Page 1


QWORZO? In 2002 hielden we een heuse wedstrijd voor een nieuwe naam voor de gemeentelijke basisschool Merksplas. Kinderen, leerkrachten, ouders en schoolbestuur kozen voor Qworzo. Of als je het wat trager zegt, dan klinkt het ook als ‘ik word zo!’. Een school waar iedereen origineel en uniek is en wordt. Elk kind wordt wie het wil worden en zijn. Daarvoor zorgt een hele groep mensen: hun ouders, de leerkrachten en anderen.

Maar vooral vind je hier ook een hoop afspraken: als ouders, kinderen en leerkrachten ze kennen en toepassen, werkt alles een stuk makkelijker. Deze brochure werken we elk jaar bij. Wat je hier leest, kan iets anders zijn dan vorig jaar. Onze school in Merksplas leeft immers, en daardoor verandert er elk jaar ook heel wat.

Het accent op de ‘o’ van zo verwijst naar ‘super’: ik word geweldig, gelukkig, ... Bovendien zijn er maar weinig woorden met een ‘q’. En ook vreemde, eigenaardige letters tellen bij ons mee. Deze brochure vertelt je over het reilen en zeilen van de school waar je voor koos: Qworzo, de gemeenteschool van Merksplas. Je kan er in lezen wie er allemaal mee te maken heeft, hoe de school in elkaar zit om alles vlot te laten lopen. Tussen alle regels door hopen we ook dat je de sfeer van onze school proeft.

OVER QWORZO 3


ONZE SCHOOLVISIE id e h s j i W

Wijs is anders dan geleerd nee …geleerd is n iet verkeerd Maar wijs, dat is h eel and're koek minder hersens … minder boek Wijsheid is voor 't grootste part iets meer denken met je hart.

OVER QWORZO

Toon Hermans

IETS MEER DENKEN MET JE HART…

EEN LEUKE SCHOOL MAKEN WE SAMEN

In onze school vertrekken we vanuit het welbevinden van ieder kind. We maken tijd voor hun emotionele ontwikkeling en welzijn. Pas als kinderen positief in het leven staan, komen ze tot het echte leren. Bij het aanbrengen van nieuwe leerstof vertrekken we vanuit hun leefwereld. We zetten het spelend leren en het actief, samen leren centraal zodat iedereen de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien.

De warme samenwerking van ons hecht leerkrachtenteam bevordert het groepsgevoel bij de kinderen: We organiseren regelmatig klasdoorbrekende activiteiten tussen verschillende leeftijdsgroepen. Het tandemlezen en de uitwisseling tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar zijn hier mooie voorbeelden van. Leerkrachten van hetzelfde leerjaar gaan bij elkaar helpen in de klas. Om alle kinderen beter te leren kennen, worden er wekelijks overlegmomenten georganiseerd met de zorgcoordinator.

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM Aan sport en lichaamsbeweging hechten we veel belang. Tijdens en buiten de schooluren organiseren we extra sportactiviteiten. We moedigen alle kinderen aan om hieraan deel te nemen. Daarnaast geven onze dans-en fietslessen een meerwaarde aan de motorische ontwikkeling. Ook aan gezonde voeding schenken we aandacht. De wekelijkse fruitdag geeft ons de gelegenheid om kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.

OPENHEID TUSSEN LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN OUDERS Hier streven we voortdurend naar. We nemen de tijd voor formele en informele oudercontacten. Ouders en leerkrachten krijgen zo de kans om het kind nog beter te leren kennen. Ouders en kinderen werken actief mee aan het leren en leven op onze school. Hun stem inspireert ons vaak om samen op weg te gaan. Leerkrachten, directie, leerlingen en ouders bouwen zo aan een school, waar ieder kind zich thuis voelt, waar kinderen opgroeien in positieve omgang met elkaar en waar er samen geleefd wordt.

4

DE KINDEREN VAN NU, ZIJN DE VOLWASSENEN VAN MORGEN We brengen de kinderen waarden en normen bij via projecten en acties met heel de school. Naast respect voor elkaar, is het ook van belang hen respect bij te brengen voor de natuur. We willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst waar de computer een belangrijke plaats inneemt. Dit realiseren we door ICT te integreren in het klasgebeuren.

QWORZO: een school met een HART een HART voor kinderen!


situering Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Merksplas. De organen van het schoolbestuur zijn het college van burgemeester en schepenen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de cursus godsdienst of nietconfessionele zedenleer is gewaarborgd. Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekeninghoudend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. Het leerplan van O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) geldt als basis voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de onderscheiden klassen.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).

OVER QWORZO 5


I 6


Schooljaar 2012-2013

Onze schooluren Dinsdag 08.30 uur 12.05 uur Middagpauze 13.30 uur

15.40 uur

15.40 uur

Woensdag 08.30 uur 12.05 uur

Donderdag 08.30 uur 12.05 uur Middagpauze 13.30 uur

Vrijdag 08.30 uur 12.05 uur Middagpauze 13.30 uur

15.40 uur

15.00 uur

SCHOOLJAAR 2012-2013

Maandag 08.30 uur 12.05 uur Middagpauze 13.30 uur

Vrije dagen

1ste trimester Maandag 8 oktober 2012................................................................................... pedagogische studiedag Maandag 29 oktober 2012 tot en met vrijdag 2 november 2012 ...... herfstvakantie Maandag 24 december 2012 tot en met vrijdag 4 januari 2013 ....... kerstvakantie 2de trimester Maandag 11 februari 2013 tot en met vrijdag 15 februari 2013 ...... krokusvakantie Woensdag 6 maart 2013 ..................................................................................... pedagogische studiedag Maandag 1 april 2013 tot en met vrijdag 12 april 2013 ........................ paasvakantie 3de trimester Maandag 22 april 2013........................................................................................ facultatieve verlofdag Donderdag 9 mei 2013 en vrijdag 10 mei 2013........................................ Hemelvaart Maandag 20 mei 2013.......................................................................................... Pinkstermaandag Maandag 3 juni 2013 ............................................................................................ facultatieve verlofdag Maandag 1 juli 2013 ............................................................................................. begin zomervakantie

7


Opendeurdagen in de instapklas Woensdag 17 oktober 2012 Woensdag 12 oktober 2012 Woensdag 30 januari 2013 Woensdag 20 maart 2013 Woensdag 24 april 2013 Woensdag 12 juni 2013

Belangrijke data

SCHOOLJAAR 2012-2013

Maandag 3 september 2012................................................Start schooljaar Dinsdag 11 september 2012 ...............................................Ouderavond kleuterschool Donderdag 13 september 2012.........................................Ouderavond lagere school Woensdag 21 november 2012 ...........................................Grootouderfeest Dinsdag 4 december 2012 ...................................................Sinterklaas komt op bezoek Vrijdag 22 februari 2013 ......................................................Qworzo Quiz Maandag 13 mei 2013 ...........................................................Vertrek sportklassen 3de graad Vrijdag 17 mei 2013 ...............................................................Aankomst sportklassen 3de graad

8


Schoolaccenten 2012—2013 WERKEN AAN EEN TALENBELEID In het schooljaar 2009-2010 schreven we deze visie….

TAALSENSIBILISERING INITIATIE FRANS “Jong-leren met talen: vroeg begonnen, alles gewonnen”

Taalvaardigheid is een noodzakelijke vaardigheid die onze kinderen nodig hebben om te functioneren op school en in de samenleving. Het is de basisvaardigheid die in alle schoolvakken een belangrijke rol speelt.

Vorig schooljaar starten we met de implementatie van initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas. Via talensensibilisering en taalinitiatie Frans willen we onze leerlingen meer kansen geven om de Franse taal machtig te worden. Op een speelse en muzische wijze brengen we hen in contact met andere talen. We richten onze aandacht vooral op de Franse taal. Dit omdat in het basisonderwijs het leergebied Frans verplicht is vanaf het 5de leerjaar.

De taal die wij op school gebruiken (taal van de leerkracht, taal in schoolboeken, …) verschilt vaak van de thuistaal. Dit verschil ervaren kinderen in allerlei lessen. Het is dan ook bij deze kinderen dat taal hun leren in de weg kan staan. Daarom willen wij als school werk maken van “schooltaalvaardigheid”.

Dit doen we op een actieve manier. We brengen taal aan door interactie met de anderen. “Die andere” kan zowel de leerkracht zijn, maar zeker ook medeleerlingen. Samenwerken tussen leerlingen in heterogene groepen werkt taalverwerving sterk in de hand. De juiste taken en de interactie tussen leerlingen bieden wij aan in een positief leerklimaat. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen groeien naar een eindproduct waarin de zoektocht een proces is van vragen stellen, fouten maken en hulp vragen. Naast de schooltaalvaardigheid streven we ernaar dat kinderen een positieve houding ontwikkelen tegenover andere talen. Door op een speelse manier kennis te maken met andere talen verhogen we hun zelfvertrouwen tegenover anderstaligen. Vanaf de 3de kleuterklas integreren we vreemde taleninitiatie Frans in de klaswerking.

FRANS IN HET 5de EN 6de LEERJAAR In het schooljaar 2010-2011 werden de eindtermen en de leerplannen Frans gewijzigd. De nadruk ligt nu meer op spreken. De kinderen krijgen dus meer impulsen om de vreemde taal te spreken. Om hier beter op aan te sluiten starten we dit schooljaar met een nieuwe methode “Quartier etoile”. LEESPLEZIER EN LEESVAARDIGHEID

We willen de kinderen opnieuw het plezier van het lezen van een boek laten ontdekken. Dit schooljaar plannen we allerlei acties rond het thema “lezen”.  We starten met een werkgroep “lezen” waarin leerkrachten, ouders en iemand van de bibliotheek activiteiten plannen ornd dit thema.  We zullen samen met het oudercomite werk maken van een leesruimte, waar kinderen in alle rust kunnen genieten van de boeken met hun verhalen.  Ook willen we variatie brengen in het leesonderricht. De AVI-niveaus worden aangepast en de leesactiviteiten in de lagere klassen worden hervormd.

9

SCHOOLJAAR 2012-2013

Deze schooltaalvaardigheid bevorderen we via de taakgerichte aanpak. We brengen kinderen taal, schooltaal aan via zelfontdekking, door taal te gebruiken in functie van een niettalig doel, een handeling uitvoeren, een probleem oplossen,…. Terwijl de aandacht wordt toegespitst op het uitvoeren van een taak, willen we onze kinderen onderwijzen in taal.

In de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar starten we vorig schooljaar met speelse en muzische activiteiten waarbij kinderen in contact komen met de Franse taal. Pistache, een Franse muis, zal ons hierbij helpen. Vanaf dit schooljaar is Pistache ook te zien zijn in het 3de en het 4de leerjaar.


SCHOOLJAAR 2012-2013

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN EN ZORG Op onze school besteden wij aandacht aan zorg voor alle kinderen. Dit gaat vaak over problemen met het verwerken van de leerstof. Ook wanneer het bij een kind emotioneel niet verloopt zoals verwacht, bieden wij als school ondersteuning. De zorgvraag die groeit bij een kind, kan gemeld worden door de leerkrachten of ouders. Zorg is in eerste instantie een taak van de klasleerkracht. Deze biedt eerstelijnshulp. Is deze hulp niet dragend genoeg, dan gebeurt er een overleg met de zorgcoördinator. Er wordt dan een zorgplan opgesteld. Hierin staat dat we gedurende een korte periode doelgericht gaan werken. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht aan de hand van een formulier dat met hun kind wordt mee gegeven. Stellen we vast dat we hiermee het gewenste resultaat nog niet bereikt hebben, dan wordt de leerling besproken met CLB. Ouders worden hier steeds bij betrokken. Samen met ouders, school en CLB stellen we dan een handelingsplan op. We noemen dit handelingsgericht werken.

vaardigheden bij (luisteren naar elkaar, opkomen voor je eigen mening, rekening houden met elkaar, samenwerken,….). Kinderen komen ook tot de ontdekking dat je problemen op verschillende manieren kan aanpakken.

Vorig schooljaar startten we in de lagere school met extra aandacht te besteden aan kinderen die een stapje voorstaan. Ook in de kleuterschool gaan we hier meer aandacht aan schenken.

AANPAK PESTEN OP SCHOOL: ‘NO-BLAME’ Pesten kan je nooit goedpraten. Hoe ongewenst het ook is, het zal altijd deel uitmaken van het (school)leven. We gebruiken op onze school de No-Blame methode (niemand treft schuld) om pesterijen aan te pakken. Gans het schoolteam is opgeleid om deze probleemoplossende methode toe te passen.

VERSCHILLENDE WERKVORMEN Met heel het team blijven we aandacht geven aan werkvormen die kinderen prikkelen om al spelend, actief en samen nieuwe leerstof te verwerken. Het tandemlezen, cooperatieve werkvormen en klasdoorbrekende activiteiten komen regelmatig aan bod. Tandemlezen: In onze school worden er duo’s gevormd tussen een leerling uit het 2de leerjaar en een leerling uit het 5de leerjaar. Na enkele voorbereidingslessen gaan deze leerlingen samen lezen. Voor beide leeftijdsgroepen resulteert dit in een leerwinst wat betreft lezen. Het tandemlezen bevordert ook de sociale contacten in onze school. Kinderen komen op deze manier in contact met leerlingen van een andere leeftijd. Dit schooljaar starten we na de krokusvakantie. De leerlingen zitten 2 keer per week samen om te lezen. Coöperatieve werkvormen: In de klassen werken de leerlingen regelmatig in groep om samen een probleemsituatie op te lossen. Op deze manier brengen we de kinderen sociale

10

Klasdoorbrekende activiteiten: Klassen van eenzelfde jaar of van verschillende leerjaren organiseren soms activiteiten samen. Zo gebeurt het wel eens dat kinderen van de lagere school en de kleuterschool samen gaan knutselen, voorlezen aan elkaar of andere activiteiten doen. GEZONDHEID EN VEILIGHEID We blijven aandacht geven aan gezondheid en veiligheid.  Woensdag is onze fruitdag: op die dag brengen de kinderen zeker een stuk fruit mee in plaats van een koek.  We schakelen het CLB in voor onze lessen relationele vorming.  We houden regelmatig evacuatieoefeningen.

Omdat pesten een groepsprobleem is, kiezen wij ervoor een groep in te schakelen in het zoeken naar een oplossing. Niet de leerkracht, maar wel de groep wordt uitgedaagd het probleem op te lossen. We vertrekken vanuit het slechte gevoel van het slachtoffer, niet vanuit feiten. De klemtoon ligt op het probleemoplossende karakter. De groep wordt actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Zo ontstaat er een sfeer die veel positiever is dan bij bestraffende methodes. Niemand wordt boos, niemand hoeft bang te zijn. De zoektocht naar een oplossing staat centraal. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. De gesprekken gebeuren door de klasleerkracht indien het probleem zich binnen de klas afspeelt. Zijn de leden van de groep leerlingen uit verschillende klassen, wat meestal zo is, dan gebeuren de gesprekken door de zorgcoordinator. De ouders van het slachtoffer worden steeds op de hoogte gebracht van de gesprekken.


11


Rapport en huiswerk RAPPORT

Het schoolrapport laat je zien hoe we het leerproces van je kind evalueren. Zo kan je zien in welke mate je kind bepaalde leerdoelen bereikte, zodat we het daarbij eventueel kunnen bijsturen.

RAPPORT EN HUISWERK

KLEUTERS In de kleuterschool houden we met ouders meestal een mondelinge bespreking. Dat kan tussendoor als je je kleuter komt afhalen, ofwel maken we een afspraak. KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL Het rapport informeert je als ouders over alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van je kind. De toetsen geven we regelmatig mee naar huis zodat je ze kan inkijken. Hoe kinderen zich motorisch, creatief en sociaal gedragen, het leren leren en de levensbeschouwelijke vakken (godsdienstzedenleer) worden geobserveerd en schriftelijk beoordeeld. De kinderen krijgen drie of viermaal per jaar een schoolrapport mee naar huis (voor de herfst-, kerst-, paas- en grote vakantie). De ouders ondertekenen het dan voor kennisname. Ouders kunnen met de school praten over het rapport. Dat kan tijdens georganiseerde oudercontacten, maar ook toevallig of op vraag van ouders of leraar als er dringende problemen zijn.

SCHOOLAGENDA

De schoolagenda is in de lagere school een dagelijks contactmiddel tussen de school en thuis: hierin staan de taken, de lessen en eventuele mededelingen. De ouders ondertekenen dagelijks de schoolagenda, de leerkracht wekelijks. De ouders kunnen ook mededelingen of bemerkingen in de agenda noteren. Zo wordt de agenda een handig communicatiemiddel.

HUISWERKBELEID Huiswerk hoort bij school, bij school hoort huiswerk. Al het werk dat je kind voor school doet buiten de schoolmuren noemen we huiswerk. Als team geven we huiswerk om verschillende redenen. We sommen ze even op:  Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis. Kinderen voelen zich ondersteund als ouders interesse tonen voor het schoolleven. Als ouder is het meegenomen dat men zicht heeft op wat je kind leert en kan.  Huiswerk is een uitbreiding van leertijd om verder inoefenen en automatisatie mogelijk te maken.  Door huiswerk kunnen kinderen groeien tot zelfstandige leerders, planners en werkers. Dit is later van fundamenteel belang om het ergens te brengen op welk vlak ook.

12

WAT KUNNEN OUDERS VAN DE SCHOOL VERWACHTEN?  Huiswerk moet nuttig zijn. Daarom geven we sommige leerlingen aangepast werk mee.  Leerlingen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom leggen we in de klas steeds uit wat de bedoeling is en hoe je kind dit moet aanpakken. Vanaf het 2de leerjaar vullen leerlingen hun agenda zelf in.  In de 1ste graad let de leerkracht er extra op dat alles in de boekentas zit.  Op woensdag en vrijdag geven we nooit schriftelijk huiswerk op. In de hogere klassen is het mogelijk dat je kind op die dagen lessen moet studeren.  We streven er naar om steeds opdrachten te geven die kinderen zelfstandig kunnen maken. DIT WILLEN WE ZEKER NIET  Dat leerlingen overbelast worden.  Dat ouders oefeningen gaan uitleggen. Meestal brengt dit verwarring bij kinderen omdat de leerkracht dit op een andere manier heeft uitgelegd.  Dat kinderen bijkomende oefeningen moeten maken van ouders.  Dat ouders de oefeningen gaan verbeteren. Fouten maken mag! Eventueel kan u de fouten aanduiden met potlood, maar uw kind moet deze zelf verbeteren. Op deze manier kan de leerkracht zien welke oefeningen uw kind nog niet zelfstandig kan maken. TIPS VOOR OUDERS  Toon interesse en moedig je kind aan.  Blijf in de buurt tijdens het huiswerk maken. Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar hebben wel eens begeleiding nodig bij woordjes lezen, tekstjes lezen en het inoefenen van maaltafels.  Kinderen hebben nood aan regelmaat:  Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huiswerk  Op tijd gaan slapen, op tijd weer op.  Geef je kind een eigen, rustig plaatsje om te studeren.  Geef je kind een eigen opbergruimte voor het schoolmateriaal.  Geef je kind geen extra taken.  Als je kind problemen heeft bij het huiswerk, aarzel dan niet om dit te melden aan de leerkracht. HOEVEEL TIJD MAG JE KIND MAXIMAAL AAN HET HUISWERK BESTEDEN? 1ste graad: 20 minuten 2de graad: 30 minuten 3de graad: 60 minuten Als je kind regelmatig langer met het huiswerk bezig is, neem je best contact op met de leerkracht.


luizenbeleid De school begrijpt dat het vervelend is als je kind met luizen geconfronteerd wordt. We vragen toch uitdrukkelijk om elke keer te melden als je kind luisjes heeft! Dit is belangrijk om het probleem op de voet te volgen. Onze school hanteert volgend luizenbeleid:

Als een ouder bij de juf, meester, op het secretariaat of bij de directie melding doet, dan krijgen alle kinderen van de klas een brief mee van de school met tips over de verzorging van hoofdluizen.

Melden ouders voor de 3de keer dat hun kindje luizen heeft, dan roept de school hulp in van het CLB. Een CLB-medewerker komt een kijkje nemen naar alle kinderen van die klas. Het CLB geeft op zijn beurt informatie mee aan alle kinderen en komt opnieuw alle haren controleren na 10 dagen.

Als een leerkracht zelf luizen ontdekt bij een van de kinderen, neemt de directie contact op met het CLB. Er wordt een brief meegegeven voor de ouders van het kind met informatie over hoe ze de luizen kunnen behandelen. Het CLB volgt dit dan verder op.

Bij een melding worden mutsen en hoeden in de klas een extra keer gewassen en worden ze een tijdje aan de kant gehouden zodat de kinderen er niet mee kunnen spelen. En natuurlijk wordt elke klas wekelijks grondig gepoetst, of er nu luizen zijn of niet.

Op vraag van de ouderraad startten we vorig schooljaar met een kriebelteam. Dit schooljaar zoeken we nog verder uit hoe we deze werking kunnen optimaliseren.

LUIZENBELEID 13


afspraken Als ouder ben je bekommerd om je kind, dat spreekt. En we hebben graag dat je je kind ondersteunt waar het maar kan. Ook bij het naleven van afspraken op school. Ouders kunnen hier een voorbeeldfunctie opnemen.

OP TIJD KOMEN

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. Wij vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters vragen wij je de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al zijn begonnen. Vanaf dit schooljaar zal je kind een invulformulier meekrijgen als je kind te laat op school kwam. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dat kan enkel met de toestemming van de directeur.

KINDEREN BRENGEN

KLEUTERS Je kan je kleuter brengen vanaf 7.45 uur in onze schoolopvang in het gebouw van de lagere school. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kan je de kleuters tot op de speelplaats brengen langs het poortje aan de achterkant van de kleuterschool. De kleuterleidsters met toezicht vangen de kinderen daar op. De kleuters houden dan even hun boekentasje bij zich tot het tijd is om binnen te gaan. De kleuters komen bij voorkeur langs de ingang Markt/Bevrijdingsstraat. De eerste drie dagen mag je ze nog tot aan de klas brengen. Dat maakt het afscheid misschien makkelijker. Nadien breng je ze tot aan het poortje van de kleuterspeelplaats.

KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL Vanaf 7.45 uur kunnen kinderen naar onze schoolopvang. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kunnen ze onmiddellijk naar de speelplaats als ze naar school komen. Kinderen die vroeger naar school komen, gaan naar de opvang!

KLEUTERS De kleuters mag je in de klassen afhalen na het belteken. Je wacht op dat belteken in een van de halletjes van onze kleuterschool voor de gesloten groene deuren. Je kan best niet aan de ramen van de kleuters blijven rondhangen. Dat stoort het klasgebeuren. Als je met je kind naar buiten gaat, doe je dat best langs de kleuterspeelplaats. Dit om de drukte in de gangen te vermijden. Kleuters die gebruik maken van de opvang (in de hal van de lagere school) kan je afhalen langs de deur van Spelewei. KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL Alle leerlingen verlaten in rijen de school tot aan de oversteekplaatsen. De begeleidende leerkrachten en eventuele ordediensten helpen daar bij het oversteken.  Kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, wandelen met de begeleiders van de kinderopvang mee.  Kinderen die studie volgen, worden in een begeleide rij overgezet op weg naar huis of naar de buitenschoolse kinderopvang.  Kinderen die door de ouders opgehaald worden, maar die eerst een kleuter afhalen in de kleuterschool, wachten hun ouders buiten op aan het ronde raam aan de kleuterschool.  Kinderen die gebruik maken van de opvang (in de hal van de lagere school) kan je afhalen langs de deur van Spelewei. De leerlingen mogen zeker niet uit eigen beweging de school verlaten. Niemand van de kinderen mag zonder begeleiding de straat oversteken aan Spelewei. De deur van de refter (kant Spelewei) is enkel in- en uitgang voor de opvang.

AFSPRAKEN ROND DE RIJEN VAN DE LAGERE SCHOOL

De kinderen verzamelen na het belsignaal in de rijen op de speelplaats. Ofwel stap je in de rij van de voetgangers, ofwel in de rij van de fietsers. Niemand mag nog zonder begeleiding de poort uit. Ouders van kinderen van de lagere school wachten ze op aan de poort of aan de fietsenrekken! Kinderen stappen dus na de schoolbel naar de rij van de Markt/Schuttershofstraat, of naar de rij van de Gezellestraat die op de speelplaats worden gevormd. Iedereen verlaat de school met de rij. Als de kinderen hun ouders niet vinden aan de poort, komen ze terug naar school en wachten ze in de opvang hun ouders op. Rijen krijgen voorrang! Wacht even voor je wegrijdt. Houd je kinderen bij de hand zodat ze niet tussen een rij lopen waarmee ze niet moeten meegaan.

15

AFSPRAKEN

Langs de ingang aan de Gezellestraat kan je ook kleuters brengen. Ouders kiezen zelf welke ingang ze wensen te nemen. Wel vragen we om de speelplaats van de lagere school over te steken onder het afdak om de kinderen niet te erg te hinderen in het spel. Daarom mag je ook niet fietsen over de speelplaats! Ofwel zet je je fiets in de rekken aan de kleuterschool ofwel in de rekken aan de Gezellestraat.

KINDEREN AFHALEN


TOEZICHT

MIDDAG

We voorzien vanaf kwart na acht ‘s morgens toezicht op de speelplaatsen. Zorg ervoor dat de kinderen niet te vroeg naar school komen: dat is voor niemand leuk. Tijdens de middag is er toezicht vanaf 12.05 uur tot de namiddaglessen beginnen, behalve op woensdag.

De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis meegebrachte boterhammen in de school opeten. Ze blijven de hele middag onder toezicht. De school biedt drank aan aan zeer democratische prijzen. De kinderen van de lagere school kunnen koffie (met of zonder melk), thee, melk, fruitsap, water uit flessen of soep verkrijgen. Ze kiezen hun drankje voor een periode van ongeveer zes weken. Dan kunnen ze eventueel op een ander drankje overschakelen. De ouders kiezen voor de kleuters die op school blijven eten tussen melk, water of fruitsap. Als de ouders iets anders willen kiezen, geven ze een seintje aan de juf.

OPVANG OP SCHOOL

De voorschoolse opvang start om 7.45 uur, de schoolpoort en de schooldeuren gaan pas open om 8.15 uur ’s morgens. Leerlingen die voor 8.15 uur in de school aankomen, gaan naar de voorschoolse opvang. Er is pas toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 uur. Je kind is verzekerd een half uur voor en een half uur na de schoolactiviteiten (ook opvang, naschoolse sportactiviteiten,…) op de rechtstreekse weg die de leerlingen moeten volgen van huis naar school en omgekeerd. Na de school kunnen ze tot 16.25 uur op school blijven, op woensdagmiddag tot 12.50 uur en op vrijdag tot 15.45 uur. Voor deze opvang vragen we een kleine vergoeding: 0,12 euro per kwartier. Tijdens de voor- en naschoolse opvang kan je ons bereiken op het gewone telefoonnummer 014 63 34 93 (lang laten rinkelen!). De voor- en naschoolse kinderopvang is bedoeld voor ouders die echt deze kinderopvang nodig hebben. De kinderopvang is geen oppasdienst. Om de opvang niet te overbelasten, vragen we ouders die thuis zijn om hun kinderen niet in de opvang te laten voor of na de school. Als je kind zich heeft laten inschrijven in de nabewaking moet het zich afmelden als het naar huis gaat, ook als het na enkele minuten wordt afgehaald.

AFSPRAKEN

Kinderen die vanuit de nabewaking alleen naar huis mogen gaan, moeten hiervoor een schriftelijke verklaring van een ouder meebrengen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Heb je vroeger of langer opvang nodig? Merskplas heeft een kinderopvangdienst in de pastorij. Als je kind hier naartoe gaat, zijn het de begeleiders van de kinderopvangdienst die de kinderen naar school brengen en komen halen.

We hebben graag dat je je kind fruit meegeeft. Toch willen we om praktische redenen vragen hen geen sinaasappels mee te geven. De prijs van het middagtoezicht is 0,25 euro. De prijzen van de drank varieren. Dit komt o.a. door de melksubsidies van het ministerie van landbouw waardoor de melkproducten goedkoper zijn.

LEERLINGENVERVOER Onze school heeft geen eigen leerlingenvervoer. Bij bepaalde klasuitstappen of naschoolse sportactiviteiten vragen we de ouders om medewerking. Tot hiertoe is dat altijd al vlot gelukt: bedankt daarvoor!

WIE ZIT BIJ WIE IN DE KLAS?

Het schoolbestuur bepaalt hoe de groepen worden ingedeeld. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis van pedagogische adviezen van leerkrachten, leeftijd, geslacht, organisatorische elementen, ... KLEUTERS Meestal zitten kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Toch kan het organisatorische redenen gebeuren dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in een of meer andere groepen worden ingedeeld. FLEXIBELE GROEPEN Vanaf dit schooljaar werken we met flexibele groepen in de lagere school. Leerjaren worden op sommige momenten onderverdeeld in kleinere groepen. We zetten dan een extra leerkracht in.

16


AFWEZIG?

KLEUTERS Als je kleuter afwezig is, hoef je geen medisch attest binnen te brengen. Best deel je de afwezigheid de dag zelf telefonisch of schriftelijk mee aan het schoolsecretariaat. Leerplichtige kleuters worden beschouwd als kinderen van de lagere school. Opgelet: Kinderen van de 3de kleuterklas moeten 220 halve dagen aanwezig zijn om de overstap naar het 1ste leerjaar te mogen maken. Indien zij minder aanwezig waren, moeten ze op het einde van de 3 de kleuterklas slagen voor een taaltoets. Indien ze niet slagen, zullen ze een jaartje langer in de kleuterschool moeten blijven. KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL Als leerling van de lagere school moet je normaal aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die we organiseren. Je kan enkel geldig afwezig zijn om volgende redenen: ziekte, van rechtswege of afwezigheid mits voorafgaandelijk toestemming van de directeur of ‘wegens verplaatsing van de trekkende bevolking’. Als ouder moet je voor elke afwezigheid een schriftelijke verklaring bezorgen aan de klasleerkracht. Voor een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat zo’n schriftelijke verklaring. Als tijdens het schooljaar al viermaal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist voor elke afwezigheid die nog volgt. Is je kind langer dan drie kalenderdagen na elkaar afwezig, moet je een medisch attest aan de school bezorgen.

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd, zijn problematische afwezigheden. Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht aan het CLB. Als je de afwezigheid niet verantwoordt, is je kind onwettig afwezig. Dan geven we een formulier mee waarin je de afwezigheid moet verantwoorden. Krijgen we dat niet ingevuld terug, dan verwittigt de schooldirecteur de onderwijsinspectie.

JE KIND KAN EEN LES NIET VOLGEN?

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten die de school organiseert. Als je kind tijdelijk een bepaalde activiteit (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) niet kan volgen, is een attest van de ouders of van de arts nodig. Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, zorgt de leerkracht voor een pedagogisch verantwoorde opvang van je kind. LES AAN HUIS Als je kind (vanaf 5 jaar) voor een periode van 21 dagen afwezig is door ziekte, ongeval of handicap, kan de school op jouw aanvraag voor gratis lessen thuis zorgen. Enkel als je niet verder dan 10 km van de school woont. Zo kan je kind 4 uur per week thuis les krijgen. Als je kind binnen de 3 maand opnieuw ziek is, hernemen we de les thuis onmiddellijk. REVALIDATIE Revalidatie tijdens de lesuren wordt soms toegestaan na ziekte of ongeval en dit voor een beperkte duur. Lees hierover meer in het schoolreglement.

AFSPRAKEN 17


VERJAARDAGEN

KLEUTERS Op zijn verjaardag wordt de kleuter extra in de belangstelling gezet. Een- of meermaals per maand, houden we in de klas een feestje voor alle jongens en meisjes die de afgelopen periode jarig waren. Hiervoor doen we een huishoudelijke activiteit. Jarige kleuters brengen geen traktatie mee naar de klas; de school koopt zelf het nodige materiaal voor dit feestje. Jarige kleuters mogen bij juf Conny een kaartje halen. KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL In onze school is het de gewoonte geen traktaties mee te brengen. Wel voorzien we een aandachtsmoment voor de jarige in de klas. Kinderen mogen op hun verjaardag een kaartje bij juf Conny komen halen.

MEDICIJNEN OP SCHOOL

Zieke kinderen horen niet op school. De betrokkenheid van je kind zal immers zeer miniem zijn en mogelijk brengt het zijn ziekte over op andere kinderen. Kinderen met koorts moeten zeker thuis blijven voor verzorging. Medicatie toedienen is geen taak van de school. Als je kind bv. 3 x per dag medicatie nodig heeft, kan dit ook ‘s morgens, om 16 uur en bij het slapengaan.

Is de medicatie echt noodzakelijk en verantwoord (bijv. omwille van een langdurige ziekte als suikerziekte, epilepsie, ... of in bepaalde noodsituaties als koortsstuipen, ...) dan moet je hiervoor een doktersattest meebrengen met volgende gegevens: de naam van het geneesmiddel, wanneer het kind het medicament moet innemen en de dosis. Schrijf op het geneesmiddel ook de naam van het kind. Als er bijwerkingen of nevenwerkingen optreden, mag het schoolteam een dokter oproepen. Normaal raadpleegt de school de voorschrijvende dokter of de huisarts.

TURNKLEDIJ De turnkledij bestaat uit gymschoenen, een zwarte sport- of spanbroek en een wit T-shirt. Bij het begin van het schooljaar kan je op school de sportbroek en een T-shirt met het logo van onze school aankopen. Dit kan tijdens de opendeurdag voor de kinderen van het eerste leerjaar. Je kan het broekje ook gewoon in een sportwinkel kopen. Kleuters hebben enkel turnpantoffels en een zakje nodig.

SCHOOLZWEMMEN Alle leerlingen van de lagere school krijgen vanaf het begin van het schooljaar aangepaste zwemlessen in het zwembad van het Sporthotel Bruurs te Baarle-Nassau, telkens op donderdagnamiddag. Het zwemonderricht gebeurt door bekwame instructeurs, bijgestaan door de turnleraar. Het toezicht gebeurt door de leerkracht.

AFSPRAKEN

Het schoolbestuur betaalt het zwemonderricht en het vervoer naar het zwembad.

18


SCHOOLONKOSTEN Algemene informatie De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden per periode van 6 weken verzameld en gefactureerd. U kan betalen via overschrijving. Indien u dit wenst kan u contant betalen in het secretariaat. U geeft nooit geld mee met uw kind. De rekeningen zijn als volgt gepland:

Onkostennota De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op het schepencollege.

1ste rekening

Donderdag 4/10/2012

2de rekening

Donderdag 15/11/2012

3de rekening

Donderdag 10/01/2013

4de rekening

Donderdag 21/02/2013

5de rekening

Donderdag 28/03/2013

6de rekening

Donderdag 23/05/2013

7de rekening

Donderdag 27/06/2013

Kosten op school ABSOLUTE KOSTELOOSHEID…

SCHOOLONKOSTEN

...voor kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. Kinderen kunnen gratis beschikken over volgende materialen: Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken, werkblaadjes, fotokopieen, ICT-materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer-en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine. Voor het gebruik bij huistaken stellen we de nodige materialen ter beschikking. Bij verlies of beschadiging kunnen we een vergoeding vragen aan de ouders.

SCHERPE MAXIMUMFACTUUR... … voor kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. De scherpe maximumfactuur is dus bedoeld voor kosten die bijdragen tot de verlevendiging van het onderwijs (toneelbezoek, leeruitstappen, gidsen, sportdagen tijdens de lesuren, zwemmen, schoolreizen,…).

20

De maximumfactuur na indexaanpassing bedraagt: KLEUTERS

2 + 3 jarigen………………………...………...25 euro 4 jarigen………………………...……………...35 euro 5 jarigen en leerplichtige kleuters…...40 euro LAGERE SCHOOL Per leerjaar…………………………………….70 euro

MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR (meerdaagse extra-muros): De leerlingen van de derde graad gaan in het schooljaar 2012-2013 op bosklassen te Houthalen. Deze uitstap kost maximum 200 euro. De leerlingen zijn niet verplicht om hier aan deel te nemen. Indien gewenst kan de betaling gespreid worden over de 4 eerste rekeningen. De BASISUITRUSTING valt ten laste van de ouders. De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken: boekentas, brooddoos, lunch, droge koek, fruit, turnzak, turnpantoffels, turnbroekje, turn T-shirt, herbruikbare drinkbus indien je kind zelf drinken mee naar school brengt.

ONBETAALDE FACTUREN

Onbetaalde facturen behoren tot de bevoegdheid van het schoolbestuur. Zij volgen dit op en nemen indien nodig maatregelen.


NIET VERPLICHT: Het volgende aanbod is niet verplicht. Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien.

nieuwjaarsbrieven

0,75 euro per brief

drank in de voormiddag

melk: 0,25 euro

tijdschriften

normale abonnementsprijs

(kleuterschool)

chocomelk: 0,25 euro

middagopvang

0,25 euro per middag

drank tijdens de middag

melk: 0,25 euro

drank in de voormiddag

melk: 0,25 euro

water: 0,10 euro

(lagere school)

chocomelk: 0,25 euro

fruitsap: 0,30 euro

voor– en naschoolse opvang

0,12 euro / kwartier

koffie/thee: 0,20 euro enkel lagere school

turngerief

zwart sportbroekje: 7 euro

(lagere school)

spanbroekje: 11,50 euro

soep: 0,90 euro enkel lagere school

water: 0,10 euro

QworzĂł t-shirt: 6 euro klasfoto

5 euro

SCHOOLONKOSTEN 21


22


QWORZO VOOR KLEUTERS KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

Onze school wil ervoor zorgen dat bij ons alle kinderen optimaal kunnen leren. Daar is soms extra zorg en aandacht voor nodig. Van de overheid krijgen we daar extra lestijden voor. In ons zorgbeleidsplan bepalen we welke accenten we elk schooljaar leggen.

ACTIEF EN SPELEND LEREN OP MAAT VAN JE KIND

Elk kind is anders. Daarom laten we zoveel mogelijke werkvormen aan bod komen. Zo komt elke kleuter bij ons aan zijn trekken. In de klassen werken we daarom met hoekenwerk en geleide groepsactiviteiten. Om in te spelen op de interesses van de kleuters werken we met thema’s. Wekelijks of tweewekelijks werken we in de klassen rond een nieuw onderwerp uit de leefwereld van de kinderen.

VERTREKKEND VAN WAT UW KLEUTER AL KAN

Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Als we hen iets willen leren, vertrekken we vanuit wat ze al kunnen of wat ze zelf al ervaren hebben. Onze kleuterleidsters willen een leuke relatie met je kleuter opbouwen. In zo’n relatie kan je veel leren. In de kleuterschool werken we met een observatiesysteem. We observeren de kleuters op basis van leeftijdsvooropgestelde doelen. Wij hechten ook belang aan het ‘welbevinden’ en de ‘betrokkenheid’ van onze kleuters. Met ‘welbevinden’ bedoelen we dat kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en zich gelukkig voelen in de school. De ‘betrokkenheid’ heeft te maken met concentratie, het gedreven zijn, het plezier beleven aan de activiteiten. In de derde kleuterklas nemen we de Toetertest af. Die bespreken we samen met het CLB. Naast de observaties van de kleuterleidsters geeft deze toets extra informatie over de schoolrijpheid van een derde kleuterklasser. Wat we in de kleuterschool leren, proberen we door te trekken in de jaren nadien. Zo werken we stapje per stapje aan een degelijk leerproject. De soms moeilijke overstap naar een volgend leerjaar proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken.

ALS KLEUTERS HET WAT MOEILIJK HEBBEN Op regelmatige tijdstippen bespreken we het ontwikkelingsproces van de kinderen. Dit doen we samen met de kleuterjuf, zorgjuf, directie en CLB.

EXTRA HULP OP SCHOOL

Onze zorgcoordinator volgt de ontwikkeling van alle kinderen van dichtbij op. Ze stelt mee de handelingsplannen op en organiseert overlegmomenten. Zij neemt contact op met ouders, CLB en andere instanties indien dit nodig is. Onze zorgleerkracht komt regelmatig in de klas om kleuters extra aandacht te geven. Zo kunnen we de kinderen individuele aandacht en begeleiding geven. De kinderverzorgster neemt vooral de verzorgende taken op zich: helpen bij de toiletjes, met het drinken en de jasjes. Ook als een kleuterjuf een grotere activiteit plant, komt ze een handje toesteken: bij het gipsen, koken, …

SPORT IN DE KLEUTERSCHOOL

In onze visie kan je lezen dat we sport heel belangrijk vinden. Dat merk je aan het sportaanbod, ook in de kleuterschool. Zo gaan de kinderen turnen met de turnleerkracht, tijdens de speeltijd kunnen ze fietsen, de kleuterjuf organiseert bewegingspelletjes in de turnzaal op de turntoestellen op maat van de kleuters en de turnleerkracht zorgt voor de sportdag.

LEVENSBESCHOUWING

In de kleuterschool wordt geen godsdienst- zedenleerkeuze gemaakt. We houden wel culturele activiteiten (bv. Kerstmis, Pasen, vaderdag,...) maar bieden die niet aan vanuit een gelovige beleving. Als je hier rond problemen ervaart, kan je dit best melden aan de directie of de leerkracht.

INSTAPDAGEN

Kleuters kunnen pas in de school worden ingeschreven vanaf de datum dat ze twee jaar en zes maanden oud worden. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op een van de wettelijk opgelegde instapdata, nl. op de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de herfstvakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, de eerste schooldag na de krokusvakantie, de eerste schooldag na de paasvakantie en de eerste schooldag na de Hemelvaartsdag.

23

QWORZO VOOR KLEUTERS

Om de fantasie en creativiteit van de kleuters te prikkelen gebruiken we degelijk en gevarieerd speelgoed. Het aanbod wisselt heel het jaar door.

Zo geven we, zeker in het begin van het schooljaar, belangrijke informatie door. In de loop van het schooljaar worden op vraag van de kleuterjuf, ouders, zorgjuf of CLB opvallende zaken besproken. Indien nodig wordt er een handelingsplan opgesteld zodat je kleuter optimale kansen heeft. We registreren alle gesprekken en handelingsplannen in ons elektronisch leerlingvolgsysteem om een goede opvolging te garanderen.


QWORZO VOOR DE LAGERE sCHOOL ELK KIND IS ANDERS

QWORZO VOOR DE LAGERE SCHOOL

Daarom laten we liefst zoveel mogelijk werkvormen aan bod komen, rekening houdend met elk kind. Zo helpen er in de lagere klassen bv. leesmoeders bij het lezen in kleine groepen, elk op hun eigen tempo en met aangepast materiaal. In de klassen doen we ook aan contractwerk of hoekenwerk. Zo krijgen de kinderen opdrachten, die ze zelf of in groep maken. Zo krijgt de leerkracht meer tijd vrij om met kinderen te werken die het nog moeilijke hebben met de leerstof. De kinderen kunnen dan op hun eigen tempo werken en krijgen een grotere zelfstandigheid en betrokkenheid. Door samen te werken, leren ze ook in het leren rekening houden met andere kinderen. We streven ernaar om de kinderen ook vaardigheden bijbrengen. Die liggen op verschillende vlakken: sociaal, lichamelijk, met gevoelens leren omgaan, creatief, ... We willen alle facetten van hun persoonlijkheid groeikansen geven, zodat ze evenwichtige personen worden.

24

AANDACHT VOOR HET PROCES

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf initiatief mogen en kunnen nemen. We laten hen zoveel mogelijk zelf ontdekken en oplossingen zoeken door verschillende materialen aan te bieden en probleemsituaties te creeren. We leggen de klemtoon meer en meer op de verwerking van de leerinhoud (het proces) dan op de hoeveelheid leerstof (het product). De kinderen moeten daarom bepaalde vaardigheden ontwikkelen: kunnen plannen, hoofden bijzaken kunnen onderscheiden, vergelijken, een tekst samenvatten, een probleem oplossen,... Ze moeten ook bepaalde denkhandelingen kunnen uitvoeren: beoordelen, analyseren, actief waarnemen, memoriseren, redeneren,‌ De motivatie om zelfstandig te werken is erg belangrijk. Daarom is de relatie tussen leerkracht en leerling, en tussen de leerlingen onderling van groot belang. Het frontaal lesgeven (leerkracht voor de klas) wisselen we regelmatig af met andere lessituaties.


Elke klastitularis in de lagere school neemt regelmatig klastoetsen af over alle geziene leerstof en bundelt die in een rapport dat we 4 keer per jaar meegeven. De zorgcoordinator zorgt dat er genormeerde testen afgenomen worden voor lezen, spelling en rekenen. Zo wordt er een beginsituatie vastgesteld en merken we de eventuele tekorten op. Die pakken ze dan in overleg met de klastitularis aan. We werken ook met een leerlingvolgsysteem dat relevante informatie over o.a. het leerproces van de kinderen registreert.

ONS ZORGBELEID IN DE LAGERE SCHOOL

Meer en meer wordt van de leerkrachten verwacht dat zij de eerstelijnszorg in de klas waarborgen. Zij zijn verantwoordelijk voor het zorgbeleid in de klas en op school. Ze voeren de acties uit van het bijgestuurde zorgbeleidsplan . Ze signaleren problemen en vragen eventueel overleg aan. Ze houden ook het leerlingvolgsysteem nauwkeurig bij. Voor kinderen met dyslexie bestaat de mogelijkheid voor een speciale aanpak (vanaf het 4de leerjaar). Kinderen die het echt moeilijk hebben, kunnen in de hogere leerjaren een aangepast leertraject volgen. Dit gebeurt enkel na overleg met ouders, de klasleerkracht, de zorgcoordinator, het CLB en directie.

De zorgcoĂśrdinator coordineert alle zorginitiatieven op school. Haar spreek je aan voor elke zorgvraag. Zij maakt afspraken met het CLB, leerkrachten en ouders. Ze organiseert overlegmomenten en volgt die op. Op school helpt ze ook kinderen verder. Ze geeft leerkrachten advies om het zorgbeleid in hun klas uit te bouwen.

BIJ ONS KAN JE KIEZEN VOOR JE LEVENSBESCHOUWING

De hulpleerkrachten helpen kinderen met leerproblemen in de klas. Ze maken speciale leermaterialen aan (leerspelletjes, aangepaste huiswerkmappen, contractwerk,...). Ze zorgen ervoor dat de afspraken van de MDO’s goed opgevolgd worden in de klas. Ze zien erop toe dat de leerlingen de testen van het leerlingvolgsysteem maken. Met de klastitularis bespreken ze dan de resultaten en kijken ze of er een actie moet volgen. Als kinderen een tijdje ziek zijn, werken de hulpleerkrachten ze zo nodig bij.

Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan je die keuze wijzigen. Daarvoor moet je een formulier bij de directeur vragen en haar dit uiterlijk bezorgen binnen de 8 dagen na 1 september van het lopende schooljaar.

Als je je kind bij ons inschrijft, bepaal je op dat moment met een ondertekende verklaring ook of je kind in de lagere school een cursus in een van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer zal volgen.

Als je op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van een van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kan je voor je kind via de directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van die ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

25

QWORZO VOOR DE LAGERE SCHOOL

OPVOLGEN VAN HET LEERPROCES


COMMUNICATIE EEN WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF

Op een week tijd hebben we heel wat nieuws voor jou of je kind. We bezorgen je dit op een vaste postdag. Je krijgt dan van ons een schoolnieuwsbrief waarop je kan lezen welke brieven, inschrijvingsstrookjes of belangrijke weetjes je in de boekentas van dochter- of zoonlief hoort te vinden. Donderdag is de postdag, zodat je vrijdag eventueel al een aantal dingen kan terugbezorgen.

WEBSITE We hebben een schoolsite. Je vindt hem op het internet bij www.qworzo.be. We maken het hele jaar door foto’s van verschillende schoolactiviteiten en evenementen. Je vindt er de kalender en de nieuwtjes terug.

OUDERCONTACTEN

COMMUNICATIE

In de loop van september zijn er informatieavonden voor de ouders van kleuters en van de kinderen van de lagere school. Na een algemeen gedeelte in de refter, wordt in elke klas de klaswerking toegelicht. In de loop van het schooljaar zijn er ook individuele contacten mogelijk tussen ouders en de leerkracht, CLB, hulpleerkracht, zorgcoordinator, turnleerkracht, leerkracht levensbeschouwing of de directie.

26

VOOR KLEUTERS In de kleuterschool plannen we individuele oudercontacten in oktober en rond de paasvakantie. VOOR DE LAGERE SCHOOL In de lagere school zijn er individuele oudercontacten voorzien na de herfstvakantie en na de paasvakantie.

LEEFREGELS

In het begin van het schooljaar bespreken de klasleerkrachten de leefregels met de kinderen van de lagere school. Die afspraken krijgen ze in het begin van het schooljaar mee in een apart foldertje.

PROBLEMEN TUSSEN LERAREN EN OUDERS

Als je vindt dat het niet vlot tussen je kind en de leerkracht, neem je best met hem of haar zo vlug mogelijk contact op. Zo kan je proberen om samen een oplossing te zoeken. Als de leraar een probleem heeft met ouders, neemt hij zelf eerst contact op met de ouders om tot een vergelijk te komen. Als dat geen resultaat oplevert, kan je een afspraak maken met de directeur zodat die kan trachten een overeenkomst tussen ouders en leerkracht tot stand te brengen. Als dat ook mislukt, kunnen de ouders of de leraar zich wenden tot het schoolbestuur via de schepen van onderwijs.


WIE WERKT ER MEE AAN ONZE SCHOOL? SCHOOLBESTUUR

OUDERRAAD

De oudervereniging vormt de spreekbuis van alle ouders en helpt actief mee aan de goede uitbouw van het schoolgebeuren, zoals de werking van de school, de veiligheid van onze kinderen op de schoolweg, het sociale gebeuren in onze school, het organiseren van activiteiten, hulp bij allerlei activiteiten, ...Het oudercomite is het bestuur van de oudervereniging. Ze vergaderen op geregelde tijdstippen in de school. Elke ouder kan zich bij het begin of tijdens het schooljaar aansluiten. De samenstelling van het oudercomite kom je in de loop van het schooljaar te weten. De oudervereniging is aangesloten bij KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs). In de loop van dit schooljaar wordt het oudercomite omgevormd tot een ouderraad.

KLASSENRAAD De klassenraad geeft advies over het toekennen van de getuigschriften basisonderwijs, de overgang van een leerling naar een hogere of een lagere leerlingengroep, een leerplichtige leerling die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijft, ...De samenstelling van de klassenraad hangt af van het onderwerp. Meestal zijn het de leerkrachten van een leerjaar met de directeur, evt. aangevuld met iemand van het CLB, de turnleerkracht, de taakleerkracht, …

SCHOOLRAAD

Door het onderwijsdecreet werd er in elke school een schoolraad opgericht. Die bestaat uit drie geledingen: het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Per geleding zitten er een gelijk aantal vertegenwoordigers in. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. Wie er in zetelt, heeft verschillende bevoegdheden zoals het recht op informatie, het recht op overleg en advies voor allerlei schoolgebonden zaken, ... De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

LEERLINGENPARTICIPATIE

Om de twee maanden wordt er een nieuw kernteam worden samengesteld. Vanaf het derde leerjaar kunnen de kinderen hieraan deelnemen. Gedurende 2 maanden werken ze rond een thema (gezondheid, veiligheid, speelplaats,…). We geven de kinderen de kans om zelf activiteiten te bedenken die in de klas of in de school uitgevoerd worden.

SCHOLENGEMEENSCHAP ‘DE SCHAKEL’

Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘De Schakel’. We maakten een overeenkomst met de gemeentescholen van Turnhout, Vosselaar en Rijkevorsel voor een periode van 6 jaar.

PEDAGOGISCHE BEGELEIDING Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. Je kunt naar het CLB...  als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;  als je kind moeite heeft met leren;  voor studie- en beroepskeuzehulp;  als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ;  als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;  met vragen rond inentingen. Je kind moet naar het CLB...  op medisch onderzoek;  als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);  voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;  om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;  bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

27

WIE WERKT ER MEE AAN ONZE SCHOOL?

Wij zijn een gemengde basisschool die hoort bij het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur (of de inrichtende macht) is het gemeentebestuur van Merksplas (p/a Markt 1, 2330 Merksplas). Dat bestaat uit de gemeenteraadsleden, waarvan het schepencollege o.l.v. de burgemeester het dagelijks bestuur waarneemt. Voor vragen over het onderwijs in de gemeente kun je altijd terecht bij de schepen van onderwijs (Monique Quirynen).


WIE WERKT ER MEE AAN ONZE SCHOOL?

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas, het 1ste leerjaar, het 3de leerjaar en het 5de leerjaar. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

28

Openingsuren: Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Elke 2e en 4e donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. CLB - Kempen Vestigingsplaats Hoogstraten Gravin Elisabethlaan 2 2320 Hoogstraten Tel. (03) 314 39 70 Fax. (03) 314 90 75 Mail: hoogstraten@clb-kempen.be www.clb-kempen.be


INSCHRIJVEN? IN DE KLEUTERSCHOOL

Inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van de school door de directeur. Je kleuter schrijf je bij voorkeur in voor of in het begin van de vakantie, zodat we tijdig schikkingen voor het volgende schooljaar kunnen treffen. Je kan je kind altijd inschrijven op onze school op de schooldagen tijdens de schooluren, op eventuele opendeurdagen, tijdens de vakantie gedurende de aangekondigde periodes of na afspraak met de directeur (tel. 014-63 34 93). Dan breng je best een officieel document mee zoals bijv. een SIS kaart, uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders, de identiteitskaart van het kind, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de reispas voor vreemdelingen . De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. In de kleuterschool kiezen we nog niet tussen de vakken godsdienst of zedenleer; dat moet pas in de lagere school.

IN DE LAGERE SCHOOL

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op een september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Ouders kunnen hun kind een jaar langer in het kleuteronderwijs houden of een jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Die afwijking blijft beperkt tot een jaar. Ze moeten zich dan wel houden aan de leerplicht. De ouders moeten dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent volgen. Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. Ouders van een leerplichtig kind met een vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Ouders kunnen hun kind in de loop van het schooljaar van school laten veranderen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders: zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. De directie van de nieuwe school deelt de schoolverandering schriftelijk mee aan de directie van de oorspronkelijke school. Dit moet ofwel met een aangetekend schrijven of met een brief waarvoor die directeur een ontvangstbewijs krijgt. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. Een overstap van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk als de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken, waaruit blijkt welk type van het B.O. voor het kind is aangewezen.

OUDERS EN ONDERWIJS

Bij de inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind samen uitoefenen. Als de directeur vermoedt dat de ouders het ouderlijk gezag niet samen uitoefenen, of dat een van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere ouder, kan zij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie over de uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. De directeur geeft in die gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders. We gaan er normaal van uit dat elke ouder handelt met instemming van de andere ouder, of je nu gehuwd samenleeft of niet. Als de directeur of een personeelslid vermoedt dat die stilzwijgende overeenkomst ontbreekt, zal zij haar medewerking weigeren.

29

INSCHRIJVEN?

HET KAN OOK ANDERS!

VERANDEREN VAN SCHOOL


INHOUD OVER QWORZO

QWORZO? ONZE SCHOOLVISIE SITUERING

SCHOOLJAAR 2012-2013

SCHOOLUREN VRIJE DAGEN OPENDEURDAGEN IN DE INSTAPKLAS BELANGRIJKE DATA SCHOOLACCENTEN 2012-2013 WERKEN AAN EEN TALENBELEID TAALSENSIBILISERING INITIATIE FRANS FRANS IN HET 5DE EN 6DE LEERJAAR LEESPLEZIER EN LEESVAARDIGHEID GELIJKE ONDERWIJSKANSEN EN ZORG VERSCHILLENDE WERKVORMEN GEZONDHEID EN VEILIGHEID AANPAK PESTEN OP SCHOOL: “NO-BLAME”

RAPPORT EN HUISWERK

RAPPORT

07……………………………………………….……… 07……………………………………………….……… 08……………………………………………….……… 08……………………………………………….……… 09……………………………………………….……… 09…………………………………………….………… 09……………………………………………….……… 09……………………………………………….……… 09……………………………………………….……… 10……………………………………………….……… 10……………………………………………….……… 10……………………………………………….……… 10……………………………………………….………

DIT WILLEN WE ZEKER NIET TIPS VOOR OUDERS HOEVEEL TIJD MAG JE KIND MAXIMAAL AAN HET HUISWERK BESTEDEN?

12……………………………………………….……… 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...…. 12…………………………………………………...….

LUIZENBELEID

13…………………………………………………...….

SCHOOLAFSPRAKEN

15…………………………………………………...…. 15…………………………………………………...…. 15…………………………………………………...…. 15…………………………………………………...…. 15…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16…………………………………………………...…. 16……………………………………………….……… 16……………………………………………….……… 17……………………………………………….……… 17…………………………………………………...…. 17…………………………………………………...…. 17…………………………………………………...…. 18…………………………………………………...…. 18…………………………………………………...…. 18…………………………………………………...…. 18…………………………………………………...….

KLEUTERS KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL

SCHOOLAGENDA HUISWERKBELEID WAT KUNNEN OUDERS VAN DE SCHOOL VERWACHTEN?

LUIZENBELEID

OP TIJD KOMEN KINDEREN BRENGEN KINDEREN AFHALEN AFSPRAKEN ROND DE RIJEN VAN DE LAGERE SCHOOL TOEZICHT OPVANG OP SCHOOL BUITENSCHOOLSE OPVANG MIDDAG LEERLINGENVERVOER WIE ZIT BIJ WIE IN DE KLAS? KLEUTERS KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL FLEXIBELE GROEPEN AFWEZIG? JE KIND KAN EEN LES NIET VOLGEN LES AAN HUIS REVALIDATIE VERJAARDAGEN MEDICIJNEN OP SCHOOL TURNKLEDIJ SCHOOLZWEMMEN

AFSPRAKEN

30

03……………………………………………….……… 04……………………………………………….……… 05……………………………………………….………


SCHOOLONKOSTEN

ALGEMENE INFORMATIE KOSTEN OP SCHOOL

ABSOLUTE KOSTELOOSHEID DE SCHERPE MAXIMUMFACTUUR DE MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR BASISUITRUSTING ONBETAALDE FACTUREN NIET VERPLICHT

QWORZÓ VOOR KLEUTERS

ONZE IDEEËN OVER KLEUTERONDERWIJS KANSEN VOOR ALLE KINDEREN ACTIEF EN SPELEND LEREN OP MAAT VAN JE KIND VERTREKKEND VAN WAT UW KLEUTER AL KAN ALS KLEUTERS HET WAT MOEILIJK HEBBEN EXTRA HULP OP SCHOOL SPORT IN DE KLEUTERSCHOOL LEVENSBESCHOUWING INSTAPDAGEN

QWORZÓ VOOR DE LAGERE SCHOOL

ONZE IDEEËN OVER LAGER ONDERWIJS ELK KIND IS ANDERS AANDACHT VOOR HET PROCES OPVOLGEN VAN HET LEERPROCES ONS ZORGBELEID IN DE LAGERE SCHOOL BIJ ONS KAN JE KIEZEN VOOR JE LEVENSBESCHOUWING

COMMUNICATIE

WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE

EEN WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF WEBSITE OUDERCONTACTEN LEEFREGELS PROBLEMEN TUSSEN LERAREN EN OUDERS

WIE WERKT ER MEE AAN ONZE SCHOOL?

IEDEREEN OP EEN RIJTJE

SCHOOLBESTUUR OUDERRAAD KLASSENRAAD SCHOOLRAAD LEERLINGENPARTICIPATIE SCHOLENGEMEENSCHAP ‘DE SCHAKEL’ PEDAGOGISCHE BEGELEIDING CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

INSCHRIJVEN?

INSCHRIJVEN!

IN DE KLEUTERSCHOOL IN DE LAGERE SCHOOL HET KAN OOK ANDERS VERANDEREN VAN SCHOOL OUDERS EN ONDERWIJS

20…………………………………………………...…. 20…………………………………………………...…. 20…………………………………………………...…. 20…………………………………………………...…. 20…………………………………………………...…. 20...………………………………………………...…. 20…………………………………………………...…. 21…………………………………………………...….

23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...…. 23…………………………………………………...….

24…………………………………………………...…. 24…………………………………………………...…. 24…………………………………………………...…. 25…………………………………………………...…. 25…………………………………………………...…. 25…………………………………………………...….

26…………………………………………………...…. 26…………………………………………………...…. 26…………………………………………………...…. 26…………………………………………………...…. 26…………………………………………………...…. 26…………………………………………………...….

27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...…. 27…………………………………………………...….

29…………………………………………………...…. 29…………………………………………………...…. 29…………………………………………………...…. 29…………………………………………………...…. 29…………………………………………………...…. 29…………………………………………………...….

31


Schoolbrochure 2012-2013  

Qworzó infobrochure

Schoolbrochure 2012-2013  

Qworzó infobrochure

Advertisement