Page 1

SIA Olympic Casino Latvia Gada pÄ rskats par 2008. gadu


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Saturs

Lpp. Informācija par Sabiedrību

3

Vadības ziņojums

4

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

5

Bilance

6

Naudas plūsmas pārskats

8

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

9

Finanšu pārskata pielikums

10

Revidentu ziņojums

27

2


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas Nr., vieta un datums Juridiskā adrese Pasta adrese Vadītājs Valdes locekļi un to ieņemamais amats

Pārskata gads Ziņas par īpašniekiem

Revidenti

Olympic Casino Latvia Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 40003264397, Rīga, 1995. gada 30.augustā Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010 Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010 Direktors Gints Pakārklis 1. Gints Pakārklis, valdes priekšsēdētājs, p.k.110170-10517 Jūrmalas gatve 102-2, Rīga, Latvija LV-1029 2. Andri Avila, valdes loceklis, p.k.37509174718 Lihula mnt 5-40, Hāpsalu, Igaunija, pasta indekss 90507 01.01.2008 – 31.12.2008 Olympic Entertainment Group AS Pronksi 19, Tallina, 10124, Igaunija Līdzdalības daļa kapitālā 31.12.2008 100% KPMG Baltics SIA Vesetas iela 7 Rīga, LV-1013 Licences Nr. 55

3


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Vadības ziņojums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olympic Casino Latvia” (turpmāk OCL) pamatdarbība ir azartspēļu organizēšana. „Olympic Casino Latvia” SIA ir Igaunijas sabiedrības „Olympic Entrtainment Group” (turpmāk OEG) meitas sabiedrība. Pārskata gadā OCL sasniedza neto apgrozījumu 26.5 milj. latu, kas veido 10 procentu pieaugumu salīdzinoši ar iepriekšējā gadā sasniegto. Pie iemesliem, kas ļāvuši sasniegt iepriekš minēto apgrozījuma rādītāju pieaugumu būtu minami: Orientēšanās uz augstas klientu apkalpošanas kultūras uzturēšanu un turpmāku attīstību; Pozitīva atpazīstamība un pozīciju nostiprināšana vietējā azartspēļu tirgū; Modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu izmantošana azartspēļu organizēšanā. 2008. gadā „Olympic Casino Latvia” SIA ieguldīja sava biznesa attīstībā Latvijā aptuveni 2.4 miljonus latu. Tika rekonstruēti 7 no AS „Baltic Gaming” 2007.gadā pārņemtajiem „Bumerangs” spēļu klubiem, kā arī paplašinātas 2 Olympic Casino Latvia spēļu zāles. Neskatoties uz sasniegto apgrozījuma pieaugumu, OCL peļņa 2008. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par aptuveni 2.6 miljoniem latu. Kā būtiskākie iemesli šādam peļņas rādītāju samazinājumam būtu minami: Strauji pieaugušās azartspēļu organizēšanas tiešās izmaksas, kas palielinājušās par nepilniem 5 miljoniem latu; Pārējo saimnieciskās darbības izmaksu palielinājums par vairāk nekā 1 miljonu latu. Vispārējā ekonomiskā stāvokļa valstī pasliktināšanās rezultātā, 2008. gadā OCL tika veikti vairāki pasākumi, kas tika vērsti uz saimnieciskās darbības izmaksu samazināšanu un efektivitātes palielināšanu, kā rezultātā tika slēgtas 6 OCL spēļu zāles, pārskatīta Sabiedrības vadības struktūra, strādājošo skaits OCL samazinājās par aptuveni 200 darbiniekiem. Pārskata gada izskaņā Sabiedrībā „Olympic Casino Latvia” SIA strādāja 750 darbinieki. Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, visa veida sociālās garantijas, uzņēmuma apmaksātu veselības apdrošināšanu, kā arī plašas apmācību iespējas. Vidējā alga 2008.gadā SIA „Olympic Casino Latvia” ir bijusi viena no visaugstākajām salīdzinot ar citiem azartspēļu nozares uzņēmumiem Latvijā, kas pamatoti ļauj cerēt, ka Sabiedrība spēs piesaistīt jaunus un talantīgus darbiniekus arī nākotnē. Neskatoties uz ekonomikas lejupslīdi valstī, kas tiešā mērā ietekmē arī azartspēļu nozari Latvijā, OCL nākotnē plāno turpināt attīstīties un iekarot aizvien lielāku tirgus daļu. To ir plānots panākt ar nemainīgi augstu apkalpošanas un servisa standartu uzturēšanu OCL azartspēļu vietās, kas nodrošinās aizvien jaunu klientu piesaisti. No pārskata gada beigām līdz šī ziņojuma parakstīšanas brīdim ir aizvērtas 6 spēļu zāles, kā rezultātā finanšu pārskatā ir iekļauts pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nomātājos pamatlīdzekļos vērtības samazinājums 792 tūkst. LVL apjomā. Vadības priekšlikums ir pārskata gada peļņu pievienot iepriekšējo gadu nesadalītajai peļņai. _____________________ Gints Pakārklis Valdes priekšsēdētājs Rīgā, 2009. gada 15.aprīlī 4


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Vadības ziņojums Piezīmes numurs

2008 LVL

2007 LVL

Neto apgrozījums

2

26 520 380

24 002 839

Azartspēļu organizēšanas tiešās izmaksas

3

(20 051 394)

(15 330 102)

6 468 986

8 672 737

Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas

4

(1 445 383)

(1 676 805)

Administrācijas izmaksas

5

(3 369 278)

(2 721 249)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

6

1 061 090

337 669

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

7

(1 315 203)

(181 825)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

8

53 912

26 737

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

9

(408 823)

(305 881)

10

1 045 301 (240 476)

4 151 383 (714 645)

804 825

3 436 738

Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Pārskata gada peļņa

Pielikums no 10. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

_____________________ Gints Pakārklis Valdes priekšsēdētājs 2009. gada 15.aprīlī

5


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Bilance 2008. gada 31. decembrī

Aktīvs

Piezīmes numurs

Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

11

Debitori Pircēju parādi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas

117 606 117 606 361 241 4 527 695 8 741 673 1 918 237

7 117 12 528 423

1 338 167 180 420 17 067 433

13

12 615 615

40 000 40 000 17 225 039

14

257 694 10 797 268 491

331 185 25 492 356 677

15 16 17 18

21 433 467 937 438 926 254 276 1 182 572 3 541 006 4 992 069 17 607 684

19 515 212 624 128 406 270 919 631 464 4 116 852 5 104 993 22 330 032

12

19 Apgrozāmie līdzekļi kopā

Aktīvu kopsumma Pielikums no 10. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

6

87 192 87 192

3 282 356 7 584 109 1 654 841

Debitori kopā Naudas līdzekļi

2007 LVL

-

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Rezerves daļas, materiāli Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā

2008 LVL


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Bilance 2008. gada 31. decembrī

Pasīvs

Piezīmes numurs

2008 LVL

2007 LVL

2 931 500

2 931 500

5 270 920 804 825 9 007 245

1 871 371 3 436 738 8 239 609

21

673 089 673 089

655 798 655 798

22 23 24

430 450 655 380 3 514 020 4 599 850

611 762 810 669 7 391 161 8 813 592

23 25 26 27 28

206 754 414 361 1 841 977 520 883 343 525

207 417 1 292 610 1 374 284 1 161 527 585 195

3 327 500 7 927 350 17 607 684

4 621 033 13 434 625 22 330 032

Pašu kapitāls Pamatkapitāls Nesadalītā peļņa: iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi Uzkrājumi

20

Uzkrājumi kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori Atliktā nodokļa saistības Citi aizņēmumi Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Citi aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma

Pielikums no 10. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

_____________________ Gints Pakārklis Valdes priekšsēdētājs 2009. gada 15.aprīlī

7


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Naudas plūsmas pārskats par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī Piezīmes numurs Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums; uzkrājumi vērtības samazinājumam zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas uzkrājumu veidošana (izņemot nedrošiem parādiem) procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 4. Izdevumi procentu maksājumiem 5. Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis

11,12

21 8 9

Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Izsniegtie aizdevumi Saņemtā nauda no aizdevumu atmaksas Saņemtie procenti Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie aizņēmumi Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai Atmaksātas finanšu līzinga saistības

11,12

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/( samazinājums) Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās Pārņemtie naudas līdzekļi reorganizācijas rezultātā 19

Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās kopā

Pielikums no 10. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. _____________________ Gints Pakārklis Valdes priekšsēdētājs 2009. gada 15.aprīlī

8

2008 LVL

2007 LVL

1 045 301

4 151 383

4 889 420 792 286 649 503 17 291 (53 912) 408 823

3 173 229 91 536 136 926 (26 737) 305 881

7 748 712

7 832 218

(209 366) 73 491

149 282 (6 444)

(1 372 726) 6 240 111 (27 075) (1 066 532) 5 146 504

923 982 8 899 038 (26 332) (541 022) 8 331 684

(2 399 355) 637 570 (42 000) 82 000 53 912 (1 667 873)

(5 392 157) 3 331 (40 000) 26 737 (5 402 089)

351 402 (4 250 042) (155 952) (4 054 592)

1 022 580 (1 900 000) (102 579) (979 999)

(575 961) 4 116 852 3 540 891 115 3 541 006

1 949 596 1 494 952 3 444 548 672 304 4 116 852


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī

Piezīmes numurs

31.12.2006 2006. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu Pārņemts no AS Baltic Gaming reorganizācijas rezultātā Pārskata gada nesadalītā peļņa 31.12.2007 2006. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu Pārņemts no SIA Olympic Casino Group Baltic reorganizācijas rezultātā Pārskata gada nesadalītā peļņa

20;35

31.12.2008

Iepriekšējo gadu Pamat- nesadalītā kapitāls peļņa LVL LVL

2009. gada 15.aprīlī

9

Pašu kapitāls kopā LVL

2 347 000

(1 109 098)

2 526 791

3 764 693

-

2 526 791

(2 526 791)

-

584 500 2 931 500

453 678 1 871 371

3 436 738 3 436 738

1 038 178 3 436 738 8 239 609

-

3 436 738

(3 436 738)

-

-

(37 189) -

804 825

(37 189) 804 825

2 931 500

5 270 920

804 825

9 007 245

Pielikums no 10. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

_____________________ Gints Pakārklis Valdes priekšsēdētājs

Pārskata gada nesadalītā peļņa LVL


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums Informācija par Sabiedrības darbību Olympic Casino Latvia ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar juridisko un ofisa adresi Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010. Sabiedrības mātes sabiedrība ar 100% līdzdalību kapitālā ir Olympic Entertainment Group AS (Reģ.Nr. 10592898), adrese: Pronksi 19, Tallina, 10124, Igaunija. Olympic Entertainment Group akcijas no 2006. gada 23. oktobra tiek kotētas Tallinas Fondu Biržā, kā arī kopš 2007.gada 26. septembraVaršavas Fondu Biržā. Sabiedrība nodarbojas ar azartspēļu biznesu Latvijas teritorijā izvietotās spēļu zālēs. Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi

(1)

Pārskatu sagatavošanas pamats Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu likumam” un Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc netiešās metodes. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:    d) e) f) g) h)

pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Finanšu instrumenti un finanšu riski Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi – naudas līdzekļi, radniecīgo sabiedrību parādi, un finanšu saistības - aizņēmumi, līzinga saistības, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir : 

Kredītrisks - risks, ka Sabiedrības debitori nespēs atmaksāt savus parādus noteiktajā apjomā vai termiņā; Kredītrisks Sabiedrībai rodas pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu. 10


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums Valūtas risks - risks, ka Sabiedrība varētu ciest neparedzētus zaudējumus ārzemju valūtu kursu svārstību dēļ;  Procentu likmju risks - risks, ka Sabiedrība var ciest zaudējumus nelabvēlīgu tirgus likmju svārstību dēļ;  Likviditātes risks - risks, ka Sabiedrība nespēs termiņā izpildīt savas finanšu saistības. 

Vadība ir iedibinājusi atbilstošas procedūras, lai kontrolētu būtiskos riskus. Kredītrisks Pamatojoties uz pašreizējo Sabiedrības aktīvu struktūru, sabiedrības kredītrisks nav būtisks, jo Sabiedrība saskaņā ar savu pamatdarbību nesniedz pakalpojumus ar pēcapmaksu. Sabiedrības lielākie debitori ir radniecīgas sabiedrības par nomas pakalpojumu sniegšanu ar pēcapmaksu. Sabiedrība savukārt saņem pakalpojumus no radniecīgās sabiedrības un kredītrisks tiek vadīts kontrolējot neto kredītrisku. Valūtas risks Sabiedrībai veidojas ārvalstu valūtas risks no aizņēmumiem EUR. Pamatojoties uz to, ka EUR kurs ir fiksēts pret LVL, sabiedrības vadība uzskata, ka valūtas risks nav būtisks, tomēr, ņemot vērā ekonomisko situāciju vadība apsver nepieciešamību un iespējamos risinājumus valūtas riska ierobežošanai. Procentu risks Lai minimizētu procentu likmju risku, Sabiedrības vadība galvenokārt slēdz aizņēmumu līgumus ar fiksētām procentu likmēm. Pamatojoties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu risku vadība vērtē kā nebūtisku. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana Atvasinātie finanšu instrumenti netiek izmantoti finanšu risku ierobežošanai. Sabiedrība netur un nelaiž atvasinātos finanšu instrumentus tirdzniecībai. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Ja pēc Sabiedrības vadības domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un pasīvu patiesā vērtība tiek atspoguļota finanšu pārskata pielikumā. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL). Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma dienā. Nemonetārie aktīva un pasīva posteņi tiek uzrādīti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma dienā. Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. 31.12.2008 31.12.2007 EEK 0.044900 0.044900 EUR 0.702804 0.702804 GBP 0.728000 0.963000 SEK 0.063500 0.074400 USD 0.495000 0.484000 Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 11


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums Ieņēmumu atzīšana Azartspēļu neto ieņēmumi Azartspēļu neto ieņēmumi ir saņemtās likmes (dalības maksa) no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti un neiegūtie ienākumi no naudai pielīdzinātajiem priekšmetiem, kas ievietoti azartspēļu automātā. Nomas ienākumi Ienākumi no iznomātām telpām tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. Līzinga darījumi Finanšu līzings Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un labumi, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu, un tiek amortizēta derīgās lietošanas laikā. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. Operatīvais līzings Operatīvā līzinga maksājumi tiek atzīti peļņas zaudējumu aprēķinā lineāri nomas periodā laikā. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā, izvēloties par pamatu šādas vadības noteiktas gada nolietojuma likmes: Nemateriālie ieguldījumi: Licences Pamatlīdzekļi: Iekārtas un mašīnas Citi pamatlīdzekļi Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

20% 20 % 33.33-20 % 14.3 -20% vai, ja tas īsāks, tad nomas perioda laikā

Nolietojumu metode tiek pārskatīta katra pārskata gada beigās. Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. Pamatlīdzekļu novērtēšana Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, tie ir novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumu uzskaite Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti zemākajā no tirgus cenas un pašizmaksas. Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai tiek izveidoti uzkrājumi. Krājumi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus novecojušiem, lēna apgrozījuma vai bojātiem krājumiem, kas izveidoti, individuāli izvērtējot novecojušos vai bojātos krājumus. 12


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums Debitoru novērtēšana Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Uzkrājumi nedrošiem parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora parāda atgūstamību. Uzkrājumi Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms. Uz pārskata perioda beigām ir izveidoti sekojoši uzkrājumi:  uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķināti saskaņā ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz 2008. gada 31. decembri un dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos;  uzkrājumi iespējamām džekpota, atlaižu izmaksām ir veidoti, saskaņā ar vadības aplēsēm un izstrādātiem, apstiprinātiem noteikumiem.  uzkrājumi laimestiem ir aprēķināti saskaņā ar datoru sistēmu atskaiti.  uzkrājumi paredzamām izmaksām kas attiecas uz pārskata gadu ir aprēķināti saskaņā ar vadības rīcībā esošo informāciju un aplēsēm.  uzkrājumi prēmijām ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrības vadības apstiprināto prēmiju aprēķināšanas kārtību. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu sastāv no par pārskata periodu aprēķinātā un atliktā nodokļa. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aprēķinātais nodoklis Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Atliktais nodoklis Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir aprēķināts laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām, kas rodas no atšķirībām starp aktīvu un pasīvu vērtību finanšu pārskatos (uzskaitē) un to vērtību nodokļu vajadzībām. Minētās starpības galvenokārt radušās no atšķirīgām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm, kas tiek pielietotas nodokļu un finanšu uzskaitē, izveidotiem uzkrājumiem un pārnesamiem zaudējumiem saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi - 15%. Atliktā nodokļa aktīvi tiek atzīti tikai tadā mērā, kādā to atgūšana ir droši sagaidāma. Nodokļu atvieglojumi Sabiedrība ir ziedojusi naudas līdzekļus, un pārskata gadā ir piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par ziedotām summām budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirta atļauja saņemt ziedojumus, pamatojoties uz likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20. pantu.

13


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (2)

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Sabiedrības pamatdarbības – azartspēļu biznesa bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides un džekpotu izmaksas. Darbības veids

2008 LVL 20 611 456 6 495 223 516 283 (646 196) (456 386) 26 520 380

Ieņēmumi no spēļu automātiem Ieņēmumi no spēļu galdiem Citi ieņēmumi Apjoma atlaides spēlētajiem Džekpotu izmaksas

2007 LVL 18 254 048 7 087 643 632 526 (995 844) (975 534) 24 002 839

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem, kas uzrādīts atskaitot atlaides un džekpotu izmaksas: 2008 2007 LVL LVL Rīga 19 661 942 19 652 777 Jelgava 1 146 180 997 167 Jūrmala 559 553 698 047 Ventspils 951 357 599 412 Daugavpils 943 201 564 802 Valmiera 534 945 328 881 Sigulda 446 055 162 616 Madona 227 135 151 408 Cēsis 299 884 138 327 Bauska 258 714 134 145 Valka 190 233 115 914 Tukums 240 915 113 480 Smiltene 48 859 110 540 Jekabpils 158 092 61 188 Saldus 252 079 55 242 Gulbene 21 945 55 152 Rēzekne 302 483 27 371 Kuldīga 92 547 17 831 Liepāja 184 261 14 016 Krāslava 4 523 26 520 380 24 002 839

14


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (3)

Azartspēļu organizēšanas tiešās izmaksas

Postenī uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas –preču un pakalpojumu izmaksas azartspēļu pakalpojumu nodrošināšanai.

Personāla izmaksas Nolietojums un amortizācija Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas Azartspēļu nodoklis, nodevas, licences u.tml. Spēļu u.c.iekārtu uzturēšanas izmaksas Uzraudzības sistēmas uzturēšanas izmaksas Materiālu, rezerves daļu un tml. izmaksas IT izmaksas Pārējās izmaksas

(4)

2007 LVL (6 907 375) (2 857 100) (2 052 807) (2 159 171) (579 321) (231 849) (166 156) (104 799) (271 524) (15 330 102)

2008 LVL (682 525) (152 557) (187 870) (273 825) (28 565) (120 041) (1 445 383)

2007 LVL (701 089) (266 620) (278 870) (102 676) (40 585) (286 965) (1 676 805)

2008 LVL (975 744)

2007 LVL (1 200 285)

(792 286) (516 356) (154 430) (136 523) (216 165) (35 806) (156 498) (77 265) (63 024) (19 110) (29 882) (49 995) (83 936) (41 163) (21 095) (3 369 278)

(316 129) (167 025) (190 085) (144 275) (62 018) (97 743) (98 987) (81 009) (83 208) (90 668) (47 567) (46 400) (82 988) (12 862) ( 2 721 249)

Pārdošanas izmaksas

Klientu piesaistīšanas izmaksas Klientu izklaides izmaksas Drukāti u.c. reklāmas materiāli Turnīru un džekpotu izmaksas Reprezentācijas izmaksas Pārējas izmaksas

(5)

2008 LVL (8 672 290) (4 373 064) (2 976 327) (2 730 143) (620 454) (137 518) (99 070) (126 400) (316 128) (20 051 394)

Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nomātājos pamatlīdzekļos vērtības samazinājums Nolietojums un amortizācija Bankas pakalpojumu izmaksas Personāla atlases un apmācības izmaksas Informācijas sistēmas izmaksas Koncerna pakalpojumi Apdrošināšanas izmaksas Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas Sakaru izmaksas Juridiskie pakalpojumi Profesionālo pakalpojumu izmaksas Biroja izmaksas Citas personāla izmaksas Komandējuma izdevumi Citas administrācijas izmaksas

15


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (6)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no nomas un sniegtiem pakalpojumiem Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Neto rezultāts no valūtas konvertācijas Citi ieņēmumi

(7)

2007 LVL 256 428 3 331 48 231 29 679 337 669

2008 LVL (1 287 073) (760) (16 460) (10 910) (1 315 203)

2007 LVL (94 867) (2 870) (34 286) (49 802) (181 825)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi Samaksātās soda naudas Ziedojumi Citi izdevumi

(8)

2008 LVL 340 886 637 570 57 716 24 918 1 061 090

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

2008 2007 LVL LVL Ieņēmumi no procentiem no depozīta 50 323 26 358 Ieņēmumi no procentiem no aizdevumiem grupas sabiedrībām 3 566 348 Procenti par kontu atlikumu 23 31 53 912 26 737 Procentu ieņēmumi LVL 50 323 apmērā veido ieņēmumus no nakts depozīta noguldījuma Hansabankā. Radniecīgām sabiedrībām Faraons SIA un Ahti SIA ir sniegti aizdevumi saimniecisko darījumu veikšanai un aprēķināti procenti 3 566 latu apmērā, izmantojot 6% gada likmi.

(9)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2008 LVL (366 986) (41 837) (408 823)

Procentu izdevumi par īstermiņa aizdevumiem Līzinga procentu izmaksas

2007 LVL (279 549) (26 332) (305 881)

Procentu maksājumus LVL 366 986 apmērā veido maksājumi par kredītlīnijas izmantošanu, ko piešķīrusi mātes sabiedrība Olympic Entertainment Group AS (Skatīt piezīmi Nr. 24).

16


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (10)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 2008 LVL (420 160) (1 628) 181 312 (240 476)

Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju Nodokļa korekcija par 2007.gadu Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

2007 LVL (615 901) (7 813) (90 931) (714 645)

Faktiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinājums ar teorētiski aprēķināto:

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, 15% Nodokļu ietekme no pastāvīgajām atšķirībām, kas saistītas ar neatskaitāmiem izdevumiem Nodokļu ietekme no pastāvīgajām atšķirībām, kas radušās no ziedojumiem Nodokļu ietekme no Grupas ietvaros izmantotiem nodokļu zaudējumiem Nodokļu ietekme no iepriekš neatzīta nodokļa aktīva Nodokļa korekcija par ieriekšējo gadu Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(11)

2008 LVL 1 045 301 156 795

2007 LVL 4 151 383 622 707

124 913

123 093

(13 523)

(28 305)

(2 635) (26 702) 1 628 240 476

(10 663) 7 813 714 645

Nemateriālie ieguldījumi Datorprogrammas un programmprodukti LVL 223 971 8 998 2 098 235 067

Sākotnējā vērtība 31.12.2007 Iegādāts Pārklasificēts no pamatlīdzekļiem (Piezīme Nr. 12) 31.12.2008 Uzkrātais nolietojums 31.12.2007 Aprēķinātais nolietojums 31.12.2008

(106 365) (41 510) (147 875)

Bilances vērtība 31.12.2007

117 606 87 192

Bilances vērtība 31.12.2008

17


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (12)

Pamatlīdzekļu kustības pārskats Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos Zeme un pamatlīēkas dzekļos LVL

Pārējie PamatSpēļu līdzekļi un iekārtas inventārs

LVL

PamatlīAvansa dzekļu maksājumi izveido- par pamatšana līdzekļiem

Kopā

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

5 943 532 14 359 746 436 205 1 008 348

3 141 394 479 963

180 420 304 402

25 393 083 2 390 357

Sākotnējā vērtība 31.12.2007 429 824 Iegādāts Pārklasificēts uz nemateriāliem ieguldījumiem Izslēgts (429 824) Uzkrājums vērtības samazinājumam 31.12.2008 Uzkrātais nolietojums 31.12.2007 Aprēķinātais nolietojums Pārklasificēts Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums 31.12.2008 Bilance 31.12.2007 Bilance 31.12.2008

(13)

1 505 601

86 547

1 338 167 161 439 ( 1 488 901)

( 475 014)

(2 098)

(305 937) (3 188 103)

(240 113)

(3 588)

(9 808)

(4 177 373)

(646 658) (145 628) 5 796 811 13 539 964

3 467 791

7 117

-

(792 286) 22 811 683

(68 583)

(1 415 837) (5 618 073) (1 223 157) (1 151 006) (2 949 412) (747 492) 7 205 (7 205)

-

-

(8 325 650) (4 847 910) -

68 583 -

45 183 2 611 630 164 904 (2 514 455) (5 955 855) (1 812 950)

-

2 890 300 - (10 283 260)

361 241 -

369 669

4 527 695 3 282 356

8 741 673 7 584 109

1 918 237 1 654 841

1 338 167 7 117

180 420 -

17 067 433 12 528 423

Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām 2008 LVL -

Olympic Casino Group Baltic SIA Faraons SIA

2007 LVL 500 39 500 40 000

Olympic Casino Group Baltic SIA parāds tika dzēsts reorganizācijas ceļā pievienojot Olympic Casino Group Baltic SIA Olympic Casino Latvia SIA.

(14)

Rezerves daļas, materiāli 2008 LVL 254 707 2 987 257 694

Rezerves daļas un materiāli Darba apģērbs Marketinga materiāli

18

2007 LVL 319 289 8 108 3 788 331 185


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (15)

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem

(16)

2008 LVL 4 245 392 222 684 -

2007 LVL 48 515 50 596 431

240 616

113 082

467 937

212 624

2008 LVL 88 936 2 237 20 706 327 047 438 926

2007 LVL 113 804 2 989 11 212 401 128 406

Citi debitori

Garantijas nauda par īri Avansi darbiniekiem Pārējie debitori Nodokļu pārmaksa

(18)

2007 LVL 25 345 (5 830) 19 515

Radniecīgo sabiedrību parādi

Olympic Entertainment Slovakia S.r.o.par pamatlīdzekļiem Casino –Polonia Wroclaw sp.Z.o.o.par pakalpojumiem Ahti SIA par pakalpojumiem Farons SIA par pakalpojumiem Olympic Casino Group Baltic SIA par pakalpojumiem Olympic Casino Bucharest S.r.l. par pakalpojumiem un pamatlīdzekļiem

(17)

2008 LVL 22 555 (1 122) 21 433

Nākamo periodu izmaksas

Postenī uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pārskata gadā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. 2008 2007 LVL LVL Spēļu licences 96 833 114 417 Nomas maksa 86 389 79 887 Valūtas licence 5 098 7 491 Apdrošināšana 34 826 32 267 Citas nākamo periodu izmaksas 31 130 36 857 254 276 270 919

19


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (19)

Naudas līdzekļi LVL un valūtā pēc LB kursa

Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām:

2008 Valūta LVL - 3 402 602 196 631 138 404 3 541 006

LVL EUR

(20)

Pašu kapitāls

(a)

Pamatkapitāls

2007 Valūta LVL - 3 548 729 808 366 568 123 4 116 852

Sabiedrības vienas daļas nominālvērtība ir LVL 500. Informācija par daļu skaitu un to piederību ir sekojoša:

Olympic Entertainment Group AS Olympic Casino Group Baltic SIA

2008 % Daļu skaits LVL 100 5 863 2 931 500 100 5 863 2 931 500

2007 % Daļu skaits LVL 58.16 3 410 1 705 000 41.84 2 453 1 226 500 100 5 863 2 931 500

Sabiedrības pamatkapitāls 2008. gada 31. decembrī ir LVL 2 931 500 un sastāv no 5863 kapitāla daļām. Sabiedrības dalībnieks Olympic Casino Group Baltic reorganizācijas procesā tika pievienots sabiedrībai bez pamatkapitāla palielināšanas. Skat. Piezīmi Nr.35. (b)

Nesadalītā peļņa

Saskaņā ar Dalībnieku Kopsapulces lēmumu peļņa par 2007. gadu atstāta nesadalīta LVL 3 436 738 un pievienota iepriekšējo gadu rezultātam. SIA Olympic Casino Group Baltic reorganizācijas rezultātā tika pārņemti tās iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi 37 189 LVL apmērā. Skat. Piezīmi Nr.35.

(21)

Uzkrājumi 2008 LVL 467 114 137 114 52 505 9 128 7 228 673 089

Uzkrājumi atvaļinājumiem Uzkrājumi bonusa punktiem Uzkrājumi prēmijām Uzkrājumi laimestiem Pārējie uzkrājumi izdevumiem

20

2007 LVL 322 614 150 100 110 000 64 347 8 737 655 798


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (22)

Atliktā nodokļa saistības

Atliktā nodokļa saistības perioda sākumā Pārņemts no AS Baltic Gaming reorganizācijas rezultātā Atliktā nodokļa ieņēmumi peļņas vai zaudējuma aprēķinā (Skat. Piezīmi Nr. 10) Atliktā nodokļa saistības perioda beigās

2008 LVL 611 762 -

2007 LVL 313 525 207 306

(181 312) 430 450

90 931 611 762

Atzītais atliktais nodoklis attiecināms uz sekojošām pagaidu atšķirībām: 31.12.2008 Aktīvi Saistības Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļu un grāmatvedības vajadzībām Uzkrājumi Neto atliktā nodokļa saistības

(23)

(219 806)

650 256 430 450

31.12.2007 Aktīvi Saistības (99 244)

711 006 611 762

Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa Finanšu līzings Pristis Apsardzes Sistēmas SIA Finanšu līzings IGT Īstermiņa daļa Finanšu līzings Pristis Apsardzes Sistēmas SIA Finanšu līzings IGT Europe V.B. Citi aizņēmumi kopā

2008 LVL 655 380 655 380

2007 LVL 810 669 810 669

206 754 206 754 862 134

1 370 206 047 207 417 1 018 086

Finanšu līzinga saistības 2007. gadā Sabiedrība uz finanšu līzinga noteikumiem iegādājās spēļu iekārtas 1112 061 LVL apmērā. Līgums noslēgts ar IGT Europe B.V uz četriem gadiem nomaksājot saistības regulāros ikmēneša maksājumos līdz 2011. gada 15. jūlijam. Saskaņā ar vienošanos 2008. gadā līgumsaistību atmaksas termiņš tiek pagarināts līdz 2011.gada 15.oktobrim. Finanšu nomas maksājumu sadalījums pa periodiem:

Termiņā, kas īsāks pa vienu gadu Periodā no 2 līdz 5 gadiem

Minimālie nomas maksājumi 2008 LVL 262 486

Minimālie nomas maksājumi pašreizējā vērtībā 2008 LVL 206 754

Procentu izdevumi 2008 LVL 55 732

755 240

655 380

1 017 726

862 134

21

Minimālie nomas maksājumi 2007 LVL 263 023

Minimālie nomas maksājumi pašreizējā vērtībā 2007 LVL 207 417

Procentu izdevumi 2007 LVL 55 606

99 860

952 045

810 669

141 376

155 592

1 215 068

1 018 086

196 982


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (24)

Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām

Ilgtermiņa daļa Aizņēmums no Olympic Entertainment Group AS Aizņēmumi radniecīgajām sabiedrībām

2008

2007

LVL 3 514 020 3 514 020

LVL 7 391 161 7 391 161

Saskaņā ar kredītlīnijas līgumu no 2005. gada 22. jūnija un tā pielikumiem, kas noslēgti 2006. gadā, Sabiedrība var izmantot kredītlīnijas limitu 12 miljonu EUR apmērā. Kredītlīnijas atvērta ar izmantošanas termiņu līdz 2015. gada 22. jūnijam. Gada sākumā procentu likme ir 5,5% gadā , ar 01.07.08. tiek mainīta uz 7%.

(25)

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Par piegādātām precēm un inventāru Mārketinga izmaksas Telpu noma Citi pakalpojumi

(26)

2008 LVL 183 422 20 226 107 920 102 793 414 361

2007 LVL 921 799 31 146 94 876 244 789 1 292 610

2008 LVL 376 069 885 435 390 449 145 857 44 167 1 841 977

2007 LVL 264 229 503 687 390 449 145 857 68 125 1 937 1 374 284

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Olympic Entertainment Group AS par pakalpojumiem Olympic Entertainment Group AS % par aizņēmumiem Olympic Casino Eesti AS par pakalpojumiem Olympic Casino Eesti AS % par aizņēmumiem Ahti SIA par pakalpojumiem Faraons SIA par precēm un pakalpojumiem

Pārskata gada laikā Sabiedrībai ir bijuši darījumi ar sekojošiem radniecīgajām sabiedrībām: Sabiedrības nosaukums Saistība Olympic Entertainment Group AS Mātes sabiedrība Olympic Casino Eesti AS Ahti SIA

Radniecīgā sabiedrība Radniecīgā sabiedrība

Faraons SIA

Radniecīgā sabiedrība

22

Darījumu apraksts Saņemti un atgriezti aizdevumi, saņemti vadības pakalpojumi. Saņemti pakalpojumi Saņemti bāra pakalpojumi, sniegti telpu nomas pakalpojumi Saņemti bāra pakalpojumi, sniegti telpu nomas pakalpojumi


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (27)

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids

Atlikums 31.12.2007

Pārņemts no SIA Olympic Casino Group Baltic reorganizācijas rezultātā

Aprēķināts 2008. gadā

LVL

LVL

332 077

Uzņēmumu ienākuma nodoklis Ieturētais uzņēmumu ienākuma nodoklis no maksājumiem nerezidentiem Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no maksājumiem nerezidentiem Azartspēļu nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Sociālās apdrošināšanas iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Nekustamā īpašuma nodoklis Dabas resursu nodoklis

Tai skaitā: Nodokļa pārmaksa Nodokļu parāds

Samaksāts 2008. gadā

Pārnests (ieskaitīts) no citiem nodokļiem

Atlikums 31.12.2008

LVL

LVL

LVL

LVL

(491)

421 788

(1 066 532)

(13 889)

(327 047)

4 001

-

15 964

(16 562)

-

3 403

27 036

-

459 428

(447 745)

-

38 719

209 520

-

2 454 400

(2 478 180)

-

185 740

177 247

-

430 871

(582 353)

-

25 765

244 112

-

2 504 792

(2 584 811)

-

164 093

167 309

-

1 553 950

(1 618 317)

-

102 942

130

-

2 586

(2 523)

-

193

(401)

-

-

401

-

-

95 1 161 126

(491)

257 7 844 036

(14 213) (8 810 835)

13 889 -

28 193 836

(401)

(327 047)

1 161 527

520 883

Nodokļu pārmaksa uzrādīta bilances postenī citi debitori

(28)

Pārējie kreditori 2008 LVL 320 313 328 23 974 5 903 343 525

Ieturējumi no darba algas Norēķini par darba algu Biļetes, žetoni un čipi pie klienta Garantijas nauda

23

2007 LVL 2 529 489 814 86 949 5 903 585 195


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (29)

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 2008 881

2007 760

2008 LVL 7 701 772 1 812 269 90 264 41 144 2 585 9 648 034

2007 LVL 6 497 478 1 495 030 2 812 110 000 2 340 8 107 660

Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata gadā

(30)

Personāla izmaksas

Izmaksu veids Atlīdzība par darbu Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzkrājums atvaļinājumiem Uzkrājums prēmijām Uzņēmējdarbības riska nodeva

(31)

Informācija par piešķirto atlīdzību vadībai par funkciju pildīšanu

Pārskata periodā vadības locekļu saņemtā atlīdzība par funkciju pildīšanu kopā ar sociālajām nodrošināšanas iemaksām pa amatu grupām sadalās sekojoši:

Atalgojums valdes locekļiem Sociālās apdrošināšanas iemaksas par valdes locekļiem

(32)

2008 LVL 57 575 7 131

2007 LVL 61 762 5 733

64 706

67 495

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi nav ieķīlāti un Sabiedrība nav izsniegusi garantijas. Nepastāv ārpusbilances saistības.

(33)

Atlīdzība Zvērinātu revidentu komercsabiedrībām pārskata periodā 2008 LVL 24 644 590 25 234

Gada pārskata pārbaude Konsultācijas nodokļu jautājumos Citu uzdevumu veikšana

(34)

2007 LVL 20 928 8 923 41 466 71 317

Informācija par tiesas procesiem

2007. gadā pret Sabiedrību bija iesniegta prasība tiesā aptuveni 47 tūkst. LVL apmērā. 2008. gada 22. decembrī lieta tika izbeigta ar pozitīvu lēmumu Olympic Casino Latvia.

(35)

Radniecīgo sabiedrību pievienošana reorganizācijas rezultātā

(a) Saskaņā ar 2007. gada 4. oktobrī noslēgto reorganizācijas līgumu un reorganizācijas prospektu 2008. gadā tika veikta reorganizācija apvienošanās ceļā, saskaņā ar kuru iegūstošā sabiedrība SIA Olympic Casino Latvia pārņēma no pievienojamās sabiedrības SIA Olympic Casino Group Baltic visus aktīvus, tiesības un saistības. 24


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums Reorganizācijas rezultātā iegūstošas sabiedrības pamatkapitāls netika palielināts. Ņemot vērā to, ka reorganizācijā iesaistītās sabiedrības pastarpināti pieder vienai sabiedrībai Olympic Entertainment Group AS (Igaunija), puses vienojās, ka reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību kapitāla daļām netiek noteikts apmaiņas koeficients un piemaksas, bet pievienojamās sabiedrības dalībnieks iegūst apmaiņai pret Pievienojamās sabiedrības daļām tās iegūstošas sabiedrības daļas, kuras līdz reorganizācijas lēmuma pieņemšanai atradās Pievienojamās sabiedrības īpašumā. Saskaņā ar reorganizācijas līguma nosacījumiem puses vienojās, ka Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tika atspoguļoti ar 2008. gada 1. Janvāri. Reorganizācijas rezultātā tika pārņemti pievienojamās sabiedrības aktīvi un saistības to bilances vērtībā 2008. gada 1. janvārī un attiecināti uz sekojošiem posteņiem: AKTĪVI Debitori Naudas līdzekļi Aktīvi kopā

01.01.2008. PASĪVI LVL 491 Iepriekšējo gadu zaudējumi 115 Ilgtermiņa kreditori Īstermiņa kreditori 606 Pasīvi kopā

01.01.2008. LVL (37 189) 21 499 16 296 606

Komercreģistrā izmaiņas tika reģistrētas 2008. gada 18. martā. (b) Saskaņā ar 2007. gada 12. martā noslēgto reorganizācijas līgumu un reorganizācijas prospektu 2007. gadā tika veikta reorganizācija apvienošanās ceļā, saskaņā ar kuru Iegūstošā sabiedrība SIA Olympic Casino Latvia pārņēma no Pievienojamās sabiedrības AS Baltic Gaming visus aktīvus, tiesības un saistības. Reorganizācijas rezultātā tika palielināts Sabiedrības pamatkapitāls par 584 500 LVL. Ņemot vērā to, ka reorganizācijā iesaistītās sabiedrības pastarpināti pieder vienai sabiedrībai Olympic Entertainment Group AS (Igaunija), pievienojamās sabiedrības vienīgais dalībnieks Olympic Entertainment Group AS ieguva visas iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai izlaistās daļas. Puses vienojās, ka reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību kapitāla daļām (akcijām) netiek noteikts apmaiņas koeficients un piemaksas, bet Pievienojamās sabiedrības akcionārs apmaiņai pret Pievienojamās sabiedrības akcijām iegūst tās Iegūstošās sabiedrības daļas, kuras līdz reorganizācijas lēmuma pieņemšanai atradās Pievienojamās sabiedrības īpašumā, kā arī tās Iegūstošās sabiedrības daļas, kuras no jauna tiek izlaistas pamatkapitāla palielināšanas rezultātā. Saskaņā ar reorganizācijas līguma nosacījumiem puses vienojās, ka Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tika atspoguļoti ar 2007. gada 1. jūniju. Reorganizācijas rezultātā tika pārņemti pievienojamās sabiedrības aktīvi un saistības to bilances vērtībā 2007. gada 31. maijā un attiecināti uz sekojošiem posteņiem: AKTĪVI Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Krājumi Debitori Naudas līdzekļi Aktīvi kopā

31.05.2007 LVL 8 096 6 073 572 500 308 887 523 490 672 304

PASĪVI

Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi Atliktā nodokļa saistības Ilgtermiņa kreditori Īstermiņa kreditori 7 586 849 Pasīvi kopā

Komercreģistrā izmaiņas tika reģistrētas 2007. gada 5. jūlijā. 25

31.05.2007 LVL 584 500 453 679 1 038 179 156 935 207 306 5 158 581 1 025 848 7 586 849


SIA Olympic Casino Latvia gada pārskats par 2008. gadu

Finanšu pārskata pielikums (36)

Operatīvā noma

Sabiedrība ir noslēgusi 38 operatīvās nomas līgumus. Saskaņā ar šiem līgumiem maksājamā nomas maksa ir: 2008. gadā 2009. – 2028. gadā

(37)

LVL 2 146 165 LVL 12 729 213

Nenoteiktība tirgus situācijā

2007. gada vidū aizsākušās globālās likviditātes krīzes rezultātā ir samazinājusies likviditāte finanšu un nekustamā īpašuma tirgos, pazeminājies kapitāla tirgus finansējuma apjoms, kā arī pazeminājušies banku sektora likviditātes rādītāji. Šo un citu faktoru rezultātā, Latvija pieredzēja ekonomisko lejupslīdi, kas jau ir ietekmējusi un varētu turpināt ietekmēt sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Latvijā. Pievienotie finanšu pārskati atspoguļo vadības novērtējumu par Latvijas un globālās uzņēmējdarbības vides ietekmi uz Sabiedrības darbību un tās finansiālo stāvokli. Nākotnes notikumi uzņēmējdarbības vidē var atšķirties no vadības prognozēm.

26

2008. gada pārskats  
Advertisement