Fördjupad kursbeskrivning IT-Projektledare - IT-Högskolan

Page 1

Fördjupad kursbeskrivning Agil projektledning: Mål: Arbeta som IT-projektledare utifrån agila metoder och bli certifierad Scrum master. Den studerande beskriver olika agila metoder och dess olika beståndsdelar. Den studerande kan styra och driva ett agiltprojekt på ett effektivt sätt och skapa hög produktivitet i teamet. Att säkerställa hög leverans i varje sprint/iteration. Den studerande kan självständigt agera Scrum master. Kursen ska förbereda den studerande för en certifiering som Scrum master. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk IT-projektledning med agila metoder. Efter kursen ska den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser för att klara en certifiering i PSM1 (Professional Scrum Master). Syfte: Säkerställa att utvecklingsteam producerar features snabbt och med hög kvalité. Att bli certifierad Scrum Master. Examensarbete Mål: Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som han/hon har fått genom utbildningen och planerar, genomföra och utvärderar ett IT-projekt. Här behandlas specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk IT-projektledning. Den studerande ska självständigt skapa förutsättningar för att planera, styra och följa upp ett IT-projekt samt att motivera val av stödsystem samt avgöra nivå av dokumentation i projektet. Den studerande beskriver hur arbetet för att skapa ett väl fungerande team ska realiseras. Den studerande behandlar självständigt teoretisk och praktisk IT-projektledning som leder vidare till lärande och professionell utveckling. IT-projektledning Mål: Att besitta kunskaper, färdigheter och kompetens för att driva IT-projekt i en IT-organisation. Att beskriva utvecklingsprocessen av IT-system, webben, applikationer och mobillösningar samt hur den kan kontrolleras och styras. Hantera olika IT-specifika roller och kommunicera med dessa. Den studerande behärskar IT-specifika begrepp och vet dess innebörd samt kan föra sakliga tekniska diskussioner med ett teknisk-team. Den studerande planerar, utför samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med styrning av IT-projekt. Kundförståelse och konsultmässighet Mål: Att identifiera kundens behov och kravställning. Att arbeta som konsult och använda ett affärsmässigt förhållningssätt. Den studerande kan skapa Business Case och kommunicerar dessa till intressenter. Att framställa avtal som är i linje med framtagen kravställning och rådande lagar och regler.


Syfte: Skapa den lösning/tjänst som kunden efterfrågar. LIA1 Mål: Att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken på ett företag. Den studerande ska bidra till ett företags IT-projektledning på ett affärsmässigt sätt. Den studerande Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen. Projektledning, projektmodeller och grupprocesser Mål: Att styra och tillämpa projektmodeller och skapa välfungerande team. Den studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk IT-projektledning. Att använda olika IT-projektmodeller som ex. Prince2, ITIL. Den studerande kan självständigt ge feedback och driva grupprocesser i projektet för att öka gruppens effektivitet och leverans. Självständigt arrangera workshops för att skapa olika outcomes från gruppen. Syfte: Leda och arbeta efter en projektmodell och skapa effektiva team. Projektverktyg och dokumentation Mål: Att strukturera arbete med hjälp av projektverktyg och dokumentation. Använda IT-baserade lösningar som underlättar styrning och kontroll av projekt. Den studerande behärskar olika stödverktyg inom IT-projektledning för att effektivt kunna styra och följa upp IT-projekt. Den studerande dokumenterar självständigt arbetet i ett IT-projekt systematiskt och tar ställning till vad som ska dokumenteras. Syfte: Säkerställa hög kvalité i genomförandet och skapa underlag för att analysera och dra lärdomar från avslutad iteration/projekt.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.