Fördjupad kursbeskrivning UX-designer - IT-Högskolan

Page 1

Introduktionskurs till UX Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 5p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Kursens syfte och mål Kursen introducerar området, behandlar nyckelbegrepp och ger en överblick över vad UX är. Kursen kommer även behandla hur fältet utvecklats historiskt, hur det påverkar vår vardag idag och hur man kan använda design thinking för att förbättra sitt UX-arbete. Målet med kursen är att den studerande ska ha en förståelse för vad UX, design thinking och service design är och inte är, samt förstå vilka utmaningar och möjligheter det finns inom de olika områdena. Kursens syfte är att introducera de studerande till UX-processen och hur utbildningen kommer att följa den. Kunskaper • • • • •

Grundläggande begrepp inom området Hur UX ser ut idag och hur det påverkar vår vardag Områdets historia och utveckling Introduktion till Design thinking och Service design UX-processens fyra olika steg: User research, Information architecture, Interaction design och User interface design

Färdigheter • • •

Kunna redogöra för väsentliga begrepp inom UX och förklara vad UX-design är Föreståelse för design thinking och dess grundläggande principer Övergripande kunna redogöra för UX-processen

Kompetenser • Grundläggande förståelse för UX-processen • Grundläggande förståelse för Design thinking och Service design


Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom tentamen. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • Med säkerhet redogöra för hur UX-processen ser ut från user research till user interface design


Användarcentrerad design Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 70 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Kursen ger de studerande detaljerade kunskaper i hur man applicerar ett användarcentrerat synsätt i hela produktutvecklingen. Det omfattar praktiska verktyg och metoder för användartester, intervjuer, datainsamling och analys. Studenterna skall kunna samla in och sammanställa både kvantitativt och kvalitativt underlag samt göra kvalificerade designval baserade på användarnas behov och beteenden. Mål Att kunna designa digitala tjänster och produkter med fokus på användbarhet och därmed ökat värde för slutanvändaren, baserat på faktiskt kunskap om användarnas behov och beteenden. Att kunna leda och genomföra användartester, intervjuer och datainsamling. Kunskaper • Grundläggande kunskaper i digitala analys- och statistikverktyg så som Hotjar och Google Analytics • Digitala och analoga användartester • Analys av data från enkäter, tester och intervjuer • Fördjupad kunskap om personas och kundresor • Kunskaper i UX-writing. Färdigheter • Avgöra vilket underlag som behövs för att ta kvalificerade designbeslut • Genomföra användartester och intervjuer • Sammanställa data för egen eller andras användning • Avgöra skillnaden mellan copy och content. Kompetenser • Ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design med hjälp av digitala analys- och statistikverktyg samt personas och kundresor • Säkerställa att användarperspektivet behålls genom hela utvecklingsprojektet. Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, inlämning av projektarbete och bidragsrapporter.


Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • •

Redogöra för researchfasens relevans och utmaningar Strukturerat analysera den data som har samlats in, samt redogöra för hur och varför tolkningar har gjorts


Agila metoder Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 35 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Kursen ger de studerande teoretiska och praktiska kunskaper i att effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback. Mål Den studerande ska kunna göra medvetna val mellan agila metoder utifrån vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet. Den studerande skall ha kunskaper inom agila metoder som arbetsprocess med utgångspunkt i teoretisk och praktisk UX-design. Kunskaper • • • • • • • • •

Agila arbetsmetoder och tillämpningar inom UX Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs User stories, acceptanskriterier och Definition of Done Sprint-review, sprint retrospective och iterationer Estimering och prioritering av arbete Continuous deployment och continuous integration Utforma och utföra UX workshops Information architecture ur ett UX-perspektiv, processen och IA principer Kunskaper i att skapa och förstå användarflöden

Färdigheter • Hantering av sprint-backlogs och kanban boards • Skapa sprint-planeringar och koppla krav till user stories och design • Redovisa levererat resultat i sprint • Kunna leda UX workshops självständigt Kompetenser • • • • •

Arbeta utefter agila utvecklingsprocesser och tillämpa ett agilt arbetssätt i team Bidra till ett effektivt team och snabbt uppnå resultat I team leverera designlösningar med korta ledtider samt ständigt förbättra kvaliteten på arbetet Arbeta utefter en prioriterad backlog med designarbete Grundläggande förståelse kring hur strukturering av arbete i en iterativ designprocess sker


Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, bidragsrapporter och tentamen. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • • •

Redogöra för hur kontinuerligt skapande påverkar design, användarvänlighet och funktionalitet Utförligt redogöra kring formuleringarna i User stories, acceptanskriterer och Defintion of Done samt formatets nytta och relevans Kunna leda UX workshops självständigt


Gränssnittsdesign och prototyper Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 45 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Kursen ger de studerande detaljerade och praktiska kunskaper i de programvaror och tjänster som används i en UX-designprocess. De får också grundläggande färdigheter inom iterativa designprocesser, och kunskap om vilken nivå av prototyping som är bäst lämpad för att lösa UX-problem i olika stadier av designprocessen. Mål Att med hjälp av iterativa metoder och kunskaper i designprogramvara kunna omvandla skisser och idéer till prototyper som fokuserar på användbarhet samt tillgänglighet och dess betydelse för användarupplevelsen. Kunskaper • Specialiserade kunskaper för hur desigprogramvara används, bland annat Balsamiq och Figma • Wireframing och analoga prototyper • Digitala prototypverktyg • Praktiska och teoretiska kunskaper om iterativa designprocesser • Grundläggande kunskaper i interaktionsdesign • Förståelse för vikten av portfolio i rollen som UX-designer Färdigheter • • • •

Konstruera designdokument med hjälp av lämplig designprogramvara Avgöra nivå av prototypande beroende på uppdrag och fas i designprocessen Leverera grafik och instruktioner till utvecklare eller uppdragsgivare Skapa en portfolio med de projektarbeten som genomförts tidigare under utbildningen

Kompetenser • •

Att självständigt kunna designa välarbetade gränssnitt med en dokumenterad process. Att på egen hand skapa prototyper av gränssnitt för vidare användartester eller leverans med hjälp av designprogramvara.

Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut.


Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, inlämning av projektarbete och bidragsrapporter. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom •

Att utförligt redogöra för de val som har gjorts under user interface designprocessen

Utförligt dokumentera och specificera designlösningar


Webbdesign, appdesign & fysisk usability Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 40 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Kursen ska ge de studerande en fördjupad förståelse för vilka designkrav som ställs på moderna webbplatser och appar. De får en övergripande kunskap om etablerade designmönster och best practices. Kursen lär de studerande att tänka på design som ett system som anpassar sig för olika miljöer (responsivitet) samt innehåll som lever och ändras. Kursen ger även praktiska kunskaper i att skapa skarpa designdokument och leverabler samt att designa utifrån redan existerande designsystem och komponenter. Mål Den studerande ska kunna producera design för en webbplats med de särskilda krav som ställs på responsivitet och användbarhet på mobila enheter. De ska även kunna skapa design för mobila applikationer och fysiska produkter (så som till exempel digitala system i en bil) och tillämpa riktlinjerna från Google och Apple med kraven i varje specifikt projekt. Utöver detta är målet att kunna leverera grafik, dokumentation och riktlinjer vidare till ett utvecklarteam baserat på redan existerande komponenter. Kunskaper • • • •

Specialiserade kunskaper i responsiv design Googles och Apples riktlinjer för appdesign Etablerade designmönster för webb och applikationer Kunskaper inom samarbete med utvecklare för att kunna leverera en produkt gemensamt

Färdigheter • Ta fram skarpa designdokument och redogöra för besluten • Skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer • Leverans av grafik, specifikationer och riktlinjer från designdokumentet Kompetenser • • • •

Kunna skapa en komplett webb- eller applikationsdesign, baserad på användbarhet och globala riktlinjer Leverera och kommunicera designen vidare till utvecklare eller beställare Kunna samarbeta med utvecklare Arbeta med ett existerande designsystem och systemets komponenter

Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut.


Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, inlämning av projektarbete och bidragsrapporter. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • • • •

Redogöra vikten av och skillnaderna mellan responsiv design och mobila applikationer Presentera ett väl strukturerat designdokument som tar hänsyn till webb, responsivitet, applikationer och fysisk usability. Redogöra kring tillgänglighetsprinciperna för webblösningar Arbeta med ett existerande designsystem och systemets komponenter


Branding, strategi och presentation Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 35 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Syftet med kursen är att de studerande ska förstå sin roll i ett kommersiellt perspektiv, samt få en övergripande bild av hur ett företag fungerar. De ska förstå kunder, kunders beteenden, hur affärer genereras och hur dessa discipliner samverkar vid framtagandet av en produkt eller tjänst. De ska kunna formulera sin roll i tal och skrift samt presentera sitt arbete på ett strukturerat och genomtänkt sätt.

Mål Studenten ska kunna representera designteamet i olika sammanhang, både i mötessituationer, presentationer och säljarbete. Att förstå vilka kommersiella avvägningar som görs i ett företag och hur de påverkar produkten. Förstå vilka våra kunder är och deras typiska beteenden med vår produkt. Kunskaper • Kunskaper inom presentationsteknik • Förklara, värdera och sälja design • Kunskaper i designens påverkan på affären Färdigheter • Strukturera och hålla presentationer • Vara bidragande i möten med kund eller kravställare • Designa produkter för en ökad affärsgenerering • Kunna värdera, motivera och presentera designbeslut. Kompetenser • Representera UX-teamet internt och externt • Kunna förstå UX-designerns roll i en säljprocess • Skapa design i linje med övrig branding, med bibehållen fokus på hög användbarhet och användarcentrerad design. Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut.


Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, inlämning av projektarbete, bidragsrapporter och personlig presentationsbedömning. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • • • •

Att på ett tydligt och övertygande sätt presentera arbetet Påvisa god förståelse för hur designbeslut påverkar affären Redogöra för designmässiga avvägningar baserade på varumärkets riktlinjer Redogöra för designens roll i marknadsföringsprocessen av ett varumärke


Programmering för UX-design Kursen ingår i utbildningen: UX-design Kursens omfattning: 35 YHP Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH01178-3 Beslutsdatum för kursplan: 2021.12.20 Syfte Kursen skall ge de studerande en grundläggande förståelse för de uppmärknings- och programmeringsspråk (HTML, CSS och JavaScript) som används för frontend-utveckling. De skall ha en övergripande kunskap om hur en modern utvecklingsmiljö är uppsatt. De studerande skall även ha en översiktlig kunskap om de olika ramverk som används för att skapa dynamiska webbplatser och prototyper. Mål Att självständigt kunna skapa dynamiska webbgränssnitt och verklighetsnära prototyper. Kunna ansvara för skarp implementation av animeringar och visuell feedback i ett webbgränssnitt. Kunskaper • Specialiserade kunskaper inom HTML och CSS • Grundläggande JavaScript • Översiktlig kunskap om vilka olika JavaScript-ramverk som används för att skapa dynamiska webbplatser och prototyper Färdigheter • Programmera webbgränssnitt • Programmera webb-prototyper Kompetenser • • •

Kunna implementera design i ett webbgränssnitt eller en verklighetsnära prototyp. Vara en länk mellan design- och utvecklarteam. Avgöra när en teknisk prototyp är lämplig.

Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se. Eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom projektarbetsredovisning, inlämning av projektarbete och bidragsrapporter. Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.


Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • •

Självständigt skapa webbplatser med HTML, CSS och JavaScript Påvisa en hög nivå av problemlösningsförmåga vid programmering