Почетница 1 - Слика по слика сликовница

Page 1

Miroslav M. Marinkovi} Nade`da Dragi~evi} Jasmina Igwatovi}

PO^ETNICA

1.

pr om

o

SLIKA PO SLIKA

SLIKOVNICA

Ed

uk a

Radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe po kompleksnom postupku za prvi razred osnovne {kole


Мирослав М. Маринковић Надежда Драгичевић Јасмина Игњатовић ПОЧЕТНИЦА 1. СЛИКА ПО СЛИКА СЛИКОВНИЦА Радна свеска за почетно читање и писање по комплексном поступку за први разред основне школе

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

pr om

РЕЦЕНЗЕНТИ ... ... ...

o

ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић

ДИЗАЈН И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА ЗЕМАРТ атеље за дизајн

uk a

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Никић

Ed

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор

ШТАМПА __________________________ ИЗДАЊЕ __________________________ ТИРАЖ __________________________


Vodi~ kroz uxbenik Нацртај, доцртај, обој

pr om

o

Напиши, заокружи, спој линијом

Изговори, одговори, испричај

Ed

uk a

Уз помоћ одрасле особе исеци прилог с краја овог уџбеника и залепи га лепком


Sadr`aj 5

Pri~a po slikama

46

Prvi dan u {koli

6

Doma}e `ivotiwe

48

Gde se ko nalazi

8

Divqe `ivotiwe

50

Idem u {kolu

10

Od re~i do re~enica

52

U u~ionici

12

Zabavi se

54

Moja porodica

14

U prirodi

56

16

^uvamo prirodu

58

18

^itamo natpise

60

20

Igramo se re~ima

62

22

Jesen

64

24

Zima

66

Lepo pona{awe

26

Gledamo i slu{amo

68

U parku

28

Prole}e

70

Na{a ose}awa

30

Leto

72

Pri~a po slikama

32

Grupne aktivnosti

74

Moj ro|endan

34

Re~enice

76

Veliko i malo slovo

36

Moji drugovi i drugarice

78

U gradu

38

Igramo se

80

Ja u saobra}aju

40

Azbuka

82

[ta je na slici

42

Prilozi

83

Na selu

44

Moj dom Pri~a po slikama

Ed

[ta ko radi

uk a

Zdrav `ivot

pr om

Igramo se slovima

o

Da se predstavim


Da se predstavim

Ed

uk a

pr om

o

OVO SAM JA.

ZOVEM SE...

5


o

Prvi dan u {koli

Ed

uk a

pr om

DOBRO DO[LI, PRVACI!

6


ISPRI^AJ [TA VIDI[ NA SLICI. ISPRI^AJ KAKO JE PROTEKAO TVOJ PRVI DAN U [KOLI.

Ed

uk a

pr om

o

NACRTAJ SVOJU [KOLU. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

AKO UME[ I @ELI[ NAPI[I NE[TO O WOJ.

7


Gde se ko nalazi

Ed

uk a

pr om

o

KO SE NALAZI ISPRED, A KO IZNAD [KOLE? KO JE ISPOD DRVETA? KO SE NALAZI IZA KLUPE? GDE SE NALAZI DEVOJ^ICA KOJA ^ITA KWIGU?

8


uk a

pr om

o

NACRTAJ PROSTOR PO @EQI I ISPRI^AJ GDE SE KO ILI [TA NALAZI. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

Ed

AKO UME[ I @ELI[ NAPI[I NE[TO O SVOM CRTE@U.

9


Idem u {kolu SLOVO

MI[A JE \AK PRVAK.

RE^

MI[A JE \AK PRVAK.

RE^ENICA

pr om

o

MI[A JE \AK PRVAK.

Ed

uk a

POMOZI \AKU PRVAKU DA PRONA|E PUT DO [KOLE.

10


uk a

pr om

o

POVE@I LINIJOM [KOLSKU TORBU SA [KOLSKIM PRIBOROM.

Ed

ISPOD PREDMETA NAPI[I WIHOVE NAZIVE.

T

O

R

V

B

S 11

K


U u~ionici IMENUJ PREDMETE KOJI SE NALAZE U U^IONICI. NAPI[I NAZIVE PREDMETA.

pr om

o

T A B

K R

\

Ed

uk a

S

K

12


uk a

pr om

o

NACRTAJ SVOJU U^IONICU. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

Ed

NAPI[I NAZIVE JO[ NEKIH PREDMETA KOJI SE NALAZE U TVOJOJ U^IONICI.

13


Moja porodica

Ed

uk a

pr om

o

ISPRI^AJ [TA VIDI[ NA SLIKAMA. KO SU ^LANOVI PRIKAZANIH PORODICA?

14


uk a

pr om

o

NACRTAJ SVOJU PORODICU. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

Ed

NAPI[I IMENA ^LANOVA TVOJE PORODICE.

15


Igramo se slovima UPI[I ODGOVARAJU]A SLOVA.

AK

AK

Ed

uk a

AK

pr om

o

U

KA A

KA A

KA A

NO

NO

NO

16


SO

MED

MED

VO

VO

pr om

o

SO

REP

Ed

uk a

REP

VRAT

VRAT

PETA

PETA

OSA

OSA

KOLA

KOLA

17


Moj dom

Ed

uk a

pr om

o

NACRTAJ OSTALE PROSTORIJE U PRIKAZANOJ KU]I.

18


uk a

pr om

o

NACRTAJ PROSTORIJU U SVOM DOMU U KOJOJ PROVODI[ NAJVI[E VREMENA. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

Ed

AKO @ELI[ NAPI[I KAKO PROVODI[ VREME U WOJ.

19


Pri~a po slikama

Ed

uk a

pr om

o

ISPRI^AJ PRI^U NA OSNOVU SLIKA. SMISLI NASLOV PRI^E. MO@E[ JE ZAPISATI NA SLEDE]OJ STRANI.

20


21

uk a

Ed o

pr om


Zdrav `ivot

uk a

pr om

o

NAPI[I SPISAK NAMIRNICA KOJE JE POTREBNO [TO VI[E JESTI.

Ed

PORED SLIKA NAPI[I [TA DE^AK RADI.

22


o pr om

Ed

uk a

NAPI[I KOJIM SPORTOM ILI REKREACIJOM SE TI BAVI[.

23


[ta ko radi

Ed

uk a

pr om

o

NAPI[I NAZIVE ZANIMAWA QUDI NA SLIKAMA. ZATIM NAPI[I [TA ONI RADE.

24


o pr om uk a

Ed

NAPI[I [TA BI TI VOLEO/VOLELA DA RADI[ KADA PORASTE[. OBJASNI ZA[TO.

25


Lepo pona{awe

Ed

uk a

pr om

o

ISPRI^AJ [TA VIDI[ NA SLIKAMA. KOJA DECA SE LEPO PONA[AJU?

26


UPI[I PONU\ENE RE^I U ODGOVARAJU]A POQA. IZVINI DOBAR DAN IZVOLI DOVI\EWA

Ed

uk a

pr om

o

HVALA

27


U parku

Ed

uk a

pr om

o

[TA RADE DECA NA SLICI? POKA@I KO JE GORE, A KO DOLE U ODNOSU NA TOBOGAN. KO JE ISPRED QUQA[KE? KO JE IZA DEVOJ^ICE S PSOM?

28


uk a

pr om

o

NACRTAJ KAKO SE TI IGRA[ SA SVOJIM DRUGOVIMA I DRUGARICAMA. UKRASI RAM KAO [TO JE ZAPO^ETO.

Ed

MO@E[ NAPISATI NEKOLIKO RE^ENICA O TOME KAKO SE IGRATE.

29


Na{a ose}awa ISPRI^AJ KAKO SE OSE]AJU DECA NA SLIKAMA I ZA[TO. NACRTAJ ODGOVARAJU]E SIMBOLE ISPOD SVAKE SLIKE.

TU@NO

QUTO

Ed

uk a

pr om

o

SRE]NO UPLA[ENO

30


Ed

uk a

pr om

o

PORED SIMBOLA NACRTAJ, A ISPOD NAPI[I KADA SE TI TAKO OSE]A[.

31


Pri~a po slikama

Ed

uk a

pr om

o

ISPRI^AJ PRI^U NA OSNOVU SLIKA. KAKO SE ZOVE OVA BAJKA? NA SLEDE]OJ STRANI NAPI[I BAJKU.

32


33

uk a

Ed o

pr om


Moj ro|endan KOJE SLAVQE JE PRIKAZANO NA SLICI? ISPRI^AJ NEKI DOGA\AJ SA TVOG RO\ENDANA. IMENUJ PREDMETE NA SLICI. NAPI[I WIHOVE NAZIVE.

Ed

uk a

pr om

o

DAJ IMENA LIKOVIMA NA SLICI. KO STOJI LEVO U ODNOSU NA DE^AKA? A U ODNOSU NA DEVOJ^ICU SA REPI]IMA?

34


Ed

uk a

pr om

o

U NEKOLIKO RE^ENICA OPI[I SLIKU S PRETHODNE STRANE.

RE[I REBUSE.

Л K AЧ М

К П (POKLON)

(MA[NA)

(KOLA^)

35


Veliko i malo slovo

pr om uk a

Ed

Aa Bb \| Ee Jj Rr ]} Uu Ff

o

NASTAVI DA PI[E[ SLOVA.

PREPI[I RE^I.

Teodora Kragujevac |ur|evak fabrika

36


Velikim po~etnim slovom pi{u se: • prve re~i u re~enicama - Stigla je zima. Sneg je pokrio krovove. • imena i prezimena qudi - Moj drug se zove Jovan Pavlovi}. • imena gradova i sela - Putujem sutra u Ni{. • imena planina i reka - Bio sam na Kopaoniku. Brod plovi Savom. • imena `ivotiwa - Wegov pas se zove Astor.

o

Pro~itaj i prepi{i re~enice koriste}i velika i mala slova.

pr om

JU^E JE NIKOLA OTI[AO U VAQEVO.

uk a

MAJA IMA PSA MEDU I MA^KA @U]U.

Ed

MOJA SESTRA NINA @IVI NA AVALI.

BAKA MARA [ETA OBALOM DUNAVA.

STIGLO JE PISMO ZA PETRA JOVI]A.

37


U gradu Ispri~aj {ta vidi{ na slici.

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i nazive prevoznih sredstava koja vidi{ na slici.

38


Ed

uk a

pr om

o

U nekoliko re~enica opi{i sliku s prethodne strane.

Pored svake slike zaokru`i pravilno napisanu re~.

Re{i ukr{tenicu.

Dobi}e{ naziv jo{ jednog prevoznog sredstva.

AVOIN AVION ANIOV VAION

8

SEMAROF SAMOFOR SEFANOR SEMAFOR 39


Ja u saobra}aju Ispri~aj {ta vidi{ na slici.

Ed

uk a

pr om

o

Oboj svetlo na semaforu koje nam govori da mo`emo pre}i ulicu.

40


uk a

pr om

o

U nekoliko re~enica opi{i sliku s prethodne strane.

Prona|i pravi put tako {to }e{ pratiti slova koja ~ine re~enicu: Voz ulazi u stanicu.

Ed

V

b

V

r

u

a

o

i `

r p

z l

t

n

s

i

u o

o

o

t

z

z

a z

u 41

c

u i

o

u


[ta je na slici Iz Priloga br. 1a, 1b i 1v iseci slike po svom izboru. Zalepi ih na obele`ena mesta. Smisli i napi{i re~enice na osnovu slike kao {to je prikazano u primeru.

Ed

uk a

pr om

o

PRIMER DE^JEG RADA

zalepi sliku

42


uk a

pr om

o

zalepi sliku

Ed

zalepi sliku

43


Na selu

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i {ta vidi{ na slici.

44


o pr om uk a

Ed

Prona|i napisane re~i. Re~i mogu biti napisane u svim smerovima.

М А

Ћ

У

К

П

Ч

Н

А

А

А

Ч

Е

У

О

А

Ч Ш

Т

В Љ

Ћ

У

Р

А

А

К

Р

П

А Љ А

Ч

А

А

К

Р

Е

П

К У

Ч

• НОЋ • КЉУЧ • ЧАША • КУЋА • ЧЕТКА

• МАЧКА • ЋУРКА • РУЧАК • ПЕВАЧ • ПЕЧУРКА

Преостала слова заокружи и од њих састави реч. Добићеш назив једне птице.

45


Pri~a po slikama

Ed

uk a

pr om

o

Pa`qivo pogledaj slike. Smisli naslov pri~e. Daj imena de~aku i maci. Smisli sa kim oni `ive, kako se igraju... Zatim napi{i svoju pri~u.

46


47

uk a

Ed o

pr om


Doma}e `ivotiwe Kako se ogla{avaju doma}e `ivotiwe? Spoj linijom.

kukuri~e

o

kokoda~e

pr om

Re{i rebuse.

СГ КА

T=K (krava)

З KA (koza)

48

mjau~e

meke}e

Ed

grok}e

uk a

pu}puri~e

ga~e

(guska)

mu~e


U

upi{i slovo ^ ili ].

uran

e{aq

eki

p ela

sve a

ma ka

ku a

to ak

amac

esma

zve ka

detli

uk a

pe ina

pr om

ilim

o

a{a

Ed

Docrtaj i oboj ono {to nedostaje.

49


Divqe `ivotiwe

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i {ta vidi{ na slici.

50


o pr om uk a

Ed

Pomozi veverici da do|e do hrasta.

51


Od re~i do re~enica Iz Priloga br. 2 iseci re~i po svom izboru. Zalepi ih na obele`ena mesta. Smisli i napi{i re~enice ili pri~u na osnovu te re~i.

uk a

pr om

o

PRIMER DE^JEG RADA

Ed

zalepi re~

52


uk a

pr om

o

zalepi re~

Ed

zalepi re~

53


Zabavi se

uk a

pr om

o

Oboj poqa obele`ena ta~kicama. Koja slova se ovde kriju?

Ed

Zaokru`i sliku koja predstavqa re{ewe zagonetke. Zatim napi{i re{ewe. Ima tvrdu, `utu bluzu, a stanuje u kukuruzu.

Jedna glava, a stotinu kapa.

54


uk a

pr om

o

Prati linije i u prazna poqa upi{i slova kojima po~iwu nazivi onoga {to je prikazano na slici. Pro~itaj dobijenu re~.

Ed

U ovim re~ima kriju se nazivi `ivotiwa. Prona|i ih i zaokru`i.

мрак

телефон

Јован

Вукашин накит планета

поплава

наслон

спасити

орибати осам

природа Јелена 55

Црвенкапа Немачка

бубањ


U prirodi Prona|i na slici bi}a i predmete koji u svom nazivu sadr`e glas | ili x.

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i {ta vidi{ na slici.

56


o pr om uk a Ed U

upi{i slovo X ili \.

em

ep

evrek

le a

naran a

u benik

ungla

sva a

gro` e

57


^uvamo prirodu

Ed

uk a

pr om

o

Ispri~aj {ta vidi{ na slici. Napi{i kako ti ~uva{ prirodu.

58


o pr om

Ed

uk a

Napi{i poruku onima koji bacaju otpatke u {umu, u reku...

59


^itamo natpise ПЕКАРА

Обућар

ПОШТА

РЕСТОРАН

воће и поврће

pr om

РАС ПР

o

Оливија

ОДА ЈА

Цвећара

ULICA

ФРИЗЕР

АПОТЕКА TRG

uk a

SREMSKA

14. OKTOBAR

Ed

[etaju}i gradom ili na putu od {kole do ku}e, ~itaj natpise, plakate, nazive ulica, trgova... Zapi{i {ta si pro~itao/ pro~itala.

60


61

uk a

Ed o

pr om


Igramo se re~ima Iz Priloga br. 3 iseci re~i po svom izboru. Izabrane re~i iskoristi u re~enicama. Lepi ih na razli~ita mesta u re~enici.

Ed

uk a

pr om

o

PRIMER DE^JEG RADA

62


63

uk a

Ed o

pr om


Jesen

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i kako se mewa priroda u jesen.

64


o pr om uk a Ed

Re{i ukr{tenicu.

U nizu slova prona|i i zaokru`i nazive {est plodova koji sazrevaju u jesen.

ITVCGRO@\EJDRXMSTK WEQVJKDIORAHLMTSVJ PDOKHGX\@KRU[KAMW P^QKESTENWHFICSDU HSQKIWVBUNDEVADEGJ ASZDUWAKIRWEMONATU 65


Zima

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i {ta vidi{ na slici. Re~enice na kraju mogu imati ta~ku (.), uzvi~nik (!) ili upitnik (?).

66


o pr om uk a Ed Spoj linijom re~enice sa odgovaraju}im znacima. Ceo dan pada sneg Ura, pada sneg Mogu li da se sankam

.

!

?

67

Kakvo je vreme Pazi da se ne oklizne{ Idem da se sankam


uk a

pr om

o

Gledamo i slu{amo

Ed

Nacrtaj likove iz svog omiqenog crtanog filma.

68


uk a

pr om

o

[ta ti se najvi{e dopalo {to si gledao/gledala na televiziji? Napi{i za{to ti se to dopalo i o ~emu se radi...

Ed

Koju muziku najvi{e voli{ da slu{a{? Napi{i za{to ti se dopada, kakva ose}awa budi u tebi...

69


Prole}e

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i kako se mewa priroda u prole}e.

70


o pr om uk a Ed U

ispred ta~nih tvrdwi upi{i znak .

U PROLE]E: cvetaju qubi~ice; pada sneg; vra}aju se laste i rode; drve}e lista i cveta;

`uti i opada li{}e; je` se budi iz zimskog sna; sazrevaju lubenice; vreme je sve toplije. 71


Leto

Ed

uk a

pr om

o

Napi{i {ta ti radi{ leti.

72


o pr om uk a

Ed

Spoj linijom sliku sa odgovaraju}im re~ima.

visoko

olistalo

lepr{av

ukusna

rumena

{aren 73


Grupne aktivnosti • Poruke na trakama

pr om

o

Za ovaj ~as potrebno je pripremiti ve}e trake na kojima su napisane poruke. Na primer: USTANITE I APLAUZOM POZDRAVITE GOSTE. Nastavnik/nastavnica pokazuje trake jednu po jednu tako da ih vide svi u~enici. U~enici treba da da pro~itaju {ta pi{e na traci i urade to {to je napisano. Kasnije u~enici pi{u poruke na unapred pripremqenim trakama.

Ed

uk a

Nacrtaj kako ste igrali ovu igru.

74


• Ogledalo

pr om

o

Dva u~enika stoje jedan naspram drugog. Jedan u~enik pravi razli~ite pokrete i grimase. Drugi u~enik se trudi da ga {to boqe imitira, ali obrnuto - kao odraz u ogledalu.

Ed

uk a

Nacrtaj kako ste igrali ovu igru.

75


Re~enice Od datih re~i sastavi re~enice. Napi{i ih pravilno.

{areni

cve}e

na

leptir

beli

{argarepu

zec

mali

jede

veverica

za

pr om

uk a

`irove

pas

repom

zimu

skupqa

Loki

ma{e

Ed

radosno

o

sle}e

Dopuni re~enice ponu|enim re~ima.

Osvanuo je sun~an ......................... cve}e .............................. su veselo cvrkutale. dan zajedno Procvetalo je raznobojno ............................. Lana ..................... je istr~ala napoqe. Pozvala je Ninu da se igraju ............................ ptice 76


Smisli i napi{i re~enice u kojima }e{ iskoristiti zadatu re~.

`ubori

pr om

o

hrabro

skaku}e

Ed

lepr{a

uk a

vredno

Re{i rebuse.

Н

С ЦЕ (sunce)

ВА (slova)

77

,

ЗЕ

,,

(jezero)

,


Moji drugovi i drugarice

pr om uk a

Ed

A B V G D \ E @ Z I J K L Q

o

Zapi{i po azbu~nom redu imena i prezimena svojih drugova i drugarica iz odeqewa.

78


o pr om uk a

Ed

M N W O P R S T ] U F H C ^ X [

79


Igramo se Oboj poqa na zadati na~in. речи које се пишу великим словом

речи које се пишу малим словом

МОРАВА

ИВАН

МАРИЈА

pr om

ДУШАН

o

БЕОГРАД

СУБОТИЦА КОПАОНИК

uk a

Ed

САВА

МАЧКА

ЧАША

КЊИГА

ДРВО

80

ЈЕЛЕН КУЋА

ЈАБУКА

МЕДВЕД

ЕТ

НИШ

ЛУТКА

ЦВ

АЊА

ОЛОВКА


Pomozi foki da do|e do sante leda. Prati slova koja ~ine narodnu poslovicu: U la`i su kratke noge.

А И

У

И

Л Е

Г

О

Н

Т

Е И

uk a

А

К

А

Т

Spoj ta~ke po redu od A do [.

Ed

Т

У

С Р

Х

Ћ

Ф Ц

Ч Ш

Џ

П К

Ј И З

Ж

О

Л Љ

Е

У

А

o

А

К

В

Л К

Ф

О

Р

pr om

Т

Ж

У

А

И

С

И

М

Н

Ђ

Д

Њ

Г

81

В

Б A

К

Р

К

А В


AZBUKA

Ispod slika napi{i veliko i malo po~etno slovo kao {to je zapo~eto. 2 3 4 5

1

Aa 7

11

12

16

8

9

10

15

uk a

26

13

14

18

19

20

22

23

24

25

27

28

29

30

17

Ed

21

pr om

o

6

82


uk a

Ed o

pr om

PRILOZI

83


uk a

Ed o

pr om


Ed

uk a

pr om

o

Prilog br. 1a


uk a

Ed o

pr om


Ed

uk a

pr om

o

Prilog br. 1b


uk a

Ed o

pr om


Ed

uk a

pr om

o

Prilog br. 1v


uk a

Ed o

pr om


Prilog br. 2

ПЛАНИНА

КРАЉИЦА

НЕБО

pr om

o

РЕКА УЛИЦЕ СПОРТ АУТО ЧОВЕК ШАМПИОН ШУМЕ ЗГРАДЕ ЗЕКА

ЈАГЊЕ

ДАНИ

ШКОЛА СЕНКА ЛИВАДЕ ДРУГ

ЗМИЈА

ВРЕМЕ

МОРЕ

ПОКЛОН

uk a

МЕСЕЦ

Ed

ОДМОР

ГОДИНА ЧАРОЛИЈА ТАЈНЕ НАДА

МУЗИКА ДЕЦА

ОТАЦ

КОМШИЈЕ

СВЕТ

SRE]A

ВОДА

КАРТА


uk a

Ed o

pr om


Prilog br. 3

зимски изненађена Играчка

Ed

uk a

pr om

o

Како да дошли су најбољи У свету књигама приче Живот у супротности Пролеће срећа Код куће истине и лажи заједно ДОБРО помоћ само једна Звезда путовање Зоолошки врт ђачка торба десно двориште Зашто хвала задатак да ли знају слова ЦВРЧАК Свемир уџбеник смешно Новине питања цвеће Сети се занимљиво спава разлике јутро у посету пешаци ваздух заувек hladno облаци


uk a

Ed o

pr om


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.