Page 1

EurAsia Series

SHANGHAI-ROMA SHANGHAI CLASSICS PUBLISHING HOUSE

, , ISTITUTO ITALIANO PER L AFRICA E L ORIENTE


目    录

凡例 说明

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

第一部分  藏文 萨玛达 艾旺寺 江孜白居寺大殿 江孜十万佛塔 第一层 第二层 第三层 第四层 塔瓶 八山底层 八山顶层 第二部分  转写 萨玛达 艾旺寺 江孜白居寺大殿 江孜十万佛塔 第一层 第二层 第三层 第四层

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

31

……………………………………………………………………………………………………………

50

……………………………………………………………………………………………………………

98

………………………………………………………………………………………………………………

119

……………………………………………………………………………………………………

149

……………………………………………………………………………………………………

152

……………………………………………………………………………………………………

160

………………………………………………………………………………………………………………

160

………………………………………………………………………………………………………………

162

……………………………………………………………………………………………

163

…………………………………………………………………………………………………

164

…………………………………………………………………………………………………………

164

…………………………………………………………………………………………………………

189

…………………………………………………………………………………………………………

206

…………………………………………………………………………………………………………

247 ⅰ


塔瓶 八山底层 八山顶层 第三部分  译文 萨玛达 艾旺寺 江孜白居寺大殿 江孜十万佛塔 第一层 第二层 第三层 第四层 塔瓶 八山底层 八山顶层

附录

………………………………………………………………………………………………………………

265

……………………………………………………………………………………………………

291

……………………………………………………………………………………………………

294

……………………………………………………………………………………………………

300

………………………………………………………………………………………………………………

300

………………………………………………………………………………………………………………

302

……………………………………………………………………………………………

303

…………………………………………………………………………………………………

304

…………………………………………………………………………………………………………

304

…………………………………………………………………………………………………………

327

…………………………………………………………………………………………………………

342

…………………………………………………………………………………………………………

377

………………………………………………………………………………………………………………

394

……………………………………………………………………………………………………

414

……………………………………………………………………………………………………

416

………………………………………………………………………………………………………………………………

423

…………………………………………………………………………

425

…………………………………………………………

428

……………………………………………………………………………………………………………………

436

(一)题记中的一些现象 (二)《梵天佛地》之修正及补遗 参考文献


第一部分  藏文

第一层、第十六间大殿〔 〕 殿门入口处题记 1

〔1 〕 译者注:殿门左侧写有题记的壁面从开始处约有一半重新粉刷,覆盖原

有题记。

23


梵天佛地 ( 第四卷第二册)

〔1 〕 〔1 〕 译者注:殿门左侧题记结束于此,殿门右侧写有题记的壁面开始处亦有

修补粉刷。

24


第一部分  藏文

25


梵天佛地 ( 第四卷第二册)

sgoi gong dang rgyab la bya rgyud las byung bai / pho nya mo bdun rdo rje khro bo dang bcas pa dang / og tshar la / pad ma dra ba las gsungs pai / phyogs skyong bcu / rgyal chen bzhi / gur mgon lcam dral / rnam sras / mchod pai lha mo

[ ]

da ng bca s pa legs par bkod pai lha khang dii dgos kyi sbyin bdag / bri tshams khud po che pa dpon po nyi zla dpal bas bgyis / lha bzo mkhas pa dpon dge shes rgyal she dang / ri mo mkhas pa lha rtse bshag tshal ba / dpon bkras dpon slob kyis bzabs // dge bas gro kun sangs rgyas myur thob shog //

第一层、第十六间大殿 . . . 〔1 〕pai . . .

殿门入口处题记 ch { o}r . . . gi s bsrubs . . .

chos // rgyal . . . bo

gsung skyes . . . i tshogs bcas . . . di srid bzhii rgyud . . . pas phyag tshalo /

{dang}// m} nyam pai tshad med yon rjod med zhing rdul grangs . . . {

. . . pai thugs kyis rnam . . . tan byor pa dzin

phan bdei lo thog rgyun bskrun byed mi zad snying rjei chu gter che // rgyal sras thu bo mi pham mgon po bdag gi yid la gnas par mdzod // rin chen li khrii lhun po ngos bzhi nas // rnam mang rgyan spras tshe dpag med gnyis dang // rab dkar sai snying po phyag g.yas na // rdo rje dzin sngon rgyal dang sras la dud // dbus khang g.yas g.yon thub mchog mar me mdzad // thogs med pa% chen zhal gzigs byams pa gnyis //

〔1 〕 译者注:殿门左侧写有题记的壁面从开始处约有一半重新粉刷,覆盖原

有题记。

182


第二部分  转写

zhal gsum zhal gcig rin chen rgyan mangs mdzes // dus gsu! sangs rgyas zhabs la phyag tshal lo // khya!s stod g.yas na jig rtan dbang phyug dang // don zhags lha lnga . . .

{dang}dpal moi lugs //

bcu gcigs zhal gnyis spyan gzigs sgrol ma dang // khya!s smad byams pai khrungs rabs ngo mtshar can // lta bas mi ngoms mig gi bdud rtsi ste // rnam mang sku yi gter la lhag par dad // gnyis su med gsung gsung rab ma lus cig tu bsdus mdzad phags rnams dag // bka dang dgongs grel grel bshad dri med rigs lam nas drangs bstan 〔1 〕 .................................................. . . . bsod nams gter gyi neu le yongs su . . . . . . mtshan sgrengs // khrims gnyis nyi zlai gzi . . . dpei cha shas yongs su rdzogs gyur pa //

{ch}. . . sa chen thig le kun bzangs phags kyis brtso{n}. . . skyongs // // de yang di ltar / dpal ldan . . . kyi mchod rten dang kun nas

{ } shar}phyogs kyi dbus kyi bur chen / byams pa lha bang rim dang po {

mtshungs pai / dpal ldan bkra shis sgo mangs mthong grol chen poi khang gi . . . kyi byams chen gyi sku gtso khor lnga khri rgyab yol dang bcas pa bur tu gtod pa di //

{}

rgyal dang rgyal bai rig s lugs dzin pa la // mi phyed dad pai dpal byor rab rgyas shing //

{}

chos rgyal bka lung cod pan du byed pa i // thugs sras nang gi blon chen kun gyi mchog //

〔1 〕 译者注:殿门左侧题记结束于此,殿门右侧写有题记的壁面开始处亦有

修补粉刷。

183


第三部分  译文

北壁为[成就法海]所出之四面四臂黄色幢顶臂严忿怒母〔 〕, 肩侧为阿底峡师徒。 门上和门后为事续所出之七女使和忿怒金刚像。 下部为依[莲花网]之十护方神、四大天王、兄妹宝帐怙主、多闻 子和供养天女。 此神殿善为庄严之(净土)系供资施主止仓阔波切 ·本波尼达 贝瓦成办,善巧塑师本格西坚协和拉孜夏才善巧画师本扎西师徒 敬绘。 愿以此善众生速成佛! 第一层、第十六间大殿 殿门入口处题记 ……搅动……法, ……语生〔 〕……众……四有相续……顶礼! ……语……, 离诠尘土数…等之无量功德圆满持, 恒常能生利乐稼穑无尽大悲之水藏, 上首佛子无胜怙主愿住吾之心田中!〔 〕 黄丹宝之须弥之四面, 众多庄严两身无量寿, 极白地藏位于右手边, 蓝金刚持胜者佛子礼! 正房左右胜牟尼燃灯, 无著班钦亲见两弥勒, 三面一面众宝饰妙严, 1

[丹珠尔],释怛特罗部 , 函,第 叶正面。 译者注: [幢顶臂严成就法],《西藏大藏经总目录》第 号。 〔2 〕 译者注:声闻的异名。 〔3 〕 译者注:无胜怙主是弥勒菩萨的异名。

〔1 〕

Cordier III牞 p. 56牞 n. 288. bstan gyur 牗 rgyud 261 grel牘 du Dhvajgrakeyūrsdhana 牗rgyal mtshan rtse moi dpung rgyan gyi 3592 sgrub thabs牘

321


梵天佛地 ( 第四卷第二册)

顶礼三世诸佛之双足! 后廊右为世自在以及, 不空羂索五天…及贝莫规,〔 〕 十一面二观音度母及, 前廊稀有弥勒之本生, 观无餍足眼目之甘露, 于此众多身藏尤为信。 宣说无二经教无余集于一处诸圣者, 诠释言及密意无垢注疏引正理指明, ……………………………………… ……福德藏之宝兽………………… ………………………………(宝幢)竖, 二律日月光辉……喻之支分全圆满, …………大地中心由衮桑帕精进护! 复次,与具瑞……之佛塔完全等同之具瑞吉祥多门见即解脱大 (佛塔)第一层东面中央之凸出、弥勒神殿(中央)凸塑有带宝座靠背 之大弥勒像主从五。 执持胜及胜者之理论, 不退信心富饶极增盛, 法王教敕宝冠顶戴之, 心子中之大臣一切胜, 索南班觉净心意成办。 具有殊胜功德仁钦贝, 成就法王密意之友伴,〔 〕 依彼之语幻化之塑师, 拉益坚赞善而为塑制。 睹见此塔盛饰之祥瑞, 1

〔1 〕 译者注:此处汉译不得不加字,藏文仍为九个音节(其中一个音节有刮 擦的痕迹,无法识读)。 〔2 〕 译者注:暗含仁钦贝朱的名字。 322

06. Volume IV,2, excerpta  

SHANGHAI CLASSICS PUBLISHING HOUSE ISTITUTO ITALIANO PER L , AFRICA E L , ORIENTE SHANGHAI-ROMA 塔瓶 ⅰ 119 149 152 160 160 162 163 164 164 189...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you