NOW WAKES THE SEA @ ISTANBUL

Page 1

05.12.2012 - 25.01.2013

Sanatçılar Artists Aram Tanis & Jacolijn Verhoef Barbara Hanlo BNA Cevdet Erek Eliane Esther Bots İmre Azem Kees Bolten Maurice Bogaert Merve Kayan & Zeynep Dadak Rüya Arzu Köksal & Aydın Kudu XsentrikArts (Bahanur Nasya & Yılmaz Vurucu) Zeger Reyers Küratörler Curators Ronald Boer Eliane Esther Bots Mürteza Fidan T. Melih Görgün Jacqueline Heerema

DENİZ ARTIK UYANIYOR

NOW WAKES THE SEA

“Deniz Artık Uyanıyor”, küresel bir düzlemde yerel bilgi alışverişini sağlamak üzere mimarlığı, sanatı ve bilimleri birleştiriyor. Konuk sanatçı programı bir araştırma yöntemi olarak kullanılıyor. Proje sanatçıların, yeni bakış açıları üretmek amacıyla, kıyı bölgelerindeki dönüşümlerin mevcut durumunu belirlemek, derlemek ve araştırmak üzere yerli ortaklarla yerinde çalışmasını ve alan çalışması yapmasını sağlıyor. Katılımcı araştırma denilen bu yöntem, kamusal ve mesleki farkındalığa katkıda bulunuyor. Proje, çeşitli sanatsal ve/veya bilimsel yöntemleri kullanarak Karadeniz ve Kuzey Denizi’ne kıyısı olan ülkelerdeki farklı kıyı bölgelerini ve buradaki toplulukları karşılaştırarak çeşitli görüşleri bir araya getiriyor ve karşılıklı konuşma imkânı yaratıyor. Bu yeni konuk sanatçı programları yöntemi, uluslararası sanatçı rezidanslarının birer bilgi hücresi, alternatif akademiler olarak gelişmesiyle ilişkilidir.

‘Now Wakes the Sea’ (NWTS), combines architecture, arts and sciences in exchange of local knowledge on global level. Artist in residencies are used as a research method. NWTS enables artist to do fieldwork and work on site with local partners to map out, collect and research the current status of coastal transitions in order to generate new perspectives. This so called embedded research contributes to public and professional awareness. The project brings together different views and opens up dialogue by comparing different coastal areas and coastal communities of countries around the Black Sea as well as The North Sea, by using various artistic and/or scientific methods. This new method of artist in residency programs connects to the international development of artist residencies as cells of knowledge, as alternative academies.

Genel olarak, kıyıya yakın yerlerin kamusal kullanımı büyük bir baskı altındadır. Kentsel kıyı bölgelerindeki gelişmeler, deniz kenarındaki bu kentsel yaşamın kamusal, toplumsal ve kültürel önemini göz ardı ediyor. Bu gelişmeler, yerel halkı ve göç hareketlerini kıyılardan uzak tutarak, daha cezbedici bir gelir kaynağı olarak turistik ziyaretlere yönelen stratejiler üzerine yoğunlaşma eğilimi gösteriyor. Bu da çatışmalara, yabancılaşmaya, miras kaybına ve kamusal kıyı alanlarının daha sivil, kültürel ve ekonomik kullanımlarının kaybına yol açabilir. Sanat ve bilim, kıyı bölgelerimizdeki mekânsal ve toplumsal nitelikleri – aynı zamanda sorunları – ifade ederek kamunun dikkatini çekip bunlara ulaşmasını sağlayabilir. Bu yapıtlar, genellikle tüketim ve tatil bölgesi olarak kodlanmış yerleri, eleştirel iletişim ve zihniyet dönüşümü için bir platform haline dönüştürebilir. Günümüz güncel sanatının ve kültürünün, kamusal ve mesleki farkındalık yaratmak, güncel araştırmaları ve yeni çalışmaları tarihi ve gelecekteki kıyı bölgelerindeki gelişmelerle bağlantılandırmak için mekânsal dönüşüm sürecine ilişkin güçlü bir katalizör işlevini yüklenme zamanı gelmiştir. Deniz herkese aittir ve dolayısıyla tek başına kimseye ait değildir – bu söz, yalnızca dünyanın en geniş kamusal alanını tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda o alanı dile getirilmeyen bir yer olarak bırakıyor. Dünyanın her yerinde okyanuslar, denizler ve kıyı bölgeleri yoğun bir baskı altında. Küresel ısınma ihtimali karşısında ekonomik ve işlevsel çıkarlar yer için rekabet ediyor. Öngörülen değişimler yalnızca devasa olmakla kalmıyor, aynı zamanda coğrafi, ekolojik, kavramsal ve felsefi açıdan da benzersiz. Değişen koşullar, yeni alanlar, kıyı arazileri, yeni kentleşme biçimleri ve açık denizdeki her türden projeye dair konuları gündeme getiriyor. Ancak denizin kültürel bir önemi de var. Denizin sonsuz uzamı,

Overall public use of waterfronts is under great pressure. Urban coastal developments seem to neglect the public, social and cultural importance of urban life at these seafronts. These developments show a tendency to focus on strategies that exclude local people and migration movements from the shores and emphasizes on touristic visitors as a more interesting source of revenues. That may lead to conflicts, estrangements, loss of heritage and loss of more informal cultural and economic uses of public coastal space. Arts and science can express the spatial and social qualities - as well as the problems - of our coastal areas, and make them engagingly accessible to the public. These works can transform a destination normally marked by consumption and recreation into a platform for critical communication and serious reflection. This timely reflection of art and culture on spatial transition processes may act as a strong catalyst in generating public and professional awareness and connect contemporary research and new works to historic and future coastal developments. The sea belongs to everyone and thus to no one – words that not only define the world’s largest public space but also leave it unarticulated. Oceans, seas and coastal regions are under tremendous pressure, worldwide. Faced with the prospect of global warming, economic and functional interests are competing for space. The changes anticipated are not only gargantuan but also geographically, ecologically, conceptually and philosophically unique. Shifting circumstances raise questions about new land, new (coastal) landscapes, new forms of urbanization and new offshore projects of various types. But the sea has a cultural significance as well. Its infinite space, timeless aura, tidal currents and empty horizon appeal to universal feelings of freedom and adventure. As our oceans stand on the threshold of great change, opportunities are emerging for new uses, different meanings and unprecedented approaches. This is the moment for a qualitative stimulus based on the development of specific characteristics of the sea from a cultural perspective. Artists, designers, architects and scientists are at the forefront of a different kind of thinking


zamansız aurası, gelgit akıntıları ve bomboş ufku, özgürlük ve maceraya dair evrensel duygulara hitap ediyor. Okyanuslarımız büyük bir değişimin eşiğinde dururken, yeni kullanımlar, farklı anlamlar ve özgün yaklaşımlar için fırsat doğuyor. Zaman, denizin belirgin özelliklerinin kültürel bir bakış açısından geliştirilmesine dayalı niteliksel bir teşvik zamanıdır. Sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar ve bilim insanları, denizin nitelikleri ve sorunları üzerine farklı bir şekilde düşünmenin – ve yeni bir biçimde deneyimlemenin – ön safhasında yer alıyorlar. Doğadan kültüre… ve kavramdan maddeselliğe. “Deniz Artık Uyanıyor” projesi, Hollandalı Satellietgroep tarafından başlatıldı. Proje, yeni yapıtlar geliştirmek, var olan yapıtlardan seçim yapmak için Karadeniz ve Kuzey Denizi’ni çevreleyen ülkelerde dönüşümde olan kıyı bölgelerindeki sanatçılar/mimarlar/film yapımcıları için araştırma odaklı konuk sanatçı programları içerir ve bu bölgelerde gösterilmek ve tartışılmak üzere gezici film festivalleri düzenlemektir. Kültürel alışveriş projesinin ilk adımı, “Sinopale 4, Uluslararası Sinop Bienali” bağlamında Avrupa Kültür Derneği ile yapılan ilham verici işbirliği ve 2012 yılında Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı (NLTR400), kutlamasıdır.

Bahanur Nasya & Yılmaz Vurucu, “İçimdeki Deniz” 2012 Belgesel, 60’ Türkiye’deki ilk gösterim Bu belgeseli mimar Nasya ve film yapımcısı Vurucu, ‘Now Wakes The Sea – NLTR400’ projesinde Sinop’ta konaklarken üretmeye başladılar ve daha sonra Hollanda’da Lahey’de konuk sanatçı olarak kalırken belgeselin postprodüksiyonuna devam ettiler. İçimdeki Deniz, küçük bir kıyı kentinin sakinlerinin öykülerini sergileyen bir belgesel. Onların tarihi, kültürü, yüzyıllar boyunca evrimleşmiş yaşam biçimi denize ve doğaya bağlıdır. www.xsentrikarts.com Eliane Esther Bots, “Kubbe – Sessizliğin Konisi” 2012 Video, 16’51’’ Bu video işi Eliane Esther Bots tarafından, Hollanda Badgast’ta konuk sanatçı olarak kaldığı sırada üretildi. “Kubbe – Sessizliğin Konisi” adlı kısa filmde üç adam takip edilir. Adamlar son derece düzenli bir şekilde sahile gelir. Her birinin amacı farklıdır. Bu yapıt kıyıyı sesin yok olduğu bir mabet olarak ele alıyor. Zeger Reyers, “Drum Kit” 2004 Video, 8’49’’ Hollandalı sanatçı Zeger Reyers’in çağdaş bir arazi sanatı yapıtı: “Yüz tane boş benzin varili eşleşmiş ve denize yerleştirilmiş. Benzin varillerinden oluşan bir yığın böylece denizin çaldığı, boğuk ve çarpma sesleri ürettiği bir enstrümana dönüşüyor. Aynı zamanda denizin muazzam gücünü gösteriyor: yedi hafta sonrasında benzin varilleri tanınmayacak kadar paslanmış ve eziklerle doluydu.” www.zeger.org Cevdet Erek, “Shore Scene Soundtrack” 2006 Video, 5’18’’ Cevdet Erek, “iki el ve bir parça halı kullanarak denizi taklit etme ya da doğanın çok tanıdık bir parçasına öykünme” hakkındaki SSS performansını oluşturdu. Bu yapıtıyla yakın zamanda Nam June Paik ödülünü kazandı. www.cevdeterek.com

about – and a new way of experiencing – the qualities and problems of the sea. From nature to culture... and from concept to materiality. The project ‘Now Wakes The Sea’ (NWTS) is initiated by Dutch Satellietgroep and involves research based artist in residence programs for artists/architects/filmmakers in coastal transition areas in countries surrounding the Black Sea and North Sea to develop new works, select existing works and program traveling film festivals for public screenings and debates on venues, both on the coast of the Black Sea as on the North Sea. First step in the cultural exchange project is the inspiring collaboration with European Cultural Association in the context of ‘Sinopale 4, International Sinop Biennial’ and the celebration of 400 years of diplomatic relations between The Netherlands and Turkey, so called NLTR400, in 2012.

Bahanur Nasya & Yılmaz Vurucu, ‘The Sea In Me’ 2012 Documentary, 60’ Turkish Premiere This documentary was produced by architect Nasya and filmmaker Vurucu while they were residents for ‘Now Wakes The Sea – NLTR400’ at Sinop, Turkey, summer 2012. ‘The Sea In Me’’ is a documentary portraying the stories of the residents of a small coastal town. Their history, culture and way of living, which has evolved over centuries, based on the connection with the sea and nature. www.xsentrikarts.com Eliane Esther Bots, ‘The Dome - The Cone of Silence’ 2012 Video, 16’51’’ This videowork was produced by Dutch filmmaker Bots during her artist in residency at Badgast, The Netherlands. In the short film ‘The Dome - The Cone of Silence’ three men are followed. They visit the coast with great regularity. Their motives are different. This work epics the coast as a sanctuary, where the sound dissolves. www.twosmallthings.com Zeger Reyers, ‘Drum Kit’ 2004 Video, 8’49’’ A contemporary land art work by Dutch artist Zeger Reyers: ‘Hundred empty oil drums are coupled and placed in the sea. The tangle of oil drums thus became an instrument played on by the sea, producing muffled, banging sounds. At the same time it showed the enormous power of the sea: after seven weeks the drums had been dented and rusted almost beyond recognition.’ www.zeger.org Cevdet Erek, ‘Shore Scene Soundtrack’ 2006 Video, 5’18’’ Turkish artist Cevdet Erek made the performance work ‘SSS’ about mimicking the sea, or imitating a very common piece of nature by using two hands and a piece of carpet. He recently won the Nam June Paik price for this work. www.cevdeterek.com Barbara Hanlo, ‘Dichter Bij de Zee / Nearer the Sea’ 1993 Film, 26’ Dutch filmmaker Barbara Hanlo registers with ‘Nearer the Sea’ the end of summer on the North Sea beach at IJmuiden, a scenery a stone’s throw from the Hoogovens (metallurgical concern). The season is over, an enclave of old-fashioned cottages is demolished. This film depicts the changing landscape, the transience and the melancholy memory of a summer that has gone by. www.p-e-p.nl


Barbara Hanlo, “Denize Daha Yakın” 1993 Film, 26’ Hollandalı film yapımcısı Barbara Hanlo “Denize Daha Yakın”da, Hoogovens’a (metalurjik iş) bir taş atımlık mesafedeki doğal manzarası olan IJjmuiden’deki Kuzey Denizi kumsalında yaz mevsiminin sonunu kaydediyor. Sezon sona ermiş, eski moda kulübelerden oluşan yer kaldırılmıştır. Değişen manzara, fanilik ve artık sona ermiş bir yaz mevsiminin melankolik anısı üzerine bir film. www.p-e-p.nl Merve Kayan & Zeynep Dadak, “Bu Sahilde” 2009 Video, 21’46’’ Yaz mevsimini kış mevsiminin aklı havada ikiz kızkardeşi olarak hayal eden “Bu Sahilde”yi Merve Kayan ve Zeynep Dadak yarattı. Bu küçük sahil kasabasından gündelik görüntüler ve bu görüntüleri tuhaf bir gerçeküstü hisle boyayan deneysel ses montajı filme, canlılık ile can sıkıntısının bir arada var olduğu yaz mevsiminin neşesini taşıyan bir “deneme” biçimi kazandırıyor. Aram Tanis & Jacolijn Verhoef, “Departure Bay” 2011 Belgesel, 9’13’’ Bu kısa belgesel, sanatçılar Badgast’ta (NL) konuk sanatçı olarak kalırken üretildi. Yapıt, çocukken Zeeland’deki sel felaketini (Hollanda’nın güney kısmında, 1953) yaşamış olan Tanis’in babasının çocukluk anıları üzerinedir. www.aramtanis.com, www.jacolijnverhoef.com Rüya Arzu Köksal & Aydın Kudu, “Kıyı” 2008 Belgesel, 56’ Rüya Arzu Köksal ve Aydın Kudu, yerel halkın nesiller boyunca yapmış oldukları gibi yazın son günlerinin keyfini çıkardıkları Karadeniz sahilinin kara kumsalı hakkındaki bu belgeseli yaptılar. Trabzon’un yakınındaki balıkçılar, son avlarında yakaladıkları balıkları sayıyorlar ve nasıl ayakta kalacaklarını düşünüyorlar. Herkes, yeni bir otoyol için kıyı şeridi geri dönülmez bir şekilde yok edilirken bu değer verdikleri kıyıların kaderine terk edildiğini görmezden geliyor. www.turkishmoon.com Kees Bolten, “Koloss” 1989 Video, 45’ 14 gün boyunca günde 24 saat süren bir aralıksız-performansı belgeleyen ikonik eser “Koloss”u sanatçı Kees Bolten yarattı. İnsanla nesne arasında en uçtaki sert bir mücadele. İleri-teknolojinin büyüsüyle birleşen kahramanca bir çalışma ahlakı. “Koloss” modern bir efsane haline geldi. www.bolten.nl Maurice Bogaert, “Konuk Sanatçı – Misafir İşçi”, “Her Şey Harika Olacak” Sanatçının 2012 yazında Sinop’ta ‘Now Wakes The Sea – NLTR400’ projesinde Sinop’ta konuk sanatçı olarak kalırken üretmiş olduğu iki kavramsal video yapıtı.

Merve Kayan & Zeynep Dadak, ‘On The Coast’ 2009 Video, 21’46’’ Turkish filmmakers Kayan and Dadak made ‘On The Coast’, which imagines the summer as winter’s frivolous twin sister. Images of the everyday in this small seaside town, and the experimental sound editing that imbues them with a bizarre sense of the surreal, lend this film the form of an ‘essay’ that bears the buoyancy of summer, where vitality and boredom coexists. Aram Tanis & Jacolijn Verhoef, ‘Departure Bay’ 2011 Documentary, 9’13’’ This short narrative documentary was produced by Dutch artists Tanis and Verhoef while residents at Badgast (NL) in 2011. The work is about the childhood memories of Tanis’ father, who as a child experienced the flood disaster in Zeeland (southern part of the Netherlands, 1953) and remembers conflicting emotions. www.aramtanis.com www.jacolijnverhoef.com Rüya Arzu Köksal & Aydın Kudu, ‘The Shore’ 2008 Documentary, 56’ Turkish filmmakers Köksal and Kudu made this documentary about the Black Sea shore, where local residents enjoy the final days of summer - just as they have for generations. Fishermen near Trabzon are counting their last catch, wondering how they will survive. All try to ignore the reality that these treasured shores are doomed by the construction of the new coastal highway. www.turkishmoon.com Kees Bolten, ‘Koloss’ 1989 Video, 45’ Dutch artist Kees Bolten made the iconic work ‘Koloss’, that documents a continuousperformance, 24 hours a day, for 14 days. A cutting edge struggle between man and matter. The heroic work connects ethics with high-tech magic. ‘Koloss’ became a modern myth. www.bolten.nl Maurice Bogaert, ‘Artist in Residence-Guest Worker’ and ‘Everything Will Be Beautiful’ Two conceptual videoworks produced during his artist in residency at Sinop (TR) for ‘Now Wakes The Sea – NLTR400’, summer 2012. ‘Artist in Residence-Guest Worker’ 2012 Video, 6’23’’ Dutch artist Bogaert found work at Ülgen’s Model Workshop, started to work to build model boats. In exchange they helped him build a boat, his own reconstruction of the ‘Ocean Wave’, the boat on which Dutch artist Bas Jan Ader disappeared in 1975. Ader became a myth and a source of inspiration of future generations of artists.

“Konuk Sanatçı – Misafir İşçi” 2012 Video, 6’23’’ Hollandalı sanatçı Maurice Bogaert Ülgen Tekne Modelleri Atölyesi’nde çalışmaya başladı. Bu çalışmasına karşılık Ülgen’den, “Ocean Wave” adlı teknenin modelini yapabilmesi için yardım sözü aldı; ki Hollandalı sanatçı Bas Jan Ader’in 1975 yılında bu tekne ile denizde kaybolmuştu. Bas Jan Ader, daha sonraki sanatçı nesilleri için bir esin ve efsane kaynağı haline gelmişti. “Her Şey Harika Olacak” 2012 Video, 1’28’’ + 2’48’’ Sinop’ta yürürken ve bisikletle dolaşırken Bogaert’ı en çok şaşırtan şeylerden biri de ne kadar çok inşaat alanı olduğuydu. Daha iyi ve daha parlak bir geleceğe başlangıç gibi görünen bu inşaat alanları gerçekten öyle miydiler? Maurice Bogaert, şehir merkezindeki dijital reklam panoları gibi farklı araçları kullandı. “Her Şey Harika Olacak” bir dilek, bir şiir, bir mantradır. Ama gerçekte bizle konuşan kim? www.mauricebogaert.nl İmre Azem, “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir” 2011 Belgesel, 93’ Film yapımcısı İmre Azem “Ekümenopolis” ile, özellikle üçüncü bir köprünün yapılması ve bunun bölgeye toplumsal ve ekolojik etkileri üzerinde durarak, son birkaç on yıldır İstanbul’da meydana gelen kentsel değişimler hakkındaki en yenilikçi ve eksiksiz belgeseli gerçekleştirdi.

Maurice Bogaert, ‘Everything Will Be Beautiful’ 2012 Video, 1’28’’ + 2’48’’ Walking and biking through Sinop, one of the things that struck Bogaert were the many construction sites, which seem to be preludes of a better, brighter future. But are they? He used different media, like the digital billboards in the city centre. ‘Everything Will Be Beautiful’ is a wish, a poem, a mantra. But who is actually talking to us? www.mauricebogaert.nl


BNA, “Scheveningen: korkunç bir hata mı, yenilenmiş bir ikon mu?” 2007 Belgesel, 39’25’’ Bu belgesel, Hollanda, Scheveningen’de yıllardır süren gelişmelere dair bilgi veren bir belgesel. Köy, liman ve tatil yeri olan Scheveningen son bir yüzyıl boyunca çalkantılı bir tarih yaşadı. Belgesel, Scheveningen’in bu haşin yeniden yapılanmasında nelerin yanlış gittiğini ve öngörülebilen gelecek için hangi derslerin çıkarılabileceğini bulmaya çalışıyor.

“Kıyı Bölgelerindeki Dönüşüm ve Kültür” Paneli Kıyıl bölgelerindeki dönüşüm - Siyasetçilerin başaramadığını sanat nasıl başarır? 4 Aralık 2012, Salı 17:00

İmre Azem, ‘Ecumenopolis - City Without Limits’ 2011 Documentary, 93’ Turkish filmmaker İmre Azem made with ‘Ecumenopolis’, the most innovative and complete documentary film about urban changes taking place in İstanbul in the last couple of decades with special attention to the construction of a third bridge and its social and ecological impact in the territory. BNA, ‘Tijdelijk verblijf - Scheveningen: tragic mistake or renewed icon?’ 2007 Documentary, 39’25’’ This documentary gives an insight into the development over decades in Scheveningen, The Netherlands. The village, harbor and seaside resort of Scheveningen experienced a turbulent history during the past century. The documentary tries to figure out what went wrong during this rigorous reconstruction of Scheveningen and what lessons could be drawn for the foreseeable future.

Konuşmacılar / Ronald Boer (Şehir plancısı, NWTS eş küratörü), T. Melih Görgün (Küratör, sanatçı, Sinopale kurucusu, Siemens Sanat eş-küratörü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi), Jacqueline Heerema (Küratör ve Satellietgroep/NWTS kurucusu), Asu Aksoy (IABR ‘Making City’ İstanbul Projesi Küratörü), Rüya Arzu Köksal &

‘Culture and Coastal Transitions’ Panel Coastal Transitions are subjective transitions - What can arts achieve that policy makers can’t? 4th December 2012, Tuesday 17:00

Aydın Kudu (Rehber ve film yapımcısı), Mahir Namur (Avrupa Kültür Derneği Başkanı, Sinopale eş-kurucusu, Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı) XsentrikArts (Bahanur Nasya (mimar) & Yılmaz Vurucu (film yapımcısı) – “İçimdeki Deniz” belgeseli yapımcıları, NWYS/Sinopale misafir sanatçı projesi) Moderatör / Mürteza Fidan (Küratör, sanatçı, Siemens Sanat eş küratörü, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi)

Satellietgroep / www.satellietgroep.nl 2006 yılında Hollanda, Lahey’de kurulan Satellietgroep bir sanatçı inisiyatifidir. Satellietgroep, denizin ve su yollarının kentleri, insanları, toplulukları ve çevreyi nasıl etkilediğini sanat ve kültür yoluyla sorguluyor. Satellietgroep’un amacı, kıyı bölgelerindeki dönüşüme dair kamusal ve mesleki farkındalığı artırmak. Satellietgrop yeni bir yöntem, küresel düzlemde yerel bilgilerin araştırılmasını ve alışverişini sağlamak için “konuk sanatçı programı”nı geliştirdi. Yerinde araştırmalar yaparak, yerel topluluklarla yakın ilişkiler kurarak, yerel uzmanlarla işbirliğine girerek ve uluslararası ağlarla bağlantıya geçerek denizin ve kıyı bölgelerinin kültürel, yenilikçi ve sürdürülebilir önemini ifâde eden araştırmaları bir arada geliştirmek ve sunmak üzere uluslararası sanatçıları ve biliminsanlarını davet ediyor. Güncel araştırmaları ve yeni yapıtları kıyı bölgelerindeki gelecekteki gelişmelerle ilişkilendirerek, buradaki toplulukları birbirine bağlıyor. Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali / www.sinopale.org Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla “paylaşıma dayalı bir sanat üretimi” modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir projenin adıdır. İki yılda bir gerçekleştirilen bu proje her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlar.

Koordinasyon Coordination Mine Güven (Siemens Kurumsal İletişim Siemens Corporate Communication) Siemens Sanat Galeri Yöneticisi Director of Siemens Sanat Aysun Ülger Proje Yönetimi Project Management Chameleon Tasarım ve Proje Yönetimi Chameleon Design & Project Management Sergi Asistanları Assistants of Exhibition Ceyda Kalyoncu, Mert Karaçıkay

Speakers / Ronald Boer (Landscape architect, co-curator NWTS) T. Melih Görgün (Curator, artist, founder of Sinopale, co-curator of Siemens Sanat, Prof. At Mimar Sinan Fine Arts University), Jacqueline Heerema (Curator and founding director of Satellietgroep/NWTS), Asu Aksoy (Curator of İstanbul IABR ‘Making City’), Rüya Arzu Köksal & Aydın Kudu (Guides and filmmakers on the Black Sea region), Mahir Namur (President of European Cultural Association, co-founder of Sinopale, Yeditepe University), XsentrikArts (Bahanur Nasya (architect) & Yılmaz Vurucu (filmmaker) - artists in residence for NWYS at Sinopale where they produced ‘The Sea In Me’) Moderator / Mürteza Fidan (Curator, artist, co-curator of Siemens Sanat, Assoc. Prof. at Marmara University)

Satellietgroep / www.satellietgroep.nl Artist run initiative Satellietgroep is based since 2006 in The Hague, The Netherlands, a country with a strong historic art and innovative relationship with the sea. Satellietgroep explores through arts and culture how the sea and waterways influence cities, people, communities and environment. Satellietgroep’s aim is to enhance public and professional awareness on coastal transitions. Satellietgroep developed a new method, an ‘artist in residency program’ for research and exchange of local knowledge on a global level. It invites international artists and scientists to jointly develop and present research articulating a cultural, innovative and sustainable significance of the sea and its coasts by doing on-site research, engaging with local communities, collaborating with local experts and connecting to international networks. It interconnects coastal communities by connecting contemporary research and new works to historic and future coastal developments. Sinopale, International Sinop Biennial / www.sinopale.org Sinopale, International Sinop Biennial is the title of an international project that, in the context of local development, draws the civil society together with the purpose of building dialogue through culture and arts, within the framework of the ‘artistic production based on sharing’ model. This project is realised biennially and aims at working at urban, national and international levels in order to make citizens of all ages perceive anew their own living spaces with a vision for the future, reflect on urban problems, share the historical collective memory and organise it by means of artistic production, and to create a better social living space.

Bu sergi Hollanda-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yıl kutlamaları kapsamında Satellietgroep, Avrupa Kültür Derneği ve Sinopale işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. This exhibition is realized in collaboration with Satellietgroep, European Cultural Association and Sinopale within the framework of celebration of 400 years of diplomatic relations between The Netherlands and Turkey. Katkıları için teşekkür ederiz / With special thanks to Lahey Belediyesi / The Hague Municipality Museon, Gemak, Wander, Turks Museum Nederland


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.