Page 1


ÝSMEK DESEN KÝTABI

Baþkan’dan Baþkan’dan Sanat eseri, insan öznesindeki tüm güzelliklerin en ince noktalarýndan hassas ellerle çýkarýlan deðerli parçalardýr. Gözün gördüðü, gönlün hissettiði her durum, olay ya da an, sanatçý ellerin penceresinden farklý bir perspektifle yaþadýðýmýz hayatýn içine akseder. Yaþamýn gök kuþaðýný oluþturan bu renk cümbüþü içerisinde el sanatlarý apayrý bir yere sahiptir. El sanatlarýnýn zamanlarýn fotoðrafýný çekme özelliði sayesinde yüzyýllardýr her ayrýntý birbirinden farklý anlatým biçimleriyle gelecek nesillere aktarýlmýþtýr. Bizim kültürümüze has eþsiz nitelikteki motifler ve desenler de el sanatlarýmýz ile koruna gelmiþ, ayný zamanda bu süreç içerisinde geliþerek, yaþayan dünyaya ayak uydurmuþtur. ÝSMEK (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý) kurulduðu 1996 yýlýndan bu yana sanat ve meslek eðitimi aðýrlýklý çalýþmalarý ile önemli hizmetler sunmuþtur. ÝSMEK’te el sanatlarýnýn çeþitli branþlarýnda eðitim alan ve eserler ortaya koyan kursiyerlerimiz için yepyeni bir dünyanýn kapýlarý aralanmýþtýr. ÝSMEK sýcak bir eðitim yuvasý olma özelliðinin yaný sýra yayýnlarý ile de pek çok kiþiye ulaþmýþ, el sanatlarý alanýnda ilk olma niteliði taþýyan kitaplar hazýrlayarak hedef kitlesine sanatsal açýdan farklý bakýþ açýlarý kazandýrma yolunda önemli mesafeler kaydetmiþtir. Birinci cildinin gördüðü ilgi üzerine ikincisi de hazýrlanan Desen Kitabý 2 de bu baþarýlý çalýþmalar arasýndaki yerini alacaktýr. Desen kitabýnýn içerisinde çalýþmalarý bulunan ÝSMEK usta öðretici ve kursiyerleri ile kitabý yayýna hazýrlayan ÝSMEK çalýþanlarýnýn ellerine saðlýk diyorum. Sanatýn parlak ýþýðý altýnda mutluluk dolu, saðlýklý, baþarýlý yarýnlarda hep birlikte olmak dileðiyle…

Dr. Mimar Kadir TOPBAÞ Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný

1


ÝSMEK DESEN KÝTABI

iSTiKLAL MARÞI

2

Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O b e n i m m i l l e t i m i n y ý l d ý z ý d ý r, p a r l a y a c a k ; O b e n i m d i r, o b e n i m m i l l e t i m i n d i r a n c a k .

Bastýðýn yerleri 'toprak!' diyerek geçme, taný: Düþün altýnda binlerce kefensiz yataný. S e n þ e h i t o ð l u s u n , i n c i t m e , y a z ý k t ý r, a t a n ý : Ve r m e , d ü n y a l a r ý a l s a n d a , b u c e n n e t v a t a n ý .

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal! Kahraman ýrkýma bir gül! Ne bu þiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal... H a k k ý d ý r, h a k k ' a t a p a n , m i l l e t i m i n i s t i k l a l !

Kim bu cennet vatanýn uðr una olmaz ki feda? Þuheda fýþkýracak topraðý sýksan, þuheda! Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da hüda, Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? K ü k r e m i þ s e l g i b i y i m , b e n d i m i ç i ð n e r, Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam,

yaþarým. Þaþarým! aþarým. taþarým.

Ruhumun senden, ilahi, þudur ancak emeli: Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

G a r b ý n a f a k ý n ý s a r m ý þ s a ç e l i k z ý r h l ý d u v a r, B e n i m i m a n d o l u g ö ð s ü m g i b i s e r h a d d i m v a r. U l u s u n , k o r k m a ! N a s ý l b ö y l e b i r i m a n ý b o ð a r, 'Medeniyet!' dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taþým, Her cerihamdan, ilahi, boþanýp kanlý yaþým, Fýþkýrýr ruh-i mücerred gibi yerden na'þým; O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým.

A r k a d a þ ! Yu r d u m a a l ç a k l a r ý u ð r a t m a , s a k ý n . Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn. Doðacaktýr sana va'dettiði günler hakk'ýn... K i m b i l i r, b e l k i y a r ý n , b e l k i y a r ý n d a n d a y a k ý n .

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal! Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal. Ebediyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal: H a k k ý d ý r, h ü r y a þ a m ý þ , b a y r a ð ý m ý n h ü r r i y e t ; H a k k ý d ý r, h a k k ' a t a p a n , m i l l e t i m i n i s t i k l a l !


ÝSMEK DESEN KÝTABI

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLÝÐÝNE HÝTABESÝ Ey Türk Gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkan ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu imkan ve þerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri þahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilir. Ey Türk istikbalinin evladý! Ýþte, bu ahval ve þerait içinde dahi vazifen, Türk Ýstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr. Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur.

M. Kemal ATATÜRK

3


Ýçindekiler Ýçindekiler

4

Ýstiklal Marþý Atatürk’ün Gençliðe Hitabesi Sedef Taçbahar Ebru Fesleðen Lalezar Kuðu Sütunlu Kule Kaside Dað Kýlýçotu Laleli Göbek Motifi Tuna Eli Belinde Bordür Kardelen Mercan Köþk Yaprak Bezeme Hanýmeli Bezeme Haseki Küpesi Mineli Pýtrak Çoban Çantasý Latin Kuyucuk Çim Mine Kýr Minesi Bileþik Yýldýz Kuþburnu Ortanca Yonca Bordür Ortanca Bordür Mine Bordür

ÝSMEK DESEN KÝTABI

2 3 6 8 10 12 14 16 17 17 17 19 21 23 24 25 27 29 30 31 31 31 32 33 33 33 33 35 35 36 36 36

Yýldýz Bordür Papatya Bordür Fil Bahar Yýldýzlý Çiçek Itýr Yaprak Yýldýz Demeti Halkalý Mine Dalga Polen Aþk Merdiveni Süslü Kahkaha Bürgü Karanfil Gayret Çiçeði Sümbül Melek Otu Ece Vazo Çiçeði KIvýrcýk Nar Çiçeði Badem Baharý Sedefçe Boncuk Buse Mineli Papatya Alev Oval Mine Çemberli Serçe Çelenk Arapsaçý Sarmal Lale Bereket

36 36 38 38 38 39 39 39 40 41 41 41 41 42 42 42 44 45 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 51


ÝSMEK DESEN KÝTABI

Papatya Buketi Bezeme Lale Kristal Doða Ýris Küçük Çalý Gülaçtý Birdal Gönül Serpme Papatya Yapraklý Nar Mercan Bordür Süsen Bordür Ýri Düðün Çiçeði Cam Güzeli Ay Çiçeði Yarýmay Taç Açelya Açan Gül Þecen Motifi Nergis Dikenli Gül Gül Bahçesi Bal Özü 1 Bal Özü 2 Kaya Gülü Güldeste Sarmaþýk Fantazi Fulya Fantazi Yaban Gülü Parm Menekþesi

52 54 55 57 59 59 59 60 61 63 64 66 66 67 67 69 70 72 73 74 75 76 78 78 78 78 79 80 80 82 82 83

Okkalý Yaprak Mineler Çiðdem Sedem Buketi Kasýmpatý Bulutlu Salkým Gömeç Rustik Gül Bahar Ekmeya Demeti-1 Gülistan Papatya Nadide Þal Halkalý Yýldýz Saksý Güzeli Fantazi Yaprak Petekli Gül Gül Damlasý Sýralý Þakayýk Þevval Erguvan Aynalý Yaprak Dantel Saray Hisar Hercai Menekþe Yapraklý Bordür Salyangoz Bordür Güneþ Zambaklar Ýstanbul

83 84 84 85 86 87 88 89 91 94 96 98 100 102 105 108 110 112 113 114 115 116 117 118 121 122 123 124 124 126 127 128 5


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A1

SEDEF 6


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A2

GÜLBAHÇE

7


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A3

TAÇBAHAR 8


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A4

KARANFÝL 9


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A5

10

EBRU


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A6

RÜYA 11


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A7

FESLEÐEN 12


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A8

ASÝTANE

13


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A9

LALEZAR 14


ÝSMEK DESEN KÝTABI

A10

LALE YOLU 15


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B11

KUÐU 16


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 13

B 12

B 14

SÜTUNLU KULE

KASÝDE

DAÐKILIÇOTU

17


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 15

18

OKLU MÝNE


ÝSMEK DESEN KÝTABI

19


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 17

20

ÞAMDAN BORDÜR


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 18

TUNA

21


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 19

22

DESTAN


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 20

ELÝ BELÝNDE BORDÜR 23


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 21

24

KARDELEN


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 22

MERCAN KÖÞK

25


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 23

26

HATAÝ


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 23-1

YAPRAK BEZEME

27


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 24

28

KÝLÝM


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 24-1

HANIMELÝ

29


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 24-2

30

BEZEME


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 26

B 25

HASEKÝ KÜPESÝ MÝNELÝ PITRAK

B 27

B 28

ÇOBAN ÇANTASI

ÞEBBOY

31


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 29

LATÝN 32


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 31 B 30

KUYUCUK

KIR MÝNESÝ

ÇÝM MÝNE

BÝLEÞÝK YILDIZ

33


ÝSMEK DESEN KÝTABI

ARABESK KÖÞEBENT B 32 34

B 33


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 35

ORTANCA B 34

KUÞBURNU

35


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 35-1

B 35-2

B 36

B 37 B 38

YONCA BORDÜR 36

ORTANCA BORDÜR

MÝNE BORDÜR

YILDIZ BORDÜR

PAPATYA BORDÜR


ÝSMEK DESEN KÝTABI

KIR MENEKÞESÝ

B 39

BALONCUK

B 40

B 42

DÜÐÜN ÇÝÇEÐÝ

B 41

ÝNCÝ 37


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 43

B 44 FÝLBAHAR

YILDIZLI ÇÝÇEK B 45

ITIR YAPRAK 38


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 46

B 47

HALKALI MÝNE

YILDIZ DEMETÝ

B 49

B 48 DALGA

39


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 51

POLEN

40

B 50


B 58

B 56

KIR

FÝDE

KAHKAHA

B 54

AÞK MERDÝVENÝ

B 52

B 59

B 57

BÜRGÜ KARANFÝL

BÜRGÜ LALE

KARANFÝL

B 55

SÜSLÜ

B 53

ÝSMEK DESEN KÝTABI

41


ÝSMEK DESEN KÝTABI

B 60 YALI OTU

B 62 KÜÇÜK SU

B 61 GAYRET ÇÝÇEÐÝ

B 64 TOHUM

B 65 KÜSTÜM

B 63 SÜMBÜL

B 66 MELEK OTU 42

B 67 SOLAN LALE


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 68

FANTAZÝ KARANFÝL

43


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 69

ECE 44


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 70

VAZO ÇÝÇEÐÝ

45


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 71

SAADET 46


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 74

C 72 KIVIRCIK C 73 NAR ÇÝÇEÐÝ

ELÇÝN

SEDEFCE

BADEM BAHARI C 75

C 76 YAPRAKLI MÝNE

47


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 77

C 78 BONCUK

MÝNELÝ PAPATYA BUSE

C 80 48

ALEV

C 79


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 81

C 82 C 85

OVAL MÝNE C 83

ÇEMBERLÝ SERÇE C 84

SARMAL LALE

ÇELENK

ARAPSAÇI 49


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 86

C 87

HALELÝ BORDÜR

KÜPECÝK

C 88

SIRALI LALE

50


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 89

BEREKET

51


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 90

52

PAPATYA BUKETÝ


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 91

NAZAR

53


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 92

BEZEME LALE 54


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 93

KRÝSTAL 55


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 94

PAMUK 56


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 95

DOÐA 57


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 96

58

BAHÇEVAN


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 97

C 98 KÜÇÜK ÇALI

ÝRÝS

C 99 GÜL AÇTI

59


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 100

BÝRDAL 60


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 101

GÖNÜL 61


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 102

62

SALTANAT


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 103

SERPME PAPATYA 63


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 104

YAPRAKLI NAR 64


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 105

PIRILTI 65


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 106

MERCAN BORDÜR

C 107

SÜSEN BORDÜR 66


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 108

C 109

ÝRÝ DÜÐÜN ÇÝÇEÐÝ

CAM GÜZELÝ

67


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 110

MÜRDÜMÜK

D 111

DAÐ CÜCESÝ 68


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 112

AYÇÝÇEÐÝ 1

C 113

AYÇÝÇEÐÝ 2 69


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 114

YARIMAY

70


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 115

AYNALI MOTÝF 71


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 116

D 117

TAÇ

72

HATAÝ


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 118

AÇELYA

73


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 119

AÇAN GÜL 74


ÝSMEK DESEN KÝTABI

ÞECEN MOTÝFÝ

D 120 75


ÝSMEK DESEN KÝTABI

C 121

NERGÝS 76


ÝSMEK DESEN KÝTABI

GÜNDOÐDU DEMETÝ

D 122

77


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 123

D 124

D 125

DÝKENLÝ GÜL

ARAJMAN D 126

78

BAL ÖZÜ 1

BAL ÖZÜ 2


ÝSMEK DESEN KÝTABI

KAYAGÜLÜ D 127

79


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 128

GÜLDESTE

SARMAÞIK D 129

80


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 130

FANTAZÝ GÜL 81


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 131

FANTAZÝ YABAN GÜLÜ

D 132

FANTAZÝ FULYA

82


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 133 PARM MENEKÞESÝ

OKKALI YAPRAK

D 134

83


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 135

MÝNELER

ÇÝÐDEM

D 136

84


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 137

SEDEM BUKETÝ

85


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 138

KASIMPATI

86


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 139

BULUTLU SALKIM

87


D 140

ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 141

GÖMEÇ

KIVRIM KARANFÝL

D 144

D 145 SU

D 142 KIRÇÝÇEÐÝ

88

KATMERLÝ GÜL


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 146 D 147

RUSTÝK MUHABBET

89


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 148

90

BAÞAK


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 149

GÜLBAHAR

91


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 151

D 150

YABAN GÜLÜ

92

BUKET


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 152

KIR ÇÝÇEKLERÝ 93


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 153

EKMEYA DEMETÝ-1

94


ÝSMEK DESEN KÝTABI

D 154

EKMEYA DEMETÝ-2

95


ÝSMEK DESEN KÝTABI

E 155

GÜLÝSTAN 96


ÝSMEK DESEN KÝTABI

E 156

KÜPE SARMAÞIK

97


ÝSMEK DESEN KÝTABI

E 157

PAPATYA 98


ÝSMEK DESEN KÝTABI

E 158

ZARÝFE 99


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 159

HALKALI LALE 100

F 160

NADÝDE


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 161

DÜÞÜM

101


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 162

102

ÞAL


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 163

SEMA

103


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 164

LALELÝ BORDÜR 104


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 165

HALKALI YILDIZ 105


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 166

SÝNEM 106


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 167

LAVANTA

107


ÝSMEK DESEN KÝTABI

F 168

108

SAKSI GÜZELÝ


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 169

GÜLÇÝÇEK

109


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 170

110

FANTAZÝ YAPRAK


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 171

PAPATYA

111


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 172

PETEKLÝ GÜL 112


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 173

GÜLDAMLASI 113


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 174

SIRALI ÞAKAYIK 114


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 175

ÞEVVAL

115


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 176

ERGUVAN 116


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 177

AYNALI YAPRAK

117


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 178 DANTEL

118


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 179

YELPAZE

119


ÝSMEK DESEN KÝTABI

G 180

120

ÜÇ DAL


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 181

SARAY 121


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 182

122

HÝSAR


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H183

HERCAÝ MENEKÞE

123


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 184

SALYANGOZ BORDÜR

H 185

YELPAZE BORDÜR

H 186

124

YAPRAKLI BORDÜR


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 187

SAHRAGÜL

125


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 188

GÜNEÞ

126


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 189

ZAMBAKLAR 127


ÝSMEK DESEN KÝTABI

H 190

ÝSTANBUL

128


ÝSMEK EL SANATLARI DESEN KÝTABI EKÝM 2004 YAYINA HAZIRLAYAN Ayþe AKBULUT DESEN TASARIMLARINI YAPANLAR Dilek ÖZER (M.NAKIÞI), Hatice AKSOYLU (TEZHÝP), Hilan ÝLHAN (A.- K.BOYAMA), Feride METE (FOLYO), Semahat CAN (M. NAKIÞI), Dilek TETÝK (M. NAKIÞI), Fatma ASLAN (M. NAKIÞI), Özlem BÝLGÝ (M. NAKIÞI), Melek EKÞÝ (K. BOYAMA), Mehtap ÇEBÝ (M. NAKIÞI), Name TOSUN (A. BOYAMA), Zehra KARATAÞ (M. NAKIÞI), Meryem ÞAHÝN (M. NAKIÞI), Emine DEMÝRAÐ (A.- K.BOYAMA), Hadiye ÞAHÝN (A.- K.BOYAMA), Esra AÞIGÜLÜ (M. NAKIÞI), Reyhan ERDEM (M. NAKIÞI), Mujgan HIZLI (M. NAKIÞI), Nurgül MEHMETOÐLU (A .- K. BOYAMA), Hülya KUTBAY (M. NAKIÞI), Reþide ÖZBAY (M. NAKIÞI), Nevin Aliye YILMAZ (T. TASARIM), Ayla DEMÝRAÐ (EL NAKIÞI), Menþure KARAOÐLU (A. BOYAMA), Havva DEMÝR (M. NAKIÞI), Fatma DEMÝR (M. NAKIÞI), Binnur ÖNEN (RESÝM), Kamuran PINAR ACAR (A. BOYAMA), Serap AKSU (A. BOYAMA), Arzu ARSLAN (M. NAKIÞI), Nazire AYHAN (M. NAKIÞI), Hülya BAÞPINAR (M. NAKIÞI) DERLEYENLER Teknik Rehberler Nurdan ÖZÇEKÝÇ

-El Sanatlarý Teknik Rehber

Sevdagül YOLAYDIN

-Makine Nakýþý Teknik Rehber

Süheyla ÖZCAN BÝRBÝLEN

-Makine Nakýþý Teknik Rehber TEKNÝK HAZIRLIK

ÝSMEK YAYIN EDÝTÖRLÜÐÜ Grafik Tasarým: M. Taragay AYÇE, Ömer TATLISÖZ Dizgi: Kahraman SARI Redakte: Dilek ÞENOL 129

Baský: DÜZEY


desen_2  

ÝSMEK sýcak bir eðitim yuvasý olma özelliðinin yaný sýra yayýnlarý ile de pek çok kiþiye ulaþmýþ, el sanatlarý alanýnda ilk olma niteliði ta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you