Page 1

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑ คำที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

คำ ก็ กฎ กตัญญู กระต่ำย กระโปรง กระหำยน้ ำ กลับ กลับบ้ำน กล้ำ กลำงวัน ก๋ วยเตี๋ยว กอ ก่อน กัน กับ กับข้ำว กำฟักไข่ กำงเกง ก้ำว กำลัง กิน กิริยำ กี่ เก่ง เกเร

คำที่ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

คำ เก็บ เกะกะ เก่ำแก่ เก้ำอี้ แก้ไข แก้ว ไกล ไกว ขนม ขยะ ขอ ข้อคิด ของ ของฝำก ของเล่น ขอบใจ ขำ ข้ำง ข้ำงหน้ำ ข้ำงหลัง ขำด ขำย ขำว ข้ำว ขี้ออ้ น

คำที่ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

คำ ขึ้น ขู่ เข็มแข็ง เขำ เข้ำ เข้ำใจ เข้ำแถว เขี่ย แข่ง แข็งแรง ไข่ ไข่ไก่ ไข้ คน ครับ ควำมรู้ ควำมสะอำด ควำมสุข คอย คะ ค่ะ คำบ คิด คิดถึง คือ

คำที่ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

คำ คุณครู คู่ เคย แคบ ใคร งดงำม งำม งำมตำ เงิน เงียบ จน จมูก (จอม) จัด จับ จะ จำก จำน จำม จำ จำนวน จิก จึง เจอ เจอะ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑ คำที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

คำ เจี๊ยบ ฉลำด ฉัน เฉ เฉย ชม ชวน ช่วย ชอบ ชั้น ช้ำ ชำติ ชำย ชำยหำด ชำวนำ ชำวไร่ องุ่น ชิงช้ำ ชี้ ชื่อ เช็ด เช้ำ เชื่อฟัง ใช่ ใช่ไหม ใช้

คำที่ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๒๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐

คำ ซื่อสัตย์ ซื้อ แซง ด้วย ดอกไม้ ดัง ดำ ดำน้ ำ ดี ดีใจ ดึง ดื่ม ดุ ดู ดูถกู ดูแล (เดชำ) เด็ก เด็กไทย เดิน เดียว แดด แดดอ่อน ใด ได้

คำที่ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

คำ ได้ยนิ ต้นไม้ ตลำด ต้อง ตอบ ตอไม้ ต่อไป ต่อไปนี้ ตะปู ตัด ตัว ตัวเอง ตัว๋ รถไฟ ตำ ต่ำง ตำม ติ ติด ตี ตื่น ตื่นนอน เตะ แต่ แต่งตัว แต้ม

คำที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

คำ แตะ โต โต๊ะ ใต้ ไตรรงค์ ถนน ถัง ถังขยะ ถ้ำ ถำม ถิ่น ถึง ถือ ถุงเท้ำ เถอะ แถว ทอดแห ทั้ง ทัน ทัว่ ทอง ท้องถิ่น ทะเลำะ ทำ ท่ำน้ ำ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑ คำที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

คำ ทำ ทำงำน ทำนำ ทำไม ทำให้ ทิ้ง ทีหลัง ที่ ที่นอน ที่นงั่ ที่นี่ ที่สุด ทุก ทุ่งนำ ทุ่งหญ้ำ เที่ยง เที่ยว แท้ ธง เธอ นม นมวัว นอก น้อง นะ

คำที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

คำ นักเรี ยน นัง่ นัง่ เล่น นั้น นำ น่ำ นำน นำฬิกำ นำ น้ ำ น้ ำเงิน นิ่ง นิทำน นี้ แน่ ใน ในไม่ชำ้ บน บอก บันได บำง บ้ำง บ้ำน บ้ำนเรื อน บ่ำย

คำที่ คำ ๒๕๑ บูชำ ๒๕๒ เบำ ๒๕๓ แบ่งปัน ๒๕๔ โบกมือ ๒๕๕ ใบ ๒๕๖ ใบไม้ ๒๕๗ ประถมศึกษำ ๒๖๘ ประเพณี ๒๖๙ แปรงฟัน ๒๖๐ ปลูก ๒๖๑ ป้ องกัน ๒๖๒ ป่ ำ ๒๖๓ ปำก ๒๖๔ ปิ ด ๒๖๕ ปิ่ นโต ๒๖๖ ปี ที่ ๒๖๗ เป็ น ๒๖๘ เปิ ด ๒๖๙ แป้ ง ๒๗๐ แปด ๒๗๑ ไป ๒๗๒ ไปไหนยังค่ำ ๒๗๓ ผลดก ๒๗๔ ผลองุ่น ๒๗๕ ผัด

คำที่ คำ ๒๗๖ ผ่ำน ๒๗๗ ฝ่ ำยใด ๒๗๘ ฝึ กฝน ๒๗๙ ผุ ๒๘๐ เฝ้ ำ ๒๘๑ พระ ๒๘๒ พระมหำกษัตริ ย ์ ๒๘๓ เพรำะ ๒๘๔ เพลงช้ำง ๒๘๕ พอ ๒๘๖ พอใจ ๒๘๗ พอดี ๒๘๘ พ่อ ๒๘๙ พ่อไก่ ๒๙๐ พ่อคุณเอย ๒๙๑ พัก ๒๙๒ พักผ่อน ๒๙๓ พำ ๒๙๔ พี่ ๒๙๕ พี่นอ้ ง ๒๙๖ พื้น ๒๙๗ พูด ๒๙๘ เพื่อน ๒๙๙ เพื่อนบ้ำน ๓๐๐ แพ้


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑ คำที่ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

คำ แพะ ไพเรำะ ฟอง ฟัก ฟัง ฟัน ภัย ภำษำไทย ภูเขำ มอ มัน (มะลิ) มำ ม้ำนัง่ มำก มำกมำย มี มีด มือ เมื่อ เมือง เมืองไทย แม่ แม่กำ แม่ไก่

คำที่ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

คำ แม่คำ้ แม่น้ ำ แม่แพะ แม่ววั ไม่ ไม่สบำย ไม้ ยอม ยัง ยำ ยำก ยำม ยำย ย้ำย ยำว ยิง่ ใหญ่ ยืน เยอะแยะ แย่ง แยะ รถ รถกระบะ รถไฟ ร่ วมใจ ร่ วมแรง

คำที่ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

คำ ร้อง รอ รองเท้ำ ร้องเพลง ร้อน รอบ รัก รั้ว ระฆัง ระเบียบ ร่ ำงกำย รำนรุ ก รี บ รุ่ งเรื อง รุ ม รู้ เร่ ง เร็ ว เรำ เรี ยน เรี ยบ เรื่ อง โรงเรี ยน โรงอำหำร ไร่ องุ่น

คำที่ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

คำ ลง ลำ ล้ำง ลำนดิน ลำนบ้ำน ลำนวัด ลิง ลื่นล้ม ลืม ลูก ลูกไก่ ลูกแพะ ลูกแมว ลูกหมำ เล่น เลย เลอะเทอะ เล่ำ เลือก แลดู แล้ว และ ไล่ วงกลม วัด


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑ คำที่ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๕๐๑ ๕๐๕

คำ วัดวำอำรำม วัน วันเสำร์ วันอำทิตย์ วัว ว่ำ วำง วิ่ง วิดน้ ำ วิธี วินยั วี เวลำ แวะ ไว ไว้ ศำลำ ศำสนำ ส่ง สนำมหญ้ำ สนุก สนุกสนำน สบำย สวม สวัสดี อุม้ ไอ

คำที่ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๕๐๒ ๕๐๖

คำ สอง สอน สะพำน สะอำด สัตว์ สั้น สำม สำมัคคี สำย สิ สิงโต สิ่ง สี สี่ สีดำ สีแดง สีเทำ เสำ เสีย เสียรู้ เสียง เสือ เสื้อ ใส ใส่ เอง โฮ่ง

คำที่ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๕๐๓

คำ หญ้ำ หญิง หนองน้ ำ หนังสือ หน้ำ หน้ำบ้ำน หนำม หนึ่ง หมำ หมำป่ ำ หนี หมูป่ำ หมู่บำ้ น หรื อ ห่อข้ำว ห้องเรี ยน ห้องสมุด หัน หัวเรำะ หำ ห้ำ หำบ หำย หำยใจ หิว เอะอะ

คำที่ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๔

คำ หิ้ว หู เห็น เห่ำ เหยียบ แห แห้ง ให้ ใหม่ ไหน ไหม ไหว้ ออก ออกไข่ อดทน อยำก อย่ำง อยู่ อะไร อำกำศ อ่ำน อำบน้ ำ อำหำร อีแร้ง อื่น เอำ


ที่ ๑. ๒. ๓ ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐.

คำ ก๋ ง กด ก้ม กระดูก กระติก กระตุก กระถำง กระทบ กระท้อน กระทะ กระสอบ กล้ำ กอ ก่อ กอง ก้อน กะปิ กะเพรำ กะสำ ก้ำง กำ กำแพง กิ่ง กิริยำ กู้ เก เก๋ ง เก่ำ เกิน เกื้อ

ที่ ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ เกือบ ๖๑. คำงคก แก้ ๖๒. คำด แก้ม ๖๓. คำบ โกน ๖๔. คุม้ โกหก ๖๕. เค้ก ไกว ๖๖. เคำะ ขณะ ๖๗. เคี้ยว ขม ๖๘. แคะ ขย้ำ ๖๙. โค้ง ขยี้ ๗๐. งม ข้อ ๗๑. งวง ข้อง ๗๒. ง่วง ขอน ๗๓. งอก ขัด ๗๔. งำ ขำน ๗๕. เงำ ขำ ๗๖. โง่ ขิง ๗๗. จด เข่ง ๗๘. จริ ยะ เข็น ๗๙. จ๊ะ เขี่ย ๘๐. จัง เขียว ๘๑. จ๋ ำ เขื่อน ๘๒. จ่ำย แขก ๘๓. จำปำ คง ๘๔. จิก ครู่ ๘๕. จิ้ม ค้อน ๘๖. จีน คัน ๘๗. จุด คับ ๘๘. จูง ค่ำ ๘๙. เจอะ ค้ำง ๙๐. แจ้ง

ที่ ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐. ๑๐๑. ๑๐๒. ๑๐๓. ๑๐๔. ๑๐๕. ๑๐๖. ๑๐๗. ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๐. ๑๑๑. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔. ๑๑๕. ๑๑๖. ๑๑๗. ๑๑๘. ๑๑๙. ๑๒๐.

คำ เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชำ ช้ำ ชี้ ชุก ชุ่ม เช่น แช่ ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก แซง แซะ ดง ดัก ดับ ด้ำน ดำบ ดำย ด้ำย ดีด ดึก ดูด


ที่ ๑๒๑. ๑๒๒. ๑๒๓. ๑๒๔. ๑๒๕. ๑๒๖. ๑๒๗. ๑๒๘. ๑๒๙. ๑๓๐. ๑๓๑. ๑๓๒. ๑๓๓. ๑๓๔. ๑๓๕. ๑๓๖. ๑๓๗. ๑๓๘. ๑๓๙. ๑๔๐. ๑๔๑. ๑๔๒. ๑๔๓. ๑๔๔. ๑๔๕. ๑๔๖. ๑๔๗. ๑๔๘. ๑๔๙. ๑๕๐.

คำ เด็ด เดิม เดือด เดือน ใด ตบ ตอม ตะเกียบ ตะโกน ตู่ ตูด เตียน แตก แตง แตะ โต้ ถำก ถ่ำย ถ้ำ เถียง ทบ ท่อง ทอน ทัก ท่ำ ท้ำ ทำก ทำย ท้ำย ทีม

ที่ ๑๕๑. ๑๕๒. ๑๕๓. ๑๕๔. ๑๕๕. ๑๕๖. ๑๕๗. ๑๕๘. ๑๕๙. ๑๖๐. ๑๖๑. ๑๖๒. ๑๖๓. ๑๖๔. ๑๖๕. ๑๖๖. ๑๖๗. ๑๖๘. ๑๖๙. ๑๗๐. ๑๗๑. ๑๗๒. ๑๗๓. ๑๗๔. ๑๗๕. ๑๗๖. ๑๗๗. ๑๗๘. ๑๗๙. ๑๘๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ทุ่ง ๑๘๑. ประจำ ทุย ๑๘๒. ประชุม เทียม ๑๘๓. ประดับ แทง ๑๘๔. ประธำน แท่ง ๑๘๕. ปะ แท้ง ๑๘๖. ปัก ธง ๑๘๗. ปัง นัด ๑๘๘. ปัด นำที ๑๘๙. ปัน นิ่ง ๑๙๐. ปั่น เน่ำ ๑๙๑. ปำ แนว ๑๙๒. ปำด บ่น ๑๙๓. ปี่ บัว ๑๙๔. ปี ก บ่ำ ๑๙๕. เปรอะ บำด ๑๙๖. เป่ ำ บำน ๑๙๗. ผง บำรุ ง ๑๙๘. ผัว บิดำ ๑๙๙. ผ่ำ บีบ ๒๐๐. ผำง บึง ๒๐๑. ผึ่ง เบำ ๒๐๒. ผึ้ง เบำะ ๒๐๓. ผืน เบื่อ ๒๐๔. ผุ แบก ๒๐๕. เผ็ด แบ่ง ๒๐๖. แผ่ เบก ๒๐๗. แผ่น ใบไม้ ๒๐๘. โผล่ ป่ น ๒๐๙. ไผ่ ประถม ๒๑๐. ฝั่ง

ที่ ๒๑๑. ๒๑๒. ๒๑๓. ๒๑๔. ๒๑๕. ๒๑๖. ๒๑๗. ๒๑๘. ๒๑๙. ๒๒๐. ๒๒๑. ๒๒๒. ๒๒๓. ๒๒๔. ๒๒๕. ๒๒๖. ๒๒๗. ๒๒๘. ๒๒๙. ๒๓๐. ๒๓๑. ๒๓๒. ๒๓๓. ๒๓๔. ๒๓๕. ๒๓๖. ๒๓๗. ๒๓๘. ๒๓๙. ๒๔๐.

คำ ฝัน ฝำก ฝ้ ำย ฝุ่ น ฝูง พ่น พร้ำ พอง พัง พำด พำน เพลีย เพียง แพ แพง ไพ่ ไพเรำะ ฟอก ฟอง ฟัก ฟำก ฟำง แฟง แฟ้ ม ภัย ภำษำ มด ม่วง มอบ มะดัน


ที่ ๒๔๑. ๒๔๒. ๒๔๓. ๒๔๔. ๒๔๕. ๒๔๖. ๒๔๗. ๒๔๘ ๒๔๙. ๒๕๐. ๒๕๑. ๒๕๒. ๒๕๓. ๒๕๔. ๒๕๕. ๒๕๖. ๒๕๗. ๒๕๘. ๒๕๙. ๒๖๐. ๒๖๑. ๒๖๒. ๒๖๓. ๒๖๔. ๒๖๕. ๒๖๖. ๒๖๗. ๒๖๘. ๒๖๙. ๒๗๐.

คำ มะเฟื อง มูมมำม เมำ เมือ่ ย แม้ โมโห ย่อ ยอม ยัด ยำ ยิง่ ยิน ยืม ยุ เยำะ แย่ แยก แยะ ใย รก รบ ร่ ม ร่ วม รวย ระฆัง ระเบียง ระเบียบ ระมัดระวัง รัง รำก

ที่ ๒๗๑. ๒๗๒. ๒๗๓. ๒๗๔. ๒๗๕. ๒๗๖. ๒๗๗. ๒๗๘. ๒๗๙. ๒๘๐. ๒๘๑. ๒๘๒. ๒๘๓. ๒๘๔. ๒๘๕. ๒๘๖. ๒๘๗. ๒๘๘. ๒๘๙. ๒๙๐. ๒๙๑. ๒๙๒. ๒๙๓. ๒๙๔. ๒๙๕. ๒๙๖. ๒๙๗. ๒๙๘. ๒๙๙. ๓๐๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ริ ม ๓๐๑. สม รู ๓๐๒. สระ เริ่ ม ๓๐๓. ส่วน เรี ยบ ๓๐๔. ส้วม แรง ๓๐๕. ส่อง โรง ๓๐๖. สอด ไร ๓๐๗. สะดวก ล้อ ๓๐๘. สัก ลอด ๓๐๙. สำก ลอย ๓๑๐. สำธุ ละ ๓๑๑. สำลี่ ละเอียด ๓๑๒. สำรับ ล่ำ ๓๑๓. สิ่ง ล่ำง ๓๑๔. สิ้น ลำด ๓๑๕. สด ลำน ๓๑๖. สู่ ล้ำน ๓๑๗. สูง ลิ้นจี่ ๓๑๘. สูบ เลิก ๓๑๙. เสีย เลีย ๓๒๐. เสียม เลียบ ๓๒๑. ไส เลือก ๓๒๒. ไส้ แลก ๓๒๓. หัด แล่น ๓๒๔. หัน วง ๓๒๕. หำก ว่ำว ๓๒๖. ห่ำง ไว ๓๒๗. หำด ศอก ๓๒๘. ห่ำน สด ๓๒๙. ห้ำม สถำนี ๓๓๐. หิด

ที่ ๓๓๑. ๓๓๒. ๓๓๓. ๓๓๔. ๓๓๕. ๓๓๖. ๓๓๗. ๓๓๘. ๓๓๙. ๓๔๐. ๓๔๑. ๓๔๒. ๓๔๓. ๓๔๔. ๓๔๕. ๓๔๖. ๓๔๗. ๓๔๘. ๓๔๙. ๓๕๐. ๓๕๑. ๓๕๒. ๓๕๓. ๓๕๔. ๓๕๕. ๓๕๖. ๓๕๗. ๓๕๘. ๓๕๙. ๓๖๐.

คำ หิ้ว เหงำ เหงื่อ เหลำ เหำ เหี่ยว แห่ แห้ง แหย่ แหละ โหน ไห ไหล ไหว อก อด อบ อ้วน ออด อ้อย อัด อำยุ อุม้ เอว เอี่ยม ไอ้ กระดำนดำ กระโดดยำง กระติกน้ ำ กระปุกออมสิน


ที่ ๓๖๑. ๓๖๒. ๓๖๓. ๓๖๔. ๓๖๕. ๓๖๖. ๓๖๗. ๓๖๘ ๓๖๙. ๓๗๐. ๓๗๑. ๓๗๒. ๓๗๓. ๓๗๔. ๓๗๕. ๓๗๖. ๓๗๗. ๓๗๘. ๓๗๙. ๓๘๐. ๓๘๑. ๓๘๒. ๓๘๓. ๓๘๔. ๓๘๕. ๓๘๖. ๓๘๗. ๓๘๘. ๓๘๙. ๓๙๐.

คำ กอไผ่ ก้อนหิน กะหล่ำปลี กับข้ำว กำงเกงขำยำว กำงเกงขำสั้น กำงเกงใน กำชำด กำยบริ หำร กิ่งไม้ แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ม แก้วน้ ำ ข้อต่อ ข้อศอก ของกิน ของแข็ง ของใช้ ของมีคม ของเล่น ขันน้ ำ ข้ำวเจ้ำ ข้ำวต้ม ข้ำวผัด ข้ำวโพด ข้ำวมันไก่ ขี้มกู ขี้หู เข็มขัด

ที่ ๓๙๑. ๓๙๒. ๓๙๓. ๓๙๔. ๓๙๕. ๓๙๖. ๓๙๗. ๓๙๘. ๓๙๙. ๔๐๐. ๔๐๑. ๔๐๒. ๔๐๓. ๔๐๔. ๔๐๕. ๔๐๖. ๔๐๗. ๔๐๘. ๔๐๙. ๔๑๐. ๔๑๑. ๔๑๒. ๔๑๓. ๔๑๔. ๔๑๕. ๔๑๖. ๔๑๗. ๔๑๘. ๔๑๙. ๔๒๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ เข้ำใจ ๔๒๑. ฉีดยำ เข้ำแถว ๔๒๒. ช่วยเหลือ เขียนไทย ๔๒๓. ชั้นเรี ยน แข็งแรง ๔๒๔. ชัว่ โมง แข่งขัน ๔๒๕. ชำวเขำ ไขมัน ๔๒๖. ชำวใต้ ไขลำน ๔๒๗. ชำวไทย ไข่ทอด ๔๒๘. ชำวนำ ไข้เลือดออก ๔๒๙. ชำวบ้ำน คนแก่ ๔๓๐. ชุดนักเรี ยน คนขำย ๔๓๑. เชื่อฟัง คนขำยของ ๔๓๒. ซ่อนหำ คนไข้ ๔๓๓. ซักผ้ำ คนป่ วย ๔๓๔. ซุกซน คนร้ำย ๔๓๕. ดวงใจ ครู ประจำชั้น ๔๓๖. ดอกกระดังงำ ครู ใหญ่ ๔๓๗. ดอกเข็ม ควบคุม ๔๓๘. ดอกจำปำ คัดไทย ๔๓๙. ดอกจำปี ค้ำขำย ๔๔๐. ดอกชบำ คิดถึง ๔๔๑. ดอกดำวกระจำย ง่วงนอน ๔๔๒. ดอกดำวเรื อง งำนบ้ำน ๔๔๓. ดอกทำนตะวัน จงรักภักดี ๔๔๔. ดอกเทียน เจ็บป่ วย ๔๔๕. ดอกบัว เจ็บปวด ๔๔๖. ดอกบำนชื่น เจ้ำของ ๔๔๗. ดอกบำนไม่รู้โรย เจ้ำชำย ๔๔๘. ดอกพุด เจ้ำฟ้ ำชำย ๔๔๙. ดอกไม้ แจ่มใส ๔๕๐. ดอกรัก

ที่ ๔๕๑. ๔๕๒. ๔๕๓. ๔๕๔. ๔๕๕. ๔๕๖. ๔๕๗. ๔๕๘. ๔๕๙. ๔๖๐. ๔๖๑. ๔๖๒. ๔๖๓. ๔๖๔. ๔๖๕. ๔๖๖. ๔๖๗. ๔๖๘. ๔๖๙. ๔๗๐. ๔๗๑. ๔๗๒. ๔๗๓. ๔๗๔. ๔๗๕. ๔๗๖. ๔๗๗. ๔๗๘. ๔๗๙. ๔๘๐.

คำ ดำวเรื อง ดำนำ ดินน้ ำมัน ดีใจ ดูแล เด็กชำย เด็กนักเรี ยน เดินแถว เดินทำง เดี๋ยวเดียว เดี๋ยวนี้ เดือดร้อน ได้ยนิ ตกกล้ำ ตกใจ ตกลง ต้นกระถิน ต้นกระท้อน ต้นก้ำมปู ต้นโกสน ต้นเข็ม ต้นงิ้ว ต้นเงำะ ต้นชมพู่ ต้นดำวเรื อง ต้นทำนตะวัน ต้นทุเรี ยน ต้นไทร ต้นน้อยหน่ำ ต้นไผ่


ที่ ๔๘๑. ๔๘๒. ๔๘๓. ๔๘๔. ๔๘๕. ๔๘๖. ๔๘๗. ๔๘๘ ๔๘๙. ๔๙๐. ๔๙๑. ๔๙๒. ๔๙๓. ๔๙๔. ๔๙๕. ๔๙๖. ๔๙๗. ๔๙๘. ๔๙๙. ๕๐๐. ๕๐๑. ๕๐๒. ๕๐๓. ๕๐๔. ๕๐๕. ๕๐๖. ๕๐๗. ๕๐๘. ๕๐๙. ๕๑๐.

คำ ต้นโพ ต้นมะขำม ต้นมะเขือ ต้นมะนำว ต้นมะเฟื อง ต้นมะไฟ ต้นมะม่วง ต้นมะยม ต้นมะละกอ ต้นมะลิ ต้นมังคุด ต้นไม้ ต้นยำง ต้นละมุด ต้นลำไย ต้นลิ้นจี่ ต้นสน ต้นส้ม ต้นส้มโอ ต้นหญ้ำ ต้นหอม ต้นหำงนกยูง ต้นหูกวำง ต้มยำ ต่อไป ต่อมำ ต้องกำร ตอบแทน ตั้งใจ ตั้งแต่

ที่ ๕๑๑. ๕๑๒. ๕๑๓. ๕๑๔. ๕๑๕. ๕๑๖. ๕๑๗. ๕๑๘. ๕๑๙. ๕๒๐. ๕๒๑. ๕๒๒. ๕๒๓. ๕๒๔. ๕๒๕. ๕๒๖. ๕๒๗. ๕๒๘. ๕๒๙. ๕๓๐. ๕๓๑. ๕๓๒. ๕๓๓. ๕๓๔. ๕๓๕. ๕๓๖. ๕๓๗. ๕๓๘. ๕๓๙. ๕๔๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ตัดสิน ๕๔๑. ทำนำ ตัวต่อ ๕๔๒. ทำไร่ ตัวเมีย ๕๔๓. ทำสวน ตัวเอง ๕๔๔. ทำลำย ตำแดง ๕๔๕. ที่น้ ี ตำบอด ๕๔๖. ที่นอน ตำมใจ ๕๔๗. ที่สุด ตื่นนอน ๕๔๘. ทุ่งนำ ตูก้ บั ข้ำว ๕๔๙. เท่ำนั้น ตูเ้ ย็น ๕๕๐. เท่ำนี้ ตูเ้ สื้อผ้ำ ๕๕๑. เท่ำไร เตำไฟ ๕๕๒. นกกระจำบ เติบโต ๕๕๓. นกกระสำ เตำรี ด ๕๕๔. นกแก้ว แต่งกำย ๕๕๕. นกเขำ แต่งงำน ๕๕๖. นกเอี้ยง แต่งตั้ง ๕๕๗. นอกนั้น แต่งตัว ๕๕๘. นักเรี ยน ถ้วยชำม ๕๕๙. นับถือ ถังขยะ ๕๖๐. นัยน์ตำ ถัว่ เขียว ๕๖๑. น่ำรัก ถัว่ งอก ๕๖๒. น้ ำแกง ถัว่ ฝักยำว ๕๖๓. น้ ำเกลือ ถุงเท้ำ ๕๖๔. น้ ำข้ำว ไถนำ ๕๖๕. น้ ำแข็ง ทอดมัน ๕๖๖. น้ ำเงิน ทอดผ้ำป่ ำ ๕๖๗. น้ ำชำ ทักทำย ๕๖๘. น้ ำตก ทำนตะวัน ๕๖๙. น้ ำตำ ทำงำน ๕๗๐. น้ ำนม

ที่ ๕๗๑. ๕๗๒. ๕๗๓. ๕๗๔. ๕๗๕. ๕๗๖. ๕๗๗. ๕๗๘. ๕๗๙. ๕๘๐. ๕๘๑. ๕๘๒. ๕๘๓. ๕๘๔. ๕๘๕. ๕๘๖. ๕๘๗. ๕๘๘. ๕๘๙. ๕๙๐. ๕๙๑. ๕๙๒. ๕๙๓. ๕๙๔. ๕๙๕. ๕๙๖. ๕๙๗. ๕๙๘. ๕๙๙. ๖๐๐.

คำ น้ ำปลำ น้ ำผึ้ง น้ ำมัน น้ ำมันหมู น้ ำส้ม น้ ำส้มสำยชู น้ ำหวำน น้ ำอ้อย นิ้วมือ เนื้อหมู บ้วนปำก บ่อน้ ำ บังคับ บัดนี้ บำงที บำดเจ็บ บ้ำนเมือง บำนชื่น บำนไม่รู้โรย บำนเย็น เบิกบำน แบบฝึ กหัด แบบเรี ยน ประแป้ ง ประชำชน ประถมศึกษำ ปลำกระป๋ อง ปลำเค็ม ปลำดุก ปลำทู


ที่ ๖๐๑. ๖๐๒. ๖๐๓. ๖๐๔. ๖๐๕. ๖๐๖. ๖๐๗. ๖๐๘. ๖๐๙. ๖๑๐. ๖๑๑. ๖๑๒. ๖๑๓. ๖๑๔. ๖๑๕. ๖๑๖. ๖๑๗. ๖๑๘. ๖๑๙. ๖๒๐. ๖๒๑. ๖๒๒. ๖๒๓. ๖๒๔. ๖๒๕. ๖๒๖. ๖๒๗. ๖๒๘. ๖๒๙. ๖๓๐.

คำ ปลำร้ำ ป้ องกัน ป่ ำไม้ ปำกกำ ปิ่ นโต ปุ๋ ยคอก ผงซักฟอก ผักกระเฉด ผักกำด ผักคะน้ำ ผักชี ผักตำลึง ผักบุง้ ผ่ำตัด ผ้ำขี้ริ้ว ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำนวม ผ้ำปูที่นอน ผ้ำห่ม ผีเสื้อ ผูค้ น ผูช้ ่วย ผูช้ ำย ผูเ้ ฒ่ำ ผูร้ ้ำย ผูใ้ ห้กำเนิด ผูใ้ หญ่ ฝักบัว ฝำชี ฝึ กหัด

ที่ ๖๓๑. ๖๓๒. ๖๓๓. ๖๓๔. ๖๓๕. ๖๓๖. ๖๓๗. ๖๓๘. ๖๓๙. ๖๔๐. ๖๔๑. ๖๔๒. ๖๔๓. ๖๔๔. ๖๔๕. ๖๔๖. ๖๔๗. ๖๔๘. ๖๔๙. ๖๕๐. ๖๕๑. ๖๕๒. ๖๕๓. ๖๕๔. ๖๕๕. ๖๕๖. ๖๕๗. ๖๕๘. ๖๕๙. ๖๖๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ฝุ่ นละออง ๖๖๑. แม่น้ ำ พระเจ้ำ ๖๖๒. แม่มด พระเจ้ำแผ่นดิน ๖๖๓. แม่เลี้ยง พระเจ้ำอยูห่ วั ๖๖๔. แมงมุม พระที่นงั่ ๖๖๕. ไม้ขีด พระนำงเจ้ำ ๖๖๖. ยวดยำน พระรำชำ ๖๖๗. ยำสระผม พระรำชินี ๖๖๘. ยำสีฟัน พระเอก ๖๖๙. ยำกจน พวงมำลัย ๖๗๐. ยำงลบ พอดี ๖๗๑. ยินดี พ่อค้ำ ๖๗๒. เยอะแยะ พักผ่อน ๖๗๓. รดน้ ำ พัดลม ๖๗๔. ร่ มเงำ พับเพียบ ๖๗๕. ร่ มเย็น พำยเรื อ ๖๗๖. รองเท้ำ พำยุ ๖๗๗. ร้องไห้ พี่ชำย ๖๗๘. รังแก พี่สำว ๖๗๙. รับจ้ำง พูดจำ ๖๘๐. รับประทำน เพรำะว่ำ ๖๘๑. ร่ ำงกำย ฟักทอง ๖๘๒. ร้ำนค้ำ เฟื่ องฟ้ ำ ๖๘๓. รำยงำน ไฟฟ้ ำ ๖๘๔. ร้ำยแรง ภูเขำ ๖๘๕. รำวง ม้ำนัง่ ๖๘๖. รี ดผ้ำ มำกมำย ๖๘๗. รู้จกั มีดโกน ๖๘๘. รู้สึก เมื่อวำน ๖๘๙. เรี ยบร้อย แม่คำ้ ๖๙๐. โรงเรี ยน

ที่ ๖๙๑. ๖๙๒. ๖๙๓. ๖๙๔. ๖๙๕. ๖๙๖. ๖๙๗. ๖๙๘. ๖๙๙. ๗๐๐. ๗๐๑. ๗๐๒. ๗๐๓. ๗๐๔. ๗๐๕. ๗๐๖. ๗๐๗. ๗๐๘. ๗๐๙. ๗๑๐. ๗๑๑. ๗๑๒. ๗๑๓. ๗๑๔. ๗๑๕. ๗๑๖. ๗๑๗. ๗๑๘. ๗๑๙. ๗๒๐.

คำ ลอยกระทง ลำบำก ลูกแก้ว ลูกเขย ลูกชิ้น ลูกตำ ลูกโป่ ง ลูกสำว ลูกเสือ ลูกหิน เล็กน้อย เล็บเท้ำ เลี้ยงดู แล้วก็ วันพระ วำดเขียน ว่ำยน้ ำ วำววับ วิ่งเล่น เวียนเทียน สดชื่น สดใส สนใจ ส้มตำ ส้มโอ สวนครัว สวยงำม สัง่ สอน สิ่งของ สิงโต


ที่ ๗๒๑. ๗๒๒. ๗๒๓. ๗๒๔. ๗๒๕. ๗๒๖. ๗๒๗. ๗๒๘. ๗๒๙. ๗๓๐. ๗๓๑. ๗๓๒. ๗๓๓. ๗๓๔. ๗๓๕. ๗๓๖. ๗๓๗. ๗๓๘. ๗๓๙. ๗๔๐. ๗๔๑. ๗๔๒. ๗๔๓. ๗๔๔. ๗๔๕. ๗๔๖. ๗๔๗. ๗๔๘. ๗๔๙. ๗๕๐.

คำ สินค้ำ สีกำกี สีขำว สีเขียว สีดำ สีแดง สีน้ ำเงิน เส้นชัย เสำธง เสียใจ เสื้อแขนยำว เสื้อแขนสั้น เสื้อนักเรี ยน เสื้อผ้ำ แสงแดด หกล้ม หน่อไม้ หนังสือ หน้ำกำก หน้ำต่ำง หน้ำที่ หน้ำร้อน ห่มผ้ำ หมอลำ หม้อข้ำว หม้อหุงข้ำว หมำจิ้งจอก หมำป่ ำ หมูยอ หมู่บำ้ น

ที่ ๗๕๑. ๗๕๒. ๗๕๓. ๗๕๔. ๗๕๕. ๗๕๖. ๗๕๗. ๗๕๘. ๗๕๙. ๗๖๐. ๗๖๑. ๗๖๒. ๗๖๓. ๗๖๔. ๗๖๕. ๗๖๖. ๗๖๗. ๗๖๘. ๗๖๙. ๗๗๐. ๗๗๑. ๗๗๒. ๗๗๓. ๗๗๔. ๗๗๕. ๗๗๖. ๗๗๗. ๗๗๘. ๗๗๙. ๗๘๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ห่วงใย ๗๘๑. กลม ห่อข้ำว ๗๘๒. กล้วย ห้องครัว ๗๘๓. กลอง ห้องนอน ๗๘๔. กล่อง ห้องน้ ำ ๗๘๕. กลับ ห้องเรี ยน ๗๘๖. กลำง หอยโข่ง ๗๘๗. กล้ำม หัวเข่ำ ๗๘๘. กลำย หัวใจ ๗๘๙. กล่ำว หัวหน้ำ ๗๙๐. กลิ้ง หำกิน ๗๙๑. กลิ่น หำยใจ ๗๙๒. กลืน หุงข้ำว ๗๙๓. กลุ่ม อบรม ๗๙๔. กวยจับ๊ อบอุ่น ๗๙๕. ก๋ วยเตี๋ยว ออกไข่ ๗๙๖. กวำง อ่อนเพลีย ๗๙๗. กว้ำง ออมสิน ๗๙๘. กวำด อำจจะ ๗๙๙. กัญชำ อำบน้ ำ ๘๐๐. กำร อึ่งอ่ำง ๘๐๑. กำร์ตูน กรง ๘๐๒. กำล กรรไกร ๘๐๓. กิจ กรรม ๘๐๔. กุญแจ กรอก ๘๐๕. กุหลำบ กรอบ ๘๐๖. เกลียด กระดำษ ๘๐๗. เกษตร กรำบ ๘๐๘. แกล้ง กรี ด ๘๐๙. แกว่ง กลบ ๘๑๐ แก๊ส

ที่ ๘๑๑. ๘๑๒. ๘๑๓. ๘๑๔. ๘๑๕. ๘๑๖. ๘๑๗. ๘๑๘. ๘๑๙. ๘๒๐ ๘๒๑. ๘๒๒. ๘๒๓. ๘๒๔. ๘๒๕. ๘๒๖. ๘๒๗. ๘๒๘. ๘๒๙. ๘๓๐ ๘๓๑. ๘๓๒. ๘๓๓. ๘๓๔. ๘๓๕. ๘๓๖. ๘๓๗. ๘๓๘. ๘๓๙. ๘๔๐

คำ โกรธ ขนม ขนำด ขนุน ขโมย ขยัน ขวำง ขว้ำง ขวำน ข้ำพเจ้ำ เขต เขย่ง เขยิบ เขยื้อน แขวน ครก ครบ ครอบ ครั้ง ครับ ครำว คริ สต์ ครึ่ ง คลอง คลำน คล้ำย คลื่น คลุก คลุม ควร


ที่ ๘๔๑. ๘๔๒. ๘๔๓. ๘๔๔. ๘๔๕. ๘๔๖. ๘๔๗. ๘๔๘. ๘๔๙. ๘๕๐ ๘๕๑. ๘๕๒. ๘๕๓. ๘๕๔. ๘๕๕. ๘๕๖. ๘๕๗. ๘๕๘. ๘๕๙. ๘๖๐ ๘๖๑. ๘๖๒. ๘๖๓. ๘๖๔. ๘๖๕. ๘๖๖. ๘๖๗. ๘๖๘. ๘๖๙. ๘๗๐

คำ ควัน ควำม ควำย คุณ คูณ เครื่ อง เคำรพ จมูก จรวด จระเข้ จริ ง จักร จังหวัด จันทร์ จิ้งหรี ด เจดีย ์ เจริ ญ โจทย์ โจร ชนิด ชอล์ก ชำติ ชีวิต เชอร์รี่ เชิญ ญำติ เณร ดนตรี ตรง ตรวจ

ที่ ๘๗๑. ๘๗๒. ๘๗๓. ๘๗๔. ๘๗๕. ๘๗๖. ๘๗๗. ๘๗๘. ๘๗๙. ๘๘๐ ๘๘๑. ๘๘๒. ๘๘๓. ๘๘๔. ๘๘๕. ๘๘๖. ๘๘๗. ๘๘๘. ๘๘๙. ๘๙๐ ๘๙๑. ๘๙๒. ๘๙๓. ๘๙๔. ๘๙๕. ๘๙๖. ๘๙๗. ๘๙๘. ๘๙๙. ๙๐๐.

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ตลก ๙๐๑. น้อยหน่ำ ตลอด ๙๐๒. นำค ตลำด ๙๐๓. บรรทัด ตะครุ บ ๙๐๔. บริ เวณ ตะหลิว ๙๐๕. บริ หำร ตำล ๙๐๖. บวช ตำบล ๙๐๗. บอล ตำรวจ ๙๐๘. บัตร ตำแหน่ง ๙๐๙. บำตร ตุ๊กตำ ๙๑๐. บำท ตุ๊กตุ่น ๙๑๑. บุญ เตรี ยม ๙๑๒. โบสถ์ ถนน ๙๑๓. ปฏิญำณ ถลก ๙๑๔. ปฏิบตั ิ ถลอก ๙๑๕. ประดิษฐ์ ถวำย ๙๑๖. ประเทศ ทรง ๙๑๗. ประมำณ ทรพี ๙๑๘. ประโยค ทรำบ ๙๑๙. ประโยชน์ ทรำย ๙๒๐. ปรำบ ทหำร ๙๒๑. ปริ ญญำ ทอฟฟี่ ๙๒๒. ปรึ กษำ ทัพพี ๙๒๓. ปรุ ง ทิศ ๙๒๔. ปล่อย ทุกข์ ๙๒๕. ปลำย เทป ๙๒๖. ปลูก เทวดำ ๙๒๗. ปัสสำวะ เทศน์ ๙๒๘. เปรี้ ยง โทษ ๙๒๙. เปรี ยว ธูป ๙๓๐. เปรี้ ยว

ที่ ๙๓๑. ๙๓๒. ๙๓๓. ๙๓๔. ๙๓๕. ๙๓๖. ๙๓๗. ๙๓๘. ๙๓๙. ๙๔๐. ๙๔๑. ๙๔๒. ๙๔๓. ๙๔๔. ๙๔๕. ๙๔๖. ๙๔๗. ๙๔๘. ๙๔๙. ๙๕๐. ๙๕๑. ๙๕๒. ๙๕๓. ๙๕๔. ๙๕๕. ๙๕๖. ๙๕๗. ๙๕๘. ๙๕๙. ๙๖๐.

คำ เปลี่ยน เปลือก แปลก แปลง โปรย ผล ผลัก แผล ฝรั่ง พยำธิ พยำบำล พยำยำม พรรษำ พรวน พร้อม พรำน พริ ก พลัง พัฒนำ พันธุ์ พิกำร พิษ พืช พุทธ พุทรำ เพล เพลง เพลิน เพียร แพทย์


ที่ ๙๖๑. ๙๖๒. ๙๖๓. ๙๖๔. ๙๖๕. ๙๖๖. ๙๖๗. ๙๖๘. ๙๖๙. ๙๗๐. ๙๗๑. ๙๗๒. ๙๗๓. ๙๗๔. ๙๗๕. ๙๗๖. ๙๗๗. ๙๗๘. ๙๗๙. ๙๘๐. ๙๘๑. ๙๘๒. ๙๘๓. ๙๘๔. ๙๘๕. ๙๘๖. ๙๘๗. ๙๘๘. ๙๘๙. ๙๙๐.

คำ ภรรยำ ภำค ภำพ มะกรู ด มะขวิด มะปรำง มะพร้ำว มัสยิด มิตร เมฆ เมตตำ เมล็ด แมลง ยักษ์ ยีรำฟ รถ รส รำษฎร รู ป โรค ฤดู ละหมำด วิเศษ วิทยุ เวร ศพ ศำสตร์ ศำสนำ ศิลปะ ศีรษะ

ที่ ๙๙๑. ๙๙๒. ๙๙๓. ๙๙๔. ๙๙๕. ๙๙๖. ๙๙๗. ๙๙๘. ๙๙๙. ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔ ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ ที่ คำ ศึกษำ ๑๐๒๑ เสด็จ ศูนย์ ๑๐๒๒ เสร็ จ เศรษฐี ๑๐๒๓ เสำร์ เศษ ๑๐๒๔ แสดง สกปรก ๑๐๒๕ หญิง สงบ ๑๐๒๖ หน่วย สงสำร ๑๐๒๗ หนอง สตรอร์เบอรี่ ๑๐๒๘ หนอน สตำงค์ ๑๐๒๙ หน่อย สนำม ๑๐๓๐ หนัก สนุก ๑๐๓๑ หนัง สบำย ๑๐๓๒ หนำว สมเด็จ ๑๐๓๓ หนีบ สมบัติ ๑๐๓๔ หนุน สมบูรณ์ ๑๐๓๕ หนุ่ม สมมุติ ๑๐๓๖ หมด สมอง ๑๐๓๗ หมวก สมำธิ ๑๐๓๘ หมอก สมุด ๑๐๓๙ หมอน สร้อย ๑๐๔๐ หมอบ สร้ำง ๑๐๔๑ หมัน่ สวัสดี ๑๐๔๒ หมำก สหกรณ์ ๑๐๔๓ หมำย สัญญำ ๑๐๔๔ หมุน สัตว์ ๑๐๔๕ หยอก สำมัคคี ๑๐๔๖ หยอด สำคัญ ๑๐๔๗ หยิบ สำหรับ ๑๐๔๘ หยุด สุนขั ๑๐๔๙ หรอก สุเหร่ ำ ๑๐๕๐ หล่น

ที่ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓ ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐

คำ หลบ หลวม หลอก หลอด หลัง หลับ หลำน หลำย หลุด หลุม หวัง หวัด หวำน หว่ำน หำร เหนียว เหนื่อย เหม็น เหมือน เหยียด เหยียบ เหยีย่ ว เหล็ก เหลือง แหลม แหวน องค์ องุ่น อธิบำย อนำมัย


ที่ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙ ๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ คำ อยำก อย่ำง อร่ อย อวัยวะ อันตรำย อัศจรรย์ อำกำร อำกำศ อำคำร อำจ อำจำรย์ อำชีพ อำศัย อำหำร อิฐ อิสลำม แอปเปิ ล ไอศกรี ม


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๑ ๒ ๓ ๔

คำ ก ข ไม่กระดิกหู กฎกติกำ กฎหมำย กติกำ

คำที่ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

กรรไกร กระจ้อยร่ อย กระจิริดสิทธิศกั ดิ์ กระชำก กระดำษ กระต่ำย กระต่ำยขำเดียว กระต่ำยตื่นตูม กระต่ำยสำมขำ กระต่ำย หมำยจันทร์ กระต่ำยแหย่เสือ กระติก กระตือรื อร้น กระถำง กระทง กระทะ กระทัง่ กระทั้น กระแทก กระบุง กระเป๋ ำ

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

คำที่ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔

๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙

คำ กระพัง กระมัง กระวีกระวำด กระแสพระ รำชดำรัส) กระหม่อม กรำบทูล กรำบพระ กริ้ ว กรี (กรี ) กรี (กะ-รี ) กรุ งเทพฯ กรุ ณำ กรู กลไก

๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

กลมเกลียว กล้วยอ้อย กลองหนัง กลอน กล่อม กล่อมเกลำ กลับ กลับกลำย กลัว กล้ำ กลำง

คำ กล่ำว กล้ำหำญ กลิ่น กวัดแกว่ง

คำที่ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙

คำ กี่ กุง้ เก็บ เกลี้ยกล่อม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

กว้ำงขวำง กองกลำง ก้อนเสลำ ก่ออิฐ กะทัดรัด กะปิ กะพริ บ กะหล่ำปลี กั้ง กันแสง

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙

เกลียวคลื่น เกลือก เกลื่อนกลำด เกษมศำนต์ เกสร เกียรติ เกี่ยว แกล้ง โกงกำง โกรธ

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

กัมปนำท กำนท์ กำรขนส่ง กำรคมนำคม กำรงำน กำร์ตูน กำรประมง กำล กำฬสินธุ์ กิจกรรม กิริยำ

๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

โกลี โกหก ขณะ ขนง ขนัด ขนำด ขนำดย่อม ขนุน ข่มเหง ขม้ำ ขมีขมัน


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓

คำ ขโมย ขยะ ขยัน ขยับ ขรุ ขระ ขลำดเขลำ ขลุก ขวนขวำย ขวักไขว่ ขอโทษ ขอบคุณ ข้ำ ข่ำย

๑๑๔ ข้ำวเหนียว ๑๑๕ ข้ำวเหนียวเปี ยก ๑๑๖ ขี่ชำ้ งจับ ตัก๊ แตน ๑๑๗ ขึ้นแท่น ๑๑๘ ขุ่นเคือง ๑๑๙ เข็นรถ ๑๒๐ เข็มแข็ง ๑๒๑ เขี้ยวแก้ว ๑๒๒ แข ๑๒๓ แข็ง ๑๒๔ แข็งขัน ๑๒๕ แข่งขัน

คำที่ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘

คำ แข็งแรง โขมง ไขว่หำ้ ง คงคำ คน ค้นคว้ำ คนโซ คนพำล ครรภ์ ครอบครัว ครั้ง คร่ ำ ครำว

คำที่ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓

คำ ควำมสุข ควำยขวิด ค็อกเทล ค้อน คอมพิวเตอร์ คอย คะมำ คะยัน้ คะยอ คัด คำคบ ค่ำง คำงคก คำงคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ ตุง้ ติ้ง

คำที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘

คำ คุน้ เคย คูปอง เค้ก เครื่ องยนต์ เครื่ องร่ อน เครื่ องเล่นวิดีทศั น์ เครื อญำติ เคลิม้ เคว้งคว้ำง เคอะ แคร่ แครอท แคลงใจ

๑๓๙ คร่ ำคร่ ำ ๑๔๐ คริ สต์ศกั รำช ๑๔๑ คลอแคล

๑๖๔ คำดคะเน ๑๖๕ คำประพันธ์ ๑๖๖ คำรำม

๑๘๙ แคลเซียม ๑๙๐ โคลงเคลง ๑๙๑ ฆ้อง

๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐

๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

คล่องแคล่ว คล้องจอง คลอด คลำไคล คลำดแคล้ว คล้ำย คลุม ควร ควำม

คำสำป คียข์ อ้ มูล คีรี คืนเดือนเพ็ญ คุกกี้ คุณค่ำ คุณธรรม คุณย่ำ คุณลุง

ฆ่ำ โฆษณำ งูทะเล เงอะงะ เงี่ย เงียบกริ บ จมูก จรจรัล จรจัด


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

คำ จรด จรรยำ จรลี จรวด จระเข้ จริ ง จริ งไซร้ จ้อกแจก จอกแหน จ้องหน่อง จักตอก จังหวะ จังหวัด จัดสรร จัตุบำท จันทรำ จับ จำนง จำวัด จินดำ จินตนำกำร เจ็บปวด เจรจำ เจริ ญ เจื้อยแจ้ว

คำที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

คำ โจ่งแจ้ง ฉกรรจ์ ฉกำจ ฉงน ฉลำด ฉลำม ฉะเชิงเทรำ ฉันเพล ฉิ่ง ฉุกเฉิน เฉโกโว้เว้ เฉพำะ เฉลย เฉลำ เฉลียวฉลำด เฉำก๊วย โฉบ โฉมฉำย ไฉน ชนนี ชนำง ชนิด ชมพู ชมรม ชรำ

คำที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕

คำ ชลนัยน์ ชลนำ ชลเนตร ชลี ช่วย ชวำ ช็อกโกแลต ชักลำก ชันษำ ชำดก ชำนบันได ชำยฉกรรจ์ ชีพ ชีวนั ชีวำลัย ชีวิต ชื่นชม ชุลมุน เชิญชวน เชิดชู แช่ง โชคดี ไชโย ซ่อมเสริ ม ซำฟี ยะห์

คำที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐

คำ ซีอิ้ว ซื่อสัตย์ เซ็งแซ่ เซฟข้อมูล แซนด์วิช ฎีกำ เฒ่ำชรำ เณรน้อย ดวงดำว ดวงเดือน ดวงตะวัน ดอกบุก ดอกพุด ดังเถือใส่ ดำรำ ดำรำกร ดำริ กำ ดำวประกำยพรึ ก ดำวฤกษ์ ดำษดำ ดำแดง ดิน ดูหมิ่น เดินเล่น ตกใจ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔

คำ ต้นจันทน์ ต้นตำล ต้นไทร ต้นเสลำ ต้นหว้ำ ตนุ ต้มเค็ม ตระหนก ตรัส ตรำกตรำ ตริ ตรอง ตลอด ตละ ตลำด ตวัด ตะกร้ำ ตะเกียกตะกำย ตะโกน ตะขบ ตะรำง ตะวันชำย ตัง่ ตัวยง ตำชัง่

๓๒๕ ตำเต็ง

คำที่ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙

คำ ตำมรอย ตำล ตื่นเต้น ตุง้ ติ้ง เตรี ยม เต่ำดำ เต่ำนำ เต้ำฮวย โต๊ะจีน ถนน ถนอม ถล่ม ถลำ ถลำกถลำ ถวำย ถวิล ถิ่นฐำน เถอะ ไถ้ ทนำย ทบทวน ทยอย ทรงเกำะ ทรงเข้ำ พระทัยผิด ๓๕๐ ทรงคว้ำ

คำที่ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔

คำ ทรงธรรม์ ทรงนึก ทรงยศ ทรงฤทธิ์ ทรวงอก ทรวดทรง ทรัพย์สิน ทรำบ ทรำมวัย ทรำย ทรุ ดโทรม ทฤษฎี ท่วม ทวยหำญ ทหำร ท่อก๊ำซ ท้องฟ้ ำ ทอดพระเนตร ทะนุถนอม ทะเลสำบ ทัศนศึกษำ ทำก ท่ำน้ ำ ท้ำยซอย

๓๘๕ ท้ำวไท

คำที่ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙

คำ ทำวน์เฮำส์ ทำนองเสนำะ ทิม ทิวแถว ทิวทัศน์ ทุกขเวทนำ ทุกงั ทุ่งหญ้ำ ทุ่ม ทูล เทเบิลเทนนิส เทวำ เทวี แท็กซี่ แทรก โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ธงชำติ ธนบัตร ธนู ธรรม ธรรมชำติ ธำตุเหล็ก ธำรำ

๔๐๐ ธุระ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕

คำ เธอ นกกระสำ นกกำเหว่ำ นกเงือก นกยักษ์ นกยำง นกแสก นขลิขิต นที นมัสกำร นโยบำย นักมำยำกล นักร้อง นักเลง นัง่ ฌำน นัดดำ นำคปรก นำงสนม นำยพรำน น้ ำขึ้นให้ รี บตัก น้ ำบูดู น้ ำมันดิบ นิด นิทรรศกำร นิทำน

คำที่ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐

คำ นี่หรื อ นี่แหละ เนตร เนย เนื้อทรำย แน่นขนัด แน่วแน่ บทบำท บทร้อยกรอง บทอำขยำน บรรจง บรรจุ บรรเจิด บรรณำรักษ์ บรรทม บรรทัด บรรพต บรรยำกำศ บรรยำย บรรลุ

คำที่ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐

บรรหำร บริ กร บริ วำร บริ เวณ บริ สุทธิ์

๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

คำ บ่วง บวม บอก บอกใบ้ บังคม บัญชำ บันดำล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ บันลือลัน่ บำง บำตร บ้ำนป้ ำ บ่ำยคล้อย บำสเกตบอล บิณฑบำต บิดำ บิตุรงค์

คำที่ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕

คำ บุตร เบื้อ ปกติ ปกป้ อง ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิกำร ปฏิบตั ิธรรม ปฏิเสธ ปรบมือ ประกำย ประกำศ ประคอง ประชำธิปไตย ประดิษฐ์ ประดิษฐำน ประเดี๋ยว ประถมศึกษำ ประทับ ประพำส ประเภท

บิตุเรศ บึง บุคคล บุญคุณ บุญบันดำล

๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐

ประมง ประมวล ประโยค ประโยชน์ ประลอง


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓

คำ ประสงค์ ประสูติ ประเสริ ฐ ประหลำด ปรักหักพัง ปรับปรุ ง ปรำกฏ ปรำณี ปรำนี ปรำรถนำ ปรำรภ ปรำศรัย ปรำสำท ปรำะหลำด ปลอดโปร่ ง ปลอบ ปล่อย ปลำ ปลำกระสง ปลำขี้เหร่ ปลำดุก ปลำตะพง ปลำตีน

๕๒๔ ปลำทูน่ ึง ๕๒๕ ปลำปักเป้ ำ

คำที่ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘

คำ ปลำวำฬ ปลำอินทรี ปลำอุก ปลิว ปลุก ปอง ป้ องกัน ป๊ ะ ปักเป้ ำ ปักษำ ปัจจุบนั ปัญญำ ปั้นปึ่ ง ป้ ำย ป่ ำละเมำะ ปี ศำจ ปุยฝ้ ำย ปุยเมฆ ปูแสม เปรมปรี ด์ ิ เปรี ยบเทียบ เปรี ยบเปรย เปรี ยวเป็ น กระต่ำยป่ ำ ๕๔๙ เปลี่ยน ๕๕๐ เปลี่ยว

คำที่ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓

คำ เป่ ำขลุ่ย เปี ยกโชก เปี ยโน แปรผัน แปลก โปรยปรำย โปรดเกล้ำฯ ไปยำลน้อย ไปยำลใหญ่ ผงก ผลกระทบ ผลงำน ผลักไส ผลัด ผลำญ ผลิต ผลิตภัณฑ์ ผลีผลำม ผ้ำตำเล็ดงำ ผำสุก ผิดถูก ผึ้ง ผูใ้ หญ่

๕๗๔ เผลอ ๕๗๕ เผอิญ

คำที่ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘

คำ แผ่นดิสก์ แผลง ฝรั่ง ฝึ กฝน แฝก พงไพร พงศ์ประยูร พงศ์พนั ธุ์ พงำ พญำ พญำครุ ฑ พนม พนักงำน พนำลี พยักหน้ำ พยำยำม พรรคพวก พรรณนำ พร้อม พร้อมเพรี ยง พระกรรณ พระเกศำ พระคงคำ

๕๙๙ พระจันทร์ ๖๐๐ พระชนนี


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐

คำ พระดำบส พระทัย พระธรรม

คำที่ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ พระธรรมเทศนำ พระนคร ๖๓๐ พระนำสิก ๖๓๑ พระเนตร ๖๓๒ ๖๓๓ พระบรมมหำรำชวัง พระบำท ๖๓๔ พระบำทสมเด็จพระนัง่ ๖๓๕ เกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ๖๑๑ พระบิตุเรศ ๖๓๖ ๖๑๒ พระพุทธ ๖๓๗ ๖๑๓ พระพุทธมหำมณีรัตนปฏิ ๖๓๘

คำ พรำก พริ้ ง พริ้ นท์ พรู พฤติกรรม พฤษภำคม พฤหัสบดี พลอย พลัง พลังงำน พลัดพรำก พลัดหลง

คำที่ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐

คำ พันธุเ์ ผ่ำ พำกเพียร พำยุ พำรำ พำรำลิมปิ ก พำล พิเครำะห์ พิซซ่ำ พิธีรีตอง พิภพ

๖๖๑ พึมพำ ๖๖๒ พืชพันธุ์ ๖๖๓ พลัน พุทรำ มำกร ๖๑๔ พระมเหสี ๖๓๙ พลับพลำ ๖๖๔ พูดคุย ๖๑๕ พระรำชประสงค์ ๖๔๐ พลับพลำชัย ๖๖๕ พูดปด ๖๑๖ พระลักษณ์ ๖๔๑ พลำง ๖๖๖ เพ่งพิศ ๖๑๗ พระลักษมณ์ ๖๔๒ พลำดพลั้ง ๖๖๗ เพนียด ๖๑๘ พระศรี รัตนศำสดำรำม ๖๔๓ พลำสติก ๖๖๘ เพรำะ ๖๑๙ พระสงฆ์ ๖๔๔ พลิก ๖๖๙ เพลง ๖๒๐ พระหัตถ์ ๖๔๕ พลิ้ว ๖๗๐ เพลำเย็น ๖๒๑ พระองค์ ๖๔๖ พลีกรรม ๖๗๑ เพลำรถ ๖๒๒ พระอำทิตย์ ๖๔๗ พลีชีพ ๖๗๒ เพลิดเพลิน ๖๒๓ พระอินทร์ ๖๔๘ พวงมำลัย ๖๗๓ เพิ่มเติม ๖๒๔ พรั่งพรู ๖๔๙ พักตร์ ๖๗๔ เพื่อน ๖๒๕ พร่ ำ ๖๕๐ พัฒนำ ๖๗๕ แพร่ พนั ธุ์

คำที่ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕

คำ แพรเพลำะ แพศยำ โพ โพยภัย โพรง ไพรสัณฑ์ ไพเรำะ ไพศำล ฟ้ ำใส ฟุ้ งเฟ้ อ

๖๘๖ ฟูมฟำย ๖๘๗ เฟรนซ์ฟรำย ๖๘๘ ภำค ๖๘๙ ภำคภูมิ ๖๙๐ ภำคอีสำน ๖๙๑ ภำพ ๖๙๒ ภำพเขียน ๖๙๓ ภำษำไทย ๖๙๔ ภิรมย์ ๖๙๕ ภูเขำ ๖๙๖ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ๖๙๗ ภูวไนย ๖๙๘ มงคล ๖๙๙ มณฑำ ๗๐๐ มดงำน


คำที่ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕

คำ มนุษย์ มโนมัย มรคำ มรณภำพ มรดก มรรยำท มฤคมำศ มฤคี ม้วย มหัพภำค มหัศจรรย์ มหิงสำ มอเตอร์ไซค์ มอมแมม มะกอก มะกะโรนี มะขำมป้ อม มะดูก มะพร้ำว มะม่วง น้ ำดอกไม้ มะม่วงหิม พำนต์ มะโรง มะแว้ง มะเส็ง มัทรี

คำที่ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำ คำที่ คำ มำก ๗๕๑ ไม้ยมก มำรดำ ๗๕๒ ยกย่อง มำรยำท ๗๕๓ ยวดยำน มิตร ๗๕๔ ย่อยสลำย มิเตอร์ ๗๕๕ ยักษ์ มีลำภ ๗๕๖ ยัติภงั ค์ มุง้ ๗๕๗ ยัว่ มุ่ย ๗๕๘ ยำพิษ มูน ๗๕๙ ยำเกรง เมฆ ๗๖๐ ยิม้ แย้ม เมตตำ ๗๖๑ ยีรำฟ เมนู ๗๖๒ ยุบล เมล็ด ๗๖๓ ยูซุป เมำคน ๗๖๔ เย็นตำโฟ เมำรถ ๗๖๕ เยลลี่ เมื่อวำน ๗๖๖ เย่อหยิง่ แม่ ๗๖๗ เยำะเย้ย แมงดำ ๗๖๘ เยีย่ ม แมงป่ อง ๗๖๙ เยือ่ ใย แมลง ๗๗๐ แยม

คำที่ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕

คำ รถยนต์ ร่ มชูชีพ รวี รสชำติ รสแซบ รสโอชำ รองเท้ำ ร้องเพลง ร้องไห้ ระฆัง ระบบนิเวศ ระเบียบ ระมัดระวัง รังสรรค์ รัชกำล รัฐธรรมนูญ รัฐบำล รับประทำน รับสัง่ รำงวัล

๗๔๖ แมลงปอ

๗๗๑ โยทะกำ

๗๙๖ รำชกิจ

๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐

๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕

๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐

แมลงวัน ไม้กระบอก ไม้กระบอง ไม่เข้ำยำ

รถ รถไถ รถทัวร์ รถเมล์

รำชสีห์ รำมเกียรติ์ รำวี รำศี


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙

คำ

คำที่ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔

คำ ฤำษี ฤำสำย ลบหลู่ ล้ม ล้มคะมำ ลวดลำย ละคร ละม่อม ละเมำะ

คำที่ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙

๘๓๕ ๘๓๖

ละลำนตำ ละหำน

๘๖๐ ๘๖๑

๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐

๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕

๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕

รำพึง ริ บหรี่ ริ ษยำ รี โมทคอนโทรล รื่ นรมย์ รุ่ งเรื อง รู ปทรง รู ปภำพ รู ้ไว้ใช่ว่ำ ใส่ บ่ำแบกหำม รู ้อย่ำงเป็ ด รู ้อะไรไม่สู้รู้วิชำ รู ้รักษำตัวรอด เป็ นยอดดี เร่ งรี บ เรี ยบร้อย เรื อกอและ เรื อนปั้นหยำ

๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙

เรื่ อย แร่ แรด โรค

๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔

ละเอียด ลักษณะนิสัย ลำงคน ลำงเนื้อชอบ ลำงยำ ลำนวัด ลำวัณย์ ลำธำร ลำพู

๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

โรงเรี ยน ฤกษ์ ฤดู ฤทธิ์ ฤทัย ฤษี

๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐

ลิฟต์ ลีลำศ ลูกตำลึง ลูกมะกอก ลูกมะดูก เลข

๘๑๐ ๘๑๑

คำ เลน เล่นพนำลี เล่ห์ เล้ำ เลิกคิ้ว เลี้ยง โลก วงพักตร์ วจี

คำที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔

คำ วิเครำะห์ วิตก วิทยำศำสตร์ วิธีกำร วินยั วิบตั ิ วิวฒั น์ วิเศษ วิฬำร์

วรรค วรรคดี

๘๘๕ ๘๘๖

วุ่นวำย เว็บไซต์

วรรณกรรม วรรณคดี วัฒนธรรม วัดพระศรี รัตน ศำสดำรำม ๘๖๖ วัตถุดิบ ๘๖๗ วันเกิด ๘๖๘ วันจันทร์ ๘๖๙ วันเฉลิมพระ ชนมพรรษำ ๘๗๐ วันพระ ๘๗๑ วันพุธ ๘๗๒ วันเพ็ญ ๘๗๓ วันศุกร์ ๘๗๔ วันเสำร์ ๘๗๕ วำดภำพ

๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐

เวลำ แวววำว โวหำร ศรศิลป์

๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔

ศศิธร ศักดิ์ศรี ศัตรู ศัพท์

๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

ศัลย์ ศิลปะ ศีรษะ ศึกษำ เศรษฐกิจ เศรษฐี


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑

คำ

คำที่ เศร้ำ ๙๒๖ โศกศัลย์ ๙๒๗ โศกเศร้ำ ๙๒๘ สกปรก ๙๒๙ สงสัย ๙๓๐ สงสำร ๙๓๑ ส่งเสริ ม ๙๓๒ สงัด ๙๓๓ สง่ำ ๙๓๔ สถำน ๙๓๕ สถำนีรถไฟฟ้ ำ ๙๓๖

คำ สมำชิก สมำน สมุด สมุทร สรงน้ ำ สรร สรรพสิ่ง สรรพสินค้ำ สร้ำงสรรค์ สรุ ป สลบ

คำที่ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑

๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕

สถำปนำ สถำปัตยกรรม สนอง สนับสนุน สนำน สนุก สนุกสนำน สบำย สมดุล สมน้ ำหน้ำ สมบัติ สมัคร สมัครสมำน สมัย

สลวย สละ สลัด สวรรคต สวัสดี สว่ำง สวำท สวิตซ์ สอดไส้ สะพัด สะพำน สักครู่ สังเกต สังวร

๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕

๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐

คำ สัง่ สอน สังหำร สัจจะ สัจจำ สัญจร สัญญำ สัญญำณ สัญประกำศ สัณฐำน สัตว์ สัตว์ ประหลำด สัน่ เครื อ สันติ สันติธรรม สันนิษฐำน สัมผัส สัมพันธ์ สัมฤทธิ์ สำคร สำปแช่ง สำมัคคี สำยลับ สำยสร้อย สำรพัด สำหร่ ำย

คำที่ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖

คำ สำหัส สำคัญ สำคัญว่ำ สำเนียง สำเพ็ง สำรำญ สำลัก สิงขร สิงโต สิทธิพิเศษ สิทธิศกั ดิ์

๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑,๐๐๐

สีครำม สีซอให้ควำยฟัง สุขทุกข์ สุขสันต์ สุนขั สุรำษฎร์ธำนี สุริยว์ งศ์ สุริยนั สุริยำ สูญสิ้น สูย้ บิ ตำ เสงี่ยม เสด็จ เสด็จกลับ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๐๓ ๑,๐๐๔ ๑,๐๐๕ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๘ ๑,๐๐๙ ๑,๐๑๐ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๒ ๑,๐๑๓

คำ เสด็จเลียบ เสมอ เสร็ จ เสริ์ ฟ เสรี เสวนำ เสวย เสวยรำชย์ เสแสร้ง เสำะหำ เสื่อ เสื้อ เสื่อมโทรม

คำที่ ๑,๐๒๖ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๑ ๑,๐๓๒ ๑,๐๓๓ ๑,๐๓๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๖ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๘

คำที่ ๑,๐๕๑ ๑,๐๕๒ ๑,๐๕๓ ๑,๐๕๔ ๑,๐๕๕ ๑,๐๕๖ ๑,๐๕๗ ๑,๐๕๘ ๑,๐๕๙ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๑ ๑,๐๖๒ ๑,๐๖๓

คำ หรรษำ หรื อ หรู หรำ หลง หลง หลงกล หลงเชื่อ หลงใหล หล่น หลวง หลอกลวง หลัง่ ไหล หลับ

คำที่ ๑,๐๗๖ ๑,๐๗๗ ๑,๐๗๘ ๑,๐๗๙ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๑ ๑,๐๘๒ ๑,๐๘๓ ๑,๐๘๔ ๑,๐๘๕ ๑,๐๘๖ ๑,๐๘๗ ๑,๐๘๘

๑,๐๓๙ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๑ ๑,๐๔๒ ๑,๐๔๓

คำ หญ้ำแพรก หญิง หนอนหนังสือ หน่อย หนังสือ หนังสือพิมพ์ หนำ หน้ำฉำน หน้ำซีดเป็ นไก่ตม้ หนำว หนำวแล้ว หนึ่ง หนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ หมดกัน หมวดหมู่ หมอ หมอน หม่อนไหม

๑,๐๑๔ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๖ ๑,๐๑๗ ๑,๐๑๘

แสดง แสม แสร้ง แสลง โสภำ

๑,๐๖๔ ๑,๐๖๕ ๑,๐๖๖ ๑,๐๖๗ ๑,๐๖๘

หลำน หวัน่ หวำน หวำดกลัว หวำน หวำนแหวว

๑,๐๘๙ ๑,๐๙๐ ๑,๐๙๑ ๑,๐๙๒ ๑,๐๙๓

๑,๐๑๙ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๑ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๓ ๑,๐๒๔ ๑,๐๒๕

โสม หกล้ม หงอยเหงำ หงำย หงุดหงิด หญ้ำ หญ้ำคำ

๑,๐๔๔ ๑,๐๔๕ ๑,๐๔๖ ๑,๐๔๗ ๑,๐๔๘ ๑,๐๔๙ ๑,๐๕๐

หมัน่ หมัน่ ไส้ หมำป่ ำ หยำกไย่ หยำม หยิง่ หยิบ

๑,๐๖๙ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๑ ๑,๐๗๒ ๑,๐๗๓ ๑,๐๗๔ ๑,๐๗๕

หวุดหวิด หอย ห้อยท้ำย หอยแมลงภู่ หอยสังข์ ห่อหมก

๑,๐๙๔ ๑,๐๙๕ ๑,๐๙๖ ๑,๐๙๗ ๑,๐๙๘ ๑,๐๙๙ ๑,๑๐๐

หักโหมโรมรัน

คำ หัตถ์ หัตถกรรม หับ หัวแข็ง หัวเรำะ หำข่ำว หำดทรำย หำตริ ตรองมิได้ หิ่งห้อย หิว หิวข้ำวจนตำลำย หูผ่งึ หูฝำด เหงำ เหตุกำรณ์ เหตุผล เห็น เห็นช้ำงขี้ ขี้ตำมช้ำง เหน็ดเหนื่อย เหนอะหนะ เหนียวแน่น เหม็น เหมันต์ เหมำะสม เหมือน


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ คำที่ ๑,๑๐๑ ๑,๑๐๒ ๑,๑๐๓ ๑,๑๐๔ ๑,๑๐๕ ๑,๑๐๖ ๑,๑๐๗ ๑,๑๐๘ ๑,๑๐๙ ๑,๑๑๐ ๑,๑๑๑ ๑,๑๑๒ ๑,๑๑๓ ๑,๑๑๔ ๑,๑๑๕ ๑,๑๑๖ ๑,๑๑๗ ๑,๑๑๘ ๑,๑๑๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๑ ๑,๑๒๒ ๑,๑๒๓ ๑,๑๒๔ ๑,๑๒๕ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๒

คำ เหย้ำเรื อน เหยียบ เหยือ่ เหล็กเพชร เหลวไหล เหลียวหลัง เหลือ เหว แหงน แหนง แหย่ แหวะ แห่แหน ใหญ่ ใหลหลง องค์ องอำจ องุ่น อดสู อดออม อธิบำย อนันต์ อนำคต อนุรักษ์ อนุสรณ์ ไอศกรี ม ฮวบฮำบ

คำที่ ๑,๑๒๖ ๑,๑๒๗ ๑,๑๒๘ ๑,๑๒๙ ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๓ ๑,๑๓๔ ๑,๑๓๕ ๑,๑๓๖ ๑,๑๓๗ ๑,๑๓๘ ๑,๑๓๙ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๑ ๑,๑๔๒ ๑,๑๔๓ ๑,๑๔๔ ๑,๑๔๕ ๑,๑๔๖ ๑,๑๔๗ ๑,๑๔๘ ๑,๑๔๙ ๑,๑๕๐ ๑,๒๐๓ ๑,๒๐๔

คำ อบอุ่น อย่ำ อยำก อย่ำง อยู่ อร่ อย อวยพร ออกอำกำศ ออกอุบำย ออทิสติก อ่อนโยน อ้อยอิง่ อะไร อัชฌำ อัญประกำศ อัตโนมัติ อัธยำศัย อันตรำย อับดุลเลำะห์ อัปลักษณ์ อัยกำ อัศเจรี ย ์ อำกำร อำกำศ อำกำศยำน ฮัลโหล ฮำซำนะฮ์

คำที่ ๑,๑๕๑ ๑,๑๕๒ ๑,๑๕๓ ๑,๑๕๔ ๑,๑๕๕ ๑,๑๕๖ ๑,๑๕๗ ๑,๑๕๘ ๑,๑๕๙ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๑ ๑,๑๖๒ ๑,๑๖๓ ๑,๑๖๔ ๑,๑๖๕ ๑,๑๖๖ ๑,๑๖๗ ๑,๑๖๘ ๑,๑๖๙ ๑,๑๗๐ ๑,๑๗๑ ๑,๑๗๒ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๔ ๑,๑๗๕ ๑,๒๐๕ ๑,๒๐๖

คำ อ่ำง อำจ อำจิณ อำเจียน อำชำ อำชำไนย อำชีพ อ้ำปำก อำพำธ อำเพศ อำภรณ์ อำรมณ์ อำรัญ อำรี อ่ำว อำวรณ์ อำศรม อำศัย อำสำ อำหำรบุฟเฟต์ อำนำจ อำมำตย์ อิดออด อิดเอื้อน อินเตอร์เน็ต แฮ่ก้ ึน โอ้เอ้วิหำรรำย

คำที่ ๑,๑๗๖ ๑,๑๗๗ ๑,๑๗๘ ๑,๑๗๙ ๑,๑๘๐ ๑,๑๘๑ ๑,๑๘๒ ๑,๑๘๓ ๑,๑๘๔ ๑,๑๘๕ ๑,๑๘๖ ๑,๑๘๗ ๑,๑๘๘ ๑,๑๘๙ ๑,๑๙๐ ๑,๑๙๑ ๑,๑๙๒ ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๔ ๑,๑๙๕ ๑,๑๙๖ ๑,๑๙๗ ๑,๑๙๘ ๑,๑๙๙ ๑,๒๐๐

คำ อีเมล อีสำน อึ่งอ่ำง อุกอำจ อุตลุด อุทยำน อุทร อุบตั ิเหตุ อุบำย อุโบสถ เอกลักษณ์ เอ็นดู เอมโอช เอ่ย เอร็ ดอร่ อย แอปเปิ้ ล แอโรบิก โอกำส โอเค โอ่ง โอรส โอรสำ โอลิมปัส โอลิมปิ ก โอ้เอ้วิหำรรำย


คำที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

คำ กฎเกณฑ์ กฎหมำย กตเวที กตัญญู กติกำ ก้น กร กรม กรมพระกำแพง เพชรอัครโยธิน กรมพระปรมำ นุชิตชิโนรส กระจก กระจำยเสียง กระเซ็น กระท่อม กระทำย กระทำคำ กฎหมำยตรำสิน กระนั้น กระบวย กระบี่กระบอง กระปุก กระโพ้ง กระไร กระวีกระวำด กระสับกระส่ำย กระแส

คำที่ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำ คำที่ คำ กระแสพระรำชดำรัส ๕๑ กันไว้โดยส่วน กระหำย ๕๒ กำสร กริ่ ง ๕๓ กำชับ กริ้ ว ๕๔ กำดัด กรุ งเทพมหำนคร ๕๕ กำไร กรุ งรัตนโกสินทร์ ๕๖ กำลังวังชำ กลไก ๕๗ กำสรด กลวง ๕๘ กำหนด กลวิธี ๕๙ กิจ

คำที่ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔

คำ เกษตร เกษมศรี เกำะเกียน เกำะแก้วพิสดำร เกี่ยวข้ำว เกือก เกื้อกูล แกงเผ็ด แก่น

๓๕ กลอกกลับ

๖๐

กิจกำร

๘๕ แกร๊ กแกร๊ก

๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑

กล่อม กลำดเกลื่อน กลิ้ง กลุม้ กวีนิพนธ์ ก๊อกน้ ำ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖

กิจจำ กิตติศพั ท์ กินนร กีบ กุ๊กกุ๊กไก่ กุญชร

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑

แกว่ง โก่งคอ โกฏิ ไกปื น ขจร ขณะ

๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

กอปร ก้อย กะ กัญชำ กัด กันคนร้ำย กันดำร กันยำยน กันวัว

๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

กุศล ๙๒ เก้งก้ำง ๙๓ เก็บเล็กผสมน้อย ๙๔ เก็บหอมรอมริ บ ๙๕ เก็บออม ๙๖ เกล็ด ๙๗ เกลือก ๙๘ เกวียน ๙๙ เกศี ๑๐๐

ขนำง ขบ ขมวด ขมิน้ ขยับ ขยำ ขยุม้ ขลัง ขวบ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙

คำ

คำที่ ขอม ๑๒๖ ขัง ๑๒๗ ขัดข้อง ๑๒๘ ขัดสน ๑๒๙ ข้ำขอบขัณฑสีมำ ๑๓๐ ข้ำพเจ้ำ ๑๓๑ ข้ำรำชกำร ๑๓๒ ข้ำวต้ม ๑๓๓ ข้ำวเปลือก ๑๓๔

คำ เขฬะ เขียวขจี เขียวชอุ่ม แขวง โขด ไข่เจียว คงคำ คชสำร คด

คำที่ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙

คำ ควำมเขลำ ควำมเป็ นอยู่ คว่ำ คอน คอนโดมิเนียม คอมพิวเตอร์ คัน คับ คับขัน

คำที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔

๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

ขืน ขุกคิด ขุน ขุ่น ขุ่นข้น ขุนเขำ ขุนตำน ขุนบำลเมือง ขุนวัง ขุนศรี อินทรำทิตย์ เข็ญ เข็ด เข็ดขอน เขม้น เขยื้อน เขลำ

คติ คนโท คมนำคม ครั่ง ครำง ครำงครวญ ครำม คร่ ำเคร่ ง ครึ กครื้ น ครื้ นเครง ครุ ฑำ คล้องจอง คลำคล่ำ คลำดแคล้ว คลำย ควบคุม

๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

ค้ำง คำถำ คำนหำบ ค่ำวซอ คำนวณ คำนับ คำนึง คำรำม คำสัง่ คิ้ว คีรี คุณค่ำ คุณธรรม คุณภำพ คุณสมบัติ คู่ครอง

๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐

คำ คุน้ เคย คูหำ เคมี เครื่ องกันขโมย เครื่ องเขียน เครื่ องคิดเลข เครื่ องปรับอำกำศ เครื่ องปิ้ งขนมปัง เครื่ องรำช บรรณำกำร เครื่ องสมองกล เคล็ดลับ เคลิ้ม เคว้งคว้ำง เค้ำ เคำรพ เคียว แคร่ โค้ง โคจร โคม โครงกระดูก ไคลคลำ งัวเงีย ง้ำง งีบ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖

คำ งุนงง งูกินหำง เงินบำนำญ เงื้อม จงรักภักดี จรลี

คำที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑

คำ

๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

จวัก จอง จอมปลวก จะเข้ จักรเย็บผ้ำ จังหวะ จัดกำร จัตุบำท จับ๊ จับ๊ ปังปัง

๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐

จู่โจม จูบ จู่ลู่ เจริ ญ เจ้ำกรม เจ้ำจอมมำรดำ วำด เจ้ำโต้ง เจ้ำนำย เจ้ำภำพ เจำะชอน เจียน เจียว โจรสลัด ฉะนี้ ฉับเฉี่ยว

๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

จ้ำ จำบัลย์ จำรี ต จำรึ ก จำนรรจำ จำปูน จำลอง จำแลงกำย จิ๋ว จืด

๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

ฉับไว ฉิ่ง ฉิว ฉีก ฉุก ฉูดฉำด เฉลย เฉินฉุก เฉี่ยวฉำบ โฉมตรู

คำที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖

คำ ชฎำ ชนนี ชนบท ชรำ ชลเนตร ชลำ

คำที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑

๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕

ชลำสินธุ์ ช่วยทำแล้ว ช่อ ชอกช้ ำ ช่อง ช่อฟ้ ำ ชะงัก ชะแง้ ชะรอย

๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐

๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕

ชะลอม ชำวเขำ ชำวญี่ปุ่น ชำวอังกฤษ ชำระ ชำเลือง ชิ้น ชีวภำพ ชีวนั ชื้น

๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐

คำ ชุลี เชำวน์ เชียงใหม่ เชียว แชะ โชคดี ซอก ซ้อน ซ้ ำ ซีก ซีดเซียว ซีเมนต์ ซื่อสัตย์ ซุบซิบ ซุปเปอร์ มำร์เกต ซุ่ม ซุม้ ซูบผอม โซลำร์เซลล์ ฎีกำ ดงดำน ดนตรี ดวงสมร ดวงสุดำ ด่วน


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ คำ ๓๐๑ ด้อม ๓๐๒ ดำบส ๓๐๓ ดำษดำ

คำที่ คำ ๓๒๖ ตริ ตรอง ๓๒๗ ตรึ กตรำ ๓๒๘ ตลบ

คำที่ คำ ๓๕๑ แตกระแหง ๓๕๒ โต้ตอบ ๓๕๓ ใต้ถุน

๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓

ดำดิน ดำนำ ดำเนิน ดิฉนั ดิ้น ดินแดน ดีฉนั ดึกดำบรรพ์ ดุจ ดูถกู

๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘

ตวง ต้วมเตี้ยม ตอซัง ตะเข้ตะโขง ตะแคง ตะปุ่ มตะป่ ำ ตะโพง ตะลีตะลำน ตะลึง ตะวันตก

๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓

๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

เด็ดเดี่ยว เดียรัจฉำน เดียวโดย แด่ แดดำล โดด ไดโนเสำร์ ตกยำก ต้นกล้ำ ต้นโพทะเล ตระบอง ตรัส

๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

ตั้งครรภ์ ตั้งท่ำ ตันใจ ตั้วเตี้ย ต้ำนทำน ตำน้ ำ ตำนำน ตำบลมะเตวะ ตีคลี ตึกรำม ตึง เต้นกำรำเคียว

๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

ไต่ ไตร่ ตรอง ถดถอย ถนัด ถมึงทึง ถ้วยชำม ถวำย ถวำยบังคม ถอย ถ้อยทีถอ้ ย อำศัย ถ้ำ ถิ่นฐำน ถีบ ถึก ถึงแก่กรรม เถื่อน แถบ แถลง โถม ทดลอง ทนต์ ทรงกลม

คำที่ คำ ๓๗๖ ทรงเดช ๓๗๗ ทรงทรำบ ๓๗๘ ทรงพระกรุ ณำ โปรดเกล้ำฯ ๓๗๙ ทรงพระสรวล ๓๘๐ ทรงสวัสดิ์ ๓๘๑ ทรมำน ๓๘๒ ทรวง ๓๘๓ ทรัพย์ ๓๘๔ ทรำมวัย ๓๘๕ ทรุ ด ๓๘๖ ทฤษฎี ๓๘๗ ท่วงทำนอง ๓๘๘ ทวีป ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

ทอดพระเนตร ท้อแท้ ทะนำน ทะนุถนอม ทะยำน ทะเลชุบศร ทั้งปวง ทัดเทียม ทันสมัย ทัพพี ทัศนศิลป์ ทำนทัด


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙

คำ ท้ำวปักษำ ท้ำวยศวิมล ท้ำวสำมล ท้ำวสิลรำช ท้ำวสุทศั น์ ทำส ทำเล ทิชำ ทินกร ทิพโสต ทิว ทุกข์ ทูนหัว ทูลเกล้ำฯ เทคโนโลยี เทพไท เทพยดำ เทพำรักษ์ เทวัญ

คำที่ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔

คำ โทรเลข โทรศัพท์

คำที่ ๔๕๑ ๔๕๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๕๓ โทรศัพท์มือถือ ๔๕๔ โทรสำร ๔๕๕ ไทร ๔๕๖ ธนำคำร ๔๕๗ ธรณี ๔๕๘ ธรรมชำติ ๔๕๙ ธรรมดำ ๔๖๐ ธรรมเนียม ๔๖๑ ธำนี ๔๖๒ ธำรน้ ำ ๔๖๓ ธุระ ๔๖๔ นกเขำ ๔๖๕ นกหัสดิน ๔๖๖ นรชำติ ๔๖๗ นวยนำด ๔๖๘ นวลละออง ๔๖๙

๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕

เทศกำล เทือกเขำ แทรก โท โทน โทรทัศน์

๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐

นักขัตฤกษ์ นักคุม้ นักศึกษำ นัยนำ นำค นำงเงือก

๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

คำ นำงจันท์เทวี นำงจันทำเทวี นำงประทุมเกสร นำงพันธุรัต นำงมณฑำเทวี นำงรจนำ นำงสุวรรณมำลี นำยกอง นำยคงเครำ นำยดำบ นำรี นำสำ น้ ำกรด น้ ำข้ำว น้ ำขี้เถ้ำ น้ ำด่ำง น้ ำปูด น้ ำพักน้ ำแรง น้ ำพึ่งเรื อเสือพึ่ง ป่ ำ น้ ำหนัก น้ ำอับ นิทรรศกำร นิทรำ นิ่ม นิรำศ

คำที่ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔

คำ นิล นิวตั ิ เน้อ เนือง เนื้อหำ บ่ บกพร่ อง บทพระนิพนธ์ บทละคร บทศรี บพิตร บรรดำ บรรทม บรรเทำ บรรพชำ บรรพต บรรลัย บริ ษทั บริ เวณ

๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐

บริ หำร บอเลำ บอแอ็ด บังคับ บังเอิญ บัญชำ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ คำ ๕๐๑ บัณฑิต ๕๐๒ บัตรบริ กำร เงินด่วน ๕๐๓ บันทึก ๕๐๔ บำกบัน่ ๕๐๕ บำดแผล ๕๐๖ บ้ำนเกำะวำน ๕๐๗ บ้ำนจัดสรร ๕๐๘ บ้ำนใต้ ๕๐๙ บ้ำนเหนือ ๕๑๐ บ่ำว ๕๑๑ บำนำญ ๕๑๒ บำรุ ง ๕๑๓ บิดร ๕๑๔ บิ่น ๕๑๕ บุคคล ๕๑๖ บุญญำธิกำร ๕๑๗ บุตร ๕๑๘ บุปผำ ๕๑๙ บุรำณ

คำที่ คำ ๕๒๖ ปกป้ อง ๕๒๗ ปฏิบตั ิ

คำที่ คำ ๕๕๑ ปรำง ๕๕๒ ปรำรถนำ

คำที่ คำ ๕๗๖ ป่ ำรกชัฏ ๕๗๗ ปิ่ น

๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔

๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙

ปรำรภ ปรำศ ปรำศจำก ปริ ง ปริ มำณ ปรี ด์ ิเปรม ปรึ กษำ ปลด ปลดปลง ปล่อง ปลอดภัย ปลิง ปลิด ปลูกฝัง ป้ อน ปะ ปะกำรัง

๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔

ปี่ ปึ กแผ่น ปุ่ ม ปุย ปุ๋ ยเคมี เปรอะ เปรี ยญ เปล เปล่ำ เปลี่ยว เปลือก เปลือง เปลื้องปลด เปิ ดเผย เปื้ อน แปร่ ง แปรรู ป

๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕

๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐

๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕

ปะปน ปักดำ ปักษำ ปัถพิน ปั่นป่ วน ปำฏิหำริ ย ์

๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐

แปลกปลอม แปลงกำย แปลบ โปรดเกล้ำฯ โปรดปรำน โปรยปรำย

เบน เบี้ย โบยบิน ใบลำน ปกเกล้ำ ปกคลุม

ปฐม ปฐมกษัตริ ย ์ ปรกติ ประชวร ประชำธิปไตย ประณี ต ประดับ ประดิษฐำน ประทิ่น ประเทศชำติ ประธำน ประนีประนอม ประเพณี ประมำท ประโยชน์ ประวิง ประสบ ผลสำเร็ จ ประสำ ประสำน ประสิทธิ์ ประสิทธิภำพ ประสูติ ปรำกฏ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่

คำ

๖๐๑

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

ไปรษณี ยโ์ ทร เลข ๖๐๒ ผนวช ๖๐๓ ผนัง ๖๐๔ ผลผลิต ๖๐๕ ผลัก ๖๐๖ ผลัดเปลี่ยน ๖๐๗ ผลำ ๖๐๘ ผลำญ

๖๒๖ เผ่นไหลผำ โหย่ง ๖๒๗ เผอิญ ๖๒๘ เผื่อ ๖๒๙ แผดเผำ ๖๓๐ แผดร้อง ๖๓๑ แผนก ๖๓๒ แผ้วพำน ๖๓๓ โผ

๖๕๑ พยำน

๖๗๖ พระเมตตำ

๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘

พยำบำล พรต พร่ อง พระโคดม พระเจ้ำกรุ งสุ โขทัย พระเจ้ำปำลรัฐ พระเจ้ำพันธุมสุ ริยวงศ์

๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓

๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘

ผอง ผ่องแผ้ว ผ่องศรี ผ่องใส ผ็อย ผักสวนครัว ผันผำย ผับ ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำนุ่ง

๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓

โผน ฝรั่งเศส ฝำง ฝ้ ำย ฝ้ ำยตุ่น ฝี เท้ำ ฝึ กหัด พ.ศ. พงพี พงศำวดำร

๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘

พระเจ้ำฟ้ ำรั่ว พระเจ้ำศรี จนั ทรำธิบดี พระชนมำยุ พระชันษำ พระดำริ พระตำหนัก พระทัย พระแท่นมนังคศิลำบำต พระธรณี พระนครหลวง

๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓

๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒

ผ้ำห่ม ผิน ผีดิบ ผีสำง

๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗

พญำไท พนักงำน พนัง พนัน

๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒

๖๒๓ ผีเสื้ อสมุทร

๖๔๘ พนำลี

๖๒๔ ๖๒๕

๖๔๙ พนำวัน ๖๕๐ พยัคฆ์

ผืน เผ็ด

พระนำม พระบรมฉำยำลักษณ์ พระบรมมหำรำชวัง พระบำทสมเด็จ พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ๖๗๓ พระบำทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ๖๗๔ พระพุทธรู ป ๖๗๕ พระมหำกรุ ณำธิคุณ

พระยำนำค พระร่ วง พระรำชดำรัส พระรำชดำริ พระรำชทำน พระรำชนิพนธ์ พระรำชประสงค์

พระรำชวินิจฉัย พระรำชสำส์น พระรำชอำชญำ พระรำชโอรส พระฤำษี พระเวท พระศรี สุนทรโวหำร พระสังข์ พระหัตถ์ พระองค์เจ้ำบุรฉัตร ไชยำกร ๖๙๔ พระอภัยมณี ๖๙๕ พระอินทร์ ๖๙๖ พระโอษฐ์ ๖๙๗ พรั่น ๖๙๘ พรำก ๖๙๙ พรำหมณ์ ๗๐๐ พฤกษำ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖

คำ พฤษก พฤษภกำสร พล พลกำร พลบค่ำ พลเอก

คำที่ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑

๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐

พลิกฟื้ น พวกพ้อง พ่วงพี พสกนิกร พสุธำ พอกพูน พ่อเมืองละโว้ พะวง พักตร์ พัฒนำ พำชี พำย พำยัพ พำยุ

๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕

พำนัก พิเครำะห์ พิฆำต พิจำรณำ พิโรธ

คำ พิศ พิศวำส พิสมัย พืด เพกำ เพ่ง

คำที่ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖

คำ ฟ้ ำผ่ำ ฟำยมือ ฟ้ ำร้อง ฟ้ ำแลบ ฟิ ลิปปิ นส์ ฟื น

คำที่ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑

๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕

เพดำน เพลิงคบ เพศ เพ้อพก เพี้ยน แพงพวย แพร่ หลำย โพ โพงพำง โพรง โพล้เพล้ โพศรี โพสพ ไพร

๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐

ฟุ้ งเฟ้ อ ฟุบ ฟุ่ มเฟื่ อย ฟูมฟำย ไฟฟ้ ำ ภพ ภพไตร ภำคภูมิ ภำชนะ ภำษี ภิกษุ ภูเขำไฟ ภูตผี ภูมิใจ

๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕

๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐

ไพรสณฑ์ ไพริ น ไพล่ ฟ่ อนข้ำว ฟักฟูม

๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕

ภูวนำถ มกรำคม มธุรส มนต์ มรคำ

๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐

คำ มรณำ มรดก มลทิน มลำย มหัศจรรย์ มหำจินดำ มนตร์ มหำสิทธำจำรย์ มหิงสำ มเหสี มอญซ่อนผ้ำ มอบหมำย มะกล่ำ มะกะโท มะเกลือ มะขำมเปี ยก มะตูม มัจฉำ มัจฉำชำติ มัธยัสถ์ มัธยัสถ์ เหนียวแน่น มัน่ คง มันสมอง มัว มำดหมำย ม่ำย


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

คำ

คำที่ มำร ๘๒๖ มำรดร ๘๒๗ มำรศรี ๘๒๘ มิตรจิตมิตรใจ ๘๒๙ มุ่น ๘๓๐ มุนี ๘๓๑ มูลเหตุ ๘๓๒ เมรุ ๘๓๓ เมล็ด ๘๓๔ เมี่ยง ๘๓๕ เมืองผลึก ๘๓๖ เมืองมอญ ๘๓๗ เมืองเมำะ ๘๓๘ ตะมะ เมืองรัตนำ ๘๓๙ เมืองสำมล ๘๔๐ เมือ่ ยเหน็บ ๘๔๑ แมงมุม ๘๔๒ แม่นพดำรำ ๘๔๓ แม่นยำ ๘๔๔ แม่น้ ำ ๘๔๕ เจ้ำพระยำ แม่โพสพ ๘๔๖ แม่เหล็ก ๘๔๗ โมทนำ ๘๔๘ โมรำ ๘๔๙ ไมโครเวฟ ๘๕๐

คำ ไมตรี ไม้เท้ำ ไม้สกั ยกใหญ่ ย่น ยมนำ ยล ยศ ย่อง ย่องเบำ ย่อมเยำว์ ยักขินี ยักษี

คำที่ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓

คำ เยือ่ ใย แย่ โยก โยคี โยธำ โยม รกชัฏ รถจักรดีเซล รถจักไอน้ ำ รถแทรกเตอร์ รบ รบพุ่ง รวง

คำที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘

คำ

ยัง้ ยำกแค้น ยำงพำรำ ย่ำงเยื้อง ย่ำน ยำเกรง ยิบยิบ

๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐

รวงรัง รสคนธ์ ร่ องรอย ร่ อน รอยเท้ำ ระเกะระกะ ระบบ

๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕

รั้ง รัฐบำล รัด รันทด รัศมี รำกฐำน ร้ำง รำชธำนี รำชธิดำ รำชวงศ์ รำชศัตรู รำชสมบัติ รำชอำณำ จักรไทย รำชำธิรำช รำตรี รำมัญ รำวี รำมะนำ ร่ ำลำ ริ น

ยุรยำตร ยุโรป ยูย่ ี่ เยอรมัน เยำว์วยั

๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

ระมำด ระยิบระยับ ระรื่ น ระลอก ระเห็จ

๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

ริ เริ่ ม ริ้ ว ริ ษยำ รี รีขำ้ วสำร รู ปพรรณ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐

๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕

คำ รู ปหล่อ เรี่ ยรำย เรี ยว เรื องรอง เรื่ อย เรื่ อเรื อง แรงดึงดูด แรงโน้มถ่วง แรม โรงเรี ยนพระ ตำหนักสวน กุหลำบ โรงแรม โรงสี ฤทธำ ฤทัย ฤำ ลงแขก ลดเลี้ยว ลวดหนำม ลอด ลอบ ลอยฟ้ ำ ลออ ละมุน ละเมำะ ละโล่ง

คำที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕

๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐

คำ ละเอียด ลำง ลำด ล้ำน ลำนตำ ลำยลักษณ์อกั ษร ลำธำร ลำนำ ลำเนำ ลำปำง

คำที่ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐

ลำพูน ลำเลียง ล่ำสัน ลิบ ลิฟต์ ลิ่ว ลีลำศ ลึก ลือชื่อ ลุล่วง ลูกค้ำ ลูกดอก ลูกมือ ลูบ เล็ง

๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕

คำ เล็บ เลือกสรร เลื่อน เลื่อมใส แลบ โลกำ โล่งอก โลด โลหิต วงเวียน

คำที่ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕

คำ วิญญำณ์ วิถี วิถีชีวิต วิทยำกร วิทยำศำสตร์ วินยั วิมำน วิริยะอุตสำหะ วิไล วิวำห์

วชิรญำณ วรรค วัฒนธรรม วัตถุ วันที่ วับแวม วัสดุ วำงวำย ว้ำงโว้ง วำจำสิทธิ์ วำยุภสั วิเครำะห์ วิจิตร วิชำอำชีพ วิเชียร

๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑,๐๐๐

วิศวกรรม วิเศษ วีรบุรุษ วี่แวว เวท เว็บไซต์ เวรยำม โว้ ศพ ศรัทธำ ศรี ศรี สุวรรณ ศักดำ ศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๐๓ ๑,๐๐๔ ๑,๐๐๕ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๘ ๑,๐๐๙ ๑,๐๑๐ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๒ ๑,๐๑๓ ๑,๐๑๔ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๖ ๑,๐๑๗ ๑,๐๑๘ ๑,๐๑๙ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๑ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๓

คำ ศัตรู ศิลำ เศรษฐกิจ เศร้ำใจ เศร้ำโศก โศกี สกปรก สกัดสแกง สงครำมโลก สงฟำง สติ สถำวร สถิต สถิตเสถียร สนธยำ สนิท สภำพ สมคบ สมเด็จพระบรมชนกนำถ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ สมบูรณ์ สมประดี สมเพช

๑,๐๒๔ สมภำร ๑,๐๒๕ สมอ

คำที่ ๑,๐๒๖ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๑ ๑,๐๓๒ ๑,๐๓๓ ๑,๐๓๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๖ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๙ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๑ ๑,๐๔๒ ๑,๐๔๓ ๑,๐๔๔ ๑,๐๔๕ ๑,๐๔๖ ๑,๐๔๗ ๑,๐๔๘

คำ

สมัคร สมุนไพร สรรพ สรรพชีวิต สรรเสริ ญ สร่ ำง สร้ำงสรรค์ สรุ่ ยสุร่ำย สลด สลบ สลอน สละ สลัว สลำ ส่วยน้ ำ สหกรณ์ สอลยำมเศษ สะดุง้ สะดุด สะท้ำน สะพรั่ง สะพำนกษัตริ ยศ์ ึก สะพำนปฐมบรม รำชำนุสรณ์ ๑,๐๔๙ สะพำนพระรำมหก ๑,๐๕๐ สะพำนพุทธยอดฟ้ ำ

คำที่ ๑,๐๕๑ ๑,๐๕๒ ๑,๐๕๓ ๑,๐๕๔ ๑,๐๕๕ ๑,๐๕๖ ๑,๐๕๗ ๑,๐๕๘ ๑,๐๕๙ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๑ ๑,๐๖๒ ๑,๐๖๓ ๑,๐๖๔ ๑,๐๖๕ ๑,๐๖๖ ๑,๐๖๗ ๑,๐๖๘ ๑,๐๖๙ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๑ ๑,๐๗๒ ๑,๐๗๓

คำ สะพำย สะสม สังเกต สังข์ทอง สังเขป สัจจำ สัญจร สัญญำ สัญญำณกันขโมย สัตยำ สันติ สัปดำห์ สัมผัส สัมพันธ์ สำคร สำธยำย สำนนท์ สำบสูญ สำป สำมัคคี สำมำรถ สำมี ส่ำย

๑,๐๗๔ สำยัณห์ ๑,๐๗๕ สำรเคมี


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๑,๐๗๖ ๑,๐๗๗ ๑,๐๗๘ ๑,๐๗๙ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๑ ๑,๐๘๒ ๑,๐๘๓ ๑,๐๘๔ ๑,๐๘๕ ๑,๐๘๖ ๑,๐๘๗ ๑,๐๘๘ ๑,๐๘๙ ๑,๐๙๐ ๑,๐๙๑ ๑,๐๙๒ ๑,๐๙๓ ๑,๐๙๔ ๑,๐๙๕ ๑,๐๙๖ ๑,๐๙๗ ๑,๐๙๘ ๑,๐๙๙ ๑,๑๐๐

คำ สำรพัด สำหัส สำแดง สำนวน สำเนียง สำเภำ สำรวจ สำลี สิงขร สิ้นชีพ สิ้นชีวิต สินธพ สิ้นบุญ สิ้นพระชนม์ สิ้นสติ สินสมุทร สีขำ้ ง สีแดงเรื่ อ สีสนั สีห์ สื่อสำร สุจริ ต สุด สุดท้ำย สุธำธำร

คำที่ ๑,๑๐๑ ๑,๑๐๒ ๑,๑๐๓ ๑,๑๐๔ ๑,๑๐๕ ๑,๑๐๖ ๑,๑๐๗ ๑,๑๐๘ ๑,๑๐๙ ๑,๑๑๐ ๑,๑๑๑ ๑,๑๑๒ ๑,๑๑๓ ๑,๑๑๔ ๑,๑๑๕ ๑,๑๑๖ ๑,๑๑๗ ๑,๑๑๘ ๑,๑๑๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๑ ๑,๑๒๒ ๑,๑๒๓ ๑,๑๒๔ ๑,๑๒๕

คำ สุภำษิต สุมำลี สูญหำย สูด สูตร เสก เสด็จ เสด็จนิวตั ิ เสถียร เส้น เสน่ง เสน่ห์ เสน่หำ เสนำอำมำตย์ เสมอ เสมำ เสร็ จสรรพ เสร้ำสร้อย เสแสร้ง เสำกระทู้ เสำะ เสียที เสือก แส้ แสยง

คำที่ ๑,๑๒๖ ๑,๑๒๗ ๑,๑๒๘ ๑,๑๒๙ ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๓ ๑,๑๓๔ ๑,๑๓๕ ๑,๑๓๖ ๑,๑๓๗ ๑,๑๓๘ ๑,๑๓๙ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๑ ๑,๑๔๒ ๑,๑๔๓ ๑,๑๔๔ ๑,๑๔๕ ๑,๑๔๖ ๑,๑๔๗ ๑,๑๔๘ ๑,๑๔๙ ๑,๑๕๐

คำ แสวง แสวงหำ โสก ไสยำ หงัง่ เหง่ง หงุดหงิด หญ้ำคำ หดหู่ หน หนอ หน่อกล้วย หนักหน่วง หนำม หนำใจ หนี้สิน หมองศรี หมองหมำง หมำยเลขรหัส หยอด หยอยหยอย หฤทัย หลอกหลอน หลักฐำน หลุด ห้วง


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๑,๑๕๑ ๑,๑๕๒ ๑,๑๕๓ ๑,๑๕๔ ๑,๑๕๕ ๑,๑๕๖ ๑,๑๕๗ ๑,๑๕๘ ๑,๑๕๙ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๑ ๑,๑๖๒ ๑,๑๖๓ ๑,๑๖๔ ๑,๑๖๕ ๑,๑๖๖ ๑,๑๖๗ ๑,๑๖๘ ๑,๑๖๙ ๑,๑๗๐ ๑,๑๗๑ ๑,๑๗๒ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๔ ๑,๑๗๕

คำ หวน หวำดหวัน่ หวีดหวิว หอยกระต่ำย หอยจุ๊บแจง หอยเจดีย ์ หอยตลับ หอยทับทิม หอยเบี้ย หอยวงเวียน หอยสังข์ หอยแสงอำทิตย์ หัวป่ ำ หัวเมือง ห้ำงสรรพสินค้ำ ห่ำงเหิน ห้ ำหัน่ หินงอก หินย้อย หิมวำ หิว หุ่นยนต์ หุบเขำ เหตุ เหตุกำรณ์

คำที่ ๑,๑๗๖ ๑,๑๗๗ ๑,๑๗๘ ๑,๑๗๙ ๑,๑๘๐ ๑,๑๘๑ ๑,๑๘๒ ๑,๑๘๓ ๑,๑๘๔ ๑,๑๘๕ ๑,๑๘๖ ๑,๑๘๗ ๑,๑๘๘ ๑,๑๘๙ ๑,๑๙๐ ๑,๑๙๑ ๑,๑๙๒ ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๔ ๑,๑๙๕ ๑,๑๙๖ ๑,๑๙๗ ๑,๑๙๘ ๑,๑๙๙ ๑,๒๐๐

คำ เหตุร้ำย เหน็บ เหมำะ เหลวไหล เหิน แห้งแล้ง แหน โหย ไหล่ ไหว้ครู ไหวพริ บ องค์ อโณทัย อดอยำก อดีต อธิษฐำน อนำทร อนึ่ง อนุกลู อนุญำต อนุรักษ์ อเนก อพยพ อภินิหำร อรไท

คำที่ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๒ ๑,๒๐๓ ๑,๒๐๔ ๑,๒๐๕ ๑,๒๐๖ ๑,๒๐๗ ๑,๒๐๘ ๑,๒๐๙ ๑,๒๑๐ ๑,๒๑๑ ๑,๒๑๒ ๑,๒๑๓ ๑,๒๑๔ ๑,๒๑๕ ๑,๒๑๖ ๑,๒๑๗ ๑,๒๑๘ ๑,๒๑๙ ๑,๒๒๐ ๑,๒๒๑ ๑,๒๒๒ ๑,๒๒๓ ๑,๒๒๔ ๑,๒๒๕

คำ อรรถ อร่ ำม อริ นทร์ อลิมำมำง อวกำศ อวด อ๋ อ อ้อน อ่อนหวำน อ่อนเอี้ย อ้อมค้อม ออมสิน ออสเตรเลีย อักษร อังกฤษ อัญเชิญ อัญมณี อัตโนมัติ อัตภำพ อัธยำ อั้น อับอำย อัปลักษณ์ อัศจรรย์ อัสดร


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ คำที่ ๑,๒๒๖ ๑,๒๒๗ ๑,๒๒๘ ๑,๒๒๙ ๑,๒๓๐ ๑,๒๓๑ ๑,๒๓๒ ๑,๒๓๓ ๑,๒๓๔ ๑,๒๓๕ ๑,๒๓๖ ๑,๒๓๗ ๑,๒๓๘ ๑,๒๓๙ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๑ ๑,๒๔๒ ๑,๒๔๓ ๑,๒๔๔ ๑,๒๔๕ ๑,๒๔๖ ๑,๒๔๗ ๑,๒๔๘ ๑,๒๔๙ ๑,๒๕๐

คำ อำคำร อ้ำงว้ำง อำชำ อำณำเขต อำนุภำพ อ้ำย อำรมณ์ อำรยประเทศ อำรัญ อำลัยลำน อ่ำว อำวรณ์ อำศรม อำสัญ อำนวย อำเภอจอมทอง อิทธิพล อินทรี ย ์ อินเทอร์เน็ต อิแนะ อิศเรศ อิสรภำพ อีเมล อีเลิร์นนิง อึดอัด

คำที่ ๑,๒๕๑ ๑,๒๕๒ ๑,๒๕๓ ๑,๒๕๔ ๑,๒๕๕ ๑,๒๕๖ ๑,๒๕๗ ๑,๒๕๘ ๑,๒๕๙ ๑,๒๖๐ ๑,๒๖๑ ๑,๒๖๒ ๑,๒๖๓ ๑,๒๖๔ ๑,๒๖๕ ๑,๒๖๖ ๑,๒๖๗ ๑,๒๖๘ ๑,๒๖๙ ๑,๒๗๐

คำ อุตสำหกรรม อุทำน อุบตั ิเหตุ อุปมำ อุโมงค์ อุย๊ อุระ เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก เอเชีย เอว เอี่ยม เอื้อเฟื้ อ เอื้ออำทร แอ่ง โอบอ้อมอำรี โอบอุม้ โอรส โอรสำ โอ้ละเห่ โอ้โฮ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ คำ ๑ กฎหมำย ๒ กตัญญู ๓ กบในกะลำ ครอบ ๔ กบเลือกนำย ๕ กรณี ๖ กรรโชก ๗ กรรณ ๘ กรรม ๙ กรรมสิทธิ์ ๑๐ กร่ อน ๑๑ กระจัดกระจำย ๑๒ กระเช้ำ

คำที่ คำ ๒๖ กรำบเรื อ ๒๗ กริ้ ว ๒๘ กรุ งเทพฯ

คำที่ คำ ๕๑ กันดำร ๕๒ กัลยำ ๕๓ กำยำ

คำที่ คำ ๗๖ แกละ ๗๗ แกว่ง ๗๘ แกว่งไกว

๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

กำร์ตูน กำดัด กำนัล กำเนิด กำบัง กำพร้ำ กิ้งกำได้ทอง กิจจำ กินนร

๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗

แก้วสำรพัดนึก โกร๋ น ขนำด ขนำนนำม ขบขัน ขบคิด ขมันขมี ขมีขมัน ขโมย

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

กิริยำ กิโลเมตร กุมำร กูณฑ์ เกย เกรอะ เกศ เกศำ เกษตร เกษมศำนต์ เกียรติ แกรง แกล้ม

๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

ขยัน ขยับ ขยำย ขรัวตำ ขรุ ขระ ขลำด ขลำดกลัว ขลุก ขวักไขว่ ขวัญ ข้อง ขอโทษ ขะมุกขะมอม

กระโชก กระเซอะกระเซิง กระดำษ กระโดน กระต่ำยตื่นตูม กระตุก กระทัง่ กระทำย กระทิง กระแทก กระเปำะ กระเพื่อม กระสวย

กฤษณำ กล กลมกลืน กล้อง กลัน่ แกล้ง กล้ำ กล้ำแกร่ ง กล้ำหำญ กล้ำหำญชำญ ชัย กวีพ้ืนบ้ำน กษัตริ ย ์ กสิกรรม กสิกิจ กองกูณฑ์ กอบ กอสวะ กะพริ บ กะรุ่ งกะริ่ ง กะเหรี่ ยง กะโหลก กังวล กังหัน


คำที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕

คำ ขันชะเนำะ ขันธ์ ๕ ขับขำน ขับไส ขำกรรไกร

๑๐๖ ข้ำพระพุทธเจ้ำ ๑๐๗ ข้ำวยำก หมำกแพง ๑๐๘ ข่ำวสำร ๑๐๙ ข้ำวเหนียว ๑๑๐ ขี้เกียจ ๑๑๑ ขี้ขลำด ๑๑๒ ขี้ขลำดตำขำว ๑๑๓ เข็ญ ๑๑๔ เข็นครก ขึ้นภูเขำ ๑๑๕ เข้มแข็ง ๑๑๖ เข็มแข็งอดทน ๑๑๗ เขม้น ๑๑๘ เขฬะ ๑๑๙ เขิน ๑๒๐ แข็งขัน ๑๒๑ แข็งแข็งแกร่ ง ๑๒๒ แข็งแรง ๑๒๓ โขดหิน ๑๒๔ คงคำ ๑๒๕ คณิ ตศำสตร์

๑๓๑ ๑๓๒

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำ คำที่ คำ ค้นคว้ำ ๑๕๑ คันหัวคันหู คนพำล ๑๕๒ คำ คนละทิศคนละทำง ๑๕๓ คำงคกขึ้นวอ คนละไม้คนละมือ ๑๕๔ คำดกำรณ์ คบพำล ๑๕๕ คำประพันธ์ พำลพำไปหำผิด คมคำย ๑๕๖ คุณค่ำ ครอบครอง ๑๕๗ คุน้ เคย

๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙

ครอบคลุม คร้ำน คร่ ำคร่ ำ ครื้ นเครง ครุ ฑ ครุ่ นคิด คล่องแคล่ว

๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔

คุม้ ครอง คุย้ เขี่ย คุยเฟื่ องเรื่ องรำว คู่ครอง เคร่ งขรึ ม เครำะห์ เครื่ องบัตรพลี

๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙

จักรยำน จักรวำล จังฑำล จังหวะ จำบัลย์ จ้ำละหวัน่ จำนรรจ์

๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐

คละคลุง้ คลำไคล คล่ำ ควำมเพียร ควำยหงำน คอมพิวเตอร์ คะนึง คัน คันคะเยอ คันเบ็ด คันไม้คนั มือ

๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

เคลิบเคลิ้ม เคลื่อนไหว เคลือบ เคหำ เคอะเขิน เคำรพ แคร่ โคลง ไคลคลำ เฆี่ยน งดงำม

๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

จิตวิญญำณ จินตนำกำร จีรัง จีวร จุติ จุลินทรี ย ์ เจตนำ เจรจำ เจริ ญเติบโต เจ้ำบทเจ้ำกลอน

คำที่ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐

คำที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐

คำ งอกงำม งอมแงม งำสำร เงินตรำ จมูก

๑๘๑ จระเข้ ๑๘๒ จอมปลวก


คำที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑

คำ เจ้ำอำวำส เจื้อยแจ้ว ใจปลำซิว ใจพระ ใจเพชร ใจไม้ไส้ระกำ ใจยักษ์ใจมำร ใจหิน ใจเหล็ก ไจไหม ฉงน

คำที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖

๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

ฉบับ ฉลำด ฉลำม ฉวัดเฉวียน

๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐

๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘

ฉันมิตร เฉก เฉพำะ

๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓

๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

โฉงฉำง โฉมงำม โฉมฉิน โฉมตรู โฉมตรู โฉมยง โฉมศรี

๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำ คำที่ คำ ชนนี ๒๕๑ ชีพจร ชนบท ๒๕๒ ชีวิต ชลำลัย ๒๕๓ ชีวิตจิตใจ ชโลม ๒๕๔ ชีวิตชีวำ ช่วยเหลือ ๒๕๕ ชุมชน ช่วยเหลือเจือจำน ๒๕๖ ชุลมุน ชอล์ก ๒๕๗ เชิงตะกอน ชอุ่ม ๒๕๘ เชิญชวน ชะล่ำใจ ๒๕๙ เชี่ยวชำญ ชัฏ ๒๖๐ ซอย ช้ำ ๆ ได้พร้ำ ๒๖๑ ซัง เล่มงำม ชำญฉลำด ๒๖๒ ซำก ชำด ๒๖๓ ซี่โครง ชำติ ๒๖๔ เซนต์ ชำติไก่ชน ๒๖๕ ไซร้ ขนหัวไม่ตอ้ งกำร ชำติพนั ธุ์ ๒๖๖ ฌำณ ชำติเสื อจับเนื้อกินเอง ๒๖๗ ญำณ ชำติเสือต้องไว้ลำย ๒๖๘ เดโช ชำติชำยต้องไว้ชื่อ ชำติเสือไม่ทิ้งลำย ๒๖๙ เตลิด ชำย ๒๗๐ เถลิง ชำยทะเล ๒๗๑ เถำวัลย์ ชำยหำด ๒๗๒ เทพไท ชำยไหวชำยแครง ๒๗๓ เทพนิยำย ชำระ ๒๗๔ เทพบุตร ชีพ ๒๗๕ เทพำรักษ์

คำที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖

คำ เทวดำ เนตร เนรมิต เนำ เนิบช้ำ เนืองนิตย์ แถลงไข แทรก โทษ ไตร่ ตรอง ไถล

๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐

ฐำนะ ณรงค์ ดวงจันทร์ ดัดแปลง

๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓

ดำเนิน ดำผุดดำว่ำย ดินทรำย

๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐

ดิรัจฉำน ดึกดื่น ดึกดื่นค่อนคืน ดุริยำงค์ ต้นแบบ ต้นโพธิ์ ต้นกำเนิด


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑ ๓๐๒

ต้นตอ ต้นสำยปลำยเหตุ

๓๒๖ ๓๒๗

ถวำย ถวิล

๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐

ตระหนก ตระหนัก ตรัส ตรึ กตรอง ตรึ กตรำ ตลก ตวง ตวำด

๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕

๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒

ต่อล้อต่อเถียง ตะเกียกตะกำย ตะโกน ตะไคร่ ตะกรำม ตะกุกตะกัก ตัก๊ แตน ตั้งครรภ์ ตัวอ่อน ตำนำน ตำหนิ ตุ๊กตำ

๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗

๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

ถนอม ถนัด ถล่ม

๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

ถักทอ ถักร้อย ถำวร ทบทวน ทยอย ทรง ทรชน ทรัพยำกร ธรรมชำติ ทรมำน์ ทระนง ทรำมเชย ทรำมวัย ทรุ ด ท่วย ทศกัณฐ์ ท้อง ท้องนำ ท้องนำท้องไร่ ท้องฟ้ ำ ท้องยุง้ พุงกระสอบ ท้องร่ อง ทะเล้น ทะเลำะ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๕๑ ทะนุถนอม ๓๕๒ ทะนุถนอม กล่อมเกลำ ๓๕๓ ทะมัดทะแมง ๓๕๔ ทะลำย ๓๕๕ ทักษะ ๓๕๖ ทัง่ ๓๕๗ ทั้งปวง ๓๕๘ ทันสมัย ๓๕๙ ทับ ๓๖๐ ทัศนะ

๓๗๖ ๓๗๗

นัยน์ตำ นัวเนีย

๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕

นำคี นำงเทวี นำงนวล นำยงำน นำวำ น้ ำเนตร น้ ำใจ น้ ำใสใจจริ ง

๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒

ทำนองเสนำะ ทำนำย ทุเลำ ทุรชน ทูลลำ ธรรมชำติ ธรรมดำ นกเขำชวำ นงเยำว์ นงครำญ นงรำม นมัสกำร

๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗

น้ ำพักน้ ำแรง น้ ำพึ่งเรื อเสื อพึ่งป่ ำ นิทรำ นิมิต นิยม นิรันดร์ บ่ บท บทกวี บทบำท บทเพลง บทเรี ยน

๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

นฤโทษ นักธุรกิจ นักปรำชญ์

๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

บทละคร บ่ม บ่มเพำะ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒

คำ บรรดำ บรรดำศักดิ์ บรรทัด บรรยำกำศ บรรลัย บรรลุ บริ เวณ บวงสรวง บ่อน บังคมลำ บั้งไฟ บังอำจ

คำที่ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗

บุคคล บุญญำธิกำร บุรุษ บุษบำกร บูรพำทิศ เบี้ย โบรำณ โบรำณสถำน ปกำกญอ ปฏิกิริยำ ปฏิบตั ิ ปฏิเสธ

คำที่ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒

๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒

บังเอิญ บัณฑิต บันดำล บำกบัน่ บำดำล บำท บ้ำนจัดสรร บำป บ่ำย บ่ำยคล้อย

๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗

ปรบมือ ประจักษ์ ประจิม ประชำกร ประดำบ ประตูชยั ประถม ประเปรี ยว ประพันธ์ ประเพณี

๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒

๔๒๓ บำเพ็ญ ๔๒๔ บิณฑบำต ๔๒๕ บิตุรงค์

คำ

๔๔๘ ประเภท ๔๔๙ ประโยชน์ ๔๕๐ ประวัติศำสตร์

คำ ประสงค์ ประสงค์ร้ำย ประสบกำรณ์ ประสำ ประสำน ประสูติ ประเสริ ฐ ประหลำด ประหวัน่ ปรัก ปรักหักพัง ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ปรำกฏ ปรำชญ์ ปรำรถนำ ปรำรภ ปรำศจำก ปรำศรัย ปรำสำท ปริ ญญำ ปรี ชำ ปรี ดำ

๔๗๓ ปรึ กษำ ๔๗๔ ปรุ โปร่ ง ๔๗๕ ปลอม

คำที่ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗

คำ ปลำยปลื้ม ปลำร้ำ ปลำวำฬ ปอย ปัจจุบนั ปัญญำ ปัญหำ ป่ ำโปร่ ง เปรย เปรอะ เปรี ยบเทียบ เปลวไฟ

เปลี่ยนแปลง เปำะแปะ เปี่ ยมล้นฤำมี โปรด โปรดปรำน โปรยปรำย ผงก ผจญภัย ผลัด ผลัดกันรุ ก ผลัดกันรับ ๔๙๘ ผลัดผ้ำ ๔๙๙ ผลำญ ๕๐๐ ผลิ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕

ผลิดอก ผักหวำน ผักหวำนป่ ำ ผันผำย ผันผิน

๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐

๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓

ผ่ำนเกล้ำ ผำยผัน ผ่ำยหน้ำ ผ้ำหยักรั้ง ผิดหวัง ผิวพรรณ ผีเรื อน ผูกพัน ผูเ้ ยำว์ เผชิญ เผลอไผล เผ่ำพันธุ์ แผนกำร แผนงำน แผนที่ ไผท ฝนชะช่อมะม่วง ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่ำ ฝนตกขี้หมูไหล ฝนตกไม่ทวั่ ฟ้ ำ

๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘

ฝนทัง่ ให้เป็ นเข็ม ฝนไม่มีเค้ำ ฝนไล่ชำ้ ง ฝนสั่งฟ้ ำ ฝนสัง่ ฟ้ ำ ปลำสั่งหนอง พงศ์ พงศำวดำร พจนำนุกรม พญำอินทรี พณิ ชย พณิ ชยกำร พนำ พนำดร พนำลัย พนำวัลย์ พบปะสังสรรค์ พยนต์ พยัก พยักหน้ำ พยำงค์ พยำยำม พรรณ พรรณนำ

๕๔๙ ๕๕๐

พร้อง พระกรุ ณำธิคุณ

๕๒๔ ๕๒๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕

พระขรรค์ พระดำริ พระทัย พระธุดงค์ พระบำท

๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐

พลโยธำ พลำดพลั้ง พลิ้ว พลี พ้อ

๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓

พระพักตร์ พระมหำกษัตริ ย ์ พระยุคลบำท พระรำชทำน พระรำชนิพนธ์ พระรำชวัง พระรำชำ พระสลำ พระองค์ พระอักษร พระอินทร์ พระโอรส พระโอษฐ์ พรัดพรำก พรำยน้ ำ พรำยไม้ พริ้ งพรำว พฤกษำ

๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘

พ่อครัว พะเยิบ พะรุ งพะรัง พักตร์ พักผ่อน พักผ่อนหย่อนใจ พักพิง พักฟื้ น พันธุ์ พำกเพียร พำล พำนัก พิกล พิจำรณ์ พิจำรณำ พิทกั ษ์ พิธีกำร พินิจ

๕๗๔ ๕๗๕

พลบค่ำ พลเมือง

๕๙๙ ๖๐๐

พิพฒั น์ พิศ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕

คำ พิเศษ พิษ พิษฐำน พิสมัย พิสูจน์ พึ่งพำอำศัย พืชพันธุ์ ธัญญำหำร พู่กนั พู่ระหง เพชร เพ็ญ เพ็ดทูล เพริ ศ เพริ ศพรำย เพลิดเพลิน เพำะชำ เพำะปลูก เพียบ เพียร แพะรับบำป โพล้เพล้ ไพร่ พล ไพรวัลย์ ไพรสิณฑ์ ไพรี

คำที่ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐

คำ ฟื้ นไข้ ฟื้ นตัว ฟื ม ฟุ้ งเฟื่ อง ภพไตร ภยันตรำย ภรรยำ

คำที่ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗

คำ มหันต์ มหัศจรรย์ มเหสี มอญ มะเกลือ มะพร้ำว มะเฟื อง

คำที่ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒

คำ ไม้จนั ทน์ ยศ ยศถำบรรดำศักดิ์ ยำง ยำตรำ ยำเสพติด ยำ่ ยี

ภัตตำหำร ภำคเรี ยน ภำพ ภำพลวงตำ ภำรกิจ ภำวนำ ภำษำอังกฤษ ภิรมย์ ภุมรำ ภูต ภูมิใจ ภูมิศำสตร์ ม้ง มนต์ มนุษย์ มรณัง มฤต ม้วยมรณ์

๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕

มัง่ คัง่ มังสำ มันสำปะหลัง มัน่ หมำย มัวหมอง มำตร มำรดร มำรยำ มำรศรี ม้ำศึก ม้ำอำรี มี่ มีดพร้ำ มืดทะมึน เมล็ด แมลง แมลงเม่ำ โมหันต์

๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐

ยุค ยุบล ยุรยำตร เย็บปักถักร้อย เยอะแยะ เยำวมำลย์ เยำว์วยั เยือ่ ใย เยือ่ ใยไมตรี แยบคำย แยบยล โยชน์ โยธำ โยโส ใยไหม รกร้ำง รณรงค์ รถยนต์


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ คำ ๗๐๑ ร่ มรื่ น ๗๐๒ ร่ วมด้วย ช่วยกัน ๗๐๓ รสชำติ ๗๐๔ รหัส ๗๐๕ ร่ องรอย ๗๐๖ ระพึง ๗๐๗ ระมัดระวัง ๗๐๘ ระยำง ๗๐๙ ระยิบ ๗๑๐ ระโยงระยำง ๗๑๑ ระรวย ๗๑๒ ระลอก

คำที่ คำ ๗๒๖ เรื่ องกล้วยๆ ๗๒๗ เรื่ องรำว

คำที่ คำ ๗๕๑ เลิศล้ำ ๗๕๒ เลือกสรร

คำที่ คำ ๗๗๖ เว็บไซต์ ๗๗๗ เวี่ย

๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗

เรื อสำเภำ แร้ง โรงช้ำง ฤกษ์ ฤดู ฤดูกำล ฤทธี ฤำม้วย ฤำษีแปลงสำร ล้อเลียน

๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒

โลงศพ ไล่เลี่ย วงจรชีวติ วรรณคดี วัฒนธรรม วัดวำอำรำม วัตถุ วันทำ วันวำน วัยเยำว์

๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗

๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕

๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐

ละเมียดละไม ละล่ำละลัก ละห้อย ละอ่อน ลักษณะ ล้ำต้ำ ลำธำร ลำน้ ำเหมือง ล้ำเลิศ ลึกลับ ลูกจัน เล่ห์ เลอะ

๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕

วำงแผน วำสนำ วิ่งผลัด วิจยั วิจำรณ์ วิจิตร วิญญำณ วิทยำ วิบตั ิ วิพำกษ์วิจำรณ์ วิมำน วิริยะ เวทมนตร์

๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐

ระเหระหน รังเกียจ รับสัง่ รำงวัล รำชมนเทียร รำชวัง รำมัญ ร่ ำไร รื่ นรมย์ รุ่ งรำง รู ปทรง รู ปภำพ เรี่ ยรำย

เวียนหัว ศรัทธำ ศักดำนุภำพ ศักดิ์ศรี ศัตรู ศัสตรำ ศำสนสถำน ศิลปวัฒนธรรม ศิลปิ น เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐี เศร้ำ เศร้ำสร้อย เศษ โศกศัลย์ โศกเศร้ำ โศกำ สกล สงกำ สงครำม สงบ สงสัย สงสำร


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖

๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

คำ สดใส สดับ สนทนำ สนธยำ สนำม สนำมกอล์ฟ สนำมรบ สนิทสนม สนิม สนุกสนำน สบง สบำย สภำพ สมฐำน สมเด็จ สมเด็จพระเทพ รัตนรำชสุดำฯ สยำม บรมรำชกุมำรี สมบัติ สมอ สมอง สมัคร สมัครสมำนสำมัคคี สมำ สมำคม สมำธิ สมุทร

คำที่ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑

คำ สมุนไพร สยำม สรง สรรค์สร้ำง สรรพ สรรเสริ ญ สระ สร้ำงสรรค์ สรำญ สรุ ป สลด สลับ สลำ สวยสดงดงำม สวรรค์ สวิง

คำที่ คำ ๘๕๑ สังเกต ๘๕๒ สังเกตกำรณ์ ๘๕๓ สังสรรค์ ๘๕๔ สังหรณ์ ๘๕๕ สัญญำ ๘๕๖ สัญญำณ ๘๕๗ สันดำน ๘๕๘ สัปดำห์ ๘๕๙ สัมผัส ๘๖๐ สัมพันธ์ ๘๖๑ สัมโมทนียกถำ ๘๖๒ สำคร ๘๖๓ สำธุชน ๘๖๔ สำนต่อ ๘๖๕ สำบสูญ ๘๖๖ สำบเสือ

คำที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑

สำแดง สำเนียง สำบัดสำนวน สำเภำ สำรำญ สำเร็ จ สิ่งแวดล้อม สินทรัพย์ สินบน สิ้นเยือ่ ขำดใย สีดำ สีสนั สืบสันดำน สืบสำน สืบสำวรำวเรื่ อง สื่อสำร

๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐

สหำย สอดประสำน สะกดรอย สะดุง้ สะเทือนใจ สะบัด สะอื้น สักกำระ สักครู่

๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑

๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

สุขเกษมศำนต์ สุขสันต์ สุจริ ต สุดลูกหูลกู ตำ สุดสวำทดิ์ สุนขั สุภำพ สุภำษิต สุริยำ

๘๗๒

๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

สำมำรถ สำร สำรคดี สำรพัด สำรพัน สำรภำพ สำละวน สำแหรก สำคัญ

คำ


คำที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒

คำ

สุริโย สูญเสีย เสด็จ เสน่ห์ เสนหำ เสนำบดี เสนำะ เสนี เสบียง เสพ เสร็ จ เสริ ม เสริ มแรง เสี่ยงทำย เสื่อมโทรม แสงอรุ ณ โสภำ ไสยศำสตร์ หงส์ หงอย หงุดหงิด หมดไส้ หมดพุง ๙๒๓ หม่นหมอง ๙๒๔ หมอกควัน ๙๒๕ หยวกกล้วย

คำที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำ คำที่ คำ หยัน ๙๕๑ เหนื่อย หยำกไย่ ๙๕๒ เหนื่อยหอบ หยำด ๙๕๓ เหมหงส์ หยำมเหยียด ๙๕๔ เหยีย่ ว หรรษำ ๙๕๕ เหยือ่ หฤหันต์ ๙๕๖ เหยือกน้ ำ หลงกล ๙๕๗ เหลือบ หลอกหลอน ๙๕๘ แหนงหน่ำย หลักฐำน ๙๕๙ โหยไห้ หลักแหลม ๙๖๐ โหรำ หลับใหล ๙๖๑ โหวกเหวก หลื้อ ๙๖๒ ไหวพริ บ หวำดเสียว ๙๖๓ ไหวหวัน่ หวุดหวิด ๙๖๔ องอำจ ห่อน ๙๖๕ องอำจสำมำรถ หอยสังข์ ๙๖๖ อดอยำกปำกแห้ง หัวป่ ำ ๙๖๗ อดีต หัวระแหง ๙๖๘ อธิบำย หัวเสีย ๙๖๙ อธิษฐำน หำงเสือ ๙๗๐ อนันต์ หุ่นยนต์ ๙๗๑ อนำรยธรรม หูทวนลม ๙๗๒ อนุเครำะห์

๙๔๘ เหตุกำรณ์ ๙๔๙ เหตุผล ๙๕๐ เหนียมอำย

๙๗๓ อนุญำต ๙๗๔ อนุทิน ๙๗๕ อนุรักษ์

คำที่ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗

คำ อบรม อบรมบ่มเพำะ อบอุ่น อภินิหำร อภิปรำย อมนุษย์ อยุธยำ อร่ อย อร่ ำม อรุ ณ อวลไอ อวสำน อสนี อ่อนใจ อ่อนโยน อ่อนหวำน อ่อนไหว อ่อนอกอ่อนใจ อ่อนแอ อัชฌำสัย อันตรำย อัศจรรย์

๙๙๘ อำขยำน ๙๙๙ อำฆำต ๑,๐๐๐ อำงขนำง


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ คำที่ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๐๓ ๑,๐๐๔ ๑,๐๐๕ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๘ ๑,๐๐๙ ๑,๐๑๐ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๒ ๑,๐๑๓ ๑,๐๑๔ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๖ ๑,๐๑๗ ๑,๐๑๘ ๑,๐๑๙ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๑ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๓ ๑,๐๒๔ ๑,๐๒๕

คำ อำจ อำจิณ อำเจียน อำตมำ อำรมณ์ อำรักขำ อำรำธนำ อำลัย อำศัย อำสัญ อำสำ อำสำสมัคร อำหำร อำหำรเสริ ม อำนวย อิจฉำ อิฐ อินเทอร์เน็ต อิสระ อึกทึกครึ กโครม อุดม อุดมกำรณ์ อุดมสมบูรณ์ อุตสำหกรรม อุตสำหะ

คำที่ ๑,๐๒๖ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๑ ๑,๐๓๒ ๑,๐๓๓ ๑,๐๓๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๖ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๙ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๑ ๑,๐๔๒ ๑,๐๔๓ ๑,๐๔๔ ๑,๐๔๕ ๑,๐๔๖ ๑,๐๔๗ ๑,๐๔๘ ๑,๐๔๙

คำ อุทก อุทยำน ประวัติศำสตร์ อุทร อุทิศ อุบตั ิเหตุ อุบำย อุปทำน อุปสรรค อุษำ เอกรำช เอกสำร เอ็นดู เอำเรื่ อง เอำเรื่ องเอำรำว เอื้อเฟื้ อ โอกำส โอชำ โอบเอื้ออำรี โอวำท โอษฐ์ โอหัง เฮือก แฮนด์


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่คำที่คำที ำ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เกวียน เกษตรกรรม เกี้ยวพำรำสี เขม้น เข้ำสุ หนัต เค้ก เคร่ งเครี ยด เคร่ งขรึ ม

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓

กร กรรม กระเซ้ำเย้ำแหย่ กระแต กระดังงำ กระดำษสำ กระตั้ว กระต่ำยตื่นตูม

๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘

กะโหลก กะพริ บ กะหล่ำดำว กะหล่ำปม กัมปนำท กัลป์ กัลปำฯ กัลยำ

๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

เครำะห์ดี เครำะห์หำมยำมร้ำย เครื่ องเซ่ น เครื่ องถม เครื่ องสังเวย เคหำ เคอร์ เซอร์ แกลดิโอลัส แครอท โกฏิ

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓

กระบำล กระบี่ กระบือ กระออม กรำฟ กรี ธำทัพ กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ กรุ ้มกริ่ ม กลอนกำนท์ กลอุบำย

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓

๑๙

โฆษณำ

๔๔

๖๙

๙๔

คลิก

๒๐

ไกรสร

๔๕

กลัวให้ถูกท่ำ กล้ำ ให้ถูกที่ ดีให้ถูกทำง กล่ำวหำ

ก้ำนธูป กำรเวก กำร์ ตูน กำลเทศะ กำฬสิ นธุ์ กำยำน กิจกรรม กุณฑล กุหลำบ ขนบธรรม เนียม ขนัด

ขวัญ ขวำก ขัดเขมร ขำยผ้ำเอำหน้ำรอด ข้ำวปุ้ น คณิ ตศำสตร์ คทำธร คนที่ไม่มีจุดมุ่งหมำย ใดในชีวิต เปรี ยบเสมือน เรื อไม่มีหำงเสื อ คมนำคม ครรชิต ครรภ์ ครรลอง ครั่นครำม ครั่นคร้ำม ครำวเครำะห์ คร่ ำครวญ ครื้ นเครง คละเคล้ำ

๗๐

ขยับ

๙๕

๒๑ ๒๒

กงเกวียนกำเกวียน กฎจรำจร

๔๖ ๔๗

ก๋ วยเตี๋ยว ก๋ วยสลำก

๗๑ ๗๒

ขยำย ขยิบตำ

๙๖ ๙๗

๒๓ ๒๔ ๒๕

กฐิน กตัญญู กนก

๔๘ ๔๙ ๕๐

กวัดแกว่ง กษัตริ ย ์ กอปร

๗๓ ๗๔ ๗๕

ขยุกขยิก ขรัว ขวนขวำย

๙๘ ๙๙ ๑๐๐

ควำมไม่มีโรคเป็ นลำภอัน ประเสริ ฐ ควำมดีงำมไม่มีในคนพำล ควำมประมำทเป็ นทำง แห่งควำมตำย คอนเสิ ร์ต คอฝิ่ น คอมพิวเตอร์


คำที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐

๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔

คำ คอลัมน์ คัคนำนต์ คำร์เนชัน่ คำสำป คียบ์ อร์ด คุณสมบัติ ฆรำวำส งอมแงม งำนเมำลิต งำนนักขัต ฤกษ์ งำน หัตถกรรม เจดีย ์ เจตนำรมณ์ เจริ ญ

๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

เจียน เฉไฉ เชิงตะกอน เชิญชวน เชี่ยนหมำก เชือน เซฟ แจ่มจรัส โจงกระเบน จรรโลงใจ จรรยำ

๑๑๑

คำที่ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำ คำที่ คำ จรลี ๑๕๑ ชำญ จริ ต ๑๕๒ ชำนำญ จ้อกแจ้กจอแจ ๑๕๓ ชิวหำ จักรยำนยนต์ ๑๕๔ ชีวำลัย จักษุ ๑๕๕ ชุลมุน จับปลำสองมือ ๑๕๖ ชุลีกร จำบัลย์ ๑๕๗ ซอ จินตนำกำร ๑๕๘ ซำบซึ้ง จิ๊ปโซฟิ ลล่ำ ๑๕๙ ซึง ฉกรรจ์ ๑๖๐ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน ฉงน ๑๖๑ ซื่อสัตย์

๑๓๗ ฉลองพระองค์ ๑๖๒ ญำติ ๑๓๘ ฉัตร ๑๖๓ ดวงมำน ๑๓๙ ฉันทลักษณ์ ๑๖๔ ดอกพิกุล จะร่ วง ๑๔๐ ฉำยฉำน ๑๖๕ ดับเบิ้ลคลิก ๑๔๑ ฉำยำ ๑๖๖ ดำวพระเครำะห์ ๑๔๒ ชนนี ๑๖๗ ดิเรก ๑๔๓ ชมรม ๑๖๘ เดียรัจฉำน ๑๔๔ ชลธำร ๑๖๙ ไดโนเสำร์ ๑๔๕ ชลนำ ๑๗๐ ไดรเวอร์ ๑๔๖ ชลมำรค ๑๗๑ ต้นยำร่ วง ๑๔๗ ช็อกโลก ๑๗๒ ตรวจตรำ ๑๔๘ ชะรอย ๑๗๓ ตระ ๑๔๙ ชันษำ ๑๗๔ ตริ ตรอง ๑๕๐ ชั้นอวกำศ ๑๗๕ ตรี กฏู

คำที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕

คำ ตลก ตวำด ตะกละ ตะขิดตะขวงใจ ตักบำตรเทโว ตำนำน ตำรวจ ติดลูกไม้พรำว ติว เต้ำหู้

๑๘๖ ถนน ๑๘๗ ถวำย ๑๘๘ ถึงแก่กรรม ๑๘๙ ถุงพระบำท ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

ถุงพระหัตถ์ เถลไถล แถลงกำรณ์ แถลงข่ำว แถลงไข ทรงศักดิ์ ทรพี ทรรศน์ ทรรศนะ ทรหด ทรัพยำกร ธรรมชำติ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓

คำ ทรำมสวำสดิ ทวำร ทวำรำวดี ทองกวำว ทอประกำย ทะมึน ทะแม่ง ทะยำน ทะลำย ทัณฑ์ ทัวร์

ทัศนะ ทัศนำจร ทำยำท ทินกร ทิวทัศน์ ทิวำ ทิศ ทีม ทึ่ง ทุเรี ยน เทคโนโลยี เทคโนโลยี ชีวภำพ ๒๒๔ เทวัญ ๒๒๕ เทเวศ

คำที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘

คำ เทศกำล เทศกำลกินเจ เทศน์ เทศบำล เที่ยงธรรม โทมนัส โทรทัศน์ โทรศัพท์ ธรณี ธรรม ธรรมย่อมรักษำ ผูป้ ระพฤติธรรม ธำรน้ ำใจ ธุรกิจ ธุลี นกงัว่ นครำ นคเรศ นพคุณ นพมำศ นภำ นมัสกำร น้อยหน่ำ นักขัตฤกษ์

๒๔๙ นักษัตร ๒๕๐ นันทน์

คำที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑

คำ นัย นัยน์ตำ นัยนำ นำฏศิลป์ น้ ำอมฤต นิทรำ นิทำน นิทำนชำดก นิทำนปรัมปรำ นิมิต เนรมิต

คำที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖

๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓

ธำตุ นมัสกำร นักขัตฤกษ์ บทบำท บทมำลย์ บรรทัด บรรพชน บรรพชำ บรรพบุรุษ บรรยำกำศ บรรยำย บรรลัย

๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘

๒๗๔ บริ วำร ๒๗๕ บริ ษทั

คำ บริ สุทธิ์ บวงสรวง บวช บ๊วย บักหุ่ง บั้งไฟ บังเอิญ บัญชีงบดุล บัณฑิต บัตร บันดำล

บำดำล บำตรพระ บำทบงสุ์ บำยศรี บำเพ็ญ บิณฑบำต บิตุรงค์ บิตุเรศ บีฑำ บุญผะเหวด บุฟเฟ่ ต์ บุรุษ ไปรษณี ย ์ ๒๙๙ บุษบง ๓๐๐ บุหงำ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓

คำ บุหลัน บูลเบอรี่ เบญจมำศ เบนซิน แบคทีเรี ย โบรำณกำล โบรำณคดี โบสถ์ ป.ล. ปกเกศ ปโกฏิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิธรรม

คำที่ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘

คำ ประดิดประดอย ประดิษฐำน ประทับ ประพฤติ ประเพณี ประมำท ประมุข ประยุกต์ ประโยชน์ ประวัติ ประวัติศำสตร์ ประวิง ประสงค์

คำที่ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓

๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

ปฏิภำณ ปฏิเสธ ปณิ ธำน ปทุมำ ประกำศ ประจ๋ อประแจ๋ ประจักษ์ ประจัญ ประชวร ประชำสัมพันธ์ ประณต ประณม

๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

ประสบกำรณ์ ประสูติ ปรักหักพัง ปรัชญำ ปรำกฏ ปรำชญ์ ปรำรถนำ ปรำรมภ์ ปรำศจำก ปรำศรัย ปรำสำท ปริ มำณ

๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

คำ ปริ ศนำ ปรี ชำ ปรี ชำชำญ ปศุสตั ว์ ปอยหลวง ปะหนัน ปัจจุบนั ปัถพี ปัสสำวะ ป่ ำโปร่ ง ปำล์ม ปี ติ ปี่ พำทย์ เครื่ องใหญ่ ปี ศำจ เปรมปรี ดำ เปรมปรี ด์ ิ เปรื่ องปรำด เปอร์ เซนต์ โปรตีน ไปรษณี ย ์ ผกำ ผจญภัย ผไท ผลิตภัณฑ์ ผสมผสำน

คำที่ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘

คำ ผอบ ผ้ำกำมะหยี่ ผิวพรรณ ฝรั่ง พงศ์พนั ธุ์ พงศำวดำร พจนำนุกรม พจนำรถ พจมำน พญำนำค พยำธิ พรรค พรรณนำ

๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

พรรณไม้ พรรณรำย พรรษำ พรหม พระขรรค์ พระเขนย พระชนนี พระทนต์ พระทรวง พระแท่น พระธำมรงค์ พระธิดำ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ คำ ๔๐๑ พระนำสำ

คำที่ คำ ๔๒๖ พระ ลักษมณ์ ๔๐๒ พระนำสิก ๔๒๗ พระศอ ๔๐๓ พระเนตร ๔๒๘ พระเศียร ๔๐๔ พระบรมมหำรำชวัง ๔๒๙ พระสนับ เพลำ ๔๐๕ พระบรมรำช ๔๓๐ พระเสโท วินิจฉัย ๔๐๖ พระบรมรำชโองกำร ๔๓๑ พระหทัย ๔๐๗ พระบรมรำโชวำท ๔๓๒ พระหัตถ์ ๔๐๘ พระบำท ๔๓๓ พระอัยกำ ๔๐๙ พระปฐมเจดีย ์ ๔๓๔ พระอัยกี ๔๑๐ พระปรำง ๔๓๕ พระอินทร์ ๔๑๑ พระพักตร์ ๔๓๖ พระอุระ ๔๑๒ พระพำย ๔๓๗ พระโอรส ๔๑๓ พระพำหำ ๔๓๘ พระโอษฐ์ ๔๑๔ พระพิฆเนศ ๔๓๙ พร่ ำเพรี ยก ๔๑๕ พระภูษำ ๔๔๐ พริ้ น ๔๑๖ พระมหำกรุ ณำธิคุณ ๔๔๑ พฤกษำ ๔๑๗ พระมำรดำ ๔๔๒ พฤติกรรม ๔๑๘ พระรำชดำริ ๔๔๓ พฤษภำคม ๔๑๙ พระรำชทำน ๔๔๔ พลศึกษำ ๔๒๐ พระรำชธิดำ ๔๔๕ พลับพลำ ๔๒๑ พระรำชปณิ ธำน ๔๔๖ พลำดพลั้ง ๔๒๒ พระรำชมำรดำ ๔๔๗ พลำสติก ๔๒๓ พระรำชวัง ๔๔๘ พลุกพล่ำน ๔๒๔ พระรำชอุทยำน ๔๔๙ พสกนิกร ๔๒๕ พระรำชโอรส ๔๕๐ พสุธำ

คำที่ คำ ๔๕๑ พะโล้

คำที่ คำ ๔๗๖ เพลงปฏิพำกย์

๔๕๒ พะอืดพะอม ๔๕๓ พักตร์ ๔๕๔ พัฒนำ

๔๗๗ เพำเวอร์พอยท์ ๔๗๘ เพำะพันธุ์ ๔๗๙ เพิงผำ

๔๕๕ พันธุกรรม

๔๘๐ แพรวพรำว

๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐

พัลวัน พำร์สเลย์ พำรำ พำรำไซต์ พำสเวิร์ด พิฆำต พิจำรณ์ พิจำรณำ พิทกั ษ์ พิธีรีตอง พินิจ พิโรธ พิศ พิเศษ พิสูจน์ พีระมิด พุทธรักษำ พุทธศำสนิกชน พุพธทำสภิกขุ เพชรรู จี

โพยม โพระดก ไพศำล ฟรี ฟรี เซีย ฟอนต์ โฟลเดอร์ ไฟล์ ภวังค์ ภักดี ภัยพิบตั ิ ภำคภูมิ ภำพยนตร์ ภำรกิจ ภำวะ ภิกษุ ภุมรี ภูเก็ต ภูผำ ภูมิใจ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔

คำ ภูมิประเทศ ภูมิปัญญำ ภูมิศำสตร์ ภูมิอำกำศ

คำที่ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙

คำ มำรยำ มำรยำท มิตร มิตรภำพ

คำที่ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔

๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕

ภูวไนย มณฑล มดตะนอย มนต์สะกด มนุษยธรรม มนุสสำ มโนรำห์ มรคำ มรณภำพ มรณะ มลภำวะ ม้วยมรณ์ มหรสพ มหันตภัย มหำสมุทร มอนิเตอร์ มัคคุเทศก์ มังคุค มัจฉำ มัสยำ มัสยิด

๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐

เมขลำ เมรุ เมำส์ แม่โพสพ โมเด็ม โมหันธ์ ยลยิน ยอกร ยำนอวกำศ ยำเสพติด ยีนส์ ยีห่ อ้ ยุติธรรม เยอร์บิร่ำ เยอะแยะ แยบยล รณรงค์ รถยนต์ รสชำติ รหัส รองพระบำท

๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕

คำ ร้องอึง ร้อนเร่ ำ ระคน ระบบสุริย จักรวำล ระมัดระวัง ระหกระเหิน รักษำกำรณ์ รังสรรค์ รัฐ รัดพระองค์ รัตนตรัย รันทด รับประทำน รำตรี รำมสูร รำหู ริ กเตอร์ ริ ษยำ รื่ นรมย์ รุ่ งอรุ ณ รู ปลักษณ์ เร้ำ แรดิช โรแมนติก ฤทธิ์

คำที่ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙

คำ ลอก ลำยเซ็นต์ ลำสเบอรี่ ลำเค็ญ

๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐

ลำไพ่ ลิเกป่ ำ ลิขสิทธิ์ ลิขิต ลิงค์ ลิลลี่ ลูกปะหล่ำ ลูกไม้พรำว โลกนิติ วจี วรรค วรรณยุกต์ วัคซีน วัง วัชพืช วัฒนธรรม วัณโรค วัดพนัญเชิง วันทำ วันสำทร วันฮำรี รำยอ


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ คำ ๖๐๑ วัสสกำร พรำหมณ์ ๖๐๒ วำทศิลป์ ๖๐๓ วำนร ๖๐๔ วำยปรำณ ๖๐๕ วำรสำร ๖๐๖ วำสนำ ๖๐๗ วิจยั ๖๐๘ วิจิตร ๖๐๙ วิญญำณ ๖๑๐ วิตำมิน ๖๑๑ วิถีชีวิต ๖๑๒ วิปริ ต ๖๑๓ วิวฒั นำกำร ๖๑๔ วิเศษ ๖๑๕ วุฒิ ๖๑๖ เวทนำ ๖๑๗ เว็บ ๖๑๘ เว็บไซต์ ๖๑๙ เว็บเบรำว์เซอร์ ๖๒๐ เว็บเพจ ๖๒๑ เวหำหำว ๖๒๒ เวิลด์ไวด์เว็บ ๖๒๓ ไวรัส ๖๒๔ ไวรัสตับอักเสบ ๖๒๕ ศรัทธำ

คำที่ คำ ๖๒๖ ศักดำ

คำที่ คำ ๖๕๑ สถำบันนำฏ ดุริยำงคศิลป์ ๖๒๗ ศักดิ์ศรี ๖๕๒ สถิต ๖๒๘ ศักดิ์สิทธิ์ ๖๕๓ สนทนำ ๖๒๙ ศักรำช ๖๕๔ สนับสนุน ๖๓๐ ศัตรู ๖๕๕ สนุก ๖๓๑ ศำสตรำวุธ ๖๕๖ สไบ ๖๓๒ ศิโรเพฐน์ ๖๕๗ สมบูรณ์ ๖๓๓ ศิลปวิทยำกำร ๖๕๘ สมเพช ๖๓๔ ศิลปิ น ๖๕๙ สมภำร ๖๓๕ ศิลำจำรึ ก ๖๖๐ สมร ๖๓๖ ศีรษะ ๖๖๑ สมอง ๖๓๗ ศุกร์ ๖๖๒ สมัคร ๖๓๘ เศรษฐี ๖๖๓ สมัครสมำน ๖๓๙ เศียร ๖๖๔ สมำชิก ๖๔๐ เศียร ๖๖๕ สมำทำน ๖๔๑ โศกศัลย์ ๖๖๖ สมำธิ ๖๔๒ สกปรก ๖๖๗ สมำนฉันท์ ๖๔๓ สงกรำนต์ ๖๖๘ สมุทร ๖๔๔ สงบ ๖๖๙ สรณะ ๖๔๕ สงบเสงี่ยม ๖๗๐ สรร ๖๔๖ สงวน ๖๗๑ สรรพนำม ๖๔๗ สดุดี ๖๗๒ สรรพสัตว์ ๖๔๘ สตรอว์เบอร์รี่ ๖๗๓ สรรพสินค้ำ ๖๔๙ สแตติส ๖๗๔ สรรพำกร ๖๕๐ สถำนกำรณ์ ๖๗๕ สรรพำงค์

คำที่ คำ ๖๗๖ สรรเสริ ญ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐

สร้อยพระคอ สร้ำงเสก สรุ ป สลัก สวดมนต์ สวนสำมพรำน สวรรค์ สวำท สวำมิภกั ดิ์ สวำหะ สวิตซ์ สหกรณ์ สหำย สะพรั่ง สะล้อ สังเกต สังขยำ สังขำร สังหำร สัจจำ สัญจร สัญญำ สัญญำณ สัญลักษณ์


คำ สันนิษฐำน สันสกฤต สัปดำห์ สัประยุทธ์ สัมพันธ์ สัมฤทธิ์ สำคู สำธำรณ์ สำบสูญ

คำที่ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔

๘๑๐ สำมเหลี่ยม ทองคำ ๘๑๑ สำมำรถ ๘๑๒ สำยสิญจน์ ๘๑๓ สำยัณห์ ๘๑๔ สำรคดี ๘๑๕ สำรทุกข์สุข ดิบ ๘๑๖ สำรภำพ ๘๑๗ สำรำนุกรม ๘๑๘ สำส์น ๘๑๙ สำหร่ ำย ๘๒๐ สำเนียง

๘๓๕

คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำ คำที่ คำ สิงห์ ๘๕๑ เสำวรส สิละ ๘๕๒ เสื้อคอกระเช้ำ สีสนั ๘๕๓ เสือซ่อนเล็บ สีหบัญชร ๘๕๔ แสดง สุกสกำว ๘๕๕ แสตมป์ สุขภำพจิต ๘๕๖ โสต สุขศำนติ์ ๘๕๗ โสภำ สุขสันต์ ๘๕๘ โสมนัส สุจริ ต ๘๕๙ หงิมๆหยิบชิ้น ปลำมัน สุนทรี ยภำพ ๘๖๐ หงุดหงิด

๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐

สุนขั สุพรรณ สุภำพบุรุษ สุภำพสตรี สุริยว์ งศ์

๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕

หนังสือพิมพ์ หมักหมม หรรษ์ หัตถ์ หัสนัย

๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐

อภิวนั ท์ อมนุษย์ อยูโ่ ยง อรรถรส อรหันต์

๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕

๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐

เหงื่อไคล เหตุ เหน็ดเหนื่อย เหนอะหนะ เหมันต์

๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕

อร่ อย อลงกรณ์ อลหม่ำน อลังกำร อวตำร

๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐

สุรียศ์ รี สูจิบตั ร เสกสรรค์ เสด็จ เสด็จพระรำช ดำเนิน เส้นโลมำ เสบียง เสเพล เสวนำ เสวยรำชย์

๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

เหยียดหยำม องคุลี องอำจ องุ่น อดีต

๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

อสุรี อหังกำร์ อัคคี อัจฉริ ภำพ อัชฌำสัย

คำที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙

สำรวจ สำเร็ จ สำเหนียก สำอำง สิงขร

คำที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔

คำ อธิปัตย์ อนงค์ อนรรฆค่ำ อนำคต อนำถ อนำมัย อนิจจำ อนุญำต อนุรักษ์

๘๘๕ อปริ หำนิยธรรม


คำพืน้ ฐำนทีน่ ักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๖ คำที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕

คำ อันดำมัน อันตรำย อับเฉำ อัปรำ อัปลักษณ์ อัฟริ กนั ไวโอเลต อัลสโตรมีเลีย อัศจรรย์ อำจำรย์ อำณำจักร อำตมำ อำรยธรรม อำรักขำ อำวรณ์ อำวุธ อำสัญ อำสำ อำนำจ อำมำตย์ อิจฉำ อิดหนำระอำใจ อิทธิพล อิทธิฤทธิ์ อินเตอร์เน็ต อินทรี ย ์

คำที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐

คำ อิ่มเอมเปรมใจ อิริยำบถ อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล อีเมลแอดเดรส อียปิ ต์ อุตลุด อุตส่ำห์ อุตสำหกรรม อุตุนิยมวิทยำ อุทยำน อุทยำนแห่งชำติ อุทร อุทำหรณ์ อุทิศ อุ่นหนำฝำคัง่ อุบำย อุปกรณ์ อุปถัมภ์ อุรำ เอกซเรย์ เอกลักษณ์ เอกสำร แอปเปิ้ ล โอเลี้ยง

คำที่ คำ ๙๕๑ ไอคอน ๙๕๒ โฮมเพจ


Thai1 6  

คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ป-1-6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you