Regulamin Powoli 2017

Page 1

Pracownia PoWoli 2017

1. Warunkiem rezerwacji miejsca i udziału w warsztatach jest przedpłata całej kwoty należności na konto i akceptacja regulaminu Pracowni PoWoli. 2. Warunkiem rezerwacji miejsca i udziału w szkoleniach jest przedpłata w wysokości 200 zł za szkolenie i akceptacja regulaminu Pracowni PoWoli. Można wpłacić również całą kwotę. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach lub szkoleniu w dniu, w którym się odbywają bądź niepojawienia się na nich bez zgłoszenia rezygnacji, przedpłata nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji z warsztatów lub szkolenia na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zwracana jest pełna kwota. Gdy rezygnacja następuje później Pracownia PoWoli ma prawo do zachowania 50% kwoty przedpłaty w przypadku warsztatów i zaliczki przy szkoleniach. 4. W przypadku choroby bądź wypadków losowych uczestnik zobowiązany jest poinformować Pracownię PoWoli co najmniej dzień wcześniej o zaistniałej sytuacji. Dajemy możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne zajęcia. 5. Płatności za warsztaty można dokonać na konto 29 1500 1142 1211 4008 2904 0000 JakSen Barbara Pociecha Zdebska Cichawka 33, 32-740 Łapanów. 6. Wszystkie wykonane prace uczestnik mogą zabrać ze sobą do domu lub (w przypadku szkolenia z żywicy epoksydowej) zostaną odesłane na adres uczestnika (wysyłka w cenie szkolenia). 7. Granice wiekowe uczestników są ustalane przez prowadzących w zależności od rodzaju warsztatów (używanych narzędzi, stopnia skomplikowania działań). 8. Pracownia PoWoli nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie/zabrudzenie odzieży uczestników. 9. Pracownia PoWoli nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione i zniszczone podczas zajęć rzeczy osobiste. 10. Odpowiedzialność za celowe lub bezmyślne zniszczenia w wyposażeniu lub pomieszczeniach Pracowni PoWoli ponosi osoba, która dopuściła się takich czynów lub w przypadku niepełnoletniości prawny opiekun. 11. Pracownia PoWoli zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów na 1 dzień przed planowaną datą. W przypadku odwołania warsztatów/szkolenia do uczestników zwracane jest 100 % wpłaconej zaliczki. 12. Udział w warsztatach Pracowni PoWoli jest równoznaczny ze zgodą na filmowanie i fotografowanie prac uczestników. Pracownia PoWoli ma


prawo wykorzystać później materiały w celach promocyjnych, reklamowych oraz udostępniać je na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody należy zgłosić się do organizatora podczas warsztatów. 13. Cena, termin, zakres warsztatów, udostępnione narzędzia i materiały znajdują się w opisach na stronie internetowej Pracowni PoWoli https://www.warsztatypowoli.pl, profilu facebook https://www.facebook.com/rzemioslo.powoli/ 14. Na wszelkie pytania odnośnie działań Pracowni PoWoli, regulaminu, zapisów, warsztatów i szkoleń odpowiedź można uzyskać pod numerem +48 669095555 i adresem email pracownia@warsztatypowoli.pl.

Pracownia PoWoli 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.