Page 1

haciendo

Iurreta eginez 12. zkia. UZTAILAK 2018

IURRETA GURE HERRIA, EUSKADI GURE ABERRIA

Askondo Kapanaga gune berria Nueva zona Askondo Kapanaga Nueva ordenación de aparcamientos 4.or.

Mañariku Etxebarria bidearen hobekuntza

5.or.

Iñaki Totorikaguena EAJren hautagaia 7.or.


2

Askondo kapanaga proiektua

Askondo Kapanaga proiektua Aste batzuk barru Masperantz doan norabideak bere irudia aldatuko du. Askondo oinezkoentzat jarri ondoren, gaur egun zonalde hori bi norabidetako kale bat da, eta biribilgune baten amaitzen da. Hau dela eta EAJ-PNVko gobernu taldetik proiektu berri bat bultzatu dugu inguru horretan. Honek suposatzen duena oinezkoentzako eremu berri baten sortzea eta biribilgunearen desagertzea da; horrela, Bixente Kapanaga kalea Masperuntz norabide bakarrekoan bihurtuko da. Modu berean, proiektuaren helburua dagoen bidegorriari jarraipena ematea da. Bidegorria, Maspe kaleko bidean dago, Durango udalerriko mugatik Fray Juan Askondo kaleraino eta estalki berriarekin loturaraino. Guztira, obrak 1.000 m2etan eragina izango du, hauetatik 400 oinezkoentzat bihurtuko direlarik.

134.000 euroko aurrekontuarekin proiektu honetan aisialdi gune bat sortuko da, eserleku, zuhaitzak eta lurreko argiteriarekin. Oinezkoentzako eremu osoa tonu ilunezko cumaruzko zurezko oholtzaz estaliko da, harria eta corten altzairuarekin batera. Erabiliko diren altzariak izango dira hiru jarleku lineal oinezkoentzako eremu berriari zerbitzua emateko; adreiluzko egitura izango dute eta lurreko oholtzako cumaruzko zur berberarekin estaliko dira. Corten altzairuzko aulkiak proposatzen dira; landatuko diren zuhaitzen azpian 4 jarriko dira eta corten altzairuzko xafladun jardinera batzuk jarriko dira, zola kotatik jasoak landaretzarekin. Lanak udan hastea aurreikusten da.


2018 Uztaila Iurreta

eginez

3

Proyecto Askondo kapanaga

Proyecto Askondo Kapanaga La entrada de Iurreta por Maspe cambiará de imagen en pocas semanas. Tras la peatonalización de Askondo la zona comprendida entre Maspe y Bixente Kapanaga es una calle de doble dirección, que desemboca en una rotonda ciega sin salida. Por este motivo, desde el equipo de gobierno de EAJ-PNV hemos impulsado un proyecto que plantea la completa ejecución de un nuevo espacio peatonal con la eliminación y aprovechamiento de la rotonda convirtiendo la calle Bixente Kapanaga en un único sentido hacia Maspe. De igual manera, parte del objeto del proyecto, es dar continuidad al bidegorri existente en el vial de la calle Maspe desde el límite con el término municipal de Durango hasta la calle Fray Juan Askondo y conexión con la nueva cubierta. En total se actuará en torno a 1.000 metros cuadrados, de los cuales 400 pasarán a ser peatonales. Con un presupuesto de 134.000 euros el proyecto contempla la creación de una zona de estancia con bancos, árboles e iluminación en el suelo. Todo el espacio peatonal irá revestido de tarima de madera cumarú en un tono oscuro junto con piedra y acero corten. Los elementos de mobiliario que se utilizarán serán tres bancos lineales para dar servicio a la nueva zona peatonal realizados mediante estructura de ladrillo y recubiertos de la misma madera cumarú de la tarima del suelo. Se proponen sillas de acero corten para colocación de 4 unidades bajo los árboles que se prevén plantar, y además se colocaran unas jardineras en chapa de acero corten elevadas sobre la cota de pavimento con vegetación. Se prevé que las obras comiencen en verano.


4

Aparkalekua

Aparkalekuak Aparkalekuen antolaketa berria

Nueva ordenación de aparcamientos

Herritarren eta EAJ-PNVren kezka bat aparkalekuak dira, hau dela eta, udalak herriko aparkalekuen denbora eta eremuaren kontrola arautzeko udal ordenantzaren aldaketa onartu du alderdi guztien babesarekin. Ordenantzaren helburua Iurretako hirigunean aparkalekuak arautzea modu orekatu batean eta Iurretan bizi diren herritarren erabilera leheneztea da, baita ere txandakatzeko aukera izatea. Tellitu aparkalekuan hasi behar diren obrak direla eta, aparkaleku zonalde desberdinak aldatzeko beharra dago, martxan jarri zireneko oinarri berberak mantenduz. Berritasun aipagarrienak hauexek dira: Bidebarrieta eta Maspen egoiliarren zonaldeak handitzen dira; Kultur-etxeko parkineko zati bat, igogailuaren aldamenekoa, egoiliarren zonaldea izango da; Bideondoko (zerrategi zaharra) udal lursaila disuasio-aparkalekua (librea) izango da. Martxoan hasierako onarpena adostu ondoren maiatzean informazio kanpaina burutu zen. Pasadan astean behin betiko onarpena izan zen, beraz, ordenantza berria indarrean dago uztailatik aurrera.

Uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y a EJA-PNV es el tema del aparcamiento. Por este motivo el ayuntamiento ha aprobado la modificación de la ordenanza de control temporal y espacial de los aparcamientos, con el apoyo de todos los grupos políticos. El objetivo es regular los aparcamientos en el casco urbano de forma equilibrada, y que permita tanto el uso preferente para los vecinos y vecinas de Iurreta como la posibilidad de rotación. Con motivo de las obras de edificación que en breve se van a iniciar en el solar de Tellitu, es necesario una reordenación de las diferentes zonas de aparcamiento, que permita seguir manteniendo los mismos principios que inspiraron su puesta en marcha. Entre las novedades están la ampliación de las zonas para residentes en Bidebarrieta, Maspe y se incluye la parte más cercana del parking del Kulturetxe al ascensor como residente. Asimismo, se habilita la parcela municipal de Bideondo (antigua sierra) como parking disuasorio (libre). Tras la aprobación inicial el pasado marzo y posterior campaña informativa en mayo, la pasada semana se aprobaba definitivamente por lo que la nueva ordenanza está en vigor desde julio.


2018 Uztaila Iurreta

eginez

5

Auzoak

Auzoak

Mañariku Etxebarria bidearen hobekuntza Laster Mañariku Etxebarria auzoko bidea hobetzeko proiektua hasiko da. Gaur egun, bide honek 400 metroko luzera eta 3,00-3,50 metroko zabalera du eta asfaltatu gabe dago. Bertara Goiuriko bidetik iristen da (BI-3341) eta asfaltatutako eremua bertan dagoen zerratokiaren sarreran bukatzen da. Proiektu honekin bidearen ezkerreko areka sortuko da bertako itxitura osatzeko, eskumako aldean badago betoizko babesgarri bat. Honekin batera drainatze sare bat egingo da, bidearen erdiko aldean putzuak sortu ez daitezen. Bestalde, argiteria instalatze berri bat egingo da arriskutsuak diren guneeetan argia izateko, hau da, bihurgune bietan eta BI-3341 bidearekin elkargunean. Beraz hiru puntu horietan segurtasuna hobetuko da argiztapen berriarekin. Eta bide batez Iberdrolarako kanalizatze lanak egingo dira sortutako instalazio berriari argindarra emateko. Garbiketa lanak ere egingo dira, ardatzean eta baita ere ertzetan dagoen landaretza kenduz, eta bidean dauden zuloak konponduko dira. Bukatzeko, bide osoa asfaltatuko da orain arte dauden asfaltutako zati biak lotuz, hau da, zerratokiaren aurreko aldetik baserriraino doan errepide pribaturaino.

Mejora del camino Mañariku Etxebarria En breve se llevará a cabo el proyecto de mejora del camino del barrio Mañariku Etxebarria. Este camino actualmente es un camino que tiene una longitud de 400 metros y una anchura media de 3,00 – 3,50 metros y que se encuentra sin asfaltar. Se accede a él desde la carretera de Goiuria (BI-3341) y el asfaltado se acaba justo a la altura de la entrada a la serrería existente. Con dicho proyecto se ejecutará una cuneta en el borde izquierdo del camino que complete el confinamiento del mismo, ya que en el lado derecho sí existe un pequeño peto de hormigón. También se creará una pequeña red de drenaje que evite la formación de charcos en el tramo central horizontal del camino. Por otro lado, se ejecutará una nueva instalación de alumbrado que permita disponer equipos de alumbrado en los puntos peligrosos del camino, que son las dos curvas y la intersección con la carretera BI-3341. De manera que se mejorará la seguridad iluminando puntualmente los tres puntos más peligrosos del mismo. Junto con ello se hará la canalización de Iberdrola necesaria para dar suministro eléctrico al nuevo cuadro de alumbrado proyectado. También se limpiará el camino, en su eje y en sus bordes, de la vegetación existente, y se rellenarán los baches. Finalmente se llevará a cabo el asfaltado de toda la longitud del camino, conectando los tramos asfaltados existentes delante de la serrería y en el vial privado delante de los caseríos.


6

Laburrak

N-634 proiektuaren El proyecto de la N-634 avanza aurrerapausuak Iurretarako eta EAJ-PNVrentzat proiektu garrantzitsuenetariko bat den N-634 errepidearen hiri-eraldaketa lanak burutzeko aurrerapausuak eman dira Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Iurretako Udalaren arteko Lankidetza Hitzarmena Osoko Bilkuran onartu ondoren. Lan hauek burutzea ezinbestekoa da zeharbideari hiri itxura emateko, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioaren elkarbizitza erraztuz eta segurtasuna bermatuz. Oraindik idazten dagoen proiektuak honakoak jasotzen ditu: biribilguneak burutzea trafikoa lasaitzeko eta udalerriko alde bietako zirkulazioa eman ahal izateko; oinezkoen bost pasabide goratuak semaforoekin eta 50km/orduko abiadura muga tarte osoan, oinezkoen segurtasuna bermatzeko. Halaber, tarte osoan espaloiak eta bidegorriak jasotzen dira eta N-634 errepideko bi aldeetan daudenekin lotuko dira.

Hobekuntzak Olaburu frontoian

EAJ-PNVk argi dauka gure herrian frontoiak duen garrantzia, ekitaldiak antolatzeko edota esku pilotara jolasteko. Hau dela eta, frontoiko hobekuntzak bultzatu izan ditugu. Bertan burutu diren lanak margoketarenak izan dira. Alde batetik, frontoia bera urdinez margotu da eta harmailak ere margotu egin dira. Bestalde, leihoen itxiera ere indartu dira bertako segurtasuna hobetzeko asmoz. Momentu honetan baldintza txarretan zegoen zorua aldatzen ari dira. Bertan zeuden zuloak bete eta leundu egingo dira.

Uno de los proyectos más importantes para Iurreta y EAJPNV es la ejecución de los trabajos de transformación urbana de la N-634 que sigue avanzando tras aprobar en pleno el Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Iurreta. La ejecución de estas obras se estima fundamental para dotar a la travesía de una configuración más urbana, facilitando la convivencia del tráfico rodado y el peatonal con seguridad. Este proyecto, actualmente en redacción, contempla la ejecución de rotondas para tranquilizar el tráfico y permitir la conexión rodada entre ambas partes del municipio, cinco pasos de cebra sobre elevados semaforizados y la limitación de velocidad a 50km/h en todo el tramo en el que se actúa para garantizar la seguridad peatonal. Asimismo, en todo el tramo se contemplan aceras y bidegorris que se conectarán a los ya existentes a ambos lados de la N-634.

Plan de empleo El empleo es uno de los aspectos que más preocupa a EAJ-PNV, y a pesar de que no es competencia municipal desde el ayuntamiento hemos impulsado el Plan de Acompañamiento a la Inclusión Socio Laboral (PAIL), un programa cuyo objetivo principal es la inclusión social y laboral de al menos 25 personas desempleadas de Iurreta. Es un programa que desarrolla planes de acompañamiento a la inclusión, centrados en la persona, tutelados por nuestro personal técnico trabajando en función de las necesidades detectadas que plantea cada participante. Para la inclusión se trabajan aspectos como la mejora de competencias personales, de las competencias profesionales, de los niveles de formación, de la participación social y comunitaria, del conocimiento de los recursos de la zona y la reactivación de las competencias profesionales, con una actualización constante a los Servicios Municipales de la situación de cada participante.


2018 Uztaila Iurreta

eginez

7

Memoria eginez

Haciendo memoria

Memoria eginez Ba al zenekien 1817. urtean udal batzarretara joaten ez zirenak zigor bat izan zutela?. Zigorra Sakramentu Santuaren argiteriarentzako libra erdiko olioa zen, aktan jasota dagoen bezala “kanpoan, karean okupatua, gaixorik edo ezindua egoteagatik ez bada. Horrela izanez gero berri eman beharko da. Eta etxean bi edo gehiago egonez gero, derrigorrez bertaratu beharko da aitzaki edota trabak jarri barik”.

¿Sabías que en el año 1817 se decreta imponer una sanción a cada vecino debido a las muchas ausencias a los plenos? La sanción fue de media libra de aceite para la luminaria del Santísimo Sacramento, tal y como se recoge en el acta “a no estar ausente, ocupado en calero, o carbón en fuego, enfermo o impedido, de lo cual deberá dar parte. Y de la Casa que hubieren dos o más, deberá asistir uno de ellos sin excusa ni impedimento”.

Iurretako lehen udaletxea. Argazkia: Gerediaga

EAJ-PNVren alkategaia Iurretako EAJ-PNVk Uri Batzarrean aho batez aukeratu zuen Iñaki Totorikaguena Sarrionaindia 2019ko udal hauteskundeetan herriko alkategai jeltzalea izan dadin. Totorikaguenak azpimarratu duenez “lehen egunean bezain gogotsu eta kementsu nago, edo gehiago agian. Alderdiaren babesarekin eta Iurretako arderdikideen estimuarekin. Orain, agintaldi honetarako prestatu genituen proiektuak amaitu behar ditugu eta hiritargoak babesa ematen badigu, jarraitu egingo dugu Iurreta bizitoki bikain bihurtzen, egunez egun gure ongizatea eta bizitza kalitatea hobetzen”. Iurretako gaurko alkateak 49 urte ditu, Deustuko Unibertsitatean Zuzenbidean lizentziatua da eta Iurretako alkatea da 2007tik.

Candidato a la alcaldía de EAJ-PNV La Asamblea Municipal de EAJ-PNV en Iurreta ha designado por unanimidad a Iñaki Totorikaguena Sarrionandia para seguir siendo la persona que encabece la lista municipal jeltzale en las elecciones de 2019. Totorikaguena quiere remarcar que “estoy con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar que el primer día o más si cabe. Con el aval y el orgullo de saber que cuento con el apoyo de mi partido y el cariño de la afiliación. Ahora toca terminar los proyectos de este mandato y, si la ciudadanía sigue confiando en nuestro proyecto, continuaremos haciendo de Iurreta el lugar idóneo para vivir con un bienestar y calidad de vida cada día mejor”. El actual alcalde de Iurreta tiene 49 años, es licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto. Es el primer edil de Iurreta desde 2007.


¿Tras estos proyectos queda algún proyecto por ejecutar? Ahora mismo estamos a punto de comenzar la reforma de la doble dirección entre Kapanaga y Maspe que eliminará la rotonda de Askondo creando mayor espacio peatonal en ese entorno y convirtiéndose el vial en una única dirección. También estamos trabajando en diferentes ámbitos industriales (Mallabiena, Santa Apolonia,…) y comerciales mejorando sus accesos y prestaciones para atraer a empresas a Iurreta. Por otro lado, está la puesta en marcha del Hexágono, dentro del proyecto IUGazte, que para nosotros y nosotras es muy importante y que esperamos esté para septiembre.

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia Iurretako Alkatea

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia berriro ere aukeratua izan da 2019ko udal hauteskundeetan Iurretako alkategai izateko. Legealdia amaitzear dagoenean berarekin hitz egin dugu azkenengo urteetako emaitzak aztertzeko. Legealdia amaitzear dago, zein da zure azkenengo hiru urteko balorazioa? Uste dut oso positiboak izan direla azken hiru urte hauek. Hasieran markatutako agenda jarraitu izan dugu eta 2015ean hartutako konpromisoak betetzen ari gara arlo guztietan, halaber, hirigintzako hobekuntzetan, herritarrekiko zerbitzuetan, aisialdi eta kultur eskaintzan… ¿Qué proyectos destacarías de los que se han ejecutado en este periodo? Sobre todo, la reforma de Askondo y su cubierta. Ya sabíamos cuando lo ideamos que iba a ser un motor de actividad social pero la verdad es que ha superado nuestras expectativas. También destacaría por su importancia la rehabilitación de la Biblioteca o la creación del nuevo HAZ-SAC (servicio de atención al ciudadano). En otros ámbitos, estamos haciendo un esfuerzo importante en cuanto a eficiencia y ahorro energético, tanto en edificios municipales como en el alumbrado público.

Iurretak ezagutu dituen aldaketa eta eraldaketa guztiekin, zer geratzen da egiteko herrian? Zalantzarik gabe, Iurreta zeharkatzen duen foru errepidearen eraldaketa. Hau gure erronka nagusiena da eta orain dela urte asko eskatzen ari garena. Orain esan dezakegu laster errealitatea bihurtzeko zorian dagoela. Gure herria ikusteko eta bizitzeko ikuspuntua guztiz aldatuko da proiektu honekin. ¿En qué punto se encuentra el proyecto de la N-634? En este momento tenemos el convenio con la Diputación aprobado y a punto de firmarse seguramente antes de agosto y a partir de ahí, habrá que aprobar el proyecto, licitarlo y empezar las obras.

haciendo

Iurreta eginez iurreta@eaj-pnv.eus www.facebook.com/inaki.totorikaguena www.facebook.com/iurreta.eginez www.iurretapnv.wordpress.com www.iurretaeaj.wordpress.com twitter: @itotorikaguena @iurretaeginez

Iurreta Eginez 12. zkia  
Iurreta Eginez 12. zkia  
Advertisement