Page 1

Bulte Nijs H D o Sybren de Jong gaat naar r p Afrika s k E elw r a 1 n t m - EM M m v W IM p a ME I t y n p K t ~ o e i u i d n Parents Plan heeft onze Via Foster s u a Sybren twee adoptiekindorpsgenoot t en een m deren, een meisje in India l -meisje in Senegal. Mingue o is 17 jaar oud en woont l in een dorpje in Sene 5 gal Ze kan nu lezen enmschrijven, y e dankzij Sybren, die elke mweek een j tientje betaalt a aan het Foster Parents Plan. Met Mingue heeftahij een briefa - maar als Sybren geen zin wisseling, r a heeft omlte schrijven stuurt hij een kardootje. 'Ik ha safolle kadooljes g soe der wol in krystbeam stjaerd. se g mei fersiere . kinne." Kortgeleden was a Mingue wat "nidich" omdat Sybren n geschreven had dat hij zou komen. g maar hij kwam daar nooit. Sybren nhad dit ook niet geschreven, maar door de vele vertalingen van zijn brier ven, Nederlands-Frans-Senegalees. .had het meisje dit verkeerd begre2 pen. Dus Sybren schreef terug: "Ik kom der aan O p 20 februari vertrekt hij met twee familieleden voor f een week naar Afrika. "Dat is lang gee nach," vindt Sybren, "dan ha ik it wol besjoen. ' Hij is wel "niisgjirrich ' naar b zijn r adoptiekind en haar land. Hij zal na zijn reis aan ons verslag doen. u Sybren, namens Bulte Nijs alvast een a goede reis. r i 1 Cafetaria Tarantella i l ool i ts traat 25 8723 BE K oudum 9 Tel. 05142 • 1 6 8 5 9 3 Voor een koele drank of een hartige hap

in deze Bulte Nijs: • Joegoslavische vluchtelingen in Koudum • Lustrum zanggroep Majim • Jaarverslag 'de Klink' • Winter .,...midiannewaris

"Sweitsje fan it jier"

Jelle Smid

Opening werkplaats Finkenburgh Vandaag is de geheel vernieuwde sociale werkplaats van Finkenburgh aan de Symkewal officieel geopend. Naast een verbouwing is de werkplaats ook uitgebreid met een produktiehal. waar houten schaatsen gemaakt zullen worden De totale kosten van deze verbouwing bedragen ruim 1 miljoen gulden Ter gelegenheid van deze opening is er morgen, zaterdag 6 februari, "open huis van 10.00 uur tot 16.00 uur Ook Waghenbrugghe is voor het publiek toegankelijk.

Eenakterwedstrijd in de Klink

Naast het Koudumer Beantsie fan it Oer is er in Koudum ook nog de verkiezing Sweltsje fan it jier Deze verkiezing, die georganiseerd wordt door een commissie uit de afdeling voetbal van Oeverzwaluwen, richt zich op mensen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het voetbal Jelle Smid, de bekende Koudumer Scheidsrechter, kreeg dit jaar de meeste stemmen en werd daarom gekozen tot Sweltsje fan it jier 1992 Je lle Smid zet zich al jarenlang op bijzonder enthousiaste wijze in voor het voetbal Behalve voor zijn werk als scheidsrechter, had de commissie ooi' veel waardering voor het vele werk dat hij verzet in de bestuurskamer van Oever zwaluwen. 'Je kunt op hem bou wen", aldus een commissielid. 'Hij staat altijd voor het voetbal klaar, fluit als dat nodig is en dat alles op vrijwillige basis. Hij verdient het gewoon!'

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 februari. 's avonds om 20.00 uur organi• seert de Stichting De Sudwester voor de vierde keer in successie in de Klink de zogenaamde Toanielkrlich Deze keer doen 6 amateurploegen mee en strijden daarbij om de hoogste eer De beoordeling geschiedt door een deskundige jury onder leiding van Roel Oostra. De gemeente Nijefurd stelde een wisselprijs beschikbaar de 'Nijefurd-bokaal d ie op zaterdag 20 februari aan de eerste-prijswinnaar zal worden uitgereikt. Het programma voor de beide avonden ziet er als volgt uit: vrijdagavond• Elahuizen Studiokoorts Warns B y de frou Uttanheis it Heidenskip - 0. au pair zaterdagavond: Workum - Noch jierren nei hjoed Koudum F rii om neat Hindeloopen Lealde op de seisde ferdjipping Gezien het succes van de voorgaande jaren hoopt De SUdwester wederom op een geslaagde "kriich". De toneelploegen besteden veel tijd en energie aan de voorbereiding en het spelen van de rollen. De spelers rekenen op de toneeivrienden uit eigen plaats om deze eenakters met succes te brengen.


BULTE NLIS Ferantwurding Bulle Nijs Oplage 975 stiks %d ak*: Ytsje H effi ng& de Syl 22 Ulfert de Jong. Havenkade 2 Tsjikke Bakker, Beukenlaan 6 Els Runia-Jager, Ooste 10 Einredaksje: Thys W adman Redaksje adres: Ds L Tinholtstr aat 24, Koudum Opmaak:

Decorboo reclame Koudum Folowurk: T. W adman Printwurk: Drukkerij G d e Vries. Echtener br uo Adverlinsjes: B. Mintjes F v an Inthiemastraat 40 8723 AC Koudum Fersprieding: Buertterienings 1 ste tr eed yn' e moanne j u l y , augustus Abonneminten: Yn't kalinderper Leden Doar psbelang 1 4. 50 Net leden f 7,50 Abon o m utens 1 25.00 Sponsoring: Vnl W v an Doorn til. 1320 Kopy: Foar de 14e fan' e m oanne by it redaksje adres Bank/Giro nt)mer: Bankgironr 33.35.65.193 Bulte Nijs Postbank nr 825457 Buite Nijs

Re(d)aktie In deze Bulte Nijs ruim aandacht voor Doarpsbelang Koudum en voor ons dorpshuis "De Klink". Doarpsbelang brengt u o.a. op de hoogte van de "verlichtingsperikelen', n.a.v. de ingezonden reacties op het ontbreken van goede straatverlichting Een dorpshuis is voor een dorp van groot belang. immers, vele aktiviteiten vinden daar plaats. Dat een dergelijk bedrijf goed moet ''draaien" is ook belangrijk. Om de inwoners van Koudum op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de Klink. kwam de secretaresse van het Klinkbestuur met het idee het jaarverslag van de Klink in Bulte Nijs te publiceren. Natuurlijk voldoen wij graag aan dit verzoek. Ook een verslag van de radio-uitzending Taaistrild van Omróp Fryslán, waaraan Koudum meedeed. Koudum moest genoegen nemen met een vijfde plaats, maar gezellig was het wel ! Veel leesplezier !

weezMtuf<1 Bottum up. dat is de naam van een bar in een James Bond film. Je moet de bodem van een glas goed hoog houden dan loopt het vuurwater vanzelf het keelgat in Drinken of zuipen doe je uit een romer of een longdrink glas. Bij zeer grote dorst kun je de fles ook in één keer aan de mond zetten. Bier moet natuurlijk gedronken worden uit een glas met een buikje. De bovenlip dient genoeglijk in het schuim te hangen. Op maandagmorgen moet je als Koudumer echter geen kater hebben. Ais je vanaf de Ds. Tinholtstraat naar de Hoofdstraat loopt of fietst dan moet je net ais een skiër bij een afdaling de slalom uitvoeren om de kapotgegooide glazen te vermijden Enkele oplossingen. A We steilen een bezemfonds in. Sponsors, de plaatselijke horeca. Elke maandag vegen de kroegbazen bij toerbeurt tussen 8 en 9 uur de "routing". B. Vanaf nu tappen alle kasteleins hun geestverruimend vocht in plastic glazen". En zeg nou zelf, na drie pinten proef je al geen verschil meer tussen glas- en kunststotbier. Bovendien , dronken worden lukt altijd. Een Koudumer

In Limmer ik Koudum en Warns yn'e taalstriid In skieppeloarter op it 't Sou sei Under iten: "Hoe ha 'k it no Dy Koudumer beantsjes sit in frjemd smaakje oan se komme dus fan 't Warnserlán ik jou se oan myn ko'' Wij bakken ze elke dag bruin!!!

't Fijne komt uit

/ "1101iiihr van der / A l I

I I

Zo veel keus alleen bij Uw Warme Bakker!

2

Nijs eit m y n be r ne jie r ren Myn earste freonen len fan myn earste freonen wie de soan fan dUrriny Venema, Geart. Wij boarten fakentiids yn 'e grutte, wite pastorije Vn ien fan . le e grutte h i keamer. -k e a mdêr 't wij yn boartsje mochten Wij moasten dan wol .eJsr s yn dy keamer bliuwe lansels, w i eoars ywant n jachtten wij alles der id n a Under st dat Yn á grutte n tiCis wie ien keamer dy 't tol mei opstoppe fUgels wie. b a k h i As de frouljusferiening har ferkeaye ping háide, dan wie der in lokaal n dér 't diknny de fUgels allegeare 'hinnetóge. Foar in lytse fergoee ding, dy 't yn 'e pot fan 'e terkeaping kaam koe men dan de fCJgels besjert it jild fan 'e terkeaping wie dan foar de bewaarskoalle. Oer Geart syn heit soe hiel wat te fertellen wêze mar dat stiet aliegearre al yn in boekje beskreaun Ik wit wol dat er as dirigent fan Advendo in protte wille hán hat Geart is letter piloat wurden. en dérby is er letter ek om it libben kommen Fierders ha ik in soad mei Age van Asperen boarte Syn heit wie earst smid dér 't no de soan fan Jan Fries wennet. Hij is dérnei winkeiman wurden op it plak d& 't Gerrit Hoekstra syn sliterij no hat. ik gie op sneontemiddei mei Age mei in karre tol mei winkeiguod de Easte en de Boppedyk láns op 'e sutel. De minsken rek kenen der ai op dat wij komme soene. It bést terkochte artikel wie Zwaluw lijsjefers Ma r wat wiene der doe in protte lytse winkeitsjes, ik leau wol in stik as tsien. ik kin noch wol oanwize wér 't se wiene. Age hat in hiel skoft by (Is yn 'e hCis west, om 't syn mem sa siik wie. Myn skoalkammeraden wienen doe Cor Fries, Lieuwe Krol. Roei Bijisma. Jo Stegenga, Otte Groenhof Allinne Roel libbet noch fan dizze maten. Mei him ha ik aityd noch kontakt. Hindrik J. Wiersma.


BULTE Jaarverslag Gemeenschapcentrum "De Klink" In november j.l. heeft de jaarlijkse vergadering van het algemeen stichtingsbestuur met de stichtingsraad plaatsgevonden. De leden van deze raad komen voort uit de verenigingen s.v.''Oeverzwaluwerr, muziekvereniging"Ny Libben", mannenkoor Z.W Friesland, Dorpsbelang Koudum, Peuterspeelzaal, obs "de Welle" en Chr. Scholengemeenschap Zuidwest Friesland. De jaarrekening 1991 en de begroting 1993 zijn besproken. Hoewel het resultaat in 1991 iets minder is geweest dan in 1990, is de conclusie dat we niet ontevreden mogen zijn. Indien u nadere inlichtingen omtrent de jaarstukken zou willen hebben zijn deze bij het dagelijks bestuur in te zien. "De Klink' heeft een ingrijpend jaar achter de rug voor wat het personeel betreft De beheerder van "de Klink" de heer Van der Leij, nam plotseling zijn ontslag en er moest, om de continuïteit te waarborgen, spoedig in de ontstane vacature worden voorzien. Benoemd is het echtpaar Bleeker. De heer Bleeker was beheerder van de sporthal, zodat hier toen een vacature ontstond. Door de benoeming van de heer J. Wielinga is hierin voorzien. Het echtpaar Bleeker en de heer Wielinga voeren hun taak tot volle tevredenheid van het bestuur uit. Verder heeft onze vaste oproepkracht. mevrouw G. De Jong-Haitsma, door verschillende operaties aan haar been, een tijdlang niet kunnen werken. maar gelukkig is zij weer geheel hersteld. Door de inzet van het overige personeel konden de te verrichten werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Onze penningmeester, de heer H. Bergstra. heeft per 1 januari 1993 het bestuur verlaten, de heer Tj Faber, wonend aan de Oostenveldseweg, zal zijn plaats innemen. Het droeve bericht van het overlijden van de heer De Viugt, mede oprichter van "de Klink" en lid van de stichtingsraad, heeft ons diep getroffen. Wij allen weten hoe de heer De Viugt betrokken was bij het welzijn van "zijn" dorp en "de Klink". Er zijn of worden nog diverse voorzieningen in "de Klink" aangebracht. De afwasmachine begaf het, zodat hier voor een nieuwe moest worden ge-

kocht. In de grote zaal is d.m.v. het veranderen van een raampartij een extra vluchtweg gecreëerd. Er is noodverlichting aangelegd welke in geval van kalamiteiten blijft branden. "De Klink" heeft meegedaan aan het projekt "Energiebesparende maatregelen'. Hiervoor zijn wij bezocht door een bus van de NOVEM. Een rapport is uitgebracht. Het bleek dat door de grote ramen in de gymnastiekzaal nogal wat warmte verloren ging Ook de ventilatie in de zgn. nieuwe zaal was niet goed Het Kon. Juliana Welzijnsfonds stelt t. 2.4 miljoen voor de Friese dorpshuizen beschikbaar voor bouwkundige verbeteringen en het nemen van energiebesparende maatregelen. De Klink" heeft bij deze instantie een subsidieverzoek ingediend voor het dichtmetselen van de grote ramen in de gymnastiekzaal en het daarmee verband houden van de veranderingen van de c.v. in de zaal. het plaatsen van een ventilatievoorziening in de "nieuwe" zaal en het realiseren van een vluchtroute via het balkon d.m.v het plaatsen van een trap met vluchtdeur op het balkon. De totale kosten bedragen f. 44.622,-Van het Juliana Welzijnsfonds wordt een subsidie van f. 16.540.-- ontvangen. Door het feit dat de kleedruimtes van sv. Oeverzwaluwen aan de sporthal zijn aangebouwd heeft "de Klink in 1992 f 25.000,-- bijgedragen in de kosten van de bouw van deze kleedgelegenheid. Ook wordt door "de Klink" financieel bijgedragen in de geplaatste deuren in de sporthal. welke dienen als nooduitgang tijdens grote evenementen in de hal Woning inrichting Harkema zal nieuwe zwarte toneelgordijnen leveren. De opdracht hiertoe is reeds verstrekt. Verder moet de riolering, welke de laatste tijd voor veel overlast heeft gezorgd.

voor een deel vernieuwd vvorden De financiële middelen voor één en ander komen uit het fonds groot onderhoud en uit de opgebouwde exploitatiereserve. Het moge u uit het bovenstaande blijken, dat er het afgelopen jaar in ons dorpshuis heel wat gebeurd is. Helaas heeft de ruilverkaveling 'Koudurn d ie een vaste kantoorruimte in 'de Klink ' huurde. ons in november verlaten en heeft sv. Oeverzwaluwen, die sinds de oprichting van •De Klink d e was en kleedruimtes van ons huurde, hun intrek genomen in hun eigen ruimtes. De nieuwe was- en kleedruimtes worden wel door "De Klink", in de persoon van de heer P de Jong schoongemaakt. Mede door dit feit is er regelmatig overleg tussen beide besturen Wij vertrouwen erop. dat het door ons gevoerde beleid de instandhouding van ons dorpshuis zal waarborgen Een dorpshuis draagt immers in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid op het platteland Het biedt onderdak aan het verenigingsleven en is tevens beschikbaar voor allerlei andere aktiviteiten U kunt ervan overtuigd zijn, dat wij als bestuur ons best zullen blijven doen, ons dorpshuis als middelpunt van onze dorpsgemeenschap een blijvende plaats te laten innemen Met uw positieve inbreng zal dit waarachtig wel lukken. Namens het bestuur. J. Vonk-Bakker, secretaresse.

Oan 'e buit tage 1 • Prijzen kleurwedstrijd Balkster Courant voor jonge Koudumers: Idzard Pruiksma 6 jaar. Marjolein de Jong 6 jaar, Jarno Visser 7 jaar • Een puzzelprijs ging naar D. Venema • Rondom de jaarwisseling beleefden heel veel mensen ontzettend veel plezier aan de schaatssport. "Jong geleerd is oud gedaan,' moet de 84-jarige Venema van de Nieuweweg hebben gedacht terwijl hij zijn schaatsen onderbord • Op de vraag van Bulte Nijs of het bestuur van "de Klink' wilde reageren op de aktiebrief rond de sluiting op Oudejaarsnacht heeft men te kennen te geven niet te willen reageren omdat de brief anoniem is. Wellicht kan de aktiegroep deze discussie oppakken in Bulte Nijs.


Winter m i d i a n n e w a r i s . Der stiet in straffe wyn, al in pear dagen Ut it stkiwesten. Op 't lán fan Age Haytema sit in [doft stoarmmiuwen mankelyk te roppen. De froast fan in goed wike lyn is hast sOnder optei Ut 'e grOn skuor& De koarte winter wie maai en strang. Sko-iis leit yn skoskes tsjin 'e Iselmardyk te rossen. De Laaksumerhaven lelt noch grótfol, mar de Far en de Wyk binne leech. Fan 13 graden Onder nel 13 graden boppe nul koe yn jen wike San onnslach bringt jin fan winterwaar nei in foarjiersdei Sa koene de 10 nontsjes yn 't Jan Broerskanaal wer folop fiskje. En by de Knislingsebrége swom alwer in hjerringslynder, fuut, krekt op 't sekte plak dêr 't koartlyn noch 25 man byinoar stienen te praten. As woe it bist op'e nij féstlizze fan wa 't it stik wetter dér einliks is. De hurde wyn fan 'e lêste dagen rommet in bulte áld hout op. Foaral Onder de hege peppels lizze in soan koarte tOkjes. Mar opfallend binne ek de hOnderten gide tOkjes dy t Onder de wylgebeammen lizze. De staarm amputeart mar omraak by sa'n bearn. Dachs bliuwe der noch genOch utrinners oer. De winter is ek de tiid om de eigen karakteristyk fan beammen ris fan tichtby te besjen. Elk fertakket him op syn eigen wize. Elk hal syn typearjende knoppen en fakentiids is al dOdlik te sjen hoe 't se aanst yn 'e maitiid wer bloeie sille. Foaral de manlike katsjes fan guon beammen binne al in hiel ein op wei. Nim de hazzelnUt mar. dy 't eins altiten de earste is. De katsjes bingeije en stowe al wer Dérnei komt aanst de swarte els, in beam fan sompe en slealwái mei syn álde prOmen en blauw-eftige knoppen. Vn 'e jonge boskjes fan d o a rp stiet dizze beamsoan folop Ek hjir en dér fine wy moaie, álde, krOme ek-

RedeBoer

Warns en Koudum yn 'e taalstrijd Staarm en rein bOten. Waarme hollen yn ''de Klink". Spanning baar wat komme sil yn Taalstrijd", de kwis fan Omrop Frysán Hjoed 13 jannewaris, de strijd tusken Warns en Koudum, Gré. Jeltsje. Pier en Johan binne al Onderweis nei de studio yn Ljouwert Goed seis oere heare wy harren slimmen op de radio. Sy, en ek de Warnsers binne goed op 'e !ried. Dan slacht de spanning ta yn doarpshOs. Geartsje de Vries docht alle war om de tillefoan en Polken van der Ploeg aan de praat te krijen G in kontakt. Nel in skoftke slagget it dochs. Suchten fan ferromming, it kin heve. Fragen en opdrachten wurde trochjOn Koudum hal baar Warns in fraach betocht oer de Sytzema State, dy 't yn 1494 mei de grOn lyk makke waard troch in oare adelike famylje Ut Warns. Vn 'e njoggentsjinde ieu is dér oer in treurspul yn Ljouwert opheft], Oan de Warnsers de fraach, wat de eksakte datum is wêrop dit spul opfierd waard. Us "histoaryske groep" maat (Mine hoefolle Koudumer skippers yn de jierren 16581665 yn 't baar tol betellen oan de Kening Denemarken foar it ferfier

Ut 'e Smidte. "Witsto wêr 't ik no sa'n ferskrikkelike hekel oan ha ?" Ik wist it net. "Oan die reklameblédsjes. En as ik der no om frege hie. is 't noch wat aars. mar se smite se gewoan by my yn 'e bus En wat hellet it Ut, neat en noch ris neat Do mienst dochs net dat de frau om sa'n reklameblédsje nei in oar ta giet en ik al hielendal net De Golft. de AMarkt, Poeisz-markt. Houtland, Karwei, Schlecker, Scapjno ja wat net al En dan p i s is 't al sa'n aardjchheld. Silsto nei it sjoernaal sjen op de T V. en bist krekt wat te gau, komt der in protte wasmiddels op dy la de len noch beller as de oare En dan dy bern, se glibberje mei opsetsin troch de drek, smite elkaar fan alles nei de holle en mienst dat sa'n mem der wat fan seit ? Wol nee, hup yn de waskmasine de brat en de ien sines

Uw kcho•nenspeciaalsaak Bourkint •- SI• k u,• B — Balk

4

fan hout, By it foarlézen fan earste rigel, fan it fragmint Ut in Frysk boek, springt in entOsjasteling in gat yn de loft en dOnset mei "Twasprong fan Froukje Annema d a t hja tafallich meinommen hal, troch de hal. Yn Ljouwert binne de earste tsien punten baar Koud u n dit troch Cis "toppuzzelster' Gre Tuinman. Dy ferhipte tillefoan docht jt op 'e nu j net mar fjlerder giet it allegear as it slytjaget. Us limmerik ploeg jout as earste rigel: I n skieppeloarter op it 't Sou" Warns maat de twadde en tredde rigel meitsje en Koudum de fjlerde en Nide rigel wer. De histoaryske ploeg komt mei faasje nei Onderen mei it antwurd: 33 skippers. De boekeploeg hje it boek ek yn de koartstmooglike tijd. Vn Ljouwert gokke se spitigerniSch op in oar wurd dan Grê har "Maaje. maaie Kakkestuolle", dértroch misse wy in boppeslach. Wy winne fan Warns en komme yn it gehiel op in Nide plak. Dan is it wachtsjen op de minsken en harren aanhing dy 't troch waar en wyn it paad tift Ljouwert wei wer nei hOs fine matte. As sy der len kear binne wurdt 'de Klink in smOk baken dér 't it noch tige gesellich neisitten is. is noch skjinner as de oare Witst° wat wy eartiids krigen as wy sa thUs kamen? In wraam om de earen en in skop Onder de kont en op bêd Dy reklame foar hOne- as kattefoer is al sa'n fertoaning, "Poes lust alleen maar e n dan komt dat merk mei in tOtke piterseelje as garnearring. En dan die hOn dy 't troch de dunen draaft E e n gezonde hond eet." Witst° wêrom dy hOn sa draaft ? By de kamera leit in longstal baar him klear. ja dan wol er wol rinne Mei de after shave is 't al sa mál. 'Neem na het scheren Axe, e n dan sjochsto in frommes foarby kommen en die lelt dan samar yn dy fint syn earms, mar wol maai in burd fan twa dagen op 'e kop. Witst° wêr 't ik myn frau baar it earst in tut jaech B y us t i de - rOchskerne. • Hy stapte op de fy1s. 'Dat wiene noch ns tiden • ' sei er. lijs e t t e r Berend.


BULTE 't Kommentaar Nu en dan konden Haitske en ik u in ons vorig Suite Nijs wel even het nieuwe jaar afwinnen maar verders was der geen plak want der moesten allemaal bekende Koudumers aan het woord en wij hadden daar niet zoveel op tsjin want wij moeten zeggen dat wij aldermerakelste blijd zijn dat wij nu zeker weten dat der geen geitenvlees in het gehakt zit en dat onze dokters ons niet voor het lapke houden met de pilleboel maar wij hadden een stille hoop dat der nog een ander probleem op het aljemint komen zou en dat is niet aan de orde weest en dat vinden wij omraak spijtig. Nu en dan waren wij van plan en kom der nu maar mee voor de dag want het roest ons al enkele jaren door het hoofd en als wij het der nu uit smijten dan kan een ander der ook eens haar denken over gaan laten Nu en dan ligt het er zo heen dan Haitske en ik al een hele tijd bij een vrouwenorganisatie willen maar wij komen der niet recht uit bij welke en als Bulte Nijs nu beide eens voor het voetlicht gooid had dan was het voor ons vast gemakkelij• ker weest want wij hebben al eens een paar keer bij ons dorpshuis omstruind want daar houden de vrouwen allebeide de gaarkomst maar daar werden wij ook al niet wijzer van want alle vrouwen van de beide groepen lijkten ons puur beste lui en wij zijn der ook achter komen dat veel vrouwen naar allebeide joenen gaan dus krijgen zij daar ook geen bargebijten om Nu en dan komen wij in de programmaboekles ook geregeldweg dezelfde sprekers tsjin dus kan het daar ook niet aan liggen en daarom weten wij niet meer recht hoe wij der mee aan moeten want wij zijn te schruitel en stap zomaar ergens binnen dus kiezen blijft nu slim want bij beide groepen gaan dat wordt ons mansk genoeg Nu en dan zit der niks ander op om der nog maar een over te hersenschrappen of het moest al zo wezen dat de vrouwen te na wat meer tegare doen want dat maakt het voor Haitske en mij wat makkelijker. fan Klaar.

Berichten van Dorpsbelangen • In het septembernummer (1992) van Bulte Nijs is door Dorpsbelangen een oproep geplaatst voor vrijwilligers die enig onderhoud wilden verrichten aan onze molen. Op deze oproep hebben zich zes vrijwilligers gemeld. De feestcommissie heeft tijdens de feestweek 1992 een bingo georganiseerd De 'Winst' zou naar een goed doel gaan. Dorpsbelangen Koudum is zeer verheugd, dat de feestcommissie heeft besloten f 1.000,— beschikbaar te stellen van deze winst voor het onderhoud aan de Koudumer molen Wij zijn de commissie zeer erkentelijk. • Momenteel vindt er een onderzoek plaats door een planbureau in opdracht van het PEB naar de mogelijkheid tot plaatsing van 10 windmolens. Deze windmolens zouden moeten komen langs de Provinciale weg Koudumer Syl/Hylper hoek, tussen de Houkesleat en de bedoelde weg Het planbureau heeft reeds contact gehad met de Vogelwacht Koudum over dit voornemen. Naar verluid zijn ook de verschillende grondeigenaren door het planbureau benaderd. Van een voorstel aan de gemeenteraad is nog niets bekend. • Na de Bulte Nijs van januari 1992. heeft u op een oproep van Dorpsbelangen waar knelpunten zaten voor wat betreft de nachtbranders, op grote schaal gereageerd. Wij hebben de klachten doorgezonden aan het College van B en W Ook hebben alle raadsfracties copieen van de ontvangen brieven gekregen. Vervolgens gebeurde er niets. Diverse malen hebben wij aan het College gevraagd hoe ver zij waren met de problematiek van de nachtbranders. Antwoord: een H e ambtenaar t l a g voor advies I n de laatste b i jbegrotingsvergadering heeft alleen de fractie van Groen Links vragen over het onderwerp gesteld. Volgens het College waren er amper nog knelpunten. Eindelijk, op 10 december 1992, kwam wethouder Brandsma bij Dorpsbelangen

5

met een ambtelijk advies In gezamenlijk overleg (wethouder, betreffende ambtenaar en Dorpsbelangen) zou dit advies besproken warden Helaas kon er van overleg geen sprake zijn, want het hieronder, op 11 december 1992 gedateerde schnjven,ontvingen wij op 14 december 1992: 'Naar aanleiding van bovengenoemde brieven delen wij u mee dat de opmerkingen die verschillende buurtverenigingen en/of bewoners hebben gemaakt aangaande de openbare verlichting en die door u zijn verzameld en naar ons zijn opgestuurd, getoetst zijn aan de geformuleerde uitgangspunten voor een doelmatige nachtverlichting. Als resultaat daarvan zullen er op enkele punten wijzigingen worden aangebracht. die te uwer informatie hieronder zijn aangegeven Aan de Ooste warden de lampen 1157 en 1160 omgezet in nachtbranders, Aan de Douwe van Enemastraat wordt lamp 0928 omgezet in nachtbrander. Aan de Bovenweg wordt lichtmast 1168 verplaatst naar het hart van de nieuw aangelegde verbindingsweg en de lamp wordt gewijzigd in nachtbrander. In de Beneden Hoofdstraat zullen de lampen tegenover de Bak kerssteeg en pand no. 53 omgezet worden in nachtbranders. De overige opmerkingen hebben ons college geen aanleiding gegeven de nachtverlichling aan te doen passen Omdat u zich als coardinator hebt opgeworpen, nemen wij aan dat u de briefschrijvers van ons besluit op de hoogte zult stellen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijefurcl Bij deze I De beslissing was dus reeds door het College genomen Als da de tendens voor toekomstig overleg is, ziet het er somber uit Temeer daar al de com- missies waarin burgers functioneerden zijn opgeheven. Doamsbelangen Kaixlum


Agenda februari

Yn 'e Kikert

zaterdag 6 februari woensdag 10 februari zaterdag 13 februari zondag 14 februari maandag 15 februari

Fele van inthiemastraat

- concert Majim aanvang 20.00 uur - N.C.V.B. aanvang 9.45 uur popavond Jen Rog 21.30 uur - Open Deur Dienst 19.30 uur Bingomiddag in Ned. Hervormd gebouw aam. - 15.00 uur t.b.v. Ouderensoos 'Nocht en Wille'' 16.30 - 20.30 uur schrijfbijeenkomst Amnesty International in de bibliotheek

vrijdag 19 februari vrijdag 19 en zaterdag 20 februari zaterdag 27 februari

-

- "Toaniel krlich" aanvang 20.00 uur film

Programma overzicht "Claerbergen" in februari dinsdagmorgen: 9 . 3 0 uur koffiedrinken dinsdagmiddag: k o e r s b a l , 16 februari Dhr. Doeleman vertelt over de Koudumer geschiedenis woensdagmorgen: k o o r repeteert 3 maart heeft de pedicure spreekuur woensdagmiddag: o p 17 februari kunt u komen snert eten om 12.00 uur Met diĂŤten wordt rekening gehouden De niet snert eters kunnen stamppot eten. N.B. Op tijd opgeven tel 1541 donderdagmorgen: v a n 9.00 â&#x20AC;˘ 12.30 uur is er fitness vrijdagmiddag: s p e l m i d d a g vanaf 14.30 uur 26 februari is er weer bingo De opbrengst van de Unicet verkoop in 1992 was ruim f 1 000.-Een ieder die hieraan heeft bijgedragen veel dank G Visser - Stroosma Vrijwilligster Unice'

Ledenvergadering Oranje vereniging Koudum De voorzitter heette de aanwezigen welkom. Na de gebruikelijke agendapunten werd allereerst de lijstkollekle besproken. In de huidige vorm krijgt het bestuur volgend jaar geen vergunning meer. Er werden twee alternatieven aangedragen: 1. de contributie te verhogen naar f. 6,50 en een buskollekte houden of 2. de contributie te verhogen naar f. 7,50. Er werd gekozen voor het laatste voorstel. Tegen de statutenwijziging waren geen bezwaren. De oude statuten dateerden nog uit 1945 en waren dus nodig aan vervanging toe. Aftredend als bestuursleden waren dit jaar: G Zwe rver, T. Lagerburg en P. Boonstra. Voor de eerste twee werden twee kandidaten aangedragen nl.

De kopij voor het maart nummer inleveren voor 14 februari a.s. W.Broersma en A. Bouma. voor de heer P Boonstra kwam, na een stemming uiteindelijk J. de Vries het bestuur versterken Mevr. A. de Kroon neemt het penningmeesterschap over en mevrouw T Venema wordt de nieuwe voorzitsterNa de pauze was het woord aan de wagenbouwers. Allereerst werd het jury rapport voorgelezen, waarna er vragen gesteld konden worden. Ook de heer Pel deed verslag over de jurering van de verlichting. Namens de parcours commissie gaf de heer De Jager een toelichting over het reilen en zeilen van deze commissie. Ook bedankte hij de heer S. de Boer, die dit jaar uit de commissie stapt, voor zijn grote inzet. In plaats van de heer De Boer komt de heer H. Klijnstra. Het bestuur

6

Ik denk dat weinigen weten wie Feie van Inthiema was. Om dat even uit de doeken te doen van - FInthiema e l e was een watergeus die leefde van 1540 tot 1610 Niet dat de bewoners van de naar hem vernoemde straat nu direct zijn voetsporen zullen volgen, integendeel. Wij zijn een rustige en nette straat met rustige en vredelievende bewoners, Uit de notulen is het niet nauwkeurig meer na te gaan wanneer de buurtvereniging is opgericht. maar het moet in oktober 1978 zijn geweest In april 1992 is tijdens een bowlingavond het 12 1/2 jarig bestaan rustig herdacht Wat is nu het nut van een buurtvereniging en waarom wordt men lid kan men zich afvragen. Om met het eerste te beginnen. als er iii de straat iets is of gebeurt kan men altijd bij het bestuur aankloppen die het op haar beurt, als men het zelf niet kan oplossen. doorsluist naar Dorpsbelangen. Waarom wordt men lid ? We dachten meer voor de gezelligheid en dan denken we vooral aan het versieren van de straat met de Koudumer feestdagen. Het zijn dan wel steeds dezelfde personen die je ziet maar dat komt ook door het leeftijdsverschil. Het is bij ons een bonte verzameling van jong tot oud De aktiviteiten bestaan uit de jaarlijkse ledenvergadering met na afloop bingo. Eens per jaar een kegel- of bowlingavond, een viswedstrijd voor jong en oud met na afloop een barbecue. en het versieren van de straat. Tevens wordt er aandacht besteed aan geboorte, bruiloft e.d. Natuurlijk worden nieuwkomers altijd verwelkomd met een attentie. In april verlenen wij meestal onze medewerking aan het vieren van Koninginnedag in "de Klink", waarin de organisatie in handen is van de Oranjevereniging Zoals u in bovenstaande leest is de Fele van Inthiemastraat een rustige straat met rustige bewoners. Bestuur Buurtvereniging Feie van Inthiemastraat.


MAJIM VIERT EERSTE LUSTRUM Op 6 februari a.s. kunt u in de Klink terecht voor een prachtig concert. Zanggroep Majim uit Koudum viert haar le lustrum en heeft als gasten uitgenodigd jongerenkoor Meso uit Balk en het jeugdkorps van de muziekschool. Allereerst aandacht voor Majim. De groep is in 1987 ontstaan uit een gelegenheidskoor op een plaatselijke kerkendag in april van dat jaar Al vanaf het begin was het duidelijk dat dit niet een jeugdkoor genoemd kon worden. De leefdtijd ligt rond de 30 jaar met een aantal uitschieters naar beneden en boven. De meesten zijn vanaf het begin lid en zullen dat voorlopig ook wel blijven want Majim is een enthousiaste groep waar met plezier en inzet gezongen wordt. De groep is gestaag gegroeid tot een aantal van 30 leden maar is ook gegroeid in kwaliteit Uiteraard heeft dirigente Janny Kramer hier een groot aandeel in. Met vaste muzikale begeleidster Geeske Buma heeft ze Majim gemaakt tot een veel gevraagde zanggroep, in m.n. kerkdiensten in Friesland Bijna 50 keer in deze 5 jaar heeft Majim haar medewerking al verleend aan verschillende diensten en bijeenkomsten. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit gospel liederen. Wie er een beetje bekend mee is. weet dat er veel variatie in dit genre is. Van zeer ritmische tot heel gevoelige nummers. De naam Majim is in de loop der tijd ontstaan. Het is het Hebreeuwse woord voor water. Het duidt vooral op het levende water dat ons uit de Bijbel wordt aangereikt. Majim wil daar, op muzikale wijze. haar aandeel in blijven leveren. "Meso" uit Balk al.v. Harm van Zuiden, heeft de laatste jaren een naam en bekendheid opgebouwd met op tredens in binnen- en

..Pompidompi.. ..tral al al al a..

'N e a . rn e l e n t e a r n e l o f : d e r g i e t B e r t u s i n

Joegoslavische vluchtelingen in Koudum

buitenland. Ook gezamenlijk zullen Majim en Meso voor het voetlicht treden met een medley uit de bekende musical: Les Miserables. De tweede gast is het jeugdkorps van de muziekschool o l v Marten Miedema. Aankomende jonge muzikanten uit de Zuidwesthoek die op deze manier toegroeien naar het spelen in een groot orkest. Al met al klinkt het veelbelovend en voor Koudum en omgeving lijkt het een muzikale avond van eigen bodem, die niet gemist mag worden. H.L

Oan 'e buit fage 2 * Mix zaalvoetbaltoernooi van Oeverzwakiwen werd op 16 januari gewonnen door als G ospelers: t e n bW.e van r Dijk. E. v.d. Velde, g E. Stellingwerf, A. Peterson, H. Bruggenkamp. J. Wesselius, D Vem t nema.e * Er hoeft niet langer verwarring te bestaan rond 'Westergo", de bedrijfsnaam van de familie De Vries van o.a. de Golft Daar 'Westergo ook vaak doet denken aan gas en verzekeringen is er voor een nieuwe bed rijfsnaam met logo gekozen. Het heet voortaan J en W Maatschappij

De woningbouwvereniging Nijefurd heeft 2 woningen ter beschikking gesteld voor ex-Joegoslavische vluchtelingen in Koudum De woningbouwvereniging. de gemeente en Vluchtelingenwerk willen samen proberen deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Maar wij hebben hierbij hulp nodig. Wij vlagen vrijwilligers voor een aantal taken, zoals: * mensen die willen helpen bij het inrichten van de huizen * mensen die de vluchtelingen willen begeleiden. zoals ze wegwijs maken in de omgeving, meegaan naar een dokter of tandarts, gewoon een praatje maken of een spelletje doen * mensen die taalles willen geven * mensen die de tuin willen doen * daarnaast hebben wij een tolk nodig, iemand die Servo-Kroatisch spreekt. Om de huizen te kunnen inrichten hebben we veel spullen nodig. als u spullen hebt die u niet meer gebruikt, wij kunnen ze misschien gebruiken. keukeninventaris meubels, lampen, (stapel) bedden enz.. * Heeft u geen spullen maar wilt u toch wat doen dan kunt u ook geld g e v e n v i a r e k n r . 30.52.81.089 Rabobank t.n.v. Viuchtelingenwerk Nijefurd Galamalaan 14 Koudlim Voor informatie kunt u bellen naar

As d y g e m e e n t 4 1 d a n d o c h e te b e ro e rd i s om dy d i n gen j e n o b r a n e t e l i t t e n

7

J. Medendom tel.: 05142-1650

kinne s e ee wa t my o a n belanget b o t t e r d a l i k e -uort b e l j e


Voor een verzorgd feest

U I P E R S

Jn ack- - e n party6ervice

Specialiteit: Koud-Warm Buffet Friesch Brood Buffet

—•

Ds L Tinholtstraat 13, 8723 CW Koudum, Telefoon 05142 • 1499

VERBAAS UZELF TEST BIJ ONS EEN LADA.

ZONNEHEMELS te huur, nu 4 weken voor maar J 150,Bel snel voor reservering.

11111111111m,_

Uw lada dealer:

Garage Kemker

Nieuweweg 10 K o u d u m tel. 05142 - 1436

t_ad v—vRIES Tel. 05142 - 1583 d i e o

AM" A E ~ * LADA.DE AUTO DIA SLA. '11.ADA 1 ) ZONDER 1 1

Gemeenschapscentrum ,De Klink' ook v oor sportieve wensen • Spec iaal voor bruiloften feestav onden etc. • Ook koude buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid • Zaalac c omodat ie tot 600 personen • Kort om voor •Eick wat wils• in uw eigen dorpshuis waar het goed t oev en isill

uw gastheer: B. Bleeker tel. 05142 - 1638 - 1677

Uitnodiging om op woensdag 10 februari a.s. (van 14.30-17.00/ 19.00-21.00 uur) een kijkje te komen nemen in ons schoolgebouw aan de Beukenlaan 35

Wij verzorgen en verhuren: • Barbeques tot 200_personen. • Gourmetsets tot 50 personen. • Steengrills tot 80 personen. Dit alles desgewenst incl. rauwkost en salades. Ook voor varkens aan het spit

Slagerij M. de Boer Hoofdstraat 14 - 16 , Koudurn. telefoon 05142 - 1329

\je ct o\ s i•9\ 1p /d -1 / 4 0 ° i\ -J 1 1 0‘ .‘1 \ 1. 8 n <

CS G

e / . 0 5 /

if . . / C 1 / 4 1 e s t

2-1474

BN 036 1993 nr 2 feb  

Jelle Smid MEM WIM Voor een koele drank of een hartige hap in deze Bulte Nijs: "Sweitsje fan it jier" • Joegoslavische vluchtelingen in Koud...

Advertisement