Page 1

qb 1111 ,

11 S

- Dorpskrant van Koudum 9e jaargang nr. 6 - juni 1997 Sohoolkorlbal in Mantgum: De Welk kampioen!

Om kwart over 12 gingen we vanaf school richting Mantgum met 7 auto's. We moesten ons omkleden in een grote tent, groep 7 en sommigen van groep 8 die begonnen als allereerste en die wedstrijd verloren ze. Na een tijdje moesten wij van groep 6 tegen Lt Readerhiem, we wonnen met 5 - 1. We moesten ook eten en drinken meenemen, dus tijd voor een korte pauze. Ondertussen moesten groep 7 en 8 ook weer spelen, ze hadden weer verloren. Wij moesten tegen de Burgemeester Thalen-skoalle hiervan hebben we met 4 - 3 gewonnen, het scheelde maar een haartje. Groep 7 en 8 van de Welle hadden voor de derde keer verloren. Voor de derde en laatste keer moesten wij spelen en ook die wedstrijd werd door ons gewonnen. We waren daarna aan het eind gekomen van een mooie en regenachtige middag. We kregen nog een potlood en een ijsje. Omdat we onze wedstrijden hadden gewonnen waren we eerste van onze poule A geworden en kregen we een bloemetje. Natuurlijk gingen we daarna weer naar huis, ik vond het erg leuk en vooral dat we gewonnen hadden. Joke Schaper groep 6 o.b.s. de Welk

MARTEN DEMMER AUTOSCHADE maakt recht wat krom is. Onderweg 8, 8723 AZ Koudurn. Telefoon (0514) 522758

it Grovestinstuld schoolvoetbalkamploen van Nijeturd

22 April begon de eerste schoolvoetbaldag. Sommigen waren zenuwachtig, sommigen niet. Toch was het best spannend. De eerste wedstrijd begon voor Grovestinshof 1. Het duurde een tijdje voor het eerste doelpunt kwam, maar daarna regende het doelpunten. De eindstand was 10 - 0 voor it Grovestinshóf. De tweede wedstrijd wonnen we met 5 - 1 Natuurlijk kwam het ook doordat we een sterke ploeg hadden: Anna Marije, Femke, Harmen, Evert, Sander, Rinnie, Sielze en Martijn onze keeper (al had hij deze dag niet veel te doen). Nog één wedstrijd te gaan, en die wonnen we ook met 4 0 Grovestinshóf 2 en 3 voetbalden een beetje minder, want die hadden bijna alles verloren! Die week daarna, 29 april moesten we weer voetballen. De eerste wedstrijd ging weer erg goed we hadden gewonnen met 5 - 0! Na een tijdje moesten we weer voetballen, deze hadden we gewonnen met 4 - 0 1 Het ging dus perfect alhoewel het weer minder perfect was. Toch zouden en gingen we door. De 3e wedstrijd en de halve finale moesten we tegen QVC, deze jongens konden erg goed voetballen omdat het allemaal jongens waren die op voetbal zaten. We hebben toch gewonnen met 2 - 1. Zo had Marlijn ook alweer wat meer te doen. Sander, Evert en Rinnie waren dan toch ook degenen die de meeste doelpunten scoorden. De finale, spannend 1 - 0 voor ons 2 - 0 , en toen 3 - 0 gewonnen!!! Iedereen was hardstikke blij en Sietze onze coach was ook hardstikke blij!!! We hebben nu een wisselbeker en een beker die we mogen houden. ik zou zeggen, Sietze bedankt voor het coachen! En wij waren kampioen van Nijefurd en mochten door naar Harkema!!!! Femke de Jong

Eitstedenwandeltocht 1997

Annie de Kroon-Pietersma liep de tocht der tochten 12 keer en Harmen Stellingwerf al weer voor de 23-ste keer. Beiden beleven heel veel plezier aan deze hobby. De nieuwe plannen die op stapel staan bevallen hen maar matig. "Het aantal uitvallers zal toenemen, want men begint vaak te nonchalant aan deze prestatietocht. Mocht er de komende jaren geen schaatselfstedentocht plaatsvinden, dan blijven de brevetiopers ook weer thuis, vrees ik", aldus Harmen Stellingwerf. "De gezelligheid wordt minder, het wordt te massaal", is de mening van Annie de Kroon.

Bijzondere doopplechtigheid

Op zondag 18 mei vond er een, op het eerste gezicht gewone, doopplechtigheid plaats in de N.H. kerk van Koudurn. Toch was er iets bijzonders aan de hand. in de eerste plaats zijn de beide dopelingen, Mintsje Anna Johanna Hoekstra en Wiebe.Wessellus, achterneef en nicht van elkaar. Het tweede bijzondere was dat ds. Wim Beekman de kinderen doopte met een mengsel van leiding- en Jordaanwater. Dit laatste was door Melia Beekman rechtstreeks uit Israël meegenomen. In de derde plaats is het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat hier de allereerste "Elfstedenbaby" van 1997 werd gedoopt. Immers de moeder van "lytse Wiebel' reed in januari '97 de Elfstedentocht op de schaats. Op 28 april schonk zij het leven aan een zoon. We hopen dat beide borelingen gezond zullen opgroeien. Maar die Wiebe wordt een "hurddde; dat is zeker! •


Ferentwurding Bette Hijs Opiage 1040 stik» %dak* Fermy Hartmen, Onderweg 78 Ultert de Jong, Havenkade 2 Tineke Muntilicsma, VViultsiach 3 Els Runia-Jager, Ooste 10 Eintedskile: Fenny Hennen %dak* adres: VViuktilach 3. Koudum °fermate Decorboo reden°, Koodurn Fotowuric Eis Runia-Jagerilittert de Jong Prinheuric Decorboo reclame, Koudum Advertinskes: L Krommenhoek. De Tine 6 8723 ER Koudum Fereprieding: Buerth3rioning leta treed yn moanne luly, augustus Abonnentinten: Yn kallnderlier Leden Doarpabelangen t 10,00 Net leden 1. 13,00 Abon. om utena 1. 32.50 Sponsoring: W. van Doorn bi. 521320 KoPY: Foet de 14e fan 'e moanne by it Makt» adres BanklGlro numer: Rabobank 33.35.85.193 Giro van do bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie De laatste B.N. van dit seizoen ligt alweer voor u. We beginnen met wat slecht nieuw. De borden met de tekst "Koudum het warme hart van de Zukiwesthoek", zijn weer eens vernield. Is te hopen dat de politie deze gefrustreerde recidivist (en) opspoort. Mooi nieuws is het dat de leerlingen van de Welle en het Grovestinsh6f aardige sportieve prestaties hebben neergezet Bovendien schreven ze zelf de verslagen. De alitstalkEisr wordt deze maand ook al weer verzorgd door een scholier. in het afgelopen seizoen zorgden Marjan Kamstra en Hylke Zijlstra voor spannende verslagen van hun buitenlandse reizen. De redactie wil hen graag bedanken voor hun bijdragen. Dorpsbelangen doet verslag van de het jaarlijkse overleg met B&W. Er is veel gesproken over nieuwe woningbouwiocaties. De feestcommissie presenteert in deze krant het feestprogramma van 1997. Ook is er weer een optocht. Enkele andere onderdelen zijn vervallen. Ook is de 34ste feestweek ingekort tot vier dagen. De redactie wenst u een fijne zomer toe. Tot september.

VVV agenda Koudum wo 4 juni - Fietstocht rond de Fluessen, start vanaf 9.30 uur bij VVV Koudum, deelname f. 2,50 wo 11 juni - Fietstocht langs Staten en Stinsen, start vanaf 9.30 uur bij VVV Koudum, deelname f. 2,50 ma 23 juni - Avondmarkt in de Hoofdstraat van 17.00-22.00 uur di 8 juli - Toeristische markt in de Hoofdstraat, van 10.00-17.00 uur do 10 juli - Agrarische bedrijven in Nijefurd openen deuren van 13.0018.00 uur za 12 juli - Nostalgische Hooiwindag in de Heanmar bij S. Venema van 11.00-17.00 uur di 15 juli Vliegerfeest bij D. Venema, Dammenseweg van 10.00-17.00 uur, toegang gratis dl 15 juli - Toeristische markt do 17 juli - Wijnfeest in de Hoofdstraat met live muziek en barbecue, aanvang 20.30 uur di 22 juli - Toeristische markt do 24 juli - Wijnfeest di 29 juli - Toeristische markt do 31 juli Wijnfeest di 5 aug - Toeristische markt do 7 aug - Friese avond in en rond de Klink do 7 aug - Wijnfeest dl 12 aug - Toeristische markt za 16 aug - Koudumer Frysk KhInfestival, Friese muziek in alle horeca-gelegenheden van 21.00 °1.00 uur -

Galamadammen. in juli en augustus iedere zondag vanaf de Galamadammen een rondvaart van 2 uren. Vertrek 14.00 uur. Prijs volw. f. 12,50, kinderen tim 12 jaar t 6,—.

Dagje skipperen in Friesland

Vanaf de Kuilen kunt u een zeiltocht maken over de Auessen en het Heegermeer met een echt Fries skûtsje. ledere dinsdag, donderdag en zondag in juli en augustus. De afvaarten zijn op zondag: 12,14,16 uur. Op dinsdag en donderdag: 10,12,14 en 16 uur. Kosten f. 13,50 p.p.

meldt: dat op 13 mei jl. weer het jaarlijkse overleg heeft plaatsgevonden met het college van B&W. Een van de punten waar over gesproken werd was: bouwlocaties. in Koudum is op korte termijn behoefte aan (niet zo dure) bouwgrond; derhalve heeft B&W het plan geopperd om het stuk grond aan de Westeweg (voormalige tuinen van Welgelegen) doorlopend tot achter de Finke (langs de Slaperdijk) als bouwiocatie aan te wijzen om snel in de behoefte aan bouwgrond te kunnen voorzien. Wachten op het structuurplan zou te lang duren. Dit is in goed overleg met het bestuur van Dorpsbelangen gegaan. Voor het echter zover is zal de gehele inspraakprocedure doorlopen moeten worden; dan kunt u uw mening hierover nog geven. Over de overige bouwiocaties is enkel gezegd dat ze meegenomen worden in het structuurplan dat de gemeente ook wil opstellen voor Koudum (Workum heeft dit al gehad) en waarin alle burgers hun mening kunnen geven over de leefbaarheid van hun dorp in het geheel. Dat afgezien zou worden van het ontwikkelen van de bouwiocatie aan de Bovenweg is als zodanig niet ter sprake geweest, zoals een artikel in de Leeuwarder Courant van 14 mei jl. beweerde en evenmin neemt het bestuur van Dorpsbelangen beslissingen aangaande het in ontwikkeling nemen van bouwiocaties. De gemeente overlegt met het bestuur van Dorpsbelangen en vraagt om advies en uiteindelijk beslist de Gemeenteraad. Het bestuur van Dorpsbeiangen


Beroep belicht: Siemen Vlieg - verzekeringscontroleur voor hooibroei

i$ In het F es heet dit beroep: "roede?', het werkwoord is "roedzje": mei In roede sjen hoe waarm it hea is. Dat is wat Siemen Vlieg doet. Met een hooiboor op broei controleren. Hij doet dit al enige jaren en is in dienst van Avero's brandverzekering. Van hen krijgt Vlieg een lijst van zo'n 150 boeren die bij Avero zijn verzekerd. Hij brengt hen 2x per jaar, eind juni en eind augustus, een bezoek. Bij boeren die hoolopslag hebben, en dat zijn er niet zo veel meer, maakt hij een rapport waarin o.a. de temperatuur van het hooi wordt genoteerd. Wanneer deze 60 vaker controleren. Hoolbroel is ook ° te ruiken en soms zitten er natte C of plekken boven op het hooi. De hooihoger is boor die Vlieg gebruikt is ongeveer komt Vlieg

Vandalisme

De, bij de toegangswegen van Koudum geplaatste, borden met als opschrift "Koudum het warme hart van de Zuldwesthoele'zijn dit weekend opnieuw vernield. Nadat bij eerdere vernielingen de palen werden doorgezaagd lietI gen 1 Koudum" de borden op metalen staanders plaatsen. Het is de Dorpsbelanvandalen gelukt om van één der borden de palen te doen breken. De borden zijn niet te verzekeren en zijn eigendom van de plaatselijke vereniging van dorpsbelangen. De schade bedraagt ca. f. 500,--. Omdat niet bekend is om welke redenen de vernieling gepleegd is zal het bord opnieuw geplaatst worden.

4 m. lang en heeft een koperen punt. De boor wordt op verschillende plekken in het hooi gestoken. Aan het uiteinde zit een meterkastje en zo kan de temperatuur worden afgelezen. Een keer had Vlieg, tussen kerst en de jaarwisseling, hooi met een temperatuur van 90 wordt dan een gat in het hooi ° gemaakt, zodat de temperatuur C. Er rondom dit gat kan dalen. Tegenwoordig hebben boeren maar weinig hooi meer. Het kuilen werkt sneller, dus is men minder afhankelijk van het weer. Het gras van nu is ook minder geschikt als hooi, omdat er eerder gemaaid wordt en de bemesting intensiever is. Nadeel van het jong Maaien le, dat de bloei wordt weggehaald; met deze bloei erbij, krijgt men beter hooi. Vlieg is controleur in het grootste gedeelte van WOnseradiel. Zijn beroep ziet hij als een nevenfunctie en het is 8E4zoensgebonden. Volgens hem is dit vak een aflopende zaak, omdat er nog maar weinig hooi meer wordt gemaakt. Siemen Vlieg woonde met zijn gezin in Wirdum. Hij en z'n vrouw Geeske runden 30 jaar een boerenbedrijf. En 3 jaar geleden

Henk Speerstra wint 2x Penaltybokaal

Henk Speerstra veroverde kort achter elkaar 2 bekers. Hij won bij de E pupillen de penalty bokaal van Oeverzwauwen. Hij scoorde 4 van de 5 strafschoppen. Een paar weken later waren in Lemmer wedstrijden voor de ZWH-penaltybokaal. Ook hier kreeg hij de le prijs! Hij moest 3 penalty's nemen en schoot ze alle 3 in het doei. Op de foto toont Henk trots zijn bokalen!

Ut 'e Smidte Us pakesizzer, ik haw ft leau ik ek airis sein, sit op fuotbaijen. "Oeverzwaluwens is syn Klub. Dat kin ek hast net oars, mei in heit dy't ek tige warber is yn dizze sport hy spiet seis en is trener - en mei in pake mei deselde ynteressalk steen no yn 'e goal", sei er grutsk en hij wist ek al wat er op syn jierdei fan pake en beppe hawwe woe: in "sliding-broek". leperswanten wiene ek wolkom. Doe 't er fuort wie frege Jeltsje my: 'Witst do wat in sliding-broek is? Do hast eartilds fuotballe. Do soest witte moatte wat dat isr ik wist it net. Vn Os bid hiene se soks net, oars hie ik dat lanseis wol witten. Dêrom haw ik it mar efkes frege by Mientje de Boer, yn de sportsaak. it die bliken dat in sliding-broek in broek wie foar Onder in gewoan fuotbalbroekje. in Onderbroek dus. Mar doe 't er ierdei wie kaam Ot dat wy it goed mie hien& in minske kin net alles witte! Hy seach Os rit oan. "Dit wie de bedoeling net", sol er. Bern binne tsjintwurdich aardich mOiryp. Gelokkich is it dochs noch goed kommen. in pear dagen letter seach ik him, mei syn nije oanwinsten. Hy wie mei syn maten oan it fuotbaijen. it naaide der Ot, en it fernuvere mei dan ek net dat er &koe letter gOlend by tls de doar yn kaam, mei de knibbel knap skeind. "Hoe moet dit no?", snottere hy, ik moet sneon wol yn 'e goal, komt dit sa gau wol idear? "Jawis wol jong", sol Ik, "Os leave Hear soarget wol datsto StleOrt wer botter bistr In pear dagen letter kaam er wer by Os. De knibbel like net sa moei. "PEtkelt, sei er "soe it net botter wéze as ik efkes nel Him ta gean soe, as soe er wol by my komme wolier Borend

Miriam de Vries Hoogstmat 10, 8723 AT Koudum Tel. 0514 - 522335


Openluchttheater op Skart

Na twee succesvolle producties (in 1995 "Mei Sletten Doarren" in de sluis van Stavoren en vorig jaar met "Serenade" in de Teatertun in Rijs), brengt Teatergroep "SULT" ook dit jaar weer een produktie in de Zuidwesthoek van Friesland. Dit jaar is Skari als lokatie uitgezocht voor de uitvoering van "De Bloedbrullotr van de Spaanse schrijver Federica Garcia Lora& We kennen deze aan de zeedijk gelegen buurtschap als een aantal boerderijen en een paar huizen, gegroepeerd rond het kerkhof. Met name de ligging van Skari is uitgangspunt geweest bij het kiezen van de lokatie. Op Skad aanwezige aspecten ais isolement en leven rondom de dood, zijn belangrijke gegevens in het stuk. "De Bloedbrullofr is een drame over liefde en bloedwraak en gaat over een meisje dat tegen haar zin trouwt met de zoon van een rijke boerin. Als de man van wie ze echt houdt ook op de bruiloft komt, beseft ze dat ze een verkeerde beslissing heeft genomen, maar dan is er al geen weg terug meer. Federica Garcia Lorca (1898-1936) werd geboren in een klein dorpje in het Zuid-Spaanse Andalusiè. Toen in 1931 de democratische republiek werd uitgeroepen, begon Lorca met een rondreizend toeeigezeischap. in die tijd schreef Lorca zijn bekendste stukken, waaronder "Bodas de Sangre" (."De Bloedbrullofr) in 1933. Lorca werd in 1936 in Granada opgepakt en gefusilleerd. Niet omdat hij een politiek leider was, maar omdat hij als dichter een bedreiging vormde voor de oude vaststaande waarden. Zijn manier van leven, tegen bestaande normen en waarden in, kwam veelal tot uit-

Dorpstilm van Koudum

In april werd de oude Koudumer dorpsfilm door Omrop Fryslán uitgezonden. Ten tijde van de opnames was ik 11 jaar. Wat ik me nog kan herinneren is het volgende: Meester vertelde ons dat er een film over Koudum zou warden opgenomen. Op een bepaalde dag, het was in de grote vakantie, moesten we ons melden op school. Hoe een camera er uitzag, daar konden wij ons geen voorstelling van maken. Nij Libben had één en ander op touw gezet. De cameraploeg werd door de muzikanten Piebe Bakker, Jaap v.d. Veer en Henk Hoekema begeleid. De heren hadden zich voor deze gelegenheid in het nieuwe uniform

drukking in zijn stukken. Dit werd hem, evenals zovele van zijn personages, noodlottig. In "De Bloedbrullofr pleit hij er voor om juist niet tegen het gevoel in te accepteren. Hij strijdt voor levenslust en levenskracht, gekoppeld aan passie. Het stuk zal zowel binnen (in de boerderij van Berend en Dory de Vries) als buiten warden gespeeld. Het publiek wordt langs de verschillende lokaties geleid en kan op die manier de verhaallijn volgen. Een wezenlijk onderdeel van de voorstelling vormt de integratie van de zanggroep "7-Man", al.v. dirigent Siebren Kramer. "De Bloedbrullofr is in 1986 in het Fries vertaald door Klaas Bruinsma uit Oudemirdum. Voor deze uitvoering is het script bewerkt door Ytsje Hettinga en Pieter Stellingwert. De regie is tevens in handen van laatstgenoemde. Met ca. 30 doeken , die op de zeedijk komen te staan, van beeldend kunstenaar Henk de Boer, wordt er een extra dimensie aan het stuk toegevoegd. Deze doeken sluiten aan bij de sfeer en de thematiek • vkunstenaar ceremoniemeester tijdens een onderdeel van het toneela stuk en wordt hij, evenals vorig jaar, nondersteund door Stichting de en Sjongsum. "Paupers "De Bloodbrullofe belooft een dboeiende, verrassende en aangrijepende voorstelling te worden. De voorstellingen zijn op: B 14 (première), 15, 16,19, l20,21 augustus om 20.15 uur. oReserveringen: vanaf 4 aug. op werkdagen: 's morgens: 9.00-11.00 euur tel. 0514-581871 's middags: d14.00-18.00 uur tel. 0514-572007. Verdere inlichtingen: plaatselijke b r u van Nij Libben gestoken. In het ll notulenboek van Nij Libben vond ik daar het volgende over: o Jaarverslag '56-'57 t (periode 8.12.56 - 29.11.57) "Weer kwam Koudum in rep en roer, r toen de filmopnamewagen op de .eerste regenachtige zaterdag in T Augustus door het dorp raasde in opdracht van Nij Libben, zelfs vroue wenverenigingen en plattelandsdavmes liepen warm voor dit festijn. Enkele weken later draaide de e dorpsfilm, 's middags voor de jeugd, n 's avonds voor de ouderen, resultaat s weer een tevreden publiek en een tevreden penningmeester met een i paar honderdjes in de pot", aldus s secretaris R de Vlugt Jr. U.de J. d e

Voorlees-ontbill voor Koudumer peuters

Op woensdag 14 mei jl. werd voor de vierde keer de nationale voorleesdag gehouden. Dit jaar In de vorm van een voorleesontbijt. Onze peuterspeelzaal deed hier ook aan mee. Voor ongeveer 50 peuters was er een ontbijt. Sommige kinderen vonden het wel spannend, maar het was een prachtig gebeuren met heerlijke broodjes, lekkere hagelslag en ook nog mooie verhalen. Als speciale gast was mevr. Anke Spijksma (van de plaatselijke bibliotheek) uitgenodigd. Zij heeft samen met enkele moeders en de leidsters de kinderen voorgelezen. Na afloop was er voor de ouders een informatiehoekje met boekjes en folders. Voorlezen is voor de ontwikkeling van een kind belangrijk en je kunt er al heel vroeg mee beginnen. Boekjes kun je ook lenen bij de bibliotheek en een abonnement voor kinderen onder de 17 jaar is gratis. Agatha Hettinga Enkele tips voor het voorlezen:

- zoek een boek/verhaal dat past bij het ontwikkelingsniveau van het kind - zorg voor een rustige en intieme plek om te lezen - lees met intonatie en mimiek, en gebruik gebaren - stel al lezende vragen aan het kind over de prenten, en lok reacties uit - een goed verhaal voor peuters kent veel herhalingen - de kinderen moeten de illustraties goed zien - lees niet te lang voor


Utstalkast: Een Koudumer over zijn hobby: Dardël Bloem - surfen Hallo allemaal !

Surfen is onze grootste hobby. Ik ga altijd met Hylke Vlieg, Tjeerd van der Werf en Niels van den Broek surfen. Als er aardig wat wind staat zijn wij meestal of op de Morra of op het IJsselmeer te vinden. Wij gaan surfen met kleine surfplanken. Zo'n plank is 2,60 m. lang of kleiner, maar als er minder wind staat pakken we een grotere plank en een groot zeil. De meeste surfers surfen nu met een monofilm zeil. Dit is een doorzichtig zeil, dat ook lichter surft dan de oude zeilen (ondoorzichtig). Wij gaan surfen met windkracht 4 tot 8. We zijn dit jaar (zeer) vroeg, al in februari, begonnen, omdat wij niet meer konden wachten. Het was toen nog hartstikke koud, maar dat mocht de pret niet drukken; we gaan dit jaar door tot ongeveer oktober, november. We leren elk jaar weer veel dingen om nog beter te worden. Wij hebben nóg een surffreak, Ailard Lageweg. Hij kan ook heel goed surfen. Hij is wei wat ouder dan wij. Hij neemt ook deel aan wedstrijden. Dan krijg je een nummer in je zeil. Allard heeft ook een (surf) vriend, Gert-Jan Bleeker. Die kan ook heel goed surfen. Deelnemers aan wedstrijden zijn natuurlijk wel wat beter dan wij, omdat ze veel langer surfen en omdat de meesten boven de 20 jaar zijn. Er zijn nog een paar jongens die surfen. Dit zijn: Sjoerd Galema, David Bloem en Boy Bruno. Wij willen volgend jaar misschien ook beginnen met wedstrijden. Kortom, surfen is een schitterende sport! SurtgroMen Dant& Bloem

Feestweek 1998 De feestcommissie is alweer druk bezig met het voorbereiden van de feestweek 1997. Voor de komende feestweek zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden. Met name de duur van de feestweek, dit zal voor de 34e feestweek vier dagen zijn. Van woensdag 10 september tot en met zaterdag 13 september. Dit betekent dat er een paar vaste programma-onderdelen naar een andere dag of ander tijdstip verhuizen of komen te vervallen. Ook zijn er een paar nieuwe onderdelen. Verder is er in de afgelopen wintemerlocie overleg geweest met de plaatselijke horeca exploitanten om te bekijken of de feesten ook in een feesttent kunnen warden gehouden. Dit blijkt niet haalbaar. Hier volgt het conceptprograrnma van de 34e feestweek: Woensdag 13 sept 14.00 uur Ballonnen oplaten ter opening van de feeshveek, kermis 14.30-16.30 uur Kindermiddag 19.00 uur Ringrijderij in de Hoofdstraat. Donderdag 11 sept. 14.30 uur Bingomiddag in de sporthalkantine 15.00 uur 65+ middag in de Klink 19.30 uur Playbackshow Vrijdag 12 sept 10.00 uur Optocht 11.00 uur Matinee 13.00 uur Stamppoteten in de sporthalkantine 14.30 uur Survival 20.00 uur Cabaret in de Klink Zaterdag 13 sept. 09.00 uur Pluimveekeuring 10.00 uur Reünie oud-Koudumers 11.00-12.30 uur Solexrace 13.30-17.30 uur Karting (Indoor) 20.00 uur Herhaling optocht 21.30 uur Popavond in de Klink Cajun Beano in de sporthaikantine De oud-papierploeg afd. voetbal komt al meer dan 20 laar(1) elke maand koffiedrinken bij Boukje Haytema op de Ooste. Het is al traditie geworden. Boukje vindt het gezellig en schenkt met plezier de mannen een bakje in.

Koffie bij Boukje

De sportiefste leraar van het Bogerman College

In januari van dit jaar raakten hij en een scholier op de kruisvaartsbrug in een slip. Ze gingen beiden onderuit. De tassen vlogen over de weg en belandden bijna in het water. De leerling in kwestie bezigde pittige krachttermen. "ik heb hem toen even vermaand". Wis-en natuurkundeleraar Douwe Cnossen fietst al 22 jaar lang van Stavoren naar z'n werk in Koudum. Hij fietst het liefst met en tussen zin leerlingen in. De huiselijke problemen worden tussen Stavoren en Koudum besproken. Op de terugweg, aan het eind van de middag, worden de belevenissen van de afgelopen schooldag vaak doorgenomen. Naast vrolijke gesprekken vinden er ook vaak ernstige en diepgaande gedachtenwisselingen plaats op de fiets. Eens kreeg hij 's morgens vroeg in Molkwerum een lekke band. Bij Sijmen en Bijtske de Jong mocht hij z'n fiets stallen, bovendien kreeg hij een oude fiets mee. Toen hij terugkwam uit school had de oude baas z'n band alweer geplakt. Ooit reed Cnossen een paar keer de Elfstedentocht, maar een echte uitdaging vond hij dat niet. "Een hele dag achter gele pijlen aanfietsen, dat is niets voor mij. Toch blijft mijn credo: Fietsen is goed voor het milieu en gezond voor lichaam en geest". U de J.

Bar-Cafetaria Tarantella k0()P t1 .\ L 0 1

()1 h \ 1 t h \ p

Hoofdstraat 25 Tel. 521686


Gezocht Gezocht Wij van de culturele commissie "de Stldwester zoeken enkele enthousiaste bestuursleden die ons wilen helpen. Dit is is zeer noodzakelijk, anders kan de commissie niet meer verder werken. En dat zou erg jammer zijn voor Koudum e.o. op het gebied van toneel-, zang-, cabaret- en andere avonden. Dus mensen, doe er wat aan lil Voor inlichtingen Jaap Postma tel 521446

Tentoonstelling in dienstencentrum Nij Claerbergen Dinsdag 17 juni vindt de opening plaats van de tentoonstelling van de cursisten van de schildemlub 50 + Nij Claerbergen. Met veel enthousiasme Is er een half jaar hard gewerkt voor deze tentoonstelling. De schilderijen zijn aquarellen met het thema bloemen en er zijn prachtige kunstwerken gemaakt o.i.v. Klaas Vellenga. De opening van de tentoonstelling op dinsdag 17 juni is om 10.00 uur en krijgt een feestelijk tintje. U bent van harte welkom.

1

Stilte examen

In mei vonden achter deze deur de MAVO-examens plaats van de Bogermanvestiging Koudum. De disco-generatie blokte, je gelooft het bijna niet, in stilte op haar examen.

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen juni 1997 dindsdagmorgen: Koffiedrinken donderdagochtend: Fitness 9.00-12.00 uur 17 tot 27 juni van di. t/m vr. expositie van aquarellen gemaakt door ouderen uit Koudum van 14.00-16.00 uur. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van ma. t/m vrij. van 9.0017.00 uur. Het project "graag gedaan ° is te bereiken van di. t/m vrij. 9.0016.00 uur op tel nr. 0514-521541 ook voor de zomermaanden juli en augustus. Oan lt alen , Atty NIcolatj-Soepboer

Bedankt Dit hadden wij niet verwacht: Zoveel kaarten, bloemen, gaven en goede wensen met onze 50 Jarige trouwdag. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken. Bello en Mats» Stellingtverte

Nieuws van de begrafenis-

vereniging

Bode dhr. Joh. Haanstra, Snakke 14, is voortaan bereikbaar onder 2 telefoonnummers. Het bestaande nummer 0541- 521604 en het nieuwe nummer 06 53 64 1880. Hot bestuur

Amnesty International Schriffavond vrijdagavond 20 juni In de bibliotheek van 18.30-20.30 uur

De volgende Bulte Nijs verschijnt 5 september '97. Copy greag inleveren voor

maandag 11 augustus. Wie volgt (volgen) als gponsor(s) van

de maand????? Agenda 14 juni tim 19 juli

Bert Verbrugh uit Langweer - acryl en aquarel let Osinga uit Oudemirdum beeldClaere kunst houwwerk. Tijdens elke expositie aanwezig sieOpeningstijden do t/m za 14.00-17.00 raden van Els Vastenberg uit Joure uur of op afspraak 0513-414606

Oproep Max Pries, Molenbuurt 3, heeft onlangs een decoupeerzaag merk Bosch uitgeleend aan iemand. Hij weet echter niet meer aan wie. Zou degene zich willen melden bij Max, tel. 522943. Oproep Gevraagd bloemenplukkets (M/V) Voor 1 dag in de week. Inlichtingen bij Dhalia Commissie Koudum. Hendrik Falkena of Sjerp Haanstra tel.: 522253 of 522675

Concert Tejerkekoar Vrijdagavond 13 juni organiseert het Tsjerkekoar een concert in de Herv. Kerk van Koudum. Het Poolse koor Halka uit Dusznikki zal een optreden verzorgen. Het is een gemengd koor en bestaat uit ca. 35 leden. Het kerkkoor zingt zelf ook liederen uit hun repertoire. De aanvang is om 20.30 uur. Komt allen.

Autobedrijf MOUW"; 108723 EA E g • voor in- en verkoop alle merken o auto's nieuw en gebruikt u • officieel Lada dealer * het adres voordal uw reparaties en onderhoud aane uw auto • Shell tankstation m * fiets verkoop en T onderhoud • fiets verhuur ene pers. bus verhuur * bid en rolstoell.vervoer • tevens ziekenvervoer $ 3 Alltobecirijf 5 1 4 5 2 1 4 3

KEMKER


'Post uit Frankrijk' Dit wordt dan mijn laatste stukje Salut! Z1-05 :Tand. Over 12 vanuit Clermont_ dagen zit ons verblijf hier erop. De 2 23-ste worden de afsluitende tentamens gehouden en daarna is het 97) meteen wegwezen, op huis aan. Het is niet zo lang meer, maar er is nog wei veel te doen voor het zover is. Drie rapporten met de bijbehorende presentaties, nog 3 schriftelijke tentamens en één mondeling. Tussendoor hebben we nog wat lessen en we moeten ook de voorbereidingen treffen voor ons vertrek. Zo nu en dan loop ik al wat papieren en spullen te schiften die niet mee terug hoeven en dus in de container belanden. Eén voordeel van het inpakken voor de terugreis Is dat je niet hoeft te bedenken welke spullen je persé mee moet nemen. Je gooit gewoon alles in koffers en dozen, thuis vind je alles wel weer. Gelukkig liggen er ook al dingen thuis die ik in april mee had genomen (winterkleren, leesboeken). Ik ben nu voor ongeveer drie en een halve week teruggekomen. Dinsdag 29 april heb ik het vliegtuig genomen van Schiphol naar Cl. %mand. Dat gaat toch aardig vlugger dan met de trein. Ik was nu, al met al, precies vijf en een half uur onderweg, tegen 12 tot 14 uren met de trein. Toch wel een vreemd gevoel zo'n eerste keer vliegen. Maar nu heb ik CI.Fd. toch een keer vanuit de lucht gezien (door de bewolking heen). Afgelopen weekend is hier eindelijk de langverwachte regen met bakken uit de lucht komen vallen. Het is hier nu ongeveer even fris als in Koudurn. De dagen ervoor was het toch nog weer 25 á 30 graden C. Maar het schijnt hier heel gewoon te zijn dat het de ene dag stralend weer is en de volgende dag snerpend koud. De Fransen lachen ons wel wat uit, ze vinden het maar raar dat al die buitenlanders in de zon gaan zitten. Ja, wij zijn zoveel warmte niet gewend in het vroege voorjaar. 5

mei zijn we met Cultuur dan eindeWk de Puy de Dame op geweest, de leraar had dat al het hele jaar beloofd. Maar zelfs al vielen de mussen dood van de flat af, hij vond het dan niet helder genoeg of hij had gewoon geen "tijd" (denk: "zin"). De Puy de Dame is één van de jongste vulkanen en met een hoogte van 1465 m. één van de hogere toppen. De hoogste is de Puy de Sancy met 1885 m. Boven op de Puy de Dame heb je werkelijk een magnifiek uitzicht over de vulkaanketen, Clermont-Forrand en de rest van de omgeving. Op de top ligt een Romeinse tempeiruine en men heeft er een centrum over vulkanisme gebouwd, samen met een observatorium voor vulkanische activiteit. Na een bliksembezoek aan de Puy de Dame zijn we doorgereden naar Lac Pavin. Bijna een uur rijden. Dit is een bijna volmaakt rond kratermeer, met een diepte van 92 m. Het meer wordt gevoed door een bron en niet door riviertjes zoals de meeste andere meren hier. Onderweg wees de leraar nog veel dingen aan die de moeite waard waren en zo nu en dan stopte hij even om ons goed te laten kijken. Morgen is de laatste les, we gaan 2 kathedralen bekijken, om zo het verschil te zien tussen Gotische en Romaanse stijl. Ben benieuwd wat dat wordt. Maar door de bliksembezoeken hebben we toch eigenlijk alle bezienswaardigheden gezien die worden aangeraden. Nog 2 weken en dan zitten er 9 maanden op van: veel leren, lol, gezelligheid, nieuwe vrienden maken, zelfkennis opdoen en ga zo maar door. Natuurlijk zijn er ook kleine ergernissen en teleurstellingen geweest. Maar als puntje bij paaltje komt en ik zou de kans krijgen om alles nog 'ns over te doen, dan zou ik toch nog een keer voor 'n periode naar het buitenland gaan. Ik kan dit echt iedereen aanraden! Lezers van Bulte Nijs: bedankt voor alle leuke reacties op mijn "Post uit Frankrijk" En tot ziens! Amicalement, Marjan

BOUW- en AANNEMERSBEDRIJF

74. de TI/zied, <5 geste* Wij bouwen, met ervaring uit het verleden en de kennis van het heden, graag aan uw toekomst! Zwarieweg 21 - 1el. 0514-5212141521618

Oeral blommen en blêden Vn 'e maaimoanne komt der bOtenat safolle op jin af, dat je hast net maar witte ~'t je it eerst of klist nei sjen moatte. Want waarmte, rein en in fele sinne ha de natuer yn in tropyske streamfersnelling set. Sa krige de prachtige boekebeam bar 't doktershas yn in peer dagen tlids, opnij en foar de safolste keer, in pakket fan miljoenen readbrune bléden. Apart is elk jier ek wer it MOEtMS- en janslocht yn it eerste frisgrien fan it blèdedak boppe de Dammensewel. Dat selde dak stiet letter as in tichte donkergdene koepel boppe de dyk. Bysander wie dit jier ek wer de bloei fan 'e hynsteblommen. Glánzjend goudgiel leinen guon greiden derhinne en dér seagen wy se de lêste jierren net meer. Mar yn in orrisjoch stenen dy giele fjilden letter tol boirOne koppen mei siedplas. Heech stutsen de neakene stálen boppe it gers En troch de earste kjeld yn begjin maaie ha we dit jier lang fan 'e pinksterblommen wille hán. It liket ek wol as komme dy der hieltiten meer. Mar der is noch meer dat de maaimoanne jout. Oan 'e wei nel 't stasjon steen° mids mune de wite en reade hagedoarns te bloeien en te raken. Krekt sa dogge yn 't doarp hjir en dér yn 'e beamwálen de koetsekn3albeammen of kwekkebeibeammen. Wat in gelok oars dat de berms wer sa moa' folat bloele mei& Der hat in tiid west, noch net sa mále lang lyn, dat bermplanten deaspuite wurde moesten. Dan waard mei groeistoffen de hiele bermflora kapot makke. Plij3krad dat oars rynsk bloeiend de dykskanten wyt makke, hong yn dy tlid slop, ferwylge en krOmgroeid derhinne. In deads gesicht. Gelokkich dat der in omslach yn dat spultbelled kaam. De ynsichten fan prof. Zonderwijk at Wageningen brutsen troch en as berms binne war lange, wite linten. No wurdt der taak mar in stikje deun by de dyk láns meand en de rest kin langer groei° en blode en sied sette. Foar in protte bisten is der sa in bettere berm kaam. De minsken fan 'e Rykswegen, ha 'k my tarten° aten, binne bind en grutsk mei in ryk ferskaat oan planten by de dyk láns. Sa is der troch maar each foar bit:d en blom foar elk wer rook en kleur oan 'e berrns kommen. Pier Zijlstra

Bulte Nijs 80 1997-6  
Bulte Nijs 80 1997-6  

- Dorpskrant van Koudum 9e jaargang nr. 6 - juni 1997 - maakt recht wat krom is. qb it Grovestinstuld schoolvoet- balkamploen van Nijeturd E...

Advertisement