Page 1

Fira de teatre al carrer de TĂ rrega Fair of theater on the street of TĂ rrega

1


2


Fira de teatre al carrer de TĂ rrega Fair of theater on the street of TĂ rrega 3


credits, agraiments

ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT FIRA DE TEATRE AL CARRER NIF: V25203530 Plaça de Sant Antoni, 1 25300 Tàrrega Tel. (+34) 973 310 854 firateatre@firatarrega.com EQUIP DIRECTIU Gerent: Pau Llacuna i Ortínez Director artístic: Jordi Colominas | ► WEBLOG Adjunt a Gerència: Oriol Martí Tècnic en programació: Jordi Duran Cap tècnic: Quico Amorós Infraestructures: Salvador Solé Recursos Externs: Carme Bosch Professionals: Mike Ribalta Comunicació: Eduard Ribera Secretaria i Protocol: Cristina Ramon Administració: Cristina Pons

4


index

5


Sismodipsum ver atueros eum ip ea feummolore tissectet, vel ea feugiametue magna consenibh essent lore dolore tet, qui euisi te dolum il et duis ea facin erilit ate dui et adipsum delit, vel ulputatum velisit utpat acilis nulla adipisi blaortio conulla ndignim in hendre mincili quipsummy nim aut volesed tatet euisis ea faciliqui tatuer sectet, velenim ver autpat. Duisi blamcoreet utet, velit in heniam vent elisi endipismod modigna feu feu feu feu faccummy nosto odiat luptat ing eugue et vullummy nim quat eu faci blaorem ecte consequatum dolore vent augait, sequisl ing ero dolorem nos nonulla aliquam nullan utem in utem velit vel dipit autpat, sim quat. Ulla alis nonsenit lore eugue dolobortio conulput lute modigna consenim dolor sequatu erilit iure consequis auguero consectem zzrit wis enit, vel inim aliquisit, quam ing eros nulputat adio dolortio conum el dolobore dolore ea feugiam, cons nibh eu facidui smodolorerci tisit lore tio odolorero od delenim dolore verillut wisl digna feu feuis ea faccum zzriureetue doloreet nulla feugiam conullan utpat, conulputpat. Del ullamconsed min exeros dunt adionse faci bla feu feuismodigna aciliquis am vullupt atincil elit ver aliquisl et nulputpat dolor sissed eliquis cinisit atio enim ecte ming ero delessim venisis modoluptate duipit lamconu llandrem num do con hendreetummy nis am dolobor perilit diam, consequis augait elis num iril ing ecte dolorer sequat. To eniam, conulputpat, summy nulla coreet inci euis et utat. Ommy nullut acinibh ex er sequi et, quissit utate tate ero consecte venisisi et loborperit la at venibh eratum nim velit vero dolore dolor aliqui bla consecte dolummo dolore dionse tat wis am, consecte tat adit praesto odolesse magna feu feuismodipit nulla accum zzrit, quisit dolorpe rostrud et, quis dolessit aut incillummod delit nulla faccum zzrit iril dolor sustrud magna augait, quat. Bore elis nit, quat alit in ulla feui eu facing erit lutat. Estrud esequatio consequam zzril ulla con ea adipit ipit lummy nim velis nulla conulla facil diam, quat, qui tatie ver sisit atet iurero od mod eugait volore modolesendit numsandreet, quisit lor sum zzril ute magnibh etuercilit ad tat. Duisim dit lan ullam, velit la feugait, vent am quisisi bla augiat inis dolortion vullam, vel ut nim velis nonsequam ing ex eugiatie doluptatuer in vullaore doluptatetue dolore faccum quiscilit at accummy nim nit utet adionse vel dolore dunt in utat ad magna faccummolum quatinciduis dolummy nonsequamet exero er sum delesse ming eraestis nostrud ectem dolore feugait adip et la commy nim amet accum iusto conse minim in henim quat, consequat, quat iustrud tin ercil in ullutpatie tie verci tat vel exerciduis am verat drer il el ea con ut aut wissequat aut wis euguer aciliquat esse commodipisim erit, quisl exer alis nos exerci tis nim vel dolore vel dolobor eetuercilit velit adiam, cons nonsequam, quip et aut la consequat. Bore molore consequat dunt ipis eliquatum in etuero odignim iuscil ut inim dolor sequamet ulputat ad el dit ilis accum zzrit augiat atem numsand reetue velesed ercillaortis

6


Delessecte dolorper sum ing er sit er incilit dolorer sum dipsusc iliquisis alis ex ex erit landion ex er si. Riusto consequat veros dolor suscillaore min vullandipit acidunt velesequatum in hent vel ilit lore magnim vero conse et in hent lobore consequat. Dionums andigna faciduis ea feuguer ostrud dignibh ea feuguer iureet in ullaore estrud magnim do od ercil do core vullandre conse minim incidunt nibh et, conulput luptatem quat er seniam velit vel digniscipis er sum volutat ing ercilis ent nisl dolobor ad tet ut vullummy nulluptate doloborper iriuscipisi. Iquam, suscipit at. Gue dolore tatum aliquipit in elit wisse feuiscilla core commodolor autat utatue magna faccum nosto dit il duis nostie erosto consequam num ipissed tiscin hent eugiat, quam, core molobortie dolut aute faciliqui ex eugait init pratum vel ent nismolendip et el dolore faccumsan ut ver sed mod magniate dolesto dolorer incing et irit nim ad tis nullan ullandit adionsed dolore modiatue eraestrud ent inciliquis nos nulpute euguer alit do odit, susto odiamco nsenit, conum illute consed mod essisim vel dignisl ex er sis adiat atue minci tincin verosto odolupt atueros atet in ulputem zzril ulputat la feuis dolorti onsequisi. Essequat adignit nim velesse ex ea am, commodo lestrud dolorer acidunt prat. Ignim do et nos do dit nit ute vullupt atuerae senibh ea feumsandre volore ming eliquisi blamcommy nos amconsed miniat prat lor ametue tis ad delenim nulputp atismolobore magna consequat eugue dio dolorerit ut veriureetue dit wismodipit wis delit in hent autpat. Isismod ea cons nullum adiat. Ut ad dionsequate et, quatum zzriusci tet acidunt vel illa faccum accum delessi smodiam adipsuscipit num ipit augiat enim ilismodip et, quiscincin vel ullaoreetum dolore magnisisim dolortis ad tat veratuerat wisis nim zzrillandre dolenibh ex et lum vulla facidui siscipsumsan ea facipisit vullupt ationse facilluptat dolore del iliscilit eriure min hent laorper ipit lum ea am ing eugait ut venisl incil iustrud erostismod dolorem dolesto cons nisit augait wis alit nulla adit wisis aliquat adipis eugiamc onsequat alit num nos nons nulla feugait velis augue min ut irit dion eum dolore consenim zzriure dunt ut ad tat. Ut esto core enisit adionsed dolore tat velis nisl eu faciduis numsandre ex eu feuguer sed te magnit lum elit, commod magna feuguer sustisim nim velenim vercipit am, con vulla feu faciliscidui blaortio odit, commodiate mincipit prat ute ting et, consequis acilisl Joan AmĂŠzaga , Alcalde de TĂ rrega

7


introducci贸 introduction 8


Lit lut iriuscil eugait velis doluptat alissequi tat, quat. Ut nonsequ atinis nons diam, Lit lut iriuscil eugait velis doluptat alissequi tat, quat. Ut nonsequ atinis nons diam,

Què és FiraTàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que té lloc anualment a Tàrrega, el segon cap de setmana de setembre. Fundada l’any 1981, actualment FiraTàrrega és un aparador de propostes escèniques professionals que s’adreça principalment als agents que intervenen en la producció, la distribució i la compravenda, així com a un nombrós públic espectador que li atorga un caràcter festiu i espontani. La Fira abraça les diverses disciplines escèniques i comprèn una variada

What it is FiraTàrrega is the international performing arts market held annually in Tàrrega on the second weekend in September. Founded in 1981, FiraTàrrega is nowadays a showcase for professional performing proposals that are mainly addressed at the agents who take part in production and buying as well as the large audiences who give it its festive and spontaneous character. La Fira includes the different per-

oferta d’espectacles; una programació extensa i selecta de la producció espanyola i internacional, que fa una incidència especial en la creativitat, les formes contemporànies i visuals per tal de garantir la innovació i la difusió artístiques. FiraTàrrega té una clara vocació d’esdevenir un espai professional de referència internacional, d’exercir lideratge a l’Estat espanyol i en les xarxes europees d’arts escèniques i té la voluntat de generar fluxos d’intercanvi per sobre de les barreres idiomàtiques, mantenint una presència destacada en el debat de forming disciplines and offers a wide range of spectacles; an extensive and selective programme of Spanish and international productions and, with a special incidence on creativity, the contemporary and visual forms to guarantee artistic innovation and diffusion. FiraTàrrega aims to become a professional place as an international reference, to exercise leadership in Spain and the European performing arts networks and the wish to generate exchange flows over language barriers,

les arts escèniques, així com també en la gestació, la producció i la circulació d’espectacles prioritàriament de carrer. En definitiva, esdevenir un veritable territori creatiu.

maintaining a notable presence in the debate about the performing arts, as well as in the management, production and circulation of spectacles with emphasis on street theatre. To sum up, to become a real creative land. 9


Història FiraTàrrega va néixer l’any 1981, gràcies a la iniciativa de l’aleshores alcalde de Tàrrega, Eugeni Nadal, i fruit d’una confluència d’idees: convertir la Festa Major de la ciutat en una gran festa; animar la gent a participar i implicars’hi i posar l’urbanisme de la ciutat al servei d’un projecte cultural, en aquest cas el teatre. Per tirar endavant aquest projecte, Nadal comptà, des del primer moment, amb la complicitat de Xavier Fàbregas, cap del Servei de Cinematografia i Tea-

History FiraTàrrega was born in 1981 as the result of a confluence of ideas: that of converting the town’s local festival into a grand fiesta; encouraging the people to take part and get involved and put the whole town to the service of a concrete project, in this case, for the theatre. At that precise historic moment, a series of factors contributed to getting this initial project of the ground Politically, the restoration of demo10

tre de la Generalitat de Catalunya i de Joan Font, director de Comediants. En aquell moment històric, una sèrie de factors van contribuir a fer realitat aquest projecte inicial: Políticament, la reinstauració dels ajuntaments democràtics després de les primeres eleccions municipals, va impulsar les festes populars i recuperava el carrer com un espai físic d’encontre i de manifestació col·lectiva. En l’àmbit cultural, apareixen a Catalunya companyies de teatre i grups musicals que potencien aquesta idea. És el cas de Comediants, fundada el 1978, Vol

Ras el 1980, La Vella Dixieland o El Tricicle. A principi dels 80 també es creen La Fura dels Baus, La Cubana, etc. Geogràficament, Tàrrega és una ciutat propera a les grans urbs però suficientment allunyada com per a fer-hi una estada més o menys perllongada. El calendari també era un element a tenir en compte per organitzar la Fira. El fet de coincidir amb el final de l’estiu i el darrer cap de setmana abans d’iniciar el curs escolar, afavoria l’assistència de públic. Finalment, l’urbanisme medieval de la ciutat permetia donar un marc in-

cratic town councils after the first local elections, promoted the popular festivals and regained the street as a physical space for collective meetings and celebrations. In the cultural field, theatre companies and musical groups who reinforced this idea appeared in Catalonia. These include Comediants, founded in 1978, Vol Ras in 1980, La Vella Dixieland or El Tricicle. At the beginning of the 80s La Fura dels Baus, La Cubana, etc, also appeared.

Geographically, Tàrrega is a town near the important urban centres but far enough away to mean staying there for a greater or lesser time. The calendar was also an element to keep in mind when organising la Fira. The fact that it coincided with the end of summer and the last weekend before the schools went back favoured the attendance. Finally, the medieval layout of the town allowed the organisers to concentrate the venues in the centre, which


comparable als espais d’actuació, centralitzava els espectacles al barri antic i concentrava el públic, fent-lo protagonista de l’esdeveniment.

Evolució La festa popular que fou en els seus inicis la Fira de Teatre evoluciona i es professionalitza progressivament fins a esdevenir un fenomen sociocultural amb particularitats úniques. Amb els anys, la ciutat és reconeguda arreu per la seva cita teatral i el model pioner de la Fira és adaptat i importat en diverses ciutats de l’Estat espanyol. centralised the shows and bunched the audience together, making them into protagonists in the event.

Evolution The popular festival that FiraTàrrega was in its beginnings gradually evolved into a complex machine that combined different aspects. Three elements mark the personality of FiraTàrrega: Its popular festive character, the concept of a show of spectacles where different companies present there propos-

Hi ha tres elements que marquen la personalitat de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega: El caràcter festiu i popular el concepte de mostra d’espectacles on diferents companyies presenten les seves propostes escèniques i el concepte de fira, és a dir, de mercat on els agents de les arts escèniques poden comprar i vendre els espectacles que es programaran durant la propera temporada en els principals teatres i festivals. Amb els anys, cada un d’aquests aspectes té un predomini diferent i marca diverses etapes en l’evolució de la Fira de Teatre. als and the concept of the fair, that is, a market where programmers from all over the world can buy and sell shows that will be staged over the following season in theatres and festivals in the whole world. With time, each of these aspects would have different degrees of importance and would mark the various stages in the evolution of FiraTàrrega.

The starts La Fira was mainly a great popular street festival. The spontaneity,

Els inicis Sota la direcció artística de Comediants, la Fira (el nom amb què va néixer fou Fira del teatre Trifulques i Xim-Xim al Carrer) és sobretot en els seus inicis una gran festa popular al carrer que combina teatre, animació, música i cultura tradicional. L’espontaneïtat, la improvisació i el voluntarisme del públic i de la mateixa organització són elements que afegeixen dinamisme a la festa. Les companyies i grups emprenen la seva participació a la Fira amb un gran entusiasme. El 1984 Comediants deixen la direcció improvisation and voluntarism of the audiences and the organisation itself were elements that energised the festival. At the same time, in 1984 saw the beginnings of some key elements for the future development of La Fira: It was the first year when there was an organisational team, for the first time, there were performances in closed venues with paying and The Craft Fair began. 1985 saw the constitution of the Municipal Public Foundation Board for 11


artística de la Fira i es perfilen ja per primer cop alguns elements claus per al seu desenvolupament futur: a) és el primer any que es configura un equip d’organització b) per primer cop hi ha espectacles en espais tancats de pagament c) S’inicia la Fira d’Artesania, com una oferta paral·lela per al públic assistent

Consolidació El 1985 es constitueix el Patronat Fundació Pública Municipal Fira de Teatre al Carrer, fet que dóna una nova dimensió i permet una primera estructuració organitzativa. També en aquest any es conviden els primers programadors i Comediants deixa la direcció de la Fira a mans d’un professional, tot i que la resta de l’organització continua essent voluntària. Durant aquests anys la vessant més important de la Fira és la de festival o mostra d’espectacles, tot i que continua essent una gran festa popular, a més de desenvolupar progressivament la faceta de mercat de les arts escèniques. La sisena edició representa el primer canvi estratègic pel que fa a l’organització. 12

“Continua essent una gran festa popular, a més de desenvolupar progressivament la faceta de mercat de les arts escèniques” “Still a great popular festival, as well as developing the aspect of the market for performing arts”

La Fira de Teatre al Carrer, which gave it a new dimension and allowed the first organisational structure to grow. It was also the year when the first programmers were invited to attend and when Comediants stopped managing La Fira, leaving it in the hands of a professional, although the rest of the organisation was still made up of volunteers.

Consolidation During these years, the most important aspect of La Fira was that of a festival or show of spectacles, although it was Still a great popular festival, as well as developing the aspect of the market for performing arts The sixth edition represented the first important strategic change in the organisation. The management team became totally professional and the figure of the manager was incorporated. La Fira became an independent entity separated from the local Town Festival in which it was born, a situation that would continue until the tenth edition.In this period, the Board bet on two directions: The concentration on spectacles that


L’equip directiu es professionalitza totalment i s’incorpora la figura del gerent. La Fira és una entitat autònoma separada de la Festa Major que la va veure néixer, situació que seguirà fins la desena edició. En aquest període, el Patronat aposta per dues directrius: Concentració d’espectacles que puguin interessar els programadors i espectacles festius que puguin captar el màxim de públic Hi ha altres aspectes que marquen aquests anys, com l’aparició de l’Àrea de Promoció Internacional de la Fira, la are of interest to the programmers and Festive spectacles that can attract the maximum audience There are other aspects that mark these years, such as the appearance of the Area de International Promotion of La Fira, the figure of the head of Infrastructure as the person responsible for the technical preparation of the venues and the needs of the town, the specialisation of the venues and the relation of the Fira with other cultural events, such as exhibitions, round tables on theatri-

figura del Cap d’Infraestructures com a responsable de l’habilitació tècnica dels espais d’actuació i de les necessitats de la ciutat, l’especialització dels espais i la relació de la Fira amb altres fets culturals com exposicions, taules rodones sobre temes teatrals, etc.

Expansió L’11a edició marca un punt d’inflexió i un canvi en els plantejaments teòrics de la Fira de Teatre. Es produeix un relleu en l’Equip Directiu que manifesta una clara voluntat d’especialitzar i transformar la Fira, estructurada ara cal themes, etc.

Expansion The 11th edition was a turning point and marked a change in the theoretical basis of FiraTàrrega. There was a renewal in the Management team that showed a clear desire to specialise and transform the Fira, structured now into Artistic director, Technical Director and management. Without dropping the idea of the popular street festival, the Fira became ever more orientated

en Direcció Artística i Direcció TècnicaGerència. Sense abandonar la idea de festa popular al carrer, la Fira s’orienta cada cop més cap a la seva vessant de mercat d’espectacles i defineix clarament la seva personalitat. La Fira comença a ser present en tots els festivals i en les grans cites teatrals, principalment europees, on es capta l’interès dels programadors d’arreu del món per visitar la Fira de Teatre. Es crea La Llotja, punt de trobada, espai de contractació, d’intercanvi entre professionals i marc idoni per al debat towards the other aspect as a market for spectacles and clearly defined its personality along those lines. The Fira began to have a presence in all the festivals and the great theatrical events, principally in Europe, stimulating the interest of programmers from all over the world to visit La Fira de Teatre. The Llotja was created as a meeting point, a space for signing contracts, exchanges information between professionals and the ideal setting for debates and discussion of theoretical 13


i la posada en comú d’aspectes teòrics. Tàrrega esdevé una cita obligada per als programadors d’arreu del món. Un altre aspecte definitori és que s’abandona la programació d’espectacles musicals amb la qual cosa es pretén també iniciar un procés d’especialització del públic. Al llarg d’aquesta etapa se succeeixen una sèrie d’iniciatives que preteaspects. Tàrrega became an essential rendezvous for programmers from around the world. Another aspect is that musical spectacles were no longer programmed which was also intended to initiate a process of specialisation of the audiences.

14

nen expandir i dinamitzar el certamen així com buscar instruments perquè Tàrrega esdevingui una plataforma de projecció per a les companyies participants i un veritable centre de difusió de les arts escèniques contemporànies. Així s’incrementa notablement el nombre de companyies participants, es crea la “Col•lecció de La Llotja” per publicar textos d’interès sobre la gestió de

Racionalitzacion La Fira began an important process of diffusion a around the rest of Spain, especially among the theatrical profession, and it was present in the other theatre fairs and festivals of the performing arts held throughout the year. La Fira was recognised for its pio-

les arts escèniques, es posa en marxa la Mostra Europea de Teatre de Carrer, l’espai Prosceni per a la promoció de nous artistes, la programació Off i els circuits Setembre és Carrer i Projecte Alcover, s’organitzen les Jornades Professionals d’Intercanvi Artístic, s’edita “L’Èxit” amb informació detallada sobre els espectacles programats... Algunes d’aquestes iniciatives no van tenir conneering role and its wide experience of organisation and became an essential reference point for the other theatre fairs around Spain. La Fira became part of the collective of the Spanish Co-ordinator in Fairs. All this process of diffusion around Spain culminated in 2001 with the en-


try of the Ministry of Education, Culture and Sports (National Institute of the Performing Arts and Music) on the Board of FiraTàrrega. La Fira was redimensioned and a process was begun to rationalise both the number of companies and venues and other aspects.

Racionalització A partir de 1999 la Fira inicia un procés de difusió important a l’Estat espanyol, especialment entre la professió teatral, i es fa present a la resta de fires de teatre i festivals d’arts escèniques que es duen a terme al llarg de l’any. A la Fira li és reconegut el seu paper pioner i la seva gran experiència organitzativa i es constitueix com un referent

primordial per a la resta de fires de teatre de l’Estat espanyol. La Fira entra a formar part del col•lectiu de la Coordinadora de Ferias del Estado Español. Tot aquest procés de difusió a l’Estat espanyol culmina l’any 2001 amb l’entrada del Ministerio de Cultura (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) al Patronat de la Fira de Teatre. La Fira es redimensiona

In 2000, commissioned by the Board, the University of Lleida carried out a study of the Fira’s economic impact and an analysis of the audiences. The data from these studies indicate that the event has an economic impact on the town and the surrounding area of around 3,000,000 Euros per year. The

study also indicates that the average age of the visitors to the Fira is around 30 and they are especially from two geographical areas: Barcelona and its conurbation, and the districts near Tàrrega. This study was repeated in 2004 with similar results that confirm the Fira as a veritable socioeconomic mo15

Actuació a la Plaça de Sant Antòni Performance at Plaça de Sant Antòni

tinuïtat; d’altres amb els anys han anat evolucionant. Aquest període es caracteritza per un creixement pressupostari important, basat en bona mesura en la generació i explotació de recursos més enllà de les aportacions públiques (captació de patrocinadors privats, ocupació de via pública, taquillatge...).


i s’inicia un procés de racionalització, tant en nombre de companyies i espais d’actuació com en d’altres aspectes. L’any 2000, per encàrrec del Patronat, la Universitat de Lleida realitza un estudi sobre l’impacte econòmic i anàlisi de públic de la Fira. Les dades d’aquest treball indiquen que el certamen suposa un impacte econòmic per la ciutat i les comarques properes de més de 3.000.000 d’euros l’any. Alhora, l’estudi indica que l’edat mitjana de l’assistent a la Fira és d’uns 30 anys i arriba, sobretot, de dues zones geogràfiques: des de Barcelona i la seva àrea metropolitana,

i des de les comarques properes a Tàrrega. El 2004 es repeteix aquest estudi amb resultats similars que confirmen la Fira com un veritable motor socioeconòmic. A partir del 2003, es posa un èmfasi especial en la presència de propostes escèniques que utilitzen llenguatges visuals i universals, justificat per l’increment notable dels programadors procedents tant de l’Estat espanyol com de la resta del món i, en conseqüència, per la necessitat de presentar espectacles en els quals l’idioma no sigui una barrera per a la seva exportació. A la

vegada, La Llotja es converteix en un dels nuclis principals de la Fira i cada cop va guanyant més superfície i se la dota amb més serveis a causa de l’increment d’expositors i de contactes entre professionals que s’hi realitzen. El 2005 es van complir 25 anys de la Fira de Teatre. En el marc d’aquesta edició, a banda de la programació habitual, es van organitzar una sèrie d’actes commemoratius, amb l’objectiu de fer un reconeixement a totes les persones i entitats que van fer possible el naixement i la consolidació del certamen. Diverses exposicions i l’edició d’un llibre

tor. From 2003 on, special emphasis was given to the presence of proposals using visual and universal languages, justified by the notable rise in the number of programmers from both Spain and the rest of the world and, consequently, the need to present spectacles in which language is not a barrier for exporting them. At the same time, La Llotja became one of the main nuclei of the Fira and grew in size and acquired more services due to the increase in the ex-

hibitors and contacts between professionals there. 2005 was the Fira de Teatre’s 25th anniversary. In this edition, as well as the habitual programme, a series of commemorative acts were organised in recognition of all the people and entities that made the birth and consolidation of the event possible. Various exhibitions and a book looking back at the event’s history helped to bring back these 25 years. La Fira de Teatre reached the 25th edition recognised as one of the

most dynamic international performing arts markets in Europe and the clear leader in Spain.

16

Internationalisation Coinciding with the change in the artistic management, in 2007 the Fira underwent a deep process of redefinition. First among the objectives set in this process was to strengthen its position in the international field to turn it into a professional reference point and a leader in the performing arts. In sec-


de retrospectiva històrica van servir per recuperar la memòria dels 25 anys. La Fira de Teatre va arribar a la seva 25a edició reconeguda com un dels mercats internacionals de les arts escèniques més dinàmics d’Europa i sens dubte el més transcendent de l’Estat espanyol.

Internacionalització Coincidint amb el relleu en la direcció artística, el 2007 la Fira emprèn un procés profund de redefinició i es marca com a directrius principals, en primer lloc, reforçar el seu posicionament en l’àmbit internacional per tal d’esdeveond place, and in the artistic field, it was proposed to generate an attractive offer to ensure that the professional programmers continue to be interested in Tàrrega, with a singular and clearly defined personality. In this sense, the proposal was to make a clear bet for creativity, going back to programming those companies that have the public areas as the main reference for their creations and reinforcing the dynamising role that the Fira can have on the production of new spectacles and the sector

nir un espai professional de referència i exercir lideratge en el sector de les arts escèniques; en segon lloc, i en el terreny artístic, es planteja generar una oferta atractiva i qualificada perquè els professionals que programen continuïn interessant-se per Tàrrega, singularitzant la seva oferta i definint la seva personalitat. En aquest sentit, el propòsit és fer una gran incidència en la creativitat, recuperar a la programació les companyies que tenen l’espai públic com a referent principal per a les seves creacions i reforçar el paper dinamitzador que la Fira pot exercir en la producof the performing arts. Altogether, this change was reflected in the same 2007 with a new graphic corporative image that included the new brand FiraTàrrega and the complementary slogan creative land. In this period, financial support for new productions appeared through the credit lines of the Catalan Institute of Cultural Industries (ICIC). In 2007, the first Creative Residence took place with the Cia. Deambulants (who inaugurated the event that year) with a three-week stay in the town to allow

ció de nous espectacles i en el sector de les arts escèniques. Tot plegat s’intenta reflectir aquest mateix any 2007 amb una nova imatge gràfica corporativa que inclou la nova marca FiraTàrrega i l’eslògan complementari territori creatiu. És en aquest període que es vehiculen diversos ajuts a noves produccions a través de les línies de crèdit de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). El 2007 es materialitza la primera Residència Creativa amb la Cia. Deambulants (que inaugura el certamen d’aquell any) amb una estada de tres setmanes a la ciutat the company to finalise the process of producing the spectacle. The same year saw the start of the Company Venues, where private distributors can display their catalogues of spectacles. 2008 saw the start of the Creation Laboratories (the first edition with the Royal Theatre Company of Catalonia) to favour the production of new spectacles, especially for the street, and that had the full logistic, technical and promotional support of the Fira. The activity of the Fira was becoming 17


que permet a la companyia finalitzar el procés de producció de l’espectacle. També en aquest any es posen en marxa els Espais d’Empresa, on les empreses distribuïdores privades poden mostrar els seus catàlegs d’espectacles. El 2008 s’inicien els Laboratoris de Creació (primera edició amb la Reial Cia. de Teatre de Catalunya) que afavoreixen la producció de nous espectacles, sobretot de carrer, i que compten amb tot el suport logístic, tècnic i de difusió de la Fira. L’activitat de la Fira s’orienta d’una manera cada vegada més clara cap al sector professional, ever more clearly orientated towards the professional sector, obviously without neglecting the entertainment and cultural aspect for the thousands of spectators over the four days of the festival. In 2007, the Club of the Professionals was started, a new informal meeting place for the professionals accredited during the days of the Fira. The machinery of the Fira works all year round for the companies and professional programmers and has a clear vocation to lead projects in the interna18

sense menystenir evidentment la part ludicocultural que suposen per als milers d’espectadors els quatre dies del certamen. El 2007 es posa en marxa el Club dels Professionals, un nou espai de trobada informal per als professionals acreditats durant els dies de la Fira. La maquinària de la Fira treballa al llarg de tot l’any per a les companyies i per als professionals programadors i té un clara vocació de liderar projectes en l’àmbit internacional. Fruit d’això és, per exemple, l’acord d’intercanvi el 2008 amb el British Council per donar a conèixer les arts de carrer britàniques tional field. This has led to, for example, to the 2008 exchange agreement with the British Council to promote British street arts (Getting on the map) in Spain and to project Catalan artists in Britain; or also in 2008 the launch of the cross-border project Meridians, led by the Fira and with seven other European festivals taking part. This is a network whose aim is the joint production of three spectacles and their exhibition in the other participating festivals. The project is subsidised by the Euro-

(Getting on the map) a la península i per projectar artistes catalans en aquell país; o la realització aquest mateix 2008 del projecte transfronterer Meridians, liderat per la Fira i en el qual participen 7 altres festivals europeus. Es tracta d’una xarxa que té l’objectiu de materialitzar la producció conjunta de tres espectacles i l’exhibició en els diferents festivals que hi participen. El projecte compta amb una subvenció de la Unió Europea dins el marc de Cultura 2000. El 2009 la Fira organitza, conjuntament amb l’ICIC, les I Jornades Tècniques d’Arts de Carrer i de Circ, de caràcter pean Union in the framework of Cultura 2000. In 2009, the Fira, together with the ICIC, organised the 1st Technical Meeting for Street Arts and Circus, aimed at training companies and professionals in the sector. The same year, an exchange agreement was established with the government of Québec, which, among other things, led to the presence of a group professionals from that region in Tàrrega. In the same period, FiraTàrrega also


formatiu i adreçades a les companyies i professionals del sector. Així mateix, aquest any s’estableix un acord d’intercanvi amb el govern del Québec que suposa, entre altres coses, la presència d’una comitiva de professionals d’aquella regió a Tàrrega. També és en aquest període que FiraTàrrega intensifica la seva acció per millorar les condicions en les quals es realitzen els espectacles en els diferents espais d’actuació, tant en el terreny tècnic com de les condicions de comoditat per als espectadors. D’altra banda s’aprofundeix l’estratègia d’expandir els intensified their action to improve the conditions under which the spectacles take place in the different venues, in both the technical aspects and in comfort for the spectators. The strategy of expanding the venues outside the town itself was taken further. In 2007, a spectacle was programmed outside the town for the first time, in the neighbouring village of La Figuerosa. In 2008, this experience was extended with a spectacle in Talladell and another on a secondary road on the outskirts of the 19


20


29a edici贸 29th edition 21


Joan Amézaga President OAC Patronat Fira

Jordi Colominas director artístic Firatàrrega 2009 Jordi Colominas artistic director Firatàrrega 2009

Pau Llacuna gerent de la Fira Tàrrega Pau Llacuna organicer of Fira Tàrrega

Organització Organization At laore feugait adionsed dolumsa ndipis dunt irit veliquam, quat nosting eugiamet eu faciliquam, conum quatissed et, velisl erci tionsectem am dunt ut aute tem dolum nulla conulputatem dolobore con vullaor sim dolor irilluptat. Ut lut ad modiam ercinisl eui blandrer si. Delisl esequis nullam, cons nibh esto etue mod endions equisci lissenis nonullam, suscinci eugiamcore eugait eu faccum zzril et at prat, se enim nonu 22

Na facin henim dolore veriuscidunt augait vel in utem vel ip estrud essi. Equi bla feugiam consequi tisim il dolobor iusci tem do od dolore tat. Ut aut dunt delis nis alissit accumsandre feugait nullute magnibh et lut velis augait illut deliquat nonse facilissi blamet velis eliquisim dit praessit nostie exercipit ipit volestrud tatum duiscil lamconsed eliquisim enis dit wis er si. Raestin utat lore modio odolumm ole bFlnjñnvjñnjñ

Liquismo lummod min ea faci tet amet dolor se modolortis nim nim at vendipisl utpatem il eugait irit, vent pratem ilis elent lutpat iriurerostie magna aliquatin utpatin hendre consent ipit adiat nos diatumsan henisis et praestie facipis et lobortincip estrud tis erostrud er si. Liquismo lummod min ea faci tet amet dolor se modolortis nim nim at vendipisl utpatem il eugait irit, vent pratem ilis elent lutpat iriurerostie magna aliquatin utpatin hendre consent ipit adiat nos diatumsan henisis et praestie facipis et lobortincip estrud tis erostrud er si.


Entrevista a Jordi Colom, director de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega Iterview to Jordi Colom, director of Fira de Teatre al carrer de Tàrrega

Aquest és el tercer any en què està al capdavant de la direcció artística de la Fira, un any en què es consoliden plantejaments. Quines novetats trobarem en aquesta edició? Quan vaig incorporar-me com a director artístic de la Fira, ara fa tres anys, vam establir unes línies estratègiques a les quals hem volgut ser molt fidels, perquè hi creiem molt, perquè les vam pensar molt. I són absolutament vigents. Línies que passaven per prioritzar la qualitat i deixar-nos d’obsessionar per la quantitat, remuntar en prestigi i reconeixement de la Fira, pri-

oritzar espectacles de carrer, pensats per a espais no convencionals, etc. En resum, per donar un nou impuls creatiu a la Fira, apostant per l’excel·lència. En definitiva, per sentir-nos molt orgullosos de la Fira i de tots els seus continguts i del seu impacte. En aquest sentit, seguim clarament la direcció que ens vam fixar fa uns anys. Però també és cert que estem obligats a renovar l’interès dels espectadors, del públic de Tàrrega. Sempre hem de fer un esforç d’imaginació per sorprendre l’espectador, per estimular-lo de nou, que trobi sempre un motiu nou per apropar-se a

This marks the third year in which he is leading the artistic direction of the exhibition, a year when they consolidate approaches, new find in this edition? I include myself as artistic director of the Fair, three years ago, we establish strategic guidelines to which we wanted to be very loyal, because we believe very much, because we think a lot. And they are absolutely valid. Line passing through prioritized quality and allow us to obsess over the amount, back in

prestige and recognition of the fair, prioritize street spectacles, designed for unconventional spaces, etc.. In short, to give new impetus to the creative fair, opting for excellence. In short, to feel proud of the Fair and all its content and its impact. In this sense, we clearly the direction that we set some years ago. But it is also true that we are obliged to renew the interest of viewers, the audience of Tarrega. Whenever we make an effort of imagination to surprise the viewer, to stimulate it again, you find 23


Tàrrega. No hi ha res pitjor que la rutina, la inèrcia i la previsibilitat. En aquest sentit, hi ha una proposta que cal destacar. Es tracta de Blanc!. I és destacable en la mesura que pren com a escenari un espai gens utilitzat, com és la zona de bosc del parc de Sant Eloi. Està en la línia de Carabosse l’any passat, vol ser una manera diferent de pensar i imaginar la Fira, amb un altre tempo, un altre ritme, sense estridències, sense presses... en un entorn natural i pensat per a tots els públics, per a tota la família. Blanc! és una suma de petits espectacles, instal·lacions

pensades en complicitat amb la natura, amb el paisatge, molt respectuoses amb el seu entorn i amb el comú denominador del color blanc. Més de la meitat de la programació és al carrer... es fa notar aquesta aposta ferma pel teatre de carrer... El teatre de carrer és una de les nostres prioritats, perquè és allò que ens singularitza, que ens fa diferents de la resta i és el motiu pel qual ens vénen a buscar els professionals del sector, perquè en teatre de text i sala, el nostre país està molt ben cobert. Per això prioritzem els espectacles de carrer amb

una lectura molt àmplia. I en un moment com aquest, de difícil conjuntura econòmica, cal destacar que més del 50% de representacions que es duen a terme en aquesta edició de la Fira són gratuïtes, cosa que crec que el públic en general agrairà. Volem ser la capital del teatre de carrer de l’Estat espanyol, volem ser una referència europea i mundial i no només en els quatre dies que dura la Fira, sinó que volem exercir aquesta capitalitat durant tot l’any, amb moltes altres activitats de suport al teatre de carrer. I també volem estar molt atents a les

always a new reason for approaching Tarrega. There is nothing worse than the routine, inertia and predictability. <br> <br>In this regard, there is a proposal that should be highlighted. This is White!. It is noteworthy in that it takes as a stage space used genes such as the Forest Park area of St. Eloi. Carabosse is in line with last year, wants to be a different way of thinking and imagining the Fair, another time, another pace, with no display, no hurry ... in a natural and intended for all audiences, for the

whole family. White! is a small amount of shows, installations planned in complicity with nature, the scenery, very respectful of the environment and the common denominator of white. More than half the programming is on the street... should it to be noted that strongly advocates the street theater... The street theater is one of our priorities, because it is what distinguishes us, makes us different from others and is why we come to find the profession-

als, because text and theater room, our country is well covered. Therefore priority street shows with a very wide reading. And in a moment like this difficult economic climate, it is noteworthy that over 50% of representations that are carried out in this Fair are free, which I think the general public would appreciate. We want to be the capital of street theater in Spain, want to be a reference to European and world and not just in the four days of the fair, but we

24


noves tendències creatives que utilitzen d’una forma teatral els espais no convencionals. En aquest sentit, cal destacar dos espectacles de gran format de la programació d’aquest any, dels quals em sento orgullós. D’una banda, la presència de Sol Picó amb l’espectacle de dansa Sirena a la plancha —guanyador del Premi Max al millor espectacle de Dansa 2008— i de l’altra, la coproducció internacional que combina l’experiència i trajectòria d’una de les millors companyies europees de referència com és Pan.Optikum i la joventut, l’energia i

l’atreviment d’una companyia targarina com Efímer. Fa dos anys, una companyia feia el seu espectacle en un descampat als afores de Tàrrega. L’any passat, el públic es traslladava al Talladell per veure un dels espectacles de la Fira mentre una carretera als afores de la ciutat es convertia també en escenari per un espectacle sobre la prostitució. Aquest any continua aquesta aposta pels espectacles que utilitzen el carrer d’una forma singular, poc convencional? En aquestes propostes esmentades,

conflueixen dues coses: d’una banda, la clara voluntat de descongestionar el nucli urbà, d’estendre els espais d’actuació i que l’espectador descobreixi nous espais i, d’altra banda, el fet de ser molt receptius als nous corrents creatius que s’estan donant per Europa. I dic nous però he de matisar molt, perquè per a belgues i holandesos són tendències recents però a Catalunya aquestes coses ja les feien als anys 80 Albert Vidal i el seu Home urbà, La Cubana utilitzant aparadors, etc. La veritat és que a mi m’agradaria que n’hi haguessin més, que en trobés-

exercise over the capital this year, with many other activities support to street theater. I also want to be very attentive to new trends in creative use of unconventional theatrical spaces. In this regard, two noteworthy shows large format of the schedule this year, of which I am proud. On the one hand, the presence of Sol Picó dance with the iron-Siren winner Max the best dance in 2008 - and secondly, the international co-production that combines the expertise and experience of European air-

lines one of the best reference as Pan. Optikum and youth, energy atreviment a company targarina as fleeting. Two years ago a company was doing his show in an empty field outside of Tarrega. Last year the audience was moved to a Talladell to see the shows at the Fair, while a road outside the city also becomes the stage for a show about prostitution. This year continues this commitment by using the street shows a unique, unconventional? Under these proposals mentioned,

two things come together: on one hand, the clear will of the urban congestion, extend the areas of performance and the audience discover new areas and, moreover, the fact that very receptive to new trends in Europe are being creative. I say new but I must clarify a lot, because in Belgium and Holland are recent trends in Catalonia, but these things were already in the 80s and her husband Albert Vidal urban La Cubana using windows, etc.. The truth is that I would like to have 25


sim més d’aquestes propostes, però precisament la seva singularitat les fa costoses i complexes tècnicament i logísticament i, per això, les hem de dosificar.Aquest any, aquesta experiència es concreta, essencialment, en tres propostes. Blanc! és una d’elles. També l’espectacle Invasores del espacio de la companyia Rayuela, de Castella Lleó, un muntatge que utilitza projeccions de gran format i pel qual la companyia ha trobat un espai idoni al Polígon Industrial Riambau. El tercer espectacle que s’inscriu, i d’una forma especial, en aquest marc és Copacabana, de la

companyia Ponten Pie, un muntatge que utilitza un espai molt singular però aquest cop, a diferència d’altres vegades, serà al centre de la ciutat. Es tracta d’un garatge-magatzem en desús. L’espectacle sorgeix fruit del que hem anomenat Laboratori de Creació, una iniciativa de la Fira per donar l’oportunitat a un creador de desenvolupar un projecte teatral pensat per a un espai no convencional. Com li donem suport? Donant-li una petita ajuda econòmica, suport tècnic, logístic i promocional. La companyia s’instal·la a Tàrrega durant tres setmanes i crea l’espectacle a

mida per a aquest lloc en concret. La programació no oblida, però, el teatre de sala. Què hi trobarem en aquesta edició de la Fira? Amb aquesta idea que la proposta global de la Fira sigui diversa i variada, i que tothom hi pugui trobar un tipus d’espectacle que l’atregui (professionals, joves, adults, públic infantil, públic familiar...) creiem que també és útil que hi hagi programació de teatre de sala. Què trobem? Majoritàriament espectacles que utilitzen llenguatges artístics universals, molt visuals, que poden despertar l’in-

any more, could find that most of these proposals, but precisely its uniqueness makes them technically and logistically complex and expensive and therefore we have to measure. This year, this experience is manifested mainly in three proposals. White! is one of them. Also performing invasive spatio company Hopscotch, Leon of Spain, a montage that uses large-format projections and why the company has found an ideal space in the Industrial Riambau. The third show is based,

and a special form, in this context is Copacabana, Pontes Pie Company, a device which uses a very unusual but this time, unlike other times, will be the center of the city. It is a disused warehousegarage. The show comes from the fruit that we called Creation Lab, an initiative of the Fair to give the creator an opportunity to develop a project intended for a theatrical space unconventional. How do you support? Giving a little financial help, technical support, logistics and promotion. The company installed three

weeks in Tarrega and creates pieces for the show at this particular location. The program does not forget, however, the theater room. What we find in this Fair? With this in mind that the overall proposal of the Fair is diverse and varied, and everyone can find a kind of show that attracts-professionals, youths, adults, children, family audiences believe that it is ...- helpful to have programming and theater room. What now? Mainly shows that universal artis-

26


terès de programadors de fora, però també espectacles de text. A destacar algunes estrenes, com Nelly Blue, teatre musical produït per T de Teatre, o La Fabulosa companyia de la llum, de Kiku Mistu, un muntatge poètic i visual, on les ombres xineses tenen un protagonisme important. Això com a estrenes. Després, també és destacable l’humor “salvatge” dels andalusos El Espejo Negro, amb l’espectacle de titelles per a adults Es-Puto cabaret, el clown clàssic de Monty i Cia. o un clàssic dels clàssics com el Cyrano de Bergerac produït pels lleidatans El

Celler d’Espectacles. La Fira continua amb la idea de donar suport als nous creadors catalans. Aquest any, el certamen té, d’una forma especial, un marcat accent català, no? Jo he dit moltes vegades que volem ser una eina que sigui de màxim profit per a la creativitat de les companyies catalanes. Som també un gran aparador per als creadors catalans, les companyies catalanes mostren el millor d’elles mateixes, perquè d’aquí en surtin el màxim de contractes. Però podem fer moltes altres coses per donar-los

aquest suport. Per exemple, donar-los prioritat i, per això, més de la meitat de la programació de la Fira està integrada per companyies catalanes. I és que els creadors catalans tenen molt poques oportunitats de treballar en el gran format, és difícil que se’ls facin encàrrecs, perquè el gran format vol dir diners, complexitat... i això fa que el nostre sigui un mercat més propens a crear espectacles petits i mitjans. Per això, des que vaig assumir la direcció artística de la Fira, em vaig comprometre a encarregar, cada any, la inauguració de la Fira a una companyia catalana amb un

tic language use, very visual, which can arouse the interest of outside developers, but also shows text. <br> <br>The highlight films, as Nelly blue, musical produced by T Theatre Company and The Fabulous light, Mistu Kiku, a poetic and visually, where the shadow puppets play a significant role. That as a bonus. Then, it is remarkable humor &quot;wilderness&quot; of Andalusia The Black Mirror, with the puppet show for adults is Fucking-cabaret, clown classic Monty y Cia. or a classic Cyrano

de Bergerac as produced by The Cellar Shows Lleida. The Fair continues with the idea of supporting new artists Catalans. This event has a special form of a Catalan accent, hasn’t it? I have said many times that we want to be a tool that is of maximum benefit to the creativity of Catalan companies. We also a great showcase for designers Catalans, the Catalan companies are the best of themselves, go in here because the maximum contracts. But we

can do many other things to give them this support. For example, give them priority and therefore, more than half of the programming consists of the Fair Catalan companies. And the creators Catalans have very few opportunities to work in large format, it is difficult for them to make orders, because the large size means money, complex ... and this means that our market is a little more prone to create entertainment and media. Therefore, since I assumed the artistic direction of the Fair, I promised 27


plantejament renovador i sorprenent. En aquest cas li hem encarregat a Kiku Mistu, que farà una acció-conte inaugural molt participativa. Sota el nom Compartim la llum, el Kiku Mistu ens explicarà uns contes amb el suport de 10 músics i una vintena de nens, gràcies a la col·laboració de BAT. Els espectadors rebran una bossa amb uns objectes que hauran d’utilitzar en determinats moments perquè tots junts construïm uns grans efectes màgics i poètics. La Fira no oblida, però, la seva vocació internacional i aquest any compta-

rà amb la presència de tres companyies del Québec, gràcies a un acord de col·laboració amb el govern d’aquest país. Com valora aquesta aliança? La vocació internacional de la Fira li ve des dels seus orígens, des de Comediants, una companyia que aleshores ja tenia una gran projecció internacional. Això s’ha mantingut sempre. Jo que viatjo molt durant l’any, sé el pes específic que té Tàrrega dins el mercat internacional. La gent de Tàrrega hauria de saber que des de fa molts anys, vénen a Tàrrega programadors del Québec (Canadà) a comprar espectacles aquí, que

des de fa uns quants anys tenim una relació fidel i estable amb programadors coreans, etc. I que això no és un fenomen aïllat i exòtic, sinó una constant regular. Pel que fa a l’acord amb el Québec, cal tenir present que ells són els màxims exportadors mundials d’espectacles de circ. Aquest gènere és un dels trets identitaris d’aquest país. Gràcies a la col·laboració amb aquest país, la Fira comptarà amb la presència de tres companyies quebequeses: una de circ i dues de carrer. En concret, es tracta de Les Parfaits Inconnus, companyia que

to charge every year, the opening of the Fair a Catalan company with innovative and exciting approach. <br> <br>In this case we have commissioned Mistu Kiku, who will perform a very participatory action-tale opening. Under the name share the light, Kiku Mistu will explain some stories with the help of 10 musicians and twenty children, thanks to the collaboration of BAT. Spectators will receive a bag with objects to be used at certain times to build together a large magical and poetic effects.

The Fair does not forget, however, its international focus and this year will be attended by three companies in Quebec, thanks to a collaboration agreement with the government of this country. How would you rate this alliance? The international vocation of the Fair comes from its origins, from Comedians, a company that then had a large international presence. This has always maintained. I travel a lot during that year, I know the specific weight in the

international market has Tarrega. Tarrega people should know that for many years to come Tarrega developers of Quebec (Canada) to buy here shows that over the last few years we have a faithful and stable relationship with Korean developers, etc.. And this is not an isolated phenomenon and exotic, but a constant regulated. <br> <br>Regarding the agreement with Quebec, we must remember that they are the greatest exporters global circus. This gender identity is one of the features of this

28


portarà a Tàrrega l’espectacle amb el mateix nom, una proposta de circ per a tots els públics que combina música en directe, teatre i comèdia; Poupées [K] rinkées, amb un espectacle de titelles de carrer; i Mobile Home, amb un muntatge de titelles per a adults, també de carrer. D’altra banda, l’acord també es concreta amb una gran trobada entre professionals catalans i del Québec. Aquest any ve moltíssima gent i molt important per conèixer de primera mà els grans projectes i la realitat de les principals iniciatives artístiques d’aquest país.

I parlant de projecció internacional, la Fira també serà l’escenari de la cloenda del projecte europeu Meridians, una xarxa que uneix els sis festivals d’arts de carrer més importants d’Europa i que ha estat liderada per FiraTàrrega des de l’any passat. Tot això forma part de l’altra cara de la Fira, aquella més desconeguda per l’espectador en general, però que forma part del disc dur de la Fira. És bàsic i essencial perquè forma part de la raó de ser de la Fira, que no és altra que ser un gran punt de trobada professional, a l’hora de ser un gran aparador de

les arts escèniques. A més, la Fira també ofereix una mirada panoràmica a la producció escènica espanyola, amb una participació creixent de companyies d’arreu de l’Estat. Com valora la implicació de les comunitats autònomes amb la Fira? Jo crec que hem aconseguit establir un punt de col·laboració molt interessant. Tenim molta complicitat amb les diferents comunitats autònomes, i això fa que ens facin arribar molta informació durant tot l’any, perquè la selecció de les companyies que vénen a Tàrrega la puguem fer en les millors condici-

country. Thanks to the collaboration with this country, the fair will be attended by three Quebec companies: two from a circus and street. In particular, it is Parfaits Les inconnu, a company that will carry the show Tarrega with the same name, a proposal for a circus for all ages that combines live music, drama and comedy; Poupées Rinke, with a street puppet show, and mobile home, with a montage of puppets for adults, too street. <br> <br>Moreover, the agreement also focusing a great

encounter between Quebec and Catalan professionals. This year is very important to many people and see first hand the reality of large projects and major Entrepreneurship in this country. And speaking of international, Fair also will host the closing session of the European project Meridians, a network linking all six of street arts festival in Europe and has been led since FiraTàrrega past. All this is part of the other side of the Fair, one more unknown to the viewer in general, but the hard part

of the Fair. It is so basic and essential part of the reason for the fair, which is nothing other than being a professional meeting point, when a major showcase for the performing arts. In addition, the fair also offers a panoramic view on the Spanish stage production, growing participation of companies from around the state. What is the involvement of the regions with the Fair? I think we managed to establish a point of collaboration is very interest29


ons. Aquest any hi haurà sis comunitats autònomes que tindran representació a la Fira: Euskadi, Aragó, Balears, Andalusia, Castella Lleó i Canàries. Intentem que els espectacles que porten s’inscriguin en el patró de la Fira. És a dir, prioritzem els espectacles de carrer. Hi ha comunitats que en aquest aspecte estan en plena efervescència creativa i estan fent coses molt innovadores. En aquest sentit cal destacar, altre cop, l’espectacle de gran format que portarà a Tàrrega la companyia de Castella-Lleó, Rayuela, o la dansa de

la mallorquina Mariantònia Oliver o la companyia basca Ciento Cincuenta Cuerdas/Blanca Arrieta, o el teatre sensorial dels bascos Ados Teatroa. El fet que hi hagi una selecció del millor que es crea a l’Estat espanyol, augmenta el valor d’aquest aparador i el fa molt més atractiu per al públic en general i per als professionals de tot el món que vénen a Tàrrega. És fantàstic poder tenir a la programació de la Fira el millor de la creació artística de l’Estat espanyol i poder-ho fer amb la col· laboració i implicació directa de les mateixes comunitats autònomes i això és

la reafirmació del caràcter d’aparador escènic i punt de trobada professional que té la Fira. Què ha de ser la Fira de Tàrrega? La Fira és moltes coses que han de conviure en equilibri i harmonia. A mi m’agrada molt la idea d’explicar la Fira a partir de les tres F: Fira, com a mercat de compravenda i trobada professional; Festival, amb una selecció d’espectacles, nacionals i internacionals, per exposar el que es fa aquí i conèixer el que es fa a fora; i Festa, que és aquesta idea d’ocupar carrers i places on la gent jove hi troba el seu espai. Perquè les tres F

ing. We are very involved with the different regions, and this means that we do get lots of information throughout the year, because the selection of companies that come to the Tarrega can do under the best conditions. This year there will be six regions which will have representation at the Fair: Euskadi, Asturias, Balearic Islands, Andalusia and Canary Leon Castella. We try to bring the shows that inclusion in the pattern of the Fair. That is, priority street shows. There are communities in this

regard are in full creative effervescence and are doing very innovative things. In this regard we must highlight, again, the spectacle of large scale leading to the company of Spain Tarrega-Leon, hopscotch, or dance company or Mallorcan Mariantonia Oliver Basque Cent Cincuentín cuerdai / Blanca Arrieta, or theater sensorial Basques Ados theaters. The fact that there is a selection of the best that was created in Spain increases the value of this window and makes it more attractive to the general

public and to professionals worldwide who come to Tarrega. Is great to have the schedule of the Fair the best of artistic creation in Spain and to do so with the collaboration and direct involvement of these regions and this is the reaffirmation of the nature of theatrical showcase meeting point and professional with the What should be the Tàrrega Fair? The Fair is many things that have to live in balance and harmony. I really like the idea of explaining the Fair from the

30


funcionin bé, han de viure en equilibri i una no ha de menjar-se a l’altra. En resum, volem ser un punt de referència mundial pel que fa al teatre de carrer i ser, alhora el gran aparador de les arts escèniques. Esdevenir, també, un motor que estimuli i doni suport a aquest sector durant tot l’any. Algun espectacle que expliqui exactament el què vol ser la Fira? Cal explicar-ho a través de quatre o cinc espectacles, que il·lustren aquesta idea de diversitat, de varietat, i que en cadascun dels seus terrenys, tenen alguna cosa renovadora, singular. Per

exemple, l’espectacle Devoris Causa, d’Escarlata Circus, un espectacle que tindrà lloc en una carpa feta a mida només per a 50 espectadors. Amb el circ com a pretext, la companyia construeix una reflexió sobre el menjar i la condició humana, original i poètica. També els francesos Carnage Productions amb el seu GIGN (SWAT), una paròdia pallassa i acrobàtica de la mítica sèrie televisiva Els homes de Harrelson, una acció espectacular a la façana d’un edifici. També resumeix bona part de l’essència de la Fira l’espectacle Chez Cocotte, dels també francesos Carabosse, que re-

tornen després de l’èxit de l’any passat amb la instal·lació de foc al Talladell, però ara ho fan amb una proposta totalment diferent: el que ells anomenen teatre-vapor. A destacar, també el circ contemporani de Los Galindos o la dansa d’alçada de la companyia andalusa Rea Danza, que utilitzen un camió com a element escenogràfic. I podríem continuar la llista amb moltes més companyies perquè cada una té elements que podrien definir què vol ser la Fira.

three Fair, as market trading and professional meeting; Festival, a selection of shows, national and international, to expose what is here and know what is out, and Fiesta, which is this idea of occupying the streets and places where young people finds its space. Any show to explain exactly what you want to be fair? You must tell it through four or five shows, which illustrate this idea of diversity, variety, and in each of their lands, have something innovative,

unique. For example, the show Cause Along, of Scarlet Circus, a show which takes place in a tent made to measure for only 50 spectators. With the circus as a pretext, the company builds a reflection on the food and the human condition, original and poetic. Also the French with his gign Carnage Productions (SWAT), a clown and acrobatic parody of the legendary television series men Harrelson, a spectacular action on the facade of a building. It also summarizes much of the essence of

the show Chez Cocotte Fair, the French also Carabosse, who returned after last year success with the installation of fire Talladell, but now do so with a proposal completely different: what they call theater steam. In particular, also performing in Los Galindos dance or high Rea Andalusian Dance Company, using a truck as a scenic element. And the list could continue with many more companies because each has elements that could define what you want to be fair. 31


32


artistes artists 33


Mimbre

Autor Mimbre Director Leandre Ribera Música original Ted Barnes Disseny Utilleria Michalis Kokkoliadis Procedència Regne Unit Web www.mimbre.co.uk Stand 34

Aquest trio acrobàtic anglès que ja va dur a Tàrrega el seu espectacle anterior (The bridge, 2007), ens ofereix una nova mostra del seu talent i de la seva maduresa creativa, amb un marcat accent poètic i contemporani. La producció té, a més, la particularitat que ha estat dirigida per Leandre Ribera. A Until now tres amigues creen el seu propi món de fantasia, farcit d’imatges sorprenents i d’emocions compartides, sempre amb la base d’una capacitat i una habilitat tècniques impressionants. This English trio acrobatic already took his show earlier Tarrega (The Bridge, 2007), offers another example of his talent and his creative maturity, with a marked accent and contemporary poetry. Production is also unique in that it was directed by Leandre Ribera. Until now three friends to create their own fantasy world, filled with amazing images id’emocions shared, always with the basis of ability and impressive technical skill.


Bræendende Kærlighed Brændende Kærlighed és una companyia danesa especialitzada en produccions de carrer que ja té antecedents de participació a la Fira (Kalibre ad lib, 2006). De plantejament còmic i no verbal, les seves produccions acostumen a tractar temes actuals i universals sempre des d’un punt de vista original.

Brændende Kærlighed is a Danish company specialized in production of street that already has a history of participation at the Fair (Kalibo ad lib, 2006). Comic and non-verbal approach, its productions tend to address current issues and always from a universal point of view.

Director Bodil El Jørgensen Autor Jens Kloeft, Annegrete Kraul Procedència Dinamarca Web www.braendendekaerlighed.com

35


Motionhouse

Autor i Director Kevin Finnan Procedència Regne Unit Web motionhouse.co.uk Stand La Llotja B15

En la línia dels treballs habituals d’aquesta companyia britànica, Underground és una peça concebuda per a la seva execució al carrer i interpretada per quatre ballarins dins d’una estructura tubular, que explica una història d’intimitat i d’espai públic, de temor i de sospita, de proximitat i de rebuig en el marc d’un transport col·lectiu. Un tema ben actual afrontat amb la poesia de les imatges, humor i moviment a càrrec d’una companyia que s’entesta demostrar que la dansa contemporània pot interessar el gran públic sense comprometre la seva integritat artística. In the usual line of work of this British company, Underground is a piece designed for execution on the street and performed by four dancers within a tubular structure that tells a story of for privacy, space, fear and suspicion, and rejection of proximity in the context of a transport group. A very current issue faced with the poetry of images, movement and humor by a company that insists on the contemporary dance show that may interest the public without compromising its artistic integrity.

36

fira de teatre al carrer  

fira de teatre al carrer de tarrega cataleg any 2009

fira de teatre al carrer  

fira de teatre al carrer de tarrega cataleg any 2009

Advertisement