Page 1

IIL-AVISA MEDLEMSBLAD FOR ISFJORDEN IDRETTSLAG M/ÅRSMELDING MARS 2018 - NR 73. - ISFJORDENIL.NO

Bilde: Anton Kristensen

HUSK! Årsmøte for Isfjorden IL Mandag 12. mars 2018 kl 19:00 i Furulia Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, skøyte & ishockey, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi den støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL. Se mere informasjon på nettsiden www.isfjordenil.no


3 ISFJORDEN IL 2017 4-6 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017 7 ÅRSMELDING 2017 FRA HOVEDSTYRET 8 UTGAVE AV 100 ÅRS JUBILEUMSBOK 10 - 16 ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL 18 - 22 ÅRSMELDING 2017 FRA SKI 24 - 26 ÅRSMELDING 2017 FRA HÅNDBALL 28 - 31 ÅRSMELDING 2017 FRA SKØYTE & ISHOCKEY 33 - 37 ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT 38 ÅRSMELDING 2017 FRA VOLLEYBALL 38 ÅRSMELDING 2017 FRA BASKETBALL 39 GRASROTANDELEN

ÅRSMØTE I ISFJORDEN IDRETTSLAG AVHOLDES Mandag 12. mars 2018 kl. 19.00 i Furulia

SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge møteleder, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker • Vedta statutter æresmedlemskap i Isfjorden Idrettslag. • Vedta opprettelse av prosjekt gruppe i forbindelse med mulig helårstrase Stormyra. 7. Fastsette medlemskontigent 2019 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg • Valg styremedlemmer/funksjoner i henhold til liste. • To revisorer. • Representanter til ting og møter.


INFO // ISFJORDEN IL For mere informasjon om idrettslaget kan du finne oss på våre nettsider www.isfjordenil.no www.facebook.com/isfjordenil Du kan kontakte oss på mail eller kontakte idrettslagets leder på telefon: post@isfjordenil.no Joachim Torp Leder T: 957 57 023

Kontingentsatser 2017 Voksne Barn

kr 200,kr 100,-

Kontonr.: 4087.07.04757

HOVEDSTYRET I ISFJORDEN IL 2017

Leder: Joachim Torp Nestleder: Knut Hoem Kasserer: Odd Ivar Røhmesmo Styremedlem: Sven Ramstad Styremedlem: Johnny Haga Styremedlem: Tove Høgset Styremedlem: Marianne Brevik Styremedlem: Anton Kristensen Leder i Skigruppa: Jan Møllerhaug Leder i Fotballgruppa: Silje Nyheim Leder i Volleyballgrtuppa: John Oshaug Leder i Handballgruppa: Linn Jeanette R. Unhjem Leder i Allidretten: Arnt Kotsbakk Leder i Skøytegruppa: Joachim Horn Torp Leder i Basketball: Anne Velde

// IIL-AVISA nr. 73 | 3


Referat fra årsmøte i Isfjorden IL Mandag 13.03.17 i klubbhuset i Furulia Leder Joachim Horn Torp ønsket velkommen. 1. Godkjenning av medlemmer med stemmerett. Disse 13 medlemmene med stemmerett møtte: Johnny Haga, John Oshaug, Nina Aandal, Jan Møllerhaug, Arnt Kotsbakk, Marianne Brevik, Anton Kristensen, Arne Hoem, Jan Einar Villa, Silje Nyheim, Edvin Sæther, Knut Hoem og Joachim Horn Torp. Alle godkjent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 3. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å skrive under protokollen. Møteleder: Arne Hoem. Enstemmig valgt. Møtesekretær: Marianne Brevik Enstemmig valgt. To medlemmer til å skrive under protokoll: Knut Hoem og Edvin Sæther. Enstemmig valgt. Før årsmøtet fortsetter ber møteleder om 1 minutts stillhet for 2 æresmedlemmer, Ivar Skotvoll og Egil Erlandsen som har gått bort. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger. Hovedstyret -Godkjent Fotball -Godkjent Ski -Godkjent Håndball -Godkjent Skøyte og ishockey -Godkjent Allidrett -Godkjent Volleyball -Godkjent Friidrett -Godkjent Enstemmig vedtatt: 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Regnskapet er revidert. Hovedregnskapet ble presentert. Revisjonsberetning anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap for 2016, med kommentar til å følge opp punkter nevnt i beretning til neste års regnskap. Regnskapet viser ett godt samlet resultat på kr 405 821,33. Påpekt at vi går mot en overgang til digitalt regnskap. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 6. Behandle innkomne forslag og saker Sak nr 1: Det er vedtatt ny lovnorm for idrettslag. Minimumskrav er 1 leder og 1 nestleder. 1 styremedlem og 1 varamedlem. Forslag til vedtak: Ny lovform, paragraf 15, punkt 10, bokstav b) 4 styremedlemmer og gruppeledere utgjør hovedstyret og har stemmerett. Enstemmig vedtatt. Sak nr 2: Isfjorden idrettslag melder seg inn i Norges Ishockeyforbund Forslag til vedtak: Isfjorden idrettslag vedtar å melde seg inn i Norges Ishockeyforbund. Enstemmig vedtatt. 7. Fastsette medlemskontingent 2017 Uendret kontingent: Voksen kr 200. Barn kr 100. Enstemmig vedtatt.

4 | IIL-AVISA nr. 73 //


Referat fra årsmøte i Isfjorden IL Mandag 13.03.17 i klubbhuset i Furulia 8. Vedta idrettslagets budsjett Forslag til budsjett fremlagt og gjennomgått. Viser overskudd på kr 395.000,- og ett årsresultat på kr 396.500,Budsjett tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan Også behandlet i årsmøte 2016. Anmerket at vedtak på årsmøter må følges opp av hovedstyret. Informasjon fra gruppene må inn til hovedstyret. Trim må tas ansvar for. Ett organisasjonskart over laget, alle grupper og hvordan det er sammensatt. Forslag til vedtak: Hovedstyret får i oppdrag å ferdigstille en organisasjonsplan. Aktivitetsplan legges også inn som eget dokument. Begge dokumentene legges ut på idrettslaget sin hjemmeside. Enstemmig vedtatt. 10. Valg Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

2016 Joachim Torp Knut Hoem Sven Ramstad Odd Ivar Røhmesmo Johnny Haga Tove Høgset Elin Kipperberg Marianne Brevik Anton Kristensen

10.1 Hovedstyret: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem:

På valg / Ikke på Valg Forslag 2017 Ikke på valg Ikke på valg På valg Styret velger selv Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg På valg Sven Ramstad Ikke på valg Ikke på valg

Joachim Horn Torp Knut Hoem Odd Ivar Røhmesmo Johnny Haga Tove Høgset Sven Ramstad Marianne Brevik Anton Kristensen

10.3 Håndball: Leder: Linn Jeanette R. Unhjem Nestleder: Tor Erling Vik (gj.valg 1 år) Kasserer: Jan Einar Willa Styremedlem: Anniken Hagen Styremedlem: Ivan Erlandsen Styremedlem: Sissel Kamsvåg (gj.valg 1 år) Styremedlem: Karina Grøvdal 10.5: Ski: Leder: Jan Møllerhaug Nestleder: Børge Bjerkeli Kasserer: Edvin Sæther Sekretær: Rolf H. Bjerkeli Sty.medlem langrenn: Nina Aandal Sty.medlem hopp: Lars Roger Runde Ansv. Anl. Stormyra: Stein Erik Sæther

Antall År 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år

10.2 Fotball: Leder: Silje Nyheim Sportslig leder: Willy Haugland Nestleder: Kjetil Heinåli Kasserer: Jan Einar Willa Sekretær: Hilde Kavli Ree Styremedlem: Linn Sørli Styremedlem: Espen Stokke 10.4 Volleyball: Leder/kasserer: Nestleder/sekr.: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem:

John Oshaug Marit Moltubakk Fok Melbø Johan S. Hoel Henning Tokle

10.6 Allidrett: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Arnt Kotsbakk (2 år) Marit Sølsnes Sveinung Vold Sylvia Bakken Rebekka Varne

// IIL-AVISA nr. 73 | 5


Referat fra årsmøte i Isfjorden IL Mandag 13.03.17 i klubbhuset i Furulia 10.7 Skøyter: Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Joachim Horn Torp (2 år) Odd Ivar Røhmesmo (1 år) Ola Grøtta (2 år) Thomas Brekken (1 år)

Revisor (2018): Arne Hoem Representanter til ting og møter: Knut Hoem og Joachim Horn Torp. Valgkomite 2018: Hver gruppe finner en representant innen 1. november 2017, valg av representant sendes til leder av valgkomiteen. Forslag til leder for valgkomite 2018: Thomas Brekken thomas@iSi.no Alle valg ble enstemmig vedtatt.

6 | IIL-AVISA nr. 73 //


ÅRSMELDING 2017 FRA HOVEDSTYRET Hovedstyret har i 2017 bestått av Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem:

Joachim H Torp Knut Hoem Odd Ivar Røhmesmo Sven Ramstad Marianne Brevik Johnny Haga Tove Høgset Anton Kristensen

Gr.l. Ski: Gr.l.Fotball: Gr.l. Handball: Gr.l.Vollyball: Gr.l. Allidrett: Gr.l. Skøyter: Gr.l. Basketball:

Jan Møllerhaug Silje Nyheim Linn J. Rovde Unhjem John Oshaug Arnt Kotsbakk Joachim Horn Torp Anne Velde

Hovedstyrets arbeid gjennom 2017 Det har vært avholdt 9 møter i hovedstyret for 2017. Det har først og fremt vært jobbet med. • • • • • • • • • • •

Medlemslister og nytt medlemsregister Idrettsregistering. Innhenting av økonomiske midler som i all hovedsak er fordelt ut på undergrupper. Kommunedelplan Isfjorden. Område for skiløyper samt mulig fotballbane på skoleområdet. To egne arbeidsgrupper har jobbet med dette. Utarbeidelse av IIL Avisa. 100 års jubileum og bokprosjekt. Avholdelse av årsmøte. Ryddet og klargjort slalom bakken samt den minste hoppbakken. Hjemmeside og digitale løsninger/tjenester. Politiattester. Oppfølging av Klubbhuset i Furulia.

Klubbhuset Utleie av klubbhuset har gått greit. I all hovedsak vært utleid til Læringsverkstedet AS samt noe utleie til privat personer samt lag og foreninger. Leieavtalen med Læringsverkstedet opphørte 1.11.17. Hovedsamarbeidspartner Sparebanken Møre er vår hovedsponsor. Medlemstall Pr 31.12.2017 ca 550 medlemmer. Det jobbes med å øke antall medlemmer. Avslutningsord Hovedstyret vil rette en stor takk til alle som bidrar både sommer og vinter med å: • Bygge opp og drive anlegg både for organisert og uorganisert aktivitet. • Bidrar til organisert aktivitet for både store og små.

// IIL-AVISA nr. 73 | 7


SAMMENDRAG AV UTGIVELSE PÅ IDRETTSLAGETS 100 ÅRS JUBILEUMSBOK. 500 bøker ble levert av EKH Grafisk ved vår kontaktperson Berit Breistrand selv, fredag 24.november 2017. Bøkene ble satt inn i klubbhuset i Furulia, med Marianne Brevik og Rolf Herman tilstede. To annonser til boken ble levert på overtid, disse ble limt inn på dugnad i uke 48. Mange møtte opp og arbeidet gikk fort i sosialt samvær. Totalt ga disse annonsene oss en inntekt på kr 94.500,-. Helt fantastisk. Onsdag 6.desember 2017 ble det organisert salg av bøker etter roder i bygda. En stor takk til spillere/aktive med foreldre som møtte opp og kjørte rundt på 10 roder. Vaffel, kakao og kaffe ble servert alle som hjalp til. Det ble solgt 148 bøker denne kvelden. Vi er stolt over innsatsen, og at vi etter første dag hadde dekt kostnaden fra trykkeriet på kr 136.670,- med litt margin. Fremover mot jul satt flere på Bunnpris Isfjorden og solgte bøker. 16.desember var Marianne Brevik og Rolf Herman på Romsdal Libris for signering og bokprat i to timer. Vil spesielt nevne Ivan Erlandsen som solgte 51 bøker for oss i desember 2017. I tillegg til Romdal Libris, har også Bygger’n Åndalsnes og Circkle K Åndalsnes bøker liggende for salg. Ca 300 bøker ble solgt totalt i 2017. Redaksjonskomiteen har utført arbeidet med boken på dugnad. Utgifter foruten trykkeriet har vært kjøp av bilder hos NTB og innkjøp av skanner. Total kostnad inkludert trykkeriet ble på kr 145.000,-. Skanneren kan imidlertid benyttes til videre arbeide med bevaring av billedsamlingen gitt fra Ivar E. Skotvoll. Redaksjonskomite: Marianne Brevik Tove Høgset Rolf Herman Bjerkeli Anton Kristensen

8 | IIL-AVISA nr. 73 //


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR HOVEDSPONSOR

Sparebanken Møre www.sbm.no

Jernbanegate 4, 6300 Åndalsnes Tlf. 70 11 30 00

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL FOTBALL

ORGANISASJON Leder: Silje Nyheim Sportslig leder: Willy Haugland Styremedlem: Hilde Ree Kasserer: Jan Einar Willa Prosjekt Tilhørighet: Linn Sørli Styremedlem: Espen Stokke Styremedlem: Kjetil Heinåli I 2017 har fotballgruppa jobbet videre med Kvalitetsklubbarbeidet. Med dette arbeidet har vi også hatt en tett dialog med Langfjorden FK og Åndalsnes IF om et mer formelt samarbeid i ungdomsfotballen. Vi ser at hver for oss er klubbene sårbare, men sammen kan vi få til et godt tilbud til Raumaungdommen. Isfjorden stadion: Grassmatta på stadion har vært svært fin også denne sesongen. Tommy Unhjem og Jørn Kvam har vært banemestere og passet på merking av bane og orden på stadion. Kommunen har hatt på nye plater utvendig og skiftet vindu på vegg mot stadion. Det er også ordnet ny dusjinnredning. Ingar Skotvoll har lagt nytt golvbelegg i garderobebygget, så nå gjenstår litt maling, så er garderobene presentable når vi tar i mot bortelag i 2018-sesongen. I løpet av 2017 har web-ansvarlig, Anton Kristenensen, lagt inn litt info fra fotballgruppa på nettsidene. Blant annet finner man nå sportsplanen og klubbhåndboken til fotballgruppa der, og vi vil at denne skal brukes og følges av alle trenere og lagledere for fotballen i IIL. REPRESENTASJON Aker-akademiet 2017: spillere fra 2003-2007 har vært på Aker-Akademisamlinger i 2017. Olav Haugland (2003), Jackie Melbø (2003), Emil Unhjem (2003), Fredrik Nyheim (2005), Isak Sletten (2007) og Jørund Hagen (2007) I 2017 har Isfjorden hatt samarbeid med ÅIF i G16 og med Langfjorden i J16. I tillegg har J14-spillerne tatt overgang til ÅIF. Både i G16 og J16 og J14 er det mange spillere fra Isfjorden som har deltatt på kretslag, fylkeslag og landsdelssamlinger. UTDANNING Styret har deltatt på ulike samlinger i regi av fotballkretsen. I april gjennomførte IIL klubbdommerkurs, et tilbud til alle fra 13 år og oppover. Tilbudet ble også gitt til medlemmer i naboklubbene.

10 | IIL-AVISA nr. 73 //

TINE FOTBALLSKOLE Isfjorden IL gjennomførte TINE fotballskole i august. Vi ble kåret til den beste fotballskolen i fotballkretsen i 2018. For denne gjennomføringen vil klubben motta en oppmerksomhet på kretstinget i 2018.

G/J6 (2011)

Trener: Martin Haugan & Alex Tetlie Oppkvinner: Malin Larsson & Vanja Gjedrem SPILLERE Jenter

Gutter

Matea Hanset Willa Åshild Heinåli Eline Eidem Morstøl Julie Størseth Elida Venge Grøvdal Emira Heen Morstøl Emma Grøvdal Tolomine Valseth Hoel Kristian Sæther Døving Ulrik Saghaug Næss Peter August Sundt Svanemyr Odin Nakken Riksfjord Emil Ofstad Haugan Anton Ellingseter Anders Sølsnes Risethsve Jan Rickard Sæther Kai Stian Bakken Henning Vold Ole Eirik Remen Næss Birk Bjørndalseter Vold Trym Devor Grav Daniel Velde Åsmund Dahle Hunnes Inge Salem Touzri Bjørnar Malones Marcus Morstøl Tetlie

SERIEKAMPER Laget har ikke spilt seriekamper OPPSUMMERING AV SESONGEN Fotballsesongen startet i midten av mai. Årets eneste offisielle turnering ble 100års turneringen til ÅIF den 10. Juni. Dette ble en meget positiv og lærerik opplevelse for barna. Resten av sesongen ble brukt til


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL treninger på Isfjorden stadion i all slags vær. På slutten av sesongen ble det holdt en liten internturnering på Isfjorden stadion, med kaker, kaffe og god stemning. Vi takker for sesongen og gleder oss allerede til en ny sesong med denne flotte gjengen. #EnkeltOgPositivt

SERIEKAMPER Serien ble spilt som turneringsspill. Gjengen ble delt i to grupper på 10 og 11 spillere, som hver for seg ble delt inn i to lag pr turnering. De to gruppene havnet i ulike puljer, hvor den ene dannet to lag og spilte mot Vestnes Varfjell og Samhald IL (2 lag) og den andre dannet to lag og møtte mot ÅIF (2 og 3 lag), Langfjorden og Eresfjord/Vistdal. De to sistnevnte deltok kun i enkelte turneringer. Vi var vertskap for totalt fire turneringer på Isfjorden stadion og deltok på tre turneringer hos ÅIF, to hos Samhald IL og en hos Vestnes Varfjell. Vi har ellers deltatt på MFK-cup på Aker stadion i mai, ÅIF sin jubileumsturnering i juni og Renex Cup på Emblem i oktober.

G7 (2010)

Trener: Thomas Brekken, Sindre Kavli, Espen Vangen, Odd Kjetil Krekvik. Oppmenn: Trenerne og hjelpsomme foreldre til gjennomføringer av turneringer på hjemmebane. SPILLERE Jens Sæland Elling Dahle Brage Hovland Arvid Goldmann Trygve Hatlen Benjamin Rekdal Simon Hagen Strand Daniel Brekken Sivert Haltvik Sletta Oskar Varne Backe Mathias Kavli Martin Hattrem Herman Vangen Noah Rødseth Sander Brenden Stensland Tobias Brenden Stensland Anders Heinåli Dovydas Cekauskas Vilmer Haugen Krekvik Jonas Tokle Lukas Rødseth

OPPSUMMERING AV SESONGEN Vi startet treningene i hallen 30. mars og hadde en trening pr uke fram til 3. oktober, med tre ukers pause i fellesferien. 2010-gjengen er et stort kull og det var godt oppmøte gjennom hele sesongen. Vi hadde også med oss tre gutter fra 2009-kullet som sto uten tilbud. Vi delte inn gjengen i jevne lag der alle på hvert lag fikk samme spilletid i hver kamp. Nytt av året var at vi skulle bruke 3-er baner. Disse brukte vi på hver trening og alle turneringer. Guttene virker å ha trivdes veldig bra med denne måten å spille på. Alle som var på banen ble alltid involvert i spillet, fikk mange ballberøringer og fikk kjenne på mestringsfølelsen av å hindre et mål i forsvar eller score et mål i angrep. Guttene har vist stor innsats og interesse hele sesongen.

// IIL-AVISA nr. 73 | 11


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL G9 (2008)

G10 (2007)

SPILLERE Liam Vangen Simen Sørli Sunny Addison Palmer Bouke Barents Nikolai Furnes Sæther Kristian Skjeflo Unhjem Bjørnar Skjeflo Unhjem Linus Dahle Hunnes Vibeke Vold Mia Brevik Bue Ole Heinåli Lucas Eide Tokle Eskild Aak Kavli Stian Goldman Grim Valset Hoel

SPILLERER Elias Harvold Jørgen Vollan Kvam Isak Sletten Jørund Hagen Eirik Flatlandsmo

Trener: Klas Vangen, Ole Martin Sørli, Brad Palmer Oppkvinne: Linn Sørli

SERIEKAMPER Vi har i år spilt miniturnering. Lagene vi har møtt er Åif, Langfjorden, Bolsøya og Skåla. OPPSUMMERING AV SESONGEN Vi har et lag som er veldig glade i å spille fotball. De møter med smil og glede på alle treninger. Om så være regn eller sol. Det er en sammensveiset gjeng som det er kjekt å følge. Vi har deltatt på Mørecup, Hydrocup, Fåberg, Emblem, Træffcup og Jubileumsturneringen til Åif.

12 | IIL-AVISA nr. 73 //

Trener: Gintaras Budrikas Oppkvinne: Marit Louise Moltubakk

SERIEKAMPER Guttene har spilt i 5-ere serien med lokale motstandere. Det har vært noen tap, noen uavgjort og noen seiere. Laget har vært avhengig av G9 spillere for å klare å komme seg gjennom sesongen. Fra G9; Bjørnar, Kristian, Lukas, Liam og Eskild. En stor takk til dem også fordi de har vært med på våre treninger og da har treningene også blitt bedre! En stor takk til foreldrene som har stilt opp og bidratt med kjøring og kiosk arbeid! OPPSUMMERING AV SESONGEN I tillegg til seriespill for Gutter 10 (5’er serie) har laget vårt vært på noen turneringer. Guttene har også vært med og spilt for ÅIF sitt G10 lag når de har deltatt på turneringer og ikke har hatt nok spillere på lagene. I mars spilte guttene på cup i Sunnmørshallen. G10 deltok også på ÅIF sitt 100 års jubileumsturnering i Juni 2017. Videre var guttene med på Fåbergcup. Der fikk G10 god hjelp fra spillere fra IIL G11. Sist med ikke minst deltok guttene på Renex cup på Emblem i september.


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL G11 (2006)

J12 (2005)

SPILLERE Theo Holm Moa Vidir Andre Hansen Gudfinnsson Isak Hanset Willa Isak Grøvdal Sæter Elias Høgset Erlend Heinåli Magnus Vold Vemund Møllerhaug Carl Jake Caraballe Kaspa Salamonsen

SPILLERE

Trener: Kjetil Heinåli Oppkvinne: Maren Heinåli

Trener: Oppmann/kvinne:

SERIEKAMPER TURNERINGER OPPSUMMERING AV SESONGEN

SERIEKAMPER Laget har spilt 8 seriekamper denne sesongen. 4 bortekamper og 4 hjemmekamper. TURNERINGER G11 deltok på ÅIF sin jubileumsturnering i juni. Et kjekt arrangement å være med på. OPPSUMMERING AV SESONGEN En fin sesong for guttene. Sesongen ble som andre sesonger avsluttet på Mama Rosa.

// IIL-AVISA nr. 73 | 13


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL G13 (2004/2005)

Trener: Ginteras Budrikas Oppkvinner: Sigrid Sletta og Silje Nyheim SPILLERE Jonathan Heimen Iver Heinåli Sigmund Sletta Jakob Willa Magnus Sæther Jordal Emil Melbø Webjørn Melbø Odin Brenden Nielsen Simon Vollan Kvam Fredrik Nyheim SERIEKAMPER Første år i ungdomsfotballen og laget har deltatt i G13 7er. Kamper i hele Nordmøre og Romsdal fotballkrets: Averøy, Skåla, Vestnes/Varfjell, Reinsfjell, Malmefjorden, Halsa/Valsøyfjord og Måndalen. Isfjorden G13 har vært rundt toppen av tabellen hele sesongen, men endte på 2.plass bak Vestnes/Varfjell, lagene hadde like mange poeng men VVIL hadde bedre målforskjell. OPPSUMMERING AV SESONGEN Guttene er ivrige på trening og trenerene er ivrig på å bygge et lag med spillere som skal spille med ballen. Guttene har utviklet seg til å bli gode på pasningsspill og de har imponert mange motstanderlag med sitt finee spill denne sesongen. Laget deltok på Fåbergcup i august. Isfjorden G13 deltok på Futsal KM i november. Innlednede runder ble spilt i Eidsvåg.

G14 (2003)

Trener og oppmann: Joachim Horn Torp Medhjelper 1: Ingar Skotvoll Medhjelper 2: Willy Haugland Medhjelper 3: Johan Høgset Medhjelper 4: Resten av foreldrene. SPILLERE Jackie Melbø (keeper og vise / 2 kaptein) Ivar F Grøtta Olav Haugland (kaptein) Emil Unhjem Herman Hagen Matias Remen Torp Arne F Grøtta Birk Grøvdal Emil G Sæther Sander Skotvoll Sjur Merlid Syver Kvam Fredrik Nyheim – født 2005 Jonathan K Heimen – født 2004 TRENINGER Vinteren bestod av tilbud om fotball innendørstreninger på onsdager i Isfjordshallen samt løpetrening og styrke kombinert med noe fotball på fredager. Fra begynnelsen av mars og fram til seriestart trente vi 3 ganger i uka. Litt avhengig av værforholdene enten innendørs i Isfjordshallen eller ute på Øran. Fra april av var alle treninger ute. I påvente av at Isfjorden Stadion skulle bli klar ble det trent på Øran. Første gresstrening på Isfjorden Stadion var 6 mai. Fra serien startet, gjennom hele sommerferien og til begynnelsen av oktober trente vi 2 ganger hver uke. Fra midten av oktober og fram til 26 november var det forberedelse til KM i futsal, vi trente da to dager i uka i Isfjordshallen. Alt i alt er det da gjennomført ca 80 treninger. Treningsoppmøtet har for flertallet vært bra.

14 | IIL-AVISA nr. 73 //


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL SERIEKAMPER Vi stilte i klassen gutter 14, 9’er , i motsetning til i G13 9’er i 2016 så ble det i år spilt med store 11’er mål. Første seriekamp var 19 april. Siste kamp ble spilt oktober På bakgrunn i resultatene etter de 4 første kampene som var som følger Vestnes Varfjell 9 - 4 Isfjorden Træff 2 1 - 9 Isfjorden Isfjorden 3 - 1 Skåla 1 Isfjorden 7 - 0 Langfjorden Rival 1 8 - 1 Isfjorden Isfjorden 3 - 0 Eide/Omegn 2 Ble vi fra juni satt opp i 1 divisjon. Resultatene ble som følger: Isfjorden 1 - 2 Eide/Omegn 1 Averøy Fotball 1 3 - 2 Isfjorden Isfjorden 6 - 3 Vestnes Varfjell Rival 1 7 - 2 Isfjorden Isfjorden 7 - 1 Halsa /Valsøyfjord Ekko/Aureosen 5 - 2 Isfjorden Isfjorden 2 - 1 Dahle /Nordlandet 2 CFK 2 2 - 17 Isfjorden Med 4 seiere og 4 tap endte vi på 6 plass av 9 lag i 1 divisjon.

Alt i alt har vi spilt 14 seriekamper. ÅIF sitt G14 lag i 11 serien endret rett før seriestart navnet til ÅIF / IIL. Dette på bakgrunn av at laget hadde knapt med spillere, samt at det var noen spillere på laget vårt som hadde lyst til å bli med å spille 11` er kamper. Olav Haugland og Jackie Melbø gjorde en stor innsats for også dette laget, de deltok på nesten alle / de aller fleste av kampene. I tillegg deltok Emil Unhjem, Arne F Grøtta, Emil G Sæther, Sjur Merlid og Syver Kvam på en eller flere

kamper. I tillegg til kampene ble det avholdt en god del fellestreninger Isfjorden og ÅIF / IIL der alle spillerne har deltatt. TURNERINGER Norway Cup, årets høydepunkt både sosialt og sportslig. Da bestod laget utelukkende av de som var født i 2003. I tillegg hadde vi med oss de 4 av G14 laget på Åndalsnes som var født i 2003. Vi var med andre ord i alt 16 spillere. Vi stilte i G 14 klassen 11’er fotball. Vi bodde på Sinsen skole og spilte alle våre kamper på Rustad feltet. Unntaket var en siste kampen som gikk på Furuset. Vi slo oss videre til A sluttspillet og gikk videre i A sluttspillet etter seier mot Jotun etter straffesparkkonkurranse. I neste sluttspill kamp var det over etter tap mot Valder, etter en ok første omgang var vi ukonsentrerte de første minuttene i 2 omgang. Valder tok da ledelsen med 2 mål, en ledelse vi selv om vi hevet spillet til det bedre, aldri klarte å ta igjen. «Eventyret» var over og det ble togtur hjem igjen torsdag ettermiddag etter 5 fine og opplevelsesrike dager i Oslo. Resultat fra kampene under Norway Cup ble som følgende: Isfjorden IL 0 - 4 Ski IL Fotball 1 Isfjorden IL 1 - 0 Sannidal IL Førde IL 1 0 - 2 Isfjorden IL 1/32 Final Jotun IL 3 - 4 P Isfjorden IL 1/16 Final Isfjorden IL 0 - 2 Valder, IL

Takk for turen og minner for livet.

// IIL-AVISA nr. 73 | 15


ÅRSMELDING 2017 FRA FOTBALL Isfjorden IL A-lag

Trenere: Jan-Roger Brokstad og Joachim H. Torp. Oppmann:

KM innendørs 25 november: Flott turnering på hjemmebane i Isfjordshallen avsluttet sesongen. Vi spilte 3 kamper, i de to første var prestasjonene gode. Første kamp mot Skåle endte med 4-1 seier. Dessverre gikk vi fra å lede 2-1 mot Molde til å tape 2-3 helt i sluttminuttene. En kamp vi så absolutt hadde fortjent å vinne. Da glapp sluttspill billetten og den siste kampen mot Gossen ble en «parentes» som endte med tap 1-3. OPPSUMMERING AV SESONGEN Lite skader. Mange gode resultater, vi har stort sett med noen unntak, prestert opp mot vårt beste. Sportslig sett har både laget, trener og enkeltspillere utviklet seg i positiv retning. Sosialt har laget fungert bra. Tur til Molde og «røkkeløkka» for å være ballgutter.

Olav Haugland og Jackie Melbø har deltatt på samlinger / treninger i regi Aker Akademiet. Mange fine dager på Isfjorden Stadion, blant annet under Tine Fotballskole der alle guttene var med som hjelpere. Takk for i år.

16 | IIL-AVISA nr. 73 //

SPILLERE Joachim Horn Torp Ola Brevik Daniel Novik Grøvdal Jan-Roger Brokstad Mats Lien Fok Melbø Anton Kristensen Martin Haugan Morten Strand Brede Tokle Sigurd Hatlen Martin Nilsen Geir Arne Fedje Negasi Kidane Knut Leo Sæther Willy Haugaland Anders Ellingseter Sivert Hole Emil Sæther Matias Sannes Jens Are Hagen William Selmer Lysgård Edvin Sæther Johannes Teigen Dahle Nikolas Myklebostad Ronald Paiva Gudmundur Hreidarsson Yonas Teklu SERIEKAMPER A-laget stilte med lag i 6. div Menn avd 2. Etter 12 seriekamper endte dette med en 3. plass, 23 poeng, og en målforskjell på 27-8. Det laget i 6 div som slapp inn færrest mål. OPPSUMMERING AV SESONGEN Nok en sesong hvor stammen i laget til tider har vært litt tynn, spesielt på trening. Dette resulterte i at vi ikke klarte å vinne divisjonen. På vårt beste så var vi bedre enn Gossen og Skåla som endte opp på 1. og 2. plass, men med en noe mer ustabil tropp endte vi opp der vi tilslutt fortjente det.


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR SPONSOR

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ÅRSMELDING 2017 FRA SKI SKI

ORGANISASJON Leder: Jan Møllerhaug Nestleder: Børge Bjerkeli Kasserer: Edvin Sæther Sekretær: Rolf H. Bjerkeli Langrennsutvalg: Leder: Nina E. Aandal Irene Myklebost Alpin/Telemark: Ikke besatt Anlegg Stormyra: Stein Erik Sæther Styret har avholdt ca 10 styremøter i 2017. Styret i Skigruppa er besatt at meget flinke og innsatsvillige medlemmer! ØKONOMI Skigruppa har fått tilsagt om økonomisk støtte til to tiltak fra Gjensidige Stiftelsen – ny klopp under skiløypa ved Hellerøra – kr 20.000 (utført) og grusing av skileikområdet – kr 18.000 (gjøres vår/sommer 2018) Skigruppas største inntekter kommer fra Skibasar og Julekalender, i tillegg til en del støtte slik som offentlig tilskudd til løypekjøring og fra idrettslagets hovedsponsor.

Utgifter er i hovedsak forbundet med drift og reparasjoner av trakkemaskin. Trakkemaskina drar på åra, og krever uforholdsmessig mye reparasjon ig utskifning hvert år. Vi har derfor begynt sparing til nyere maskin. Bygging av garasje/utstyrshus har pågått i 2017 også, og sluttregnskap ble levert inn like før jul. Sluttregnskapet ble godkjent i januar, og de resterende 15% av tippemidlene på 333000 forventes snarling utbetalg. ANLEGG Skigruppa preparer skiløypene på Stormyra og opp mot Kavliheian. Disse løypene er veldig populære, folk fra hele kommunen bruker de. Løypene blir kjørt på dugnad, og faste løypekjørere kjører en uke i gangen. På hverdager skal Stormyra være oppkjørt til kl 18:00 og i helgen skal også Kavliheian være oppkjørt til kl 10:00 – dersom vær og føre tillater dette. I sommer har vi utbedret kloppa ved Hellerøra og lagt ned rør, godt hjulpet av Terje Ivar Kavli!

Terje Ivar Kavli GARASJEPROSJEKTET Bygget ble ferdigstilt i Desember 2017, og prosjektet er avsluttet. Toalett star nå åpent gjennom skisesongen for allmenn bruk, og renhold blir utført hver uke av profesjonell renholder. Totalt har det gått med 927 dugnadstimer og ca 800.000 kroner eks mva.

18 | IIL-AVISA nr. 73 //


ÅRSMELDING 2017 FRA SKI Kristian Unhjem IIL Bjørnar Unhjem IIL 5. og 6.klasse 3,5 km Eskild Bersås ÅIF 12.34 Lucas Nygård ÅIF 12.47 Daniel Aak Bjorli ÅIF 16.40 LANGRENNSGRUPPA 2.januar meldte tråkkemaskinfører Alf Yrjan Hanekamhaug at runden rundt Stormyra var kjørt og årets skisesong var i gang. Ingen tele og våte parti enkelte steder men fine treningsforhold for ivrige skiløpere og mosjonister. 4.januar ble det meldt om løyper til Kavliheian – 22.januar ble det spor til Husnebbu etter utfordringer med å komme over elva på Heian. Skigruppa fortsatte sitt gode samarbeid med ÅIF og arrangerte skitrening og skikarusell annenhver onsdag i januar, februar og mars. Ca 20 og 30 barn fra IIL/ÅIF fra 1.trinn og oppover deltok på her. Det ble arrangert 5 skitreninger og 5 skirenn. 22.januar deltok Eskild Kavli, Bjørnar Unhjem, Kristian Unhjem (alle G9år) og Erle Aandal (J13) på kretsrenn på Vistdalsheia. 29.februar ble det arrangert klubbmesterskap i friteknikk: Kretsmester damer: Nina E. Aandal kretsmester herrer: Knut Leo Sæther. 8.mars var det klubbmesterskap i klassisk Kretsmester herrer Lars Trygve Hansen. Resultat klubbmesterskap – klassisk 1. og 2.trinn Ida S. Hole ÅIF Ingeborg Sekkeseter Løvset ÅIF Sigurd Aak Bjorli ÅIF Mari Bersås ÅIF 3. og 4. trinn Ingeborg Hole ÅIF Lukas Tokle ÅIF Eskild Kavli IIL Oskar Sekkeseter Løvset ÅIF Mikal Aak Bjorli ÅIF Fryd Lothe IIL

J14 3,5 kn Hanne Kjos ÅIF 12.13 G 14 5 km Iver Hole ÅIF 15.17 Senior 1.Finn Thorer Kjos ÅIF 29.31 2. Lars Trygve Hansen IIL 29.50 3. Frode Dahle ÅIF 31.01 4. Jan Møllerhaug IIL 31.47 5. Terje Hole ÅIF 32.58 5. Knut Leo Sæther IIL 34.20 6. Matti Bernitz ÅIF 35.20 7. Børge Nygård ÅIF 39.58 Jan Møllerhaug, Arne Hop og Magnor Rypdal representerte Isfjorden il i årets Birkebeinerløp på ski. Isfjorden Rundt 2017 ble utsatt fra siste helga i februar pga usikre snøforhold og erstattet med turrenn i løypetraseen opp til Husnebbu 25.mars. Arrangementet gikk samtidig med Romsdal Rando og dannet en fin ramme rundt arrangementet. Magnor Rypdal var først oppe på tida 41.28. Resultater Isfjorden Rundt 2017 Magnor Rypdal 41.28 Iver Hole 41.49 Lars Trygve Hansen 48.31 Terje Hole 49.39 Frode Dahle 49.53 Matti Bernitz 51.16 Øyvind Unhjem 54.32 Knut Leo Sæther 58.27 G 16: Mikkel Wadeland Gautvik 43.11 G 13: Eskild Alnes Bersås 55.20 Lukas Nygård 1.00.05 Einar Wadeland Gautvik 1.02.25 J 13:

// IIL-AVISA nr. 73 | 19


ÅRSMELDING 2017 FRA SKI Ingeborg Hole 58.58 1.april arrangerte MOI skicross. Eskild Kavli, Bjørnar S. Unhjem og Kristian Unhjem deltok her. Skimerkeprøver ble gjennomført første uka i april. Johnny Hansen hadde ansvar for basistrening i hallen fram til vinterferien. Godt oppmøte med folk i alle aldre. Det ble arrangert tre gatekaruselløp ved skolen i slutten av april og begynnelsen av mai og en terrengkarusell ved Gaphuken/skileikområdet i starten av juni.

Lars Trygve Hansen 9.25 Per Jonny Døving. 9.37 Erwin Barents. 10.00 Børge Bjerkeli. 10.10 Bjørn Inge Hepsø. 10.17 Jøran Valseth. 10.31 Arild Størseth. 10.38

Engaveien opp

Gatekarusell

Moanebba opp

Arild Størseth og Øyvind Unhjem Skigruppa arrangerte også Motbakkeløp til Brevikskaret 22.mai – til Vårseterhjelen 6.juni – til Storaksla 24.juni – til Moanebba 6.sept. – opp Engaveien 19.september. Resultater Vårseterhjelen opp. 2017 Øyvind Unhjem. 9.04

20 | IIL-AVISA nr. 73 //

Stormyrdilten gikk av stabelen 12.september. Mosjon: Reidar Ellingseter Nina Ellingseter Ida Hole Mari A Bersås Terje Hole Brynhild Syntsnes Bjørn Aandal Aktiv: Tore Sørengen 22.14 Øyvind Unhjem 22.27 Matti Bernitz 24.47


ÅRSMELDING 2017 FRA SKI Ingeborg S. Hole 26.32 Lucas Tokle 31.38 Vinner: Tore Sørengen på tida 22.14. Basistrening i hallen med intervalltrening/løping i forkant ble gjennomført fra høstferien til juleferien. Nina Aandal hadde ansvaret for å lede denne. Arrangement ROMSDAL RANDO Skigruppa var også i 2017 medarrangør til Romsdal Randoneeklubb for arrangementet “Romsdal Rando” 25.03.2015. Vinnere ble Ida Nilsson og Killian Jornet.

Dynafit Romsdal Rando 2017 Offisiell resultatliste Isfjorden 25.03.2017

Herrer Junior Plass

Navn 1 Sondre Andersson Svensli Fullførte:1

Klubb

Start nr.

Eidsvåg IL

165

Tid Etter 2:16:13

Påmeldte: 1

Startende: 1

Herrer Senior Plass

Klubb

Start nr.

1 Kilian Jornet

Navn

Romsdal Randonee Klubb/ Catalnyuna

169

1:48:59

Tid Etter

2 Glenn Tore Løland

Sauda IL

161

2:02:52 13:53

3 Magnus Røysum Espeland

Romsdal Randonee Klubb/

170

2:13:26 24:27

4 Morten EILIFSEN

Henning Skilag

152

2:16:33 27:34

5 Ole Ivar Stakvik EIDE

Trondheim Randoneeklubb/ Norconsult

162

2:18:57 29:58

6 Kjetil Okkenhaug

Romsdal Randonee Klubb

154

2:25:44 36:45

7 Hans Petter Sundhagen

Romsdal Randonee Klubb

153

2:27:04 38:05

8 Henrik Hollingsæter Kippernes

Oppdal IL/ 7 Blåner

168

2:28:07 39:08

9 Runar Ødegård

Vistdal IL

164

2:30:17 41:18

10 Luke Campbell

Trondheim Randoneeklubb

171

2:41:48 52:49

11 Eirik Rofstad

Valnesfjord IL/ Russergutta

163

2:43:21 54:22

12 Niclas Forsmark

NOTEAM

151

2:59:20 1:10:21

DNF

Håkon Klerud Johannessen Romsdal Randonee Klubb/ 7Blåner160

DNF

Trond Orheim

Romsdal Randonee Klubb

Fullførte:12

Påmeldte: 14

176 Startende: 14

Herrer Veteran Plass

Klubb

Start nr.

1 Jøran Grøvdal

Navn

Isfjorden IL

175

2:08:30

2 Håkon Ishoel

Oppdal IL - ski/ Oppdal Klatre Og

157

2:16:16 07:46

3 Mikael Johansen

Førde CK

155

2:22:39 14:09

4 Jon-Kristian Prietz

Røa IL

172

3:06:47 58:17

Fullførte:4

eTiming

Tid Etter

Påmeldte: 4

Startende: 4

Utskrevet:26.03.2017 20.28.12 Dynafit Romsdal Rando 2017

Side:1

Torvikbukt IL

Offisiell resultatliste Isfjorden 25.03.2017

Kvinner Senior Plass

Klubb

Start nr.

1 Ida Nilsson

Navn

Fjällframfart

159

2:21:37

2 Malene Haukøy

Høyang, IL

166

2:24:06 02:29

3 Hildegunn Hovdenak

Romsdal Randonee Klubb

158

2:31:52 10:15

4 Johanna Åstrøm

NOTEAM

174

3:07:37 46:00

Emelie Forsberg

Fjällframfart

167

Fullførte:4

Påmeldte: 5

DNF

Killian Jornet og Ida Nilsson

Tid Etter

Startende: 5

Kvinner Veteran Plass

Navn 1 Ingrid Stengård Fullførte:1

Klubb

Start nr.

Trondheim Randoneeklubb

173

Tid Etter 2:34:54

Påmeldte: 1

Startende: 1

Speed med tid Plass

Klubb

Start nr.

1 Jan Møllerhaug

Isfjorden IL/ Team PartnerPlast

121

2:31:46

2 Kristian Kristoffersen

Navn

Romsdal Randonee Klubb

109

2:48:51 17:05

Tid Etter

3 Jonas Møller

NOTEAM

112

2:56:22 24:36

4 Steffen Fjelldal

7 Blåner

92

2:56:45 24:59

5 Henki Flatlandsmo

Isfjorden IL

123

2:57:54 26:08

6 Øystein Nesse

Trondheim Bordhockeyklubb

103

3:00:22 28:36

7 Synnøve Bruland

NTNUI

84

3:03:51 32:05

8 Magnus Dyborn

NOTEAM

76

3:04:40 32:54

9 Julie Bøbel

3:09:40 37:54

Romsdal Randonee Klubb

113

10 Ola Rise

NOTEAM

83

11 Lars Henning Grøtting

Romsdal Randonee Klubb

81

3:15:53 44:07

12 Andreas Engvig

Oslo Randonee

98

3:18:53 47:07

13 Michael Zwaig

NOTEAM

89

14 Andreas Sæther

Axess

115

3:19:23 47:37

15 Kristoffer Nonstad

Quintana FC

80

3:21:15 49:29

16 Oddrun Brakstad Orset

Romsdal Randonee Klubb

99

3:21:27 49:41

eTiming

Utskrevet:26.03.2017 20.28.13

3:10:04 38:18

3:18:59 47:13

Side:2

Torvikbukt IL

// IIL-AVISA nr. 73 | 21


ÅRSMELDING 2017 FRA SKI SKI- OG IDRETTSMERKER 2017 SKIMERKER 2017

Dynafit Romsdal Rando 2017 Offisiell resultatliste Isfjorden 25.03.2017

17 Einar Engvig

NOTEAM

86

18 Ole Johan Sæther

Isfjorden IL

97

3:24:23 52:37

19 Kristoffer Mømb

Team Gamasje Fjellsport

82

3:27:21 55:35

20 Sindre Haverstad

NTNUI

116

3:28:22 56:36

21 Jørgen Kvalsvik

SVV

122

3:29:08 57:22

22 David Bejmer

IFK Göteborg

118

3:29:10 57:24

23 Odd Edøy

NOTEAM

88

3:30:49 59:03

24 Nils Dalehamn

NOTEAM

105

3:34:28 1:02:42

25 Hans Jørgen Kvåle

Brandbu IF

117

3:34:57 1:03:11

26 Eva Lindseth

NOTEAM

108

3:40:42 1:08:56

27 Karl Johanson

NOTEAM

120

3:43:42 1:11:56

28 Lars Mosendsletten

NOTEAM

87

3:46:21 1:14:35

29 Anna Persson

NOTEAM

104

30 Astrid Øvstedal

Romsdal Tindegruppe

101

3:46:34 1:14:48

31 Jo Andre Herje

Fritzøe Engros

95

3:47:59 1:16:13

32 John Marius Hegseth

NOTEAM

107

3:48:08 1:16:22

33 Svend Bentdal

NOTEAM

90

3:49:52 1:18:06

34 Magnus Høyby

NOTEAM

119

3:51:23 1:19:37

35 Salve Greibrokk

Bygland IL - Ski

94

3:58:30 1:26:44

36 Fredrik Storflor

VørterUltra

110

4:00:23 1:28:37

37 Ragnhild Bjerkeset

Batnfjorden IL

114

4:12:08 1:40:22

38 Eivind Moe

NOTEAM

111

4:22:39 1:50:53

39 Kjersti Bø

NOTEAM

40 Davy Verstraeten

Sølvplakett 3.pr.: Jan Møllerhaug

3:22:34 50:48

Gullplakett 5.pr.: Inge H. Unhjem

3:46:22 1:14:36

91

4:27:39 1:55:53

Økolandsbyen Hurdal

79

4:31:06 1:59:20

DNF

Bjørn Erik Tømta

Hurdal IL

96

DNF

Sindre Ramskeid

NOTEAM

106

DNF

Erich Munkhaug

Stjørdals-Blink, IL/ 7 Blåner

102

DNF

Katharina Rogstad

Romsdal Randonee Klubb

100

DNS

Anders Helø

NOTEAM

77

DNS

Haakon Funderud Lundkvist Røros IL/ Klerud Skiteam

85

DNS

Sole Poaus

LONE

78

Fullførte:40

Påmeldte: 47

Bronsestatuett 1. pr.: Knut-Leo Sæther Gullstatuett 5.pr.: Åse H. Grøvdal Skikruset 1.pr.: Jo Unhjem 2.pr.: Inge P Grøvdal, Magnor Rypdal, Kåre Gunnar Bakke 5.pr.: Jostein Brakstad

Startende: 44

Tour uten tid Plass

eTiming

Navn

Klubb

Start nr.

Utskrevet:26.03.2017 20.28.13

Tid Etter

Side:3

Torvikbukt IL

Skifatet 5.pr.: Berta Karin Bjerkeli 6. pr.: Reidar Ellingseter 10.pr.: Edvin T. Sæther Etter skifatet 1.pr.: Rolf H. Bjerkeli 2.pr.: Henry Hatlen 3.pr.: Liv Aasen Brevik (Feil på listen i 2016 er her opprettet.)

IDRETTSMERKER 2017 Jostein Brakstad Knut Ludvig Dahle Reidar Ellingseter

Jøran Grøvdal

22 | IIL-AVISA nr. 73 //

42.g. 33.g. 40.g.

SLUTTORD Vi benytter anledningen til å takke alle de som har gjort en stor innsats for skigruppa. Jan Møllerhaug


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR SPONSOR

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ÅRSMELDING 2017 FRA HÅNDBALL MINIHÅNDBALL

Trenere: Karina W. Grøvdal Ragnhild Byrkjeland Une Hanekamhaug Laila Haugen Linda Venge Larsen Gry Ingrid Tøndel. Oppkvinne: Anniken Hagen SPILLERE 2007 Amanda Gjerde Nerland. 2008 Malene Grøvdal Kotsbakk Vilde Hagen Strand Kari Bakker Anna Linnea Risethsve Celine Tokle Aline Rovde Unhjem Snefrid Sæther 2009 Rakel Heen Vilde Brenden Nielsen Tuva Riksfjord Amalie Byrkjeland Brude Selma Siem Mari Rindli Sandnes Martine B. Pedersen Sofie Elena Pop Hansen Viola Bu Johnsen Ask Gjerde Nerland Liam Meyer Seppänen Vilmer Haugen Krekvik 2010 Anna Øverland Riksfjord Tiril Grøtta Grav Maja Hanekamhaug Strand Birgit Barents Embla Flaaris Vangsgaard Thea Marie Bakken Simon Hagen Strand Benjamin Rekdal Brage Hovland Thomassen 2011 Kai Stian Bakken Anders Risethsve Marcus Morstøl Tetlie Anton Ellingseter Emil Haugan Odin Nakken Riksfjord Peter August Sundt-Svanemyr

24 | IIL-AVISA nr. 73 //

Emma Grøvdal Kotsbakk Emira Heen Julie Størseth Constanse Skjelbostad Staurset Nikita Næss Dybvik Nora Alvilde Hansen Adele Lie Draagen Åshild Heinåli Matilde Tøndel Elida Venge Grøvdal Matea Willa Mathea Fedje Riksfjord Minihåndballgjengen i Isfjorden er i år rekordstor gjeng med både gutter og jenter fra 1. - 3. klasse og jenter fra 4.klasse. Til sammen er det registrert over 50 spillere i denne aldersgruppen. Dette lover godt for fremtiden! Trenerteamet er preget av håndballmødre; Une Hanekamhaug, Karina W. Grøvdal, Ragnhild Byrkjeland, Laila Haugen, Linda Venge Larsen og Gry Ingrid Tøndel og Anniken Hagen (oppmann).

Treningene har foregått på torsdager og blitt fordelt på to timer. De yngste spillerne i første gruppe og de eldste i andre gruppe. Med så store grupper har trenerteamet hatt som mål å dele treningsøktene i stasjoner med fokus på teknikk, spill, lek og fysiske øvelser. Spillerne har deltatt på turneringer i forhåndsbestemte ringer. Det har det blitt arrangert egne turneringer for jenter og gutter, samt at det også er tilbud til Mixlag på tureningene. Vi har så langt deltatt på turnering i Molde, Kristiansund, Midsund, Vestnes og vår egen storturnering i Isfjorden i januar. Nå gjenstår turnering for guttene i Elnesvågen og Rival, og jenteturnering på Skåla. På hjemmetureningen deltok hele 75 lag! En fantastisk dag som startet kl. 08.30 med første kamp. Tre kamper ble spilt samtidig i Isfjordshallen. Siste kamp ble blåst i gang kl. 18.00. En stor takk til alle foreldre som stilte opp i kiosk, sekretatiat, tombola, premieutdeling og som ryddehjelp under arrange-


ÅRSMELDING 2017 FRA HÅNDBALL mentet. God stemning, mange mål og masse jubel preget dagen. Stor honnør skal også dommerne ha som gjorde en flott jobb som tydelige veiledere under alle kampene.

G13 (2004)

Trener: Sissel Kamsvåg Oppkvinne: Sissel Kamsvåg SPILLERE Emil Melbø Stian Antonsen Jakob Hanset Willa Magnus Sæther Jordal Adrian Tokle Jonas Hatlen Jonathan Kamsvåg Heimen Fredrik Nyheim Erle Aandal Lina Haugland OPPSUMMERING AV SESONGEN Vi er en liten men god gjeng med gutter som har spilt sammen i flere år som som trives veldig godt med håndball. Det er veldig godt oppmøte på trening og innsatsen er upåklagelig. Vi er totalt kun 7 spillere fra 2004 kullet og dermed er vi helt avhengige av å låne spillere fra jentelaget 2004 og gutter 2005 og dette har gått veldig fint de siste par sesongene. De har blitt godt samspilte og er en positiv gjeng. Vi har deltatt på Tillercup 2017 og der tapte vi i kvartfinalen. Her hjemme ligger vi ca midt på tabellen

J13 ISFJORDEN/ÅIF (2004)

Trener: Torkil Åndal Ass. Trener: Peter Gûnther & Linn Jeanette Rovde Unhjem Oppkvinne: Nina E. Aandal SPILLERE Stine Nybø Brekken ÅIF Esperanza Flydahl Næss ÅIF Iben Sofie Fjørtoft Aak ÅIF Ingrid Marie Grûner ÅIF Ingeborg Wenge ÅIF Jasmin Gûnter ÅIF Dina Iselin Ytterli Alfei IIL Melissa Sæther IIL Erle Aandal IIL Lina Haugland IIL Mathea Kavli Ree IIL Siri Hatlen IIL Thea Foss IIL Mari Dahle IIL OPPSUMMERING AV SESONGEN Laget spiller i serie med lag fra Vestnes, Skåla, Træff, Molde 1 og 2, Elnesvågen, Misund, Kristiansund og Averøy. I utgangen av 2017 ligger laget på midt på tabellen med 9 spilte kamper, 5 seire og 4 tap. Laget har hittil skårt 152 mål og sluppet inn 144. De har 10 poeng. På topp ligger Molde med 15 poeng. Laget har trent 3 ganger i uken siden sesongstart, 2 ganger i uken i Raumahallen og 1 gang i uken i Isfjordshallen. De trener sammen med J12. Spillere som ønsker det har også mulighet for å være med J14 på trening. Laget spiller i IIL sine drakter og har Isfjordshallen som sin hjemmearena på terminfestede kamper. Vi gleder oss til fortsettelsen av sesongen. Jentene er treningsvillige og utvikler seg stadig. De viser et godt samhold både på kamp, trening og reise. Foreldre er positive og stiller opp for å hjelpe til på arrangement og til kjøring på kamp.

// IIL-AVISA nr. 73 | 25


ÅRSMELDING 2017 FRA HÅNDBALL G14 (2003)

Trener: Ole Uhlen & Marita Merild Oppkvinne: Sissel Vollan SPILLERE Edvard Isehaug Emil Sæther Erlend Høgset Syver Kvam Jacub Jablonski Sjur Merild Lars Vartdal Kasper Uhlen Christer Nygård OPPSUMMERING AV SESONGEN Sesongen har bydd på utfordringer, med en tøff serie: 4 seiere og 9 tap. Guttene har gitt de beste lagene god kamp og hatt mange tette kamper. Deltagelse i DNBcup i Trondheim i både -17 og -18. Der er en dedikerte gutter som stadig utvikler seg spillemessig, og som lagkompiser.

DAMELAGET

Trener: Rune Risethsve og Tor Erling Vik Oppmann: Tiril Holm og Linn Jeanette Rovde Unhjem SPILLERE Amelia Morstøl Valde Ilma Repesa Julie Nielsen Oshaug June Nord Herje Rebekka Landre Heen Sissel Kamsvåg Tiril Remen Holm Cecilie Runde

26 | IIL-AVISA nr. 73 //

Kristin Dahle Lisa Natalie Kays Hanekamhaug Live-Marie Trippestad Malene Grøvdal Midtun Monica Elise Rypdal Thea Elise Gråberg Unni Johnsen Vivian Kamsvåg Nora Vold Hovde Linn Jeanette Rovde Unhjem Gry Ingdrid Tøndel Tiril Høgset OPPSUMMERING AV SESONGEN Vi hadde en tung start på sesongen der vi ikke hadde avklart trenersituasjonen. Etter hvert fikk vi to trenere som fyller hverandre ut. Tor Erling har tirsdagstreningene og Rune trener på torsdager. Rune er den som hovedsakelig er med laget på kamp men Tor Erling bidrar på hjemmekamper når det trengs. Laget i år består av mest unge spillere, men vi har også med oss noen av de mest erfarne spillerne fra tidligere år. Hittil har vi tapt 11 kamper og vunnet en. Vi har fortsatt stor tro på at vi skal greie å beholde plassen vår i 4.divisjon. Laget har totalt tre bortekamper og fem hjemmekamper igjen denne sesongen. Det er et positivt lag med lærevillige damer/jenter, de rutinerte er flinke til å rettlede og å skryte av de unge jentene. Lag som er med i serien 17/18 i tabellrekkefølge (31.januar -18): Spjelkavik 2 Ørsta Sykkylven/Stranda Rollon/Aksla Vestnes/Varfjell Kristiansund 2 Bergsøy 2 Træff 2 Valder Isfjorden/Åndalsnes Hødd


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR SPONSOR

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ÅRSMELDING 2017 FRA SKØYTE OG ISHOCKEY Skøyte- og Hockeygruppa ORGANISASJON Leder: Joachim Horn Torp Styremedlem: Thomas Brekken Styremedlem: Ola Grøtta

AKTIVITET OG SESONGENS VARIGHET Totalt hadde vi ca 65 åpningsdager i sesongen 2016/2017. Banen åpnet den 11. Nov og vi hadde15 dager med naturis før kjøleanlegget ble startet den 2/2 2018. Etter at kjøleanlegget ble startet hadde vi åpen bane mer eller mindre vær dag, det var noen unntak. Dager da det var mye regn og overvann på banen valgte vi å holde stengt. Kjøleanlegget var klart og ble startet opp 2. februar siste dagen med is og aktivitet var 31. mars. En stor takk til alle som bidro med islegging og vedlikeholdet av banen gjennom sesongen. En stor takk også til våre økonomiske støttespillere både store og små. Banen har egen internett side som kort beskriver banen samt opplyser om banen er åpen / stengt med mer. Hjemmesiden finner man ved å søke etter Furulia Skøyte- og hockeybaner på internett (det er en åpen facebook side) Anlegget var godt besøkt fra folk fra alle deler av kommunen samt av en del tilreisende fra nabokommuner. Mesteparten av aktiviteten har vært i egenregi, dvs. frileik på skøyter og «løkke» hockey. Det har i tillegg vært noe organisert aktivitet: Vi arrangerte GET Skøyte- og hockeyskole februar og mars, med totalt 9 gjennomføringer samt en sommeravslutning. Totalt var ca 55 barn i alderen 5-15 år innom.

Det har ca. to ganger i uka vært arrangert løkkehockey for ungdom og voksne. Krav til utstyr er skøyter, hjelm og kølle. Barnehager og skolene i Rauma har jevnlig besøkt

28 | IIL-AVISA nr. 73 //

banen. Det er kjekt å se at mange finner fram skøyter og køller og besøker banene. En takk sendes til alle lærere og ansatte i barnehager og foreldre som har sørget for at både egne og andre sine barn har fått muligheter til å få prøve seg på skøyter og spille ishockey. Utenom sesongen med is dvs fra april – september kan banen benyttes til mange ulike aktiviteter. Fra april – september 2017 ble banen med betong dekke blant annet benyttet til rulleskøyter, skatebord og off ice aktiviter som skudd og innebandy «ute». Banen har i tillegg til å være en aktivitets arena for

en del også blitt et sosialt samlingspunkt. Et sted hvor man kan møtes. ANLEGGSUTVIKLING Etter at sesongen var over og isen var borte begynte anleggsarbeidet på igjen. Sluttføring av arbeidet fra 2016. Montering av beslag rundt banen i to omganger totalt ca 220 meter. Ferdigstillelse av huset, blant annet listing, gummigulv, om hengsling vindu og installert kjøkkenbenk. Tak overbygg over tilførsels kulvert på den ene kortsiden av banen. Lage port samt støype innkjøringsrampe til banen for traktor og isprepareringsutstyr.


ÅRSMELDING 2017 FRA SKØYTE OG ISHOCKEY

Reparasjoner og vedlikehold • Pga problemer med overflatevann / oversvømmelser høsten 2016 og vinteren 2017 er det blitt lagt ned nytt avløpssystem ca 100 meter samt drenering langs den ene langsiden av banen ved huset samt rundt strøm trafoen. • Store deler av vantene måtte gås over repareres. Plast platene på vantene som tidligere har stått i hall med ca samme temp året rundt ble ute utsatt for mye større varme utendørs om sommeren. Dette medførte at festene til rammene mange steder ble «ødelagt». Platene har nå blitt festet på nytt, denne gangen med poppnagler i stedet for skruer. Festepunktene sitter nå også mye tettere.

Videreutvikling. • For å bedre forholdene for besøkende har det blitt bygd takoverbygg med tre gulv med sitteplasser i to høyder. • Vi har gått til anskaffelse av slipemaskin, og tar på oss mot vederlag og slipe skøyter. Arbeidet gjøres vederlagsfritt og alle inntekter tilfaller Isfjorden IL Skøytegruppe. • Vi har fått montert opp lyd anlegg med høyttalere ved banen med kjøleanlegg. • Naturisbanen. Vi tok over vederlagsfritt en del gamle vant fra Furuset Forum i Oslo. Vi har startet opp med flytte justere på naturisbanen. Arbeidet fortsetter til sommeren 2018.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i forbindelse med anleggsutviklingen. Også i år har arbeidet vært tidkrevende og til dels vanskelig. Spesiell takk til de som har bidratt med nødvendig kompetanse og hensiktsmessig utstyr. Uten dere så hadde vi ikke klart og fått gjort det vi har fått gjort.

// IIL-AVISA nr. 73 | 29


ÅRSMELDING 2017 FRA SKØYTE OG ISHOCKEY OFFISIELL ÅPNING AV BANEN. Den 30/12 var det endelig klart for offisiell åpning: Været var bra – Kultursjefen kom holdt en kort liten take, klipte snoren og overrakte gave på 5.000,- - Viktig samarbeidspartner Rauma Energi var på plass og sa noen velvalgte ord og overrakte en åpningsgave i form av 100 pucker – I løpet av dagen var det mange innom både gamle og nye bekjente – Det var Get Skøyte- Hockeyskole for barn og ungdom– Julenissen kom med gaver til alle små – Flott fyrverkeri sponset av Dynamitt Harry og vennene hans – Det var grilling av pølser og åpen kiosk både ved banen og på klubbhuset - Over høyttaler anlegget ved banen ble det spilt musikk. Takk til alle som bidro i forbindelse med denne dagen som ble #enkelogpositiv. Et godt minne å ta med seg videre.

Når denne årsmeldingen skrives den 3/2 2018 har vi hatt åpen bane ca 70 dager i sesongen 2017-2018. Første dag med is var 18 november. Vi regner med å ha banen åpen til midten av mars 2018.

Naturisbanen har med unntak av noen få dager vært islagt og i bruk siden 29/12. Så det har vært godt med plass til både liten og stor. Vi ønsker alle et godt skøyte og hockey år. Takk for i år Isfjorden IL Skøytegruppa Thomas Brekken – Ola Grøtta – Joachim Torp

Tusen takk til alle som har bidratt i forbindelse med realiseringen av banen. Skiltet under viser en oversikt over alle støttespillere.

30 | IIL-AVISA nr. 73 //


Velkommen til

FURULIA AMFI

Etabl 2016-2017

skøyte og hockeybane med kjøleanlegg i Isfjorden

7

11

3

2

en

p

og

an

rup

a

s ve

s kø y t e g

nner

ISFJORDEN

8

6

1

ey

b

10

9

Isfjorden IL hovedstyret

Nordmøre og Romsdal

BDO Coop Extra Åndalsnes Isfjorden Frilynte Ungdomslag Rauma Bygdeservice, Terje Kavli Eide & Frilund Dyrøy Betong Veblungsnes Sandtak Vartdal Plast Elementpartner Tetlie Bygg Haugan Bygg Moa Byggtech Heistad Brønnboring Procut Monter Rauma Rauma Energi PTM Service, Morten Åmot A Skare

yte- o g h ock

5

4

Støttespiller # 12

skø

Støttespiller # 13 Holms Takservice MK Kristiseter Isfjorden IL Volleyballgruppe Isfjorden IL Allidrett Isbaneteknikk Malermester Wollan Plasto Invisible Connections Postnord Haga Investments Timpex Mobiltelefonexperten Sandnes Rør Lars Kroken Esso Åndalsnes Brages Bilforretning

N

G SI DE

# nummerert utfra størrelse på bidrag

Braute Maskin Staurset Transport Tømrer Ole Haltvik Fron Betong Veøy Metalco Rauma Ullvarefabrikk Intersport Åndalsnes Grand Hotel Bellevue Anunatak Sparhans Rema 1000 Åndalsnes J.O.Moen Anlegg Rauma Blikk YS Profilering

EI

Takk til alle støttespillere!

Støttespiller #14

// IIL-AVISA nr. 73 | 31


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR SPONSOR

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT ALLIDRETT

ORGANISASJON Styret frem til skolestart bestod av følgende: Leder: Arnt Kotsbakk Nestleder: Marit Sølsnes Sekretær: Rebekka Varne Kasserer: Sveinung Vold Medlem: Sylvia Bakken Styret har fra høsten 2017 bestått av følgende: Leder: Arnt Kotsbakk Nestleder: Marit Sølsnes Sekretær: Rebekka Varne Kasserer: Sylvia Bakken Medlem: Ingrid Heinåli MINI ISFJORDEN RUNDT Mini Isfjorden Rundt 2017 ble arrangert med 106 påmeldte barn hvorav 14 deltakere fikk 3 årsmedalje. Ingen fikk 5 årsmedalje. Allidretten delte ut saft og hadde kiosksalg ved gapahuken. Deltakerliste Mini Isfjorden Rundt 2017 3 års medalje: Ida S. Hole Eskild Aak Kavli Fryd Leona Lothe Vårin Remen Næss Mathias S. Kavli Emilie Mjelva Dennis Mjelva Nora Alvhilda Hansen Anton Ellingsæter Martine Størseth Leonora Rognerud Mathea Rognerud Ole Heinåli Anders Heinåli Øvrige deltakere Mini Isfjorden Rundt 2017: Rakel V. Backe Oskar V. Backe Ella Ellingsæter Julie Størseth Mari Alnes Bersås Oskar S. Løvseth Henning Vold Vibeke Vold Malene Grøvdal Kotsbakk Emma Grøvdal Kotsbakk Benjamin Rekdal

Marcus Morstøl Tetlie Anna Heinåli Mie Kleiva Alfarnes Viola Kleiva Alfarnes Jon William Pedersen Ole Jørgen Pedersen Emil Andreas Pedersen Birk Wold Imre Wold Matteus Johnsen Ulrik Næs Trym Devor Grav Aron Grønvik Eikebø Emil Grønvik Eikebø Elida Venge Larsen Kent Tjelle Arntsen Matilde Tøndel Hjalmar Tøndel Trygve Hatlen Elias Haugen Berg Eline Eidem Morstøl Johanna Eidem Morstøl Ragna Lothe Eilevmo Kristian Døving Ingrid Døving Thea S. Kavli Aurora Haukeberg Heine Haukeberg Ole Eirik Remen Næss Elling Dahle Vetle Bjerkeli Ingrid Sandhaug Anna Bruseth Anna Ø. Riksfjord Sebastian Ø. Riksfjord Jonathan Næss Tuva Skiri Sæbø Mathias S. Kavli Emil Haugan Simon Hagen Strand Vilde Hagen Strand Hulda Haugen Krekvik Gustav Vangen Martine Ringdal Ødegård Åshild Heinåli Elias Kleiva Arstim Lina Kleiva Arstim Elise Bruaset Emira Heen Morstøl Audun Dithlevsen Ella Sylte Midsund

// IIL-AVISA nr. 73 | 33


ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT Kristina Bue Luca Sofie Tokle Ronja Tokle Bernitz Ingeborg Digernes Vestby Lotte Haugan Adrian Pettersen Herman Krohn Iver Kolstad Daniel H. Brekken Herman Vangen Oda Lindseth Trym Lindseth Julian Jonasen Aron Jonasen Sjur Holo Leikarnes Idun Holo Leikarnes Noor E. Næss Ivar Emiil Åndal RUNDESKIRENN Rundeskirennene ble arrangert oppe ved gapahuken, hvor det ble delt ut saft. ÅIF bidrog med å notere hvor mange runder hver enkelt deltaker tok i løpet av sesongen. Det ble registrert 192 påmeldte. Deltakerliste Rundeskirenn 2018: Luca Sofie Tokle William Kays-Hanekamhaug Alma Jessen Lia Marit Aragon Vik Sigurd Bjorli Linnea Amba Olsen Meyer Amalie Dale Hole Jakob Berget Sofie Elena Pop Hansen Alva Beate Mjelva Trym Devor Grav Aasmund Dale Hunnes Linus Dale Hunnes Sunniva Bakke Aukrust Karin Jessen Adrian Stagnes Pettersen Åshild Malones Milan Aleksander Frisvold Ciljan Henden Frisvold Elias Haugen Berg Ingeborg Heggem Lucas Eide Tokle Rakel Heen William Rønning

34 | IIL-AVISA nr. 73 //

Elias Kleiva Arstim Lina Kleiva Arstim Odin Nakken Riksfjord Filip Nathaniel Bjerklund Hustad Hermann Vangen Elling Dahle Ronja Tokle Bernitz Elizabeth Kavli Kvisvik Aron Jonassen Julian Jonassen Daniel Tokle Solvang Helle Olivia Nordby Sylvie Marie Nordby Liam Meyer Seppanen Noomi Åndal-Vikås Varg Øye Gridset Grim Øye Gridset Vårin Remen Næss Ole Eirik Remen Næss Ylva Othile Remen Lukas Selvåg Hoem Alma Simonsson Gustav Vangen Matea Hanset Willa Herman Johnsrud Krohn Leah Vestnes Eriksen Natalie Vestnes Eriksen Anton Ellingsæter Ella Ellingsæter Ronja Helene Skjølsvik Birgitte Draagen Oda Tøvik Talset Ea Tøvik Talset Magnus Øverland Audun Dithlevsen Trym Rydjord-Jensen Embla Rydjord-Jensen Aurora Sæther Haukeberg Heine Sæther Haukeberg Synne Jensen Tuva Riksfjord Bouke Barents Birgit Barents Malin F. Wisting Alexander F. Wisting Sigurdar Valur Petursson Hulda Karen Thokle Lotta Haugan Ella Amanda Sylte Midsund Marit Fiva Tuva Grøtta Alstad


ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT Kristian Døving Ingrid Døving Thea Marie Bakken Kai Stian Bakken Benjamin Kamsvåg Rekdal Emma Grøvdal Kotsbakk Malene Grøvdal Kotsbakk Dennis H. Mjelva Emilie H. Mjelva Ylva Baldersheim Aslak Baldersheim Anders Heinåli Herman Vangen Cathinka Staurset Constanse Staurset Cornelia Staurset Hulda Krekvik Vilmer Krekvik Ida Synstnes Hole Ingeborg Synstnes Hole Åshild Heinåli Anna Josefine Homleid Bue Kristina Homleid Bue Teodor Malones Martine Brakstad Bjørnar Malones Leah Fiva William Fiva Elida Venge Grøvdal Trygve Hatlen Marcus Morstøl Tetlie Jonas Morstøl Tetlie Emil Ofstad Haugan Ulrik Næss Ferdinand Brevik Henrik Brevik Matilde Tøndel Hjalmar Tøndel Oda Tøndel Oskar Varne Backe Rakel Varne Backe Anna Linnea Risethsve Anders Risethsve Anna Øverland Riksfjord Klara Spjelkavik Jens Sæland Aron Gudfinnsson Vilde Hagen Strand Simon Hagen Strand Lars Øye Lyster Ola Øye Lyster

Margit Øye Lyster Elise N. Bruaseth Tobias Bu Johnsen Viola Bu Johnsen Emil-Andreas Pedersen Ole-Jørgen Pedersen John-William Pedersen Embla Flaaris Vangsgaard Aron Grønvik Eikebø Eliza Osk Smaradottir Klara Sol Smaradottir Mathias S. Kavli Thea S. Kavli Eline Eidem Morstøl Johanne Eidem Morstøl Milo Øye Mjelva Theo Øye Mjelva Nikolai Øye Mjelva Tiril Grøtta Grav Yrja Grøtta Grav Ivar Emiil Åndal Inge Salem Touzri Ingeborg Løvseth Oskar Løvseth Emira Heen Morstøl Andreas Kavli Ludvik Kavli Niktia N. Dybvik Mari Alnes Bersås Vegard Alnes Bersås Nora Alvhilde Hansen Oline Hansen Birk Bjøndalseter Wold Imre Bjørndalseter Wold Daniel Brekken Brage Alnes Skjølsvik Peter Alnes Skjølsvik Iver Kolstad Lene Sylte Hedda Lie Bale Amalie Mittet Staurset Ida Elise Mittet Staurset Tora Cecilie Mittet Staurset Odin Nielsen Vilde Nielsen Aurora Filippa Sandnes Karusbakken Jonah B. Brude Amalie B. Brude Peter August Sundt Svanemyr Mia Brevik Bue Daniel Bakke Rasmussen

// IIL-AVISA nr. 73 | 35


ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT Nikolai Bakke Rasmussen Joakim Bakke Rasmussen Sivert H. Sletta Lucas Tokle Avanu William B. Johnston Laura B. Johnston Leda Andrea Åndal Bach Madelen Grøtta Åndal Kristoffer Grøtta Åndal Fryd Leona Lothe Ragna Lothe Eilevmo Henning Vold Vibeke Vold Benjamin Hansen Wærås Elias Johan Hansen Wærås Maja Hanekamhaug Strand Magnus Hanekamhaug Strand HØSTTRENING 2017 Det ble arrangert høsttreninger fra etter høstferien og frem til jul. Vi har hatt mange dyktige trenere som har laget varierte og gode treningsplaner. Flere av gruppene benyttet seg også av skøytebanen i Isfjorden, svømmehallen og klatreveggen på Åndalsnes. Deltakerliste og oversikt over trenere med hovedansvaret finner dere under. I tillegg har mange foreldre stilt opp og bidratt på enkelttreninger. Barn født 2012 Trenere: Gaute Grøtta Grav og Ingrid Heinåli Adrian Stagnes Alva Austdal Nygård Agnes Gyldenås Flydahl Anna Heinåli Aron Wood Gudfinnson Daniel Tokle Solvang Gustav Vangen Haukur Steinar Tokle Hulda Haugen Krekvik Imre Bjørndalseter Jonah Byrkjeland Brude Kristina Homleid Bue Lotte Haugan Martine Ringdal Ødegård Mathilde Stavheim Brokstad Milian Alexander Frisvol Noor Aarstein Næss Olivia Rakel Varne Backe Teodor Malones

36 | IIL-AVISA nr. 73 //

William Kays-Hanekamhaug Yrja Hvarnes Grøtta Ylva

Barn fra 1.klasse Trenere: Alexander Tetlie og Martin Haugan Emine Salamonsen Nora Alvilde Hansen Emma Grøvdal Kotsbakk Elida Venge Grøvdal Tolomine Valseth Hoel Bjørnar Malones Ida Tjelle Arntsen Kristian Sæther Døving Ulrik Saghaug Næss Kai Stian Bakken Matea Hanset Willa Ole Eirik Remen Næss Birk Bjørndalseter Wold Marcus Morstøl Tetlie Trym Devor Grav Daniel Velde Åsmund Dahle Hunnes Inge Salem Touzri Julie Størseth Peter August S. Svanemyr Odin Nakken Riksfjord Emil Ofstad Haugan Anton Ellingseter Anders Sølsnes Risethsve Jan Rickard Sæther Åshild Heinåli Mathea Riksfjord Fedje Henning Vold Anna C. Flydahl


ÅRSMELDING 2017 FRA ALLIDRETT Barn fra 2.klasse: Trenere: Gaute Grøtta Grav og Sylvia Bakken Alva Beate Haugan Mjelva Amina Emilie Fehdi Anders Heinåli Anna Josefine Homleid Bue Anna Øverland Riksfjord Benjamin Kamsvåg Rekdal Birgit Anna Barents Daniel Helmersen Brekken Elling Dahle Embla Flaaris Vangsgaard Eva Marit Pomstra Herman Nybråten-Vangen Hulda Karen Tokle Jens Sæland Lovise Morstøl Maja Hanekamhaug Strand Mathias Sølsnes Kavli Oskar Varne Backe Simon Hagen Strand Sivert Haltvik Sletta Thea Marie Bakken Tiril Grøtta Grav Trygve Hatlen Barn fra 3.klasse Trenere: Ingrid Heinåli og Linn Sørli Amalie Byrkjeland Brude Aron Grønnvik Eikebø Tuva Riksfjord Vilde Brenden Nielsen Vilmer Haugen Krekvik Viola Bu Johnsen

Barn fra 4.klasse Trenere: Linn Sørli og Ingrid Heinåli Amanda Morstøl Bjørnar Skjeflo Unhjem Bouke Barents Eskil Aak Kavli Grim Valseth Hoel Kent Tjelle Arntsen Kristian Skjeflo Unhjem Liam Vangen Linus Dale Hunnes Lucas Eide Tokle Mia Brevik Bue Nikolai Furnes Sæther Ole Heinåli Simen Sørli Sunny Palmer Thomas Tobias Bu Johnsen Vibeke Vold SKIBASAR 2017 Allidretten stilte også i år opp med tombola på skibasaren, en populær stand spesielt for de yngste. I år hadde vi bruktsalg i forbindelse med skibasaren. Mye brukt sportsutsyr fikk nye eiere og 20% av salget gikk til skigruppa. Dette var et vellykket arrangement og mange mennesker tok turen. OPPSUMMERING 2017 Allidretten har over flere år gått med overskudd og vi har god økonomi. Alle våre arrangement er selvfinansierende og vi har en målsetting om å holde deltakeravgiftene på et lavest mulig nivå.. Det har vært et bra år med godt oppmøte på treningene. Stor takk til alle som har bidratt i 2017! Styret ved Arnt Kotsbakk

// IIL-AVISA nr. 73 | 37


ÅRSMELDING 2017 FRA VOLLEYBALL

ÅRSMELDING 2017 FRA BASKETBALL

VOLLEYBALL

ANNEN AKTIVITET • RBBK søkte om timer i R.hallen + helg til å arrangere seriekamper. • Vi har dømt med egne dommere og avholdt treningkamper for å forberede oss til kamp. • Undertegnede har hatt svært mange møter, telefoner, mailkorrespondering, organisering skriftlig og munntlig og dette har ført fram.

ORGANISASJON Leder: John Oshaug Nestleder: Marit L. Moltubakk Styremedlem: Fok Melbø Styremedlem: Henning K. Tokle Styremedlem: Johan S. Hoel ØKONOMI Gruppa har god økonomi, viser ellers til regnskapet. GRUPPELEDERS OPPSUMMERING Volleyballgruppa er fortsatt nede i en bølgedal med laber aktivitet, vi har ikke hatt organisert trening denne sesongen. Lyspunktet er at vi kom i gang med en gruppe ungdommer på tampen av 2017; 10-12 ungdommer i alderen 15-18 år. Lyspunktet er at det er relativt bra med aktivitet på sandvolleyballbanene i Furulia, kjekt å se at det er mulig å holde det gående uten «organisert tilrettelegging». Det er kanskje å foregripe begivenhetens gang, men kan røpe at det vil bli IIL 100 års jubileumsturnering lørdag 30. juni 2018, vi satser på godt vær og mye folk i Furulia denne dagen. Vi gjentar at sandvolleyballanlegget står der til fri benyttelse for alle og enhver, håper det blir stor aktivitet på banene når sommeren etter hvert kommer.

ÅRSMELDING 2017 FRA BASKETBALL

BASKETBALL

ORGANISASJON Leder: Anne Velde Nestleder: Styremedlem: Andreas Vartdal Styremedlem: Stian Sæther AKTIVITET: Antall medlemmer pr 2017: ca 10 stk Lag i NBBF midt norge-serien: G15 Antall treninger i uka: Hver mandag og onsdag Arrangert kamper i Raumahallen: 6-8 Spilt kamper mot andre lag i Fylket: Ålesund og Kristiansund (kamper i både serie og treningskamper) Trent en del på utendørsbanen: Vår, sommer, høst

38 | IIL-AVISA nr. 73 //

PRIORITERING Vi har som mål i år prøve å prioritert de unge, og rekruttering av nye medlemmer fra hele kommunen Mange voksne er satt til trener-, organisasjonsroller, og er hovedsaklig med i treningen for å legge til rette for de unge. MÅL Være Påmeldt- til cup og serie fremover Sendes skriftlig til: Basketballregion Midt-Norge v/ Mathias Aarskog innen tidsfristen juli/august. UTSTYR Vi har vendbare kampdrakter svart/hvit Nummerering av drakter - sponsor trykk på draktene Hovedtrener: Christian Velde Ass.trener: Johnny Hansen


GRASROTANDELEN Isfjorden IL er et idrettslag som er drevet på full frivillighets ordning og alle som legger ned tid i idrettslaget gjør det på egen tid og uten å få noe som helst betalt for det.

Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Vi ønsker og håper at flest mulige medlemmer og andre folk i bygda som benytter seg av anleggene eller idrettstilbudene som Isfjorden Idrettslag har å Idrettslaget ønsker å kunne tilby gode tilbud til barn, tilby blir Grasrotgivere og støtter Idrettslaget. ungdom og voksne til å kunne trene den idretten som de ønsker å trene og den idretten som passer Midlene fordeles på alle idrettene under idrettslaget de best. Idrettslaget ønsker og tilby/legge til rette og benyttes til både drift av anlegg og til tilrettelegfor mange ulike aktiviteter. ging for aktiviteter. Ettersom idrettslaget ønsker å holde medlemsav- Ikke la din grasrotandel gå tapt sjekk opp om du giften så lav som mulig, er man også avhengig av er Grasrotgiver. andre inntektskilder.

Du kan enkelt støtte Isfjorden Idrettslag Grasrotandelen fra Norsk Tipping er med å sende melding fra din mobil til en viktig inntektskilde for Isfjorden 2020 med teksten “Grasrotandelen Idrettslag. 971373202” Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til Dette kan også gjøres hos «din» nærmeste komvære med å bestemme hva noe av Norsk tipping sitt misjonær, på Norsk Tipping sine nettsider eller via overskuddet skal gå til. Norsk Tipping Mobil App. PERIODE

ANTALL STØTTESPILLERE

GENERERT BELØP

2018

232 (Hittil i år)

20 810,05 (Hittil i år)

2017

232

91 979,48

2016

211

88 394,27

2015

205

86 844,98

2014

187

75 939,17

Generert Beløp

40 000,-

Antall Spillere

250 225

35 000,-

200

30 000,-

175

25 000,-

150

20 000,-

125

15 000,10 000,-

100 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

75

// IIL-AVISA nr. 73 | 39


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅR SPONSOR

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


ISFJORDEN IL ØNSKER Å TAKKE VÅRE SPONSORER

FOR SAMARBEID OG STØTTE.


Informasjon om Isfjorden Idrettslag kan du hente på hjemmesiden:

www.isfjordenil.no

Husk å støtte Isfjorden Idrettslag med din grasrotandel Du støtter idrettslaget med 5% av alt du spiller for hos Norsk Tipping. Du kan enkelt sette Isfjorden IL som din grasrotmotaker med å sende sms “Grasrotandelen 971373202” til 2020, på Norsk Tipping sine nettsider eller hos din nærmeste kommisjonær. Ikke la din grasrotandel gå tapt, Støtt Isfjorden IL

IIL-AVISA-73-2018  
IIL-AVISA-73-2018  

Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag med Årsmeldinger fra gruppene og lagene under Idrettslaget for året 2017, Utgivelse NR.73 12.03.2018

Advertisement