Page 1

LIBRARISTOS

pavasaris / 2011

Lengvai áveiktas

egzaminø baubas Kaip prailginti miegà sesijos metu?

KAS YRA PAVASARIS? Biblioteka baigus studijas?

INVESTICIJA Á ÞINIAS!

mes gráþtam! NAUJOS DARBUOTOJOS KAUNO ISM BIBLIOTEKOJE


LIBRARISTOS

S

veiki, Jûsø rankose arba ekranuose naujasis ISM bibliotekos naujienlaikraðtis. Po metø pertraukos mes gráþtam! Gráþtam su nauju pavadinimu, nauju dizainu ir naujomis idëjomis. Pavasaris yra bene tinkamiausias metas tokiam sugráþimui. Kasdien vis aukðtesnë termometro stulpelio linija, kasryt vis spalvingesni drabuþiai, kas vakarà vis ilgiau ðvieèianti saulë ir kiekvienà akimirkà atsirandantys vis nauji darbai (atsiskaitymai, baigiamieji darbai, projektai, egzaminai ir t.t.). O kur dar visos pavasario ðventës! Velykos, Mamos diena, Tëèio diena, Nacionalinë bibliotekø savaitë. Taip, Nacionalinë bibliotekø savaitë. Tai svarbi ðventë visoms Lietuvos bibliotekoms, bibliotekininkams ir, þinoma, dþiaugsmas bibliotekø klientams, kuriems organizuojama daugybë ávairiø renginiø, akcijø, konkursø ir t.t. Taigi, raðyti ir skaityti tikrai yra apie kà. Pirmojo Libraristø numerio puslapiuose rasite daug: pavasará, patarimus, naujas paþintis, knygø lentynø naujienas ir maþus atradimus. Smagaus skaitymo ir ðiltos saulës! O mes, kaip visada, laukiame Jûsø kritikos, patarimø, pagyrimø, pasiûlymø ir klausimø - biblioteka@ism.lt ISM Libraristos

Numerio tema

LENGVAI ÁVEIKTAS EGZAMINØ BAUBAS Kaip prailginti miegà sesijos metu? Artëjanti egzaminø sesija – vienas didþiausiø studentiðkø iððûkiø, nemiegotø naktø ir padidintø kofeino doziø metas. Ir vis dëlto, ko gero nesuklysim sakydami, kad nepaisant ádëtø pastangø gerai pasiruoðti egzaminui, stovëdami prie auditorijos durø, dauguma neiðvengia to „pritrûko dar vienos nakties“ jausmo. Atpaþinai save? Kaip to iðvengti? Panacëjos, tinkanèios visiems, þinoma, nëra, taèiau pasidalinsime keliais patarimais, kurie bibliotekininkams atrodo tikrai geri: Visø pirma pasiruoðimà egzaminø sesijai reikëtø ? ávertinti kaip maþytá, trumpalaiká projektà, kuris bûtinai turi bûti SUPLANUOTAS. Tiksliai ir realistiðkai parengtas planas, kuriame bûtø paþymëtos ne tik mokymuisi, bet ir poilsiui bei miegui skirtos valandos, gali bûti geriausiu draugu sesijos laikotarpiu. Sakot: „nesàmonë“? Bet ar bandët? ? Kitas svarbus etapas – visos reikiamos medþiagos sukaupimas. Daug laiko, kuris turëtø bûti skirtas mokymuisi, studentai sugaiðta blaðkydamiesi reikiamos informacijos paieðkø labirintuose - bandydami surasti tinkamà straipsná, knygà ar atsakymà á vienà ið egzamino klausimø. O laiko prarasti mes nenorim, ar ne? ? Iðauðus dienai, kai reikia sëstis prie tvarkingai paruoðtos medþiagos, siûlome ásijausti á dëstytojo vaidmená. Kaip studijuotumëte literatûrà ar konspektus, jei reikëtø pasiruoðti dëstyti paskaità, o ne laikyti egzaminà? Pirmiausiai nukreipkite savo dëmesá á pagrindines teorijas ar principus. Vertëtø prisiminti ir tai, kà dëstytojas akcentuodavo paskaitoje. Juk tai darë greièiausiai ne ðiaip sau.

Dar vienas bûdas ásijausti á dëstytojo vaidmená – ? sugalvoti klausimus egzaminui. Tai padës ne tik nuosekliai susidëlioti medþiagà, bet ir sudëti akcentus prie svarbiausiø temø. Þinoma, tai veikia tuomet, kai dëstytojas nëra pateikæs klausimø. ? Vienas daþniausiai pasitaikanèiø patarimø ruoðiantis egzaminui – geri konspektai, kurie gali bûti parengti ávairiomis formomis (kortelës, schemos, apibrëþimai, sàraðai ir t.t.). Tvarkingai ir svarbiausia, pagal asmeniná matymà bei suvokimà sudëliota informacija, þymiai geriau ásimenama. ? Pabandykite paaiðkinti, iðdëstyti reikiamà teorijà ar modelá þmogui, kuris visiðkai nieko apie tai neiðmano. O jei dar klausytojas uþduotø klausimø! Þinoma, ruoðiantis sudëtingesniam ar specifiniam egzaminui, vertëtø pasirinkti aptariamà sritá labiau iðmanantá paðnekovà. Ðis bûdas itin gerai veikia, kai sunkiai sekasi perprasti medþiagà. ? Jei yra galimybë, iðspræskite senà egzaminà nesinaudodami jokia informacija (arba tik ta, kuri bus leidþiama per tikràjá egzaminà) ir nusistatydami laikà, per kurá uþduotys turi bûti atliktos. ? Mokykitës bibliotekoje! Knygos ir rimti, besimokanèiø kolegø veidai neleis pusës laiko praleisti Facebook'e, Youtube ar skaitant mëgstamà tinklaraðtá. Namie tokia pagunda daug stipresnë, o ir pritrûkus informacijos bibliotekoje jà galima surasti kur kas greièiau. ? Ir paskutinis, pats svarbiausias patarimas – iðsimiegokite! Kad ir kaip sunku visus konspektus, knygas, straipsnius, modelius, schemas ir senus egzaminus padëti á ðonà, taèiau tai bûtina padaryti. Miegas tikrai padës labiau! Tikimës, jog ðie patarimai nors kiek sumaþins sesijos baubà ir prailgins miego valandas. Sëkmës!

2

Pavasaris / 2011


LIBRARISTOS

AR JAU SVEIKINAISI?

ISM bendruomenë

Naujos darbuotojos Kauno ISM bibliotekoje! Marta Vardas: Marta Pavardë: Zigmantaitë Gimimo metai: 1987 Pareigos: bibliotekininkë Darbas ISM: Niekada neribojau savæs konkretaus darbo svajonëmis. Þinojau tik tiek, jog noriu dirbti su studentais. Universiteto bibliotekininkës pareigos vienas ið variantø, kuris pateisino mano lûkesèius. Gyvenimo moto/ðûkis: Na, o dabar, kausimës! Laisvalaikis: šiokiadieniais mane galima rasti parodø atidarymuose, nekomercinio kino seansuose arba dramos teatre; savaitgaliai paskirti ðokiui ir muzikai iki ryto; atostogø metu manæs nerastumëte niekur, nes esu neprognozuojama pasiðventusi keliautoja. Visu kitu laisvu laiku rimtai domiuosi ðiuolaikine ir utopine architektûra, urbanistika, miestø sociologija, bei tolimøjø Rytø kultûra. Tobula diena: Pusryèiai bet kuriame sushi restorane Tokyo, pietûs Niujorko centriniame parke ir vakarienë Antarktidoje, stebint poliarinæ paðvaistæ. Knyga/filmas, kurie paliko didþiausià áspûdá: Maèiau pernelyg daug filmø ir skaièiau pernelyg daug knygø, jog iðrinkèiau geriausià. Labiausiai patinka P.Korëjos, Japonijos, Mongolijos ir Irano filmai. Knygø skonis visiðkai realistinismëgaujuosi skaitydama rusø klasikø arba lietuviø kaimo raðytojø kûrinius. Mokslai: Baigiau Vytauto Didþiojo universiteto Kauno „Rasos“ gimnazijà. Vilniaus universitete baigiau Kultûros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas. 6 mën. studijavau Universitat de Barcelona, pagal mainø programà. Þinutë bibliotekos lankytojams: neskaitykite knygø, valgydami, nes Kalëdø Senelis neaplankys.

Ingrida Vardas: Ingrida Pavardë: Krutulytë Gimimo metai: 1985 Pareigos: bibliotekos asistentë Darbas ISM: Darbas ISM bibliotekoje patinka tuo, jog nuolat esi akademinëje aplinkoje kurioje net nejuèiomis tobulëji studentams besiruoðiant egzaminams bibliotekoje suþinai daug ádomiø dalykø. Gyvenimo moto/ðûkis: ''Life is like a box of chocolates you never know what you'll find.'' Laisvalaikis: Laisvalaikiu mane daþniausiai sutiksite dramos teatre, filharmonijoje ar parodoje, o jeigu ne, greièiausiai gurkðnosiu kavà senamiesèio ðokoladinëje. Bet reikia pasakyti, kad man, kaip ir daugumai, patinka keliaut, todël vasarà, ko gero, bûsiu kažkur kitur. Tobula diena: Diena be lietaus. Pabusti be þadintuvo. Gurkðnoti kavà be cukraus. Iðeiti pasivaikðèioti be laikrodþio. Bûti pakviestai á teatrà be bilieto. Skaityti knygà be reikalo. Sulaukti sveèiø be kvietimo.. o tobuliausia dþiaugtis akimirka be jokiø papildomø sàlygø. Knyga/filmas, kurie paliko didþiausià áspûdá: Knyga: Labiausiai patinka skaityti ðiuolaikinæ literatûrà, pvz. I. Calvino „Jeigu keleivis þiemos naktá“ – romanas, palikæs áspûdá dël netradicinio autoriaus „þaidimo“ su tekstu – ið deðimties romanø pradþiø sukuriamas vienas, taip pat J. Cortazar „Þaidþiame klases“ ir pan. Ið lietuviø autoriø iðskirèiau G. Beresnevièiø („Pabëgæs dvaras“), R. Gavelá („Jauno þmogaus memuarai“, „Vilniaus pokeris“), J. Kunèinà („Tûla“). Filmai: Daþniausiai þiûriu istorinius, psichologinius filmus, pastaruoju metu ypaè domina þydø genocido („Shindlerio sàraðas“, „Anos Frank dienoraðtis“), musulmonø integracijos Vakarø pasaulyje temos („East is east“). Iðsilavinimas: Studijavau Lietuviø filologijà Vytauto Didþiojo universitete, Kaune. Ðiø studijø metu turëjau galimybæ þinias gilinti ir Latvijos universitete, Rygoje. Vëliau studijas tæsiau Literatûros ir spaudos magistrantûroje. Þinutë bibliotekos lankytojams: Iðeidami ið bibliotekos nepamirðkite pasiimti savo daiktø.

pavasaris / 2011

3


LIBRARISTOS

KAS YRA PAVASARIS? Á ðá klausimà kiekvienas atsakytø savaip. Vieniems pavasaris yra atbundanèios gamtos, þaliuojanèiø medþiø ir þibuèiø metas, kitiems – Uþgavënës, Velykos ir mamos diena, tretiems – vis daugiau galimybiø pasitiesti pledà ant pievutës ar iðsitraukti apdulkëjusá dviratá ir t.t. Vardinti galima ilgai ir vis viena visø neiðvardinsim. Mes taip pat nusprendëme paþvelgti á pavasará, keliais þvilgsniais!

Ðvenèiam pavasará...

Lankome pavasará...

Paþvelgæ á ðvenèiø kalendoriø pamatysime, jog skirtingose tautose pavasaris bene svarbiausias metø laikas ne tik krikðèionims, ðvenèiantiems Velykas, bet ir kitø religijø atstovams. Þydai 15-àjà nisano dienà ðvenèia Pesach, verèiama „praëjimas pro ðalá“), dar kitaip vadinamà pavasario ðvente, macos ðvente. Jos minëjimas tæsiasi visà savaitæ. Ðventinës vakarienës metu stengiamasi kuo daugiau pasakoti. Neretai uþsisëdima iki vëlumø, todël pasitelkiamos ávairiausios priemonës, kad vaikai, privalantys dalyvauti vakarienëje, neuþmigtø ir jiems nebûtø nuobodu. O štai Indijoje, Nepale ir kitose induistiškose ðalyse populiarus induistø festivalis Holi. Holi þinoma kaip Spalvø ðventë, pavasario atëjimo ðventë, dar vadinama Holika Dahan arba Chhoti (maþoji) holi. Jos metu barstomasi spalvotais milteliais ir laistomasi vandeniu. Panaðiai kaip Lietuvoje per Uþgavënes, dienà prieð ðià ðventæ kûrenami lauþai, sudeginama baidyklë. Pavasará Irane musulmonai ðvenèia Naujuosius metus – Noruz. Ðiai ðventei ruoðtis pradedam gerokai ið anksto perkami rûbai visiems ðeimos nariams, tvarkomi namai, vyksta Ugnies festivalis, vadinamas Suri treèiadieniu, kurio dalyviai ðokinëja per ugná. Ðokinëjimo per lauþà ritualas simbolizuoja ðviesos (gërio) pergalæ prieð tamsà (blogá). Ðiuolaikiniai iranieèiai Naujuosius metus ðvenèia 13 dienø. Pirmos kelios dienos praleidþiamos lankant vyresnius ðeimos narius, giminaièius ir draugus, keièiamasi dovanomis ir saldumynais. Paskutiniàjà, tryliktàjà pirmojo naujøjø metø mënesio dienà, þmonës iðeina ið namø á parkus ar kaimo vietoves praleisti laiko gamtoje. Budistai balandþio mënesá ðvenèia Hana macuri – Budos gimimo dienà. Jos metu ðventyklos puoðiamos gëlëmis, o þmonëms dalinama gëliø arbata Amatia-manoma, kad ji turi magiðkø galiø. Su ta arbata dar ir laistoma Budos galva. Pasak legendos, kai Buda gimë, 9 drakonai laistë jam galvà vandeniu. Taigi pavasario ðventës – vienos seniausiai þinomos ðventës þmonijos istorijoje. Pavasaris ávairiose tautose simbolizuoja mistiðkà atgimimà, naujà pradþià, gërio pergalæ prieð blogá.

Pavasaris pradþiugina daugybe ávairiø renginiø, visø tikrai neiðvardinsim, taèiau kelis priminsim. Juose tikrai verta apsilankyti!

Naudoti šaltiniai: http://www.zydai.lt http://www.timeanddate.com/calendar/march-equinox-traditions.html http://www.huffingtonpost.com/2009/03/25/spring-holidays-around-th_n_178955.html http://atheism.about.com/od/springholidays/Spring_Holidays_Religious_Holidays_Holy_Day s_in_Spring.htm

4

Pavasaris / 2011

Á visus klausimus apie kûrybiðkumà atsakymus rasite inovacijø festivalyje IF... geguþës 7-14 dienomis vyksianèiame ávairiose Vilniaus vietose. Festivalio programà rasite: http://www.inovacijos.lt/if/lt// Kada paskutiná kartà lankëtës muziejuje? Muziejø naktis puiki proga aplankyti juos visus - NEMOKAMAI! Pasiruoðkite geguþës 14-osios naktá nemiegoti. Daugiau informacijos: http://www.muziejai.lt/ Tarptautinës Hanzos dienos geguþës 19-22 dienomis kvies á Kaunà. Festivalis kiekvienais metais rengiamas vis kitame, viename ið 176 Baltijos regiono Naujosios Hanzos sàjungos, miestø. Teigiama, jog tai bus bene didþiausia ðventë Kauno istorijoje. Negalime to praleisti! Daugiau informacijos: http://www.hanzakaunas.lt

Paskutinæ geguþës savaitæ galite paskirti tarptautinio „Poezijos pavasario“ festivalio renginiams. Poezija ir pavasaris taip dera tarpusavyje! Daugiau informacijos: http://www.rasytojai.lt Na, o vasarà pasitikti siûlome su klasikine muzika. Jei dar nebandët, tikrai verta! XVI Paþaislio muzikos festivalis prasideda birþelio 5 dienà. Daugiau informacijos: http://www.pazaislis.lt/

Þiûrime á pavasará… Èia negalime ádëti nuotraukos. Nes pavasaris kiekvienam yra vis kitoks vaizdas. Tad siûlome tiesiog pasivaikðèioti: mieste, parke, pievoje... Ir pamatyti tai savo akimis.


LIBRARISTOS

BIBLIOTEKA BAIGUS STUDIJAS?

Bibliotekos paslaugos

Investicija á þinias! Baigus studijas reikia nepamirðti nuolat tobulinti savo ágûdþius ir gilinti þinias. ISM bibliotekoje dar liko neperskaitytø knygø, rûpi pavartyti naujai gautus leidinius? O gal norisi panarðyti duomenø bazëse ir suþinoti vëliausiø tyrimø rezultatus? Tai puiki galimybë pagilinti darbe reikalingas þinias ir kompetencijas. Kiekvienas ISM absolventas turi tokià galimybæ! ISM bibliotekos fondai laukia jûsø. ISM absolventai turi iðskirtinæ teisæ naudotis bibliotekos fondais. Anksèiau bibliotekos knygas ir kitus leidinius á namus galëjo iðsineðti tik studijuojantys ar dirbantys ISM asmenys, o nuo 2006 m. lapkrièio ði galimybë taikoma ir baigusiems ISM. ISM absolventai, norëdami toliau naudotis bibliotekos paslaugomis, turi tapti Mokamo abonemento (toliau MA) vartotojais, pateikti asmens dokumentà ir sumokëti MA mokestá.

Biblioteka teikia abonementus:

Á mokamo abonemento paslaugas áeina:

Dviem savaitëms – 15 Lt Vienam mënesiui – 20 Lt Ðeðiems mënesiams – 60 Lt Vieneriems metams* – 100 Lt

? Skaitytojø mokymai naudotis bibliotekos paslaugomis. ? Knygø periodikos, CD, DVD skolinimasis. ? Prieiga prie duomenø baziø ið bibliotekos .

*Perkant abonementà antrus metus – taikoma 10 proc. nuolaida. Magistro klubo nariai turi iðskirtinæ teisæ naudotis Mokamo abonemento paslauga nemokamai! Daugiau informacijos: http://www.ism.lt/biblioteka -> Alumni paslaugos arba elektroniniu paštu biblioteka@ism.lt

KAŽKAS NAUJO? Kai nesinori miego! Tiems, kuriems knyga „Information is beautiful“ paliko áspûdá ir tiems, kuriems patinka vaizdai ir informacija: http://www.informationisbeautiful.net/ Tiems, kurie vasarà nori pasitikti kitokios spalvos sienomis, nauja spinta ar tiesiog perstumdytais kambario baldais: http://www.apartmenttherapy.com/ Tiems, kurie visada nori žinoti daugiau: http://www.freakonomics.com/blog/

Pavasaris / 2011

5


LIBRARISTOS

Perskaitykite pirmieji! Naujienos

ISM BIBLIOTEKOS LENTYNOS EKONOMIKOS SMOGIKO IŠPAŽINTIS John Perkins Kaunas : Kitos knygos, 2011. 268 p. ISBN 6094270314. 2004 m. JAV pasirodžiusi Johno Perkinso knyga „Ekonomikos smogiko išpažintis“ („Confessions of an Economic Hitman”) – pirmasis pasaulyje autobiografinis pasakojimas, kuriame autorius atskleidžia itin slaptos „ekonomikos smogikø“ grupës gyvenimà ir veiklos metodus.

ORGANIZATIONAL CULTURE IN ACTION : A CULTURAL ANALYSIS WORKBOOK / Gerald W. Driskill, Angela Laird Brenton London : SAGE, 2011. 239 p. ISBN 1412981088. Ákvepianti knyga, kurioje apraðomi organizacijos kultûros tyrimai, jø metodologija bei pritaikomumas organizacijos kultûros formavime pritaikant penkiø þingsniø modelá.

HEGEMONIJA ARBA IŠLIKIMAS : AMERIKOS SIEKIS VIEŠPATAUTI PASAULYJE / Noam Chomsky Kaunas : Kitos knygos, 2011. 343 p. ISBN 6094270369. Ši knyga – tai akademiškai nuodugnus ir morališkai blaivinantis þvilgsnis á JAV uþsienio politikà nuo Antrojo pasaulinio karo iki ðiø dienø. Kiekvienà teiginá, kiekvienà kaltinimà ir kiekvienà iðvadà autorius pagrindþia kruopðèiai sudaryta árodymø virtine ir ávertina vadovaudamasis daugiausia atsakomybës reikalaujanèiu principu – teise kalbëti tiesà, kad ir kokia nepatogi bei skaudi ji bûtø.

REPUTATION MANAGEMENT : THE KEY TO SUCCESSFUL PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION / John Doorley and Helio Fred Garcia New York: Routledge, 2011. 428 p. ISBN 0415801850. Ði knyga yra vieðøjø ryðiø ir korporatyvinës komunikacijos gidas tiek profesionalams, tiek studentams, tiek organizacijø vadovams. Ðioje knygoje patvirtinama, jog organizacijos reputacija gali bûti pamatuota ir valdoma.

CORPORATE LEVEL STRATEGY : THEORY AND APPLICATIONS / Olivier Furrer London : Routledge, 2011. 250 p. ISBN 0415553421. Kodël vienos organizacijos itin specializuojasi tam tikroje srityje, o kitos savo veikla apima daug ávairiø, skirtingø produktø ir rinkø? Ði knyga aiðkina vienà ið strategijø, kuri padeda organizacijoms, veikianèioms keliose rinkose, ágyti konkurenciná pranaðumà. Knygoje pateikiamos atvejo analizës, tarptautiniai pavyzdþiai.

6

Pavasaris / 2011


LIBRARISTOS

TELEMANO UÞRAÐAI: [ESË APIE NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS TELEVIZIJOS FORMAVIMÀSI] / Skirmantas Valiulis Vilnius : Baltos lankos, 2010. 223 p. : potr. ISBN 9955234166. Televizija – keikiama ir aukðtinama – neatsiejama mûsø kasdienio gyvenimo dalis. Ar ji vis prastëja, ar tobulëja, o gal apskritai netoli jos pabaiga? – klausia autorius.

(NE)AKIVAIZDUS KARAS : NAGRINËJANT INFORMACINÁ KARÀ Mantas Martiðius Vilnius : Versus aureus, [2010]. 383 p. : iliustr., žml. ISBN 9955342908. „(Ne)akivaizdus karas“ – knyga, kurioje metodiðkai nagrinëjamas informacinis karas ir jo sàveika su masinëmis komunikacijos priemonëmis. Ateities konfliktai – informaciniai karai. Juos analizuoja politologai, karo mokslo specialistai, psichologai ir sociologai, skiriasi tik ðiø mokslø tyrimo aspektai.

THE SAGE HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS / edited by David A. Buchanan and Alan Bryman Los Angeles: SAGE, 2011. 738 p. ISBN 1446200643. Tai itin naudingas ðaltinis tyrinëjantiems organizacijas ávairiais pjûviais. Knygos autoriai surinko þymiausiø ir labiausiai pripaþintø mokslininkø, raðanèiø apie organizacijø tyrimø metodus, teorijas ir patarimus tyrëjams.

THE LUXURY STRATEGY : BREAK THE RULES OF MARKETING TO BUILD LUXURY BRANDS J. N. Kapferer and V. Bastien

VISUAL MEETINGS : HOW GRAPHICS, STICKY NOTES, & IDEA MAPPING CAN TRANSFORM GROUP PRODUCTIVITY David Sibbet Hoboken, N.J. : John Wiley, 2010. 262 p. ISBN 0470601785. Ði dinamiðka ir gausiai iliustruota knyga yra puikus pagalbininkas siekiant iðmokti pateikti informacijà ádomiau, originaliau ir efektyviau. Knygoje pateikiami patarimai ir triukai, kaip kurti prezentacijas, lenteles, veiksmø planus ir t.t.

London : Kogan Page, 2010. 323 p. ISBN 0749454777. Verèiant á lietuviø kalbà terminà „luxury“ galima bûtø teigti, jog ði knyga yra apie prabangos prekës þenklus ir jø kûrimo strategijas. Pastarosios neretai itin skiriasi nuo áprastø, tradiciniø rinkodaros strategijø. Knygoje pateikiami tokiø vardø, kaip Ferrari, Louis Vuitton, Cartier ir Prada pavyzdžiai.

Ir daug kitø knygø... Uþeikite pavartyti! Naujausiø knygø sàraðà galite rasti ISM bibliotekos svetainëje

www.ism.lt/biblioteka

Pavasaris / 2011

7


LIBRARISTOS www.ism.lt/biblioteka biblioteka@ism.lt

ISM LIBRARISTOS 2011 pavasaris  
ISM LIBRARISTOS 2011 pavasaris  

ISM Bibliotekos naujienlaikraštis

Advertisement