Page 1

WAARNEMING ALS BASIS VOOR CREATIVITEIT PGO4 - OPDRACHT 2

Vos J ana – 2 B LTA4 9 /0 5 /2 01 2

HOGESCHOOL GENT School of arts Landschaps- en tuinarchitectuur 2 01 1 - 2 01 2


INHOUD  Inspiratiebron  Analyse

p.3 p.4

 Abstractie  Manipulatie  Kleuren

p.4 p.5 p.6

 Ontwerp  Idee  Evolutie maquette  Eindresultaat

p.7 p.7 p.8 p.9

2


INSPIRATIEBRON

 Wa t ?  Op de foto is een duidelijke opdeling in vlakken aanwezig. Er is een sterke variatie in grootte van vorm.  De vlakken worden begrensd door sterk kartelende breuklijnen.  Centraal op de foto is er een donkere opening.  Op drie hoeken is een warrige grasstructuur aanwezig.  De kleur is lichtbruin en wordt onderbroken door zwarte lijnen, de warrige grasstructuren zijn groen en geven een extra dimensie aan de foto.  Het is een vrij vlak oppervlak.

 Hoe?  De zwarte lijnen vertrekken vanuit de donkere opening en lopen vervolgens kartelend weg.  De breuklijnen versmallen naarmate ze verder van de opening weglopen en ze meer vertakken.

 Effect?  De zwarte opening trekt de aandacht en wekt nieuwsgierigheid op. De opening vormt op die manier een centrumelement.  Er ontstaat een hoekige structuur die toch een rustig beeld vormt door de eenheid van kleuren.

3


ANALYSE AB STRACTI E

4


ANALYSE MANI PULATI E

5


ANALYSE KLE URE N

6


ONTWERP I DE E

 T i j d e n s e e n w a n d e li n g b i j d r o o g w e e r z a g i k e e n p l e k w a a r d e a a r d e g e b a r s te n w a s . H e t w a s e e n m o o i l i j n e ns p e l d a t m e i n s p i ra t ie g a f o m ve r d e r u i t t e w e r ke n.  D o o r d e l i j n e n t e ve r e e n vo u d ig e n e n e r e e n s t r a k ke s t r u c t u u r va n t e m a ke n , k w a m i k t o t e e n m a n i p u la t ie . O o k d e w a r r i g e g r a s s t ru c t u r e n d i e i n d e d r i e h o e ke n vo o r ko m e n , h e b i k s t e r k ve r e e n vo u d ig d t o t l i j n e le me n te n . Z e w o r d e n i n h e t o n t w e rp a l s e e n s o o r t p o o r t e n o p g e t rok ke n .

 O m d a t h e t z w a r t e g a t o p d e fo t o d e a a n d a c ht t r o k , vo n d i k d a t o o k i n m i j n o n t w e r p e e n e l e m e nt a a nw e z i g m o e s t zijn waar mensen naartoe worden geleid, d a t n i e u w s gi e r ig h e id w e k t . D i t i s d a n e e n soort toren geworden.  Vo o r d e k l e u r b e n i k o p z o e k g e g a a n n a a r t w e e t i n t e n va n e e n z e l f d e k l e u r d i e h e t c o n t ra s t t u s s e n d e l i c h t e a a r d e e n d e d o n ke r e b a r s t e n ko n d e n w e e r g eve n . I k b e n u i t e in d e l ijk u i t g e kome n b i j r o o d o m d a t h e t z ow e l e e n w a r m e a l s e e n fe l l e kleur is.

7


ONTWERP E VOLUTI E MAQUE TTE

8


ONTWERP E I NDRE SULTAAT

9


L i j n e n v o r m e n e e n r e l i ë f , e e n l a n d s c h a p , m e t e e n d o n k e r e d i e p t e . To c h g a a t d e a a n d a c h t n a a r e e n t o r e n , e e n u i t k i j k p u n t , e e n s t a t i s c h e l e m e n t i n h e t l a n d s c h a p . Ve r s c h i l l e n d e w e g e n l e i d e n n a a r d i t punt, het wekt nieuwsgierigheid, het creëert spanning. Enkele lijnen in het reliëf lopen uit in poor ten, het is alsof deze poor ten moeten voorkomen dat het landschap verder breekt, ze houden het geheel samen. Rood, de kleur van warmte, de kleur van felheid, die het landschap tegelijkertijd een vurige als een geborgen uitstraling geeft.

10

Waarneming als basis voor creativiteit  

Opdracht - 2e jaar BLTA 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you