Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum 4 e j a a r g a n g n r . Familie De Boer3 opent Oud-hollandse A-Markt in Koudurn. m a a r t Kermis in"it Met ingang van 20 februari 1 jongstle9 9 2 den heeft de familie De Boer de voorGrovestinshóf malige "Kopak", van Sip- en Alie Roos, overgenomen. Behalve de naamsverandering van Kopak in AMarkt is ook de inrichting van de winkel en het assortiment aangepast en uitgebreid.

Op de foto de heer en mevrouw De Boer voor hun nieuwe A-Markt.

Koud umer toanielklub bringt nel stik op 'e planken.

"In Mercedes mei trekheak" Dit is de titel fan it stik dat in groep toanielspilers Ut d o a r p op sneon 28 maart yn 'e Klink op 'e planken bringe sil. Háns Dijkstra (Kees Visser) wol syn maten wol wer ris moetsje. Hy en syn frou Anneke (Ytsje Hettinga) noegje Walter Boeisma (Gerben Zwerver), syn frou Herma (Riet Kooistra) en Jurjen Wytsma (Teake Ypma) in Kin Ut. It wurdt in gesellige jt:In en de manlju besiCite dat se in dei as wat mei elkoar fuort sille. Jurjen syn mem (Johanna van der Ploeg) fertrout it mar heal, Oan 'e Snitsermar treffe se Fetsje (Romelia de Kroon) en Mieke (Albertha de Vries). No, en op sa'n momint sille jo mar in Mercedes mei trekheak ha Liocht eni0d:Willem van der Velde Ynsteksters :Tiny Lagenburg - Gryt Bajema Regie:Jan Arendz - Feikje Hovinga.

Op woensdagmiddag 19 februari was het een drukte van belang in de Chr basisschool "it Grovestinshên Na . een lange en drukke periode van voorbereiding door de leden van de ouderwerkgroep kon er op die middag een "oud-hollandse kermis" worden gehouden. Voor twee kwartjes konden de "kermisgangers" aan diverse aktiviteiten deelnemen. Spelletjes uit de oude doos werden afgewisseld met eigentijdse behendigheidsspelletjes en natuurlijk werd er volop gedraaid met het Draaiend rad. Een speciale stand was ingericht voor de verkoop van spullen, die de kinderen van groep 7 en 8 hadden gemaakt met de hulp van enkele ouders. De haarspelden. broches, poppetjes, kransen en het houten speelgoed waren in een mum van tijd uitverkocht. De geur van de oliebollen was zo uitnodigend, dat velen zich lieten verleiden tot het kopen van deze lekkernij. Het doel van deze "oud-hollandse kermis" was het bijeen brengen van geld om speelmateriaal voor het schoolplein aan te kunnen schaffen en om een gezellige middag te hebben met ouders, kinderen en andere belangstellenden. Een gezellige drukte was het zeker en ook de opbrengst was boven verwachting. Samen met de kinderen, de ouderwerkgroep en het personeel zullen er plannen gemaakt worden om voor ruim hit 1.800,- spullen te maken voor het schoolplein. Dankzij de organisatoren en de gulle gevers werd het een heel geslaagd feest.

Lekker in de Buurt

rir7 1 :1

A-markt De Boer Hoofdstraat 12 8723 BH Koudum Tel. 05142 - 1467

Spoorzicht serveert heerlijke hoofdprijs!

In het decembernummer van Bulte Nijs plaatsten wij een prijsvraag met daarin enkele verknipte Koudumers. Zoals wij al berichtten in het vorige nummer, werd de inzending van mevrouw Schaper uit de Grovestinsstraat gekozen uit de goede inzendingen. De hoofdprijs was een etentje voor 2 personen in eetcafé Spoorzicht, het bruine café aan de haven van Koudurn. Eigenaar Peter van der Molen zette zijn beste culinaire beentje voor en schotelde de heer en mevrouw Schaper een uitstekende en zeer complete drie-gangen-maaltijd voor. Een prima glas wijn en koffie toe maakten deze smakelijke hoofdprijs tot een feestmaal. "Alle lof foar Peter en Ineke", aldus mevrouw Schaper, " it wie geweldich!". Oplossing voor problemen ijsclub!

NIEUW CLAERBERGEN KRIJGT NIEUWE FONTEIN! Het is bijzonder verheugend dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor het probleem met de wellen, die bevriezing van het water in het Oldefurd Park bemoeilijken, zo niet onmogelijk maaken. Technische Wetenschappers van de universiteit van Wageningen hebben een ontwerp gemaakt voor de fontein die reeds bij Nieuw Claerbergen was gepland. Deze fontein zal binnenkort aangesloten warden op de wellen van de ijsbaan, zodat deze geen probleem meer vormen voor het ijs aldaar. De opening van de aangepaste fontein wordt verricht door de heer L Brandsma, wethouder van de gemeente Nilefurd, op woensdag 1 april 's middags om 14.30 uur.


Ferantwurding Buite Nils Oplage 975 stik' Redaksje: Andrea Tromp, Ds. LTi nhol tstr aat 30 Ytsje Hettinga, d e Syl 22 J. Timmerman, Dammenseweg 39 Tsjikke Bakker, Beukenlaan 6 Einredaksje: Thys W adman Redaksje adres: Os. L. Tinholtstr. 33, Koudum Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotowurk: T W adm an Printwurk: G. de Vries, Echtener br ug Adverlinsies: B. Mintjes F. van inthiemastraat 40 8723 AC Koudur n. Fersprieding: Buertferienings 1 ste treed yn'e moanne rn.U.l. july, augustus Abonneminten: Yn't kalinder jier Leden Doar psbelang f 4 , 5 0 Net leden f 7,50 Abon. om utens f 25,00 Sponsoring: Vnl W. van Doorn til. 1320 Kopy: Foar de 14e fan ' e m oanne by it redaksje adres. Bank / Giro nOrner Rabobank 3335.65.193 Bulte Nijs Giro nr. 889319 Suite Nijs

Re(d)aktie Eerst even iets rechtzetten: in het vorige nummer van Buite Nijs meldden wij dat er vele honderden inzendingen binnen waren gekomen op de prijsvraag "Wie zijn deze verknipte Koudumers?". Dat waren er minder, om eerlijk te zijn - en dat duurt het langst, nietwaar? - het waren er acht. Misschien was u er bij, dan alsnog bedankt voor uw reaktie. Ook kon u lezen over de problemen van de ijsclub. We zijn zeer verheugd dat er voor die problemen een oplossing is gevonden. in dit nummer leest u er meer over.

Spreuk van de maand. Al wat swart-op-wyt stiet hoc cht dêrom noch net wier te wêzen. Schurer.

Lezers schrijven

it doarp Koudum Koudum, do ielst sa moai op in buit fan sán Net fier fan de prachtige bosken fan Gaasterlán En noch tichter by Us moaie Fryske marren Om dêr te fiskjen of te boatsjefarren En ek foar sillen op it iseimar, dat grutte wener Ja wier, dyn lizzen, dat kin hast net bener Mei dy moaie fytspaden iáns de mar Of nei Hylpen en no ek noch nei Molkwar Fierders al dy pittoreske plakken rt Sa - as Warkum, Hylpen, Starum en Himmeiom J Ja n Koudum, do Ielst hjir echt ienich yn it gea o Mar dochs, do bist winliken soms dea m hja in mannich kear wolris sizze Sa't Litst it wat te taak en te folie lizze In parte fan dyn sakeiju liket nochal konservatyf En dértroch meastentiids net gen6ch

wee. Een rubriek waarin kritische Koudumers duidelijk maken wat hun dwars zit. hzending kan geplaatst worden zonder vermelding van de naam van de inzender.Naarn moet wel bij de redaktie bekend zijn.

Een prima idee van Bulte Nijs, die "Moordkuil"! Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan die rubriek. ik wil het even hebben over de verkeerssituatie hier in Koudum. Mijn ergernis richt zich vooral op de oversteekplaatsen of liever: het ontbreken daarvan. Levensgevaarlijke situaties bijvoorbeeld op de zebra ter hoogte van de garage Kemker, doordat het verkeer op de Nieuweweg zich nauwelijks (of helemaal niet) houdt aan de snelheidsbeperking aldaar en de onoverzichtelijke kruising met een veel te hoge snelheid passeert. Niet alleen de jeugd, op weg naar school of sporthal, maar ook volwassenen die de Nieuweweg willen oversteken, ondervinden dagelijks de hinder van automobilisten die niet weten dat ze voor

2

aktyr Ja dat kin beslist hiel wat bener En docht ek fortuten, ier or letter Pak ns fiks en fris wat nijs oan En doch dat goed en bijer fan taan 't Moat net sa as mei Us park In bulte minsken en ek wol ark En dochs is it dérmel tige mis Want it is foar it grutste part in wyldernis As sa in besiker it al hiel gau fik] Allinne goed foar minsken mei in hón Koudum, do ieist sa bisonder moai yn dizze krite En lit dat nou ris wat better oan de minsken wite Ik wol hjirmei met neidruk mar sizze Lit dit grutte pluspunt nou net ris lizze it lelt dochs sa dCidlik foar de hán Meitsje dérioar reklame, yn hiel Ud lan Lit dy nea oan'e kant triuwe Dan silst it bêste plak yn'e Sódwesthoeke wurde en bliuwe En dan wol it my net Cit de holle Dat hjir dan bêst mear minsken wenje wolle. In yriwenner Naam inzender is bij red.bekend rang moeten verlenen op een zebrapad en die zo zorgen voor levensgevaarlijke taferelen. Een verkeerslicht, dat bediend kan worden door een voetganger die wil oversteken zou toch een prima oplossing zijn? in kombinatie met "snelheidsremmende" maatregelen en een regelmatige snelheidskontrole is mijns inzien de situatie aldaar goed te verbeteren. Of moet er eerst weer eens een kalf verdrinken? J.V.

Electro De Vries

Sinds enige tijd is aan de Smidsweg de winkel van Eiectro De Vries gevestigd_ U kunt daar terecht voor allerlei apparatuur op het gebied van audio, wassen, koelen en vriezen. Bovendien verricht men er reparaties aan dergelijke apparatuur,


Yn 'e Kikert 5

"It Fuottenein" Onze buurtvereniging is ontstaan toen aan de Wjukslach de woningen, gebouwd door de gebr. De Vries gereedkwamen. Een aantal mensen nam het initiatief om een barbecue te organiseren op het veldje, waar inmiddels de woningen van de families Nauta en Noordhuis zijn gebouwd. Van het één kwam het ander en op 20 november 1986 was de oprichting van de buurtvereniging een feit. Op deze oprichtingsvergadering werd tevens de naam van onze buurtvereniging gekozen op voorstel van Riekje de Boer. in de volksmond heette deze streek nl. altijd al "ft Fuottennein". De buurtvereniging bestaat uit de straten: Achter de Tuinen, Kerkhofaan, Molenbuurt en Wjukslach (tot en met nummer 16 resp. 11). De eerste aktiviteit was de deelname aan de Bonte Avond in "De Klink" ter gelegenheid van Koninginnedag. Deze aktiviteit behoort inmiddels tot een vast onderdeel van onze buurt, ofschoon we vorig jaar verstek hebben moeten laten gaan. Dit jaar hopen we echter weer van de partij te zijn. Een volgend vast onderdeel is deelname aan de Allegorische optocht in de feestweek. U zult zich ongetwijfeld de creaties herinneren van "Een hap Ut de Sándobbe", "Vincent" en "De wOndere wrá id fan Neptunus". Dit jaar doen we echter niet aan de optocht mee, omdat het deelnemen aan én de Bonte Avond én de Allegorische Optocht veel mensen te veel van het goede wordt. Volgend jaar dus wel weer een wagen en geen Bonte Avond! Uiteraard organiseren wij gedurende het gehele jaar aktiviteiten voor onze leden. Vaste onderdelen hierin zijn: de jaarlijkse ledenvergadering in februari; inmaart schaatsen in Thialf of zwemmen; een fietstocht voor de jeugd met als besluit pannekoeken eten;een gezellige avond in oktober;een "december aktiviteit" (Sinterklaas of Kerst); een barbecue of iets dergelijks. Samengevat proberen wij "voor eick wat wils" aan te bieden. "It Fuottenein" is dan ook een aktieve buurt waar het goed toeven is! Het bestuur.

Bedrijtsinformatie:

Schildersbedri f H o e k e m a

Sohildersbedrig T. Hoekema is al meer dan 20 jaar een begrip in Koudun en wijde omgeving. Teake Hoekema begon zijn carrière als schilder In 1970. Na het afronden van de L.T.S. deed zich de gelegenheid voor het schildersbedrijf van de heer C. Smit over te nemen. Na 6 jaar vestigde hij zich met zijn vrouw Durkje in het voormalige schildersbedrijf van mevrouw Akkerman aan de Beneden Hoofdstraat. Dat in dit pand allang een schilderszaak gevestigd is geweest, bleek wel toen bij de verbouw een fraaie schilderslat te voorschijn kwam met als opschrift S.J. Molenaar 1891. Het schildersbedrijf van Hoekema floreerde, maar de winkel, met een oppervlakte van 16m2 was al lang veel te klein, ook al omdat de Doe het zelfafdeling steeds meer ruimte eiste. De familie Hoekema zag haar gouden kans toen zij de gelegenheid kreeg het naastliggende pand te kopen. Na een intensieve verbouwing kon de verkoopruimte uitgebreid worden tot 40m2. Vrij recentelijk, nl. in 1989 heeft de familie Hoekema de zaak opnieuw aangepast aan de eisen des tijds. De winkelkreeg een geheel nieuw aanzien. De pui biedt nu de gelegenheid voor een duidelijke presentatie en nodigt • RECLAMETEKSTEN • ST AN D BOU W • ZEEFDRUK

Decorboo • Reclame Dammenseweg 3 Postbus 40 K oudum

-m n 0 ca 0 0

rr ,

het publiek uit een kijkje te komen nemen. Het interieur werd voorzien vanruime overzichtelijke schappen ineen kleurstelling die een duidelijke housestyle vertegenwoordigt en getuigt van een goede smaak. Op de gevel prijkt nu trots "Hoekema's Doe het zelf Shop". Dat deze vlag de lading wel dekt mag blijken uit het feit dat er voor de doe het zelver op het gebied van verf en behang geen nee te koop is. Het ruime assortiment van Alebastine tot en met zoutzuur is doeltreffend aangevuld met hulpmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen die een lastige opknapbeurt verheffen tot het uitoefenen van een mooie hobby. De ontwikkeling van het schildersbedrijf heeft in die jaren ook niet stilgestaan. Door het leveren van goed werk en het stipt nakomen van afspraken heeft Schildersbedrijf Hoekema een grote klantenkring weten op te bouwen die aan drie vaste medewerkers werk biedt. T.B.

Bedrigsinformatie:

AUTORIJSCHOOL SUCCES OPENT VESTIGING IN KOUDUM Om in een bestaande behoefte te voorzien zal de auto- en motorrijschool "Succes" van de heer Helpman een vestiging openen in Koudurft Naast het geven van rijlessen op de motorfiets en de 'normale' autorijlessen kan men ook theorielessen volgen in het theorielokaal, dat gevestigd is in het voormalige gemeentehuis en dat op woensdag 1 april officieel geopend zal worden. Ter gelegenheid hiervan is het voor een ieder die daar belangstelling voor heeft 's middags mogelijk een gratis proefles te krijgen op het parkeerterrein voor de Sándobbe. Ook motorenthousiasten kunnen hun hart ophalen: Heipman 'lest' met 2 choppers, die tijdens de Open dag gebruikt mogen warden. Voorwaarde is wel dat men 18 jaar oud is. Vanaf 14_00 is iedereen welkom,


Gebouw GemeentewerAktiviteiten uit ken officieel in gebruik Nieuw Claerbergen Ieder dorp maakt zijn eigen geschiedenis, maar is ook weer verbonden met de omgeving, dus de streek, waar het ligt. De heer Doeleman uit Oudemirdum hield voor een groep belangstellenden een lezing over het verleden van de Zuid-Westtioek Wist u bijvoorbeeld dat Sanded, ontstaan in 1486, vroeger een vissersdorp was en veel dichter bij Tacozijl lag, maar door de eeuwen heen verplaatst is naar waar het nu ligt; Harich was ook zo'n belangrijke plaats, in 1850 had het zijn eigen munt, Balk daarentegen was een gehucht Oudemirdum is oud, ontstaan in 839, en van Stavoren is bekend dat dit een vissersplaats was maar ook de invalshaven met graaninvoer voor het achterland. Hoe kwamen de zeven "pompebledén" in de Friese vlag? Vroeger waren er zeven Frieslanden, te beginnen in België, zo langs de kust en eindigend in Denemarken, bij Seeland. Hemeium is een van de oudste plaatsen naast Stavoren, in de Grietenij Hernelum-Oldeferd. Waarschijnlijk bestond het al in de 9 de eeuw, zoals uit bronnen van 1182 blijkt. In 1495 komt het klooster van StavoreR dat door de zee wordt bedreigd, ook in Hemelum. De adel is niet aanwezig, zowel Hemelum-Oldeferd als Gaasterland kennen geen adel, maar na 1637 hebben de Lyciama's, Schellinga's van Sminia's, de Glinstra's en de van Wyckels, als echte Friese adel, zich als Grietman gevestigd. Echter na 1750 kwam de Zweeuwse adel n l Johan Me m van der Haar, die b.v. Hemelum-Oldefurd en Nieuwwalde als Grietenij kocht voor 100.000 gulden. Er is nog veel meer te vertellen en we hopen dit najaar op een vervolg van deze lezing. S. Schaper-Algera

Oan 'e bult fage 1 • Byde list fan advertearclers yn de foarige Bulte Nijs waard "Terra NcNa" fergetten frou Piety de Boer-Visser is len fan Us fêste adverteerders!

Op vrijdag 10 april zal de buitensektie van het Openbaar Beheer (in de volksmond: gemeentewerken) te Koudum officieel geopend warden. Sinds juni 1991 is deze sektie al in gebruik, maar het officiële tintje ontbreekt nog. Het wordt toch een drukke week voor de gemeente Nijefurd, want donderdag 9 april wordt het gemeentehuis in Workum geopend. Op zaterdag 11 april wordt er een open dag gehouden voor zowel de gebouwen te Workum als Koudurn. Deze open dag begint om 10.00 uur en duurt tot 's middags 16.00 uur. Voor nadere informatie over deze dagen kunt u terecht in een bijlage in de plaatselijke kranten (de Balkster Courant en de Friso) die eind maart bezorgd zullen warden.

W.S.V. de Fluessen leert kinderen knopen en spliten.

Naast de verschillende cursussen die de W.S.V. de Fluessen organiseert voor haar leden en andere belangstellenden is er sinds kort ook een cursus "knopen en splitsen van touw" voor de leerlingen van de hoogste groepen van de beide basisscholen in Koudurn. Paalsteken, platte knopen, acht knopen, allerlei soorten knopen worden in deze cursus gedemonstreerd en met de leerlingen geoefend. De lessen warden gegeven door de heren G. Baak en H. Sjoerdsma, twee fervente watersporters, die zeer bedreven zijn in het maken van verschtlende knopen en in het splitsen van touw.Op de foto demonstreert de heer Sjoersma een en ander aan enkele leerlingen van obs de Welle. 4

Ut 'e smidte. Sa sneontemiddeis mei ik noch wol ris nel it fuotbaljen ta gean. Us jonges dagge it mar pOrbést, boppe aan yn de tredde klasse en ids hat my ferteld, al 36 wedstriden net ferslein. Men soe sizze: it hoecht net benen Mar as jo dan it kommentaar hearre dan doocht d'r net in soad fan. Eartiids moat alles bener west ha as jo de ferhalen leauwe. Wim van Dijk spilet in bal wat Ongelokkich werom op Mindert. Kommentaar: "Dat hie Jaap Peterson net oerkommen, die hie him allang fuort feecht, mar goed dat Mindert sa attint is". Efkes letter. Mindert twitell mei tkrinnen as in spiler fan de tsjinparty allinne op him of komt. Kommentaar fan 'eselde man : "Sjonge jonge, soest him net, Jaap fan Jan en Wiets hie him al foar de fuotten lein". En as Lolke in frije traap allemachtich hurd op 'e peal knalt: "Dat wie Jan Fries net oerkommen, sa'n bal maat dochs sine". 'k Beláne fierderop tusken de supporters fan de tsjinparty. Harren linksbCiten gong nochal op snelheid om Theunis hinne. 'k Sei sa láns myn noas wei: "Dat Is in bêsten ien, dy kin d'r wat fan". Kommentaar: "As wy dy net hiene makken we nea wer in goal". 'k hie in kostlike middel. We wOnen, 't sintsje strielde, it hoegde net betten Hak foar tiid krige "as wy dy net hiene" in net te missen káns, Mindert réde mei in refleks. De skiedsrjochter fluite foar it Vest. 'k % n mei de mannen nei de Utgong. "Snapst sa'n trainer no", sei de man fan it "Kommentaar" fan de tsjinparty tsjin syn maat, "Alle wiken stiet er d'r wer yn, sa'n bal maat dochs sine. Tjitte raamde sa'n káns d'r eartlids samar yn. "Kommentaar', mar dan fan mij: "Soe it doetilds dan dochs bener west ha?'. Berend •—• BOER SLAGERIJ M DE

Slagerij M. de Boer 1 GEEN TAFEL TE GROOT VOOR ONZE SERVICE

Wij ver zor gen en ver hur en • • Bar beques tot 200 per sonen • Gour m etsets tot 50 per sonen • Steengr ills tot 80 per sonen

Da alles dosgabeens: insi raubdosi en saiadoo. Ook voor varkens aan hei spa Hooldotradi 14.16, Koudum, lel, 05142.1129


't Kommentaar...

De Citstalkast Een Koudumer over zijn/haar hobby Boy Bruno, Galamalaan 12

1 *P• --

, • )••

"Ik ben Boy Bruno en ben tien jaar. Mijn grootste hobby is sporten. Ik zit vanaf mijn negende jaar op tennis, maar oefende met m'n vijfde jaar al in het hokje. Toen ik zes jaar was mocht ik pas op voetbal. Wat mij betreft wilde ik het al veel eerder. Ik sport graag omdat ik erg graag draaf en graag buiten bezig ben.'s Maandags tennis ik 40 minuten in de sporthal maar 's zomers gelukkig weer lekker buiten op de tennisbaan, achter ons huis. Op donderdag train ik voor voetbal van 5 tot 6. Mijn leider en trainer zijn Jacob en Hans. De wedstrijden zijn meestal op zaterdagochtend. In de winter heb ik toernooien in de sporthal. Ik train niet alleen voor de club, maar na schooltijd voetbal ik graag met m'n vriendjes op het voetbalveld of bij het gemeentehuis. Gewoon voor de lol. 's Zondag's na de kerk komt Ype altijd, dan voetballen we tegen de garage bij ons. Dat vindt ik machtig, omdat hij ook bij het eerste speelt. Ik kijk zaterdagmiddag altijd bij het eerste en neem voor in de rust een bal mee om zelf even te kunnen voetballen. De beste voetballer vind ik Romano, daarom ben ik ook voor PSV. Natuurlijk wil ik profvoetballer worden. lets leukers kan ik nietbedenken, dit wist ik al voordat ik met voetbal begon. Ik hoop dat ik snel bij het eerste kom, omdat er dan veel publiek is. Tot slot wil ik nog zeggen dat ik vaak kampioen hoop te warden en ook alle anderen van Oeverzwaluwen succes!".

Nu en dan konden wij in de kranten vernemen dat de mensen uit onze stad Hylpen een hondedrol bij de koffie aanboden kregen en dat het ook tige smaakt heeft en dat de kinderen uit deze stad vlagjes op de hondebuiten zeften zullen en dat der ook nog mooie aanplakbiljerten komen om de poep te keren en dit alles is een bedenken van het stadsbelang van ons Hylpen. Nu en dan dachten wij dat onze dorpsbelangen miskien ook eens zo een copieus idee bedenken kan om in ons dorp wat aan de hondenbulten te doen want wij hebben der al eens eerder over geschreven maar der zijn altijten weer overgrijzelijk veel mensen die de hond maar overal neer schieten laten. Nu en dan heeft Haitske het idee geopperd elkeneen op onze dorpsbelangen gaarkomst een hondedrolpuidje te geven zodat niet één meer zeggen kan dat die der geen sjoegum van heeft hoe dat hij of zij de drol mee nemen moet en dan wil zij daarnaast nog een stuk of wat drollenvangers aanschaffen, dat zijn van die broeken met die laag hangende kruisen, en als der dan een de hond laat schieten zonder het mee te nemen dan krijgt zo een de gele kaart en twee gele kaarten wordt een rode en als zo een hond eliefhebber dan zoon rode kaart kregen heeft dan moet die de drollenvanger aan en mag elkeneen vonden drollen der in werpen. Nu en dan zullen wij het beleven want kijk als der dan zoon drollenvanger met de broek vol thuis komt dan snijt het daar ook hondehaar en neemt hij tenei het puidje wel mee. Nu en dan geven wij toe dat dit wat een snulterig verhaal is maar Haitske zegt het moet toch eerst op zijn malst voor dat het helpt en verders moet ons dorpsbelangen der maar mee aan pielen en hebben wij tegelijk de stille hoop dat zij ook iets aan de katten doen kunnen want die hebben Haitske haar bloembollen der al vier keer uit wroften. Nu en dan zijn wij bind dat onze burgemeester ons schreven heeft dat hij weer bij soep en stuit is. f a n Klaar

Groetjes, Boy

5

Ut it d O kter S h aS Nieuwe doktorsassistente.

Ruurdje Pletersma-Stapersma, onze dorktersassistente, heeft zwangerschapsveriof en hoopt over enige tijd een baby te krijgen. Zij heeft enkele jaren tot ieders tevredenheid de balie van het doktershuis "bemand'. Het doktershuis was haar "thuis". Voor haar in de plaats is Dietie Brandsma in dienst gekomen. Een nieuw gezicht achter de balie en vooral • een nieuwe stem aan de telefoon. Dietie is uitgebreid opgeleid als doktersassistente. Zij is een rasechte Friezin en woont sinds kort in Stavoren. Echte Friezen zullen zich dus niet hoeven te "ferbrekken"! De doktersassistente weet veel kleinigheden die van belang zijn voor het goed funktioneren van de praktijk. Bovendien duurt het geruime tijd, voordat je bijna vijfduizend mensen kunt thuisbrengen. De nieuwe assistente is ruim vier weken ingewerkt, maar kan nog niet alles weten. Gerrie, de apothekersassistente, staat haar met raad en daad bij, maar a l s er dus iets nog niet meteen loopt of geregeld wordt zoals u dat gewend was, dan weet u hoe dat in elkaar steekt. Het kan zijn dat iets even langer duurt dan u altijd gewend was, maar Dietie leert snel. Eén ding is zeker, aan haar vriendelijkheid zal het niet liggen. Eisma

Aiarmnummer Doktershuis Te1.05142- 3003 Spreekuur Groene Kruis Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-14_00 uur_ Telefoon: 1460 In noodsituaties kan men gebruik maken van het aJarmnumrner 05150-24111 (dag en nacht, ook in het weekeinde bereikbaar).


Vogetwacht "Koudum-

Agenda maart

He me lu m'A LBond van Friese Vogelbeschermings Wachten

-vrijdag 6 maart -zaterdag 7 maart -dinsdag 10 maart -donderdag 12 maart -vrijdag 13 maart

r v ~ p r o l i 2 nov or r Im

Voor het eerst sinds de (her)oprichting van de vogelwacht "Koudum Hemelum" (1973), meende het bestuur er goed aan te doen om een boekje te introduceren waarin de aktiviteiten, broedresultaten en de verdere gang van zaken nader belicht worden. Dit naslagwerk is vo o r doeld voor leden die niet of weinig aklief betrokken zijn ebij het li o o k b "vogeiwachtgebeuren", terwijl zij jaarlijks de vereniging toch financieel steunen. En ook voor de boeren die elk seizoen weer hun medewerkingvedenen aan de nazorg. Op deze wijze krijgen zij b.v. de broedresultaten en verdere informatie omtrent weidevogeis in hun gebied. En natuurlijk is het ook bedoeld voor hen die niet lid zijn van de vogelwacht en het misschien toch willen worden, want ook hier geldt; hoe meer leden, des te beter! Wilt u informatie omtrent de vogelwacht of bent u ook geinteresseerd in een naslagwerk, neemt u dan kontakt op met: D. v_d Velde, Binnendijk 22, 8723 CV KOUDUM. De ledenvergadering is op 19 maart om 20.00 uur in café "De Driesprong" te Hemelum. Het bestuur.

-zaterdag 14 maart -woensdag 18 maart -woensdagavond 18 maart -donderdag 19 maart -vrijdag 20 maart -dinsdag 24 maart -zaterdag 28 maart

Buurtvereniging J.v.d. Wayenstraat Onderweg NORMAAL met de nieuwe show "Buugen of Barste volièrevereniging plattelandsvrouwen14.00 uur gezellige avond met Teake v.d. Meer en o.a. een goochelact. filmavond N.C.V.B. schrijfavond Amnesty international in de bibliotheek 18.30 - 20.30 uur jaarvergadering dorpsbelang met o.a. de Koudum-film van 1991 personeel Finkenburgh Sneek - Koudum plattelandsvrouwen toneelver. "Koudum" met het blijspel "Mercedes mei trekheak".

Bond van Plattelandsvrouwen Donderdag 12 maart 14.00 uur in De Klink: Een medewerkster van de bond spreekt deze middag over "Plattelandsvrouwen van nu". Dinsdag 24 maart 20.00 uur in De Klink. De vier jaargetijden in de siertuin, spreker is Ing H.E. Kuiper uit Leeuwarden. Wilt u als gast een avond bijwonen dan bent u van harte welkom. Het bestuur Wenningbouterileing Nijeturd is fan doei te ferhUzjen fan Starum nei Koudurn. it nije kantoar sil by Nij Ciaerbergen komma

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen. -dinsdagmorgen: k o f f i e d r i n k e n vanaf 9.30 u. -dinsdagmiddag: K o e r s b a l vanaf 14.00 u op 24 maart is er bloemschikken o.i.v. mevr. P. de Boer. 9.45 Koor o.i.v. mevr. R. Hament. -woensdagmorgen: Op 4 maart en 8 april is er spreekuur pedicure van 9.00 - 12.00 uur. -woensdagmiddag: lx in de 14 dagen is er tekenen en schilderen al.v. dhr.Oud. Iedere woensdagmiddag is de hobbykeider open. Voor al uw klusjes kan u hier terecht. van 9.00 - 12.15 uur fitness (plv. F. Keuning. -donderdagmorgen: -donderdagmiddag: Cursus Japanse vouwkunst al.v. mevr. W. de Vries. -vrijdagmorgen: ix in de 14 dagen is er gespreksgroep al.v. dhr. Bloem. -vrijdagmiddag: Spelmiddag vanaf 14.30 uur; 27 maart is er weer bingo. U bent van harte welkom voor alle aktiviteiten maar ook vrijblijvend, gewoon om te kijken of voor een praatje. Oan't Sjell Atty Nicolai

K u n s Claet t er gen 25 KO udum t

Op 21 maart a.s. opent galerie "Claere Kunst" de deuren weer. in deze galerie exposeren van 21 maart tim 25 april Fred en Doris Zimmerman uit Heerde. Fred maakt naast aquarellen crayons en pastels. Hij wordt vooral geboeid door de rust en schoonheid in de natuur. in het bijzonder wadden, meren, bomen, rietkragen en "hollandse" luchten. Doris maakt brons plastieken. Haar favoriete werkmateriaal is was. Van de was laat zij slechts één afgietsel in brons maken, dit om de koper te garanderen dat er van massaproduktie geen sprake is_ Het is naast dieren steeds de mens, die haar boeit. in haar werk is de mens in al zijn stemmingen en sociale kontakten uitgebeeld. Openingstijden: Opgelet, want er Is iets gewijzigd! di, t/m zat. van 14.00 - 17.00 uur en op afspraak.

Toanielkriich, fan de

SCidwester

Der is mei in protte faasje spile op de trije toanieljeinen fan de loanielkriich, presentearre troch "De SCidwester". Op it earste plak kaam EalahCizen mei "De blynkappenót". Twadde waard Hylpen mei "Dwaan wat ik sis, hear?" en op it tredde plak eindige it Heidenskip mei "Leave santjin". Op 4 maart is der yn de Klink in nel petear mei de sjuery.


doen aan zulke belangrijke wedstrijden dan moet je beschikken over prima materiaal. En het is duidelijk dat dat wel een paar centen kost. Gelukkig kan ik veel van het "sieutelwerk• zelf doen, anders was het helemaal onbetaalbaar. Om de kosten te druk* k e n rijd ik momenteel op gebruikte banden maar de coureurs die beschikken over fabrieksmachines die vervangen na iedere wedstrijd hun banden. Dat is een heel verschil. Ook het startgeld en het geld dat nodig is voor de benzine moet ik zelf betalen. Op de toto: Web° cie Jong inaktie tijdens een In de praktijk betekent dat, dat ik niet wedstrijd op het circuit van Assen. In de Utstalkast (Bulte Nijs, maart iedere wedstrijd kan meerijden. Een sponsor zou uitkomst kunnen bie1990) kon u al kennis maken met de hobby van de Koudumer Wabe de den, elke bijdrage is welkom, je hoeft niet meteen aan duizenden guldens Jong: het motorracen. Bij de Nederlandse Kampioenschappen in het afte denken". Gegadigden voor sponsoring kunnen kontakt opnemen met gelopen race jaar deed Wabe het heel goed: hij eindigde als derde. Wabe de Jong. Wellicht dat hij dan ook in het komende race-seizoen De S.O.S.-klasse (Sound of the Sinhoog kan eindigen. gle) is een betrekkelijk nieuwe klasse in de motorsport. Men rijdt in deze SOS Wereldhandel klasse op motoren die beschikken zoekt medewerkers over 1 cylinder. Veelal zijn het "zelfbouwmachines", die gekonstrueerd Mensen in de derde wereld hebben zijn door de rijders zelf. Ook Wabe onze steun nodig. Alleen geld geven de Jong bouwde z'n eigen motor. is niet voldoende. Het is voor menDaarbij kreeg hij hulp van de Hernolu- sen daar belangrijk dat wij hier hun mer Sytse Werkman, die eveneens in produkten kopen. Maar dan liefst via de S.O.S.-klasse rijdt. Ook Bennie „b- S.O.S. Wereldhandel want dan krijlink, de zanger van de Achterhoekse gen de producenten een eerlijke prijs rockband Normaal, komt uit in deze voor hun produkten. Als u het met klasse. deze stelling eens bent en u heeft tijd De S.O.S.-klasse mag zich verheubeschikbaar, dan kunt u helpen. gen in een toenemende publieke beinl. Annemiek Brander, Onderweg 41 langstelling. Duizenden toeschoutel. 3111 Alie Flapper, Bovenburen 6 wers bezochten in het afgelopen seitel. 1341 Ytsje Heffing& Syl 22 tel. zoen de wedstrijden op de circuits 1383 van Tolbert, Almere en Assen. Voor de Nederlandse Kampioenschappen Oan'e buit fage 2 werden 12 wedstrijden gereden. • it is de muoitie wurdichl Meerdere malen eindigde Wabe de De wurkgelegenheid yn Cis Jong in de hoogste regionen, wat álde gemeentehGs is sCint hem uiteindelijk een 3e plaats oplein pear wiken mei 100% verde. tanommen. Voor het komende seizoen is Wabe

Wabe de Jong derde in N.K. Motorrace

Hendri k j e, m o a e t r i e hearre! I k 188 h j i r d a t de g e m e e n t e r i e h j i r r e

De p o t t e - k i k e r ,

o f t what'e

de ' h o m o - y n t e g r a a s j e ' yn N i j e f u r d m e a r b e foarderj e wo l

i n

a name?

Re Huishoudschool te Kouü dum n i L.H.N.O. in Koudum bestaat in Het mei e 1992 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een reünie geC organiseerd voor bestuur, personeel en h oud-leerlingen die in de afgelopen 40 jaar deze school hebben bezocht r hiervan in dienst zijn geweest. De of reünie zal worden gehouden op zateri dag 30 mei 1992 in gemeenschapss centrum "De Kink" te Koudum van 10.00 tot 17.00 uur. Opgave v6ár 15 t maart 1992 d.m.v. het storten van hfl. e — per persoon op bankreke30, ningnr.: 29.65.91.920 (Friesland l Bank), het gironummer van de Friesland i Bank is: 81.15.42, t.n.v. Reniecommissie j LHNO, pia Ymkje Deinum-Finnema, Skar k 1, 8724 LE IT HEIDENSKIP (tel. 05142-1227). Bij opgave graag vere melden: Naam + adres + telefoonnummer + geboortejaar + examenjaar. Graag zou de reUniecommissie in bezit komen van foto's betrekking hebbende op deze 40 jaar LH.N.O. Wilt u deze sturen naar: Foekje Cnossen-Jaarsma, Zijl 5, 8723 EE KOLJDUM (tel.: 05142-2144). Tevens verzoeken wij een ieder die dit leest: "Zegt het voort, want hoe meer zielen hoe meer feest ! " • Sjogge wy it goed? Hat it earste fan Oeverzwaluwen de holle mear by de klaairomte as by de punten? • Wie der in gesellige cleinsjen yn de Klink nei de toanielkriich, wiene der fan de hundert minsken seis Koudumers op 'e flier. Dizze jCin wie dochs net allinne foar de bCitenplakken.

Ey t i n k t , d d r d o g g e w y h j i r y n Koudum gendeh

oex ,

Ik w i t g j i n i n k e l d p l a k h j i r yn ' e omk ri ten f a n Koudum, w d r ' t e e i n Pottebuer hawwe 1


Voor al uw brood- koek en banket

ON(cler)WIJS GAAF

Ook eigengemaak t e beschuit

en roggebrood

Typisch iets voor jou C.S.G Zuidwest Friesland

Beukenlaan 35, 8723 AV Koudum

MEERBETALEN IS ABSOLUUT ONVERSTANDIG a•

Garage KEMKER Noeuweweg 10 KO LI DLI P. 1 lel 05142 - 1416

• -

•• • • • • • • 7 . . 1 • • • • • r fi l . 74 • • • • • . 1 . . . • . 7 . . • . 1 0 . 1 1 IIB MO M i» fe.• t • OIO ••• • ~ M a

•••••. ,

1

.

1

1

.

Ade,~12olk

" ' 15675r _ 1 i j . . 1• 11471 non.

, . . •7 . 7 . . .

• • • • • ,• • •

b

Prolzen onci BTW en katalysator

11M11

• 1 •

F

F . . 1 . . . . 1.• • • • • • • • • ..1

• 7 . 7 . Fa* 17

LADASAMARA 7

1 , . .

Bak k erij De Vries

%nal allenrenngskosten Sal.,behanaleling

Amman

Hoof ds t raat 5

tel. 05142 - 1279 Koudur n

, 0 0 0 . P rk

IA, I J. 1.5.3 EN 5 DEURS. 4 EN 5 SPEED VANAF 14.975.-

7 1 . . . ,

Gemeenschapscentrum ,De Klink'

liet aangewezen Adres voor

• grondwerken • oeverbescherming • bestratingen • rioleringen • ertverharding • agrarische werkzaamheden

ook v oor sportieve wensen • Spec iaal voor bruiloften feestav onden , • Ook a t c .k oude buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid • Zaalac c omodot ie tot 600 personen • Kort om voor 'Elck wat wiis• in uw eigen dorpshuis waar het goed toeven is!!!

W W —

'OE SANDOHE

levering van: • zand, grond, grint • rode miinsteen • klinkers, tegels betonplaten • bielzen damwandmateriaal

1.17• 1».

1

.F 7 E .

• ti

i t . . •

E t

1 . 1

ttttt

11111

.

.

7

( t i l

4

1

1

• • • •

f f I r l f l I . . 11

t i l t 1177 1 1 3

.

x

c

S

Z

1 .

•••••••

l i i i

e t

t t t t t

uw gastheer : A v on der Ley tel 05142 - 1638 Of 1577

t t t t t t t t t t t

OZ

vraag vrijblijvend offerte ot inlichtingen

• 1 1 .1 1 1 1 1 1 .1 1 1

C l

PDijkstra - Bovenburen 4 - Koudum tel 1326

Keuze uit duiz enden Bloemen

v e l e soorten Zijdebtoemstukjes V e l e opgemaakte Plantenschalen P r a c h t sortering aparte Tuinplanten F l i n k e sortering Snijbloem en altijd vers van de veiling • G r o e n e en bonte planten • K a d o b o n n e n v oor B i n n e n - en B ui -

tenplanten • A p a r t e gr oenten en fr uitaldeling • O n z e fruithal altijd wel koopjes

Dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen en plantencentrum

Tuincentrum Welgelegen

f o . De Finke, Koudum tel 051421843-2201

á t b. - a re a

pellsi011

en Plant en in een wereldwijd assortiment • • • •

-

jjr,STER Naast een g o ed e o vern ach ti n g bieden wij u

ook: • iogies mei ontbijt • l u xe ap p art emen t en / • treh kersb u ti o n • indoor ten n i sb aan • kan o - en bootverh u u r Ooinel a a n s p a n V A A R

in V I S weter

e d l i Romke en Jellie Kroondifk Beukenlaan 62 U w g a s Koudum i j a m i h e

BN 027 1992 nr 3 maa  

NIEUW CLAERBERGEN KRIJGT NIEUWE FON- TEIN! Lekker in de Buurt Spoorzicht serveert heerlijke hoofdprijs! Familie De Boer opent A-Markt in Kou...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you