM mqJmxJK~T CP¨vq j~, TKoCKjKar ßxmJ TrJr uPãqA FjKxKxKm FéPYP†r ÊÀÇ mqJÄPTr Km˜íf ßjaS~JPTtr oJiqPo Kk´~\Pjr TJPZ FjKxKxKm FéPY† aJTJ ßkRPZ KhPò KjKoPwAÇ Fxo~ @PrJ mÜmq rJPUj FjKlfl TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r ßYRiMrL ßoJ: @PjJ~Jr FoKmA, mqJKrˆJr @KjxMr ryoJj SKmA, TáKv~JrJ V´ΔPkr ßY~JroqJj ßoJ: yJÀj Ko~J, Iu Kxxj ßuKaÄ Fr ßY~JroqJj mKxr

mJÄuJr KjmtJyL kKrYJuT jJK\o ßYRiMrL, KoKc~J oyuPr Qx~h ßYRiMrL, cJ. yJÀjMr rKvh, mJÄuJPhv xŒJhT kKrwPhr xJPmT xnJkKf ßYRiMrL ßoJ: lJÀT k´oMUÇ CPuäUq, 1985 xJPu @\ ßgPT 27 mZr @PV FjKxKx mqJÄT jqJvjJu ßâKca KuKoPac jJPo FTKa AjPnˆoqJ≤ ßTJŒJjL KyPxPm pJ©J ÊÀ TPrÇ pJ©J ÊÀr 8 mZPrr oPiqA 1993 xJPu xJlPuqr iJrJmJKyTfJ~ 16 Ka vJUJ KjP~ mqJÄKTÄ TotTJ¥ ÊÀ TPrÇ mftoJPj FjKxKx mqJÄT mJÄuJPhPvr mqJÄKTÄ ßxÖPr FTKa k´KfKÔf jJoÇ xJrJ ßhvmqJkL Fr 90Ka vJUJ rP~PZÇ ßyJ~JaYqJPkPur 13 nqJPu¿ ßrJPc ImK˙f FjKxKxKm FéPYP†'r k´iJj KjmtJyL KyPxPm rP~PZj FPT @\JhÇ - xÄmJh KmùK¬

ßVJuJkV† \jTuqJe xKoKfr CPhqJPV ßvJTxnJ ßVJuJkV† \jTuqJe xKoKfr CPhqJPV Fo Kx FTJPcoLr xJPmT k´iJj KvãT, mJÄuJPhv KvãT xKoKfr xnJkKf

xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mu \Kuu ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrLr

oTxMxMu TKro ßYRiMrL ˛rPe FT ßvJTxnJ Vf 17 ßxP¡’r xºqJ~ uMaPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç

kKrYJujJ~ IjMKÔf ßvJTxnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ xJP~T IJyohÇ IJPuJYjJ~

IÄvV´ye TPrj, oMrJh IJyoh ßYRiMrL, vJoLo IJyoh, l~xu IJyoh, rKo\ IJuL, IJ»Mr rKTm, ‰x~h j\Àu AxuJo, ßyJPxAj IJyoh, Koaá ßYRiMrL, ßyuJu IJyoh, ßxJjJ Ko~J, oj\Mr IJyoh vJyjJ\, IJ»Mu oJKuT, ßhuS~Jr IJyoh vJyJj, oJÀl IJyoh, l~xu IJyoh, fáKyj IJyoh, vJyKr~Jr IJyoh vJyJj, IJPjJ~JÀu AxuJo ßYRiMrL, lryJh IJyoh, uMmJj IJyoh, xMoj IJyoh k´oMUÇ xmPvPw orÉPor ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr FT ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç ßhJ~J kKrYJujJ TPrj yJKl\ vJP~T IJyohÇ -xÄmJh KmùK¬

KcK\aJu mJÄuJPhv VzPf pMmuLV GTqm≠ nJPm TJ\ TrPf yPm PvU yJKxjJr KcK\aJu mJÄuJPhv VzPf pMmuLPVr ßjfJ ToLtPhr ßhv-KmPhPv GTqm≠ nJPm TJ\ TrPf yPmÇ pM≠JkrJPir KmYJrPT mJiJV´˙ TrPf 71Fr krJK\f vKÜ jfáj TPr wzpπ ÊÀ TPrPZÇ ˝JiLjfJ KmPrJiLPhr

YJuJPòÇ ImJ∂r AxMq ‰fKr TPr ßhvPT IK˙KfvLu TrJr kJ~fJrJ TrPZÇ fJPhr ßTJj wzpπA xlu yPmjJÇ FAxm KogqJYJr S Ikk´YJPrr KmÀP≠ @oJPhr xTuPT ÀPU hJzJPf yPmÇ KjCPkJat pMmuLPVr xnJkKf

vJoLo, yJÀj rKvh, vJy xJKl TJKhr, @»Mr rCl, @jyJr Ko~J, KxfJm @uL, ßoJxJP¨T, KvyJm CK¨j, vJoLo, TJoJu UJj k´oMUÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJSf TPrj vJKyj CK¨j, IKfKgPhr láu KhP~ mrj TPrj KjCPkJat pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KxfJm @uL, TmLr @yoh k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

Iiqã IJ»Mu oMKTf IJ\Jh u¥Pj KoPgq Ikk´YJr S wzpPπr KmÀP≠ pMm xoJ\PT ÀPU hJzJPf yPmÇ KcK\aJu mJÄuJPhv S Knvj aáP~K≤-aáP~K≤S~Jj mJ˜mJ~Pj pMmuLV TotLPhr @PrJ xKâ~ yPf yPmÇ Fo∂mq mJÄuJPhv @S~JoL-pMmuLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq FqJcPnJPTa ßoJyJÿh ßmuJu ßyJPxPjrÇ Vf 17 ßxP¡’ KjCPkJat pMmuLV @P~JK\f \jVPer ãofJ~j S ßvU yJKxjJr hvtj S fJr \jìKhPjr @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq FqJcPnJPTa ßmuJu ßyJPxj FTgJ mPujÇ FqJcPnJPTa ßmuJu ßyJPxj @PrJ mPuj ˝JiLjfJ KmPrJiL vKÜ pM≠JkrJPir KmYJrPT mJiJV´˜ TrPf TP~TÈv ßTJKa aJTJr mJP\a KjP~ oJPb ßjPoPZ FrJ ßhvPT IK˙KfvLu TrPf xrTJPrr KmÀP≠ Ikk´YJr

oMKymMr ryoJPjr xnJkKfPfô S KjCPkJat pMmuLPVr ßxPâaJKr lUÀu AxuJo S ÀÉu @KoPjr ßpRg xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv ßgPT @Vf @S~JoL @Aj\LKm kKrwPhr xJÄVbKjT xŒJhT FqJcPnJPTa rKmCu AxuJo mMiM, pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiM, xJiJrj xŒJhT ßxKuo @yoh UJj,FqJcPnJPTa FTrJoMu yTÇ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj \JoJu UJj, ßvU fJKyr CuäJy, xJÄmJKhT ojxMr @yoh oKTx, @l\Ju ßyJPxj, \MuKlTJr @uL ßxJPyu, xMoj, ^uTkJu, UJPuh @yoh, ßoJ\JKyhMu AxuJo jMjM, vJy @PjJ~Jr @uL, Ku~JTf @uL, ßxKuo,

ßVJ~JuJmJ\Jr IJhvt oKyuJ KcV´L TPuP\r Iiqã IJ»Mu oMKTf IJ\Jh FT xlPr u¥Pj FPxPZjÇ

u¥j Im˙JjTJPu fJr xJPg 07443043425 jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ-xÄmJh KmùK¬

p Page 26

c÷evmx evjvMƒ-ImgvbxbMi Av`k© DcáRjv mwgwZi wbev©Pb

KwgDwbwUi Ø^v_©-myi∂vq eB c®vábjáK wbev©wPZ Kivi Avnüvb c÷evmx evjvMƒ-ImgvbxbMi Av`k© DcáRjv mwgwZ’i wbev©Páb byi-ivkx`gvmyK' cwilá`i wbev©Pb cwiPvjbv KwgwUi mfv MZ 10 Ümáfi§^i c~e© j¤ábi gvBáμv weRábm ÜmõUvái AbywÙZ nq| ‘eB’ c÷ZxáKi wbev©Pb cwiPvjbv KwgwU’i ÜPqvig®vb wewkÛ KwgDwbwU ÜbZv nvRx Av„yj gZwje'i mfvcwZáZ° I ÜmáμUvix Av„yj Ünjvj ÜPäayix Ümwjg Ges kvgxg ÜPäayixi cwiPvjbvq AbywÙZ mfvq e≥viv eájb, we™áUáb evsjvá`kx KwgDwbwU’i me©eÑnr msMVb c÷evmx evjvMƒ-ImgvbxbMi Av`k© DcáRjv mwgwZ| KwgDwbwU’i mvwe©K Ø^v_©-

c®vábjáK wbev©wPZ Kiáeb, hviv KwgDwbwU’i Ø^v_© msi∂áY c÷wZk™ÄwZe◊ Ges hvá`i mvá_ eÑnÀi G KwgDwbwU’i me©Rb k™á◊q gvbyáli mg_©b I mvwe©K mnáhvwMZv iáqáQ| e≥viv b~i-ivkx`-gvmyK cwil`áK wbev©wPZ Kivi Abyáiva Rvwbáq eájb, eB c÷ZxK mZ® I myõ`áii c÷ZxK| eB c®vábjáK wbev©wPZ Kivi gva®ág evjvMƒ-ImgvbxbMáii eÑnÀi RbáMvÙxi Ø^v_©-myi∂vq GK`j wbáew`Z Ges c÷wZk™ÄwZkxj KwgDwbwU ÜbZv àZix Kiv náe Avgvá`i àbwZK `vwqZ°| AvMvgx 7 Aá±vei Üiveevi cÅe© j¤ábi e™vwW AvUm& ÜmõUvái AbywÙZe® mwgwZi wbev©Páb we™áUáb

KwgDwbwU ÜbZv nvRx Av„yj ewki, Dgicyi Iáqjádqvi Gámvwmáqkábi mfvcwZ nviÄb ikx` ÜPäayix, mwgwZi mváeK ÜPqvig®vb Aa®vcK gvmy` Avng`, ÜMvjvg wKewiqv I Av„yj Mdzi, wewkÛ ivRbxwZwe` mvgmyj Aváe`xb ÜbmvIi, wewkÛ KwgDwbwU e®w≥Z° nvRx Av„yi ivævK, LvwjK wgqv, AvbmviÄj nK, eB c®vábj Gi wbev©Pb cwiPvjbv KwgwUi ÜKvÜPqvig®vb Zváje Avjx, c÷evmx evjvMƒ-ImgvbxbMi GWyáKkb U™v˜ Gi AöèieZx©Kvjxb KwgwUi ÜPqvig®vb Av„yi iDd, ÜmáμUvix Av„yj ewki, eB c®vábj Gi

msi∂áY `xN© `yB hyáMiI Üekx mgq aái Ø^bvgab® G mwgwZ KvR KiáQ| `xN© G c_ cwiμgvq msMVbwU Üh mybvg AR©b KáiáQ ÜmUv i∂v Kiv eZ©gvb c÷Ráb•i àbwZK `vwqZ°| e≥viv eájb, wbev©Pb GKwU MYZvwöêK e®eØív| MYZvwöêK e®eØívq ÜbZÖZ° wbev©Pb ÜfváUi gva®ág náj ÜbZv wbev©Pb mKáji Rb® myõ`i I Ø^vfvweK nq| Avmbú wbev©Páb c÷evmx-evjvMƒImgvbxbMievmx Ggb GKwU

emevmiZ evjvMƒ-ImgvbxbMievmxi DcwØíwZ Kvgbv Káib eB c®vábáji wbev©Pb cwiPvjbv KwgwU’i ÜbZÖeÑõ`| wewkÛ KwgDwbwU ÜbZv ÜMvjvg ieüvbxi ÜKviAvb ÜZjvIqváZi gva®ág ÔiÄ nIqv mfvq e≥e® iváLb mwgwZi’i ÜPqvig®vb, KwgDwbwU e®w≥Z° AvRv` e≥ ÜPäayix, wewkÛ gyieüx nvRx myiÄR wgqv, Dgicyi Iáqj Üdqvi Gámvwmáqkábi mváeK mfvcwZ Mqvm Avng` ÜPäayix,

mfvcwZ c÷v_x© byiÄj nK (byi Avjx), mn-mfcwZ c÷v_x© Av„ym mvjvg ÜkL, ÜnvámBb Avng` Übcyi, mvaviY m§ûv`K c`c÷v_x© ivkx` Avng`, ÜKvlva®∂ c÷v_x© Ügvt gvmyK wgqv, mvsMVwbK m§ûv`K Ügvt Av„yj AvwRR Bmjvg, mnKvix ÜKvlva®∂ AvdRj wgqv, Kvh©wbev©nx m`m® c÷v_©x AvRg Avjx, Gbvg ÜPäayix, AvZvDi ingvb, ÜkL G. Gg Ümwjg c÷gyL| msev` we¡wfl

pMmhu \JxJx S ZJ©hu xojõ~ TKoKar xnJ

KxPua-6 @xj ßVJuJkV†Km~JjLmJ\JPrr pMÜrJ\q k´mJxL KmFjKk pMmhu \JxJx ZJ©hu xoeõ~ TKoKar @P~J\Pj @uyJ\ô TájM Ko~Jr xÿJPj FT ofKmKjo~ xnJ 17 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr KmsTPuPjr ßxJjJrVJÅS ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MPxr xnJkKfPfô FmÄ u¥j oyJjVr KmFjKkr xnJkKf fJ\Mu AxuJPor kKrYJujJ~ @uyJ\ô TájM Ko~Jr xJPg ofKmKjo~ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj PTªsL~ KmFjKkr pMVì-oyJxKYm mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTjÇ k´mJxL ßVJuJkV†-Km~JjLmJ\JPrr pMmhu, \JxJx S ZJ©hu xojõ TKoKar xnJ~ @uyJ\ô TájM Ko~J mPuj, @oJr hLWt rJ\QjKfT \LmPj KnjúhPur xJPg rJ\jLKfPf xŒOÜ KZuJoÇ FToJ© vyLh K\~Jr @hPvtr VzJ hu KmFjKk mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr rJ\jLKf TPr @xPZÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf Ko~J oKjÀu @uo, xJPmT xnJkKf oKyhMr ryoJj, aJS~Jr yqJoPuaPxr ßckMKa ßo~r IKyh @yPoh, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy-xnJkKf @uyJ\ô ‰foMZ @uL, @»Mu yJKoh ßYRiMrL, @»Mu @K\\, xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh, xJPmT pMVì-xŒJhT Fo uM“lMr ryoJj, o†MÀx xJoJh ßYRiMrL oJoMj, láumJzL ACKj~j kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj FohJh

ßyJPxj KakMÇ @rS mÜmq rJPUj vJoxMr ryoJj oJyfJm, FjJoMu yT FjM, AxuJo CK¨j, ßlrPhRx @uo, TKro CK¨j, lUÀu AxuJo, vJoLo @yPoh, KoZmJy CK¨j, ßVRZ UJj, FjoMu yT Kuaj, jJKxo @yPoh ßYRiMrL, @»Mu mJKxf mJhvJ, Fo F xJuJo, ATmJu ßyJPxj, yJKmmMr ryoJj o~jJ, hMuJu @yPoh ßryJj, xJPuy @yPoh, jMÀu AxuJo, vJoLo

@yPoh, vJyKr~Jr ryoJj \MjJP~h, @»Mu S~JKyh, @l\u ßyJPxj, vJoxMu @uo uJyLj, ßvU @uL @yoh, K\~JCu AxuJo K\~J, F ß\ Kuoj, KakM @yPoh, oJymMmMu @uo vJyLj, @»Mu mJKxf, SmJ~hMu yT ßYRiMrL FoJh, mJmr ßYRiMrL, vJyKr~Jr IkM, ßrJÿJj @yPoh ßYRiMrL k´oMUÇ - xÄmJh KmùK¬

láuxJAª CóKmhqJuP~r 50 mZr kNKft kJuj CkuPã xnJ láuxJAª CóKmhqJuP~r 50 mZr kNKft ChpJkj CkuPã pMÜrJP\q mxmJxTJrL k´JÜe KvãJgLtPhr FT xnJ Vf 9 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr mJjtJr yPu IjMKÔf y~Ç IJuyJ\ô IJ»Mx xJuJPor xnJkKfPfô FmÄ xKl Fo F rCl S ßoJ” ÉoJ~Nj TKmPrr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ ÛáPur 50 mZr kNKft Ch&pJkj TrJr Kx≠J∂ ßjS~J y~ FmÄ FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar TotTftJrJ yPuj, xnJkKf-IJuyJ\ô IJ»Mx xJuJo, xJiJre xŒJhT IJ\Jh

IJyoh, ßTJwJiqã- oKvCr ryoJj ßxKuo, xy-ßTJwJiqã- jTáu YâmfLt, xhxq, KoxmJCöJoJj ßfrJ Ko~J, jMÀu VKj, xKl Fo F rCl, ßoJ” ÉoJ~Mj TKmr, o~jMu AxuJo, ßryJj CK¨j, \JKou IJyoh, IJ»Mr rKyo ßUJTj, vJoLo CK¨j ßxKuo, xJuJy CK¨j, lUr CK¨j, IJl\u ßyJPxj rJjJ, yJÀe Ir rKvh, oKfCr ryoJj, xJPuy IJyoh UJj, IJ»Mu TJKhr, oJUj Ko~JÇ xÄmJh KmùK¬


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

ßmVo UJPuhJ K\~Jr YfMgt TJrJoMKÜ Khmx kJuj Tru pMÜrJ\q pMmhu KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr YfMgt TJrJoMKÜ Khmx kJuj CkuPã pMÜrJ\q pMmhu 12 PxP¡’r kNmt u¥Pjr

@mMu ßyJPxPjr kKrYJujJ~ TJrJoMKÜ KhmPxr @PuJYjJ xnJr k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r ßjfJ

ßoJTJP¨o ßYRiMrL Kj~J\, yqJoPuax KmFjKkr xŒJhT xMKl Ko~J ßou, xy-xnJkKf rJ\j @uL

ßyJ~JAaYqJPkPur \JPVJjJrL ßx≤JPr FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPrÇ pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT pMVì@ymJ~T fJ\ CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ u¥j oyjVr pMmhPur xnJkKf

FmÄ ß˝òJPxmT hPur ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq ßoJ” @ÜJr ßyJPxjÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT @ymJ~T ßhS~Jj

ßx≤sJu u¥j pMmhPur xnJkKf TKmr @yPoh, Aˆ u¥j pMmhPur nJrk´J¬ xnJkKf ßoJ” @uL UuTá, KjCyJo pMmhPur xnJkKf PoJ” xJKær o~jJÇ -xÄmJh KmùK¬

aJS~Jr xJiJre KxKj~r xJBh,

u¥j oyJjVr \JxJPxr jmVKbf TKoKar IKnPwT xnJkKf Fo mhÀu AxuJo xJiJre xŒJhT AmPfyJm xMoj u¥j oyjVr \JxJx Fr jmVKbf TKoKar IKnPwT CkuPã FTxnJ Vf 17 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr ßyJ~JAa YqJPkPu IjMKÔf y~Ç jmVKbf u¥j oyJjVr \JxJPxr xnJkKf Fo mhÀu AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr AmPfyJm xMoPjr kKrYJujJ~ IKnPwT xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj \JxJPxr ßTªsL~ @∂\tJKfT xŒJhT S pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf Fo F xJuJoÇ k´iJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q \JxJPxr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT S u¥j oyJjVr \JxJPxr xJPmT xnJkKf fJ\mLr ßYRiMrL KvoMuÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q \JxJPxr xyxnJkKf vJyLj AxuJo, Ko\jMr ryoJj mUf, xJÄVbKjT xŒJhT Fo vJoLo @yPohÇ k´iJj IKfKg Fo F xJuJo mPuj, mJÄuJPhPvr @\PTr hM:xoP~ \JxJx

ToLtPhr mqJkT nNKoTJ rJUPf yPmÇ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J FmÄ KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ fJPrT ryoJPjr yJfPT vKÜvJuL TPr \JxJPxr k´KfKa ßjfJToLtPT @PªJuj xÄV´JPo ^JKkP~ kzPf yPmÇ KfKj jmVKbf u¥j oyJjVr \JxJx TKoKar ÊnTJojJ TPrjÇ ksiJj mÜJ fJ\mLr ßYRiMrL KvoMu mPuj, rJ\kPgr @PªJuPjr kJvJkKv Ij uJAj @PªJujPTS k´JhJjq KhPf yPmÇ \JxJxPT ÊiM xJÄÛíKfT IñPj j~ xJoJK\f IñPjS mqJkT ImhJj rJUPf yPmÇ ßTjjJ \JxJx ÊiMM xJÄÛíKfT xÄ˙JA j~ xJoJK\T xÄ˙JÇ jmVKbf u¥j oyJjVr \JxJPxr xnJkKf Fo mhÀu AxuJo fJr mÜPmq mPuj, \JxJx FTKa ßhvPk´KoT xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄ˙JÇ u¥j oyjVr \JxJx mJÄuJPhPv \JfL~fJmJhL k´KfKa xÄV´JPo pMÜrJ\q ßgPT nNKoTJ ßrPU pJPmÇ KfKj u¥j

oyJjVPrr xTu xJÄVbKjT TJP\ pMÜrJ\q \JxJPxr GTJK∂T xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ @rS mÜmq rJPUj u¥j oyJjVr \JxJPxr KxKj~r xy-xnJkKf xJPmT KâPTaJr fJKou @yPoh, u¥j oyJjVr xyxnJkKf pgJâPo Pr\JCu AxuJo ÀKyj, @mMu TJPxo, ßjJoJj ßYRiMrL, lJr\JjJ @ÜJr S mJyJr @yPoh, pMVì-xJiJrj xŒJhT pgJâPo ßT ß\ xmM\ @yPoh S Fo ßxKuo @yPoh, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJvJKyh @uL, xy xJÄVbKjT xJhf ßYRiMrL, Igt xŒJhT rKTm @yPoh, k´YJr xŒJhT Fo l~xJu @yPoh, âLzJ xŒJhT @mM xJKo, @Aj Kmw~T xŒJhT Fx @A VJ\L, iot xŒJhT rJ\Lm @yPohÇ @rS mÜmq rJPUj oJoMj @yPoh, oJxMh @yPoh, ÀÉu @oLj, Fx TkJuL, F @uo, jJxrLj @ÜJr, Fo F rKyo, F Km TJKhr, ACxMl ryoJj, \MP~u @yPohÇ -xÄmJh KmùK¬

TJCK¿u Im oPÛr Bh kMjKotujL xnJ TJCK¿u Im oÛ aJS~Jr yqJoPuaPxr Bh kMjKotujL xnJ Vf 12 ßxP¡’r KmPTPu u¥j oMxKuo ßx≤JPrr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf IJuyJ\ô oJSuJjJ vJoxMu yPTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT IJA~Mm UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJjÇ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax mJrJ ToJ¥Jr ßcAn KÓsñJr, mJÄuJPkJPÓr k´iJj xŒJhT ßTFo IJmM fJPyr ßYRiMrL, nP~x lr \JKÓPxr ßY~Jr c. yJxjJf Fo ßyJPxAj FoKmA, xqJr CAKu~Jo mJrJ k´JAoJKr ÛáPur k´iJj KvãT FnKru KjCoqJj, PV´aJr KxPua TJCK¿Pur Pk´KxPc≤ mqJKrÓJr

IJfJCr ryoJj, TPnK≤s âx oxK\Phr ßY~JroqJj xJPmT ßo~r IJ»Mu IJK\\ xhtJrÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ßo~r uMflár

TJCK¿u Im oÛ aJS~Jr yqJoPuax èrΔfôkeN t náKoTJ PrPUPZÇ FA xÄVbj KmKnjúPãP© mJrJmJxLr \jq TJ\ TPr pJPòÇ oJjMPwr oPiq

ryoJj mPuj, u¥j rJ~a, AKcFu oJYtxy KmKnjú hMPpJtVo~ krK˙KfPf

kJr¸JKrT xŒTt Cjú~Pj èrΔfôkMet nëKoTJ rJUPZÇ -xÄmJh KmùK¬

bRiÄj ØßÑwZc`K jvf Kiájb BDáK gvbevwaKvi Kwgkábi mfvcwZ Av„yj Avnv` ÜPäayix mgvR Ümev I gvbevwaKvi Ü∂ጠweákl Ae`vábi Ráb® RvZxq Kwe KvRx bRiÄj ØßÑwZ c`K-2012 jvf KáiáQb evsjvá`k gvbevwaKvi Kwgkb hy≥ivR® kvLvi mfvcwZ I BDáK AvIqvgx jxáMi mvsMVwbK m§ûv`K mváeK QvŒ ÜbZv Av„yj Avnv` ÜPäayix| b_© j¤ábi evwm‹v wewkÛ KwgDwbwU ÜbZv Av„yj Avnv` ÜPäayix `xN© w`b Ü_áK we™áUáb wewfbú mvgvwRK mvsØãÖwZK Kg©Kvá¤i mvá_ RwoZ| GKRb gvbevwaKvi Kgx© wnámáe Ü`ák weá`ák KvR KiáQb `yB hyáMiI Üewk mgq aái| Zvi Kág©i Ø^xKÖwZ Ø^iÉc XvKvi ‘wkKáoi m‹váb 71 wgwWqv wfkb’ ZuváK GB m§ßváb fÇwlZ Kái| GeQi msMVbwU wewfbú Ü∂ጠAe`vábi Ráb® Ü`áki KáqKRb KÖwZ e®vw≥Z°áK m§ßbbv c÷`vb Kái| we™áUb Ü_áK GKgvŒ Av„yj Avnv` ÜPäayixáK evQvB Kiv nq| -msev` we¡wfl

mJCr mJV ßcPnukPo≤ TKoKar xJoJr Kask mJCr mJV ßcPnukPo≤ TKoKar CPhqJPV Vf x¬JPy IjMKÔf y~ mJKwtT xJoJr KaskÇ k´J~ 80 \j FA KasPk

IÄv ßjjÇ ßcsaj oqJjPr IjMKÔf pMÜrJ\q k´mJxL mJCr mJVmJxLPhr FA mJKwtT KasPk mJKotÄyqJo S ßvJr\mJKr ßgPTS FmJr k´J~ 20 \j ßuJT IÄv ßjjÇ xJoJr Kask IJP~J\Pj ßjfífô ßhj ßcPnukPo≤ TKoKar ß\jJPru ßxPâaJKr KhuS~Jr ßyJPxj, \P~≤ ßxPâaJKr IJ»Mr rKvh cJKuo, ßas\JrJr o~jMu yT FmÄ ßcsaj oqJjPr ßpJV ßhj xÄVbPjr ßY~Jr IJmMu ßuAxÇ FZJzJ xJoJr KasPkr xJKmtT ffôJmiJPj KZPuj ATmJu CK¨j, IJ»Mu IJuo, o~jMu yT, \JPyh CK¨j, rKlT CK¨j, o~jMu CK¨j, KyÀ Ko~J, IJ»Mu UJKuT k´oMUÇ -xÄmJh KmùK¬

p Page 27

xÄmJh xPÿuPj jJ\oJ ßmVo

IJulá yJxJj yfqJr KmYJr hJKm \jof KrPkJat ” KxPua ß\uJr mJuJV† CkP\uJr ßmJ~Ju\Mz ACKj~Pjr YJªJArkJzJ V´JPor pMÜrJ\q k´mJxL jJ\oJ ßmVo fJr nJA IJulá yJxJjPT pJrJ yfqJ TPrPZ fJPhr ßV´lfJr S hOÓJ∂oNuT vJK˜r hJKm \JKjP~PZjÇ Vf 17 ßxP¡’r kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr IJP~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq KfKj FA hJKm \JjJjÇ F xo~ jJ\oJ ßmVPor ˝JoL T~xr IJyoh CkK˙f KZPujÇ KuKUf mÜPmq IJPrJ muJ y~ jJ\oJ ßmVPor nJA IJulá yJxJjPT KxPua KTj Kms\ ßgPT KjPY ßlPu Kjoto nJPm yfqJ TrJ y~Ç FA yfqJTP¥r

kvqLyj nvw`m Avj≠vgv AvwRRyj nK (ivn:) ØßiáY mfv 23 Ümáfi§^i ØßiYmfv evØèevqb KwgwUi Dá`®váM AváqvwRZ Dcgnvá`áki Ük÷Ù kvqLyj nv`xm, evsjvá`k ÜLjvdZ gRwjámi AwffveK cwilá`i ÜPqvig®vb, Avj≠vgv AvwRRyj nK (ivn:) ØßiáY AvMvgx 23 Ümáfi§^i weKvj 4Uvq cÅe© j¤ábi IqvUvi wjwjáZ AbywÙZ náe| D≥ ØßiY mfv I Ü`vqv gvnwdj mdj Kivi Rb® me©Øèáii ÜZäwn`x RbZvi c÷wZ Avnüvb Rvbvb evsjvá`k ÜLjvdZ gRwjm hy≥ivR® kvLvi Dcá`Ûv nhiZ gvIjvbv Ave`yj AvwRR, nhiZ gvIjvbv ZwiKzj≠vn, nhiZ gvIjvbv Av„yi ingvb gbynicyix, nhiZ gvIjvbv Av„yj Rwjj, nhiZ gvIjvbv Av„yi ingvb, mváeK mfvcwZ I ÜKõ`™xq Ôiv m`m® gvIjvbv dwi` Avng` Lvb, hy≥ivR® mfvcwZ gvIjvbv ÜMvjvg wKewiqv-msev` we¡wfl

WajJr xJPg pMÜrJ\q k´mJxL FT hM'\j mqKÜ \Kzf IJPZj mPu IJoJPhr iJrjJÇ WajJr xNYjJ ßgPTA ßkvLvKÜ IJr IPdu Igt UYr TPr kMPrJ WajJPT KnjúUJPf k´mJKyf TrJr IkPYÓJ YJKuP~ pJPò ßxA IkvKÜÇ aJTJr ß\JPr FA IkvKÜ kMKuv ßgPT ÊÀ TPr ßTJat TJZJKr kpt∂ KjP\Phr IJùJmy hJPv kKref TPrPZÇ lPu KmYJPr mJeL KjrPm KjmOP• TÅJhPZ mPu jJ\oJ ßmVo IKnPpJV C™Jkj TPrjÇ KuKUf

mÜPmq jJ\oJ ßmVo IJPrJ mPuj, FTKhPT KfKj FmÄ fÅJr kKrmJr ßpoj yfqJ oJouJr KmYJr kJPòj jJ ßfoKj k´Kfkã ßVJÔL oJouJ fáPu ßjS~Jr \jq IKmrJo ÉoKT iJoKT KhP~ YPuPZÇ ÊiM mJÄuJPhPv j~ FA u¥Pj fJrJ KjrJk•JyLjfJ~ ßnJVPZjÇ ßaKuPlJPj S IjqJjq oJiqPo fJPT ßpoj k´KfKj~f ÉoKT ßh~J yPò ßfoKj mJÄuJPhPv oJouJr kr oJouJ hJP~r kMPrJ kKrmJrPT y~rJjL TrJ yPòÇ

ßToKms\ ACKjnJKxtKaPf nKftr xMPpJV ßku fKjúoJ ßrcKms\ yJA Ûáu ßgPT FmJPr F ßuPnu kJv TrJ fKjúoJ vJyJm Kmvõ KmUqJf ßToKms\ KmvõKmhqJuP~ ßuUJkzJ TrJr xMPpJV ßkP~PZÇ Vf mOyKfmJr k´TJKvf F ßuPnu ßr\JPfi hMAKa F ˆJr FmÄ FTKa F KjP~ kJv TPrPZ fKjúoJÇ FA luJlPur xJPg xJPgA KmvõKmhqJuP~r IJxj xojõ~TJKr k´KfÔJj ACTJx ßgPT fJPT \JjJPjJ y~ fJr ˝kú kMrPer TgJÇ ßToKms\ KmvõKmhqJuP~ IJAj kzJr \jq xMPpJV kJS~Jr TgJ \JjJ~ ACTJxÇ fKjúoJ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT vJyJm CK¨j Yûu FmÄ xMKl~J vJyJPmr KÆfL~ x∂JjÇ Px u¥j mJrJ Im ßrcKmsP\r Kmu yJAÛáu ßgPT K\KxFxA FmÄ F ßuPnu xŒjú TPrÇ Fr IJPV ßx cTPuP¥r ßxPnj Kou k´JAoJrL Ûáu ßgPT KvãJ\Lmj ÊÀ TPrÇ ßx fJr mz ßmJj fJxKj~J vJyJm ßT≤ KmvõKmhqJuP~ 2~ mPwtr ZJK©Ç ßZJa nJA IJunL vJyJm ßrcKms\ k´JAoJKr ÛáPu A~Jr Kxé F kzJÊjJ TrPZÇ fKjúoJr mJmJ vJyJm CK¨j Yûu ßoP~r xJlPuq CòJx k´TJv TPr mPuj, ßp k´KfÔJPj KmPvõr xmPYP~ jJoTrJ mqKÜrJ kPzPZj, ßp KmvõKmhqJu~ KmPvõr mMPT xmPYP~ optJhJkNet KvãJk´KfÔJPjr FTKa ßxA ßToKms\ KjP~ IJoJr IPjT ˝kú KZuÇ ßxA ˝kú IJoJr ßoP~r oJiqPo IJ\ kNet yuÇ FaJ ßTmu IJoJr IJjª j~, FaJ IJoJPhr IJ®L~-˝\j FmÄ xoV´ mJÄuJPhPvr \jq xÿJj\jT FTKa xJluqÇ CPuäUq fKjúoJr mJmJ vJyJm CK¨j YûPur mJKz KxPuPar Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr oJKgCrJ kNmtkJr V´JPoÇ fKjúoJr KkfJ-oJfJ fJPhr Kfj x∂JPjr \jqA ßhJ~J k´JgtjJ TPrPZjÇ AKfkNPmt IJoJPhr KrPkJPat ßrcKms\ ÛáPu kzJr IJPV oJuPmKr ÛáPuS Iiq~j TPrPZ KuUJ yP~PZ FA oMhsj\Kjf ©ΔKar \jq hM:KUfÇ


KmPvw ßâJzk©

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 30

jgt u¥j S yJatPlJct Aˆ ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhr CPhqJPV KmKxF-Fr jmKjmtJKYf TKoKar ßjfímOªPT xÄmitjJ k´hJj

jgt u¥j S yJatPlJct Aˆ ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhr CPhqJPV Vf 9 ßxP¡’r yJatPlJctvJ~JPrr aJjPlJct vyPrr ßoJyJÿh l~\Mu yPTr KTCKoj ßrˆáPrP≤ mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr jm KjmtJKYf TJptTKr TKoKar ßjfímOªPT FT xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç KmKvÓ mqmxJ~L ßyuJu CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ k´Plxr TJ\L xJAlár ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xÄmitjJ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv xrTJPrr xJPmT oπL, Y¢V´Jo

KxKa TPktJPrvPjr xJPmT Po~r oLr jJKZr CK¨j, aJS~Jr yqJoPua&x mJrJ TJCK¿Pur K¸TJr rJK\m IJyoh, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr ßk´KxPc≤ KmKvÓ mqmxJ~L oMKymMr ryoJj oMKymÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj, ßoJyJÿh IJUfJr ßyJxJAj,

KrK\~jPT ˝LTíKf k´hJjÇ KfKj IJPrJ mPuj ßrˆáPr≤ mqmxJ kKrYJujJ TrPf KVP~ mÉoMKU xoxqJr oPiq mftoJPj ßp xoxqJKa k´Ta IJTJr iJrj TPrPZ ßxKa yPò ybJ“ TPr AKoPV´vj ßrAcÇ FAxm xoxqJ xoJiJPj jmKjmtJKYf ßjfímª O PT xrTJPrr Skr YJk xOKÓ FmÄ

Fr ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr jgt u¥j S yJatPlJct Aˆ ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhr CPhqJPV xÄVbPjr jmKjmtJKYf ßjfímOªPT xÄmitjJ k´hJj TrJ~ TífùfJ k´TJv TPr KfKj mPuj xÄVbPjr k´KfKa KrK\~jqJu TKoKaPT kMj”Vbj TPr kptJ~âPo ˝LTíKf k´hJj TrJ yPmÇ KmsPaPjr FA

ùJkj TPr mPuj, mftoJPj KmsPaPjr IgtQjKfT oJªJr TJrPe ßrˆáPr≤ mqmxJ~ ßp Yro xïa KmrJ\oJj ßx xfq fÅJr I\JjJ j~Ç xJPg xJPg ZJ©Phr TJ\ TrJr IKiTJr yrj TrJ~ k´KfKa ßrˆáPrP≤ ˆJl xïa KmrJ\oJjÇ F mqJkJPr ACPT ßmJctJr FP\K¿r

\JKou IJyoh, ßhuS~Jr ßyJPxj, oTxh CK¨j, jNÀu ßYRiMrL, lryJh ßyJPxAj, IJl\u Ko~J, IJTmr IJuL, xJ¨Jo IJuL, xJo yT, uMTá Ko~J, hMuj Ko~J, hrZ IJyoh, KvkM IJyoh, lUÀu CK¨j, IJ»Mu oKfj, IJjlr IJuL, jMÀu IJuo, rKlT CK¨j ,

l~\Mu yT, IKu UJj, vyLhMu yT, IJKjx ßYRiMrL, Koaá ßYRiMrL, Fo l\u CK¨j, Fx Fo mJmuJ, oM\JKyh ßYRiMrL, ßryJj rJ\J, KmKxF-Fr ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr S ßxPâaJKr ß\jJPru Fo F oMKjoÇ KmKvÓ ßrˆáPr≤ mqmxJ~L S ßuUT oM\JKyh ßYRiMrL ˝JVf mÜPmq mPuj, mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxKxP~vPjr KjmtJYPj jmKjmtJKYf ßjfímOPªr KjmtJYjL S~JhJ KZu jfáj KrK\~j k´KfÔJr uPãq KmvJu FA xÄVbPjr xŒsxJre FmÄ ugt u¥j S yJatPlJctvJ~Jr Aˆ

PrˆáPrP≤r oJj Cjú~j S TotYJKrPhr hãfJ mOK≠r uPãq Kj~Kof k´KvãPer CPhqJV V´yPer \jq KfKj k´˜Jm C™Jkj TPrjÇ ßrˆáPr≤ mqmxJ~L IJUfJr ßyJxJAj, l~\Mu yT, ßyuJu CK¨j ßryJj rJ\J KrK\~j k´KfÔJr k´Kf hO|of k´TJv TPrjÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq aJS~Jr yqJoPua&x mJrJ TJCK¿Pur K¸TJr rJK\m IJyoh mJÄuJPhvL ßrˆáPr≤èPuJr jJoTre AK¥~Jj jJ ßrPU mJÄuJPhvL rJUJr krJovt PhjÇ mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj KmKxF-

IgtQjKfT oJªJ~ TJKr Kv·PT rãJTP· jJjKmi TJptâo ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ KjÕoMKU ßnPar (5%) hJKmPf xÄVbPjr CPhqJPV TqJPŒAj ÊÀ TrJ yP~PZÇ FZJzJS ßrˆáPr≤ mqmxJ kKrYJujJr ßãP© ßpxTu xoxqJ k´Ta IJTJr iJrj TPrPZ ßxèPuJPT KYK¤f TPr xoJiJPjr \jq xÄVbPjr ßTªsL~ ßjfímOª TJ\ TPr pJPòjÇ xÄVbPjr ßxPâaJKr ß\jJPru Fo F oMKjo jgt u¥j S yJatPlJct Aˆ ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhr CPhqJPV fJPhrPT xÄmitjJ k´hJPjr \jq ijqmJh

xJPg uKmÄ ß\JrhJr TrJr uPãq ˙JjL~ TJCK¿uJr S FoKkPhr xJPg ßpJVxN© ‰fKrr k´PYÓJr ImqJyf IJPZÇ KfKj xÄVbjKaPT FTKa vKÜvJuL TJbJPoJr Skr hÅJz TrJr \jq xTPur xyPpJKVfJ k´fqJvJ TPrjÇ xÄmitjJ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, ßoJ” l~\Mu yT, xJöJh UJj, oM\JKyh ßYRiMrL, IJUfJr ßyJPxAj, oMK\mMr ryoJj, ßyuJu CK¨j, ßryJj rJ\J, IJmhMr ryoJj, IJæJx IJuL, xJh Ko~J, kJrPn\ IJyoh, IJKvT Ko~J,

TJoJu UJj, TJoÀöJoJj, jJjM Ko~J, xMoj ßYRiMrL, mJmMu CuäJy, l\uMr ryoJj, jJK\o CK¨j, vJyLj CK¨j, vKlTáu AxuJo, \JoJu CK¨j, IJKoÀu AxuJo, rJPxu IJyoh, \jJm IJuL, oJxMT IJuL, o\Kou IJuL, KvyJm CK¨j, ßvmMu Ko~J, ßmJryJj CK¨j, YMjM Ko~J, yJÀe Ko~J, xPrJ~Jr IJyoh, xmMr IJyoh, ÀÉu IJyoh, mhÀu yT, ßjJoJj IJyoh, vJyLj Ko~J, \JKTr IJyoh, jJK\r IJyoh, oAj CK¨j, ßlrPhRx, Kmkäm, oJoMj IJyoh, vJyJm CK¨j, KV~Jx CK¨j, ßyJPxAjÇ


KmPvw ßâJzk©

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

KmKxF-Fr jmKjmtJKYf TKoKar IJrS KTZá ZKm

p Page 31


k´mº Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

mqJÄT \JKu~JKf mPº ÈoJgJ mqgJ~ oJgJ ßTPa ßluJr' k´˜Jm yJrJij VJñMuL ßxJjJuL mqJÄPTr IKn\Jf vJUJ „kxL mJÄuJ ßyJPau (xJPmT ßvrJaj) vJUJr KmvJu \JKu~JKf FmÄ Fr k´iJj TávLum yuoJTt V´Δkxy @rS 5Ka ßTJŒJKjr k´J~ 4 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßuJkJa TrJr WajJ FUj ßhvmJxLr @PuJYjJr k´iJj ßTªs KmªMÇ Frkr @rS TKfk~ rJÓsJ~• mqJÄPTr \JKu~JKfr Umr Vf TP~T Khj iPr @xPf gJPTÇ Fr oPiq TíKw mqJÄPTr yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßuJkJPar UmrS rP~PZÇ F xŒPTt YuPZ IPjT TgJÇ IPjT KmfTtÇ ßVJuPaKmuÇ aT ßvJÇ k´Yrá ßuUJPuKUÇ \JKu~JKfr \jq hJ~m≠fJ TJPhrÇ mqJÄT TftOkã, kwth IgmJ khtJr I∂rJPur @r ßTC hJ~L? mqJÄT ßTJŒJKj @Aj TL mPu F xŒPTtS KmYJr KmPväwe YuPZÇ xñf TJrPeA mJh kzPZ jJ mJÄuJPhv mqJÄTSÇ fJr hJK~Pfôr kKrKi KjP~S YuPZ

KmfTtÇ IgtoπLr FTKa o∂Pmq KmfTt @rS fáPñ CbuÇ KfKj k´go muPuj, xrTJKr mqJÄTèPuJ mZPr 40 yJ\Jr ßTJKa aJTJr Ee KhP~ @xPZÇ ßx KmPmYjJ~ 4 yJ\Jr ßTJKa aJTJr hMjtLKf ßTJj mqJkJrA jJÇ ßu bqJuJÇ @r pJ~ ßTJgJ~Ç xmJA ßYPk iru IgtoπLPTÇ KmPrJiL rJ\jLKfS xMPpJPVr yJf ZJzJ TPrKjÇ kPr IgtoπLPT y~PfJ fJr FA mÜPmqr kKreKf xŒPTt vLwt oyu ßgPT KTZM muJ yP~PZÇ pJr TJrPe IgtoπL fJr mÜPmqr xÄPvJij @jPujÇ kPr KfKj muPuj, ßxJjJuL mqJÄPTr FTT @~fj KmPmYjJ TrPu k´J~ YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJr \JKu~JKf ßmv @vïJ\jT mPuA k´fL~oJj y~Ç pJT FxmÇ xmA \JjJ TgJÇ yuoJPTtr oPfJ Ff mz jJ yPuS F irPjr mqJÄT \JKu~JKf Imvq jfáj j~Ç IfLPfS WPaPZÇ @oJPhr Ifq∂ WKjÔ k´mLe Kmhê FT\j xJÄmJKhT xyTotL KpKj FT xoP~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r khJgt KmhqJr IiqJkT KZPuj fJr mz ßoP~ mqJKrˆJrÇ KfKj jJKT F irPjr mqJÄT \JKu~JKfr ßTx k´Kf oJPxA 6-7Ka TrPZj mPu \JjJPujÇ fPm yuoJTt ßTPuïJKr ˛reJfLfTJPur oPiq xmPYP~ mz WajJÇ F \jq Ff ‰yQYÇ FA \JKu~JKfr kr xÄKväÓ oyu ßgPT mqJÄT mqm˙JkjJr k´JKfÔJKjT xÄÛJr KjP~ KmKnjú irPjr TgJmJftJ muJ yPòÇ pJ ÊÀPfA muJ yP~PZÇ KmKnjú xMkJKrvoJuJS @xPZÇ pJ Ifq∂ ˝JnJKmTÇ ßp YJrKa k´Kâ~Jr oiq KhP~ FA KmvJu \JKu~JKfKa yPuJ KmVf hM-@zJA mZr iPr, Fr xPñ ßT ßT \Kzf, ßTJgJ~ KrPoJa TP≤sJu TJ\ TPrPZÇ ßxaJ \JjJ x÷m jJ yPuS FUJPj ßxJjJuL mqJÄPTr vJUJ

S ßTªsL~ TJptJuP~r TotTftJrJ ßp xrJxKr \Kzf fJ KjÁfÇ ßxA YJrKa k´Kâ~J yPò- FT. ãofJ mKyntf N nJPm yuoJTt S IjqJjq k´KfÔJPjr IjMTPN u FuKx ˙Jkj, Inq∂rLe Kmu â~, nM~J r¬JKj Kmu â~, KkKx xMKmiJ k´hJjÇ hMA. ˝JgtxÄKväÓ k´KfÔJPjr IjMTNPu FuKx ˙Jkj TPr FPTJPoJPcvj Kmu xOKÓr oJiqPo mqJÄPTr Igt yJKfP~ ßj~JÇ Kfj. ÊiM nJCYJPrr oJiqPo KmKnjú V´JyPTr IjMTNPu Igt k´hJj FmÄ YJr. ˝LTíf Kmu ßo~JPhJ•Let yS~J xP•ôS fJr Igt kKrPvJi jJ TPr k´Tíf Im˙J @zJu TrJÇ FA Igt \Ju TJV\ ßhKUP~ yJKfP~ ßj~J yP~PZÇ pJPT \JKu~JKf TPr aJTJ @®xJ“A muPf yPmÇ xMfrJÄ xm k´Kâ~J~ ßxJjJuL mqJÄPTr KjP\Phr ßuJPTrJ xrJxKr \KzfÇ F KjP~ @orJ @r FPVJm jJÇ F ßãP© TL yPm, xrTJr TL khPãk ßjPmj fJ ßhUJr

IPkãJ~ gJTPf yPm @oJPhrÇ fPm yuoJPTtr FoKc mPuPZj, ßp aJTJ fJrJ Ee(?) KjP~PZj (KT∂á FaJ Ee j~ \JKu~JKf) fJr 20 èe Igt mJ xŒh fJr @PZÇ IgtJ“ 70 yJ\Jr ßTJKa aJTJr KfKj oJKuTÇ 31 vfJÄv yfhKrPhsr FA ßhPv 70 yJ\Jr ßTJKa aJTJr KpKj oJKuT KfKj FT\j IkrJiLÇ KâKojJuÇ @APjr ßWJr kÅqJY mMK^ jJÇ fPm mMK^ fJPT KroJP¥ FPj fJr @P~r C“x \JjJ hrTJr FmÄ fJr KmÀP≠ ßlR\hJKr oJouJ hJP~r TrJ CKYfÇ pKh @Aj IjMoKf jJ ßh~, fJyPu mum ßxA @Aj xŒNet j~Ç ßhv S ßhPvr oJjMPwr TuqJPer \jq j~Ç fPm ßVJaJ Kmw~Ka xŒPTt @oJPhr @\PTr @PuJYjJr ßTªs KmªMKa KnjúÇ ‰hKjT k´go @PuJ 9 fJKrPU FTKa ßVJuPaKmu @PuJYjJr @P~J\j TPrÇ ÈmqJÄT TLnJPm YuPZ, TLnJPm YuPm' vLwtT FA @PuJYjJÇ 10 ßxP¡’r F xŒPTt FTKa KrPkJat k´TJKvf y~Ç KmKvÓ\jrJ FUJPj mÜmq ßrPUPZjÇ FPhr oPiq k´Jù @ouJ, k´mLe mqJÄTJr FmÄ hM\j IgtjLKfKmh KZPujÇ xmJA mqJÄT \JKu~JKfr ßVJaJ Kmw~Kar YáuPYrJ KmPväwe TPrPZjÇ mqJÄKTÄ TJbJPoJr hJ~m≠fJ, mJÄuJPhv mqJÄPTr nNKoTJ FmÄ TL nNKoTJ rJUPf kJrf FmÄ rJÓsJ~• mJKeK\qT mqJÄPTr k´JKfÔJKjT xÄÛJr S fJr Skr j\rhJKrfJ KjP~ @PuJYjJ S xMkJKrv TPrj fJrJÇ k´TJKvf KrPkJatKa kzPf KVP~ FT \J~VJ~ goPT ßVuJoÇ FT \J~VJ~ ßhUuJo k´Jù @ouJ, xJPmT oKπkKrwh xKYm c. @Tmr @Ku UJj KpKj \MfJ ßxuJA ßgPT Y¥L kJb kpt∂ xm mqJkJPr o∂mq k´hJPjr ãofJ rJPUj, @PuJYjJ~ FT iJk FKVP~ k´˜Jm TPrj, rJÓsL~ oJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJPT ßmxrTJKr UJPf ßZPz KhPf yPmÇ

KfKj mPuj, ßxJjJuL mqJÄPT yuoJTt ßTPuïJKrr oiq KhP~ muJ pJ~ xrTJPrr Inq∂rLe Kj~πe mqm˙J xŒNetrPN k ßnPX kPzPZÇ F ßpj oJgJ mqgJ yPu oJgJKa ßTPa ßluJr k´˜JmÇ FaJ KbT mJÄuJPhPvr k´mOK≠r, Cjú~Pjr FmÄ xoOK≠r YJKuTJvKÜ yPm FTKa hã, x“ S VKfo~ ßmxrTJKr UJfÇ FTKa VKfo~ mJ\JrÇ FaJA mJ˜mfJÇ ßx KyPxPmA ßmxrTJKr mqJÄPTr TJptâo oNuqJK~f yPmÇ KT∂á rJÓsJ~• mqJÄT ßpxm hJK~fô kJuj TPr pJPò fJ KT ßmxrTJKr mqJÄT kJuj TrPm? @orJ FA k´vúKa ßTJj hvtjVf @hKvtT Im˙Jj ßgPT TrKZ jJÇ mJ˜mfJr @PuJPTA TrKZÇ KÆfL~f ßmxrTJKr mqJÄT yPuA ßxUJPj ßp hMjtLKf

yuoJTt FoKc fJjKnr oJyoMh gJTPm jJ ßxA xŒPTt KT c. UJj KjKÁf? KfKj ßfJ hLWt xo~ Igt oπeJuP~r xKYm KZPuj, KmKnjú ßmxrTJKr mqJÄPTr kKrYJuTPhr oPiq Ee KjP~ nJVJnJKVr ßp hMjtLKf YPu fJr Umr KT fJr I\JjJ? kJgtTq yPuJ, rJÓsJ~• mqJÄPTr hMjtLKf ZKzP~ kPz KjPYr ˜r kpt∂Ç @r ßmxrTJKr mqJÄPTr hMjtLKf Ckr fuJPfA gJPTÇ fJrkrS KT xm ßmxrTJKr mqJÄT xoJjfJPu YuPZ? hJK~fô S ßxmJ xoJjnJPm TrPZ? KmKxKx@A, KmKxKx@A lJCP¥vj, KmKx@A FmÄ IKrP~≤Ju mqJÄT ßTj mº yS~Jr Ckâo yP~KZu? ßvw @vs~ KyPxPm mJÄuJPhv mqJÄT ßTj aJTJ KhP~ FPhr mÅJKYP~ rJPU ßx k´Pvúr C•r ßT ßhPmÇ FZJzJ rJÓsJ~• mqJÄPTr uãq (1) ßhPvr xmt© KmPvw TPr V´JoJûPu mqJÄKTÄ ßxmJ k´hJjÇ (2) IjMjúf UJfèPuJPf EehJj xŒ´xJre TrJ (3) \jVePT xûP~ @V´yL TPr oNuij Vbj TrJ FmÄ (4) oMjJlJ I\tPjr \jq j~ mrÄ ßxmJ k´hJPjr CP¨PvqA mqJÄPTr TJpt kKrYJujJ TrJ AfqJKhÇ ßmxrTJKr mqJÄT F uãqèPuJr TfUJKj kNre TrPZ mJ TrPm? fgq TL muPZ? mftoJPj YJrKa mJKeK\qT mqJÄT ßxJjJuL, \jfJ, IV´eL S „kJuL mqJÄPTr 3 yJ\Jr 441Ka vJUJr oPiq 2 yJ\Jr 202Ka rP~PZ V´Jo vJUJ, IjqKhPT xm ßmxrTJKr mJKeK\qT mqJÄPTr (30Ka) 3 yJ\Jr 130Ka vJUJr oPiq oJ© 1 yJ\Jr 156Ka rP~PZ V´JPoÇ IgtJ“ xrTJKr mqJÄPTr k´J~ IPitTÇ KmPhKv mJKeK\qT mqJÄPTr FTKa vJUJS ßjA V´JPoÇ V´JoLe xû~ @yre FmÄ IgtJ~Pj FUjS mJÄuJPhPv xrTJKr mqJÄT FTTnJPm èÀfô ßrPU YPuPZÇ xrTJKr

mqJÄTèPuJr V´JoLe IgtJ~Pj oPjaJAP\vPjr ßp mqJK¬ k´xJKrf yPò fJr èÀfô xJoKÓT IgtjLKfPf KmrJaÇ Frkr xrTJPrr ßVJaJ IgtQjKfT TotxNKY S khPãk mJ˜mJK~f yPò FA xrTJKr mJKeK\qT S KmPvwJK~f mqJÄTèPuJr oJiqPoÇ ßxUJPj ßmxrTJKr mqJÄT ßTJgJ~? oqJjMPlTYJKrÄ Kv· UJPf IgtJ~j TJr ßmKv, TotxÄ˙Jj S V´JoLe YJKyhJ xOKÓ TJr IgtJ~Pj ßmKv yPòÇ TíwPTr \jq 10 aJTJr IqJTJC≤ ßUJuJr xMPpJV rP~PZ ßTJj mqJÄPT, xrTJPrr xJoJK\T KjrJk•J TotxNKYPf TJPhr IgtJ~j yPò KxÄynJV? xJr, KcP\u @ohJKjr \jq FuKx ßUJuJ yPò ßTJgJ~? TJrJ xrTJrPT Ee KhPò? xrTJPrr ßas\JKr hJK~fô kJuj TPr TJrJ? FUjS ßxmJ UJPfr KxÄynJV IÄvV´ye TJPhr? xmA xrTJKr mqJÄTÇ FA xrTJKr mqJÄT ßmxrTJKr UJPf ßZPz KhPu CKuäKUf hJK~fô KT ßmxrTJKr mqJÄT kJuj TrPm? ßoJPaA jJÇ TJre FUJPj oMjJlJ uJPnr x÷JmjJ ãLeÇ FUjS ãáhs S oJ^JKr Kv· UJPf (FxFoA) IgtJ~Pj xrTJKr mqJÄPTr ImhJj xPmtJóÇ fJrkrS @orJ muKZ jJ xrTJKr mqJÄPTr hMjtLKf, uMakJa, \JKu~JKfPT k´vs~ KhPf yPmÇ k´vs~ ßkP~PZ mPuA yuoJPTtr nNKo cJTJKf ZJzJS FPTr kr FT mqJÄT ßTPuïJKr yPf ßkPrPZÇ Fr k´KfTJPrr \jqA @orJ mPuKZ, xrTJKr mqJÄPTr Skr FTKhPT mJÄuJPhv mqJÄT FmÄ IjqKhPT Igt oπeJuP~r mqJÄKTÄ KmnJPVr FA KÆoMUL k´JKfÔJKjT Kj~πe mº TrPf yPmÇ xrTJKr mqJÄPTr Kj~πe FmÄ Fr Skr j\rhJKrr vfnJV hJK~fô mJÄuJPhv mqJÄTPT KhPf yPmÇ FPT huL~TreoMÜ rJUPf yPmÇ rJ\QjKfT @jMVfq KmYJPr TotTftJ S kwth xhxq KjP~JV mº TrPf yPmÇ ßpaJ xm @oPuA yP~ @xPZÇ rJ\QjKfT iJºJmJK\ j~, rJ\QjKfT KcKnPc¥ mμj j~, pJrJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr ßYfjJ~ CöLKmf FmÄ KmvõJxL IgtjLKf S mqJÄKTÄP~ hã fJPhrA khJ~j KhPf yPm xrTJKr mqJÄT kKrYJujJ~Ç KT∂á fJA mPu oJgJ mqgJ yPu oJgJKa ßTPa ßluJ j~Ç fJPT KjrJo~ TrJA yPm hJK~fôÇ xrTJKr mqJÄT ßmxrTJKr TPr ßluPuA xmt ßrJPVr oPyRwi kJS~J pJPm jJÇ ßmxrTJKr mqJÄPTr xLoJm≠fJ ßoPj KjPf yPmÇ xJoKÓT IgtjLKfr IgtJ~Pj, fJr VKfo~fJ @j~Pj, fJr èKefT mu~ xOKÓPf FmÄ ßxmJ hJPj ßmxrTJKr mqJÄT FUjS mÉ ßkZPj rP~PZÇ hMjtLKf FUJPjS yPò FmÄ @PZÇ FUjS IKf oMjJlJ ßmxrTJKr mqJÄPTr k´iJj YJKuTJvKÜÇ xMfrJÄ fJr IgtJ~j S oMjJlJ ßuJPnr KhPTA fJKzfÇ xrTJKr mqJÄT ßmxrTJKr UJPf ßZPz ßh~Jr FA k´˜Jm ßTj? hMÓ ßuJPTrJ mPuj, IùJf TJPuJ aJTJr oJKuT mJÄuJPhPv FUj k´Yrá Ç vf mJP\aL~ xMPpJV KhPuS fJrJ TJPuJ aJTJ xJhJ TrPZj jJ @˙Jr InJPmÇ ßTJgJ~ KmKjP~JV TrPmj ßxaJS FTaJ k´vúÇ fJrJA jJKT Fxm k´˜JPmr ßkZPj xKâ~Ç FrJA jJKT xrTJKr mqJÄT ßmxrTJKr UJPf ßZPz ßh~Jr F \JfL~ k´˜Jm TrJPòÇ \JKj jJ, Fr xfqfJ TfaáTáÇ FToJ© oyJj xOKÓTftJ FmÄ pJrJ FA k´˜Jm TrPZj fJrJA muPf kJrPmjÇ TJPT KmvõJx TrmÇ @\ pJPT ßvõf Êà nJKm, TJu ßhKU fJr Knjú KY©Ç Knjú ßYyJrJÇ KxÄynJV ßãP©A ÈxffJ' yPuJ xMPpJV jJ gJTJr TJreÇ KTZM jJ ßkPuA ßhsJyLÇ ßkPuA KoC KoCÇ TJPT KmvõJx TrmÇ TJr ßTJgJ~ xÄPpJV, ßTJgJ~ TJr KuÄT fJ ßT \JPjÇ TJrS Skr @˙J @r kMPrJkMKr rJUPf kJrKZ TAÇ TKm xMTJP∂r nJwJ~È\oTJPuJ YJozJ~ pJrJ KjP\Phr ßdPT rJPU, KmkPh kzPu pJrJ cJPT fJPhr ßYP~ To YaThJr KmwJÜ IjMYrPhrÇ' yJrJij VJñMuL ” IgtQjKfT KmPväwT S xJÄmJKhT (TífùfJ-QhKjT xÄmJh)

p Page 33

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Special Special SPECIAL offers OFFER Umra

Hajj-2012 Dhaka RTN offer Package) £250(Fullinc. +tax £2650 £440 tax Subjectto to availability availability subject Terms & Conditions apply terms & conditions apply

xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr xyPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 IJorJ 1999xJu xJu ßgPT ßgPTIJkjJPhrPT IJkjJPhr ßxmJ IJxKZ ßxmJ~KhP~ KjP~JKfÇ

asJPnu Kx\j asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


k´mº-Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 p Page 34

áQvU gyáL eo K_v Av m g gvmyg Avj≠vni gvj Avj≠vn'q wbáQ - K_vUv gáb AváQ cvVK! ÜmB Üh AvjZve Ünvámb bvág GKRb Ø^ivÛ™gwöê eájwQájb| GKwU wb:Æûvc wkÔ evevi ÜKváj ivØèvq möêvmxá`i ∏wjáZ wbnZ náqwQájv, Zvi c÷wZwμqvq Ggb GKwU Üeduvm göèe® KáiwQájb weGbwci AváMi Avgáji (2001 Ü_áK 2005) GB Ø^ivÛ™gwöê AvjZve| GB GK K_vi ÜKájsKvixi Rb® gwöêZ° Ü_áK mái `vovb wZwb| wgwWqv Ü_áK mviv Ü`áki weáeKevb gvbyáli weivMfvRb náq AvjZve Ünvámábi weaüØè ÜPnvivq gwöêáZ°i jvj gmb` Z®vM Kivi `Ñk® GLbI ÜPvL e‹ Kiáj á`wL| Gicái ÜmLváb Ø^ivÛ™gwöê wnmváe ÜhvM Ü`b áRbváij Gikvá`i AvweØãvi Kiv gvj whwb cái cvwÎ áLáq náq hvb weGbwc ÜmB evei| ÜZvZv cvwLi gáZv Kái K_v eáj whwb wgwWqvi nvwmi cvŒ náqwQájb| K_vq K_vq ejáZb, Gfwiw_s BR Bb Av¤viKáõU™vj! Pzáj ÜRj Avi BsáiwR GKámáõU evsjv K_v ejv evei GLb wigvá¤i ev`vg ÜLáq ÜKvb GKámáõU K_v eájb ÜmUvI GKmgq wgwWqváZ Avmáe, Ühgb GámwQájv el©xqvb ÜbZv Av„yj Rjxáji, ákL cwieváii kxl© ÜbZv ÜkL Ümwjági| gwöêá`i imáeva wbáq AábK gRvi gRvi K_v Pvjy AváQ| AváMi gwöêá`i Ühgb Av„ym mvgv` AvRv`, wØûKvi ˚gvqÅb ikx` ÜPäayix,

A_©gwöê mvBdzi ingvbá`i bvbv imáeváai NUbv GLbI weU mvsevw`Ká`i ØßÑwZK_vq Dæ°j| AábK AváM hLb AvIqvgx jxM 2000 mváj ∂gZv Qváo Ümw`b Uzñxcvovq wMáqwQájb ZZKvjxb ciivÛ™gwöê Av„ym mvgv` AvRv`| Avmvi mgq ÜdwiáZ DVvi AváMB Lei cvb ZZ°veavqK miKváii nváZ ∂gZv ÜQáo Ü`qv náqáQ| mvgv` AvRv` Zvr∂wYK MvwoáZ _vKv d¨®vM bvwgáq w`ájb| ádwiáZ DVáZ DVáZ Üdwi ÜQáo Ü`qv náéQ| mvgv` AvRvá`i wcGm Ü`äáo wMáq ádwi cywjkáK ejájb-mvgv` AvRvá`i Mvwo| ÔábB bvwK ÜmB cywjk Awdmvi Ggb ÜRváo m®vjyU w`ájv| GB NUbv mybvgMრGKw`b GK mfvq ejáZ wMáq eájwQájb, hLb cywjk m®vjy Kiájv ZLbB eySjvg á`ák GLbI MYZöê AváQ! mvgv` AvRv` c÷wZc∂ ivRbxwZwe`á`i Nváqj KiáZb PgrKvi me Dcgv e®envi Kái| RMbúv_cyáii Rbmfvq eájwQájb, ÜKvb Ümb? ÜMäwi Ümb? Rbmfvq DcwØíZ mevB eyáSwQájb GUv myiwƒZ Ümb| cwiwgZ imáeva gwöêá`i w`áZv Avjv`v Avmb| wmájUx GKámáõU A_©gwöê mvBdzi ingvábi KáZv K_vBáZv Dæ°j Avgvá`i ØßÑwZáZ| Záe B`vwbs gwöêá`i jvMvg Qvov K_vevZv© ixwZgáZv nvm®Ki ch©váq Páj ÜMáQ| hvi hv BéQv, Ühgb BéQv

RMr msmvái Ggb wKQy gvbyáli m‹vb cvIqv hvq, huviv wbáRá`i wbáq KLbI D`M÷xe nbwb| Avevi, cv`c÷`xáci Avájvq KLbI wbáRá`i AvájvwKZ Kivi myáhvM _vKv máÀ°I Avovj Kái ÜiáLáQb mewKQy Ü_áK| Ggb wbág©vn _vKv mevi Rb® m§¢e nq bv| weákl Kái ivRâbwZK Aveán huvá`i Üeáo IVv, Zuvá`i cá∂ wbfÖZ Rxeb KvUvábv GáKeváiB Am§¢e eájB gáb nq| Záe, wbZvöè mv`vgvUv Rxeáb huviv Af®Øè, ∂gZv Zuvá`i Ügvnfá i KviY náZ cvái bv KLbI| GgbB GK AvovjPvix gvbyl ÜkL Üinvbv| AvR Zuvi Rößw`b| 1956 mváji GBw`áb Uzw cvovq RößM÷nY Káib e e‹z ÜkL gywReyi ingvb I e gvZv dwRjvZzbábmv gywRáei KwbÙ Kb®v ÜkL Üinvbv| àKákvi-DÀxY© eqám nvwiáqáQb gv-evev, fvBá`i| nvwiáqáQb Ø^á`áki Avk÷q| Ü`ák Ü`ák NyáiáQb—MÑnnxb, Avk÷qnxb cwiáeák| wbivcÀv wbwZ wQj bv ÜKv_vI| wQj bv wbwZ Rxeb hvcábi wbqZv| jovB KiáZ náqáQ `vwiá`™®i má | DcvR©ábi Rb® wbáRáK wbhy≥ KiáZ náqáQ bvbv KváR| wKöë ÜKvábvw`b ÜfáO cáobwb wZwb| eoáevb ÜkL nvwmbv GámáQb ivRbxwZáZ| AvIqvgx jxáMi gáZv HwZn®evnx `áji ÜbZÖZ° Zzáj wbáqáQb wbáRi nváZ| ÜkL Üinvbv KLbI ivRbxwZáZ mvwgj nIqvi K_v fváebwb|

ÜZgb eáj hváéQb| mvMi-iÄwbi nZ®vi ci wZwb 72 NõUvi AvwÎágUvg hLb Ücwiáq hvq ZLb mviv Ü`kevmxi KváQ wgá_®ev`x wnmváe cwiwPwZ cvb eZ©gvb Ø^ivÛ™gwöê| wjgábi cñyáZ°i Rb® `vqx c÷vmvkwbK KZ©vá`i evPváZ Zvi wbj©æ° fÇwgKv weáeKevbá`i KváQ Kvájv ZvwjKvfy≥ náq hvb wZwb wPiw`ábi Rb®| j¤áb Gám

GKavc GwMáq mvMi iÄwb m§ûáK© Üeduvm göèe® Kái wgwWqvi `ÑwÛ AvKl©Y Kivi ci Avgiv wPábwQjvg ZváK, gybúyRvb mywdqvb| Üeduvm göèe® Kiáj wgwWqv ÜdvKvm cvIqv hvq Üek! wbe©vPbx GjvKvi evBái mviv Ü`áki gvbyl wPbáZ cvái Üeduvm göèe® KiáZ cviáj| mvMiiÄwb m§ûáK© Üedvm göèe® bv Kiáj gybúyRvb bvág áh GKRb c÷wZgwöê

Avkivdx, RvZxq msmá` ád¨vi ÜcájB RvwZi RbK eñe‹z ÜkL gywReáK bMúfváe AmshZ AvμgY Kái Avi wRqvDi ingvbáK cyRv Kái ixwZgáZv ZviKv eáb ÜMáQb| UKákváZ UvbvUvwb Páj Gá`iáK wbáq| KviY háZv Üewk SMováU ZáZv Üewk cvewjK ccyjvwiwU! mvnvivi gáZvB `yal© Ø^ivÛ™ c÷wZgwöê UzKz| ivRkvnx

gwöêiv me nvev nvmgZ! GK hy◊civaxá`i wePvi Qvov Avi ÜKvb K_vB eájbwb| Avgvi GK mvsevw`K e‹z ÜUwjwfkb wbDáR mv∂vrKvi ábqvi GáöèRvg Kiáj ZváK ejv nq c÷kú mvewgU Kivi

iáqáQb ÜmUvB ev RvbZvg wKfváe! ÜmB Üfvjvi GK msm` m`m® ÜMvjvg gvIjv iwb ivZvivwZ ZviKv náq ÜMájb Aveyj Ünvámábi gwöêZ° cvIqvi ÜRvKm eáj, RvZxq

wek¶we`®vjáqi Üc÷vWv± gywRe ÜKvU cáo áhfváe gvØèvbx ÛvBáj K_v eájb, gáb cáo hvq fviáZi ewb©j ivRâbwZK PwiŒ wenvi Ü_áK DáV Avmv mváeK Üijgwöê

Rb®| ÜmLváb Ü_áK gvŒ 3wU c÷kú evQvB Kái mv∂vrKvi w`áZ ivwR Ünvb mvnviv| mvnviv LvZzb ixwZgáZv bvK-gyL wLwPáq Avñyj bvwPáq ÜUwjwfkb wbDáR hv eájb Zv GKevi AwWI wgDU Kái Ü`Láeb| wek¶vm Káib gRv cváeb! gb welbúZvq ÜQáq ÜMáj GwU GKwU fvájv Alya! mvnvivi cái AváiK AL®vZ c÷wZgwöê mvnviváK Qvwoáq Aváiv

cvwU©i bvwRDi ingvb gƒyi eLváU ÜQáj e®vwiÛvi Avõ`vwje cv_© GKw`b msmá` miKváii ákqvi ÜKájsKvixi weiÄá◊ 15 wgwbáUi R°vjvgqx e≥áe® ÜiáL ixwZgáZv RvZxq ZviKvq cwiYZ náq ÜMájb! A_P GB ÜQáji e®viÛvix covi mgq j¤áb Üecáivqv AwbqwöêZ Pjvádivi Qwe GLbI ÜdBmeyK Avi wewfbú evsjv e≠áM Ükvfv cváéQ| weGbwci cvwcqv

jvjy c÷mv` hv`áei K_v| Záe UzKz hv`áei gvØèvbx ÛvBj wcK KiáZ ÜcáiáQb, ÜcáiáQb K_v ejvi aib, PzjI mv`v KáiáQb jvjy ÛvBáj Záe cváibwb hv`áei gáZv K®vwikg®vwUK wjWvi náZ| Avgvá`i wmájáUi A_©gwöê mevBáK Qvwoáq ÜMáQb K_v ejvi cvi`k©xZvq| hv-Zv eájb hváéQZvB fváe| nvámb Ôay ÜevKvivági gáZv| Ükqvi

wKöë Übcá_® eoáevbáK me aiáYi mnáhvwMZv KáiáQb| ÜkL nvwmbv hLb AvIqvgx jxáMi `vwqZ° wbáq Ü`ák wdái Avámb, ZLb Zuvi `yB möèvb Rq I cyZzáji `vwqZ° wbáqwQájb ÜkL Üinvbv| RvwZi RbáKi Kb®v wZwb| wKöë RxebUv Zuvi Rb® mnR nqwb| Rxeábi AábKUv c_ ixwZgáZv jovB KáiB KvUváZ náháQ

wbfÖZPvix GK Abb® bvix ÜkL Üinvbv Gg. bRviÄj Bmjvg

ZuváK| evsjvá`ák Ühw`b wek¶ BwZnvámi KjºRbK Aa®vqwU iwPZ nájv, Ümw`b ÜkL Üinvbv wQájb e™vámjm knái| Zvici

Ü_áKB ÜZv ÔiÄ GK AwbwZ Rxeb| w`wj≠ náq j¤áb Øívqx evm| ÜmLvábB weáq| ÜmLváb möèvbá`i eo KáiáQb| AvR Zuviv wbáRá`i RvqMváZ c÷wZwÙZ| 2001 mváji 11 RyjvB ZrKvjxb gwöêmfvi àeVáKi wm◊váöè avbgw¤ AvevwmK GjvKvi 6 b§^i moáKi 21 b§^i ÜnvwÏsáqi GK weNvi GKwU cwiZ®≥ evwo c÷ZxKx gÅáj® ÜkL Üinvbvi KváQ wewμ `wjj m§ûv`b I ÜiwRᘙkb Kiv nq| evwowU Zuvi bvág bvgRvwiI Kiv náqwQj| wKöë 200ÜKvwU UvKv gÅáj®i evwowU miKváii KváQ wdwiáq w`áqáQb MZ 10gvP© 2012| AváMB ejv náqáQ, ÜkL ÜinvbváK KLbI ÜKvábv ivRâbwZK Kg©Kvá Ü`Lv hvq bv| wZwb memgq _váKb Übcá_®| ÜkL nvwmbváK hLb weMZ ZÀ°veavqK miKváii Avgáj

V´ J o mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr k´Tíf ˝Jh KjPf V´Jo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ FZJzJS k´KfKhj xºqJ~ gJTPZ YJjJ, KkÅ~J\M, ßoJVuJA AfqJKhÇ

ÜM÷flvi Kiv nq, ZLbI wZwb AvIqvgx jxM ÜbZvá`i má Ühgb Zuvi gyw≥i e®vcvái K_v eájáQb, ÜZgwb c÷evmx e e‹zi Abymvixá`i má I wbqwgZ ÜhvMváhvM ÜiáLáQb| ÜkL Üinvbvi ivRâbwZK máPbZvi cwiPq Ügáj 1979 mvájB| Üm eQiB AvöèR©vwZK A áb e e‹z nZ®vKvá i wePvi `vwe Kiv nq| H eQi 10 Üg me©BDáivwcqvb evKkváji má§ßjáb ÜkL nvwmbvi c÷wZwbwa wnámáe DcwØíZ wQájb ÜkL Üinvbv| H má§ßjábi c÷avb AwZw_ ÜkL nvwmbvi AbycwØíwZáZ Zuvi cvVvábv evYx cvV Káib ÜkL Üinvbv| Zuvi cá∂ e≥e®I iváLb wZwb| GUvB wQj ÜKvb ivRâbwZK mgváeák ÜkL Üinvbvi c÷_g e≥e® ivLv| AvöèR©vwZK GB má§ßjábi gva®ág wek¶evmxi KváQ wZwbB me©c÷_g cuPvÀáii KjsKRbK I AgvbweK

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr . ˝Jh Kjj..

gváK©áUi ÜKájsKvixi ci wZwb eájwQájb, ÜUvUvwj ivwek! ámB Ükqvi gváK©áUi Zvj Ü`áL eájwQájb, Ükqvi gváK©U `yÛz! Aveyj Ünvámábi kqZvwb mn® KiáZ bv Ücái eájwQájb Aveyj BR WvDb! njgvK© ÜKájsKvwii 4 nvRvi ÜKvwUi AvZúmvZáK miKváii Rb® eo NUbv bq eáj göèe® Kái Üduám wMáq msmá` ÜZvdváqj Xjv ÜLáq me©ákl wbáRáKB Ü`vliÉc Kái Aveváiv eájáQb, AvwgB me báÛi áMvov| AvgváK gvc Kái w`b| cáii w`b mvsevw`Ká`i eájáQb, Avgvi K_v ejv eviY! gv_vq KvR bv Kiáj Ggwc-gwöê nevi wK `iKvi? gvj gywnZ wbáRáK Aveváiv wmájáUi c÷v_©x wnmváe ÜNvlYv w`áqáQb AvMá˜i c÷_g mflván| wZwb gwöê náq Avi hvB ÜnvK wmájáUi Dbúqábi ÜPáq, Ü`áki Dbúqábi ÜPáq eo fÅwgKv ivLáQb Avgvá`i weábv`b w`áZ! cvVKá`i gáb AváQ nvmgZ bvági GK AwfábZvi K_v| ÜgvUv ÜmvUv nvmgZ evsjv wmábgvq ÜevKv ÜRvKváii fÅwgKvq Awfbq Kái Avgvá`i GõUviáUBb KiáZv eáj Zvi bvg náq ÜMájv nvev nvmgZ| nvmgZ gviv ÜMáQb AábKw`b nq| ÜbB áKäZzK mg™vU w`j`vi| ZváZ wK náqáQ? Avgvá`i iáqáQb wekvj gwöêmfv, GáKKRb GáKKUv nvmgZ| GáZv nvmgáZi fxáo ÜkL nvwmbvi Bkvivq ÜhvM w`áqáQb Aváiv 7 Rb nvmgZ| Ü`Lv hvK miKváii coöè Üejvq cyivb cvMáji AvLovq bZzb cvMjá`i bZzb K_v Avgvá`i KáZvUzKz nvmváZ cvái, nvev nvmgáZi gáZv! Av m g gvmyg t mvsevw`K

nZ®vKvá¤i wePváii `vwe ÜZvájb| Ümw`b BDáiváci wewfbú Ü`áki ivÛ™c÷avb, RvwZmsáNi gnvmwPe, RvwZmsáNi wnDg®vb ivBUm Kwgkábi ÜPqvig®vb, AvágwiKvi KsáM÷m-Gi wnDg®vb ivBUm KwgwUi ÜPqvig®vb, A®vgábw˜ BõUvib®vkbváji ÜPqvig®vbmn wewfbú AvöèRv© wZK gvbevwaKvi msMVábi c÷avbá`i KváQ e e‹z I RvZxq Pvi ÜbZvi nZ®vi wePváii c÷ákú evsjvá`k miKváii Dci Pvc mÑwÛ Kivi Abyáiva RvwbáqwQájb wZwb| cuPvÀáii àckvwPK nZ®vKv m§ûáK© KvbúvRwoZ Ká… ÜkL Üinvbvi AváeMNY e≥e® Üm AbyÙváb GK ¸`qwe`viK cwiáek mÑwÛ KáiwQj| njfwZ© c÷evmx evOvwj bvix-cyiÄl Ges weá`kx ivRbxwZwe`, cvj©vágõU m`m® I mvsevw`K wcbcZb bxieZvq Zuvi e≥e® Ükvább| AbyÙváb DcwØíZ AábáKi KvQ Ü_áK Rvbv hvq, Zuvi e≥e® DcØívcbvq AábáKi ÜPvLB Ak™ÄmRj náq IáV| GfváeB wbfÖáZ Übcá_® Ü_áK wZwb Ü`k I RvwZi Kj®váY wbáRáK wbáqvwRZ ÜiáLáQb| KLbI cv`c÷`xáci Avájvq AvmáZ Pvbwb| Ü`k I RvwZi Kj®váY wbáqvwRZ GB wbfÖZPvix Kj®vYgqx bvixi Rößw`áb ZuváK mk÷◊ ÔáféQv| `xN©vqy Ünvb wZwb| Gg. bRviÄj Bmjvg t Aw˜™qv c÷evmx ÜjLK, gvbevwaKviKg©x I mvsevw`K

KmP~, VJP~-yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßk´xTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßk´x TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


KmùJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

PURBANI TRAVEL Worldwide Ltd kNmtJjL asJPnu S~JfltS~JAc Ku:

ßaTSP~ KmKâ yPm Wirral, Heswall FuJTJ~ ImK˙f AK¥~Jj ßaTSP~ KmKâ yPmÇ CkPr gJTJr \jq 3Ka ßmcrΔo, mJgrΔo S KTPYj rP~PZÇ 15 mZPrr Ku\ rP~PZÇ ßaTSP~Pf IJmJr jfáj TPr TJ\ TrJ yP~PZÇ ßr≤ mZPr 13 yJ\Jr kJC¥Ç oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ mqmxJ nJuÇ x¬JPy 2 yJ\Jr 5 vf kJC¥ Fr CkPr mqmxJ y~Ç

ßp ßTJj ßhPv ÃoPer \jq To hJPo F~Jr KaPTPar \jq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TrΔj Now Our Services Ó Air Tickets Ó Cargo Ó Umrah Visa/ Hotel Ó Bangla / British Passport Service

6 Heneage Street, London, E1 5LJ

Mob: 07723 381 108 Email: purbanitvl@yahoo.co.uk

p Page 35

Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV TrΔj

we have moved from 10 to 6 Heneage Street

Ko. IJmJm Ko~J

07927 115 432

We do any Airlines Ticket

Tel: 0207 375 1774

74582

Group discount available

39-42

RAUF & CO Chartered Certified Accounts Established in1976 We are one of the oldest established accountancy firms. Our qualified and experienced partners M.A. Rauf, B.com. ACPA & Monir Ahmed B.com. FCCA, Promising better and Quality services.

OUR SERVICES INCLUDE :

Accounts for Ltd. companies Small Business Like : l Restaurants l General self - employed, l Minicab drivers l Plumbers l Builders & Others PAYE l VAT l Payslips l Formation of companies Advice on l Business management l Deal with the PAYE & VAT l Tax investigations.

T8I2.I2Ý8W™

Please contact : RAUF & CO . ESTD.1976 6,Heneage Street, Banglatown,London E1 5JL

Tel : 020 7247 5721, Fax : 020 7377 9471

Join In Yogahome AP~JVJPyJPo ßpJV Khj

xM˙q, xmu, xMªr, TojL~ gJTPf, KjP\r m~xaJPT iPr rJUPf, yJuTJ-kJfuJ x\Lm oj S vrLPrr ßoh ToJPf, Kj~Kof xYu S mqgJßmhjJ hNr TrPf yPu AP~JVJr hrTJrÇ

hã AP~JVJ KvãPTr f•ôJmiJPj k´Kf ßxvj 1 W≤J TPr oJPx 4 WμJ k´Kvãe k´KvãPer xo~ ” k´Kf x¬JPyr ÊâmJr KmTJu 6:30 ßgPT 7:30aJ kpt∂ oJKxT k´Kvãe Kl” oJ© 15 kJC¥

Classes at: Montefiore Centre oK≤ KlCKr ßx≤Jr IJV´yLrJ ßpJVJPpJV TÀj

Mobile: 0795 738 2021, 07533 342 535.

. Tel: 0207 247 6100

ß\FoK\ TJPVtJ xJKntx AIR CARGO & TRAVELS LTD

Special cargo rates for Sylhet, Dhaka, Chittagong & Other Cities

Office to Office Rate from 45 kg £3.50 per kg Airport to Airport 20+ £3 per kg

KmoJj S ACjJAPac Fr Affiliated Agent IKfKrÜ uJPV\ xoJiJPj IJorJA FToJ© F~Jr TJPVtJÇ IJorJA FToJ© k´KfÔJj pJrJ Kj\˝ k´KfKjKir oJiqPo u¥j yPf ßpPTJj oJuJoJu dJTJ, Y¢V´Jo S KxPuaxy mJÄuJPhPvr ßpPTJj ß\uJxoNPy ßk´rPe xãoÇ IJorJ kOKgmLr ßp ßTJj V∂Pmq ßp ßTJj oJuJoJu kJbJPf xãoÇ fáujJoNuT To UrPY, Kmvõ˜fJ~ IJoJPhr Ckr Kjntr TrPf kJPrjÇ

PTJ IKctPjar : KxK¨Tár ryoJj Kj^tr

074 15 88 66 35 or 074320 061 005, 07578 676 505

k´Kf mOy¸KfmJr TîJPx nKft S AP~JVJ KvãPTr xJPg ßpJVJPpJV TrJ pJPm \jof IKlPx 1 aJ - 4 aJ kpt∂

Sylhet Office Cargo Management 7 Overseas Centre Zinda Bazar, Sylhet Tel: 719014, Mob: 01711 831 922

London Office 8 Fordham Street, London E1 1Hs Tel: 020 7247 7770, Fax: 020 7377 0317 E-mail: info@jmgcargoandtravel.com www.jmgcargoandtravel.com


IJ∂\tJKfT

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 36

AxuJo S rJxMu KmPÆKw jqJÑJr\jT YuKó©

Kmvõ\MPz IJPªJuj S xoJPuJYjJ \jof PcÛ KrPkJat : pMÜrJPÓs KjKotf ÈAPjJPx¿ Im oMxKuox' jJPor AxuJoKmPÆwL FTKa YuKóP©r k´KfmJPh KmPãJPnr ^z CPbPZ oMxKuo KmPvõÇ FA ZKmPf AxuJoPT FTKa KogqJ iot FmÄ oyJjmL (xJ:)ßT jJrL KjKkzT KyPxPm ßhUJPjJ yP~PZÇ FA ZKmr KTîkx ACKaCPm ZKzP~ kzPu Kmvõ oMxKuoPhr oPiq fLms k´KfKâ~J ßhUJ pJ~Ç FrA iJrJmJKyTfJ~ Vf ÊâmJr KfCKjKx~J S xMhJPjr oJKTtj hNfJmJPx yJouJr WajJ~ kÅJY\j Kjyf y~Ç Fr @PV KuKm~J~ pMÜrJPÓsr FT TjxMqPuPa yJouJ~ k´Je yJrJj rJÓshf N ß\ KâPˆJlJr KˆPnjxÇ FrA kKrPk´KãPf hNfJmJPxr KjrJk•J~ pMÜrJÓs ßoKrj ßxjJ kJbJPf YJAPu xMhJj fJ jJTY TPr KhP~PZÇ UJftMo \JKjP~PZ, TNaQjKfT KovjèPuJr KjrJk•J KjKÁf TrJr xJogtq xMhJPjr @PZÇ APjJPx¿ Im oMxKuoPxr KjªJ~ oMxKuo ßhvèPuJr kJvJkJKv \JotJKj, KmsPaj, l∑J¿, ßmuK\~Jo, IPˆsKu~Jr oPfJ ßhvèPuJPfS KmPãJn yP~PZÇ FA AxNqPf KmPvõr KmKnjú ˙JPjr UmrèPuJ fáPu irJ yuÇ oMxKuo KmPvõr kKÁoJ hNfJmJxèPuJPf Có xfTtfJ \JKr AxuJo iotPT ImoJjjJ TPr KjKotf YuKó© KjP~ xOÓ fLms CP•\jJ S xKyÄxfJr kKrPk´KãPf oMxKuo KmPvõr kKÁoJ hNfmJxèPuJPf Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr Có xfTtJm˙J \JKr TrJ yP~PZÇ SA YuKóP©r ß\Pr TP~TKhj iPr YuJ oJKTtjKmPrJiL xKyÄxfJr kr pMÜrJÓs xmJAPT xfTt gJTJr @øJj \JjJ~Ç Vf ßrJmmJr YuKó©Ka KjP~ kKÁPo u¥j ßgPT ÊÀ TPr kMPm uJPyJr kpt∂ KmPãJn ImqJyf KZuÇ oMxKuo KmPvõr kKÁoJ TNaQjKfT KovjèPuJPf Yro C“T£J KmrJ\ TrPZÇ pMÜrJÓsPT IjMxre TPr \JotJKjS xMhJj ßgPT KTZM hNfJmJxTotLPT k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ CP•K\f KmPãJnTJrLrJ Vf 14 ßxP¡’r ÊâmJr hNfmJxKa fZjZ TPr @èj iKrP~ KhP~KZuÇ oJKTtj hNfJmJPxr KjrJk•J ß\JrhJr TrJr \jq ßoKrj ßxjJ kJbJPjJr mqJkJPr pMÜrJPÓsr IjMPrJi k´fqJUqJj TPr xMhJjÇ krKhj vKjmJr hNfJmJPxr \jq IkKryJpt j~ Foj TotL S fJPhr kKrmmJPrr xhxqPhr xMhJj ßZPz YPu @xJr KjPhtv ßh~ pMÜrJÓsÇ KfCPjKx~J hNfJmJx ßgPTS IkKryJpt j~ Foj TotLPhr k´fqJyJr TPr ßj~ pMÜrJÓsÇ FZJzJ jJVKrTPhr KfCPjKx~Jr rJ\iJjL KfCKjx ZJzJrS krJovt ßh~Ç Vf ÊâmJr pMÜrJPÓsr KfCKjx hNfJmJPxS yJouJ y~Ç FKhPT KuKm~Jr \JfL~ kKrwPhr k´iJj \JKjP~PZj, ßmjVJK\Pf oJKTtj TjxMqPua nmPj yJouJr WajJKa KZu kKrTK·fÇ ÈuãqK˙r TPrA FTKa ßVJÔL' TjxMqPua nmPj yJouJ YJKuP~PZ mPu oPj TrPZj KfKjÇ yJouJTJrLrJ A≤JrPjPa ßkJˆ TrJ KmfKTtf YuKóP©r TJrPe ãá… ˝f”°Nft yJouJTJrL KZu jJ mPu KfKj \JjJjÇ Vf 4 ßxP¡’r oñumJr ßmjVJK\r SA yJouJ~ KuKm~J~ KjpMÜ rJÓshNfxy pMÜrJPÓsr 4 jJVKrT Kjyf yjÇ Vf ßrJmmJr u¥Pjr pMÜrJÓs hNfJmJPxr xJoPj k´J~ 350 \j ßuJPTr FT xoJPmv ßgPT KmfKTtf YuKó©Kar k´KfmJPh ßxäJVJj ßh~J y~Ç fárPÛr rJ\iJjL @ïJrJ~ hNfmJPxr xJoPj pMÜrJPÓsr kfJTJ ßkJzJPjJ y~Ç kJKT˜JPjr k´J~ xmèPuJ vyPr YuKó© KjP~ ãá… ßuJT\j KmPãJn xoJPmv TPrÇ kJKT˜JPjr yJ~hsJmJPh k´KfmJhTJrLPhr uãq TPr IùJf ßuJT\j èKumwte TrPu FT\j Kjyf y~Ç TrJKYPf k´J~ FT yJ\Jr k´KfmJhTJrLr FTKa KmPãJn KoKZu pMÜrJPÓsr

TjxMqPuPar KhPT FKVP~ pJS~Jr ßYÓJTJPu kMKuv mJiJ ßh~Ç FUJPj kMKuPvr xPñ xÄWPwt 5 \j @yf y~ mPu kMKuv \JKjP~PZÇ ßumJjPjr Kv~J rJ\QjKfT ßVJÔL Ky\mMuäJyr k´iJj yJxJj jJxrJuäJy ‰mÀPf k´KfmJh xoJPmPvr cJT KhP~PZjÇ x¬JPyr ßvw KhPT YuKó©Kar k´KfmJPh kMPrJ ßumJjj\MPz KmPãJn-xoJPmv TrJ yPm mPu \JKjP~PZ ßVJÔLKaÇ YuKó©Ka pMÜrJPÓsr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr kKrT·jJ IjMpJ~L ‰fKr TrJ yP~PZ mPu IKnPpJV TPrj jJxrJuäJyÇ pMÜrJPÓsr TNajLKfTPhr xMhJj S KfCKjKx~J ZJzJr KjPhtv xMhJj S KfCKjKx~J~ Im˙JjTJrL IKfèÀfôkNet j~ Foj

k´PpJ\PTr oJgJr oNuq FT ßTJKa ÀKk oMxKuo KmPvõ mqJkT k´KfKâ~J xOKÓTJrL YuKó© ÈAPjJPx¿ Im oMxKuox' Fr k´PpJ\T jJPTRuJ mqJPxKu jJPTRuJPT (55) K\ùJxJmJh TPrPZ pMÜrJÓs TftkO ãÇ vKjmJr TqJKuPlJKjt~Jr ux IqJP†Pux vyPrr ßvKrPlr hlfPr fJPT K\ùJxJmJh TPrj oJKTtj @Aj TotTftJrJÇ pMÜrJÓs xrTJr 14 ßxP¡’r ÊâmJr \JKjP~KZu, YuKó©Kar k´PpJ\T jJPTRuJ TJrVJr ßgPT ßp vPft oMKÜ ßkP~PZj fJ u–Wj TrJ yP~PZ KTjJ fJ fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ FKhPT, pMÜrJPÓsr ßTªsL~ ßVJP~ªJ xÄ˙J ßlcJPru mMqPrJ Im AjPnKˆPVvj (FlKm@A) FA k´gomJPrr oPfJ KmfKTtf FA KjotJfJr ZKm k´TJv TPrPZ, ßxA xPñ YuKó©Kar IKnPj©L @júJ èK\tr (21) ZKmSÇ

oJKTtj TNajLKfT S fÅJPhr kKrmJrPT hNfJmJx ZJzJr KjPhtv KhP~PZ pMÜrJÓsÇ ßhv hMKaPf pMÜrJPÓsr jJVKrTPhr ÃoPer KmwP~S xfTt TrJ yP~PZÇ KoxPrr k´iJjoπL KyvJo TJKªu mPuPZj, AxuJoPT pJrJ ÈIkoJj' TrPZ, fJPhr gJoJPf pMÜrJÓsPT x÷m xm mqm˙J KjPf yPmÇ oyJjmL (xJ.)-Fr IkoJj mrhJvf TrJ yPm jJÇ kJvJkJKv vJK∂kNet KmPãJnPT xKyÄxfJr kptJP~ KjP~ pJS~Jr IKiTJrS TJPrJ ßjA mPu o∂mq TPrj KfKjÇ mJrJT SmJoJr KmÀP≠ oJouJ TrPf kJPr ArJj y\rf oMyJÿhPT (xJ.) Kmhs‡k TPr ImoJjjJTr YuKó© KjotJPer xPñ \Kzf gJTJr IKnPpJPV pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr KmÀP≠ oJouJ TrPf kJPr ArJjÇ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr ArJPjr xJÄÛíKfT KmkämKmw~T xPmtJó kKrwPhr Ck-k´iJj \JS~Jh ßoJyJÿJKh FA AKñf KhP~PZjÇ \JS~Jh mPuPZj, Èiot KmvõJPxr k´Kf xÿJj k´hvtjxÄâJ∂ @∂\tJKfT TjPnjvPjr 18 S 27 j’r iJrJ u–Wj TrJr TJrPe SmJoJr KmÀP≠ oJouJ yPf kJPrÇ oJKTtj xrTJr SA TjPnjvPj xA TPrPZ FmÄ F TJrPe SA TjPnjvj ßoPj YuJr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ' AxuJo ImoJjjJr KmÀP≠ KmvõmqJkL KmPãJn TrJr TJrPe oMxuoJjPhr ijqmJh \JjJj KfKjÇ \JS~Jh @rS mPuj, ÈoMxuoJjrJ AxuJo ImoJjjJ TUPjJA ßoPj ßj~Kj FmÄ nKmwqPfS ßoPj ßjPm jJÇ KmPãJPnr kJvJkJKv @oJPhr CKYf @AKj mqm˙J ßj~JÇ @A@r@AKmÇ

jJPTRuJ xqJo mqJKxPu Z∞jJPoA IKiT kKrKYfÇ CV´KUsˆJjk∫L jJPTRuJr FaJA k´go YuKó©Ç Vf mZr TJrJVJr ßgPT oMKÜ kJS~Jr krA jJPTRuJ oMyJÿhPT (xJ.) iotPhsJyL @UqJ KhP~ YuKó© KjotJPer khPãk yJPf ßjj mPu \JjJ~ FlKm@AÇ ZKmr ßTªsL~ jJrL YKrP© IKnj~TJrL @júJ ßcAKu ßoAPur mrJf KhP~ mPuj, jJPTRuJ @oJr xPñ k´fJreJ TPrPZÇ ZKmKa ßp ßvw kpt∂ oMxKuo KmP≠wL yPm ßx xŒPTt @Ko ImVf KZuJo jJÇ KfKj mPuj, IKnjP~r @PV ßvw kpt∂ ZKmKar jJo ßc\Jat S~JKrSr mPuA @orJ \JjfJoÇ ßc\Jat S~JKrS~JPrr ßTªsL~ YKr© \P\tr ˘Lr nëKoTJ~ IKnj~ TPrKZ @KoÇ krmfLt xoP~ \P\tr jJoA ßp oMyJÿh yPm S ZKmKar jJo kKrmKftf yP~ APjJPx¿ Im oMxKuox TrJ yPm fJ @oJr \JjJ KZu jJÇ FKhPT oyJjmL y\rf oMyJÿhPT (x.) KjP~ ImoJjjJTr YuKó© ‰fKrr \jq KjotJfJr oJgJr \jq FT ßTJKa ÀKk kMrÛJr ßWJweJ TPrPZ kJKT˜JPjr AxuJok∫L xÄVbj \Ko~Pf AP•yJhMu CPuoJÇ xÄVbPjr UJAmJr-kJUfájPUJ~J k´PhPvr xnJkKf @mhMu @Tmr KY©JKu F kMrÛJr ßWJweJ TPrPZjÇ kJvJkJKv AxuJo ImoJjjJTr F YuKóP©r KmÀP≠ kJKT˜JPj k´Y§ KmPãJn ImqJyf rP~PZÇ FZJzJ, @PoKrTJ pKh F KxPjoJr KmÀP≠ KjPwiJùJ @PrJk jJ TPr fJyPu kJKT˜JPj KjpMÜ oJKTtj rJÓshNfPT mKyÏJr TrPf xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZ xÄVbjKaÇ SA KxPojJr KmÀP≠ kJKT˜JPjr KmKnjú iotL~ xÄVbj, xÄUqJuWM KUsˆJj xŒ´hJ~, mqmxJ~L S xMvLu xoJ\

FAcx PrJVLrJS mÅJYPf kJrPm! KjC A~Tt, 18 ßxP¡’r : oremqJKi FAcx ßgPT oJjMw mÅJYJr CkJ~ UMÅ\PZ IPjT Khj ßgPTAÇ FmJr F ßrJV KjrJoP~r xMUmr ßvJjJPuj \JotJKjr FT\j KYKT“xTÇ fÅJr hJKm, FAcPx @âJ∂ FT oJKTtj jJVKrT ߈o ßxu k´Kf˙JkPjr oJiqPo kÅJY mZr kr xM˙ yP~ CPbPZjÇ SA KYKT“xPTr jJo ßVPrJ yJaJrÇ KfKj \JotJKjr yJAPcumJVt ACKjnJKxtKar VPmwTÇ @r xM˙ yP~ SbJ SA oJKTtj jJVKrT yPuj KaPoJKg ßr msJCjÇ Vf mMimJr pMÜrJPÓsr S~JKvÄaj ACKjnJKxtKaPf K\jPgrJKk-Kmw~T FT xPÿuPj hM\jA CkK˙f yP~ FAcx KYKT“xJ~ F jfáj IiqJP~r TgJ \JjJPujÇ fPm FUPjJ F mqJkJPr xÄvP~ @PZj KYKT“xJKmùJjLPhr ßTC ßTCÇ pMÜrJPÓsr xJj l∑JK¿xPTJr IKimJxL KaPoJKg AKfoPiq kKrKYKf ßkP~PZj Èhq mJKutj ßkPv≤' jJPoÇ TJre, mJKutPj ÊÀ yP~KZu fÅJr FA @PuJKYf KYKT“xJÇ 1995 xJPu k´go FAY@AKn nJArJPx @âJ∂ yj msJCjÇ Frkr F ßgPT KjrJoP~ ÊÀ y~ Kj~Kof SwMi ßxmjÇ 2007 xJPu ßVPrJ yJaJPrr f•ôJmiJPj FT\j hJfJr rPÜr ߈o ßxu k´Kf˙Jkj TrJ y~ fÅJr vrLPrÇ ßˆo ßxu IK˙oöJxy vrLPrr KmKnjú IPñ gJPTÇ FrJ rPÜr KmKnjú ßTJPwr C“xÇ msJCj \JjJj, IP˘JkYJPrr oJiqPo ߈o ßxu k´Kf˙JkPjr kr KmVf kÅJY mZPr fÅJPT FAcPxr \jq ßTJPjJ SwMi ßxmj TrPf y~KjÇ Imvq FA pMVJ∂TJrL luJlu KjP~ FUPjJ KjKÁf yPf kJrPZj jJ KYKT“xJKmùJjLrJÇ F mZPrr ÊÀPf TqJKuPlJKjt~Jr KYKT“xPTrJ msJCPjr KaxMqPf FAY@AKn nJArJPxr CkK˙Kf vjJÜ TPrPZjÇ KT∂á yJaJPrr oPf, FKa ÊiMA ßrJVKar FTKa ImPvw oJ©Ç FKar ßTJPjJnJPmA jfájnJPm Km˜Jr yS~Jr xMPpJV ßjAÇ S~JKvÄaj ßkJˆÇ

k´KfmJh ImqJyf ßrPUPZÇ fJrJ muPZ, @PoKrTJ~ KjKotf F YuKó© oMxuoJjPhr iotL~ IjMnëKfPf @WJf KhP~PZ KmiJ~ Fr KjotJfJr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J KjPf yPm FmÄ KvVKVrA xJrJKmPvõ F YuKó© KjKw≠ TrPf yPmÇ kJKT˜JPjr KmPãJnTJrLrJ F KxPjoJ ‰fKrr KmwP~ @PoKrTJ S AÉKhmJhL AxrJAuPT hJ~L TPr mPuPZj, F hMKa ßhv AxuJPor KmÀP≠ wzpπ TrPZ FmÄ oMxuoJjPhr xπJxL KyPxPm KYK¤f TrJr IkPYÓJ YJuJPòÇ fJrJ TP~T hlJ oJKTtj S AxrJAKu kfJTJ~ @èjS KhP~PZÇ xÄpPor xLoJ jJ ZJzJPjJr krJovt ßxRKh V´qJ¥ oMlKfr A≤JrPjPa pMÜrJÓs ßgPT k´YJKrf AxuJoKmPrJiL KnKcSKYP©r k´KfmJPh pUj oiqk´JYqxy KmPvõr jJjJ ˙JPj KmPãJn YuPZ fUj xÄpPor xPñ k´KfmJh \JjJPjJr @øJj \JKjP~PZj ßxRKh V´qJ¥ oMlKf ßvU @mhMu @Kpp @u ßvUÇ ßxRKh @rPmr V´qJ¥ oMlKf ßvU @mhMu @Kpp @u ßvU mPuPZj, KnKcSKY©Kar k´KfmJh \JjJPf KVP~ oMxKuoPhr ImvqA xLoJ ZJKzP~ pJS~J CKYf yPm jJÇ FPf TPr ßxA KnKcSKY©Ka pJrJ ‰fKr TPrPZ fJPhr yLj˝JgtA kNre TrJ yPmÇ KnKcSKY©Kar KmÀP≠ vKjmJr KmsPaj, ßmuK\~Jo S IPˆsKu~J~ KmPãJn yP~PZÇ FKhPT F ZKmKa A≤JrPjPa k´YJPrr lPu KmPvõr jJjJ ßhPv ßp KmPãJPnr ^z CPbPZ, ßx WajJr pJPf kMjrJmOK• jJ y~ ßx\jq pMÜrJÓsPT k´P~J\jL~ mqm˙J V´yPer @øJj \JKjP~PZj KoxPrr k´iJjoπL KyvJo TKªuÇ KmKmKxPT TKªu mPuj, FKnKcSr oJiqPo uJU uJU oJjMwPT IkoJKef TrJ yP~PZÇ fPm KTZM WajJPT KfKj ÈxogtjPpJVq j~' mPuS CPuäU TPrPZjÇ KuKm~J~ oJKTtj TjxMqPuPa yJouJr WajJ~ ßV´lfJr 50 KuKm~Jr ßmjVJK\Pf Vf 4 ßxP¡’r oñumJr oJKTtj TjxMqPuPa xv˘ yJouJ S IKVúxÄPpJPVr WajJ~ F kpt∂ k´J~ 50 \jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ mPu \JKjP~PZj KumL~ \JfL~ TÄPV´Pxr k´iJj ßoJyJÿh @u-oJVJKrlÇ AxuJo iPotr jmL oMyJÿh (xJ.)-ßT mqñ TPr FTKa ImoJjjJTr YuKó© KjotJPer ß\Pr Vf oñumJr oJKTtj CkhNfJmJPx yJouJ YJuJPjJ y~Ç SA yJouJ~ KuKm~J~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf S 3 TNajLKfT Kjyf yjÇ Vf 16 ßxP¡’r ßrJmmJr KxKmFx jJPor FTKa oJKTtj ßaKuKnvj YqJPjPu ßh~J xJãJ“TJPr ßoJyJÿh oJVJKrl FT k´Pvúr \mJPm SA yJouJr WajJ~ 50 \j ßV´lfJPrr TgJ ˝LTJr TPrjÇ fPm F KmwP~ fJr xPñ ßhvKar ˝rJÓsoπL mÜPmqr xPñ Kou UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ oJVJKrl \JjJj, ÈPV´lfJrTífPhr oPiq xmJA KumL~ j~Ç fJPhr xPñ @u TJP~hJr xÄKväÓfJ rP~PZÇ F yJouJ KmPhKvPhr ÆJrJ kKrTK·fÇ pJrJ TP~T oJx @PVA KuKm~J~ k´Pmv TPrKZuÇ' ßV´lfJrTíf KmPhKvPhr oPiq ßTC ßTC oJKu FmÄ @uP\Kr~J ßgPT FPxPZ mPu CPuäU TPrj KfKjÇ KuKm~Jr mftoJj kKrK˙Kf xŒPTt oJVJKrl mPuj, mftoJPj KuKm~Jr KjrJk•J kKrK˙Kf ßpoj @PoKrTJjPhr \jq TKbj KbT ßfoKj TKbj KumL~Phr \jqSÇ pMÜrJÓs fJPhr TjxMqPuPa yJouJr WajJ~ KuKm~J~ FlKm@A'r ßp hu kJbJPjJr k´˜Jm KhP~PZ ßx xŒPTt oJVJKrl Knjú of ßkJwe TPrjÇ KfKj fJr ßhPv oJKTtj fh∂hu kJbJPjJr \jq FKa fJzJÉPzJ yP~ pJ~ mPu CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj, @orJ TL khPãk KjA fJr @V kpt∂ @PoKrTJjPhr KuKm~J ßgPT hNPr gJTJA nJPuJÇ

ÉoKTPf KkZM yaPm jJ IJPoKrTJ S~JKvÄaj, 17 ßxP¡’r : ßTJj irPjr ÉoKT, n~nLKfPfA pMÜrJÓs KmvõxnJ ßgPT KkZM yaPm jJ mPu xmJAPT ÉKv~Jr TPrPZj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJÇ KuKm~Jr ßmjVJK\ vyPr oJKTtj Ck-hNfJmJPx yJouJ~ Kjyf oJKTtj rJÓshNf S Kfj TëajLKfT ˛rPe S~JKvÄaPjr IqJ¥sKmoJjWÅJKaPf @P~JK\f FT ßvJTxnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ SmJoJ mPuj, pJrJ fJPhrPT @oJPhr TJZ ßgPT KjP~ ßVPZ @orJ fJPhr KmYJr TrmÇ ßmjVJK\ yfqJTJP§r \jq hJ~L TJCPT ZJz ßh~J yPm jJ mPuS \JjJj SmJoJÇ FTA xnJ~ FT mÜPmq oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaj Kmvõ\MPz oJKTtj KmPrJiL KmPãJPn IÄv ßj~J oJjMwPhr CòOÄUu \jfJ @UqJK~f TPr mPuj, Koxr, KuKm~J, AP~Poj S KfCKjKx~Jr \jVe FT\j ‰˝rvJxPTr IfqJYJPrr kKrmPft CòOÄUu \jfJr C“kLzj ßoPj ßjPm jJÇ @orJ @oJPhr ßYJPUr kJKj oMPZ ßlum, @oJPhr ßoÀh§PT vÜ Trm FmÄ nKmwqfPT KjntLTnJPm ßoJTJPmuJ TrmÇ CPuäUq, pMÜrJPÓs oyJjmLPT (xJ.) mqñ TPr

FTKa YuKó© KjotJPer k´KfmJPh Vf FT x¬Jy iPr Kmvõ\MPz KmKnjú oMxKuo ßhPv oJKTtj KmPrJiL KmPãJn yPòÇ FA KmPãJPnr ß\Pr oñumJr KuKm~Jr ßmjVJK\ vyPr oJKTtj Ck-hNfJmJPx xv˘ yJouJ~ oJKTtj rJÓshNfxy YJr\j TëajLKfT k´Je yJrJjÇ FZJzJ Koxr, KfCKjKx~J, AP~Poj, ArJT, ArJjxy KmKnjú oMxKuo ßhPv oJKTtj KmPrJiL ß\Jr KmPãJn YuPZÇ FKhPT AxuJo iot S oyJjmLPT (xJ.)

KjP~ ImoJjjJTr YuKó© ‰fKrr WajJ~ kJÁJfq KmPvõr xPñ oMxKuo ßhvèPuJr xŒPTtr Skr ßjKfmJYT k´nJm ßluPf kJPr Foj @vÄTJ~ \JKfxÄPWr ßTJj ßTJj TotTftJS F irPjr YuKó© KjotJPer KjªJ \JKjP~PZjÇ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr TKovPjr k´iJj jJKn KkuäJA AxuJo iot S oyJjmLPT (xJ.) KjP~ ImoJjjJTr YuKó© ‰fKrr KjªJ \JKjP~ mPuPZj, oyJj AxuJo iPotr nJmoNKft ãáeú TrJA Fr CP¨vqÇ KfKj

mPuj, F irPjr WOeq YuKóP©r KmÀP≠ k´KfmJh \JjJPjJr IKiTJr oMxuoJjPhr rP~PZÇ KfKj KmvõmqJkL oMxuoJjPhr k´Y§ ßãJn S IxP∂JPwr TgJ CPuäU TPr xmJAPT vJ∂ TrJr \jq k´PYÓJ YJuJPf oMxKuo rJ\QjKfT S iotL~ ßjfJPhr k´Kf @øJj \JjJjÇ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr TKovPjr k´iJj FT KmmOKfPf mPuPZj, oyJjmLPT (xJ.) ImoJjjJ TPr KjKotf F YuKóP© AxuJo S oMxuoJjPhr xŒPTt KogqJ S KmTíf fgq fáPu irJ yP~PZÇ KfKj mPuj, F ßgPT KmvõmqJkL oMxuoJjPhr ßãJPnr TJre CkuK… TrJ pJ~ FmÄ F YuKóP©r KmÀP≠ vJK∂kNet k´KfmJPhr IKiTJr fJPhr rP~PZÇ \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMjS AxuJo iot S oyJjmLPT (xJ.) TaJã TPr YuKó© ‰fKrr KjªJ \JKjP~ mPuPZj, FaJ Ifq∂ WOKef TJ\ FmÄ xJŒ´hJK~T xÄWJf mJiJPjJA Fr oNu CP¨vqÇ KfKj mPuj, AxuJo KmPrJiL F YuKó© KjotJPer KmÀP≠ oiqk´JYq\MPz @PoKrTJ KmPrJiL ßp xKyÄxfJ S rÜkJPfr WajJ WPaPZ F YuKó© KjotJfJrJ KbT ßxaJA ßYP~KZuÇ


Km첫Jkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 37


k´go S ßvw kJfJr kr

; ßvw ]0,O 18 1a/ 05j krkO3Ôk8 k´PvPwr gAo5 SkJfJr Jr kr , -8 D 8 ]‚ % 3> 0 A , ,8• 8 80D ? ' ;8 8o 5 - ]0 D ‚ % $ ;0 5 ' %0 ' 5 'B ]- , .8 ]38 8 KmPvw > > 2 IJP~J\j 8 8 %0D 5 j, ].0 ,TJKr 0D 0uJAl A 6F8 oqJVJK\Pjr %7 A5 39 '<S TJKr 5 1 %8 ;) ßvl 257 0 FS~Jct 0/: 8, ; 8 14 ]0,IPÖJmr 5 : .8 5S~Jflt /7 #; TJKr $ 0 0 FéPkJ uJAl >0 ' , > ]. 0 ]> >0 ' 0 !=uJAPlr D k´iJj xŒJhT ‰x~h jJyJx kJvJÇFA k´gomJPrr oPfJ %0 TJKr AFTKa 5 ; IjM 8 Ô1JPj, AKfoPiqA ]0, . ; mqJkT 8 1a/ 05jA¥JKÓs < PT? KjP~ >0 >t9 , 1a mqKfâoioLt <, F irPer >' 'y~Ç . ; xPÿuPj 8 37 F IJP~J\TrJ '8 %0 3Q3lG xJzJ ]< kJS~J 5 %38ßVPZ 8?5mPu08xÄmJh ; xPÿuPj$0D \JjJPjJ '< 5oqJVJK\j 1 8 56: .IJP~JK\f 05 0 8kNP>x3 ~ >5 n\JjJj,,P% 0 mqmxJPT 3 '8 KjP~ TJKr39 uJAl PrÓM3Pr≤ mtr ßp ?A 0D 3 < = %0 <• 373> ? % 8 ßTJj 1 3,8 +8 %07 , 8 > IjMÔJPjr fáujJ~ FKa yPm mOy•o IjMÔJjÇ KmsKav 3TJKr A¥JKÓsAPf >' ]$ @˙÷. mPu A ]> UqJf 39 '<k´K5fnJmJj 1 ;g 0 Ijjq 0 A ImhJj >0D PrPUPZj 3< ; pJrJ 88FmÄ 0FA%8mqmxJr 8 %A 8 . A >' ? 8 e ƒG , 3 '8 xÿJjjJ 1L ;Ph~J yPm 1a- FA 5 IjM3>ÔJPjÇ PvlPhr 8+, ?0DkJTt.<7 ]. ßyJPaPu >' %38. ; > B3 . .8IJbJPrJ 1 8IJumJat 2, 8FomJÄTPo≤ 1 ': , 1KbTJjJr käJ\J hMkMr 2aJ 8 8 . ;. 8 .8 '0 0 @ 0D 5 0ßgPT '8 5Êr∆ 0=%0 .8 .A 8 ; J7 yPm IjMÔJPjr k´go kmt S~Jøt TJKr FéPkJÇ TJKr A¥JKÓsr jJjJ , .8 xJkä ]3 3J~JrVeÇ; 8PrÓMP40A 8, 3 B; .< ]-Lr kxrJ 0 A KjP~ >0 ˆu 1a/ 05j xJoV´ xJÅK\P~ mxPmj r≤ mqmxJr 6 AD ]< ? xJPg >0 DxŒO AÜ 8 Phr 1 ':\jq ]1 $fJrJ]<KmPvw ].IlJr rJUJr IñLTJr mqÜ TPrPZjÇ 1 S~Jøt g 1 FéPkJPf g8 )0 8 k´PmPvr ? >0 PyJPaPur .; A ]0,OKjiJt 3k Krf FTKa 3 Lßlî;JPr IjMKÔf TJKr >' 8 ]‚% %38. ;8 ]01-7 8+ 3,8 +8 % 07 . A,T ].0D hG \jq ßTJj irPer FK≤s Kl rJUJ y~KjÇ KmjJoNPuq ßp ßTC FPx xJkäJ~JrPhr 0 .TgJ 0 8muPf A+D kJrPmj A 5 ; FmÄ 8 3fJPhr 40W > B3 .ˆu>kKrhvt y; 0 j3TrPf kJrPmj, %; A8fJPhr? S xPñ 03: ?xºqJ5 6aJ '8 1akpt ,7 ∂ >.>7 A %, 2, 8 Ph~J 1 ': IlJPrr , 3 xMA8 ] KjPf 0 ? .>kJrPmjÇ PpJV YuPm S~Jflt TJKr 2, 8 5 ? 2 ; B< a? +8 %07 ]5 ; 0DFéPkJÇ %; 1a/ 05j . < 2 8 1 gIJPrTKa 3B 3 40W A 1./ 8 .8kmt 6 A 8 1 3:FrkPrA 6F8 %7 Êr∆ yPm A 5 PyJPaPur ; 8 Ijq yPu>t IjM.ÔJPjr KÆfL~ 1a ,7IjMÔJjÇ xºqJ 1 g6aJ 8ßgPT # C. 1Êr∆ 8 <yS~J / ]1a > )f 0 ßvl 5 ?5. <8 2S VJuJ KcjJr TJKr>;, uJAl FS~Jct 8 5j+1_ a ? + 8 , ? A $D , ]> H' F8 IjM |>A. 2 8o 8 $ ÔJPj ÊiMoJ© IJoKπf IKfKgPhr \jq gJTPm jJjJ rTo KmPjJhPjr , .8 ßgPT 1 8• 8FKéaJrxy 3F37 ? S ßhPvr 1 g KmKnjú 8# 3 A8 mqm˙JÇ 3,8+ TJuJt >t Au: %ßgPT 0 , ßT≤, # 0D FKcjmrJ 8 ]6 0 >' 3 8 $ ]> 0 4.9, †4 3, , 8 8 ] 0 \8 ].0 0D 1a/ 05j < ? >0 , JGp ?0 ]6 1a.<: 08 ] 0 3 < ]0 5 ? 2 ;8 ]407 3 8 1 8 3<0 0 A , .8 8o5 ]- ]38 8 ].0D , 0 ]0, .8 N' <; 3 ;0 3 8 3,8+ 8 8 1a A %0 ]0 5 L ; ]. < 28, 0 A .; A 8 %0 ,8 3l05F 39 ' 08 3 " ; 5 0 '8 $ >1 8 #, A %0 6 R$D 650 - ],50 %D 1a/ 05j ]< ? >0 > ; 3 , 8 > - 3 B; . < 373> A 1 8 2, 8 5 ? 2; 0 % .8 ]28, 0 A ] $0D 8 6F8 %7 5 , > % A …m8 8 8 - % 0 A 6F8 %7 A 5 ; 8 1a-5> 88 A 5 ; 8 ]0,O3 k8 8 + 3 B; 5 )A 8 > B3 . 5 0 '8 5 0=%0 ]0,O3 k8 $ 1aƒ 3 ` 10 8 $ ;0D hG ]0, 8 ]> 1aƒ 3 > @ ].0 0D 3Q3lG8 ,P% 3 0 1@ ]- 3 Y, ?0D ~3 0 8 >B , A < ; % ; 4 > !'0 ' 0 A >3:5? ; ; #0 >5 ; #0 1a3# 08 . <:k´h3<VJj>TrJ 6F8yPm %7 IjMÔAJPjÇ 5 ? SD vyr ßgPT IJxJ 20 \j Pv´Ó ßvlPT FS~Jct ; 8 0,O 3 k8 3F37 ? S 5 .8 3<z;FxPñ A 4818 2, 8 1 ': xÿJj \JjJPjJ yPm TJKr A¥JKÓsr \jq pJrJ KmPvw ImhJj ßrPUPZj > $0 58 >3 57 0% 8 3 FT D , FPhr %; TP~T\jPTSÇ A‚ 5 0‚ 88 1 CPuä : 1I %Uq, KmsP]0_ aPj \oTJPuJ IJP~J\Pjr oJiqPo ~ 5 8 k´Q0 5 8 \JjJPjJr 7 A 5 TJ\Ka ?7 A ]? ' ;xPñ 6F8KmkM %7 u xÄUqT A 5 ; TJKr 8 ßvlPT .7 FS~Jct hJj 5S],xÿJj A .8k´]> ƒ 3 , TJKr 8 ,G @uJAPlr ]5 8 1a/ 05jÊr∆ 8 TPr >y 0TJKr uJAl A %0 2009 8 ?A xJPuÇ 3Fr; 373> kr ßgPT Kf1amZrA @ A ].0D -# >B <I• > _ % 0 6 A 2, 8 1 ': %0>4 8D 2, 8 3 <• 373> A ]< ]8? 0 8 1 ': 3; 6 A A5 ; 8 08 / . A,T 1 ;0 8 , a? > t9 , ;8 >3 # A 3<B ; 2, 8 1 ':D #8. ;8 5 , 2, 8 5 ? 2 ; ? A $ ;0D < ]8? 0 ?A , #85 3<B ; 8 3=A ' C# 8 , ]1 8 $; >' . ;8 1 ; D 2 ; 5 j, >c h 0 A $ ;0D hG 6 ? A 8 , , - .8 0 0 4 3 ]?0ƒ 8 5 /7 1@ , ? A $D 8 ]- 3 . 6 0 0 3 . < ? ; D <= 16:h 6F8 %7 A 5 ; 8

Z©JPTr \jìryxq @KmÏJr TrPuj mJÄuJPhKv KmùJjL

lPu kJaxy kÅJYvfJKiT k´\JKfr

0 <

6F8 %7 A 5 ; 8 ]0,O ,T8 . 8.9, $ ;0 ? % 8 H@ 5 . .<: D }/ 1@ < 0 A 50 $; 0 .5 , 0A ]' ; 4< 08 5 /7 5 > @ 3 <V 8 58D .8h 85 %A A ]< ? >0 JGq 8 $D 38F ? A $0 JANOMOT 21-27 September 2012 0€ 0 ].21 $- ;27 September ' 5 0=D ]3 <J+ 3 > - Page , 1 8,038 D •G ;8 ' $ ; 2, 8 1 ': AJANOMOT % 08 2011 Page 38 %C %5 1+: 0€ 08 >3L ; <J 8 5 1a A ]8 % , 8 0 5 ]0, .8 6: ; 1 ,7 F 38F ? A ]< 8 +D >3 # A ]3 < ]6 3=A ' .<: Pvjy .8 3KáiáQ| 5 ?, G8 mfvq $D 8 Aváiv0 DcwØí ;< %Z0 wQájb ,0D wgámm hG ]8?FA 0 IJP~J\j %; A8 2, 8 mO5y?•r 2 ;yPòÇ1a2011 / 05j xJPu 55TJKr ?: , uJAl 8 $ ,oqJVJK\j ? ; % ,8 e˚gy4f Lx Ümev ixbv8 5 ]6 mOy“ ßgPT 5 /7 e®vsáKi 07,5 fvBm ; #,ÜPqvig®vb 3B 1a<B G >,Gm Gg > 8 3<V 5M 8 3 % 00 0] D ]6 19\j . 0 38, 0D 3=A ' 6 , %0 8 ,P% 3 0 ' 1a 3 > .8 ? , Rwjj, wdáivR Avjg, W. ÜZäwdK ßvlPT FS~Jct k´hJj TPrÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj KmsKav oπL ? A $ 3 " ; 63 8 5 08 8 5 6 0 0 # ]3 $ 00 >3 FKrT 8 0% 8KkTuxxy 0 1 @ ]> %07 07 ]1 $ . , 0mqmxJK~, 18D % 07 , 0 .S A ingvb ÜPäayix, cwiPvjK Ügvnv§ß` Ümwjg, Ügv: AvábvqviÄj nK, bvwmi% 3 IPjT FoKk, rJ\jLKfKmh, xJÄmJKhT ] 8 a 2D ?> 3 , 0 %' , >?% $; 0 D ]8 %xoJP\r A 0 > bKmKvÓ ' ;1 ]< ? >0 8 5 0 8 $0 3,: 5 0 ]0,O D ,r Dwœb Av„yj nvbvb, gváK©õUvBj \PjrJÇ FmJrS Knjú Knjú KnIJAKk IKfKg S,T A¥JKÓs 8 ÜPäay 5 i0x,%Gg 0 0 Avgvb ) 0 ]3Dj≠ A;vn,6 Ügvnv§ß` 0 , 0 ]> >3 . 08 - ‡8+ 8 ]$ ;oJjM > P%3 A %. %A , 0 2, 8 2, 8 1 ': 8 >5 A > 3 >4 1 , G∑áPƒ nvDm BDáK Gi c÷ a vb wbe© v nx Ry W gvK© wr Kouj ßouJ WaPm TJKr uJAl Fr FA IJP~J\PjÇ FS~Jct IjMÔJj /7 ^ 3=A 0 A 5 3 ;0 ÜivRvwiI| 0 # < , 5 3 ; >53A> 5 ? S2 KcjJPr ; 1 ( AIÄvV´ $ ;0DyPer \jq xmJAPT IKV´ > /o8+IJxj >t mM.T TPr*KaPTa 0xÄV´1y < Dáj≠ La ®,2MZ82,Ry3; b mvdj®, AM÷ MwZ, M÷vnK möëwÛ Ges ] 8 ;0 , 0 5 ]$ ;8 8 c÷>eÖwQ◊i 13 - eQi 3;, 0 D > TrPf > 2 yPmÇ 8 ]. 8 ^ 3> 0 8 3=A ' 0 8 . • @ A 0D cvi Kiájv áemiKvwi LváZi gváK©õUvBj e®vsK 5wjwgáUW| e®vsKwU ]4 3 $; 5 , 0 5 8 > - ] ,G @ A #;,D ]5 A8 5 & 5 /7 1a/ 05j TJKr ]< uJAl ? >0 8oqJVJK\Pjr 08 1\ 8 . xŒJhT A ,T Qx~h 6 0ßmuJu >5 A 27 K 5 ' evwYwR®Kfváe IJyoh mPuj, KmsPaPj 8 $0D 1 8 ].hvŒv ; 5ÔiÄ , 0 KáiwQájv , 8 >c h1999 mváji , 3 2.ARyb|8DGiB 1 8 „gáa® , 3.; A 0 ATJKr %, mqmxJPT > > 2ßTªs >.>7 .8jJjJ ]. 8IjM ^ ÔJj 1ayP~ / 05j < FPf ? >0¸¿rrJ †4 3,PrÓMP3r≤88 áemiKvwi LváZi weKváki cvkvcvwk á`áki3;, A_© bxwZáZ e®vsKwU ∏iÄZ° © 8 TPr gJPTÇ ';D , 0 5 _ ' < p 5 •G ; ' ~ ) • 1a , 6 ,cAyY]%, ] mqmxJ~ 0 ] 0xŒO>5A > 5 ;B!0 8 ;g0k´>2 '8 1 8TgJ #85 Ae`vb ivLáZ m∂g náqáQ| AvMvgxáZ á`áki c÷vwöèK gvbyláK ÜPhr xJPg fJPhr ßk´JcJÖ hvtj8 S6F8 F %7 KjP~ 5xrJxKr 3=A ' 3 & A . ;0 ~58' ; ' : u 18D , 0 3&; 5 5 ; %7 > 08 >?0 A xM16:PpJV A UM#m;To kJjÇ A $;DFTAnJPm IjM 38FD .< A 5 Px ; Z_®c÷ ≥wbf© gváK©õUvBj muJr ÔJPj IJxJ 8IKfKgrJS ßpoj 58+<hyw;, D i e®vswKs ; t ámev 8 w`áZ d / 08KvR Kái 5 , hváéQ # ;#;0 8 , 1e®vsK| 8 ; ]; %; xMPA8 2, 8 5mKûf ? 2 ;yj,>PfoKj > 2 FTPWP~ 8 J5, - KmrKÜ ; 0ßmJi ,u TPrjÇ ; 0 0,OFxm 3 k8 pJV ßgPT IjMÔAJPj 5 , 8 5 oJjmJKiTJr ' 0€ 0 /8 +8 TrJ ~ G;@Aj-vO 3; 3D ÄUuJ rãJ %0 >. >78 ? , 3 B; 5 )A 8 18 1a / 05j ]< ? >0 JG q $ ;0D \jVPer 4 3 x 8 4f 5 8 %07 $; 3 3@ ] 8 a 2 8 TgJ KmPmYjJ TPrA FmJr IJorJ FA mqKfâKo FéPkJ, FS~Jct IjMÔJj, 8 5 0 39 ' 0 0 %0 1a4 3< ; > B3 . mqm˙J ]650 ]?0ƒ ]> FPf 5 ' IJorJ 3 ,;oPj ]! =+ , 0 mJKyjLr πL ,7h %0 1aAD ,5 /7 /8 +8 #7 hJK~fô ;ZD , ” 8˝rJÓs 33 8 o ;g0 % KcjJr S KmPjJhPjr V´ye8 TPrKZÇ TKr hMk8 ãA < 8 ? A $0 ],5 0 %0 39 '< 3 B; .< ., 3 > 27 K 6 ' 0,G0 5 )A ]>f xPÿuj 8 8TPã 5 D±t 0 f 3+:j0kMKuv Tot8 T$0ftJPhr 28 xJPg > IjM 4KÔf 0_ FT % ; A' fJPhr nqJuM lr oJKj kJPmjÇ xhr hlfPrr 5 1 0 %? ; ? A $0D -# 0 5mqmxJ >D KmrJa 183, : xÄTaTJu , ~27 K 8 $ ;0 ; tmPujÇ, 8Fxo~ %8 3 0 >KxS28yJxJj-Cu > 37 ; yJ~hJr 0,: >; 4 KmsPaPjr xmPYP~ hLWtfo KrPxvPj5 '8 TJKr Fxm TgJ FKkKmFj'r %; >l7 A 1a/ 05j ]< ? >0 8 > 5 ' ?A 6F8 %7 A 5 \jq ; 8 ‰mbPT 4X, D 85 0 3 ;0 L ;5 3B 4 8, A >8 8 0 ,0 IKfâo TrPZÇ FA xÄTPar xoP~ xmJA mqmxJPT mJÅKYP~ rJUJr KuPvr A %, >B3 . > y; 0 5j+1_ 'D k~xJ 3<Vƒ mJÅ > Y_JPjJr % 0 ßYÓJ $ kM>3 # A IfLf, 3@ - mftoJj 5 >S3: nKmwq“ R %0 kKrT·jJr >? 08 Kmw~ > QD xnJ~ , 3$Ck˙Jkj 8 ~5 ,4 5 IJk´Je ßYÓJ TrPZjÇ KmKnjúnJPm TeJtr >; TJa” 5TPr $ @ > B3 . 1 8# A A5 ; TPrjÇ @AK\Kk, IKfKrÜ @AK\Kk (k´ v Jxj), IKfKrÜ @AK\Kk ) 10 3 8 > 18 ,0 27 K 5 '8 5 , 0 A ] 8 a 2 8 - D , 8 >3 3 B; .< <9c !:7 % 0 (Igt A 1„ TrPZjÇ mqmxJ~LPhr FA CPÆV CkuK» TPrA xJkäJ~JrVe IlJr KjP~ ]0, .8 0 8 / ]1a 3< 8 , ].A >?> 0,G 0 ~ 5 ; 5 ' > $D 5 8 . ;8 < {D ]> 0 5 8 $ ;0 ~].< 0 58 ' ]< 8D ßoJ. @oLr CK¨j, IKfKrÜ @AK\Kk (ßas K jÄ) ßoJ. oAjM r ryoJj ßYRiM r L, FéPkJPf IJxPZjÇ TJKr uJAl Fr k´iJj xŒJhT Qx~h jJyJx kJvJ ?AD 37 1 8 3 B; .< ., 3 >8 %0 0 A 0 #8 1 8 {0 8 , 3; ]> ' >5 ; # .8 1a<B> kM K uv ˆJl TPuP\r ßrÖr ßoJ. jJ\oM u yT, KcK\ rqJm ßoJ. ßoJUPuZM r mPuj, pMÜrJP\q yJ\Jr yJ\Jr AK¥~Jj ßrÓMPr≤ S ßaTSP~ rP~PZÇ Fxm 5 0‚ 8 ]1a> 8 <. ]# /8 8 3F37 ? S ?;D .8 5 /7 %0 5 8 1 8 #, G @ A $;D ; t 8 #7 PrÓMPrP≤r k´KfnJmJj ßvlPhr UMÅ\Pf KVP~ IJorJ jfáj KTZá oJjMwPT ryoJj, KcFoKk TKovjJr ßmj\Lr @yPoh, Kx@AKcr k´iJj ßoJ. ;Z 1a/ 05j ]< ? >0 8 >B3 . > y; 0 < { $ @ 8 >3 ]…< ; )<0 0 A > 8 3<V ]. A . ;0 , 8 IJKmÛJr TPrKZÇ FPhr v´Po WJPo KmsKav TJKr A¥JKÓs IJ\ FA vKÜvJKu ßoJUPuxM kMKuv 6 .8 5j+ % 0 0 ? 3 , .8 . A 3 $r ryoJjxy 8 ?AD 0€ 0 xhr) hlfPrr a 1a ,4D±t D fj TotTftJrJ xnJ~ &@ ], ; 0 # 0 # 3 50 D ' Im˙JPjÇ FA oJjMwèPuJPTS xÿJj \JjJPjJ yPm IJoJPhr FmJPrr CkK˙f KZPujÇ ˝rJÓs o πL mPuj, ˝JiLjfJ pM P ≠ ] 0 .<: 3D -: u > ; . 8 5 kMKuv 08 mJKyjLr t 0 oyJj0 3<V ' , ; |, 8 8 ? A $; hG † 4 3 TJKr D uJAl hG ]3Cßvl 3FS~Jct > $ ;0 IjMÔJPjrA FTKa KmPvw KhTÇ fJA FmJPrr 5 0%8 . , ? ßgPT 3D jJVKrT $ @ ]6S k´\s5 + ]38 R$D 4A 8 18• 8 @®fqJPVr ßYfjJPmJi JfPπr Tot?YJrL KyPxPm; @Aj6F8 %7 5 ; 8 ,1A ]0, 0€ 08 5; 1 8 {0 8 ˆ7 5 ) IjMÔJj IfLPfr ßYP~S IJrS TP~T 5iJk FKVP~ pJPmÇ S~Jflt TJKr 08 mJKyjLPT > - 5 TJ\0 TrPf #8 -yPmÇ 3; @Aj-vO ?; 3% A mJKyjLr 1a) <0 v .<w 0A 8 + , 8 6 A 0D , 8 1 8• 8 3F37 ;A 0A 8 1 8# ; )7 0 3 A;D , 8 vOÄUuJ Ä UuJ k´ P fqT xhPxqr S TJKr uJAl ßvl FS~Jct ¸¿r- TPrPZ ]>' S $; 3 ]3 < @˙JA‚gJTPf 0:D 'yPmÇ 6 R$0 8 5 5‚ 8) 5 ; K53 : 58 ; PTJmrJ ' 0 A Km~Jr, ] 8 \Jè~Jr, a 2 8 , xffJ ? SFéPkJ37 1 8 , 0 $ ;0 (G' KjÔJ xŒPTt ßkkKx, AmPTJ, FuCcx, Fx Fo xKVr FqJ¥ FéPkJ, > ; 3 (0 ' 37 1 8 $;D -m 17 8 >D 818 , 8 .;3; ? 3DßTJÇ8 S~Jflt ]> TJKr #7 ;Z 0 A TJKr 0,7 % 0W -5 _D > > 2 8 >.>78 uJAl ßvl FS~Jct , ßaKmu mM K TÄ IgmJ ˆu mM K TÄ xŒPTt IJrS \JjPf ]> KfKj(0mPuj, 3=A mJÄuJPhv > 8 3 kM<VK8uv> 5˝JiLjfJ 0 0khT A ,I\t 0 j6TPrPZÇ 30 %F5 khT : 0 4 8, 1 8# ;0 80 ; t 8 yPu d /0 1a/ 05j > 8 #; >0D 020 7247 2525 j’Pr ßlJj TrJr IjM P rJi \JjJPjJ yP~PZÇ ßh~Jr pUj Kx≠J∂ y~, pJrJ F Kx≠J∂ ßhj fJrJ Iv´ ∆ KxÜ j~Pj 1 4 7 8 ,G ; ;0 8 5 0D , A 0 6F8 •9D kMKuPvr 0€ 08 03: #, 0,7 1 8# ; D , 0 > 8 18 > 6 >l 0 ]0, .8 3 B;kNe.t <ImhJj 1, 5 ˝LTJr , 8 >hTPrPZÇ 0 8FKa 5 kMKuv ; tmJKyjLr d /0mz 0€ I\tj0 }/ FmÄ 8 5 A ].0 > 8 3<V D ‚9 ' 2 ): mLrfô > -gváK© ' ]6 >_ |,e®vsK 8 ? A 6 AD ]> cÅe;© j¤áb õUvBj GLb 0 ;g 0IÄv %0P mPu ?a + KfKj 80DCPuä3$8 3A> 00 39 '< <{ 31I 38 13: ' 1„ 10 ; t 1 : ? % 8 ? % 8 5 0 =8 GKfPyqr U TPrjÇ > ;Av„y ]0,j .8 > , .8 0 5 . 5 Rwjj Ggwc| gváK©õUvBj e®vsáKi ]- c. oyLC¨Lj , 8 0 #8 UJj ? , @uoVLr @D 1 3: B<ßvU]00 3 B; . < #u 8 e®eØí 5E ,:vcbv ƒq cwiPvjK ? A 6 AD Av„y 0 0: j 5= < 1B5 ; 3 ÜPäay % 8 ix8 cwiPvjbvq , ]. 6 AD 8 mPuj, \jPj©L yJKxjJ 8kMKuPvr Rwjj GB mfvq wZwb eájb, evsjvi e®vsK Ük≠ vMváb 5;, 5 A8 0 1a 8 + , > , 3$8 3B < e, 39 '< 0 8 5rU 5 0D ]# , A ]. ~ 3 ) 5 %07 / 05je®vsK 8 >4 c÷>5 3< „Ü_áKB ; \jmu mOK≠, xr†Jo gváK©1aõUvBj wZÙvjMú evsjvá`áki 3A> ], 8 0 #â~ ]< SDßrvj , 3 AfqJKh 1a-5 xMK1amiJ , 6KhP~PZjÇ , 8\jVPer d /0 xŒh 0€ 0 B< - :, . Avw_©5K 8Üm±ái > - e®vcK ]> Ae`vb > 2 ÜiáL 8 >.>78 >3 ]0, .8 KyPxPm xrTJr ]0 @kjJPhr hváéQ| evsjv I evsjvá`kxiv K bv >ÜKb ]8 58mft5oJj ]#VefJKπT A $ ;0 ].< A 8 > kJPv 6 1gJTPmÇ A KfKj 5rU 5 0 /7 weák¶ ,P i ÜhLvábB B 8% _vKz08 -8 rãJTJrL QgváK© ;8 õ<UvBj 8 A #; , ].Gi6 Ümev AD w`b w`b Aváiv e®vsK c÷ e vmxá`i ÿvic÷ v áöè Ücu ä áQ ]. 8 ; ]$ ;8 5 & ]60 ;0 xÄ˙JPT ' , 8 mqKÜVf % 3 08 TJP\ >3 # A 3@ mPuj, mñmºá kMKuv mJKyjL FmÄ k´\JfPπr3ßTJj /: < , / < {8 0 #D 3<V , 39 '0hváe| >28 AváiK ; 1a/ c÷05j ? >0wZwb eájb, gváK©õUvBj G∑áPƒ nvDR ákúi ]<Reváe ].< A TPrjKjÇ >B•O ,8 KT∂á1 8[G '0 15! @Vˆ 'D xkKrmJPr %:0D mñmºáPT KjotonJPm A . A 37 ,H5/5: 1 8 3<0 8 mqmyJr '75'r 188hy•9≥5jiváR® ;A 5 ]? 3 8 / .; AAviI;`™ÄZ, 58 kr 0 kM# Kuv ? mJKyjLPT , @ 4 rJ\QjKfTnJPm 8, A 0€ 08 3 40WTrJ1yP~PZÇ 3: B< ]0 A c÷evmx evsjvá`kxá`i ÜiwgáU› . ?8+mnáR „ 10I wbivcá` 80 ]> 0,7 yfqJ 8TrJr mqmyJr ]0,Ümev) c÷5`;3 g>? AΩxKviv 0 5;/M÷8vnKá`i 8 !8 0 8 ` 0 #D 3 7 , 0,7 A < <}8 > Q 3 B; . < 3B < e, vb KiáZ õUvBj e®vsK 1Pvwn`v 8# ; Abym3 vái 7 ,gváK© 39 '< 3 B; .< ]0,O3k 3 <• 37 F .8 > - 5 'B 1a <J <9 1a, 1 1 A 88 $ , 0 <} $; A %0D 8 5 <} ] 8 a28 8 5 0D 8 $0D 1a ,7 ' 5 'B A8 $ 3 0 # < $0D 8 .< ]- , 0 ]> , 1aA5D , 8 5 50 J % 0 0 , %; }H3 8 >l7 ' A ], ; 8 >5 A 7 58 8 ]2i 5 ]. 6 A ,8 0,7 1 8 3<0 }r 80D 5 3<V > 8 ; t B< 0 €, ? A ] ; ~] a '‚ ]< 3 .7 > > 28 >.>7 .8D 8 # A 8 , 3 , 8 %07 , 0 ] > 8, ]0 A 8 3=A ' 8 50 0 3@ -: D ; t 8 3+: *7 . • 'G ? , 1 8D %0 , 1a<W . , ? A $D 8J+< ; 3 " ; 1 83 8 8 3D ‡ , / 8+ 8 8 3@ d /0 0€ 0D , 1 „, $ ;0 8 3 >0 8 < 3 3 ]- 3 ]3 < >5-:0 1 0 0 1a-5 . D $ 88 . A 6 3 ]>D 39 ' 08 8 + D 1 „, $ ;0 1a A < Vf 19 ].ßxP¡’r > 3dJTJ,0,19.8ßxP¡’r: .8 ]3 @ xrTJr $ <8 >8 8k´iJjoπLr 8 •9 1a/TJpt 0DJuP~r8 kKrYJuT @KjxMr ryoJj SFxKc TPr KmKnjú oπeJuP~ pJPhr xÄpMÜ TrJ mMimJr \jk´vJxj oπeJuP~r @PhPv \jk´vJxPj nNÅA~JPT aJñJAPu, Y¢V´JPor IKfKrÜ ß\uJ yP~PZ fJPhr oPiq rP~PZj bJTárVÅJSP~r rhmhPur IÄv KyPxPm dJTJxy 20Ka ß\uJr k´vJxT ßoJ. AxoJAu ßyJPxjPT YÅJhkMPr, vKyhMöJoJjPT TíKw oπeJuP~, vrL~fkMPrr 12BvKyhM RyjvB LvwbK myØí náq ÜejfyßyJPxjPT ® nvmcvZvjKv· Ü_áKoπeJuP~, evmvq Üdáib ˚gvqÅb ß\uJ k´vJxT kKrmftj TPrPZÇ dJTJr ß\uJ KxPuPar IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT u @uoPT xJPjJ~Jr mrèjJr Avnág`| IBw`b kvIb I gvRnvi fvov evmvq GB k´vJxT KyPxPm KjP~JV ßh~J yP~PZ ßVJkJuVP†r mKrvJPu, KvãJoπLr FTJ∂ xKYm @yPoh vJoLom‹®vqoK\mM r ryoJjPT KvãJ AvágwiKvi oπeJuP~, uJuoKjryJPar Dcjá∂ cvwU©i ßoJUPuZM AváqvRbr Káib| Øí K®v›vi ß\uJ k´vJxT ßvU ACxMl yJÀjPTÇ FA 20Ka @u rJK\PT KhjJ\kMPr, oMKÜpM ≠ Kmw~TGKwU k´KfoπLr ryoJj ÜmLváb xrTJrPTAmykKrPmv S Avµvöè mj gvq~báK VJAmJºJ~, gvsm I cvbxqoπeJuP~ ÜLáZ Ü`b `y’Rb| ÜjLK vq~b Avnágá`i ß\uJr oPiq 18KaPf pMVìxKYm khoptJhJr FTJ∂ xKYm xJAláu yJxJj nymJhuPT FmÄZviv oJèrJr xMvJ∂ TáoJrnygxJyJPT ‰o©L Acváikábi ÜPqvi Ü_áK Øêx kvIb ÜKb kJuPjr wPwKrmáKi x∂JjPhr TrJA Fr CP¨vq, Ijq ßTJj TotTftJrJofJof ß\uJ k´vCPkãJ JxPTr hJK~Pfô KZPujÇ fJPhrjJKT Fr \~kMßkZPj ryJa ß\uJr ˙JjL~ xrTJr KmnJPVrciCkKv· cáo xÄ˙JrhvIqvi KjmtJyLwelqwU kKrYJuPTr hJK~fô KváQ Avovj Kiájb Zv LwZáq Ü`Lv c÷ á qvRb| 17B Ry j vB ny g vq~ b Avnág` YâJ∂, ßxaJ CPjìJYPjr jfá j xM P pJV FPj KhP~PZ ßcg xJKat K lPTPar fgqÇ xKrP~ ßxUJPj CkxKYm khoptJhJr TotTftJPT kKrYJuT ßoJ. yJKmmMr ryoJjPT uJuoKjryJPa, \jq xoJ\TuqJe oπeJuP~ xÄpMÜ TrJ yP~PZÇ AvágwiKvi evmvq ÜPqvi Ü_áK cáok´vÜMáj Lyáj hvq| Gici KjC A~Ttk´vßgPT k´TJKvfßh~J FTKa kK©TJ~ Vf 30 \MuJAdJTJr ßxJomJr F xÄmJhKa ß\uJ JxT KjP~JV yP~PZÇ IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT oJxMh fvov TKroPT Y¢V´JPor ß\uJ JxT Zvi lP~\ÜmjvB @yPohPT kKrPmv wZwb c÷ P e®_v Aby f e KiáZ _váKb| GKch© v áq ∏iÄZi Amy Ø í AeØí v q ˚gvqÅ k´T Jv JTPrPZÇ muJ y~,KjP~JV Vf 19Pv \MuJA KjC A~Tt KxKaTíTft ã Y¢V´ Po ß\uJSAk´vxÄmJPh JxT KyPxPm ßhS~J oJKjTVP†, Kw OkoπeJuP~r Ck xKYm ‰x~h S mj oπeJu~ FmÄ mKrvJPur ß\uJ k´vJxT b Avnág`áK AL®vZ R®vgvBKv nvmcvZváj wbáq hvbVOykvIb| ÜmLvbKvi FAyP~PZ xJKatTémJ\JPrr KlPTa AxMq ß\uJ TPrPZÇ Fr \~jM jJ’Jru mJrLPTÇ 156-12-028014Ç xJKatKlPTPa k´vJxT ßmuJu ßyJPxjPT TáKÓ~J~ FmÄ ßj©PTJjJ ß\uJr FxFo @Krl Cr ryoJjPT J~j S VekN ft KZ©e®iZ wPwKrmK nygvq~bkPh Avnágá`i e®_vyP~PZÇ cvIqvi cyáiv rr ß\uJ k´vJxTKjPYTrJ ˙JjL~ßpUJPj xrTJrÈßkä KmnJPVr ßoJ. ÀÉuWv. wgjváii oπeJuP~rKváQ pMVì-xKYm mhKu TrJ oOfvrL~fkM mqKÜrPKm˜JKrf fgq ZJzJS FTKa yP~PZ TuJo rP~PZÇ x Im Ck-kKrYJuT ÜPác hv cáipMVRvbvRvwb nq| ev`x kú ÜZvájb, VeV´∫JVJPrr mJ kKrYJuT YªsTrJ hJxPTÇ @KojPT k´vJxT kPhhvb| KjP~JV ì-xKYm yP~S ß\uJGBk´NUbvq vJxT c÷kPh gJTJ Üh KcxPkJK\vj' ßTJgJ~rJo hJlj yPm fJ CPuäU TrPf y~ÇTémJ\JPrr SA TuJPo ß\uJ NUbv nvmcvZváj ˚ygvqÅb Avnágá`i náqwQj nvmcvZváj FZJzJ oJèrJ~ k´KfÔJj xŒKTtf ˙Jj xÄxhL~ TotTftAcváikb JPhr oPiqKiv \~kM ryJPar ÜmB IPvJT TáoJr bv CPuä U TrJ yP~PZxrTJKr ÈèuvJj, mJÄuJPhv'Ç KyPxPmßhS~J CPuäUyP~PZÇ @PZ lqJPoKu ciw`b ÜKb ZváK Kmvõ Ab®JxPT GKwU wPwKrmv ÜKáõ`™ wbáqFohvIqv TKoKar FTJ∂ xKYm oJxMhTrJrß\uJ vJxT Rbwc÷ kPh Tot pMVì-xKYmPhr oPiq rJ\vJyL S aJñJAPur m\uMunájv| TKro Avi käP˙J~L ar TgJÇ IgtJ“ßY~JroqJPjr èuvJPj kJKrmJKrT käPa hJlj TgJÇk´Gw`áK q rf wbáq ev kvIboMK¿I gvRnvi NUbvwU ÜPácIKfKrÜ ÜMájb?KmnJVL~ ˚gvqÅbTKovjJr Avnágá`i @yPohPT, ˚gvqÅ \JoJukM Pr kaá~JUJuLr ß\uJ TáGáb KÓ~JrZvimjoJuL ßnRKoT, ÜKbB oJKjTVP†r ßYRiMrLPT mKrvJPur K_vmvwnwZ®K b Avnág`áK nZ®vi AwfáhvM Øêx Ügáni Acváikábi I gvRnváii AeØíuvbAxuJoPT wbáqI c÷k ú ZzájáQb kKrwPhr kvIb k´iJj I Kjmtc÷ JyLKvkbv TotTftmsØí J ßoJ. ßhuS~Jr K¨j @yPoh S UJVzJZKzr @KjZMmgq u yTkvIbFmÄ VJAmJºJr vKyhM dJTJr ˙JjL~ev`x AvdáivR v Ab®c÷ Kváki Ø^vJyJmM Z°vwaKvix gvRnviÄj bRiÄj Bmjvg| GB weláq wZwb gvgjvi GRvnvái Rvbvb, ÜjLáKi yJ~hJrPT, \~kM r yJPa rJ\˝ ßmJPct r k´ g o xKYm nN Å A ~JPT \jk´ v Jxj oπeJuP~r KmPvw nJrk´ J ¬ xrTJr KmnJPVr kKrYJuT KjP~JV TrJ yP~PZÇ Bmjvági weiÄá◊ P∆M÷vág gvgjv `váqi Kiv náqáQ| wecyj cwigvY m§ûwÀ Acváikábi mgq gvRnvi I kvIb `yB N»v wQájb ßYRiMrLPT,Kivi UJVzJZKzPf fq Y¢V´ Jo TotTnZ®v ftJ (SFxKc) TPr ˙JjL~ xrTJr KmnJPV FZJzJ Yá~JcJñJr ß\uJ nvmcvZváj k´vJxT ßnJuJ jJ- bv| ßhPTZviv I ßoJ. bM`AoÀu UvKv AvZ•mvr Rb® ZvivkJmt ˚gvqÅ b Avnág`áK KáiáQb eáj ÜKv_vq GBSweláqoÄuJ Zvá`i ÜjvKRbI bv| KvDáK Kmw~TAwfáhvM oπeJuP~rKiv CkxKYm oJxMh TKroPT, xÄpMÜ FmÄ KhjJ\kM CK¨jwQájb @yPoh mªrKváQi TftOkÜKvb Pãr xhxq KjP~JVRvább TrJ yP~PZÇ gvgjvq náqáQ|ßoJ.AvBbRxex I ÜjLK bRiÄj Bmjvg P∆M÷Pvrr g \JoJu Zviv eájI hvbwb| A¡vZØí váb| GKwU wmwiqvm gynkPh ~áZ© Zvá`i VOyJ~j SAv`vjáZ VekMft oπeJuP~r CkxKYm \JoJukMP`váqi rr KxrJ\ CK¨j @yPohPT SFxKc TPrwQájb krrJÓs oπeJuP~r oyJkKrYJuT ßk´wPeDavI gyLßVJkJuVP† ® gnvbMi nvwKági MZ 1 AvM˜ eyaevi gvgjvwU Káib| náq hvIqvi welqwU inm®RbK| ˚gvqÅ wPwKrmvi UvKvxJyJPT wbáq kvIb UKuuMrnvwKg ryoJjPT, IKfKrÜ KmhMq“AwfáhvM KmnJPV xÄpM Ü TrJ KjP~JPVr \jqb Avnágá`i YÅJhkMPrr KcKx Kk´~PfJw SA `yB gnvbMi GweGgxJfãLrJr wbRvgyj nK gvgjvwUß\uJ Avgáj wbáq Z`áöè i yP~PZÇ k´vwmAvBwWáK JxT oMPTvwbá`©Yªs KmvõJGKB xPT máΩ bJTá`™rÄVÅZJSP~, ß\uJ k´`vwLj vJxTKiáZI kPh gJTJ aiábi pMVì-xKYmPhr oPiq c÷oπeJuP~ jq˜nvwmbv TrJ yP~PZÇ e≥e® w`áqáQb| avbgöêx ÜkL hLb ZváK Ü`LáZ hvb ZLb wZwb Rb® k Ü`b| Z`öè c÷wZáe`b

50 5 , ;0

85

dJTJxy 20 ß\uJ~ KcKx kKrmftj

CKØPhr TPrPZ \jq ãKfTr FA Z©JTKa ÉoJ~NPjr ßcg xJKatKlPTPar fPgq VzKou 3 yJ\Jr ßTJKarS ßmKv aJTJ @®xJ“ ßcxKaKj k´KfPrJi TrJ xy\ yPmÇ yJKxjJ \JjJj, xrTJr VOyLf vJSj-oJ\yJPrr KmÀP≠ yfqJ oJouJ vLwt 22 TotTftJr KmÀP≠ hMhPTr ßvU oJouJ kJPar ß\PjKaT ßTJc CØJmj

KoKc~J ßx≤JPr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj Fxm fgq \JjJPjJ y~Ç P·r @SfJ~ mJÄuJPhvL KmùJjL hMhT \JjJ~, ßcxKaKj 2000 KuKoPac Tftk´k´OkT ã ßcxKaKj Kas käqJjPavj Plxr oJTxMhMu @uPor ßjfOPfô KuKoPac (KcKaKkFu) S ßcxKaKj oJKfikJrkJx ßTJ-IkJPrKan ßxJxJAKar F KmùJjLrJ TJ\ TPrjÇ fJPhr FA oJiqPo k´J~ 4 yJ\Jr 271 ßTJKa 28 uJU 5 yJ\Jr 500 aJTJ xÄV´ y TPrÇ VPmweJr lu VfTJu mMimJr KT∂á mftoJPj fJPhr kOgT hMKa IqJTJCP≤ @∂\t 4 ßTJKa uJU S 56 uJU JKfT87 UqJKfxŒjú \JjtJu aJTJ kJS~J ßVPZÇ @r mJKT aJTJ IgtJ“ 3ÈKmFoKx yJ\Jr 285 ßTJKa 25 k´uJU ß\PjJKoé'-F TJKvf yP~PZÇ fJrJ @®xJ“ TPrPZÇ 88 yJ\Jr 524 aJTJ IQminJPm ˙JjJ∂Prr oJiqPo mPuj, @orJ FAoJiqPo CØJmPjr hMhT dJTJ, \JjJ~,19 ßcxKaKj KmKnjú kqJPTP\r ßxP¡’r: 2000 kJaxy KuKoPac kÅJY KfKj ßoiJ˝fô xÄrãPer uPãq APfJoPiq vfJKiT TJZ CKØPhr \jxJiJrPer ßgPT\jq KmkMuãKfTJrT kKroJe Igt xÄV´y TPr TKovj KyPxPm fJ 5Ka kqJPaP≤r \jq @∂\tJKfT \jìryxq ßgPT Z©JPTr KmkMu kKroJe aJTJ TotT(ß\PjJo ftJ S FP\≤Phr TJZ ßgPT @®xJ“ TPrÇ kptJP~ @Pmhj TPrKZÇ xJPmTKxPTJP~¿) ßxjJk´iJj ßu.@KmÏJr ß\jJPru TPrPZ (Im.) FoKfKj yJÀj-Ir-rvLh S ßcxKaKj mPuj, IfLPf mJÄuJPhv KmùJjLrJÇ xÄxPh F 2000mJÄuJPhPvr KuKoPaPcr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJyJÿh rKlTá u @Koj KmPvõ r ùJjnJ¥Jr ßgPTZJzJS xÄVOyLf ßWJweJ KhP~PZj xÄxh ßjfJ S ùJj mqmyJr TrPfJÇ KT∂á @\ k´KfÔJjKar ßpxm Tot T ft J r KmÀP≠ oJouJ TrJ yP~PZ fJrJ yPujk´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ mJÄuJPhv KmPvõr kKrYJuT ùJjnJ¥JrPT ßcxKaKj KuKoPaPcr kKrYJuT ßyJPxj, ßoJ.xoO≠ Vf 2000 19 ßxP¡’r mMimJr \JfL~ ßoJyJÿJh ImhJj rJUPZÇ xÄxPh oJVKrPmr jJoJP\r KmrKfr TrPf ßVJlrJjM u yT, ßoJyJÿh xJBh-Cr-ryoJj, ßoJ. ßo\mJy CK¨j (˝kj), k´iJjoπL mPuj, FA CØJmPjr kPr xÄxPhr ‰mbT ÊÀ yPu KfKj ‰x~h xJöJh ßyJPxj, ArlJj @yPoh xJjL, KoPxx lJryJ KoPxx ßp, oJiqPo k´oJKefKhmJ,yP~PZ F ßWJweJ ßhjÇ xo~ xnJkKfr \oPxh @rJ ßYRiM rL, FAK†Kj~Jr ßvU ‰f~mMmJÄuJPhvL r ryoJj, KmùJjLrJS ßjkJu Yª ßoiJr KmvõJx,KhT @xPj KZPuj ßckMKa K¸TJr \JKTrvSTf ßyJPxj, @\Jh ryoJj, ßoJ. @TmrßgPT ßyJPxj oj, KoPxx KvrLj ßTJjxMIÄPv To j~Ç @uLÇ xÄxh ßjfJ @PrJ mPuj, @TfJr, ßoJ. rKlTá u AxuJo xrTJr, ßoJ. oK\mM r ryoJj, ßoJ. xMFfKhj oj k´iJjoπL S xÄxh ßjfJ ßvU yJKxjJ Kmvõ ßoJ. ßgPT KjP~KZÇ @uL kJaxy UJj, ßoJ. AxuJok´UJj (ÀPmu), @mM@orJ u TJuJo @\JhFUj KmPvõxJAhM r kÅJYuvfJKiT \JKfr ãKfTr FTKa@uoÇ Z©JPTr mJÄuJPhv KmvõPT KhPf kJrPmÇ S ßu.CKØPhr TPjtu \jq (Im.) KhhJÀu ßckMKa K¸TJr vSTf @uLS ß\PjKaT ßTJc CØJmj TrJ~ hMhPTr xyTJrL kKrYJuT ßoJ. ßfRKlTá u AxuJo xÄxPhr kã\JjJj, ßgPT ßcxKaKj KmùJjLPhr mJÄuJPhvLßTJ-IkJPrKan KmùJjLPhr IKnjªj oJKfikJrkJx ßxJxJAKa ßgPT 2009-2010 IgtmZr IKnjªj \JjJjÇ \JKjP~PZjÇ ßgPT k´31 oJYt kpt ∂ ßoJa yJ\Jr 178 ßTJKa 61 uJU 23 yJ\Jr 24 aJTJ iJjoπL mPuj, FA 1ßTJc CØJmPjr k´fJreJoNuTnJPm IKnpMÜrJ @®xJ“ TPrjÇ ßcxKaKjr IKnpMÜ TotTftJrJ IQmi YáKÜjJoJr KnK•Pf ßxJxJAKar ßv~Jr kqJPT\, Kc@AKmKx kqJPT\

ÜjLKáK Avw_©Kfváe mnvqZv Kivi K_v Rvbvb| ÜRvi Kái 10 nvRvi Wjváii ejv náqáQ| eyaevi gvgjv `váqáii ci bRiÄj Bmjvg mvsevw`Ká`i Rvbvb, ÜPKI Zzáj Ü`b| wKöë ÜmB mgq ÜjLáKi Øêx Ügáni AvdáivR kvIb ÜPKwU M÷nY GKRb máPZb bvMwiK wnámáe wZwb gvgjvwU `váqi KáiáQb| gvgjv Káibwb| wZwb c÷avbgöêxáK mnvqZvi c÷ØèveI wdwiáq Ü`b| A_P cái kvIb `váqáii ÜcQáb ÜKD ZváK Dÿy◊ Káibwb| ˚gvqÅb Avnág` AmyØí _vKv eájáQb, Aá_©Fcá i Afváe gvq~b Avnág`áK wek¶weL®vZ Ü˙vqvbFAÜgágvwiqvj K®vUvwis AeØí v q bvbv Awbqg, Aeánjv Avi loháöê i wkKvi náqáQb| GB welqwU \jof KrPkJat: IJVJoL 2017 xJu ßgPT TKbj TrJ yPò P\jJPru xJKatKlPTa lr ßxPT¥JKr PTvjny(K\KxFxA) krLãJÇ xJPg xJPg krLãJr jJoS K®v›vi wPwKrmv e nqwb| b Avnágá`i AeØívi ZváK fxlYfváe cxov w`áqáQ| ZvB wZwb weáeáKixJKat Zvobvq kKrmKft f yP~ jfá j jJo yPm AÄKuv mJTJuPra KlPTaÜ`keáiY® (AmqJT)Ç Ggb FA krLãJ~ mftonvmcvZváj JPjr oKcCuJr FmÄKivábv ßTJxtSm§¢~JTt k≠Kf˚gvqÅ gJTPm jJÇ mrÄkvixwiK mZr ßvPw Lei wbáqI jy á KvPz w i Káib ÜjLáKi Øê x Ügáni AvdáivR kvIb I Ab®c÷ GKRb e®w≥i gÑ Z z ® áK Ø^ v fvweK eáj Ügáb wbáZ cviáQb bv| gvgjvq mv∂x FTKa hLWt FmÄ TKbjfr krLãJ gJTPmÇ FA k≠KfPf xTu xJmP\Ö Fr \jq FTKa oJ© ßmJct gJTPmÇ Vf 18 ßxP¡’r oñumJr FcMPTvj ßxPâaJKrKvk Ø^Z°vwaKvix gvRnvi| GBIJVJoL weláq ev`x Dáj≠xJu L Káib, MZ 17B RyjvB I Kiv náqáQßVJn RvZxq à`wbK AvgvivKrT Ü`áki evZ©v m§ûv`K, P∆M÷ vági xPÿuPj Av¬wjKFA kKrmft oJAPTu ß\Ja xrTJPrr KumPcPor xJPg ßpRg xÄmJh Pjr ßWJweJ ßhjÇ 2015 ßgPT PjwZ FA k´gvámi JgKoTnJPm AÄKuv, 18ByPmÇ RyjvBIJr MYgva®ági Üdvb Kiv nq| GB ˚gvqÅ b Avnágá`i cwŒKv AvRv`xiFAevZ© v m§ûv`K I ÜjLK Ave`y j nvB 5 ÊÀ oqJgxà`wbK FmÄ xJP~P¿ k≠KfPf krLãJ ßjS~Jr \jq ÛáPuwkK`viáK| jfájnJPm kzJPjJ 2017 c∂ xJu Ü_áK ßgPTZvá`i FA irPer krLãJ ÊÀmgq yPmÇ krmft LPf kvixwiK cÑÙâoJjõ vi GRvnvái ev`xK\SV´ Dáj≠JKl L Káib, à`wbK I à`wbK P~ KyPˆJJKr, FmÄ KmKnjú uqJñMAvgvi P~P\r Ü`k \jq FA WrPer AvRv`x TîJv FmÄ krLãJ ÊÀAeØí yPmÇvi K_v RvbáZ PvBáj Zviv mvsevw`Ká`i ÜjLKáK jvBd mvácvU© w`áq K_vj ÜMvcb Káib| ‘Zvi AeØí v wØíwZkxj|’ gvgjv `váqáii c÷mΩ wbáq cwŒKvq b Avnágá`i gÑZz® krLãJ wbáq Üek wKQyKjP~ msev` c÷KxoJPuJYjJr vwkZ náqáQ|ßk´Gme KmsPaPj˚gvqÅ ßxPT¥JKr FcáPTvPjr k≠Kf KmKnjú KãPfA FAivLvi kKrmft IJjJ yPò mPueájb, muJ yPòÇ K\KxFxA krLãJ~ KmKnjú ßmJct gJTJ~ P∆M÷ v g Av`vjáZ K_v eájb ev`xi AvBbRxex GWáfváKU KvgiÄj Bmjvg msev` e®w≥MZfváe wZwbTrJr Abym\jq ‹vbßmJct KáiáQb| fvMB Zvi krLãJ~ nJPuJ ßr\Jfi èPuJr Gi oPiqÜewki k´KfPpJVLfJ ÊÀ KváQ y~Ç IJr Fr lPu oNuqJ~j k≠Kf fáujJoNuT xy\ y~Ç FA KmfTt FzJPf k´Kmvæv`| fKa GB mgq eájb, ‘302/120 we, 304 (K), xJmP\ÖFr \jq FTA ßmJPctÜek r IJSfJ~ krLãJ V´NUbv yPerZzTgJ muJwZwb yP~PZÇ xTu KvãJgt LPTAwZwb mJiqfJoN uTnJPm FA krLãJ~ IÄv 406, KjPf 420 yPmÇI 34 avivq Avgvi ev`x mZ® eáj c÷Zxqgvb náqáQ| wKQy AmΩwZi áj aái Rvbvb, bRiÄj mváne gvgjvwU `váqi KáiáQb|

TKbj yPò K\KxFxA krLãJ


k´mº-Kjmº ßvU yJKxjJr xrTJPrr mqgtfJr kJuäJ pf nJrL yPò, oπL-k´KfoπLr xÄUqJS ff mJzPZÇ jfáj xJf\j oπL-k´KfoπL vkg KjP~PZjÇ fÅJrJ KT ßTJPjJ TJP\ xJluq ßhUJPf kJrPmj? FÅPhr oPiq FT\j ZJzJ xmJA IjKnù, k´J~ IkKrKYfÇ muPf ßVPu IKnùfJS ßjAÇ hPur TotLrJS fÅJPhr ßYPjj jJ, k´iJjoπL ßYPjj, FaJA FToJ© ßpJVqfJÇ xrTJPrr IhãfJ, Imqm˙J S hMjtLKfr Kmw~Ka pUj xmtoyPu @PuJKYf S xoJPuJKYf, fUj iJreJ TrJ yP~KZu, kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ k´iJjoπL vÜ khPãk ßjPmjÇ I∂f Ihã, KmfKTtf S hMjtLKfr hJP~ IKnpMÜ oπLPhr oKπxnJ ßgPT KmhJ~ TrPmjÇ KmfKTtf CkPhÓJPhr CkPhv ßjS~J ßgPT Kmrf gJTPmjÇ KT∂á hMntJVq\jT yPuS xfq, KfKj ßoJPaA TPbJr yPf kJrPuj jJ; ßTPuïJKrr ßyJfJ S xyPpJVLPhr ˝kPhA rJUPujÇ yuoJTt ßTPuïJKrr xPñ ˝J˙q CkPhÓJ ‰x~h ßoJhJPòr @uLr jJo FPxPZÇ KmvõmqJÄT xJl \JKjP~ KhP~PZ, Igt CkPhÓJ oKxCr ryoJjPT ZMKaPf jJ kJbJPu fJrJ k∞J ßxfáPf IgtJ~j TrPm jJÇ @r KmvõmqJÄT IgtJ~j jJ TrPu FKcKm S \JATJr IgtS kJS~J pJPm jJÇ 21 ßxP¡’r \JATJr YáKÜr mKitf xo~ ßvw yP~ pJPmÇ Frkr TL yPm? k´iJjoπL ßhvmJxLPT ßTJPjJ xMUmr ßvJjJPf kJPrjKjÇ xŒ´Kf xÄxPh mPuPZj, mJAPrr Igt jJ kJS~J ßVPu ßrukg ZJzJA k∞J ßxfá yPmÇ ßxKa KT ßhPvr \jq nJPuJ yPm? TJr mJ TJPhr \jq KmvõmqJÄT oMU WMKrP~ KjP~PZ, ßTJj mqmxJK~T k´KfÔJPjr kã ßgPT WMw YJS~J yP~KZu, ßxxm \JjJr IKiTJr ßhPvr oJjMPwr @PZÇ TJPhr ßpJVxJ\Pv yuoJTt jJPor FTKa IUqJf ßTJŒJKj ßxJjJuL mqJÄT ßgPT 2600 ßTJKa aJTJ yJKfP~ Kju? ßTmu CKuäKUf TP~T\j jj, @rS FTJKiT oπLk´KfoπL S CkPhÓJr KmÀP≠ hMjtLKf, IKj~o S ãofJr IkmqmyJPrr IKnPpJV @PZÇ YÅJhJmJK\-C“PTJY ßjS~Jr IKnPpJV @PZ xrTJKr hPur mÉ xJÄxPhr KmÀP≠Ç k´iJjoπL ÊÀ ßgPT Fxm IKnPpJV @oPu KjPu, hJ~L mqKÜPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPu kKrK˙Kf FfaJ jJ\MT yPfJ jJÇ ßpA KmPrJiL huPT k´iJjoπL hMjtLKfr YqJKŒ~j mPu VJuoª TrPfj, ßxA hPur ßjfJrJA FUj ß\Jr VuJ~ muPZj, ÈFA xrTJPr ak aá mao hMjtLKfPf KjoKöfÇ' Fr \mJPm TL muPmj @S~JoL uLPVr ßjfJrJ? TP~T Khj @PVS fÅJrJ mÜífJ-KmmOKfPf

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

ßvU yJKxjJr xŒ´xJKrf ÈjmrfúxnJ' ßxJyrJm yJxJj KmPrJiL huPT TPbJr nJwJ~ @âoe TrPfjÇ FUj xmJA @®rãJ~ mq˜, KmPrJiL hPur IKnPpJPVr \mJm KhPf KhPf TîJ∂Ç xrTJPrr mJTkaá ßjfJrJS ãLeT£ yP~ kPzPZjÇ @xPu mz VuJ~ muJr oPfJ Im˙Jj xrTJPrr ßjAÇ (2)

jJo k´YJr TrKZu, fUj IPjPTA ßnPmKZPuj, k´iJjoπL oKπxnJ~ KTZMaJ yPuS Igtmy kKrmftj @jPmjÇ KmPvw TPr, FA fJKuTJ~ @S~JoL uLPVr k´mLe ßjfJ ßfJlJP~u @yPoh S S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojPjr jJo ßhPUÇ ßxA xPñ fÅJrJ FS ßnPmKZPuj ßp

ßvU yJKxjJr ßjfOfôJiLj @S~JoL uLV SrPl oyJP\JPar xrTJPrr ßo~Jh Kfj mZr j~ oJx kJr yP~PZÇ kKrmKftf xÄKmiJj IjMpJ~L KjmtJYj yPu xrTJPrr yJPf xo~ @PZ 12 ßgPT 15 oJxÇ FA xoP~ xrTJr IPuRKTT KTZM TPr ßluPm, fJ xJiJre oJjMw ßfJ mPaA, ãofJxLj huKar ßjfJ-TotLrJS KmvõJx TPrj jJÇ mÉKhj iPrA KmKnjú oyu ßgPT hJKm CPbKZu, oKπxnJ ßgPT KmfKTtf, IPpJVq S hMjtLKfr IKnPpJPV IKnpMÜ oπL-k´KfoπLPhr mJh ßhS~J ßyJT FmÄ pÅJPhr k´Kf FUPjJ oJjMPwr @˙J S KmvõJx @PZ, fÅJPhr oKπxnJ~ I∂ntMÜ TPr xrTJPrr TJP\ VKf @jJ ßyJTÇ KT∂á k´iJjoπL FT TgJr oJjMwÇ TJrS TgJ ßvJPjj jJÇ KaKn YqJPjuèPuJ x÷Jmq xJf\j oπL-k´KfoπLr

KmfKTtf, Ihã oπL-k´KfoπLrJ mJh kzPmjÇ jJ, ßTC mJh kPzjKjÇ krKhj hMkMPrr oPiq xJrJ ßhPv FA Umr YJCr yP~ ßVu ßp fJKuTJr vLPwt gJTJ ßfJlJP~u S ßojj oπL yPòj jJÇ fÅJrJ k´iJjoπLr k´˜Jm jJTY TPr KhP~PZjÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx oπLPhr vkg KjP~ F irPjr SuakJua WajJr KÆfL~ jK\r ßjAÇ TJPT oπL TrJ yPm, jJ yPm, ßxA mqJkJPr Kx≠J∂ ßjS~Jr oJKuT k´iJjoπLÇ VefJKπT mqm˙J~ xrTJrk´iJj pÅJPhr oπL TrPf YJj, fÅJPhr xPñ KjP\ @uJk TPrj, fÅJPhr xÿKf ßjjÇ If”kr oKπkKrwh xKYPmr TJPZ jJo kJbJjÇ FmÄ KfKj @jMÔJKjT xÄKväÓ mqKÜPhr vkg ßjS~Jr \jq @jMÔJKjT @oπe \JjJjÇ KT∂á @oJPhr ßhPv Fxm oJjJ y~ jJÇ xrTJr

k´iJPjrJ oJjJr k´P~J\j ßmJi TPrj jJÇ mñnmPj xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu k´iJjoπL mPuPZj, ÈKfKj ßfJ ßfJlJP~u @yPohPT ßaKuPlJj TPrjKj (IPjPTA oPj TPrj, KfKj ßaKuPlJjKa TrPu y~PfJ ßfJlJP~u @yPoh xrJxKr fÅJPT jJ TrPf kJrPfj jJÇ @r ßfJlJP~u @yPoh oπL yPu rJPvh UJj ßojjS hJK~fô KjPfj)Ç rJÓsL~ kMrÛJr ßhS~Jr xo~S xÄKväÓ mqKÜr ofJof ßjS~J y~, KfKj kMrÛJr ßjPmj KT jJ? KT∂á oπL yS~Jr oPfJ èÀfôkNet WajJ~ fÅJPhr ofJof ßjS~J yPm jJ ßTj? F WajJr oiq KhP~ ßTmu hu S ß\Ja j~, xrTJPrr ßnfrTJr hMmtufJ S xojõ~yLjfJ k´Ta yP~ CPbPZÇ ßp TJrPe TJrJ oπL yPmj, ßxKa mz Umr yPuJ jJ; mz Umr yPuJ, ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojPjr oKπfô jJ ßjS~Jr UmrKaÇ 1996-2001 xJPu fÅJr \jq mz xoxqJ yP~ hÅJKzP~KZu hu, FmJr hu S xrTJr hMPaJAÇ ßvU yJKxjJr xŒ´xJKrf oKπxnJ èe-oJPj ßoJPaA xoO≠ y~Kj, xÄUqJ~ ßmPzPZ oJ©Ç ßvU yJKxjJ 2009 xJPur \JjM~JKrPf pUj IPkãJTíf jmLj S IjKnù mqKÜPhr KjP~ oKπxnJ Vbj TrPuj, fUjA jJjJ oyu ßgPT k´vú CPbKZu, FÅrJ KT kJrPmj? @mJr TP~T\jPT Foj èÀfôkNet oπeJuP~r hJK~fô KhP~KZPuj, pÅJPhr ßxA èÀnJr myj TrJr ãofJA KZu jJÇ k´iJjoπL mrJmrA fÅJr IjKnù S Ihã oπLPhr kPã xJlJA ßVP~ ßVPZjÇ FPf fÅJrA ßmKv ãKf yP~PZÇ KfKj FTmJr mPuKZPuj, fÅJrJ xMqPaa-mMPaa jJ yPuS TJP\ hã S x“Ç KT∂á ßkRPj YJr mZr kr FPx ßhUJ ßVu, fÅJPhr IKiTJÄPvr hãfJ, xJogtq S xffJ~ WJaKf @PZÇ xJPmT oJKTtj rJÓshNf ß\ox oKr~JKat ‰x~h @mMu ßyJPxjPT Èßux hqJj @ IPjˆ' mPu ßp o∂mq TPrKZPuj, fJ FUj k´J~ k´mJhmJTq yP~ hÅJKzP~PZÇ fPm hã mqKÜPhr yJPf hJK~fô kzPu fÅJrJ ßp kKrmftj @jPf kJPrj, fJr k´oJeS k´iJjoπL yJPfjJPf ßkP~PZjÇ KfKj TíKw S KvãJ oπeJuP~r hJK~fô pÅJPhr yJPf KhP~PZj, fJ KjP~ ßfJ ßTC k´vú TPrj jJÇ (3) jfáj xJf\j oπL-k´KfoπL vkg KjP~PZjÇ @PV KZPuj 46 \jÇ FÅrJ TL TrPmj? xÄxhL~ xrTJrmqm˙J~ oKπxnJ \JfL~ xÄxh mJ \jVPer TJPZ hJ~m≠ gJTJr TgJÇ KT∂á @oJPhr xÄKmiJj oKπxnJPT hJ~m≠ TPrKjÇ

p Page 39

hJ~m≠ TPrPZ FTTnJPm k´iJjoπLPTÇ IgtJ“ xrTJr oJPjA k´iJjoπLÇ KfKj fÅJr TJ\ kKrYJujJr \jq KTZM oπL-k´KfoπL ßjj, pÅJrJ vfnJV fÅJr k´Kf Kmvõ˜ gJTPmjÇ FUJPj ßpRg ßjfOPfôr mJ xKÿKuf Kx≠JP∂r ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ xrTJPrr ßTJPjJ èÀfôkeN t Kx≠JP∂r TgJ oKπxnJr ‰mbPTr @VoMyNPftS oπLrJ \JjPf kJPrj jJÇ oKπxnJr xhxqrJ yP~PZj ÉTáomrhJrÇ ßuUJr KvPrJjJo KjP~ IPjPT k´vú TrPf kJPrj, ßTj ÈxŒ´xJKrf jmrfúxnJ'? oiqpMPV ßoJVu xosJa @Tmr mMK≠-krJoPvtr \jq j~\j kK§fPT KjP~KZPujÇ pJr \jq jJo yP~KZu jmrfúxnJÇ rJÓs kKrYJujJr TJ\Ka xosJa FTTnJPmA TrPfjÇ TJCPT vKrT TrPfj jJÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLrJS F pMPVr xosJaÇ fÅJrJ mMK≠-krJoPvtr \jq KTZM rfú ßjj mPa; KT∂á ßhv kKrYJujJ~ fÅJPhr krJovt ßjj jJÇ ßhvaJ kKrYJujJ TPrj KjP\r oPfJ TPrAÇ ßvU yJKxjJr xŒ´xJKrf oKπxnJ mJ rfúxnJ ßhvmJxLPT nJPuJ KTZM CkyJr KhPf kJrPm KT jJ, fJ xo~A mPu ßhPmÇ fÅJr xŒ´xJKrf oKπxnJ KjP~ @rS FTKa k´vú CPbPZÇ KmPrJiL huyLj \JfL~ xÄxPh vfTrJ 90 nJV xJÄxh ßj©L-mªjJ~ mq˜ gJPTjÇ ßxA xPñ KmPrJiL hPur ßj©LPT VJuJVJu jJ TrPu fÅJPhr WMo @Px jJÇ KT∂á xJÄKmiJKjT xLoJm≠fJ xP•ôS ßp T\j xJÄxh xrTJPrr KmKnjú TJP\r xoJPuJYjJ TPrPZj, fÅJPhr oPiq k´go xJKrPf KZPuj ßfJlJP~u @yPoh, rJPvh UJj ßojj, yJxJjMu yT AjM, xMrK†f ßxjè¬ S SmJ~hMu TJPhrÇ ßvU yJKxjJ Vf mZr jPn’Pr xMrK†f ßxjè¬ S SmJ~hMu TJPhrPT oπL TPr fÅJPhr oMU mº TPrKZPujÇ FmJr KT KfKj ßfJlJP~u S ßojjPT oπL TPr fÅJPhr xoJPuJYjJS mº TrPf ßYP~KZPuj? pKh ßxKa xfq yP~ gJPT, fÅJrJ jJ KVP~ nJPuJA TPrPZjÇ ßTjjJ, fJPf xÄxh yP~ ßpf kMPrJkMKr huL~ ßlJrJoÇ mªjJ S ˜MKf ZJzJ ßxUJPj ßTJPjJ mJTq CóJKrf yPfJ jJÇ xmPvPw k´iJjoπLPT FTKa TgJ ˛re TKrP~ KhPf YJA, xoJPuJYjJ mº yS~Jr kg mz n~ÄTrÇ @oJPhr ßhPv ßp xrTJrA KmPrJiL hPur, FojKT hPur ßnfPr KmPrJiL T£ ˜… TrPf ßYP~PZ, fJPhr kKreJo TUPjJA nJPuJ y~KjÇ ßxJyrJm yJxJj ” TKm, xJÄmJKhTÇ (TífùfJ-QhKjT k´go @PuJ)

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services K Immigration K Employment Law K Civil Litigation K Landlord and Tenants K Family Law K Advocacy K Welfare Benifits K Human Rights K Citizenship

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp PTJj \Kau KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

This firm is authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority Please make an appointment before you visit.

Office Hour 10am to 6pm

Suite 7, 86 Brick Lane London, E1 6RL, ENGLAND

Phone : 020 7650 7970 Mobile: 07961 960 650 Tareq Chowdhury Principal

email: Kingdomsolicitors@yahoo.co.uk web : Kingdomsolicitors.com


ßvw kOÔJr kr KmoJPjr ßuP\ ßVJmPr Im˙J IJ∂\tJKfT KvKcCPu Yro Kmkpt~ KxPua S Y¢V´JPo lîJAa mº pJ©LPhr ßnJVJK∂ YrPo ßkÅRPZPZÇ dJTJr mJAPr ßgPT @xJ pJ©LPhr ßyJPaPu KjP~ rJUJ y~Ç 17Ka ßyJPaPu TP~Tv' pJK© rJUJ y~Ç fPm fJPhr nJPuJ xJKntx ßhS~J y~Kj mPu IKnPpJV SPbÇ lîJAa kKrYJujJr \jq ßp CPzJ\JyJ\ hrTJr fJ KmoJPjr ßjAÇ y\ lîJAPar \jq fJrJ lîJAa ßgPT ßmJK~Ä hM'Ka xKrP~ KjP~PZjÇ FUj SA hM'Ka KhP~ y\ lîJAa kKrYJKuf yPòÇ k´go y\ lîJAaS SèPuJ KhP~ kKrYJKuf yP~PZÇ FKhPT F~Jr @AxuqJP¥r TJZ ßgPT Ku\ ßj~J CPzJ\JyJ\Ka FUjS kMPrJkMKr lîJAPa ßpPf kJPrKjÇ F TJrPe xoxqJ @rS ßmPzPZÇ KmoJPjr oyJmqm˙JkT ßoJvJrrl ßyJPxj UJj mPuj, SA CPzJ\JyJ\Ka myPr FPxPZÇ k´go Khj lîJAa TPrPZÇ xN© \JjJ~, 25Pv ßxP¡’Prr @PV lîJAa KvKcCu KbT yPm jJÇ Fr oPiq ACPrJk ßgPT KcKx 10-Fr FTKa AK†j dJTJ~ @xJr TgJ rP~PZÇ KxñJkMPr SnJrPyJKuÄP~r \jq pJS~J F~JrmJxKaS 23Pv ßxP¡’r dJTJ~ @xPf kJPrÇ fUj lîJAa mJKfu yS~Jr @vïJ TPo ßVPuS KmuK’f yS~Jr @vïJ ßgPT pJPmÇ F TJrPe k´KfKhjA lîJAa KvKcCu kKrmftj TrPf yPf kJPrÇ xN© \JjJ~, hLWtKhj iPr KxñJkMr rP~PZ F~JrmJxKaÇ ßxKa KlPr jJ FPu FmÄ KcKx 10-Fr AK†j jJ @jJ yPu KmoJPjr Kmkpt~ ßTJjnJPmA ßbTJPjJ x÷m yPm jJÇ KmoJPjr IkJPrvj vJUJ xNP© \JjJ ßVPZ, mftoJPj myPr KvKcCu lîJAa YJuJPjJr \jq @PZ oJ© 4Ka F~JrâJlaÇ Fr FTKa F~JrmJx, FTKa KcKx-10 S 2Ka ßZJa @TJPrr ßmJK~Ä 737 F~JrâJlaÇ F 4Ka CPzJ\JyJ\ KhP~ mftoJPj KmoJjPT 9Ka ÀPar 14Ka @∂\tJKfT V∂mq ßkÅRZJPjJr ßYÓJ TrJ yPòÇ KmoJjmªr xN© \JKjP~PZ, KmoJPjr lîJAa KvKcCPu Yro KmvO⁄u yP~ kPzÇ xm lîJAaxNKY u§n§ yP~ pJ~Ç FPTTKa lîJAa VPz 24-96 WµJrS ßmKv Kmu’ pJPòÇ ßxJomJr dJTJ-hMmJA-ßhJyJ lîJAa mJKfu TrPf yP~PZÇ TJboJ¥M, TuTJfJ, ßxRKh @rPmr Kr~Jh S fJPhr hJÿJo lîJAa jfáj TPr KrKvKcCu TrJ y~Ç ß\¨J, hJÿJo, Kr~Jh lîJAa KcPu yP~PZÇ ãá… pJ©LrJ vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr KmoJj TJC≤JPr yJouJ YJKuP~ nJXYár TPrPZÇ ãá… pJ©LrJ KmPãJn TrPZÇ Fr oPiq oiqk´JYqVJoL pJ©L ßmKvÇ KmoJj xNP© \JjJ ßVPZ, xmPYP~ ßmKv xoxqJ yPò dJTJ-ß\¨J, dJTJ-hJÿJo lîJAaèPuJPfÇ Fxm ÀPar pJ©L xÄUqJ ßmKvÇ k´KfKhjA Fxm ÀPar lîJAPar KaKTa KmKâ yPòÇ F kpt∂ kÅJY-Z~ yJ\Jr pJ©L KaKTa ßTPa IPkãJ TrPZjÇ FKhPT, KmoJPjr Foj lîJAa KmkptP~r TgJ ˝LTJr TPr ãoJ k´JgtjJ TPrPZj KmoJPjr kKrYJuT (Kmâ~ S Kmkej) ßoJyJÿh vJyPjS~J\Ç KfKj mPuj, KmoJPjr lîJAa xNKYr KmkptP~ @orJ @∂KrTnJPm hM”KUfÇ IjJTJK–ãf hMPntJPVr \jq xmJr TJPZ ãoJ YJAKZÇ KmoJj KjP~ xÄxPh ßãJn xÄxh KrPkJatJr \JjJj, \JfL~ kfJTJmJyL KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAP¿r KvKcCu Kmkpt~ FmÄ KmoJPjr kKrYJujJ kptPhr ßY~JroqJj F~Jr nJAx oJvtJu (Im.) \JoJu CK¨j @yPoPhr ß˝òJYJKrfJr KmÀP≠ xÄxPh ßãJn k´TJv TPrPZj FToJ© ˝fπ xÄxh xhxq AK†Kj~Jr l\uMu @K\o S \JfL~ kJKatr oMK\mMu yT YájúMÇ ±Äxk´J¬ KmoJjPT rãJ~ IKmuP’ KmoJj ßY~JroqJPjr IkxJre FmÄ F mqJkJPr xÄxPh KmoJjoπLr KmmOKf hJKm TPrPZj fJrJÇ \JfL~ xÄxh IKiPmvPj kP~≤ Im IctJPr hÅJKzP~ fJrJ F mqJkJPr ßãJn k´TJv TPrjÇ F xo~ xnJkKfr @xPj KZPuj ßckMKa K¸TJr vSTf @uLÇ ßoJyJÿh l\uMu @K\o mPuj, mJÄuJPhv KmoJPjr @\ ßmyJu Im˙JÇ yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßuJTxJj KhP~A pJPò, Yro Imqm˙JkjJ~ KmKnjú ÀPa KmoJj YuJYu mº yP~ ßVPZÇ pJ©LPhr ßrPU KmoJj ßnPV pJPòÇ KmoJPjr kKrYJujJ ßmJct KbT oPfJ TJ\ TrPZ jJÇ kKrYJujJ ßmJPctr ßY~JroqJPjr xMkJr kJS~JrÇ oπL @PxjoπL pJjÇ KT∂á SA xMkJr kJS~JPrr KTZM TrPf kJPrj jJÇ FA FT\j oJ© mqKÜPT KmoJj ßgPT ßTC xrJPf kJPrjKjÇ FA mqKÜ Vf TP~T mZPr xJKmtTnJPm KmoJjPT Km±˜ TPr ßlPuPZjÇ KfKj mPuj, FmJr y\pJ©LPhr kJrJkJr xokNet IKjÁ~fJr oPiq kPzPZÇ 1 uJU y\pJ©L FmJr yP\ pJPmjÇ KT∂á KmoJPjr mqm˙J ßjAÇ pJPhr TJrPe FA IKjÁ~fJ xOKÓ yP~PZ fJPhr KmÀP≠ mqm˙J KjjÇ KxPua S Y¢V´JPor Inq∂Kre lîJAa mº KmoJPjr ßoJa 7Ka Inq∂Kre ÀPar oPiq 5Ka IJPVA mº yP~ KVP~KZuÇ YJuM KZu ßTmu Y¢V´Jo S KxPuPar lîJAaÇ YuKf Kmkpt~ KjrxPj 29 jPn’r kpt∂ ßxA hMKa ÀaS mº ßWJweJ TrJ yP~PZÇ IJVJoL 29 jPn’r kpt∂ KxPuPar SxoJKj IJ∂\tJKfT KmoJj mªr FmÄ Y¢V´JPor vJy IJoJjf KmoJj mªPr ßTJj lîJAa SbJ jJoJ TrPm jJ mPu \JjJ ßVPZÇ CØNf kKrK˙KfPf hM:U k´TJv TPr KmoJPjr Kmkej S Kmâ~ KmnJPVr kKrYJuT ßoJyJÿh vJy ßjS~J\ Vf 18 ßxP¡’r oñumJr mPuPZj IJVJoL 24 ßxP¡’Prr IJPV kKrK˙Kf xJoJu ßhS~J x÷m j~Ç

oMKÜPpJ≠ IJmMu ßyJPxj mJmMu IJr ßjA ” KmKnjú oyPur ßvJT mZr m~Px AP∂TJu TPrPZj (AjúJKuuäJKy. . . rJK\Cj)Ç oOfáqTJPu KfKj ˘L, hMA kM©, FT ßoP~xy IxÄUq IJ®L~˝\j èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ fJr V´JPor mJKz Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr kKÁo j~JV´JPoÇ FTA Khj rJPf IJmMu ßyJPxj mJmMPrr jJoJP\ \JjJ\J Km~JjLmJ\Jr KkFAYK\ yJAÛáu oJPb IjMKÔf y~ FmÄ \JjJ\J ßvPw kJKrmJKrT ßVJr˙JPj hJlj TrJ y~Ç oMKÜPpJ≠J S mqJmxJ~L IJmMu ßyJPxj mJmMPur oOfáqPf kOgT kOgT KmmOKfPf VnLr ßvJT S ßvJTx∂¬ kKrmJr kKr\Pjr k´Kf xoPmhjJ k´TJv TPrPZj, mJÄuJPhv xrTJPrr KvãJoKπ jNÀu AxuJo jJKyh, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr k´KfÔJfJ xnJkKf IJPvT IJyoh IJxMT, mftoJj xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym, xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, ßTJwJiqã oJoMj rKvh, xJPmT xnJkKf rCláu AxuJo, Km~JjLmJ\Jr gJjJ \jTuqJe xKoKfr xnJkKf yJKl\ jJK\o CK¨j, xJiJre xŒJhT ßoJ” jJK\o CK¨j, ßTJwJiqã KhuJu IJyoh, Km~JjLmJ\Jr Cjú~j xÄ˙Jr xnJkKf xJPyh IJyoh ZJ~Jh, xJiJre xŒJhT IJTmr ßyJPxj rKmj, ßTJwJiqã IJKfT ßyJPxj, TxmJ-UJxJ SPpuPl~Jr asJPˆr xnJkKf yJKl\ jJK\o CK¨j, xJiJre xŒJhT TP~xMöJoJj ÀjM, ßTJwJiqã yJ\L \Kxo CK¨j, Km~JjLmJ\Jr \jTuqJe xKoKf ACPT'r xnJkKf IJ»Mu vKlT, xJiJre xŒJhT ßyJPxj, ßTJwJiqã lryJh ßyJPxj KakM FmÄ yJ\L IJ»Mx vKlT, rKlT CK¨j, IJuL IJyoh ßmmMu, oJymMm IJyoh rJ\M, Fo oJxMh IJyoh, AlPfUJr IJyoh KvkjÇ FKhPT orÉPor oOfáqPf ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrPZj xJÄmJKhT vJyJm CK¨j ßmuJu S xJ¬JKyT \joPfr mJftJ xŒJhT ßoJxPuy& CK¨j IJyohÇ

ßjfJPj©LrJ KhKuä ZMaPZj ” IJvrJl ßVPZj UJPuhJ S oKf~J pJPmj pJPmjÇ KfKj SKzvqJ~ TíKwKmw~T FTKa IjMÔJPj ßpJV ßhPmjÇ Frkr rJÓskKf k´em oMPUJkJiqJ~xy nJrf xrTJPrr èÀfôkNet mqKÜ S KmPrJiL hPur ßjfJPhr xPñ ‰mbT TrPmjÇ IjqKhPT UJPuhJ K\~Jr KhKuä

JANOMOT 21 - 27 September 2011 Page 40 xlPrr Khjãe FUPjJ YNzJ∂ y~KjÇ fPm IPÖJmPrr oJ^JoJK^ ßp ßTJPjJ xo~ KfKj xlPr ßpPf kJPrj mPu @PuJYjJ YuPZÇ krrJÓs oπeJu~ xN© \JjJ~, ‰x~h @vrJláu AxuJo @\ nJrPfr ˙JjL~ xrTJr S xqJKjPavj oπL \~rJo rPoPvr xPñ ‰mbT TrPmjÇ Vf @VPˆ \~rJo rPoPvr mJÄuJPhv xlPrr xo~ hMA ßhv kuäL Cjú~Pj xyPpJKVfJr mqJkJPr FTof y~Ç F Kmw~Ka ‰mbPT èÀfô kJPmÇ F ZJzJ rJÓskKf k´em oMPUJkJiqJ~, TÄPV´x xnJPj©L ßxJKj~J VJºLxy ãofJxLj \JfL~ TÄPV´x S KmPrJiL hPur TP~T\j ßjfJr xPñ ‰mbT ßvPw 22 ßxP¡’r ßhPv KlrPmj ˙JjL~ xrTJr oπLÇ

xJ¬JKyT \jof'ßT xMufJj ßoJyJÿh ojxMr k´P~J\Pj KxPuPar KfjKa IJxj ßgPT KjmtJYj Trm ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf, cJTxM'r xJPmT KnKk, mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT, xJPmT \JfL~ xÄxh xhxq xMufJj ßoJyJÿh ojxMr IJyoh IjqfoÇ \joPfr xJPg FT ßaKuPlJj IJuJPk KfKj IJVJoL \JfL~ KjmtJYPj KfKj k´KfÆKªôfJ TrJr ß\Jr Kx≠J∂ mqÜ TPrjÇ KfKj mPuj, ßpPyfá 1967-68 xJPu mñmºáPT nJPuJPmPx mJÄuJr oJjMwPT nJPuJPmPx S fJPhr TuqJe TJojJ~ ZJ©uLPVr FT\j ToLt KyxJPm rJ\QjKfT \LmPjr xNYjJ TPrKZuJo, IJP\J IJPªJuj xÄV´JPo IJP~JoL uLPVr kfJTJfPu \jVPer xJPg IJKZ FmÄ gJTPmJ AjvJuäJyÇ ßTJj wzpπA IJoJPT \jVPer ßxmJ TrJ ßgPT KmKòjú TrPf kJrPm jJÇ KfKj ßTJPjJ k´TJr nKjfJ jJ TPrA mPuj xJÄKmiJKjTnJPm KfjKa IJxPj KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrJ pJ~Ç KjmtJYjL fkvLu ßWJKwf yPu, KjrPkã KjmtJYPjr kKrPmv xOKÓ yPu PTJj ßTJj IJxPj KjmtJYj TrPmJ Kx≠J∂ ßjPmJÇ mñmºár IJhPvtr ‰xKjT KyPxPm IJVJoL KjmtJYPj ImvqA k´JgLt yPmJÇ ßTJj wzpπA IJoJPT \jVe ßgPT KmKòjú TrPf kJrPm jJÇ PaKuPlJj IJuJkTJPu KfKj pMÜrJ\q k´mJxL ZJ©uLPVr xJPmT ßjfJToLtPhr TJPZ fÅJr k´JedJuJ ÊPnòJ S xJuJo ßkÅRPZ ßh~Jr IjMPrJi \JjJjÇ KxPuPar IJxèPuJPf oPjJj~j fJKuTJ~ FKVP~ gJTJ \jPjfJPhr oPiq xMufJj ojxMr IPjTaJA FKVP~ IJPZj mPu \JjJ ßVPZÇ Vf 15 ßxP¡’r dJTJ~ IjMKÔf mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr S~JKTtÄ ‰mbPTS KxPua-1 IJPxPjr k´JgLt KjmtJYjPT ßTªs TPr C•Jk ZKzP~ kPzÇ mftoJj IgtoKπ IJmMu oJu IJ»Mu oMKyPfr k´JgLtfJ KjP~ IPjPTA IjJ˙J k´TJv TPr FA IJxPj fJPT k´JgLt TrJr kPã hO| Im˙Jj V´ye TPrjÇ ‰mbT xNP© \JjJ pJ~ IfLPf fJr hPur \jq fqJV KfKfãJ S rJ\QjKfT TqJKr~JPrr Kmw~S IJoPu ßjS~J yPòÇ 1991 xJPu IjMKÔf \JfL~ xÄxh KjmtJYPj xMufJj ßoJyJÿh ojxMr IJyohPT KxPua-1 IJxj ßgPT KjmtJYj TrJr k´˜Jm TrJ yP~KZPuJ KT∂á ßhS~Jj lKrh VJ\Lr k´JgLtfJ KjKÁf TrJr \PjqA KfKj ßx KjmtJYPj k´KfÆJªôfJ ßgPT Kmrf gJPTjÇ KmPvw TPr xJPmT krrJÓsoKπ \jPjfJ IJ»Mx xJoJh IJ\Jh IJV´yL KZPuj xMufJj ßoJyJÿh ojxMr IJyoh KxPua-1 IJxj ßgPT k´JgLt yS~Jr ßãP©Ç KT∂á xJoJh-VJ\L ÆPªôr mKu yPf YJjKj mPu xMufJj PoJyJÿh ojxMr k´JgLtfJ ßgPT xPr hÅJzJjÇ xŒsKf IJS~JoL uLPVr rJ\jLKfr xJPg xÄKväÓ FTKa oyu ßgPT hJKm C™Jkj TrJ yPò KxPua-1 IJxPjr oJKa S oJjMPwr xJPg rP~PZ xMufJj ojxMPrr KjKmz xŒTtÇ KxPuPar rJ\QjKfT IñPj KfKj CPz FPx \MPz mPxj KjÇ ßxA ßxJjJuL ßpRmPjr ßxJjJuL KhjèPuJPf KfKj KxPua xrTJKr TPuP\r ˝JiLjfJP•Jr k´go KjmtJKYf KnKk, mñmºár vJyJhJfTJPu KfKj KZPuj GKfyqmJyL KxPua ohj ßoJyj TPu\ ZJ© xÄxPhr KnKkÇ IJS~JoL uLV fgJ ˝JiLjfJr kPãr rJ\QjKfT vKÜr ˝Vf CóJre yPò xMufJj ßoJyJÿh ojxMr KxPuPar rJ\QjKfT IñPjr FT Cöôu ß\JKfÏÇ FrTo rJ\QjKfT TqJKr~Jr ˝JiLjfJP•Jr KxPuPar Ijq ßTJPjJ rJ\QjKfT ßjfJr ßjAmPu CPuäU TrJ yPòÇ muJ yPò, KfKj yPòj FToJ© KxPuaL ZJ©PjfJ KpKj mJÄuJPhv ZJ©uLV ßTªsL~ TKoKar xnJkKfr hK~fô IKf hãfJ S xffJr xJPg kJuj TPrKZPujÇ KfKj ßpoj cJTxM'r KnKk KjmtJKYf yP~KZPuj ßfoKj k´gomJr mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KjmtJKYf yP~KZPujÇ KfKj mñmºár vJyJhJPfr kr TJPhr KxK¨TLr ßjfíPfô k´KfPrJi xÄV´JPo YJrKa mZr mJÄuJPhPvr mJAPr Im˙Jj TrKZPujÇ xMufJj ojxMPrr xogtTPhr hJKm KxPuPar k´KfKa IKu-VKu iMPuJTeJr xJPg xMufJj ojxMPrr rP~PZ kKrKYKfÇ ßxA 1970 xJPur KjmtJYPj KxPuPar k´KfKa kJzJ-oyuäJ YPw KfKj KjmtJYjL k´YJreJ~ IÄv KjP~KZPujÇ Foj KT KjmtJYj kKrYJujJ~S rP~PZ fJr YoTÇ KxPua KxKa TPktJPrvPjr mftoJj ßo~r mhr CK¨j IJyoh TJorJj k´gomJPrr oPfJ f“TJuLj KxPua ßkRrxnJr ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~KZPujÇ ßxA xo~ mhr CK¨j IJyoh TJorJPjr TJPZ krJK\f yP~KZPuj \ÅJhPru hMA ßY~JroqJj k´JgLt mJmÀu ßyJPxj mJmMu S IJ l o TJoJuÇ ßxA KjmtJYPj Km\~ I\tPjr k´iJj TJKrVr KZPuj xMufJj ojxMrÇ xMufJj ojxMPrr xogtTrJ KxPua IûuPT IJS~JoL uLPVr vÜ WÅJKa CPuäU TPr mPuPZj KxPua KmnJPVr 38Ka CkP\uJr \joJjMPwr xJPg xMufJj ojxMPrr rP~PZ ÂKhtT xŒTtÇ mJÄuJPhv ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKar xnJkKf KyPxPm KfKj k´KfKa CkP\uJ xlu TPr ZJ©uLPVr xJÄVbKjT TKoKa Vbj TPrKZPujÇ ZJ©uLPVr ßxAxm ßjfJToLtrJ mftoJPj k´KfKa CkP\uJr rJ\QjKfT IñPj xrPm IJS~JoL uLPVr ßjfíPfôr nKoTJ kJuj TPr YPuPZjÇ FTA nJPm k´mLj IJS~JoL uLV ßjfímOPªr ß˚y nJPuJmJxJ~ KxÜ xMufJj ojxMrÇ fJA KxPua IûPur IJS~JoL uLVxy ˝JiLjfJr kPãr rJ\QjKfT KY∂J ßYfjJ~ KmvõJxL \jfJr hJKm yPò mJÄuJPhPvr \JfL~ rJ\jLKfr IKnùfJ~ xoO≠ xMufJj ojxMPrr k´Kf ‰mKrfJ j~ xJyxL ßjfíPfôr k´P~J\PjA fÅJPT KxPua-1 IJxPj oPjJj~j k´hJj xoP~r hJKm KxPuPar oJjMPwr k´JPer hJKmÇ xMufJj ojxMr KxPuamJxLr IJjª-ßmhJj, IJPªJuj S xÄV´JPor xJPg SfPk´JfnJPm \KzfÇ xŒsKf FThu hMmOt• KxPua FoKx TPu\ ZJ©JmJx kMKzP~ ßhS~Jr k´KfmJPh IJP~JK\f oJjmºj, xÄmJh xPÿuPj KfKj ZMPa FPxKZPujÇ FA ZMPa IJxJr ßkZPj rP~PZ fÅJr jJKzr aJj, hJ~mºfJr kKrY~Ç 1996 xJPur \JfL~ KjmtJYPj ßoRunLmJ\r-2 IJxPj xMufJj ojxMr KjmtJKYf yP~ Cjú~Pjr ßp iJrJ ‰fKr TPrKZPuj KxPua KmnJPVr Ijq 18Ka IJxPjr KjmtJKYf xJÄxhrJ fJ TrPf kJPrjKjÇ IJP\J ßoRunLmJ\Jr-2 IJxPjr \jVe vs≠Jr xJPg xMufJj ojxMPrr jJo CóJre TPrjÇ f“TJuLj FT kptJPuJYjJ~ Cjú~Pjr ßãP© ßoRrnLmJ\Jr-2 KjmtJYjL FuJTJ xJrJ ßhPvr oPiq Iˆo ˙Jj hUu TPrKZuÇ KxPua KmnJPVr mftoJj 19 \Jj xJÄxh Kj\ Kj\ FuJTJr Cjú~Pj ßfoj KTZM ßp TrPf kJPrj Kj fJPfJ \jfJr oMPU oMPUA CóJKrf yPòÇ fJA KxPuPar oJKa S oJjMPwr hJKm yPò KxPua KmnJPVr \jfJr hJKm mJ˜mJ~Pjr \jq xMufJj ßoJyJÿPhr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ

TJCK¿Pur KmKnjú nmjPT ÛáPu „kJ∂Krf TrJr kKrT·jJ xŒsKf aJS~Jr yqJoPuaPxr 1 yJ\Jr 90 \j KvãJgtL fJPhr k´go kZPªr k´JAoJKr S ßxPT¥JKr ÛáPu nKft yPf kJPr Kj F mZrÇ FZJzJS KvãJgtLPhr mJxJ ßgPT IPjT hNPrr Ûáu mrJ¨ ßhS~J yP~PZ mPu IKnPpJV rP~PZÇ Vf mZr k´go kZPªr Ûáu mrJ¨ ßhS~Jr ßãP© xJluq I\tj TrPuS F mZr ßxA xlufJ ŸJj yP~ ßVPZÇ Vf mZr 86 nJV k´JAoJKr KvãJgtL fJPhr k´go kZPªr (lJˆt YP~x) Ûáu mrJ¨ ßkP~PZÇ IgY xJrJ

u¥Pj k´go kZPªr Ûáu kJS~J KvãJgtLr yJr KZu 79 nJVÇ fJZJzJ aJS~Jr yqJoPuaPxr k´J~ 94 nJV KvãJgtL fJPhr k´go Kfj kZPªr ÛáPu kzJr xMPpJV ßkP~PZÇ KT∂á FmZr FT yJ\JPrr ßmKv KvãJgtL fJPhr k´go kZPªr ÛáPu xMPpJV jJ kJS~Jr WajJ~ mqJkT xoJPuJYjJr oMPU kPzPZ TJCK¿Pur ˝fπ ßo~Prr ßjfífôJiLj ãofJxLjrJÇ kkuJr F¥ uJAo yJCPxr FoKk K\o Kla\kqJKasT mPuj, FA xoJPuJYjJr pPgÓ TJre rP~PZÇ KvãJgtLPhr k´go kZPªr Ûáu KjKÁf TrJr \jq pgJpg khPãk ßjS~J y~Kj mPuS KfKj CPuäU TPrjÇ KfKj IJPrJ mPuj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u KvãJgtLPhr ÛáPu ßjS~J IJjJr \jq kKrmyj UJPf 1 hvKoT 2 KoKu~j kJC¥ UrY TPrÇ k´go kZPªr ÛáPu kzJPvJjJr xMPpJV KhPf jJ kJrPu FA UrY IJPrJ mJzPm mPu KfKj CPuäU TPrjÇ FKhPT TJCK¿Pur FcáPTvj IKlxJrrJ iJreJ TrPZ IJVJoL hv mZPr Ûáu KvãJgtLPhr xÄUqJ vfTrJ 38 nJV mJzPmÇ FPf IJxj xÄTa IJPrJ k´Ta yPm mPu IJvÄTJ TrJ yPòÇ FKhPT FA IJxj xÄTa KjrxPj FmÄ xoJPuJYjJ FzJPf KmT· mqm˙J yJPf ßjS~J yPòÇ FA mqm˙Jr IÄv KyPxPm IJPrJ FTKa jfáj ßxPT¥JKr Ûáu k´KfÔJ TrJ yPf kJPrÇ fJZJzJ IjqJjqèPuJFT xŒsxJKrf TrJr kKrT·jJ TrJ yPòÇ kPrr mZPr jfáj KvãJmPwt nKftr IJPV KmKnjú TJCK¿u nmjPT ÛáPu „kJ∂r TrJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ fJZJzJ oJAu F¥ Fr FcJfi uJKjtÄ ßx≤JrPTS Ûáu KyPxPm mqmyJr TrJ yPf kJPrÇ FA nmjKa ßmv TP~T mZr iPrA FcJfi uJKjtÄ ßx≤Jr KyPxPm mqmÂf yPuS fJ IJPV Ûáu KZuÇ IJxj xtTPar ßk´KãPf fJ IJmJPrJ IJPVr Im˙J~ KjP~ IJxJ yPòÇ

xMrK†Pfr KmÀP≠ IJAj\LmLr oJjyJKj oJouJ ” UJKr\ TPr Khu IJhJuf kPr fJ UJKr\ TPrj dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo @hJufÇ UJKr\ @PhPv oyJjVr yJKTo ßoJ. oKjÀöJoJj CPuäU TPrj, jJKuvTJrLr F irPjr jJKuv mJ IKnPpJV TrJr @AjVf optJhJ ßjAÇ oJouJr @rK\Pf muJ yP~KZu, Vf 16 ßxP¡’r \JfL~ ßk´xTîJPm xJCg FKv~Jj u'~Jr ßlJrJo @P~JK\f È@Aj S oJjmJKiTJr vLwtT' FT IjMÔJPj oπL xMrK†f ßxjè¬ mPuj, @Aj FUj aJTJr KmKjoP~ kJS~J pJ~Ç aJTJ gJTPu CKTu S ßTJat xmA kJS~J pJ~Ç ßhPvr xÄUqJVKrÔ oJjMw FUj @APjr xMlu ßgPT mKûfÇ xMrK†Pfr F mÜmq krKhj KmKnjú \JfL~ ‰hKjT kK©TJ~ k´TJv S k´YJr yPu @Aj\LmL FmÄ @hJuPfr xÿJj ãáeú yP~PZ CPuäU TPr oJouJ TPrj IqJcPnJPTa xMufJjÇ

eveváK ácáZ Bwjqvm Kb®vi ÜLvjv wPwV hy≥iváÛ´i ciivÛ´göêx wnjvix wK¨bUbáK wPwV á`qvi ci Gevi á`kevmxi Dáœák® wPwV wjáLáQ Bwjqvm Kb®v mvBqviv bvIqvj| GKB wPwVáZ c÷avbgöêx ákL nvwmbváKI ám eájáQ, `qv Kái Avj≠vni IqváØè Avgvi evev I Zvi Mvwo PvjKáK wdwiáq á`qvi e®eØív KiÄb| GiB gáa® wPwVwU wjdájU AvKvái mviv á`ák Qwoáq w`áéQ weGbwc I Gi AsMmsVb| BáZvgáa® G wjdájU á`áki wewfbú RvqvMvq weZiY Kiv náéQ| wjdájáUi wPwVwU mvBqviv bvIqváji ájLv| wPwVáZ mvBqviv bvIqvj wjáLáQwc÷q á`kevmx, AvmmvjvBgy AvjvBKyg Avgvi evev Gg Bwjqvm Avjx, mváeK msm` m`m®, weGbwci RvZxq wbe©vnx KwgwUi mvsMVwbK m§˙v`K I Zvi Mvwo PvjK Avbmvi AvjxáK A∂Z Ges Rxeöè wdái ácáZ mevi á`vqv I mnáhvwMZv Kvgbv KiwQ| gvbbxq c÷avbgöêx, miKváii me c÷kvmb, á`áki ivRâbwZK `j I ábZvKg©x Ges á`áki me weáeKevb gvbyáli KvQ Avgvá`i AvKyj Aváe`b, `qv Kái Avj≠vni IqváØè Avgvi evev Gg Bwjqvm Avjx Ges Zvi MvwoPvjK Avbmvi AvjxáK A∂Z Ges Rxeöè AeØívq D◊vi Kái Avgvá`i gváS wdwiáq á`Iqvi e®eØív KiÄb| Avcbvá`i HKvwöèK I AvöèwiK c÷áPÛvq Avgvi evev wdái Avmáe G c÷Z®vkv wbáq Avcbvá`i AvöèiKZv I mngwg©Zvi c÷Zx∂vq iBjvg| Avj≠vn nvádR mvBqviv bvIqvj Dáj≠L®, PjwZ eQáii 17 Gwc÷j MfxiiváZ XvKvi ebvbx GjvKv á_áK Mvwo PvjKmn wbáLvuR nb weGbwci mvsMVwbK m§ûv`K I mváeK Ggwc Gg Bwjqvm Avjx| IB iváZB Zvi cwiZ®≥ Mvwo D◊vi Kiv nq| wbáLvuáRi 5 gvm ácwiáq áMájI GLbI áLvuR ágájwb Gg Bwjqvm Avjx I Zvi Mvwo PvjK Avbmváii| Gi AváM eveváK wdái ácáZ c÷avbgöêxáK wPwV ájáLwQájv mvBqviv| ZviI AváM MZ 5 ág XvKvq mdiKváj gvwK©b hy≥iváÛ´i ciivÛ´göêx wnjvix wK¨bUábi KváQ eveváK wdái ácáZ GKwU wPwV wbR nváZ w`áqwQájv mvBqviv| G wbáq mvBqviv eveváK wdái ácáZ wewfbú RvqMv wZbwU wPwV wjLájv|

\jvKÜ rlfJKj mPºr ÉoKT Khu mJ~rJ S rÜPYJwJ mPu @oJPhr ÊiM ßZJa TPrjKj mrÄ FPf fJrJ TfaáTá ßVRrmJKjõf yP~PZj ßxKa fJrJA \JPjjÇ KfKj mPuj, xMkKrTK·f Kj~o-jLKf jJ TPr oπeJuP~r pUj pJ APò y~, fUj ojVzJ k´ùJkj \JKr TPr F ßxÖrPT FT IK˙rfJr oPiq ßlPu KhP~PZ FmÄ KhPòÇ Vf 19 ßxP¡’r mMimJr rJ\iJjLr FTKa ßyJPaPu xÄmJh xPÿuPj TPr vJy\JuJu o\MohJr mPuj, k´mJxLTuqJeoπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, oπeJuP~r TotTftJ FmÄ oJuP~Kv~J~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA TKovjJr mJ~rJr xhxqPhr KmÀP≠ Ikk´YJr S IjKnPk´f CKÜ TrPZjÇ F mqJkJPr mqm˙J KjPf ßhKr yPu @orJ \jvKÜ rlfJKj TJptâo mº TPr KhPf mJiq yPmJÇ xJÄmJKhTPhr vJy\JuJu o\MohJr mPuj, 2007 S 2008 xJPu oJuP~Kv~J~ TotL kJbJPf Yro Imqm˙JkjJr oiq KhP~ IPpRKÜTnJPm k´P~J\Pjr IKfKrÜ mÉxÄUqT TotL KmPhPv kJbJPjJ yP~PZ mPu oπeJu~ k´J~v” IKnPpJV TPrÇ hNfJmJPxr xfqJK~f mqKfPrPT ßTJPjJ KrâáKaÄ FP\K¿ YJKyhJk© oπeJuP~ \oJ ßhj jJÇ oπeJu~ KrâáKaÄ FP\K¿r YJKyhJk© kJS~Jr kr kMjrJ~ fJr xfqfJ pJYJA TPr IVJjMoKf FmÄ mKyVtoj ZJzk© ßh~Ç FPãP© k´P~J\Pjr fáujJ~ IKfKrÜ TotL kJbJPjJr xMPpJV KrâáKaÄ FP\K¿r ßjAÇ xŒ´Kf dJTJ~ oJuP~Kv~Jr oπLr @VoPjr Kmw~KaS mJ~rJr xPñ krJovt TrJ y~Kj mPu IKnPpJV TPrj mJ~rJ xnJkKfÇ KfKj mPuj, oJuP~Kv~Jr oJjmxŒh oπLr ßjfOPfô xrTJKr k´KfKjKihu mJÄuJPhPv @xJr kNPmt oπeJuP~r xPñ mJ~rJr ßjfJrJ @uJk-@PuJYjJr \jq @orJ KfjmJr oπLPT KYKb KhP~KZÇ KfKj @oJPhr xMPpJV ßhjKjÇ oJuP~Kv~J~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA TKovjJr FPTFo @KfTár ryoJj ßx ßhPv \jvKÜ rlfJKjr KmwP~ mJ~rJ xŒPTt ojVzJ S TJ·KjT mÜmq KhP~ @xPZjÇ FPf \jvKÜ rlfJKjTJrTPhr nJmoNKft ãáeú yPò FmÄ rlfJKjPf Km„k k´nJm kzPZÇ KuKUf mÜPmq vJy\JuJu o\MohJr @PrJ mPuj, oJuP~Kv~J~ vsKoT kJbJPjJr ßãP© xPmtJó 50 yJ\Jr aJTJr ßp mq~ KjitJre TPrPZj ßxUJPj @oJPhr k´vúÇ ßx ßhPvr xrTJr S KjP~JVTJrL xÄ˙J pKh k´KfKa TotLr KmoJjnJzJ ßh~Jr KjÁ~fJ ßhj fJyPu Fr xPmtJó mq~ yS~J CKYf 20 yJ\Jr aJTJÇ @\ fgJTKgf 50 yJ\Jr aJTJ xÄV´Pyr jJPo TJrJ \Kzf? TJr ˝Jgt \Kzf?


k´mº-Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

BmgvBj gvngy` ÜngjZv Pvlv| ÜgäjfxevRvi ÜRjvi k™xg j DcáRjvi ÜRgm wdbáj wU ÜKv§ûvwbi fvovDov Pv evMvábi c÷v≥b k™wgK| evMvábi mKáji KváQ ‘ejvB eywo’ wnámáe mycwiwPZ eqámi fvái by®R ÜngjZv Pvlvi eqm kZel© ÜcwiáqáQ AábK AváMB| GiB gáa® wZwb ÜQáj, bvwZ-bvZbx, cZúx’i weáqI Ü`áLáQb| we™wUk, cvwKØèvb, evsjvá`k wZb kvmbvgj c÷Z®∂ Kiv kZel©x G bvix Pv k™wgK GLábv Ühb máZR-mwRe| Pkgv QvovB Ü`áLb Pvicvk| Kváb GKUz Kg ÔbájI jvwV QvovB ÜnáU Üeovb evMvábi k™wgK Kájvbx| ÜQáji eB, bvZxi eDá`i MÑnØíjx KváRI mnvqZv Káib gváS gáa®| GgbwK gváS gáa® ivbúvI Pwoáq Ü`b Pzájvq| kixáii Pvgov KzPáK ÜMájI gábi ÜRvái K¨vöè kixiUváK eáq ÜeováéQb wZwb| `y'gvwoi GKwU `vZI AewkÛ ÜbB| wKöë gv_vi Pzj me∏ájv GLábv cváKwb| c÷wZáekxá`i mvgvwRK I ag©xq AbyÙvbvw`áZ DcwØíZ _váKb wbqwgZ| c÷KÖZ ÜbZvi gáZv wbqöêY Káib mewKQz| cyáiv evMvábi eáqváR®Û e®w≥á`i GKRb ÜngjZv Pvlv’i cwieváii `vwe wZwb Pv wkÌv¬áj RxweZ _vKv meáPáq c÷exY bvix| k™xg j knáii nvW©Iqvi e®emvqx cjvk ÜMvqvjvi KváQ ÜngjZv m§ûáK© Z_® Ücáq MZ 4 Üg dáUv mvsevw`K gvndzR mygb I ch©UK MvBW k®vgj Ü`eeg©vmn Zvi c¬g ÜQáj gvwbK Pvlv (65) Gi fvovDov Pv evMvábi cÅe© k™wgK jvBábi evwoáZ wMáq kZel©x ÜngjZv Pvlv’i mvá_ K_v ejáZ PvBáj wZwb ØßÑwZ nvZái wZwb bvbv c÷ákúi Reve Ü`b| c÷_ág wZwb ÜKvb K_vB eySáZ bv Ücái Zvi ÜQájáK wRá¡m Káib ‘Ün bybqy v-Kvnv eyjvái?’ (I bybqy v-wZwb wK eájb?)| Zvi ÜQáj gvwbK Pvlv `yZvwji fÅwgKvq AeZxY© náq ZváK eywSáq eájb ‘Ün eyjv-Zz eywo nqvQm,

wŒKvj`k©x Pv k™wgK ÜngjZv Pvlv BsáiR-cvwKØèvb I Gá`k wjáq wKqv Rvbm BZáb’; (wZwb eájb-ZzB AábK eqØã nBQm| we™wUk-cvwKØèvb-evsjvá`k Avgj wbáq wK Rvbm Gme)| ÜQáji KváQ Gme Ôáb wZwb wKQz∂Y wPöèv Káib| c÷vq Aa© NõUv ci wZwb gÑ`yØ^ái axijáq hv Rvbvb Zvi gg©v_© nájv, evsjv 1314 mváj DcáRjvi mvZMuvIØí

cÅáe©B| wÿZxq cyŒ Abyáiva Pvlvi eZ©gvb eqm 75 eQi| Üm cyáŒi JilRvZ möèvábi mØèvbI weevwnZ| A_©vr ÜngjZv BáZvgáa® bvZx-cöèxi weáqI Ü`áLáQb| ZÑZxq cyŒ Awbj Pvlvi eqm 70 eQi, PZz_© cyŒ mykxj Pvlv AvR Ü_áK 18 eQi cÅáe© 47 eQi eqám gviv ÜMáQb, c¬g cyŒ gvwbK Pvlvi eqm 65 eQi, lÙ cyŒ

nJzJCzJ YJ mJVJPjr ßxTvjèPuJr FT AKû oJKaS ßjA ßpUJPj kJ kPzKj vfmwtL ßyoufJ YJwJrÇ FUPjJ KhPjr KTZá xo~ ßxTvPj TJaJPjJ fJr YJA-A YJAÇ

gvKwoQovq Zvi Rb•| Üm wnámáe Zvi eZ©gvb eqm 105 eQi| 1334 mváj A_©vr AvR Ü_áK 85 eQi cÅáe© fvovDov Pv evMvábi k™wgK gÑZ gKzb Pvlvi mvá_ Zvi weáq nq| 7 cyŒ möèvábi Rbbx ÜngjZv Pvlvi eo cyŒ gviv ÜMáQ e˚

mydj Pvlvi eqm 64 eQi Ges mflg cyŒ gwng Pvlvi eZ©gvb eqm 62 eQi| ÜngjZv Pvlv Rvbvb, weáqi 16 eQi ci 1350 evsjvq wÿZxq wek¶háy ◊i mgq Ø^vgx I `yB cyŒ möèvbmn wZwb fviáZi MjKcyái Páj hvb| cái ZrKvjxb

  KyuxJAc asJPnu&x

SorJ mMKTÄ YuPZ x˜J S KjKÁf ÃoPer \jq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀj IJorJ mJÄuJPhvxy kOKgmLr ßp ßTJj ßhPv ÃoPer x˜J~ KaPTPar mqm˙J TPr gJKT FKv~J, KocuAˆ, IJKl∑TJ, ACPrJk, lJrAˆ, IJPoKrTJ FmÄ TJjJcJ ÃoPer \jq x˜J~ KaPTa KhP~ gJKT

1uJ ßo ßgPT IJoJPhr ßaKuPlJj xJKntPxx 24 W≤JA IJkjJPhr ßxmJ~ 020 8552 2033 Hillside Travels

Hillside Travels

IJoJPhr jfáj vJUJ~ ßpJVJPpJV TÀj

Hillside Travels Hillside Travels

(Worldwide Travel Service) (Worldwide Travel Service) (Worldwide Travel Service) (Worldwide Travel Service) 388 Green Street 245 Whitechapel Road 394A GreenRoad Street 245 Whitechapel Upton Park, London (Opp. Royal London Hospital) (Next to Tube Station) (Opp. Royal London Hospital) T: 020 8552 2033 Upton Park, London E13 9AP London E1 1DB London E1 1DB Fax: 020 8552 7538 T: 020 8552 T: 0207 377 2832 T: 0207 377 2832, Fax: 02089888 552 7538 Email:hillside_travels@yahoo.com hilside_travels@yahoo.com Email: sales@hillsidetravels.com

Fax: 0208 552 7538

we™wUk miKvi Pv evMvábi KváR Zvá`iáK cybivq fvovDov Pv evMváb wbáq Avám| fvovDov Pv evMvábB evwK cuvP cyŒ möèvábi Rb• nq Zvi| we™wUk, cvwKØèvb I evsjvá`k wZb Avgáji wbie mv∂x ÜngjZv Pvlv ØßÑwZ nvZái Rvbvb, 1350 mváji hyá◊i ci Zviv fviZ Ü_áK wdái Avmvi 3/4 eQi cái (mvj ejáZ cváibwb) RIni jvj ÜbániÄ I Ügäjvbv Aveyj Kvjvg AvRv` Pv k™wgK BDwbqábi Rbmfvq e≥e® ivLáZ ÜgäjfxevRváii wewfbú Pv evMváb Avámb| Üm mgáq IB ÜbZÖeÑõ` fvovDov Pv evMvábI Avámb| AábáKi mvá_ ÜngjZv PvlvI Zvá`i Ü`Lvi ÜmäfvM® AR©b Káib| Gi AváMi eQi fviáZi GK göêx gwZMáƒi Rbmfvq Avámb| Üm Rbmfvq ÜngjZv Pvlvmn nvRvi nvRvi Pv k™wgK ÜhvM Ü`b| IB eQiB Pv k™wgK c÷v_©x Rxeb mvIZuváji wbe©vPbx c÷PviYvq fvovDov Pv evMvábi Üh KqRb k™wgK AM÷Yx fÅwgKv cvjb Káib ÜngjZv Pvlv Zvá`i gáa® Ab®Zg wQájb| Gi wKQzw`b ci fviZ cvwKØèvb wefw≥i Rb® MYáfvU AbywÙZ nq| MYáfváU cvwKØèvábi Ü˙vMvb wQájv ‘nvZ Üg wewo gyL Üg cvb, joáK ÜjsáM cvwKØèvb’| G Ü˙vMvbwU GLábv Zvi gáb Ü`vjv Ü`q| 1952 mváji ‘ivÛ™fvlv evsjv PvB’ Aváõ`vjáb G A¬j c÷wZev` gyLi náq IáV| XvKvq ∏wj Kái nZ®vi KáqKw`b ci k™xg j Ücäimfv gváV wgwUs nq| ÜngjZv Pvlvmn fvovDov Pv evMvábi Pv k™wgKiv G mgq Pig wbivcÀvnxbZvq wQájb eáj Rvbvb| we™wUk, cvwKØèvb I evsjvá`k Avgáj wewfbú mgáq wZwb Rb`vwe mgÑ◊ fvbywej weá`™vn, bvbKvi weá`™vn, evwjwkiv cvnvo Aváõ`vjb Gi K_v ÔábáQb| Gme weá`™vn wQájv Rb`vwei weá`™vn| Záe Gme Aáõ`vjb ev weá`™ván wZwb Ask M÷náYi myáhvM cvbwb| GKvÀáii gyw≥áhvá◊i mgq ÜngjZv Pvlv’i cwievi fviáZ Páj hvq| Üm mgáq fvovDov Pv evMvábi 55 Rb wbixn

p Page 41

k™wgKáK cvK nvbv`viiv GK KvZvái ∏wj Kái wbg©gfváe nZ®v Kái| Üm K_v gáb náj wZwb GLábv KáÛi mvMái Wzáe hvb| fviáZ kiYv_©x wnámáe AeØívbKvjxb mgáq `xN© ÜivM-ÜkváKi ci ÜngjZv Pvlvi Ø^vgx gKzb Pvlv gviv hvb| Üm ØßÑwZB ÜngjZvi Rxeábi meáPáq KiÄY ØßÑwZi gáa® Ab®Zg eáj Rvbvb| Ká_vcK_áb wZb Avgáji wbie mv∂x ÜngjZv Pvlv me©váM÷ DrKÖÛZg Øíváb ivLájb evsjvá`k AvgjáKB| Zvi K_vi gg©v_© nájv, we™wUk-cvwKØèvb Avgáj evOvwjiv wQájv civaxb| wZwb eájb, ‘ÜkL gywReyi ingvábi Rb® GLb Ø^vaxb evsjvá`áki bvMwiK Avgiv| Ø^vaxbZvi mydj kZfvMB Avgiv ÜfvM KiwQ|‘ kZ `ytL-KáÛI Avgiv Ø^vaxb Ü`áki bvMwiK G K_v Üfáe wZwb Avbáõ` DáÿwjZ nb| miKváii KváQ wK c÷Z®vkv Káib wR¡vmv Kiáj wZwb Rvbvb, Pv k™wgKiv Gá`áki Rb® AábK KiáQ Zvá`i gÅj®vqb Ühb nq Ükl eqám Gám wZwb ÜmUv mevi AváM c÷Z®vkv Káib| 105 eQi eqám máZR I c÷vYeöè _vKvi e®vcvái ÜngjZv Pvlvi c¬g ÜQáj gvwbK Pvlv (65) Rvbvb, ÜQvUáejv Ü_áKB Ü`áL GámáQb Zvá`i gv ÜngjZv Pvlv Üfvái Nyg Ü_áK IáV iÄwU I jvj Pv, `ycyi mváo 12Uv Ü_áK 1Uvi gáa® fvZ Ges m‹®v 7Uvi gáa® iváZi fvZ LvIqv Ükl Káib| KLábvB Zvi Lvevi I Nyági Üejvq ÜKvb e®Zq NáUwb| mvgvb® AmyLwemyáL MváQi jZvcvZv I ebvRx Jla Qvov cviZcá∂ Wv≥váii ÿviØí nbwb| kZ e®ØèZvi gváSI wbqg Kái Pjv Zvi GKgvŒ KvR wQájv| Ø^Ì wkw∂Z I Pv evMvábi k™wgK nájI wbqgZvwöêK Rxeb hvcáb Af®Øí wQájb Ges AváQb wZwb| dáj eo aiáYi ÜKvb ÜivMI evmv euváawb Zvi Ü`án| eqámi fvái by®h nájI GLábv ÜQáj-ÜQáji eD-bvZxá`i mvá_ cvj≠v w`áq msmváii KvR Kág© mnvqZv Káib| BmgvBj gvngy` t mvsevw`K I ÜjLK

lJPfyJ oqJPr\ mMqPrJ kJ©/kJ©Lr xºJj m~x 32 xKuKxar KmsKav kJP©r \jq kJ©L IJmvqT m~x 29 Km\PjxoqJj KmsKav kJP©r \jq kJ©L IJmvqT m~x 27 cJÜJr kJ©Lr \jq kJ© IJmvqT m~x 34 kMKuv IKlxJr kJP©r \jq kJ©L IJmvqT m~x 27 FTJCP≤≤ kJP©r \jq kJ©L IJmvqT m~x 31 cJÜJr kJP©r \jq kJ©L IJmvqT m~x 27 KaYJr KmsKav kJ©Lr \jq AxuJKo ßk´TKax kJ© IJmvqT m~x 26 FTJCP≤≤ kJ©Lr \jq kJ© IJmvqT m~x 31 ßV´\MP~a kJ©Lr \jq kJ© IJmvqT m~x 34 cJÜJr (K\Kk) kJ©Lr \jq kJ© IJmvqT IJPrJ KmKnjú ßkvJ~ KjP~JK\f kJ© kJ©Lr xºJj IJoJPhr TJPZ rP~PZÇ fJA IJr ßhrL jJ TPr IJ\A ßpJVJPpJV TrΔjÇ

PVJkjL~fJ 100% rãJ TrJ yPmÇ FATEHA MARRIAGE BUREAU 37 Lower Fore Street (Suite-1), Cornwall, Pl12 6JQ

Mob: 07944 291 110, 07538 133 399 Email: alfaruque.goni@btconnect.com


k´mº-Kjmº dJTJ WMPr FuJoÇ TuTJfJ~ mPx dJTJr TgJ ßuUJ y~f KbT j~, KT∂á TP~TaJ TgJ jJ KuPU kJruJo jJÇ dJTJ vyPrr IPjT Kmw~ @PZ pJ KjP~ TgJ muPf APò TPr, pKhS ßxxm TgJ ßTC ÊjPm jJ \JKjÇ ßxxm Ijq ßTJj ßuUJ~ KmmOf TrPmJÇ KT∂á FaJ UJKjTaJ TuTJfJr xJPg xŒOÜ mPaÇ TuTJfJ~ gJTJr xMmJPh Wj Wj dJTJ pJAÇ IKiTJÄv xo~ @orJ ßasPj pJA ‰o©L FéPk´xÇ IPjPT ßx xŒPTt ßmKv KTZM \JPjj jJ, fJZJzJ fJr KTZM xMKmiJ-IxMKmiJ @PZ, ßpèPuJr TgJ muJ hrTJr mPu oPj yP~PZ, ßx\jqA FA KmwP~r ImfJreJÇ ÊPjKZ k´goKhPT ßasjaJ ff \jKk´~ KZu jJ, KT∂á FUj ßxaJ FfA \jKk´~ ßp, FmJr ßlrJr xo~ @orJ TuTJfJr KaPTa kJAKjÇ ÊÀ ßgPTA mKuÇ ‰o©L FéPk´Pxr ßTJj KraJjt KaPTa y~ jJ, ßTj y~ jJ \JKj jJÇ ÊPjKZ ßpPyfá FA ßru xJKntx Cn~ ßhPvr xrTJPrr, ßx\jq aJTJr @hJj-k´hJjxy KTZM Kmw~ KjP~ xoxqJr TJrPe ßxaJ TrJ pJ~ jJÇ ßmxrTJrL ymJr TJrPe KmoJj xÄ˙JèPuJ ßxaJ TrPf kJPrÇ lPu TuTJfJ ßgPT dJTJr KaPTa ßTPa KVP~ @mJr dJTJ ßgPT TuTJfJr @r FTaJ KaPTa ßTPa KlrPf y~Ç fJPfS xoxqJ @PZÇ TuTJfJ~ FA KaPTa ZJzJ y~ KbT 10 Khj @PV @r dJTJ~ ZJPz FT oJx @PVÇ TuTJfJ~ @orJ xJfKhj @PV ßVPuS KaPTa kJA, KT∂á dJTJ~ k´J~ oJxUJPjT @PVA KaPTa xm mMT yP~ pJ~Ç TuTJfJr ßasj ZJPz KY“kMr FuJTJr ÈTuTJfJ' jJPo FTaJ ߈vj ßgPT @r dJTJ~ ZJPz TqJ≤jPo≤ ߈vj ßgPTÇ hMA ßhPvA ßpUJj ßgPT ßasj ZJPz, KaPTa ßxUJPj kJS~J pJ~ jJ, ßx\jq Ijq \J~VJ~ ßpPf y~Ç dJTJ~ ßpPf y~ TouJkMr ߈vPj @r TuTJfJ~ ßpPf y~ Kmj~-mJhu-hLPjv (KmmJhL) mJV FuJTJr ßl~JruL ßkäPxÇ @kjJr KnxJ ymJr krA FToJ© @kKj KaPTa TJaPf kJrPmjÇ TuTJfJ~ FUPjJ F\jq lot kNre TrPf y~, KT∂á dJTJ~ ßhUuJo kJxPkJat KhPuA KaPTa kJS~J pJPòÇ @xPu hM'KhPTA xMKmiJ-IxMKmiJ @PZÇ ßl~JruL ßkäPx xMªr mxJr mqm˙J @PZ, kJUJ S FKx @PZÇ dJTJ TouJkMPr ßxxm KTZM ßjAÇ VrPo uJAj KhP~ oJKZ fJzJPf fJzJPf @kjJPT KaPTa TJaPf yPmÇ fPm KaPTa KmKâr TJ\ pÅJrJ TPrj, ßxA ßru TotLrJ KmmOKfKa dJTJr ßTJj KmUqJf kK©TJ~ ZJkJ y~KjÇ ZJkJ yP~PZ Foj FT kK©TJ~ pJ m~Px k´JYLj KT∂á ßTC KTPj kPz KTjJ xPªyÇ kK©TJKa \JoJ~JPf AxuJoLr oMUk© ÈxÄV´Jo'Ç ÊPjKZ, \JoJ~JPfr TqJcJrrJS F kK©TJ kPz jJÇ hM”PUr Kmw~, ÈQhKjT xÄV´Jo' ßpnJPm KmmOKfKa ßZPkPZ fJPf oPj yP~PZ mJiq yP~A fJrJ TJ\Ka TPrPZÇ KmmOKfKar KasaPo≤ @rS nJu yS~J CKYf KZuÇ TJre KmmOKfKa KhP~PZj \JoJ~JPfr k´JÜj KxkJyxJuJr, iotmqmxJ~L, mftoJPj pM≠JkrJiL KyPxPm TJbVzJ~ hÅJzJPjJ \jJm ßVJuJo @pPor ˘LÇ FT xo~ ßVJuJo @pPor IjMPrJiA KZu \JoJ~Jf TotLr TJPZ KjPhtvÇ KT∂á fÅJr ˘L KoPxx @KllJ @pPor KmmOKfKa ßpnJPm ZJkJ yP~PZ fJPf oPj yPò, mftoJj \JoJ~Jf ßjfOfô ßVJuJo @poPhr FTaJ ßy˜Pj˜ yP~ ßVPuA ˝K˜ kJ~Ç k´go kOÔJ~ KmùJkPjr CkPr FT TuJPor KmmOKfKar KvPrJjJo ÈvJyKr~Jr TKmPrr KogqJYJr jqJÑJr\jTÇ' ‰hKjT xÄV´Jo @oJr Kj~Kof kJbq fJKuTJ~ ßjAÇ ßTRfNyuL yP~ oJP^ oJP^ KmvõKmhqJu~ TîJPm ßhKUÇ TP~T Khj @PV kK©TJKa FT ßY~JPrr KjPY FKfPor oPfJ kPz gJTPf ßhPU, fJ fáPu ßYJU ßmJuJPfA KmmOKfKa j\Pr kPzÇ KoPxx @KllJ @po ãá…nJPm \JKjP~PZj, vJyKr~Jr TKmr FT\j KogqJmJhLÇ fJr nJwJ~ IkrJi asJAmMqjJPu rJÓskPãr xJãL KogqJYJr TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, vJyKr~JPrr ÈKogqJYJPrr KjªJ \JjJPjJr nJwJ @oJr ßjAÇ KmVf 40 mZPrr CP±t @oJr ˝JoLr KmÀP≠ KfKj KogqJYJr TPr @xPZjÇ @\ oyJj @hJuPf hÅJKzP~S KfKj KjKmtTJrnJPm KogqJ mÜmq KhPf TáK£f jjÇ' ÈnJwJ @PªJuPjr kPã KjP\r Im˙Jj nMu oPj TrPfj ßVJuJo @po' oPot vJyKr~Jr TKmPrr mÜmq xŒNet KogqJ, mJPjJ~Ja, TJ·KjT S Ix“ CP¨vqk´PeJKhfÇ KfKj mPuj, ÈnJwJ @PªJuPj @oJr ˝JoLr ImhJj ŸJj TrJr CP¨Pvq @hJuPf F irPjr KogqJ mÜmq k´hJj FT WOeq IkrJiÇ @hJuPf ß\rJr oMPU KfKj fJr mÜPmqr xkPã ßTJj k´oJe ßkv TrPf kJPrjKjÇ rJ\QjKfT mJ mOK≠mOK•TnJPm @oJr ˝JoLr ßoJTJPmuJ~ mqgt yP~ KfKj ˝JiLjfJr kr ßgPT ojVzJ KogqJ S KmTíf mÜmq KhP~ @xPZjÇ @oJr ˝JoLr KmÀP≠ KogqJYJr TPr @\ 90 mZPrr F IxyJ~ mO≠PT Kj\tj ÈKk´\j ßxPu' FTJTL Khj pJkPj mJiq TPr oPj y~ KfKj kro fOK¬ uJn TPrPZjÇ' KfKj vJyKr~Jr TKmPrr F irPjr KogqJYJPrr fLms

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 Ifq∂ nhs S x“, ßxaJ oJjPfA yPmÇ TuTJfJ ßgPT ßasjaJ ZJPz xTJu 7:10 KoKjPa @r dJTJ ßgPT xJPz @aaJ jJVJhÇ ßˆvPj oJukP©r FPr y~Ç ßasj k´go gJPo nJrfL~ xLoJ∂ ߈vj ßVPhÈßfÇ xo˜

^JPouJkNet, KmPvw TPr m~Û, IvÜ S KvÊxy oJP~Phr \jqÇ ÊPjKZ Ij-ßmJct IgtJ“ ßasPjr ßnfPrA IKnmJxj AfqJKh TrJr YáKÜ ˝Jãr yP~PZÇ ßxaJ mJ˜mJ~j ßTj yPò jJ \JKj jJÇ KmPhPv xmt© hMA mJ FTJKiT ßhPvr

KjKvZvi wPwV Ewg© ingvb oJuk© KjP~ jJoPf y~Ç fPm ßxUJPj TáuL @PZÇ kJxPkJat, oJuk© S vJrLKrT krLãJ ymJr kr FTaJ \Ju KhP~ ßWrJ WPr mxPf y~ pfãe jJ xo˜ pJ©Lr ßxxm TrJ ßvw yPmÇ IgmJ y~f KjKhtÓ xo~ kJr jJ yPu ßxA WPrr fJuJ ßUJuJ y~ jJÇ IPjTaJ UJYJr of! fPm ßxUJPj YJ-TKk-KmÛáa AfqJKh kJS~J pJ~Ç xm KTZM KjP~ @mJr ßaPj SbJr k´J~ KoKja hPvT kr mJÄuJPhPvr xLoJ∂ hvtjJ~ ßkÅRPZ pJPmjÇ @mJr xm KTZMr kMjrJmOK• TrPf y~Ç hvtjJ~ asuL @PZ, TáuL ßjAÇ WraJ UMm ßZJaÇ lPu VJhJVJKh TPr ßxUJPj IKnmJxj AfqJKh TrJr \jq uJAj KhPf y~Ç fPm xm yP~ ßVPu @kKj ßxJ\J ßasPj KVP~ CbPf kJrPmjÇ oPj rJUPmj, @kjJPT KT∂á ßasj mJ @xj mhuJPf yPò jJÇ hvtjJ ßgPT ZJzJr kr @r ßTJj gJoJgJKo ßjA, pKh jJ ßpUJPj Kxñu asqJT, ßxUJPj Ikr KhT ßgPT @xJ ßasjaJ ßpPf ßhmJr \jq ‰o©L FéPk´xPT hÅJKzP~ gJTPf y~Ç ßasjaJ UMm @rJohJ~TÇ mJAPrr Yo“TJr hOvq ßhUPf ßhUPf ßpPf kJrPmjÇ yJKct† S poMjJ KmsP\r oPfJ hM'Ka KmUqJf ßxfá @kKj kJr yPmjÇ kKÁomñ S mJÄuJPhPvr k´JTíKfT hOvq ßhUPf kJPmjÇ fáujJ TrJr ßYÓJS TrPf kJPrj, fPm kJgtTq UMm xJoJjqAÇ ßasPj YJ-TKl ßfJ mPaA, UJmJr-hJmJrS kJS~J pJ~, pJr oJj UMm UJrJk j~Ç @Ko ßfJ k´gomJr AKuv oJZ-nJfS ßkP~KZuJoÇ FUj AKuv oJPZr @TJv-ßZÅJ~J hJPor \jq ßxaJ ßhS~J x÷m yPò jJ mPu @oJPT ßrPur kqJK≤sTJPrr FT\j TotL \JKjP~PZjÇ ‰o©L FéPk´Pxr nJzJS ßkäPjr fáujJ~ k´J~ 7 nJPVr FTnJVÇ fPm hMA xLoJP∂ jJoJaJ

oPiq Ij-ßmJct ßYKTÄ y~Ç ßxaJ yP~ ßVPu pJ©Jr xo~ IPjT TPo pJPmÇ FUj uJPV 11 WμJ, fUj 7/8 WμJ~ TuTJfJ ßgPT dJTJ ßkÅRZPjJ pJPmÇ ßZJaUJPaJ ßpxm xoxqJ @PZ, ßxxm TJKaP~ CbPf kJrPu ‰o©L FéPk´Pxr pJ©J IPjT xMUhJ~T yPmÇ ßpoj, KraJjt KaPTa TJaJr mqm˙J, dJTJ TouJkMPr FTaá mxJr mqm˙J, ßpUJPj kJUJ gJTPm (FaJ ßfJ @∂\tJKfT ßasj, fJr mqm˙Jr oJjS

ßxrTo yS~J hrTJr)Ç Ij-ßmJct jJ yPuS ßpPyfá pJ©Jr ÊÀPf oJukP©r krLãJ yP~ pJPò, oJ^UJPj xLoJ∂ ߈vjèPuJPf ßxxm KjP~ jJoJr ^JPouJ ßgPT ImqJyKf (KmPvw TPr ßpUJPj ßasjaJ

ßVJuJo @po TJr ßVJuJo yPf ßYP~KZPuj? oMjfJxLr oJoMj KjªJ S k´KfmJh \JjJj FmÄ fJPT fJr F irPjr Kjutö KogqJYJPrr \jq k´TJPvq S Kj”vPft ãoJ YJAmJrS @øJj \JjJjÇ ßxA xJPg nKmwqPf F irPjr KogqJYJr TrJ ßgPT Kmrf gJTJr \jqS fJPT IjMPrJi \JjJjÇ KoPxx @KllJ @pPor ßãJn ßmJiVoqÇ ˝JoL pUj ß\Pu fUj ˘Lr UMmA IxyJ~ uJPVÇ @vkJPv pJrJ xm xo~ gJTf ybJ“ ßhUJ pJ~ fJrJ ßTC ßjAÇ WKjÔ\jrJ hJvtKjTPhr oPfJ @Yre ÊÀ TPrÇ @r Imxrk´J¬ rJ\jLKfKmhPhr Im˙J @rS TÀe yP~ SPbÇ KT∂á KoPxx @po FTKa KhT ßU~Ju TPrjKjÇ \jJm ßVJuJo @po pfKhj @hJuPf @xPZj ffKhj KfKj S fJr kM©miN hLWtãe fJr xPñ xo~ TJaJPf kJrPZjÇ @hJuf fJPT k´Yár xMPpJV-xMKmiJ KhPòÇ FojTL TJbVzJ~ fJPT FT WμJr ßmKv rJUJ y~ jJÇ IgY xJãLPhr xJrJKhj gJTPf y~Ç ßVJuJo @pPor xrTJr pUj @oJPT S vJyKr~JPT TJ·KjT TJrPe ßV´lfJr TPr fUj @oJPhr Skr xm irPjr KjkLzj ßfJ TrJ yP~PZA, @oJPhr ˘L-kM©PhrS k´Jktq xMPpJVxMKmiJ ßh~J y~KjÇ k´go 15 Khj KcKnvjS ßh~J y~KjÇ ßx fáujJ~ asJAmMqjJPur @xJKoPhr \JoJA @hPr rJUJ yP~PZÇ \JoJ~f-KmFjKkPhr jLKf @xJKoPhr ßhJpPUr kKrPmPv rJUJ, @S~JoL uLPVr jLKf @xJKoPhr \JoJA @hPr rJUJÇ @hJuPf @Ko F k´vú ßrPUKZuJo xJãL KyPxPmÇ KT∂á, KmFjKk @oPu @hJuf ßToj ßpj @S~JoLKmPrJiL gJPTÇ @S~JoL @oPuS @mJr @hJuf ßToj ßpj @S~JoLKmPrJiL oPj y~Ç nMuS yPf kJPr @oJrÇ asJAmMqjJu @oJr TgJ~ ßfoj èÀfô ßh~KjÇ fJrJ ßmKv èÀfô ßh~ KcPlP¿r mÜPmqÇ @KllJ @po muPZj, Vf 40 mZPrr ßmKv xo~ iPr vJyKr~Jr TKmr ßVJuJo @pPor KmÀP≠ KogqJYJr TPr @xPZjÇ KT∂á TL ßxA KogqJYJr? ßxKa mPujKjÇ ßVJuJo @po yJjJhJr

kJKT˜JjLPhr ßVJuJo yP~ TJ\ TPrjKj? KfKj VeyfqJ, iwte uMPa k´PrJYjJ, k´PeJhjJ krJovt, k´vs~ ßhjKj? KfKj pKh KTZMA jJ TPr gJTPfj fJ'yPu ßTj fJPT VeyfqJ, iwte mJ FT TgJ~ oMKÜpMP≠r KmPrJKifJr k´fLT KyPxPm Veq TrJ y~? KfKj pKh KTZMA jJ TPr gJPTj fPm ßTj KfKj @\ TJbVzJ~? ßVJuJo @po Kj\tj ßxPu gJTJ~ KfKj hM”U

ßkP~PZjÇ ˝JnJKmTÇ @Ko fJr ßxA IjMnmPT oJjq TKrÇ KT∂á KfKj KT nMPu ßVPZj fJr ˝JoLr TJrPe 1971 xJPu ßTC pKh Kj\tj ßxPu mxmJx TrJr xMPpJV ßkf, ßx oPj Trf ßmPyvPf @PZÇ ßVJuJo @po mJÄuJPhvPT jrPT kKref TPrKZPujÇ pJT, ßxxm hM”U\jT k´xñÇ @hJuPf fJr Kj K• yPmÇ KoPxx @pPor oNu ßãJn, ßVJuJo @po nJwJ @PªJuPj ßpJVhJj nMu mPuKZPuj mPu vJyKr~Jr ßp mÜmq ßrPUPZj @hJuPf fJ KogqJYJrÇ fJr TJPZ oPj yP~PZ rJ\JTJrmºá K\~Jr @oPu pUj \JoJ~JfLrJ rJ\kPg ßjPoPZ fUj ßgPTA FTaJ TgJ ÊPj @xKZ ßVJuJo @po

ßTJgJS gJPo jJ @r hr\JèPuJ fJuJm≠ gJPT)Ç fPm FUJPj ˝LTJr TKr, Ffxm ^JPouJ xP•ôS dJTJ pJmJr xo~ @Ko KT∂á FA ßrupJ©J~ xmPYP~ ßmKv @jª kJAÇ FmJr FTKa mqJUqJr IfLf ootJK∂T WajJr TgJ mKuÇ @orJ ßp @mJxPj gJKT, fJr nmjèPuJ (FPhr aJS~Jr muJ y~) @kJff” TuTJfJr xPmtJó nmj; YJrKa aJS~Jr @PZ, pJr k´KfKa 36 fuJÇ IPjT ßUJuJPouJ \J~VJ, mJóJPhr kJTt, ßZJa FTaJ K^u AfqJKh xmA @PZÇ ßxUJPj VfoJPx FTKa xJ–WJKfT WajJ WPa ßVPZÇ @Ko ßnJPr yÅJaPf ßmKrP~KZuJoÇ 1 j’r aJS~JPrr xJoPj KVP~ ßhKU IPjPT SkPrr KhPT fJKTP~ @PZ @r KTZM kMKuvS @PZ ßxUJPjÇ @oJrA oPfJ k´Jf”ÃoeTJrL FT oKyuJPT K\ùJxJ TruJo, KT mqJkJr? KfKj muPuj, @PVr rJPf G aJS~JPrr Skr ßgPT kPz Kfj\j oKyuJ oJrJ ßVPZjÇ fÅJr xñLPT ßhKUP~ muPuj, KfKj ßhPUPZjÇ KfKj Imvq muPuj, jJ, @Ko KbT oOfPhy ßhKUKj, fPm Ijq ÈoJu-ovuJ' ßhPUKZÇ ßxKhj

ßVJaJ KhjaJ iPrA IPjT \·jJ-T·jJ YuuÇ ßTJj lîqJa ßgPT kPzPZj (jJKT ßlPu KhP~PZ ßTC) ßxaJ ßmr TrJ UMm TKbjÇ FT FTaJ aJS~JPr YJr v' TPr lîqJaÇ kPr @xu WajJ \JjJ ßVuÇ mO≠J nJwJQxKjTÇ nJwJQxKjT KyPxPm fJr ImhJPjr ßTJj TgJ TJrS TJPZ ÊKjKj, kKzSKjÇ \JoJ~JfLrJ mqJkTnJPm nJwJQxKjT KyPxPm fJr k´YJr ÊÀ TPrÇ KfKj ßp @xPu mJXJKu, mJÄuJPhPvr kPã, ÉTáoPf kJKT˜JPjr kPã j~ F iJreJ xOKÓr \jqA F k´YJreJÇ asJAmMqjJPu ßmJi y~ @xJKo kã ßxKaA @mJr k´oJe TrPf YJKòPujÇ FmÄ ßx TJrPeA y~f vJyKr~Jr SA mÜmq ßrPUPZjÇ vJyKr~Jr TKmr KT∂á F mÜmq k´go rJPUjKjÇ 1976 xJPu KmKvÓ VPmwT \jJm mhÀ¨Lj Cor FT k´mPº k´go Fr CPuäU TPrjÇ fJr SA k´mPºr KvPrJjJo KZu ÈoMxKuo uLPVr C•rJKiTJrL \JoJ~JPf AxuJoLr ˝„Pk @®k´TJvÇ' kNmt kJKT˜Jj \JoJ~JPf AxuJoLr @Kor ßVJuJo @po ÊÑáPr FT mÜífJ k´xPñ mPuPZj ßp, 1952 xJPur nJwJ @PªJuj FTaJ oJrJ®T rJ\QjKfT nMu FmÄ KfKj KjP\ ßxA @PªJuPjr xPñ \Kzf gJTJr \jq hM”KUfÇ KfKj KjP\ xKfq xKfq nJwJ @PªJuPjr xJPg TfUJKj \Kzf KZPuj ßxaJ FTaJ KmfPTtr Kmw~ yPuS fJr ImfJreJ FUJPj Kjk´P~J\j; pJ k´P~J\j fJ yPò nJwJ @PªJuj xŒPTt \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJr FA mÜPmqr YKr©PT nJunJPm ßmJ^J FmÄ fJ ßgPT fJPhr ßvseL-YKrP©r ˝„k ChWJaj TrJÇ \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJ nJwJ @PªJuPjr KmÀP≠ KmPwJ VJr TrPf KVP~ mPuPZj ßp, ChtM yPò Foj FTaJ nJwJ pJr oJiqPo AxuJoL KvãJr CkpMÜ k´YJr S k´xJr x÷mÇ TJre ÈChtM kJT-nJrfL~ CkoyJPhPvr oMxuoJjPhr xJiJre nJwJ FmÄ FPf fJPhr xJÄÛíKfT S iotL~ xŒh xÄrKãf rP~PZÇ' mhÀ¨Lj Cor fUjA KuPUPZj, ßVJuJo @pPor mÜPmq jfáj KTZM ßjAÇ TJre fJrJ xm xo~ oJjMwPT KmÃJ∂ TrPf ßYP~PZ FmÄ 1970 xJPu SA xo~ ßTj kJKT˜JPjr ßVJuJorJ F K\KVr fáuKZu Fr TJreS CPuäU TPrPZj \jJm CorÇ KfKj @rS KuPUPZj ÈKmVf 1968-69 xJPur KcPx’r-oJYt @PªJuPjr kr ßgPT FT KhPT VefJKπT vKÜ ßpoj iLPr iLPr xÄVKbf yPò, KbT ßfoKj k´KfKâ~Jr vKÜS fJPhr ßvw TJoz ßhmJr \jq k´˜MKf KjPf ÊÀ TPrPZÇ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FA k´KfKâ~Jr vKÜ xJo∂ ˝JPgtr iJrT S mJyT \JoJ~JPf AxuJoLr oPiqA xPmtJó „k uJn TPrPZÇ FmÄ \JoJ~Jf FPhPv ßhUJ KhP~PZ xm ßgPT KjTíÓ S Yrofo k´KfKâ~JvLu rJ\QjKfT xÄVbj KyPxPmÇ' ßVJuJo @pPor FA ßUPhJKÜr TgJ IPjPT nMPu ßVPZjÇ y~f KoPxx @poSÇ fJA fJr oPj yP~PZ vJyKr~Jr KogqJ muPZjÇ ßVJuJo @porJ

p Page 42

oJ S fÅJr hMA ßoP~ @®yfqJ TPrPZjÇ fÅJrJ FA @mJxPjr mJKxªJ jj, gJTPfj Vul KV´e jJPo TJZJTJKZ FTaJ FuJTJ~Ç oJ IKjoJr m~x @Kvr ßmKv, hMA ßoP~ oMTáfJ ßS U~Jr m~x kûJPvr ßTJbJ~Ç fÅJPhr mJmJ hM'Khj @PV IxM˙ Im˙J~ yJxkJfJPu oJrJ ßVPZjÇ fPm mJmJ oJrJ pJmJr @PVA oPj y~ FA kKrT·jJ TrJ yP~KZuÇ ÈrmLªsPk´oL' jJPo KjP\Phr IKnKyf TrJ FA kKrmJr WajJr TP~TKhj @PV rmLªsnJrfL KmvõKmhqJuP~r CkJYJPptr TJPZ fÅJPhr xo˜ xŒK• KmvõKmhqJu~PT hJj TrJr k´˜Jm KjP~ pJjÇ fÅJrJ mPuKZPuj, fÅJrJ KmPhv YPu pJPòjÇ fÅJPhr fJzJÉzJ ßhPU CkJYJpt Kj”xPªy yPf kJPrjKj mPu rJ\L yjKjÇ oMTáfJ kKrmJr Imvq oJrJ pJmJr @PV xo˜ xŒK• rmLªsnJrfLPT hJj TPr FTaJ KYKb KuPU ßrPU pJ~Ç ßvJjJ ßVu Yro ImxJPhr TJrPe FA @®yfqJÇ ßoP~ hM'Ka mJmJPT hJy jJ TPr mJKzPf KjP~ ßpPf ßYP~KZPuj, fJPf mºá-kKrKYfrJ mJiJ ßh~Ç vìvJPj ÊiM oMTáfJ KVP~KZPuj, oJ FmÄ Ijq ßoP~Ka pJjKjÇ fJPf ßmJ^J pJ~, ÊiM ImxJh j~, Ijq ßTJj ImPxvj TJ\ TrKZuÇ CPuäUq, mJmJr m~x jæA ßkKrP~ KVP~KZuÇ @\ ßyJT, TJu ßyJT, KfKj oJrJ ßpPfjÇ ßx\jq Ff ßmKv KcPk´vj mJ ImxJPhr ßTJj TJre UMPÅ \ kJS~J pJ~ jJÇ @KgtT xïa muPf pJ ßmJ^J~, fJ-S fÅJPhr KZu jJÇ xmPYP~ mz TgJ, I∂f oMTáfJr ßmÅPY gJTJr IPjT TJre KZuÇ KfKj kKrPmvmJhL KZPujÇ kKÁomPñr kKrPmv rãJr mqJkJPr Kjrux uPz ßVPZjÇ nJu ßaKmu ßaKjx ßUuPfjÇ @oJPhr kKrKYf IPjPTA fÅJPT KYjPfJ @r fJrJ xmJA FA WajJ~ UMmA ImJT yP~PZÇ fÅJr oPfJ ßoP~ @®yfqJ TrPf kJPrj, FaJ fJrJ nJmPf kJrPZ jJÇ \JjJ ßVPZ, oJrJ pJmJr @PV fJrJ TuTJfJr CÅYá nmj mJ ˙JkjJèPuJr FTaJ fJKuTJ TPrj, pJr oPiq VñJr mMPTr ßxfá ßgPT ÊÀ TPr IPjT IKlx nmjS KZuÇ ßvw kpt∂ @oJPhr @mJxjPTA fÅJrJ ßmPZ KjPujÇ FUPjJ TuTJfJr oJjMw FA KoKuf @®yfqJr ßTJj pMKÜ UMÅP\ kJPò jJÇ FUPjJ xmJr Km˛~ TJPaKjÇ Ewg© ingvb:TuJKoˆ S xJÄmJKhT

pUj ßpaJ fJPhr ˝JPgt xMlu @jPm mPu oPj TPrj fUj fJ TPrjÇ ßVJuJo @pPor èÀ oShMhL FT xo~ kJKT˜JjPT jJkJKT˜Jj mPuPZjÇ kPr mPuPZj KfKjS kJKT˜JPjr FT\j xsÓJÇ KfKj xmJAPT \JoJ~JPf @xJr @øJj \JKjP~PZjÇ @mJr fJr kM©Phr mPuPZj, UmrhJr, \JoJ~JfPT kJx jJ @S [vJyKr~Jr TKmPrr k´JoJeqKY© xLoJyLj ß\yJPh ßVJuJo @pPor kM© lJÀU oShMhLr mÜmq]Ç ßVJuJo @po mJ Kj\JoL oJhsJxJ ZJ©Phr KjP~ hPur KnK• VPz ßfJPuj, oJhsJxJr ZJ©Phr @umhr KyPxPm ‰fKr TPr oJjMw UMj TrJjÇ oJhsJxJ KvãJ xÄÛJPrr TgJ CbPu mPuj, AxuJo ßVu; IgY fJPhr ßZPurJ ßTC oJhsJxJ~ kzJPvJjJ TPrjKjÇ k´J~ ßãP© jJxJrJPhr ßhPv kzJPvJjJ TPrPZj S jJxJrJ ßhPvr xMUvJK∂ CkPnJV TPrPZjÇ @r ßjKanPhr ßVJuJo @porJ muPZj, rJ˜J~ ßjPo AxuJPor \jq È@PªJuj' TrPfÇ FA KÆYJKrfJ ÊiM \JoJ~Jf ßjfJPhr ßmuJ~A k´PpJ\q fJ j~, IjqJjq rJ\QjKfT hPur ßjfJPhr ßãP©S ToPmKv k´PpJ\qÇ fPm, \JoJ~JfLrJ UMjUJrJKm FTaá ßmKv kZª TPr, FA pJ! KoPxx @po muPf kJPrj, mhÀ¨Lj Cor ßfJ ÈjJK˜T', KfKj ßfJ Fxm TgJA KuUPmjÇ Imvq ÈjJK˜T' Cor UMjUJrJKm TPrjKj, iPotr jJPo mqmxJS TPrjKjÇ xNpt kNmt KhPT SPb FUj ßxaJ k´oJe TrJS @oJPhr TJ\Ç ßVJuJo @pPor Ffxm TLKftTuJk ßhUJr (ßvJjJr) krS ßpoj @oJPhr k´oJe TrPf yPm KfKj vJK∂ TKoKar xhxq KZPuj, A~JKy~J-KaÑJPT krJovt KhP~KZPujÇ @rS hMntJVq ßp, KmYJr TJ\ pfaJ x÷m väg TrJ yPòÇ Fr \jq xrTJr S asJAmMqjJu hM'kãA hJ~LÇ oJjMw\j ßp F TJrPe Tf ãá… fJ asJAmMqjJu TftOkã hNPr gJTáT [KmYJrkKfrJ oPj TPrj fJrJ xm KTZMr CP±t] ˝~Ä k´iJjoπL IjMiJmj TPrj KTjJ xPªyÇ TrPu F xm o∂mq @r TrPf yPfJ jJÇ KoPxx @pPor ùJfJPgt 1970 xJPur 20 \MPjr ‰hKjT @\JPhr kÅJY j’r kOÔJ~ ZJkJ ßVJuJo @po xÄâJ∂ k´KfPmhPjr k´KfKuKk ZJkJ yPuJÇ @vJ TKr KoPxx @po fJr xfq j~ Foj mÜmq k´fqJyJr TPr ßjPmjÇ nMu ˝LTJr TrJ oJjKmT TJ\Ç Imvq, \JoJ~JfLPhr TJPZ oJjKmTfJ v»Kar Igt kKrÏJr j~Ç KoPxx @po y~f \JPjj jJ, fJr ˝JoL PpRmPjr ÊÀ ßgPTA kJKT˜JPjr ßVJuJo @po mJ ßvsÔ ßVJuJo yPf ßYP~PZj; Kj\ oJfOnKN or j~Ç FmÄ KfKj fJ k´oJe TPrPZj FmÄ FUjS TrPZjÇ (TífùfJ-QhKjT \jT£)


KmùJkj

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

p Page 43

KmxKouäJKyr rJyoJKjr rJKyo

pMÜrJP\q Im˙Jjrf ZJfT ßhJ~JrJmJxLr xJPg

ofKmKjo~ xnJ fJKrU: 25

ßxP¡’r 2012 oñumJr

xo~ : KmTJu ˙Jj :

5.30 WKaTJ

Water lily

(Wickham Hall) 2-10 Cleveland way London E1 4TT

k´iJj IKfKg

Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL Ko\Jj PY~JroqJj CkP\uJ kKrwh ZJfT, xMjJoV† S xhxq KmFjKk \JfL~ KjmtJyL TKoKa xyxnJkKf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ß˝òJPxmT hu ßTªsL~ xÄxh

CÜ ofKmKjo~ xnJ~ pMÜrJP\q Im˙Jjrf ZJfT ßhJ~JrJmJ\Jr CkP\uJr xmt˙Prr k´mJxLPhr CkK˙Kf TJojJ TKrÇ ßpJVJPpJV oBjMu AxuJo UxrΔ 0794 9079 924 oK\mMr ryoJj oMK\m 079 0335 5826 TJ\L ATmJu ßyJPxj ßhPuJ~Jr 075 3938 3444 IJvrJláu AxuJo yLrJ 079 4049 8746 \JKTr ßyJPxj TKmrL 079 8444 4425

IJUfJr ßyJPxj 079 0308 3988 PyuJu jJKxoMöJoJj 079 5800 6551 IJ»Mu yJKTo 049 5700 0674 oPjJyr IJuL rKvh 078 3860 9397 TKmr CK¨j 075 3927 5599

IJ»Mu oJPuT vJoLo 079 0862 2029 TKmr IJyPoh 079 4075 780 xMKl Ko~J ßou 079 4629 2969

ßoJ. vJy\Jj IJuL 078 9603 6406 IJ»Mu S~JhMh fáKyj 079 6106 8244 xJKmmr o~jJ 079 0866 5720

fJ\ CK¨j 079 3919 8808 jJjM Ko~J 079 4436 2245 IJ»Mu oKfj 078 0042 4682 TJ\L l~Zu IJyoh 075 3427 3811 \JyJñLr IJuo KvoM 075 3854 2707

IJP~J\Pj: ZJfT ßhJ~JrJmJ\Jr CkP\uJmJxL


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

k´mº-Kjmº

ßhPv ßhPv oJKTtj H≠fq mhÀ¨Lj Cor @lVJKj˜Jj S kJKT˜JPj KmPvw oJKTtj hNf oJTt V´xoqJPjr xPñ 16 ßxP¡’r TgJmJftJr kr kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤ \JrhJKr \JjJj, kJKT˜JPj oJKTtj pMÜrJÓs TftOT ßcsJj mJ YJuTKmyLj KmoJj yJouJ mPºr \jq KfKj fJPhr TJPZ hJKm \JKjP~PZjÇ FA hJKm kJKT˜Jj IPjT Khj ßgPTA \JKjP~ @xPZ KT∂á fJr ÆJrJ ßTJPjJ TJ\ y~KjÇ kJKT˜Jj xrTJPrr ßTJPjJ IjMoKf ZJzJ IgtJ“ kJKT˜JPjr nNU§ FmÄ @TJPv YzJS yP~ fJrJ FA KmoJj yJouJ Kj~KofnJPmA kJKT˜JPjr Inq∂Pr YJKuP~ pJPòÇ VefPπr oMPUJviJrL S AòJoPfJ krPhv @âoeTJrL oJKTtj pMÜrJPÓsr FA yJouJ ßp kJKT˜JPjr xJmtPnRoPfôr SkrA yJouJ FPf xPªy ßjAÇ Vefπ rãJr jJPo ßhPvr kr ßhPv fJrJ yJouJ YJuJ~ KjP\Phr k´P~J\PjÇ FA xJosJ\qmJhL yJouJ @lVJKj˜Jj, ArJT, kJKT˜Jj, KuKm~J AfqJKh ßhPv xJŒ´KfT xoP~ fJrJ YJKuP~ FPxPZ, FUjS YJKuP~ pJPò FmÄ ArJPj yJouJ TrJr ÉoKTS KhPòÇ F ßãP© Ijq ßhPvr ˝Jgt FmÄ xJmtPnRofôPT KyxJPmr oPiq Veq TrJr k´P~J\j fJPhr y~ jJÇ ß\Jr pJr oMuMT fJr FA KnK•PfA fJrJ KjP\Phr @∂\tJKfT xŒTt KjitJre S TJptTr TrPfA KjpMÜ gJPTÇ kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤ ÈKmjLfnJPmA' oJKTtj KmPvw hNPfr TJPZ ßcsJj yJouJ mPº hJKm \JKjP~PZjÇ k´TífkPã FA irPjr yJouJ FTKa ßhPvr KmÀP≠ pM≠ ßWJweJrA vJKouÇ KT∂á kJKT˜Jj FojA ßhv ßp, FPT pM≠ ßWJweJ oPj jJ TPr fJrJ mºáouN T hJKm oJKTtj xrTJPrr TJPZ \JjJPò fJPhr xJoKrT yJouJ mPºr \jq! FA ßhvKa KjP\Phr ßTJj Im˙J~ FPj hÅJz TKrP~PZ Fr ßgPTA ßxaJ ßmJ^J pJ~Ç AKfkNPmt ßcsJj yJouJ~ 24 \j kJKT˜JKj ‰xjq S~JK\Kr˜JPj Kjyf yS~Jr kr fJrJ ßhPvr oiq KhP~ @lVJKj˜JPj jqJPaJr xrmrJy uJAj mº TPrKZuÇ FA uJAj UMPu ßhS~Jr \jq fJrJ oJKTtj

xrTJPrr TJPZ hJKm \JKjP~KZu ãoJ k´JgtjJrÇ KT∂á krPhPv xJoKrT yJouJ YJuJPjJr Èfáò' TJrPe oJKTtj xrTJr fJPhr Skr KjntrvLu ßhPvr TJPZ ãoJ YJAPm FaJ fJPhr \JfL~ xÿJPjr mrPUuJk mPuA fJrJ oPj TPrÇ TJP\A xrmrJy uJAj mº gJTJ xP•ôS fJrJ ãoJ YJ~KjÇ oiq FKv~Jr hMAFTKa ßhPvr oiq KhP~ fJrJ xrmrJy YJuM rJUPuS fJr kKroJe To FmÄ mq~ ßmKv yKòuÇ ßx ßãP©S IxMKmiJ ßhUJ ßhS~J~

TPrKjÇ ßxaJ mº TPrKZu oJ© 24 \j ‰xjq Kjyf yS~Jr krÇ @mJr FnJPm xrmrJy uJAj UMPu ßhS~Jr vft KyPxPm fJrJ ßcsJj yJouJ FPTmJPr mº TrJr hJKm jJ \JKjP~ ÊiM 24 \j ‰xjq yfqJr \jq ãoJ k´JgtjJr hJKm TPrKZu! Fr ßgPTA kJKT˜Jj rJPÓsr YKr© FmÄ oJKTtj pMÜrJPÓsr Skr fJPhr KjntrvLufJr oJ©J nJPuJnJPmA ßmJ^J pJ~Ç Fr ßgPT ßmJ^J pJ~ ßp, ßhPvr xJmtPnRofô KjP~S fJPhr ßTJPjJ oJgJmqgJ ßjAÇ Ijq

ßmkPrJ~JnJPmA fJPhr ßcsJj yJouJ YJKuP~ pJPòÇ FKhT KhP~A VJ¨JKlr KuKm~J, KxKr~J FmÄ ArJPjr oPfJ ßhPvr xPñ kJKT˜JPjr kJgtTqÇ xJoKrT yJouJr \jq oJKTtj pMÜrJÓs FmÄ oiqk´JPYq fJPhr xmtk´iJj lqJKxˆ xyPpJVL rJÓs AxrJP~u ArJjPT ÉoKT KhP~ @xPZÇ KT∂á fJPhr FA ÉoKTr TJPZ KmªMoJ© jKf ˝LTJr jJ TPr ArJj xmxo~A UMm ¸ÓnJPm Cn~ rJÓsPTA kJfiJ ÉoKT KhP~

lJAu lPaJ: KuKm~Jr K©kKuPf KovJAu IJâoPjr FTKa hOvq fJrJ ßvw kpt∂ kJKT˜JPjr TJPZ ãoJ k´JgtjJ jJ TPr fJPhr krrJÓs xKYm KyuJKr KTîjaj F mqJkJPr ÈhM”U k´TJv' TPr xrmrJy uJAj fJPhr \jq CjìMÜ TrPf mPuj! FA ÈhM”U k´TJPv' x∂áÓ yP~ kJKT˜Jj xrTJr xrmrJy uJAj @mJr jqJPaJ IgtJ“ hOvqf oJKTtj xrTJPrr TJPZ CjìMÜ TPrÇ F ßãP© uãq TrJr Kmw~ ßp, xLoJ∂ FuJTJ~ vf vf KvÊ, mO≠, jJrLxy xJiJre jJVKrT Kjyf yPf gJTPuS fJrJ jqJPaJr xrmrJy uJAj mº

ßTJPjJ ßhv fJPhr Skr FA irPjr xJoJjq yJouJ TrPu fJrJ ßvJrPVJu fáPu lJaJlJKa TrPf kJPr; KT∂á oJKTtj yJouJr KmÀP≠ fJPhr ßx rTo k´KfKâ~J ßjA! FA yJouJr IKiTJr fJrJ KjP\Phr hJxPfôr TJrPe fJPhr KhP~ ßrPUPZ! kJKT˜JPjr xPñ oJKTtj pMÜrJPÓsr xŒPTtr KTZM ImjKf xJŒ´KfTTJPu yPuS FaJ fJrJ nJPuJnJPmA \JPj FmÄ \JPj mPuA fJrJ kJKT˜Jj@lVJj xLoJP∂ kJKT˜Jj FuJTJr oPiq dMPT

xfTLtTre KmùK¬ IJKo KjÕ˝JãrTJrL kqJrJVjx k´kJKat KuKoPac ßTJŒJjLr ßY~JroqJj KyPxPm xmtxJiJrPer ImVKfr \jq \JjJKò ßp, IJoJPhr ßTJŒJjLr oJKuTJjJiLj KxPua oyJjVrLr kNmt uPVú ImK˙f ßhmkMr ßoR\JK˙f AxuJokMr (ßo\r KauJ) FuJTJr kqJrJVj k´kJKat\-Fr xÄuVú KjÕ flKvu mKetf nëKor mqKÜVfnJPm Kj\ Kj\ jJPo â~xMP© oJKuT FmÄ Fr hUuhJr yPuj yPuj kqJrJVj k´kJKatr kKrYJuTmOªÇ KTá xŒsKf IJorJ \JjPf ßkPrKZ ßp, FTKa KmPvw oyu KjÕ mKetf náKoPf kqJrJVj aáAj aJS~Jr jJoT k´TP·r jJo mqmyJr TPr mJÄuJPhPv FmÄ AÄuqJP¥ KmKjP~JVTJrLPhr TJZ ßgPT jVPh mqJÄPTr oJiqPo jVPh/ mqJÄPTr oJiqPo aJTJ/ kJC¥ V´yPe Ku¬ rP~PZj FmÄ ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ m˜áfkPã kqJrJVj kskJKat KuKoPac ßTJŒJjLr kqJrJVj aáAj aJS~Jr jJoT ßTJj k´TP·r IK˜fô jJAÇ fJA CÜ k´TP·r jJo mqmyJr TPr pKh ßTJj mqKÜKmPvw TJPrJ TJZ ßgPT ßTJj aJTJ/ kJC¥ V´ye mJ xÄV´y TPr gJPTj fJyPu CÜ ßujPhPjr \jq kqJrJVj k´JKat KuKoPac ßTJŒJjLr kKrYJuTo¥uL hJ~L gJTPm jJ KTÄmJ Fr ßTJj hJ~nJr V´ye TrPm jJ KmiJ~ TKgf kqJrJVj aáAj aJS~Jr k´TP·r jJPo pKh ßTJj ßhvL-KmPhvL KmKjP~JVTJrL IfLPf, mftoJPj mJ nKmwqPf ßTJj mqKÜKmPvPwr xJPg ßujPhj TPr gJPTj fJyPu fJPT Kj\ hJK~Pfô ßujPhPjr xPñ \Kzf mqKÜr xJPg Kj K• TrPf yPmÇ F mqJkJPr ßTJj ßhvL-KmPhvL KmKjP~JVTJrLr ßTJj irPjr ßujPhPjr hJmL-hJS~J ßTJj Im˙JPfA kqJrJVj k´JkJKat KuKoPac ßTJŒJjLr kKrYJuTo¥uLPf V´Jyq yAPm jJÇ CPuäUq ßp, kqJrJVj k´kJKatr jJo mqmyJr TPr ßm-IJAjLnJPm PhPv-KmPhPv ßTJj irPjr IJKgtT xMKmiJ V´yPer fgqJKh ßTJj mqKÜKmPvPwr KmÀP pKh k´TJv kJ~ fJyPu fJr KmÀP kqJrJVj k´kJKatt KuKoPac IJAjJjMV khPãk V´ye TrPmÇ fJA kqJrJVj aáAj aJS~Jr k´TP· pJPf ßTJj PhvL-KmPhvL KmKjP~JVTJrL KmKjP~JV jJ TPrj ßx mqJkJPr kqJrJVj k´JkJKat KuKoPac ßTJŒJjLr kKrYJuTo¥uLr kã ßgPT xmtxJiJrePT KmPvwnJPm IjMPrJi TrJ ßVuÇ

flKvu ß\uJ-KxPua, gJjJ S xJmPrK\KˆsJrL IKlx xhr ßoR\J

mPuPZ ßp, fJPhr ÆJrJ ArJj @âJ∂ yPu fJrJ AxrJP~uPT iNKuxJ“ FmÄ oiqk´JPYq oJKTtj xJoKrT ˙JkjJèPuJPf KoxJAu @âoe kKrYJujJ TrPmÇ AxrJP~u ArJj @âoPer \jq IK˙r YáuTJKj xP•ôS F TJrPeA mJ˜mf ArJj @âoe TrPf xão yPò jJÇ fJZJzJ oJKTtj pMÜrJPÓsr KmÀP≠ xJrJ C•r @Kl∑TJ S oiqk´JYq\MPz \jVPer mqJkT KmPãJn FmÄ jJjJ kKrmftPjr TJrPe fJPhr xJosJ\qmJhL gJmJ âov S hsΔf @uVJ

mhÀ¨Lj Cor ” xnJkKf \JfL~ oMKÜ TJCK¿u (TífùfJ-QhKjT xoTJu)

fJKrU: 18 jPn’r 2012, rKmmJr xo~ : KmTJu 5.00 aJ ˙Jj : Brady Centre 192-196 Hanbury Street London, E1 5HU

xTu asJKˆmOª xy xmJAPT CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi TrJ pJPòÇ GCSE krLãJ~ ßVJuJkV† CkP\uJr ßp xTu ZJ©-ZJ©L F mZr (2012) TíKfPfôr xJPg C•Let yP~PZj fJPhrPT asJPˆr kã ßgPT FS~Jct k´hJj TrJ yPmÇ TíKfPfôr xJPg C•Let ZJ©-ZJ©LPhr IKnnJmTVe IJVJoL 15 IPÖJmr 2012 Fr oPiq KjPoúr mqKÜmPVtr xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq KmPvwnJPm IjMPrJi TrJ pJPòÇ

Fx F UKf~Jj

Fx F hJV

CÜ hJVxoMPy UKrh xMP© ßoJ~J\L

38,127

1054

CÜ hJVxoMPy UKrh xMP© ßoJ~J\L 44 vfT xJAu rTo nëKo mPaÇ

161

1058

131

1059

124

1055

oJxMT IJyoh

1056

xJiJre xŒJhT 7 Fortrose Close London E14 0GS

232

yP~ @xPZÇ FA Im˙J~ ArJj @âoe TrPu fJPhr KmÀP≠ ßp hJmJju xoV´ Iûu\MPz xOKÓ yPm fJPf oJKTtj pMÜrJPÓsr Im˙Jj @oNunJPm kKrmKftf yS~Jr ßwJu@jJ x÷JmjJÇ Fxm ArJj xrTJPrr nJPuJnJPmA \JjJ @PZÇ TJP\A k´TJPvqA FTgJ muPf fJPhr IxMKmiJ ßjA ßp, KxKr~J S ßumJjPj fJPhr xJoKrT CkK˙Kf @PZÇ FA oPot fJPhr VJctx ToJ¥Jr ß\jJPru oJyoMh @uL \JlJKr 16 ßxP¡’r FT mqKfâoL xÄmJh xPÿuPj \JjJj ßp, Táhx mJKyjL jJPo VJctx mJKyjLr FT KmPvw mJKyjL ßumJjj S KxKr~J~ xKâ~ @PZÇ fJPhr TJ\ yPò KxKr~J~ KmPrJiL xv˘ mJKyjLr KmÀP≠ pM≠rf KxrL~ mJKyjLPT ÈkrJovt' ßhS~JÇ KT∂á ÈkrJovt' ßhS~Jr TgJ muJ yPuS ßumJjj S KxKr~J~ ArJPjr xJoKrT CkK˙Kf ßp @PZ FaJ k´TJPvq xÄmJh xPÿuPj muJ x÷m yPfJ jJ, pKh ArJj oiqk´JPYq oJKTtjxy ACPrJkL~ xJosJ\qmJhL FmÄ ßxRKh @rm S TáP~Pfr oPfJ ßhPvr hMmtu yPf gJTJ Kmw~Ka CkuK… jJ TrfÇ VJctx ToJ¥Jr ß\jJPru \JlJKr xÄmJh xPÿuPj ßmv ¸Ó nJwJPfA mPuj ßp, KxKr~JPT xJyJpq TrPf kJrJ~ fJrJ VKmtfÇ KfKj @rS mPuj, ArJPjr Skr ßTJPjJ @âoe yPu fJr kJfiJ KyPxPm ßfuxoO≠ CkxJVPr yroM\ k´eJKu, oiqk´JPYq oJKTtj xJoKrT WÅJKaèPuJ FmÄ AxrJP~u @âJ∂ yPmÇ Fr lPu Kmvõ\MPz KmvJu @TJPr ßfu xÄTa ßhUJ ßhPmÇ FA xPñ KfKj mPuj, ßxA Im˙J~ mJyrJAj, TáP~f S ßxRKh @rPm ImK˙f oJKTtj WÅJKaèPuJS ArJPjr @âoPer uãqm˜MPf kKref yPmÇ lPu AxrJP~Pur IK˜fô mPuS @r KTZM gJTPm jJÇ ArJj @âJ∂ yPu AxrJP~u S oJKTtj pMÜrJPÓsr TL ãKf yPm fJr FA KyxJmPT mJAPr ßrPU F TgJ muJ pJ~ ßp, Fr kKreKfPf AKfoPiqA C•¬ oiqk´JPYqr ßhPv ßhPv IKVúTJ§ yPmÇ ÊiM Fr ÆJrJ ßp AxrJP~u mqJkTnJPm IK˜Pfôr xÄTPa KjK㬠yPm fJA j~, oJKTtjxy xJosJ\qmJhL vKÜèPuJ oiqk´JYq ßgPT C“UJf yS~Jr vftS ‰fKr yPmÇ

PVJuJkV† CkP\uJ FcáPTvj asJˆ ACPT-Fr GCSE FS~Jct k´hJj FmÄ Bh kMjKotujL

âKoT jÄ

p Page 44

Paying t

Km˜JKrf fPgqr \jq ßpJVJPpJV TrΔj IJPmhjk© kJbJmJr KbTJjJ

PoJa 44 vfT xJAu rTo nëKoÇ

IJmMu TJuJo ßYRiMrL KkfJ oOf ßoJyJÿh ßoJ˜JKTo ßYRiMrL ßY~JroqJj kqJrJVj k´JkJKat KuKoPac ßTJŒJjL ßrK\ˆsJct IKlx 4/F, IJ’rUJjJ mz mJ\Jr KxPuaÇ k´P\Ö IKlx AxuJokMr (ßo\r KauJ), KxPuaÇ

PoJyJÿh KZlf IJuL IJyJh-xnJkKf-079 3063 6667 PoJyJÿh xJoZáu yT -xy xnJkKf- 079 8432 0517 oJxMT IJyoh- xJiJre xŒJhT- 079 4053 7841 KvmmLr IJyoh-PTJwJiqã- 079 0373 0557 l\uMu yT l\uM-xJm TKoKa ßY~Jr- 079 8414 3966 IJKojMu yT K\uM-xy xJiJre xŒJhT-079 0381 6986 KxK¨Tár ryoJj- xy asJKˆvLk xŒJhT- 079 4407 7739 oJB\ CK¨j IJyoh- ßmJct ßo’Jr- 079 6089 9431 oKy CK¨j lP~\- ßmJct ßo’Jr- 079 8430 9192

PVJuJkV† CkP\uJ FcáPTvj asJˆ ACPT Fr xTu xÿJKjf asJKˆVePT IjMPrJi TrJ yPò pJPhr kNPmt k´h• KbTJjJ kKrmftj yP~PZ fJrJ ßpj h~J TPr fJPhr jfáj KbTJjJ xJiJre xŒJhT mrJmr KuPU xÄPvJij TPr ßjjÇ k´YJPr: yJ\L l~\Mu IJyoh-k´YJr xŒJhT- 079 0340 3386


JANOMOT p 21 - 27 September 2012

k´mº-Kjmº

jMÀu AxuJo jJKyh 17 ßxP¡’rÇ mJÄuJPhPvr ZJ©xoJP\r KvãJjLKfr \jq ßVRrmo~ xÄV´JPor IitvfJ»L kNet yPuJÇ 1962 xJPur ßxA ßVRrPmr KhjKa @orJ k´KfmZr ÈKvãJ Khmx' KyPxPm kJuj TPr @xKZÇ wJPar hvPT @oJPhr ßhPvr ßVRrmo~ ZJ© @PªJuj S ZJ© xÄVbjèPuJr Ijqfo k´iJj uãq KZu f“TJuLj kJKT˜JKj xJoKrT vJxT @A~Mm UJPjr YJKkP~ ßhS~J KvãJjLKf k´KfPrJi TrJ FmÄ FTKa VeoMUL, IV´xroJe, KmùJjojÛ, IxJŒ´hJK~T, VefJKπT, @iMKjT KvãJjLKf S KvãJmqm˙J TJP~o TrJÇ 1962 xJPu fgJTKgf \JfL~ KvãJjLKf, 1964 xJPu yJoMhMr ryoJj TKovPjr KvãJjLKf, 1969 xJPu F~Jr oJvtJu jNr UJPjr ßjfOPfô KvãJjLKf xmA f“TJuLj ZJ© @PªJuPjr oMPU mJKfu TrPf kJKT˜JKj xrTJr mJiq yP~KZuÇ \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj ˝JiLj mJÄuJPhPv FTKa KvãJjLKf k´e~Pjr TJ\ k´J~ YNzJ∂ TPr @jPuS fÅJPT KjotonJPm xkKrmJPr yfqJr kr, fJ @r mJ˜mJ~j x÷m y~KjÇ Frkr k´J~ Kfj hvT iPr kÅJY-Z~Ka KvãJjLKf k´e~Pjr ßYÓJ TrJ yPuS ßTJPjJKar mJ˜mJ~j x÷m y~KjÇ mñmºáTjqJ \jPj©L ßvU yJKxjJr ßjfOPfô mftoJj xrTJPrr KvãJ oπeJu~ È\JfL~ KvãJjLKf2010' k´e~j TPr fJ mJ˜mJ~j TPr YPuPZÇ mJwK¢r ßVRrmo~ ZJ© @PªJuPjr FT\j xKâ~ TotL KyPxPm @Ko KvãJjLKfr @PªJuPjr xJoPjr xJKrPf KZuJoÇ @\ IitvfJ»L kr xlu KvãJjLKf k´e~j S mJ˜mJ~Pjr xPñS @Ko xrJxKr xŒOÜ @KZÇ KvãJ KhmPx VnLr vs≠J \JjJKò ßxKhPjr vyLh mJmMu, ßoJ˜lJ, S~JK\CuäJyxy KvãJ @PªJuPjr xm ßjfJTotLPTÇ \JfL~ KvãJjLKf hM-FT mZPrr oPiqA xŒNet mJ˜mJ~j TrJr Kmw~ j~Ç iJPk iJPk fJ mJ˜mJ~j TrJ yPòÇ KTZM mJ˜mJK~f yP~PZ, IPjTèPuJ mJ˜mJ~Pjr k´Kâ~JiLjÇ 2011 xJPur oPiq xm KvÊr KmhqJuP~ nKft FmÄ 2018 xJPu IÓo ßvseL

kpt∂ k´JgKoT KvãJr @SfJ~ KjP~ @xJr uãq KjitJre TrJ yP~PZÇ 2011 xJPur oPiqA 99 hvKoT 47 vfJÄv KvÊPT KmhqJuP~ @jJ x÷m yP~PZÇ IjqKar \jq mÉ TJptâo S k´˜KM f YuPZÇ IPjPT mPuj, KvãJjLKf ßfJ mJ˜mJK~f yPuJ jJÇ fÅJPhr iJreJ, ßTJPjJ FT xrTJKr ßWJweJ~ FT KhPj xmKTZM mJ˜mJK~f yP~ pJPmÇ KT∂á @oJPhr FA hKrhs ßhPv k´J~ xJPz Kfj ßTJKa KvãJgtLÇ ßoJa \jxÄUqJr k´J~ IPitT Kjrãr, mÉ iJrJr KvãJk≠Kf k´YKuf rP~PZÇ hMKj~Jr oPiq KvãJ~ xmPYP~ To Igt mrJ¨ TrJ y~ ßpxm ßhPv, mJÄuJPhv fJr IjqfoÇ kMPrJPjJ k≠Kf, kMPrJPjJ kJbqâo, kMPrJPjJ iqJj-iJreJr IKiTJÄv KvãT, xMPpJV-xMKmiJr InJm, KmKnjú kptJP~r ãofJmJjPhr YJk FmÄ fJr lPu pgJ˙JPj CkpMÜ ßuJT KjP~JVhJPj mJiJ, FojKT @Aj S KmKioPf KvãJk´KfÔJPjr TKoKa TrJS mz mJiJ AfqJKh yJ\Jr xoxqJ TJKaP~ SbJ FmÄ FTKhPT xKbT Kx≠J∂ V´ye S mJ˜mJ~j, IjqKhPT hã \jmu, hã KvãT, hã kKrYJuTxÄTa AfqJKh ßfJ xPYfj oyPur FPTmJPrA I\JjJ j~Ç Fxm mJ˜mfJ KmPmYjJ~ ßrPU xLoJm≠ xŒPhr mqmyJr TPr @oJPhr FPVJPf yPòÇ IfLPfr IKj~o, hMjtLKf, KmvO⁄uJ S \†Ju kKrÏJr TPr FTKa ˝ò, hã, VKfvLu S hMjLt KfoMÜ k´vJxj VPz ßfJuJr TJ\ ÊÀ ßgPTA @orJ YJKuP~ pJKòÇ @oJPhr IPjT ©ΔKa, xLoJm≠fJ S mJiJ rP~PZ, fJ @orJ mJ˜m TJP\r IKnùfJ ßgPT xÄPvJij TPr xKbT kPg FKVP~ pJKòÇ KjPY mftoJj xrTJPrr xoP~ KvãJ UJPf IV´VKfr KTZM fgq fáPu irJ yPuJ1. xm of-kg, ßvseL-ßkvJr oJjMPwr oPiq k´YJr, @PuJYjJ, xnJ-ßxKojJr, SP~mxJAPa ofJof, KuKUf ofJof V´ye AfqJKhr oJiqPo \JfL~ KvãJjLKf-2010 k´e~j TrJ x÷m yP~PZÇ FA k´go FTKa \JfL~ KvãJjLKf mJ˜mJ~j TrJ x÷m yPòÇ 2. 2011 xJPur oPiq k´JgKoT ˜Pr 99 hvKoT 47 vfJÄPvr ßmKv KvÊ ÛáPu nKft TrJ x÷m yP~PZÇ ^Pr kzJr yJr 48 vfJÄv ßgPT TPo 21 vfJÄPv ßjPo FPxPZÇ 3. @∂\tJKfTnJPm xyxsJ» Cjú~j uãqoJ©J I\tPjr KjitJKrf mZr 2015 xJuÇ KT∂á @orJ fJr IPjT @PVA k´JgKoT S oJiqKoT ˜Pr ßZPu S ßoP~Phr xÄUqJxofJ I\tj TPrKZ FmÄ fJ FUj K˙KfvLuÇ CóKvãJ~ ßoP~Phr IÄvV´ye âoJjõP~ mJzPZÇ KvãJ~ ßZPuPoP~Phr xofJ I\tj FUj xJrJ KmPvõ mJÄuJPhv @hvt (oPcu) ßhv KyPxPm Veq yPòÇ 4. 2010, 2011 S 2012 KvãJmPwt k´JgKoT, AmPfhJK~, oJiqKoT KmhqJu~, hJKUu oJhsJxJ S TJKrVKr k´KfÔJPjr KvãJgtLPhr yJPf 1 \JjM~JKr ßoJa 65 ßTJKar IKiT kJbqmA ßkÅRPZ

KvãJjLKfr \jq ZJ©xoJP\r xÄV´JPor 50 mZr ßhS~J yP~PZÇ Fr @PV ÊiM k´JgKoT ˜Pr 40 vfJÄv KvãJgtLr yJPf jfáj mA fáPu ßhS~J yPfJÇ fJ-S oJYt-FKk´Pur @PV x÷m yPfJ jJÇ 2013 xJPur 1 \JjM~JKrPf jfáj kJbâo (TJKrTáuJo) IjMpJ~L KuKUf k´J~ 27 ßTJKa mA KvãJgtLPhr yJPf ßkÅRPZ ßhS~J yPmÇ 5. mftoJPj ßpxm kJbqkM˜T kzJPjJ y~, fJ ßuUJ yP~PZ 16 mZr @PVÇ AKfoPiq ùJj-KmùJj KmPvw TPr k´pMKÜr \VPf InJmjL~ Kmkäm WPa ßVPZÇ Fr k´nJm @oJPhr kJbqkM˜PT ßjAÇ @orJ kJbqâo pMPVJkPpJVL TrJr CPhqJV KjP~KZÇ Vf mZr jfáj kJbâPo xJfKa jfáj mA KhP~KZÇ 2013 xJPu @rS 86Ka jfáj kJbâPor mA fáPu ßhS~Jr TJ\ YuPZÇ 6. xJrJ ßhPv IKnjú k´vúkP© kûo ßvseLr xoJkjL krLãJ, IÓo ßvseL ßvPw \MKj~r Ûáu xJKatKlPTa (ß\FxKx) S oJhsJxJ~ \MKj~r hJKUu xJKatKlPTa (ß\KcKx) krLãJ V´yPer oiq KhP~ KvãJgtLPhr ÛáPu iPr rJUJ, xJrJ ßhPv xooJj I\tPjr k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ FUj @r KnjúnJPm mOK• krLãJ KhPf yPò jJÇ krLãJr xÄUqJS TPo ßVPZÇ 7. FxFxKx S FAYFxKx krLãJ FKVP~ FPj xMKjKhtÓ fJKrU KjitJre TrJ x÷m yP~PZÇ FUj k´KfmZr FxFxKx S xooJj krLãJ 1 ßlmsΔ~JKr ÊÀ y~Ç FAYFxKx S xooJPjr krLãJ ÊÀ TrJ y~ 1 FKk´uÇ Fxm krLãJr luJlu 60 KhPjr oPiq k´TJv TrJ FUj ßrS~JP\ kKref yP~PZÇ ß\FxKx-ß\KcKx krLãJ jPn’Prr k´go x¬JPy ÊÀÇ luJlu 30 KhPjr oPiqÇ k´go mZr ßoJmJAu ßlJPj FxFoFPxr oJiqPo lu k´TJv, kPr A≤JrPja, ßaKuTjlJPr¿ FmÄ F mZr ßkkJrPux IjuJAPj FxFxKx-FAYFxKxr lu k´TJKvf yP~PZÇ 8. kJPxr yJr xJrJ ßhPv mOK≠ ßkP~PZÇ F mZr FxFxKx S xooJj krLãJ~ xJiJre KvãJ ßmJct, oJhsJxJ S TJKrVKr KvãJ ßmJctxy 10Ka KvãJ ßmJPctr Vz kJPxr yJr 86 hvKoT 37 vfJÄvÇ K\KkF-5 kJS~J TífL KvãJgtLPhr xÄUqJS k´KfmZr ßmPz YPuPZÇ 9Ç IjM„knJPm F mZr FAYFxKx S xooJj krLãJ~S kJPxr yJr S K\KkF-5 kJS~J KvãJgtLr yJr uãeL~nJPm ßmPzPZÇ 10. xO\jvLu k≠KfPf kJbhJj S krLãJr nJPuJ lu kJS~J pJPòÇ

iJrJmJKyTnJPm oJj mOK≠ kJPòÇ KvãJgtLPhr ßpPTJPjJ Kmw~ ßpRKÜTnJPm ßmJ^J S Ck˙JkPjr hãfJ mOK≠ kJPòÇ iLPr iLPr FTKa pMKÜKjntr xoJ\ ‰fKr yPòÇ 11. k´J~ 12 yJ\Jr KvãT S KvãT-k´KvãTPT ßhPv S KmPhPv k´Kvãe ßhS~J yPòÇ 12. ÛáPu 1 \JjM~JKr FmÄ TPuP\ 1 \MuJA TîJx YJuM TrJ x÷m yP~PZÇ @PV ßlmsΔ~JKr-oJPYtr @PV Kj~Kof TîJx ÊÀ yPfJ jJÇ 13. k´J~ 78 uJU k´JgKoT S k´J~ 40 uJU oJiqKoT KvãJgtLPT CkmOK• ßhS~J yPòÇ ßoiJ fJKuTJ~ k´J~ 1 vfJÄv KvãJgtLPT mOK• ßhS~J y~Ç hKrhs KvãJgtLPhr xyJ~fJr uPãq Èk´iJjoπLr KvãJ asJˆ lJ¥' Vbj TrJ yP~PZÇ 14. k´JgKoT ˜Pr 87 yJ\JPrrS ßmKv KvãT KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ xrTJKr oJiqKoT ÛáPu k´J~ hMA yJ\Jr FmÄ Ûáu, oJhsJxJ S TPu\ kptJP~ xrTJKr-ßmxrTJKr k´KfÔJPj KvãT jfájnJPm KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ 15. 44 yJ\Jr k´JgKoT KmhqJu~ nmj KjotJe TrJ yP~PZÇ oJiqKoT, oJhsJxJ, TPu\ S KmvõKmhqJu~ kptJP~ k´J~ @a yJ\Jr jfáj nmPjr KjotJeTJ\ xoJ¬ yP~PZ IgmJ YuPZÇ xrTJKr CóKmhqJu~èPuJPf hMA Kvla ßUJuJ yP~PZÇ 16. CóKvãJr ßãP© mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~xy ßoJa kÅJYKa KmvõKmhqJu~ YJuM TrJ yP~PZÇ jfáj @rS @aKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ k´KfÔJr IjMPoJhj ßkP~ YJuM yP~ ßVPZÇ 17. KmvõKmhqJu~ kptJP~ VPmweJr \jq ßhPvr 27Ka KmvõKmhqJuP~r 106Ka VPmweJ Ckk´TP· 189 ßTJKa aJTJ mrJ¨ ßhS~J yPòÇ ßhPvr CóKvãJ UJPfr VPmweJ~ Fr @PV Ff ßmKv mrJ¨ @r TUPjJ ßhS~J x÷m y~KjÇ 18. TJKrVKr S mOK•oNuT KvãJr Cjú~j S k´xJPr mqJkT k´YJr, \jof VPz ßfJuJxy mÉ mJ˜m khPãk ßjS~J yP~PZÇ AKfoPiq KvãJgtLxÄUqJ IPjT ßmPzPZ FmÄ oJjS mOK≠ kJPòÇ 19. 20 yJ\Jr 500 ÛáPu oJKfiKoKc~J TîJx YJuM TrJr k´Kâ~J ßvw kptJP~Ç ‰fKr TrJ yPò KcK\aJu TP≤≤Ç 20. TKŒCaJr S fgqk´pMKÜ yJPf-TuPo KvãJhJPjr \jq 17Ka oJAPâJmJPx ßoJmJAu TKŒCaJr uqJm FT mZr iPr ßhPvr kÁJ“kh

p Page 45

IûPur KvãJk´KfÔJPj pJPòÇ 21. KvãJ ßmJPct KvãJgtLPhr Kjmºj, krLãJr lro kNre k´nKO f TJ\ FUj IjuJAPj yP~ pJPòÇ TPu\-KmvõKmhqJuP~ nKft, KvãT Kjmºj krLãJr pJmfL~ TJ\, KjP~JV, oπeJuP~r xm Kx≠J∂, kKrk©, xJTátuJr, k´ùJkj, mhKu, k´PoJvj, ZMKa, ImxrnJfJ S TuqJe asJˆ FUj ßmxrTJKr KvãTPhr IjuJAPj @Pmhj V´yexy KmKnjú Kmw~ IjuJAPj oMyNPftr oPiqA xmJA \JjPf kJrPZjÇ 22. ZJ©LPhr KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq @APjr TPbJr k´P~JPVr kJvJkJKv KvãJgtLPhr vJrLKrT, oJjKxT KjptJfj mPºr \jq khPãk ßjS~J yP~PZÇ 23. mJÄuJPhPvr AKfyJx, GKfyq, xÄÛíKf, oMKÜpM≠, mñmºá k´nOKf KmwP~ ßpxm KogqJ S KmÃJK∂Tr fgq S AKfyJx YJKkP~ ßhS~J yP~KZu, fJ xŒNet Ê≠ TPr xKbT fgq S AKfyJx kJbqkM˜PT pgJpgnJPm ˙Jkj TrJ yP~PZÇ 24. nKft-mJKe\q, ßTJKYÄ-mJKe\q mº TrJr uPãq xMKjKhtÓ k´ùJkj \JKr TrJ yP~PZÇ 25. oJhsJxJ KvãJr Cjú~j S @iMKjTJ~Pjr \jq oJhsJxJ~ AxuJKo KvãJr kJvJkJKv @iMKjT KvãJ, ùJj S k´pMKÜ KvãJPT xŒOÜ TrJ yP~PZÇ 26. hMjLt Kfr KmÀP≠ IKnpJj YJuJPjJ yPòÇ IkY~ S IkmqmyJr mPºr \jq xhJ xPYfjfJ xOKÓ TrJ yPòÇ ÊÀ ßgPTA @Ko mPu @xKZ, \jVPer xLKof xŒh KhP~ @oJPhr TJ\ TrPf yPmÇ fJA FT aJTJ KhP~ hMA aJTJr TJ\ TrPf yPm, F \jq xmthJ xPYÓ gJTPf yPmÇ 32Ç k´go ßgPT xm KvãJk´KfÔJPj ßUuJiMuJr Cjú~j S k´xJPrr \jq KvãJ ßmJctèPuJr f•ôJmiJPj mZPr hMmJr Ûáu-oJhsJxJ ßgPT \JfL~ kptJ~ kpt∂ âLzJ k´KfPpJKVfJ yPòÇ vJrLKrT-oJjKxT KmTJPvr \jq FaJ \ÀKrÇ 33Ç KvãJPãP© k´YKuf jJjJ IKj~o, IxÄVKf hNr TrJ FmÄ @rS Cjúf TJptâo kKrYJujJr \jq, KmPvw TPr KvãJjLKf pgJpg mJ˜mJ~Pjr \jq Èjfáj KvãJ @Aj' k´e~j TrJ yPòÇ AKfoPiq Fr UxzJ ‰fKr TrJ yP~PZÇ FUJPj xÄPãPk k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfOPfô mftoJj xrTJPrr KmVf xJPzKfj mZPr KvãJ UJPf xJKif TKfk~ IV´VKfr Kmw~ CPuäU TrJ yPuJÇ xyP\A F rTo fJKuTJ mÉ èe mOK≠ TrJ x÷mÇ F irPjr mÉ TJptâo kKrYJKuf yPòÇ F xmKTZMA \JfL~ KvãJjLKf-2010-Fr mJ˜mJ~jÇ \JfL~ KvãJjLKfPf KvãJr uãq FmÄ ßoRKuT jLKfèPuJ S KhTKjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ FA uãq S jLKf mJ˜mfJr KnK•Pf xO\jvLunJPm mJ˜mJ~j TrJ yPòÇ FaJA xKbT k∫JÇ ÊiM ßäJVJj KhP~ j~, Fr luJlu ßhPUA KmYJr TrPf yPmÇ FnJPmA KvãJ KhmPxr uãq S fJ“kpt I\tj x÷mÇ jMÀu AxuJo jJKyh ” KvãJoπLÇ (TífùfJ-QhKjT k´go @PuJ)

FPxJKxP~vj Im KmsKav y\ô FP\K¿\ (IJmyJ) Fr CPhqJPV xTu V´ΔPkr y\ô pJ©LPhr KjP~

KmrJa y\ô ßasKjÄ oJyKlu fJKrU : 23 PxP¡’r 2012, ßrJ\ : rKmmJr xo~ : mJh ßpJyr ßgPT 7aJ kpt∂ (oKyuJPhr mxJr IJuJhJ mqm˙J rP~PZ) ˙Jj: hJrΔu

CÿJy, 56 KmVuqJ¥ Kˆsa, u¥j A-1

ßoyoJj IJPuJYT

oNu IJPuJYT

yJPl\ oJSuJjJ vJoxMu yT

oJSuJjJ oShMh yJxJj

PY~JroqJj, TJCK¿u Im oÛ, aJS~Jr yqJoPuax

UfLm, KkTJPcuL oÛ

yJPl\ oJSuJjJ vKlTár ryoJj

TôJrL SmJ~hMuäJy IJKojL S

PY~JroqJj, IJKul FTJPcoL, u¥j

yJPl\ oJSuJjJ FohJhMr ryoJj oJhJjL

IjqJjq CuJoJP~ ßTrJo

Kk´K¿kJu, oJpJKyrΔu CuMo, u¥j

oJSuJjJ K\uäMr ryoJj ßYRiMrL UfLm S AoJo, KmsT ßuAj oxK\h

PxJmJKmj jK\r

Kyl\Mr ryoJj ßYRiMrL

IJPjJ~Jr IJuL

xnJkKf 077 6088 4773

PxPâaJKr 079 4609 2250

PTJwJiqã 079 4750 7719


k´mº-Kjmº kOKgmLr xm rJPÓsr oPfJA mJÄuJPhPvr rJ\jLKf jJjJ xoxqJ, x÷JmjJ, C™Jj-kfj S ˝kú ßhUJ, jJ ßhUJr oiq KhP~ YuPZÇ rJ\jLKfPf FKaA ˝JnJKmT Kmw~Ç Vf FTYKuäv mZPr @oJPhr rJ\jLKf jJjJ nJñJVzJr oiq KhP~ YPuPZÇ FPf CPuäUPpJVq IKnùfJ yPò huL~ rJ\jLKf TUjS TUjS @hKvtT FmÄ IK˜Pfôr Im˙JPj Yro k´KfTNufJ~ kPzPZÇ TUjS @PªJuj xÄV´JPor oJPb ß\Ja Vbj TPrPZ, TUjS ß\JPar vJxj k´KfKÔf yP~PZ, F irPjr jJjJj @vJ-KjrJvJr IKnùfJ @oJPhr WPaPZÇ xm IKnùfJA rJ\jLKfr ßãP© ˝JnJKmT WajJ S k´mefJÇ KT∂á rJ\QjKfT hu FmÄ \jVe Kmw~èPuJ TfUJKj KmYJr KmPväwPe ßjj, KvãJ V´ye TPrj ßxKa èÀfôkNet Kmw~Ç F ßãP© @oJPhr IKnùfJ UMm FTaJ xMUTr mPu oPj y~ jJÇ @orJ KlPr ßhUJ, oNuqJ~j TrJ, KvãJ ßj~J, rJ\jLKfr xKbT kg rYjJ S TreL~ KjitJrePT UMm FTaJ @oPu KjKò jJ mPuA yfJvJr \jì ßmKv ßmKv KjPòÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf K©huL~ ß\Ja VKbf yP~KZu 1973 xJPur KhPTÇ fUjTJr ãofJxLj @S~JoL uLPVr xPñ k´iJj hMPaJ KmPrJiL hu jqJvjJu @S~JoL kJKat-jqJk oM\Jllr FmÄ mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat (KxKkKm) pM≠Km±˜ mJÄuJPhv VbPjr uPãq GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf SA ß\Ja Vbj TPrKZuÇ Fr KmÀP≠ \Jxh, IKf mJo KTZM hu ßmv oMUPrJYT, xoJPuJYT KZuÇ K©huL~ ß\Ja pfaJ TJZJTJKZ @hKvtTnJPm KZu ffaJ k´JKfÔJKjT „k KT∂á ßj~KjÇ lPu KmPrJiLPhr

xoJPuJYjJA rJ\jLKfr oJPb \J~VJ hUu TPr KjPf ßkPrKZuÇ fPm 1975 xJPu mñmºá mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf jfáj KjrLãJr CP¨vq ßgPT mJÄuJPhv TíwT-vsKoT @S~JoL uLV fgJ mJTvJu Vbj TPr jfájnJPm ß\Ja rJ\jLKf S ßhv vJxPjr pJ©J TrPf ßYP~KZPujÇ jfájnJPm rJ\QjKfT vKÜr VbPj ÊiM Kfj huA j~, Fr mJAPrr KTZM KTZM hu, ßVJÔL, xJoJK\T-xJÄÛíKfT S ßkvJ\LmL xÄ˙JS FPf pMÜ yPf gJPTÇ Fr „kJ∂rKa ßvw kpt∂ ßToj yPfJ, ßhv vJxj S kMjVtbPj FKa TfUJKj AKfmJYT nNKoTJ mJ ImhJj rJUPf kJrf fJ ßhUJ mJ kJS~Jr @PVA 15 @Vˆ 3 jPm’Prr ß\uyfqJ, 7 jPm’r k´KfKmkäm WKaP~ mJÄuJPhPvr jfájnJPm kg YuJr xTu x÷JmjJPT ˜… TPr ßh~J yPuJÇ Frkr TPbJr xJoKrT vJxj FmÄ xm KTZMPT ßnPñYáPr ßvw TPr ßh~Jr kmt ÊÀ y~Ç rJÓs ãofJ~ ßgPT jfájnJPm ß\Ja S hu VbPjr k´Kâ~J ÊÀ y~Ç fJPf pMÜ y~ FfKhPjr KmPrJiL xTu mqKÜ, ßVJÔL, ßjkPgqr vKÜ, IKf KmkämL, cJj, IKf mJo vKÜ pJrJ mJÄuJPhPvr InMqh~, oyJj oMKÜpM≠PT 1971-Fr mJXJuL \JfL~fJmJPhr xv˘ pMP≠r mJ˜mfJ ßgPT ßhPUKj, V´ye TPrKj, ßTCmJ xrJxKr KmPrJKifJ TPrKjÇ ßTCmJ KjP\Phr fP•ô IÄvV´ye TPrS rJÓs hvtPj pM≠krmftL xrTJr S vJxPjr ßWJrfr KmPrJiL KZuÇ oMKÜpMP≠r Ijqfo ßxÖr ToJ¥Jr K\~JCr ryoJjPT xÿMPU KjP~ Fxm jJjJ of, kg S CP¨vqxJiTPhr \oJP~f WPa, rJÓs ãofJr k´fqã

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 ohPh VKbf y~ jfáj ß\Ja S hu∏pJ ßvw kpt∂ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu (KmFjKk) jJPo kKrKYKf kJ~Ç ßxA xo~ @S~JoL uLV, jqJk, KxKkKm huL~nJPm jfájnJPm pJ©J ÊÀ TrPuS rJ\jLKfPf FPhr kg KZu YronJPm k´KfTNu Im˙J~, 1978-Fr rJÓskKf KjmtJYPj ß\JaVf k´JgtL ßh~J yPuS ß\JPar Im˙Jj

YKr©Vf KhT ßgPT FPTmJPrA ÈImJ˜m' S ImJ˜mJ~jPpJVq ßWJweJÇ 7 huL~ ß\Ja @hvtVfnJPm G YJatJr oJjPm FaJ oPj TrJr ßTJj TJre jJ gJTJr krS fJrJ ˝Jãr TPrPZÇ FKa KZu FrvJh xrTJPrr kfjuJPnr mJ˜mfJ~ fJPhr CKhf yS~Jr x÷JmjJPT mJ˜Pm „k ßh~Jr ßTRvuoJ©Ç FKhj ßgPT 7 huL~

Kj”˝, ˜… S yfn’ yP~ kPzÇ 4 huL~ ß\Ja FTA xPñ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ kptJP~r ßjfJTotLPhrS jJjJnJPm KjptJfj, hUu AfqJKhr oPiq xÄPTJKYf TrJr CPhqJV ßj~Ç Fr oJiqPo @S~JoL ßnJaJrPhr \JKjP~ ßh~J y~ ßp, KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja Iaáa gJTPm, ãofJ~ FA ß\JaA gJTPmÇ xMfrJÄ xÄUqJuWM

huL~ ß\Ja-oyJP\JPar rJ\jLKfr oNuqJ~j oofJ\C¨Lj kJPaJ~JrL xÄyf yS~Jr kptJP~ rJUJ y~KjÇ \Jxh KZu fUj f•ô KmfPTt nñMr, ßTJj TNPuA K˙r yPf kJrKZu jJÇ 1981 xJPu K\~JCr ryoJPjr yfqJTJ§ 1978 krmftL hKãe k∫Jr vKÜPhrS ßmv xïPa ßlPu ßh~, xMKmiJmJhLPhr mz IÄvKa fUj KmFjKk ßZPz xJoKrT vJxT FrvJPhr uJñu aJjPf VÀ S YJwLr @xPj YPu pJ~Ç 1983 krmftL xoP~ xJoKrT vJxjKmPrJiL @PªJuj ZJ© xÄVbjèPuJr mOy•r GPTqr oiq KhP~ VPz SPbÇ Fr k´nJm kPz mz huèPuJr oPiqÇ FUJPj xTPurA IuPãq mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf KmhqoJj hMÈßaJ kr¸rKmPrJiL iJrJ FTKa @S~JoL uLVPT ßTªs TPr oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ KmvõJxL, IxJŒ´hJK~T VefPπ KmvõJxL hu S kPgr xTu hPur xojõP~ 15 huL~ ß\Ja, IjqKhPT xTu cJjk∫Lr xojõP~ 7 huL~ ß\Ja VKbf y~Ç

Cn~ ß\Ja FrvJPhr xJoKrT ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ rJ\kPg @PªJuj TruÇ IgY 7 huL~ ß\JPar k´iJj hu KmFjKk kNmtmftL xJoKrT vJxj @oPuA VKbf yP~KZu, ßxKar rJ\QjKfT @hvt S YKr© FrvJPhr xJoKrT vJxj S YKr© ßgPT ßoRKuTVfnJPm TfUJKj @uJhJ KZu fJ UMm ToA ßhUJ yP~PZ, KmPmYjJ~ ßj~J yP~PZÇ KmPvwf @S~JoL uLV FmÄ mJo rJ\QjKfT huèPuJ F xm KmwP~ KxKr~Jx ßTJj rJ\QjKfT S FTJPcKoT KmPväwPe fUj pJ~Kj, FrvJPhr xJoKrT vJxjPT ÈQ˝rvJxj' KyPxPm ßhUPuS K\~Jr @ouPT ßTmuA xJoKrT vJxj KyPxPm ßhPUPZÇ lPu @oJPhr rJ\QjKfT @PªJuj mqJUqJ-KmPväwe S VKfkg Kjet~yLjnJPm kKrYJKuf yP~PZÇ Fr kKreKf TL yPf kJPr fJ fUj ¸Ó TrJ y~KjÇ fPm hMA ß\JPar @PªJuj rJÓs ãofJ~ pJS~J, jJ pJS~Jr x÷JmjJ S xoxqJ KjP~ 1986 S 1988 xJPu KmnÜS yP~PZ, 15 hu ßgPT mJoPhr FTKa IÄv ßmr yP~ 5 huL~ ß\Ja Vbj TPr @S~JoL uLV S KmFjKkr oiqmftL Im˙Jj V´ye TPrKZuÇ \Jxh ff KhPj U§ KmU- yP~PZ, FTkã FrvJPhr kPã, Ijqkã KmkPã Im˙Jj KjP~PZ, ßTJj kPã jJ pJS~J, jJ gJTJr Im˙Jj TJrS TJrS WPaPZÇ 1990 xJPu 3 ß\Ja @PªJuPjr KhT ßgPT mqJkT xlufJ uJn TPrKZu, pUj FKa FTKa GTqm≠ ßWJweJk© KhPf xão y~Ç FKa KZu \jVPer KhT ßgPT TJK–ãf, fPm Kfj ß\JPar ßnfPrr

ß\Ja 8 hu S 5 huL~ ß\JaPT ßmJTJ mJjJPf ßkPrKZuÇ rJ\QjKfTnJPm FKa fJPhr xJluq, Fr lu fJrJ uJnS TPrKZu 1991 xJPur KjmtJYPjÇ @S~JoL uLPVr oNu ßjfOfô fUj ßhPvr rJ\jLKfPf KmVf hMA hvPTr nJñJ-VzJ, ojoJjKxTfJPT iftPmq ßj~Kj, 5 huS fJ TPrKjÇ lPu huL~ FmÄ ß\JPar rJ\jLKfPf 8 S 5 hu @auJK≤T oyJxJVPr KjK㬠yP~PZ, mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf 7 huL~ ß\JPa I∂ntMÜ huxoNPyr ÈVefJKπT ‰mifJ' k´KfKÔf yP~ ßVPZÇ 1990-Fr @PªJuPjr xJluqPT 8 S 5 hu WPr fáuPf jJ kJrJr TJrPe 7 hu \JfL~ rJ\jLKfPf k´KfÔJr ‰mifJ ßj~Jr xMPpJV kJ~- 1991-Fr KjmtJYj fJPhr fJ k´hJj TPrÇ fPm CÜ KjmtJYPj 18Ka @xj uJPnr kr \JoJ~Jf rJÓs ãofJ hUPu Kj\˝ kPgr xºJj TPr, fJPf fÀePhr

KjP~ VKbf ZJ©KvKmr yP~ SPb fJPhr KmkäPmr \jq C“xVtLTíf TqJcJr mJ ßpJ≠JmJKyjL, FPhrPT @KgtTnJPm xogtj k´hJPjr \jq KmKnjú k´KfÔJjPT vKÜvJuL TrJ y~, mJÄuJPhvPT FTKa ÈAxuJoL rJÓs' k´KfÔJr kKrT·jJ~ \JoJ~Jf-KmFjKk fgJ 7 huL~ ß\JaPT ßTRvPu mqmyJr TPrPZ, yJPfr kÅJY KyPxPm ßrPUPZ, KT∂á ßnfPr ßnfPr fJPhr Im˙Jj KZu xv˘ k∫J~ Kmkäm WaJPjJÇ 1996 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ @xJr lPu \JoJ~Jf FmÄ AxuJo jJoiJrL ßmKvrnJV huA ßTRvu kKrmftj TPrÇ fPm fUj ßhPvr KvãJ k´KfÔJjèPuJPf ZJ©KvKmPrr TqJcJrVe vÜnJPm ZJ©uLV, oOhn M JPm ZJ©huPT k´KfPrJi TrPf xão y~Ç KxPua, Y¢V´Jo, rJ\vJyL, UMujJ IûPur TPu\ S KmvõKmhqJu~èPuJPf fUj ZJ© KvKmPrr hUuhJKrfô iPr rJUJr WajJèPuJ Ck˙Jkj TrPu F iJreJr pPgÓ mJ˜mfJ UMÅP\ kJS~J pJ~Ç 2000 xJPu 4 huL~ ß\Ja Vbj S Fr ßWJweJkP© mKetf mÜPmq kKruKãf y~ ßp, KmFjKk FmÄ \JoJ~Jf ßpRgnJPm rJÓs ãofJ~ IKiKÔf yS~Jr oiq KhP~ fJPhr rJÓshvtj mJ˜mJ~j TrJ x÷mÇ ßxKa 2001 xJPur 1 IPÖJmr IjMKÔf KjmtJYPjr kr 5 mZr ßhv vJxjTJPu CPhqJV ßj~J y~Ç 4 huL~ ß\Ja fUj @S~JoL ßnJaJrPhr oiq ßgPT xÄUqJuWMPhr \Lmj, \LKmTJ S xŒh AfqJKhr Skr FTJ•Prr mmtrfJ~ ^ÅJKkP~ kPzÇ IPjT xÄUqJuWM kKrmJr fUj ßhv ßZPz YPu ßpPf mJiq y~, pJrJ ßpPf kJPrKj fJrJ

ßnJaJrPhr oPiq n~nLKf, IKjÁ~fJ xOKÓr oJiqPo ß\JPa ßaPj @jJ @S~JoL uLPVr fOeoNPur ßjfJTotLPhrS IjM„k mJftJ ßkÅRPZ ßh~J y~Ç Fr krA ß\uJ FmÄ ßTªsL~ kptJP~ ßjfOmOªPT FPTr kr FT yfqJr xMPpJV TPr ßh~J y~, FxFFoFx KTmKr~J, @yxJjCuäJy oJˆJr, oofJ\, o†Mrxy CPuäUPpJVq ßjfJPhr yfqJr kr ßvU yJKxjJxy ßTªsL~ ßjfOfôPT Ufo TrJr uPãq 21 @VˆPT ßmPZ ßj~J y~Ç 1975 xJPur oPfJ 2004 xJPur 21 @Vˆ huKaPT ßjfOfôvNjq TPr ßluJr ßYÓJ TrJ y~Ç FTA xPñ 2001 xJu ßgPT oMKÜpMP≠r AKfyJx ß\Jr TPr hUu TrJ y~Ç K\~JCr ryoJjPT oMKÜpMP≠r TJ-JrL„Pk k´KfÔJ TrJ y~, mJÄuJPhv, rJPÓsr @hvtPT iMP~oMPZ ßlPu ßh~Jr TJ\ k´YJrpπ, kJbqkM˜T, rJ\jLKfxy xTu ßãP© TrJ y~, \ñLmJhPT k´fqã S kPrJãnJPm ohh ßh~J y~Ç mJÄuJPhvPT TJptf kJKT˜JPjr iJrJ~ KlKrP~ KjP~ pJS~Jr \jq 4 huL~ ß\Ja rJÓsL~ xTu ãofJ S vKÜPT mqmyJr TPr IV´xr yP~PZÇ ß\JaPT KÆfL~ ßo~JPh IjJ~JPx ãofJ~ @jJr \jq xÄKmiJj xÄPvJiPjr oJiqPo KmYJrkKfPhr ImxPr pJS~Jr m~x mOK≠ TrJ y~, ßx ßãP© mqgt

yS~Jr kr A~J\CK¨jPT KhP~ 22 \JjM~JKrr ÈAK†Kj~JKrÄ KjmtJYj' IjMKÔf TrJr kKrT·jJ YNzJ∂ KZuÇ muJ YPu 4 huL~ ß\Ja ßnfrVfnJPm FTKa xMKjKhtÓ kKrT·jJ KjP~ hLWt ßo~JPh ãofJ~ gJTJr \jq IV´xr yP~KZuÇ Fr KmÀP≠ k´gPo 14 hu VKbf y~Ç FPf @S~JoL uLV k´iJj hu yPuS \Jxh, S~JTtJxt kJKatxy TP~TKa mJok∫L hu @hKvtT Im˙JPj hÅJzJPjJr ßYÓJ TPrÇ fPm 2006 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu xNKYf KjmtJYj TKovj KmPrJiL FmÄ f•ôJmiJ~T KmPrJiL @PªJuPj pMÜ y~ \JfL~ kJKat, FuKcKkxy KTZM kJKat, VKbf y~ oyJP\JaÇ oyJP\Ja hMhtJ∂ @PªJuj VPz fáuPf kJrPuS ÈKjmtJYj' ßbTJPf kJPrKjÇ KjmtJYj TKovj fUj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ FPTr kr FT k´JgtLPT Km\~L ßWJweJ TPf gJPTÇ FrA ßk´ãJkPa ßhPv 1/11 WPaÇ oJjMw ˝K˜r KjvõJx ßlPuÇ ßhv 2 mZr ßxjJ xoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJr vJxj TPrÇ jJjJ IKjÁ~fJr krS ImPvPw 2008 xJPur 29 KcPx’r IjMKÔf KjmtJYPj oyJP\Ja Kjrïáv Km\~uJn TPrÇ iJreJ TrJ yP~KZu ßp, oyJP\Ja @hKvtTfJ S k´JKfÔJKjTfJ uJPn f“kr yPmÇ oyJP\Ja ãofJ~ IKiKÔf yPuS mJÄuJPhv rJÓsPT 4 huL~ ß\Ja pJ IKfxŒ´Kf 18 huL~ kKrYP~ xŒ´xJKrf yP~PZ fJr @hKvtT Im˙JPjr KmÀP≠ \jofPT xMVKbf TrPf f“kr yPm, oJjMPwr @vJ-@TJ–ãJ kNrPe ˝·, oiq S hLWtPo~JhL kKrT·jJ S rJ\jLKf KjP~ IV´xr yPmÇ ßxKaA @vJ TrJ KVP~KZuÇ mJ˜Pm ßhUJ ßVu, oyJP\Ja 2009 xJu ßgPT TJptf ßTJj „kJ∂Prr k´Kâ~J~ YuJr TgJ nJPmKj, CPhqJV ßj~KjÇ IgY 4 huL~ ß\Ja 2001-2006 xJPu Ifq∂ jqÑJr\jTnJPm fJPhr ß\JPar kKrT·jJ mJ˜mJ~j TrJr ßYÓJ TPrKZuÇ FA Kmw~èPuJS oyJP\Ja ¸Ó TPr oJjMPwr TJPZ fáPu irJr ßTJj ßYÓJ TPrKjÇ

eason LowpeS cial Offer S

Season F Aug-Octʼ2012 F FmÄ Low

p Page 46

ß\Ja oyJP\JPar rJ\jLKfPf 4 huL~ ß\Ja ãofJ~ hJjmL~ vKÜ„Pk @Kmntf N yP~KZu, @Yre TPrKZu, pJ krmftL xoP~ oJjMPwr TJPZ k´KfnJf yP~KZu, F ßgPT oMKÜ ßkPf oJjMw 2007 xJPu k´˜Mf KZu, fUj rJ~ mJ \mJm KhPf kJPrKj, KT∂á 2008 xJPur 29 KcPx’r fJ KhP~KZuÇ oyJP\JaPT oJjMw ßx irPjr n~ïr ßTJj ß\Ja KyPxPm nJPmKj, kJ~SKjÇ fPm ßp „Pk mJ jJPo ßkP~PZ fJPT ßfJ ßTJj jJPoA IKnKyf TrJ pJ~ jJÇ oPj yPò, oyJP\JPar jJoKa oyJ yPuS TJptf FKa Tá÷TPetr WMPo @PZÇ oyJP\JaPT Foj TJptTryLj TJrJ TPrPZj, ßTj TPrPZj, Fr lu KT yPf pJPò fJ pKh oyJP\JanMÜ ßjfOmOª FUjS ‰jmtqKÜTnJPm jJ nJPmj fJ yPu 2013-14 xJPu ßhPv KT WaPf pJPò fJ KjP~ FT irPjr @fï FUjA IjMoJj TrJ yPòÇ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar TgJmJftJ S @YrPe oPj y~ ãofJ~ fJrJ @xPZj FaJ fJPhr TJPZ KjKÁfÇ FmÄ fUj ßhPv 2001-6 Fr YJAPfS mmtrfJ, kJvKmTfJ, yfqJ, iwte, UMj, èo S KjptJfj ÊÀ yPu ßoJPaS @ÁptJKjõf yS~Jr KTZM gJTPm jJÇ n~ïr k´KfPvJi ßj~Jr oJjKxTfJ 18 huL~ ß\JPar TotL, xogtTPhr TgJmJftJ~ ßvJjJ pJPòÇ oyJhJjPmr hNrmftL ÉïJr S V\tj ßvJjJ pJPòÇ ß\JPar vKÜr Foj fJ§m, oyJP\JPar Foj jLrmfJ S TotyLjfJ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf, xoJ\, IgtjLKf S VefπPT @xPu ßTJgJ~ KjP~ pJPò fJ \jVePTS nJmPf yPm, mM^Pf yPmÇ oyJP\Ja KT @xPuA Kmw~èPuJ KjP~ ßxnJPm nJmPZ? jJKT FUjS oJjIKnoJj S mJTKmf§J~ xo~ TJaJPm? oofJ\C¨Lj kJPaJ~JrL ” IiqJkT, CjìMÜ KmvõKmhqJu~, rJ\QjKfT KmPväwT (TífùfJ-QhKjT \jT£)

Special price Nov-Dec 2012 Group booking YuPZ

kKm© y\ô 2012

Fr mMKTÄ YuPZ Please Book Now

Sylhet £530, Dhaka £399 Delhi £390 Newyork £190 Dubai £250 Paris £150 Excd Tax

ßhPv aJTJ kJbJPf YJj? ßrˆáPrP≤ TJ\ YJj? , ßjJ KnxJ, KnxJ, kJxPkJat ßrˆáPrP≤r ˆJl YJj? uˆ kJxPkJat KrKjC, asJPnu kJKota, Schengen visa, hM:KÁ∂Jr KTZá ßjA kJS~Jr Im FaKjt, TJPVtJ xJKntx IJ\A IJoJPhr xJPg FZJzJ asJPnu xÄâJ∂ pJmfL~ TJP\ k´PxKxÄ TPr gJKT ßpJVJPpJV TrΔj 127 Green Street, Forest Gate, London E7 8JF

Hotline - 0208 470 5566


k´mº-Kjmº

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

@rm mxP∂r láa∂ láu kKrkTôfJ kJS~Jr @PVA ^Pz kzPf ÊÀ TPrPZÇ pMÜrJPÓsr TqJKuPlJKjt~Jr IKimJxL xqJo mJKxPur AxuJo iotPT CkyJx TPr KjKotf ÈAPjJPx¿ Il oMxKuox' Kmvõ\MPz C•Ju xOKÓ TPrPZÇ mJKxPu YuKó©KaPf AxuJoPT iotPT TqJ¿JPrr oPfJ mPu IKnKyf TPrPZjÇ AxrJP~Ku-@PoKrTJj F AÉKh fJr YuKóP© AxuJo iPotr jmL yprf oMyÿh (x”)ßT FTJKiT ÈjJrLr xPñ vpqJV´yeTJrL' KyPxPm „kJK~f TPrPZjÇ YuKó©KaPf ßoJyJÿh (x”)ßT ÈßmJTJ', Èßk´KoT jJVr' S ÈiotL~ k´fJrT' KyPxPm ßhUJPjJ yP~PZ mPu \JKjP~PZ KmsKav xÄmJh xÄ˙J r~aJxtÇ pMÜ M rJPÓsr oJKaPf KjKotf yP~PZ mftoJj KmPvõr xmPYP~ @PuJKYf-xoJPuJKYf F YuKó©KaÇ FKa KjotJPe pMÜrJÓs S AxrJP~Pur 100 \j AÉKh hJjmLr k´J~ 50 uJU cuJr KhP~PZj mPu S~Ju Kˆsa \JjtJuPT FT xJãJ“TJPr \JKjP~PZj mJKxPuÇ FA YuKó©Ka KjotJPer Kfj oJx kr yKuCPcr FTKa KgP~aJPr k´hKvtf y~Ç Vf 1 S 2 \MuJA YuKó©Kar KTZá IÄv ACKaCPm ßZPz ßh~ FT KoxrL~ @PoKrTJj mäVJrÇ FèPuJ @rKm nJwJ~ IjNKhf KZuÇ Vf 8 ßxP¡’r hMA KoKjPar FTKa hOvq xŒ´YJr TPr KoxPrr AxuJok∫L ßaKuKnvj ߈vj @u-jJx KaKnÇ FrkrA ÊÀ y~ ßfJukJzÇ AxuJo iotk∫LrJ ßãPk pJ~Ç KoxPrr rJ\iJjL TJ~PrJf oJKTtj hNfJmJPx yJouJr WajJ WPaÇ Fr TP~T WμJ kPr KuKm~Jr ßmjVJK\ vyPr pMÜrJPÓsr TjxMqPuPa yJouJ YJuJPjJ y~Ç Kjyf yj KuKm~J~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf KâPˆJlJr KˆPn¿rÇ FUj ÊiM Koxr mJ KuKm~Jr oPiqA @m≠ gJTPZ jJ FA KmPãJnÇ xMhJj, KfCKjKx~Jxy kMPrJ oiqk´JYq S @Kl∑TJ FmÄ mJÄuJPhv, nJrf, kJKT˜Jj, \JotJKj, pMÜrJ\qxy FKv~J S ACPrJPkr oJKTtj KovjèPuJPf KmPãJn S yJouJr WajJ WPaPZÇ Fxm xKyÄxfJ yJouJr KjªJ @oJr ßhvS \JKjP~PZÇ iotk´Je oMxuoJjPhr KTZá IÄv pMÜrJPÓsr khPãPk pJrkrjJ~ jJPUJv yP~ kPzPZÇ KTnJPm kKrK˙Kf vJ∂ TrJ pJ~ fJ jJ TPr pMÜrJÓs CPfiJ khPãk KjPòÇ F WajJr kPrA FT mJftJ~ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ KmPhPv fJr jJVKrTPhr rãJ TrJr \jq pJ TrPf k´P~J\j fJ TrJr IñLTJr TPrPZjÇ FPf ßmJ^J pJ~, ßTJPjJ ßhPvr KmÀP≠ xJoKrT IKnpJj YJuJPfS k´˜Mf rP~PZ pMÜrJÓs pKh mJzJmJKz y~Ç KoxrPT KjP\Phr mºá mJ v©ΔS nJPmj mPu \JKjP~PZj oJKTtj ßk´KxPc≤Ç xmtPvw YuKó©Ka KjP~ pMÜrJPÓsr Im˙Jj IPjTJÄPv F mZPrr 6 jPn’r IjMKÔf yPf pJPò KmPvõr xmPYP~ ãofJir ßhPvr ßk´KxPc≤ KjmtJYjÇ F KjP~ oJKTtKjPhr oPiq ßpoj CòôJx uãq TrJ pJPò ßfoKj KmvõmJxLS FUj hOKÓ rJUPZj FA KjmtJYPjr k´KfÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYj k´xñ KjP~ Kmvõ KoKc~Jxy oJKTtj KoKc~JèPuJ FUj ßvJrPVJu ÊÀ TPrPZÇ @mJr KmKnjú xÄ˙J FPTr kr FT YJKuP~ pJPò \jof \KrPkr TJ\KaÇ x¬JyJP∂ fJrJ k´TJv TrPZj \jof \KrPkr luJluÇ KmPvõr xJosJ\qmJhL FA ßhvKar nKmwq“ ßjfOPfô ßcPoJâqJa jJ KrkJmKuTJjrJ ãofJ~ @Pxj ßxaJA FUj @PuJYjJr ßTªsKmªMPf kKref yP~PZÇ mrJmPrr oPfJ FmJPrr KjmtJYPjS k´KfÆKªôfJ yPm ßcPoJâqJa S KrkJmKuTJj k´JgtLPhr oPiqÇ KrkJmKuTJj hPur k´JgtL Koa roKj FmJr ßcPoJâqJa hPur mJrJT SmJoJr xPñ uzPmjÇ FA uzJAP~ KrkJmKuTJjPhr yK˜mJKyjL jJ ßcPoJâqJaPhr IvõJPrJyLrJ FKVP~ pJPmj fJ ßmJ^J pJPm 6 jPn’rÇ AKfoPiq FA uzJAP~ hMA KvKmrA FPT-IkrPT mÜífJr oJiqPo @âoe TPr mxPZjÇ mJrJT SmJoJ xoJPuJYjJ TrPZj KrkJmKuTJjPhr hMmut kP~≤èPuJPf @mJr Koa roKjS @WJf yJjJr ßYÓJ TrPZj ßcPoJâqJaPhr hMmtu KhTèPuJPfÇ hM'\jA FPT IkrPT xoJPj xoJj aÑr KhPòjÇ hM\jA FUj k´YJreJ~ mq˜ rP~PZj ßhJhMuqoJj rJ\qèPuJPfÇ ßpxm ßuJT FUPjJ KbT TPrKj TJPT ßnJa ßhPm fJPhr oPj @xj ßkPf hM'\jA Kjrux kKrvso TPr pJPòjÇ PcPoJâqJaPhr huL~ TjPnjvPj SmJoJPT YNzJ∂ k´JgtL„Pk KjmtJKYf TrJr kr fJr \jof KTZMaJ mJzPf ÊÀ TPrPZÇ \Krk xÄ˙J AkPxJx

yJxqTrÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ fJr jJVKrPTr \Jj-oJu rãJ~ xmtPvw khPãkKa ßj~Jr AKñf KhPuS YuKó© KjotJfJr KmÀP≠ ßTJPjJ khPãk ßj~Jr TgJ mPujKjÇ xKyÄxfJr \jq oMxuoJjPhr ßhJwJPrJk TrPuS AxuJoKmPrJiL KxPjoJKar KjªJ \JjJjKjÇ

mqm˙J KjPf kJrPm jJ? pMÜrJÓs KjP\PT Kmvõ vJK∂r hNf oPj TPrÇ KmvõvJK∂ k´KfÔJr \jq KmKnjú xo~ KmKnjú ßhPvr xhPkt ‰xjqxPof ^ÅJKkP~ kPzPZ pMÜrJÓs! oJKTtKjPhr F ß˝òJPxmL IKnpJPjr lu @lVJKj˜Jj, ArJT FmÄ xJŒ´KfTTJPu KuKm~J, Koxr, AP~Poj

kJPòÇ @\PT fJPhr ßhPvr FT jJVKrPTr TPotr \jq pUj xJrJ Kmvõ IK˙KfvLu yP~ CPbPZ, fUj KT fJPhr hJK~fôùJj ßUJ~J ßVPZ? Vf 14 ßxP¡’r oJKTtj xÄmJh oJiqo KxFjFj fJr IjuJAj xÄÛrPer FT k´KfPmhPj \JjJ~, @PuJYq YuKóP©r 80 \j IKnPjfJ S IKnPj©L FmÄ TuJTávuLrJ FT KmmOKf \JKjP~PZj, fJPhr xPñ k´fJreJ TrJ

ßx \jq ßfJ fJPT @APjr TJbVzJ~ hÅJz TrJPf kJPrÇ 11 ßxP¡’Prr WajJ~ KuKm~J pMÜ M rJPÓsr TJPZ ãoJ k´JgtjJ TPrPZÇ KuKm~Jr xPmtJó rJ\QjKfT TfOtkã Èß\jJPru jqJvjJu TÄPV´x'-Fr ßk´KxPc≤ ßoJyJPoh @ußoVJKrP~l mPuj, ÈFA WajJr \jq @orJ pMÜrJÓs S ßx ßhPvr \jVexy xJrJKmPvõS TJPZ ãoJ YJKòÇ' F ZJzJS WajJr xPñ \KzfPhr vJK˜ KjKÁf TrJr IñLTJr TPrj KfKjÇ APfJoPiq ßmjVJK\Pf oJKTtj hNfJmJPx yJouJ S yfqJTJP§r xPñ \Kzf xPªPy TP~T\jPT ßV´lfJr TPrPZ KumL~ TfOkt ãÇ pJ pgJpgÇ KoxPrr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKx YuKóP©r kKrYJuPTr vJK˜ hJKm TPrPZjÇ KfKj fJr ßhPv oJKTtj jJVKrTPhr KjrJk•J KjKÁf TrJrS IñLTJr TPrPZjÇ KfKj fJr ßhPvr Kmãá… oMxuoJjPhr KmPhvL hNfJmJPxr xJoPj KmPãJn jJ TPr oxK\Phr xJoPj KmPãJn S Im˙Jj iotWa kJuj TrJr krJovt KhP~PZjÇ oJKTtj rJÓshNf Kjyf S pMÜrJPÓsr vJPk mr ” Vf hMA hvPTr oPiq k´go oJKTtj TëajLKfT KyPxPm KmPhPv ImK˙f KovPj yJouJ~ Kjyf yPuj KâPˆJlJr KˆnJ¿Ç KT∂áF WajJ KTZá yPuS pMÜrJPÓsr \jq vJPk mr yP~ hÅJKzP~PZÇ KuKm~Jr hLWtKhPjr ‰˝rvJxT

yP~PZÇ fJrJ pUj YuKó©Kar ÊqKaÄ TPrKZPuj fUj ßoJyJÿh jJPo ßTJPjJ YKr© KZu jJÇ @r FUj ßpxm TPgJkTgj ßvJjJ pJPò ßxèPuJS ßx xo~ KZu jJÇ jfáj TPr AxuJo ImoJjjJoNuT Fxm TPgJkTgj xÄPpJ\j TrJ yP~PZÇ pKh pMÜrJÓs fJr xÄKmiJPjr @SfJ~ gJPT fJrkrS KjÏuMw Kv·LPhr xPñ ßp ßmAoJKj TPrPZj kKrYJuT,

TPjtu ßoJ~JÿJr VJ¨JKlPT C“UJf TrPf xmKTZáA ßdPu KhP~KZu pMÜrJÓsÇ Fr k´KfTJPr @Kl∑TJr xmPYP~ ßmKv ßfuxoO≠ F ßhvKaPf KjP\r Im˙Jj yJuJu TrJr xMPpJV UMÅ\KZuÇ ßmjVJK\r yJouJ fJ xy\ TPr KhP~PZÇ xJrJKmvõ jfáj TPr KuKm~J~ oJKTtj pM≠PxjJPhr CkK˙KfPT yJuTJ ßYJPU ßhUPZÇ ßmjVJK\Pf oJKTtj hNfJmJPx yJouJr

AxuJoKmPrJiL YuKó© pMÜrJÓs S oMxKuo Kmvõ vKrláu AxuJo KfKj mPuj, ÈCA CAu ja SFAnJr Aj @S~Jr TKoaPo≤ aá Kx hqJa \JKˆx Ax cJj lr Khx ßaKrmu IqJÖÇ IqJ¥ ßoAT ßjJ KoPˆT, \JKˆx CAKu Km cJjÇ' @r ßxPhPvr krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaj ßvJjJPuj fJPhr xJÄKmiJKjT mqJUqJÇ YuKó©Kar k´KfKâ~J KjP~ hM”U k´TJv TrPuS pMÜrJPÓsr xÄKmiJPj of k´TJPvr ˝JiLjfJ xÄrKãf gJTJ~ ßTJPjJ khPãk ßj~J x÷m j~ mPu o∂mq TPrj xJPmT oJKTtj lJˆtPuKcÇ F KmwP~ ßTJPjJ vJK˜oNuT mqm˙J ßj~J x÷m j~ mPu \JKjP~PZ ßhvKar KmYJr KmnJVSÇ pMÜrJPÓsr kK§f\j ofJof KhP~PZj, ßTJPjJ jJVKrPTr ˝JiLj of k´TJPvr KmÀP≠ mqm˙J ßj~J x÷m j~Ç SmJoJ k´vJxj S pMÜrJPÓsr IKnù\Pjr F TgJ fJPhr TJP\r KmÀ≠ mPu @oJr TJPZ oPj yP~PZÇ fJrJ pKh xJÄKmiJKjTnJPm mqKÜ ˝JiLjfJ~ KmvõJxL, of k´TJPvr ImJi ßã© k´hJjTJrL fJyPu ßTjA mJ oJTt SP~j S \MKu~Jj IqJxJP†r KmÀP≠ mqm˙J KjPf CPbkPz ßuPVPZjÇ Vf mZPrr ßo oJPx kJKT˜JPjr IqJPmJaJmJPh ßVJkj IKnpJj YJKuP~ yfqJ TrJ y~ fJPhr KmPvõr ßoJˆ S~JP≤c xπJxLr fToJ kJS~J SxJoJ Kmj uJPhjÇ TA fJPT ßfJ KjP\PT @®xokPetr xMPpJV mJ @®kã xogtPjr xMPpJV ßh~J y~KjÇ @mJr SA IKnpJPj IÄv ßj~J ßjKn KxPur xJPmT xhxq oJTt SP~j pUj SxJoJ Kjij TJKyjL kM˜TJPr k´TJv TrPZj fUj fJr KmÀP≠ mqm˙J ßj~Jr \jq ßfJzP\Jz TrPZ SmJoJ k´vJxPjr TotTftJrJÇ IqJxJ† mJ SP~Pjr KmÀP≠ pKh mqm˙J KjPf kJPr pMÜrJÓs fJyPu ßTj ÈAPjJPx¿ Il oMxKuox'-Fr kKrYJuT S ßuUTPhr KmÀP≠

FmÄ mJftJ xÄ˙J r~aJPxtr \KrPk ßhUJ pJ~ SmJoJ roKjr ßYP~ 4 kP~≤ ßmKv \jKk´~fJ I\tj TPrPZjÇ xÄ˙J hMKar \KrPk ßhUJ pJ~ SmJoJ 47 vfJÄv FmÄ roKj 43 vfJÄv xogtj ßkP~PZjÇ Fr kNPmt KxFjFj FmÄ @rKx ßp xoLãJr lu k´TJv TPrKZu fJPf ßhUJ ßVPZ xmTKa APuTPaJrJu k´KnP¿r \jof IjMpJ~L SmJoJ S roKj 48 vfJÄv TPr ßnJa kJPòjÇ k´vJ∂ oyJxJVPrr CkTNumftL rJ\qèPuJPf, hKãenJPV, KjCA~Ttxy @auJK≤T oyJxJVPrr CkTNumftL rJ\qèPuJPf FKVP~ rP~PZj SmJoJÇ IjqKhPT oiqnJPV, C•rnJPV Km˜Let FuJTJ\MPz FTPYKa~JnJPm FKVP~ rP~PZj roKjÇ KjmtJYPj \~ uJPnr @vJ~ Cn~ k´JgtLA ^áKznKft @vJr mJeL ßvJjJPòjÇ hM'\jA ßkv TrPZj KjmtJKYf yPu KT KT TrPmj fJr Km˜JKrf metjJÇ SmJoJ fáPu irPZj SxJoJ Kmj uJPhj IiqJP~r xoJK¬r TíKffô, ArJT ßgPT oJKTtj ‰xjq k´fqJyJPrr TíKffô, @lVJKj˜Jj pM≠ ßvw TrJr kKrT·jJ, ArJjPT FTJ¢JnJPm YJPk rJUJr xlu ßTRvPur TgJÇ VJKz KjotJe Kv·PT mÅJYJPjJr xJluqS KfKj fáPu irPZjÇ VfmJr SmJoJ kKrmftPjr cJT KhP~ \j@PuJzPjr oJiqPo ãofJ~ FPxKZPujÇ @r FmJr KfKj cJT KhP~PZj lrS~Jct mJ xÿMU pJ©JrÇ SmJoJr FA xÿMU pJ©J TfaJ xlu yPm fJ xo~A mPu ßhPmÇ SmJoJ muPZj, ÈoJKTtKjPhr mftoJj IgtQjKfT hMrJm˙Jr \jq fJr kNmtxNKr \\t mMvA hJ~LÇ KfKjA ArJT S @lVJKj˜Jj pM≠ ÊÀ TrJ~ oJKTtKjPhr \JfL~ EPer kKroJe ßmPz ßVPZÇ' mftoJPj oJKTtj EPer kKroJe 16 yJ\Jr KmKu~j cuJrÇ k´Kf oMyNPft FA EexLoJ ßmPzA YPuPZÇ xŒ´Kf oJKTtj jJVKrTPhr oJgJKkZM EPer

oJKTtj rJÓskKf KjmtJYj PoJ. ßolfJCu AxuJo oJ©J hÅJKzP~PZ 50 yJ\Jr cuJPrÇ @Kvr hvPT oJKTtKjPhr \JfL~ @P~r IjMkJPf ßhPvr ßoJa Ee KZu 40 vfJÄPvr TJZJTJKZÇ FTáv vfPTr ßVJzJ~ fJ 60 vfJÄPv ßkÅRZJ~Ç FUj IjMkJfKa k´J~ FTv vfJÄv ZMP~PZÇ

ÀV&&e Im˙J uãq TrJ pJPò fJ SmJoJ C•rJKiTJr xNP©A ßkP~PZjÇ F TJrPe 5 ßxP¡’r ßcPoJPâKaT kJKatr \JfL~ xPÿuPj jgt TqJPrJuJAjJr vJuat vyPr Kmu KTîjaj fJr mÜífJ~ mPuj, È@PoKrTJr mftoJj IgtjLKfr

oJKTtj IgtjLKfr I∂KjtKyf xoxqJKar FTKa k´iJj TJre @~ S mqP~r nJrxJoqyLjfJÇ mftoJPj xrTJKr ßTJwJVJr FmÄ ßmxJoKrT kKrxr xmt©A @P~r ßYP~ mq~ IPjT ßmKvÇ @mJr oJKTtj jJVKrTPhr Ee TPr mqP~r k´mefJ IPjT ßmKvÇ fJZJzJ Vf FT hvPT oJKTtj xrTJPrr mq~S mqJkTyJPr ßmPz ßVPZÇ ßx fáujJ~ @~ mOK≠ ßkP~PZ IPjT ToÇ kNPmtJÜ ßk´KxPc≤ \\t mMPvr @oPu Im˙JxŒjú jJVKrTPhr KmKnjú Tr ZJz ßhS~J yP~KZuÇ lPu rJ\˝ xLKof FmÄ xÄTáKYf yP~PZÇ pJr hÀe FUjS xoxqJr xOKÓ yPòÇ IgtJ“ oJKTtjLPhr IgtjLKfPf mftoJPj ßp

jJ\MT Im˙Jr \jq SmJoJPT ßhJw ßh~J pJ~jJÇ ßTjjJ fJ KfKj ßkP~PZj C•rJKiTJr xNP©AÇ' @Pl∑J-FvL~, FvL~ S IPvõfTJ~ oJjMwPhr TJPZ SmJoJ FUjS IKmxÄmJKhf ßjfJÇ FTKa xoLãJ~ ßhUJ pJ~, oJKTtj xoJP\ ßYJrJ metKmPÆw, \JKfKmPÆw FUjS rP~PZÇ fJA metmJh k´xPñ SmJoJA xMKmiJ kJPmj mPu iJreJ TrJ yPòÇ @mJr ßvõfJñPhr KjTa FUjS IKmxÄmJKhf ßjfJ yPf kJPrjKj roKjÇ fJA SmJoJ Kmu KTîjajPT TJP\ uJKVP~ ßvõfJñPhr oj \~ TrPf ßYÓJ TrPmj mPu iJreJ TrJ yPòÇ Koa roKjS FA KjmtJYPj ßp

p Page 47

krkrA ßhvKaPf ßoKrj ‰xjq kJbJPjJr ßWJweJ ßh~ pMÜrJÓsÇ APfJoPiq KuKm~J~ ßkÅRPZ ßVPZ 50 ßoKrj ‰xPjqr FTKa käJaájÇ xPñ kJKbP~PZ 2 pM≠\JyJ\ S YJuTKmyLj KmoJj (ßcsJj)Ç KuKm~J~ Im˙Jjrf oJKTtj ‰xjq S TotTftJPhr vKÜ ß\JVJPf kJbJPjJ yP~PZ Fxm ‰xjq S pM≠\JyJ\Ç pMÜrJPÓsr xPªPyr fJKuTJ~ @u-TJP~hJ ” ßmjVJK\Pf oJKTtj TjxMqPuPa yJouJr hJ~ ßTJPjJ xπJxL ßVJÔL ˝LTJr jJ TrPuS @uTJP~hJ S Fr xÄKväÓ AxuJKo ßVJÔLrJ YJKuP~PZ mPu hJKm TPrPZ pMÜrJÓsÇ oJKTtj TotTftJrJ hJKm TPrPZ, F yJouJ kNmkt KrTK·f S @u-TJP~hJ F yJouJ YJKuP~PZÇ pMÜrJPÓsr xhxq IoNuT jJS yPf kJPrÇ ßTjjJ 2001 xJPur 11 ßxP¡’r aáAj aJS~Jr yJouJr 11fo mZr yS~Jr KhPj F yJouJ yP~PZÇ iotnLÀ oMxuoJjPhr iotL~ IjMnNKfPT TJP\ uJKVP~ KmvõPT IK˙KfvLu TPr fáuPf kJPr @u-TJP~hJÇ xm AÉKh \Kzf S oMxKuo \Kzf j~ ” ÈAPjJPx¿ Il oMxKuox'-Fr oPfJ KmfKTtf YuKóP©r ßkZPj KT∂á xm AÉKh \Kzf j~Ç èKaTP~T ßVÅJzJ S CV´k∫L AÉKhrJ oMxuoJjPhr ßUkJPjJr \jq CP¨vqoNuTnJPm F TJ\ TPrPZÇ @r FA YuKó©PT ßTªs TPr ßp xKyÄxfJ yPò, ßVJaJ oMxKuo xoJ\ KT∂á Fr xPñ \Kzf j~ mJ TJr hJ~nJr KjPf kJPr jJÇ pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr kr TJ~PrJ nJwPe mPuKZPuj, fJPhr pM≠ AxuJo mJ oMxuoJjPhr KmÀP≠ j~, fJPhr F pM≠ xπJPxr KmÀP≠Ç pMÜrJÓsPT fJPhr TgJr mJ˜mJ~j ßhUJPf yPmÇ xπJxL TotTJP§ CÛJKj ßh~JS KT∂á xπJxL TotTJP§r kptJP~ kPzÇ AòJTífnJPm AxuJoPT ImoJjjJ TrPf mqJKxPur YuKó©Ka KjotJe, @\PTr IK˙KfvLufJr oNPuÇ fJA fJPTS vJK˜ ßkPf yPmÇ @r iotk´Je oMxuoJjPhr KmvõJx S kJuj TrPf yPm fJPhr AxuJo iot ∏ pJ vJK∂r kg ßhUJ~Ç kJr¸KrT v´≠J S ‰ipt Imu’j vJK∂r Ijqfo CkJ~Ç mJÄuJPhvxy KmPvõr Ijq oMxuoJjPhr ‰iptiJre TPr vJK∂kNetnJPm k´KfmJh \JjJPjJ CKYfÇ ßp jmL (x”)ßT KjP~ jqÑJr\jT YuKó©Ka KjKotf yP~PZ ßxA jmL (x”) KT∂á fJr \Lm¨vJ~ Ix÷mrTo IfqJYJPrr KvTJr yP~PZj f“TJuLj AÉKh S AxuJoKmPrJiLPhr ÆJrJÇ KfKj fJr xPmtJó ßYÓJ YJKuP~PZj ‰iptiJre TrJr S vJK∂ k´KfÔJrÇ vKrláu AxuJo ” KvãJgtLÇ VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~Ç (TífùfJ-QhKjT ßnJPrr TJV\)

xMKmiJ\jT Im˙JPj ßjA fJ ßTJPjJnJPmA muJ pJ~ jJÇ roKj mftoJPj ßhPvr IgtQjKfT hMrJm˙J, ßmTJrfô, iot, CV´mJh AfqJKh Kmw~PT xJoPj ßrPU SmJoJr xoJPuJYjJ TPr pJPòjÇ SmJoJr IgtQjKfT kKrT·jJPT KfKj mrJmrA nMu k´Kfkjú TrJr ßYÓJ TrPZjÇ KfKj muPZj SmJoJ k´vJxj Inq∂rLe IgtjLKf xMxÄyfTre, TotxÄ˙Jj xOKÓ S ßmTJrfô uJWPm xŒNetrNPk mqgt yP~PZÇ ßhvKar ßmTJrPfôr yJr FUPjJ 8 vfJÄvÇ YJTKrr mJ\JPr FUPjJ UrJ YuPZ, \jVPer EPer ßmJ^J Khj Khj ßmPzA YPuPZÇ fJA IgtQjKfT ßãP© SmJoJr hãfJ KjP~ k´vú fáPuPZj Koa roKjÇ iJreJ TrJ yPò SmJoJ krrJÓsjLKfr ßãP© xlu yPuS ßhPvr Inq∂rLe IgtQjKfT hMrm˙JPT ßoJTJKmuJ TrPf xão yjKjÇ ßxaJ roKjr \jq SmJoJPT @âoe TrJr FTKa xMPpJV xOKÓ TPrPZÇ oPj TrJ yPò \jVe ßnJa ßh~Jr ßãP© hM'hPur IgtQjKfT xoOK≠ I\tPjr jLKfèPuJPT xmtk´go @oPu ßjPmÇ FPãP© roKj muPZj KjP\r mqmxJK~T k´ùJ FmÄ \jVPer xyPpJKVfJr oJiqPoA KfKj nKmwqPf @PoKrTJjPhr IgtQjKfT hMrm˙Jr ßoJTJKmuJ TrPmjÇ fJA iKjT FmÄ mqmxJ~L ßvseL roKjr k´Kf @TíÓ yPf kJPrj mPu KmPväwTrJ iJreJ TrPZjÇ F ZJzJ roKj VPz @~Tr 20 vfJÄv TKoP~ @jJr k´Kfv´ΔKf KhP~PZjÇ To C“kJhjTJrLPhr ßr~Jf ßhS~JrS k´Kfv´ΔKf KhP~PZjÇ @mJr IuaJrPjKan KoKjoJo aqJé S FxPaa aqJé jJPo IKnKyf @~TrS k´fqJyJPrr k´Kfv´ΔKf KhP~PZj roKjÇ xJoJK\T xMrãJr ßãP© nJfJ xMKmiJ kJS~Jr @SfJPpJVq m~xxLoJ mJzJPf YJj roKjÇ roKjr FA Km˜Of IgtQjKfT kKrT·jJ fJr \jq xMKmiJ\jT luJlu mP~ @jPf

kJPrÇ fPm krrJÓsjLKfPf roKjr k´Kfv´ΔKfèPuJ \\t mMPvr IjM„kÇ @PoKrTJr jJVKrTrJ xrJxKr ßnJPar oJiqPo ßk´KxPc≤ KjmtJYj TrPf kJPrjjJÇ fJrJ ßTmu ˙JjL~ k´KfKjKi KjmtJYj TPrjÇ @r KjmtJKYf k´KfKjKirJA oNuf ßk´KxPc≤ KjmtJYj TPr gJPTjÇ KjmtJKYf k´KfKjKiPhr KjP~ APuTPaJrJu TPu\ VKbf y~Ç FTKa rJP\qr APuTPaJrJu @xj xÄUqJ rJ\qKar \jq mrJ¨Tíf KxPja S k´KfKjKi kKrwPhr ßoJa @xj xÄUqJr xoJjÇ mftoJPj APuTPaJrJu TPuP\r ßoJa @xj 538KaÇ KjmtJYPj ßTJj k´JgtLPT Km\~L yPf yPu TokPã 270Ka APuTPaJrJu ßnJa I\tj TrPf yPmÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr KjmtJYPj ßnJa VjjJr k≠Kf hMKaÇ FTKa yu oJgJKkZM ßnJa mJ kkMuJr ßnJaÇ IjqKa yu rJ\qKnK•T APuTPaJrJu TPu\ ßnJaÇ oJKTtj VefPπ kkMuJr ßnJPar ßYP~ APuTPaJrJu TPu\ ßnJa IPjT ßmKv èÀfôkNetÇ FT\j ßk´KxPc≤ khk´JgtL xmtJKiT kkMuJr ßnJa I\tj TrPuS ßx ßk´KxPc≤ KjmtJKYf ymJr KjÁ~fJ kJ~jJÇ KT∂á KjKhtÓ kKroJe APuTPaJrJu TPu\ ßnJa(270) I\tj TrPf xão yPuA ßk´KxPc≤ KjmtJKYf ymJr ßpJVqfJ I\tj TPrÇ pJPyJT FmJPrr KjmtJYPj hM'hPurA uãq pMÜrJPÓsr KmvJu oiqKm• ßvseLr xogtj KjKÁf TrJÇ Vf KjmtJYPj F oiqKmP•r ßh~J ßnJPaA 68 vfJÄv \jKk´~fJ KjP~ KjmtJYjL frL kJr TPrKZPuj mJrJT SmJoJÇ fJA FmJrS KfKj oiqKm• ßvseLr Ckr èÀfô k´hJj TrPZjÇ oiqKm• ßvseLr Ckr èÀfô @PrJk TrPZj roKjSÇ oNuf oJKTtj IgtjLKfr VKf k´TíKfA KjitJre TPr ßhPm ßk´KxPc≤ khk´fqJvLPhr nJVqÇ (TífùfJ-QhKjT ßcxKaKj)


k´mº-Kjmº ImJi S KjrPkã KjmtJYj IjMÔJj KjP~ mJÄuJPhPvr k´iJj rJ\QjKfT huèPuJr oJP^ FUjS GTofq ‰fKr yPò jJÇ lPu mJÄuJPhPv VefPπr IV´pJ©J-ImJi S KjrPkã KjmtJYPjr oJiqPo xrTJr kKrmftj∏ FA jqNjfo vPftr oPiqA @aPT @PZÇ rJ\QjKfT ßjfOPfôr oPiq GTq ‰fKr jJ yPu, mMP\tJ~J xÄÛJrmJhL VefJKπT rJ\jLKf iLrVKfPf YPuÇ mJÄuJPhPvr YuoJj VefJKπT rJ\jLKf Fr k´TíÓ ChJyreÇ 1995-96 xJPu f“TJuLj k´iJj KmPrJiL hu @S~JoL uLV TftOT KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr \jq @PªJuPjr kr, @mJrS mftoJj k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk'r hJKm KjhtuL~-KjrPkã IgmJ Ijq ßpPTJj jJPoA cJTJ ßyJT jJ ßTj∏ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj @VJoL hvo xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr \jq ßYÓJ TrPZÇ fJ jJ yPu fJrJ G KjmtJYPj IÄv KjPm jJÇ IjqKhPT ãofJxLj @S~JoL uLV muPZ, xÄKmiJj IjMpJ~L I∂mtfLTJuLj xrTJPrr IiLPjA hvo xÄxh KjmtJYj yPmÇ TJre, xMk´Lo ßTJPatr @Kku KmnJV ©P~Jhv xÄPvJijL f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj IjMÔJj mJKfu TPr KhP~PZ pJ xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr oJiqPo @APj kKref yP~PZÇ FKhPT mftoJj xrTJPrr ßo~Jh ßvw yPf @r ßxJ~J FT mZPrr of mJKT @PZÇ FA xoP~r @PVA KjmtJYj IjMÔJjPT ßTªs TPr rJ\QjKfT xÄTa YuPm, pfãe jJ ãofJxLj @S~JoL uLV KmFjKkr hJKm jJ oJjPZÇ fPm rJ\jLKf yPò IPjTaJ S~JjPc KâPTPar of jJaTL~fJ~ nrJÇ ßvw mu jJ ßUuJ kpt∂ muJ pJ~ jJ ßUuJr luJlu ßTJKjhPT pJPmÇ fPm FA xo~aJ yJPf gJTJr krS rJ\jLKfr ßTRfNyuL kptPmãT KyPxPm @Ko KTZM k´Pvúr IjMoJj Kjntr C•r ßUÅJ\Jr ßYÓJ TrmÇ FPãP© @oJr k´vúèPuJ yPò, YuoJj rJ\QjKfT xÄTPar ßTJj xoJiJj yPm TL? yPu ßxaJ TL irPjr xoJiJj yPf kJPr? xoJiJjKa TL FTfrlJ yPm IgtJ“ KmVf 1996 xJPur KmFjKk'r of ãofJxLj hu FTTnJPm KmPrJiL hPur hJKm ßoPj ßjPm? jJ @PuJYjJr oJiqPo FTKa TJK– ãf xoJiJj yPm? Km.Fj.Kk TL @PªJuPjr oJiqPo xrTJrPT hJKm oJjPf mJiq TrPf xão yPm? pKh mqgt y~ fJyPu I∂mtfLTJuLj xrTJPrr IiLPj TL KjmtJYj yPm? Km.Fj.Kk KjmtJYPj IÄv jJ KjPu ßxA KjmtJYj TL ‰mi yPm? FA xTu k´Pvúr C•r @Ko IfLf rJ\QjKfT IKnùfJ FmÄ kKrmKftf rJ\QjKfT mJ˜mfJr @PuJPTA ßhUmÇ 2011 xJPu xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr @V ßgPTA Km.Fj.Kk KjhtuL~-KjrPkã xrTJPrr IiLPj 10o \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr hJKm \JKjP~ @xPuS, FA hJKmr k´JKfÔJKjT „k kJ~ xÄKmiJPj kûhv xÄPvJijL xÄxPh kJx yS~Jr kPrÇ xÄKmiJPj ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu xÄâJ∂ xMk´Lo ßTJPatr @Kku KmnJPVr rJP~ muJ y~ ßp,

Khj-fJKrU KbT oPj ßjAÇ xJuaJ 1978Ç rmLªsjJg bJTáPrr fJPxr ßhv jJaPTr KryJPxtu yKòu k´~Jf c. jJ\oJ ß\xKoj ßYRiMrLr mJxJ~Ç @kJ fUj Kuau KgP~aJr V´ΔPkr hJK~Pfô ßgPT KjPhtvT KyPxPm FA jJaPTr KryJPxtu TrJKòPujÇ jJ\oJ @kJPT KWPrA F xÄVbPjr \jì FmÄ fJPxr ßhv jJaTKa KfKjA ßZJaPhr CkPpJVL TPr ‰fKr TPrKZPujÇ csK~ÄÀo, mJrJªJ IKnnJmT S ßZJa ßZPuPoP~Phr KnPz \o\oJaÇ jJaT oûJK~f yS~Jr xJf-@a Khj @PV ßgPTA ßxA mq˜fJ @rS ßmPz ßpfÇ mMK≠hL¬, @∂KrT, xhJ yJxqo~, Kakak, Yûu yKreLr oPfJ jJ\oJ @kJPT fUj ßgPTA @oJr nJPuJ uJVPf ÊÀ TPrÇ mqKÜ\LmPj KfKj KZPuj @oJr FmÄ @oJr oPfJ @rS IPjPTr ITíK©o ÊnJTJ–ãLÇ mqKÜVf k´xñ CbPuA KfKj xmJAPT xJyx FmÄ x“, Ên krJovt KhPfjÇ KvÊPhr oJP^ KfKj FPTmJPrA KvÊ yP~ ßpPfjÇ KvÊPhr k´Kf fÅJr IkKrxLo nJPuJmJxJ FTJ∂A fÅJr ˝nJPmr I∂VtfÇ fÅJr KjP\r ßuUJ FTKa mA C“xVt TPrKZPuj ßTªsL~ TKY-TÅJYJr ßouJ FmÄ Kuau KgP~aJPrr nJAPmJjPhrÇ KfKj TKYTÅJYJr ßouJr CkPhÓJ KZPujÇ vyLhMuäJ TJ~xJPrr TJu\~L CkjqJx xÄv¬T-Fr KTPvJr xÄÛre KfKj hã yJPf ‰fKr TPrKZPujÇ KvÊPhr \jq ßuUJ KmKnjú jJaPT KfKj xoJ\ mhPur TgJ mPuPZjÇ 1989-F ßuUJ SrJ KZu mJVJPj jJaPT KfKj ßhKUP~PZj ‰hfqrJ mJrmJr xoJP\

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 xÄxh YJAPu krmftL hM'Ka KjmtJYj KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj IjMÔJPjr KmwP~ Kx≠J∂ KjPf kJPrÇ @hJuPfr rJP~ FS muJ y~, f•ôJmiJ~T xrTJr VbPj KmYJr KmnJVPT jJ \zJPfÇ F Im˙J~ @S~JoL uLV muPZ,

TJre FPãP© k´KeiJjPpJVq, ßpoj: k´vJxj fgJ @ouJfπ FmÄ kMKuPvr huL~Tre, pJrJ KjmtJYjTJuLj xoP~ @S~JoL uLPVr kPã TJ\ TrPf kJPrÇ jmVKbf KjmtJYj TKovj FUjS ImJi S

YuoJj rJ\QjKfT xÄTa S Fr nKmwq“ c. xJæLr @yPoh kûhv xÄPvJijLr kr F mqm˙J KlKrP~ @jJr xMPpJV ßjAÇ 2007-2008 xJoKrT vJxPjr IKnùfJr @PuJPT huKar pMKÜ yPò mJ˜PmS f•ôJmiJ~T xrTJr VefPπr IV´pJ©Jr kPg I∂rJ~Ç Im˙JhOPÓ oPj yPò, @S~JoL uLV I∂mtfL xrTJrA Vbj TrPmÇ TJre, ãofJ ImqJyf rJUJr k´Pvú k´iJjoπLr Im˙JjPT hLWtJK~f TrJaJA @oJPhr k´iJj hMKa rJ\QjKfT hPur xÄÛíKf FmÄ F KmwP~ hPur ßnfPr k´iJjoπLPT KWPr VPz SbJ YJaáTJr IÄvKa hPur xÄTaTJuLj xoP~ Kx≠J∂ V´yePT ßmKv k´nJKmf TPrÇ FKaA KmVf KhPjr mJÄuJPhPvr xÄTaTJuLj rJ\jLKfr mJ˜mfJÇ fJyPu KmFjKk'r @PªJuj KT ßTJj TJP\ @xPm jJ? ßxKa KfjKa TJrPe jJS yPf kJPrÇ k´gof. huL~ xrTJPrr IiLPj ßTj KjmtJYj KjrPkã yPm jJ F Kmw~Ka KmFjKk FUPjJ ßpRKÜTnJPm fáPu irPf kJrPZ jJÇ 1994 xJPur oJèrJ KjmtJYPjr oPfJ ßTJj ChJyre KmFjKk'r xJoPj ßjAÇ KÆfL~f. xJÄVbKjTnJPm huKa '95-'96 xJPu @S~JoL uLPVr of Im˙J~ ßjA; fOfL~f.

KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr KmwP~ @˙J I\tPj xão y~KjÇ FA KjmtJYj TKovj @rS vKÜvJuL yPfJ pKh kNmtmftL KjmtJYj TKovj TftOT KTZM xÄÛJr k´˜Jm mJ˜mJ~Pjr oJiqPo Fr ãofJ~j TrJ yPfJÇ ßpoj: KjmtJYjTJuLj xoP~ Igt, ˝rJÓs S \jk´vJxj

xrTJPrr mJiJr oMPU huKar \jof VbPj VOyLf ßTRvu mJiJV´˜ yPf kJPrÇ fJA I∂mtfLTJuLj xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KmFjKk'r kPã ßbTJPjJ x÷mkr jJS yPf kJPrÇ @S~JoL uLV FTPkPv KjmtJYj TrPf kJPr, F xPªy FPTmJPr IuLT j~Ç I∂f KfjKa

TgJ muJ yP~PZÇ xÄxh xhxqrJ myJu gJTPu fJrJ fJPhr Kj\ KjmtJYjL FuJTJ~ KjmtJYjTJuLj xoP~ KjP\Phr k´nJm UJaJPmjÇ FPãP© pKh @S~JoL uLPVr ßjfOPfô FTKa I∂mtfLTJuLj xrTJr VKbf y~ FmÄ ßxA xrTJPrr IiLPj hvo xÄxh KjmtJYj IjMKÔf

oπeJuP~r Ckr KjmtJYj TKovPjr Kj~πPer k´˜Jm TPrKZuÇ KT∂á FA k´˜Jm xrTJr V´ye TPrKjÇ xÄKmiJPjr 123(3) j’r iJrJKa ßpUJPj mftoJj xÄxh myJu ßrPUA KjmtJYj IjMÔJPjr

˛re

KfKj nJmPfj xoJ\ kKrmftPjr TgJ Khu oPjJ~JrJ KlPr @PxÇ KvÊrJ mJVJj ßgPT SPhr fJKzP~ ßh~, nKmwqPfS fJzJPm; ßTjjJ, Fxm hMr∂ KvÊA @oJPhr nKmwq“Ç mzPhr jJaq V´ΔPkr oPfJ k´KfKÔf jJ yPuS jJ\oJ @kJA k´go KvÊPfJw jJaqYYtJr iJrJ F ßhPv k´KfÔJ TPr ßVPZjÇ F ßãP©r kKgTí“ FA oJjMwKa KvÊPhr jJaT KjP~ KY∂J, KjrLãJ, VPmweJ S oûJKnjP~r mqm˙J @∂KrTfJr xPñ TPr ÊiM jKªfA yjKj, ßx xoP~ FKaPT FTKa @PªJuPjS „k KhP~KZPujÇ xoJ\ kKrmftPj KmvõJx TrPfj KfKjÇ ˝L~ VK§r ßnfPr Im˙Jj TPrS KfKj xoJ\fπ k´KfÔJr uPãq fÅJr TotTJ§PT k´xJKrf TPrKZPujÇ Kjrux xJKyfqYYtJr oiq KhP~A KfKj xoJ\ kKrmftPjr oNuiJrJr xPñ xŒOÜ gJTPf ßYP~PZjÇ fÅJr jJKfhLWt \LmPjS KfKj xJKyKfqT, VPmwT, xoJPuJYT, TgJKv·L, jJaqTJr KyPxPm CPuäUPpJVq S mqJkT kKrKYKf ßkP~KZPujÇ

xJKyPfqr Foj ßTJPjJ vJUJ ßjA, ßpUJPj fÅJr khYJre KZu jJÇ k´mº, V·, CkjqJx, KvÊxJKyfq, jJaT xmt©Ç fPm xmPYP~

CPuäUPpJVq TJ\ fÅJr c. @yoh vrLPlr f•ôJmiJPj TrJ KkFAYKc KgKxx, pJ mJÄuJ

y~- fJyPu KmFjKk TL ßxA KjmtJYPj IÄv KjPm? pKh mftoJj KjmtJYj TKovj @PVrKar of yPfJ, fJyPu KmFjKk FA KjmtJYPj IÄv KjPfJ mPu @oJr KmvõJxÇ @S~JoL uLPVr FTfrlJ KjmtJYj ßbTJPf FKaA yPfJ KmFjKk'r \jq FTKa ßpRKÜT khPãkÇ fJZJzJ, KmVf KjmtJYj TKovPj pJrJ TJ\ TPrKZu, fJrJ KjmtJYj k´Kâ~JPT xTPur \jq FTKa xofu ßã© ‰fKr TrPf pPgÓ @∂KrT KZPujÇ G TKovPjr IiLPj KmFjKk IPjTèPuJ ˙JjL~ KjmtJYPj IÄv KjP~KZu FmÄ \~uJn TPrKZuÇ mftoJj KjmtJYj TKovPjr KjrPkãfJPTS Fr pJ©J ÊÀPfA KmFjKk k´vúKm≠ TPrPZÇ fJA KmFjKk ßTJj Im˙JPfA @S~JoL uLPVr IiLPj KjmtJYPj pJPm mPu oPj y~ jJÇ ßxPãP© \JfL~ kJKat FTTnJPm 300 @xPj k´JgtL KhPf kJPrÇ ßpUJPj KmFjKk'r ˙JjL~ kptJP~r CPuäUPpJVqxÄUqT ßjfJ \JfL~ kJKat ßgPT KjmtJYj TrJr x÷JmjJS gJTPf kJPrÇ hLWt 10 mZr ãofJr mJAPr gJTPf KmFjKk'r IPjT ßjfJA YJAPmj jJÇ pKh iPr ßjA @VJoL KjmtJYPj @S~JoL uLV @mJrS Km\~L

yP~ xrTJr Vbj TPr FmÄ \JfL~ kJKat KmPrJiL hPur @xPj mPx, fJyPu, xrTJKr hu TL KmPrJiL hPur xJPg hJK~fôvLu @Yre TrPm? F rTo yS~Jr x÷JmjJ ãLeÇ ãofJxLj hu fJr TftOfômJhL YKr© ImqJyf rJUPm mPuA oPj y~Ç ßxPãP© \JfL~ kJKatr xJPg @S~JoL uLPVr xŒPTtr aJjJkPzj ÊÀ yPmÇ fPm \JfL~ kJKatr IÄvV´yPe KmFjKkPT mJh KhP~ KjmtJYj yPu, ßx KjmtJYj KjmtJKYf xrTJPrr ‰mifJPT hMmut TPr KhPmÇ @r Fr hJ~-hJK~fô @S~JoL uLVPTA KjPf yPmÇ FKa nMPu ßVPu YuPm jJ KmFjKk mJÄuJPhPvr FTKa Ijqfo mOy•o rJ\QjKfT huÇ pJPhr ßkZPj rP~PZ KmkMu \jxogtjÇ 2008-Fr KjmtJYPj @S~JoL uLV FTTnJPm ßoJa \jPnJPar 49.02 vfJÄv ßnJa ßkP~KZuÇ @r Fr kPrA rP~PZ KmFjKk ßp huKa FTTnJPm 30Ka @xj ßkPuS ßoJa \jPnJPar 33 vfJÄv ßkP~KZuÇ fJA @VJoL KjmtJYj KmFjKkPT mJh KhP~ yPu ßxA KjmtJYj ÆJrJ xOÓ xrTJrKa ‰mifJr xÄTPa nMVPmÇ @r @S~JoL uLV Vefπ jJoT ßasjKar YJTJ ßkZPjr KhPT WMKrP~ ßh~Jr hJP~ AKfyJPx jJo ßuUJPmÇ 1986 xJPu FrvJPhr IiLPj KjmtJYPj IÄv

CkjqJx S rJ\jLKf jJPo V´∫JTJPr k´TJKvf yP~PZÇ ÊiM mJÄuJPhPvA j~, KmwP~r IKnjmfô S rYjJr oMjKv~JjJr \jq FKa FTKa CPuäUPpJVq VPmweJTot KyPxPm kKÁomPñS xoJhOf yP~PZÇ xO\jvLufJr oiq KhP~ KfKj ZMÅPf ßYP~KZPuj \LmjPT, \LmPjr jJjJ IjMwñPTÇ fJA CPb FPxPZ ßxUJPj ßhv-TJu, xoJ\-kanNKo, oJjMw S fJr \LmjxÄV´JoÇ fÅJr xJKyfqTPotr @PrTKa CPuäUPpJVq KhT VPmweJ S ojjvLu rYjJÇ KfKjA k´go rJ\jLKfr @PuJPT S xoJ\ ÆPªôr kKrPk´KãPf CkjqJPxr oNuqJ~j TPrPZjÇ c. jJ\oJr ßuUJ jJaT FTxo~ KaKn hvtTPhr oMê TPrKZuÇ fÅJr ßuUJ ZJzk© jJaTKa kMrÛJPr nNKwf y~Ç ßUuJ, kJuJmhPur kJuJ, k´go IñLTJr, k´KfƪôL jJaT KuPUS KfKj k´vÄKxf yjÇ KfKj KmnNKfnNwe, @mhMu ShMh, ßrJPT~J xJUJS~Jf ßyJPxj, rmLªsjJ-PT KjP~ IPjT èÀfôkNet, VPmweJiotL k´mº KuPU Kmhê kJbTPhr k´vÄxJ ßkP~KZPujÇ jJ\oJ ß\xKoj ßYRiMrL ßmKv CkjqJx ßuPUjKj, fPm @Ko KmvõJx TKr KfKj ßmÅPY gJTPu CkjqJx fÅJr xOKÓTPotr k´iJj oJiqo yPf kJrfÇ fÅJr xJoPj xo~, WPrr ZJ~J, ßoW ßTPa ßVPuJ mÜmqk´iJj CkjqJxÇ FUJPj xoJ\ mhPur k´Kâ~J~ oiqKm•, KvKãf, xPYfj jJrLr IÄvV´yPer TgJ muJ yP~PZÇ xoJ\ k´VKfr uPãq Fr k´P~J\j Ifq∂ ßmKv, TJre KfKj fÅJPhr KjP~ KuUPfj pÅJrJ ßuUJkzJ KvUPZj KbTA, KT∂á

p Page 48

KjP~ @S~JoL uLV fJr rJ\QjKfT xÄÛíKfPT k´vúKm≠ TPrKZuÇ pKh @S~JoL uLV I∂mtfLTJuLj xrTJPrr FP\¥J mJ˜mJ~j TrPf FTèÅP~Ko @Yre ImqJyf rJPU, KmFjKk'r F Im˙J~ @PªJuj YJKuP~ pJmJr x÷JmjJA ßmKvÇ I∂f @VJoL mZPrr oJ^JoJK^ xo~ kpt∂ KmFjKk uJVJfJr TotxNKY ßhPm mPu oPj y~ jJÇ TJre, Fr oJ^UJPj Bh, kN\J FmÄ Ûáu-TPuP\r ZJ©ZJ©LPhr krLãJr KmwP~ KmFjKk'r ImvqA nJmPf yPmÇ FPf KmFjKk'r \jKk´~fJ @WJfk´J¬ yPf kJPrÇ fPm KjmtJYj pfA WKjP~ @xPm, KmFjKk oKr~J yP~ fJr xoojJ huèPuJ KjP~ @PªJuPj jJoPmÇ KmFjKk'r @PªJuj pf fLms yPm, xrTJr ßxPãP© KmFjKk'r @PªJuj hoPj k´gof. oJouJ-ßoJTJ¨oJ, ßjfJ-TotLPhr ßV´lfJPrr ßTRvu KjPm; KÆfL~f. @S~JoL uLV KmFjKk'r kJfiJ TotxKN Y KhP~ KmFjKkPT hMmut TrJr ßYÓJ TrPmÇ Fxm ßTRvu KmFjKk ßjfOmOª @oJr iJreJ ImVf @PZjÇ fJA fJrJ mJAPrr ßhPvr y˜PãPkr oJiqPo KjmtJYj ßTKªsT FTKa xÿJj\jT xoJiJj ßUÅJ\Jr ßYÓJ TrPmjÇ KmFjKk pKh ß\Jz uKmÄ YJuJ~ FPãP© @VJoL hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj xŒPTt @∂\tJKfT oyu IKiTfr xfTt hOKÓ rJUJr x÷JmjJ @PZÇ fPm nJrf FmÄ @PoKrTJ @VJoL KjmtJYj KjP~ @S~JoL uLPVr Im˙JjPT KTnJPm KmYJr TrPm, ßxKa nJmmJr Kmw~Ç ACjNxPT KjP~ oJKTtj pMÜrJPÓsr xJPg @S~JoL uLPVr xŒPTtr aJjJkPzj @S~JoL uLPVr \Kñ KmPrJiL xJluqPT ŸJj TPr KhPf kJPrÇ nJrf S @PoKrTJ ßTJj ßhvA @S~JoL uLPVr FTPkPv KjmtJYPjr ßYÓJPT xMj\Pr ßhUPm jJÇ fPm FTfrlJ KjmtJYj yPu @S~JoL uLVA K\fPm mPu iPr ßj~J pJ~Ç @r \JfL~ kJKat FTKa ÈßkJwq KmPrJiL hu' KyPxPm @®k´TJv TrPmÇ Fr lPu, @S~JoL uLPVr VefJKπT rJ\QjKfT xÄÛíKf YYtJr ‰jKfT Im˙Jj k´vúKm≠ yPm hMKa TJrPeÇ k´gof. ãofJ~ ßgPT KjmtJYjL luJluPT k´nJKmf TrJr ßYÓJ; KÆfL~f. \JfL~ kJKatr xJPg IÅJfJf TrJ∏ ßp huKa 90-Fr hvPT FPhPv VefπPT mJiJV´˜ TrPf èÀfôkNet nNKoTJ ßrPUPZÇ fPm ãofJr FA oiM YKªsoJ ßmKvKhj ßaTxA yPm FKa iJreJ TrJ KjfJ∂A ImJ˜m yPm mPu oPj y~Ç FTgJ xfq ßp, ãofJ~ ßgPT KjmtJYjPT k´nJKmf TrJr ßYÓJ∏ k´TJrJ∂Pr ãofJ yJrJPjJr n~ ßgPTA CKhf y~Ç @S~JoL uLV KT KjmtJYPjr @PVA ßyPr ßVu? pKh fJA jJ yPm fJyPu I∂f kPã KmPrJiL hPur xJPg xoP^JfJr xKâ~ nNKoTJ V´yPe IxMKmiJ ßTJgJ~? fPm oPj y~, ImJi, KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr \jq F hMPaJ hPur ßTJjKarA ˙J~L xoJiJj YJ~ jJÇ hMPaJ huA KjmtJYj TKovjPT ImJi, KjrPkã KjmtJYj TrJr \jq ãofJvJuL TrPf AòMT j~ F KmwP~ hM'hPur oPiq jLrm GTofq rP~PZÇ c. xJæLr @yPoh ” xyTJrL IiqJkT, rJÓsKmùJj KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~ (TífùfJ-QhKjT AP•lJT)

ßYfjJr ˜r ßmKv hNr Km˜Of y~KjÇ jJ\oJ ß\xKoj xoJP\r xoxqJPT IjMnm TPrPZj ÊiM Âh~ KhP~ j~, mMK≠ KhP~SÇ FUJPjA fÅJr ˝Jf∂tq S IKnjmfôÇ CkjqJPxr oPiq fÅJr xoJP\r k´Kf IñLTJr xM¸Ó yP~ SPbÇ xoJP\r k´KfKa ßãP© jJrLr xoJjJKiTJPrr ßp k´vú FmÄ ßx k´Pvú jJrLr ßp vO⁄u, kMÀwvJKxf xoJP\ fJr oMKÜr fJKVh, fJr pgJpg KY©J~e WPaPZ fÅJr CkjqJPxÇ oJ© 49 mZr m~Px 1989 xJPur 12 ßxP¡’r KmvJu nJPuJmJxJr kKro§u ßZPz fÅJPT YPu ßpPf yP~KZuÇ IxÄUq mºámJºm, xMÂh, xyTotL, ZJ©ZJ©Lr ßvJTJft KoKZu ßhPUA ßxKhj IjMoJj TrJ KVP~KZu fÅJr nJPuJmJxJr ßã© Tf k´xJKrf, Tf VnLPr fJ ßk´JKgfÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r @iMKjT nJwJ AjKˆKaCPar KmPhKv ZJ©ZJ©LPhr ßxKhPjr mMTnJXJ TJjúJr oPiq jJ\oJ @kJr xMiJ-K˚ê Âh~UJKjr KmvJu mqJkTfJr ZJ~JA CØJKxf yP~KZuÇ KfKj KjP\r ofJhPvtr xPñ, jLKf S @\jì uJKuf KmvõJPxr xPñ TUPjJ @kx TPrjKjÇ fÅJr IKmYKuf @hvtKjÔJ FmÄ ßp Tot¸yO J, fJr mqJkT k´xJr WaáT, @\PTr KhPj @oJPhr ßxaJA YJS~JÇ F irPjr IjjqxJiJre Kmru mqKÜPfôr oJjMPwr xÄUqJ xoJP\ pfA mJzPm, ffA ImãP~r IºTJr ßgPT xoJ\ oMKÜ kJPm, @PuJKTf yPmÇ (TífùfJ-QhKjT k´go @PuJ)


k´mº-Kjmº Vf 10 ßxP¡’r dJTJ KmvõKmhqJuP~ FmÄ KbT fJr kPrr Khj rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ kr kr hMKhj ZJ©hPur Skr ZJ©uLPVr yJouJ FTP© IPjT k´Pvúr \jì KhP~PZÇ ßhPv pUj rJ\jLKfr xÄTa, mqJÄKTÄ ßxÖrxy IgtjLKfPf xÄTa, pUj oJjMw oPj TrPZ xrTJKr hu FmÄ KmPrJiL hPur oPiq xoP^JfJ yS~J hrTJr mJ ßxfá ‰fKr yS~J hrTJr ßxA oMyNPft ZJ©uLPVr IPjTaJA IfKTtf ZJ©hPur Skr yJouJ KT fJ“kpt myj TPr? FaJ YuKf rJ\jLKfr oPiq ßTJPjJ KmPvw KxVjqJu k´hJj TPr KTjJ? ZJ©hPur jfáj TKoKa ßhS~J yP~PZ Fr oJ© hMKhj @PVÇ F KjP~ k´Yár TgJmJftJ yP~PZÇ KjmtJYj TKovPjr TJPZ mz hMKa rJ\QjKfT hu FTof yP~ FPxPZ, ßhvmJxL ßxaJ \JPj, ZJ© xÄVbj FUj ßgPT ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur Iñ xÄVbj j~, FèPuJ fJPhr fuKk myj TrPm jJÇ rJ\QjKfT huèPuJ FaJ ßoPjPZ ßp, ZJ© xÄVbjxy Ijq xÄVbjèPuJ yPm fJPhr xyPpJVL xÄVbjÇ FPf muJ yP~PZ, xyPpJVL xÄVbjèPuJ ofJhKvtT mqJkJPr, ofJhvt mJ˜mJ~Pjr ßãP© xyPpJKVfJ k´hJj TrPm kr¸r kr¸rPTÇ KT∂á ßTC TJrS ÉTáo ßoJfJPmT YuPm jJ FA KyPxPm ßp, fJrJ fJPhr Iñ xÄVbj j~Ç ZJ©hPur TKoKa Vbj yS~Jr TgJ KZu xPÿuPjr oiq KhP~, ßpnJPm mÉ mZr iPr GKfyqVfnJPm ZJ© xÄVbjèPuJr xPÿuj yP~ @xPZÇ ß\uJ TKoKaèPuJ Vbj y~, xm ß\uJ TKoKa Vbj yS~Jr kr ßTªsL~ TKoKar xPÿuj y~Ç xJrJ ßhv ßgPT TJCK¿ur, ßcKuPVarJ @Pxj, kMPrJ xÄVbPj mZPrr xJufJoJKo y~Ç xJiJre xŒJhPTr KrPkJat ßkv y~Ç xnJkKf fJr nJwPe FT mZPrr FTKa oNuqJ~j TPrj FmÄ xJiJre xŒJhPTr KrPkJPatr Skr KmKnjú ß\uJr xnJkKf, xJiJre xŒJhT, TJCK¿ur S ßcKuPVarJ @PuJYjJ TPrj pJPf FTKa xKbT rJ\QjKfT KhTKjPhtvjJ V´ye TrJ pJ~Ç oNuf F TJCK¿u IKiPmvj yPò krmftL xJÄVbKjT mZPrr \jq ZJ© xÄVbPjr KhTKjPhtvjJÇ fJrA KnK•Pf xm YuPmÇ oNu hu KhTKjPhtvjJ ßhPm @r Fr KnK•Pf xÄVbj YuPm- Foj ßTJPjJ TgJ j~Ç KT∂á Km˛~TrnJPm FmJrS k∞J ßxfár Ee ß\JVJPf KmvõmqJÄPTr xm vft kNre TPrPZ mJÄuJPhv xrTJrÇ FUj IKf hsΔf EPer Igt ZJz TPr ßxfáKar KjotJe ÊÀr \jq x÷Jmq xm khPãk V´ye TrJ yPm mPu @vJ TrmÇ vft kNrPe xrTJPrr frPl Kmu’ yP~PZ KT-jJ, xrTJr S KmvõmqJÄPTr oPiq ßp ofkJgtTq fJPf pMKÜ-kJfiJ pMKÜPf ßT yJru @r ßT K\fu KTÄmJ KmvõmqJÄT-FvL~ Cjú~j mqJÄT-\JkJPjr EPer pgJgt KmT· KTZM @PZ KT-jJ ßx k´xPñ pJm jJÇ KmPhKv EPer kKrmPft Kj\˝ IPgt ßxfáKa KjotJPer ߡJVJPj IPjPT IjMk´JKef yP~KZPujÇ FPf @PmV @r mJ˜mfJr oPiq mqmiJj TfaJ ßxaJS FUj @r èÀfôkNet j~Ç rJ\iJjLr xPñ ßhPvr hKãekKÁoJûPur ß\uJèPuJr ßpJVJPpJV xy\ S hsΔffr TrJr \jq @oJPhr k∞J ßxfá k´P~J\j FmÄ FaJ KjotJPer kPg ßTJPjJ xoxqJ ßhUJ KhPu xPmtJó @∂KrTfJ~ fJ Kjrxj TrJ CKYf- F KjP~ ßTJPjJ KÆof ßjAÇ oyJTJPur xOÓ k´JTíKfT mqmiJj IgtJ“ k∞J jhLr TJrPe mKrvJu-pPvJr-UMujJ IûuPT rJ\iJjL ßgPT IPjT hNPrr mPu oPj y~Ç IgY oJjKY© KjP~ mxPu @orJ ßhUm ßp, KmnJVL~ vyrèPuJr oPiq rJ\iJjL dJTJr xmPYP~ TJPZr yPò mKrvJuÇ Cjúf xzTkPg oJ© hMA-Kfj WμJPfA dJTJ ßgPT mKrvJu ßkÅRZJPjJ x÷mÇ ßxfáPf ßrukg gJTPu ßmjJPkJu ˙umªr FmÄ oÄuJ ßjRmªPr ßpJVJPpJPVr xo~S TPo pJPmÇ FnJPm @orJ mqmxJP~r mq~ TKoP~ @jPf kJrmÇ k∞J ßxfár oPfJ èÀfôkeN t ImTJbJPoJ KjotJPer ßpRKÜTfJ KjP~ k´Pvúr ImTJv ßjAÇ KmvõmqJÄTS F k´vú ßfJPuKjÇ fJrJ ˝òfJr AxMqPf KTZM Kmw~ C™Jkj TPr FmÄ fJPf xrTJPrr KhT ßgPT KTZM kJfiJ mÜmq KZuÇ FUj xm \KaufJr Kjrxj yP~PZ mPu oPj TKrÇ Frkr KmvõmqJÄT pKh fJPhr Kx≠J∂ hsΔf kKrmftj jJ TPr FmÄ KjotJe TJ\ KmuK’f y~, fJyPu jfáj TPr jJjJ k´vú CbPmÇ fJPhr k´Kf IKnPpJPVr fLr ZMPa pJPmÇ EPer Igt ZJz TrJr KmwP~ KmKiKjPwi CPb ßVPu xrTJPrr KhT ßgPT IkKryJpt yPm ˝òfJr k´Kf oPjJKjPmv TrJÇ TJP\r jJjJ kptJP~ ßTJPjJnJPmA ßpj hMjtLKfr IKnPpJV CbPf jJ kJPr ßx KmwP~ TPbJr oKjaKrÄ YJAÇ KmvõmqJÄPTr k´fqJvJ ImvqA kNre TrJ YJAÇ mqKÜ j~, mrÄ k´KfÔJjPTKªsT mqm˙J VPz fáuPf kJrPu F TJ\ IPjT xy\ yP~ pJPmÇ IKnPpJV-kJfiJ IKnPpJPV @orJ oNuqmJj hMKa mZr yJKrP~KZÇ FUj FaJ ÈAKfyJPxr mº IiqJP~' kKref yP~ gJTáT, FaJA TJoqÇ mJÄuJPhPvr \jVPer \jqA ßxfáKa pf hsΔf

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 \JfL~fJmJhL hPur ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J TP~T Khj IiLr @V´Py C“T£J~ rJUJr kr ZJ©hPur jfáj TKoKa ßWJweJ TrPujÇ FUJPj ßTJPjJ TJCK¿uPrr of ßjS~J yPuJ jJÇ ZJ© xÄVbPjr ßjfJPhr of ßjS~J yPuJ jJÇ xmPYP~ Km˛~Tr mqJkJr ßpaJg ßxaJ yPò,

@PZÇ pJrJ F mZr ßjfOPfôr k´fqJvL KZu fJPhr IPjPTA m~ÛPhr ßjfOPfô @jJ kZª TPrKj, fPm fJPhr k´TJv TrJr xMPpJV KZu jJÇ @r oNu k´KfƪôL ZJ©uLV FTaJ KmrJa I\MyJf mJ mJyJjJ ßkP~ ßVu FrJ ßTj dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãTPhr xPñ ßhUJ TrPmÇ

@mJr KvãJñPj xπJx! oJyoMhMr ryoJj oJjúJ IKnPpJV KZu ZJ©hPur TKoKaèPuJ xmxo~ m~ÛPhr nJPr jMq« yP~ kPzÇ FmJrS KbT FTA rTo WajJ WauÇ muJ ßpPf kJPr kMPrJ ZJ© xÄVbjKa @mJrS IZJ© S m~ÛPhr nJPr nJrJâJ∂ yP~ ßVuÇ ßxA jfáj TKoKa AòJ k´TJv Tru KmvõKmhqJuP~ KnKxr TJPZ ßp, jfáj ßjfOfô KmvõKmhqJuP~r KnKx, k´Ör FmÄ IjqJPjqr xPñ kKrKYf yPmj, KnKx ßpj

FrJ ßfJ KmvõKmhqJuP~ kPz jJÇ @oJr \JjJ oPf, xJãJ“k´JgtLPhr kÅJY\j KZPuj ßTªsL~ TKoKar ßjfJ, @r kÅJY\j KZPuj dJTJ KmvõKmhqJu~ TKoKar ßjfJÇ @oJr \JjJ ßjA F kÅJY\j dJTJ KmvõKmhqJuP~r Kj~Kof ZJ© KTjJÇ ˝JnJKmTnJPmA IZJ©Phr fJzJS, IZJ©Phr KnzPf KhS jJ, IZJ©rJ ßpj KmvõKmhqJuP~r KnKxr xPñ ßhUJ TrPf jJ

fJPhr xo~ ßhjÇ ßhA ßhA ßhA TrPf TrPf KnKx ßvw kpt∂ xo~ KhPujÇ FaJ FTaJ Umr ßfJ mPaA FmÄ FTaJ YJûuqTr Kmw~ xOKÓ TrPm ßxaJA ßfJ TgJÇ m~ÛPhr ZJ© ßjfOPfô rJUJr mqJkJPr xJiJrenJPm ZJ©Phr oPiq FTKa KmfOÌJ \PjìPZÇ F KmfOÌJr nJr ZJ©hPur oPiqS

kJPr, KmvõKmhqJuP~r KnKx ßpj fJPhr xPñ TgJmJftJ jJ mPuj- F irPjr oπ xmJr TJPZ V´yePpJVq oPj yPf uJVuÇ FTKa kKrPmv ‰fKr yP~ ßVu ßpnJPmA ßyJT ßbTJS ZJ©hPur jfáj TKoKaPTÇ KmvõKmhqJuP~r KnKx KT \JjPfj mqJkJraJ? @Ko \JKj jJÇ Umr KjPf kJKrKjÇ KT∂á fJr

\JjJr TgJ KZuÇ ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKa KT \Jjf mqJkJraJ? KjÁ~A @Ko oPj TKr \JjfÇ @S~JoL uLPVr ßjfOf?ô @oJr TJPZ ßTJPjJ Umr ßjAÇ fPm dJTJ KmvõKmhqJuP~ WajJ pUj WPaPZ fUj mM^Pf yPm y~ @S~JoL uLV ßjfOfô F mqJkJPr ChJxLj KZu IgmJ @S~JoL uLV ßjfJrJ oPj oPj ßnPmPZ yPu FT kxuJ yP~ pJT IxMKmiJ KT? @Ko ÊPjKZ k´gPo FTKa IqJcnJ¿ Kao kJbJPjJ yP~KZu, pJr oPiq SA 10 \j KZPuj jJÇ Ijq pJrJ KmvõKmhqJuP~r kKrPmv ßhUJr \jq FPxKZu oNuf yJouJr KvTJr yPuJ fJrJAÇ F WajJ WaJr kr KmvõKmhqJuP~r KnKx \JKjP~ KhPuj KmvõKmhqJuP~r kKrPmv jÓ yP~PZ FUj @r jfáj TKoKar xPñ mJ ZJ©hPur jfáj ßjfOPfôr xPñ ßhUJ TrJ x÷m yPm jJÇ KmFjKk ßjfJrJ ãá… yPujÇ KmFjKkr FToJ© TgJ muJr ßuJT fJPhr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr muPuj, ßp KmvõKmhqJu~ TftOkã ZJ©Phr KjrJk•J KhPf kJPr jJ, fJPhr ãofJ~ gJTJr ßTJPjJ IKiTJr ßjAÇ fJPhr khfqJV TrJ CKYfÇ TgJaJr oPiq ßpRKÜTfJ KZu, KT∂á KmvõKmhqJuP~r ZJ© ßfJ xmJA KZu jJ, TJP\A Kmv&æKmhqJuP~r ZJ©Phr KjrJk•J ßhS~Jr mqgtfJr IKnPpJV FUJPj y~PfJ UMm ßmKv KaTPm jJÇ k´vú yPuJ, kPrr Khj rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ F irPjr WajJ Wau ßTj? F hMKar oPiq KT ßTJPjJ ßpJVxN© @PZ? ßxaJA UMÅP\ ßhUJr ßYÓJ TrPZj xmJAÇ rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ TftOkã KT dJTJ KmvõKmhqJuP~ WajJ WaJr ßTJPjJ @uJof kJjKj FmÄ @uJof kJS~Jr kr fJ mº TrJr ßYÓJ TPrjKj? F TgJ nJmJ TÓTrÇ KT∂á WajJKa fJA yP~PZÇ FUj kpt∂ @oJPhr \JfL~ rJ\jLKfPf @S~JoL uLV-KmFjKkr oPiq xÄuJk ÊÀ yS~Jr mJ ßnfPr ßnfPr TgJ muJr mJ xŒTt ˝JnJKmT yS~Jr ßTJPjJ uãe ßhUJ pJPò jJÇ ßTmu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ u¥Pj KVP~ FTKa TgJ mPuPZj KmFjKk oPj TrPu fJPhr k´KfKjKi I∂mtfLTJuLj xrTJPr KhPf kJPrÇ ßxaJ KjP~ rJ\QjKfT oyPu ßmv @PuJYjJ yP~PZÇ FojKT k´P~J\Pjr ßYP~

rJÓsPT ^áÅKTPf ßluPmj jJ xJKhT @yoh x÷m KjotJe TrJ YJA FmÄ F \jq xÄKväÓ xm kãPT Kj\ Kj\ hJK~fôaáTá xMYJÀ„Pk kJuj TrJ YJAÇ mJÄuJPhPv rJ\QjKfT IK˙rfJr oJ©J KjP~ ofkJgtTq gJTPf kJPr, fPm FaJ ßp rP~PZ fJ KjP~ KÆof ßjAÇ KT∂á ßp ßTC ˝LTJr TrPmj ßp, xJKmtTnJPm IgtjLKfr KY© mrÄ nJPuJÇ ‰mPhKvT oMhsJr Kr\Jnt, @ohJKj-rlfJKj, k´mJPx TotxÄ˙Jj FmÄ k´mJxLPhr ßk´Krf ßrKoaqJ¿ Fxm xNYT fáujJoNuT nJPuJ Im˙JPj rP~PZÇ hsmqoNuq xmxo~ Kj~πPe gJPT jJ, KT∂á UJhq KjP~ ßfoj ßTJPjJ hMntJmjJ ßjAÇ Cjúf KmPvõr IgtjLKfPf ßp ^z-^JkaJ fJ ßgPT KjP\Phr pfaJ x÷m oMÜ rJUJr @∂KrT k´~Jx uãeL~ FmÄ fJPf xJluqS rP~PZÇ fPm Fr oPiqA xJoPj FPxPZ ßxJjJuL mqJÄPTr yuoJTt ßTPuïJKrr Kmw~KaÇ k´J~ FT hvT @PV 2003 xJPu @Ko hKãe FKv~Jr mqJÄKTÄ S @KgtT mqm˙JkjJ KmwP~ TJ\ TPrKZÇ mJÄuJPhv, nJrf, kJKT˜Jj, ßjkJu S vsLuÄTJr mqJÄKTÄ UJPfr KY© KjP~ @Koxy @rS TP~T\j KmPvwù IKnof KhP~KZPuj ßp, mqJÄPTr @TJr mz yP~PZ, KT∂á hãfJ mJPzKjÇ Ee k´hJPj rJ\QjKfT S IjqJjq irPjr YJk k´KfKa ßhPvA ToPmKv ßhUJ ßVPZÇ F ßk´ãJkPaA xÄÛJPrr k´vúKa èÀPfôr xPñ fáPu irJ y~Ç ßxJjJuL mqJÄPTr Ee ßTPuïJKr ßgPT ¸Ó ßp, mJÄuJPhPv mqJÄKTÄ UJPf èÀfôkNet KTZM xÄÛJrxJKif yPuS oNu xoxqJ rP~A ßVPZÇ yuoJTt V´ΔkPT ßhPvr k´iJj rJÓsJ~• mqJÄT KyPxPm ˝LTíf ßxJjJuL mqJÄT k´J~ Kfj yJ\Jr 600 ßTJKa aJTJ Ee KhP~PZ FmÄ fJ @hJ~ pPgÓ ^áKÅ TkNet mPuA iJreJ TrJ y~Ç TJre, Ee V´yPer xo~ ßp \JoJjf mJ mºT rJUJr TgJ fJ kptJ¬ KZu jJ FmÄ pJS-mJ rJUJ yP~PZ fJPf KogqJ S IxffJ rP~PZ mPu KmKnjú xNP© \JjJPjJ yP~PZÇ yuoJTtPT xrTJKr mqJÄT ßgPT ßp kKroJe Ee ßhS~J yP~PZ fJ Vf mZPr mJ˜mJK~f mJKwtT Cjú~j TotxNKY mJ FKcKkr k´J~ hv nJPVr FT nJVÇ FUj F Ee pKh @hJ~ jJ y~ fJyPu ßvw KmYJPr hJ~ YJkPm xrTJPrr SkPrAÇ ßTj FTKa mqKÜVf

k´KfÔJPjr hMjtLKf-IKj~Por \jq xrTJr hJ~nJr myj TrPm? mJÄuJPhPvr \jVPer xrTJKr mqJÄPTr SkPr pPgÓ @˙J rP~PZÇ Fr TJre FaJ j~ ßp, Fxm mqJÄT nJPuJ YuPZÇ mrÄ FaJA iJreJ ßp, xrTJKr mqJÄPT Igt rJUJ yPu ßTJPjJ ^áÅKT xOKÓ yPu xrTJr fJr hJ~ myj TrPmÇ @orJ \JKj ßp, F ^áÅKT @Px Ee k´hJPjr ßãP© Kj~o-TJjMj oJjJ jJ yPu KTÄmJ hMjtLKf-IKj~o WaPuÇ mJÄuJPhPv mJKwtT Cjú~j TotxNKYr @TJr UMmA ßZJaÇ Fr TJre xrTJPrr xŒPhr Ik´fuá fJÇ IgY ImTJbJPoJ KjotJe, KvãJ-˝J˙q UJPfr Cjú~j, hKrhs \jVPer \jq UJhq KjrJk•J TotxNKY YJuM rJUJ FmÄ F irPjr @rS IPjT TotxKN Y mJ˜mJ~Pjr

TP~T mZPr ßmxrTJKr mqJÄTèPuJr kKrK˙Kfr CjúKf WPaPZÇ fJPhr Ee ßvseLTrPe xoxqJ rP~PZÇ TP~TKa mqJÄPTr KuTáAKcKa mJ fJruq xoxqJS rP~PZÇ KT∂á fJrkrS muJ pJ~ ßp, FèPuJPf kKrK˙Kfr CjúKf WaPZÇ mJÄuJPhv mqJÄT Fxm mqJÄPTr ^áÅKT Kj~Kof oNuqJ~j TrPZÇ KT∂á FaJS oPj rJUPf yPm ßp, ßmxrTJKr mqJÄT xoxqJ~ kzPu fJr hJ~PhjJ rJÓsL~ fyKmu KhP~ ßoaJPf y~ jJÇ ßxJjJuL mqJÄTxy rJÓsJ~• mqJÄTèPuJr xoxqJ xoJiJPjr \jq ßmxrTJKr UJPf y˜J∂Prr hJS~JA rP~PZÇ fPm F TJP\ rJ\QjKfT ^áÅKTS pPgÓÇ ßmxrTJKr UJPf y˜J∂r TrPf KVP~S jJjJ k´nJm ßp YPu @Px ßxaJ ßhUJ

\jq xrTJPrr k´Yár Igt k´P~J\jÇ Ê‹Tr @hJP~r UJf ßgPT kptJ¬ Igt KouPZ jJ mPuA xrTJrPT mJKwtT Cjú~j TotxNKYr @TJr ßZJa rJUPf yPòÇ F Im˙J~ yuoJPTtr oPfJ FTKa ßVJÔLr IKj~Por \jq ßTj xrTJr FT mZPrr ßoJa Cjú~j mqP~r k´J~ 10 vfJÄv VóJ ßhS~Jr ^áÅKT ßjPm? ßxJjJuL-\jfJ-IV´eL-„kJuL mqJÄPTr Skr TJptTr fhJrKTr nJr xrTJr mJÄuJPhv mqJÄPTr Skr ßZPz ßh~Kj, mrÄ FaJ ßrPUPZ KjP\r yJPfÇ Igt oπeJuP~r mqJÄKTÄ KmnJV F TJ\ TPr gJPTÇ IjqKhPT ßmxrTJKr mqJÄTèPuJr fhJrKTr nJr rP~PZ mJÄuJPhv mqJÄPTr yJPfÇ @orJ uãq TrKZ ßp, Vf

ßVPZ „kJuL mqJÄPTr ßãP©Ç fPm \ÀKr KnK•Pf k´gPoA mJÄuJPhv mqJÄPTr TftOfô k´KfÔJ TrJ YJAÇ kKrYJujJ kKrwh KjP~ nJmPf yPm FmÄ rJ\QjKfT k´nJm xmtKjoú kptJP~ KjP~ @xPf yPmÇ pJPhr TJrPe Ee ßTPuïJKr WPaPZ fJPhr ImvqA vJK˜ ßkPf yPmÇ F ßãP© ßTJPjJ irPjr ZJz ßhS~Jr k´vú @Px jJÇ hLWtPo~JPh @oJjf S Ee k´hJPjr KmwP~ Kx≠J∂ V´ye TrPf yPmÇ fJPhr @oJjPfr mz C“x xrTJPrr IgtÇ ßkjvj fyKmuS KjrJkh C“xÇ KT∂á Ee k´hJPjr ßãP© jqJPrJ mqJÄKTÄP~r jLKfPf ßpPf yPmÇ mqKÜVf UJPf Ee k´hJj TrPf KVP~ rJ\QjKfT S IjqJjq

p Page 49

ßmKv èÀfô KhP~ KmFjKkS TgJ mPuPZÇ pJ ßgPT IPjPT oPj TPrKZPuj y~PfJ mJ xÄuJPkr FTKa kKrPmv ‰fKr yP~ ßpPf kJPr FmÄ KjmtJYj IjMKÔf yS~Jr kKrPmv Fr ßgPT kJS~J ßpPf kJPrÇ KT∂á dJTJ S rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r WajJ ßgPT ¸Ó k´oJe kJS~J ßVu ßp, FrTo ßTJPjJ x÷JmjJ @kJff ßjAÇ oJKTtj rJÓshNf TP~T Khj UMm mPu ßmKzP~PZj ßp, ImvqA mJÄuJPhPv xmJr TJPZ V´yePpJVq KjmtJYj IjMKÔf yPm mJ yPf yPmÇ fJ jJ yPu fJr hOKÓPf hKãe FKv~Jr FA IkJr x÷JmjJr ßhv mJÄuJPhv IPjT KkKZP~ pJPmÇ ßxA rJÓshNf ZJ© xÄWPwtr kr @r ßTJPjJ TgJ muPZj jJÇ KT∂á F TgJ FUj @oJPhr muJr xo~ yP~PZ ßpnJPm @orJ FUj kpt∂ ZJ© rJ\jLKfPT uJujkJuj TrKZ (@Ko @S~JoL uLV S KmFjKkr TgJ muKZ) ßxaJ ßTJPjJnJPmA AKfmJYT j~Ç @Ko muPf YJA, ßmVo K\~J ßpnJPm ZJ©hPur TKoKa Vbj TrPuj ßxaJ FTJ∂A FTKa mqKÜ ß˝òJYJrL oJjKxTfJr k´~JxÇ FaJ ßTJPjJ VefPπr AKñf ßh~ jJÇ oJjMw F hMKa hPur TJPZ hPur Inq∂rLe Vefπ ßmKv k´fqJvJ TPrÇ KbT FTAnJPm @Ko muPf YJA, ßpnJPm ZJ©uLV ZJ©hPur Skr yJouJ Tru ßxaJ rLKfoPfJ KjªjL~ WajJÇ hPur yJAToJ¥ F irPjr WajJr kMjrJmOK• ßrJPi xPYÓ yPm ßfojKa @vJ TrJ yKòuÇ ßx mqJkJPr fJPhr ßTJPjJ CPhqJV ßhUuJo jJÇ ßTmu KvãJoπL xJÄmJKhTPhr xJoPj hÅJKzP~ F WajJr KjªJ TrJr FmÄ KmvõKmhqJu~ TftOkãPT xfTt TrJr oPiq ßTJPjJ KTZMA myj TPr jJÇ FrkrS ßp WajJ WaPf kJPr jJ, F rTo ßTJPjJ VqJrJK≤ ßjAÇ dJTJ KmvõKmhqJu~, rJ\vJyL KmvõKmhqJu~xy xJrJ ßhPvr KvãJñjèPuJ FUPjJ IvJ∂ yP~ @PZÇ FUPjJ ZJ© rJ\jLKf IZJ©Phr yJPf, YÅJhJmJ\ xπJxLPhr yJPfÇ FPhr Kj~πe TrJr, xMkPg S x“kPg @jJr ßTJPjJ ßYÓJ rJ\QjKfT hPur kã ßgPT TrJ yPò mPu @oJr oPj y~ jJÇ (TífùfJ-QhKjT mJÄuJPhv k´KfKhj)

YJPkr TJPZ jKf ˝LTJPrr IPjT WajJ WaPZÇ rJÓsJ~• Kv· S mqmxJ~L k´KfÔJjPTS jJjJ mJiqmJiTfJ~ fJrJ Ee KhP~PZ FmÄ Fr CPuäUPpJVq IÄv ßUuJKk yP~ kPzPZ mJ kzPZÇ jqJPrJ mqJÄKTÄ TrPf KVP~ ˝nJmfA @~ TPo pJPm FmÄ F TJrPe @oJjf V´yPeS fJrJ xfTt gJTPmÇ mftoJPj ßmxrTJKr UJPfr mqJÄPTr nNKoTJ ßmPz YPuPZ FmÄ F iJrJ ImqJyf gJTPmÇ ßmxrTJKr UJPfr mqJÄPTr Skr ßTªsL~ mqJÄPTr j\rhJKr mJzJPjJS èÀfôkNetÇ ßTC Kj~o u–Wj TrPu ImvqA TPbJr khPãk V´ye TrPf yPmÇ F k´xPñ ßcxKaKjr oPfJ k´KfÔJPjr TgJS muJ pJ~Ç F irPjr @rS TP~TKa mɘr Kmkej (FoFuFo) k´KfÔJj Kj~o u–Wj TPr hLWt xo~ iPr \jxJiJrPer TJZ ßgPT @oJjf xÄV´y TPrPZÇ \jxJiJre IKf uJPnr @vJ~ fJPhr lÅJPh kJ KhP~PZÇ F \jq fJPhr Skr ßhJw YJkJPjJ ßpPfA kJPr, ßpojKa TrJ yP~PZ ßv~JrmJ\JPr KmkptP~r xo~Ç KT∂á FTA xPñ k´vú CbPm ßp, \jxJiJre jJ y~ nMu mMP^ Ix“ mqKÜ mJ ßVJÔLr lÅJPh kJ KhP~PZÇ KT∂á Kj~πeTJrL k´KfÔJjèPuJ TL TPrPZ? ßxJomJr oKπxnJ~ FoFuFo uJAPx¿ ZJzJ mqmxJ TrPu mJ mqmxJr jJPo k´fJreJ TrPu Kfj ßgPT kÅJY mZPrr TJrJh§ FmÄ 50 uJU aJTJ \KroJjJr KmiJj TPr FTKa @APjr UxzJ IjMPoJhj yP~PZÇ KogqJ fgq mJ KmùJkj KhP~ k´fJreJ TrPu FT ßgPT kÅJY mZPrr TJrJh§ FmÄ k´fJKrf mqKÜr ßp kKroJe ãKf yPm fJr KÆèe @hJ~ TrJ yPmÇ muJ pJ~ ßp, @orJ ßbPT KvPUKZ FmÄ FTKa xoP~JkPpJVL khPãk KjP~KZÇ FUj @AjKa hsΔf k´eLf yS~J hrTJrÇ Fr k´P~JPVS ßpj iLPr YuJr WajJ jJ WPaÇ \jxJiJrePT lÅJKT KhP~ mJ k´fJreJr oJiqPo Igt CkJ\tPjr IkPYÓJ ImvqA mº TrJ YJA FmÄ F hJK~fô k´iJjf xrTJPrrÇ pJrJ @Aj u–Wj TPr FfKhj \jxJiJrePT bKTP~PZ fJPhr KmÀP≠S mqm˙J ßjS~J YJAÇ xmPvPw @mJrS mum ßp, rJÓsPT ^áÅKTr oPiq ßluJ pJPm jJÇ @oJPhr rJÓsL~ xŒh To FmÄ mqP~r IPjT UJf rP~PZÇ F Igt ßTj mqKÜ mJ ßVJÔLr IxffJ S hMjtLKf-IKj~Por \jq mq~ TrJ yPm? fJZJzJ xŒh gJTPuS FnJPm mq~ TrJr pMKÜ ßjA ‰jKfT TJrPeÇ rJÓsL~ Igt \jVPer FmÄ fJ mqmyJPr ImvqA KmYãefJ S ßpRKÜTfJ gJTPf yPmÇ c. xJKhT @yoh ” kKuKx KrxJYt AjKˆKaCPar nJAx ßY~JroqJj (TífùfJ-QhKjT xoTJu)


roeLoyu S ˝J˙q KmKY©J

Janomot o 21-27 September, 2012 o Page 50

rKXj ßbÅJPa I

l KkKr~Pc nJKxtKar TKrPcJPr mPx @`J KhKòu ßjJnJ, oLrJ, fjõL, ßxJyJjJÇ mJÄuJ KmnJPVr FT\j KvKãTJ SPhr xJoPj KhP~ ßyÅPa ßpPfA hÅJKzP~ xJuJo \JjJuÇ KfKj YPu ßVPu oLrJ muu, oqJcJPor KukKˆPTr TJuJraJ ßU~Ju TPrKZx! kMPrJ xJ\aJA oJKa TPr KhP~PZÇ fjõL muu, ßTj, IxMKmiJ ßTJgJ~? oLrJ muu, SA TJuJraJ fJr xPñ pJ~ jJÇ KmPvw TPr nJKxtKaPf ßfJ j~A! KbT fJA! xJP\ kKrkNef t J @jPf KukKˆPTr mqmyJr UMmA hrTJrÇ KukKˆT ßoT@Pk nJrxJoq @PjÇ oMPUr kMPrJ xJ\ ßmKv yP~ ßVPu KukKˆT yJuTJ TPr ßh~JA nJPuJÇ ßbÅJPar xPñ oJjJjxA ßoT@k TrPu oMUv´L ßpoj yP~ SPb ßoJyjL~ ßfoKj ßbÅJPar @TJr IjMpJ~L ßoT@k jJ TrPu kMPrJ ßoT@k k´Kâ~JA n§Mu yP~ ßpPf kJPrÇ fJA ßbÅJPar @TJr IjMpJ~L ßoT@k r¬ TrJ IkKryJptÇ rX KjmtJYj : KukKˆPT F xo~TJr xmPYP~ \jKk´~ rX yPò TouJ, ßVJuJKk, mJKñ S \JoÇ uJPur ßãP© KmCKa FékJat @lPrJ\J TJoJu mPuj, ÈuJu Foj FTKa rX, pJ TUPjJA kMrPjJ y~ jJÇ FKa TîJKxT uMT ‰fKr TPrÇ ßp ßTJj m~Px, ßp ßTC F rX mqmyJr TrPf kJPrjÇ m~Pxr xPñ oJjJjxA : FUj yJA lqJvPjr \~ YuPZ xmUJPjÇ F xŒPTt @lPrJ\J TJoJu mPuj, lqJvj @xPu mP~ ßmzJPjJ TKbjÇ KjP\r mqKÜfô @r ßYyJrJr xPñ KoKuP~

ßoT@k ßj~J CKYfÇ @lPrJ\J TJoJu @rS \JjJj, KukKˆT mqmyJPrr xPñ m~Pxr ßmv xŒTt rP~PZÇ KfKj F KmwP~ muPf KVP~ \JjJj, KajF\JrPhr KukKˆPTr fáujJ~ KukVx mqmyJr TrJ nJPuJÇ @r k´J¬m~ÛrJ oqJa KukKˆT mqmyJr TrPu nJPuJÇ VJP~r rPXr irj mMP^ : fôPTr rPXr Skr Kjntr TPr ßTJj rPXr KukKˆT oJjJPmÇ rX YJkJ yPu ßoÀj, S~JAj, uJu, mJhJKo, TKl rX nJPuJÇ Cöôu fôPT ßVJuJKk, ßmèKj, yJuTJ mJhJKor ßp ßTJj ßvcÇ fPm KukKˆT ßTjJr @PV yJPfr fJuMr CPfiJ KkPb FTaá uJKVP~ ßhUMj, fôPTr xPñ KouPZ KT jJÇ ßp rPXr KukKˆT mqmyJr TrPmj, ßx rPXrA KukuJAjJr ßh~J CKYfÇ jJ yPu ßhUPf UJrJk uJPVÇ @kjJPT ßp rX oJjJPò ßx rPXr KukKˆTA ßh~J CKYfÇ ßp rX @kKj myj TrPf kJrPmj jJ, ßxaJ hNPr rJUJA ßv´~Ç @oJPhr ßhPvr oJjMPwr VJP~r rPXr irj yPò S~Jot ßaJjÇ ßx ßãP© yJuTJ ßVJuJKk, TouJ, mJhJKo, yJuTJ ßmèKj KukKˆPTr rX ßmKv oJjJjxA y~∏ \JjJPuj „kKmPvù @lPrJ\J TJoJuÇ ßbÅJPar @TíKf : KukKˆT mqmyJr KjP~ KmCKa FékJat vJrKoj TKY mPuj, ßbÅJPar @TíKfr Skr KukKˆT ßh~J Kjntr TPrÇ pJPhr ßbÅJa kMÀ, fJrJ uJAjJrKa FTaá ßnfr ßgPT ßaPj KjPf kJPrjÇ @mJr pJPhr ßbÅJa xÀ, fJPhr ßbÅJPar FTaá mJAPr ßgPT uJAjJr ßaPj xMªr FTKa ßvk FÅPT KjPf yPmÇ FèPuJ

TJPuTKan ßoT@Pkr ßãP© k´PpJ\q @r ßxUJPj uJAjJr mqmyJr TrJ \ÀKrÇ Frkr msJv mJ fáKu KhP~ ßbÅJPa KukKˆT uJVJPf yPmÇ ßbÅJPar @TJr kKrmftj TrPf YJAPu k´gPoA ßp rPXr lJCP¥vj ßmPZ ßjPmj ßx lJCP¥vj @XáPu KjP~ ßbÅJPa uJKVP~ KjjÇ Frkr Kuk msJPv KukKˆT uJKVP~ ßx msJv UMm xÀ TPr k´P~J\j oPfJ xLoJPrUJ mJKzP~ mJ TKoP~ oJjJjxA @CauJAj FÅPT KjjÇ UMm xfTt yP~ @Ca uJAj IÅJTPmj pJPf F @Ca uJAj ßbÅJPar oNu xLoJPrUJ ßgPT ßmKv ßnfPr mJ mJAPr jJ pJ~Ç ßTJj ßbÅJPa ßToj : pJPhr ßbÅJa kJfuJ fJrJ ßbÅJPar k´Tfí xLoJPrUJr KbT mJAPr @Ca uJAj FÅPT ßjPmjÇ VJ| rPXr KukKˆT @Ca uJAj mrJmr xJrJ ßbÅJPa uJVJPu ßbÅJa IPjT nrJa ßhUJPmÇ pJPhr ßbÅJa FTaá ßlJuJ irPjr fJrJ ßbÅJa oJjJjxA TrJr \jq ßbÅJPar k´Tfí xLoJPrUJ mrJmr oqJKYÄ ßvc mqmyJr TPr @Ca uJAj IÅJTájÇ FmJr SkPrr S KjPYr ßbÅJa nrJa TÀj pgJâPo yJuTJ S VJ| rPXr KukKˆT KhP~Ç ßlJuJ ßbÅJa yPu KukVx jJ uJVJPjJA nJPuJÇ fPm ßlJuJ ßbÅJa pKh oMUv´Lr xJPg oJjJjxA y~ fJ yPu ÊiM KjPYr ßbÅJPa KukVx uJVJPf kJPrjÇ nrJa ßbÅJPar ßãP© k´Tfí xLoJPrUJ mrJmr mJ xJoJjq TKoP~ @Ca uJAj IÅJTájÇ ßbÅJPar hMA ßTJjJ~ @Ca uJAj ßouJPmj jJÇ xJoJjq lÅJT rJUPmjÇ FmJr VJ| mJ oJ^JKr rPXr KukKˆPT ßbÅJa nrJa TÀjÇ nrJa ßbÅJPa TUjS KukVx mqmyJr TrPmj jJÇ k´xJKrf ßbÅJPar \jq @Ca uJAj IÅJTáj yJuTJ rPXr KukKˆT KukmsJPv KjP~ mJ yJuTJ rPXr KukuJAjJr mqmyJr TPrÇ hMA ßTJjJ~ xJoJjq lÅJT rJUPmjÇ ßp rPXr KukKˆT KhP~A ßbÅJa nrJa TÀj jJ ßTj, fJ ßbÅJPar oJP^r IÄPv uJVJj VnLr TPrÇ @r hMA kJPv uJVJj IPkãJTíf yJuTJ TPrÇ ∏yJmLmJy& jJxrLj

YáPur pPfú TxPoKaTx YáPur ßãP© TxPoKaTx mqmyJr TrJr xo~ KmPvw TP~TKa KhPT ßU~Ju rJUJ \ÀKr F ßmKv ßljJ oJPjA ßmKv Yáu kKrÏJr F iJreJ KbT j~Ç vqJŒMPf ßp ßlJKoÄ FP\≤ gJPT, fJr ßgPT ßljJ ‰fKr y~Ç fJA To ßljJ yPuS ãKf ßjAÇ F vqJŒM mqmyJPrr @PV ß\Pj Kjj @kjJr YáPur k´TKí f ßTojÇ ÊÏ, ‰fuJÜ, ˝JnJKmT, ßxjKxKan? xm irPjr YáPur \jq @uJhJ @uJhJ vqJŒM rP~PZÇ F UMvKT kKrÏJr TrJr \jq vqJŒMPf ãJr\JfL~ khJgt ßmKv gJPT, fJA k´KfKhj vqJŒM mqmyJr jJ TrJA nJPuJÇ F ßãP© ßmKm vqJŒM mqmyJr TrPf kJPrjÇ F vqJŒM mqmyJr TPr fôT mJ ßYJPU pKh ßTJPjJ rTo AKrPavj y~, fJyPu msqJ¥ mhu TÀjÇ nJPuJ msJP¥r vqJŒM mqmyJr TÀjÇ F TK¥vjJr oJgJr ÛJP· uJVJPmj jJÇ YáPu uJVJjÇ ‰fuJÜ YáPu TK¥vjJr jJ uJVJPuS YPuÇ Àã YáPu TK¥vjJr uJVJPjJ \ÀKrÇ

YKuäPvJP±tr oPiq F ßrJPVr k´mefJ vfTrJ 70 nJVÇ @PrT irPjr cJ~JPmKax @PZÇ FPT mPu ßVPxfivjJu cJ~JPmKax mJ VntTJuLj cJ~JPmKaxÇ pUj ßTJPjJ oJP~r VntJm˙J~ k´gomJPrr oPfJ cJ~JPmKax irJ kPz fUj fJPT VntTJuLj cJ~JPmKax mPuÇ F irPjr ßãP© 25-50 vfJÄv ßrJVL krmftL xo~ ˙J~LnJPm aJAk-2-F @âJ∂ y~Ç KYKT“xJ : xPYfjfJ FmÄ xMv⁄ O u \LmjJYJrA cJ~JPmKaPxr k´iJj KYKT“xJÇ UJmJr hJmJPr Kj~o ßoPj YuPf yPmÇ KoKÓ UJmJr FKzP~ YuPf yPmÇ vJT-xmK\ FmÄ IÅJv \JfL~ UJmJr ßUPf yPmÇ iNokJj IqJuPTJyu FThoA jJÇ nJf UJPmj UMmA ToÇ ÀKar InqJx TrPu nJPuJÇ ‰hKjT TqJuKr KyxJm TPr UJmJr ßUPf yPmÇ k´P~J\Pj kMKÓKmPhr krJovt ßjPmjÇ @r FTKa èÀfôkeN t Kmw~ fJ yPuJ TJK~T v´oÇ ‰hKjT yÅJaáj ßUJuJ o~hJPj mJ kJPTtÇ xJAPTu YJuJj, xÅJfJr TJaáj KTÄmJ KxÅKz nJXájÇ rPÜr

A TJrPe cJ~JPmKax y~Ç FTaJ yPuJ K\jVf TJre, IkrKa kKrPmvVfÇ mJmJ-oJr cJ~JPmKax gJTPu krmftL k´\Pjìr cJ~JPmKaPx @âJ∂ yS~Jr ^áKÅ T gJPT ßmKvÇ UJhqJnqJx cJ~JPmKax ßrJPVr ßãP© èÀfôkeN Çt IKiT TqJuKrpMÜ UJmJr, YKmt\JfL~ UJmJr cJ~JPmKaPxr ^áKÅ T mJzJ~Ç ˙NufJ cJ~JPmKaPxr FTKa mz TJre, KTZá KTZá ßrJPVr TJrPeS cJ~JPmKax y~Ç ßpoj- IVúJvP~r k´hJyÇ cJ~JPmKaPxr iJr : aJAk-1 cJ~JPmKax, aJAk-2 cJ~JPmKaxÇ vrLPr kptJ¬ kKroJPe AjxMKuj ‰fKr jJ yPu ßpaJ y~ fJPT mKu aJAk-1 cJ~JPmKaxÇ @r

hM

˝

kúLu xoxqJaJ UMmA kKrKYfÇ ßmKvr nJV ßuJTPTA ToPmKv F xoxqJ~ kzPf y~Ç nMÜPnJVLrJ k´J~A mMT \ôJuJr TgJ mPujÇ IPjPT UJS~Jr kr ßdÅTrá ßfJPuj, TUPjJ TUPjJ oMU KhP~ aT kJKj @Px, TUPjJ TUPjJ ßkPar CkKrnJPV mqgJS y~Ç fPm mMPTr KjPYr IÄPvS mqgJ gJTPf kJPr, pJr xPñ UJmJPrr xŒTt gJTPfA yPm Foj TgJ ßjAÇ @mJr TJPrJ TJPrJ IÀKY, mKo mKo nJm FojKT mKo yPfS kJPr, ßkPa VqJx \Po TUPjJ TUPjJ kJ~MkPg KjVtf y~ F xoxqJèPuJ KcxPkkKx~J mJ FTT mJ xoKÓVf CkxPVtr xojõP~ yP~ gJPTÇ ßmv KTZá TJrPe F KcxPkkKx~J y~Ç ßpoj- kJT˙uLr ãf mJ ßkkKaT @uxJr, Kk•gKuPf kJgr, @AKmFx (UJhqjJKuPf UJmJr xyq jJ yS~Jr xoxqJ), IVúJvP~r TqJ¿Jr, IVúJvP~r

cJ~JPmKajx~, Kj~πePpJVq ~ KjrJo

AjxMKuPjr k´Kf ßTJPwr xÄPmhjvLufJ TPo KVP~ ßp cJ~JPmKax y~ fJPT mKu aJAk-2 cJ~JPmKax, aJAk-1 cJ~JPmKax oNuf I· m~ÛPhr y~Ç aJAKk-2 cJ~JPmKaPxr xPñ ˙NufJr xŒTt rP~PZÇ mJóJPhrS F ßrJV yPf kJPrÇ fPm

Vä M P TJ\èPuJPT ßkJzJPf yPm TJP\r oJiqPoÇ ojPT k´luá ä rJUPf yPmÇ UJS~Jr SwMi mJ AjxMKuj pJA ßyJT KYKT“xJ Kj~Kof YJuJPmjÇ rPÜr VäPM TJ\ Kj~πPe gJTPu vrLPrr xm IñA KbT gJTPmÇ cJ~JPmKax Kj~πePpJVq, KjrJo~PpJVq j~Ç Kj~o oJjPu FPT Kj~πe TrJ pJ~Ç ∏cJ. C•o TáoJr mzM~J

KcxPkkKx~J xoxqJ kMrPjJ k´hJy, pTíPf k´hJy, pTíPf TqJ¿Jr, IPºs TqJ¿Jr, oJP~JTJKct~Ju AxPTKo~J (y‡hKkP§r oJÄxPkKvPf rÜk´mJPy ˝·fJ), hLWt˙J~L mOPÑr KjK‘~fJ (âKjT ßrjJu ßlAKuSr) AfqJKhÇ KTZá KTZá SwMPir TJre yPf kJPr, ßpoj

mse ßgPT oMKÜ ßkPf fôPT msPer xoxqJ y~Kj Foj oJjMw ToA @PZjÇ mwtJ Vro FojKT xJrJ mZr IPjPTr fôPT mse y~Ç oMPUr ßxRªpt IPjTaJA TPo pJ~ msPer \jqÇ IPjT TJrPeA fôPT mse yPf kJPrÇ fPm xJiJre KTZá Kj~o ßoPj YuPu F xoxqJ ßgPT ßryJA kJS~J x÷mÇ - ßrJPh fôPT WJo S ßfu \PoÇ FPf xyP\ oMPU o~uJ @aTJ~Ç IPjTãe fôPT o~uJ \Po gJTPuS xKbTnJPm kKrÏJr jJ TrPu fôPT mse y~Ç - mJKz KlPr IP~u Kl∑ KTîj\Jr KhP~ fôT kKrÏJr TrPf yPmÇ - mse CbPu FPf yJf mJ jU uJVJPmj jJÇ - nJ\J S ßfupMÜ UJmJr FKzP~ YuájÇ KhPj kÅJYmJr xJiJre kJKj KhP~ oMU iMPmjÇ - k´KfKhPjr UJhq fJKuTJ~ vJTxmK\, xJuJh S yJuTJ oxuJpMÜ UJmJr rJUMjÇ - k´KfKhj kJKj UJS~Jr InqJx ‰fKr TÀjÇ ÊiM kJKj ßUPf jJ YJAPu cJPmr kJKj, WPr ‰fKr \Mx S Kj~o TPr k´KfKhj I∂f FT VäJx ßumMr vrmf UJjÇ - oMPUr fôPT FTKhj krkr mrl WwPu mse @r mJzPm jJÇ - oMPU msPer hJV kzPu KjokJfJ TÅJYJ yuMPhr ßkˆ oMPU uJKVP~ rJUMj Kmv KoKjaÇ Frkr bJ§J kJKj KhP~ oMU kKrÏJr TPr KjjÇ - o~hJ mJ ßmxj, hMi S oiM KhP~ ‰fKr ßkˆS msPer hJV TKoP~ fôTPT TrPm CöôuÇ - ßrJh S iMuJ hMPaJA msPer \jq IkTJrLÇ fJA F hMPaJ Kmw~PT FKzP~ YuJ nJPuJÇ - KjP\r k´xJijL S ßoTJPkr kJl S msJv ßpj Ijq ßTC mqmyJr jJ TPrÇ Kj~Kof Fxm kKrÏJr rJUMjÇ - cJPmr kJKj msPer hJV xJrJPf xJyJpq TPrÇ - rJjúJ ßvw TPr mJ Wr kKrÏJr TrJ ßvw yPu KTîj\Jr KhP~ @kjJr fôTaJS kKrÏJr TPr KjjÇ xJjKÙj S fôPT \Po gJTJ ßoTJPkr TJrPeS mse yPf kJPrÇ fJA fôT xm xo~ kKrÏJr rJUPf yPmÇ - fôPT mse ßmKv yPu TxPoKaTx To mqmyJr TPr WPr ‰fKr k´JTíKfT ßlxkqJT KhP~ fôT kKrÏJr S „kYYtJ TÀjÇ - fôPTr xM˙fJ Kjntr TPr vrLPrr xM˙fJr SkrÇ fJA xmJr @PV vrLrPT xM˙ rJUPf yPmÇ - k´KfKhj FTKa rxJPuJ lu, aThA S vxJr rJ~fJ mJ FT mJKa xJuJh UJjÇ - TÅJYJ yuMh @r oxMr cJPur kqJTS mqmyJr TrPf kJPrjÇ - fôPT pKh mse S IqJuJK\tr xoxqJ gJPT fPm fôT KmPvwPùr xPñ krJovt TPr fôPTr kKrYptJ TÀjÇ -xMwoJ @ÜJr

FjFxF@AKc (k´hJy S mqgJ ToJPjJr SwMi) TKatPTJ, ߈rP~c, KcxKéj, @~rj FmÄ kaJKv~Jo xJKkäPo≤Ç F~JzJ oh kJj TrPu, hMKÁ∂JV´˜ yPu FmÄ ßoP~Phr ßãP© VntJm˙J~ KcxPkkKx~J yP~ gJPTÇ UMmA xfTt gJTPf yPm

F kJrKlCoc IP~u mqmyJr TPr ÛJP· mJ fôPT AKrPavj yPu uJVJPjJ mº TPr cJÜJPrr krJovt KjjÇ F TJuJrc ßy~JPrr \jq KmPvw vqJŒM mqmyJr TÀjÇ fJrkr KmPvw TK¥vjJr uJVJjÇ

߈s J T yPu TreL~ ߈sJT ßrJVKaPT IPjPT yJat IqJaJPTr xPñ èKuP~ ßluPuS FKa oNuf oK˜PÏr ßrJVÇ oK˜PÏr ßTJPjJ ˙JPjr rÜjJKu mº yP~ ßVPu mJ mäT yPu SA ˙JPjr rÜ k´mJy mº yP~ pJ~Ç lPu oK˜PÏr SA KmPvw FuJTJ TJ\ TrPf kJPr jJÇ FKaA ߈sJT ßrJVÇ oK˜PÏr SA KmPvw FuJTJKa vrLPrr ßp ßp IÄvPT Kj~πe Trf, ߈sJT yPu ßxxm IÄPvr KmKnjú Iñ KmTu yP~ kPzÇ oK˜PÏr FT KhT jÓ yPu vrLPrr CPfiJ KhT KmTu yP~ kPzÇ IgtJ“ oK˜PÏr mJo KhPT ãKf yPu vrLPrr cJj KhT IYu mJ Imv yP~ pJ~Ç ßˆsJT yS~Jr kr F rTo vrLPrr FT KhT IYu yS~Jr jJo ßyKoPkäK\~J @r Imv yPu mPu ßyKoPkPrKxxÇ ßˆsJT yPuA ßp vrLPrr ßTJPjJ kJv KYrfPr IYu yP~ pJPm, fJ KT∂á j~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ ߈sJT yPu xJoK~T KTZá IxMKmiJr kPr oJjMw @mJr kMPrJkMKr xM˙ yP~ pJ~Ç yJAkJrPajvj mJ Có rÜYJk, iNokJj TrJ, IKj~Kπf cJ~JPmKax, rPÜ IKfKrÜ YKmt, IKfKrÜ IqJuPTJyu ßxmj AfqJKh ߈sJPTr ^áKÅ T mÉèPe mJKzP~ gJPTÇ ßˆsJPTr IjqJjq TJrPer oPiq rP~PZ iojLPf YKmt mJ TqJuKx~Jo \oJ, KaCoJr yS~J, iojLr k´hJy\Kjf ßrJV AfqJKhÇ F ZJzJ yJat mJ Ijq iojL ßgPT \oJa rÜ ZáPa KVP~ mJ oJgJ~ @WJf kJS~Jr TJrPeS ߈sJT yPf kJPrÇ ßˆsJT yPu pKh Fxm TJrPer xPñ vrLPrr S\j ToPf gJPT, rÜvNjqfJ ßhUJ ßh~ S ßdJT KVuPf IxMKmiJ y~, rÜ mKo y~, TJPuJ kJ~UJjJ y~ KTÄmJ Cn~A yPf gJPT FmÄ ßkPa ßTJPjJ YJTJ IjMnf N y~Ç FPãP© ImvqA KYKT“xPTr krJovtoPfJ pJr ßãP© ßpKa k´PpJ\q ßxA IjMpJ~L krLãJ TrPf yPmÇ ßpoj- FP¥JPÛJKk, @uasJxPjJV´Jo, AKxK\, mMPTr Fé-Pr, rPÜr AlKr~Jr kKroJe Kj„ke, APuTPasJuJAa, pTíf Kâ~Jr krLãJ (KunJr lJÄvj ßaˆ) AfqJKhÇ ßrJPVr TJre KjetP~r kr Kj~ooJKlT KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L SwMi ßUPf yPmÇ pJr ßãP© ßp UJmJr ßgPT F irPjr xoxqJ yPò fJ UJS~J IjMKYfÇ UMm ßmKv kKroJe UJS~JS KbT yPm jJÇ ∏cJ. oJoMj @u oJyfJm, KunJr ßrJV KmPvwù

oJgJ mqgJ, mKo mKo nJm IgmJ mKo yS~J ßfJ y~A, ßxA xPñ ßTJPjJ FTkJPvr yJf-kJ Imv, kJ IYu yP~ pJS~J, ßmJiyLj yP~ pJS~J, mJTÀ≠ yS~J, TgJ \KzP~ @xJ, ùJj yJrJPjJ AfqJKh CkxVtS ßhUJ ßh~Ç mz irPjr ߈sJT yPu YJr yJf-kJ-A Imv mJ IYu yP~ ßpPf kJPrÇ ßˆsJPTr ßrJVLPT oK˜PÏr KxKa ÛqJj krLãJ TrPfA y~Ç Fr oJiqPo KbT ßTJgJ~ xoxqJ yP~PZ ßmJ^J pJ~Ç F ßãP© oK˜PÏr FjK\SV´Jo mJ KcFxF krLãJ TrJ ßpPf kJPrÇ IPjT xo~ APTJTJKctSV´Jo TPr yJPatr Im˙J kptPmãPer k´P~J\j yPf kJPrÇ rÜxy KmKnjú krLãJ TPrS ßpxm ßrJV ߈sJPTr ^áKÅ T mJzJ~ fJr CkK˙Kf S Im˙J \JjJ x÷m Ç ßˆsJT ßrJVLr KYKT“xJ ImvqA FT\j KjCPrJuK\ˆ mJ ˚J~MPrJV KmPvwPùr f•ôJmiJPj TrJPjJ CKYfÇ F ßrJPVr xMKjKhtˆ Foj ßTJPjJ KYKT“xJ ßjA, pJPf ßrJVL xPñ xPñ KYrfPr nJPuJ yP~ pJPmÇ ‰ipt iPr ßrJVLr ßxmJ TrPf yPm, xKbT kMKÓ S fru xrmrJy KjKÁf TrPf yPm, ^áKÅ T @PZ Foj ßrJVèPuJ Kj~πe TrPf yPmÇ Frkr xmPYP~ ßmKv ßpaJ k´P~J\j fJ yPuJ KlK\SPgrJKkÇ fPm ߈sJPTr Im˙J mMP^ Fr xPñ @rS Ijq KYKT“xJS ßpJV TrPf yPf kJPr, pJ ImvqA FT\j KjCPrJuK\ˆ KmPmYjJ TrPmjÇ ∏cJ. ßoJyJÿh vyLhMuJä y

oJvÀPor oqJK\T oJvÀo @kjJr KmKnjú rJjúJr CkTrPe ˝Jh mJzJPf mqmyJr TrPZj, KT∂á @kKj KT \JPjj TL Yo“TJr èPer IKiTJrL FA oJvÀoÇ xŒsKf @KmÏOf yPuJ oJvÀo yPuJ FK≤ TqJ¿JrÇ oJvÀPo @PZ k´Yrá ßrJV k´KfPrJiTJrL lJAPaJ ßTKoTqJuxÇ FT VPmweJ~ k´TJv FA lJAPaJ ßTKoTqJux ˜Pjr TqJ¿Jr TKoP~ ßh~Ç AÅhPM rr Skr VPmweJ~ ßhUJ pJ~ FA lJAPaJ ßTKoTqJux ßk´JPˆPar TqJ¿Jr TKoP~ ßh~ FmÄ TqJ¿Jr ßxuèPuJr Km˜Jr ßrJi TPrÇ y~f oJjMPwr ßãP© FTA lu kJS~J pJPmÇ FT oJ^JKr YJoPYr FT YJoPY @oJPhr ßhPyr k´P~J\Pjr 21 ßxPuKj~Jo FmÄ k´P~J\Pjr 1/3 TkJr gJPTÇ FTaJ oJ^JKr xJAP\r TuJr xoJj kaJKx~Jo gJPTÇ xmPYP~ o\Jr WajJ yPuJ oJvÀo l∑JA, oJAPâJSP~Pn KV´u TrPuS Fr èeJmuL jÓ y~ jJÇ @kKj pKh oJÄPxr aáTrJr mhPu @kjJr Tjt \MPx oJvÀo mqmyJr TPrj, fJyPu FT\j kNet m~Û oJjMw KhPj 1600 TqJPuJKr ßkPf kJPrj fgqKa k´TJv TPrPZ \j ykKTjx mäoM mJVt ÛMu Im kJmKuT ßyugÇ ÊiM @®WJfL TrPmj jJ oJvÀoPT KWP~ nJ\Pmj jJÇ mrÄ I· ßfPu ßnP\ UJj IPjT CkTJr fJPfÇ ∏xN© : KrcJr cJAP\ˆ


KmPjJhj

Janomot o 21-27 September, 2012 o Page 51

mJÄuJ ZKmPf KmhqJ j~ mZr @PV ßVRfo yJuhJPrr mJÄuJ YuKó© nJPuJ ßgPTJPf IKnjP~r oJiqPo YuKó© IñPj kJ ßrPUKZPuj cJKat KkTYJrUqJf mKuCc IKnPj©L KmhqJ mJuJjÇ @mJPrJ KfKj mJÄuJ ZKmPf IKnj~ TrPf pJPòjÇ TuTJfJr ˝jJoijq YuKó©KjotJfJ Efáket ßWJPwr krmftL ZKmPf KfKj IKnj~ TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ mJÄuJ nJwJ S kKÁomPñr k´Kf KmhqJ mJuJPjr @uJhJ aJj rP~PZÇ ßx TJrPe xMPpJV ßkPuA KfKj mJÄuJ YuKóP© IKnj~ TrPmj mPu \JKjP~ ßrPUKZPujÇ xŒsKf FT xNP©r mrJPf Koc-Pc \JKjP~PZ, Efáket ßWJw KmhqJPT KjP~ jfáj mJÄuJ YuKó© KjotJPer TgJ nJmPZjÇ pKhS ZKmKa KjP~ KmhqJr xPñ fJr xPm oJ© k´JgKoT TgJmJftJ yP~PZÇ Fr @PV Efáket ßWJw KmhqJPT KjP~ KyKª YuKó© ‰fKrr @V´y k´TJv TrPuS fJPf xJzJ ßhjKj KmhqJ mJuJjÇ mrÄ SA xo~ KfKj mJÄuJ YuKóP© IKnjP~A @V´y k´TJv TPrKZPujÇ KmhqJ mJuJj mJÄuJ YuKóP©r k´Kf mrJmrA @V´yL KZPujÇ fJr k´go KyKª YuKó© kKreLfJPfS mJÄuJ nJwJr mqmyJr rP~PZÇ KfKj KjP\S

Ê≠nJPm mJÄuJ muPf kJPrjÇ FojKT fJr xJŒsKfT ZKm TJyJKjPfS TuTJfJr kKrPmv láPa CPbPZÇ FKhPT Efáket ßWJPwr ßãP©S mKuCPcr fJrTJPhr KjP~ mJÄuJ YuKó© KjotJPer IKnùfJ rP~PZÇ fJr YuKóP© KmkJvJ mxM, Kr~J ßxj, rJAoJ ßxj, IKnPwT mój, ßxJyJ @uL UJjS IKnj~ TPrPZjÇ fJA YuKó© ßmJ≠JPhr IKnof, KmhqJ mJuJj Efáket ßWJPwr mJÄuJ ZKmPf IKnj~ TrPu hvtT fJ nJPuJnJPmA V´ye TrPmjÇ

YuKó©oMUL ß\qJKf oo, KmhqJ KxjyJ Koo, vU, vJ~jJ @KoPjr kr FmJr YuKó©oMUL yP~PZj ßZJakhtJr Kk´~oMU ß\qJKfTJ ß\qJKfÇ FPTr kr FT KfKj jfáj YuKóP© YáKÜm≠ yPòjÇ YuKf mZPrr ÊÀPf ß\qJKf \JKjP~KZPuj, @VJoLPf KfKj YuKóP©r KhPTA ^áT Å PmjÇ ß\qJKf fJr TgJ ßrPUPZjÇ xŒsKf KfKj jfáj FTKa ZKmPf YáKÜm≠ yP~PZjÇ fJjnLr ßoJTJPÿu kKrYJKuf F ZKmr jJo \LmjdáKuÇ @VJoL 10 IPÖJmr ßgPT ZKmr ÊKaÄ ÊÀ yPmÇ ZKmPf ß\qJKf xºqJrJjL hJx jJPor FT KjptJKff jJrLr nNKoTJ~ IKnj~ TrPmjÇ FZJzJS fJr yJPf @PrJ TP~TKa ZKmr k´˜Jm rP~PZÇ fPm ßxxm ZKmr TgJmJftJ FPTmJPrA k´JgKoT kptJP~ rP~PZÇ xŒsKf ß\qJKf ßmPhjL ZKmr ÊKaÄ ßvw TPrPZjÇ ZKmKa YuKf mZrA oMKÜ kJS~Jr TgJ rP~PZÇ F ZKmPf KfKj rJKiTJ YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ rJKiTJ Foj FT\j jJrL KpKj xJrJ\Lmj oPjr oJjMwPT UMPÅ \ ßmzJjÇ ß\qJKf KTZáKhj @PV FTKa ˝·QhWtq YuKóP©S IKnj~ TPrPZjÇ kÅJY KoKja mqJK¬r F ZKmr jJo TJbPVJuJkÇ ß\qJKf mPuj, mz khtJ~ IKnj~ TrJr xmJrA ˝kú gJPTÇ @KoS fJr mqKfâo jAÇ fPm @Ko ÊiM oJjxŒjú ZKmPfA IKnj~ TrmÇ xJrJy ßmVo

TmrLr @~jJ ZKmr oJiqPo ß\qJKfr KoKc~J~ kgYuJ ÊÀ y~Ç IKnj~ \LmPjr k´go TJ\Ka TmrLr oPfJ èeL IKnPj©L xPñ TrPf ßkPr KfKj hJÀe @jKªf S CòõJKxfÇ 2004 xJPu uJéfJrTJ KjmtJKYf yS~Jr oJiqPo ß\qJKf KjP\PT @PrJ TP~T iJk FKVP~ KjP~ pJjÇ Frkr fJPT @r KkZá KlPr fJTJPf y~KjÇ YuKóP©r kJvJkJKv ß\qJKf FUj c\jUJPjPTrS ßmKv iJrJmJKyPT IKnj~ TrPZjÇ FèPuJr oPiq rP~PZ, \JhMr vyr, IKVúkg, Km\~, WMKz CPz, rJñJ oJ, ßoJyj mÅJKv, ß p R f á T , xoLTre, ˝kúKmuJx, ßxJvqJu ßjaS~JTt, xoP~r yJfWKz, K\~Jj TJKb, ßmuJ IPmuJr VJj, Táaoá kJKU S KkKrf jVrÇ o~ojKxÄPyr uJéTjqJ ß\qJKfT ß\qJKf IKnj~ TqJKr~JPrr oJ© 8 mZr mqmiJPj yJ\JPrJ hvtPTr oj KjKoPwA \~ TPr KjP~PZjÇ mÉ„kLUqJf F IKnPj©Lr iqJj-ùJj ÊiM FUj IKnj~PT KWPrAÇ F k´xPñ ß\qJKf mPuj, IKnPj©L yPf KoKc~J~ FPxKZÇ fJA IKnjP~A KjP\PT xokte TrPf YJAÇ ßxTJrPe Khj-rJf KjP\PT IKnjP~r oPiqA mq˜ rJUKZÇ

mÉnJwJKmh GvõKr~J FTKa KTÄmJ hMKa j~, Z~-Z~Ka nJwJ~ TgJ muPf kJPrj GvõKr~J rJA mój KyKª, AÄPrK\, mJÄuJ, oJrJKb, fJKouxy TetJaPTr aáuM nJwJr SkrS hUu rP~PZ fÅJrÇ 1973 xJPu GvõKr~Jr \jì nJrPfr TetJaPTÇ ‰vvm ßTPaPZ ßxUJPjAÇ oyJrJPÓsS KTZáKhj mxmJx TPrPZj KfKj, ßxUJPj KvPUPZj oJrJKb nJwJÇ GvõKr~Jr IKnj~\Lmj ÊÀ y~ fJKou ZKm KhP~, kPr mKuCPc IKnPwT y~ fÅJrÇ @r mJÄuJ nJwJ~S TgJ muPf kJPrj 38 mZr m~xL FA IKnPj©LÇ rmLªsjJg bJTáPrr ßYJPUr mJKu CkjqJx Imu’Pj ZKm ‰fKr TPrKZPuj Efáket ßWJwÇ FA ZKmPf ÈKmPjJKhjL' YKrP© IKnj~ TPrj GvõKr~JÇ F ZJzJ ßhmhJx S ßrAjPTJa ZKmPfS mJXJKu jJrLr YKrP© ßhUJ ßVPZ FA IKnPj©LPTÇ KaFjFjÇ

FTAkPg xJKrTJ ßaKuKnvPjr jfáj oPcu mJ IKnPj©LPhr oPiq FTaJ ßrS~J\ @PV ßgPTA k´YKufÇ ÈmJÄuJ KxPjoJ~ IKnj~ TrPmJ jJ'Ç krmftLPf Fr xPñ pMÜ yP~PZ ÈßaKuKnvj YqJPjPur ZKm yPu TrPf kJKr'Ç FTJKiT YuKó© KjotJfJ fJPhr kZªJjMpJ~L jfáj oPcu mJ IKnPj©LPhr fJPhr V· IjMpJ~L ZKmPf IKnjP~r k´˜Jm KhPu F irPjr o∂mq ßvJjJ pJ~Ç Imvq, fJr oJPj ßp YuKó© KjotJfJrJ mqgt; fJ j~Ç mrû FTaJ xo~ xmJA @Px ßxA

@mJr FTxPñ

È@~jJ' YuKó© UqJf ßxJyJjJ xJmJ AhJjLÄ jJaPTA ßmKv IKnj~ TrPZjÇ xmtPvw fJr IKnjLf YuKó© oMKÜ ßkP~PZ oMrJh kJrPn\ kKrYJKuf ÈYªsVy´ e'Ç ßxA ZKmPf xJmJr jJ~T KZPuj Kr~J\Ç Frkr fJPhr hM'\jPT @r FTxPñ ßhUJ pJ~KjÇ xŒsKf fJrJ FTxPñ FTKa jJaPT IKnj~ TPrPZjÇ jJaPTr jJo Èk´P\Ö asJKlT \qJo'Ç @yxJj yJKmPmr rYjJ~ jJaTKa kKrYJujJ TPrPZj \MP~u rJjJÇ Kr~J\ mPuj, @Ko YuKó© FmÄ jJaPT IKnj~ TrKZ jJ IPjTKhjÇ @xPu @Ko @oJr IKlKx~Ju TJ\ KjP~ UMm mq˜ gJKTÇ Fr oPiqA xJoJjq lárx“ mMP^ jJaPT IKnj~ TruJoÇ jJaPTr V·Ka ßmv kZª yP~PZ @oJrÇ xJmJ mPuj, @oJPhr k´KfKhPjr xoxqJ KjP~ jJaTKar V·Ç IgtJ“ asJKlT \qJoÇ jJaTKaPf IKnj~ TPr ßmv nJu ßuPVPZÇ ßxA xPñ IPjTKhj kr Kr~J\ nJAP~r xPñ IKnj~ TrJr FTaá xMPpJV yPuJÇ Èk´P\Ö asJKlT \qJo' jJaPT oJoJ YKrP© IKnj~ TPrPZj Kr~J\ FmÄ IkuJ YKrP© IKnj~ TPrPZj ßxJyJjJ xJmJÇ

KjotJfJPhr TJPZÇ fPm ßmKvrnJVA KaPj\ xo~ mJ fáPñ gJTJ TqJKr~Jr ßvw TPr-yJKrP~ @PxÇ xŒsKf FoKj ßhUJ ßVPZ KfKjúPTÇ TqJKr~JPrr KmkämL xoP~ IPjPTA fJPT YuKóP© IKnjP~r k´˜Jm KhP~PZjÇ KT∂á ßx xo~ xm k´˜JmA jJ TPr KhP~KZPuj KfKjúÇ ImPvPw ßxJyJjMr ryoJj ßxJyJj KfKjúPT KxPjoJ~ @PjjÇ KT∂á ffãPe KfKjú TqJKr~Jr xo~ ßvwÇ F k´xPñ ßxJyJj mPuj, @Ko IPjT @PVA KfKjúPT mPuKZuJo fUj rJK\ yPu KT∂á @\ Foj yPfJ jJÇ ßpojKa KaPj\ xoP~ xJKrTJPT YJAKZ FTKa ZKm KjotJPer \jqÇ KT∂á ßx rJK\ j~Ç ßfJ FUj mM^Pm jJ, xo~ yPu xmJA ßmJP^Ç @xPuA fJA FrAoPiq YuKóP© IKnjP~r \jq IPjPTA mPuKZPuj xJKrTJPTÇ FojKT FUjS IPjPTA

mPx @PZj xJKrTJPT TJKˆÄ TPr ZKm KjotJPer \jqÇ KT∂á xJKrTJ KTZáPfA of KhPòj jJÇ KfKjúr oPfJ FTA kPg yÅJaPZj xJKrTJSÇ F k´xPñ FxF yT IKuT mPuj, xJKrTJPT KjP~ @Ko FTKa ZKm KjotJPer kKrT·jJ TPrKZ IPjT Khj @PVAÇ FojKT ßxA ZKmKa KjotJPer \jq FUjS fJr IPkãJ~ @KZÇ KT∂á xJKrTJ KTZáPfA mM^Pf YJAPZ jJÇ FojS jJ ßp @oJr xPñ TJ\ TrPm jJÇ AKfoPiqA @oJr kKrYJujJ~ FTJKiT jJaPT ßx IKnj~ TPrPZÇ @xPu mMK^ jJ F xoP~r ßZPu-PoP~PhrÇ FoKj mz kªJ S ßZJakªJr IPjT KjotJfJA FTJKiT ZKm KjotJPer \jq xJKrTJPT YJAPZjÇ F k´xPñ xJKrTJ mPuj, YuKóP© IKnjP~r AòJ ßjAÇ @r YuKóP© IKnj~ TrPuS F xoP~

j~, @rS kPrÇ xJKrTJr Foj o∂Pmq FTJKiT KjotJfJ mPuj, kPr kPr TrPf TrPf IPjPT fJr ˝PetJöõu xo~ yJKrP~PZjÇ TJre xo~ TJrS \jq IPkãJ TPr jJÇ xJKrTJS Fxo~ yJKrP~ fJrkr y~PfJ YuKóP© IKnjP~ AòMT yPmjÇ CPuäUq, ßaKuKnvPjr \jKk´~ fJrTJPhr oPiq xMmetJ oM˜JlJ, voL TJ~xJr, KmkJvJ yJ~Jf, @lxJjJ KoKo, ßrJK\ KxK¨TL, foJKuTJ, fJKj~J, ßoPyr @lPrJ\ vJSj, ÀoJjJ, YÅJhjL, KfvJ, TáxoM KvThJr ßgPT ÊÀ TPr jJ\jLj @ÜJr YáoKT, oo, KmªM, mÅJij, oLo, vU, \~J @yxJj, vJ~jJ @Koj, KfKjú YuKóP© IKnjP~r IKnùfJ I\tj TPrPZjÇ F iJrJmJKyTfJ~ YuKóP© IKnjP~r kPg yÅJaPZj jSKvj, lJrJy ÀoJ S ßoy\JKmjÇ

KmP~r kr TJKrjJ TJkMr UJj KmP~r krS KjP\r UqJKf ToPm jJ mPu FTrTo KjKÁf TJKrjJ TJkMrÇ pf ZKmA yJPf Kjj @r ßZPz Khj, fJ ßTJPjJ k´nJm ßluPm jJ F ßãP©Ç F TgJ KmvõJx TrJr TJre k´xPñ ßmPmJr [TJKrjJr cJTjJo] ßxJ\JxJ¡J TgJ, KmP~r kr @Ko KjP\r ßTJPjJ KTZá kKrmftj TKr, xJAl [@Ku UJj] fJ YJ~ jJÇ FojKT @oJr jJoSÇ KmP~r kr @oJr jJo yPm TJKrjJ TJkMr UJjÇ lPu mKuCPcr xmPYP~ vKÜvJuL hMKa khKm [TJkMr S UJj] KjP\r jJPor xPñ pMÜ rJUJr xMPpJV kJKòÇ fJrJr oPfJ \ôu\ôu hOKÓPf TJKrjJ @rS mPuj, @oJr ˝JãPr FUj ßgPT AÄPrK\ ßT metKa KfjmJr gJTPmÇ mKuCPcr hMA KjotJfJ Tre ß\Jyr S FTfJ TJkMr KjP\Phr ZKmr jJPor xPñ ßT mPetr v»PT ßxRnJPVqr k´fLT KyPxPm rJPUjÇ FKhPT xJAl @Ku UJj S TJKrjJ TJkMPrr KmP~ KjP~ YJP~r TJPk ^z YuPZÇ xJAPlr oJ jJKT FrA oPiq IKfKgPhr TJPZ KmP~r TJct kJKbP~ KhP~PZjÇ pKhS F KmwP~ oMU UMuPZj jJ ymM mr-TPjr ßTCAÇ Vf x¬JPy KjP\r jfáj ZKm KyPrJAj-Fr [21 ßxP¡’r oMKÜ] k´YJPrr FT IjMÔJPj TJKrjJ \JjJj, @oJPhr KmP~ ßTJgJ~ yPm fJ FUjS YëzJ∂ y~KjÇ @oJr KmP~ KjP~ xmJr ßTRfëyPur TgJ \JKjÇ @oJr KmP~ KjP~ xJÄmJKhTrJ Kh˜Jr kr Kh˜J TJV\ UrY TPr KuUPZj, IKfKgrJ KmP~r TJct ßkP~PZj FmÄ 16 KTÄmJ 17 IPÖJmr @oJr KmP~ yPmÇ Fr oPiq KTZá Umr xKfq, KTZá KogqJÇ FA kKrK˙KfPf

@Ko Inq˜Ç fJA @Ko nJPuJA @KZÇ ßvJjJ pJPò, KmmJPyJ•r xÄmitjJ IjMÔJPj ojLw oJuPyJ©Jr Kc\JAj TrJ FTKa uJu rPXr vJKz krPmj TJKrjJÇ @r KmP~r Khj vKotuJ bJTár ßp ßkJvJT kPrKZPuj, TJKrjJS ßxA ßkJvJPTA xJ\PmjÇ k´~Jf KâPTaJr ojxMr @Ku UJj kPfRKhPT KmP~ TrJr kr vKotuJ bJTár AxuJo iot V´ye TPrjÇ TJKrjJS KT FTA kPg yÅJaPmj? C•Pr 32 mZr m~xL FA IKnPj©L mPuj, FaJ FPTmJPrA mqKÜVf k´vÇú Fr C•r KhPf kJrKZ jJÇ

@jMvTJ votJr oiMr xo~ @Khfq ßYJkzJr ÈrJm ßh mJjJ Kh ß\JKz'Pf fJKj xJyKj jJPor YKr©KaPf IKnjP~r xMmJPh mKuCPc IKnPwT y~Ç fJr IKnjP~ oMê yP~ KmUqJf YuKó© xoJPuJYT fJrJj @hvt o∂mq TPrKZPuj, È@jMvTJ vJyÀU UJPjr oPfJ FT\j CÅYá oJPjr IKnPjfJr KmkrLPf fJr @®KmvõJxL IKnj~ KhP~ ÊÀ ßgPT ßvw kpt∂ FA ZKmPf fJr IKnjLf YKr©KaPT FfaJA xJmuLunJPm Ck˙Jkj TPrPZj ßp oPjA yPm jJ @kjJr IKnj~ \VPf fJr xhq khYJreJ yP~PZÇ' pKhS TUjA KfKj nJPmjKj FT\j IKnj~ Kv·L yPmjÇ APò KZu oPcKuÄ \VPf KjP\PT k´KfKÔf TrJÇ fJA UMm I· xoP~A KfKj jJo KuKUP~KZPuj ßxrJPhr fJKuTJ~Ç TJ\ TPrPZj uJTPo lqJvj CAT

2007, Kx‹ FqJ¥ vJAj, ÉA¸Jr, jJgJu \MP~uJKr FmÄ Kl~Ja kJKuS-r oPfJ KmvõKmUqJf xm msqJP¥r xPñÇ pJA ßyJT kMPrJ jJo fJr @jMvTJ votJÇ \PjìPZj ßmñJuMÀPf 1988 xJPu FT ßxjJ TotTftJr kKrmJPrÇ hMA nJA-ßmJPjr ßZJa @jMvTJ ßuUJkzJ TPrPZj @Kot ÛMPu FmÄ ˚JfT xŒjú TPrPZj ßmñJuMÀr oJC≤ TJPjtu TPu\ ßgPTÇ Frkr @r kzJPvJjJ TPrjKjÇ YPu @Pxj oM’JA vyPrÇ FTaJA nJmjJ, oPcKuÄP~ TqJKr~Jr VzPf yPmÇ KT∂á ßxKa @r ßmKv Khj TrJ yP~ SPbKjÇ 2008 xJPu @Khfq ßYJkzJr rJm ßh mJjJ Kh

ß\JKzPf IKnj~ TrPuj jJ~T vJyÀU UJjÇ ZKm oMKÜr xo~ @jMvTJr vïJ~ mMPT hMÀ hMÀ TÅJkMjLÇ n~, Ff mz IKnPjfJr KmkrLPf hvtT fJPT V´ye TrPm ßfJ KT∂á fJr vïJ ßTPa ßVu pUj hvtT fJr IKnjP~ oMê yPuj FmÄ fJPT xJhPr V´ye TrPujÇ ZKm yPuJ mäTmJˆJr KyaÇ ^áKuPf nPrj ßmˆ ßcmqM KlPou KyPxPm Ik´ΔxrJ Kluì FqJ¥ ßaKuKnvj k´KcCxJrx KVfl FqJS~Jctx&Ç @r KkZPj KlPr fJTJPjJ j~Ç yP~ CbPuj mKuCPcr jfáj rJjLÇ Frkr pv rJP\r @PrTKa ZKmPf YáKÜm≠ yPujÇ ZKmr jJo mhoJv ßTJŒJKjÇ fJr KmkrLPf IKnj~ TrPuj vyLh TJkMrÇ


iotKY∂J kmJxL gJTJ Kx~Jo xJijJr k´iJj Iñ yS~Jr fJ“kpt KT? Kx~Jo-xJijJr ßrJ\J rJUJr Ijqfo CP¨vq @®xÄpoÇ CkmJx yPuJ oJjMPwr IgtQjKfT k´P~J\jPT xÄpf-xïáKYf TrJr k´PYÓJÇ @ho x∂JPjr k´go ‰\KmT k´P~J\j UJhqÇ \Pjìr krA KvÊ KY“TJr TPr SPb, y~PfJ ãáiJ~Ç fJPT Kjr˜ TrJr \jq oMPU ßh~J y~ FT ßlÅJaJ oiM mJ hMiÇ UJhqA oJjMPwr xmtki´ Jj jJ yPuS xmtkg´ o k´P~J\jÇ IPjPTr oPfA xmtki´ JjÇ oJjMPwr pfèPuJ IgtQjKfT k´P~J\j @PZ fJr oPiq UJPhqr k´P~J\jA xmPYP~ ßmKvÇ mz mJKz, xMªr @KXjJ, xMxKöf csK~ÄÀo AfqJKhr InJmPmJiPT @oJPhr xÄpPor AmJhf mJ Kx~Jo TfaáTá ToJPf kJPr? IxÄUq náUJ-jJñJr Knz ßbPu jfáj \JoJ kPr BPhr \JoJPf ßpPf @oJPhr KT uöJPmJi y~? fJ jJ yPu ßfJ @oJPhr Kx~Jo xJijJA mqgtÇ ßp ßhPv uJU uJU ßoP~ @msΔ dJTJr TJkPzr \jq @oJPhr TJPZ yJf kJPf, ßx ßhPv hJKo ßkJvJT-kKròh, @xmJmk© S KmuJx hsmqJKh ßTjJr AòJPT @oJr Kx~Jo TfaJ hoj TPrPZ? ßp ßhPv oJjMw kPgr kJPv YJr yJf CÅYá ZJCjLr KjPY gJTPf KVP~ CPòh y~, ßx ßhPv @oJPhr WPrr ßoP^ ßoJ\JAT S aJAux TrJr k´mefJ S AòJPT @oJr hLWt FToJPxr xJijJ k´hKof TrPf ßkPrPZ? kJPrKjÇ fJyPu @oJr Kx~JPor oJiqPo y~PfJ @Ko ÊiM ãá“-KkkJxJr TÓA ßkuJoÇ ßmJi y~ Fr ßmKv KTZá j~Ç @uäJÉ fJ~JuJ ryoJjMr rJyLoÇ CkmJx yPuJ @oJPhr IgtQjKfT k´P~J\j xÄpf S k´hKof TrJr xÄTP·r k´fLT TJre xTu k´P~J\Pjr ßYP~ oJjMPwr UJPhqr k´P~J\j ßmKvÇ @kKj xJrJKhj UJhq∏ pJ @kjJr \LmPjr xmPYP~ ßmKv k´P~J\j, jJ ßUP~ gJTPuj fUj @kjJPT nJmPf yPm∏ UJhq ZJzJA pUj gJTPf kJKr, hJKo vJataJ jJ yPu ßfoj KT @Px pJ~? VJKz jJ YPz KrTvJPf YzPu ßfoj KT @Px pJ~? KrTvJ~ YuJPlrJ ßfJ VJKzPf YzJr mqP~r ßYP~ IPjT ToÇ @K®T vKÜ mOK≠ : xJrJKhj CkmJx ßgPT @oJPhr k´KfKa IgtQjKfT k´P~J\Pjr TgJ nJmPf yPm, @r oPj oPj muPf yPm, FaJ ZJzJS YuPf kJKrÇ mJzJPf yPm @K®T vKÜ, IgtQjKfT k´P~J\j j~, KY∂J TrPf yPm, KmvõJx TrPf yPm ßp, ßnJV j~, fqJVA oJjm \LmjPT oyL~Jj TPr, xÄxJrPT xMªr TPrÇ FPf ÊiM KmvõJx j~, kNet FKTj @jPf yPmÇ k´KfKa TJP\r lÅJPT @oJPhr nJmPf yPm∏ FaJ @oJr jJ yPuS YPuÇ @oJr oj @oJr vrLPrr ßYP~ ßv´ÔÇ @oJr @®Jr x∂áKÓ @oJr \z ßhPyr ‰\KmT x∂áKÓr ßYP~ ßmKv èÀfôkeN Çt nJmPf yPm, @kKj ÊiM ãáiJ-fíÌJ TJfr \Lm jj, TJre FèPuJ ßfJ xTu @PZ, @kKj @vrJláu oJUuMTJf; ãáiJ gJTPuS @kKj jJ ßUP~ gJTPf kJPrj, oyP•ôr xJijJ~ Ku¬ yPf kJPrjÇ F„k KY∂J pKh @oJr jJ y~ fPm KT uJn CkmJPx? @yJPr xÄpo : ÊiM UJPhq j~, xTu IgtQjKfT k´P~J\j x’Pº @oJPhr @®xÄpo InqJx TrJ CKYfÇ IgtQjKfT k´P~J\jèPuJr oPiq UJPhqr k´P~J\jA xmPYP~ ßmKvÇ F k´P~J\j Kj~πPe vKÜ I\tj TrPf kJrPu IjqJjq YJKyhJ Kj~πe TrJ xy\ y~Ç nJPuJ \JoJ jJ ßkPu mJ ßxJlJPxPa jJ mxPu mJ ßoJ\JAT TrJ ÀPo mJx TrPf jJ kJrPu FfaáTá TÓ y~ jJ, pfaáTá y~ ãáiJft ßhPy 6 WμJ \JV´f

C

Janomot o 21-27 September, 2012 o Page 52

AmJhfSIgtQjKfTxÄpo FP\cFo vJoxMu @uo gJTPfÇ ãáiJr fJzjJ~ KkfJ x∂Jj KmKâ TPr, mJKWjL x∂JPjr WJz oaPT rÜ kpt∂ kJj TPrÇ ro\Jj oJPx @oJPhr UJS~J CKYf xmPYP~ ToÇ rJxNu (xJ.)-Fr xo~ ro\Jj @xPfJ ijLPhr \jq @uäJyr UJx ryof KyPxPmÇ TJre FaJ KZu fJPhr èeJy oJl S xS~Jm yJKxPur oJxÇ fJrJ ßTJPjJ KmuJPx Ku¬ jJ yP~ @uäJyr AmJhPfA ßmKv Ku¬ gJTPfjÇ fJrJA yPfj xoJP\r xmPYP~ krPy\VJr ßv´eLÇ ij-ßhRuPfr \jq uKöf yP~ F oJPx fJrJ k´oJe TrPfj ßp, ij fJPhr

oJPxA xJulJèjJKcj, ßaasJxJAKTîj, KxPk´JlîéKxj, FPuJkqJKg, ßyJKoSkqJKg xmrTo ßkPar kLzJr SwMi xmPYP~ ßmKv KmK? y~Ç F oJPxA ßkPa náanJa ßmKv y~Ç, aT-ßdÅTrá ßmKv SPbÇ ˝käJyJPrr oJiqPo oPj xÄpo xOKÓr ßp oy“ CP¨vq @\ ßx oy“ CP¨vq ßnJ\jKmuJx YKrfJPgtr oJiqPo xŒNet mqgtÇ ro\Jj oJPx k´KfKa ßrJ\JhJPrr Tftmq xoJP\ IPkãJTíf hKrhs mqKÜPhr k´P~J\j FmÄ IxMKmiJr TgJ ßnPm UJhqhsmq To â~ TrJ∏ pJPf fJPhr ßnJ\jKu·J mJ IkTPotr \jq K\KjxkP©r hJPor K˙KfvLufJ jÓ jJ y~Ç

KjP\r ßnJPVr \jq j~Ç ro\Jj S mJ\Jrhr : ßpPyfá ijLrJ F oJPx ßTjJTJaJ, UJS~J-hJS~J TrPfj To, fJA mJ\JPr K\KjxkP©r hJo gJTPfJ xmPYP~ ToÇ ˝· S xLKof @P~r ßuJTrJ ßp UJmJr mq~ mJÉuq yPm oPj TPr Ijq oJPx ßUPf kJrf jJ, fJrJ ropJj oJPxr oª mJ\JPr fJ KTjPf kJrPfJÇ KT∂á @oJPhr ßhPv ro\Jj oJPx ijLVe UJhq-m˘ xmKTZáPfA ßmKv mq~ TPrjÇ fJPhr KmP•r @âoPe mJ\JPr yJu y~ ßmxJoJuÇ 100 aJTJr oJZ 300 aJTJ~ KmKâ y~ xLKof S ˝· @P~r oJjMPwrS Im˙J ro\JPj ©JyL ©J~LÇ ãáPh rJãx : ro\JPjr hJKm yPuJ∏ ßnJ\Pjr mqJkJPr @®xÄpo IjMvLuj TrJÇ KT∂á @orJ ijL-Kjitj k´J~ xTPuA TKr fJr CPfiJÇ F oJPx mÉ ßrJ\JhJr FTKa ãáPh rJãPx kKref y~Ç F oJPxA ßkPar IxMU xmPYP~ ßmKv y~Ç F

mJ\Jr hJo mOK≠ jJ kJ~Ç UJhq x’Pº Ikr ßp Kmw~Ka yPò k´PfqT oJPx, KmPvw TPr ßrJ\Jr oJPx IKiTfr xfTtfJ Imu’j TrPf y~, fJ yPuJ∏ yJuJu-yJrJo KY∂J TPr UJhq V´ye TrJÇ ro\Jj S yJrJo ßrJ\JhJr : mÉ yJrJo K\KjPxr oPiq xJiJre hOKÓPf yJrJo m˜M yPuJ oh, vNTPrr oJÄx S WMwÇ vNTPrr oJÄx mJÄuJPhPvr ßrJ\JhJr mJ ßmPrJ\JhJr oMxKuo ßTCA UJ~ jJÇ oh xJiJref ßcJo, ßogr FmÄ KTZáxÄUqT kgÃÓ ijL ßuJT kJj TPrjÇ @r FTKa yJrJo KT∂á @orJ IPjPTA UJA pJ oh UJS~J FmÄ vNTPrr oJÄx UJS~Jr ßYP~S yJ\Jrèe ßmKv kJk FmÄ fJ yPuJ yJrJo ßrJ\VJrÇ FaJ ÊiMoJ© WMPwr oPiqA xLKof j~Ç IPjTPTA KmkPh kPz IKjòJ xP•ôS WMw KhPf y~Ç WMw mqfLf @ohJjL-rlfJjL mJ mz mqmxJ FT rTo

oOfMqPT xmthJ ˛re rJUPf yPm ßoJ. TJoÀöJoJj ßxJyJV yTJu oJjm\LmPjr ßvw j~Ç oOfqM r krS oJjMPwr \jq rP~PZ FT Ij∂ \LmjÇ oJjMPwr oOfqM @oJPhr \jq KvãJÇ k´KfKhj @oJPhr ßYJPUr xJoPj oJjMw oJrJ pJPòÇ FnJPm FTKhj @oJPhrS orPf yPm FmÄ hMKj~J ßZPz YPu ßpPf yPmÇ F xŒPTt oyJj @uäJy fJ~JuJ mPuj, k´PfqTPT oOfqM r ˝Jh @˝Jhj TrPf yPmÇ @Ko ßfJoJPhr oª S nJPuJ ÆJrJ krLãJ TPr gJKT FmÄ @oJrA TJPZ ßfJorJ k´fqJmKftf yPmÇ xMrJ @K’~J, @~Jf 35Ç F ßãP© KvãJ yPò, ßp oPr ßVu, fÅJr @ou TrJr xMPpJV KYrfPr ßvw yP~ ßVuÇ oOfqM @oJPhr \LmPj ßpPTJPjJ xo~ YPu @xPf kJPr ßTJPjJ ßjJKav ZJzJAÇ F TKbj xfqaJPT ßpj @orJ nMPu jJ pJAÇ F xŒPTt y\rf oMyJÿh (xJ.) mPuj, ßfJorJ pJmfL~ ˝Jh KmjÓTJrL Kmw~KaPT ßmKv ßmKv TPr ˛re TPrJÇ ßxaJ yPò oOfqM Ç (KfrKoK\)Ç oOfqM S @KUrJfPT nMPu pJS~J @r hMKj~Jr ßiÅJTJmJK\Pf kPz gJTJ Yro ßmJTJKo ZJzJ KTZá j~Ç k´UqJf xJyJKm @mhMuJä y AmPj Cor (rJ.) metjJ TPrj, rJxMuuM Jä y (xJ.)ßT K\Pùx TrJ yPuJ- oMKojPhr oPiq xmtJKiT mMK≠oJj ßT? KfKj ArvJh TrPuj- ßp xmtJKiT kKroJe oOfqM PT ˛re TPr FmÄ oOfqM -krmftL Im˙Jr \jq k´˜KM f V´ye TrPf xhJ xPYÓ- F irPjr ßuJTrJA k´Tf í mMK≠oJjÇ (AmPj oJ\J)Ç IPjT oJjMw TgJmJftJ S @PuJYjJ~ oOfqM Kmw~aJPT xJmiJPj FKzP~ pJ~Ç Foj nLKf\jT Kmw~ oMPU CóJre TrPf fJrJ YJ~ jJ; KT∂á AxuJPor hOKÓPf oOfqM KjP~ ßmKv ßmKv @PuJYjJ TPr jKxyf yJKxu TrJ CKYfÇ y\rf @jJx (rJ.) metjJ TPrj, FT mqKÜ k´xPñ rJxMuuM Jä y (xJ.)-Fr CkK˙KfPf @PuJYjJ yKòuÇ fJr mÉKmi xMTPotr k´vÄxJ TrJ yKòuÇ fJ ÊPj rJxMuuM Jä y (xJ.) K\Pùx TrPuj- ßxA ßuJTKa KT oCPfr TgJ ˛re Trf? fÅJrJ muPuj, oOfqM xŒPTt KfKj @PuJYjJ TPrPZj mPu TUPjJ ÊKjKjÇ rJxMuuM Jä y (xJ.) muPuj, ßx ßxgJ~ ßjAÇ IgtJ“ oOfqM r mqJkJPr xPYfj jJ gJTPu ßTJPjJ mqKÜ TuqJe I\tj ImqJyf ßrPUPZ- Foj KY∂Jr ImTJv ßjAÇ KTZá KTZá xo~ @orJ oOfqM r TgJ @PuJYjJ TPrS gJKTÇ KT∂á VJPlu y‡h~Tre ßgPT @xJr TJrPe fJ y‡h~V´JyL y~ jJÇ xJyJKm y\rf @mM hJrhJ (rJ.) ßx Kmw~KaPT uãq TPr mPuPZj, oOfPhr TgJ @PuJYjJ

A

yPu, fáKo KjP\PT fJPhr oPiq VejJ TPrJÇKT∂á ãe˙J~L hMKj~Jr k´mu @Twte YJrKhT ßgPT @oJPhr FojnJPm ßWrJS TPr ßlPuPZ ßp oOfqM FmÄ @KUrJf xŒPTt nMPu ßVKZÇ F k´xPñ @uäJy kJT mPuj, F kJKgtm \Lmj ßUufJoJvJ ZJzJ @r KTZá j~, krTJuLj \LmjA yPuJ k´Tf í \LmjÇ F xŒPTt rJxMuuM Jä y (xJ.) ArvJh TPrj, ßp Kmw~Ka vKïf, ßxaJ yPò jlPxr UJP~v @r u’J u’J @vJÇ jlPxr UJP~v oJjMwPT yT ßgPT ßVJorJ TPr ßlPuÇ @r u’J u’J @vJ-@TJ–ãJ oJjMwPT @KUrJf ßgPT nMKuP~ ßh~Ç (KfrKoK\ S AmPj oJ\J)Ç Ikr yJKhPx @PZ, jmL TKro (xJ.) xJyJmJP~ KTrJoPT K\Pùx TrPuj, ßfJorJ xmJA \JjúJPf k´Pmv TrPf YJS? fÅJrJ muPuj, ImvqA, ßy @uäJyr rJxMuÇ KfKj muPuj, fJyPu @vJ-@TJ–ãJ TKoP~ hJSÇ oOfqM PT ßfJoJPhr ßYJPUr xJoPj rJPUJÇ @r @uäJyr xJoPj xKbTnJPm uKöf yP~ (èjJyxoNy ßgPT hNPr) gJPTJÇ oOfqM -krmftL \LmjA @KUrJf mJ krTJuÇ @r F \LmjA k´Tf í \LmjÇ hMKj~J~ oJjMPwr @vJ-@TJ–ãJ hMKa TJrPe yP~ gJPTÇ k´gof, hMKj~Jr k´Kf ßoJy IgtJ“ kJKgtm \LmPjr xŒh, @rJo@P~v S ßnJVKmuJPxr @TwteÇ @KUrJfPT ßiÅJTJ KhP~ muPf gJPT Ff xTJu @KUrJf KY∂J TrJr hrTJr ßjAÇ \LmPj IPjT xo~ rP~PZ, m~Û yPu Fxm KY∂J TrJ pJPmÇ FTKa ^JPouJ ßvw yS~Jr @PVA @PrTKa ^JPouJ FPx kPz, @r FnJPmA FTKhj oOfqM r kPrJ~JjJ yJK\r yP~ pJ~Ç KÆfL~f, IPjPTA ßiÅJTJ~ kPz pJ~ ßp @Ko ßfJ FUPjJ mMPzJ yAKjÇ TJP\A F oMyPN ft oOfqM r @vïJ ßjAÇ k´PfqT oJjMPwr oPj @vJ Foj ßp Ff fJzJfJKz KT oPr pJm? pKhS IPjT oJjMw mO≠ yP~ oJrJ pJ~, KT∂á mO≠ yS~Jr @PVA KTPvJr-pMmT gJTJm˙J~ KT IxÄUq ßuJPTr oOfqM WaPZ jJ? F xŒPTt rJxMuuM Jä y (xJ.) ArvJh TPrj, pUj fáKo xTJu TrPm, xºqJ kpt∂ KjKÁP∂ ßmÅPY gJTPm- Foj @vJ TPrJ jJÇ @r pUj xºqJ TrPm, xTJu kpt∂ ßmÅPY gJTPm- Foj KjKÁf @vJ TPr ßgPTJ jJÇ (mMUJKr)Ç fJA @xMj, oOfqM PT xmthJ ˛rPe ßrPU oyJj @uäJy fJ~JuJr TJPZ xKy BoJj S ßjT TJ\ TrJr fJSKlT YJAÇ oJjMPwr kJKgtm \LmPjr TífTPotr pgJpg kKrkNet lu ßnJV TrJr \jq FTKa Ij∂ \Lmj rP~PZ, @r ßxaJA yPò @KUrJfÇ -ßuUT : TuJKoˆ, k´JmKºTÇ

xm \Lm-\VPfr KrK\T ßhj ßxA oyJj x•J rJæMu @uJKojÇ @uäJykJT fÅJr ßTJPjJ mJªJPT ÀK\-ßrJ\VJr, UJjJ @yre mJ TJCPT oMPU ßdPu ßhj jJÇ v´o, TÓ, k´PYÓJr oJiqPo yJuJu S ‰minJPm ÀK\r ßpJVJj KhPf y~ FaJA @uäJykJPTr KmiJjÇ @oJPhr Kk´~jmL y\rf rJxMPu TKro (xJ.) kKm© yJKhPx xM¸Ó CPuäU TPrPZj, oJjMw oJKar oJiqPo lxu, KmKmi VJZkJuJ FmÄ IxÄUq luoNu, kJKjr oPiq xM˝JhM oJZ, KmPvw TPr ˙Pu-vNPjq-@TJPv KmKmi kÊ-kJKUxy IVKef UJhqxJoV´L @uäJykJPTr ßj~Jof˝„k @yre TPrÇ FZJzJ oJjMPwr Kj\ Kj\ ‰mi TotPãP© mqmxJ-mJKe\q, ßf\Jrf, YJTKrxy mÉKmi ßkvJ S TPotr oJiqPo ÀK\r ßpJVJj KhP~ gJPTjÇ k´xñf muPf y~, oJjMw pf KhT KhP~A ÀK\ I\tj TÀT jJ ßTj fJr 10 nJPVr 9 nJVA k´J¬ y~ mqmxJ-mJKeP\qr oJiqPoÇ FojKT AKfyJPx ßhUJ pJ~, @uäJykJPTr IKu, hrPmv, kLr-lKTr FmÄ oyJj mM\VM Jt Pj ÆLj KmKmi mqmxJmJKeP\qr oJiqPo \Lmj KjmtJy TrPfj, @uäJyr ßk~JrJ jmL (xJ.) ˝~Ä mqmxJ-mJKe\q TPrKZPujÇ y\rf UJKh\Jr (rJ.) kPã KfKj ßmv TP~TmJr KxKr~J Voj TPrj mqmxJmJKeP\qr CP¨Pvq, oÀk´J∂Pr KfKj ßow YzJPfjÇ Fxm FTaá fKuP~ ßhUPu ‰minJPm (yJuJu) mqmxJmJKe\q TrJ FT mz AmJhfÇ FKa KjP\r \Lmj S kKrmJr-kKr\Pjr \Lmj KjmtJPyr ßãP© FT mz oJiqoÇ IjqKhPT xffJ, BoJjhJKr, jqJ~jLKfr mqmxJ TrJS ßhv S \JKfr FT irPjr KmrJa ßUhofÇ xf& S xJiM k∫J~ CkJ\tj TrJ ÊiM j~, @uäJykJT kKm© ßTJr@Pj ArvJh TPrPZj∏ ßfJorJ kKm© ÀK\ (@~-ßrJ\VJr) x“nJPm I\tj Tr FmÄ x“ S BoJjhJKr mqmxJ~ KjP\Phr ÀK\ IPjõwPe @®KjP~JV TrÇ FTgJ ˛re rJUPf yPm, xoJP\ pJrJ Ix“-IxJiM kPg mqmxJ-mJKeP\qr oJiqPo IPdu Igt CkJ\tj TPr, ß\Jr, \MuoM , KogqJ, k´fJreJ, k´mûjJ TPr IkrPT bKTP~ xJiJre oJjMwPT Yro ßnJVJK∂r oPiq KjkKff TPr, IPdu aJTJ @~ TrJr mhKj~Pf ßyj irPjr Tákg ßjA pJ fJrJ Imu’j TPr jJ FmÄ kmtfxo Igt-xŒh VPz ßfJPu; fJ xŒNet IQmiÇ @oJPhr xoJP\ @rS uãq TrJ ßVPZ, Fxm Ix“-IxJiM mqmxJ~L

Ix÷mÇ AòJ gJTPuS x“ gJTJ pJ~ jJÇ WMw ZJzJS yJrJo k≠Kfr ßrJ\VJr @PZ FmÄ F yJrJo ßrJ\VJPr xJiJref @orJ YJTKr\LmLrJA ßmKv Ku¬ FmÄ FPf o˜mz ßoJ•JTL krPy\VJr, Ix÷m x“ mPu xMjJPor IKiTJrL IKlxJrS @PZjÇ FTKhPT yJrJo TJ\ S yJrJo ßrJ\VJr TKr pJrJ, fJrJ @mJr Kj~Kof ßrJ\JS rJKUÇ @®J @oJPhr Ê≠ j~, fPm @orJ @®ÊK≠ YJAÇ KjP\PT lÅJKT ßh~Jr FA k´PYÓJ~ TUjA @P®JjúKf uJn y~ jJÇ ßp yJrJo xmtJm˙J~ KjKw≠, F yJrJo k≠KfPf IK\tf IPgt â~Tíf hsmqJKh ßrJ\Jr oPiq UJS~J ßrJ\JPT CkyJx TrJ ZJzJ @r KTZá j~Ç ro\Jj S TJP\ lÅJKT : FmJr @oJr ßYyJrJaJ FTaá ßhUMjÇ iÀj, @Ko ßTJPjJ IKlPx YJTKr TKrÇ xrTJr k´KfKhj @a WμJ TJP\r \jq ßmfj ßhjÇ KT∂á @Ko TJ\ TKr oJ© Kfj WμJÇ mJKT xo~aJ IKlPx yJK\rJ KhP~ KjP\r TJ\ TPr ßmzJAÇ @®L~-˝\Pjr \Pjq fhKmr TKr, ßUJvV· TKr, F ßaKmu S ßaKmu TKrÇ Kfj WμJ TJ\ TPr @a WμJr ßmfj KjuJoÇ @oJPT @kKj KT muPmj? FT ßxr ‰fPu FT ßkJ~J To KhPu @kKj ßhJTJjhJrPT mPuj cJTJfÇ hM'WμJ TJ\ TPr @a WμJr ßmfj KjuJo, @kKj @oJPT muPmj mz IKlxJrÇ @orJ nhsPuJTÇ FA ßv´eLPf @orJ pJrJ kKz fJPhr xo˜ ßrJ\VJrA yJrJoÇ FA aJTJ KhP~ ßUJroJ-ßU\Mr UJA @r pf mrTfo~ UJmJrA UJA xmA yPm yJrJoÇ ÊiM WMPwr aJTJA yJrJo j~, oJKuPTr IjMoKf ZJzJ kMrJ TJ\ jJ TPr kMrJ ßmfj ßj~JS yJrJoÇ ro\JPjr hJK~fô S Tftmq yPuJ F„k yJrJo ßgPT Kmrf gJTPf xPYfj, IjMvLuj S xJijJ TrJÇ ßTC pKh IKlPx pJj ßhKr TPr, TîJ∂ mPu IKlx fqJVTPrj ZáKar IPjT @PVÇ mJÄuJPhPv Foj ßTJPjJ oMlKf, @Puo lJP\u ßjA KpKj muPmj Kfj WμJ TJ\ TPr YJr WμJr ßmfj ßj~J yJuJuÇ xrTJrL Igt @®xJ“ TrJ, xrTJrPT lÅJKT ßh~Jr oPfJ mz kJk F hMKj~JPf UMm ToA @PZÇ xJÄÛíKfT ßrJ\J : Kx~Jo kJuj TrPf hv-mJPrJ mZPrr KTPvJrPhr C“xJyL ßhPUPZjÇ fJrJ KT Kx~JPor fJ“kpt ßmJP^? fmM Kx~Jo kJuj TrPf YJ~Ç ßT T'aJ ßrJ\J rJUPuJ∏ fJrJ fJr KyxJm rJPUÇ FPf fJPhr iotL~ ßYfjJ xKâ~ pfaáTá y~, fJr ßYP~ ßmKv xKâ~ y~ xJÄÛíKfT ßYfjJÇ fJrJ ßp xoJP\ mJx TPr ßx xoJP\r xJoJK\T oNuq @PZÇ FaJ fJPhr xÄÛOKfr IñÇ fJA fJrJ fJPhr FA xJÄÛíKfT oNuqPmJiPT k´KfKÔf rJUPf YJ~Ç iotL~ ßYfjJ pfaáTA á gJT jJ ßTj, xJoJK\T ˝LTíKfA fJPhr IjMPk´reJr C“xÇ @oJPhr CkmJx FmÄ Kx~Jo k´mefJS KT fJA j~? ÊiM KvÊ-KTPvJrrJA j~, @oJPhr k´mLePhr IPjPTA KjfJ∂ xJoJK\T FmÄ xJÄÛíKfT TJrPe Kx~Jo kJuj TPrÇ @orJ ßhPU FPxKZ ßp, @oJPhr oJ-mJmJ, hJhJ- hJhL Kx~Jo kJuj TPrPZjÇ mftoJPjS xoJP\r mÉ mqKÜ Kx~Jo kJuj TPrjÇ pJrJ Kx~Jo kJuj TPr jJ, fJPhr ßuJPT UJrJk oPj TPrÇ fJA Kx~Jo xJoJK\T TJrPeA kJuj TrPf y~Ç @oJPhr ßnPm ßhUPf yPm, FA xJoJK\T ßrJ\Jr KT Kx~JPor @xu CP¨vq yJKxu y~?

xoJP\r xMjJo I\tPjr \jq ßhPvr KmPvw KmPvw FuJTJr oxK\h, oJhrJxJ, FKfoUJjJ, rJ˜JWJa, kMu, ÛMu S TPu\xy KmKmi xJoJK\T TotTJP§ k´Yrá Igt KhP~ FT irPjr oJfáær ßxP\ mPxÇ fJPhr k´Kf @uäJy S fhL~ rJxMPur (xJ.) KiÑJrÇ FTgJ xfq ßp, ßuJT ßhUJPjJ hJj mJ ßxmJ TrJ IfLm \Wjq IkrJiÇ xPmtJ“TOÓ S xmtJKiT yJuJunJPm Igt CkJ\tPjr KmPvw ßã© ßf\Jrf mJ mqmxJ-mJKe\qÇ mqmxJ~ pJrJ xJiJre

rP~PZj pJrJ jqJpqoNPuq Kjfqk´P~J\jL~ hsmqJKh KmKâ TPr KjP\r kKrmJr, xoJ\ S \JKfr ßUhof TPr oy“ ßxmJTJPpt KjP~JK\f rP~PZjÇ F xŒPTt kKm© yJKhPx muJ yP~PZ, Fxm xf& S xJiM mqmxJ~L oyJj ßxmPTr k´Kf @uäJy rJæMu @uJKoPjr IPvw ryof, mrTf S ßj~Jof mKwtf yPmÇ FrJ FTKa \JKfr xÿJKjf ßVJÔL, pJPhr ÆJrJ ßhv, xoJ\ S \JKf oJjmfJPmJPir kKrY~ kJ~ FmÄ oyJ TuqJe S @vLmtJh˝„k ßp TgJ @oJPhr rJxMPu kJT (xJ.) mÉ

x“ mqmxJ~L \JKfr oyJj ßxmT m oJSuJjJ vJy @mhMx xJ•Jr m oJjMwPT IPyfáT mJakJKr ßgPT Kmrf ßgPT xŒNet x“ S xJiMfJr xPñ mqmxJ TPr Igt CkJ\tj TPr, xoJP\r TuqJe xJij TPr, fJrJA xoJ\, ßhv S \JKfr oyJj ßxmTÇ y\rf rJxMPu oTmMu (xJ.) mPuPZj, xfqmJhL-x“ mqmxJ~LrJ krTJPu @K’~J, KxK¨TLjS vyLhPhr xPñ gJTPmjÇ ßhUMj, @uäJy rJæMu @uJKoPjr TJPZ Tf mz optJhJ S orfmJ Fxm x“ S xJiM mqmxJ~LrÇ @mJr IjqKhPT uãq TrJ ßVPZ, ßhv S xoJP\ FUjS x“, xJiM mqmxJ~L

@PVA kOKgmLmJxLPT \JKjP~ KhP~PZjÇ IfFm @xMj, @orJ xf& S yT kPg yJuJu CkJP~ mqmxJ-mJKeP\qr oJiqPo ßhv, xoJ\ S \JKfr oyJj ßxmT yA FmÄ pJrJ Ix“-IxJiM kPg mqmxJmJKe\q TPr, oJjMwPT bTJ~ fJPhr IKnxŒJf ßgPT KjP\Phr oMÜ rJKUÇ @uäJy S fhL~ rJxMPur (xJ.) ryof, mrTf S ßj~Jof I\tj TPr IPvw xS~Jm yJKxu TKrÇ -ßuUT : xnJkKf mJÄuJPhv KxrJf Kovj


ßUuJiMuJ

Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJPkr Kj˜rñ xYN jJ

Janomot o 21-27 September, 2012 o Page 53

߸Jatx KrPkJatJr : KxÄyKu\ ߸Jatx TîJm V´JCP¥r ßxPTPu nmPj v´LuÄTJ KâPTPar k´iJj h¬rÇ ßxUJPj mPx xJÄmJKhTPhr oPiq IqJPâKcPavj TJct KmKu TrKZPuj fÀe FT ß˝òJPxmTÇ TJct ßh~Jr lÅJPT FT ˝PhvL xJÄmJKhTPT ßkP~ K\Pùx TrPuj, È@òJ, @\ ßTJPjJ CPÆJijL IjMÔJj ßjA?' jJ-xNYT \mJm ßkP~ KjP\A mPu CbPuj, ÈCPÆJij IjMÔJj ZJzJ KT KmvõTJk y~?' @PV ßTJgJS ßyJT @r jJA ßyJT, ßTJPjJrTo CPÆJijL IjMÔJj, @fvmJK\r ßUuJ, jJYVJj ZJzJA v´LuÄTJ~ ÊÀ yP~ ßVu F mZPrr Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJkÇ fJS @mJr TuP’J, TqJK¥ mJ VPu j~; FUJjTJr xÄmJhoJiqPor nJwJPfA ÈIkKrKYf' FT vyr yJ’JjPaJaJ~ v´LuÄTJ @r K\’JmMP~ oqJPYr ßnfr KhP~ ÊÀ yu @AKxKx KaPaJP~K≤ S~Jflt YqJKŒ~jKvk 2012Ç @AKxKxr FA jJoTrPer oPiq ßTJgJS ÈKmvõTJk' v»Ka KbT ßjAÇ fJrkrS 2007 xJu ßgPT ÊÀ yS~J FA Ka-ßaJP~K≤ @xrKaPT ßuJPT KmvõTJk mPuA \JPj; KmPvõr ßxrJ ßaˆ

ßUuMPz huèPuJ S TP~TKa xyPpJVL hPur IÄvV´yPer lPu FA jJoÇ FPfJ ßmKv hPur IÄvV´yPer TuqJPe FPT KmvõTJk muJ~ ßTJPjJ IjqJ~ ßjA v´LuÄTJr ˙JjL~ xÄmJh oJiqPo Imvq ßhUJ ßVu, FA aájtJPo≤PT ÈKmvõTJk' muJ KjP~A @kK•Ç TJre? TJre SA CPÆJijL IjMÔJj jJ gJTJ, TJre \ÅJT\oPTr InJm, TJre jLrPm-KjnOPf aájtJPoP≤r @VojÇ KjªMTrJ mPuj, Ka-ßaJP~K≤ KâPTPar @KmntJmA yP~PZ mqmxJ TrJr \jq @r KmPjJhj ßh~Jr \jqÇ @AKkFu, KmV mqJv, YqJKŒ~jx KuV ßgPT ÊÀ TPr @oJPhr KmKkFPur oPfJ WPrJ~J aájtJPoP≤ kpt∂ ßx KmPjJhPjr InJm y~ jJÇ @r v´LuÄTJ~ FA KmvõTJPkA ßfoj ßTJPjJ @P~J\j ßjA @P~J\TPhr KT pMKÜ ßT \JPjÇ fPm IPˆsKu~Jr IjMvLuj ßhUPf @xJ FT k´mLe hvtPTr oPf FaJA jJKT KbT TJ\ yP~PZ, ÈßhUMj SA xJAcuJAPj jJY-VJj, fJrkr mz mz IjMÔJj Fxm ßfJ KâPTa j~Ç oJPb KâPTa ßUuJ nJPuJ yPu hvtT FoKjPfA ßUuJ ßhUPmÇ @Ko oPj TKr, FA ßTJPjJ IjMÔJj jJ gJTJ~ mrÄ nJPuJ yP~PZÇ FPf KâPTPar hvtTrJA

oJPb pJPmÇ' FUj kpt∂ ßfoj ßTJPjJ uãeS ßhUJ pJPò jJÇ IjMvLuj oqJYèPuJPf hvtT KZu jJ mPuA xJãq kJS~J ßVuÇ FojKT nJrf-kJKT˜JPjr oPfJ ÈyJA ßnJPfi\' IjMvLuj oqJPYS jJKT @xjkNet TrJPf ÛMPur ZJ©-ZJ©LPhr @jPf yP~KZuÇ ÊiM oqJY ßTj, FA TuP’J vyPrr ßTJPjJ KTZáA xJãq KhPò jJ ßp, FA ßhPv Vf 18 ßxP¡’r Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJk ÊÀ yP~PZ FmÄ FA vyrKa ßxA @P~J\T ßhPvr rJ\iJjLÇ vyPr ßfojnJPm aájtJPoP≤r \jq TJa@Ca @r mqJjJPrr ZzJZKz ßjAÇ KmoJjmªr mJ KâPTa xÄKväÓ \J~VJèPuJPf hM FTaJ TJa@Ca ZKm @PZ mPaÇ KT∂á ßuJPTPhr oPiq ßTJPjJ @V´y ßjAÇ KmvõJx TÀj @r jJA TÀj, FA vyPr I∂f \jJ hPvT ßuJT FA k´KfPmhPTr oJiqPo k´go \JjPuj KbT Vf 18 ßxP¡’r ßgPTA FA KmvõTJk ÊÀ yP~PZÇ k´PfqPTA FA jJ \JjJr \jq hJ~ KhPòj ßTJPjJ \ÅJT\oT jJ gJTJ FmÄ CPÆJijL oqJYKa TuP’JPT mJh KhP~ yJ’JjPaJ~ KjP~ @P~J\j TrJPTÇ Fr

KmvõTJPk vsLuÄTJr Cz∂ xNYjJ \·jJ-T·jJ mJÄuJPhvPT KWPr

߸Jatx KrPkJatJr : vKÜvJuL vsLuÄTJr KmvJu \~Ç yJ’JjPfJfJ ߈Kc~JPo hMmut k´Kfkã K\’JmMP~PT ßkP~ mqJPa mPu ^z fáPu ˝JVKfT hu Kmvõ KâPTPar ãáhs kKrxPrr KmvõPxrJ yS~Jr uzJAP~ Cz∂ xNYjJ TrPuJÇ ßoJa 12 hPur võJxÀ≠Tr FA KâPTa k´KfPpJKVfJr lJAjJu ßUuJ yPm

K\’JmMP~r CAPTa pJS~Jr kr CuäJx TrPZ vsLuÄTJ 7 IPÖJmrÇ FA 20 KhPj KâPTaJPoJhLrJ IPˆsKu~J, kJKT˜Jj, nJrf, SP~ˆ AK¥\, hKãe IJKl∑TJ, AÄuqJ¥, KjCK\uqJ¥xy mJTL huèPuJr ÈCAPuJ' YoPTr IJPrJ jJjJ ‰jkNeq k´JenPr CkPnJV TrPmÇ KyPxPmr UJfJ~ rP~PZ xJKTm, oJvrJKl, fJKoo, oMvKlTPhr hu mJÄuJPhPvrS jJoÇ KmPvw TPr Vf Kfj oJPx 15Ka Ka-ßaJP~K≤ oqJPY mJÄuJPhPvr 9Ka \P~r TJrPe FmJPrr IJxPr mJÄuJPhvPT KjP~ \·jJ-T·jJ YuPZ KâPTa oyPuÇ KmvõPxrJ IurJC¥Jr xJKTm, TíKf ßkxJr oJvrJKl, cqJKvÄ SPkjJr fJKoo, IKnù mqJaxoqJj IJvrJláu- ßp ßTC oqJY CAKjÄ ßVo k´hvtPj xãoÇ S~JjPc FKv~J TJPk mJÄuJPhv j\rTJzJ ‰jkNeq ßhUJPjJ~ hvtTPhr oPj ßxA KmvõJxA \jì KjP~PZÇ 18 ßxP¡’r CPÆJijL oqJPY 82 rJPjr mz mqmiJPjr \~ KhP~ Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJPkr YfMgt @xr ÊÀ TPrPZ ˝JVKfT vsLuïJÇ 183 rJPjr uPãq mqJa TrPf ßjPo I\∂J ßoK¥Pxr hMhJt ∂ ßmJKuÄP~r xMmJPh 15 mu mJKT gJTPfA 100 rJPj ßvw y~ K\’JmMP~r AKjÄxÇ YJr SnJr mu TPr oJ© @a rJPjr

KmKjoP~ 6Ka CAPTa KvTJr TPrPZj ßoK¥xÇ K\’JmMP~r kPã xPmtJó 20 rJj TPrPZj SPkjJr yqJKofij oJxJTJh\JÇ Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPkr ksgo oqJPY ˝JVKfT xJuÄTJr KmkPã \P~r \jq 183 rJPjr uPãq mqJa TrPf ßjPo ÊÀaJ iLrVKfPf TPrKZu K\’JmMP~Ç ksgo kJÅY SnJPr fJPhr xÄVsy KZu KmjJ CAPTPa 36 rJjÇ Frkr mu yJPf aJjJ hMA SnJPr SPkjJr nMKx KxmJªJ, yqJKofij oJxJTJh\J S IKijJ~T ßms¥j ßauPrr CAPTa fMPu KjP~ K\’JmMP~PT YJPkr oMPU ßlPu ßhj cJjyJKf K¸jJr I\∂J ßoK¥xÇ hMA SnJr kPr FmJr K\’JmMP~ KvKmPr yJjJ ßhj \Lmj ßoK¥xÇ KjP\r ksgo SnJPrA ßâAV IrKnj S oqJuTo S~JuJPrr CAPTa fMPu ßjj FA cJjyJKf ßuVK¸jJrÇ Frkr KjP\r KÆfL~ ߸Pu mu TrPf FPx @mJrS ßxA Km±ÄxL nNKoTJ~ ImfLet yj I\∂J ßoK¥xÇ aJjJ hMA SnJPr fMPu ßjj KYè’MrJ, ßksJxkJr CfPx~J S TJAu \JrKnPxr CAPTaÇ 17fo SnJPr VsJP~o ßâoJrPT xJ\WroMUL TPrj \Lmj ßoK¥xÇ kPrr SnJPr K\’JmMP~r TKlPj ßvw ßkPrTKa bMPT ßhj uJKgx oJKuñJÇ KâPˆJlJr FoklMPT xJ\WPr KlKrP~ 100 rJPjA èKaP~ ßhj K\’JmMP~r AKjÄxÇ Fr @PV aPx ßyPr mqJa TrPf ßjPo ÊÀaJ nJPuJnJPmA TPrKZu vsLuïJÇ CPÆJijL \MKaPf ksgo Z~ SnJPrA 53 rJj ßpJV TPrKZPuj IKnKwÜ KhuvJj oMjJSP~rJ S KfuTJrPfú KhuvJjÇ KT∂á x¬o SnJPr hMnJt Vqmvf rJj@CPar lJÅPh kPz xJ\WPr ßlPrj oMjJSP~rJÇ fJr @PV FA cJjyJKf mqJaxoqJj TPrKZPuj 17 rJjÇ Frkr rJPjr VKf KTZMaJ TPo @Px vsLuïJrÇ Kfj SnJr kPr CAPTPar ßkZPj TqJY KhP~ KlPr pJj KhuvJjSÇ 12fo SnJPr ^MKÅ T KjP~ hMKa rJj KjPf KVP~ @mJrS rJj@CPar KvTJr yj \~JmitPjÇ F kKrK˙KfPf y~PfJ KTZMaJ vïJ nr TPrKZu uïJj KvKmPrÇ KT∂á YfMgt CAPTPa 94 rJPjr ß^JPzJ FT \MKa VPz vsLuPT vÜ Im˙JPj KjP~ pJj TMoJr xJñJTJrJ S \Lmj ßoK¥xÇ FA rJj fJrJ TPrj oJ© 8.1 SnJPrÇ oJ© 26 mPu 44 rJPjr ß^JPzJ FT AKjÄx ßUPu ßvw SnJPr @Ca yj xJñJTJrJÇ 30 mPu 43 rJj TPr ßvw kpt∂ IkrJK\f KZPuj ßoK¥xÇ ßvw mPu FTKa Z~ ßoPr uj ßÛJr ßmJPct 182 rJj \oJ TPrj KgxJrJ ßkrJrJÇ

mJÄuJPhPvr ßaKjPx ßTî ßTJat yPò

߸Jatx KrPkJatJr : UMm KvVKVrA ßaKjx ßUPuJ~JzPhr \jq xMUmr KhPò mJÄuJPhv ßaKjx ßlcJPrvjÇ KmPvõr ßxrJ ßaKjx fJrTJ IqJK¥ oJPr, \PTJKnY, jJhJu, ßlPhrJr, ßxPrjJ CAKu~Jo S IqJ\JPrïJxy IPjT fJrTJA ßTî ßTJPat ßUPu KjP\Phr ‰fKr TPrPZjÇ ßxA ßTî ßTJat FmJr ‰fKr yPf pJPò mJÄuJPhPvÇ ßcKnx TJPk ßUuPf KVP~ Iou rJ~ @r ßnJuJ rJ~Phr ßyÅJYa ßUPf yPm jJÇ mJÄuJPhv ßaKjx ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT S \JfL~ âLzJ kKrwPhr kKrYJuT (kKrT·jJ S Cjú~j) @mhMr ryoJj Vf 17 ßxP¡’r FT @uJkYJKrfJ~ F fgq \JjJjÇ KfKj mPuj, Vf K©v kÅ~K©v mZPr @oJPhr ßaKjx @∂\tJKfT kptJP~ FèPf kJPrKj ÊiM oJ© ßTî ßTJPatr InJPmÇ @oJPhr ßaKjx ßUPuJ~JzrJ dJTJ~ yJct ßTJPat ßUPu Inq˜Ç KT∂á ßcKnx TJPkr oPfJ mz @xPr ßTî ßTJPat ßUuPf KVP~ ßyÅJYa ßUPf y~ fJPhrÇ @mhMr ryoJj @PrJ mPuj, ßlcJPrvPjr hJK~fô kJmJr kr ßgPT @Ko ßTî ßTJPatr @nJmaJA ßmKv IjMnm TrKZÇ @VJoL TP~T oJPxr oPiq FKar

xoJiJj TrPmJÇ KfKj mPuj, ßTî ßTJat UMm FTaJ mq~mÉu j~, uJU kÅKYPvT aJTJ UrY yPm ßTî ßTJat ‰fKrPfÇ @∂\tJKfT kKro§Pu kJrlot TrPf yPu ßTî ßTJat ImvqA k´P~J\jÇ @Ko xJiJre xŒJhT gJTJ Im˙J~ rojJ~ ßTî ßTJat ‰fKr TPr ßrPU ßpPf YJAÇ @uJkYJKrfJ~ ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT mPuj, xm xo~A ßUPuJ~Jz ‰fKr TrPf \MKj~rPhr KjP~ hLWtPo~JhL k´Kvãe FmÄ KxKj~rPhr ßhKv-KmPhKv ßTJPYr IiLPj k´Kvãe KhP~ gJPT ßaKjx ßlcJPrvjÇ FKa ßTJPjJ jfáj WaJjJ j~Ç IjN±t-18 V´ΔPkr 6 \j ßUPuJ~Jz mftoJPj @AKaFl ßrKaÄ rP~PZÇ IjN±t-14 hPurS ßmv TP~T\j ßUPuJ~Jz ßrKaÄk´J¬Ç @mhMr ryoJj mPuj, pPfJ k´KvãeA ßh~J ßyJT, ßTî ßTJat jJ gJTPu @∂\tJKfT kptJP~ IÄvV´ye ßTJPjJ TJP\ @xPm jJÇ KfKj @PrJ mPuj, xŒ´Kf ACFx SPkPj IÄv ßj~J KmPvõr ßxrJ ßaKjx fJrTJrJS ßTî ßTJPat ßUPu KjP\Phr ‰fKr TPrPZjÇ @∂\tJKfT ßTJPjJ aájtJPoP≤ nJPuJ TrPf yPu ImvqA mJÄuJPhPv ßaKjPxr \jq ßTî ßTJat ‰fKr \ÀKrÇ

\JfL~ oKyuJ xMkJr KuV ÊÀ 26 ßxP¡’r ߸Jatx KrPkJatJr : v´LuïJr TJPZ 2-1 ßVJPu ßyPr KÆfL~ xJl oKyuJ láamu YqJKŒ~jKvPkr V´Δk kmt ßgPT KmhJ~ KjP~ ßhPv KlPrPZj mJÄuJPhKv ßoP~rJÇ k´fqJvJ KZu FmJr ßxUJPj nJPuJ KTZá TrJrÇ KT∂á ßyPrPZ nJPVqr TJPZÇ KmPhv ßgPT FPx ßjPo kPzPZ mJÄuJPhPvr k´oLuJ láamuJrrJÇ TJre mPx gJTJr xMPpJV kJPòj jJ fíÌJ, lJryJjJ, xMAjMrJÇ mftoJj YqJKŒ~j mJÄuJPhv @jxJr S KnKcKk FmÄ bJTárVÅJSP~r oqJY KhP~ 26 ßxP¡’r dJTJ~ ÊÀ yP~ pJPò \JfL~ oKyuJ xMkJr KuVÇ mJZJAkmt akPT @xJ 7Ka hPur xPñ oNukPmt xrJxKr ßpJV KhP~PZ @jxJrÇ hu 8Ka hM'V´ΔPk nJV yP~ ßUuPmÇ T V´ΔPkr Ijq hMKa hu pPvJr S rJñJoJKaÇ @r U V´ΔPk mftoJj rJjJxt@k jJrJ~eVP†r xPñ rP~PZ xJfãLrJ, jrKxÄhL S aJñJAuÇ hMV´ΔPkr YqJKŒ~j S rJjJxt@k hu @zJ@Kz k≠KfPf 1 IPÖJmr oMPUJoMKU yPm ßxKolAjJPuÇ 3 IPÖJmr yPm lJAjJuÇ mJZJAkPmt 36Ka ß\uJ hu xJf V´ΔPk nJV yP~ ßUPuÇ Imvq ßvw oMyNPft KfjKa hu jJo k´fqJyJr TrPuS hu xÄUqJ Vf @xPrr ßYP~ ßmPzPZ 11KaÇ \JfL~ oKyuJ xMkJr KuV @P~J\Pj KllJ 33 yJ\Jr cuJr KhP~PZ mJláPlr oKyuJ TKoKaPTÇ

ßkZPj @mJr ßk´KxPc≤ oJKyªs rJ\JkJPãr rJ\jLKfS ßhUPf kJPòj ßTC ßTCÇ fPm WajJ pJA ßyJT, xJr TgJ FA ßpFA Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJk KjP~ FUj kpt∂ FPTmJPr KjsJe IjMnNKfr \jì KhP~PZÇ Foj j~ ßp, @PVr KfjKa Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJk kOKgmLPT UMm oJKfP~ fáuPf ßkPrKZu; ßpaJ S~JjPc KmvõTJk TPr gJPTÇ fJrkrS FKa CkoyJPhPv k´go Ka-ßaJP~K≤ KmvõTJk, v´LuÄTJr k´go mz FTT APn≤; Fxm KmPmYjJ~ k´fqJvJ ßfJ KZuAÇ v´LuÄTJj KâPTa ßmJPctrA jJo muPf xÄTáKYf FT TotYJrL muKZPuj, fJPhrS k´fqJvJ KZu; KmPvw TPr mJÄuJPhPvr TJrPe fJPhr UMm k´fqJvJ ‰fKr yP~KZu, È2011 xJPur S~JjPc KmvõTJPk @kjJPhr mJÄuJPhv CPÆJijL IjMÔJj TPrPZÇ SaJA FUj kpt∂ ßmˆÇ @orJ ßnPmKZuJo, Fr TJZJTJKZ KTZá FTaJ yPmÇ' pJT, FA FTaJ \J~VJ~ I∂f mJÄuJPhv ÈßxrJ' FaJ v´LuÄTJPfS xmJAPT ßoPj KjPf yPòÇ ßxA ßv´ÔPfôr KTKûf yPuS oJPb ßhUJr IPkãJ~ FUj KmvõÇ

߸Jatx KrPkJatJr : mJÄuJPhv hu 18 ßxP¡’r ZMKa TJKaP~PZÇ kMPrJ Khj ÊP~ mPx TJaJPuS KmTJPu ßyJPaPur K\Po YPuPZ mqJ~JPor kmtÇ @r ßx TJrPeA mJÄuJPhv ßgPT @Vf xJÄmJKhTrJ oMvKlTPhr mftoJj @mJx˙u oJyJCAKu KrY ßyJPaPu ßUJÅ\-Umr KjPf rS~JjJ y~Ç ˝JnJKmT Kj~PoA hPur TJCPT jJ TJCPT KoKc~J xJoPj @xPf y~Ç @\ FPuj oJvrJKl Kmj oMf\t JÇ TqJK¥ vyr ßgPTA FTaM hNPrA ImK˙f oJyJCAKu KrY ßyJPauÇ ßyJPaPur ßkZPjr KhTaJ~ KmvJu FT ßuTÇ oPjJro kKrPmPv mPx oJvrJKlr xPñ TgJ y~ hu @r Ka20 KmvõTJPkr ks˜KM f KjP~Ç ÊÀPfA oJvrJKlPT muPf y~ ks˜KM f KjP~Ç mPuj,È@xPu @oJPhr ks˜KM faJ KllKaKllKa yP~PZÇ fPm xKfq TgJ muPf ks˜KM f FPTmJPr UJrJkS jJÇ @oJPhr pfaMTM ßj~Jr hrTJr KZu @orJ KjP~KZÇ @oJPhr yJPf @PrJ hMAaJ Khj @PZ IjMvLuPjr \jqÇ @orJ ßYÓJ Trm @PrJ pf nJPuJ TrJ pJ~Ç" mJÄuJPhv ßfJ IPjT Khj yu Ka20 ßUuPZÇ mftoJj huKar xPñ @PVr huèPuJr KTnJPm fMujJ TrPmj? oJvrJKl FTaM ßnPm KjP~ mPuj, ÍKa20 ÊÀ TrJr

@orJ FUj KTZMaJ mqJPu¿c Kao : oJvrJKl

kr ßgPT @oJPhr hPu ßmKvr nJV fJrJA @PZÇ @orJ TJPZ oPj y~ ßmKv KTZM oqJY ßUuPf ßkPrKZÇ F \jq KTZMaJ kKrmftj FPxPZÇ jfMj FPx KfjaJ KxKrP\ K\~J ßmv nJPuJ ßUPuPZÇ @PVr ßgPT @orJ FUj KTZMaJ mqJPu¿c KaoÇ" Ka20 \jq KT FaJ ßxrJ hu muPmj? oJvrJKl, ÍjJ @xPu hPur mJAPr pJrJ @PZ fJrJ ßUuJr xMPpJV kJ~KjÇ ßxPãP© FaJ ßxrJ hu muPf kJPrjÇ' @kKj ßfJ mPuPZj KjCK\uqJP¥r IPjT KâPTaJr FTJKiT aMjJt PoP≤ ßUPu mPu fJPhr IKnùfJ ßmKvÇ mJÄuJPhvS j~ oJPx IPjT ßmKv Ka20 ßUPuPZÇ o∂mq TÀjÇ oJvrJKl mPuj, Í@orJ KfjaJ KxKr\ ßUPuKZÇ @oJPhr pf ks˜Ká f FA ßUuJr SkrA Kjnrs TrPZÇ fJZJzJ KjCK\uqJ¥ @r kJKT˜JPjr ßmKvr nJV KâPTaJrA Ka20 ßUPu Inq˜Ç kJKT˜Jj hPu pJrJ Ka20 ßUuPf FPxPZ fJPhr ßTC KT∂á ßaˆ mJ SKc@A hPu KZu jJÇ @r KjCK\uqJP¥r KâPTaJrrJ xm xo~ ßUuPZÇ @oJPhr xJKTm ßUuPZ, fJKoo ßUuPZ, @orJS ßUPuKZÇ @xPu ßT ßTJgJ~ ßUPuPZ fJ FUj @r nJmJr xo~ jJAÇ FUj oJPb kJrlot TrJr xo~Ç

YqJKŒ~jx KuV

mJxtJr aJPVtr KvPrJkJ YqJKŒ~j KyPxPm oJPb jJoJr FTaJ xMU @PZ, @mJr \ôJuJS @PZÇ k´fqJvJr kJrhaJ gJPT CÅYáPfÇ optJhJ iPr rJUJr YJPk ßnPX kzJr n~S gJPTÇ ßYuKx ßTJY rmJPftJ Kc oJP•S fJA KvPrJkJ iPr rJUJr Kovj ÊÀr @PV ßTRfNyuLPhr TJPZ mJftJ ßkÅRPZ KhPuj ßp, ACPrJPkr rJ\Jr @xj iPr rJUJaJ UMm TKbjÇ YqJKŒ~jx KuPVr V´Δk kmt VfTJu ÊÀ yPuS mftoJj YqJKŒ~j ßYuKx oJPb jJoPZ @\Ç KjP\Phr oJPb fJPhr k´Kfkã hMmJPrr YqJKŒ~j \MPn≤JxÇ xNYjJPfA k´mu k´KfkãÇ fPm k´KfkãPT n~ ßkP~ j~, ßYuKxr AfJKu~Jj ßTJY TgJaJ mPuPZj AKfyJPxr KvãJ KjP~AÇ ACPrJKk~Jj TîJm láamPur ßvsÔPfôr aájtJPo≤ YqJKŒ~jx KuV jJo iJrPer kr ßTJPjJ huA FUPjJ aJjJ hMmJr KvPrJkJ K\fPf kJPrKjÇ ßZJ¢ FA fPgqA ßmJ^J pJ~, ACPrJk-ßvsÔPfôr oMTáa iPr rJUJ TfaJ TKbj! ßYuKxr xPñ TÅJaJ KmZJjJ ßxA kPg @\ ÊÀ TrPZ mJPxtPuJjJ, oqJjPYˆJr ACjJAPac FmÄ mJ~Jjt KoCKjUSÇ xmtPvw YJr @xPrr hMmJPrr KvPrJkJ\~L mJPxtPuJjJ mrJmrA ßlmJKraÇ ßlmJKra FmJrSÇ Kovj ÊÀr @PV @Pªsx AKjP~˜J \JKjP~ KhPuj, uãq fÅJPhr KvPrJkJÇ Vf ßoRxMPoS hMr∂ VKfPfA KvPrJkJr KhPT ZMaKZu mJxtJÇ KT∂á fJPhr ßxKolJAjJPu gJKoP~ KhP~ YoT ßhUJ~ ßYuKxÇ ßoKxßrJjJuPhJPT yJKrP~ ACPrJk-ßxrJr kMrÛJr ß\fJ AKjP~˜J muPZj, È@r KTZM jJ yPuS SA yJr ßgPT @orJ KvãJ KjPf kJKrÇ' ßoKx-\JKn-AKjP~˜JPhr mJPxtPuJjJ oJPb TL TrPf kJPr, xmJrA \JjJÇ fJr Skr AKjP~˜Jr oPfJ láamuJr pKh IfLf ßgPT KvãJ ßjS~Jr TgJ mPuj, k´KfkãrJ xfTtxÄPTf kJ~Ç ¸JftJT oPÛJ KT xKfqA n~ kJPò? FA Àv TîJmKaA @\ mJPxtPuJjJr oMPUJoMKUÇ ßxaJS @mJr mJxtJr xMrKãf hMVt jMq TqJPŒÇ ßpUJPj YqJKŒ~jx KuPVr xmtPvw 16 oqJPY IkrJK\f mJxtJÇ K\PfPZ 13KaPfAÇ CPfiJ KkPb YqJKŒ~jx KuPVr xmtPvw 16Ka IqJSP~ oqJPYr 13KaPfA ßyPrPZ ¸JftJT oPÛJÇ ß¸Pj FPx ߸Pjr hPur KmkPã yJr fJPhr YJr oqJPYAÇ FA kKrxÄUqJPjr KmYJPr ¸JftJT oPÛJr @\ \~ KjP~ ßlrJaJ Ix÷m oPj y~Ç fJ ZJzJ mJPxtPuJjJ @PZ hMhtJ∂ lPotÇ lPotr fáPñ KuSPju ßoKxSÇ mJPxtPuJjJr yP~ jfáj ßoRxMPo Z~ oqJPY TPrPZj 8 ßVJuÇ ¸JftJTPT xfTt hOKÓ rJUPf yPm mJPxtPuJjJr cJV@CPar KhPTSÇ ßkk VJKhtSuJr C•rxNKr KyPxPm KaPaJ KnuJPjJnJr KuV IKnPwT yP~PZ hJÀenJPmÇ \~ YJr oqJPYAÇ iLPr iLPr mJxtJr ßcsKxÄÀPo TftOfô k´KfÔJ TrPf YuJ KnuJPjJnJ @\ YqJKŒ~jx KuV IKnPwPTS KjÁ~A \~ YJAPmjÇ oqJjPYˆJr ACjJAPac jJoPZ Vf ßoRxMPor mqgtfJr hJ~ ßoaJPjJr ke TPrÇ Vf ßoRxMPo V´Δk kmt ßgPTA KmhJ~ ßjS~J ACjJAPac pJ©J ÊÀ TrPZ KjP\Phr oJPb VqJuJfJxJrJAP~r KmkPã oqJY KhP~Ç ACPrJk-ßvsÔPfôr aájtJPoP≤ ßrTct 18 mJPrr oPfJ ßUuPf jJoJr kPg ACjJAPaPcr ßk´reJ yPf kJPr fJPhr k´KfkãAÇ fárPÛr huKa xJfKa IqJSP~ oqJPYr FTKaPfS ßTJPjJ AÄKuv k´KfkãPT yJrJPf kJPrKjÇ Vf ßoRxMPo UMm TJPZ KVP~S KvPrJkJ yJfZJzJ TrJr hM”U nMuPf kJPrKj mJ~Jjt KoCKjUÇ KjP\Phr oJPb ßYuKxr TJPZ yJPrr ãf mMPT KjP~A ÊÀ TrPf yPò jfáj KovjÇ WPrr oJPb fJPhr k´Kfkã nqJPuK¿~JÇ pJrJ \JotJKjPf KVP~ 13 oqJY ßUPu K\PfPZ oJ© hMKaPfÇ KjP\Phr oJPb vJUfJr ßhJPj“PÛr xJoPj YqJKŒ~jx KuPV IKnPwPTr IPkãJ~ ßcKjv YqJKŒ~j jctP\uqJ¥Ç


kMeqnëKo KxPua

Janomot o 21-27 September, 2012 o Page 54

oyJjmL (xJ.) ßT ImoJjjJ TrJr k´KfmJPh KxPuPa KoKZu xoJPmv

oJKTtj YuKóP© yprf oMyJÿh (xJ.)ßT mqñ TrJr k´KfmJPh KxPuPa IJ†MoJPj IJu-AxuJy, fJuJKoP~ AxuJKo~J S \Ko~Pfr KmPãJn KoKZu

KxPua k´KfKjKi: oJjmfJr oMKÜr hNf oyJjmL (xJ”) ßT mqñ TPr pMÜrJPÓs ÈhqJ APjJPx¿ Im oMxKuo' YuKó© KjotJPer k´KfmJPh KxPuPa KoKZu xoJPmv TPrPZ KmKnjú AxuJKo xÄVbjÇ Vf 14 ßxP¡’r \MÿJr jJoJP\r kr FPTr kr FPTTKa KoKZu ßmr y~ jVrLPfÇ Fxm TotxKN Y ßgPT mÜJrJ IKmuP’ FA jqJÑJr\jT KxPjoJ KjKw≠ ßWJweJ S xÄKväÓPhr Kmvõ oMxuoJjPhr KjTa Kj”vft ãoJ k´JgtjJr hJmL \JjJjÇ KxPua ß\uJ S oyJjVr ßUuJlf o\Kux @P~JK\f KmPãJn KoKZu ßvPw ßTJatkP~P≤ IjMKÔf xoJPmPv mÜmq rJPUj, Iiqã @mhMu yJjúJj, ßT Fo @mhMuJä y @u oJoMj, @mhMu yJjúJj fJkJhJr, oJSuJjJ @A~Mm @uL, oJSuJjJ FjJoMu yJxJj ZJKmr, \MjJP~h @yohÇ jVrLr mªr mJ\Jr ßgPT jVrLPf KoKZu ßmr \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJoÇ KoKZu ßvPw oJSuJjJ yJKl\ ojZáÀu yJxJPjr xnJkKfPfô S Kk´K¿kJu oJSuJjJ oJyoMhuM yJxJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv mÜmq rJPUj, oJSuJjJ yJKl\ UKuuMr ryoJj, yJKl\ @»Mr ryoJj KxK¨TL, oJSuJjJ @»Mu oJKuT ßYRiMrL, oJSuJjJ @uL jNr, oJSuJjJ vKlCu @uo, oJSuJjJ lJÀT @yoh, oJSuJjJ UJAÀöJoJj, oJSuJjJ @mM mTr KxK¨T xrTJr, yJKl\Mr ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ yJxJj @yoh, Fo ßmuJu @yoh

ßYRiMrL S vJKyh yJKfoLÇ @†MoJPj @u-AxuJy S mJÄuJPhv fJuJoLPp AxuJoL~ FmÄ AxuJoL @PªJuj mJÄuJPhv KxPua ß\uJ S oyJjVr vJUJ jVrLPf kOgT KmPãJn KoKZu-xoJPmv TPrÇ Vf 16 ßxP¡’r jVrLPf KmPãJn KoKZu xoJPmv TPr \JPo~J oJhJjL~J AxuJKo~J TJK\r mJ\Jr oJhsJxJr KvãJgtLrJÇ jVrLr ßTJat kP~P≤ @P~JK\f xoJPmPv k´iJj IKfKg KZPuj ßUuJlf o\KuPvr @oLr S oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ yJKmmMr ryoJjÇ xoJPmv ßvPw FTKa KmPãJn KoKZu ßmr TrJ y~Ç KoKZuKa jVrLr k´iJj k´iJj xzT k´hKãe TPrÇ oJjmfJr oMKÜr hNf Kmvõ jmL (xJ.) Fr ImoJjjJr k´KfmJPh KxPua ß\uJ S oyJjVr ZJ© \Ko~f jVrLPf KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrÇ KxPua ß\uJ ZJ© \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ ßoJ” xJAlár ryoJPjr xnJkKfPfô, ßxPâaJrL ßoJyJÿh uM“lár ryoJj S oyJjVr ZJ© \Ko~Pfr xhxq xKYm Fo KmuJu @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv k´iJj IKfKg KZPuj Iiqã oJSuJjJ yJKl\ @»Mr ryoJj KxK¨TLÇ mÜmq rJPUj oJSuJjJ ßoJ. j\Àu AxuJo, Kk´K¿kJu oJyoMhuM yJxJj, oJSuJjJ ‰f~mMr ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ @uL jNr, oJSuJjJ yJxJj @yoh, @mM mTr KxK¨T xrTJr, oJSuJjJ TKmr @yoh, oJSuJjJ FoJh CK¨j xJKuo, yJKl\ xJKær @yoh rJK\, yJKl\

\JoJu @yoh, yJKl\ @»Mu TKro KhuhJrÇ jVrLr rJ\Jr VKu xoJ\ TuqJe xÄW Fr k´KfmJPh KmPãJn KoKZu S xnJ TPrÇ xÄWÈr xnJkKf oJKuT ßyJPxj AöJAÈr xnJkKfPfô S o†MÀu AxuJo ßYRiMrLr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj @mMu mJvJr mUf, ‰x~h xJvZáu AxuJo, ‰x~h oMK\mMr ryoJj, ‰x~h @PjJ~JÀZ ZJhJf, ßmuJP~f ßyJPxj TJTj, TJ\L oTxMh, xMPyu mUf, FAY ßT Kk´¿, vJKTu UJj, rJP\u UJj, rJPZu UJj Coj, ‰x~h TJorJj, ßoJyJÿh @Krl, \Kyr @yoh l~Zu, xJP~o @yoh, lJyJh @yoh, jJKmu @yoh, rJKTj @yoh, jJKmu @yoh, rJPyu @yohÇ mJÄuJPhv @j\MoJPj @u-AxuJy \KTV† vJUJr TJCK¿Pu yprf oMyJÿh (xJ.)PT mqJñ TPr YuKó© KjotJPer fLms k´KfmJh S KjªJ \JjJPjJ y~Ç ˙JjL~ TKoCKjKa Px≤JPr AZJoKf @Kuo oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ oJÊT @yoPhr xnJkKfPfô S oJSuJjJ l~\Mr ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf TJCK¿Pu k´iJj IKfKg KZPuj \KTV† CkP\uJ lJK\u KxKj~r oJhsJxJr Iiqã oJSuJjJ jMÀu AxuJoÇ mÜmq rJPUj KxPua ß\uJ @u AxuJy'r xnJkKf oJSuJjJ @mM \Jlr ßoJ” ßjJoJj, oJSuJjJ Ê~JAmMr ryoJj, oJSuJjJ ßvyJm CK¨j, oJSuJjJ @»Mr rCl, PoJ˜JT @yoh ßYRiMrL, oJSuJjJ oJÊT @yoh, oMKyCK¨j, fJ\CK¨j S j\Àu AxuJoÇ \VjúJgkMr

KxPua xLoJ∂ KhP~ nJrPf IQmi IjMk´PmvTJrL 32 mJÄuJPhvLPT ßlrf KhP~PZ KmFxFl

KxPua k´KfKjKi : KxPuPar xLoJ∂ KhP~ nJrPf IQminJPm IjMkP´ mvTJrL 32 mJÄuJPhvLPT Plrf KhP~PZ KmFxFlÇ xŒsKf fJoJKmu AKoPV´vj lJÅKz KhP~ fJPhr ßlrf ßh~J y~Ç nJrPfr ßoWJu~ KvuÄ PxÖPrr cJCKT KmFxFl lJÅKz ßgPT fJPhrPT fJoJKmu AKoPV´vj lJÅKz kMKuPvr TJPZ y˜J∂r TPrÇ ßhPv ßlrf @xJ ßuJT\jPT ˙JjL~ \jk´KfKjKi S fJPhr IKnnJmTPhr K\ÿJ~ ßh~J y~Ç TJjJAWJa FuJTJ~ mJÄuJPhPvr cMjJ S nJrPfr rJfJ ZzJ kJgr ßTJ~JrLPf TJP\ pJS~Jr xo~ Vf 15 ßxP¡’r KmFxFl fJPhr @aT TPrKZuÇ KmFxFl pJPhr ßlrf KhP~PZÇ

KxPua ß\uJ~ AKu~Jx S jVPr Fo F yTPT @ymJ~T TPr 18 hPur xojõ~ TKoKa Vbj

mJÄuJPhv pMmQo©L KxPua ß\uJr KÆfL~ ß\uJ xPÿuPj k´iJj IKfKgr mÜmq rJUPZj mJÄuJPhv S~JTtJx kJKatr ßTªsL~ TKoKar xnJkKf S KvãJ oπeJu~ xŒKTtf xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xnJkKf rJPvh UJj ßojj FoKk

KxPuPa ßTªsL~ ßjfJPhr xJoPj pMmhPur mKitf xnJ~ yJouJ~ ß\uJ xnJkKfxy @yf 20 KxPua k´KfKjKi: KxPuPa ßTªsL~ ßjfímOPªr xJoPj pMmhPur mKitf xnJ~ yJouJ YJKuP~PZ kh k´fqJvL ZJ©hPur xJPmT ßjfJTotLrJÇ yJouJ~ ß\uJ xnJkKf @»Mu oJjúJjxy TokPã 20 \j @yf yP~PZÇ Vf 17 ßxP¡’r hMkMPr KmFjKk ßjfJ @Krláu yPTr TáoJrkJzJ˙ mJxJr kJvõtmftL ˙JPj @P~JK\f mKitf xnJ~ FA yJouJr WajJ WPaÇ yJouJr kr ßTªsL~ 10 xhPxqr k´KfKjKi huPT KjP~ ßoKªmJV˙ FTKa IKn\Jf ßyJPaPu mKitf xnJ y~Ç krmftLPf xÄVbPjr ßjfJTotLPhr k´yrJ~ SA ßyJPaPuA mKitf xnJ IjMKÔf y~Ç yJouJr WajJ~ KmK˛f S ãá… ßTªsL~ ßjfJrJ F WajJ fhP∂ TKoKa Vbj S IKnpMÜPhr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J V´yPer @võJx KhP~PZjÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßhvmqJkL xJÄVbKjT TotxNKYr IÄv KyPxPm ßTªsL~ pMmhPur 10 xhPxqr FTKa Kao KxPua @PxjÇ fJPhr CkK˙KfPf cJTJ y~ pMmhPur mKitf xnJÇ Vf 17 ßxP¡’r hMkMPr KmFjKk ßjfJ @Krláu yPTr TáoJrkJzJ˙ mJxJr kJvõtmftL ˙JPj ß\uJr k´PfqTKa CkP\uJ S ßkRr TKoKa ßgPT 5 \j TPr pMmhPur k´KfKjKiS CkK˙f KZPujÇ xnJ ÊÀ k´JÑJPu ZJ©hPur xJPmT ßjfJTotLrJ ßoJarxJAPTu ßpJPV xnJ˙Pu CkK˙f yjÇ fJrJ

CkP\uJ @†MoJPj @u-AxuJy'r CPhqJPV Vf 18 ßxP¡’r hMkPM r \VjúJgkMr ßkRrvyPr KmPãJn KoKZu S k´KfmJh xnJ IjMKÔf y~Ç CkP\uJ \JPo oxK\h k´Jñj ßgPT KmPãJn KoKZuKa Pmr yP~ vyPrr èÀfôkjN t xzT k´hKãj ˙JjL~ ßkRr kP~P≤ FPx ßvw y~Ç kPr CkP\uJ @†MoJPj @u-AxuJyr xnJkKf oJSuJjJ @\ou ßyJPxj \oLr xnJkKfPfô k´KfmJh xnJ IjMKÔf y~Ç FPf mÜmq rJPUj ATzZA KxKj~r oJhsJxJr Iiqã oJSuJjJ ZKor CK¨j, yKu~JrkJzJ oJhsJxJr Iiqã oBjMu AxuJo kJrPn\, oJSuJjJ vKlT CK¨j, oKl\ CK¨j S jMr CK¨jÇ FKhPT, hKãe xMroJr ßoJVuJmJ\Jr KxrJfájmú L (xJ) m˜mJ~j TKoKa CPhqJPV KmPãJn KoKZu S xoJPmv IjMKÔf y~Ç oJSuJjJ TJoÀu AxuJPor xnJkKfPfô \JyJñLr @uo uTáZ Fr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj xJPmT ßY~JroqJj @fJCr ryoJj aájM Ko~J, ßoJVuJmJ\Jr ACKk ßY~JroqJj oJyoMhuM yT xMPyu, xJPmT ßY~JroqJj YájM Ko~J, ßoJ” mJmMu Ko~J, oM˜JT @yoh, o~jMu AxuJo o†M, ACKk xhxq ßoJ” xJAláu AxuJo, Kj\Jo C¨Lj, @uL @yoh rJ\M, @»Mx ZJuJo, oJSuJjJ @mM ForJj, oJSuJjJ @\Lr C¨Lj, @»Mu TKro, jMÀu @oLj, rJ~yJj C¨Lj, oJSuJjJ lP~\ @yoh, xJP~h @yoh, lUÀu AxuJo, @jZJr @uL, rKlT Ko~J, lUÀ¨Lj k´oUM Ç

\JjPf YJj ßTj fJPhrPT mKitf xnJ~ hJS~Jf TrJ yu jJÇ FT kptJP~ xnJ˙Pu IfKTtPf yJouJ YJuJ~ fJrJÇ Fxo~ ßY~Jr ZázJZáKz ZJzJS iJrJPuJ IP˘r mqmyJr TrPu ˙JjL~ pMmhPur ßjfímOª kJuJPf ÊÀ TPrj @®rãJPgtÇ Fxo~ ZáKrr @WJPf @yf yj ß\uJ pMmhPur xnJkKf S ßTªsL~ ßjfJ @»Mu oJjúJjxy TokPã 20 \jÇ @yf IjqJjqrJ yPòj pMmhu ßjfJ \oPvh, hJrJh @yoh, oJoMjMr ryoJj oJoMj, uJP~Z @yoh, Kj\Jo CK¨j \J~JVLrhJr, hMuJu @yoh, @uL @yoh KyrJÇ P\uJ pMmhu xnJkKf @»Mu oJjúJj mPuj, ßTªsL~ ßjfJPhr CkK˙KfPf mKitf xnJ~ pJrJ yJouJ YJKuP~PZ fJrJ @oJPhr kKrKYfÇ F irPjr \Wjq WajJr mqJkJPr fh∂ TKoKa Vbj TPr hJ~LPhr KmÀP≠ mqm˙J V´yPer CPhqJV ßj~J yP~PZÇ ß\uJ pMmhPur xJiJre xŒJhT S ßTªsL~ ßjfJ oJoMjMr rvLh oJoMj IKnPpJV TPrj, xJPmT ZJ©hu ßjfJ jK\mMr ryoJj jK\m, TJoÀu yJxJj vJyLj S pMmhu ßjfJ uM“lár ryoJPjr ßjfíPfô 30/40 \Pjr I˘iJrL pMmT F yJouJ YJuJ~Ç FPf pMmhPur k´J~ 20 \j ßjfJTotL èÀfr @yf y~Ç fPm oyJjVr KmFjKk ßjfJ S ZJ©hPur xJPmT xy xnJkKf TJoÀu yJxJj vJyLj Foj IKnPpJV

I˝LTJr TPr mPuj, xJPmT ZJ©PjfJPhr mKitf xnJ~ @oπe jJ ßh~J~ ãá… ßjfJTotLrJ F yJouJ YJKuP~PZ mPu ÊPjKZÇ KfKj IKnPpJV TPrj hLWt FT pMV iPr ß\uJ oyJjVr TKoKa @TPz iPr ßrPUPZj TKfk~ ßjfJÇ fíeoNu ßjfJTotLPhr hJmL CPkãJ TPr fJrJ jfáj TKoKa VbPj ßTJj CPhqJV jJ ßj~J~ hLWt Khj iPr ßãJn KmrJ\ TrPZÇ lPu KxPua pMmhPur xJÄVbKjT TJptâo ˙Kmr yP~ kPzPZÇ FKhPT, yJouJr WajJr kr ˙Jj kKrmftj TPr ß\uJ pMmhu mKitf xnJ TPr jVrLr ßoKªmJV˙ FTKa IKn\Jf ßyJPaPu IjMKÔf y~Ç ß\uJ xnJkKf @»Mu oJjúJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oJoMjMr rvLPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf mKitf xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj pMmhPur ßTªsL~ xy xnJkKf S KxPua KmnJVL~ KaPor k´iJj F.ßT.Fo.@A UKuuÇ KmPvw IKfKg KZPuj ßTªsL~ xy xJiJre xŒJhT \JTJKr~J o†Mr, ßTªsL~ ßjfJ TJK\ @KmhMu yJKTo @r\M, \JKTr ßyJPxj KxK¨KT, oyKvj ßoJuäJ, fJPrT \JoJu S xJKhTár ryoJj xJKhTÇ mKitf xnJ~ mÜmq rJPUj, pMmhu ßjfJ ATmJu mJyJr ßYRiMrL, lUÀu AxuJo mJhu, @uL @yoh yLrJ, @»Mu oJKuTxy k´PfqT CkP\uJ S ßkRr TKoKar xnJkKf S @øJ~TmOªÇ

KxPua ßk´xTîJPm mäJPˆr fgq k´TJv

6 oJPx ßhPv 10 yJ\JPrrS ßmvL jJrL KjptJKff yP~PZ

KxPua k´KfKjKi: mJÄuJPhPv jJrL KjptJfj Khj Khj mOK≠ kJPòÇ Vf 6 oJPx ßhPv 10 yJ\JPrrS ßmvL jJrL KjptJfPjr WajJ WPaÇ Vf 2009 xJu PgPT 2012 xJPur \Mj kpt∂ jJrL KjptJfPjr xÄUqJ @vÄTJ\jT nJPm mOK≠ PkP~PZÇ ÊiMoJ© YuKf mZr \Mj kpt∂ KmKnjú KjptJfPjr KvTJr yP~PZj Foj jJrLr xÄUqJ 10 yJ\Jr 29 \jÇ Vf mZr F xÄUqJ KZu 19 yJ\Jr 889 \j FmÄ 2010 xJPu KZu 16 yJ\Jr 353 \jÇ mJÄuJPhv KuVqJu FAc F¥ xJKntPxx asJˆ (mäqJˆ) KxPua ACKja kMKuPvr Pyc PTJ~JatJPrr Ph~J fPgqr mrJh KhP~ Fxm fgq k´hJj TPrjÇ KxPua Pk´xTîJPm @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj KxPua P\uJ @Aj\LKm xKoKfr xnJkKf S mäqJPˆr xnJkKf IqJcPnJPTa @mhMu UJKuT kMKuv Pyc PTJ~JatJPrr fPgqr mrJf KhP~ 2001 xJu PgPT 2012 xJPur \Mj kpt∂ mJÄuJPhPv jJrL KjptJfPjr KY© fMPu iPrjÇ CkK˙f KZPuj mäqJˆ KxPuPar PTJ-IKctPjar IqJcPnJPTa PoJ. ArlJjMöJoJj PYRiMrL, kKrYJujJ TKoKar xhxq IqJcPnJPTa KoPxx KhjJ A~JxKoj, IqJcPnJPTa KoPxx lJryJjJ A~JxKoj PYRiMrLÇ

KxPua k´KfKjKi: Vf 6 oJx @PV KjPUJÅ\ yS~J KmFjKk ßjfJ Fo AKu~Jx @uLPT @øJ~T TPr KxPuPa 18 huL~ GTq ß\JPar xojõ~ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ F KjP~ rJ\QjKfT oyPu jJjJ @PuJYjJ xoJPuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ Ikr KhPT KxPua oyJjVr KmFjKkr xnJkKf S ßTªsL~ KmFjKkr k´go xJÄVbKjT xŒJhT (KxPua KmnJV) Fo F yTPT @ymJ~T S \JoJ~Jf ßjfJ yJKl\ @»Mu yJA yJÀjPT xhxq xKYm TPr oyJjVr 18 hPur xojõ~ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ 71 xhxq KmKvÓ KxPua ß\uJ 18 huL~ GTq ß\JPar FA xojõ~ TKoKar KxKj~r pMVì @øJ~T TrJ yP~PZ KxPua ß\uJ KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf S xJPmT xÄxh xhxq KhuhJr ßyJPxj ßxKuoPT FmÄ xhxq xKYm TrJ yP~PZ P\uJ hKãe \JoJ~JPfr ßxPâaJrL oKfCr ryoJjPTÇ TKoKaPf KmFjKk ßgPT 11 \j pMVì @øJ~T S \JoJ~Jf ßgPT 5 \j FmÄ IjqJjq hu ßgPT 3 \j TPr pMVì @øJ~T I∂nNtÜ TrJ y~Ç xojõ~ TKoKa Vbj CkuPãq @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj, xJPmT xÄxh xhxq KhuhJr ßyJPxj ßxKuoÇ xnJ~ mÜmq rJPUj, ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT IqJcPnJPTa @»Mu VllJr, xyxnJkKf IqJcPnJPTa jMÀu yT, oBjMu yT ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh, pMVì xŒJhT oJymMmMr rm ßYRiMrL l~xu, ß\uJ hKãe \JoJ~JPfr @oLr oJSuJjJ yJKmmMr ryoJj, oyJjVr \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr yJKl\ @»Mu yJA yJÀj, ß\uJ C•Prr @oLr yJKl\ oJSuJjJ @PjJ~Jr ßyJPxj UJj, KxPua ß\uJ ßUuJlf o\KuPxr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @A~Mm @uL, xy xnJkKf Kk´K¿kJu ‰x~h oMKymMr ryoJj, ß\uJ AxuJoL GTqP\JPar xnJkKf j\Àu AxuJo KvThJr, AxuJoL GTqP\Ja ßjfJ cJ” yJKmmMr ryoJj, ß\uJ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @fJCr ryoJj, xy xnJkKf ßoJ” vJoxMK¨j,ß\uJ pMm \Ko~Pfr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ oMÜJr @yoh,

\JVkJr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT oTxMh ßyJPxj, mJÄuJPhv oMxKuo uLPVr ß\uJ xnJkKf IqJcPnJPTa ßoJ” xJPuy CK¨j rKlT, xJiJre xŒJhT ßoJ” @jZJr @uL S mJÄuJPhv ßumJr kJKatr ß\uJ xnJkJKf ßoJ” xMÀ\ @uLÇ xnJ~ mÜJrJ ßvU yJKxjJ xrTJPrr IfqJYJr KjpJtfj èo-UMPjr KmÀP≠ GTqm≠nJPm ÀPU hJÅzJPjJr @øJj \JKjP~ mPuj, xrTJr Ifq∂ kKrTK·fnJPm KxPuPar ßTJKa oJjMPwr Kk´~ ßjfJ KmFjKkr \JfL~ KjmJtyL TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT, KxPua ß\uJ xnJkKf Fo AKu~Jx @uLPT Ikyre TPr èo TPrPZÇ ßjfímOª xrTJrPT IjKf KmuP’ \jPjfJ Fo AKu~Jx @uLPT KlKrP~ ßhS~Jr @øJj \JjJj FmÄ Fo AKu~Jx @uLPT KlKrP~ jJ ßhS~J kpt∂ hNmJtr @PªJuj VPz ßfJuJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ

\KTVP† Kv~JPur TJoPz @yf 8

KxPua k´KfKjKi: KxPuPar \KTVP† Kv~JPur TJoPz 4Ka V´JPor I∂f 10 \j @yf yP~PZjÇ Vf 14 ßxP¡’r xºJ~ F WajJ WPaÇ @yfrJ yPòj, CkP\uJr UuJZzJ V´JPor PxJPyu @yoPhr PZPu PfJlJP~u @yoh (14), @»Mr rJöJPTr PZPu oJP\h @yoh (17), ZAh @uLr PZPu xoZM Ko~J (45), mJPh\oJ V´JPor oJKjT @yoPhr PZPu oJxMh @yoh (14), KcKV´ V´JPor ojúJj Ko~Jr PZPu @l\u @uL (15), oJhJrUJu V´JPor Érof @uLr PZPu TKuo CK¨j (16), oJhJr UJu V´JPor hLjhKrhs @yoh @uLr hMA PZPu PxJPyu @yoh (8) S ÀPmu @yoh (12)Ç fJPhrPT rJPfA KxPua SxoJjL yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ ˙JjL~rJ \JjJj, xºqJ~ FTKa Kv~JuPT V´Jo ßgPT Ijq V´JPo ßhRPz ßuJT\jPT TJozJPf gJPTÇ Kv~JPur TJoPz 4Ka V´JPor I∂f 10 \j @yf yP~PZjÇ


xJãJ“TJr oyJP\Ja xrTJPrr oKπPfôr k´˜Jm k´fqJUqJj TPr rJ\jLKfPf mÉu @PuJKYf S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj mPuPZj, k´iJjoπL mPuj FTaJ, y~ @PrTaJÇ KfKj mPuKZPuj, KmhMq“ xTJPu FT WμJ, KmTJPu FT WμJ ßuJcPvKcÄ yPmÇ KT∂á mJ˜Pm FA oMyNPft ßp ßk´Px mPx @KZ ßxUJPj kÅJY WμJ iPr KmhMq“ ßjAÇ hMjtLKfr KmÀP≠ xÄV´Jo TPr ãofJ~ @xJ @\PTr xrTJrPT FA oMyNPft TfèPuJ KmwP~ K\PrJ auJPrP¿ pJS~J CKYfÇ fJr Ijqfo yPuJ hMjtLKfÇ xrTJr IgtQjKfT uMakJa S hMjtLKfr k´Pvú IPjTaJA xÄPmhjvLuÇ xrTJPrr FA xyjvLufJ \jVe oJjPZ jJÇ \jVPer @PmV, IjMnNKf oPjJnJmPT FUjA iJre TrPf yPmÇ FUJPj yJuTJ ßo\JP\ TgJ muJr xMPpJV xrTJPrr ßjAÇ \jVePT @˙J~ KjPf yPu K\PrJ auJPrP¿ @xPf yPmÇ FT xJãJ“TJPr k´mLe rJ\jLKfKmh rJPvh UJj ßojj F TgJ mPujÇ ßfJlJP~u @yPoh FmÄ fJr oPfJ k´mLe hMA ßjfJ oKπfô V´ye jJ TrJ~ xrTJr ãKfV´˜ yP~PZ FojKa IPjPTA oPj TrPZjÇ F KmwP~ IKnù rJ\jLKfKmh rJPvh UJj ßojPjr o∂mq yPò, xrTJPrr ãKf yP~PZ FojKa KfKj oPj TPrj jJÇ TJre Vf xJPz Kfj mZr fJrJxy IPjT KxKj~r ßjfJ oKπxnJ~ jJ gJTJr krS xrTJPrr pUj ãKf y~Kj fUj FPf ãKf yS~Jr xMPpJV ßTJgJ~ mPu KfKj KjP\A k´vú rJPUjÇ rJPvh UJj ßojj mPuj, ßVu mZPrr 15 ßxP¡’r KfKj KYKb KhP~ k´iJjoπLPT \JKjP~KZPuj, fJr kJKat oKπxnJ~ mJ xrTJPr pJS~Jr mqJkJPr @V´yL j~Ç @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxqPhrS KfKj FTA KYKb ßhjÇ ßojj mPuj, k´iJjoπL \JjPfj KfKj oπL yPmj jJÇ fJr Kmw~ \JjJr krS ßTj fJPT ßcPT FA KmmsfTr kKrK˙Kf xOKÓ TrJ yPuJ! ßojj FUPjJ KmvõJx TPrj oKπfô YJTKr j~ ßp FT\jPT ßcPT muJ yPm fáKo ßpJVhJj TrÇ oKπfô rJ\jLKfr Kmw~Ç ßpUJPj ß\Ja xrTJr ãofJ~

JANOMOT p 21 - 27 September 2012

KmPvw xJãJ“TJPr rJPvh UJj ßojj

k´iJjoπL mPuj FTaJ y~ @PrTaJ ßxUJPj vKrT hPur ßjfJPhr KjP~ @uJk-@PuJYjJr oJiqPo Kx≠J∂ V´ye TrJ CKYf KZuÇ 14 hu S krmftLPf oyJP\Ja Vbj TPr ßp pJ©J ÊÀ yP~KZu ßxUJPj muJ yP~KZu KmFjKk-\JoJ~JPfr IkvJxPjr KmÀP≠ @PªJuj, xÄV´Jo S KjmtJYj FTxPñ yPmÇ ßxKa y~Kj ßTj?

xOKÓ TrPZÇ FUJPj ßxKa mPuS TrJ pJPò jJÇ wJPar C•Ju ZJ© @PªJuPjr xJoPjr TJfJPrr ßjfJ IKmnÜ ZJ© ACKj~j xnJkKf S cJTxM KnKk, xm VefJKπT @PªJuPjr @PuJKTf ßjfOfô IKnù kJutJPo≤JKr~Jj ßkJz UJS~J k´mLe mJo

yJKxjJr xPñ ßhUJ TPr muPmj, 14 huL~ ß\JPar ‰mbT cJTPfÇ ßxA ‰mbPT ßhPvr rJ\QjKfT kKrK˙Kfr YáuPYrJ KmPväwe TPr hMjtLKf S uMakJa k´Pvú xrTJrPT K\PrJ auJPrP¿ pJS~Jr k´˜Jm KfKj ßhPmjÇ yJxPf yJxPf ßojj mPuj, ßxA ‰mbPT oKπfô V´ye jJ TrJ~ fJPT

FA k´Pvúr \mJPm 14 hPur Ijqfo „kTJr rJPvh UJj ßojj mPuj, ßxA kg iPr xrTJr Vbj y~Kj mPu @\PT FA kKrK˙Kf hÅJKzP~PZÇ KfKj mPuj, @oJPhr ßhPv ß\Ja yPuS fJr rJ\QjKfT IjMvLuj uJuj yPò jJÇ fJA Fr xMluS kJS~J pJPò jJÇ nJrPf Kfj hvT iPr mJoP\Ja rP~PZÇ ßxUJPj ß\Ja ßpoj yPò, ßfoKj IjMvLuj S uJuj kKrYptJ KbTbJTnJPm YuPZÇ FPf ß\Ja ãofJ~ FPxS ßpoj xlu yPò ßfoKj KmPrJiLhPuS TJptTr nNKoTJ rJUJr jK\r

rJ\jLKfKmh rJPvh UJj ßojj fJr rJ\QjKfT \LmPjr IKnùfJr @PuJPT mPuPZj, FA oMyNPft xrTJPrr TJ\ yPuJ ß\JPar xm ßjfJPhr KjP~ @uJk@PuJYjJr oJiqPo jLKf KjitJre TPr IPjT KmwP~ TPbJr TJptTr khPãk ßjS~JÇ KfKj \JjJj, BPhr xo~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ßhUJ TPr ß\JPar ‰mbT cJTPf mPuKZPujÇ oKπPfôr k´˜Jm jJ TPr ßhS~Jr kr FUPjJ k´iJjoπL S oyJP\Ja ßj©L ßvU yJKxjJr xPñ ßhUJ y~KjÇ xyxJA KfKj ßvU

pKh fáuJPiJjJ TrJ y~ fmMS KfKj fJ yJKxoMPU ßoPj ßjPmjÇ KT∂á \jVPer k´fqJvJ kNre jJ TPr KmFjKk-\JoJ~Jf vKÜPT oJgJ fáPu hÅJzJmJr xMPpJV KhPf fJrJ kJPrj jJÇ KfKj mPuj, KmFjKk\JoJ~JPfr wzpPπr rJ\jLKf k´KfPrJPi \jVePT @˙J~ KjPf yPmÇ @˙J~ KjPf yPu IxJŒ´hJK~T VefJKπT xrTJr S ß\JaPT jLKf KjitJrPer oiq KhP~ IV´xr yPf yPm, vKÜvJuL TrPf yPmÇ ßojj @vJmJhL xrTJPr pJrJ jfáj oπL yP~PZj fJrJ KjÁ~A fJPhr hãfJ, xffJ KhP~

p Page 55

@PuJKYf xm AxMq xoJiJPj nNKoTJ rJUPmjÇ ßojj mPuj, KfKj oKπfô V´ye TPrjKj oJPj FA j~ ßp, ß\JPar mJAPr YPu ßpPf yPmÇ fPm ß\JaPT xrTJPrr ˝JPgt FmÄ \jVPer @˙J I\tPjr \jq vKÜvJuL TrJr KmT· ßjAÇ rJPvh UJj ßojj @VJoL \JfL~ KjmtJYj KjP~ xJoPj hÅJzJPjJ mJiJèPuJ xrJPf, ßpoj xÄxPh TgJ mPuPZj ßfoKj 32 uJU KmKjP~JVTJrLr Igt uMPa ßjS~J ßv~Jr ßTPuïJKrr jJ~TPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf TgJ mPuPZjÇ k∞J ßxfá S yuoJPTtr mqJÄT Ee \JKu~JKf KjP~ xmtPvw xÄxPh \ôPu CPbKZPujÇ FToJ© mJokK∫ ßjfJ KfKjA KpKj VeoJjMPwr nJwJ iJre TPr yuoJTt ßTPuïJKrPf ßxJóJr KZPuj xÄxPhÇ fJr TJPZ k´vú KZu fJPhr oKπfô V´ye jJ TrJr KmfPTt Ff mz mz ßTPuïJKr fuJKjPf pJPm jJ ßfJ? C•Pr rJPvh UJj ßojj mPuPZj, @oJPhr ßhPvr VKfk´mJyA yPò Foj ßp, pUj ßp \ôu∂ AxMq xJoPj @Px fJA KjP~ xmJA o• yAÇ mJhmJKT xm @PuJKYf S èÀfôkNet AxMq @zJu yP~ pJ~Ç KT∂á fJr KmvõJx xfTt KoKc~J S xPYfj oJjMPwr TJrPe ßv~Jr ßTPuïJKr ßgPT mqJÄT Ee \JKu~JKfr oPfJ IgtQjKfT uMakJPar \ôu∂ AxMq yJKrP~ pJPm jJÇ KfKj mPuj, xÄxPh hÅJzJPjJr kr IgtoπL ãoJ ßYP~PZj FmÄ khPãk KjP~PZjÇ FUj xrTJPrr khPãk S luJlu ßTJgJ~ hÅJzJ~ fJ ßhPU KfKj @mJr xÄxPh hÅJzJPmj FmÄ ‰TKl~f YJAPmjÇ ßojPjr nJwJ~ ãofJxLj ß\Ja xKâ~ TrJ ßVPu ßxUJPj @PuJYjJr oJiqPo IV´JKiTJr KnK•Pf \ôu∂ xm AxMqr k´Pvú Kx≠J∂ ßjS~J ßpfÇ TJre FPf xrTJPrr xÄPmhjvLu yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ßojPjr nJwJ~ yuoJPTtr ßxJjJuL mqJÄT Ee \JKu~JKfr WajJ ßpoj ßZPz ßhS~Jr k´vúA SPb jJ ßfoKj k´fLTL yPuS ßv~Jr ßTPuïJKrr UujJ~TPhr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J KjPf yPmÇ xJãJ“TJr V´ye TPrPZj kLr yJKmmMr ryoJj

yJoLo asJPnux& F¥ \m ßx≤Jr Hameem Travel & Job Centre KmoJj, IJKorJf, ßxRKh F~JruJA¿xy xm irPjr KaPTa TPr gJKTÇ kJPxtJjJu ßuJj S mqJÄT FTJCP≤r mqJkJPr xJyJpq TrJ y~Ç TJKmj mJÄuJ ßgPT AÄPr\L, kJS~Jr Im FajLt, KnxJ, ßjJ-KnxJ, kJxPkJat KrKjC, jfáj kJxPkJat ‰frL, uÓ kJxPkJat AfqJKh mqJkJPr xJyJpq TPr gJKTÇ

All Special Fare Ticket Umrah Special

FZJzJ IJorJ u IJkKj KT ÓJl/ TJ\ UM\PZj? 24 W≤Jr oPiq ßrÓáPrP≤r ÓJlxy lqJÖrL, ßV´JxJrL S ßhJTJPj TJP\r mqm˙J TPr KhPf kJKrÇ

ESOL and LIFE IN THE UK TEST Fr mqJkJPr xJyJpq TrPf kJKr

A2 B1 B2 C1

SorJ yP\ôr mMKTÄ Fr \jq IJ\A ßpJVJPpJV TÀj

100% kJPvr KjÁ~fJ 291A Whitechapel road (1st floor) London E1 1BY Tel: 02070 784 099, Fax: 0207 539 3511

Mob: 07932 402 033


www.janomot.com

\jof

JANOMOT 21 - 27 September 2012

KmoJPjr ßuP\ ßVJmPr Im˙J IJ∂\tJKfT KvKcCPu Yro Kmkpt~

oMKÜPpJ≠J IJmMu ßyJPxj mJmMu IJr ßjA KmKnjú oyPur ßvJT

KxPua S Y¢V´JPo lîJAa mº

dJTJ k´KfKjKi: ßuP\ ßVJmPr Im˙J mJÄuJPhPvr kfJTJmJyL KmoJPjrÇ Vf x¬JPy KvKcCu KmkptP~ Yro xÄTPa kPzPZ FA k´KfÔJjKaÇ y\ CkuPãq IKfKrÜ

pJ©L FmÄ ßo~Jh ßvw yS~Jr IJPVA nJzJ IJjJ CPzJ\JyJ\ YPu pJS~J~ xOÓ FA KmkptP~ k´J~ 60 yJ\Jr IJ∂\t J KfT pJ©L xLoJyLj ßnJVJK∂Pf kPzÇ ãá… pJ©LPhr

xJ¬JKyT \jof'ßT xMufJj ßoJyJÿh ojxMr

k´P~J\Pj KxPuPar KfjKa IJxj ßgPT KjmtJYj Trm \jof KrPkJat ” \JfL~ xÄxh KjmtJYj pPfJA FKVP~ IJxPZ mJÄuJPhPvr KmKnjú IJxPj TJrJ k´ J gLt yPòj APfJoPiqA ßx IJPuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ ˝PWJKwf k´JgLtrJ Kj\ Kj\ KjmtJYjLt FuJTJ~ KVP~ ßnJaJrPhr xJPg xJuJoIJhJm KmKjo~ TPr KjmtJYjL k´YJreJ ÊÀ TPrPZjÇ KxPua KmnJPVr 19Ka IJxPjr KjmtJKYf xJÄxhrJ ßpoj Kj\ Kj\ IJxPj kMjKjmtJKYf yS~Jr \jq jJjJ IJhJ\u ßUP~ oJPb ßjPoPZj ßfoKj fJPhr xJPg xJPg k´KfKa IJxPj oPjJj~j k´JfqJvLrJS k´YJr k´YJreJ ÊÀ TPrPZjÇ KmPvw TPr xmJr hOKÓ FUj optJhJkNet KxPua-1 IJxPjr k´KfÇ FA IJxPj IJS~JoL uLPVr k´JgLt PT yPòj ßx k´vú xmtoyPu CóJKrf yPòÇ Fxm IJxj ßgPT IJS~JoL uLPVr k´JgtL fJKuTJ~ pJPhr jJo xmPYP~ ßmKv CóJKrf yPò fJPhr oPiq mJÄuJPhv 40 kOÔJ~ ßhUMj

ßrJwJjPur oMPU KmoJPjr TotYJrL S TotTftJPhr kJKuP~ pJS~Jr WajJS WPaÇ ßvw kpt∂ ßmyJu Im˙J xJoJu KhPf ßhPvr xmTKa Inq∂Kre Àa mº ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FKhPT xÄxPh KmoJPjr FA Im˙Jr TPbJr xoJPuJYjJ TPrPZj TP~T\j xÄxh xhxqÇ Vf x¬JPy KvKcCu KmkptP~ KmoJPjr 6000 pJ©Lr KmPhv pJ©J IKjKÁf yP~ kPzÇ lîJAa KvKcCu KbT jJ gJTJ S mJKfu TrJr TJrPe fJrJ xo~oPfJ k´mJPxr V∂mq˙Pu ßpPf kJPrjKjÇ YJr KhPj Fxm pJ©L @aTJ kPzPZjÇ F Im˙J~ 40 kOÔJ~ ßhUMj

\jof KrPkJat ” Kms T PuPjr xJ\jJ KV´ u ßrˆá P rP≤r ˝•ô J KiTJrL, oMKÜPpJ≠J IJmMu ßyJPxj mJmMu Vf 18 ßxP¡’r oñumJr mJÄuJPhv xo~ KmPTu IJzJAaJ~ hMrJPrJVq TqJ¿JPr IJâJ∂ yP~ Kj\ mJKzPf 56 40 kOÔJ~ ßhUMj

eveváK ácáZ Bwjqvm TJCK¿Pur KmKnjú Kb®vi ÜLvjv wPwV nmjPT ÛáPu „kJ∂Krf TrJr kKrT·jJ \jof KrPkJat : aJS~Jr aJS~Jr yqJoPuaPxr ÛáPu IJxj xÄTa

yqJoPuaPx ßxPT¥JKr ÛáPur IJxj xÄTa KjrxPj KmT· mqJm˙Jr TgJ KY∂J TrPZ ßuJTJu IgKrKaÇ TJCK¿Pur FcJfi uJKjtÄ ßx≤Jrxy KmKnjú nmjPT Ûá u KyPxPm mqmyJPrr kKrT·jJ TrJ yPòÇ 40 kOÔJ~ ßhUMj

xMrK†Pfr KmÀP≠ IJAj\LmLr oJjyJKj oJouJ ” UJKr\ TPr Khu IJhJuf dJTJ, 19 ßxP¡’r: hlfrKmyLj oπL S @S~JoL uLPVr CkPhÓJo§uLr xhxq xM r K†f ßxjèP¬r KmÀP≠ Vf 18 ßxP¡’r oJjyJKj oJouJ TPrj dJTJ @Aj\LmL xKoKfr xhxq S KmFjKkkK∫ @Aj\LmL IqJcPnJPTa ßoJ. xMufJj oJyJoMhÇ 40 kOÔJ~ ßhUMj

wmájU c÷wZwbwa: weGbwci ÜKõ`™xq wbe©vnx KwgwUi mvsMVwbK m§ûv`K I mváeK Ggwc Gg Bwjqvm AvjxáK wdái ácáZ c÷avbgöêx ákL nvwmbv, gvwK©b 40 kOÔJ~ ßhUMj

\jvKÜ rlfJKj mPºr ÉoKT Khu mJ~rJ dJTJ, 19 ßxP¡’r: \jvKÜ r¬JKj mº ßWJweJ TPrPZ mJÄuJPhv IqJPxJKxP~vj Im A≤JrjqJvjJu KrâáKaÄ IqJP\K¿\'r (mJ~rJ)Ç xÄVbjKar xnJkKf ßoJ. vJy\JuJu o\M o hJr mPuPZj, \jvKÜ rlfJKjr oPfJ èÀfôkNet Kv· UJPfr CPhqJÜJPhr ßhvmJxLr xJoPj ßy~ k´Kfkjú TPr FojKT @∂\t J KfT kKro§Pu Fr nJmoN K ft P T KmjÓ TPrPZj oπeJuP~r oπL S xKYmÇ mJ~rJ S mJ~rJr xhxqPhr hJuJu, k´fJrT 40 kOÔJ~ ßhUMj

ßjfJPj©LrJ KhKuä ZMaPZj ” IJvrJl ßVPZj UJPuhJ S oKf~J pJPmj dJTJ, 19 ßxP¡’r: KhKuä ZM a PZj ßhPvr k´iJj hMA hPur ßjfJ ßj©LrJÇ Kjmt J YjPT xJoPj ßrPU k´KfPmKv vKÜvJuL rJPÓsr xogtj IJhJP~r uPãqA fJPhr xlr YuPZ mPu \JjJ ßVPZÇ APfJoPiq ˙JjL~ xrTJr, kuäL Cjú~j S xomJ~ oπL ‰x~h @vrJláu AxuJo Vf 18 ßxP¡’r kÅJY KhPjr xlPr nJrf ßVPZjÇ fJZJzJ KmPrJiL huL~ ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J FmÄ TíKwoπL oKf~J ßYRiMKrS KvWsA nJrf xlr TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ xŒsKf nJrf xlPr pJS~J ‰x~h IJvrJl KÆkãL~ ˝JgtxÄKväÓ jJjJ Kmw~ KjP~ KfKj PhvKar ãofJxLj TÄPV´x S k´iJj KmPrJiL hu KmP\Kk ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TrPmj mPu \JKjP~PZ dJTJr nJrfL~ yJATKovjÇ F ZJzJ @VJoL oJPx KmPrJiLhuL~ ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~J S k´iJjoπLr KmPvw hNf KyPxPm TíKwoπL ßmVo oKf~J ßYRiMrLr nJrf xlPrr x÷JmjJ rP~PZÇ xN© \JjJ~, oKf~J ßYRiMrL IPÖJmPrr ÊÀPf k´iJjoπL ßvU 40 kOÔJ~ ßhUMj yJKxjJr KmPvw hNf KyPxPm nJrPf

TJKr uJAl oqJVJK\Pjr KmPvw IJP~J\j

14 IPÖJmr S~Jflt TJKr FéPkJ S TJKr uJAl ßvl FS~Jct \jof KrPkJat: IJVJoL 14 IPÖJmr ßrJmmJr ßaox jhLr fLPr ImK˙f kJTt käJ\J KrnJr mqJÄT ßyJPaPu IjMKÔf yPf pJPò S~Jflt TJKr FéPkJ S TJKr uJAl ßvl FS~JctÇ KmsPaPj mJÄuJPhKv S AK¥~Jj ßrÓMPr≤ mqmxJr \jKk´~ oqJVJK\j TJKr uJAl Fr CPhqJPV FA IJP~J\jÇ FPf FTA KhPj FTA ßyJPaPu PhPvr TJKr A¥JKÓsr vLwt ˙JjL~ xJkäJ~Jr S PrÓMPr≤ mqmxJr xJPg xŒOÜ \joJjMwPhr Kouj ßouJ mxPmÇ Vf 13 ßxP¡’r TJKr uJAPlr FT xÄmJh xPÿuPj FA IJP~J\Pjr xJKmtT KhT xJÄmJKhTPhr xJoPj fáPu

iPrj TJKr uJAl oqJVJK\Pjr xŒJhT ßmuJu IJyohÇ Fxo~ IJPrJ CkK˙f KZPuj, TJKr 38 kOÔJ~ ßhUMj

gváK©õUvBj e®vsK GLb cÅe© j¤áb

j¤b, 19 Ümáfi§^ i : ÜnvqvBUP®vácáj Dáÿvab náZ hváéQ evsjvá`áki kxl©Øívbxq gváK©õUvBj e®vsáKi gvwjKvbvaxb mvewmwWqvwi áKv§ûvwb gváK©õUvBj G∑áPƒ nvDm (BDáK) wjwgáUáWi kvLv| AvMvgx 20 Ümáfi§^ i

AvbyÙvwbKfváe Gi Dáÿvab náe| GB Dcjá∂® 18 Ümáfi§^i gΩjevi cÅe© j¤ábi GKwU ÜiÛzáiáõU evsjv wgwWqvq Kg©iZ mvsevw`Ká`i mvá_ GK gZwewbgq mfvq wgwjZ nb gváK©õUvBj e®vsK Gi ÜPqvig®vb 38 kOÔJ~ ßhUMj

\jof TJptJuP~ ßo~r l~\Mu TKro o~Nj \jof KrPkJat ” ßoRunLmJ\r ßkRrxnJr hMA hMA mJPrr KjmtJKYf ßo~r l~\Mu TKro o~Nj Vf 14 ßxP¡’r xºqJ~ KmPuPfr k´JYLjfo xÄmJhk© xJ¬JKyT \jof TJptJu~ Ãoe TPrjÇ F xo~ fÅJPT \jof TJptJuP~ ˝JVf \JjJj xJ¬JKyT joPfr k´iJj xŒJhT ‰x~h jJyJx kJvJ, xŒJhT jmJm CK¨j, mJftJ xŒJhT ßoJxPuy CK¨j IJyohÇ k´gPo KfKj xJ¬JKyT \joPfr k´KfKa Tã WMPr ßhPUjÇ kPr xJ¬JKyT \joPfr xŒJhT jmJm CK¨j FA xÄmJhk©Kar KmrKfyLj nJPm ßVRrPmr kg YuJr 42 mZPrr CkUqJj fáPu iPrjÇ jmJm CK¨j mPuj \jof oJjMPwr kPãÇ ßhv, oJKa S oJjMPwr kPã IJoJPhr kgYuJ ImqJyf IJPZ FmÄ gJTPmÇ ßo~r l~\Mu TKro o~Nj mPuj, IJKo mJÄuJPhPvr FTKa mOy•r

rJ\QjKfT hPur xJPg xÄKväÓ gJTPuS PoRunLmJ\Jr ßkRr FuJTJr \jVe IJoJPT fJPhr FT\j FTKjÔ ßxmT KyPxPmA Kjmt J KYf TPrPZjÇ fJA PoRunLmJ\JrmJxLr ß˚y S nJPuJmJxJ~ KxÜ yP~A IJoJr kgYuJÇ kPr k´iJj xŒJhT Qx~h jJyJx kJvJ S xŒJhT jmJm CK¨j ÈxJ¬JKyT \jof ” ßVRrPmr 42 mZr' V´∫Ka ßo~r l~\Mu TKro

o~NPjr yJPf fáPu ßhjÇ F xo~ IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, xJ¬JKyT \joPfr kKuKaTJu FKcar AxyJT TJ\u, vSTfáu AxuJo xTá, k´Plxr xJAláu AxuJo, oKfCr ryoJj ßYRiMrL, ßoJyJÿh \M m JP~r ,ßoJyJÿh IJyxJj, Fo F TJA~No, KUK\r yJ~Jf UJj, IJyJh ßYRiMrL mJmM, ßxKuo ryoJj S fJjK\r IJyPoh rJPxu, k´oMUÇ

oJjmJKiTJr rãJ TrJ @Aj-vOÄUuJ mJKyjLr hJK~fô ” ˝rJÓsoπL dJTJ, 19 ßxP¡’r: ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuPZj, jJVKrT IKiTJr rãJr kJvJkJKv \jVPer oJjmJKiTJr rãJ TrJ @Aj-vOÄUuJ mJKyjLr hJK~fôÇ KfKj mPuj, @orJ pKh

\jVPer oJjmJKiTJr rãJ TrPf kJKr fJyPu ßTJj ‰˝rvJxT nKmwqPf ãofJ hUPur iOÓfJ ßhUJPjJr xMPpJV kJPm jJÇ KfKj Vf 19 ßxP¡’r mMimJr kMKuv 38 kOÔJ~ ßhUMj

JANOMOT Bengali Newsweekly. Editorial & Advertising: Unit 2, 20B Spelman Street, London E1 5LQ, Tel: 020 7377 6032 Registered as a Newspaper at the GPO Email: news.janomot@btconnect.com, janomot@btconnect.com www.janomot.com


KmPvw ßâJzk©

JANOMOT p 21 - 27 September 2012 p Page 28-29

wemwgjøvwni ivngvwbi ivwng

cÖevmx evjvMÄ-ImgvbxbMi Av`k© Dc‡Rjv mwgwZÕi wØevwl©K wbe©vPb 2012 gE4YLQYLÀE.YMYJ FZLOgCLFÙfBg.PYH%g.PYMYJ,$ZIEwCE

F°YBƒ[gCLPVZÙ¹FZLZ3Z=W g3TYLFYPƒEFCF°YBƒ[W

AskMÖnY K‡i GKB eQi cwiev‡ii mv‡_ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| GLv‡b e¨¯ÍZg Kg©Rxe‡bi cvkvcvwk mgvR †mevg~jK msMV‡bi Kv‡R wb‡R‡K m`v wb‡qvwRZ †i‡L‡Qb| wZwb evjvMÄ-ImvgbxbM‡ii ZHZIEx 'ExTEJaM. .Jƒ.YgµL PYgB ZEZHRIYgHP~Ôd_CagKƒY0C\WPJgT$Y=ƒ gvbeZvi †mevq Zvi wbt¯^v_© AvZ¥wb‡qvM w`‡b w`‡b Zv‡K GK wb‡ew`Z cÖvY mgvR msMVK wn‡m‡e cwiwPZ I me©Rb wew`Z .gL=]gMg4_ZEW‰AYBƒ *PJY5fPH.g. HwZn¨evnx cÖevmx evjvMÄ-ImgvbxbMi *:]g.NE 8„YÍ *L P~YZE= 8„YZÍ0< FL ci `yÕevi †UªRvivi wnmv‡e wbe©vwPZ fE4YL$YM[PJP\hy³iv‡R¨ cÖevmx evjvMÄ K‡i‡Qb| ImgvbxbMievmxi g‡a¨ GK mycwiwPZ mZZv, wbôv I mdjZvi mv‡_ `vwqZ¡ bvg| m¾b Ges mgvR †mevq eªZPvix cvjbKvix `ÿ I cixwÿZ G mgvR PJP\ $Ç HTP fBg.% ZEg5g. P~Ôd msMVK eZ©gv‡b ¯^bvgab¨ ImgvbxbMi BDwbqb RbKj¨vY Uªv÷ Gi †Pqvicvm©b †i‡L‡Qb mgvR K‡g©i KZ©e¨ cvj‡b| mr, wbf©xK I m`vjvcx mgmy ImgvbxbMi ZQgPgHCYZT={L=_*4YRY,ZH0=PaC[1ƒ BYEYL $Y½\MÒYQF\L 0°YgJ %V PgE Pvi `kK hver AZ¨šÍ mdjZvi mv‡_ Rb¥MÖnY K‡ib| wcZv giûg nvRx gšÍvR evsjv‡`k I we‡j‡Z AmsL¨ msMV‡bi Avjx wQ‡jb GKRb mgvR‡meK I GKRb mdj msMVK I wb‡ew`Z cÖvY Kg©x `vbkxj e¨w³Z¡| †mevag©x cvwievwiK ZQgPgHZHZIEx’LÀ={Fa<ƒCYZT={FYME.gL FZLJµgM fHgR ,9Y fEPYL $YM[ PJP\ Avm‡Qb| wZwb †kWI‡qi Rv‡g gmwR‡`i 1972Bs m‡b Gm.Gm.wm cixÿvq $E‚=JF°Z=ÎY=Y,ZHZIExPJgT.ZJZ8g=

¸iæZ¡cY~ © `vwqZ¡ cvjb K‡ib| †iW‡KvU© Rv‡g gmwR‡`i mv‡eK mn †Kvlva¨ÿ PJP\ =YL H<ƒY;‚ .JƒJT 5[HgEL ZHZIEx ch©v‡q evsjv‡`k Bq~_ gyf‡g›U (BYM) *L F°Z=ÎY=Y PQ P~ÔYC. fN:,gTM f8gEw8 *gPYZPgTNgEL PYDYLE P~ÔYC. Ges Avãyjøvncyi Rv‡g gmwR` c~btwbg©vb KwgwUi †Kvlva¨ÿ wn‡m‡e `vwqZ¡cvjb K‡ib| 1978 mv‡j we‡j‡Z msMwVZ eY©ev` we‡ivax Av‡›`vj‡bi Rbve †bQvi Avjx mgmy mwµq f~wgKv cvjb K‡ib| $Y=ƒPYJYZ5. 'ExTgEL FYNYFYZN ZNÙY we¯Ív‡iI ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv iv‡Lb wZwb| †K,G RbZv D”P we`¨vjq cÖwZôvq cvwievwiK f~wgKvi cvkvcvwk e„‡Ub¯’ 'ExTE .ZJZ8L PYDYLE P~ÔYC. ZQgPgH ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡ib| *4YRY, fN:,gTM JYCYL 8YV ‰k]M , evjvMÄ wWMÖx K‡j‡Ri Ab¨Zg cÖwZôvZv m`m¨ wkÿv `i`x †bmvi Avjx mgmy e¨w³MZ Rxe‡b GKRb wbinsKvi, AgvwqK I m`vjvwc gvbyl wn‡m‡e me© gn‡j cwiwPZ| evjvMÄ-ImgvbxMi $YCNƒ 'Fg5MY PZJZ=L $YPEx ZEHƒY3gE †Pqvcvm©b c`cÖv_©x mgmy Avcbv‡`i ‡`vqv I g~j¨evb ivq cÖv_©x|

PYDYLEP~ÔYC.FCF°YBƒ[W

ivR‰bwZK m‡PZb GK cwiev‡i Rb¥MÖnY .gLE_ HYMY0gžL LY5iEZ=. $—gEL cy‡ivav e¨w³Z¡ Rb‡bZv giûg mv‡jn Avng` nviæbyi ikx‡`i eo fvB| wkÿv Rxe‡b wZwb ZvRcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K e„wË jvf K‡ib| PYgM J—M3Zµ E[ZN.Yv§ HÕJa/[ D”P we`¨vjq †_‡K Gm.Gm.wm , 1986 mv‡j wm‡jU miKvix Ggwm K‡jR †_‡K GBP.Gm.wm Ges 1989 mv‡j wm‡jU g`b‡gvnb K‡jR†_‡K we.G cvk .gLE_ *.% PYgM Z=ZE =Y5F\L Z.µYL Mv‡W©b-G wkÿKZvq †hvM †`b Ges 1991 mvj ch©šÍ †mLv‡b Kg©iZ I cvkvcvwk jvB‡eªix e¨emvq RwoZ wQ‡jb| eo fvB mv‡jn Avng‡`i Av`‡k© AbycÖvwYZ n‡q gJYWQYLÀE\LLN[CwcZv- giûg Avãyj nviæbyi ikx` QvÎ ivRbxwZ‡Z Rwo‡q nvwkg (mv‡eK gyZvIqvjøx iwe`vm Rv‡g c‡ob| mv‡eK Qv·bZv nviæb 1986gmwR`), MÖvg- iwe`vm, BDwbqb- ZvR- 96 mvj ch©šÍ cici wZbevi evjvMÄ _vbv QvÎjx‡Mi mn mfvcwZi `vwqZ¡ cvjb cyi, Dc‡Rjv- ImgvbxbMi| PYgMQYLÀE\LLN[C.YZ5L0XY,0°YgJ .gLE_ [RY , PYV‰keZ=. $—gE LgTg4

nviæ‡bi D‡jøL‡hvM¨ Ae`vb| evjvMÄ,PJYE[E0gLL[RY—Eg.NZNYM[.LYL j‡ÿ¨ †h msMVbwU AvMÖYx f~wgKv iv‡L †mB 'Fg5MY[RYPV‰nYLF°BgJC¹LP~ÔYC. ,FLH=ƒ[g=PQPYDYL<P~ÔYCg.LCYZT={ FYME.gLE_HYMY0gžLPYV‰keZ=.$—gE PYRY5Y0YgEYPV09E®=Y5F\L'¥L<PYV‰ke Z=.PV1¯*LF°BgJF°3YLP~ÔYC.*HV FLH=ƒ[g= PYV09ZE. P~ÔYCg.L CYZT={ FYME .gLE_ ZNÙY—gEL 'ExTgE QYLÀE Zvi ZrciZv Ae¨vnZ ‡i‡L‡Qb| ZvRcyi gwnjv gv`ªvmvq wbqwgZfv‡e A_©‰bwZK mn‡hvMxZv Pvwj‡q hv‡”Qb| wZwb wbR¯^ A_©vq‡b ZvRcyi BDwbqbi bUcyi gv`ªvmvq GKwU feb wbg©vY K‡i w`‡q‡Qb| Avcbv‡`i wbe©vwPZ eZ©gvb mvavib P~ÔYC. QYLÀE\L LN[C F°HYP[ HYMY0ž ,PJYE[E0L *:]g.NE 8„YÍ *L $E‚=J Uªvwó| ‡gavex, `ÿ msMVK, m`vjvcx nviæbyi ikx` AvMvgx wbe©vP‡b Avcbv‡`i †`vqv I mywe‡ewPZ ivq cÖv_©x|

g.YOYD‚ÙFCF°YBƒ[W

PJgTZHZIExPV09gELPYgB5ZR=Z4gME_ /YFEFMÒ['ExTEPZJZ=LF°Z=ÎY=YPYDYLE P~ÔYC.*HVFLH=ƒ[g=PIYFZ=LCYZT={ cvjbb K‡ib| wZwb ‡iW wµ‡m›U †mvmvBwUi mv‡_ KvR K‡i‡Qb Ges †iW wµ‡m›U wm‡jU BDwbU Gi AvRxeb m`m¨| wkÿvbyivMx Aveyj Kvjvg cÖevmx evjvMÄ,PJYE[E0L *:]g.NE 8„YgÍL 8„YZÍ_ Z=ZE LvBqv LvBo nvwdwRqv BewZ`vqx gv`ªvmvi 'ExTgE ZHgNO IaZJ.Y fLg4 3gMg4E_ *4YRY,.]LÀTYCYZ/MJYC„YPY.]LÀTYHÕ J\/['p3ZHC‚YMT,/YFEJPZ5gCL'ExTgE RwoZ i‡q‡Qb| AZ¨šÍ m`vjvcx, D‡`¨vgx, PU H‚Z={ $YH\M .YMYJ $YPEx ZEHƒY3gE Avcbv‡`i †`vqv I ivq Kvgbv K‡ib|

gJYW $YH\M .YMYJ wcZv giûg nvRx Avãyj Avnv`, MÖvg- Lvcb, BDwbqb`qvgxi, _vbv Imgvbx bMi| ZNÙY5[HgE .YMYJ .]LÀTY HÕJ\/[ 'p3 we`¨vjq †_‡K 1992 mv‡j gva¨wgK wkÿv mgvß K‡ib| gva¨wgK cixÿvi ci wZwb ¯’vqxfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb Ges Kg©Rxeb ïiæ K‡ib| mr, D`¨gx, wkÿvbyivMx, m`vjvcx Ges cÖevmx evjvMÄ-ImgvbxbMi Av`k© Dc‡Rjv mwgwZi eZ©gvb Kvh©Kwi cwil‡`i mn mvavib P~ÔYCg.LCYZT={FYME.gLKYgp4E_Z=ZE F°HYP[.]LÀTYPJY5.M‚Y<PZJZ=LH=ƒJYE PYDYLE P~ÔYCg.L CYZT={ FYME .Lg4E_ mgvR ‡meK Aveyj Kvjvg†`‡k _vKvKvjxb

ZEHƒY3EFZL3YMEY.ZJZ8FgÙg.Yg3TYLFYPƒE$YMQY5{$Y¹YH$YM[PYgH.PYDYLEP~ÔYC.HYVMYgCN,gTMgGTYL*gPYZPgTNE, ,TYZQCJ\LYCPZ3HfJYPYCZJTYPYgH.PYDYLEP~ÔYC.HYMY0ž,PJYE[E0L8„YÍGYLÀ.$YQJC$Y½\M.YZCL LÀE\ J\ZQC$YM[ ZJ9]f8„5YLYL$Y=Y'LLQJYE$Y=YPQf8„5YLYL$YMJY4/XYE_ PCP‚HdwC$YMQY5{ NYQ$YGgLY5$YM[PYgH.f3TYLJ‚YE'PJYEF\L%'ZF$YMQY5{ .ZHL'Z©EF°Z=ÎY=Yf3TYLJ‚YEPZJZ=QY5[f=Y=YZJTYPYgH. f3TYLJ‚YEPZJZ=,8„YÍ$Y½\M0G]L/YZM4YCYLPYgH.f3TYLJ‚YEHYMY0ž%'ZF$Y½\P4YZM.PYgH.f3TYLFYPƒE8„YÍfJYW$YZ55\M.YJYMH[LJ\ZgKY±Y ,PYgH.PYDYLEP~ÔYC.8„YÍ$YM QY5{ $Y½\PfPYHQYEPYgH.PQf.YOYD‚Ù8„YÍ$YMQY5{ 5TEYM$YgHC[EPYgH.IY%Pf3TYLFYPƒE8„YÍ$Y½\M/YZM. =YM\.CYLPYgH.f3TYLJ‚YET:E,gTMgGTYLgJYQY~CCL4ZJTYPYgH.fJ~AYL=Y5F\L%'ZFfJYQY~C$YM[PY%‰§YPYgH.f3TYLFYPƒE8„YÍ$Y½\M .]©\PfN/PYgH.f3TYLJ‚YE'%HYLP *gPYZPgTNE$Y½\LLQJYE/YZM4CYLPYgH.IY%Pf3TYLJ‚YE8„YÍJ\ZGC\M0<[JYQ=YHPYgH.IY%Pf3TYLJ‚YE8„YÍ $YMQY5{$YZ5L'Z©E$YHCYMZPZETLIY%Pf3TYLPZJZ=JNYZQC$YM[fHMYMZPZETLIY%Pf3TYL8„YÍ$Y5JM$YM[/YEIY%Pf3TYL8„YÍ$YM[$YQJC fEPY,LgF°Z:g:w80,QLF\LJYC„YPY'ExTE.M‚Y<8„YÍf=LYZJTYPYgH.f3TYLJ‚YEf0jL[F\L$YMQY5{$Y½\PNQ[C8„YZÍLZG.'MÒYQ$E‚=JF°Z=ÍY=Y

Avm&mvjvgy AvjvBKzg, P~YZE= HYMY0ž,PJYE[E0L HYP[ QY5YL H4gLL $E‚=J fN°Î HY2YM[ J\ZgKYg±L F°DYE fPEYFZ= H—H[L f5EYgLM $Y=Y'M 0Z< Imgvbx, weªwUk we‡ivax gnvKve¨ Ô‡`exhy×Õ iPwqZv gnvKwe ki”P›`ª f3jD\L[*JZP.gMg5LF°Z=ÎY=YLY5YZ0ZLN3wC„ LYT$Yv§5ƒYZ=. /‚YZ=P~ÔEx N°ZJ. fE=Y $Y¹YH $YM[ 5Y=[T fE=Y .JgL: $YP©L $YM[L ‰dZ=DE‚ 5EFC HYMY0ž,PJYE[E0gLL K\LY5‚ HPHYPL= cÖevmx‡`i msMVb, hy³iv‡R¨ evOvjx KwgDwbwUi Ab~KiYxq cÖwZôvb cÖevmx evjvMÄ-ImgvbxbMi Av`k© Dc‡Rjv mwgwZi wbe©vPb, mg‡qi

cvjv e`‡j AvMvgx 7B A‡±vei 2012Bs iweevi AbywôZ n‡Z hv‡”Q| $YJLYf0YMYFG]MF‚YgEgMLF°YBƒ[gCLZNÙY0=fKY0‚=YPYV09ZE. AwfÁZv, PvwiwÎK ˆewkó¨ Ges mgvR K‡g©i mwnZ mswkøóZv, evjvMÄImgvbxbM‡ii cÖwZwU A‡ji cÖwZwbwaZ¡ we‡ePbvq wb‡q Ges hy³iv‡R¨ emevmiZ evjvMÄ-ImgvbxbMi evmx‡`i mv‡_ gZwewbgq .gLPCP‚ZHZNÍ*.Z8F‚YgEM$YFEYgCLP~ag/QYZ5L.LZ4_ ZEg~xF°YBƒ[gCLPVZÙ¹FZLZ3Z==]gMDgLF°HYP[HYMY0ž,PYJE[E0L HYP[LZE.8$Y.]M$YgHCE$YFEYgCLZHgH3EYT$YJYgCLJgEYE[= F°YBƒ[gCLfKY0‚ZHgHZ3=QgM$YPExZEHƒY3gEf0YMYFG]MF‚YgEgML

gvK©vq

g0YMYFG]M ZPZETLIY%Pf3TYLFYPƒEFCF°YBƒ[ $Y½\MJYExYEW

wcZv-giûg Avng` Avjx, MÖvg- eªvÿYMÖvg, BDwbqb-†MvqvjvevRvi, Dc‡Rjv- ImgvbxbMi|

IY%Pf3TYLFYPƒEFCF°YBƒ[ QYZG5JY,MYEYfLC,TYE$YQJCW

ZF=Y$YMQY5{QYZG5J/ZM4]LLQJYE MÖvg- ZvjZjv, BDwbqb- ‡`Iqvb evRvi, Dc‡Rjv- evjvMÄ| gvIjvbv †i`Iqvb Avng` 1980 mv‡j gv`vi evRvi nvwdwRqv Avwjqv gv`ªvmv†_‡K†KviAvb kixd wnd&R K‡ib| 1991 mv‡j wm‡jU

c‡ÿ Avcbv‡`i mywe‡ewPZ ivq cÖZ¨vkx|

$YJYgCLMقW K\LYg5‚HPHYPL=HYMY0ž,PJYE[E0gLLZNÙYgÙg¨.e Z=={$5ƒE.YL[4Y¨4Y¨[gCLg.FC.F°CYgEL'gC‚Y00°QE.LY_ PZJZ=.=dƒ.FZL3YZM=3Ù]ZNZHgLL.Y5$H‚YQ=LY/Y_ 0L[HJ\ZgKY±YgCL.M‚Yg<F°.Ç0°QE_ F°Y.eZ=.C\gKƒY0fJY.YgHMYL=UFL=Y$H‚YQ=LY/Y_ PZJZ=L.YKƒJ$YD\ZE.YTE.LY,PYDYLEPCP‚gCL J=YJg=LZIZ¥g=PV09EFZL3YMEY.LY_

PQg.YOYD‚ÙFCF°YBƒ[$Y½\M,C\CP\JEW

wZwb evj¨Kv‡j †_‡K cÖv_wgK wkÿvRxeb mgvß K‡i 1976 mv‡j hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| 1982 PYgM Z5ZP*PZP P~ÔEx .gL F°YZ=ÎYZE. ZNÙYL %Z= 8YgEE_ .Jƒ5[HgE $Y½\M JYExYE ZHZIEx H‚HPYT5ZR=Z4gME_PYJYZ5.5[HgE Z=ZE fH—M[ ,TY.ƒYL *.NE 0°ÀF f.Jg:gEL $E‚=J F°Z=ÎY=Y PCP‚_ ZNÙY CLC[ JYExYE f0YTYMYHY5YL 'p3 ZHC‚YMgTL 'ExTE .YKƒgJ Ae`vb ivL‡Qb| wZwb nhiZ kvnRvjvj (i:) wmwbqi gv`ªvmvi `vZv m`m¨ I cÖevmx evjvMÄ,PYJYE[E0L*:]g.NE8„YgÍLPZT8„YZÍ_*:B fEgIM F°Y%JYL[ ‰k]M *HV f.Jg:E .ZJ'ZEZ8 fPg.µYL[ ‰k]M *L 0IZEV HZ:L PCP‚_ JYExYE †MvqvjvevRvi BDwbq‡bi mv‡eK ‡Pqvig¨vb Rbve gvngy` Avjxi fvwZRv| Avcbv‡`i wbe©vwPZ eZ©gvb fvBm †Pqvig¨vb cÖwZkÖæwZkxj GB mgvRKg©x AvMvgx wbe©vP‡b Avcbv‡`i †`vqv I mywe‡ewPZ ivq cÖZ¨vkx| miKvix Avwjqv gv`ªvmv†_‡K Kvwgj (UvB‡Uj) cvm K‡ib| evsjv‡`‡k _vKvKvjxb mg‡q wZwb ZHZIEx PJY5fPHYJaM..Jƒ.YgµLPYgB5ZR= wQ‡jb| cieZ©x‡Z 1998 mv‡j ¯’vqxfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| hy³iv‡R¨ $YPYLZ.4]ZCgELJgD‚%MµEZ.VPP5YgJ gmwR‡`i Bgvg I LwZ‡ei `vwqZ¡ MÖnY K‡ib Ges 2012 mvj ch©šÍ AZ¨šÍ `vwqZ¡kxjZv I wbôvi mv‡_ cvjb K‡ib| eZ©gv‡b wZwb gv`ªvmv ZNÙ.=YL fFNYT ZEgTYZ5= $Yg4E_ MµgE $H‰nYEL=PJgTZ=ZEZHZIExPJY5gPHYLPYgB RwoZ Av‡Qb| wZwb gymwgj mvwnZ¨ msm` wm‡jU *L $Y5[HE PCP‚ EH.gMÒYM PYZQ=‚ PV‰ke wZ cwil` wm‡jU Gi cÖwZôvZv m`m¨, m`m¨B›Uvib¨vkbvj j¨vs¸‡qR GKv‡Wwg wm‡jU Ges `vZv m`m¨- Avj dvjvn& GKv‡Wwg Mnicyi| HYMY0ž,PYJYE[E0L *:]g.NE 8„YÍ *L 8„YZÍ mgvR †mevi cÖwZ cÖwZkÖæwZe× mr, wbôvevb Øxwb wkÿvi wkÿK nvwdR gvIjvbv †i`Iqvb Avng` $YPExZEHƒY3gE$YFEYgCLfCYTY,LYTF°YBƒ[_

PQPYDYLEP~ÔYC.FCF°YBƒ[gJYWJNYZQC$YM[W wcZv- Bk¦v` Avjx (gv÷vi), evjvMÄ Dc‡Rjvi †evqvjRyo BDwbq‡bi gvKomx MÖv‡g 1980 mv‡j Rb¥MÖnb K‡ib| wZwb wm‡j‡Ui HwZn¨evnx ¯^bvgab¨ Ggwm K‡jR †_‡K `k©b wel‡q Abvm©, gv÷vm© Ges hy³iv‡R¨ BDwbfvwm©wU Ae I‡qjm BD‡K Gi Aax‡b weR‡bm g¨v‡bR‡g›U wel‡q GgweG wWMÖx jvf K‡ib | ZiæY msMVK, ZHZNÍ PYVHYZC. , MµgEL $E‚=J 5EZF°T FZ¨.YPY¹YZQ.®HYVMYPVMYF¯*LP~ÔYC. I ¯^ËvwaKvix| gkvwn` Avjx 1996 mv‡j cov‡jLvi cvkvcvwk mvßvwnK evjvM‡Äi WvK EYgJ'Fg5MYLF°BJ*.Z8PY¹YZQ.FZ¨.YfHL.gLE_FLH=ƒ[g=PYMfBg. mvj ch©šÍ wm‡j‡Ui cÖ_g †kÖbxi RbwcÖq ‰`wbK Ôwm‡j‡Ui WvKÕ cwÎKvq ÷vd wi‡cvU©vi wn‡m‡e KvR K‡ib | ZviB avivevwnKZvq wZwb ‰`wbK w`bKvj, ‡emiKvix †Uwjwfkb

PZJZ=$Y½\LLHJZMÒ.ZHZNÍ$Y%E5[ZH=YZQLZJTY 9Y.]LZJTY fJYW$YEQYLZJTYPYgH.f3TYL$YJLY=Y5F\LHYP[$YH\ =YgQLJYP\.ZJTYIY%P f3TYLPZJZ=QY5[NZG.ZJTYEaLÀM%PMYJ.]LÀTY$YMQY5{ $YMY'Z©E.,4LfQYgPENY5YQYE.ZMJ'Z©EQY5[fJYHYL.$YM[$YMQY5{ *J*E\L HCLÀ˜YJYE$YMQY5{ZPg©.$YM[JYg5C\MÕgPEE\E\PgH..Y'Z·MYL$Y½\MQ.JYÍYL:Z0TYP'Z©E/wC.YLJ\ZQH\LLQJYEQY5[$Y½\MHYL[$Y,MYC $YM[PYgH.ZEHƒY3E.ZJNEYLQY5[$Y½\MMZ=G$Y='LLQJYEPYgH.IY%Pf3TYLPZJZ=HCLÀ©[Ef3jHYCNYZJTYE\LÀMQ.f3jE\LZJTYQY5[%PQY. $YM[$YH\M.YMYJZJ4M\LH[EFYMPYDYLEP~ÔYC.8„YÍG/LÀM%PMYJJD\PIYFZ=K\LY5‚K\HM[0$YH\M.YMYJfN/g.YOD‚Ù8„YÍZ.E\JM\ %PMYJ *:gIYg.8*J*.ZLJ4ÕM*JJ\ZEJPYgH.PQPIYFZ=PZJZ=gNYTY%H\LLQJYEf3jPQfPg8YL[$Y½\LLZQJPQfPg8YL[8„YÍNYQfE4YL $YM[f.YOYD‚ÙPZJZ=fPZMJf3jD\L[PYgH.PQPIYFZ=8„YÍJYQH\H\M$YMJf3jJY/EPYgH.PIYFZ=0L[H.M‚Y<8„YÍ$YE4YL$YM[PYgH.*:]g.NE P~ÔYC.PZJZ=$Y½\MJZ=EHCLÀM%PMYJIY%Pf3TYLJ‚YEHY%'ZFPZJZ=%NZ=TY.ÕgPEC\C\ZHZNÍK\HgE=YQY5[JTEYZJTYQYExYEZJTYJNYZQC $YM[PYDYLEP~ÔYC.'%'ZF5E.M‚Y<8„YÍ5YJYM$YQJC/YEPYgH.PQPYDYLEP~ÔYC.8„YÍE\LÀM%PMYJZ5=]f3TYLJ‚YEfHY%'ZFf:8„YÍPY˜YC ZJTYPYP~ÔYC.fHY%'ZFf:8„YÍ$Y5YC\LLQJYEPYV09ZE.P~ÔYC.PZJZ=$YG5MZJTY$Yž\JYE$YLY$Yž\$Y½\M$YM[JFYHZMZPZ8fPg8YL[

gIY8ZCE

JZQMYP~ÔYZC.YFCF°YBƒ[ †nvmbv †eMg t

¯^vgx- giûg Aveyj Kvjvg AvRv`, MÖvg`wÿY Mnicyi, BDwbqb I Dc‡Rjv evjvMÄ| ‡nvmbv†eMg 1978 mv‡j wm‡jU miKvix gwnjv K‡jR †_‡K GBPGmwm cvm K‡ib| 1981 mv‡j ¯’vqxfv‡e emev‡mi

Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| GLv‡b wUPvm© †Uªwbs, KwgDwbwU †W‡fjvc‡g›U †Uªwbs Bq~_ IqvK©vi †Uªwbs,†nj_ †Uªwbs P~ÔEx .gLE_ fBg.  mvj ch©šÍ UvIqvi n¨vg‡jUm& I‡gb G‡mvwm‡qk‡bi I‡gb IqvK©vi wn‡m‡e .Y5.gLE_%EYLMµE*:]g.NE A‡_vwiwUi Aax‡b wUDUi wn‡m‡e KvR K‡ib| 1996 mv‡j b¨vkbvj †nj_ mvwf©‡mi Aax‡b wjsK IqvK©vi wn‡m‡e KvR ïiæ K‡i eZ©gv‡b wZwb c¨v‡i›Um GWfvBRvi (KvDwÝwjs) wn‡m‡e Kg©iZ $Yg4E_gQYPEYfH0J*8ZMgFÒ0°Y'gµL PYgH.fJgE5gJw8fJ~AYL_PYM †_‡K †mjwe †U‡b›U G‡mvwm‡qk‡bi †Kvlva¨ÿ wn‡m‡e GKvav‡i `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| evjvMÄ-ImgvbxbMi Av`k© Dc‡Rjv mwgwZi eZ©gvb gwnjv P~ÔYZC.YfQYPEYfH0J$Y0YJ[ZEHƒY3gE Avcbvi †`vqv I mywPwšÍZ ivq cÖv_©x|

3‚YgEMHYVMYZINE¯LZPgM8F°Z=ZEZDZQgPgH.Y5.gLE_*4YRY,Z=ZEPYMfBg. 2009 mv‡ji GwcÖj ch©šÍ wm‡j‡Ui wØZxq e„nËi †emiKvix K‡jR wn‡m‡e L¨vZ ZvRcyi wWMÖx K‡j‡Ri `k©b wefv‡Mi cÖfvlK wQ‡jb| K‡j‡R wkÿKZvi cvkvcvwk mvsevw`K gkvwn` $YM[LfM/YZ80°vnHYVMYgCgN*/gEYFY9.gCLCdZÍ$Y.OƒE.gL_=YLfM/Y0°v§’gMYQgp4 HYVMYgCgNLZNÙYH‚H‰nY F°.YN.YM HYVMYgCgNLZNÙYJ/µ F°.YN.YM  4Y¨LY5E[Z=$=[=,H=ƒJYE F°.YN.YM;Y.YH%fJMY ZPgMg8L ZNÙY F°.YN.YM;Y.YH%fJMY _JNYZQC$YM[fCgNBY.Y.YM[EPJgTPYVHYZC.=YL FYNYFYZN ZPgMg8L ZHZIEx PYJYZ5. PV09gEL PYgB 5ZR= Z4gME_ =Y4YRY Z=ZE ;Y.Y ZHN€ZHC‚YMT5YQY—[LE0LZHN€ZHC‚YMT,38„0°YJZHN€ZHC‚YMgTLZNÙ.gCLPJvAgT0Z9= evsjv‡`k `k©b mwgwZi m`m¨ wQ‡jb| weª‡U‡b Ae¯’vbiZ Gwkqvb †`k¸‡jvi mgš^‡q MwVZ *ZNTTYE.ZJ'ZEZ8f:gIMYFgJw8fGYLYJ%'g. *ZPZ:*G *LPYDYLEP~ÔYC.ZQPYgH `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| cÖevm Rxe‡b gkvwn` Avjx, Gb wUwf BD‡K I GwUGb evsjv BD‡K f8ZMZINE3‚YgEgM.Y5.gLg4E_H=ƒJYgEMµgEZ=ZEPYVHYZC.=YLJQYECYZT={ZEgTPU ‰ÔÍIYO[P=‚,H‰mZEÍPVHYCFZLgHNE.YL[FZ¨.YPY¹YZQ.®HYVMYPVMYF¯L¯P~ÔYCEYL .Yg5ZEgTYZ5=$Yg4E_F°HYP[HYMY0ž,PJYE[E0L$YCNƒ 'Fg5MYPZJZ=®Lf0YMYFG]M F‚YgEgMPQPYDYLEP~ÔYC.FgCZ=ZEP.gMLfCYTY,PJBƒEF°YBƒ[_

Avãyj I`y` mygb AZ¨šÍ P~|YHEYJT *. =LÀ< fE=e={_ %VPgEHYMY0ž'Fg5MY m`‡ii wbKUeZ©x wZjKPvbcyi MÖv‡g Rb¥MÖnY K‡ib| wewkó mgvR †meK I ivR‰bwZK e¨w³Z¡ giûg nvRx †gvt QvBg Djøvni Kwbó cyÎ mygb evj¨Kvj †_‡KB †e‡o D‡V‡Qb GK †mevag©x I ivR‰bwZK cwiev‡i|†m myev‡` †QvUKvj †_‡K wZwbI mgvRK‡g© EYEYIYgH P~Ôd $Yg4E_ *P*PZPFKƒv§ FRYÉEY.gLPYgMZ=ZEK\LYg5‚3gM$YgPE_ eZ©gv‡b cvwievwiK e¨emv cwiPvjbvi cvkvcvwk wZwb mgvR †mevg~jK .Jƒ.Ygµ5ZR=$Yg4E_JLÕJZF=YLEYgJF°Z=ZÍ=QY5[4Y%J'MÒYQ Uªv÷ Gi †Kvlva¨ÿ mygb cvwievwiK I e¨w³MZ D‡`¨v‡M AvZ©-gvbeZvi fPHYTZELMPIYgH.Y5.gLKYgp4E_PUZEÎYHYE,P~|YHEYJT*=LÀE mgvRKg©x mn †UªRvivi cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

PYV09ZE.P~ÔYC.FCF°YBƒ[fJYWJZG5\LLQJYE/YE 5\gHL W wcZv- giûg gywneyi ingvb Lvb, 0°YJ FXY3FYRY FY9YEHYR[ BDwbqb- Dmgvbcyi, Dc‡RjvImgvbxbMi| PgEJ—M3ZµZEZN.Yµ D”P we`¨vjq †_‡K Gm.Gm. wm cvk K‡i Uª¨v‡fj&m e¨emvq 5ZRgT FgRE_ PYgM ‰nYT[IYgH HPHYgPL 'g©gN‚ Z=ZE MµE $YgPE_ .Jƒ5[HgE wZwb GKRb mdj K¨vVvwis e¨emvqx| µxov‡gv`x Ry‡ei *.5E=]/\RG]8HMYLZQgPgH 'PJYEF\L f‰ÔYZ8ƒV .†YgHL PYgB 5ZR= Z4gME_ PJY5gPHY $—gE, LgTg4=YLPZT'FZ‰nZ=_Z=ZEM\8EfG…µP.†YgHLPZTPCP‚ZEP3Y (wbivc` moK PvB) jyUb kvLvi †Kvlva¨ÿ, cÖevmx Dmgvbcyi BDwbqb 5E.M‚Y< 8„YÍ , F°HYP[ HYMY0ž,PJYE[E0L *:]g.NE 8„YgÍL *.5E $E‚=J8„YZÍ_*4YRY,Z=ZEZHZIExPJgTHYVMYgCgN¨Y<=UFL=YT$VN MÖnY K‡i _v‡Kb| mwgwZi eZ©gvb wbe©vnx m`m¨ AvMvgx wbe©vP‡b mvsM9ZE.P~ÔYC.F°YBƒ[ZQgPgH=LÀ<'C[TJYEPJY5.Jƒ[5\gHL$YFEYgCL †`vqv I ivqcÖv_©x| ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[g0j4ZJTY $YGgLY5 W ZF=YJLÕJPY&C'MÒYQ0°YJZE5.]LÀTY%'Z bqb - `qvgxi, _vbv - ImgvbxbMi| mv‡eK wbe©vnx m`m¨ wn‡m‡e wZwb cÖevmx evjvMÄ-ImgvbxbMi Av`k© Dc‡Rjv mwgwZ I *:]g.NE8„YgÑLCYZT={FYME.gLE_Z=ZEF°HYP[ .]LÀTYPJY5.M‚Y<PZJZ=LF°Z=ÍY=YPCP‚*HV H=ƒJYEIY%Pf3TYLJ‚YE_Z=ZEZIg‹YZLTY‰nfH—M[ KvjPvivj G‡mvwm‡qk‡bi cÖwZóvZv m`m¨ Ges mv‡eK †Pqvig¨vb I‡qó wgwbóvi BmjvwgK KwgDwbwU †m›Uvi (WICC) Gi eZ©gvb †m‡µUvix wn‡m‡e `vwqZ¡cvjb Ki‡Qb| AvMvgx wbe©vP‡b wZwb wbe©vnx m`m¨ c‡` cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I mywe‡ewPZ ivq cÖZ¨vkx|

8„YÍ.ZHL$YQJCLYgPM%ZPfJ~AYL8„YÍ$YH\M.YMYJ$Y5YCPCP‚8„YÍhPTC$Y½\MJ\ZJEPgH.PYDLEP~ÔYC.'PJYEF\L5E.M‚Y<8„YÍ$YQJCG/L .YJYMPY%‰§YZJTYC¹LP~ÔYC.8„YÍfJYWE5LÀM%PMYJPQf.YOYD‚Ù8„YÍgJYW$YTY4$0ƒYEY%Z5VfPg8YL[8„YÍhPTCLYgPM$YQJCPCP‚8„YÍNYQ $YMJPCP‚8„YÍNYQfEYJYE$YQJCPCP‚8„YÍ$Y½\M.]©\PPYgH.%ZPfJ~AYL8„YÍ*EYJ\MQ.FYExY$YgN.$YM[Jv§Y5'MÒYQfJYCYZHzLgQYgPE3]E\QYZHH $YM[ZPLY5\M%PMYJ=4M\PYgH.4Y¨gE=Y$YZ55\LLQJYEPY%ZPfJ~AYLPZJZ=4J.$YM[NYZQE$YM[JY/E$YM[NYQ.gT4fN/$Y½\MHYZ4=PYgH. %ZPfJ~AYLPZJZ=$Y½\M.YMYJ%ZPfJ~AYL8„YÍfPH\Mf3j$YH\MfQYgPEJY,MYEYE5LÀM%PMYJPg.Y8„YÍJYJ\E.ZHLf3jPYgH.%ZPfJ~AYL8„YÍE\LÀM %PMYJE\E\%ZPfJ~AYLPZJZ=.ZMJ'MÒYQH.]MPIYFZ=0.8„YÍ*JLYE$YM[fC,TYEZJTYQYZHH\LLQJYEgJYWMYMYZJTYfPZMJ$YQJCPYgH.ZIZF NYgQC$YQJCJ\PYPYgH.ZIZFGT4MÕgPEP\JEPYgH.ZIZF.T4L$YQgJCGT5\LLQJYEPYgH.PYDYLEP~ÔYC.PZJZ=5\MZG.YL$YM[P\gQM6M. FYM$Y½\PPYMYJIY%Pf3TYL8YgQM¯gPw8YL=ZQL'Z©EJ\5YZQC$YQJC$YZ=.]LLQJYE*ZPg8„PZJZ=$YgNY.$YM[%ZPfJ~AYLPZJZ=JYJ\EJZQ'Z©E $YQHYH\LLQJYEZJLEPY%G]LLQJYE5ÕL$Y½\MQ.JYQJ\CfQYgP%E*JCYC$YM[hPTC*JLYE$YQJCfN/JZHE\M%PMYJfJYW$Y½\MJYZM.fN/$Y½\P PYMYJ=G˜\M$YM[%'P\G$YM[PYgC.=GYCYL$Y½\M$YZ55$YZL5ZJTYPYgH.fJ~AYL'%'ZF5\gHLZJTYN,.=$YM[$YGgLY5PYgTC=GYCYLNYQY

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[GYLÀ.fQYgPEf3jD\L[W ZF=YJLÕJ*/MY4]LLQJYEf3jD\L[0°YJ%MYNF\L%'ZETE ‡MvqvjvevRvi, _vbv ImgvbxbMi| Z=ZEHYZJƒVQYgJLJY'w8fFÒgPw8fPg.µYL[‰k]MfBg.,fMgIM P~ÔEx .gLE_MVZH„5fH—M[.ZJ'ZEZ8*gPYZPgTNgELH=ƒJYE

fvBm †Pqvi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| wZwb mwW©k gmwR` Uªv‡óªi †m‡µUvix Ges †UªRvivi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib| F°HYP[ HYMY0ž,PJYE[E0L *:]g.NE 8„YgÍL 8„YZÍ PJY5 m‡PZb, Z¨vMx, D‡`¨vgx mgvR †meK dviæK Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[gJYW$Y½\LLY˜Y.W wcZv giûg nvRx BmjvBj Avjx, MÖvg-wicvZcyi, BDwbqbevjvMÄ| wZwb †evqvjRyo evRvi D”P we`¨vj‡q 8g†kÖYx ch©šÍ covïbv K‡ib| Kg© Rxe‡b iv¾vK cÖ_‡g evsjv‡`‡k e¨emv K‡ib ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[gJYWgCgMYTYLfQYgPEW ZF=YJLÕJQY5[HZNL'Z©E0°YJQYPYJF\L%'ZETYEHYMY0ž Dc‡Rjv - evjvMÄ| QvÎ Rxe‡b †`‡jvqvi 1990 m‡b wW.Gb. D”P we`¨vjq †_‡K Gm.Gm.wm, wm‡jU miKvix K‡jR †_‡K 1992 m‡b GBP.Gm.wm

FLH=ƒ[g= fPjZC$YHL 3gM KYE_ gPjZC fBg. ZGgL ‰nYT[IYgH emev‡mi Rb¨ hy³ivR¨ P‡j Av‡mb| †`‡k _vKvKvjxb mg‡q wZwb F\ˆÔ.ZMK\HPVg1LPZT.Jƒ[ZQgPgH.Y5.gLE_=LÀ<'gC‚YJ[ mgvR†mevq `„p cÖZ¨qx Avãyi iv¾vK AvMvgx wbe©vP‡b Avcbv‡`i mevi †`vqv I ivq cÖZ¨vkx|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[fJYW$Y5YC\LLQJYEW ZF=YfJYW,TYZQC\LLQJYE0°YJ3YwCL0XY,%'ZETE'PJYE cyi, _vbv- ImgvbxbMi| $Y5YC PgE GgLÑf0%3 .ZJ'ZEZ8 ‰k]M fBg. Z5ZP *PZP P~ÔEx .gLE_ Z=ZE HYMY0ž ,PJYE[E0L *:]g.NE

Uªv‡ói GKRb Uªvwó, Dmgvbcyi Rb Kj¨vb Uªv‡÷i mwµq m`m¨| ZiæY D`¨gx AvRv` evjvMÄ-ImgvbxbMi Dc‡Rjv mwgwZi AvMvgx wbe©vP‡b wbe©vnx m`m¨ c`cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[fJYW$Y½\PPYMYJW wcZv- giûg Avãyi iwng, MÖvg- BkvMÖvB, BDwbqb- cwðg ˆcjbcyi, Dc‡Rjv- ImgvbxbMi| Avãym mvjvg ‡eMgcyi ker my›`ix D”P we`¨vjq †_‡K 8g†kÖYx‡Z $D‚TEL= $H‰nYT K\LYg5‚ 3gM $YgPE_ FLH=ƒ[g= Z=ZE MµgEL ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[fN/E\L$Y5JW ZF=YJLÕJQY5[fN/gJYW$Y½\M5HzYL0°YJHR5JY=%'ZETE †`Iqvb evRvi, Dc‡Rjv- evjvMÄ| wZwb 1997 m‡b †`Iqvb Avãyi iwng D”P we`vqj †_‡K Gm.Gm. wm cixÿvq DËxY© nb| gv`ªvmv evRvi ewYK mwgwZi mv‡eK wbe©vnx PCP‚ F°HYP[ HYMY0ž,PJYE[E0L *:]g.NE 8„YgÍL 8„YZÍ $Y5J

8Y,TYLQ‚YJgM8P.gM5fBg.M‚YV’gT5f.YPƒP~ÔEx.gLE_$Y½\P mvjvg Kg©Rxe‡bi cvkvcvwk KwgDwbwU‡Z gmwR`, gv`ªvmv Avw_©K PQgKY0[=Y.gL$YPg4E_$Y½\PPYMYJ$YPEx HYMY0ž,PJYE[E0L Dc‡Rjv mwgwZi wbe©vP‡b wbe©vnx m`m¨ c`cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x| 2006 mv‡j ¯’vqxfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| H=ƒJYE PCP‚ F°HYP[ 0,QLF\L JYC„YPY HY5YL 'ExTE PZJZ= , MInicyi G‡mvwm‡qkb BD‡K| Kg©Rxe‡b wZwb wmwKDwiwU Awdmvi wn‡m‡e Kg©iZ Av‡Qb| m`vjvwc, D`¨gx ZiæY mgvR Kg©x AvRg evjvMÄ-ImgvbxbMi Dc‡Rjv mwgwZi AvMvgx wbe©vP‡b m`m¨ cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[ZJ5YE\LLQJYEW wcZv- giûg mvwR`yi ingvb, MÖvg- Lvigvcyi, BDwbqb-†evqvjRyo evRvi, Dc‡Rjv- evjvMÄ| wZwb †evqvjRyo D”P we`¨vjq †_‡K 8g †kÖbx ch©šÍ covïbv K‡ib| fHYTYM5\RHY5YL=LÀ<PVg1LPZTPCP‚Z4gME_.Jƒ5[HgE

 PgE ZJ5YE .Y=YL 3gM KYE *HV fP/YE fBg.  m‡b ¯’vqxfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| e¨vw³MZ Rxe‡b wgRvb GKRb m`v nv‡m¨v¾¡j-iwmK gvbyl| wZwb evjvMÄImgvbxbMi Dc‡Rjv mwgwZi AvMvgx wbe©vP‡b m`m¨ cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[fJYWG5MZJTYJN.]LW wcZv- giûg nvRx †gvt Iqvwn` Djøvn, MÖvg- Avw`Zrcyi, BDwbqb- evjvMÄ, Dc‡Rjv- evjvMÄ| PYgMfHYTYM5\R QY%‰k]M fBg. *P*PZP FYN K‡ib, Gici evjvMÄ wWMÖx K‡j‡R GBP.Gm.wm ch©šÍ covZEHƒYQ[PCP‚gN/JgEY,TYLfQYgPEW wcZv- giûg †kL †gvqv¾g †nv‡mb, MÖvg- gymwjgvev` BDwbqb- c~e© f0jL[F\L'Fg5MYHYMY0ž_ JgEY,TYLfQYgPEPYgMPUF\L.YZJMJYC„YPYfBg.$YZMJ,PYgM GYZ5MFYP.gLE_J\PZMJYHYC5Y0°==LÀ<.†YgHL,J\PZMJYHYCK\HPVg1L PZTPCP‚Z4gME_PgE‰nYT[IYgHHPHYgPL'g©gN‚K\LYg5‚3gM ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[$Y½\MHYL[gL5EW ZF=YQY5[fJYW$Y½\MJYExYE0°YJCNQYM%'ZETE=Y5F\LBYEY ImgvbxbMi| PYgMJ—M3µ[ZEZN.Yµ'p3ZHC‚YMTfBg.*P*PZP, PYgM=Y5F\LZ:0°[.gM5fBg.*%3*PZPFYP.gLE_Z=ZE mv‡j ¯’vqxfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Av‡mb| ‡iRb QvÎve¯’vq ZEHƒYQ[PCP‚F°YBƒ[$Y½\MQYZ.JW ZF=YJLÕJ$Y½\PPYJYC0°YJ$YZ55F\L%'ZETEFZÊJf0jL[F\L Dc‡Rjv - evjvMÄ| wZwb 2000 mv‡j†`Iqvb evRvi Avãyi iwng D”P we`¨vjq †_‡K *P*PZP *HV PYgM CZÙ< P\LJY .gMg5 *%3*PZP ch©šÍ covïbv K‡ib| Avãyj nvwKg mgvR K‡g©i cÖwZ cÖwZkÖæwZe×|

ÉEY .gLE_ PYgM K\LYg5‚ ‰nYT[IYgH HPHYgPL 5E‚ P‡j Av‡mb| PJY5 fPHYL $—gE D`¨gx ZiæY I cÖwZkÖæwZkxj PJY5.Jƒ[ZQgPgHFZLZ3=_JN.]L$Y0YJ[ZEHƒY3gE$YFEYgCL mK‡ji†`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[PYE\ZJTYW wcZv- giûg Rdi Djøvn, MÖvg-†eMgcyi, BDwbqb- mv`xcyi, _vbv - ImgvbxbMi| QvÎ Rxe‡b wZwb 1998 mv‡j†eMgcyi kir my›`ix D”P we`¨vjq†_‡K Gm.Gm.wm Ges ZvRcyi wWMÖx K‡j‡R GBP.Gm.wm ch©šÍ covïbv K‡ib|

†eMgcyi kir my›`ix D”Pwe`¨vjq cwiPvjbv KwgwUi wbe©vwPZ m`m¨ wn‡m‡e mvby mdjZvi mwnZ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| wZwb cÖevmx evjvMÄ GWy‡Kkb Uªv‡ói mv‡eK wbe©vnx m`m¨ wn‡m‡e AZ¨šÍ `vwqZ¡kxjZv I `ÿZvi mwnZ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| mr I `ÿ msMVK mvby wgqv AvMvgx wbe©vP‡b wbe©vnx m`m¨ cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

*HV  PgE *.% .gM5 fBg. ‰xY=. Z:0°[ MYI .gLE_ ZPgM8M¯.gM5fBg.PgEF°BJHOƒP~ÔEx.gL‰nYT[IYgH HPHYgPL'g©gN‚K\LY5‚3gME$YgPE_$Y0YJ[ZEHƒY3gEZEHƒYQ[ cÖv_©x wn‡m‡e mr, D‡`¨vgx, m`vjvwc ‡`v‡jvqvi †nv‡mb Avcbv‡`i mK‡ji †`vqv I ivq cÖv_©x|

$YgPE_H=ƒJYgE%PMYZJZ83YL*gPYZPgTNgELPQF°3YLP~ÔYC.ZQgPgH `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| Ôwbivc` moK PvBÕ Av‡›`vj‡bi hy³ivR¨ kvLvi ag© ZHOT.P~ÔYCg.LCYZT={ FYME.Lg4E_*4YRY,Z=ZEfGž\0ž/YPJQMÒYL gmwR` cÖwZóvi g~j cÖwZóvZv `vZvi GKRb| eZ©gv‡b wZwb Bmjvwg wkÿvi gnvb wkÿKZvGes wUwf Dc¯’vc‡Ki†ckvq wb‡qvwRZ Av‡Qb | mr,†gavex, m`vjvcx g‡bvqvi AvMvgx wbe©vP‡b Avcbv‡`i†`vq I ivq cÖv_©x| ,PJYE[E0LBYEY4Y¨M[g0LF°3YLP~ÔYCg.LCYZT={FYME.gLE_Z=ZE Z4gME*.5EPGMG]8HMYL_Z=ZEH=ƒJYgEK\LY5‚4Y¨M[g0LF°3YL P~ÔYCg.LCYZT={FYME.Lg4E_Z=ZEHYMY0ž,PJYE[E0L*:]g.NE Uªv‡ói GKRb Uªvwó| e¨w³MZ Rxe‡b wZwb weevwnZ 1 mšÍv‡bi RbK| wbe©vnx m`m¨ c`cÖv_©x wn‡m‡e wZwb Avcbv‡`i†`vqv I mywe‡ewPZ ivq cÖZ¨vkx| AZ¨šÍ mdjZvi mwnZ†`Iqvb evRvi mgvR Kj¨vY mwgwZ Ges FZÊJg0jL[F\LPJY5.M‚YEPZJZ=LPIYFZ=ZQgPgHCYZT={FYME K‡ib| Avjexi Uªv‡ói Ab¨Zg Uªvwó Ges cÖevmx evjvMÄ-Imgvbxb0L *:]g.NE 8„YgÍL 8„YZÍ_ Z=ZE HYMY0ž PJY5 .M‚YE PZJZ=L mv‡eK m`m¨| mr, wbôvevb, m`vjvwc Avãyj nvwKg AvMvgx wbe©vP‡b wbe©vnx m`m¨ c`cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

ZEHƒYQ[PCP‚FCF°YBƒ[fJYQY~C5YQY—[LZJTYW

evsjv‡`‡k _vKvKvjxb mg‡q evjvMÄ BDwbqb G‡mvwm‡qk‡bi mv‡eK ZF=Y$Y½\MQYZG5fLE\ ZJTYfJ~AYL0°YJ3YEF\L%'ZETEHYMY0ž K\0$YQzYT.HYVMYgCN4Y¨M[0HYMY0žZ:0°[.gM5NY/YLPIYFZ=L CYZT={FYME.gLE_PUZEÎYHYE,[RYgJYC[5YQY—[LZg8$—gEL _vbv - evjvMÄ| 4Y¨5[HgEZ=ZEPYgMZ:*E'p3ZHC‚YMTfBg.*P*PZP *.5EPGMf/gMYTYRZ4gME_5YQY—[L$Y0YJ[ZEHƒY3gEZEHƒYQ[PCP‚ cvm K‡ib| evjvMÄ wWMÖx K‡j‡R GBP.Gm.wm ch©šÍ †jLvcov K‡ib| c`cÖv_©x wn‡m‡e Avcbv‡`i †`vqv I ivq cÖv_©x|

wgqv ‡gvnb, Avãyj †nwKg wRjy, ‡bvgvb Avng` Lvb, kvn RyjwdKvi Rvgvb e`i-mv‡eK mv.m. M.K. Uªvó, Avãyj AvIDqvj, nxiv wgqv, kvn Avjg, kvn AvwRRy LQJYEZJ5YENYQ$Y½\P4YZM.NZG.]LLQJYENYQ*EYJ$YM[$Y½\M$YQYCJQZPEJZQ'Z©ENYQ$YQJCEZ5L$YQJCNYZQE\LLQJYE5YQY—[LJ%E\M %PMYJLZEEYZ5JZJTY$YZ5JZJTY$Y½\PPYZQCZ5MÒ\LLQJYEJ.E\EJZQ'Z©E.Y5[ZGgLY5ZJTY$Y,MYCfQYgP%EE5J\M%PMYJP\LJYEgQYPg%E EYZQJ$YM[$Y½\LLZ.H$Y½\M.YZCL$Y½\LLZNCfC,TYEZJTYE5LÀM%PMYJZ0TYP'Z©E$Y=Y'LLQJYE$Y½\LPH\LJ\EYgTJ$YQgJC$Y½\PPYZM. PYgQM$YQJC=GYCYLHZNLZJTY$Y½\MQ.ZPLY5\M%PMYJ.gT4ZJTYPYgH.f.YOYD‚ÙPZJZ=ZPLY5'Z©E.Y4Y%ZJTY$Y/ZM4ZJTYf0YMYJLHzYE[ $Y½\MQYExYE%ZPfJ~AYLPZJZ=$Y½\M0Z<Z8F\$Y½\M.ZLJ*:gIYg.8Z.E\J\M%PMYJPYgH.PQPYP8„YÍ$YE4YL$YM[$Y½\MQYZJC$Y½\MQYZNJ iPTCZ/Z5L$YQJCfHMYgT=fQYgPE5YT0[LCYLQY5[GT4M$YM[**P$YMJ0[L$YQJC$Y½\MJZ=E,C\C$YE4YL[E\LÀM$YZ~ATYZEM\gPZMJ\LLQJYE NYJ[JQYLÀE\LLN[CGYLÀ.$YQJC$Y5YCZ5TY$YZN.ZJTYNYJP\M%PMYJ4]8],C\C$YE4YL[NYQY5YE$YMJ%ZPfJ~AYL8„YÍE\LÀM$YZ~ATYZEM\$Y½\M fQZ.J$Y½\M0ZE$Y½\M.]©\PPYP~ÔYC.HY%'ZFPZJZ=$Y½\M.Y%T\JJYZE.g.YOYD‚ÙHY%'ZFPZJZ=$Y5JM$YM[fN/HYZ4=]LLQJYEPYgH. %ZPfJ~AYLPZJZ=5YgHC$YQJCGT5\LLQJYEGgT5fN/fJY‰§YZG5\LLQJYEfN/ZJ5YE\LLQJYEfN/H5MLLQJYEf/N/YZM4]LLQJYEfJYW$Y½\P4YJ[

$YH\MfM%4$Y½\MJYZM.$Y½\M$YZ55QY5[ZPg©.$YM[QY5[$Y=Y'LLQJYEQY5[$Y½\ME\L$YZ=.]LLQJYEgMH\f0YMYJPYL,TYLf0YMYJZ.HZLTY NYZQCZJTYE\LÀMQYPYE%.HYM4Y%C\M%PMYJf3jD\L[ZPLY5$YM[QY5[f4YLYH$YM[Z/Z5L$YQJC3YEZJTY$YEYZJTYZJPHY'LLQJYEP\JE$Y½\L0G]L $Y½\MQYZJC:Y$Y½\MJ\ZJEC\C\ZJTY$Y4MJ/YEJ.H\M$YM[HYQY'Z©EQY5[P\gMJYE'MÒYQ,TYZQC'MÒYQLZQJ$Y½\M/YZM.*EYJ\MQ.f3j$Y½\L LZQJ$YH\MZJTYf.YOYD‚Ù0PZJZ=$Y½\LLZQJJ\Z5HPYgH.PQP~ÔYC.JY4]J$YM[J\5YZQC$YM[P\gQMZCM,TYL$YM[hPTC4YEY'M$YMJ%H„YZQJ $YM[JYÍYLJYQG]5\M.ZLJ$YMQY5{ LYZNC$YM[GZLC$YQJCJv§YZPL$YM[HYZ=LÀMQ.LZNCZJTYHZNLZJTYLY5Yf3jD\L[J\ZQH\LLQJYE%Pg=. Avng`, Rqbvj Av‡e`xb, dviæK Avng`,my‡Rj Avng`, nviæb Ai-iwk`, Qvbv wgqv, wecøe `Ë,AvRv` Lvb, dqRyi ingvb, nvwdR hvIqv` Avng`, Avey bvBg, NYQZJEYL$YM[$YZ55\LLQJYE$YG5MLHzYE[fE,TYL$YM[NYJP\EE\L$Y5JM$YM[$Y/=YL$YQJCNYZQEZJTYJ\Z5H\LLQJYEJZ='LLQJYE$YgP. FYLgI54]L=ZJTY.YJYMfQYgPE$YZ.5$YM[fJYWNYE\LZJTY$Y½\M,TYZQC$YEQYLZJTY$YZJE\M%PMYJf3jD\L[$Y½\MQY%/ZMM\LLQJYE$Y½\M QYExYEfPZMJ$YQJC$Y½\M.Y%T\JJZ='LLQJYEJZ5C\LLQJYEZJEYLZJTYM\UG]LLQJYEPYgC.$YQJC$YHzYP$YM[ZJ5YE\LLQJYEE\L$YQgJC %.LYJ$YQJC%MYPPYP0*%.HYMfQYgPENYQYE\Lf3jWPIYFZ=0*gPY,JZNTaLLQJYEJPE\_

Janomot-40  

Best and Oldest Bangali Newspaper in England

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you