Page 1

Nr4201 9

( 20. 05. 2019–30. 06. 2019)

Pot ę ga

s t y l u!


I NSI EME M AN

eau de parfum Wyr a finowa nak ompoz yc j a dl amęż c z yz nyl uks us owego. Podkr eś l s woj eupodoba ni adz i ęki z a pa c howi I ns i eme, kt ór yz a s k oc z y Ci ęś mi a ł ym poł ą c z eni em ka l a br yj s ki ej ber ga mot ki , kwi a t u gr ej pf r ut aor a zpi ż ma . T uni ema mi ej s c anabł ą d. Cz ys t aper f ek c j a wmęs ki m wyda ni u.

Tal i s man eau de parfum

Pot r a fis zz a s k oc z yćs woj ąs i ł ą i or ygi na l noś c i ą ?Ni eboi s zs i ęł a ma ć z a s a d?Męs kawodaper f umowa na T a l i s ma nj es twł a ś ni edl aCi ebi e. Za pa c h s t wor z onydl as i l negoi nowoc z es nego męż c z yz ny . T a j emni c z ai uwodz i c i el s ka k ompoz yc j aa mbr y , c edr u, s ł odki ego a k or duka s z t a nowc ai z mys ł owej wa ni l i i , budz i poż ą da ni ei podkr eś l at o, ż ej es t eś pr a wdz i wym męż c z yz ną !

Bą dźpi oni e r e m

mę s ki e go

Sz l a c he t na

k ompoz yc j a

Kami lHol ka

-MI STRZPOLSKIW BOKSI E

Kupdowol ny

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:l i ś c i efioł ka , ka r da mon, mi ęt a , r óż owypi epr z Nut ys er c a:a na na s , mel on, s z a ł wi a Nut ybaz y:c edr , a mbr a , ka s z t a nowi ec , wa ni l i a

2999

( 1499, 50z ł / l )

2

Poj emnoś ć :20ml Kodpr odukt u:00202

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:ka l a br yj s kaber ga mot ka . Nut ys er c a:kwi a tgr ej pf r ut a . Nut ybaz y:pi ż mo.

7999

( 999, 87z ł / l )

z a pa c hmę s ki z es t r . 35, awodęper f umowa ną

I NSI EMEMAN 20ml ot r z yma s z

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33106

GRATI S 3


MI GNON

BRAVE eau de parfum

eau de parfum

Wypr óbuj hoj nąwnut yz a pa c howek ompoz yc j ę Mi gnoni ni eoba wi a j s i ęz wr a c a ćnas i ebi euwa gi . Buki ets ens ua l nej pa c z ul i or a zma nda r ynki ur oz ma i c i l i ś myc i epł ym, r z eś ki ma k c ent em wpos t a c i dr z ewac edr owego.

Kt oni er yz ykuj e, t en. . . ni epa c hni e BRAVE. Poc z uj kr ewwż ył a c h dz i ęki pi or unuj ą c emuz a pa c howi naba z i enutdr z ewnyc h, kt ór e dopeł ni l i ś mypr z ypr a wa mi , r óż ą , mi ęt ąi egz ot yc z nymi c yt r us a mi . Pos t a wws z ys t k onaj ednąka r t ę.

Mę s kawi z j a ws pół c z e s ne go

Odwa żs i ę i ż yj pe ł ni ą

Kami lHol ka

-MI STRZPOLSKIW BOKSI E

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:poma r a ńc z a , l i ma , ma nda r ynka , j a ś mi n, ber ga mot ka , c yt r ynai ner ol i . Nut ys er c a:c ykl a men, ga ł kamus z ka t oł owa , r ez eda , k ol endr a , fioł ek, f r ez j a , nut ymor s ki e, br z os kwi ni a , hi a c ynt , r óż a , j a ś mi n, r oz ma r yni c a l one. Nut ybaz y:a mbr a , pa c z ul a , mec hdębowy , c edri bi a ł e pi ż mo.

74

99

( 937, 38z ł / l )

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33100

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:gr ej pf r ut , mi ęt ai c z er wona ma nda r ynka . Nut ys er c a:r óż a , c yna moni nut ypr z ypr a wowe. Nut ybaz y:s k ór a , nut ydr z ewne, a mbr ai i ndyj s ki apa c z ul a . Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33103

7499

( 937, 38z ł / l )

Zapac hEDPBr a v e

n a gr odz on y

Di ament em Beaut y2 01 9!


INSIEM E W O M A N

SOLEI L eau de parfum

eau de parfum

Sł onec z nyz a pa c hSol ei l . Ener get yc z na poma r a ńc z a , or i ent a l nyj a ś mi nor a z wydobywa j ą c epi ęknoz a pa c hupi ż mo z a dba j ąoTwój bl a s knac odz i eń. Pr a wdz i wi es i l nai peł naur okuk obi et a .

Zapac h,

kt ór yi ns pi r uj e

Ce l e br uj ż yc i e

wf r anc us ki m

Di abełc z yani oł ?Dos k onal ewi es z , c os i edz i wTwoi m wnęt r z u. . . Podkr eś l s woj ąpr a wdz i wąna t ur ęwyr a finowanąk ompoz yc j ąI ns i emeWoman oor i ent al nokwi a t owyc hnut ac h. Znak omi c i ewyważ ones kł adni ki :mi gdał , t uber oz ac z ykakaoc z ar uj ąwyr az i s t oś c i ą–z upeł ni et ak, j akTy . Poj emnoś ć :20ml Kodpr odukt u:00201

29

99

6

( 1499, 50z ł / l )

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:mi gdałi ka wa. Nut ys er c a:j aś mi nwi el k ol i s t nyi t uber oz a. Nut ybaz y:f as ol kat onkai kakao.

Nut yz a pa c howe: Nut ygł owy:poma r a ńc z a , ma nda r ynka , kwi a tpoma r a ńc z y i ber ga mot ka . Nut ys er c a :mi moz a , j a ś mi n, r óż a t ur ec kai yl a ngyl a ng. Nut yba z y:f a s ol kat onka , pa c z ul a , opopona ks , wa ni l i a , wet ywer i a i bi a ł epi ż mo.

114z ł(2280zł/l)

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33001

7


SI GNORA

BELI EVE

I TALI A

parfum

parfum

Magi c z nes ymbol e

Ni es pos óbz aT obąna dą ż yć . O ni es k ońc z onepokł a dyener gi i z a dba j ąper f umySi gnor aI t a l i az e ś wi eż ym, owoc owym a r oma t em. Ka ż dy z es kł a dni k ówz a wi er aTwoj ąos obi s t ą da wk ę:ś l i wada kt yl owa– t a j emni c z oś c i , c z a r naor c hi dea– pewnoś c i s i ebi e, a mbr a–s eks ownoś c i .

KOBI ECEJ

ZMYSŁOWOŚCI !

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:owocgr a na t u, ś l i wa da kt yl owa , a k or dz i el ony . Nut ys er c a:kwi a tl ot os u, kwi a t c ha mpa c a , c z a r naor c hi dea . Nut ybaz y:a mbr a , c z a r nyfioł ek, a k or dkr emowy , dr ewno ma honi owe, pi ż mo.

J ednos ł owo:BELI EVE. Pewnoś c i s i ebi e dodaCi ni ez wykl eboga t aws kł a dni ki k ompoz yc j aot ej s a mej na z wi e. Dz i ęki k onwa l i i na wetc yt r ynabędz i es ł ods z a , ał a godnawa ni l i aot ul i s i ęmoc nym a r oma t em pa c z ul i . Cz uj es zz a pa c h s woj ej s z a ns y? Nut yz a pa c howe: Nut ygł owy:a l dehydy , ner ol i , yl a ngyl a ng, ber ga mot kai c yt r yna . Nut ys er c a :i r ys , k or z eńi r ys a , j a ś mi n, k onwa l i ai r óż a . Nut yba z y: a mbr a , dr z ewos a nda ł owe, pa c z ul a , pi ż mo, c ywet , wa ni l i a , mec hdębowy i wet ywer i a .

8999

( 1799, 80z ł / l )

8

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33153

135z ł(4500zł/l)

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:33009 9


JOY eau de parfum

J es t eśwr a ż l i wądus z ą , a l e c z a s em l ubi s zz a s ka ki wa ć . Wypr óbuj r a dos nyz a pa c hJ OY, dz i ęki kt ór emuwyr a ż a ni eemoc j i ni ebędz i ej użwi ęc ej s t a nowi ć pr obl emu. I nt r yguj ą c ac z a r na por z ec z kapr z epl a t as i ęz kwi a t owym s er c em wpos t a c i f r ez j i i r óż y , at ows z ys t k oobl a ne ł a godnąwa ni l i ą .

DONNA eau de parfum

Cudowna

l ekk oś ć

wka ż de j

Pona dc z a s owa

el eganc j a! Nut yz apac howe: Nut ygł owy:l i ś ćc z ar nej por z ec z ki . Nut ys er c a:f r ez j ai r óż amaj owa. Nut ybaz y: wani l i a, pac z ul a, ambr oks an i nut ydr z ewne.

7999

( 1599, 80z ł / l )

10

+1 1

Kupwodęper f umowa ną

DONNA,

J es t eśpi ęknai et er yc z na . Dz i ęki a ur z e, kt ór ąwok ół s i ebi er oz t a c z a s z , z os t a j es zwpa mi ęc i os óbnadł ugo. Podkr eś l s woj ąma gi ęz mys ł owymi per f uma mi DONNA. T a j emni c z api woni a , el ega nc kama gnol i a i k obi ec ar óż a , t oTwoj et r i opr z ykuwa j ą c euwa gę. Gdz i ek ol wi ekj es t eś . Nut yz apac howe: Nut ygł owy:pi woni a , f r ez j ai l i c z i . Nut ys er c a :r óż a , k onwa l i ai ma gnol i a . Nut yba z y:a mbr ai c edrvi r gi ni a .

dr ugąot r z yma s z

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33049

GRATI S

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33249

125z ł(1562,50zł/l) 11


Rados ne

P RI MA V E RA I TALI ANA

z apac hy

eau de parfum

Laur en eau de parfum

Odkr yj s i ł ęk obi ec oś c i i a t r a k c yj noś c i ws ł odki m, a l eodś wi eż a j ą c ym z a pa c huwodyper f umowa nej La ur en. Del i ka t ny , k obi ec y , apr z yt ym ba r dz o wyr a z i s t yz a pa c h, kt ór egos er c et wor z ąwyz ywa j ą c a pi woni a , j a ś mi ni r óż owypi epr z . Pr z eni eśs i ęwś wi a t ma r z eńi odda j s i ęc hwi l i bł ogi ej r oz k os z yzLa ur en. Nut yz a pa c howe: Nut ygł owy:mi ęt a , c yt r yna Nut ys er c a :pi woni a , j a ś mi n, r óż owypi epr z Nut yba z y:c edr , c uki er , f r a nc us ki l a bda num

Week endowy

s z yk! Wodz i s znapokus z eni e. . . Podobni ej a kkwi a t owoz mys ł owy z a pa c hPRI MAVERAI TALI ANA s t wor z onyzmyś l ąok obi et a c h, kt ór e ma j ąś wi a t uc ośdoz a of er owa ni a . Or z eź wi a j ą c ya k or dmr oz u, i nt ens ywni epi ęknapi woni aor a z pobudz a j ą c edr z ewoma honi owe, t oTwoj ar ec ept anabyc i egl a mour . Ni k omuj ej ni ez dr a dz a j . Nut yz apac howe: Nut ygł owy:owocgr a na t u, yuz u, a k or dmr oz u. Nut ys er c a:ma gnol i a , pi woni a , kwi a tl ot os u. Nut ybaz y:a mbr a , dr ewnoma honi owe, pi ż mo.

6999 12

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33494

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:33061

Vi v i en eau de parfum

Poc z uj s i ępewnąs i ebi ei z dec ydowa nąk obi et ą zwyj ą t k owym z a pa c hem wodyper f umowa nej Vi vi en. Sł odkąc z a r nąpor z ec z k ędopeł ni l i ś myś wi eż ą ber ga mot kąi odr obi nąc yt r yny . Vi vi en, t oś wi eż y , kwi a t owybuki etł ą c z ą c yws obi enut yowoc owe, kwi a t owei dr z ewne. Poz wól s obi enaodr obi nę s pont a ni c z noś c i or a zmnós t wor a doś c i i uś mi ec hu. Nut yz a pa c howe: Nut ygł owy:ber ga mot ka , c yt r yna , c z a r napor z ec z ka Nut ys er c a :r óż a , j a ś mi n, k onwa l i a Nut yba z y:dr z ewos a nda ł owe, bur s z t yn, c edr Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:33063

Dowol ny

z a pa c h zt ejs t r onyz a

39

9 9 ka ż dy! 13


FUTURE PARIS

AMORE FELI CE eau de parfum

eau de parfum

J es t eśpeł nas pr z ec z noś c i . Copowi es znaws pa r c i ewpos t a c i or i ent a l nowa ni l i owyc hper f um Amor eFel i c e? Zj ednej s t r onys ł odkaj a kc z ek ol a da , zdr ugi ej – i nt ens ywnai t a j emni c z aj a kj a goda . Oddz i śni emus i s zwybi er a ć . Podkr eś l dwoi s t ą na t ur ęs woj ej k obi ec oś c i .

s woj ą

k obi ec oś ć !

Zapac h

wpe ł n ym

Poc z uj mocmi ł oś c i wkwi a t owym z a pa c huFut ur ePa r i s . Del i ka t nenut ydr z ewar óż a nego, l i l i i wodnej i c hi ńs ki ej r óż owej pi woni i ot ul ąCi ęs t a nem bł ogi egos z c z ęś c i a . Ni ebędz i es zj użc hc i a ł azni ego wyc hodz i ć .

Kupwodę

Nut yz apac howe: Nut ygł owy:c z ek ol a da , wa ni l i a . Nut ys er c a:ka r mel , j a gody . Nut ybaz y: mi ód, ber ga mot a .

AMOREFELI CE, awodęper f umowa ną

I NSI EME

WOMAN 20ml ot r z yma s z

109z ł(2180zł/l) 14

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33223

GRATI S

Nut yzapachowe: Nut ygł owy:l i c z i , gua wa , gr a na t , c hi ńs kar óż owa , pi woni a . Nut ys er c a:kwi a tpa s j i , l i l i awodna , pi ż mo. Nut ybaz y:dr ewnor óż a ne, ma l i na ka s z mi r owa . Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33149

5999

( 749, 88z ł / l )

15


Twójczas t y l k o d l as i e b i e ! Nour i s hi ngf acecr eam

mi l k&hone ya nds he abut t e r

Odż ywc z ykr em dot wa r z yzml eki em i mi odem or a zma s ł em Shea Kr em odż ywc z ypr z ez na c z onydopi el ęgna c j i ka ż dego t ypus k ór y , wt ym r ówni eżs k ór ys uc hej i podr a ż ni onej . Pol ec a nynadz i eńi nanoc . Kr em ni epoz os t a wi a uc z uc i al epk oś c i nas k ór z e. Wyc i ą gzml ekai mi odu-z mi ęk c z ai wygł a dz as k ór ę, z a c howuj eopt yma l nąwi l got noś ćws k ór z e, i nt ens ywni e odż ywi ai r egener uj e, l i kwi duj ez a c z er wi eni eni as k ór y . Ma s ł oSheai nt ens ywni ena wi l ż ai odż ywi a , ł a godz i obj a wypodr a ż ni eni ai uc z uc i as z or s t k oś c i . Pol ec a nydl aka ż degor odz a j uc er y . Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65602

NOW OŚĆ

Car ecr eam

a l oe &c a l e ndul aoi l Kr em pi el ęgna c yj nydot wa r z yza l oes em i ol ej em na gi et k owym Kr em dopi el ęgna c j i c er ys uc hej i wr a ż l i wej . Za wi er aes enc j ęl i ś c i a l oes ui ol ej ekna gi et k owy . Al oespoma gał a godz i ćpodr a ż ni eni as k ór y i pr z ys pi es z aj ej r egener a c j ę. Chr oni j ąt a kż e pr z eds z k odl i wym dz i a ł a ni em wol nyc hr odni k ów, opóź ni a j ą cpr oc es ys t a r z eni a . Doda t k owos kł a dwz boga c onowol ej zna gi et ka , kt ór ypos i a dadz i a ł a ni ek oj ą c e, r egener uj ą c e i pr z ec i wz a pa l ni e. Pol ec a nydl as k ór ys uc hej i wr a ż l i wej . Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65604

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u2 0+

NOW OŚĆ

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u3 0+

SPECJ ALNAOFERTA PREMI EROWA

Dowol ny

kr em dot war z y z es t r . 1 61 7

24

z a

99 ka ż dy

16

17


Pos t a wna s kut e c z noś ć

kr e m Kupdowol ny

z es t r . 1819,

ir ozpi es zcz ajs kór ę każdegodni a!

apr óbk ęz a pa c hu

Vi v i e n

Muc usSna i l

ot r z yma s z

GRATI S

Cr e amySe r um Pol yHel i xan® PF Pant enol

Eks t r aktzar ni ki

Al ant oi na

Wi t ami naE

Kr emowes er um z eś l uz em ś l i ma k a– Pol yHel i x a n® PF . Pol ec a ne s z c z egól ni e do pi el ęgna c j is k ór y wyma ga j ą c ej i wr a ż l i wej . Pol yHel i x a n®PF , eks t r a kt z a r ni ki ,a l a nt oi na i Dpa nt enol ws poma ga j ąr egener a c j ę podr a ż ni onej s k ór y or a z ws poma ga j ą odnowę us z k odz onego na s k ór ka . Doda t k owo pobudz a j ą s ynt ez ę k ol a genuiel a s t yny ,dz i ękic z emus k ór as t a j es i ę gł a ds z aiwygl ą damł odz i ej .Wi t a mi naEha muj e dz i a ł a ni e wol nyc h r odni k ów, s powa l ni a j ą c pr oc es y s t a r z eni a . Kr emowe s er um na l eż y s t os owa ćc odz i enni e r a no i wi ec z or em na oc z ys z c z onąs k ór ęt wa r z yi s z yi .

H I T KAT AL OGU

2999

Re k o me ndo wa ny wk a ż dy mwi e k u.

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65603

Cr e am Wi t hHy al ur o ni cAc i d

( 599, 80z ł / l )

Na gr odz on y

Di ament em

Kr em pr z ec i wz mar s z c z k owyzkwas em hi al ur onowym ik ompl eks em wi t ami n. L ekkaf or muł akr emus pr a wi a ,ż es z ybk os i ęwc hł a ni ani epoz os t a wi a j ą ct ł us t ejwa r s t wy .Za wa r t y kwa shi a l ur onowymadz i a ł a ni ena wi l ż a j ą c e,ama s ł oka r i t ez a pobi egaut r a c i ewodypr z ezna s k ór ek. Skł a dni kit a ki ej a k:a l a nt oi na ,pa nt enolł a godz ąws z el ki epodr a ż ni eni aor a zz a c z er wi eni eni as k ór y . Skł a dz os t a łwz boga c onyoba r dz owa ż nedl as k ór ywi t a mi ny:Ai E, kt ór edz i a ł a j ąa nt yoks yda c yj ni e, poma ga j ąna wi l ż yćc er ę, wygł a dz a ćj ąi s pr a wi a j ą , ż et wa r zna bi er az dr owegowygl ą du. 18

Beaut y

49

99

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65601

2 01 9!

( 999, 80z ł / l )

19


Li f t i ngs er um unde rt hee y e s Ser um l ii nguj ą c epodoc z y Ser um podoc z ypr z ez na c z onej es t dl as k ór ydoj r z a ł ej . Eks t r a ktzwi na c z er wonegopos i a das i l newł a ś c i woś c i a nt yut l eni a j ą c e, dz i a ł apr z ec i wz ma r s z c z k owo, z mni ej s z at empo r oz pa duwł óki enk ol a genowyc h. Doda t ekkwa s uhi a l ur onowego ut r z ymuj ewi l goćwna s k ór ku, dz i ęki c z emus k ór aj es tba r dz i ej el a s t yc z na . Ni ez a wi er as i l i k onówi pa r a benów.

T oner wi t hal o ee xt r ac t

Re k o me ndo wa ne

dl awi e k u4 0+

39 ( 1333z ł / l )

99

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:65605

Ey ecr eam

-s we l l i ngr e duc t i o n Kr em podoc z y–r eduk c j aopuc hl i z ny L ekkak ons ys t enc j a , kt ór ani eobc i ą ż adel i ka t nej s k ór ywok ółoc z u. Kof ei naus pr a wni adr ena ż l i mf a t yc z ny , popr a wi ami kr oc yr kul a c j ęwna c z yni a c h ka pi l a r nyc h. Za pobi egaz a t r z ymywa ni uwody ws k ór z ei pows t a wa ni a" wor k ówpodoc z a mi " . Wi t a mi nyAi Eodż ywi a j ąz męc z onąs k ór ę. Ni ez a wi er as i l i k onówi pa r a benów

34

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u

20+ T oni kzeks t r a kt em za l oes u For muł apr odukt uwz boga c onaz os t a ł a ok ompl eks owedz i a ł a ni e3s kł a dni k ów ł a godz ą c yc h:a l a nt oi ny , dpa nt enol u or a zeks t r a kt uza l oes u. T oni kpr z ywr a c a na t ur a l nepHs k ór ydz i ęki c z emu i dea l ni epr z ygot owuj es k ór ęt wa r z y doa pl i ka c j i kr emudot wa r z y . Pr odukt pr z ez na c z onydoc odz i ennej pi el ęgna c j i . Pol ec a nydl ac er ys uc hej i wr a ż l i wej .

( 1166, 33z ł )

99

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:65607

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u2 0+ 20

( 145z ł / l )

29z ł

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65663 21


ś wi at u

c udowni egł a dki e

FootCr eam Zmi ęk c z a j ą c yi na wi l ż a j ą c yk r em dopęk a j ą c y c hpi ęt . Skut ec z ni ez mi ęk c z az r ogowa c i a ł ą , s uc hą i popęka nąs k ór ę. Za wi er amoc z ni k, ma s ł oka r i t e, na t ur a l ny ol ej zs oi , eks t r a ktdr z ewaher ba c i a nego or a zwi t a mi nyA, E, F . Na wi l ż a , z wi ęks z a el a s t yc z noś ći odpor noś ćs k ór y . Za pobi ega wys us z a ni ui pęka ni upi ęt . Dz i a ł a pr z ec i wba kt er yj ne, pr z ec i wgr z ybi c z ni e or a zpr z ec i wz a pa l ni e. Ła godz i podr a ż ni eni a . Pr z ys pi es z agoj eni e. Na da j epi ęt om ni ez wykł ągł a dk oś ći mi ękk oś ć .

24z ł(240zł/l)

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65653

Za mi e ń

m a r z e n i a wr z ec z ywi s t oś ć Bi o ac t i ve

Sl i mmi ngSer um Bi oakt ywnes er um wys z c z upl aj ąc edoc i ał a Wyda j nes er um os i l nym dz i a ł a ni uz a wi er aeks t r a kt y zbl us z c z u, r us z c z ykai ka s z t a nowc aor a zgua r a nę, ka r ni t ynę, a r gi ni nęi Dpa nt enol . Pobudz a mi kr oc yr kul a c j ęi pr z ys pi es z amet a bol i z mk omór k owy r edukuj ą ct ka nk ęt ł us z c z ową . Popr a wi adr ena ż l i mf a t yc z nyi ws poma gaus uwa ni et oks ynzor ga ni z mu. Ła godz i s t a nyz a pa l nei podr a ż ni eni as k ór y . Kompl eks na t ur a l nyc hs kł a dni k ówa kt ywnyc howys oki m s t ęż eni uws poma gapr oc esmodel owa ni as yl wet ki . Zmys ł owya r oma tc z ek ol a dyzc hi l i z a pewni a c a ł k owi t eodpr ęż eni ei dos k ona ł es a mopoc z uc i e. Spos óbuż yc i a: Ni ewi el kąi l oś ćs er um wma s owa ćwoc z ys z c z oną s k ór ębr z uc ha , udi poś l a dk ów. Pr oduktos i l nym dz i a ł a ni u, z a l ec a nydor egul a r negos t os owa ni a . ( 349, 90z ł / l )

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65692

Pr o f e s s i o nal

f oots er um

Pr of es j ona l nes er um dos t ópodz i a ł a ni u ł a godz ą c ym i z mi ęk c z a j ą c ym.

Ser um oi nt ens ywnym dz i a ł a ni upr z ez na c z one dopr of es j ona l nej kur a c j i pi el ęgna c yj nej . Za wi er amoc z ni k( 25%) , Dpa nt enol , k ompl eks AHA, na t ur a l neeks t r a kt yzma r a kui , c yt r yny , a na na s ai wi nogr on. Ła godz i podr a ż ni eni a . Ni ez wykl es kut ec z ni ez mi ęk c z az r ogowa c i a ł y na s k ór ek, modz el ei na gni ot ki . Dz i a ł a ni e pr z ec i wz a pa l ne. Pr z ypomoc ypr of es j ona l nego na r z ędz i adopedi c ur eus uwaz r ogowa c i a ł y na s k ór ek.

29z ł(290zł/l) 22

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65651

Dowol ny

pr odukt

wys z c z upl aj ąc y

e r mo ac t i ve

BodyLot i on Wys z c z upl a j ą c yba l s a m doc i a ł a odz i a ł a ni ut er moa kt ywnym

zt e j s t r on y

34

z a

99 każ dy

( 233, 27z ł / l )

Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u:65694

23


Luks us owe

Uni we r s al ny

s kł a dni ki odż ywc z e

kr em dot war zyici ał a

dl ac udowni e

ANTYALERGI CZNY Ol ejkokos owy Ol ejmi gdał owy Ol ejar ganowy Mas ł oShea

For muł ahi poa l er gi c z na , del i ka t na i bez pi ec z nana wetdl as k ór ywr a ż l i wej i s kł onnej dopodr a ż ni eń. Boga t a , l ekkakr emowak ons ys t enc j anaba z i e ol ej uk ok os owego, ol ej umi gda ł owego i a r ga nowego, ma s ł aShea , moc z ni ka , a l a nt oi ny , pr owi t a mi nyB5or a zwi t a mi ny E. Dos k ona l eodż ywi a , r egener uj e i na wi l ż as k ór ępr z es us z oną , odwodni oną , ł us z c z ą c ąs i ę, podr a ż ni oną , t a kż epo opa l a ni u, gol eni u. Kr em odpowi edni dl a ws z ys t ki c hr odz a j óws k ór y , naka ż dąpor ę r oku. Ła t wyi pr z yj emnywa pl i ka c j i , s z ybk oi dobr z es i ęwc hł a ni a . Na da j e s k ór z emi ękk oś ć , gł a dk oś ći na t ur a l ny bl a s k. Ni euc z ul ai ni epodr a ż ni a .

Odmł adz aj ąc y

kr emowybal s am dor ąkipaznokci

Uni ka l naf or muł aba l s a muz a wi er a j ą c amoc z ni k, mas ł o Shea, ol ej ar ganowy , dpant enol , wi t ami nęE, bet ai nę or a zal oess t a nowi i dea l ner oz wi ą z a ni edl a z ni s z c z onyc hdł oni wyma ga j ą c yc hi nt ens ywnej r egener a c j i i pi el ęgna c j i . Dos k ona l eł a godz i podr a ż ni oną s k ór ęr ą k, pr z ywr a c a j ą cj ej el a s t yc z noś ći gł a dk oś ć . Za wa r t ywba l s a mi emoc z ni k( 10%)s kut ec z ni ena wi l ż a i z mi ęk c z a . Regul a r naa pl i ka c j apopr a wi awygl ą d i k ondyc j ęs k ór yor a zpa z nok c i .

26z ł(260zł/l)

29z ł(232zł/l)

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65615

Poj emnoś ć :125ml Kodpr odukt u:65645

Wy g ł adz aj ąc y

kr emowybal s am dor ąkipaznokci

Uni ka l naf or muł aba l s a muz a wi er a j ą c apr ot ei nyml ec z ne, k er a t ynęr oś l i nną, dpant enol , wi t ami nyAi E, s t a nowi i dea l ner oz wi ą z a ni edl awys us z oneji s pi er z c hni ęt ej s k ór yr ą kor a zr oz dwa j a j ą c yc hs i ęi ł a mi ą c yc hpa z nok c i . Ba l s a mt wor z ynas k ór z eoc hr onnypł a s z c z , kt ór y s powa l ni ana t ur a l nąuc i ec z k ęwodyzna s k ór ka , pr z ez c out r z ymuj es t a bi l nypoz i om na wi l ż eni as k ór y . Ba l s a m ł agodz i podr aż ni eni a, z a bez pi ec z as k ór ęr ą kpr z ed pi er z c hni ęc i em i dz i a ł a ni em c z ynni k ówz ewnęt r z nyc h. Skut ec z ni ez mi ęk c z anas k ór ekwok ółpa z nok c i , odż ywi a, c hr onii uel as t yc z ni apł yt k ępaz nok c i ową. Regul a r nes t os owa ni eba l s a mupopr a wi ak ondyc j ę i wygl ą dpa z nok c i , kt ór epr z es t a j ąs i ęł a ma ć , pęka ć i r oz dwa j a ć .

24z ł(240zł/l) 24

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65610

Kup

Odmł adz aj ąc ybal s am dor ą ki pa z nok c i ,

g ł adz aj ąc ybal s am aWy dor ą ki pa z nok c i , ot r z yma s z

GRATI S!

Nawi l ż aj ąc y

bal s am doci ał a Mas ł oShea Pr ot ei nyj edwabi u Ol ejar ganowy Wi t ami naE

I nt ens ywni ena wi l ż as k ór ępr z es us z onąi odwodni onąor a zs t ymul uj e j ej na t ur a l nepr oc es yoc hr onne. Za wi er ana t ur a l nyol ej a r ga nowy , kt ór yz a pobi ega pr oc es owi s t a r z eni as k ór y , wys us z a ni u, ut r a c i es pr ęż ys t oś c i na s k ór ka . Moc z ni k, ma s ł oShea , k ompl eksna wi l ż a j ą c yNMF , pr ot ei nyj edwa bi u, wi t a mi naEor a z pr owi t a mi naB5i nt ens ywni ena wi l ż a j ąs k ór ę, j ednoc z eś ni eł a godz ą cj ej podr a ż ni eni a .

2499

( 138, 83z ł / l )

Poj emnoś ć :180ml Kodpr odukt u:65630

ANTYALERGI CZNY

25


ByTwo j ac o dz i e nna

pi e l ę g nac j a

by ł anadz wy c z aj na!

BodyL ot i on Mi l k&Hone y

Ml ecz kodoci ał aml ekoimi ód

L ekkak ons ys t enc j aml ec z kadoc i a ł ani e poz os t a wi at ł us t egoodc z uc i anac i el e. Dz i ęki odpowi edni ej f or mul eml ec z k os z ybk os i ę wc hł a ni a . Eks t r a ktzml ekai mi oduef ekt ywni e na wi l ż as k ór ęc i a ł a , wygł a dz aj ąi popr a wi aj ej wygl ą d.W pr z ypa dkus k ór yba r dz opr z es us z onej s t os owa ćpr z yna j mni ej dwar a z ydz i enni e. Pol ec anedl as k ór ys uc hej i nor mal nej .

Re g e ne r at i ng

Shampoo

Regener uj ąc ys z ampondowł os ów z ni s z c z onyc hi s uc hyc h. I nt ens ywnedz i a ł a ni eodbudowuj ą c e i r egener uj ą c e. Opa r t ynadel i ka t nyc h s kł a dni ka c hmyj ą c yc hor a zna t ur a l nyc h zeks t r a kt em zpokr z ywyi ł opi a nu.

29z ł(193,33zł/l) Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u:65681

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65637

24

Zmy ś l ąoTwoi c h

99(124,95 z ł /

z dr owy c himoc ny c h

l )

wł os ach! Co l l ag e n

Nour i s hi ngbodyl ot i on s i l v e r &ma nda r i n

Odż ywc z yba l s a m doc i a ł az es r ebr em oz a pa c hu ma nda r ynki L ekkaf or muł aba l s a muł a t wos i ęr oz pr owa dz ai s z ybk o wc hł a ni a . Dz i ęki z a wa r t oś c i ma s ł as heas k ór aj es t odż ywi onai z r egener owa na . Za pewni as kut ec z ną pi el ęgna c j ęi na t yc hmi a s t owąpopr a węk ondyc j i s k ór y . Pi ękni epa c hni eś wi eż ąma nda r ynkąj ednoc z eś ni e r oz ś wi et l a j ą cs k ór ędel i ka t nymidr obi nka mi s r ebr a .

3499

( 174, 95z ł / l )

26

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65633

Shampoo Sz amponk ol agenowy dowł os ówł aml i wyc hi s ł abyc h.

Ła godnys z a mponpr z ez na c z onydowł os ów s ł a byc hi ł a ml i wyc h, wyma ga j ą c yc h s z c z egól nej pi el ęgna c j i . Dz i ęki wys oki ej z a wa r t oś c i Kol a genuwz ma c ni as t r ukt ur ę wł os ów, r egener uj ez ni s z c z onek ońc ówki i z a pobi egai c hr oz dwa j a ni u. Dz i ęki z a wa r t oś c i DPa nt enol ui j edwa bi udos k ona l eodż ywi a wł os ypr z ywr a c a j ą ci ms pr ęż ys t oś ći bl a s k.

29z ł(193,33zł/l)

Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u:65683

27


GRENADE

SPECJ ALNA

of e r t apr e mi e r owa !

l i qui dhands o ap

NOW OŚĆ

Mydł odor ąkwpł yni e oz apac hugr ana t u

AL OE l i qui dhands o ap

Mydł odor ąkwpł yni e oz apac hual oes u

Del i ka t nemydł owpł yni e, doc odz i ennej pi el ęgna c j i r ą k. Skut ec z ni eoc z ys z c z ai ni e podr a ż ni ana wetna j ba r dz i ej wr a ż l i wej s k ór y . Apet yc z ny a r oma tgr a na t uc z yni s k ór ę pa c hną c ąpr z ezc a ł ydz i eń. I dea l nedos t os owa ni az a mi a s t t r a dyc yj negomydł a .

Ła godne, a l oes owemydł o, del i ka t ni es i ę pi eni ą coc z ys z c z ai na wi l ż as k ór ęt wa r z y , r ą ki c a ł egoc i a ł a , wt ym t a kż e del i ka t nyc hmi ej s ci nt ymnyc h. Doda t eka l oes udz i a ł ak oj ą c o pr z ywr a c a j ą cr ównowa gępHTwoj ej s k ór y . Zmni ej s z apodr a ż ni eni adl a t ego pol ec a nej es tr ówni eżpogol eni ul ub depi l a c j i . I dea l nedos t os owa ni az a mi a s t t r a dyc yj negomydł a .

Mydł opos i a dafiz j ol ogi c z nepH. Ni ez a wi er aSLS/ SLES i pa r a benów.

Mydł opos i a dafiz j ol ogi c z nepH. Ni ez a wi er aSLS/ SLESi pa r a benów.

BezSL S/ SL E S i p ar ab en ów

BezSL S/ SL E S i p ar ab en ów

Kupdowol ne

mydł o z es t r . 2829,

1499 Poj emnoś ć :250ml Kodpr odukt u:65612

28

apr óbk ęz a pa c hu

TALI SMAN

1499

ot r z yma s z

Poj emnoś ć :250ml Kodpr odukt u:65611

GRATI S 29


SOFT

REFRESHI NG

-S howe r g e l

-S howe r g e l

Żel podpr ys z ni coz apac humandar ynki i c ynamonu.

Żel podpr ys z ni coz a pa c hua r buz a . Wyj ą t k owepoł ą c z eni ez a pa c hówa r buz ai ma s ł aShea . Żel odz i a ł a ni uor z eź wi a j ą c ym i doda j ą c ym ener gi i .

Ła godnaf or muł amyj ą c aoopt yma l nym pHs pr a wi a , ż eką pi el będz i ewyj ą t k owa . Żel poz os t a wi as k ór ę poką pi el i gł a dkąi pr z yj emnąwdot yku.

ENERGI ZI NG

SMOOTHI NG

-S howe r g e l

-S howe r g e l

Kr emowyż el podpr ys z ni cdl as k ór ydel i ka t nej .

Żel podpr ys z ni coz a pa c huowoc ówl eś nyc h.

Skut ec z nyi del i ka t nykr emowyż el doc odz i ennego myc i ac i a ł aoopt yma l nym pH. Spec j a l naf or muł a myj ą c as t wor z onadopi el ęgna c j i del i ka t nej s k ór y .

Skut ec z ny , del i ka t nyi wyda j nyż el doc odz i ennego myc i ac i a ł aoener get yz uj ą c ym z a pa c huowoc ów l eś nyc h.

19z ł

( 95z ł / l ) 30

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65675

19z ł

( 95z ł / l )

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65673

oś ć :200ml 19z ł PKoojdemn pr odukt u:65671

( 95z ł / l )

oś ć :200ml 19z ł PKoojdemn pr odukt u:65677

( 95z ł / l )

31


K r e md l amę ż c z y z n

g e l p e e l i n gf o rt h es h o we r

zc y n k i e mi mn i s z k i e ml e k a r s k i m

Ener get yz uj ą c yż el –peel i ngdl amęż c z yz n. Ener get yz uj ą c yż el peel i ngzeks t r a kt em zt r a wy c yt r ynowej dz i a ł apobudz a j ą c oi odś wi eż a j ą c o.

Kr em dot wa r z ydl amęż c z yz nos k ór z et ł us t ej i mi es z a nej . Wk os met ykuz a s t os owa nos pec j a l ni e opr a c owa nes kł a dni ki ma t uj ą c e, poc hł a ni a j ą c e na dmi a rs ebum. Eks t r a ktzmni s z kal eka r s ki ego madz i a ł a ni ea nt ys ept yc z nei ł a godz ą c e, dz i ęki c z emuwyc i s z as t a nyz a pa l ne. Pol ec a nydl ac er yt ł us t ej i mi es z a nej .

S h a mp o of o rme n

J a ks t os owa ćkr em?Na ł óżkr em naoc z ys z c z oną s k ór ęt wa r z y , na s t ępni edel i ka t ni ewkl ep i poz os t a wdowc hł oni ęc i a . St os uj r a noi wi ec z or em.

Sz a mponwz ma c ni a j ą c yzeks t r a kt em zk or y dębuodz i a ł a ni upr z ec i wz a pa l nym i t oni z uj ą c ym dl amęż c z yz n. Wys okaz a wa r t oś ćeks t r a kt uzk or ydębuwpł ywa nor ma l i z uj ą c onas k ór ęgł owyi z a pobi ega na dmi er nemuwypa da ni uwł os ów, aeks t r a kt zr umi a nur z yms ki egoł a godz i ws z el ki e podr a ż ni eni a .

S h o we rg e l

St ymul uj ą c yż el podpr ys z ni c dl amęż c z yz n. I nt ens ywnak ompoz yc j a z a pa c howas t ymul uj ei doda j e pewnoś c i s i ebi e. Żel dos k ona l e myj epoz os t a wi a j ą cuc z uc i e ś wi eż oś c i i pr z yj emny , męs ki z a pa c h.

32

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65679

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65686

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65678

27z ł(135zł/l)

29z ł(145zł/l)

19z ł(95zł/l)

3499

( 699, 80z ł / l )

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65609

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u2 5 +

33


ECO

Be z pr obl e mowo

Pr of essi onal Col l ect i on

z my wac i e mne ibar dz ot r wał e

l aki e r y !

Nai lpol i s hr emov er

vi t ami nA+E

Zmywa c zdopa z nok c i zwi t a mi na mi A+E Bez a c et onowyz mywa c zz os t a ł wz boga c onywk ompl ekswi t a mi nA+E, wpł ywa j ą c yc hnapr a wi dł oweodż ywi eni e i na wi l ż eni epa z nok c i . Wz ma c ni a na t ur a l nąpł yt k ępa z nok c i a . Pos i a da del i ka t nyi pr z yj emnyz a pa c hwa ni l i i . Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:84815

Bez a c et onowy

19

99

i nt e ns y wny c h,

t r wał y c h kol or ów

( 199, 90z ł / l )

EKO!

c her r yhea r t , 84811

pa s s i ona t er ed, 84810

l a e, 84806

pr i nc es sr oom, 84807

di r t ypi nk , 84808

fla mi ng opi nk , 84809

pea r l , 84805

34

Poj emnoś ć :15ml Kodpr odukt u:84800

, y r yber r er v 84812

39z ł(2600zł/l)

L a k i er ydopa z nok c i s er i i EKO–t owy s ok a j a k oś ć , nowoc z es naf or muł a , modneodc i eni e i dos k ona ł api el ęg na c j apa z nok c i . L a k i er r ównomi er ni er oz pr owa dz as i ęnapowi er z c hni pł y t k i pa z nok c i owej ni epoz os t a wi a j ą cs mug . Maj ednol i t y , r ównybl a s ki s t a bi l nyodc i eń. Sz y bk os c hni ei j es tni ez wy k l et r wa ł ywuż y c i u.

ma g i cpur pl e, 84801

I nt ens ywni er egener uj ą c yż el dopa z nok c i dos k ona l e wz ma c ni as ł a bepa z nok c i ena da j ą ci m wypi el ęgnowa ny wygl ą d. Dz i ęki z a wa r t oś c i k er a t ynypogr ubi aor a z r egener uj epł yt k ę, z a pobi egaj ej ł a ma ni us i ę, ni wel uj e ż ół t epr z eba r wi eni a . Apl i ka c j aż el uni eni s z c z y bi ol ogi c z nej s t r ukt ur ypa z nok c i a .

da r k nes s , 84804

Pr of es j ona l nyż el r egener uj ą c ypł yt k ępa z nok c i a

Pr of es j onal nyl aki er dopaznokci-EKO

c l oudybr ea t h, 84803

Regener at i ngGel

99

bezt ol uenu bezf or ma l dehydu, bezDBP bezka mf or y

g r eent ome, 84802

Pr o f e s s i o nal

24 ( 2499z ł / l )

Poj emnoś ć :10ml 35


Poczuj gorący a! at sl l u p

2.

4.

3 . Br ans o l e t kanano g ęRi bbo n Wa ga :2. 3g. Dł ugoś ć :17+5c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92673

1 .

3.

5499 NOWOŚĆ

1 . Br ans o l e t kanano g ęSpr i ng Wa ga :3. 6g. Dł ugoś ć :21+4c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92671

36

2. Br ans o l e t kanano g ęHe ar t ’ s Wa ga :3. 9g. Dł ugoś ć :19+5c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92672

8999

7499

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

4. Br ans o l e t kanano g ęSt ar s Wa ga :7. 6g. Dł ugoś ć :21+5c m Gwi a z dki pol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92674

11499 NOWOŚĆ

37


Poczuj gorący a! at sl l u p

2.

4.

5.

1 .

1 . Br ans o l e t kanano g ęFe t t e r Wa ga :2. 9g. Dł ugoś ć :20+5c m Za wi er adr obnec yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92676

7999

3.

NOWOŚĆ

2. Br ans o l e t kanano g ęEl e g ant Wa ga :5. 5g. Dł ugoś ć :17+5c m Za wi er ac yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92675

11999 38

NOWOŚĆ

3 . Br ans o l e t kanano g ęAi r Wa ga :3. 3g. Dł ugoś ć :20+5c m Za wi er ac yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92677

8999

NOWOŚĆ

4. Br ans o l e t kadams kaEi a Wa ga :1. 3g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ć„ wi eż y” :20mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92619

5499

5 . Br ans o l e t kadams kaDi amo nd

Wa ga :1. 8g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:140mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:20mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92617

5499 39


1 .

3. 4. 2.

1 . Br ans o l e t kadams kaBut t e r fly Wa ga :3. 3g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:50mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92613

89

99

40

2. Br ans o l e t kadams kaRo s e Wa ga :2. 8g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ć„ r óż y” :30mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92612

6999

3 . Br ans o l e t kadams kaKi t t y Wa ga :2. 9g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:190mm +40mm Sz er ok oś ćk ot ka :28mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92569

99z ł

4. Br ans o l e t kadams kaSt ar

Wa ga :2. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:35mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92615

6999 41


2.

5.

4.

1 .

1 . Br ans o l e t kadams ka

Wa ga :5. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +40mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Per f ek c yj nypoł ys ks r ebr a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92503

7999 2. Br ans o l e t kadams ka Wa ga :2. 6g Dł ugoś ć :180mm Dł ugoś ćoz doby:33mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Pol er owa nanaper f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92585

6499 42

3.

3 . Br ans o l e t kadams ka Wa ga :6. 1g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +30mm Sz er ok oś ćoz doby:c yr k oni a5mm 7c yr k oni i kl a s yAAA. Regul a c j adł ugoś c i . Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92501

9499

5 . Br ans o l e t kadams ka Wa ga :5. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +30mm Sz er ok oś ćoz doby:s er c e10mm, c yr k oni a5mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1. 9g Dł ugoś ć :190mm Sz er ok oś ćoz doby„ k oni c z ynka ” :13mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Pol er owa nanaper f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92511

Kodpr odukt u:92513

4. Br ans o l e t kadams ka

8999

4999 43


3.

2.

3.

1 . Br ans o l e t kadams kaFo g l i a Wa ga :1. 4g Dł ugoś ć :180mm Oz dobabr a ns ol et ki :19mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92614

5999 44

1 .

2. Br ans o l e t kamę s ka

3 . Br ans o l e t kamę s kaSt e r

Wa ga :19g Sz er ok oś ć :8mm Dł ugoś ć :240mm Br a ns ol et amęs kaj es twyk ońc z ona s t a l ąni er dz ewną .

Wa ga :18g Sz er ok oś ćoz doby:24mm Dł ugoś ć :215mm Oz dobawyk ona naz es t opyc ynku. T es t owa nanaobec noś ćni kl u. Dos t ępnek ol or y:c z a r nyi br ą z owy

Kodpr odukt u:92516

3499

2999 45


2.

1 .

Kupdowol ny

wi s i or ek męs ki ,

ał a ń c us z e k dok ompl e t u ot r zymas z

GRATI S 1 . Wi s i o r e kmę s ki-kr z y ż y k

2. Wi s i o r e kmę s ki-c i ę ż ar e k

Wa ga :9. 2g Wys ok oś ćkr z yż ykazz a wi es z ką :34mm Per f ek c yj nypoł ys k. Ni ez a wi er ał a ńc us z ka . Wyk ona nowc a ł oś c i z es r ebr apr óby925.

Wa ga :11g Sz er ok oś ćwi s i or ka :36mm Per f ek c yj nypoł ys k. Ni ez a wi er ał a ńc us z ka . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92591

Kodpr odukt u:92592

129z ł 46

139z ł

3 . Łańc us z e kmę s ki

3.

Wa ga :5. 6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :50c m Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92593

119z ł 47


3.

5.

1 .

1 . Ko l c z y kiAr r o w

Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yka :20mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92636

2.

39

99

4.

4. Ko l c z y ki

48

2. Ko l c z y kiChe c k

3 . Ko l c z y kiSquar e

Wa ga :1. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :25mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1. 3g Wys ok oś ćk ol c z yka :14mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1g Dł ugoś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Kol c z yki pol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92631

Kodpr odukt u:92638

Kodpr odukt u:92542

5499

3999

3999

5 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 6g Dł ugoś ćk ol c z yk ów:69mm Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92587

42z ł 49


2.

4. 1 .

3.

Bą d źz a w s z e

S TYLOWA!

1 . Ko l c z y ki Wa ga :3. 6g Wys ok oś ć :28mm Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm. Per f ek c yj nybł ys k, „ per ł a ”wyk ona nazka mi eni ak oc i eok o. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92524

39

99

50

2. Ko l c z y ki Wa ga :1. 2g Wys ok oś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92540

54

99

3 . Ko l c z y ki

4. Ko l c z y ki

Wa ga :1. 5g Dł ugoś ć :80mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92659

Wa ga :1. 9g Dł ugoś ć :70mm Koł apol er owa nenawys oki poł ys k Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92658

4499

NOWOŚĆ

4499 NOWOŚĆ

51


1 .

5.

4.

3.

2.

6.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 6g Wys ok oś ć :30mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92563

6499 52

2. Ko l c z y ki Wa ga :3g Ka mi eń:k oc i eok o Sz er ok oś ćka mi eni augór y:7mm Dł ugoś ćc a ł k owi t a :35mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92500

4499

3 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:36mm Za wi er a j ąc yr k oni ękl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92504

5999

4. Ko l c z y ki

5 . Ko l c z y ki

Wa ga :1. 6g Wys ok oś ć :7mm Za wi er ac yr k oni e0. 5c a r a tAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 1g Wys ok oś ć :20mm Per f ek c yj nypoł ys k. Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92552

Kodpr odukt u:92571

2999

5499

6. Ko l c z y ki Wa ga :1. 4g Sz er ok oś ćk oni c z yny:12mm Dł ugoś ćc a ł k owi t a :95mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92570

49z ł 53


5. 3.

4. 2.

1 .

1 . Ko l c z y ki

Wa ga :1g Wys ok oś ćk ol c z yka :9mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92557

Kodpr odukt u:92529

59

99

54

2. Ko l c z y ki

Wa ga :2. 1g Wys ok oś ćc a ł k owi t a :22mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

39

99

3 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 5g Dł ugoś ć :8. 5cm Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92596

29z ł

4. Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Wys ok oś ć :20mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek. Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92541

44

99

5 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 8g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:27mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92560

4999 55


2.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :8mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92550

1 .

2. Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :8mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92551

4.

Dowol ne

k ol c z yki zt e j s t r on y

39

z a

56

99 każ de!

3.

3 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:14mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92556

4. Ko l c z y ki Wa ga :3. 1g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :88mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92588

4499

5.

5 . Ko l c z y ki

6.

6. Ko l c z y ki

Wa ga :2. 1g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :23mm Sz er ok oś ć :9mm Cyr k oni akl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1. 5g Wys ok oś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92506

Kodpr odukt u:92548

4499

5499 57


Two j eul ubi o ne

kol c z y ki

1 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Dł ugoś ć :8. 5c m Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

wdwó c hno wy c h,

mo dny c hko l o r ac h!

Kodpr odukt u:92597

3499

Wa ga :4. 5g Wys ok oś ć :23mm Ka ż dyk ol c z ykz a wi er a4c yr k oni e kl a s yAAAor a zj ednąc yr k oni ę1. 8c t Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

1 .

NOW OŚĆ

c z e r wone Kodpr odukt u: 92691

2.

Dowol ne

2. Ko l c z y ki

k ol c z yki

Wa ga :1. 1g Wys ok oś ć :21mm Za wi er ac yr k oni ękl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

NOW OŚĆ

bi ał e

Kodpr odukt u:92580

Kodpr odukt u: 92690

34

99

3 . Ko l c z y ki

39 58

64

z a

99 każ de!

Kupdowol ne

Wa ga :1. 6g Dł ugoś ćpi er ws z egok ol c z yka :24mm Dł ugoś ćdr ugi egok oc z yka :13mm Za wi er ał ą c z ni e47c yr k oni i kl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92502

99

zt e j s t r on y

k ol c z yki zt ej s t r ony ,

apr óbk ęz a pa c hu

FUTUREP ARI S 3.

ni e bi e s ki e Kodpr odukt u: 92590

ot r z yma s z

GRATI S 59


1 .

3.

4.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Dł ugoś ć :10c m Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92595

3999

60

2. Ko l c z y ki

3 . Ko l c z y ki

4. Ko l c z y ki

Wa ga :2, 6g Wys ok oś ć :25mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAAor a zk oc i eok o. Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :0. 8g Wys ok oś ć :8mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925

Wa ga :1. 6g Sz er ok oś ćk ol c z yk ów:12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92547

Kodpr odukt u:92508

Kodpr odukt u:92517

4999

3999

4499

2.

61


3 . Ko l c z y ki 1 .

Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :7mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92558

64z ł

1 . Ko l c z y ki Wa ga :5. 7g Wys ok oś ć :53mm Za wi er adwawys oki ej j a k oś c i ka mi eni ei mi t uj ą c eper ł ę or a zc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92537

99z ł

2. Ko l c z y ki 2.

Wa ga :1. 4g Wys ok oś ć :22mm Cyr k oni akl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92589

44z ł 62

4. Ko l c z y ki 4.

Wa ga :1. 3g Wys ok oś ć :20mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92559

69z ł 63


1 .

3.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :7. 5g Wys ok oś ć :40mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92526

4.

99z ł

3 . Ko l c z y ki

2. Ko l c z y ki Wa ga :4. 2g Sz er ok oś ć :12mm Sz er ok oś ćka mi eni a :6mm Za wi er a28c yr k oni i kl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92527

99z ł 64

2.

Wa ga :1. 3g Sz er ok oś ćs er c a :8mm Dł ugoś ćwr a zzwkr ęt ką :13mm Cyr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92518

3499

4. Ko l c z y ki Wa ga :1. 4g Śr edni c ac yr k oni i :6mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92584

64z ł 65


2.

4.

1 .

3.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:14mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92544

4499 66

2. Ko l c z y kiFo g l i a Wa ga :1. 5g Wys ok oś ć :17mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Kodpr odukt u:92634

39

99

3 . Ko l c z y ki Wa ga :3. 8g Wys ok oś ć :42mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92564

3999

4. Ko l c z y ki Wa ga :3. 2g Sz er ok oś ćs er c a :15mm Wys ok oś ć :15mm Za wi er a104c yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92530

7499 67


2.

3.

4.

1 .

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 6g Wys ok oś ćk ol c z yka :25mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA or a zwys oki ej j a k oś c i ka mi eni ei mi t uj ą c eper ł ę Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92521

69z ł 68

2. Ko l c z y ki

3 . Ko l c z y ki

4. Ko l c z y ki

Wa ga :3. 1g Wys ok oś ć :27mm Sz er ok oś ć„ per ł y” : 10mm Per f ek c yj nybł ys k, wys oki ej j a k oś c i ka mi eń i mi t uj ą c yper ł ę. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2g Wys ok oś ć :22mm Za wi er a j ą3c yr k oni ekl a s yAAAor a zk oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 6g Sz er ok oś ć :17mm Aus t r i a c ki ec yr k oni e0. 75c t Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92561

Kodpr odukt u:92507

Kodpr odukt u:92519

44

99

4499

59z ł 69


1 .

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2, 8g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:18mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni e kl a s yAAAor a zk oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Róż owe : Kodpr odukt u: 92534

Kodpr odukt u:92554

79z ł

3 . Ko l c z y ki

2. Ko l c z y ki

Wa ga :5. 3g Wys ok oś ć :30mm Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :27mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92543

69z ł 70

2.

Bi ał e

Kodpr odukt u: 92533

5499 71


3 . Ko l i a„ Y”zc y r ko ni ami Wa ga :4. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :46c m +6c m Cyr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92577

2.

3.

8999

1 .

1 . Ko l i a„ Y”

2. Ko l i a„ Y”zkr z y ż y ki e m

Wa ga :4. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :53c m Per f ek c yj nypoł ys k. Kol i ani ez a wi er az a pi ęc i a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :55c m Per f ek c yj nypoł ys k. Kol i ani ez a wi er az a pi ęc i a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92579

Kodpr odukt u:92578

139z ł 72

129z ł

4. Ko l i aI t al i an Wa ga :7g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Wys ok oś ćgł ównej oz doby:37mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925.

4.

Kodpr odukt u:92573

11999 73


3.

1 .

3 . Ko l i aI t al i an Wa ga :19. 6g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a41c yr k oni i kl a s yAAA Wys ok oś ć :17mm Ka ż daz8okr ą gł yc hc yr k oni i j es twys a dz a na 20ma ł ymi c yr k oni a mi . Cyr k oni aduż awwi s i or ku z a wi er adoda t k owo24ma ł ec yr k oni e. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92575

2.

1 . Ko l i aI t al i an Wa ga :11. 8g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a39c yr k oni i kl a s yAAA. Wys ok oś ćwi s i or kazka mi eni em i mi t uj ą c ym per ł ę:20mm. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92574

29999 74

29999

2. Ko l i aI t al i an

4. Ko l i aI t al i an

Wa ga :7. 9g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a4ka mi eni ek oc i eok oor a z17 wys oki ej j a k oś c i ka mi eni i mi t uj ą c yc hper ł y . Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925.

Wa ga :4. 3g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Wys ok oś ć :37mm Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92576

279z ł

4.

Kodpr odukt u:92572

99z ł 75


2.

3.

4. 1 .

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wys ok oś ćwi s i or ka :23mm Cyr k oni a0. 5c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92510

8999 76

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :20mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :16mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92567

6999

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :29mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Gł ównyka mi eńr odz a j uk oc i eok o. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92546

8999

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92562

7999 77


1 .

3.

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

4.

Wa ga :4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :44mm Za wi er adwawys oki ej j a k oś c i ka mi eni e i mi t uj ą c eper ł ęor a zc yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92536

8999

2.

78

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m +r egul a c j a5c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :12mm Wi s i or ekz a wi er a20c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92566

Wa ga :5. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :14mm Rodz a j ka mi eni as z l a c het nego:Gr a na t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92598

6999

7499

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm Wys oki ej j a k oś c i ka mi eńi mi t uj ą c yper ł ę. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92520

7999 79


4. 1 .

Z a w s z e

2.

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :8mm Rodz a j ka mi eni as z l a c het nego:Gr a na t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92599

80z ł 80

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm Wys ok oś ćwi s i or ka :16mm Wi s i or ekz a wi er aka mi eńCa t ' seyes t one. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92522

9999

3 . Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :1. 1c m Wys ok oś ćwi s i or ka :1. 3c m Za wi er a22c yr k oni ekl a s yAAAor a zgł ównąni ebi es ką c yr k oni ę2. 2c a r a tAAA.Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92583

9999

3.

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92532

83z ł 81


1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or kazz a wi es z ką :26mm Cyr k oni agł ównakl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

1 .

Kodpr odukt u:92568

Wa ga :4. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m +5c m Wys ok oś ć„ l i ś c i a ” :27mm Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92523

7499

99z ł

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m 2.

Wa ga :3. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92531

83z ł 82

3.

4.

Wa ga :4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Cyr k oni agł ówna0. 3c tAAA,28ma ł yc hc yr k oni i kl a s yAAA. Per f ek c yj nypoł ys k. Wys ok oś ćwi s i or ka :19mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92514

9999 83


Kl a s y k a z a w s z e m o d n a !

1 .

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Ka mi eń:8mm Obr a mowa ni ez a wi er a40c yr k oni i kl a s yAAA. Cyr k oni agł ówna2. 5c t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92528

7999

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

95z ł

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m 2.

Wa ga :4. 1g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :10mm. Cyr k oni a3. 5c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92539

7999 84

3.

Wa ga :2. 8g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :23. 4mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :10. 8mm Za wi er a19c yr k oni i 1c a r a tkl a s yAAA Per f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92549

4.

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Za wi er a16c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92515

99z ł 85


1 .

2.

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :40c m +5c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :34mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92586

7999 1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :27mm Wi s i or ekz a wi er a12c yr k oni i or a zgł ówny ka mi eńi mi t uj ą c yper ł ę Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92545

7999 86

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Fo g l i a Wa ga :2g Wys ok oś ćoz doby:19mm Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92644

7499

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m 4.

Wa ga :6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :32mm Ka mi eńgł ówny:k oc i eok o. Za wi er a12c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92555

9999 87


2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :10. 5mm Wi s i or ekz a wi er a7ma ł yc h c yr k oni i kl a s yAAAor a zgł ówną c yr k oni ę0. 3c tAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92565

1 .

3.

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2.

Wa ga :3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :44mm Wi s i or ekz a wi er aka mi eńk oc i eok o or a zc yr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92553

5999 Dowol ny

ł a ńc us z e k zwi s i or ki em zt ejs t r ony

59

z a

88

9 9 ka ż dy!

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wys ok oś ćwi s i or ka :18mm Cyr k oni a1. 2c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92509

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m Wa ga :4. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :27mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wi s i or ekz a wi er a12c yr k oni i kl a s yAAAor a zc yr k oni ę duż ą4c tkl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92581

4.

8999 89


5.

1 . 4.

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :15mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92648

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2.

Wa ga :11. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or kazc yr k oni a mi :29mm Per f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92525

69

99 Kupdowol ną

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :1. 6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :18mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92538

79

99

90

3.

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :25mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :12mm Wi s i or ekz a wi er a16c yr k oni i kl a s yAAA or a zc yr k oni ęduż ą1c tkl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92582

89

99

bi ż ut e r i ę z es t r . 9091, apr óbk ęz a pa c hu

PRI MAVERA I TALI ANA ot r z yma s z

GRATI S

8999 5 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :23mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :9 mm Dwi ea us t r i a c ki ec yr k oni e1. 8c t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92594

6999 91


Profile for Jana Matušíková

Katalog Fenix 4-2019  

Kvalitní šperky, kosmetika a parfémy. Nabídka spolupráce.

Katalog Fenix 4-2019  

Kvalitní šperky, kosmetika a parfémy. Nabídka spolupráce.

Advertisement