Development news 3/2015

Page 1

pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty / for developers, investors, cities, construction companies and architects

CZ&EN EDITION

Z Motola do Hostivaře za půl hodiny From Motol to Hostivař in half an hour / 16

Zahraniční obchod se loni rozhýbal Foreign trade mobilised last year / 62

Finalisté MIPIM Awards 2015 MIPIM Awards 2015 finalists / 70

3 2015

DEVELOPM ENT NEWS

Ročník / Issue XVII — Cena / Price 89 Kč / 3,40 €

BBCENTRUM, PRAGUE

The Address of Successful Companies www.bbcentrum.cz

01 Obalka_nová.indd 1 Inzerce_Development_news_215x201_03.indd 1

A DEVELOPMENT BY

27.2.15 17:22 2/12/15 12:06 PM03_05 Obsah + Editorial.e$S_Layout 1 2.3.15 9:11 Stránka 3

development news editorial

DEVELOPMENT NEWS Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS) Jazyková redakce/Language editor Mgr. Jitka Michalčíková Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová Layout Filip Blažek Grafika/Graphic design Renata Štípková Distribuce/Distribution PNS, a. s. Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Rozesílá/Mailed out by ALL Production,s. r. o. Registrační značka/Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.

Baugruppe ist super! O

byvatelé a návštěvníci hlavního města netrpělivě očekávají otevření nových stanic pražského metra. Prodlouženou trasu A i některé zajímavosti z jejího budování vám představíme v našem časopisu. Naproti tomu stejně netrpělivě očekávané zprovoznění tunelového komplexu Blanka se opět odkládá… Na neurčito. Jan Hospodář ze společnosti CBRE nečte z kávové sedliny, ani nevěští z křišťálové koule, ale na otázku, jaký předpokládá vývoj na realitním trhu v letošním roce, odpovídá jasně a na základě ekonomických výsledků jednotlivých odvětví. Jedním z témat jsou i retailové projekty. Předpokládá, že v blízké době se některá obchodní centra budou bourat či rekonstruovat pro jiné využití. V této souvislosti je vhodné poukázat na skutečnost, že i přes veškeré kauzy a silnou konkurenci v okolí slaví OD Kotva báječných 40 let. Do výběrového řízení na nového ředitele IPR se přihlásilo 11 uchazečů. Vybrán byl nakonec Ing. arch Petr Hlaváček. Podle svých slov si stanovil priority spočívající v ideové i praktické rovině. V té ideové jim pracovně říká tři K – zlepšení komunikace uvnitř IPR, směrem k Radě hl. m. Prahy a směrem k odborné i laické veřejnosti. Z praktických úkolů považuje za nejdůležitější uvést v život Strategický plán. Určitě budeme držet palce. Jak dosáhnout na levnější bydlení, a navíc ještě podle svých představ, dává návod výstava v galerii Kvalitář na Senovážném náměstí v Praze. Představuje se zde projekt baugruppe, jenž je podle slov architekta Vladimíra Fialky jakýmsi doplňkem realitního trhu. V Praze a v ostatních českých městech budou malí stavebníci vyhledávat pozemky, o které velcí developeři příliš nestojí. Šťastnou cestu do Cannes na veletrh MIPIM! ARNOŠT WAGNER

Předplatné www.developmentnews.cz

Partneři Partners

R

esidents and visitors to the capital are impatiently awaiting the opening of the new stations of Prague’s underground. We will introduce the extended route of the A underground route and some interesting points associated with its construction in our magazine. The equally anticipated opening of the Blanka tunnel complex is, on the other hand, being postponed again… indefinitely. Jan Hospodář from CBRE does not read coffee grounds nor tells fortunes from a crystal bowl but he clearly answers the question as to what development he expects within the real estate market this year and also on the grounds of economic results from individual segments. One of the topics is retail projects. He assumes that some shopping centres will soon be demolished or reconstructed for different utilisation. In connection with this, it is appropriate to point out the fact that despite all the activity and strong competition within its neighbourhood, the Kotva department store celebrates a wonderful 40 years of operation. The tender for a new director of the IPR was entered by 11 applicants. The chosen winner was Ing. architect Petr Hlaváček. In his own words, he sets his priorities based on an ideological and practical level. As for the ideological level, he calls them the three K’s – improving communication inside the IPR, towards the council of the capital of Prague and towards professional as well as a laic public. As for the practical ones, he considers bringing the Strategic plan to life to be the most important. We will definitely keep our fingers crossed. How to achieve cheaper housing and to do so in accordance with one’s ideas is explained by instructions of the exhibition held at the Kvalitář Gallery at Senovážné Square in Prague. There, they introduce the baugruppe project, which is, according to architect Vladimír Fialka, a sort of complement to the real estate market. Small investors will be searching for land in Prague and other Czech towns that large developers don’t care for. Have a safe journey to the MIPIM trade fair in Cannes. ARNOŠT WAGNER


04 Inz. Mag Brno_Layout 1 27.2.15 17:25 Strรกnka 1


03_05 Obsah + Editorial.e$S_Layout 1 2.3.15 9:11 Stránka 5

development news obsah / contents

Obsah Contents PROJEKTY / PROJECTS

6

10 14 16 20 22 24 26 30 32

36 38

40 41

Železniční uzel je základem dalšího rozvoje Brna Railway junction is the basis of further development in Brno

44

Do projektů přinášíme inovativní myšlenky We bring innovative ideas into projects Praha má složité geologické podmínky Prague has difficult geological conditions Z Motola do Hostivaře za půl hodiny From Motol to Hostivař in half an hour Speciální obklady RAKO pro tunel Blanka Special RAKO tiles for the Blanka tunnel GREEN Center chytřejší GREEN Center smarter Hewlett-Packard a Microsoft se stěhují do DELTY Hewlett-Packard and Microsoft are relocating to DELTA V Invest staví životní styl V Invest is building a lifestyle The Green Line Kačerov Budova s téměř nulovou spotřebou energie Building with almost zero energy consumption

51

68

RIBA, Future City a MIPIM Awards 2015 RIBA, Future City and MIPIM Awards 2015

Crestyl svým projektem oživí centrum Kladna Crestyl will revive the centre of Kladno with their project Velký Špalíček: Nákupy i zábava v centru Brna Velký Špalíček: Shopping and entertainment in Brno’s centre OD Kotva je tu 40 let OD Kotva has been here for 40 years Bydlení pro seniory – řada krachů a sem tam úspěch Senior housing – number of crashes and from time to time success

70

Finalisté MIPIM Awards 2015: 40 projektů z rekordních 22 zemí MIPIM Awards 2015 finalists: 40 projects from record 22 countries

48

Ležící mrakodrap Lying skyscraper Baugruppe ist super!

Má vlast cestami proměn My country through changes

EKONOMIKA / ECONOMY

54 57 58 62

Loňský rok byl pro nás velmi úspěšný Last year was very successful for us Veletrh EXPO REAL 2014 zaznamenal nárůst mezinárodní účasti Svítání na českém realitním trhu? A new day dawning on the Czech real estate market? Zahraniční obchod se loni rozhýbal Foreign trade mobilised last year

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

80 81

Scandium s ochutnávkou Scandium with wine tasting Aktuality News

dn 3/2015

5


06-09 PR Mag Brno_Layout 1 2.3.15 8:35 Stránka 6

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

Železniční uzel je základem dalšího rozvoje Brna Railway junction is the basis of further development in Brno Jihomoravská metropole s téměř 400 000 obyvateli. se potýká podobně jako jiná velká města s nejrůznějšími. problémy..

O

některých směrech rozvoje města jsme hovořili s primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem.

Jaké jsou současné priority města Brna? Jednou z klíčových priorit, které musíme v současné době řešit, je územní plán, respektive jeho aktualizace, která byla krajským soudem zrušena. Další priority se týkají např. dopravní infrastruktury – silniční i železniční. V Brně se dlouhé roky diskutuje téma R43 a propojení Brna s Vídní, R52, což jsou klíčové komunikace pro vedení dopravy od rakouských hranic až po Moravskou Třebovou. Přímo Brna se týká zejména obchvat, jehož některé varianty procházejí velmi citlivými územími s poměrně hustým osídlením. Nekonečný příběh je brněnské hlavní nádraží, které se řeší 100 let. Pokud se naší koalici nepodaří to celé rozhodnout, hrozí riziko, že už se nikdy nepodaří získat dostatek finančních prostředků z Evropské unie, aby se v Brně postavilo moderní nádraží. Většina Brňanů, kteří o tom hlasují, nádraží příliš často nevyužívá. Do města jezdí za prací a za kulturou především přespolní. Ale ti se zase v referendech nemohou vyjádřit… Ještě bych zapojil třetí kategorii potenciálních uživatelů, a to jsou lidé, kteří budou nádraží využívat z hlediska dopravy ze vzdálených míst nebo v mezinárodním kontextu. Mnoho lidí v Brně si neuvědomuje význam této stavby jako celku. Pokud se nepodaří zmodernizovat nádraží tak, aby sem bylo možné přivést do budoucna rychlovlaky, tak se může stát, že všechny vysokorychlostní tratě Brno minou a nás to v podstatě vymaže z mapy Evropy. Obávám se, že si tady lidé neuvědomují, jak velký dopad na další rozvoj města to může mít. Jde i o naše „Silicon Valley“, protože se sem zahraniční experti nemají jak dostat…. Letecká doprava je problematická, D1 vypadá, jak vypadá, dálnice z Vídně končí 25 km před hranicemi a trasu Hradec Králové – Brno považuji za jednu z nejnebezpečnějších komunikací vůbec. Z tohoto pohledu se Brno začíná stávat obtížně dopravně dostupným a investoři velmi často posuzují umístění investice právě podle toho, jak je dopravně do-

6

dn 3/2015

PETR VOKŘÁL

stupná. Takže to je jedna z absolutních priorit. O železničním uzlu se musí rozhodnout v průběhu roku 2016, jinak se nám opravdu může stát, že šanci na získání adekvátní podpory ztratíme. Chceme vycházet ze zkušeností Vídně; už jsem o tom jednal s primátorem dr. Michaelem Häuplem, zejména o komunikaci s veřejností. Nemyslím, že bychom měli horší projektanty nebo horší urbanisty, ale myslím, že v minulosti se tu podcenila právě komunikace s veřejností. Jaká je aktuální situace s územním plánem města Brna? To je také příklad komunikace… Měsíc před jeho schvalováním, možná i kratší dobu, se předloží materiál o 10 000 stránkách a veřejnost je zděšená, co všechno obsahuje… A mnohdy i zbytečně torpéduje věci, které mají svoji logiku. To se týká i nádraží, kde je několik různých variant: Mluví se o středu města,

Katedrála sv. Petra a Pavla Cathedral of Saints Peter and Paul Foto: Michal Jelínek


06-09 PR Mag Brno_Layout 1 2.3.15 8:35 Stránka 7

projekty / projects MĚSTO / TOWN

Do Brna přišly známé značky z oblasti technologií. Budete pokračovat v tomto trendu? Podařilo se nám formou technologického parku nastartovat příliv potenciálních zaměstnavatelů zejména v oblasti vědy a výzkumu. Několik nadnárodních koncernů si sem umístilo nejprve vývojová pracoviště, která přerostla ve špičkovou výrobu. Je tu FEI, Honeywell nebo jedna z největších alokací IBM, která zaměstnává na 3 700 lidí. Velmi rádi bychom sem přivedli další investory tohoto typu, kteří budou využívat naše technologické zázemí i vědecko-výzkumná centra, jež tu byla vybudována za podpory evropských fondů. Máme připravena i některá další rozvojová území. Trochu nás trápí, že tu žije poměrně vysoký počet lidí, kteří tady nemají trvalé bydliště. Využívají různé servisní služby, které město financuje, ale na druhou stranu to není kompenzováno finančním přílivem. I v tomto ohledu budeme hledat určité „smart“ řešení, jímž bychom chtěli zaměstnance motivovat k trvalému pobytu.

ve hře byly lokality pod Petrovem nebo u řeky. Myslím, že spousta lidí nemá ani ponětí, o jakých možnostech se hovořilo. Vždy je třeba posoudit ekonomické dopady na městský, resp. státní rozpočet. Hlavní je, aby se finanční prostředky z evropských fondů do města dostaly, abychom byli v rozumném časovém horizontu schopni nádraží zrekonstruovat. Jaký je tedy časový horizont? Dneska stojíme před problémem, že když se rozhodne v roce 2016, tak nejkratší termín realizace je 2025. S každým rokem, o který posuneme rozhodnutí, je to horší. Příprava projektu má určitý vývoj a pod osm devět let se nelze dostat. Zvolená varianta bude ovlivňovat i další podobu příslušné části města… S rozhodnutím o poloze nádraží souvisí i postupný rozvoj poměrně zajímavého území, které se v minulosti označovalo jako jižní centrum, ale je to de facto území, které dnes hraničí se starým nádražím, resp. Vaňkovkou a Zvonařkou. Je to rozvojová oblast směrem na jih, obrovské území, a my zvažujeme, jakým způsobem k němu přistoupit. Existuje celá řada studií, od městské zástavby typu amerických měst až po postupné zastavování území formou kombinovaného bydlení v duchu „smart cities“.

Veletrhy Brno Brno Exhibition Center Foto: istudio

Zmínil jste se o složité dostupnosti města leteckou dopravou. Jak plánujete rozšířit provoz letiště? Naší vizí je zahájit pravidelnou linku na některý z klíčových uzlů – do úvahy přicházela Lufthansa, Air France aj. Vídeň je příliš blízko, ale třeba Mnichov, Frankfurt, Paříž… Pokud by se letecké spojení podařilo dojednat, umožnilo by nám to lepší komunikaci s investory, pro něž máme připravené rozvojové plány.

Jak vnímáte moderní architekturu v historickém jádru města? Jsou vydařenější a méně vydařené projekty, což platí po celém světě. Nemyslím si, že by do centra Brna patřilo cokoli, co by převyšovalo katedrálu Petrov. Chceme jít cestou urbanizace a zastavovat volné plochy. Některé projekty stojí a padají s aktualizovaným územním plánem. Otázkou je, co s nimi: Počkat, zda bude plán schválen, nebo je přepracovat podle parametrů původního územního plánu, který je už svým způsobem historickým dokumentem. My, jako představitelé města, chceme urychlit proces, abychom investorům nabídli co možná nejkomfortnější podmínky, ale bude to chvíli trvat. Já se vůbec nebráním moderní architektuře. Myslím, že Vídeň je pěkným příkladem toho, kdy jsou moderní budovy včleněny přímo do historického centra. Ráz města musí zůstat zachován a nesmí dojít k extrémnímu zvýšení dopravní zátěže. Mimochodem, jedním z problémů, které musíme v centru řešit, je tzv. doprava v klidu neboli parkování. Budete se snažit vytlačit automobilovou dopravu z centra? K tomu směřujeme. Teď chystáme koncept umístění několika P&R s návazností na městskou dopravu. Chceme komunikovat i s krajem, aby mimobrněnští sem pokud možno jezdili příměstskými vlaky, protože je to mnohdy rychlejší. V únoru jsme sice zahájili stavbu parkovacího domu v Besední ulici, ale to není řešení. V poslední době se hodně mluvilo o pozemcích v areálu výstaviště a zájmu developerů o ně. Jaká je nyní situace dominanty města? Brněnské výstaviště je naprosto specifické téma ze dvou důvodů: Za prvé máme německého partnera, který se tři roky snaží komunikovat s městem o vystoupení ze společnosti. Dva roky se to nedařilo, teď jsme se snad dohodli. Město musí zvážit, zda se stane dominantním investorem, zatím jsme v minoritní pozici. Teprve potom můžeme rozhodovat, co bude dále. Výstaviště a veletrhy samozřejmě budou pokračovat, takže panika, že město koupí podíly a rozprodá území developerům, je zbytečná. Areál skýtá neuvěřitelné možnosti z hlediska dalšího rozvoje, ale jsou tam nádherné památkově chráněné pavilony, které chceme zachovat jako jednu z dominant města a najít pro ně využití. V Brně chybí multifunkční hala. Jedna z variant uvažuje, že by se mohla vestavět do pavilonu Z. Ale to je jen úvaha.

dn 3/2015

7


06-09 PR Mag Brno_Layout 1 2.3.15 8:35 Stránka 8

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

Co území Za Lužánkami? Fotbalový stadion Za Lužánkami stojí za zhlédnutí, je to něco děsivého, nedávno se tam natáčely horory. Rádi bychom postavili fotbalový stadion opravdu na evropské úrovni, aby se tady dalo hrát něco víc než naše „regionální“ liga. Je to jedna z našich priorit. Další souvisí s budoucností naší filharmonie – jde o výstavbu koncertního sálu, který se plánuje. Existuje na něj studie a my bychom ji rádi co nejdříve zrealizovali. ARNOŠT WAGNER

The South-Moravian metropolis with a population. of almost 400,000 people is facing various problems,. just like other cities..

W

e spoke about some of the city’s development courses with the mayor of Brno, Ing. Petrem Vokřálem.

What are Brno’s current priorities? One of the key priorities that we must presently deal with is the outline plan, or more precisely its updating that was terminated by the regional court. Other priorities for example apply to the transport infrastructure – road and railway. In Brno, they have for a long time been discussing the R43 road and Brno’s connection with Vienna, the R52, the key roads for transport from the Austrian border all the way to Moravská Třebová. The one that directly applies to Brno is the ring road where some of its variants run through very sensitive and densely populated areas. The main railways station, which has been discussed for 100 years, is a never ending story. If our coalition doesn’t manage to decide on it all, we are at risk that we will never manage to acquire a sufficient amount of financial resources from the European Union in order to build a modern station in Brno. Most Brno residents who vote on it don’t use the station too often. They commute to town for work and non local citizens for culture. But those cannot provide their opinions in referendums... I would also like to include a third category of potential users, those being people who will use the station for transportation from distant places or within an international context. Many people in Brno do not realise the significance of this construction as a whole. If the station is not modernised for bringing high-speed trains in future, then all high-speed lines might miss out Brno and that would basically rub us out from the map of Europe. I am afraid that people here do not realise what impact it can have on the town’s further development. This is also about our ‘Silicon Valley’ as foreign specialists have no way to get here… The air service is problematic, the D1 looks the way that it does, the motorway from Vienna ends 25 km before the borders, and the Hradec Králové – Brno route is considered to be one of the most dangerous roads ever. Brno is, from this point of view, becoming difficult to access and investors often assess a location for their investment by its accessibility. That makes it one of the absolute priorities. The railway junction has to be decided on during 2016 otherwise we might really lose a viable chance for acquiring adequate support. We want to stem from Vienna’s experience and learn from it; I have already spoken about it with

8

dn 3/2015

Mayor Dr. Michael Häupl, especially with regards to communication with the general public. I don’t think our planning engineers or urban planners are bad but I think that communication with the general public was underestimated here in the past.

Území plánované nové městské čtvrti Area of the planned new city district Foto: Zdeněk Kolařík

What is the present situation regarding Brno’s outline plan? That is also an example of communication... Text with about 10,000 pages is submitted a month or perhaps a shorter time before the approval process and the public is horrified with what it contains... And often the public unnecessarily torpedoes issues that make sense. This also applies to the station where there are several different variants: There was the suggestion of the town centre as well as the Pod Petrovem location or by the river. I believe many people don’t have any idea what options were discussed. What is always necessary to assess is what economic impact it will have on the town or state’s budget. The main thing is for the financial resources from the European funds to get to the town in order to enable us to reconstruct the station within a sensible time horizon. What is the time horizon then? We are now facing a problem that when the decision comes in 2016, the shortest time of realisation is 2025. The situation worsens with every postponed year. Project preparation employs development and cannot be done in less than eight or nine years.

Bývalý stadion za Lužánkami The former Za Lužánkami stadium Foto: Ivo Vaněk


06-09 PR Mag Brno_Layout 1 2.3.15 8:35 Stránka 9

projekty / projects MĚSTO / TOWN

The chosen option will also influence the further appearance of that particular part of the town... The decision about the location of the station is also associated with the gradual development of a relatively interesting area that was, in the past, referred to as the South Centre but is, de facto, an area that now borders with the old station, or more precisely with Vaňkovka and Zvonařka. It is a development area in the southern direction. It is a wonderful area and we are considering how to approach it. There is a whole number of studies, from a town development of American style to gradual development via combined housing in the form of ‘smart cities’. You mentioned the town’s difficult accessibility by air. What is the plan regarding expansion of the airport? Our vision is to commence regular routes to some of the key junctions – considering Lufthansa, Air France and others. Vienna is too close but perhaps Munich, Frankfurt, Paris... If the air

How do you see modern architecture in the historical town centre? They are the more successful and less successful projects, which applies throughout the world. I don’t think anything that would tower over the Petrov Cathedral would belong in the centre of Brno. We want to head in an urbanization way and develop vacant plots. Some projects are ready and fall with the updated outline plan. The question is what to do with them: Wait if the plan is approved or to redesign them in accordance with the parameters of the original outline plan that is, in a way, already a historic document. As town representatives, we want to speed up the process in order to provide investors with the most comfortable conditions possible but this will take some time. I don’t disagree with modern architecture. I think that Vienna is a fine example of when modern buildings are incorporated within the historical centre. The character of the town must be retained and no external increase of traffic burden should occur. By the way, two of the problems that we must deal with in the centre is stationary traffic and parking. Will you try to force cars out of the centre? That’s what we are heading for. We are now preparing a concept of several P&R’s with a connection to public transport. We also want to communicate with the region so that those living out of town commute here by commuter trains as that is often faster. In February, we commenced construction of a parking building in Besední Street but that is not a solution.

Český technologický park, budovy IBM The Czech Technology Park, IBM Buildings Foto: Marie Schmerková

connection was agreed, it would allow us better communication with investors for whom we have development plans ready. Brno was entered by well known brands from the technology area. Will things continue in this trend? Through a technology park, we managed to launch an inflow of potential employers, especially those from the area of science and research. Several multinational concerns first placed their development departments here, developing into top class production. There are FEI, Honeywell and one of the largest IBM allocations that employ some 3,700 people. We would really like to bring other investors of this type who would utilise our technology facilities as well as science and research centres that were built there with support from the European funds. We also have other development areas prepared. What worries us a little is the fact that there is a relatively high number of people living there yet without a permanent address. They use various services that the town finances but this is not compensated with any inflow of finance. There, we will also look for a smart solution where we would like employees to have a permanent address there.

The land within the exhibitory grounds and developers’ interest in them has lately been a frequently spoken of topic. What is the situation regarding the town’s dominant point like? The exhibitory ground in Brno is a specific topic for two reasons: First, we have a German partner who has been trying to communicate with the town with regards to withdrawing from the company for three years. This went without success for two years, now we might have come to an agreement. The town must consider whether it is to become a dominant investor. For now we only hold a minority position. Only then can we decide what will happen next. The exhibitory grounds and trade fairs will still be held there so any panicking that the town will buy shares and sell the area off to developers is not necessary. The complex offers incredible opportunities from the point of view of further development but there are also beautiful listed pavilions. These we want to preserve as one of the town’s dominant sights and find some use for them. Brno lacks a multifunctional hall. One of the variants considers it to be built in the Z pavilion. But that is just speculation. What about the area Za Lužánkami? The football stadium Za Lužánkami is worth viewing. It is petrifying. Horror films have been filmed there recently. We would like to build a football stadium of European standard so that one can play more than just our regional leagues there. That is one of our priorities. Another one relates to our philharmonic orchestra – that is the construction of a concert hall that is being planned. There is a study for it and we would like to realise it as soon as possible. ARNOŠT WAGNER

dn 3/2015

9


10-12 PR Metroprojekt_Layout 1 27.2.15 17:28 Stránka 10

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

Do projektů přinášíme inovativní myšlenky We bring innovative ideas into projects Zahájení provozu na prodloužené trase metra A mezi Dejvicemi a Motolem. se blíží. U jejího zrodu stáli – stejně jako u ostatních tras pražského metra. – inženýři a architekti společnosti Metroprojekt..

O

slovili jsme proto jednoho z nejpovolanějších – Ing. Davida Krásu, generálního ředitele METROPROJEKT Praha a.s.

Jak jste spokojen s výsledkem stavby? Hovoříme spolu koncem února, do cíle tedy zbývá pár týdnů. Pro autora návrhu je nejdůležitější, kdo se ujme realizace. Stavba metra má v Praze více než čtyřicetiletou tradici. Jsem rád, že nositelé těchto značně specifických zkušeností byli opět u toho a do řemesla zaučili i mladší. Vše nasvědčuje tomu, že termín se stihne a že vše dopadne dobře. Finiš je sice ve spěchu, ale ne v takovém, aby měl dopad na kvalitu. Nastaly při realizaci nějaké změny oproti projektu? Tento časopis čte většinou stavařská a investorská veřejnost. Té je jasné, že čtyři nové stanice a dva šestikilometrové tunely pod žijícím velkoměstem nelze za pět let postavit bez jediné změny. To se někdy domnívají snad jen rigidní vykladači zákona o veřejných zakázkách. Změny potkají každou velkou stavbu a řešili jsme je i zde. Šlo většinou o změny v postupech a technologii výstavby, nikoli takové, které by měnily původní návrh ve vztahu k cestujícím (a tím i k platným stavebním povolením). V průběhu výstavby byla snaha o jedno uživatelské vylepšení, o parkovací dům u stanice Nádraží Veleslavín. Záměr se však pro odpor místních iniciativ nepodařilo prosadit. Obecně lze k procesu změn při realizaci této stavby metra říci, že investor, Dopravní podnik hl. m. Prahy, si v celém průběhu počínal velmi odpovědně a udržel celý projekt v intencích požadovaného časového harmonogramu i rozpočtu. Čím je prodloužená trasa zajímavá technicky? V Metroprojektu se snažíme do každého velkého projektu přinést nějakou inovativní myšlenku, která by posunula technický a technologický vývoj (na trase C např. zaplavované tunely metra ve dně Vltavy). V souvislosti s prodloužením trasy A jsme mohli v České republice poprvé uvést do života zcela nový způsob technologie ražby tunelů TBM (Tunnel Boring Machine). Při přípravě projektu navštívili specialisté z Metroprojektu stavby v Evropě i severní Americe, kde byla tato technologie nasazena. Razicí štít je soustrojí o délce asi 100 m, s řeznou hlavou o průměru 6,2 m v čele, které se automaticky pohybuje v podzemí a ukládá dílce prefabrikovaného železobetonového ostění hned za čelbou. Výrub je tudíž prakticky hned zajištěn definitivní konstrukcí. To vše probíhá rychlostí

10

dn 3/2015

stovek metrů za měsíc. Tato moderní metoda byla pro tuto trasu z dostupných metod ražby nejrychlejší, nejšetrnější k okolí a nadloží a při délce souvislé ražby asi 4,5 km rovněž nejekonomičtější. Vyplatí se totiž u delších tunelů, kdy se navrátí vysoká investice do razicího štítu. Dnes lze jednoznačně konstatovat, že tento návrh byl správný a že firma Metrostav se svými dvěma mediálně známými štíty zvládla realizaci tunelářských prací velmi dobře. Trasa vede poměrně složitým terénem. Který úsek byl technicky nejkomplikovanější a proč? Obtížnost výstavby v podzemí se zpravidla měří složitostí geologických podmínek. Z komplikovaných míst to byl úsek Dejvická – Bořislavka pod Evropskou třídou, kde byly ražby prováděny v silně zvětralých horninách a zeminách, navíc s výskytem kaveren podél vodovodních a kanalizačních sítí. Druhým komplikovaným místem byl prostor stanice Motol, která se nachází ve svahu s omezenou stabilitou; ten navíc nemohl být před výstavbou zodpovědně prozkoumán, protože do něj nebyl umožněn přístup průzkumné technice. Pro otevřenou stanici je zde provedena celá řada kotvených konstrukcí a pro obratové koleje za stanicí byla provedena složitá ražba tunelu s minimálním nadložím, aby se nezabírala další hodnotná přírodní plocha. Čím je prodloužená trasa zajímavá pro cestující? Metro je v Praze páteřním, tj. nejrychlejším a nejkapacitnějším hromadným dopravním prostředkem. Novým úsekem trasy A bude tento systém rozšířen, umožní přímý dosah dalším desítkám tisíc potenciálních cestujících. Změna sítě dopravní obsluhy mnoha lidem pomůže, ale ozývají se pochopitelně i ti, kterým neprospěje. Při takové změně nelze nikdy vyhovět všem beze zbytku. Trasa A by v Motole neměla skončit na příliš dlouho. Zasloužila by si pokračování, nejlépe směrem na Řepy a Zličín. Jak jsou pojaty interiéry jednotlivých stanic? Liší se nějak ve srovnání s ostatními? Z konstrukčního hlediska jsou na novém úseku dvě hluboké ražené jednolodní stanice – Bořislavka a Petřiny. Obdobná je jen stanice Kobylisy na trase C. Cestujícím je k dispozici vzdušný nestísněný vnitřní prostor stanice. Takové komfortní řešení bylo přitom díky správně navrženým a provedeným staveb-

DAVID KRÁSA

Stanice Petřiny, situace Petřiny station, plotting of the situation


10-12 PR Metroprojekt_Layout 1 27.2.15 17:28 Stránka 11

DOPRAVNÍ STAVBY

ním postupům dosaženo za zcela srovnatelných nákladů jako u trojlodní stanice Nádraží Veleslavín, která z podstaty dispozičního uspořádání působí na cestující stísněnějším dojmem. Ze stanic na novém úseku mám však nejraději stanici Nemocnice Motol. Je příjemné, když do stanice metra vstupuje přirozené denní světlo. Z materiálů beton, dřevo, sklo byla podle návrhu mého kolegy arch. Sýse realizována stanice, zdařile začleněná do svahu nad nemocnicí, která svým pojetím zaujme, ale nadbytečně na sebe neupozorňuje. Do nemocnice v Motole jezdí hodně méně mobilních lidí i dětí v kočárcích. Je zde více bezbariérových prvků? Bezbariérové řešení je dnes v nových stanicích metra standardem a dodatečně se doplňuje i do starších stanic. Vtip a důmyslnost návrhu stanice Nemocnice Motol spatřuji v jejím výškovém situování – metro totiž přiveze cestující vlastně do úrovně hlavního vstupu nemocnice, takže nemusejí překonávat žádný spád. Toto řešení vyžadovalo určitou dávku inženýrské odvahy, neboť celý svah nad motolskou nemocnicí má tendenci k pohybu. Konzervativnější projektant by stanici zřejmě umístil hlouběji.

Jak se vlastně liší projektování metra před 20–30 lety a nyní? Pokrok nelze zastavit – ani v technologiích výstavby, ani v technologii tvorby projektové dokumentace. Před 30 lety jsme kreslili na rýsovacích prknech. Před 20 lety jsme měli za sebou první projektantské krůčky na osobních počítačích s výkresy i výpočty. Nyní máme za sebou prvních několik stanic metra navržených ve 3D systému BIM, ve kterém se celá stavba nejprve virtuálně trojrozměrně doslova „postaví“ v počítači, včetně zadání všech hmot, materiálů a zařízení a pak se prakticky podobným postupem postaví ve skutečnosti. Pokud jde o vývoj požadavků na komfort cestujících, lze ho spatřit v pronikání různých informačních technologií či v bezbariérovém řešení. Pokud jde o základní zásady dopravního urbanismu, u kterých každý dopravní projekt začíná, tam k žádnému převratnému vynálezu nedošlo. Stále je třeba hromadnou dopravu chápat jako službu, která má být optimálně na dosah, umožní komfortní cestování a co nejjednodušší přestupní vazby mezi různými linkami i různými druhy dopravy. Prostě služba, která na sebe upozorňuje právě tak, aby ji bez problémů našel každý, kdo ji může potřebovat. RED

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

The commencing of operations on the. A route between Dejvice and Motol is. coming. Engineers and architects from. Metroprojekt were at the origin, just. as they were in the case of other routes. of Prague’s underground..

F

or that reason, we approached one of the specialists – Ing. David Krása, Managing Director at METROPROJEKT Praha a.s. How satisfied are you with the results of the construction? We are speaking at the end of February so there are a few weeks yet to the finish. What is most important for the author is who is going to take charge of the realisation. Construction of the underground in Prague has a more than forty-year tradition. I am pleased that those with considerable specific experience were there again and managed to ‘break’ the younger ones into the trade. Everything indicates that the date will be adhered to and everything will turn out well. The finish is being hurried but not in such a way as to affect quality. Were any changes made to the project during realisation? This magazine is primarily read by the building industry and investors. They understand that four new stations and two six-kilometre long tunnels under a living breathing city cannot be built over a period of five years without a single change. Perhaps those rigid interpreters of law about public procurements sometimes believe that. Changes occur on every large construction and we dealt with them here as well. They mainly included changes in the processes and technology of the construction but not changes that would alter the original project design in relation to the passengers (and therefore also to the valid building permits). There was, during construction, an attempt for one user improvement, a parking building near the Nádraží Veleslavín station. However, this attempt wasn’t enforced due to opposition from local initiatives. What can generally be said with regards to the process of change carried out during the realisation of this underground construction is that the investor, the Prague Public Transit Company, acted very responsibly during the course of construction and maintained the whole project within the required time schedule and budget. What makes the extended route interesting from a technical point of view? In Metroprojekt, we try to bring innovative ideas that would bring technical and technology development (on the C route for instance the flooded underground tunnels at the bottom of the Vltava River) further into every large project. In connection with the extension of the A route, we could, for the first time in the Czech Republic, bring to life an entirely new method of technology for tunnel boring, the TBM (Tunnel Boring Machine). When preparing the project, specialists from Metroprojekt visited constructions in Europe and North America, where this technology was being utilised. The bor-

dn 3/2015

11


10-12 PR Metroprojekt_Layout 1 27.2.15 17:28 Stránka 12

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

ing shield is a machine of about 100 m length and a cutting head with 6.2 m diameter, that automatically moves underground and places parts of prefabricated panelling from reinforced concrete directly behind the work face. That means that the construction is immediately secured with a definitive structure. All this happens at a pace of hundreds of meters per month. This modern method was, out of generally available boring methods, the fastest and friendliest to the environment and overlying rock as well as the most economical with the length of continuous boring of about 4.5 m. The method pays off with longer tunnels where the considerable investment in the boring shield is returned. Now it can clearly be said that this proposal was correct and that Metrostav managed the realisation of the tunnelling work superbly with their two shields that are well known in the media.

crete, wood and glass on the basis of a design by my colleague, the architect Sýs, its design certainly attracting attention but not unnecessary attention. A number of less mobile people and children in prams go to the hospital in Motol. Are there more disabled friendly features? Disabled friendly solutions are now standard in new stations and are additionally added to those older ones. I can see the wit and ingenuity of the design of the Nemocnice Motol station in its height position – the train will actually bring passengers to the level of the main hospital entrance, which means they do not need to navigate any slopes. This solution required a bolt of engineering courage as the slope above the hospital in Motol tends to move. A more conservative planning engineer would probably have positioned the station deeper.

The route runs through relatively difficult terrain. Which section was technically the most complicated one and why? Construction difficulties underground are usually measured by the difficulty of geological conditions. A complicated area was the section Dejvická – Bořislavka under Evropská Street, with boring being carried out in heavily eroded rock and soil and on top of that with an occurrence of cavities along both water and sewage networks. Another complicated area was the area of Motol station, which is situated on a slope with limited stability; moreover, this area could not be surveyed responsibly prior to the construction as surveying technology was not enabled entry. There is a whole range of anchored structures for the open station there and difficult tunnel boring with minimal overlying rock was carried out behind the station for turn tracks in order not to take up any more of this valuable natural area. How is the extended route interesting for passengers? The underground is the backbone, that is the fastest, means of transport with the biggest capacity in Prague. This system will be extended by the new section of the A route and will allow many thousand potential passengers direct access. The change of network means transport will help many people but those who will not benefit from it are also being listened to. It is impossible to fully accommodate everyone with such a change. The A route should not finish in Motol for too long though. It deserves to be continued, preferably towards Řepy and Zličín. How are the interiors of the individual stations designed? Do they somehow differ in comparison with the others? From a structural point of view, there are the two deep single-vault stations of Bořislavka and Petřiny bored within the new section. Only the Kobylisy station on the C route is similar. The passengers find there an airy uncrowded inner station area. Such a well-appointed solution was achieved, thanks to well designed and realised building processes, at entirely comparable costs as in the case of the three-aisle station Nádraží Veleslavín, which gives passengers a more confined impression due to its layout. However, I like the Nemocnice Motol station best from the stations within the new section. It is pleasant when natural daylight gets into an underground station. A station that is well incorporated into the slope above the hospital was realised there from con-

12

dn 3/2015

Stanice Petřiny, příčný řez, jižní výstup Petřiny station, cross-section of the southern exit

What is actually the difference between underground designs now and those 20–30 years ago? Progress cannot be stopped – not in construction technologies nor in the technology of creating project documentation. Some 30 years ago, we were working on drawing boards; 20 years ago, we went through our first design steps with drawings and calculations on PC’s. Now, we have gone through several underground stations designed in the 3D BIM system in which the structure is firstly virtually built ‘on computer’ in 3D, including all matters, materials and equipment, and then is realised in reality in a similar way. As for the development of passenger requirements for comfort, this can be seen within various information technologies and disabled friendly solutions. As for the basic principles of traffic urbanism where every transport project starts, no revolutionary invention occurred. Public transport still needs to be seen as a service that is to be within optimal reach, that allows comfortable travelling and the simplest possible changing connections between various lines as well as different means of transport. A service that attracts attention by being able to be found by everyone who might need it without any problems. RED


SKA_inz_Terasy_Strasnice_Development_News_215x280_v3.indd 1

20.2.15 16:16


14-15 Metro 01_Metrostav_Layout 1 27.2.15 17:31 Stránka 14

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

Praha má složité geologické podmínky Prague has difficult geological conditions Hlavním dodavatel stavby metra V. A bylo sdružení. Metrostav / Hochtief CZ; na stavbě se ale podílela asi. stovka subdodavatelských firem a postupně. . i několik tisíc lidí..

N

a naše otázky o průběhu stavby odpověděl Ing. Miroslav Filip, ředitel výstavby Metra V. A ze společnosti Metrostav, a. s. Který úsek byl technicky nejnáročnější a proč? Ražby traťových tunelů, ať už dvoukolejných, prováděných tzv. novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM), nebo jednokolejných, prováděných poprvé v ČR razicími štíty TBM, byly realizovány ve složitých pražských geologických podmínkách. Na mnoha místech čekala na raziče překvapení, která nebyla, a ani nemohla být postižena v zadávacím geologickém průzkumu. Fakt, že ražby přesto proběhly bez větších zdržení a problémů, svědčí o kvalitním odborném vedení prací a spolehlivosti pracovníků přímo na stavbě. Technicky náročné byly i všechny části stavby hloubené z povrchu pod ochranou svislých podzemních stěn kotvených v několika úrovních nebo z převrtávaných pilot, a to do hloubek v některých případech až téměř 30 m. Samostatným problémem celé této stavby byla logistika, tj. jak a kudy dostat z podzemních prostor a na skládky statisíce kubíků vyražené horniny a naopak jak dolů dostat tuny stavebních materiálů, např. betonu nebo výztuže a množství výrobků, mnohdy poměrně velkých rozměrů. S pracemi na podchodech, na výstupech z vestibulů nebo z eskalátorových tunelů či výtahových šachet také souviselo množství dočasných dopravně inženýrských opatření spočívajících v přeložkách tramvajových tratí, převádění automobilové dopravy z jedné strany komunikace na druhou včetně potřebných stavebních úprav, nájezdů, svislého a vodorovného značení nebo světelné signalizace. Tyto úpravy včetně striktního požadavku na zachování (byť omezeného) provozu MHD i IAD byly vždy předmětem náročného projednávání a schvalování s orgány veřejné správy a dopravní policie. Nastala při stavbě nějaká situace, která stavbaře vysloveně zaskočila? Každá takto rozsáhlá a náročná stavba se připravuje dlouhodobě a součástí této přípravy je kromě projektové dokumentace i harmonogram prací, ve kterém už jsou zakotveny problémy, resp. jejich řešení (nasazení kapacit, odpovídající časy). Nikdy se ale nepodaří odhadnout některé situace, které nakonec nastanou. Takovou situací byl např. nezaviněný propad

14

dn 3/2015

vozovky na Evropské ulici v červenci 2012, který způsobilo nestabilní nadloží. Tento propad vyvolal úpravu postupů i způsobu ražeb obou traťových tunelů až do stanice Dejvická, vrty shora pro injektáž porušeného nadloží a s tím související náročná dopravní opatření. Jaké využití se v budoucnu plánuje pro TBM Adélu a Tondu a další speciální zařízení? Razicí štíty TBM a další speciální zařízení jsou finančně nesmírně náročné, proto bude samozřejmě snaha je uplatnit na dalších tunelových stavbách, např. na trase pražského metra D nebo na projektech metra v zahraničí. Ale to už je jiný příběh… RED / FOTO: METROSTAV

Stanice Petřiny Petřiny station

Razicí štít ve Veleslavíně Boring machine in Veleslavín


14-15 Metro 01_Metrostav_Layout 1 27.2.15 17:31 Stránka 15

DOPRAVNÍ STAVBY

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

building materials, for instance concrete and reinforcements and many products of an often relatively large size, down. Work on subways, exits from vestibules or escalator tunnels and lift shafts was also connected with a number of temporary traffic engineering measures consisting in the relocation of tram lines, diverting automobile traffic from one side of the road to the other, including necessary building modifications, slip roads, vertical and horizontal road signs and traffic lights. These modifications, including a strict requirement for maintaining both public and individual transport, were always a subject of demanding negotiations and approvals with the public administration and traffic police.

X Prorážka do stanice Dejvická Boring to Dejvická station

The main contractor for the construction. of the V. A underground was the. association of Metrostav/Hochtief CZ;. but there was about a hundred. subcontracted companies and also. some thousand plus people participating. on the construction..

Was there some situation that virtually caught the contractors off guard? Every construction of such an extent and demand is prepared over the long term and this preparation includes project documentation as well as a schedule of work that already contains the problems or more precisely their solutions (employing capacities, appropriate times). What can never be done though is to estimate certain situations that eventually don’t happen. Such a situation was, for instance, the accidental slump in the road in Evropská Street from July 2012, which was caused by unstable overlaying rock. This slumping evoked a modification of processes as well as ways for the boring of the two railway tunnels all the way to Dejvická Station, bores from the top for injection of the damaged overlaying rock and with it associated demanding traffic measures.

I

ng. Miroslav Filip, manager of the construction of the V. A underground from Metrostav a. s., answered our questions about the progress of construction. What section was the most demanding from a technical point of view and why? Boring railway tunnels, whether the two-track realised through the new Austrian tunnelling method (NRTM) or the one-track realised for the first time in the Czech Republic with tunnel boring machines (TBM), were realised under Prague’s difficult geological conditions. The tunnellers often met with surprises that were not, nor even could be, ascertained in the assigned geological research. The fact that the boring progressed without bigger delays and problems displays quality specialised work management and worker reliability on the building site. Technically difficult were all those parts of the construction dug from the surface under the protection of vertical underground walls anchored at several levels or from rebored stilts, in some cases to to a depth of almost 30 m. A significant problem of this whole construction was logistics, that is how and which way to get hundreds of thousands of cubic metres of bored rocks and soil from underground to a disposal site and the other way round, how to get tons of

What utilisation is planned in future for TBM Adéla and Tonda and other specialised equipment? The TBM boring shields and other specialised equipment are extremely financially demanding so there will naturally be an effort to utilise them at other tunnel constructions, for instance on the roof of the D underground in Prague or on underground projects abroad. But that is another story... RED / PHOTO: METROSTAV

dn 3/2015

15


16-18 Metro 02-3_DPP + zajimavosti_Layout 1 2.3.15 8:36 Stránka 16

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

Z Motola do Hostivaře za půl hodiny From Motol to Hostivař in half an hour Otevření nových stanic metra výrazně ovlivní dopravu, zejména. v Praze 6, a usnadní cestování zaměstnancům i pacientům. Fakultní nemocnice Motol. Změní se vedení některých tramvajových. a autobusových linek, jiné budou zrušeny….

V

únoru probíhalo na novém úseku metra A kolaudační řízení, různé kontroly, přejímky a dokončovací práce, např. poslední stavební úpravy jako podhledy, osvětlení, dlažba nebo obložení. Termín zahájení provozu na trase metra V. A byl stanoven na 6. dubna. O vlivu nové trasy metra na dopravu v hlavním městě jsme hovořili s Jiřím Štáblem, tiskovým mluvčím Dopravního podniku hlavního města Prahy. Které úseky na trase A budou nejvíce vytížené? Jaká bude nyní celková přepravní kapacita celé trasy A? Po otevření úseku V. A vzroste mezistaniční zátěž v úseku Dejvická – Hradčanská přibližně o 28 000 cestujících oběma směry. Ve špičce bude v provozu 26 jízdních souprav a jízdní doba z Motola do Depa Hostivař bude 29 minut 15 vteřin. Přepravní kapacita bude při intervalu 140 vteřin asi 22 500 cestujících za hodinu; nyní to je 21 000 cestujících za hodinu při intervalu 150 vteřin. Jak nový úsek ulehčí povrchové dopravě? Bude přes křižovatku na Vypichu jezdit méně autobusů a tramvají? Přes křižovatku na Vypichu by podle posledního stavu mělo jezdit dokonce o něco více autobusů než dnes, protože zde budou nově končit některé příměstské linky dříve ukončené u stanic metra Luka nebo Zličín. Počet tramvají na Vypichu by měl zůstat stejný jako dnes. Největší úbytek autobusů lze očekávat na Evropské ulici, jelikož se plánuje zkrácení autobusových linek ke stanicím Bořislavka a Nádraží Veleslavín. Ve špičkové hodině by na nejvytíženějším úseku Evropské ulice těsně přes Vítězným náměstím mělo ubýt 80 autobusových spojů. Ke snížení počtu tramvají dojde vzhledem ke zrušení tramvajové linky č. 2. Na tramvajových tratích v Evropské ulici i směrem na Petřiny by měl zůstat zachován provoz vždy dvou plnohodnotných tramvajových linek se souhrnným intervalem 4 minuty ve špičce. O kolik zkrátí použití metra např. cestu ze sídliště Řepy na náměstí Míru ve srovnání s tramvají č. 10? Jízda v této relaci by s využitím nového úseku metra měla být kratší o 2 minuty.

16

dn 3/2015

Jak probíhá zkušební provoz? Souprava metra projela poprvé nový úsek v noci z pondělí 9. na úterý 10. února. Do konce února se uskutečnily zkušební jízdy bez cestujících a tzv. ověřovací provoz by měl začít na počátku března. Teprve po jeho dokončení může DPP spustit provoz s cestujícími. Kolaudace budou probíhat do poloviny března. Nastanou nějaké další změny ve vedení povrchové dopravy v souvislosti s otevřením TS Blanka? Budou autobusy MHD využívat tunely? Prozatím ne, teprve po spuštění tunelového komplexu Blanka bude vyhodnocován provoz a následně případně přijata některá opatření. Před spuštěním autobusové linky tunelovým komplexem Blanka měl být prověřen pravidelný tunelový provoz autobusu MHD ve Strahovském tunelu, jelikož však došlo k odložení dalších souvisejících změn MHD, nebude pravděpodobně ani tento zkušební provoz zatím realizován. RED / FOTO: METROSTAV

Stanice Nádraží Veleslavín Nádraží Veleslavín station


16-18 Metro 02-3_DPP + zajimavosti_Layout 1 2.3.15 8:36 Stránka 17

DOPRAVNÍ STAVBY

Opening new underground stations will significantly. influence transport, especially in Prague 6, and make. commuting easier for both staff and patients to the. Faculty Hospital Motol. Some tram and bus lines will. change, others will be cancelled….

F

inal building approval, various checks, acceptances and finishing work, for instance the last building modifications and finishes such as ceilings, lighting, floor and wall tiling, proceeded on the new section of the A underground route in February. Commencing date for operation of the V. A underground route was set for 6th April. We were talking about the new underground route’s impact on transport in the capital with Jiří Štábl, press spokesman for the Prague Public Transport Company. What sections of the A route will be most frequented? What will now be the total transport capacity of the whole A route? The load between the stations within the Dejvická–Hradčanská section will increase once opened by approximately 28,000 passengers both ways. In peak times there will be 26 train sets in operation and the journey from Motol to Hostivař Depot will take 29 minutes 15 seconds. Transport capacity with an interval of 140 seconds will be about 22,500 passengers an hour; now it is 21,000 passengers an hour with an interval of 150 seconds. How will the new section relieve surface transport? Will less buses and trams run across the Na Vypichu junction? Based on the latest situation, there should even be more buses than today running across the Na Vypichu junction as some commuter routes that used to end by the Luka and Zličín stations will now end here. The number of trams at Na Vypichu should remain unchanged. The biggest reduction in the number of buses can be expected in Evropská Street as there is a plan for shortening bus lines towards

Obratové koleje Petřiny U-turn rails, Petřiny

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

the Bořislavka and Nádraží Veleslavín stations. 80 bus routes should be dropped in peak hours at the busiest section of Evropská Street, just before Vítězné Square. The number of trams will be reduced due to cancellation of tram line No. 2. Traffic should remain within two fully-fledged tram lines with an overall interval of 4 minutes in peak time on the tram routes in Evropská Street as well as in the direction of Petřiny. How much shorter will the journey be from the Řepy to Míru Square, for instance, if using the underground instead of tram No. 10? If using the new underground section, the journey should be 2 minutes shorter. How is the test run going? The train ran through the new section for the first time at night from Monday, 9th February, to Tuesday, 10th February. The test drives were before the end of February and were operated without passengers and the test operation is proposed to be commenced at the beginning of March. Only once that is finished may the Prague Public Transport Company launch the operation with passengers. Final building approvals will be carried out up to the middle of March. Will there be any other changes in surface transport in connection with the opening of the TS Blanka? Will MHD buses use the tunnels? Not yet. The operation will be assessed after the Blanka complex is launched and some measures might possibly be taken afterwards. Regular tunnel operation of an MHD bus in the Strahovský tunnel was proposed to be checked before launching the bus route through the Blanka complex but other associated changes relating to public transport were postponed so this test operation will probably not be realised just now. RED / PHOTO: METROSTAV


16-18 Metro 02-3_DPP + zajimavosti_Layout 1 2.3.15 8:36 Stránka 18

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

ZAJÍMAVOSTI

m První novou stanicí ve směru od centra je jednolodní Bořislavka. Stanice dříve označovaná jako Červený vrch se přitom začala razit jako poslední. m Nejhlubší na novém úseku metra je stanice Petřiny (37 m pod povrchem). m Konečná stanice Nemocnice Motol je jako jediná z nových stanic hloubená a má žebrovaný prosklený strop. m Současné očekávané náklady na prodloužený úsek metra A jsou přibližně 20 mld. Kč. Projekt by se mohl dostat pod hodnotu nižší, než se v roce 2008 očekávalo. Málokterý investiční projekt má takto pozitivní závěrečnou bilanci (včetně započtení inflace a s rezervou se původně předpokládala částka 22,5 mld. Kč). POINTS OF INTEREST

m The first new station in the direction from the centre is single-vault Bořislavka. But in fact the station, which used to be marked as Červený vrch, commenced being constructed as the last one. m The deepest station within the new underground section is the Petřiny station (37 m under the surface). m The terminal Nemocnice Motol is the only new station that has been excavated and has a ribbed glazed ceiling. m Current expected costs for the extension of the A underground section are approximately CZK 20 billion. The project might be of a slightly lower value than was expected in 2008. Hardly any investment projects have this positive closing balance (the original amount including inflation and reserve was CZK 22.5 billion).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ÚSEKU METRA V. A

FOTO / PHOTO:

DEJVICKÁ – MOTOL

METROSTAV

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s. Projektant stavební a technologické části do úrovně DVZ vč. autorského dozoru: METROPROJEKT Praha a.s. Dodavatel stavební části včetně realizační dokumentace: „Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)“, Metrostav a.s. jako „vedoucí účastník sdružení“ a HOCHTIEF CZ a. s. jako „člen sdružení“ Dodavatel technologické části: Skanska a.s. Dodavatel části Výtahy a eskalátory: Metrostav a.s. Dodavatel části Zabezpečovací zařízení: AŽD Praha s.r.o. Realizace stavební části: od prosince 2009, plánované uvedení do provozu 6. duben 2015. BASIC DATA ABOUT CONSTRUCTION OF THE V. A DEJVICKÁ – MOTOL UNDERGROUND SECTION

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TRASE V. A

Stavební délka: 6 134 m Počet stanic: 4 Maximální spád: 39,5 promile Časová dostupnost stanice Můstek: 15 min. BASIC DATA ABOUT THE V. A ROUTE

Length of the structure: 6.134 m Number of stations: 4 Maximal decline: 39.5 per mille Time accessibility of Můstek station: 15 min.

18

dn 3/2015

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Arranging party: Inženýring dopravních staveb a.s. Planning engineer for the building and technical part up to the level of documentation for choice of contractor, including author’s supervision: METROPROJEKT Praha a.s. Contractor for the building part, including realisation documentation: „Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)“ Metrostav, a. s., as a ,,lead member of the association“ and HOCHTIEF CZ a.s. as a „member of the association“ Contractor for the technical part: Skanska, a. s. Contractor for the part of Lifts and Escalators: Metrostav, a. s. Contractor for the part of the security system: AŽD Praha s. r. o. Realisation of the building part: from December 2009, commencement of operation scheduled for 6th April 2015.


LEADING THE WAY CUSHMAN & WAKEFIELD

C A P I TA L MARKETS THE LARGEST REGIONAL C ITY S HO P PING CENTRE TRANSACTION IN 2014 IN THE CZECH REPUBLIC We are pleased to have advised Atrium European Real Estate in the acquisition of AFI Palรกc Pardubice (20,000 sq m). At Cushman & Wakefield, we deliver outstanding results by seamlessly combining capital markets expertise with a unique ability to develop customised solutions for individual clients.

See us at MIPIM in Cannes, France, Palais des Festivals, Stand R7.A18, 10-13 March 2015.

www.cushmanwakefield.cz

C&W 210x280mm cor2.indd 1

23.02.15 11:44


20-21 PR Rako_Layout 1 2.3.15 8:37 Stránka 20

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

Speciální obklady RAKO pro tunel Blanka Special RAKO tiles for the Blanka tunnel Téměř neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická. údržba rozhodla o využití keramických obkladů jako finální úpravy povrchu. stěn v tunelech pražského Městského okruhu..

K

eramické obklady v tunelech Blanka respektují designovou koncepci celého komplexu založenou na kontrastu výrazně barevného vodicího pásu v úrovni očí řidiče a neutrálních odstínů nad tímto pásem a pod ním. Barevné vodicí pruhy zlepšují orientaci a zároveň horizontální uspořádání pruhů symbolizuje i rychlost podvědomě spojenou s dopravními stavbami. Plochu stěn pokrylo 77 000 m2 obkladů značky RAKO z portfolia společnosti LASSELSBERGER. Ta byla dodavatelem komplexního systému – pro Blanku vyrobila nejen obklady speciálních odstínů a formátu na míru, který pomáhá vyrovnat se s různě zakřivenými stěnami tunelových trub, ale i odolnější lepidla a spárovací hmoty. BARVA NAPOVÍ, KUDY ŘIDIČ PROJÍŽDÍ

Autorem architektonického řešení interiéru tunelu je Ing. arch. Martin Smrž, který při návrzích těsně spolupracoval s projektantem stavby, společností SATRA. Každý úsek tunelu Blanka má v souladu s bezpečnostní dokumentací stavby charakteristickou barvu středního pásu, která vypovídá o tom, jakým tunelovým úsekem řidiči právě projíždějí. Nejdelší, více než tříkilometrový Bubenečský tunel, který prochází také pod Vltavou, symbolizuje modrá barva vody, zatímco ty, kdo projíždějí kilometrovým Dejvickým tunelem, vedoucím pod Pražským hradem s katedrálou sv. Víta, vede pruh fialový. Fialová je v západních církvích jednou ze základních liturgických barev, je barvou s největším duchovním nábojem. Trojici doplňuje v tunelu Brusnice o délce téměř 1,5 km zářivá narcisově žlutá. Barevné pruhy obklopují jemné odstíny béžové, zesvětlující se ke středu, které neupoutávají pozornost řidičů a zvyšují tak bezpečnost provozu. Barevné provedení keramického obkladu muselo splnit požadavky architekta na snadnou rozlišitelnost jednotlivých odstínů při načervenalém osvětlení sodíkovými výbojkami, jimiž jsou tunely vybaveny. Odstíny architekt vybíral z více než 60 vzorků připravených vývojovým oddělením společnosti LASSELSBERGER. Barevné odlišení kromě estetické stránky napomáhá orientaci v případě nehody nebo jiné mimořádné situace v tunelu. Operátoři krizových linek tak budou moci podle barvy vodicího pruhu snadno určit, kde se volající nachází. SPECIÁLNÍ FORMÁT OBKLADŮ POMÁHÁ VYROVNAT SE SE ZAKŘIVENÝMI STĚNAMI TUNELU

Unifikovaný systém obložení stěn tvoří obklady RAKO o rozměrech 120 × 245 mm pro pokládání se spárami tloušťky

20

dn 3/2015

3 mm. Unikátní formát keramických obkladů pomáhá lépe se vyrovnat s různě zakřivenými stěnami tunelových trub. Stěny tunelů jsou obloženy do výšky 3 295 mm nad plochu chodníku přilehlého ke stěně. Výška byla navržena pomocí vizualizace tunelové trouby s vozy různých velikostí. Ze tří variant výšky obkladu byla vybrána varianta optimální. „Formáty jednotlivých keramických prvků i jejich barevnost jsou jedinečné a byly vyrobeny na míru této specifické stavbě,“ říká k tomu Ing. Miroslav Levora, vedoucí projektového týmu společnosti LASSELSBERGER. Kvůli požadavkům na snadnou údržbu, mrazuvzdornost a sníženou reflexi povrchu vnitřních stěn tunelu museli odborníci firmy LASSELSBERGER vytvořit speciální sérii obkladů a následně vyrobit tyto prvky technologií slinutého glazovaného střepu se specifickým polomatným povrchem s vysokou otěruvzdorností, který odolá častému mechanickému čištění. Kromě speciálních keramických výrobků vyvinula společnost LASSELSBERGER pro Blanku i speciální vysoce flexibilní cementové lepidlo AD 530 (třída C2TES1 podle EN 12004:2007) s vysokou přídržností na úrovni 1,6 MPa, potlačující navíc vznik výkvětů. Jde o zlepšené deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času a se sníženým skluzem. Tento výrobek si již realizační firmy natolik oblíbily, že se stal stálou součástí nabídky RAKO SYSTEM, zahrnující komplexní nabídku produktů stavební chemie, tedy materiály pro přípravu podkladu (vyrovnávací hmoty, penetrační nátěry), hydroizolační stěrky, lepicí a spárovací hmoty (cementové, epoxidové), ale i přípravky na čištění a údržbu obkladů doporučované značkou RAKO SYSTEM. www.rako.cz PR

The almost unlimited lifespan and unbeatably easy. and economic maintenance decided the use of ceramic. tiles as of the final finishing of wall surfaces in the. tunnels of Prague Ring..

T

he ceramic tiles in the Blanka tunnels respect the design concept of the whole complex based on the contrast of a distinctively colourful guide strip within a drivers’ eye level and neutral shades above this strip and underneath it. The colourful guide strips improve orientation and the horizontal arrangement of the strip also symbolises speed that is sub-


20-21 PR Rako_Layout 1 2.3.15 8:37 Stránka 21

DOPRAVNÍ STAVBY

consciously connected with road structures. Wall areas were covered with 77,000 sq m of RAKO ceramic tiles from the portfolio of LASSELSBERGER. They supplied the comprehensive system, producing to-suit tiles of special shades and form that help to cope with the differently curved walls of the tunnel tubes as well as a more resistant glue and grouting material. COLOUR WILL INDICATE WHICH WAY THE DRIVER IS GOING

The author of the architectural design of the tunnel interior is Ing. architect Martin Smrž, who closely co-operated with the planning engineer of the building company SATRA. Each section of the Blanka tunnel has, in compliance with safety documentation for the construction, a characteristic colour of the middle strip, which shows which tunnel section the drivers are going through. The longest, more than three kilometre long Bubenečský tunnel which also runs under the Vltava River, is symbolised with the blue colour of water whilst those driving through the one kilometre long Dejvický tunnel that runs symbolically under Prague Castle with St. Vitus Cathedral are navigated via a purple strip. Purple is one of the basic liturgical colours in western churches, a colour with the biggest spiritual drive. The trio is complemented in the Brusnice tunnel of almost 1.5 km with a bright daffodil yellow colour. The colour strips are surrounded with fine shades of beige, lighter towards the middle strip, that do not distract drivers and therefore increase transport safety. The colour finish of the ceramic tiling had to meet the architect’s requirements for easy differentiation of the individual shades in combination with reddish lighting of sodium discharge tubes that are fitted inside the tunnels. The architect selected the shades from more than 60 samples prepared by the development department at LASSELSBERGER. Apart from the aesthetic aspect, the colour differentiation helps with orientation in case of a vehicle accident or other exceptional situation that would happen inside the tunnel. Operators of the crises hotline will then be able to determine by the colour of the strip where the caller is situated.

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

SPECIAL FORMAT OF TILES HELPS TO DEAL WITH CURVED TUNNEL WALLS

The unified system of wall tiling is made up by RAKO ceramic tiles of 120 × 245 mm for being laid with 3 mm thick joints. The unique format of the ceramic tiles helps to deal with the differently curved walls of the tunnel tubes. The tunnel walls are tiled up to a height of 3,295 mm above the level of the pavement adjacent to the wall. The height was designed with the visualisation of a tunnel tube with vehicles of different sizes. An optimal variant was chosen from three height options. “The format of the individual ceramic components and their colouring are unique and made to suit this specific structure,” Ing. Miroslav Levora, head of the project team at LASSELSBERGER, says. The specialists at LASSELSBERGER had to create a special series of tiles due to requirements for easy maintenance, frost resistance and reduced reflection of the tunnels inner walls and subsequently to produce these components with the technology of cemented glazed fragment with a specific semi-matt surface with high resistance to abrasion that resists frequent mechanical cleaning. Apart from these special ceramic products for Blanka, LASSELSBERGER also developed a special highly flexible cement glue AD 530 (class C2TES1 in accordance with EN 12004:2007) with high adhesion on the 1.6 MPa level and also suppressing vegetation growth. It is an improved cement glue that can be de-formed and with an extended opening time and reduced sliding. Realisation companies have already taken such a liking to this product that it has become a permanent part of RAKO SYSTEM’s offer including a comprehensive offer for products of building additives, that is materials for preparation of the base (levelling matters, penetration paints and coatings, hydro-insulating screed and grouting matters (cement, epoxy) as well as cleaning agents and those for the maintenance of tiles recommended by the RAKO SYSTEM. www.rako.cz PR

dn 3/2015

21


22-23 PR Green center_Layout 1 2.3.15 9:05 Stránka 22

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

GREEN Center chytřejší GREEN Center smarter Kroky společnosti GREEN Center se ubírají novým směrem.. Zaměření společnosti na parkovací, navigační a přístupové. systémy samozřejmě zůstává..

B

udoucnost spatřujeme v inteligentních systémech, které za využití našich technologií a produktů dokážou přinést nesčetné výhody provozovatelům, ale samozřejmě i samotným uživatelům. INTEGRACE SYSTÉMŮ DO INTELIGENTNÍCH CELKŮ

V současné době jsou na sobě jednotlivé systémy víceméně nezávislé. Tendence konvergence a integrace je však stále aktuálnější a patrná ve všech sférách činnosti. Blíží se doba, kdy zaniknou existující roztříštěné systémy a budou sjednoceny v komplexní celky, v rámci nichž budou jednotlivé subsystémy vzájemně komunikovat, vyměňovat si data a spolupracovat. Data a informace jsou v soudobé informační společnosti základem rozvoje. Integrace různých dat z různých systémů tedy přinese provozovatelům významnou konkurenční výhodu. Společnost GREEN Center si je progresivního vývoje plně vědoma a hodlá se podílet na aktivním utváření budoucnosti. Díky našim zkušenostem jsme schopni podílet se na realizaci nejen dopravních systémů, ale jsme připraveni se zapojit do integrace parkovacích, navigačních a přístupových subsystémů do inteligentních celků. Modularita výrobků, jejich otevřenost, rozsáhlá kompatibilita a podpora mnoha moderních forem komunikace nám dávají velké možnosti při začleňování našich produktů do rozsáhlých, komplexních systémů. Můžeme přitom využít dlouholeté zkušenosti s propojováním parkovacích systémů s městskými dopravními a naváděcími systémy, informačními systémy firem a produkty jiných výrobců. Kromě výhod pro provozovatele přinášejí inteligentní systémy výhody i pro zákazníka. Jednu z nich představují zejména rezervační systémy, které díky propojování systémů prožívají dynamický rozvoj. V blízké budoucnosti lze očekávat, že si zákazník veškeré požadované služby objedná v rámci jediného rezervačního systému: vstup na kulturní akci, turistickou atrakci, prohlídku pamětihodnosti, ubytování a samozřejmě parkovací místo na nejbližším parkovišti. Platbu realizuje přes internet, nebo až následně v automatické platební stanici parkovacího systému. Vstupenka mu poslouží jako unifikovaný prostředek pro přístup do veškerých zařízení. Pro zákazníka bude inteligentní systém znamenat úsporu času, ale také peněz. PARKOVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

Velkým kladem inteligentních systémů je, že jsou multiplatformní. Zákazníci mohou ke všem funkcím přistupovat nejen

22

dn 3/2015

z webového rozhraní, ale také díky aplikaci v mobilním telefonu, nebo dokonce prostřednictvím navigačních zařízení v automobilech. Pokud bude chtít uživatel zaparkovat své vozidlo, vyhledá navigace volné parkovací stání, na něž ho následně navede. Díky kontinuálnímu sběru dat je systém schopen predikovat obsazenost parkoviště v době dojezdu. Ve chvíli hledání parkovacího místa může být místo sice volné, ale v době dojezdu již může být obsazené, což systém na základě vyhodnocení údajů dokáže předpokládat a nabídnout uživateli optimální řešení. Systém také umožní zákazníkům rezervovat či objednávat požadované služby, a to až v případě skutečné potřeby, přímo z automobilu. Nedílnou součástí inteligentních systémů bude automatická platební stanice. Rozsáhlé komunikační možnosti a velký integrovaný grafický displej umožní zákazníkům provádět nejen činnosti související se samotným parkováním, ale budou


22-23 PR Green center_Layout 1 2.3.15 9:05 Stránka 23

projekty / projects PROFIL / PROFILE

moci přímo na pokladně ovládat svůj účet v rezervačním systému, realizovat či spravovat objednávky. Samozřejmostí je možnost uskutečňovat transakce i za jiné než parkovací služby, přičemž platba může probíhat nejrůznějšími způsoby (úhrada hotovostně mincemi i bankovkami, platební kartou, kreditovou městskou kartou či prostřednictvím mobilního telefonu). Platební stanice veškeré úkony zaeviduje a data předá do inteligentního systému, který s nimi může dále pracovat. Inteligentní systém lze propojit s téměř všemi produkty společnosti GREEN Center. Integrován může být např. systém pro automatické rozpoznávání registračních značek. Pokud si zákazník zarezervuje parkovací místo, bude mu toto místo vyhrazeno. Svázání s registrační značkou umožní plně automatický vjezd, kdy na základě rozpoznané registrační značky bude zákazníkovi umožněno obsadit zamluvené parkovací místo. Připojený navigační systém umožní vzdálené řízení, regulaci dopravy ve zvolených lokalitách a navigaci na volná parkovací místa. Propojení s turnikety umožní bezobslužný vstup do zvolených prostor, např. na toalety, a to stále v rámci jedné, univerzální vstupenky. Připadá vám tato vize jako utopie? Kdepak, je to blízká budoucnost. Dejte prostor inovativnímu myšlení a aktivně utvářejte budoucnost se společností GREEN Center. PR

GREEN Center is heading in a new. direction. The company’s specialisation. in parking, navigation and access. systems will remain..

W

e see a future in intelligent systems that can, with the use of our technologies and products, bring numerous advantages for their operators as well as for users alone. SYSTEM INTEGRATION INTO INTELLIGENT COMPLEXES

The individual systems are currently more or less independent of each other. Still, the trend for convergence and integration is more and more current and evident in all spheres of activities. The time when the existing fragmented systems are to cease and be united into more complex units within a framework of which the individual sub-systems are to communicate with each other, exchange data and co-operate, is certainly coming. Data and information is the basis of development in a contemporary information society. That means that integration of different systems will bring significant competitive advantages to the operators. GREEN Center is fully aware of progressive development and intends to participate in the active creation of the future. We are, due to our experience, able to participate in the realisation of traffic systems as well as being prepared to take part in the integration of parking, navigating and to access subsystems into intelligent complexes. Product modularity, their openness, extensive compatibility and support of many modern forms of communication offer us the possibility to integrate our products into extensive and comprehensive systems. Thereby, we can also utilise our long-term experience

within the integration of parking systems with urban traffic and navigation systems, corporate information systems and other producers’ products. Apart from advantages for the operators, intelligent systems also bring advantages to clients. Booking systems, that are, due to the system’s integration, experiencing dynamic development, are one of them. In the near future, we can expect the client to order all required services within the framework of a one and only booking system: admission to a cultural event, tourist attraction, monument sightseeing, accommodation or a parking spot at the nearest car park. The client will pay online or subsequently in an automated payment station connected to the parking system. The ticket will work as a unified device allowing access to all facilities. The intelligent system will represent time and money savings for the client. PARKING WITH A MOBILE PHONE

The intelligent systems’ great advantage is in its multi-platform character. Clients can access all functions from their website as well as via a mobile phone application or even through a navigation device in a car. If the user wants to park his/her car, the satellite navigation will find a vacant parking place to which it will eventually direct him/her. The system can predict the vacancy rate at the moment of arrival due to continual data collection. A parking place can be vacant at the moment of searching but once one arrives it can already be taken. The system can predict this on the basis of data assessment and provide the user with an optimal solution. The system will also allow clients to book and/or order required services and to do so once it is requested, directly from a car. An automated payment station will be an integral part of the intelligent systems. Extensive communication possibilities and a large integrated graphic display will allow clients to carry out activities associated with parking per se as well as to control their own account within the booking system directly at the station and to realise and/or manage orders. Realising transactions for other services but parking comes as a matter of course with payment possible in other ways (in cash with coins and bank notes, payment card, city credit card or via mobile phone). The payment station will register all the operations and will put the data into the intelligent system, which can then work further. The intelligent system can be interconnected with almost all products of the GREEN Center. It can, for instance, be integrated within the system for automated recognition of registration plates. If a client books a parking place, this place will be reserved for him/her. The connection with a registration plate will allow for fully automated access whereby the client will be allowed to take up the booked parking place on the basis of a recognised registration plate. The connected navigation system will allow for remote control, traffic regulation in selected locations and navigation to vacant parking places. The connection to turnstiles will allow for a fully automated access to selected premises, for instance toilets, and all this within the framework of one universal ticket. Does this vision seem utopian to you? Not likely, this is the near future. Give space to innovative thinking and actively create the future with GREEN Center. PR

dn 3/2015

23


24-25 PR PasserInvest_Layout 1 27.2.15 17:36 Stránka 24

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Hewlett-Packard a Microsoft se stěhují do DELTY Hewlett-Packard and Microsoft are relocating to DELTA

Budova DELTA, sedmnáctý a dosud největší projekt multifunkčního. areálu BB Centrum v Praze 4, jehož developerem je ryze česká společnost. PASSERINVEST GROUP, je pomalu připravena k nastěhování..

Z

a své sídlo si DELTU vybraly významné nadnárodní společnosti působící v oblasti informačních technologií – Hewlett-Packard a Microsoft. Obě společnosti se do nových prostor přesunou z jiných budov BB Centra, což je pro celý areál a developera tou nejlepší vizitkou. Hewlett-Packard začne se stěhováním na jaře a Microsoft na podzim letošního roku. KOMFORTNÍ PROSTORY

Společnost Hewlett-Packard si v budově DELTA pronajala 17 000 m2 a kromě kancelářských prostor zde bude mít na ploše 1 300 m2 své vzdělávací a zákaznické centrum. Microsoft obsadí v DELTĚ 11 500 m2, z toho se bude jeho zákaznické centrum rozkládat na ploše 1 200 m2. „Nájemcům vyhovuje kompaktní dispoziční uspořádání kancelářských prostor s přímou dostupností vysokokapacitních výtahů. Půdorys dvou vedle sebe umístěných budov ve tvaru písmene H umožňuje jejich propojení v každém podlaží. Toho využila společnost Hewlett-Packard a získala tak unikátní kancelářskou plochu o velikosti 4 700 m2 na jednom patře,“ přibližuje výhody budovy DELTA Ing. Štěpán Smrčka, sales manager projektu DELTA. DELTA poskytuje celkem 40 000 m2 pronajímatelných ploch, 800 m2 obchodních prostor v přízemí budovy a téměř 800 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích. Navíc jsou zde k využití zajímavé a účelné doplňkové prostory, jako například zelené střešní zahrady či oživení v podobě netradičních vodních prvků obklopených bohatou zelení v okolí budovy. Páteř celé stavby tvoří centrální pasáž, která prochází z Vyskočilovy ulice ke Společenskému centru Bethany. Jsou zde vstupy do dvou samostatných recepcí budovy, které jsou v provozu 24 hodin denně 365 dní v roce, a také do restaurace a dalších veřejných prostor. Pro maximální komfort zaměstnanců je budova opatřena kombinací chladicích trámů a podstropních

24

dn 3/2015

fan-coil jednotek, a zároveň otevíratelnými okny, která na východní, západní a jižní fasádě disponují externími žaluziemi. ZELENÁ A ÚSPORNÁ

Architektonické řešení budovy DELTA navrhl ateliér AULÍK FIŠER ARCHITEKTI. Jeho tým projektoval v BB Centru řadu dalších objektů, např. Budovy B a C, Residenci BB Centrum či Office Park. Navržená podoba DELTY je tak výsledkem dlouholetých zkušeností a zpětných vazeb z předchozích projektů. „DELTA má výrazné architektonické členění do ,čtyř žeber a osmi rizalitů‘, vytvářejících výraznou plasticitu celé stavby. Lehký obvodový plášť, tvořený horizontálními pro-

Stav v únoru 2015 Situation in February 2015


24-25 PR PasserInvest_Layout 1 27.2.15 17:36 Stránka 25

projekty / projects PROFIL / PROFILE

WELL-APPOINTED PREMISES

sklenými plochami a metalickým obkladem pevných částí, je řešením, které odpovídá vysokým nárokům na vnitřní kancelářské prostředí i na energetickou úspornost budov,“ přibližuje koncept stavby Ing. arch. Jan Aulík. Není tedy žádným překvapením, že je budova DELTA navržena s maximálním ohledem na životní prostředí, pracovníky i návštěvníky. Je certifikována podle BREEAM, světové metody sloužící k hodnocení staveb z pohledu jejich udržitelnosti, a získala certifikát na úrovni Very Good. Delta má být také nejzelenější budovou pražského BB Centra a skvěle zapadá do jeho celkové koncepce. Nenajdete podobný projekt zcela nové městské části, který nabízí na jednom místě kromě moderních administrativních budov, obchodů, restaurací a služeb také rezidenční projekty, školu a školku, společenské a kulturní centrum, fitness a wellness, parky s vodními prvky a travnatými plochami pro relaxaci a zábavu. PR

The building of DELTA, the seventeenth and so far. largest project of the multifunctional complex BB Centre. in Prague 4, whose developer is the Czech company. PASSERINVEST GROUP, is almost ready to move into..

D

ELTA was chosen as headquarters by significant multinational companies operating in the areas of information technologies – Hewlett-Packard and Microsoft. Both companies will move to their new premises from other buildings from within the BB Centre, which demonstrates the best image for the whole complex and also the developer. HewlettPackard will commence their move in the spring and Microsoft this autumn.

Hewlett-Packard leased 17,000 sq m in DELTA and apart from administrative premises, they will utilise an area of 1,300 sq m for their educational and customer centre. Microsoft will take up 11,500 sq m in DELTA, with the customer centre taking up an area of 1,200 sq m. “Tenants are well suited with the compact layout of the administrative premises with direct access from high-capacity lifts. The H ground plan of two buildings positioned next to each other allows for the buildings to be connected on each storey. Hewlett-Packard made good use of that and acquired a unique 4,700 sq m administrative area on one floor,” sales manager of the DELTA project, Ing. Štěpán Smrčka describesabout the advantages of the DELTA building. DELTA provides a total area of 40,000 sq m of rental premises, 800 sq m of retail premises on the ground floor of the building and almost 800 parking places in five underground storeys. Moreover, the building offers interesting and purposeful additional premises such as green roof gardens and an enlivening of the premises in the form of untraditional water features surrounded by rich greenery within the building’s surroundings. The backbone of the whole structure is in central arcades that run from Vyskočilova Street to the Community Centre Bethany. There are entrances to the two individual receptions of the building, that operate 24 hours a day, 365 days a year, as well as to the restaurant and other public areas. In order to provide employees with maximal comfort, the building is fitted with a combination of cooling beams and ceiling fan-coil units as well as opening windows that dispose on the eastern, western and southern facade with external blinds. GREEN AND ECONOMICAL

The architectural project of the DELTA building was designed by the studio AULÍK FIŠER ARCHITEKTI. His team has designed a number of other buildings for the BB Centre, for instance the buildings B and C, the BB Centre Residence and Office Park. The design of DELTA is the result of long-standing experience and feedback from previous projects. „DELTA comes with the significant architectural structuring of ‘four ribs and eight avant-corps’ forming a significant plasticity of the whole building. The light peripheral frame of hirizontal glazed areas and metalic cladding of solid areas is a solution that corresponds with high demands for interior administrative environment as well as the buildings’ energy efficiency,” Ing. architect Jan Aulík says about the concept of the building. So, it is not surprising that the DELTA building is designed with maximum consideration given to the environment, employees and visitors. It is certified with BREEAM, a global method for assessing buildings from the point of view of their sustainability, and received the Very Good level certificate. Delta is also proposed to be the greenest building of Prague’s BB Centre and fits perfectly within its overall concept. You won’t find any similar project of an entirely new city district that would offer modern administrative buildings, shops, restaurants and services as well as residential projects, a school plus nursery school, community and cultural centre, fitness and wellness, parks with water features and grassed areas for relaxation and entertainment all in one place. PR

dn 3/2015

25


26-28 PR V-Invest_Layout 1 27.2.15 17:37 Stránka 26

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

V Invest staví životní styl V Invest is building a lifestyle Společnost V Invest působí na českém stavebním a realitním trhu. již od roku 1991. V té době se orientovala především na inženýring. stavebních projektů..

V

průběhu let se záběr činností rozšířil a vedle komplexního projektového managementu se firma zabývá především vlastními developerskými aktivitami. Zhruba před rokem přišla společnost V Invest se změnou výrazu směrem ke klientům i k odborné veřejnosti. Na toto téma jsme hovořili s Ing. Jaroslavem Vondřičkou, partnerem a ředitelem společnosti V Invest CZ, a. s.

uliční čáře, ale vnitrobloky poskytují našim klientům poměrně značné soukromí. Nicméně největší zájem je spíše o základní velikosti pozemků, i když výjimky se najdou.

Co bylo důvodem těchto inovací? V podstatě to byl fakt, že jsme překonali obtížné období podobně jako asi všichni developeři. A došli jsme k závěru, že je to vhodná doba změnit tvář, ukázat, že jsme na trhu a přinášíme nové projekty, nové nápady. Obnášelo to rebranding, nové logo, novou podobu webových stránek, které jsou modernější, scrollovací, přímo propojené s jednotlivými projekty a také dobře čitelné v mobilních telefonech apod. Vedle aktuálních projektů tam zájemci najdou i přehled těch realizovaných v minulosti; mnohé z nich byly oceněny – máme na kontě jedno 1. místo z Best of Realty, dvě 2. místa a několik nominací… Změnilo se nějak zaměření společnosti? Rozšířili jsme „nabídku“: Vedle vlastních developerských projektů poskytujeme konzultační služby a projektový management jiným developerům nebo vlastníkům nemovitostí, kteří je chtějí zhodnotit. To samozřejmě také prezentujeme na našich webových stránkách. Na kterých projektech v současné době pracujete? Stále pokračujeme na stavbě Nové Valchy v Plzni. Dokončili jsme první etapu, která je zcela vyprodána. Realizujeme druhou a nedávno jsme spustili třetí z nich. Prodáváme rodinné a bytové domy, v určitých případech i pozemky. Lokalita sice odpovídá bydlení v rodinných domech, ale vzhledem k situaci na bytovém trhu v Plzni úspěch zaznamenaly i bytové domy – dva jsme postavili v první fázi a další tři jsou ve výstavbě. Od počátku byl projekt rozdělen do několika fází, ale v průběhu výstavby jsme jejich počet rozšířili na šest po zhruba 25 jednotkách, které bychom chtěli realizovat během jednoho roku. Projekt rodinných domů je značně flexibilní, co se týká velikosti parcely. Základem je 250 m2 pro řadový domek a 500 m2 pro samostatně stojící dům; plochu lze zvětšovat o 250 m2 a jejich násobek ve vazbě na poměrně striktně definované zastavovací podmínky. Domy jsou postaveny na

26

dn 3/2015

V Praze jste v roce 2013 dokončili bytový dům Pod Ladronkou. Máte zde nějaké nové projekty? Z domu Pod Ladronkou zbývá prodat jen poslední penthouse… Domnívám se, že jako celek to byl velmi zdařilý projekt, o čemž svědčí i to, že se dobře prodával. Letos nabylo právní moci stavební povolení na projekt WhiteGray Residence v Praze 4 mezi ulicemi Jeremenkovou a Nad Cihelnou. Na počátku března jsme zde začali stavět. Jde o velmi příjemné místo v oblasti s dobrou občanskou vybaveností, v bezprostřední blízkosti základní školy, s mnoha pracovními příležitostmi v oblasti Pankráce a sportovními a relaxačními zařízeními v Podolí a u řeky. Jeremenkova ulice je sice zdánlivě rušná, ale v těchto místech je rychlost omezena na 40 km/hod. Vznikne zde 14 bytových jednotek ve dvou samostatně stojících domech na společné podnoži, kde je suterén s parkovištěm, sklepy a další zázemí, a se společným schodišťovým prostorem. Autorem projektu je Ing. arch. Karel Mrázek z architektonického ateliéru KAMA s. r. o. Stavba je zajímavá tím, že jednotlivá podlaží jsou na sobě jakoby pootočená, čímž fasáda získává na plastičnosti. Prodej bytů bude zahájen v dubnu, s dokončením počítáme na podzim 2016, aby zde noví majitelé už mohli slavit Vánoce. Tento projekt je určen pro rodiny, ve všech bytech bude do-


26-28 PR V-Invest_Layout 1 27.2.15 17:37 Stránka 27

projekty / projects PROFIL / PROFILE

koli kontroverzní, tak myšlenka a některé konkrétní dopady byly velmi pozitivní. Minimálně v tom, že umožňovaly specifický přístup k některým lokalitám a dovolovaly zástavbu území, která jsou podle platných předpisů vlastně nezastavitelná. PSP by určitě byly ku prospěchu městu a bylo dobře se k nim vrátit a sporné pasáže upravit. Tvářit se, že Praha nepotřebuje rozvoj, jak někdy slyšíme od komunálních politiků, je podle mého názoru krátkozraké. Praha by se měla přizpůsobit tomu, že každý rok sem přibude kolem 10 000 až 15 000 lidí, a měla by to řešit. To je podle mého názoru podstatné. Z dlouhodobého hlediska doplatí Pražané na to, že se neřeší dopravní infrastruktura, plochy pro rekreaci a sport, kde bude bydlení a jaké, služby… Pokud se budeme tvářit, že tohle nepotřebujeme a že potřebujeme jen parky a zeleň, tak něco není v pořádku. AK

V Invest has been operating in the Czech. building and real estate markets since. 1991. At that time they mainly focused. on engineering or building projects.. Nová Valcha, Plzeň

statek úložných prostorů, každý byt má lodžii nebo terasu, ty přízemní mají malé zahrádky. Dispozice jsou od 1+kk do 4+kk s převahou bytů „rodinných“ rozměrů. Kanceláře máte v zajímavých prostorách barokního jinonického zámečku. Kdy se areál dočká slibované rekonstrukce? Podařilo se nám uzavřít head of terms se dvěma významnými provozovateli zamýšleného projektu hotelu a bazénů – s CPI Hotels a se skupinou Infinit, která se zaměřuje na wellness, bazény a sauny, v Praze např. v hotelu Step nebo v Chateau St. Havel nebo v Brně Resort Maximus. Chtěli bychom zde mít kombinaci hotelového zařízení a jakéhosi „vodního světa“. Letos bychom chtěli přepracovat projekt podle požadavků těchto partnerů, bude třeba požádat o změnu stavebního povolení, vzhledem k tomu, že se změní některé parametry, musíme začít jednat s bankami o možnostech financování apod. Výstavbu bychom chtěli spustit v příštím roce s tím, že hotel Jinonice Court a saunový svět i veřejné bazény – vnitřní, doplněný o různé vířivky a protiproudy, a venkovní s různými atrakcemi – by byly uvedeny do provozu v druhé polovině roku 2017. Myslíme si, že sportovní zařízení tohoto typu – a koneckonců i hotel – v této lokalitě chybí a určitě o ně bude velký zájem. Jaké máte další plány? V loňském roce se nám podařilo získat do portfolia tři nové nemovitosti, které chceme dále rozvíjet. Zatím o nich ale nechci podrobněji hovořit. Ve výhledu máme i další akvizice; nebudeme se omezovat na stavby na zelené louce, ale i na rekonstrukce a dostavby starších činžovních domů v Praze. Zatím se chceme soustřeďovat na hlavní město, protože 90 % nových rezidenčních projektů je právě zde.

JAROSLAV VONDŘIČK A

Nedá mi, abych se nezeptala: Jak – jako developer a investor – nahlížíte na pozastavené Pražské stavební předpisy? Ať už byla snaha bývalého primátora Hudečka o Metropolitní plán a s tím spojené změny stavebních předpisů v Praze jak-

T

heir range of activities has expanded over the years and apart from comprehensive project management, the company mainly attends to its own development activities. About a year ago, V Invest came up with a change of approach towards clients as well as the professional public. We spoke about this topic with Ing. Jaroslav Vondřička, partner and director of V Invest CZ, a. s.

What was the reason for these innovations? Basically the fact that we had overcome a difficult period, probably as had all developers, and we came to the conclusion that it is the right time for a change of face, to demonstrate that we are in the market and are coming through with new projects, new ideas. This involved rebranding, a completely new logo, a new website image that is more modern and up to date, scrolling, directly connected with individual projects and also well legible in mobile phones and others. Apart from the current projects, clients can also find there a list of those realised in the past; many of them were awarded – we hold 1st place from Best of Reality, two 2nd places and several nominations... Has the company’s specialisation changed in any way? We have expanded our ‘offers’: Apart from our own development projects we also provide consultancy services and project management to other developers or real estate owners who want to increase their worth. We also present this on our website. What projects are you currently working on? We maintain our working on the construction of Nová Valcha in Plzeň. We completed the first stage, which is completely sold out. We are realising the second one and have recently commenced the third. We sell family houses and housing blocks and in some cases also land plots. The locations fits with housing in family houses but housing blocks have also

dn 3/2015

27


26-28 PR V-Invest_Layout 1 27.2.15 17:37 Stránka 28

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

experienced success due to the residential situation in Plzeň – we built two of them in the first phase and another three are under construction. The project has been divided from the very beginning into several phases but we have increased their number during construction to six with about 25 units each, which we would like to realise during one year. The project of family houses is quite flexible in relation to the sizes of the plots. The basics are 250 sq m for a terraced house and 500 sq m for a detached house; the area can be enlarged by 250 sq m and their multiples in relation to relatively strictly defined development conditions. The buildings are constructed within a street line but inner blocks provide clients with considerable privacy. However, most interest is shown in the basic size of the plots but there are some exceptions. In 2013, you completed the housing block Pod Ladronkou in Prague. Do you have any new projects there? The last penthouse remains to be sold from the building Pod Ladronkou. I believe that it was a very successful project as a whole, which is also evident by the fact that it sold well. The building permit for the WhiteGray Residence project in Prague 4 between Jeremenkova and Nad Cihelnou Streets came into force this year. We commenced building there at the beginning of March. It is a very pleasant place within an area with good civic amenities, within the immediate vicinity of a primary school, with many job opportunities in the Pankrác area and sports and relaxation facilities in Podolí and by the river. Jeremenkova Street is certainly busy but speed is restricted in this area to 40 km/hour. There will be 14 residential units in two detached buildings built on the same basis whereby there is a basement with car park, storage facilities and other background facilities and a common staircase area. The author of the project is Ing. architect Karel Mrázek from the architectural studio KAMA s. r. o. The building is interesting for its individual storeys being as if slightly turned on one another, which bestows the facade with plasticity. Sale of the apartments will be commenced in April with completion scheduled for autumn 2016 so that the new owners can celebrate their Christmas there. This project is intended for families. All apartments will offer a sufficient amount of storage and each of them comes with an enclosed balcony or terrace and those on the ground floor with small gardens. The layouts range from bedsit + kitchenette to three bedroom apartment + kitchenette with ‘family sizes’ being dominant. Your offices are located in the interesting premises of a baroque chateau in Jinonice. When will the complex live to see its promised reconstruction? We have managed to conclude terms with two significant operators of the intended project of a hotel and swimming pools – with CPI Hotels and the Infinit Group, which focuses on wellness, swimming pools and saunas, in Prague in the Step Hotel and Chateau St. Havel and at the Resort Maximus in Brno. We would like the combination of a hotel establishment and a type of ‘water world’ there. This year, we would like to redesign the projects in accordance with these partners’ requirements. We will have to apply for a change of building permit because some parameters will change and we must start negotiating financing options with banks and others. We would like to

28

dn 3/2015

commence construction next year with the fact that the Jinonice Court Hotel and the sauna world as well as the public swimming pools – indoor pool, complemented with various whirlpools and counter currents, and an outdoor pool with various attractions – would be put into operation in the second half of 2017. We think that a sports establishment of such style – and ultimately also the hotel – are missing within in this location and there will be a lot of interest in them.

What are your other plans? Last year, we managed to acquire three new properties for our portfolio that we want to develop further. But I don’t want to talk about them in detail just yet. There are also other acquisitions on scene; we won’t just restrict ourselves to constructions on green land but also on reconstructions and completions of older apartment blocks in Prague. For now, we want to focus on the capital as 90% of new residential projects are there. I can’t not ask: What is your opinion – being a developer and an investor – regarding the suspended Prague building regulations? No matter how controversial was former Mayor Hudeček’s efforts with the Metropolitan plan and with it associated changes of building regulations in Prague, the idea and certain particular impacts were very positive. At least in the fact that they allowed for a specific approach to some locations and permitted development areas that are not to be developed in accordance with current valid regulations. The PSP’s would certainly be beneficial for the city and it was good to go back to them and to modify the disputed passages or extracts. I think it is fairly short sighted to look as if Prague didn’t need any development as we sometimes hear this from communal politicians. Prague should adapt to the fact that the number of people there increases every year by about 10,000 to 15,000 and should deal with this. That is fundamental in my opinion. The citizens and residents of Prague will, from a long term point of view, suffer the consequences of the fact that those representing Prague have not dealt with the issue of transport infrastructure, areas for recreation and sport, where to put housing and of what type, services... If we look as though we don’t need it and that we only need parks and greenery, then something is wrong. AK

WhiteGray Residence v Praze 4, vizualizace WhiteGray Residence in Prague 4, visualisation


výjimečný

aRchitektonický pRojekt

kolaudace 2016

WhiteGray rezidence WhiteGray rezidence je výjimečným architektonickým projektem dvou moderně řešených viladomů v žádané rezidenční lokalitě v Praze 4 - Podolí.

Vysoké standardy bytů a domu ¤ dřevěné třívrstvé podlahy

¤ elektrická topná rohož v podlahách koupelen

¤ dýhované interiérové dveře s nadstandardní výškou

¤ Podlahové vytápění v 1nP a 4nP

¤ eurookna

¤ vytápění v kombinaci konvektorů a deskových radiátorů ve 2. a 3. nP

¤ Bezpečnostní okna v 1nP

¤ Příprava pro venkovní žaluzie na všech oknech

¤ videovrátný

¤ nadstandardní záruční doba

¤ Bezpečnostní vstupní dveře s nadstandardní výškou ¤ Sanita laufen, armatury hansGrohe ¤ velkoplošné obklady a dlažby

2

DoMy

4

PoDlaží

developer: v inveSt, Na Vidouli 1/1, 150 00 Praha 5 kontakt: Ing. Michal Dvořák, tel.: 607 035 190, info@wg-rezidence.cz

www.wg-rezidence.cz

14

Bytů


30-31 PR Karimpol_Green line_Layout 1 2.3.15 9:16 Stránka 30

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

The Green Line Kačerov Již zanedlouho bude dokončena a zkolaudována. administrativní budova The Green Line Kačerov. u stanice metra Kačerov. O projektu jsme hovořili. se zástupci investora a architektem projektu..

S

kupina Karimpol byla založena v roce 1991. Prostřednictvím svých společností v Rakousku, Lucembursku, Nizozemsku, České republice, Polsku, Slovensku a Bulharsku se zabývá developerskými projekty v Evropě. Akcie společnosti jsou v soukromém vlastnictví a Karimpol nevyužívá žádné externí kapitálové zdroje. Tato nezávislost společně s dlouhodobým vztahem se stavebními společnostmi a bankami umožňuje skupině Karimpol jednat rychle a efektivně. Po dokončení více než 20 projektů v Praze a řady dalších ve střední Evropě jde o první kancelářský projekt realizovaný v Praze 4. „Projekt v nejbližší době zkolaudujeme a uvedeme na trh,“ říká Mag. Andreas Prokes ze společnosti Karimpol.

říká Ing. Milan Jendrusak z developerské společnosti. Certifikace však klade i další nároky, např. na kvalitu vnitřního prostředí, nízkou energetickou náročnost budovy apod. Splnění těchto parametrů vyžaduje i další úpravy budovy, jako je vybudování zázemí pro cyklisty, dále šetrné zacházení s vodou a elektrickou energií, které je dosaženo zejména instalací nejmodernějších TZB technologií. Dalším pozitivním přínosem je požadavek na uplatnění zeleně nebo použití lokálních materiálů, tedy těch, které se nedovážejí z velkých vzdáleností, a tudíž jejich doprava nezatěžuje životní prostředí. Samozřejmě je nutné zkvalitnit i vnitřní prostředí použitím ekologických materiálů v interiéru.

BUDOVA A KONCEPT

Kanceláře budou pro nájemce připraveny „na míru“, takže se provedou podle jejich standardů a požadavků. „Snažíme se především o to, aby prostory byly vybaveny efektivně a příjemně. V přízemí objektu plánujeme restauraci a obchod. V prostorách garáží bude vyhrazeno 12 parkovacích míst pro auta s elektrickým pohonem a jejich dobíjení. Také bude vybudováno zázemí pro zaměstnance (odstavná místa pro kola a sprchy), kteří budou využívat možnosti jezdit do práce na kolech,“ dodává Ing. Milan Jendrusak.

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

V budově jsou k dispozici čtyři podzemní podlaží a sedm nadzemních (včetně přízemí), ve dvou posledních patrech jsou navrženy zelené terasy s výhledem na Prahu. Z velkoryse koncipované centrální recepce je přístup do jednotlivých pater přes čtyři hlavní jádra, každé se dvěma výtahy. Na severní straně budovy může být připravena samostatná recepce. Pro pohodlí návštěvníků budovy je připraven samostatný návštěvnický výtah z garáží přímo do recepce. Nájemci jednotek pak budou mít k dispozici výtahy přímo do kanceláří. Jednotlivá patra projektu jsou navržena velmi efektivně a poskytují možnost vytvořit jednotky již od 250 m2, stejně tak jako velké plochy otevřených kanceláří přes celé patro. Je možná i kombinace obou prostorových konceptů. Vzhledem k provedení budovy je ve všech prostorách dostatek denního světla. V přízemí budovy jsou plánovány konferenční prostory, odpočinkové zóny, kavárna a restaurace. Budova nabídne celou řadu pokročilých technologií v přístupu, správě i provozu. Samozřejmostí standardu A+ The Green Line Kačerov jsou plně klimatizované prostory, zabudované fancoily a zdvojené podlahy. CERTIFIKÁT LEED GOLD

Důležitým aspektem je, že budova The Green Line Kačerov již získala pre-certifikaci LEED Gold, pro niž se developer rozhodl především z důvodu zvýšení kvality a atraktivity projektu. „V dnešní době je rovněž třeba brát v úvahu šetrné zacházení s energetickými zdroji a jako investoři The Green Line Kačerov chceme přispět k tomuto současnému trendu. Budova má vynikající polohu z hlediska automobilové i městské hromadné dopravy, tudíž získala body rovněž díky své poloze ve městě,“

30

dn 3/2015

PR

The administrative building, The Green Line Kačerov by the. Kačerov underground station, will soon be completed and. undergo its final building approval. We were talking about. the project with the investor’s representatives and the. architect of the project..

T

he Karimpol Group was founded in 1991. Through their companies in Austria, Luxembourg, the Netherlands, the Czech Republic, Poland, Slovakia and Bulgaria, they are engaged in development within Europe. The company’s shares are privately owned and Karimpol does not use any external capital resources. This independence and their long-term relationship with building companies and banks allow Karimpol Group to act speedily and effectively. After completing more than 20 projects in Prague and a number of others in Central Europe, this is the first administrative project realised in Prague 4. “The project will soon undergo its final building ap-


30-31 PR Karimpol_Green line_Layout 1 2.3.15 9:16 Stránka 31

projekty / projects PROFIL / PROFILE

THE GREEN LINE KAČEROV

Investor: Centrum Kačerov s.r.o. – člen skupiny Karimpol Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Košťál, akad. arch. Jana Chmelová, arch. Jiří Slaba Projekt: STUDIO AM s. r. o., www.studioam.cz Hlavní inženýr: Ing. Petr Obermann, Ing. Jaroslav Valenta Technický dozor investora: norman rourke pryme s.r.o. Generální dodavatel: Porr a. s. www.greenlinekacerov.cz THE GREEN LINE KAČEROV

Investor: Centrum Kačerov s.r.o. – member of the Karimpol Group Authors of the architectural design: Ing. arch. Jiří Košťál, akad. arch. Jana Chmelová, arch. Jiří Slaba Project: STUDIO AM s. r. o., www.studioam.cz Senior engineer: Ing. Petr Obermann, Ing. Jaroslav Valenta Investor’s technical supervisor: norman rourke pryme General contractor: Porr a. s. www.greenlinekacerov.cz

LEED GOLD CERTIFICATE

proval and will be put onto the market,” Andreas Prokes from Karimpol says. BUILDING AND CONCEPT

The building comprises four underground and seven above ground floors (including the ground floor), with green terraces and views of Prague designated for the last two storeys. The generously designed central reception offers access to the individual floors through four main cores, each with two lifts. A separate reception can be prepared on the northern side of the building. A separate visitor’s lift that leads from the garages straight to reception provides and assists visitor’s comfort. There will be lifts leading directly to offices available for tenants of the administrative units. Each storey is designed very effectively and allows to form the units from 250 sq m as well as large open offices throughout the floor. There is also the possibility of a combination of both concepts. Due to the design of the building, all premises offer a significant amount of daylight. On the ground floor there will be conference premises, relaxation zones, a cafe and restaurant. The building will offer a whole range of advanced high technologies in access, administration and operation. Fully air-conditioned premises, built-in fan coils and double flooring comes as a matter of course with the A+ standard of The Green Line Kačerov.

An important aspect is that The Green Line Kačerov has already acquired LEED Gold pre-certification that the developer decided on in order to increase the project’s quality and attractiveness. “What is also necessary to take into consideration today is economically dealing with energy resources and as investors of The Green Line Kačerov we want to contribute to this trend. The building has an excellent location from the point of view of cars and public transportation so it also has excellent points for its location in the city,” Ing. Milan Jendrusak from the development company says. Nevertheless, the certification places more demands, for instance on the quality of the interior environment, the energy efficiency of the building and others. Meeting these parameters also requires other modifications such as facilities for cyclists, the economic handling of water and electricity, which is fulfilled with the installation of state-of-the-art TZB technologies. Another positive contribution is the requirement for the use of greenery or utilisation of local materials that is those that are not transported over a long distance, which means that transport doesn’t burden the environment. It is naturally also important to improve the quality of the internal environment by the use of ecological materials within the interior. LAYOUT SOLUTION

The offices will be made to suit their tenants, so they will be constructed in accordance with their standard and requirements. “We mainly require the premises to be effectively and pleasantly equipped. On the ground floor, there is proposed to be a restaurant and shop. Within the garage area there will be 12 parking places assigned to cars with electric power and for their charging. There will also be facilities for those employees (bicycle stands and showers) who will use the opportunity of cycling to work,” Ing. Milan Jendrusak adds. PR

dn 3/2015

31


32-34 PR AGC Glass_Layout 1 2.3.15 8:42 Stránka 32

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Budova s téměř nulovou spotřebou energie Building with almost zero energy consumption V září loňského roku společnost AGC Glass Europe, světový výrobce plochého skla,. slavnostně otevřela nové sídlo v Louvain-la-Neuve nedaleko Bruselu..

B

udova s téměř nulovými náklady na energie se stala ikonickým projektem společnosti a prezentuje, že sklo je tím pravým materiálem pro budovu s velmi nízkou spotřebou energie a zároveň vpouští do interiéru maximum světla. PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU

Záměrem bylo postavit nadčasovou a inovativní budovu přispívající k udržitelnému rozvoji. Vítězný projekt evropské soutěže předložili Philippe SAMYN and PARTNERS sprl/bvba, architects & engineers – BEAI sa a generální dodavatel VAN ROEY. Je přirozené, že architekti v tomto projektu uplatnili především sklo, protože to jako jediné mohlo splnit požadavek na přísun maximálního množství přirozeného světla do interiéru a současně na ochranu před nadměrným zahříváním a oslněním. Výsledkem je větší pohodlí pro uživatele budovy spolu se sníženou spotřebou energie. OMEZENÍ MECHANICKÉHO CHLAZENÍ V LÉTĚ

Kvůli teplu produkovanému lidmi, IT zařízeními a osvětlením je třeba budovu chladit a větrat po celý rok. Pro omezení rozsahu mechanického chlazení (v tradičních budovách je obzvlášť energeticky náročné) se v budově používá kombinace řešení, která omezují vstup tepla. K regulaci slunečního záření přispívají vnější skleněné žaluzie z extra čirého skla s potiskem, skla s protisluneční ochranou a žaluzie z upraveného bambusu. Nároky na chlazení snižuje i orientace budovy, takže místnosti, které se zahřívají při provozu budovy (např. s počítačovými servery), jsou v místech s omezeným dopadem slunečních paprsků. Zároveň se umělé osvětlení zapíná a vypíná pomocí detektorů, takže svítí, pouze je-li někdo v místnosti. OMEZENÍ VYTÁPĚNÍ V ZIMĚ

Potřebu vytápění se podařilo výrazně snížit díky dobré izolaci neprůhledných povrchů (zdí, střech a podlah) a použití vysoce výkonných izolačních skel (Thermobel TopN+ on Clearvision a Thermobel EnergyN on Clearvision). V budově se omezilo mechanické větrání v technických prostorách budovy a v ostatních prostorách se zavedla řízená ventilace. Fasáda s dvojitým pláštěm za studeného počasí udržuje v noci, kdy jsou žaluzie zavřené, teplo uvnitř budovy. Zvolením odlišného složení zasklení vnější a vnitřní fasády je dosaženo maximální rovnováhy mezi tepelně izolačními vlastnostmi, regulací slunečního záření a prostupem světla. UNIKÁTNÍ SKLENĚNÉ ŽALUZIE

Součástí dvojitého pláště vnější fasády jsou venkovní žaluzie z extra čirého skla s bílým potiskem Artlite. Speciálně pro

32

dn 3/2015

tento projekt je navrhl architekt a konstruktér Philipp Samyn, který je vyvíjel ve spolupráci s Centrem pro výzkum a vývoj AGC. Automaticky se nastavují kolmo ke slunečním paprskům, aby nevpouštěly dovnitř přímé sluneční světlo, ale zároveň umožnily vstup maximálnímu množství přirozeného světla. Mají souběžné bílé pruhy nanesené sítotiskem, které se střídají na vnitřní a vnější straně skla, takže lidem uvnitř poskytují široký výhled do okolní krajiny, ale zároveň je chrání před oslněním. Není-li fasáda osluněná, zůstávají žaluzie v kolmé poloze. Na jižní fasádě jsou žaluzie horizontální a umožňují odklonit nápor slunce, které je během dne vysoko. Naproti tomu žaluzie na západní a východní fasádě (ráno a odpoledne je slunce relativně nízko) dokážou mnohem lépe využít vertikální orientaci. Toto revoluční řešení je daleko účinnější než konkurenční materiály, např. dřevo nebo hliník, jelikož vpouští do interiéru přirozené světlo. PRODUKCE ZELENÉ ENERGIE

Střecha budovy je osazena téměř 900 fotovoltaickými panely pokrytými extra čirým sklem Solatex s potiskem, které produkují zhruba 200 000 kWh za rok, což pokrývá energetickou spotřebu budovy. Toto řešení představuje úsporu 90 t emisí CO2

Dvojsklo vnitřní fasády (Thermobel EnergyN on Clearvision) bylo zvoleno pro vynikající tepelný výkon, zejména zlepšenou regulaci slunečního záření (v létě zabraňuje přehřívání).


32-34 PR AGC Glass_Layout 1 2.3.15 8:42 Stránka 33

projekty / projects PROFIL / PROFILE

ročně (to se rovná 90 zpátečním letům mezi Paříží a New Yorkem). Venkovní vzduch vháněný do budovy zemním registrem přes tepelný výměník (vzduch/vzduch) napomáhá ohřevu budovy v zimě a jejímu ochlazení v létě, jelikož půda má vždy stálejší teplotu než venkovní vzduch. Systém je doplněn 42 geotermálními sondami v hloubce 75 m pod zemí, v nichž cirkuluje tekutina, která slouží v létě jako chladicí médium pro aktivní stropní desky, v zimě protéká konvertory a zajišťuje vytápění.

v restauracích bylo použito dubové dřevo. Výběr materiálů s dlouhou životností a snadnou údržbou (např. upravený bambus pro venkovní dřevěné prvky) snižuje náklady na údržbu. Budova již ve fázi návrhu získala prestižní mezinárodní certifikát BREEAM. AGC GLASS BUILDING – © PROJECT: PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS SPRL, ARCHITECTS AND ENGINEERS – BEAI SA / © PHOTO: MARIE-FRANÇOISE PLISSART, JEAN-MICHEL BYL

AGC Glass Europe, a global producer of flat glass,. opened their new headquarters in Louvain-la-Neuve. near Brussels last September..

T

he building with almost zero energy costs became the company’s iconic project and presents the fact that glass is indeed the right material for a building with very low energy consumption and at the same time lets a maximum amount of light into the interior. PROJECT PLANNING

The plan was to build a timeless and innovative building that would contribute to sustainable development. The winning project of the European competition was submitted by Philippe SAMYN and PARTNERS sprl/bvba, architects & engineers – BEAI sa and general contractor VAN ROEY. It is natural that the architects primarily used glass in this project as it is the only product that could meet the necessary requirement for the supply of a maximum amount of natural light for the interior and also protection from excessive V KOSTCE

Double glazing of the internal facade (Thermobel EnergyN on Clearvision) was chosen for its excellent heat performance, especially for the improved regulation of sun radiation (preventing overheating in summer).

VÝBĚR MATERIÁLŮ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA PŘÍRODY

Při navrhování budovy odpovídající kritériím BREEAM je také třeba brát v úvahu celý životní cyklus budovy i materiálů použitých při stavbě. K omezení ekologické stopy AGC Glass Building dostaly – kvůli snížení emisí CO2 v důsledku přepravy materiálů – přednost materiály z místních zdrojů, např. sklo vyráběné v závodech skupiny. Budova využívá dešťovou vodu k zásobování hygienických zařízení a vodních zdrojů určených k čištění a údržbě budovy i k zalévání zelených ploch. Tzv. šedá voda se zadržuje, filtruje a poté se znovu vrací do oběhu užitkové vody. Umístění parkovací plochy pod budovou, nikoli vedle ní, umožňuje vsakování vody do půdy nejméně z 80 %. Komunikační plochy v zónách pro chodce a na vedlejších silnicích tvoří propustné povrchy, takže voda se vsakuje do země a neodtéká do venkovní kanalizace. Součástí projektu jsou i včelí úly, aby mohlo docházet k opylování rostlin. Důraz byl kladen i na použití přírodních materiálů šetrných k životnímu prostředí, které nevystavují uživatele budovy zdravotním rizikům. Na dveře, podlahu galerie a nábytek

m 500 uživatelů m 30 000 m2 plochy m Více než 11 000 m2 hrubé podlažní plochy ve dvou podlažích, které tvoří centrální galerie (pro pořádání konferencí, výstav, atd.), kolem níž jsou uspořádány kanceláře, zasedací místnosti a restaurace s kapacitou 230 míst m 100 % uživatelů má ze svého pracoviště výhled ven m Více než 13 000 m2 skla z produkce AGC m 95 % skel má certifikát Cradle-to-CradleTM Silver m Téměř 900 fotovoltaických článků na střeše m Přibližně 300 parkovacích míst pro automobily a 85 pro jednostopá vozidla m Certifikace BREEAM Excellent udělená v kategorii fáze návrhu IN A NUTSHELL

m 500 users m 30,000 sq m area m More than 11,000 sq m of gross floor area on two storeys creating a central gallery (for conferences, exhibitions, etc.) surrounded by offices, meeting rooms and restaurant with a capacity for 230 covers m 100% of staff have external views from their workplace m More than 13,000 sq m of glass from AGC’s production line m 95% of glass holds the Cradle-to-CradleTM Silver certificate m Almost 900 photovoltaic cells on the roof m Approximately 300 parking places for cars and 85 for cycles m BREEAM Excellent certification awarded in the design phase category

dn 3/2015

33


32-34 PR AGC Glass_Layout 1 2.3.15 8:42 Stránka 34

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

heating and glare. This resulted in significantly more comfort for users of the building together with reduced energy consumption. RESTRICTING MECHANICAL COOLING IN SUMMER

The building needs to be cooled and vented all year round due to heat produced by occupants, IT equipment and lighting. In order to restrict the extent of mechanical cooling (being particularly demanding in traditional buildings), the building uses a combination of solutions that reduce heat entry. The sun’s radiation is regulated with external glass louvres from extra clear glass with print, solar control glass and venetian blinds made of heat-treated bamboo. The orientation of the building also reduces demands for cooling, so the rooms that are heated during operation (for instance with computer servers) are located in places with restricted influx of the sun’s rays. Artificial lighting is switched on and off via detectors, which means that it is only active if someone is in a room. RESTRICTING HEATING IN WINTER

The need for heating was significantly reduced due to effective insulation of transparent surfaces (walls, roofs and floors) and utilisation of high-performance insulating glass (Thermobel TopN+ on Clearvision and Thermobel EnergyN on Clearvision). Mechanical venting was restricted in the technical premises of the building and controlled ventilation was fitted in other premises. The facade with double shell keeps, in cold weather, the heat inside the building at night when the louvres are closed. The choice for the varying structure of glazing of the outer and inner facades allows one to achieve a maximal balance between heat insulating properties, the regulation of sun radiation and light penetration. UNIQUE GLASS LOUVRES

The double shell of the external facade includes outside louvres from extra clear glass with a white Artlite pattern. They were specially designed for this project by architect and designer Philip Samyn, who developed them in co-operation with the AGC Research and Development Centre. They adjust automatically to the sun’s rays in order not to let in direct sunlight yet to allow for a maximum amount of natural daylight. They come with parallel white stripes applied with silk-screen printing, alternating on the inner and outer side of the glass, so they allow people inside a broad view of the surrounding nature and also protect them from glare. If the facade is not sunlit, the louvres remain in the vertical position. Those on the southern facade are in the horizontal position and allow for deflecting the onslaught of the sun that is at its high point during the day. The louvres on the western and eastern facades can, on the other hand, utilise vertical orientation much better (the sun is relatively low in the morning and afternoon). This revolutionary solution is much more effective than competitive materials, for instance wood or aluminium, as it lets natural daylight into the interior. PRODUCTION OF GREEN ENERGY

The roof of the building was fitted with almost 900 photovoltaic panels covered with extra clear patterned Solatex glass that produces approximately 200,000 kWh a year, which covers the building’s energy consumption. This solution represents savings of 90 t of CO2 emissions a year (this equates to 90 return flights

34

dn 3/2015

between Paris and New York). Air driven to the building from the outside through a ground register via a heat exchanger (air/air) helps to heat water in the winter and cool it in summer as soil always retains a more stable temperature than the air outside. The system is complemented with 42 geothermal probes placed 75 m under the ground. Inside the probes is a liquid that serves as a cooling medium for active ceiling panels in the summer and in winter runs through convectors and secures heating. CHOICE OF MATERIALS, DEALING WITH WASTE, SUSTAINABILITY

When designing a building that corresponds with the BREEAM criteria, it is necessary to also take into consideration the whole life cycle of the building and materials used during construction. In order to restrict the ecological footprint of the AGC Glass Building – to reduce CO2 emissions in consequence of material transportation – preference was given to materials from local sources, for instance glass produced by the group’s plant. The building uses rain water for hygiene facilities and water resources determined for the cleaning and maintenance of the building as well as watering. So called greywater is contained, filtered and then returned to the service water circulation. Placing the parking area under the building and not next to it allows for at least 80% of water to soak into the soil. Communication areas within pedestrian zones and on side roads creates permeable surfaces, which means that water soaks into the ground and does not run into external canalisation. The project also includes beehives for pollinating surrounding plants. An emphasis was also put on the utilisation of environmentally friendly natural materials that do not expose users of the building to health risks. Oak was used for doors, the gallery floor and for furniture in restaurants. The choice of materials with a long life cycle and easy maintenance (for instance treated bamboo for exterior wooden features) reduces maintenance costs. The building has already received the prestigious international BREEAM certificate in its design phase. AGC GLASS BUILDING – © PROJECT: PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS SPRL, ARCHITECTS AND ENGINEERS – BEAI SA / © PHOTO: MARIE-FRANÇOISE PLISSART, JEAN-MICHEL BYL

Díky velkým proskleným plochám a světelnému komfortu je pracovní prostředí pro uživatele příjemnější, snižuje stres zaměstnanců a výrazně zvyšuje produktivitu práce. The work environment is, due to the large glazed areas and light, much more pleasant, reduces employees’ stress levels and no doubt considerably increases productivity.36-37 PR Crestyl_Kladno_Layout 1 2.3.15 8:42 Stránka 36

projekty / projects / RETAIL

MALOOBCHOD

Crestyl svým projektem oživí centrum Kladna Crestyl will revive the centre of Kladno with their project Na ploše 26 000 m2 se 20. března otevře nový a pro Kladno. velmi významný komerční projekt skupiny Crestyl s názvem. Central Kladno..

M

ěstu s přibližně 72 000 obyvateli cosi obdobného dosud chybělo. S tím souhlasí i Radim Sayed, obchodní ředitel Crestylu. V rozhovoru pro Development News hovořil o problematické přípravě stavby na bývalém pozemku dolu i o výjimečné spolupráci se společností LEGO®. Předpokládám asi správně, že projekt Central Kladno musel být po každé stránce náročný… Máte pravdu, ale není to nic neobvyklého, protože pokud chcete stavět v centru kteréhokoli většího města, respektive poblíž jeho pěší zóny, už jenom velmi těžko narazíte na potenciální stavební plochu jako jeden celek. Co se týká našeho projektu v Kladně, bylo to složitější i z důvodu bývalé funkce území, navíc územní plán nepokrýval celou část tohoto pozemku, a proto neumožňoval okamžitou stavbu. Bylo potřeba ho změnit, což samo o sobě trvalo déle než čtyři roky. Ale když se teď podíváte na centrum Kladna jako celek, tak naše úsilí stálo za to. Rozhodně by to mělo stát za to, protože Central Kladno významně ovlivňuje centrum jako takové. Naším zájmem je centrum Kladna oživit. Nevěřili jsme totiž dogmatu, že všichni obyvatelé Kladna pracují v Praze, takže tam i nakupují, a navíc mají „po cestě“ několik retail boxů, kde se mohou zastavit. … a centrum Kladna je pak vylidněné. Přesně! Tento trend se snažíme naším projektem odvrátit. Díky našemu novému obchodnímu centru, které je v dosahu kladenské pěší zóny, se do centra Kladna vrátí mladí lidé, starší i rodiny s dětmi. Jedni za zábavou, jiní nakoupit nebo jen relaxovat.

36

dn 3/2015

Co v tomto ohledu Central Kladno nabídne? Je to samozřejmě plnohodnotné nákupní centrum třetí generace, vybavením s přehledem konkurující obdobným budovám např. v Praze. Vedle standardních prodejen oblečení a obuvi jsou zde připraveny obchody se sportovním zbožím, drogerie nebo zdravotnické potřeby. Nechybí samozřejmě dětský koutek, bezbariérové WC ani přebalovací pult. Lidé si sem zajdou do 5D kina i na kávu. Mimochodem, náš food court bude opravdu pestrý a plošně také docela rozsáhlý. To zní, jako by byl už všechen prostor pronajatý… Téměř ano. Podepsané jsou smlouvy na 95 % prostor, z toho v den zahájení bude pro návštěvníky připraveno 85 % ze všech nabízených jednotek pro obchody a služby. Musím říct, že jsou to opravdu skvělá čísla. Jsme s nimi více než spokojení, to ano. Neobáváte se ale názorů lidí, kteří budou tvrdit, že kvůli obchodnímu centru ve středu města skončí malé obchody v jeho okolí? Jistě se s takovým tvrzením setkáváte… Máte pravdu, setkávám, ale tyto obavy nesdílím. Možná se opravdu některé z krámků zavřou, nicméně si nemyslím, že by tyto prostory zůstaly dlouho prázdné. Nastoupí tam jiní prodejci nebo poskytovatelé služeb, kteří budou kvalitativně velmi zdatní a budou vhodně doplňovat chybějící skladbu obchodů a služeb v celém centru. A přiznejme si – jsme jenom lidi. Pokud nebudu muset navštívit velký komplex a pohodlně si vystačím s normální prodejnou se vstupem z ulice, udělám to. Vznikne tak zdravá konkurence, což

RADIM SAYED

je v konečném důsledku dobře především pro spotřebitele – obyvatele Kladna. Pojďme dál – na webových stránkách obchodního centra jsem si všiml přímé lávky do prvního patra. To je, myslím, docela zajímavý tah… Tato lávka je skvělý nápad a zároveň neocenitelná služba pro naše návštěvníky. A to nejen po stránce komfortu, ale i vzhledem k jejich bezpečí. Pokud jdete pěšky a půjdete k nám z centra města, nemusíte přes relativně rušnou ulici Petra Bezruče, což by také znamenalo sejít schody, počkat na zelenou na semaforu a pak přecházet. Po lávce jdete přímo, pohodlně a bezpečně. Zdá se mi to rozumné i logické. Největší atrakcí Centralu Kladno nejspíš bude stálá výstava Galerie kostek LEGO®. Ta by mohla do Kladna přilákat i obyvatele Prahy… A nejenom je! Nezapomínejme, že spádová oblast Kladna činí asi 160 000 obyvatel a společnost LEGO® je jedním z nevýznamnějších zaměstnavatelů regionu a zároveň největší společností v Kladně. Na modelech skvostů světové architektury pracují na základě naší objednávky už osm měsíců! Šikmá věž v Pise, londýnský Tower Bridge anebo Velká čínská zeď jsou opravdu ohromující! Když jsem tyto připravené modely viděl, nenacházel jsem slova. Největším z nich ale bude pražské hlavní nádraží. Tento model je věrnou kopií zrekonstruované budovy, a když se podíváte třeba do prodejny knih, tak tam ty knížky opravdu uvidíte! Budou tam jezdit vlaky, metro a pohybovat se budou i eskalátory. Je to skutečně obrovská atrakce. Touto expozicí, která bude mimochodem zpřístupněna bez jakéhokoliv vstupného, vzdáváme hold LEGU® a samotnému městu Kladno. JÁN CHOVANEC / FOTO: CRESTYL, CENTRAL KLADNO


36-37 PR Crestyl_Kladno_Layout 1 2.3.15 8:42 Stránka 37

projekty / projects MALOOBCHOD / RETAIL

to cease operation? You can certainly hear such allegations... You are right, I do, but I do not share this concern. Some of the small shops might close but I don’t think that those premises will stay empty for long. They will be replaced with other vendors or services that will be very competent with quality and will suitably complete the absent structure of shops and services within the whole centre. And let’s admit it - we are just people. If I don’t need to visit a large complex and can do with a normal store with a street entrance, I’ll use it. This will create healthy competition, which is after all mainly good for consumers, those being the residents of Kladno.

A new and for Kladno the very. significant commercial project. Central Kladno by Crestyl will. be opened in an area of. 26,000 sq m on 20th March..

T

he town with a population of about 72,000 people has so far lacked something like that. Even Radim Sayed, business manager at Crestyl, agrees with that. In the interview with Development News he spoke about the issue of building preparation on the former plot of a mine as well as about exceptional co-operation with the LEGO® company. I believe I am right in assuming that the Central Kladno project was demanding in all its aspects… You are right, but that is nothing unusual as if you want to build in a centre of any larger town, or nearby a pedestrian zone, it is very difficult to find a potentially complete building plot. As for our project in Kladno, it was also more difficult due to the area’s former function. Moreover, the outline plan didn’t cover the whole part of this plot and did not, therefore, allow for immediate construction. The plan needed to be changed which took more than four years. However, when you now look at the centre of Kladno as a complex, our effort was worth it. It should definitely be worth it as Central Kladno has a significant influence on the centre as such. Our intention is to revive the centre of Kladno as we didn’t believe the dogma that all citizens of Kladno work in Prague so they also shop there

and also have several retail units ‘on the way’ and can stop there. … and the centre of Kladno is depopulated. Exactly! We are trying to fend off this trend with our project. Young people, the elderly and families with children will return to the centre of Kladno due to our new shopping centre, which is within reach of Kladno pedestrian zone. Some will come back for entertainment, others for shopping or just to relax. What will Central Kladno offer within this area? It is a fully-fledged shopping centre of the third generation, able to compete with its equipment against similar buildings in Prague without any difficulty. Apart from standard shops with clothing and footwear, there are also shops with sportswear, chemist’s and medical goods. And of course a creche, disabled friendly WC and baby changing tables. People can come to a 5D cinema and/or just for coffee. By the way, our food court will really be versatile and also quite extensive size wise. It sounds as if the whole area was already leased... It almost is – 95% of the premises have already been signed up and 85% of all offered units for shops and services will be opened for visitors on the day of inauguration. I must say that those really are great numbers. Yes, we are more than satisfied with them. Aren’t you concerned about the opinions of those who will say that the shopping centre will force small shops from within its neighbourhood

Let’s move on – I noticed on the shopping centre’s website a direct footbridge leading to the first floor. I think that that is quite an interesting move... This footbridge is a great idea and also a priceless service for our visitors from a comfort point of view as well as in relationship to their safety. If you walk here and are coming from the city centre, you don’t need to cross the busy Petra Bezruče Street, which would also mean going down the stairs, waiting for a green light at the traffic lights and then cross. When you use the footbridge, you can walk directly, comfortably and safely. I find this sensible and logical. The permanent exhibition of the LEGO® Gallery of Bricks will probably be the biggest attraction of Central Kladno. This could also attract Prague residents to Kladno... Not just them! Let’s not forget that the catchment area of Kladno represents some 16,000 people and the LEGO® company is one of the most significant employers within the region as well as the largest company in Kladno. Work on the models of gems of global architecture has already been in existence on the basis of our order for eight months! The leaning tower of Pisa, London’s Tower Bridge and the Great Wall of China are really amazing! When I saw these prepared models, I was lost for words. But Prague’s Main Railway Station will be the largest. This model is a genuine copy of the reconstructed building and when you look at a bookshop, for instance, you will really see books there! There will be trains and the underground and escalators will also be in operation. It’s really a wonderful attraction. With this exhibition that will, by the way, be entrance free of charge, we pay tribute to LEGO® and the town of Kladno per se. JÁN CHOVANEC / PHOTO: CRESTYL, CENTRAL KLADNO

dn 3/2015

37


38-39 PR Spalicek Brno + 1/3_Layout 1 27.2.15 17:45 Stránka 38

projekty / projects / RETAIL

MALOOBCHOD

Velký Špalíček: Nákupy i zábava v centru Brna Velký Špalíček: Shopping and entertainment in Brno’s centre Velký Špalíček je již 14 let úspěšně fungujícím moderním obchodním. a zábavním centrem v historickém středu města Brna..

V

elký Špalíček propojuje obchodními pasážemi v příčném směru ulice Starobrněnskou a Dominikánskou, v podélné ose celého urbanistického celku, po němž bylo centrum pojmenováno, pak spojuje Šilingrovo náměstí až do ulice Panské, která ústí dále přes ulici Masarykovu do náměstí Svobody. Jeho poloha na trase mezi Novou a Starou radnicí, dominikánským kostelem sv. Michala a Zelným trhem s atraktivním podzemím je vyhledávanou turistickou trasou.

Rekonstrukce Zelného trhu v bezprostředním sousedství Velkého Špalíčku vytvoří s přicházejícím jarem lákavý rámec historického jádra města plného kulturních příležitostí i moderních trendů nákupů a služeb v tomto obchodním centru. PR

OBCHODY, SLUŽBY I ZÁBAVA POD JEDNOU STŘECHOU

Velký Špalíček nabízí multifunkční využití s obchodní plochou 13 000 m2, sedmi kinosály s celkovou kapacitou 1 500 lidí, kancelářemi a 104 parkovacími místy v podzemním parkovišti. Pro obyvatele Brna i jeho návštěvníky tak vznikla zásadní alternativa pro nákupy i zábavu v centru města. K nákupům zvou obchody známých značek NICO, C&A MODA, CCC, Schiesser, ROYAL PROSTĚJOV, MONDE EXCLUSIVE, FANN parfumerie, DM drogerie nebo hračky DRÁČIK. Nabídku sortimentu doplňuje dřevěný nábytek DOMESTAV, klenoty S gallery, počítačové hry JRC, domácí potřeby ACTION, Moravská banka vín, CHOCOLATE&WINE a prodejna potravin TESCO express. Stále narůstající oblibu si získala nově zrekonstruovaná a rozšířená výjimečná restaurace se zdravou výživou REBIO nebo kavárna v těsné blízkosti s bohatou nabídkou kávy a koktejlů. Neméně oblíbenými zvláště mezi mladými jsou bary TWO FACES a noční klub Havana. Služby cestovních kanceláří ALEX a ČSAD, RF stavební spořitelny, ING, HSBC doplňuje nový nájemce – pobočka České pošty. Kancelářské prostory vybudované na míru využívá i vedení společnosti H&M a nově personální agentura REED global. KINO V NOVÉM

Zcela zásadní proměnou posledního roku je rekonstrukce prostorů kina. Nové pohodlné sedačky v kinosálech, designový foyer s lobby barem a pokladnami, rekonstrukce sociálního zázemí, to vše spolu s plnou digitalizací kina poskytuje návštěvníkům nejmodernější prostory i nejkvalitnější projekci filmové tvorby. Multiplex se využívá pro pořádání slavnostních premiér, LADIES NIGHTS i dalších kulturních akcí.

38

dn 3/2015

Y Zrekonstruované prostory kina Cinema after reconstruction W Restaurace se zdravou výživou REBIO Restaurant with health food REBIO


38-39 PR Spalicek Brno + 1/3_Layout 1 27.2.15 17:45 Stránka 39

projekty / projects MALOOBCHOD / RETAIL

SHOPS, SERVICES AND ENTERTAINMENT UNDER ONE ROOF

Velký Špalíček has already been a successfully. operating modern shopping and entertainment. centre within the historical centre of Brno. for 14 years..

T

he shopping arcades of Velký Špalíček transversally connect Starobrněnská and Dominikánská Streets. Within the longitudinal axis of the whole urban area, whose name the centre carries, the centre connects Šilingrovo Square all the way to Panská Street, which then leads through Masarykova Street to Svobody Square. Its location on the route between New and Old City Halls, Dominican Church of St. Michael and Cabbage Market with an attractive underground is a sought after tourist route.

Velký Špalíček offers multifunctional utilisation with a retail area of 13,000 sq m, seven cinema halls with a total capacity of 1,500 people and 104 parking places in an underground car park. This offers residents of Brno and its visitors a fundamental option for both shopping and entertainment in the city centre. Shopping is enticed by the well known brands of NICO, C&A MODA, CCC, Schiesser, ROYAL PROSTĚJOV, MONDE EXCLUSIVE, FANN perfumery, DM and the toy store DRÁČIK. The assortment is complemented with wooden furniture from DOMESTAV, S gallery jewels, JRC computer games, ACTION household goods, Moravian Bank of Wine, CHOCOLATE&WINE and a TESCO express food store. The exceptional and newly reconstructed and expanded restaurant with health food REBIO and the cafe with an abundant offer of coffee and cocktails nearby are gaining with more and more popularity. The TWO FACES bar and the night club Havana are no less popular, especially amongst younger people. The services of travel agents ALEX and ČSAD, RF building savings bank, ING and HSBC are complemented with a new tenant – the branch of Czech Post. The built-to-suit administrative premises are also being utilised by H&M and the new personnel agency REED global. CINEMA IN A NEW COAT

Reconstruction of the cinema premises is an entirely fundamental transformation of last year. New comfortable seating in the auditoriums, designer foyer with lobby bar and box office, reconstruction of sanitary facilities, all this together with full digitization of the cinema provides visitors with state-of-the-art premises and top quality film screening. The multiplex is also used for festive premiers, LADIES NIGHTS and other cultural events. The reconstruction of the Green Market located within the immediate vicinity of Velký Špalíček will, with spring coming, create an enticing framework of the historical city centre full of cultural opportunities and modern shopping trends and services within this shopping centre. PR

dn 3/2015

39


40 Kotva_Layout 1 27.2.15 17:46 Stránka 40

projekty / projects / RETAIL

MALOOBCHOD

OD Kotva tu je 40 let OD Kotva has been here for 40 years Obchodní dům Kotva oslavil v únoru 40 let od svého. otevření. Stavba v brutalistickém stylu, kterou navrhl. ateliér manželů Machoninových, byla od počátku. plánována jako výstavní a prémiový obchodní dům..

S

vým pojetím se měla zařadit nejen na první místo v tehdejší československé obchodní síti, ale měla zaujmout také v celosvětovém měřítku. V době uvedení do provozu to byl pátý největší obchodní dům v Evropě s prodejní plochou 22 160 m2, který dokázal díky 2 000 zaměstnanců obsloužit až 75 000 zákazníků denně. NÁKLADNÁ REKONSTRUKCE

Od roku 2005 vlastní Kotvu irská společnost MARKLAND. Ta zahájila generální rekonstrukci obchodního domu, jejímž cílem je přizpůsobit interiéry potřebám moderního obchodu a zároveň jim navrátit původní architektonický ráz. Celkem bylo do rekonstrukce investováno kolem 300 mil. Kč; dalších 100–200 mil. Kč hodlá investor vložit do objektu v následujících letech. V Kotvě lze po rekonstrukci nalézt stylovou restauraci Sluneční terasa s výhledem na starou Prahu, VIP klub, fitness studio a wellness zónu se solnou jeskyní a finskou i horkovzdušnou saunou. V šestém a sedmém podlaží vzniknou kancelářské prostory. Rekonstrukce se dočká také fasáda a vstupní náměstí. ŠPIČKOVÉ OBCHODY POD JEDNOU STŘECHOU

Zároveň s rekonstrukcí došlo v posledních letech také k postupné změně koncepce obchodního domu, jejímž cílem bylo navrátit Kotvě prémiový charakter, a to způsobem, který vychází ze zahraničního pojetí vlajkových městských obchodních domů. Kotva tak bude opět oslovovat zákazníky z řad vyšší střední a vyšší třídy. Generální ředitel OD Kotva Jaroslav Petrů k tomu říká: „S trochou nadsázky se dá říci, že 40 let slaví nejen Kotva, ale také prémiové nakupování v Česku. Kotva zahajovala provoz jako prémiový obchodní dům a stejný status se jí momentálně snažíme vrátit. Věříme českému trhu a snažíme se vycházet vstříc chytrému českému zákazníkovi. Postupně se tak pojetím Kotvy blížíme k důležitým obchodním zónám, jako je Pařížská nebo ulice Na Příkopě, avšak se zachováním lidského měřítka,

40

dn 3/2015

které náš zákazník vyžaduje. Zároveň chceme z Kotvy s ohledem na její strategickou pozici udělat místo, kam se nebude chodit jen za nákupy.“ RED

The department store Kotva. celebrated its 40th anniversary. since being opened. The structure. of a brutalist style designed by. the Machonins’ studio was. planned, from the very beginning,. as an exhibitory and premium. department store..

T

he concept of the department store was to put it in first place in the then Czechoslovak retail network and also to engage interest on a global level. When put into operation, it was the fifth largest department store in Europe offering a retail area of 22,160 sq m and with 2,000 employees able to serve up to 75,000 customers a day. EXPENSIVE RECONSTRUCTION

As of 2005, Kotva has been owned by the Irish company MARKLAND. They commenced general reconstruction of the department store with the aim to adjust the interior to the needs and requirements of a modern store and also to return to the original architectural character. Total investment in the reconstruction came to about CZK 300 million; the investor intends to invest a fur-

ther CZK 100–200 million into the building in years to come. After reconstruction, Kotva now offers a stylish restaurant Sluneční terasa, with a view of old Prague, VIP club, fitness studio and wellness zone with salt cave and Finnish and hot-air sauna. On the sixth and seventh floors, there are administrative premises. The facade and entrance square will also undergo reconstruction. TOP CLASS SHOPS ALL UNDER ONE ROOF

The reconstruction has, over the past years, also been accompanied with a gradual redesigning of the department store with the aim to give Kotva back its premium character in a way that stems from the foreign concept of flagship city department stores. Kotva will then once again attract customers from the higher middle and higher classes. Managing director of Kotva, Jaroslav Petrů says: “With a bit of exaggeration, one can say that the 40 years are celebrated by Kotva as well as premium shopping in the Czech Republic. Kotva commenced operation as a premium department store and we are currently trying to return to the same status. We believe in the Czech market and are trying to accommodate the smarter Czech customer. With Kotva’s concept, we are gradually drawing on the important shopping zones such as Pařížská and Na Příkopě Streets whilst maintaining the human contact that our customers require. With Kotva’s strategic position, we also want to make a place where people will come not just for shopping.“ RED


41-43 Seniori_Denisa + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:43 Stránka 41

projekty / projects / SENIOR HOUSING

SENIORSKÉ BYDLENÍ

Bydlení pro seniory – řada krachů a sem tam úspěch Senior housing – number of crashes and from time to time success Seniorské bydlení je pro developery mincí o dvou stranách. Stárnoucí populace představuje. velké lákadlo, které bude kvůli demografické křivce v příštích desetiletích nabývat na atraktivitě..

N

icméně relativně nízké příjmy seniorů představují velkou překážku na cestě ke kvalitnímu seniorskému bydlení na bázi komerční výstavby. S ekonomickým problémem souvisí i velká opatrnost bank při financování nájemního bydlení obecně, hlavně kvůli dlouhé návratnosti. O projektech nájemních bytů pro seniory, které zatím v tuzemských podmínkách často znamenají experiment s nejistým výsledkem, to platí dvojnásob. DOMOV PRO SENIORY & HODINOVÝ HOTEL

V některých případech přitom není nouze o kuriozity. Pražská stavební společnost alfa zeta czech nabízí na svých internetových stránkách rodinné ubytování v Domově seniorů ve Zdiměřicích u Jesenice. Seniory láká k pronájmu celkem 14 nadstandardně vybavených dvoulůžkových apartmánů. Pokoj pro dvě osoby se společným sociálním zázemím za cenu 12 000 korun měsíčně, s vlastním sociálním vybavením za 15 000 korun, apartmán 2+kk pak vyjde na 28 000 korun za měsíc. Kromě základního úklidu a spotřeby energií je v ceně také možnost využívání společenské haly a zahrady. Pobyt může senior financovat i protihodnotou své vlastní stávající nemovitosti. Na stejném firemním webu však alfa zeta czech nabízí s naprosto totožnou fotodokumentací exteriéru objektu i jeho interiéru také Rodinný penzion pro krátkodobé a střednědobé ubytování a zároveň i Hodinový hotel. V tomto případě nabízí ceník dvouhodinový milenecký azyl za 490 Kč, tři hodiny vyjdou na 650 Kč plus každá další hodina za 150 Kč; celonoční nájemné pak činí 990 Kč. ABY SENIOŘI BYLI SKUTEČNĚ SENIORY

Originální „polyfunkční“ projekt ve Zdiměřicích každopádně poukazuje na jeden z obecných problémů právního vymezení seniorského bydlení. Jak zajistit, aby projekt, ať už jde o nájemní,

Nákres projektu společnosti MS development Sluníčková zahrada v Lysé nad Labem a fotografie ze stavby z letošního února (str. 42) Drawing of MS development’s project Sluníčková zahrada (Sunny Garden) in Lysá na Labem and photo from construction site in February 2015 (pp. 42) či vlastnické bydlení, dlouhodobě sloužil skutečně seniorům, jak developer původně deklaroval? A nejde jen o to, že původně komunitní projekt může k překvapení části jeho obyvatel za čas úplně změnit svůj účel. Nejasnosti mohou nastat i v případě úmrtí seniora, jak ukázala před časem debata na toto téma na Stavebním fóru. „V kupní smlouvě je potřeba vyřešit, jak zachovat seniorské bydlení. Tedy jak například formulovat právo developera na zpětnou koupi bytu tak, aby se nedostal do rozporu s dědickým právem,“ upozornil tehdy na další úskalí Jakub Hlavička z advokátní kanceláře Havel & Holásek. Jeden ze zamýšlených projektů, který prozatím

zůstal na papíře, konkrétně od společnosti OPTReal, počítal s tím, že byty by developer mohl od dědiců zpětně odkupovat za pořizovací cenu navýšenou o inflaci. Udržení skladby obyvatel ale není jediným velkým úskalím komerčních seniorských projektů. V základním balíčku služeb, jehož nejnižší cena se zpravidla pohybuje kolem 10 000 Kč měsíčně, totiž provozovatel většinou počítá jen s aktivními seniory. Co však s těmi obyvateli domů, kteří za pár let začnou čelit vážným zdravotním problémům včetně imobility? Minimálně je jisté, že náklady v té chvíli násobně porostou. Je otázkou, zda developer či provozovatel zařízení

dn 3/2015

41


41-43 Seniori_Denisa + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:43 Stránka 42

projekty / projects / SENIOR HOUSING

SENIORSKÉ BYDLENÍ

s takovou, v mnoha případech časem nevyhnutelnou, variantou vůbec počítá. DLUHY A ZASE DLUHY

Průkopníkem nadstandardních zařízení pro seniory byl v tuzemsku projekt Rezidence Classic, který vznikl v roce 2005 v Průhonicích u Prahy. Za tři roky se však kvůli vysokým cenám nepodařilo naplnit kapacitu objektu víc než z poloviny a provoz byl prodělečný. Vlastník, firma Residence Classic, vyhlásil v roce 2008 úpadek a o rok později rezidenci koupil v dražbě podnikatel a nynější ministr financí Andrej Babiš. Objekt vzápětí dlouhodobě pronajal firmě, která léčí pacienty s Alzheimerovou nemocí. V problémech se topilo i několik dalších komerčních pokusů. Společnost Senior Resort plánovala před několika lety vybudovat v pěti tuzemských městech 1 500 nájemních bytů pro důchodce. Pilotním projektem byl Senior Dům v Českých Budějovických. Firma Senior Resort areál s 300 byty postavila v roce 2009, vlastnila ho společnost L. a S. Tábor. Obě firmy spojené s táborským podnikatelem Stanislavem Snášelem ale zkrachovaly a Senior Dům se také v tomto případě ocitl v dražbě. Novému majiteli se podařilo zařízení udržet v provozu, a tak se nenaplnily obavy z nuceného vystěhování jeho obyvatel. Původní majitel Senior Domu S. Snášel byl odsouzen za podvody. V dluzích a následné insolvenci skončila i výstavba seniorského nájemního bydlení pod názvem Novera City v Jesenici u Prahy. I tento případ řeší soud. SENIOR PARKY SE UCHYTILY

Naopak jedním z úspěšných záměrů, byť s pomalejším tempem expanze oproti původním plánům, je síť Senior Parků podnikatele Jaroslava Plesníka. První penzion pro seniory postavil v roce 2009 a dnes už má za sebou pět dokončených bytových komplexů, z nichž čtyři jsou téměř obsazené. Další dvě lokality jsou v přípravě. Senior Parky přitom pamatují i na imobilní klienty. Návratnost investice do jednoho Senior Parku Plesník před časem odhadl na 10–15 let. Nad bydlením pro seniory nezlomila hůl ani společnost MS development. Ta se chystá v rámci svého rezidenčního projektu Sluníčková zahrada v Lysé nad Labem vyhradit tři bytové domy právě seniorům. Chce vyzkoušet, jak může společně fungovat klasické rodinné bydlení s areálem pro důchodce. „Aktuálně jsou ve výstavbě dva nájemní bytové domy pro seniory – Rozmarýna a Šalvěj. V objektu Rozmarýna je celkem 36 bytových jednotek, čtyři kategorie 2+kk a ostatní 1+kk. V objektu Šalvěj je celkem 28 bytů, z toho 13 kategorie 1+kk a 15 jednotek 2+kk. Kolaudace objektu Rozmarýna a společné podnože bude letos v říjnu a objektu Šalvěj v dubnu

42

dn 3/2015

2016,“ upřesnil manažer projektu Jan Krajča. Součástí nabídky má být i možnost služeb, které bude zajišťovat Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady, o. p. s. Nájemné bytů by mělo podle Krajči činit 116 Kč/m2. HOD

Senior citizen’s housing repre-. sents a double-sided coin for. developers. An aging population. represents quite an attraction. whose attractiveness will. increase in the next decades. due to a demographic curve..

H

owever, senior citizen’s relatively low income represents a significant obstacle on the way to commercial based quality senior citizen’s housing. The economic issue is also connected with banks caution when financing rental housing in general, mainly due to lengthy investment returns. This applies twice as much with regards to projects of rental apartments for senior citizens, which for now has often represented an experiment with uncertain results within our conditions. SENIOR HOME & HOURLY HOTEL

In some cases there is no shortage of curiosity. The Prague building company alfa zeta czech offers, on their website, family housing in the Senior Home in Zdiměřice near Jesenice. Senior citizens are attracted with 14 well-appointed double-bed rental apartments. A room for two persons with shared sanitary facilities for CZK 12,000 a month and with their own sanitary facilities for CZK 15,000 and a one bedroom apartment with kitchenette comes to CZK 28,000 a month. Apart from basic cleaning services and

energy consumption, the price also includes the option of the use of a common hall and garden. One can also finance his/her stay with his/her own existing property’s counter value. But alfa zeta czech also offers, on the same corporate website, a Family Inn for short and medium-length stays as well as an Hourly Hotel via entirely identical photo documentation of both the exterior and interior. In this case, the price list offers two-hour stays for CZK 490, three hours for CZK 650 and every other hour for CZK 150; a one-night stay then costs CZK 990. FOR SENIOR CITIZENS TO REALLY BE SENIOR CITIZENS

The original ‘poly-functional’ project in Zdiměřice definitely points out one of the general problems of legal definition of senior housing. How to secure the project, whether its rental or proprietary housing, to actually serve seniors over the long term as originally declared by the developer? It is not just about the fact that the original communal project can, to the surprise of some of its residents, completely change its purpose over time. Doubts can also occur in cases where the senior citizen passes away as became apparent some time ago at the debate held on this topic at the Building Forum. “The purchase contract needs to deal with the fact as to how to retain senior citizen’s housing. How to, for instance, formulate the developer’s right for a ‘buy-back’ purchase of the apartment in order not to be in breach with the law of succession,” Jakub Hlavička from the law offices of Havel & Holásek pointed out about yet another difficulty. One of the intended projects that has so far remained on paper, in particular with OPTReal, counted on the possibility of the developer being able to purchase the apartments back from the heirs for an acquisition price increased via inflation.


41-43 Seniori_Denisa + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:43 Stránka 43

projekty / projects / SENIOR HOUSING

SENIORSKÉ BYDLENÍ

Retaining the structure of residents is not, however, the only difficulty of commercial senior citizen’s projects as the operator usually only accounts with active senior citizens in the basic package of services whose lowest price is usually somewhere around CZK 10,000 a month. What to do with those residents who start facing serious health problems, including immobility, in a few years time though? What is at least for certain is that costs will multiple at that time. The question is whether the developer or organiser of the establishment overall accounts with such an often inevitable option. DEBTS AND MORE DEBTS

The Residence Classic project, which was built in 2005 in Průhonice near Prague, was the pioneering project of well-appointed establishments for senior citizens in our country. However, capacity of the building was not filled in more than a half in three years due to high prices and the operation became loss making. The owner, the company Residence Classic, announced bankruptcy in 2008 and the project was purchased a year later in auction by entrepreneur and current Minister of Finance Andrej Babiš. He immediately leased the building for the long term to a company that treats patients with Alzheimers.

There were several other commercial attempts drowning in problems. The company, Senior Resort, was, a few years ago, planning to build 1,500 rental apartments for seniors in five towns. The pilot project was the Senior Home in České Budějovice. The Senior Resort complex with 300 apartments was built in 2009 and owned by L. a S. Tábor. However, both the companies associated with the Tábor entrepreneur Stanislav Snášel went bankrupt and the Senior Home also ended up in auction. The new owner managed to maintain the establishment in operation, which means that concerns regarding a forced eviction of its residents didn’t get fulfilled. The original owner of the Senior Home, S. Snášel, was sentenced for fraud. Construction of senior rental housing entitled Novera City in Jesenice near Prague also ended up in debt and subsequently in insolvency. This case is also dealt with by the court. SENIOR PARKS CAUGHT UP

One of the successful projects is, on the other hand, the network of Senior Parks by the entrepreneur Jaroslv Plesník, though the expansion plan is slower than originally planned. He built the first inn for senior citizens in 2009 and by now has already completed five residential complexes where four of them are almost fully occu-

pied. A further two locations are in preparation. The Senior Parks also considers immobile clients. Plesník estimated the investment return from one Senior Park at 10–15 years sometime ago. The company MS development also didn’t write off senior housing. Within the framework of their residential project Sluníčková zahrada in Lysá nad Labem, they are prepared to earmark three housing blocks for senior citizens. They want to try and see how classical family housing can work together with a complex for pensioners. “Currently there are two rental housing blocks for senior citizens under construction – Rozmarýna and Šalvěj. Rozmarýna offers a total of 36 residential units with four being one bedroom apartments with kitchenette and the others bedsits with kitchenette. Šalvěj offers a total of 28 apartments where 13 of them come as bedsits with kitchenette and 15 units as one bedroom apartments with kitchenette. Final building approval for Rozmarýna and common base will take place this October and Šalvěj in April 2016,” Jan Krajča, project manager, said. The offer is also to include services that are to be arranged by Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady, o. p. s. Rents are intended to be 116 CZK/sq m according to Krajča. HOD

dn 3/2015

43


44-46 Tempelhof + 1/3_Layout 1 2.3.15 8:44 Stránka 44

projekty / projects / FROM ABROAD

ZE ZAHRANIČÍ

Ležící mrakodrap Lying skyscraper Jedna z největších budov světa není vysoká. Letiště Tempelhof. prostorovým objemem opravdu patří do první desítky největších. budov. Žertovně se o něm hovoří jako o „ležícím mrakodrapu“..

V

18. století zde bylo vojenské cvičiště. Na severním okraji plochy v ulici Columbiadamm stálo vězení, které muselo udělat místo části plánovaných letištních budov. Po nástupu nacismu v roce 1933 se stalo zárodkem koncentračního tábora, který se v roce 1936 přesunul do známého Sachsenhausenu. Byl zde vězněn například pozdější norimberský žalobce Robert Kempner. Na severovýchodě leží od roku 1866 používaný muslimský hřbitov. Mešita Şehitlik, tedy mešita Mučedníků, vznikla v letech 1999–2005. Je to architektonický citát Sinanovy mešity v Istanbulu. BERLÍNSKÁ LETIŠTĚ VE ZKRATCE

V Berlíně bylo na začátku 20. století několik letišť. Již v roce 1915 fungovalo letiště Staaken západně od města. Sloužilo vzducholodím, pak letadlům, ale bylo příliš daleko. Po válce ho začala využívat sovětská vojska. Johannisthal na jihovýchodě města bývalo slavné letiště založené v roce 1909. Obě plochy ve srovnání s Tempelhofem ztratily svůj význam, ale za války byly využívány. V 50. letech minulého století sovětská vojska Johannisthal opustila a centrálou východoněmeckého i sovětského letectví se stal Schönefeld. V roce 1935 Adolf Hitler osobně uvedl do provozu letiště v Gatowě, 5 km jižně od Staakenu. V poválečné době Spojenci přenechali Staaken sovětské správě a místo něj získali prostor pro rozvoj letiště Gatow, centrálu leteckého provozu Royal Air Force. Při své první návštěvě sjednoceného Berlína zde přistála i královna Alžběta. Dnes z letiště zůstala jen polovička; je zde expozice historie Luftwaffe. Severně od Berlína bylo také letiště Oranienburg, založené v roce 1939. Sloužilo vojenským účelům, mj. pokusům firmy Heinkel. Po válce se poničeného objektu ujala sovětská vojska. Z budov nyní nezůstalo téměř nic. PODKLAD Z ODPADŮ

Tempelhof se stal historickým skokem. Je mnohem větší. Nemá dvě příčné dráhy jako starší projekty, což svědčí o stabilitě letu velkých letadel. Obě dráhy jsou paralelní. Tento velkoprojekt nahradil malé letiště z roku 1919 a přechodné snahy o jeho modernizaci z roku 1924. Město tehdy stavělo z centra na jih linku metra, která inovativním způsobem napojila letecký provoz na rychlou městskou dopravu. Zemina odstraněná ze stavby metra sloužila k vyrovnávání letištní plochy. Objemem však nestačila: Pod letištní plochou leží i 18 000 nákladů městského odpadu. Tehdejší přístup ze západní strany již neexistuje. V roce 1928 však již bylo jasné, že kapacita to-

44

dn 3/2015

hoto jakkoli velkého projektu nepostačí, a tak byla o dva roky později zahájena nová fáze rozvoje letiště. Klíčovým datem byl nástup nacistů a Hitlerova potřeba bombastické reprezentace. V roce 1934 začal realizovat své plány Ernst Sagebiel (1892–1970), který spojil moderní urbanistické představy s onou potřebou reprezentace. E. Sagebiel pracoval nějaký čas jako asistent Ericha Mendelsohna (obzvlášť slavná je jeho Einsteinova věž v Postupimi), ale po roce 1933 si uvědomil, že kariéru udělá, jen vstoupí-li do nacistické strany a zbaví se židovských kontaktů. V roce 1934–35 se podle jeho plánu postavilo ministerstvo říšského letectva ve Wilhelmstraße a stal se i hlavním architektem projektu Tempelhof. Válka ovšem dokončení projektu znemožnila. Některé detaily se k poválečnému využití letiště již nehodily. Na střeše je např. terasovitá plocha, která měla sloužit jako hlediště při gigantických nacistických ceremoniích. E. Sagebiel postavil i další letiště a budovy pro Luftwaffe. Protože se jeho styl lišil od kudrnatějších plánů Alberta Speera, vzniklo žertovné označení „letecká moderna“ (Luftwaffenmoderne).


44-46 Tempelhof + 1/3_Layout 1 2.3.15 8:44 Stránka 45

projekty / projects ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

ROZINKOVÉ BOMBARDÉRY

Letiště získali po válce Američané. Mezi Sověty a Spojenci však došlo k ochlazení vztahů. Stalin chtěl Západní Berlín zadusit blokádou, která trvala od 24. června 1948 do 12. května 1949. Symbolem jejího překonání se stal tzv. vzdušný most, kdy Spojenci s obrovským úsilím zásobovali město letecky – Britové přes Gatow a Američané přes Tempelhof. Francouzi s podporou Američanů začali budovat letiště Tegel, kde byl provoz zahájen v listopadu 1948. Nejslavnější fotografie pocházejí z Tempelhofu: Děti mávající pilotům. Je na nich vidět, jak si Západoberlíňané tři roky po konci války cenili svobody. I Američané už pochopili, že Němci jsou integrovatelní do západního systému a vznikla atmosféra solidarity. Slavná je epizoda pilota, který ve volném čase vázal bonbony na padáčky a vyhazoval je před přistáním čekajícím dětem. „Jak tě poznáme?“ ptaly se. „Zamávám křídly,“ odpověděl. Ovšem nějaké mávání křídly a otevírání letadla před přistáním nebylo povoleno. Velení ho chtělo potrestat, ale přišly celé koše děkovných dopisů. Ukázala se vize, jak z Němců udělat spojence. Pilot byl vyznamenán. Vznikla také metafora o „rozinkových bombardérech“. Nicméně během této jedinečné pomocné akce zahynulo 93 osob, jimž byl před letištěm Tempelhof postaven památník. Pamětní deska se jmény je pod symbolem vzdušného oblouku, k němuž existuje symetrický protějšek u letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavní halu Američané dostavěli v 60. letech. Stejně jako další berlínská letiště měla i podstatnou civilní část. Jako kontrast k přísné architektuře 30. let zde bylo zřízeno důstojnické kasino, které dosud vypadá velmi americky. Vysoko v budově je také basketbalová hala. Na okraji areálu je policejní muzeum. Je možné navštívit i podzemí, kde za války po zásahu bomby shořel obrovský filmový archiv. V únoru 2015 končí fáze podávání návrhů na využití obrovského areálu letiště Tempelhof. Původně město hovořilo s developery, kteří v areálu chtěli postavit sportoviště i obytnou čtvrť. Tak blízko centra Berlína už vlastně jiné zastavitelné plochy neexistují. Ale tato pro město lukrativní varianta narazila u berlínské veřejnosti. To, oč dnes jde, je sbírka občanských ná-

vrhů. Ozývá se však i kritika. Dráhy používají cyklisté, skateři, hodně lidí po letišti sportovně běhá, ale na přistávacích drahách jsou patrné trhliny. Údržba, byť jako minimální investice, je pro město drahá. Bude proto muset pro využití areálu najít partnery. JAROSLAV ŠONKA /FOTO: WIKIMEDIA A ARCHIV

One of the largest buildings of the world is. not tall. Tempelhof airport really belongs. amongst the ten largest buildings with. regards to the overall volume of its area.. It is laughingly called a ‘lying skyscraper’..

I

n the 18th century, it was a military parade ground. On the northern border in Columbiadamm Street there was a prison, which then had to make space for the areas of proposed airport buildings. After the ascension of Nazism in 1933, the airport became the site of a concentration camp, which was relocated in 1936 to the well-known Sachsenhausen, where the future Nuremberg prosecutor Robert Kempner was imprisoned. In the north-east, there has been a Muslim cemetery since 1866. The Şehitlik Mosque, that is the Mosque of the Martyrs’, was built between 1999–2005. It is an architectural quotation of the Sinan Pasha Mosque in Istanbul. BERLIN’S AIRPORTS IN A NUTSHELL

At the beginning of the 20th century, there were several airports in Berlin. The Staaken airport west of the city was already in operation by 1915. After the war, the airport started to be utilised by the Soviet Army. Johannisthal, south-east of the city, used to be a famous airport, founded in 1909. Both of these places have lost their significance in comparison with Tempelhof but were utilised during the war. The Soviet Army left Johannisthal in the 1950’s and Schönefeld became the headquarters of both East German and Soviet aviation. In 1935, Adolf Hitler himself put into operation an airport in Gatow, 5 km south of Staaken. The allies yielded Staaken to Soviet administration in post-war times and instead


44-46 Tempelhof + 1/3_Layout 1 2.3.15 8:44 Stránka 46

projekty / projects / FROM ABROAD

ZE ZAHRANIČÍ

gained space for the development of Gatow airport being the headquarters of the Royal Air Force. Queen Elisabeth landed here during her first visit to the united Germany. Now there is only one half of the airport left; there is also a fine display of Luftwaffe history. North of Berlin, there was also the Oranienburg airport which was founded in 1939. It was used for military purposes, amongst others also for Heinkel’s experiments. The Soviet Army took charge of the devastated complex after the war. Now there is almost nothing left. FOUNDATION FROM WASTE

Tempelhof has become a historical ‘leap’. It is much bigger. It doesn’t have two transverse runways as do older projects, which shows the flight stability of large aircraft. Both runways are parallel. This large project replaced a small airport from 1919 and the temporary efforts for its modernisation from 1924. The town was then building an underground line from the centre to the south which connected, in an innovative way, aviation transport to fast urban transportation. The soil removed from the building of the underground was used for levelling the airport surface. But the volume was not sufficient enough: Under the surface of the airport there are also 18,000 lorry loads of urban waste. The former access from the west does not exist anymore. However, in 1928 it was already certain that the capacity of this, no matter how large the project, will not be sufficient so a new phase of the airport’s development was commenced two years later. The Nazi ascension and Hitler’s need for bombastic representation was the key date. Ernst Sagebiel (1892–1970), who joined modern urban ideas with that need of representation, started realising his plans in 1934. Ernst Sagebiel was for some time working as Erich Mendelsohn’s assistant (what is exceptionally famous is his Einstein Tower in Potsdam) but in 1933 he realised that he would only further his career if he joined the Nazi party and disposed of any Jewish contacts. Between 1934/35, the Ministry of Aviation in Wilhelmstraße was built on the basis of his plan and he also became senior architect for the Tempelhof project. However, the war made completion of the project impossible. Certain details didn’t correspond with the post-war utilisation of the airport anymore. On the roof there is, for instance, a terraced area, which was supposed to be used as an auditorium during gigantic Nazi ceremonies. Ernst Sagebiel also built other airports and buildings for the Luftwaffe. The difference in his style, from the more curly plans of Albert Speer, resulted in the humorous expression ‘aviation modern style’ (Luftwaffenmoderne). RAISIN BOMBERS

The Americans acquired the airport after the war. The relationship between the Soviets and Allies cooled. Stalin wanted to suffocate West Berlin with an embargo that lasted from 24th June 1948 to 12th May 1949. The symbol of overcoming that was the so called air bridge, whereby the Allies supplied the city with tremendous effort by air – the British through Gatow and the Americans through Tempelhof. The French started building Tegel airport with help from the Americans, with operations commencing there in November 1948. The most famous photographs come from Tempelhof: Children waving to the pilots. One can see within them how highly

46

dn 3/2015

the residents of West Berlin thought of freedom three years after the end of the war. Even the Americans realised then that the Germans themselves could be integrated into the western system resulting in an atmosphere of solidarity. A famous episode is the one of a pilot who, in his free time, tied sweets to small parachutes and threw them, before landing, to the waiting children. “How will we recognise you?” they used to ask. “I’ll waggle the wings,” he answered. But some wing waggling or opening of the plane before landing was forbidden. Headquarters wanted to berate him but there arrived full baskets of thank you letters. This demonstrated a vision as to how to make the German’s become allies. The pilot was decorated. There was also a metaphor about ‘raisin bombers’. However, 93 people died during this unique help operation for whom a monument was built in front of Tempelhof airport. The memorial plaque with names is under the symbol of an air arch whose symmetrical counterpart is nearby the airport in Frankfurt am Main. The Americans completed the main hall in the 1960’s. Just as other airports in Berlin, this also had a fundamental civil portion. The officers’ casino, which still looks very American, was founded here as a contrast to the very strict architecture of the 1930’s. High up in the building, there is also a basketball hall. On the border of the complex is a police museum. It is also possible to visit the underground where the huge film archives burnt down during the war after they were hit by a bomb. The period for submitting designs for the utilisation of the huge complex of Tempelhof airport ends in February 2015. The city originally spoke to developers who wanted to build a sports ground as well as a residential district within the complex. No other development areas actually exist so near the centre of Berlin anymore. However, this lucrative option hit the buffers with Berlin’s residents. What it is now about is a collection of civilian proposals. But there is criticism as well. The runways are used by cyclists, skaters and many people jog around the airport but there are also evident cracks in a surface. Maintenance is expensive for the city even though it is a minimal investment. That means that the city will need to find partners in order to utilise the complex. JAROSLAV ŠONKA / PHOTO: WIKIMEDIA AND ARCHIVE


Schindler 5500 Výtah nové generace Moderní osobní výtah, který dodá vaší obytné i komerční budově nový rozměr. Schindler 5500 představuje ideální volbu. Snadno se přizpůsobí libovolnému prostoru a nabízí široké možnosti designu. Řešení je určeno pro reprezentativní vzhled při maximálním využití plochy. www.schindler-cz.cz Schindler 5500: Dopravní výška až 150 m, rychlost 3 m/s, konfigurace s ministrojovnou nebo bez strojovny, třída energetické náročnosti A podle VDI

Schindler_1-1.indd 1

29.8.13 16:41


48-51 Baugruppe_Layout 1 2.3.15 8:47 Stránka 48

projekty / projects / EXHIBITION

VÝSTAVA

Baugruppe ist super! Baugruppe označuje způsob stavění. a bydlení vycházející z individuální. iniciativy malých stavitelů a architektů.. Za přímé dohody architekta a skupiny. stavitelů vznikne obvykle městský. bytový dům přizpůsobený individuálním. nárokům uživatelů i jejich společným. představám o sdíleném prostoru. a funkcích domu..

P

ři příležitosti výstavy Baugruppe ist super! v galerii Kvalitář v Praze 1 nám tento trend představil Ing. arch. Vladimír Fialka, tajemník Sekce detailu města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dá se baugruppe považovat za fenomén? Koncept baugruppe se začal objevovat zhruba před 10 lety v Německu a později i v dalších německy hovořících zemích. Vždy to byla a stále je určitá alternativa k trhu. V Německu, jak víme, je úplně jiná struktura bydlení, většina lidí – až 60 % – tam bydlí v podnájmech (u nás jenom asi 10 %). V té době se začal měnit trend v tom, že lidé chtěli mít byt ve svém vlastnictví, a toto byla jedna z cest, jak se k němu dostat. Většina nabídek na trhu jsou standardní developerské projekty, takže toto vždy byl jen doplňkový segment. Vznikly sice tisíce bytů v Berlíně, Freiburgu, Hamburku nebo ve Stuttgartu, ale rozhodně se nejedná o většinový fenomén. Jak se vyhledávají vhodné pozemky? Když se podíváme na majetkovou strukturu např. Berlína, stále zde existují proluky ve vlastnictví města. Praha se však zbavila všech pozemků při privatizaci v 90. letech, takže je zde úplně jiná situace. Město vlastní pozemky spíše výjimečně – pouze ty, o něž neměl nikdo zájem. I takové by se však daly pro baugruppe využít. Zároveň si ale myslím, že lze pro baugruppe v rámci rekonstrukce města privatizovat byty ve starých obecních domech. Tam může baugruppe investovat do společné rekonstrukce, spolu s architektonickou nebo stavebně technickou úpravou. Další iniciativa může vycházet právě od majitelů restituovaných nezastavěných či nevyužitých pozemků. Kde by mohli zájemci získat informace? Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spolu s pořadateli výstavy vydal manuál pro baugruppe. Je zde přístupným jazykem a s názornými ilustracemi popsán celý proces, snažíme se nastínit klady i zápory. Výhody popisujeme z pohledu budoucího nájemníka, protože pro něho je rozhodující cena. Ta je v Německu hlavní motivací, protože takové domy jsou až o čtvrtinu levnější v porovnání se srovnatelnými nabídkami na trhu. Lidé, kteří na tuto variantu přistoupili, mohou získat levný byt. Za druhé, když se procesu navrhování domu účastní

48

dn 3/2015

přímo budoucí obyvatelé domu, vytvoří se mezi nimi určitá vazba a důvěra. Zároveň podotýkáme, že sociální struktura domu zůstává stabilní i po dostavění domu. Podle německých zkušeností se za 10 let po dokončení domu změní jeden majitel bytu. Znáte své sousedy, cítíte se lépe. Nedají se sice vyloučit sousedské spory, ale lze předpokládat, že se jim dá předejít. Standardní nabídka trhu se orientuje na jakýsi průměr, který vyhovuje všem. Baugruppe se zaměřuje na lidi, kteří vědí, co chtějí, a kterým nevyhovuje klasická nabídka na trhu, popřípadě mají specifické požadavky. V závislosti na architektonickém konceptu a míře participace můžete spolurozhodovat o projektu a ovlivňovat tvorbu návrhu. U některých projektů si mohli klienti zvolit, kde a jak velké chtějí mít okno, kde budou příčky, jak bude vypadat kuchyně nebo koupelna. Obyvatelé se také mohou společně dohodnout, že chtějí mít třeba na střeše zimní zahradu nebo společný prostor v přízemí. Sami si to rozhodli, dohodli se na tom. Sice zaplatí víc, ale zato dostanou


48-51 Baugruppe_Layout 1 2.3.15 8:47 Stránka 49

projekty / projects VÝSTAVA / EXHIBITION

a přihlásily se malé skupiny baugruppe, s určitým sociálním konceptem. Všichni se snažili přesvědčit město, že oni jsou ti nejvhodnější a dané lokalitě opravdu něco přinesou. Technicky to probíhalo tak, že po zveřejnění výzvy se zformovalo jádro pěti až šesti lidí – z budoucích dvaceti, kteří se přihlásili. Dále byly určeny termíny, např. do půl roku musela polovina budoucích členů podepsat smlouvu a do roka se celý projekt musel zaplatit. Důležitá byla opce, tedy domluva, že se pozemek nemusel zaplatit ze dne na den, ale organizátoři měli rok na to, aby sehnali lidi, sjednali úvěr, vytvořili předběžný návrh, určili, kolik bytů tam bude, jak budou velké apod.

něco společného, co by si v této cenové kategorii v rámci běžného developerského projektu nemohli dovolit. Jak se vytváří vztah k projektu? Když jsou lidé součástí navrhování, vymýšlení, jsou přítomni při tvorbě architektury domu a toho, jak to funguje, tak k tomu mají velmi blízký vztah. Jedná se o společný transparentní proces, který probíhá mezi skupinou členů baugruppe a architektem s projektovým manažerem. Členové skupiny, jejímž cílem je stavba domu, tvoří po právní formě společnost (definice v občanském zákoníku – zákon 89/2012 Sb.), nejde tedy o právnické osoby a nezapisují se do Obchodního rejstříku. Je vhodné, aby členové smlouvu uzavřeli před první finanční transakcí. Vstup nových členů je vhodné podmínit kaucí ve výši např. 1–2 % z předpokládané investice. Po dokončení se projekt transformuje na společenství vlastníků jednotek. Je to vlastně podobné jako v rodinném domě, obyvatelé vědí o každém škrábanci, o společenské prostory pečují a využívají je po vzájemné dohodě, starají se o úklid, apod. Byl jste sám u nějakého projektu? Ano, byl. V berlínské čtvrti Kreuzberg, na Ritterstrasse 50. Bydlí zde hodně lidí s nějakým příběhem emigrace. Mísí se zde rozličné kultury a národnosti. Pro mě se jednalo o atraktivní projekt a o velkou výzvu, stejně tak i pro členy baugruppe, kteří se do toho konceptu přihlásili. Dům je zasazen do malého sídliště, mimo jiné se zde řešilo, zda pozemek oplotit či ne. Nakonec se členové rozhodli nevytvořit uzavřenou komunitu, ale naopak prostor nechat otevřený. Vytvořili na pozemku dětské hřiště pro děti, které v domě bydlí, ale i pro ty z okolního sídliště. Vytvářejí se tam nová přátelství a je to i pod sociální kontrolou, takže dům zároveň kultivuje i své okolí. Jaký podíl na projektu mělo město Berlín? Účast města v takovém projektu není standardní a nemusí být v každém baugruppe projektu. V případě Ritterstrasse 50 to začalo tím, že město vypsalo soutěž na prodej pozemku nikoli za tržní, ale za pevnou cenu. Město řeklo, za kolik prodává,

Jakou máte představu o aplikaci baugruppe u nás? Prezentujeme koncept baugruppe pro celou republiku. V Praze se zaměříme spíše na rekonstrukce domů. V krajských městech jako v Brně, Ostravě nebo Plzni to může fungovat obdobně jako v Německu. Jsou zde velká rozvojová území poblíž centra a město může mít zájem vytvářet v takových lokalitách sociálně stabilní prostředí. Takže může některé vybrané pozemky prodávat na základě vypsání výběrového řízení. Vím, že v Čechách je problém soutěžit o něco, kde kritériem není nejnižší cena, ale podobné soutěže probíhají v Německu také. Takže i tam využívají baugruppe pozemky koupené za běžnou tržní cenu od města nebo soukromých majitelů. Není tedy podmínkou, že město musí vypisovat nestandardní soutěž a hledat vhodný koncept. Je to však určitá výhoda, která nakonec může přinést ovoce. Jaký je zájem veřejnosti o pražskou výstavu na téma baugruppe? Jako organizátoři výstavy jsme byli překvapeni, kolik lidí o ni projevilo zájem. Na vernisáž přišlo asi 300 lidí, večer pak pokračoval moderovanou diskusí s architekty i zástupci města Berlína, ze Senátu pro územní rozvoj. Přišlo tolik lidí, že se téměř nevešli do galerie, takže zájem zde zjevně je. V průběhu výstavy se lidé ptají na projekty a odnášejí si připravené materiály. Budeme se dále snažit je více zasvěcovat a propojovat na našich workshopech, které jsou součástí doprovodného programu. Kam především směřoval zájem návštěvníků? Nejčastěji se otázky týkaly toho, jak celý fenomén v Berlíně začal, jaké byly podmínky, z čeho vše vycházelo, a zabrousili jsme až do 60. let a squattingu jako prapůvodu. Pak se diskutovalo, jak koncept převést do Prahy a jak tento model aplikovat či upravit. Já si myslím, že pokud to v Čechách vznikne, bude to nějakým způsobem zmutované a trochu odlišné. Nejspíš budeme muset hledat vlastní formu. Záznam z diskuse je ke zhlédnutí i na webu baugruppe.cz. Znamená to, že by se mohli majitelé nevyužitých pozemků do programu zapojit a pozemky nabídnout? Kdyby měli nějaký pozemek, kterého se chtějí zbavit, tak proč ne! Může to být odbytiště céčkových pozemků, pro baugruppe to může být příležitost. V takovém případě bude vhodné kontaktovat přímo organizátory výstavy – Marka Kopeče a Helenu Doudovou. V průběhu doprovodných akcí výstavy sbíráme kontakty na případné zájemce o tento způsob bydlení či architekty, kteří by měli o tento typ procesu zájem. Budeme rádi, když se kontakty vzájemně propojí. www.baugruppe.cz ARNOŠT WAGNER

dn 3/2015

49


48-51 Baugruppe_Layout 1 2.3.15 8:47 Stránka 50

projekty / projects / EXHIBITION

VÝSTAVA

Baugruppe describes their way of building and housing. stemming from individual initiatives of small contractors. and architects. A town housing block adjusted to. users’ individual demands and their mutual ideas about. shared premises and building’s functions usually. originate during direct agreement between the. architect and group of contractors..

I

ng. architect Vladimír Fialka, secretary of the City Detail Section at the Planning and Development Institute for the capital city of Prague, introduced this trend to us on the occasion of the Baugruppe ist super! exhibition held at the Kvalitář Gallery in Prague 1. Can baugruppe be considered a phenomenon? The baugruppe concept started appearing some 10 years ago in Germany and later in other German speaking countries. It has always been a sort of alternative to the market. Housing structure in Germany is, as we know, completely different. Most people – up to 60% – live in rented accommodation (in our country it is just about 10%). The trend started changing when people wanted to own their apartments and this was one way as to how to get to it. Most of the projects offered within the market are standard development projects which mean that this has always been just an additional or supplementary segment. There were thousands of apartments built in Berlin, Freiburg, Hamburg and Stuttgart but it is not a majority phenomenon. How are suitable plots found? When we look at the asset structure of Berlin, for instance, there are still gap sites owned by the city. Prague, however, disposed of all their plots during privatisation in the 1990’s, so the situation there is completely different. If the city owns any plots, it is exceptional and those plots are those that nobody else was interested in. Nevertheless, even those could be used for baugruppe. However, I also think that it is possible to privatize apartments in old municipal buildings within the framework of city reconstruction for the baugruppe. There baugruppe can invest in joined reconstruction, together with architectural or technical modifications. Another initiative can stem from the owners of the undeveloped or unutilised plots returned in restitution. Where can interested parties find any relevant information? The Planning and Development Institute for the capital city of Prague and the organisers of the exhibition published a manual for the baugruppe. The whole process is described there in accessible language and with demonstrative illustrations. We try to outline both the positive and the negative. The advantages are described from the point of view of future tenants as they find price as the decisive factor. That is the main motivation in Germany as such buildings are up to one forth cheaper in comparison with comparable market offers. People who accepted this variant can acquire a cheap apartment. Secondly, if the future tenants of the building par-

50

dn 3/2015

ticipate directly in the process of design, a sort of bonding and trust forms amongst them. We also point out that the social structure of the building remains stable even once the building is completed. Based on the German experiences, only one owner of an apartment changes 10 years after completion of the building. If you know your neighbours well, you feel better. Disputes between neighbours cannot be ruled out but it is certainly possible to assume that they can be prevented. Standard market offers focus on some sort of average that suits everybody. Baugruppe focuses on people who know what they want and who find classic market offers unsuitable or have specific requirements. In connection with the architectural concept and extent of participation you can decide jointly about the project and influence its design. With some projects, clients can also choose where they want to have a window and how big it should be, where to put partition walls and what the kitchen or a bathroom should look like. Residents can also agree together if they, for instance, want a conservatory up on the roof or a common area on the ground floor. They decide for themselves and agree on it. They will obviously pay more but will get something mutually, something they wouldn’t be able to afford in this price category within the framework of a usual development project. How does a relationship form to a project? When people are part of the design and ideas, are present to the creation of a building’s architecture and how it all works, they have a very close connection to it. It is a joined transparent process that is carried out between the group of the baugruppe members and the architect with a project manager. The group members, whose goal is the construction of the building, legally form a company (defined in the Civil Code – Act 89/2012 Ed.) and are not considered corporate bodies


48-51 Baugruppe_Layout 1 2.3.15 8:47 Stránka 51

projekty / projects VÝSTAVA / EXHIBITION

and are not registered in the Register of Companies. It is appropriate for members to conclude the contract before the first financial transaction. It is appropriate to condition entry of new members with a deposit of between 1–2% of the assumed investment, for example. Once completed, the project is formed into a homeowner’s association. It is similar as within a family house. The residents know about every scratch, look after common areas and utilise them after mutual agreement, take care of cleaning and others things. Have you yourself been present to some project? Yes, I have. In the Berlin district of Kreuzberg, at 50 Ritterstrasse. There are a lot of people with an emigration story, a mixture of cultures and nationalities. As for me, it was an attractive project and a considerable challenge, as for the baugruppe members who joined the concept. The building is set within a small housing development where they were, amongst others, also dealing with the question as to whether to fence the plot or not. In the end the members decided not to create an enclosed community but to leave the space open. They built a children’s playground for those who live in the building as well for those from the surrounding housing development. It is a place where new friendships are formed and it is all under social control so the building also cultivates its neighbourhood.

be paid for within a year. What was important was the option, or agreement, that the plot didn’t need to be paid immediately but organisers had a year to find people, arrange for a loan, create a preliminary design, determine the number of apartments, how large they would be and others. What is your idea about the baugruppe application in our country? We are presenting the baugruppe concept for the whole country. As for Prague, we will more likely focus on the reconstructions of buildings. In regional towns like Brno, Ostrava or Plzeň, the situation can work similar as in Germany. There are large development areas near the centre and the town can be interested in creating a socially stable environment in such locations. So they can sell selected plots on the basis of a tender. I know that it is a problem in Czech to compete for something where the lowest price is considered not to be the criteria but similar tenders are also held in Germany. That means that they also use the baugruppe plots purchased for market price from the town or private owners. So, there is no condition that the town must announce a non-standard tender and seek a suitable concept. Still, it is the sort of advantage that can eventually bear fruit and pay dividends. What is the public interest in the Prague’s exhibition themed baugruppe? As organisers, we were surprised as to how many people showed real interest. About 300 people came to the opening and the evening then continued with moderated discussions with architects and those Berlin representatives from the Senate for Regional Development. There were so many people attending that they almost didn’t fit in the gallery, so interest is definitely there. People asked during the exhibition about projects and left with prepared material. We will continue trying to include them more and connect them at workshops that are part of the supporting programme.

What share did the city of Berlin have in the project? City participation in such a project is not normal and does not need to be in every baugruppe project. As for 50 Ritterstrasse, the city first announced a tender for the sale of the plot for a fixed and not a market price. The city said for how much they were selling and small baugruppe groups with a particular social concept applied. They all were trying to persuade the city that they are the most suitable and would really contribute to the particular location. From a technical point of view, a group of five to six people – from the future twenty that applied – was formed after the announcement. This was followed by setting dates. For instance, half of the future members had to sign a contract within half a year and the whole project had to

In which way did visitors’ interest head? Questions mostly centred on how the whole phenomenon in Berlin commenced, what were the conditions, from what was it stemming and we even went back to the 1960’s and squatting as an origin. Further discussions referred to how to transfer the concept to Prague and how to apply this model or to modify it. I think that if it becomes established in Czech, it will be somehow mutated and a little different. We will most probably have to look for our own format. Recordings from the discussion can be seen at the baugruppe.cz website. Does it mean that owners of unutilised plots could join the programme and offer the plots? Why not, if they have a plot that they want to dispose of. It can be a sales outlet for C standard plots and an opportunity for baugruppe. In such a case it will be appropriate to contact the organisers of the exhibition – Marek Kopeč and Helena Doudová – directly. During supporting events, we collect contacts for possible clients interested in this method of housing and architects that would be interested in this type of process. We will be extremely pleased if contacts are indeed exchanged. www.baugruppe.cz ARNOŠT WAGNER

dn 3/2015

51


52-53 PR Ma vlast_ustecky_Layout 1 27.2.15 17:50 Stránka 52

projekty / projects / EXHIBITION

VÝSTAVA

Má vlast cestami proměn My country through changes Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví. o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině,. o přerodu chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou. náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích,. sakrálních stavbách..

T

entokrát jsme zamířili do Ústeckého kraje, kde na naše otázky odpověděl hejtman Oldřich Bubeníček.

Jaké proměny považujete v poslední době za nejdůležitější pro váš kraj a život jeho obyvatel? Ústecký kraj v průběhu posledních let zrealizoval výstavbu cyklostezek, ty vnímám jako významný počin pro kraj i život jeho obyvatel. Nyní je kraj protkán čtyřmi páteřními cyklostezkami, které se nacházejí v okolí tří řek, Labe, Ploučnice a Ohře, a vedou napříč krásami našeho regionu. Labská stezka je dokonce evropským cykloturistickým fenoménem nadnárodního dosahu, jelikož vede až do Německa. Návštěvníkům se prostřednictvím těchto tras otevírají jedinečné terény pro cykloturistiku i bohatství a pestrost naší přírody. Na podporu turismu a cestovního ruchu vznikl projekt Brána do Čech, který zahrnuje čtyři destinační agentury – Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří. To vnímám jako jeden z důkazů, že Ústecký kraj už dávno není tou „měsíční“ krajinou, jak jej často vnímá veřejnost nebo líčí média. Nejsou to jen doly, chemičky a zhoršené ovzduší. Kraj se aktivně podílí na rekultivaci krajiny postižené těžbou, a navrací ji tak do původní podoby. Ústecký kraj dokonce získal ocenění Skokan roku ve čtvrtém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život 2014 za investice na ochranu životního prostředí. Jako jednu z významných investičních akcí, která byla také součástí výstavy Má vlast cestami proměn, vnímám rekonstrukci budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem, z jejíž historické části vznikla moderní prosklená výpravní budova pro cestující. Nádražím ročně projde přes 1,5 mil. cestujících, patří tak k nejrušnější a nejvytíženější stanici v zemi. Ústecký kraj patří z hlediska dopravního napojení na země Evropské unie k důležitým uzlům. Nachází se zde řada průmyslových zón, za všechny mohu na tomto místě zmínit SPZ Triangle na Žatecku, která poskytuje prostor novým investorům a jejich investičním záměrům. Dále v souvislosti s proměnami v kraji mohu na tomto místě jen výčtem zmínit rekonstrukci děčínské městské knihovny a pavilonu v Růžové zahradě, náměstí v Rumburku, zámku Nový hrad v Jimlíně, kostela v Mašťově, Chrámu chmele a piva v Žatci, zámku a zámeckého parku Korozluky, který poskytuje jedinečné prostory pro pořádání slavností i festivalů, zejména pro dětské návštěvníky. Pro kulturně-společenské i sportovní akce je k dispozici zrekonstruovaný areál v Chomutově. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Vždyť samotná výstava je toho důkazem.

52

dn 3/2015

Proč se váš kraj aktivně zapojil do projektu Má vlast cestami proměn? Tento výjimečný projekt mapuje pozitivní proměny v našem kraji, který byl hlavním partnerským krajem ročníku 2013 a od té doby je stálým partnerem tohoto projektu – Výstava Má vlast je výpovědí o zkrášlování chátrajících míst. Lidský život se vyznačuje pomíjivostí. I když památky a stavby nejsou věčné, můžeme jejich prostřednictvím promlouvat ke generacím budoucím, proto bychom se měli aktivně podílet na jejich rekonstrukci či restaurování. A to je jedním z důvodů, proč se kraj zapojil do projektu, který má zájem přispět k informovanosti veřejnosti o kráse a zvelebování nejen v našem kraji, ale i napříč celou Českou republikou. V projektu vidím obrovský potenciál, skrze něj máme možnost ukázat, že si vážíme práce lidí z našeho kraje, kteří pečují o místa, ve kterých žijí. Nesedíme nečinně s rukama v klíně, ale aktivně se na změnách podílíme. Není to otázka několika měsíců, nýbrž let a desetiletí. Také jsme na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje zřídili portál http://invest-uk.cz/, který obsahuje aktuální databázi investičních možností potenciálním investorům. Naleznete zde prostory k pronájmu i na prodej. V současné době je v nabídce na 171 objektů. Jaký smysl vidíte v aktivní účasti místních obyvatel na zlepšování kvality prostředí v obcích a městech? Kdyby nebylo aktivní účasti občanů, péče o naše okolí by nevykazovala takové výsledky. Víme, že samotný záměr něco vystavět a zrekonstruovat nestačí. Je také nutné následné opatrování zrekonstruovaných budov i přírodních krás a památek. Měli bychom si jich neodkladně vážit. Kraj se tak ve spolupráci

Vlakové nádraží Ústí nad Labem před rekonstrukcí a po ní Railway station in Ústí nad Labem before and after reconstruction


52-53 PR Ma vlast_ustecky_Layout 1 27.2.15 17:50 Stránka 53

projekty / projects VÝSTAVA / EXHIBITION

a s podporou místních obyvatel z obcí a měst snaží ukázat kladné stránky regionu. Tato činnost tak přispívá k vytváření pozitivnějšího obrazu našeho regionu, nejen uvnitř kraje pro jeho samotné obyvatele, ale i navenek. V této spojitosti mě ještě napadá výrok slavného velikána Karla Jaromíra Erbena, který říká: „Potud národ svůj, pokud šetří svých památek“. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o. s., více informací o projektu na www.cestamipromen.cz. Partnery ročníku 2015 jsou k 28. 2. kraje Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Zlínský a hlavní město Praha. PR

The travelling exhibition My country through changes. brings evidence about improving neglected places. and buildings within settlements and in nature, about. turning dilapidating buildings into worthy ones with. useful functions, about embellishing squares and. village greens, stations, sacral buildings..

T

his time we headed to the Ústí nad Labem Region where the Governor Oldřich Bubeníček answered our questions.

OLDŘICH BUBENÍČEK

What changes do you lately consider the most important for your region and your resident’s lives? The Ústí nad Labem Region has, over the past years, realised the construction of cycle ways, which I consider to be a significant act for the region as well as its resident’s lives. The region is now interlaced with four spinal cycle ways situated around three rivers – the Elbe, Ploučnice and Ohře – running through the beautiful parts of our region. The Elbe route is even a European cyclotourism phenomenon of global extent as it runs all the way to Germany. These routes open up unique terrain for cycle tourism as well as the wealth, richness and versatility of our nature. A project founded for the support of tourism and tourist trade is the project Gate to Czech, including four destination agencies – Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko and České středohoří. I see this as one of the proofs that Ústí nad Labem Region is not anymore that ‘moon’ country as the public often see it or as the media describe it. There are not only mines, chemical plants and the worst possible air. The region is active in the re-cultivation of nature affected by mining and returns it to its original condition. The Ústí nad Labem Region even received the Jumper of the Year Award in the fourth year of the comparable research Place for Life 2014 for investment in the protection of the environment. What I consider to be one of the more significant investment events that a was part of the My Country through Changes exhibition is the reconstruction of the main railway station building in Ústí nad Labem, whose historical part was turned into a modern glazed dispatch building for passengers. More than 1.5 million passengers pass through the station each year, which makes it the busiest and most fully utilised station in the country. The Ústí nad Labem Region belongs to very important transportation junctions from the point of view of transport connections to EU countries. There are several industrial zones on behalf of which

I can mention the SPZ Triangle in Žatec region, which provides areas for new investors and their investment projects. In connection with changes carried out within the region, I can also mention the reconstruction of the town library in Děčín and the pavilion in Růžová zahrada in Děčín, the square in Rumburk, the Nový hrad chateau in Jimlín, the church in Mašťov, the Temple of Hop and Beer in Žatec, the chateau and the chateau park in Korozluky, which offers unique premises for celebrations and festivals, especially for children. A reconstructed complex in Chomutov is available for cultural social and sports events. And I could go on. The exhibition per se is proof of it. Why did your region become active in the My Country through Changes project? This exceptional project maps positive changes within our region, which was the main partner region of 2013 and has since been aregular partner to this project – the My Country exhibition is atestimony to embellishing dilapidating places. Human life is distinguished by transience. Even though monuments and buildings are not eternal, we can speak via them to future generations and therefore we should participate actively in their reconstruction and restoration. And that is one of the reasons why the region got involved with the project, which is to contribute to public awareness about the beauty and improvements in our regions as well as throughout the Czech Republic. I see great potential in the project whereby we have a chance to show that we appreciate the work of people from our region, people who take care of the place where they live. We do not sit twiddling our thumbs but take an active part in the changes. It is not a question of several months but of years and decades. For the support of investment opportunities in the Ústí nad Labem region we instigated the http://invest-uk.cz/ portal which contains an up to date database of investment opportunities for potential investors. There, you can find premises for lease or sale; currently there are 171 buildings being offered. What point do you see in active participation from local residents with regards to the improving of environmental quality in towns and municipalities? If residents were not active then the care of our surroundings and neighbourhoods wouldn’t show such significant results. We know that the intention just to build and reconstruct something is not enough. Subsequently it is also important to take care of the reconstructed buildings and natural beauties and monuments. We should cherish them unconditionally. In co-operation and with support from local residents from the towns and municipalities, the region is trying to show its positive sides. This activity then contributes to the creating of a more positive picture of our region for its residents on the inside as well as the outside. In this connection I can also consider a statement by the famous writer Karel Jaromír Erben, who says: “It’s one’s nation if saving one’s monuments.” The exhibition is organised by the association Entente Florale CZ – Souznění, o. s., and for more information about this project see www.cestamipromen.cz. Partners for the year 2015 are, as to 28th February, the regions of Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Moravia-Silesia, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Central Bohemia, Zlín and the capital city of Prague. PR

dn 3/2015

53


54-56 PR Raiffeise leas + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:50 Stránka 54

ekonomika / economy PROFIL / PROFILE

Loňský rok byl pro nás velmi úspěšný Last year was very successful for us V oblasti leasingu nemovitostí již tradičně zaujímá. finanční skupina Raiffeisen ve své mateřské zemi,. v Rakousku, přední pozice na trhu..

V

České republice působí skupina Raiffeisen v oblasti leasingu nemovitostí od konce roku 2001 pod hlavičkou Raiffeisen-Leasing Real Estate, s. r. o., a od začátku roku 2015 pod hlavičkou Raiffeisen-Leasing, s. r. o. O zhodnocení situace na trhu jsme požádali Mag. Aloise Laneggera, jednatele společnosti. Co se vám vybaví, když se řekne rok 2014? Pro nás to byl skvělý rok, náš byznys jsme navýšili o skoro 50 %. Zisk je historicky vůbec nejvyšší, pokud odhlédneme od některých mimořádných efektů z minulosti. Bylo patrné, že nemovitostní trh opravdu hodně stoupá, zájem roste, developeři jsou opět aktivní, banky připravené více financovat a poptávka je silná. Obecně jde o velmi pozitivní trend a doufám, že bude dál pokračovat. Jak jste v tomto kontextu připraveni na letošní rok? Doufám, že velmi dobře. Určitě hodně očekáváme a myslím, že loňský trend pokračuje. Když se podíváme po bytech, poptávka je velmi silná, lidé byty kupují, developeři nejsou schopni koupit téměř žádné pozemky. V Praze je nyní těžké sehnat solidní pozemek. Mimo hlavní město je to trochu jiné… Ale kde vidíte moderní skladové prostory, tam jsou velké investice. Zatím není patrné, že by se trend měl měnit. Na konci loňského roku koruna opět oslabila. Jak to vnímáte? Obecně bych řekl, že je to pro českou ekonomiku dobré. V oblasti stavebnictví jako takové je to možná trochu horší, protože stavební firmy, které mají smlouvy z doby, kdy byla koruna silnější, musejí při dovozu zaplatit víc. Při stanovených fixních cenách je na stavební firmy vytvářen tlak. Na druhou stranu se trh, i když pomalu, pro stavební firmy trochu zlepšil, poptávka roste. Nové ceny budou možná o něco vyšší, ale jen mírně. Obecně pro investice ze zahraničí je to dobré, protože takové projekty se stejně kalkulují v eurech. V budoucnu, poté co znovu posílí koruna po skončení intervence ČNB, bude opět potenciál pro zvyšování nájemného. Jak stav evropského trhu ovlivňuje situace v Rusku? Rusko je hodně citlivá záležitost. Raiffeisenbank se tam angažuje a sankce vůči Rusku omezují aktivity všech bank v tomto regionu, nejen té naší… Rusko je bohaté na nerostné suroviny, má ropu, plyn atd. Na trhu je ale hodně citelná krize, úroky jsou dražší, financování také a navíc omezené; příjmy státu výrazně klesají, cena ropy se o polovinu snížila. Silně klesají zahraniční investice z důvodu nejisté politické si-

54

dn 3/2015

tuace. Inflace je vysoká, lidé pociťují zdražování a mohou si méně dovolit. Dovozy jsou drahé, kurz rublu ztratil během roku 50 % své hodnoty. Kde je vysoká inflace – a ta se zde pohybuje kolem 15 %–, je to vždycky špatné. Ruští investoři hledají příležitost mimo Rusko… Teď třeba vůbec nevidím ruské angažmá tady v Čechách. Zájem je menší než dřív. Možná že to je ještě krátká doba a také je všechno dražší. Ale na druhou stranu je hodně Rusů, kteří chtějí dostat peníze z Ruska a hledají možnost investovat. Odliv kapitálu z Ruska dosáhl rekordní výše. O lepší kondici trhu svědčí i fakt, že se opět objevují spekulativní projekty, zejména logistické… Nejen logistické, ale i kancelářské. Pokud je dobrá lokalita a zkušený developer – i když to neplatí ve všech případech –, může to banku oslovit i bez předpronájmů před zahájením stavby. Musí zde být větší podíl soukromých investic? Je to překvapující, ale řekl bych, že požadovaná ekvita je stejná, ale některé projekty se prostě stavějí i bez tradičních předpronájmů ve výši 20 až 30 %. Ale musejí to být skvělé projekty ve skvělé lokalitě, zkušený developer s dobrou kalkulací. Pak to jde… Je zajímavé, že tak nepracují jen zahraniční banky, ale i banky tady v Čechách. Kam směřujete v letošním roce? Vítr je dobrý, tak nebudeme měnit kurz, který funguje. Máme vlastní projekty. Letos budeme podle plánu dokončovat projekt rakouské školy v pražských Modřanech. Je to dost velká investice, kde působíme jako developer. Projekt je na krásném místě,


54-56 PR Raiffeise leas + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:50 Stránka 55

ekonomika / economy PROFIL / PROFILE

na hezkém pozemku, bude to krásná budova. Další vlastní projekt máme v Brně, H Park, kde je první fáze z 95 % pronajatá a na poslední místa máme vážné zájemce. Začínáme připravovat druhou fázi, která bude rovněž sestávat z malých obchodních jednotek pro firmy, které potřebují mix skladů a kanceláří. V Mladé Boleslavi máme OC Bondy, které funguje skvěle.

ALOIS LANEGGER

Angažujete se ve výstavbě vědecko-technických parků nebo skladových prostor? Trh se skladovými projekty je hodně obsazený, to není naše parketa, ale chystáme dva zajímavé bytové projekty. Máme také velké hotelové projekty, jimž se teď budeme věnovat… Hotelové projekty budou i tématem MIPIM v Cannes. Mají v tomto období opět šanci? Myslím, že jednoznačně. Hotelový trh se určitě hodně oživí. Ne každý hotel funguje dobře, ale podmínky jsou mnohem lepší než v minulých letech. Česká republika dlouhodobě trpí tím, že pokulhává ve službách a celkovém servisu, a je tu co zlepšovat… Ano, ale hotely nejsou špatné a fungují dobře. Jen je otázka, jestli mluvíme o průměru, nebo o jednotlivých hotelech. V Praze např. financujeme jeden luxusní hotel, který má dobré výsledky a funguje perfektně. Další hotely máme se 4 a 5 hvězdičkami, které jdou opravdu nahoru, fungují skvěle. Vždy je ale důležitá lokalita a samozřejmě i provozovatel.

V Praze jsme s hotely, co máme, spokojeni a jako financující banka nemáme obavu o jejich budoucnost. Co si přejete pro letošní rok? Myslím, že když bude trh pokračovat v duchu loňského roku, bude to určitě dobře. My jako leasingová firma máme omezený trh, v němž banky tolik nepůsobí. Naším cílem pro letošní rok je tento trh rozvíjet. Jsem přesvědčen, že tu je velký prostor pro nekomplikované projekty i s menší ekvitou. Věřím, že vše bude letos fungovat dobře a že se moje přesvědčení vyplní. ARNOŠT WAGNER

The financial group Raiffeisen traditionally. holds the leading position in the market. of property leasing in their home country. of Austria..

R

aiffeisen Group has been operating within the property leasing area in the Czech Republic since the end of 2001 under the heading Raiffeisen-Leasing Real Estate, s. r. o., and since 2015 under the heading of Raiffeisen-Leasing, s. r. o. We asked Mag. Alois Lanegger, company director, to assess the market situation. What comes to mind when you hear about the year 2014? It was a great year for us and we increased our business by al-

dn 3/2015

55


54-56 PR Raiffeise leas + 1/2_Layout 1 2.3.15 8:50 Stránka 56

ekonomika / economy PROFIL / PROFILE

most 50%. The profit is historically the highest if we look beyond some exceptional past effects. It was evident that the real estate market was really going up a lot, that interest is on the increase, that developers are active again and banks are prepared to finance more, that demand is strong. It is generally a very positive trend and I hope that it will carry on that way. How are you prepared for this year in this context? I hope well. We certainly expect a lot and I think that last year’s trend will continue. When we look at apartments, demand is very strong, people buy apartments and developers are unable to purchase almost any land. It is now difficult to find a decent plot in Prague. The situation is different outside the capital... However, where you can see modern storage facilities, there are big investments. So far it is not evident that this trend should change. The Czech crown weakened again at the end of last year. How do you view that? Generally I would say that it is good for the Czech economy. As for the building industry per se, the situation is perhaps a little worse as building companies that have contracts from those times of a stronger crown must pay more on imports. Fixed prices put pressure on building companies. On the other hand, the market has, though slowly, improved for building companies, demand is growing. New prices will perhaps be a bit higher, but only slightly. It is generally good for foreign investment as such projects are calculated in the EUR anyway. In the future, once the crown strengthens again after the ČNB’s intervention, there will be potential for an increasing of rents again. How is the situation in the European market influenced by the situation in Russia? Russia is a very sensitive issue. Raiffeisenbank is engaged there and sanctions towards Russia restrict activities of all banks within this region, not only ours... Russia is rich in finite resources. They have oil, gas, etc. But there is a very transparent crises in the market, interest rates are dearer, so is financing, which is also restricted; state income is falling considerably, the oil price reduced by half. Foreign investment is falling heavily due to the insecure political situation. Inflation is high, people can feel price increases and can afford less. Imports are expensive, the rouble has lost 50% of its value during the year. Where there is high inflation – here it is about 15% – the situation is always bad. Russian investors are looking for opportunities outside of Russia... Now I can’t, for instance, see any Russian involvement here in Czech. Interest is less than before. Perhaps it is just a short time and everything is more expensive but, on the other hand, there are a lot of Russians who want to get money out of Russia and are looking for investment opportunities. Capital outflow from Russia has reached record numbers. A better condition of the market is also evident in the fact that there are speculative projects again, mainly logistics ones... Not only logistics but also administrative ones. If the location is good and the developer is experienced – though this does

56

dn 3/2015

not always count – the bank can be agreeable, even without pre-leases prior to commencement of the building. Is it necessary to have a larger share of private investment there? It is surprising but I would say that the required equity is the same but some projects are simply built without the traditional 20% to 30% of pre-leases. But those have to be great projects in great locations, with a good developer and with good calculations. Then it’s possible... What is interesting is that it is not just foreign banks that work that way but also those here in Czech. Which way are you heading this year? The wind is good so we wont change the course that is working. We have our own projects. This year, we will be completing the project of an Austrian school in Modřany, Prague, as scheduled. It is quite a big investment where we act as developer. The project is situated in a beautiful place and on a nice plot. It will be a beautiful building. Another project is in Brno, the H Park, where 95% of the first phase is already leased and the last remaining places already have serious clients. We are commencing preparation of the second phase, which will also comprise small retail units for companies that need a mix of storage facilities and offices. In Mladá Boleslav, we have the shopping centre Bondy, which is working perfectly. Do you take part in the construction of science and technology parks or storage facilities? The market with storage projects is very crowded, that is not our scene, but we are preparing two interesting residential projects. We have two hotel projects that we will attend to now... Hotel projects will also be the topic for MIPIM in Cannes. Do they have a chance yet again in this period? I think they certainly do. The hotel market will certainly revive considerably. Not every hotel is working well but conditions are much better than they used to be over the past years. The Czech Republic has suffered in the long term with the fact that it lags behind in services and service as a whole and there are many ways to improve this... Yes, but hotels are not that bad and work well. The question is whether we talk about average or individual hotels. In Prague, for instance, we financed one luxurious hotel, which has good results and works perfectly. Another two hotels have 4 and 5 stars, work well and are really on their way up. The location is always important though and so is the operator. We are happy with the hotels we have in Prague and as the financing bank have no concerns regarding their future. What do you wish for this year? I think that if the market carries on the way it did last year then things are certainly good. As a leasing company, our market is limited with not too big an involvement with banks. Our goal for this year is to develop this market. I am convinced that there is a lot of room for uncomplicated projects, even those with smaller equity. I believe everything will continue to work well this year and that my beliefs will come true. ARNOŠT WAGNER


57 PR ExpoReal_Layout 1 27.2.15 17:52 Stránka 57

ekonomika / economy VELETRH / TRADE FAIR

Veletrh EXPO REAL 2014 zaznamenal nárůst mezinárodní účasti Loňský 17. ročník mezinárodního veletrhu komerčních nemovitostí přivítal 1 655 vystavovatelů. z 34 zemí a oproti minulosti zaznamenal především nárůst počtu zahraničních účastníků. o 2,5 %. Veletrh navštívilo 36 900 návštěvníkú (v roce 2013 to bylo 36 000) ze 74 zemí. (v roce 2013 z 65 zemí).

T

ato fakta potvrzuje také Piotr Bienkowski, předseda představenstva BNP Paribas Real Estate, Německo: „ Veletrh EXPO REAL se právem stal pracovním veletrhem plným obchodních schůzek a jednání i za účasti nově příchozích ze zahraničí.“ Mezinárodní charakter veletrhu vyzdvihuje také Ulf Buhlemann, investiční šéf společnosti Colliers International: „ EXPO REAL se stal ještě atraktivnějším díky nárůstu investorů ze zahraničí a je místem nejdůležitějších obchodních jednání známých i nových investorů a obchodních partnerů.“ Vedle již klasických nemovitostí k bydlení a podnikání se v Německu stále více prosazuje trend investičních nemovitostí. To do-

kazuje také stále větší účast zastupitelů z oblasti hotelnictví, obchodu a logistiky. Nima Davoodzadeh, viceprezidentka Wyndham Hotel Group pro rozvoj v Evropě, se rovněž o akci vyjádřila velmi pozitivně: „V posledních letech se veletrh EXPO REAL stal jedním z nejdůležitějších pro oblast hotelnictví v Evropě. Na veletrhu se stále častěji uzavírají důležité kontrakty, a tak se datum veletrhu stalo pevným termínem v našem plánovacím kalendáři.“ Uplynulý ročník hodnotí kladně také Axel Vesper, generální ředitel UBS Real ESTATE KAG z Německa: „Jsme velmi spokojeni s počtem návštěvníků a vysokou kvalitou veletrhu, kde

získáváme opravdu cenné obchodní kontakty, ale také představujeme širokou paletu našich produktů mezinárodnímu publiku. A tak ani v roce 2015 nebudeme samozřejmě chybět.“ Z celkového počtu 36 900 účastníků veletrhu připadá 18 600 na odborné návštěvníky a 18 300 na zástupce vystavovatelů. Mezi top země se vedle Německa řadí Velká Británie, Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Polsko, Česká republika, USA, Rusko a Lucembursko. Letošní ročník veletrhu EXPO REAL se koná v termínu 5. až 7. října 2015 v Mnichově. Přihlášky pro vystavovatele na letošní ročník veletrhu žádejte na info@expocs.cz. PR


58-60 CBRE_Layout 1 2.3.15 8:51 Stránka 58

ekonomika / economy INVESTICE / INVESTMENTS

Svítání na českém realitním trhu? A new day dawning on the Czech real estate market? Trh nemovitostí v ČR v loňském roce zaznamenal oživení a byly. realizovány investiční transakce v rekordní výši..

Z

ásadní transakcí segmentu průmyslových nemovitostí byla akvizice portfolia VGP společností Tristan Capital Partners v druhé polovině roku. Prodeje kancelářských budov City Tower a Palác Křižík pak patří mezi nejvýznamnější obchody v kancelářském sektoru. K významným investicím do maloobchodních nemovitostí došlo v prvním a čtvrtém čtvrtletí; koncem roku byla např. prodána budova OC Futurum Hradec Králové za zhruba 88 mil. eur. Nad současným stavem realitního trhu jsme se zamýšleli s Janem Hospodářem, head of sales & acquisitions společnosti CBRE. Loni vzrostl počet nově dokončených kanceláří kategorie A… Nárůst developerských projektů v loňském roce byl způsoben tím, že mnoho developerů v letech 2009–12 utlumilo svou aktivitu. Když bylo jasné, že se trh probouzí, přišly na trh zatím pozastavené projekty, které už měly vydané stavební povolení nebo územní rozhodnutí. V důsledku toho se na trhu objevilo množství nově postavených kanceláří kategorie A. Zamíchalo to i s poměrem pronájmů vůči renegociacím, které převládaly v předcházejících letech. Nájemci jsou nyní připraveni se v rámci pražského trhu stěhovat do nových objektů. To je způsobeno jediným faktorem: výší nájmu. O jakých cenových relacích hovoříme? V lokalitě, kde byl běžný nájem okolo 16 eur/m2, jsou nájemci schopni diskutovat o 13 eurech/m2. To je headline částka, od níž se bude odečítat fit-out kontribuce, což je částka zhruba na úrovni 100–150 eur/m2. Plus se ještě odečítají nájemní prázdniny, které jsou na úrovni zhruba 4–6 měsíců na tří- až pětileté nájemní období. Takže z 13 eur se u čistého nájmu dostaneme zhruba na 10. A to bylo dřívější nájemné, které se standardně platilo v kancelářích kategorie B. Tím se rozhýbou nájemci, kteří by při 16 eurech vůbec neuvažovali o stěhování… Je výstavba nových kanceláří jistým byznysem, nebo to vyžaduje odvahu? Výstavba nových kanceláří v Praze je dnes otázkou pro silné developery, kteří jsou připraveni investovat počáteční fázi výstavby čistě z vlastních zdrojů, protože banky často do projektů vstupují až v průběhu výstavby, kdy má developer zajištěné budoucí nájemce. Developer musí počítat s jinou úrovní výnosů z projektu jako takového, než tomu bylo dříve.

58

dn 3/2015

V minulosti se mnoho bytových domů zejména v lukrativních částech Prahy přestavělo na kanceláře. Ty ale dnes nepatří k těm špičkovým. Vzniknou z nich opět byty? Toto vnímám jako zajímavý trend pro následujících 5–7 let. Za velice slušných podmínek je dnes možné sídlit v moderních reprezentativních prostorách, tudíž není důvod být někde v bývalém činžáku, i když na lukrativní adrese. Vnímáme tedy odliv takových nájemců a zvyšující se počet neobsazených prostor u takto dříve rekonstruovaných domů. Navíc vlastníci zjišťují, že mnohem zajímavější peníze než od nájemců kanceláří dostanou od developerů, kteří dům odkoupí a zrekonstruují pro rezidenční využití, ať už na prodej, nebo jako dlouhodobou investici.

JAN HOSPODÁŘ

Tento model se týká pouze Prahy? S výjimkou industriálních nemovitostí nelze zatím ostatní města s Prahou srovnávat. Kancelářský a rezidenční development se orientuje z velké části čistě na Prahu. Vnímáme ale oživení trhu v Brně, a to jak v oblasti kanceláří, tak v oblasti bytové výstavby. Jaké jsou aktuální finanční toky do realitního trhu? Kromě dlouhodobě saturovaných silných investičních skupin na trhu vnímáme velmi sílící skupinu českých privátních investorů. Před rokem, rokem a půl zde bylo zhruba 10–15 usVývoj objemu investic do komerčních nemovitostí v ČR Development in the volume of investment to commercial real estate in CR Investiční objem (mil. eur) / Volume of investment (in million EUR) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zdroj / Source: CBRE Research


58-60 CBRE_Layout 1 2.3.15 8:51 Stránka 59

ekonomika / economy INVESTICE / INVESTMENTS

VYBRANÉ INVESTIČNÍ TRANSAKCE V 2014 (PODLE ČTVRTLETÍ) SELECTED INVESTMENT TRANSACTIONS IN 2014 (IN Q)

Město Town 4 Více More 3 Praha

Nemovitost Property Tristan/VGP Portfolio Industry Business Park Rudná Industry 4 Hradec Futurum Králové Hradec Králové 4 Pardubice AFI Pardubice 2 Praha

Palác Křižík

1

Prague City Center

Praha

2 Praha 3 Praha 4 Praha

City Tower Diamant Slovanský dům

Sektor Sector Průmysl

Cena * Price * 523,00

Kupující Buyer P3

Prodávající Seller Tristan Capital Partners, VGP

Průmysl

95,00

Prologis

Heitman

Retail

87,60

Meyer Bergman

Heitman, GE Capital, TK Dev.

Retail

83,00

AFI Europe

Kanceláře Offices Kanceláře Offices Kanceláře Offices Smíšené užití Mixed use Smíšené užití Mixed use

76,00

Atrium European Real Estate Generali

Cecopra

51,00

Tristan Capital Partners

GLL Real Estate Partners

Nezveřejněno

PPF Investment

Proxy Finance

GLL Real Estate Part.

Mustela

FID Group

Invesco

NA Nezveřejněno

NA Nezveřejněno

NA

* (odhad v mil. eur) / (estimate in million EUR) kupení aktivních českých privátních investorů, dnes jich je zhruba 50 a velmi aktivně přibývají. Jsou to buď subjekty, které založily uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů, ale i privátní uskupení třech až pěti bohatých lidí, z nichž každý vloží do společnosti 50–100 mil. Kč, a s těmito penězi začíná skupina fungovat a společně investují například do nemovitostí, do kterých by velcí investoři neinvestovali z důvodů menšího investičního objemu. Jsou zajištění, mají své potřeby pokryté, nejde jim o rizikové investice, kde budou vydělávat 10–15 % ročně, ale rozhlížejí se po něčem, co jim dlouhodobě zajistí zhruba 5–6 %. A co developeři? U developerů vnímáme v každém segmentu skupinu 5–10 silných subjektů, které mají svou dobře vybudovanou pozici na trhu. Tyto top subjekty dnes doplňují lokálně orientované skupiny, které se spojují právě s bohatými investory, kteří jsou ochotni vkládat vlastní ekvitu do developmentu. Tyto skupiny se postupně vypracovávají a některé z nich jsou schopny dosáhnout i na větší projekty, a budou tak do budoucna hrát důležitou roli na trhu. Svou developerskou aktivitu také oprášilo několik stavebních společností, které znovu posilují svůj developerský tým. Jaká je budoucnost retailu? Dosáhl už svého maxima? Je pravda, že trh je saturovaný. Nečekávají se žádné velké další developmenty. Vývoj směřuje k tomu, že některá starší nebo ne tak dobře performující obchodní centra se začnou přestavovat či rekonstruovat. Koncepty 15–20 let staré zákonitě dnešním parametrům příliš nevyhovují. Stále častěji se budeme setkávat i s uzavíráním objektů, které nelze zrekonstruovat a jejichž pozice na trhu je slabší než u jejich konkurentů, opustí je kotevní nájemce a podobně. Některé objekty

Zdroj / Source: CBRE Research do budoucna projdou i případnou změnou užívání na showroomy či lehkou výrobu. Jaká z toho vyplývá prognóza na letošní rok? Nyní se predikuje, že by realitní trh měl v pozitivním trendu setrvat další dva roky. Myslím si, že bude přicházet čím dál více české privátní ekvity, budou to investoři nebo skupiny investorů, kteří se nebudou bát realizovat i větší nemovitostní transakce. Pociťujeme snahu velkých developerů zajistit si dostatek dobrých projektů pro jejich dlouhodobý rozvoj. Zní to zvláštně, ale dobrých lokalit na kancelářský nebo rezidenční development s vydaným územním rozhodnutím či stavebním povolením už moc není. Takže to bude určitě souboj mezi těmi pěti až sedmi „top“ developery o zajímavá území. AW

The real estate market in the Czech. Republic experienced a recovery last year.. Investment transactions in a record-. -breaking amount were completed..

T

he key transaction in the industrial real estate segment was the acquisition of Tristan Capital Partners’ VGP portfolio in the second half of the year. The sales of the City Tower and Palác Křižík administrative buildings rank among the most important transactions in the office space sector. Significant investment in the retail real estate was realized in the first and the fourth quarters. For example, the SC Futurum Hradec Králové building was sold for approximately EUR 88 million at the end of the year. We discussed the current condition of the real estate market with Jan Hospodář, Head of Sales & Acquisitions at CBRE.

dn 3/2015

59


58-60 CBRE_Layout 1 2.3.15 8:51 Stránka 60

ekonomika / economy INVESTICE / INVESTMENTS

The number of newly built A-category offices increased last year... Many developers scaled down their activities between 2009 and 2012 leading them to increase the number of developments last year. When it became clear that the market is waking up, previously suspended projects which had already obtained building permission and land use reached the market. Consequently, a number of newly built A-category offices became available on the market. This affected the ratio of leases and renegotiations, the latter of which had been prevalent in previous years. Tenants are now ready to move into the new premises available on the Prague market, driven by one and only factor: the number of leases. Which price ranges are we talking about? In locations where the usual going rate of leases is around EUR 16 per sq m, it may be reduced to EUR 13 per sq m through negotiations. This is the headline amount from which a fit-out contribution must be deducted, a sum which may amount to EUR 100–150 per sq m. In addition, it is necessary to deduct the period of rental holiday (the term when tenants are exempt from paying rent), which is approximately 4–6 months in the case of three to five-year lease terms. This means that 13 EUR result in a net rent amounting to about 10. This figure is at the level of the rents which were formerly paid in B-category offices. This fact encourages tenants who would not consider moving to a building at EUR 16 per sq m... Is the construction of new offices certain business or does it require courage? Constructing new offices in Prague is a task for strong developers who are ready to invest in the initial stage of construction from their own resources, as banks often join the projects in later stages of construction when the developer has acquired future tenants. The developer must take into account the different level of revenues from the project itself compared to the past. In the past, many residential houses were rebuilt into offices, especially in lucrative parts of Prague. These offices now do not belong to top-class ones. Will they be rebuilt into apartments again? I see this issue as an interesting trend for the next 5–7 years. Today it is possible to reside in modern representative space under very good conditions and so there is no need to live in a former apartment house, even at a lucrative address. We can see a drift of such tenants and an increasing amount of vacant space in these formerly reconstructed houses. In addition, the owners have discovered that they can be given much more interesting money by developers who buy the house and reconstruct it for residential use, either for sale or as a long-term investment when compared to what they get from office space tenants. Does this model concern Prague only? With the exception of the industrial real estate sector, other cities (in the Czech Republic) cannot be compared to Prague. Office and residential development is focused predominantly on Prague. However, we can see the market recovery in Brno,

60

dn 3/2015

both in the office space segment and in the residential development segment. What are current financial flows in the real estate market? In addition to strong investment groups with long-term saturation operating on the market, we can see a rapidly growing group of Czech private investors. A year or a year and a half ago we could see approximately 10–15 groups of active Czech private investors. There are about 50 of them now and their number is actively increasing. They are either entities that established an exclusive investment fund for qualified investors, or private groups of three to five wealthy people, each of whom invest approximately CZK 50–100 million in the company. The group starts operating with this money, investing in real estate where big investors would not invest in due to a smaller investment volume. They are secure, they have their needs covered, they are not interested in risk investment where they can earn 10–15 % annually. They are on the lookout for something that will earn approximately 5–6 % on a long-term basis. And what about developers? With developers we can see in each segment a group of 5–10 strong entities having a well-built position on the market. Locally oriented groups who join rich investors who are willing to invest their own equity in a development compliment these top entities. These groups are working their way up and we can see that some of them are able to reach larger projects, which means that in the future they will play an important role on the market. In addition, several building companies have brushed up their development activities and are consolidating their development teams. What is the future of retail? Has it reached its maximum yet? It is true that the retail segment is saturated. No other large developments are expected. The trend is that some older or not so well performing centres will start to be reconstructed or remodelled. E.g. 15–20 year old concepts cannot comply with today’s standards, of course. We will see closing buildings more and more often which cannot be reconstructed and whose position on the market is weaker than that of their competitors meaning that key tenants will leave them, and so on. Some buildings will survive due to a change in the purpose of their use – they will be rebuilt into showrooms or manufacturing spaces. With the aforementioned in mind, what is the forecast for this year? It is predicted that the real estate market should follow a positive trend for two more years. I think that more Czech private equity will appear through investors or groups of investors who will not be afraid of realizing bigger real estate transactions. We can see the efforts of big investors to secure a sufficient number of good projects for their long-term development. It may sound strange but there are not many good locations for office or residential development with an issued land use decision or building permission. This means that the future will hold a struggle between five to seven ‘top’ developers for interesting locations. AW62-64 Ekon_zahranicni obchod + 1/3v_Layout 1 27.2.15 17:53 Stránka 62

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

Zahraniční obchod se loni rozhýbal Foreign trade mobilised last year Hospodářské oživení v Evropě, které zásadně přispělo. k obnovení hospodářského růstu v České republice,. rozproudilo i zahraniční obchod..

N

ebo obráceně – oživení obchodu povzbudilo naši ekonomiku. Na realitním trhu se to projevilo především v segmentech průmyslových nemovitostí a maloobchodu. Vývoz se loni zvýšil o 12,7 % ve srovnání s předcházejícím rokem, dovoz stoupl o 11,4 %. Přebytek obchodní bilance vzrostl o 50 mld. Kč, tedy na 157,1 mld. korun. To znamená, že ČR zůstává ekonomikou velmi otevřenou světu. Nebrání dovozu (surovin, polotovarů, součástí) a volné vztahy, zejména se státy Evropské unie, podporují export (finalizaci, montáž, přepracování, reexport). Dlužno dodat, že aktivní obchodní bilance nás neopustila ani v uplynulých krizových letech. Kromě volného obchodu zapůsobila pozitivně i politika České národní banky. Ta předloni v listopadu znehodnotila tuzemskou měnu proti euru o přibližně 7 %. Obchody by se však hýbaly i bez toho. V přepočtu na eura loni stoupl export o 9,9 % a import o 4,7 %. Rozdíl mezi zvýšením vývozu a dovozu je v eurech výraznější než v korunách, což mj. dokládá, že dovážený artikl se u nás celkem slušně zhodnocuje. Kladné bilanci navíc pomohlo výrazné zlevnění dovážené energie, především ropy a zemního plynu. NEJŽIVĚJI OBCHODUJÍ AUTOMOBILKY A ELEKTRONIKA

Největší exportní položku tvoří dopravní prostředky, daleko za nimi, s poloviční hodnotou, jsou počítače a elektronická zařízení a následuje strojírenství. Dovoz motorových vozidel je v hodnotě poloviční vůči exportu, ale také v celkovém dovozu do republiky druhou nejvyšší položkou po elektronice a optických přístrojích. Následují (celkem těsně) stroje a zařízení, u nichž jsou rozdíly mezi vývozem a dovozem velmi malé, a elektrická zařízení, jejichž hodnota dovozu odpovídá zhruba dvěma třetinám hodnoty vývozu. Např. dovoz potravin převyšoval o zhruba třetinu vývoz, u nápojů a textilu byla bilance téměř vyrovnaná. Zatímco u potravin se trendově schodek obchodní bilance snižuje, u nápojů je kladná

62

dn 3/2015

V REALITÁCH VEDL PRŮMYSL

spíváním trhu (a také absencí spekulativní výstavby), ale v posledních letech jen o jednotky procent, zatímco v Evropě jsou poklesy o řád hlubší. Výnosnost pro investory je tedy mimořádně vysoká.

Výše citované položky mezinárodního obchodu mohou doprovodit loňské události na realitním trhu. Ačkoli nejvíce transakcí proběhlo tradičně v segmentu kanceláří, hvězdou obchodů byly průmyslové a logistické společnosti. Developerské společnosti, znajíce cyklus národního hospodářství, který závisí na zpracovatelském průmyslu a vývozu, v uplynulých letech budovaly nové kapacity. Loni je celkem úspěšně prodávaly zahraničním investorům. Za první tři čtvrtiny loňského roku změnily majitele průmyslové nemovitosti v hodnotě 690 mil. eur (19,07 mld. Kč) a za celý rok tak zřejmě překročily hranici 2 mld. eur. Hodnota transakcí v ČR vysoko překročila polovinu celkové hodnoty všech transakcí ve střední Evropě. Naopak výstavba nových kapacit u nás meziročně vzrostla o pětinu a v regionu se zdvojnásobila. Odráží se to u nás v nízké neobsazenosti (pod 7 %) a v nájemném. To sice trendově klesá, což je v souladu s postupným vy-

Oživení soukromé spotřeby probudil zájem investorů do maloobchodních nemovitostí. Investice jsou zatím jen velmi opatrné a výběrové, soustředí se na nejúspěšnější, a tedy nejvýnosnější developerské projekty typu OC Chodov v Praze, ale podobně jako u průmyslových nemovitostí se zde projevuje důvěra v trvalé hospodářské oživení, růst spotřebitelské poptávky a stabilitu hospodářského i politického prostředí. Naproti tomu prodejní plochy v České republice výrazně překračují evropský průměr a dochází k selekci úspěšných, méně úspěšných a neúspěšných maloobchodních projektů. Nových maloobchodních nemovitostí se buduje velmi málo. Souvisí to s poklesem životní úrovně obyvatel, ale také se změnou nákupních a spotřebitelských zvyklostí. Maloobchodní tržby sice rostou, ale zvyšuje se také pozornost domácností

a loni výrazně vzrostla proti předcházejícímu roku; u oděvů zůstává bilance záporná, ale po několik let ve stabilních hodnotách.

MALOOBCHOD JISTĚ, ALE OPATRNĚ


62-64 Ekon_zahranicni obchod + 1/3v_Layout 1 27.2.15 17:53 Stránka 63

vůči internetovým obchodům, malým specializovaným prodejnám, menším obchodům v centru měst a také např. k farmářským trhům a prodejnám. Pozitivním impulzem je apetit vůdčích maloobchodních značek proniknout na nové evropské trhy. Společnost JLL nedávno vydala studii na toto téma, která potvrdila silnou expanzi zejména severoamerických a asijských řetězců do Evropy. „Značky původem z USA díky silně expandujícím prémiovým řetězcům otevřely za poslední dva roky nejvíce nových obchodů a vystřídaly tak v čele evropského žebříčku ty italské,“ píše se ve studii JLL. „Kromě toho v posledních dvou letech značně rozšířilo své pokrytí i mnoho evropských značek. A podíváme-li se dále do budoucnosti, můžeme v Evropě očekávat také nový příliv značek z oblasti Asie a Tichomoří.“ Česká republika podle JLL nezůstává stranou. „V posledních letech na náš trh vstoupilo mnoho nových značek z USA i z Evropy,“ říká Beatrice Mouton, vedoucí oddělení maloobchodních nemovitostí JLL pro střední a východní Evropu. „Většina nováčků otevírá své obchody pouze v Praze, a to zpravidla prostřednictvím franšízy spíše než přímého zastoupení. Již zavedené značky se také snaží o další expanzi a/nebo zvažují uvedení nových konceptů. Praha tak pro mezinárodní značky i nadále zůstává nejatraktivnějším trhem, ať už jde o střední cenový, prémiový či luxusní segment.“ Společnost soudí, že expanze maloobchodních značek v Evropě bude pokračovat stejně rychle jako doposud. Avšak každé otevření nového obchodu se nyní mnohem pečlivěji zvažuje a značky mají na vybírané lokace stále vyšší nároky. Zásadní změny v samotné povaze maloobchodu je totiž nutí hledat nové cesty a přístupy a podstatným způsobem tak čeří hladinu současného evropského retailu. „To vše vede k poměrně dynamickým změnám v rámci obchodní sítě na evropských trzích. V zásadě tak můžeme říci, že každý obchod, který byl v rámci zefektivnění a přehodnocení obchodní strategie v posledních dvou letech uzavřen, nahradilo otevření dvou úplně nových obchodů,“ shrnuje James Brown, vedoucí průzkumu maloobchodního trhu JLL pro evropský region. KANCELÁŘE: JAK KTERÉ

Kancelářský trh se nachází v rozhodné fázi. V krizových letech to byli hlavně silní tuzemští investoři, kteří skupovali hotové nebo rozestavěné projekty a budovali nové v očekávání hospodářského oživení. V obchodech loni aktivitu převzali zahraniční kupci. Ale budovalo se ve velkém, nově dokončené kancelářské plochy svou velikostí předčily objemy z předkrizového roku 2008. Obchodům nahrála oslabená koruna, která zvýšila výnosy tím, že obchody i nájmy jsou de-

nominované v euru, ale náklady na výstavbu i provoz budov se hradí většinou v korunách. Devalvaci koruny ale nemohli developeři očekávat, alespoň ne v tom časovém tempu, v jakém nové projekty vznikají. Takže ji lze hodnotit jako zvláštní bonus. Co ale kancelářskému trhu nesvědčí, je snaha hlavních nájemců, tedy firem průmyslových, logistických i ze sektoru služeb, šetřit právě na administrativě. A to i (nebo zejména) v období ekonomického oživení. K tomu jim pomáhají nové trendy, jako jsou práce z domova, sdílená pracovní místa apod., které snižují nároky na kancelářské prostory. Dá se očekávat převis nabídky kvalitních kanceláří nad poptávkou. Developerská a investiční aktivita se zřejmě nezastaví, ale realizace či obchodování projektů budou opatrné a velmi selektivní. Oslabená koruna pak dává prostor ke zvýhodněním u pronájmů (cenové válce), přičemž výnosy by neměly klesnout, nebo jen mírně. V letošním roce se zřejmě hospodářská i politická stabilita udrží, což dává dobré perspektivy trhu komerčních nemovitostí. Na kancelářském trhu to ale může být trošku napínavé. Česká národní banka slíbila, že ve znehodnocování koruny hodlá pokračovat. Předvídatelnou stabilitu určitě každý zahraniční investor ocení. JAN FERENC

Economic revival in Europe,. which considerably contributed. to the renewal of economic. growth in the Czech Republic,. also enlivened foreign trade..

O

r the other way round – revival of trade boosted our economy. This mainly showed up in the real estate market within the segment of industrial real estate and retail. Exports increased last year by 12.7% in comparison with the previous year and imports increased by 11.4%. Excess of the trade balance increased by CZK 50 billion – to CZK 157.1 billion. This means that the Czech Republic remains open to the world with its economy. It doesn’t obstruct imports (raw materials, ready-to-cook oven-ready meals, components) and free relations, especially those with EU countries, support exports (finalisation, assembly, reworking, re-export). It is necessary to add that an active trade balance didn’t leave us over the past years of crises. Apart from free trade, the policy of the Czech National Bank also worked positively. In November two years ago, they devalued domestic currency towards the EUR by approximately 7%. But trade would also keep moving along without that. Re-


62-64 Ekon_zahranicni obchod + 1/3v_Layout 1 27.2.15 17:53 Stránka 64

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

calculated in relation to the EUR, exports increased last year by 9.9% and imports by 4.7%. The difference between the increase in exports and imports is more distinct in the EUR than in the CZK, which also proves that an imported article increases in value here quite nicely. The positive balance was also contributed to by a significant price reduction of imported energy, especially oil and natural gas. CAR PLANTS AND ELECTRONICS ARE LIVELIEST

Vehicles represent the biggest export item followed far behind with computers and electronic devices at half value, followed by mechanical engineering. Exporting of vehicles is at a half value in relation to exports but, within overall imports into the country, also the biggest item after electronics and optical devices. This is (quite closely) followed by machines and devices whereby the difference between exports and imports is very small and electronic appliances whose import value corresponds with approximately two thirds of the value of exports. For instance, the import of food exceeded exports by approximately one third whilst with drinks and textiles, the balance was almost equalized. Whilst the deficit of the trade balance reduces as a trend with food, it is positive with regards to drinks and last year increased significantly in comparison with the previous year; as for clothing, the balance remains negative but has enjoyed stable values for several years. INDUSTRY LED REAL ESTATE

The above cited articles of international trade can accompany last year’s dealings in the real estate market. Although most transactions were traditionally carried out within the segment of offices, industrial and logistics companies were the ‘start ups’ of transactions. Development companies that know the cycle of the national economy, which depends on the manufacturing industry and exports, were creating new capacity over the past years. Last year, they were selling them quite successfully to foreign investors. Industrial real estate worth EUR 690 million (CZK 19.07 billion) changed hands in the first three quarters of last year and probably exceeded the level of EUR 2 billion within the horizon of the whole year. Value of transactions in the Czech Republic considerably exceeded half the total value of all transactions in Central Europe. Construction of new capacity, on the other hand, increased in our country by one fifth on a year-on-year basis and doubled within regions. This shows up in the low levels of unoccupied premises (under 7%) and in rents. As a trend, this is going down, which is in agreement with a gradually maturing market (as well

64

dn 3/2015

as an absence of speculative development), but in the past years only by percentage points, whilst the drop in Europe is considerably deeper. It suggests that investment return is exceptionally high for investors. RETAIL YES, BUT CAREFULLY

A revival of private consumption evoked investors’ interest with retail real estate. The investments have so far been careful and selective and focused on the most successful and therefore the most profitable development projects in the style of the shopping centre Chodov in Prague but, as with industrial real estate, there is confidence in permanent economic revival, growth in consumer demand and stability of the economic and political environment. Retail premises in the Czech Republic, on the other hand, significantly exceed the European average and there is a selection of successful, less successful and unsuccessful retail projects. There are only a very few new retail properties built. This is related with a drop of citizens’ living standards as well as the change in shopping and consumer habits. Retail turnovers are increasing but households’ attention to internet shops, smaller specialised shops, smaller shops in town centres and also farmers’ markets and shops as well. The appetite of leading retail brands to get to new European markets is a positive impulse. JLL has recently produced a study relating to this topic confirming strong expansion of mainly North American and Asian chains to Europe. “Brands originating in the USA have, in the past two years, opened most new shops due to the strongly expanding premium chains and therefore replaced the lead of Italian ones within the European chart,” JLL writes in the study. “Apart from that, many European brands have also expanded their cover considerably in the past two years. And if we look further to the future, we can also expect a new inflow of brands from Asia and the Pacific region to Europe.“ The Czech Republic is not, according to JLL, staying aside. “Many new brands from the USA and Europe entered our market in past years,” Beatrice Mouton, head of the department for retail real estate at JLL for Central and Eastern Europe, says. “Most of the newcomers are only opening shops in Prague, usually through franchise rather than through direct representation. The already established brands are trying to expand further and/or consider the introducing of new concepts. Prague therefore remains the most attractive market for international brands, whether it is about middle price, premium or the luxury segment.” The company believes that the expansion of retail brands in Europe will continue just as fast as it has done up to now.

Still, every opening of a new shop is now considered more carefully and brands have higher and higher demands for their chosen locations. The fundamental changes in the character of retail alone forces them to look for new ways and approaches and therefore considerably ripples the level of current European retail. “All this leads to relative dynamic changes within the framework of the business network in European markets. We can basically say that a shop that was closed in the past two years within improving the efficiency and a reassessing of business strategy, was replaced by a totally new shop,” James Brown, Head of European Retail Research JLL, summarises. OFFICES: IT DEPENDS ON WHICH ONES

The administrative market is in a decisive phase. In times of crises, it was mainly strong local investors who were buying completed or under construction projects and were building new ones in anticipation of an economic revival. The activity was last year taken over by foreign buyers. Building proceeded in a big way and the newly completed administrative premises exceeded the volume of the pre-crises period with regards to size. Transactions were played into by a weakened crown currency, which increased yields by transactions and rents being denominated in the Euro but construction and operation costs being mostly paid in crowns. But developers couldn’t expect the crown’s devaluation, at least not in the time space that the new project originated in. That means that it can be seen as a special bonus. What does not do any good to the administrative market though is the effort that the main tenants, that is industrial and logistics companies as well as from the sector of services, put into saving on the administration side. This even in times (or especially in times) of an economic revival. They are aided by new trends such as working from home, shared workplace and others, which reduces demand for administrative premises. One can expect an excess in supply of quality offices over demand. Development and investment activity will probably not stop but project realisations and transactions will be very careful and very selective. A weakened crown would not fall and if so then only slightly. Economic and political stability will probably remain this year, which allows a good perspective for the market with commercial real estate. The administrative market though can be a little more dramatic. The Czech National Bank promised that they intend to continue devaluing the crown. Every foreign investor will certainly appreciate predictable stability. JAN FERENC


Potřebujete jen jeden kávovar. Takový, který uspokojí všechny potřeby vaší firmy. Potěšte své hosty a zaměstnance prémiovou kávou, která naplní i ta jejich největší očekávání. All you need is just one coffee machines which fulfill all your needs. Serve just a premium coffee to your guests and employees.

Více informací na: www.nespresso.com/pro For more information go to:

OBJEVTE NESPRESSO BUSINESS SOLUTIONS Štíhlejší, energeticky úspornější, s velkokapacitní nádržkou na vodu, přináší kávu nepřekonatelné kvality. Zenius je nová generace kávovarů, které uspokojí všechny vaše potřeby.

Káva, tělo a duše


66-69 RIBA_Future city_kocour_Layout 1 2.3.15 8:55 Stránka 66

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

RIBA, Future City a MIPIM Awards 2015 RIBA, Future City and MIPIM Awards 2015 Královský institut britských architektů (Royal Institute of British Architects,. RIBA) byl založen v roce 1834 na všeobecnou podporu architektury..

V

současnosti mj. pořádá v budově svého londýnského ústředí občasné tematické výstavy k propagaci svých záměrů. Ta nejnovější Future City byla otevřena 10. února. Výstava, skvěle rozvržená do čtyř sekcí nazvaných Populační růst, Stárnoucí obyvatelstvo, Zdraví a sociální péče a Ekonomické proměny, nabízí zajímavé pohledy na plánování měst a jejich rozvoj v budoucnosti. Fotografie a výkresy doplněné počítačovými vizualizacemi a inteligentně prezentovanými statistickými údaji provázejí návštěvníka celou výstavou. Ve Velké Británii se např. v poslední době postaví ročně na 100 000 nových rodinných domů či bytů, nutně zapotřebí jich je však na 250 000 ročně. A zatímco nyní zde žije 60,2 mil. obyvatel, do roku 2065 jich bude už 80,5 mil. a Velká Británie se tak stane největší zemí Evropy. JE TŘEBA POSTAVIT STATISÍCE BYTŮ

O některých tématech výstavy jsem hovořil se dvěma vynikajícími londýnskými architekty. Robert Votický přednáší architekturu ve Velké Británii i v České republice. Propastný rozdíl mezi každoročně postavenými rodinnými domy a byty a potřebou postavit jich na 250 000 vysvětluje architekt Votický pozoruhodným úspěchem Londýna jako města, kde je zajímavé žít a pracovat, kde je kultura, ale i pracovní příležitosti: „Život v Londýně je opět populární jako v 60. letech minulého století. I bez plánování se Londýn stal ,hubem’ specialistů nejrůznějších oborů z celého světa. Nejen v Londýně mají školy a univerzity globálně uznávanou a vyhledávanou kvalitu. Londýn a Velká Británie jsou investičně tak stabilní, že přitahují kapitál ze všech ekonomických koutů světa. A to je mj. důvodem astronomického zvýšení cen pozemků a nemovitostí. Ani místní vyšší a střední vrstvy si dnes nemohou dovolit bydlení v centru Londýna. Např. koridor podél Temže na jihozápad zaznamenal zvýšení cen o 14 % jen za minulý rok. Rozvoj Londýna se po neúspěchu Wrenova nebo Abercombieho plánu poprvé v historii ,plánuje’ podle tzv. starostova londýnského plánu. Začal s tím starosta Ken Livingstone v roce 2006, jeho nástupce v úřadě Boris Johnson plán převzal a upravil v roce 2011. Výhled plánu je do roku 2025, kdy Londýnu přibude 1,5 mil. pracovních míst a 750 000 domácností. K tomu je nutno postavit statisíce nových bytů, zlepšovat infrastrukturu a investovat do ní.“ VÍCE NÁJEMNÍCH BYTŮ

Peter Gamble je starším partnerem v Holder Mathias Architects v centrálním Londýně, v týmu, který se specializuje na

66

dn 3/2015


66-69 RIBA_Future city_kocour_Layout 1 2.3.15 8:55 Stránka 67

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Holder Mathias Architectcs, Center Parcs Woburn Forest, Subtropical Swimming Paradise Z The Hotel ZZ

maloobchodní, rekreační a sportovní stavby a na apartmány na náročných místech. Ve společnosti, která má charakter Limited Liability Partnership (LLP, alternativa naší s. r. o. a v. o. s.), je celkem pět partnerů, s kancelářemi a ateliéry v Londýně a v Cardiffu a přidruženou praxí v Mnichově. Na 40 % jejich obratu tvoří soukromé bydlení, přičemž většina připadá na byty. Co se týká velké nesrovnalosti mezi 100 000 rodinnými domy či byty postavenými v Británii každým rokem a potřebou postavit jich kolem čtvrt milionu, říká architekt Gamble, absolvent University of Bath, že je zde několik problémů: „První spočívá v systému plánování, další je v cyklické povaze celého odvětví. Domy a byty ve Velké Británii jsou převážně soukromým majetkem firem, které musejí generovat zisk, aby přežily.“ Počet nově postavených rodinných domů a bytů před krizí činil hodně přes 100 00 ročně. V době krize došlo k poklesu ve stavebním průmyslu. Teď nastává nejisté zotavení, celkový počet nově postavených domů a bytů se opět zvyšuje. „Významné omezení spočívá v plánování, v množství pozemků k dispozici pro soukromou výstavbu; také existuje model individuální výstavby, kde hrají prim stavitelé, kteří vůbec nepracují s architekty.“ NEDOSTATEK ARCHITEKTŮ

Stavebnictví v současné době směřuje k sektoru soukromé institucionalizované nájemní výstavby. Britové jsou posedlí nárůstem cen svých domů a bytů, což mladé lidi vytlačuje z trhu a pronájmy se stávají běžnějšími. Prudential a několik dalších velkých korporací nyní investuje do programů soukromé výstavby k pronájmu. Podle názoru architekta Gambla je možné postavit ročně na 250 000 nových domů a bytů. „Směřujeme k tomu a jsme s tím výhledem velice spokojeni,“ konstatoval. Největší výzvou pro Holder Mathias Architects je nyní sehnat dostatečný počet odborníků. „Jedna z britských architekto-

nických škol je v Cardiffu, ale od začátku recese mnozí absolventi odcházejí do Londýna. Dnes je mnohem obtížnější sehnat architekty v Cardiffu než v Londýně,“ tvrdí. Partneři Holder Mathias Architects pracují rádi také se zahraničními klienty. Momentálně mají osm takových rozpracovaných projektů. Mezi těmi v poslední době dokončenými je např. bratislavský One Fashion Outlet pro nezávislou firmu Realiz Developments. BRITŠTÍ ZÁSTUPCI V NOMINACI NA MIPIM AWARDS 2015

Tým Holder Mathias Architects je také jedním z finalistů mezinárodní soutěže MIPIM Awards 2015 s projektem rekreační vesničky Centre Parks ve Woburnu v hodnotě 97 mil. GBP, která byla otevřena loni. „MIPIM Awards jsou pro nás velice důležité. Patřím k členům Gold Star, do Cannes jezdím od roku 2000. Je to úžasná příležitost pro propagaci našeho byznysu,“ říká Peter Gamble. Jiným britským finalistou MIPIM Awards 2015 v kategorii Nejlepší projekt regenerace města je partnerský tým Erect Architecture, jehož klientem je London Legacy Development Corporation LLDC, Londýnská korporace pro rozvoj dědictví (rozumí se dědictví londýnských letních olympijských her z roku 2012). LLCD realizuje několik projektů regenerace v Olympijském parku královny Alžběty II., kde se olympiáda konala. Jakákoli smysluplná regenerace komplexu Olympijského parku vyžaduje nejen pečlivé plánování, nýbrž i ty nejlepší odborníky se zkušeností a vizí. Tým Erect Architecture projektoval společenské středisko v severní části parku Timber Lodge a Tumbling Bay Playground, dva projekty pro děti a dospělé návštěvníky dokončené a otevřené v červenci loňského roku, jak mi řekla Barbara Kaucky z týmu Erect Architecture. Mezi dalšími projekty v Olympijském parku, jež mají být dokončeny do deseti let, je úprava Olympijského mostu a rozšíření zelených ploch. Pro některé projekty se architekti inspirovali místní řekou Lee a zalesněným pásmem v sousedství. Třetím britským finalistou v soutěži MIPIM 2015 je projekt Aldwych Quarter v kategorii Nejlepší rekonstruovaná budova. Projektantem je londýnská firma John Robertson Architects. MĚSTA A MRAKODRAPY

Budoucnost architektury v Londýně je nemyslitelná bez mrakodrapů. Desítky jich už byly postaveny, zhruba 240 se nad Londýnem vzepne během příštích několika let. Jaký názor na to má architekt Robert Votický? „Bohužel výšková zástavba je v dnešních městech, jako je Londýn, nevyhnutelnou budoucností, danou cenami pozemků a ekonomickou návratností investic. Osobně považuji výškové budovy nad 15 pater – i po návštěvách slavných příkladů v New Yorku, v Chicagu či v Paříži aj. – za totální blbost; považuji je spíše za falickou slabost sebestředných developerů a investorů, i – bohužel – některých architektů. Pochybuji o jakémkoli zaměstnanci, který tvrdí, že rád pracuje ve výškové budově. Lidé, kteří musí být transportováni na ohromné vzdálenosti vertikálně v neosobních rychlovýtazích, i když si chtějí skočit pro malý nákup v lahůdkách či v trafice na normální městské ulici, musejí být nenormální. Svádět všechno na úžasný výhled z pracoviště spíš znamená, že se příliš často hledí z okna, než se pracuje. Jako jednotlivé příklady technologické invence, formy a představivosti, mohou být mrakodrapy fascinující – od Fosterovy Shanghai Bank

dn 3/2015

67


66-69 RIBA_Future city_kocour_Layout 1 2.3.15 8:55 Stránka 68

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

v Hongkongu či nových budov v New Yorku, Dubaji, Abú Zabí nebo Singapuru. Ale mnohem zajímavější jsou nižší budovy s větší hustotou a komplexností od architekta Thorpa: Třeba sídlo British Airways na letišti Heathrow s atriem, společenskými prostory k setkávání zaměstnanců s návštěvníky a intimnějšími pracovními kouty,“ vysvětluje Robert Votický. Do užšího výběru MIPIM Awards 2015 se dostalo 40 projektů z 22 zemí. Výsledky budou vyhlášeny na galavečeru v hlavním auditoriu Palais des Festivales v Cannes ve čtvrtek 12. března. Výkvět světových architektů bude oslavovat. MILAN KOCOUREK, WALTON ON THAMES

The Royal Institute of British Architects. (RIBA) was established in 1834 for the. general advancement of civil architecture..

N

ow, it stages occasional thematic exhibitions for promoting its aims. The latest one is the Future City, opened on 10th February. Brilliantly structured into four sections from Population growth and Ageing population to Health with wellbeing and Economic shifts, the exhibition offers some interesting insights into urban planning and growth for tomorrow and beyond. Large and small photographs and drawings supplemented by electronic imaging and intelligently presented food for thought in the shape of relevant statistics accompany the visitor along the way. For instance, whereas some 100,000 new homes are being built in the UK each year, what is in fact required, are 250,000 homes. And whereas now there are some 60.2 million people living in the UK, by 2065 there will be 80.5 million, with Great Britain becoming the biggest country in Europe. IT’S NECESSARY TO BUILD HUNDREDS OF THOUSANDS HOMES

I discussed some of the exhibition themes with two of London’s distinguished architects. Robert Votický, lecturer on architecture both in the UK and the Czech Republic, explains the discrepancy between the 100,000 homes built and 250,000 required by an immense success of London as a city where it is interesting to live, with exquisite culture and job opportunities: “Lifestyle in London is now again as popular as in the 1960’s. In the absence of any planning London became a hub for top specialists in many branches of human activity from all over the world. Not only London schools and universities have globally recognized qualities and the investments have stabilised to such an extent that they attract a global capital from everywhere. This is the first reason behind astronomical rise in prices of land and real estate. At present even local middle classes cannot afford to live in the centre of the capital. For instance the prices in the southwest bound Thames corridor have gone up by 14% in the last year. For the first time since unsuccessful attempts by Wren and Abercombie to plan for London development, the idea was revived by the Mayor Ken Livingstone in 2006, with an updated version by the present holder of the office Boris Johnson in 2011. The plan envisages a 1.5 million more jobs and 750,000 households by 2025 with corresponding need to

68

dn 3/2015

build hundreds of thousands of new homes and to invest into improvements of infrastructure.” MORE RENTAL APARTMENTS

Holder Mathias Architects, One Fashion Outlet, Bratislava

Peter Gamble is a senior partner at Holder Mathias Architects in central London, specialists in retailing outlets, leisure and sports facilities, and apartments on challenging sites. There are five partners in their LLP (Limited Liability Partnership) with offices in London and Cardiff, and an associated practice in Munich. Some 40% of their turnover is in private housing, mostly apartments. As to the discrepancy between 100,000 homes built in the UK each year and 250,000 homes required, Mr. Gamble, a graduate from University of Bath, told me that there are several issues. “One is the planning Bath system; another is the cyclical nature of the industry. Housing in the UK is predominantly private, driven by companies that have to make profit to survive”. Number of homes per year was rising well over a hundred thousand before the downturn. With the downturn the building industry shrunk. Now recovery is weary, but it is catching up again. “An important constraint is in planning, number of sites available for private housing, and one model for individual private housing is driven by house builders who do not use architects.” LACK OF ARCHITECTS

Now the industry is heading towards the institutionalized private rented sector. The British are obsessed with growth in equity of their houses, that is squeezing young people out of the market and renting is becoming more common. Prudential and some other big corporations now invest in the schemes for private rented housing. In Peter Gamble’s opin-

Robert Votický


66-69 RIBA_Future city_kocour_Layout 1 2.3.15 8:55 Stránka 69

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Barbara Kaucky of Erect Architecture told me. Among the other project waiting for fruition in ten years’ time in the Olympic Park are a modification of the Olympic Bridge and enlargement of green space. Some projects have been inspired by the River Lee and woodland area in the vicinity. The third British finalist at the MIPIM Awards 2015 is the Aldwych Quarter in London designed by John Robertson Architects. This project is in the category of Best Refurbished Building. CITIES AND SKYSCRAPERS

FOTO V ČLÁNKU / PHOTO IN THIS ARTICLE: HOLDER MATHIAS ARCHITECTS AND ARCHIVE

ion 250,000 new homes each year is achievable: “We are moving there and are very happy about that,” he said. The biggest challenge for Holder Mathias Architects at the moment is finding enough specialists. “Cardiff has one of the schools of architecture in the country, but since the recession many graduates have gone to London. It is much harder to find them in Cardiff than in London.” Holder Mathias Architects like working for foreign clients as well. At the moment they have eight such projects in pipeline. Among the completed jobs abroad is One Fashion Outlet in Bratislava, completed for the Realiz Developments.

Future of London architecture is unthinkable without skyscrapers. Dozens of them have been completed; some 240 more are going to be built within the next few years. How does Robert Votický view this prospect? “Unfortunately, the high rise buildings in cities like London are an inevitable component of the future, given the prices of land and needs of economic return on investments. Personally, I consider buildings higher than 15 floors – even after visiting several glorious examples in New York, Chicago or Paris – as a total folly, something of a phallic weakness of self-centred developers, investors and even some architects. I have doubts about any employee who insists it is great to work in a high-rise building. People who have to be transported vertically at huge distances in high speed lifts whenever they want to do some shopping in delicatessen or tobacconist’s in a normal city street must be insane. To put it all to a magnificent view from a high altitude workplace sounds rather like propensity to view the city out of a window than to work. As individual examples of technological invention or forms of imagination the skyscrapers may be fascinating, e.g. Foster’s Shanghai Bank in Hong Kong or new structures in New York, Dubai ort Abu Dhabi. However, so much more interesting are lower buildings with a higher density and complexity by the architect Thorpe, such is the British Airways headquarters at Heathrow, with an atrium, social areas for meetings of staff with visitors and more intimate workspaces,” Robert Votický says.

UK NOMINEES AT MIPIM AWARDS 2015

Peter Gamble

Holder Mathias Architects are finalists in the MIPIM 2015 Awards with their GBP 97 million Leisure Village in Center Parcs Woburn Forest, opened last year. “MIPIM Awards is very important for us, indeed. I am a Gold Star member, going to Cannes since 2000. It is a great opportunity to promote the business,” Peter Gamble says. Another British finalist at MIPIM Awards 2015 in the category of Best Urban Regeneration Project is the Erect Architecture partnership whose client is the London Legacy Development Corporation. They are involved in several projects dedicated to regeneration of the Queen Elizabeth Olympic Park where the 2012 London Olympic Games took place. Any meaningful regeneration of the area of the Olympic Park requires not only careful planning, but also top experts with experience and vision. The Erect Architecture team designed a community hub in the north of the park: Timber Lodge and Tumbling Bay Playground, the two projects for children as well as adult visitors completed and opened in July last year, as

Total of 40 projects from 22 countries made it to the finals of MIPIM Awards 2015. The result will be announced at a gala ceremony held in the main auditorium of the Palais des Festivals in Cannes, on Thursday 12th March. Crème de la crème of the world architecture will celebrate. MILAN KOCOUREK, WALTON ON THAMES

dn 3/2015

69


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 70

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

Finalisté MIPIM Awards 2015: 40 projektů z rekordních 22 zemí MIPIM Awards 2015 finalists: 40 projects from record 22 countries V

pondělí 19. ledna byly v Paříži vyhlášeny stavby, které postoupily do finále letošního ročníku MIPIM Awards. Pocházejí z rekordního počtu 22 zemí, přičemž Kanada, Austrálie, Saúdská Arábie, Indonésie nebo Senegal aspirují na ocenění vůbec poprvé. Francie a Velká Británie jsou zastoupeny každá čtyřmi projekty, Asii (Čínu, Japonsko, Indonésii a Hongkong) reprezentuje osm projektů a Skandinávii (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko) celkem sedm. Deset vítězů a držitel Zvláštní ceny poroty budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu ve Velkém sále Festivalového paláce v Cannes ve čtvrtek 12. března.

T

he finalists of this year MIPIM Awards were announced on Monday, 19th January, in Paris. Confirming its international reach, the 2015 Awards finalists represent a record 22 countries. Of those, Canada, Australia, Saudi Arabia, Argentina, Indonesia and Senegal are all potential medal winners for the first time. France and the United Kingdom both have four projects competing, while Asia (China, Japan, Indonesia and Hong Kong) has eight projects and the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) have seven. The ten winners as well as the Special Jury Award will be announced at a ceremony held in the Grand Auditorium of the Palais des Festivals in Cannes on Thursday, 12th March.

SLOŽENÍ POROTY / JURY MEMBERS:

Barbara Knoflach, předsedkyně / chairperson, SEB Asset Management AG Elzbieta Bienkowska, evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Polsko / European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Poland Louise Brooke Smith, prezidentka RICS, Velká Británie / President, RICS, UK Madeleine Cosgrave, první viceprezidentka GIC Real Estate, Velká Británie / Senior Vice President, GIC Real Estate, UK Serge Fautre, výkonný ředitel, AG Real Estate, Belgie / CEO, AG Real Estate, Belgium Paolo Gencarelli, ředitel realitní divize, UniCredit Group, Itálie / Head of Group Real Estate, UniCredit Group, Italy Frank Khoo, ředitel pro Asii, AXA Real Estate, Singapur / Global Head of Asia, AXA Real Estate, Singapore Kengo Kuma, zakladatel a architekt Kengo Kuma & Associates, Japonsko / Founder & Architect, Kengo Kuma & Associates, Japan Sergei Kuznetsov, hlavní architekt Moskvy, Rusko / Chief Architect, City of Moscow, Russia Dominique Perrault, zakladatel a architekt Dominique Perrault Architecture, Francie / Founder & Architect, Dominique Perrault Architecture, France Olof Zetterberg, výkonný ředitel, Stockholmský obchodní kraj, Švédsko / CEO, Stockholm Business Region, Sweden

NOMINACE / NOMINATION: NEJLEPŠÍ HOTELOVÝ A TURISTICKÝ RESORT / BEST HOTEL & TOURISM RESORT

Center Parcs Woburn Forest Bedfordshire, Velká Británie / Bedfordshire, United Kingdom Architekt / Architect: Holder Mathias Developer: Center Parcs

70

dn 3/2015


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 71

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

Raffles Istanbul Zorlu Center Istanbul, Turecko / Istanbul, Turkey Architekt / Architect: EAA / HBA Developer: Zorlu Yapi Yatirim

W Delta Toronto® Toronto, Kanada / Toronto, Canada Architekt / Architect: Page + Steele / IBI Group Architects Developer: GWL Realty Advisors St Regis Hotel X Čcheng-tu, Čína / Chengdu, China Architekt / Architect: China Southwest Architectural Design and Research Institute Developer: Evergo Enterprises (Chengdu) Company Limited NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÝ A LOGISTICKÝ PROJEKT / BEST INDUSTRIAL & LOGISTICS DEVELOPMENT

Parc PME Newton Brusel, Belgie / Brussels, Belgium Architekt / Architect: DDS & Partners / BAEB Developer: Citydev Brussels

AGC Technovation Centre Gosselies, Belgie / Gosselies, Belgium Architekt / Architect: ASSAR ARCHITECTS Developer: AGC Glass Europe


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 72

architektura téma / topic / architecture MIPIM 2015 // XXXXXXXXXX XXXXXXXXX MIPIM 2015

Würth Svenska AB Örebro, Švédsko / Örebro, Sweden Architekt / Architect: White Developer: Würth Svenska AB

NEJLEPŠÍ INOVATIVNÍ ŠETRNÁ BUDOVA / BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING

The Edge Amsterdam, Nizozemsko / Amsterdam, The Netherlands Architekt / Architect: PLP Architecture Developer: OVG Real Estate Powerhouse Kjørbo Oslo, Norsko / Oslo, Norway Architekt / Architect: Snøhetta AS Developer: Entra Asa One Central Park Sydney, Austrálie / Sydney, Australia Architekt / Architect: Ateliers Jean Nouvel Developer: Frasers Property Australia, Sekisui House Australia Kastelli – komunitní centrum / Community Centre, Lifecycle Project Oulu, Finsko / Oulu, Finland Architekt / Architect: Lahdelma & Mahlamäki Architects Developer: Client City of Oulu

72

dn 3/2015


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 73

NEJLEPŠÍ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM / BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT

Selcuk Ecza HQ Istanbul, Turecko / Istanbul, Turkey Architekt / Architect: Tabanlioglu Architects: Melkan Gürsel & Murat Tabanlioglu Developer: Selcuk Ecza Holding

Xi’an Jiaotong – Liverpool University Administration Information Building Su-čou, Čína / Suzhou, China Architekt / Architect: Aedas Developer: Suzhou Industrial Park Education Development & Investment Company NEJLEPŠÍ REKONSTRUOVANÁ BUDOVA / BEST REFURBISHED BUILDING

Aldwych Quarter Londýn, Velká Británie / London, United Kingdom Architekt / Architect: John Robertson Architects Developer: JLL

The Otemachi Tower Tokio, Japonsko / Tokyo, Japan Autor návrhu / Design Architect: Kohn Pedersen Fox Associates Architekt / Architect: Kerry Hill Architects – Interiors Aman Hotel Developer: Tokyo Tatemono Co., Ltd.

VMware Campus Palo Alto, Kalifornie, USA / Palo Alto, California, U. S. A. Architekt / Architect: Form4 Architecture Developer: VMware/Hines


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 74

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

Národní knihovna krále Fahda / King Fahad National Library Rijád, Saúdská Arábie / Riyadh, Saudi Arabia Architekt / Architect: Gerber Architekten Developer: Arriyadh Development Authority

Y Dreischeibenhaus Düsseldorf, Německo / Dusseldorf, Germany Investor / Developer: MOMENI Group Developer: MOMENI Projektentwicklung GmbH Architekt / Architect: HPP Hentrich – Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG

Segreen Business Park Segrate, Miláno, Itálie / Segrate, Milan, Italy Architekt / Architect: Lombardini22 srl Developer: CBRE Global Investors SGR SPA NEJLEPŠÍ REZIDENČNÍ PROJEKT / BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT

W Cayan Tower Dubaj, Spojené arabské emiráty / Dubai, United Arab Emirates Architekt / Architect: Skidmore Owings and Merrill Developer: Cayan Group

Y Krøyers Plads I Kodaň, Dánsko / Copenhagen, Denmark Architekt / Architect: Vilhelm Lauritzen Architects & COBE Architects Developer: NCC Bolig A/S


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 75

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

One Central Park

W The Waterfront Stavanger, Norsko / Stavanger, Norway Architekt / Architect: AART architects, Studio Ludo Developer: Kruse-Smith NEJLEPŠÍ NÁKUPNÍ CENTRUM / BEST SHOPPING CENTRE

BEAUGRENELLE X Paříž, Francie / Paris, France Architekt / Architect: Valode&Pistre Majitel / Owner/ Developer: Apsys Markthal Rotterdam Rotterdam, Nizozemsko / Rotterdam, The Netherlands Architekt / Architect: MVRDV Developer: Provas

W The Breeze BSD City Tangerang, Indonesia / Tangerang, Indonesia Architekt / Architect: JERDE consultant & Arcadia Developer: PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Y Riverside 66 Tchien-ťin, Čína / Tianjin, China Architekt / Architect: Kohn Pedersen Fox Associates Developer: Hang Lung properties Ltd.

dn 3/2015

75


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 76

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

NEJLEPŠÍ PROJEKT REGENERACE MĚSTA / BEST URBAN REGENERATION PROJECT

Boulevard Euromediterranée – nové nábřeží v Marseille / Marseille’s new waterfront Marseille, Francie / Marseille, France Architekt / Architect: Ateliers Lion – Ilex – Kern et Associés Developer: Euromediterranée

Queen Elizabeth Olympic Park Londýn, Velká Británie / London, United Kingdom Architekt / Architect: Erect Architecture with LUC landscape architect, James Corner Field Operations with Make Architects Developer: London Legacy Development Corporation NEJLEPŠÍ PROJEKT BUDOUCNOSTI / BEST FUTURA PROJECT

Cité musicale départementale de l’Ile Seguin Boulogne-Billancourt, Francie / Boulogne-Billancourt, France Architekt / Architect: Shigeru Ban Architects Europe – Agence Jean de Gastines Architectes Developer: Bouygues Bâtiment Ile-de-France

76

dn 3/2015

Toranomon Hills Tokio, Japonsko / Tokyo, Japan Architekt / Architect: NIHON SEKKEI, INC. Developer: Mori Building Co., Ltd.

Ghent, future-proofing a history city Gent, Belgie / Ghent, Belgium Vyhlašovatel: Město Gent / Initiator: City of Ghent Architekt / Architect: Atelier Kempte-Thill, Aranda Pigem Vilalta Arquitectes / COUSSEE & GORIS architecten, Robbrecht & Daem / Marie-José Van Hee architecten, etc. Developer: SoGent, the city development agency and private developers


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 77

architektura / architecture MIPIM 2015 / MIPIM 2015

Mongkok Residence Hongkong / Hong Kong Architekt / Architect: Aedas Developer: Good Standing (Hong Kong) Limited Y Køge North Station Køge, Dánsko / Køge, Denmark Architekt / Architect: COBE Developer: Banedanmark, Køge Municipality, DSB Properties

W Eckwerk Berlin Berlín, Německo / Berlin, Germany Architekt / Architect: Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH / Graft Gesellschaft von Architekten mbH Developer: Genossenschaft für urbane Kreativität (cooperative for urban creativity)

NEJLEPŠÍ MEGAPROJEKT BUDOUCNOSTI / BEST FUTURA MEGA PROJECT

Y Isla de Marchi Audiovisual Center Buenos Aires, Argentina Architekt / Architect: Mario Roberto Alvarez Developer: Riva S.A.

New North Zealand Hospital Hilleroed, Dánsko / Hilleroed, Denmark Architekt / Architect: Herzog & de Meuron Developer: Capital Region of Denmark

dn 3/2015

77


70-78 MIPIM awards 2015_Layout 1 2.3.15 9:03 Stránka 78

Oxygen Eco-tower Jakarta, Indonésie / Jakarta, Indonesia Architekt / Architect: Progetto CMR Engineering Integrated Services S.r.l. Developer/Client: Bimantra Citra PAI Fund Boloňa, Itálie / Bologna, Italy Architekt / Architect: Livia Piperno Developer: Prelios Integra

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY / SPECIAL JURY AWARD

Boulevard Euromediterranée – nové nábřeží v Marseille / Marseille’s new waterfront

Dakar Congress Centre Dakar, Senegal Architekt / Architect: Tabanlioglu Architects Developer: Summa Construction

Národní knihovna krále Fahda / King Fahad National Library Queen Elizabeth Olympic Park

Markthal Rotterdam

78

dn 3/2015


'(9(/230(17

7285 EHVW JROI WRXU

IRU GHYHORSHUV

27. 4. 2015

PYŠELY - GOLF KLUB

27. 5. 2015

GOLF RESORT CIHELNY KARLOVY VARY

25. 6. 2015

GOLF & SPA RESORT KUNĚTICKÁ HORA

24. 9. 2015

GOLF CLUB - SCHWANHOF NĚMECKO

... a nakonec večírek v centru Prahy

Přidejte se k nám!

PARTNER ROČNÍKU 2015 JE AUTOSALON KLOKOČKA

tel.: 605 959 959 email: developmenttour@bestgolftour.cz HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI TURNA JE SULKO Spolehlivá okna

OBSESSION

www.development-tour.cz


80 WPevent - Skandium_Layout 1 27.2.15 18:02 Stránka 80

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUÁLNĚ / CURRENTLY

Scandium s ochutnávkou Scandium with wine tasting Vydavatelství WPremium event uspořádalo v polovině února v architektonickém a designerském showroomu společnosti Scandium Interiors, významného dodavatele skandinávského nábytku, ochutnávku vín ze sklepů společnosti Vinselekt Michlovský a. s. z Rakvic. Obchodní partneři, přátelé a čtenáři časopisů Development News, Beverage & Gastronomy a Facility Manager měli příležitost ochutnat špičková vína z pestré nabídky jednoho z předních vinařství v České republice. A nejenom to! Za doprovodu saxofonu Petra Kroutila, filmového představitele Dana Smiřického, se v zaplněném showroomu hostům prezentovaly i Pivovary Staropramen s. r. o., zde zastoupené belgickou značkou Stella Artois, všude vonící Nespresso a v neposlední řadě bylo možné na závěr jako digestiv ochutnat některou z příchutí slovenské vodky St. Nicolaus, v České republice distribuované společností ST. NICOLAUS-trade CZ, a. s. Na Vinohradech tak mezi inspirativním skandinávským nábytkem bylo opravdu po vizuální stránce co poznávat, a přitom ani chuťové buňky všech účastníků neformálního přátelského večera nezůstaly nijak ochuzené. RED / FOTO: RENATA JANÁSOVÁ

The WPremium event publishing house organised, in the middle of February, a wine tasting from cellars owned by Vinselekt Michlovský a. s. from Rakvice held at the architectural and design showroom by Scandium Interiors, a significant and well known supplier of Scandinavian furniture. Business partners, friends and readers of Development News, Beverage & Gastronomy and Facility Manager magazines, had the opportunity to taste first class wines from a varied offer by one of the leading wine-growers in the Czech Republic. And not just that! Pivovary Staropramen s. r. o. were represented here by the brand Stella Artois from Belgium and the everywhere present Nespresso were presented in a crowded showroom accompanied by Petr Kroutil’s saxophone and the actor Dan Smiřický and last but not least guests had the opportunity to taste digestifs of several flavours of the Slovak vodka St. Nicolaus that is distributed in the Czech Republic by ST. NICOLAUS-trade CZ, a. s. So, there really was so much to see amongst the inspirational Scandinavian furniture at Vinohrady and the palates of all participants to this friendly informal evening weren’t deprived of anything. RED / PHOTO: RENATA JANÁSOVÁ

80

dn 3/2015


81-82 K-Aktuality + person_Layout 1 27.2.15 18:04 Stránka 81

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY (SKGBC) oslavila 11. února v Bratislavě 4. výročí svého působení. Na narozeninovém Green Business Clubu přivítala téměř stovku hostí z řad členských společností, zástupců státní a veřejné správy apod. Na Slovensku se využívají dva systémy zelené certifikace LEED a BREEAM; ke konci loňského roku jich bylo vydáno 32; 28 z nich bylo uděleno budovám, které se nacházejí v Bratislavě. Přitom 27 je v jediné bratislavské městské části – Ružinově. Ta díky tomu získala plaketu „Nejzelenější městská část Bratislavy“.

KOMERČNÍ BANKA se stala hlavním partnerem 3. ročníku golfové DEVELOPMENT tour. „Komerční banka je již řadu let aktivní v oblasti financování nemovitostí. Koncept tour nás proto oslovil, neboť aktivně podporuje obchodní spolupráci mezi subjekty působícími na realitním trhu v oblasti developmentu,“ vysvětluje Milan Dembowski, manažer financování realitních obchodů v Komerční bance. DEVELOPMENT tour si dává za cíl vytvářet a posilovat přátelské prostředí pro významné osobnosti z oblasti developmentu. V jejím průběhu se setkají lídři 50 developerských společností. Zahajovací turnaj se uskuteční 27. dubna 2015 v Golf Klubu Pyšely.

THE SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL (SKGBC) celebrated the 4th anniversary of their operation in Bratislava on 11th February. At their birthday celebration, Green Business Club, they invited almost one hundred guests from member companies, representatives of state and public administration and others. In Slovakia, they use two systems for green certification, LEED and BREEAM; by the end of last year, there were 32 of these issued; 28 of them were given to buildings that are located in Bratislava with 27 being in just one part of Bratislava – in Ružinov. Thanks to that, this city district gained an award for ‘The Greenest City District of Bratislava’.

KOMERČNÍ BANKA has become partner for the 3rd year of the golfing DEVEOPMENT Tour. “Komerční bank has been active for years in the area of property finance. That is why the concept of the tour appealed to us as it actively supports business co-operation amongst companies operating in the real estate market within development,” explains Milan Dembowski, manager of real estate finance transactions at Komerční banka. DEVELOPMENT tour aims to create and strengthen a friendly environment for significant personalities from the development arena. During the tour, leaders of 50 companies meet. The opening tournament will be held on 27th April 2015 at the Golf Club Pyšely.

TOMÁŠ SOUKUP (32) se stal novým vedoucím oddělení maloobchodních nemovitostí JLL. Dříve pracoval pro společnosti Retail Motions, Inter Ikea Centre Czech Republic nebo Cushman & Wakefield. Tomáš během let nasbíral mnoho zkušeností s industriálními projekty, akvizicemi pozemků, retailovými parky, projekty nákupních center, ale i zastupováním maloobchodníků při hledání vhodných obchodních prostor. Konzultantské služby a služby zprostředkování pronájmu poskytoval klientům, jako jsou CPI, Immo East, Dandreet, Prior, Nutrend, Crestyl či Penta Investments. TOMÁŠ SOUKUP (32) has become the new Head of Retail Agency for the Czech Republic at JLL. Prior to joining JLL, he worked for Retail Motions, Inter Ikea Centre Czech Republic or Cushman & Wakefield. Tomáš has worked on a variety of industrial developments, land acquisitions, retail warehouses/parks, shopping centre developments and retail tenant representations over the years. He also provided advisory and leasing services to clients such as CPI, Immo East, Dandreet, Prior, Nutrend, Crestyl and Penta Investments.

REALITNÍ SKUPINA CPI PROPERTY GROUP přivítala prvního nájemce exkluzivních kanceláří multifunkčního komplexu Quadrio. Přistěhovaly se sem firmy sdružené v maďarské plynárenské a ropné skupině MOL (Slovnaft Česká republika, Pap Oil a MOL Retail), která si pronajala více než 2 500 m2. Dalším nájemcem, který se do Quadria nastěhuje v průběhu května, je pojišťovna MetLife. Celkem je v budově k pronájmu 16 400 m2.

NOVÝM ŘEDITELEM Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) se stal Ing. arch. Petr Hlaváček. Rada hl. m. Prahy jej do funkce schválila 24. února na základě výběrového řízení. Ing. arch. Petr Hlaváček působí jako proděkan Fakulty architektury ČVUT a komisi zaujal svou koncepcí rozvoje a práce IPR. Do výběrového řízení, které trvalo měsíc a půl, se přihlásilo celkem 11 uchazečů, do ústního kola následně postoupilo pět uchazečů; jeden z nich se na ústní pohovor nedostavil. THE NEW DIRECTOR of the Planning and Development Institute for Prague is Ing. Architect Petr Hlaváček. The council for the capital city of Prague approved this on 24th February on the basis of a tender. Ing. architect Petr Hlaváček is Vice Dean at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University and attracted the attention of the committee with his development concept and IPR work. The tender, that took one and a half months, was entered by 11 applicants with five of them progressing to the oral round; one of the five didn’t attend.

THE REAL ESTATE GROUP CPI PROPERTY GROUP welcomed their first tenant to the exclusive offices at the multifunctional complex Quadrio. The companies that move here are those companies associated with the Hungarian gas and oil group MOL (Slovnaft in the Czech Republic, Pap Oil and MOL Retail), which leased more than 2,500 sq m. Another tenant who is moving to Quadrio during May is the insurance company MetLife. The building offers a total of 16,400 sq m of rental area.

dn 3/2015

81


81-82 K-Aktuality + person_Layout 1 27.2.15 18:04 Stránka 82

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

T I S KOV Ý M M L U VČ Í M S P O L E Č NOSTI PENTA PRO ČR se od února stal Ivo Mravinac. Nastoupil sem po několikaletém působení na České poště, kde řídil odbor komunikace. Profesní zkušenosti získal zejména jako moderátor a poté ředitel programu rádia Frekvence 1. Dosavadní tiskový mluvčí Martin Danko bude mít na starosti strategickou externí komunikaci skupiny Penta v evropských zemích a je členem projektového týmu Penty pro mediální investice. AS OF FEBUARY, Ivo Mravinac has become press spokesman for Penta ČR. He came here following several years at Czech Post where he ran the communication department. He gained his professional experiences mainly as a presenter and later director of a radio programme at Frekvence 1. The previous press spokesman, Martin Danko, will be responsible for strategic external communication for Pentra in European countries and is a member of Penta’s project team for medial investment.

SPOLEČNOST P3, vlastník, developer a správce evropských průmyslových nemovitostí, v lednu předala společnosti VF Corporation novou halu o rozloze téměř 40 000 m2 v logistickém parku P3 Prague D8. Šlo o jeden z největších projektů výstavby na míru do pronájmu (tzv. BTS) v České republice. Společnost VF Corporation se sídlem v USA je vlastníkem prvotřídních maloobchodních značek, jako jsou Vans, The North Face, Wrangler a Timberland; nyní využívá v parku P3 Prague D8 prostory o celkové rozloze 85 000 m2. THE COMPANY P3, owner, developer and manager of European industrial real estate, handed over a new hall of almost 40,000 sq m in the logistics park P3 Prague D8 to the VF Corporation in January. It was one of the largest projects of built-to-suit for lease construction in the Czech Republic. VF Corporation, based in the USA, owns first class retail brands such as Vans, North Face, Wrangler and Timberland; now they utilise premises totalling 85,000 sq m within the P3 Prague D8 park.

S TAV E B N Í F I R M Y rapidně zvyšují svůj optimismus a 48 % z nich v letošním roce očekává růst v porovnání s pouze 37,9 % loni v červenci. Neměnnou situaci letos hlásí 28,6 % (loni 30,6 %), zatímco propadu se obává 23,4 % (31,5 %). Vyplývá to z nejnovější ankety stavebního magazínu Skypaper, v níž hlasovalo bezmála 400 subjektů. BUILDING COMPANIES are rapidly increasing in their optimism and 48% are expecting increases this year in comparison with only 37.9 % last July. 28.6% (30.6% last year) of them announced an unchanged situation this year whilst 23.4 % (31.5 %) are concerned about a fall. This results from the latest poll of almost 400 companies by the building magazine Skypaper.

82

dn 3/2015

REALITNÍ A KONZULTANTSKÁ SPOLEČNOST 108 AGENCY jmenovala Kateřinu Kotnovou vedoucí oddělení kancelářských pronájmů. Kateřina se na českém trhu administrativních nemovitostí pohybuje více než pět let. Ve společnosti 108 AGENCY působí Kateřina od roku 2011 jako konzultant kancelářských prostor, na nové pozici bude zodpovědná za vedení týmu v oddělení administrativních a maloobchodních nemovitostí v České republice a jeho další rozvoj. THE REAL ESTATE AND CONSULTANCY COMPANY 108 AGENCY appointed Kateřina Kotnová as head of the office lease department. Kateřina has been working within the Czech market of administrative real estate for more than five years. She has been working at 108 AGENCY since 2011 as consultant for office space and in her new position will be responsible for leading a team in the department of administrative and retail real estate in the Czech Republic and its further development.

STAVEBNÍ SEGMENT SKUPINY SKANSKA v ČR a SR dosáhl meziročního zvýšení tržeb o 18 %. Skanska a. s. uzavřela rok 2014 s tržbami v celkové hodnotě 14,6 mld. Kč a provozním ziskem 142 mil. Kč. Rezidenčnímu i komerčnímu developmentu se v minulém roce více než dařilo. Aktuálně společnost nabízí šest rezidenčních a pět komerčních projektů v různých lokalitách Prahy; 402 prodaných bytů, dva prodané komerční a jeden logistický projekt jsou velmi pozitivní bilancí roku 2014. Po několikaletém klesání trhu očekává Skanska v letošním roce mírný růst v oblasti pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Proto společnost plánuje nábor nových zaměstnanců a investice do stavební mechanizace. I nadále chce Skanska využívat synergie a prohlubovat spolupráci s obchodní jednotkou Skanska Polsko. Další segmenty, jako například silniční stavitelství, budou dle firmy nadále stagnovat, protože závisí na připravenosti projektů. THE BUILDING SEGMENT OF SKANSKA GROUP in the Czech and Slovak Republics recorded an 18% year-onyear turnover increase. Skanska a. s. concluded the year 2014 with turnovers totalling CZK 14.6 billion and an operating profit of CZK 142 million. Residential and commercial development was doing more than well last year. The company is currently offering six residential and five commercial projects in different Prague locations; 402 sold apartments, two sold commercial units and one logistics project represents a very positive balance for 2014. After some years of market decline, Skanska is this year expecting a slight increase in the area of building constructions and railway building industry where there is some revival amongst investors. That is why the company is planning to recruit new employees and invest in building mechanisation. Skanska want to continue in utilising synergies and deepen co-operation with the building unit of Skanska Poland. Other segments, such as road engineering will, according to the company, continue to stagnate as they depend on how projects are prepared.


03 obal_Layout 1 2.3.15 9:42 Strรกnka 1


Nová Karolina Park Ostrava

AGC GLASS EUROPE International Building Projects Team

SUDOP Praha

CČM Praha

Quadrio Praha

Silo Tower Olomouc

Tým specialistů na ploché sklo ze společnosti AGC Glass Europe vám pomůže najít vhodné řešení pro váš projekt.

IBP Team AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Sklářská 450, 416 74 Teplice telefon: +420 417 502 161, +420 417 503 189 e-mail: ibp@eu.agc.com, www.YourGlass.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.