OKO 2022/5

Page 14

okiem eksperta

EKSPERT OPTYK

Damian Misiak współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk

Pracownik może dawać Ci pracę swoich rąk, ale jako pracodawca chciałbyś, aby pracował też głową i sercem. Podobnie jak Ty – właściciel. Bo Ty myślisz o interesie i celach firmy, jesteś zaangażowany i zmotywowany. A „oni“? Ci „oni” wcale nie muszą być bardziej leniwi i ociężali. Także chcą i potrafią dostarczać jakościową pracę. Muszą być zmotywowani. Jak sprawić, żeby wszystkim chciało się chcieć tak samo mocno? Zrozumienie źródeł motywacji to połowa drogi do rozwiązania problemu. Jako właściciele myślimy, że dbamy o dopingowanie i mobilizowanie pracowników do realizacji interesów i celów firmy. Wielu z nas, optyków, wdrożyło systemy motywacyjne, aby wprowadzić poczucie otwartości i jasności zasad wynagradzania. Przeszliśmy przez proces formułowania celów firmy, opracowania hierarchii celów cząstkowych czy znalezienia sposobu na mierzenie stopnia ich realizacji. Pojawia się klarowność co do rezultatów, które chce się wspólnie osiągnąć, i tego, w jaki sposób każdy członek zespołu może się do tego przyczynić. Widzimy jednak, że jest ciągle przestrzeń do poprawy, a do pełnej mobilizacji jeszcze długa droga. Po pierwsze zweryfikujmy, czy wyznaczyliśmy konkretne cele, czy są one ze sobą spójne i czy aby na pewno zrozumiałe dla zespołu. Nie może być ich za dużo. Jeśli kluczowe jest osiąganie obrotu, motywacja do sobotnich zmian i zniwelowanie liczby zwolnień, to takie cele

14

2022/5

wyznaczmy. Nic poza nimi. Wartość realizacji danego celu powinna być powiązana z hierarchią celu w systemie ustalonym wspólnie z zespołem. Następnie zadbajmy o ich mierzalność i weryfikację. Pracownicy muszą być w stanie w prosty sposób sami ocenić stopień realizacji powierzonego celu. Niepotrzebne jest wprowadzanie zbyt dużej skali. Wystarczą proste i przejrzyste mierniki, co do których obie strony mają jasność. Po trzecie, kiedy wykonamy już pracę z hierarchizacją celów i ustaleniem kryteriów, kolejnym krokiem jest powiązanie wynagrodzeń pracowników z poziomem realizacji celów. Podstawowe wynagrodzenie jest ekwiwalentem za czas i za wykonywaną przez pracownika pracę. Dodatki i premie są narzędziem motywowania. Nie na odwrót. Po czwarte, bardzo ważne – nie zmieniaj-

my zasad gry w trakcie jej trwania. Pracownicy muszą mieć zaufanie do systemu wynagrodzeń i do tego, że będzie uczciwie i konsekwentnie stosowany. Trudno o takie zaufanie, jeśli zasady są zmieniane co tydzień, co miesiąc, co kwartał. Wprowadza to dezorientację, która niczemu nie służy. Powiązanie konkretnych zadań i obowiązków z celami firmy pokazuje pracownikom znaczenie ich codziennej pracy, wpływa na poczucie sensu i satysfakcję, daje możliwość samorealizacji i własnego rozwoju. Jako grupa zakupowa dyskutujemy, doradzamy i na życzenie pomagamy we wdrażaniu programów motywacyjnych w salonach zrzeszonych. Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszych działań zapraszam na indywidualne konsultacje w dniach 28.10.2022 r. lub 04.11.2022 r. z naszymi Managerami Sukcesu. Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu pod numerem: 660 001 405.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.