Page 1

Wykonała : Iwona Różak


Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zmienne pole elektryczne i magnetyczne. Uczonym, który wskazał zasadę ich wytwarzania i przewidział istnienie fal elektromagnetycznych jest James Maxwell


FALE RADIOWE To fale o długości większej od (0,1 mm). Ze względu na długość fali rozróżnia się poszczególne typy fal :  UKF(ultra krótkie fale)  mikrofale  krótkie  średnie  długie


Fale długie

- są słabo pochłaniane przez atmosferę, a ich zasięg dochodzi do kilku tysięcy kilometrów. Do nadawania fal radiowych długich konieczne są wysokie maszty anten nadawczych.

ZASTOSOWANIE:

radiotelegrafia, radiolatarnie i radiofonia


Fale średnie - są silniej pochłaniane przez atmosferę, a więc zapewniają dobry odbiór do 400 km. ZASTOSOWANIE:

radiofonia, radiotelekomunikacja morska i lotnicza


Fale krótkie - są odbijane przez jonosferę, dzięki czemu mogą mieć zasięg bardzo duży, przy niewielkiej mocy nadajnika i małych antenach. ZASTOSOWANIE:

radiofonia i radiokomunikacja


UKF (ultra krótkie fale) i mikrofale - nie ulegają odbiciu od jonosfery i uciekają w przestrzeń kosmiczną. To właśnie one są nadawane i odbierane przez satelity telekomunikacyjne (UKF) lub służą do łączności satelitarnej (mikrofale)

ZASTOSOWANIE:

łączność kosmiczna, radiolokacja, telewizja


PROMIENIOWANIE PODCZREWONE - są to fale o nieco mniejszej częstotliwości niż światło widzialne, podczerwieni nie można zobaczyć.

ZASTOSOWANIE:

Zdjęcia, telefony komórkowe, Medycyna, kryminalistyka


PROMIENIOWANIE WIDZIALNE Wywołuje u człowieka i zwierząt bezpośrednio wrażenia wzrokowe, z których wynika widzenie. W zakresie tym wyróżnia się długości fal odpowiadające poszczególnym barwom od czerwieni przez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski aż do fioletowego. Dlatego czasem obszar ten nazywa się obszarem tęczy.

ZASTOSOWANIE: źródło energii, oświetlenie ziemi


PROMIENIOWANIE ULRAFIOLETOWE jest promieniowaniem krótkofalowym, nie widzialnym dla oka. Umownie wyróżnia się bliski, średni i daleki ultrafiolet. Zakres fal dalekiego ultrafioletu zachodzi częściowo na promieniowanie rentgenowskie.

ZASTOSOWANIE:

medycyna, mineralogia,


PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE ( X ) występuje pomiędzy promieniowaniem gamma i ultrafioletowym, przy czym zakres promieniowania rentgenowskiego pokrywa się częściowo z niskoenergetycznym (tzw. miękkim) promieniowaniem gamma

ZASTOSOWANIE:

fizyka jądrowa, prześwietla bagaże na lotnisku, medycyna


PROMIENIOWAWNIE GAMMA częściowo pokrywa się z promieniowaniem rentgenowskim. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o długość fali mniejszej od 10-10 m.

ZASTOSOWANIE:

defektoskopia, medycyna, konserwacja żywności


fale fizyka  
fale fizyka  
Advertisement