Andreas anställd Javautvecklare mitt i pandemin

Page 1

Andreas Albihn anställd Javautvecklare mitt i pandemin på Volvo Cars

Vad gör du nu? Jag jobbar som Javautvecklare på Volvo Cars. I jobbet programmerar jag i backend med främst plastbaserade tjänster. Hur fick du jobbet? Jag hade min LIA2-praktik på Volvo cars och gick direkt över till en anställning. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att få jobba med professionell kod och det som är runt omkring koden som ramverk Apache Kafka, spring boot och modern teknik samt superbra, duktiga och hjälpsamma kollegor i och utanför teamet. Har behövt lära mig mycket nytt, viktigast är ex. Volvos arkitektur och infrastruktur. Jobbar agilt – Safe – så gott vi kan hemifrån vilket också är spännande. Hur mycket programmering hade du gjort innan utbildningen? Lite programmering i Excel och programmering 1 och 2 på gymnasiet för jag vill vara väl förberedd för studierna. Vilken roll spelade Java-utbildningen för att få jobbet du har nu? Jag har lärt mig grunderna och ”programmeringstänket” för att få jobb i industrin. Viktigt för mig var de upparbetade företagskontakterna, första LIA-kursen var via IT-Högskolans företagspool och VGRIT. Inför LIA2-kursen hade jag egna kontakter som jag lyckades gå via för att få LIA2-kursen på Volvo. Vilka var de viktigaste kunskaper från utbildningen du tagit med dig till arbetslivet? LIA-perioderna var otroligt lärorika och givande. De främsta teknikerna som jag jobbar med idag som utbildningen innehöll är främst Spring boot och Microservices. De agilaarbetssättet har varit högst relevant för den tjänsten jag har nu.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.