Page 1

ya işçi yoksul köylü hükümeti ya kıyamet!

Program - Tüzük 25 Şubat 2007


Program - Tüzük

25 Şubat 2007 tarihinde Kuruluş Kongresi’nde kabul edilmiştir.


İşçi Kardeşliği Partisi

Önsöz, se

İşçi Kardeşliği Partisi Genel Merkezi Haziran 2007 Tuzluçayır Mh. 9. Sokak 21/D Mamak/Ankara Baskı: Selin Ofset Güven Sanayi Sitesi B Blok No: 345 Topkapı/İstanbul, Tel: (212) 577 63 48

4


Program

İşçi Kardeşliği Partisi Programı: ya işçi - yoksul köylü hükümeti ya kıyamet! Tanım “İşçi Kardeşliği Partisi” (“İKP”) ücretli çalışanlardan, emeklilerden ve işsizlerden oluşan Türkiye işçi sınıfının partisidir. Demokrasinin temeli, partilerin ve tüm işçi örgütlerinin devletten ve patronlardan bağımsız olmasıdır. İKP de bu düstura göre hareket eder. “İKP” işçi sınıfı içindeki herhangi bir ideolojik/politik eğilimin partisi değil, patronlardan ve devletten bağımsız olarak mücadele etmek isteyen her türlü sınıf içi eğilimi demokratik temelde bir araya getiren bir partidir.

Amaç İşçi Kardeşliği Partisi’nin amacı Türkiye’de ve dünyada her türlü sömürüye son verecek işçi-yoksul köylü hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak bir işçi iktidarına ulaşmaktır.

İşçi sınıfının bağımsız örgütlenmesi esastır Ülkenin ve işçi sınıfının geleceği, işçilerin, patronlardan ve devletten bağımsız, sınıf içi farklı eğilimlerin demokratik birliğini gözeten, siyasi, sendikal ve diğer öz örgütlenmelerinin geliştirilip güçlendirilmesine bağlıdır. Bunun için; tek bir çalışanın bile sigortasız, sendikasız çalıştırılmasına izin verilmemeli, çıkarılacak yasalarla işçilerini bu şekilde çalıştıran işletmeler tazminatsız 5


İşçi Kardeşliği Partisi

kamulaştırılmalıdır. Çalışanların haklarını düzenleyen ILO sözleşmeleri derhal uygulanmaya koyulmalı, ortak çalışanlar yasası çıkartılmalıdır. Taşeronlaştırmaya ve kuralsız-esnek çalıştırma biçimlerine son verilmelidir. Başta subay, astsubay ve polisler olmak üzere tüm güvenlik mensuplarına sendikal haklar tanınmalıdır. Tarım işçilerinin örgütlenmesi için mücadelenin yanı sıra ILO’nun yoksul köylü ve çiftçilerin örgütlenmesi sözleşmesi uygulanmalıdır. Bugünkü sendikal bölünmüşlük ve yozlaşmaya karşı; demokratik ve mücadeleci bir tarzda işyeri örgütleri temelinde yükselen, üyelerin söz ve karar sahibi olduğu, her işkolunda tek sendika ve birleşik bir emek konfederasyonu doğrultusunda mücadele edilmelidir. Noter şartı ve barajlar kaldırılmalı, sendikal anlaşmazlıklar işyerlerine sandık konularak çözülmelidir. İşçi örgütlerinin her kademesinde görevliler seçimle iş başına gelmeli ve geri çağrılabilmelidir. Seçimlerde nispi temsil sistemi uygulanmalıdır. İşyeri ve işkolları temelinde örgütlenen sendikaların yanı sıra coğrafi bölge veya kent düzeyinde yatay işçi örgütlülükleri ve demokratik nitelikli yoksul halk dayanışma birlikleri oluşturulmalıdır.

Kurucu Meclis İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) emperyalizmin askeri ve ekonomik bütün kurumlarından (İMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, NATO vb.) acil bir kopuşu gerçekleştirip egemenliği yeniden işçi sınıfının öncülüğündeki millete devredecek bir Kurucu Meclisin ortaya çıkmasını hedefler. Bu Kurucu Meclis, yukarıda 6


Program

sıraladığımız ana hedeflerin yanı sıra, milletin yeni temellerde inşasını gündeme getireceği gibi, memleketi “LaikçiŞeriatçı”, “Türk-Kürt”, “Sünni-Alevi” olarak parçalamış olan ve parçalamaya devam eden 12 Eylül Anayasasının bütün antidemokratik zeminini de temizleyecektir.

Avrupa Birliği: sermayenin birliği Amerikan emperyalizminin, yani tekellerin ve uluslararası mali şirketlerin hedefi bellidir; dünyanın tek ve mutlak efendisi olmak. Avrupa Birliği de emperyalistler arası rekabette büyük güç olabilmek için kurulmaya çalışılan bir büyük patronlar birliğidir. AB, Avrupa ulus devletleri içinde işçi sınıfının yüzyıllar boyu yaptığı mücadele ile sağladığı ekonomik, sosyal ve demokratik kazanımları yaygınlaştırmaya çalışan değil, tersine bunları hem Batı hem de Doğu Avrupa’da ortadan kaldırmak amaçlı bir birliktir.

Emperyalizmin kıskacından kurtulmuş bir Ortadoğu, eşitlik ve kardeşlik temelinde yükselen bir Türkiye Başını ABD’nin çektiği kapitalist emperyalist sistem, her bölgede olduğu gibi Ortadoğu’da da halklar arasında yarattığı düşmanlıklar ve çatışmalardan yararlanmakta ve egemenliğini tesis etmektedir. Türkiye bir emperyalist saldırı ve savaş aracı olan NATO’dan ayrılmalı, Amerika ve İsrail ile yapılan bütün ikili askeri antlaşmalar sona erdirilmelidir. Türkiye Filistin’e, Lübnan’a, Suriye’ye, İran’a ve işgalden kurtulmuş bir Irak’a kardeşlik elini uzatmalıdır. Ortadoğu halklarının gerçek özgürlüğü, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkını gözeterek, Türk, Arap, Kürt ve 7


İşçi Kardeşliği Partisi

Fars işçi ve emekçilerinin birliği yoluyla bütün bu halkların kardeşliği ve dayanışmasının sağlanması ile mümkündür. “İKP”, milliyetçiliğe dayanan siyasetlere karşıdır. Milliyetçilik, patronların işçi sınıfını bölmek için kullandıkları en büyük silahtır. Bugün bölgesel asgari ücretin uygulanmaya çalışılması, tüm Türkiye’yi kapsayan sosyal güvenliğin yok edilmeye çalışılması, işçi sınıfının bölgelere parçalanması anlamına gelir. Türk ve Kürt patronlarının kardeşlik içinde yürüttüğü bu politikalara karşı “İKP”, Türk ve Kürt işçilerin kardeşliğini ve birliğini savunur. “İKP” Türkiye’nin demokratik siyasi birliğinin baskıcı yönetim tarzları ile değil, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi yoluyla mümkün olduğu inancındadır. “İKP” din ve vicdan özgürlüğünü savunur. Diyanet İşleri demokratikleşmeli, bütün dinlere ve mezheplere eşit hizmet vermelidir. Evrensel insan hakları ve onuru ile çelişmeyen şekilde bütün dini inançlar ve inanmayanlar kendilerini serbestçe ifade edebilmelidir. Nüfus cüzdanlarında dini ibare olmamalı, din dersleri seçmeli olmalıdır. Kamu görevlileri dışında üniversitelerde başörtüsü/kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

Sömürüsüz bir toplum için büyük üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimine son Büyük üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet sistemi dünyayı pazar, işçileri de birer makine parçası gibi görüyor. Havayı, suyu, yerüstü ve yeraltını, bütün insanları ve canlıları, yani tüm doğayı yok olma ile karşı karşıya bırakıyor. Gezegenimiz yeni yüzyılda ya bu rejimden 8


Program

kurtulacak ya da emperyalistler arası rekabet dünyayı açlık, kıtlık, hastalık, savaş ve çevre felaketleriyle yok edecektir. Bunu önlemenin yolu işçi sınıfının bütün sömürülenlere ve ezilenlere önderlik ederek patronların düzeni olan kapitalist sistemi yıkmasından geçmektedir. Patron devletlerinin yerine işçi devletleri kurulmalı, uluslararası dayanışma ve birlikler gerçekleştirilerek dünyada sömürünün olmadığı toplumsal adaletin sağlandığı bir düzen inşa edilmelidir.

Ekonomik politika Özelleştirilmiş bütün KİT’ler derhal tazminatsız olarak yeniden kamulaştırılacak, kamu mülkiyetindeki işletmelerde işçi denetimi uygulanacaktır. Dış borçlar ile küçük tasarruf sahiplerininki hariç olmak üzere iç borçlar iptal edilecek; IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ile bağlantılar kesilecektir. Tüm özel bankalar kamulaştırılacak, dış ticarette devlet tekeli koyulacaktır. Bir kumarhane olan borsa kapatılacaktır. Demokratik ve merkezi bir planlamayla acilen çok geniş bir kamu yatırımları programına gidilecektir. İşçilerin ücretleri öncelikle 1989-90 yıllarının satın alma düzeyine yükseltilecektir. Dört vardiya, 35 saat çalışma haftası ve özellikle konut, sağlık, eğitim, sosyal destek alanlarında açılacak yeni iş sahaları ile tam istihdam hedeflenecektir. Toprak işleyenin, su kullananındır. Toprak ağalığı ve yarıcılık kaldırılmalıdır. Yoksul köylülerin öz örgütlenmeleri olan kooperatifler aracılığı ile ortak teknoloji kullanımı ve üretimin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

9


İşçi Kardeşliği Partisi

Gerek kentler arasında gerekse kent içinde kitle ulaşım araçlarına ağırlık verilmeli; demiryolu, deniz ve hava ulaşımı esas alınmalıdır. Tekellerin medya aracılığı ile siyaseti ve ekonomiyi belirlemesine son verilmelidir.

Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik Sağlık ve eğitim, insanların yaşam haklarının en temel parçasıdır. Herkesin gelirine göre toplanan vergilerle finanse edilip herkese eşit ve parasız olarak sunulmalıdır. Bu alanlarda kâr amacıyla kurulan özel işletmeler kabul edilemez. Sağlık politikalarının temeli koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine dayanmalıdır. Zorunlu eğitim on bir yıla çıkartılmalı, demokratik ve laik nitelikte olmalıdır. Kamu hizmeti veren kurumlarda çalışanların denetimi sağlanmalıdır. Üniversiteler kamu kaynakları ile finanse edilmeli; öğretim üyeleri ile diğer çalışanları tarafından yönetilmeli ve öğrenciler tarafından denetlenmelidir. Ülkenin ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına yönelik eğitim, bilim ve araştırma politikaları oluşturulmalıdır. Sosyal güvenlik kurumları bugün “birleşme” adına yapılmaya çalışıldığı gibi tasfiye edilmemeli, en ileri kazanımlar seviyesinde birleştirilmelidir. Çalışanların geliriyle inşa edilmiş bu kurumlar, çalışanlar tarafından yönetilmelidir. Herkese emeklilik hakkı sağlanmalı, işsizlik sigortası işsiz kalınan sürenin tümünü kapsamalıdır.

10


Program

Kadınlar ve gençlik Kadınlar işçi sınıfının yarısıdır. İçinde yaşadığımız toplumda kadınlar baskıya, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyorlar. Bu sorunların çözümünü önüne koyan bağımsız kadın örgütlenmeleri ve hareketleri desteklenmelidir. Eşit işe eşit ücret verilmeli, kadınların sendika ve diğer toplumsal örgütlerde eşit temsil hakkı için özel önlemler alınmalıdır. Eğitim ve diğer sosyal hakların yok edilmesi ve işsizlik, gençleri hızla uyuşturucu “sanayisinin” kollarına atmaktadır. Gençler savaşa karşı barış için, çalışma hakkı için, eğitim ve gelecek hakkı için işçi sınıfı ile birlikte örgütlü bir mücadeleye atılmalıdır. Erlere asgari ücret ödenmeli ve oy hakkı verilmelidir.

Doğanın korunması ve barış için Bugün büyük patronlar elinde daha fazla kâr hırsı ile hızla çevresel kıyamete yürüyen bu dünya, çocuklarımız için de hala yaşanabilir olmalıdır. Onun için bugünden nükleer silahların yok edilmesini savunmalı, sanayi tesislerinin havayı, toprağı ve suyu kirletmesine izin verilmemelidir. Sanayi tesislerinin havayı, toprağı ve suyu kirletmesine izin verilemez! Çevreyi kirleten fabrikalarda üretim durdurulsun, gerekli önlemler alınsın. Sistemli kirlilik yayan fabrikalar işçi denetiminde devletleştirilsin!

Uluslararası mücadele Büyük patronlar nasıl dünya çapında bir örgütlenme yürütüyorlarsa, dünya işçileri ve ezilenler de dünya çapında bir ortak örgütlenme inşa etmek zorundadırlar. Bu ortak örgüt, dünyadaki bütün işçi mücadelelerini birleştiren, onlar 11


İşçi Kardeşliği Partisi

arasındaki dayanışmayı ve tecrübe alış verişini sağlayan bir işçi ve ezilenler cephesi olmalıdır. Dünya işçi sınıfının ve ezilenlerinin politik (siyasi parti) ve ekonomik (sendikalar) örgütlerini bir araya getirecek böyle bir cephe, işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi yolunda çok büyük bir ileri adım olacaktır. “İKP”, bu amaçla uluslararası mücadelede yerini alacaktır.

12


Tüzük

İşçi Kardeşliği Partisi Tüzüğü I. Bölüm: Genel Hükümler Madde 1: Partinin Adı, Merkezi

a. Partinin adı “İşçi Kardeşliği Partisi”dir. Kısaltılmış biçimi İKP’dir. Parti merkezi Ankara’dadır. Madde 2: Partinin Tanımı

b. İşçi Kardeşliği Partisi; ücretli çalışanlardan, emeklilerden ve işsizlerden oluşan Türkiye işçi sınıfının partisidir. Demokrasinin temeli, partilerin ve tüm işçi örgütlerinin devletten ve patronlardan bağımsız olmasıdır. İKP de bu düstura göre hareket eder. c. İKP, işçi sınıfının içindeki herhangi bir ideolojik, politik eğilimin partisi değildir. İKP, patronlardan ve devletten bağımsız olarak mücadele etmek isteyen her türlü sınıf içi eğilimi demokratik temelde bir araya getiren bir partidir. Madde 3: Partinin Amacı

a. İşçi Kardeşliği Partisi’nin amacı Türkiye’de ve dünyada her türlü sömürüye son verecek işçi-yoksul köylü hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak bir işçi iktidarına ulaşmaktır. Madde 4: Partinin Nitelikleri ve İşleyiş İlkeleri

a. Parti üyelerinin düşünce oluşturma ve bunu ifade etme özgürlüğüne kısıtlama getirilemez. b. İşçi Kardeşliği Partisi’nin temel düsturu, patronlardan ve devletten bağımsız bir siyasal örgütlenmeyi esas alır. Bu 13


İşçi Kardeşliği Partisi

sebepten ötürü partinin tüm geliri, işçilerden ve işçilerin öz örgütlerinden sağlanır. c. Tüzükte belirtilen her parti organının oluşturulmasında ve parti tüzüğünde belirtilen hallerde yapılacak olan önseçimlerde nispi temsil sistemi esas alınır. d. Partinin ister merkezi, ister yerel olsun; ister asli ister danışma organı olsun, tüm yönetim birimlerinin üçte ikisi işçi kökenli üyelerden oluşur. e. Partinin herhangi bir yönetim organına başkanlık edenler ile Genel Başkanlık’a seçilen üyeler üst üste üç dönemden fazla aynı makamda görev alamaz. f. Tüzüğün ikinci maddesindeki parti tanımında belirtilen ilkelerle çelişmemek kaydıyla parti üyeleri çeşitli parti içi eğilim gruplarında faaliyet gösterebilirler. Parti içi eğilim gruplarının tanınması, bunlara ilişkin çalışma biçimlerinin belirlenmesi veya bunların faaliyetlerine son verilmesi hususlarında yetki sadece Büyük Kongre’ye aittir. Madde 5: Üyeliğe Kabul

a. Herkes üyelik için partiye başvurabilir. Patronlar partiye üye olamaz. Ücretli çalışanlar, işsizler, emekliler, yoksul köylüler ve küçük ölçekli bağımsız çalışanlar; partinin program ve tüzüğünü kabul etmek kaydıyla partiye üye kaydedilebilirler. Üyenin temel sorumluluğu, düzenli olarak aidat ödemek ve bir parti biriminde çalışmaktır. Madde 6: Üyelik Başvurusu ve Başvuru Usulü

a. Üyelik başvurusu, üç nüsha olarak tanzim edilen üyelik fişinin doldurulması ve imzalanması ile tamamlanır. 14


Tüzük

Başvuru, üye adayının ikamet veya işyeri esasına göre belirlenen yerel parti birimine yapılmalıdır. Adayın ikamet veya işyeri muhitinde herhangi bir parti yerel teşkilatı yoksa başvuru sırasıyla bir üst birime yapılacaktır. İlgili birim yönetimi altmış gün içinde başvuruyu reddetmezse, üyelik kabul edilmiş sayılacaktır. b. Üyelik başvurusu, başvuruda bulunulan parti biriminin yönetim organınca karara bağlanır. Anılan yönetim organının kararına yahut altmış günlük sürenin dolmasıyla kendiliğinden kabul edilen karara karşı; üye adayı veya herhangi bir parti üyesi kararın kendisine bildirilmesinden itibaren geçen on gün içerisinde bir üst birim yönetim organına itirazda bulunabilirler. Bir üst mercii tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak kesinleşmesinden itibaren geçen on gün içinde her kabul ve ret kararının Merkez Yürütme Kurulu’nca değiştirilmesi imkanı saklıdır. c. Üyeliği kesinleşen kişiye bir parti kimliği tanzim edilir. Üyelik kayıt fişlerinin bir sureti il teşkilatına, diğer sureti ise genel merkeze gönderilir. Madde 7: Fahri Üyelik

a. Parti örgütleri, resmen parti üyesi olmayan kimseleri danışma organlarında çalışması yahut herhangi bir parti faaliyetine katkıda bulunması amacıyla fahri üye olarak kaydedebilirler. MYK fahri üyelerin çalışma biçimleri, statüleri ve haklarını düzenleyen yönetmelikler çıkartabilir.

15


İşçi Kardeşliği Partisi

II. Bölüm: Parti Organlarının Oluşturulması ve Görevleri 1. Başlık: Parti Organlarının Belirlenmesi Madde 8: Parti Organları

a. Partinin organları aşağıdaki fıkrada belirtilmiştir. Buna göre, partinin merkezi organları şunlardır: Büyük Kongre (kısaltması: BK) Genel Başkan (kısaltması: GB) Merkez Yürütme Kurulu (kısaltması: MYK) Merkez Disiplin Kurulu (kısaltması: MDK) Partinin merkezi danışma organları şunlardır: Merkezi Büyük Konferans (kısaltması: MBK) Bölgesel Danışma Kurulları (kısaltması: BDK) Partinin yerel organları şunlardır: i. İl Kongresi (İKg), İl Başkanı (İBş), İl Yönetim Kurulu (İYK), İl Disiplin Kurulu (İDK) ii. İlçe Kongresi (İçKg), İlçe Başkanı (İçBş), İlçe Yönetim Kurulu (İçYK), Belde Teşkilatları (BdT) iii. İl Meclisi (İMc), İl ve İlçe Konferansları (İKf, İçKf) Parti grupları şunlardır: i. TBMM Parti Grubu ii. İl Genel Meclisi Parti Grubu iii. Belediye Meclisi Parti Grubu Ayrıca partinin yönetmelik veya yönergelere göre kurulmuş danışma ve çalışma grupları da bulunabilir. Parti kadın veya gençlik kolları örgütlenmesinde bulunabilir. Bu 16


Tüzük

tür faaliyet birimlerinin işlevleri ve yükümlülükleri Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre belirlenir. Bu tüzüğe göre hazırlanacak olan yönetmelik ve yönergeleri çıkarma yetkisi MYK’nındır.

2. Başlık: Merkezi Parti Organları Madde 9: Büyük Kongre

a. Büyük kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. i. Tabii üyeler; parti üyeliği devam eden kurucular kurulu üyeleri, parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakanlar ve milletvekilleridir. Taşıdıkları sıfat dolayısıyla Büyük Kongre üyesi olan kimseler, ayrıca İl Kongreleri’nce delege olarak seçilemezler. ii. Seçilmiş üyeler; il teşkilatları tarafından partinin toplam üye sayısının o ile tekabül eden nisabı mukabilinde belirlenecek delegelerden oluşur. Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından fazla olmaz. Bu oranlar büyük kongre kararının yeri, günü ve gündeminin belirlendiği MYK toplantısında belirlenir. İl sınırları içerisinde toplam parti üyelerinin sayısı 600’den fazla değilse İl Kongresi, tüm üyelerin katılımı ile toplanarak Büyük Kongre delegelerini seçebilir. b. Büyük Kongre iki yılda bir toplanır. Toplantının yeri, günü ve gündemi MYK tarafından kararlaştırılıp en az iki hafta önce tüm örgüt birimlerine iletilir. Bu işlem sırasında gazete ilanı verilmesi zorunlu değildir. Büyük 17


İşçi Kardeşliği Partisi

Kongre’nin toplantı yeter sayısı kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Büyük Kongre nisaplı olarak çağrılan gündemle, aynı yerde, aynı günde bir saat sonra nisapsız olarak toplanır. Karar hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. c. Büyük Kongre’de aksine karar alınmadıkça gündem sırasına uyulur. Söz sırayla verilir. Faaliyet raporları üzerinde beş diğer konularda üç delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Büyük Kongre delegelerinin yirmide biri belirli bir konunun gündeme alınmasına ilişkin olarak yazılı önerge sunabilir. Öneri, lehinde ve aleyhinde yapılan birer konuşma sonrasında oya sunulur. Kabulü halinde önerge, önerge metninde belirtilen sırada gündeme alınır. d. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın veya Merkez Yürütme Kurulu’nun lüzum göstermesi veya Büyük Kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. Olağanüstü Büyük Kongre, istemin usulüne uygun biçimde Genel Başkan, MYK ulaştırılmasından itibaren 45 gün içinde yapılmalıdır. Olağanüstü Büyük Kongre çağrı gündemi ile bağlıdır. Merkez organı gündemi, çalışma raporlarını ve karar tasarı örneklerini belirlenen Büyük Kongre gününden on beş gün evvelden parti teşkilatlarına iletmekle yükümlüdür. e. Parti Genel Başkanı’nı, Parti Merkez Yürütme Kurulu’nu, ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir - gider kesin hesabını kabul ve Yürütme Kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; 18


Tüzük

parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, MYK’ya uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek Büyük Kongre’nin yetkilerindendir. f. Parti İçi Eğilim Grupları hakkında karar vermeye yetkili tek organ Büyük Kongre’dir. g. Büyük Kongre, disiplin kurullarınca verilen her türlü cezalarla ilgili nihai kararları vermeye yetkili organdır. h. Büyük Kongre’yi; Genel Başkan, Genel Başkan’ın yokluğunda yardımcılarından biri, bu organların boşalması halinde ise MYK’dan bir üye açar. Büyük Kongre divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve en fazla dört yazmandan oluşur. Büyük Kongre divan başkanınca yürütülür. i. Partinin büyük kongresi, siyasi partiler kanunda ve tüzükte büyük kongre için öngörülen azami üye sayısına ulaşılamadığı durumlarda delege belirlenmeksizin tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Bu durumda büyük kongrenin toplanma usulü MYK tarafından belirlenir. Madde 10: Genel Başkan

a. Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan Genel Başkan seçilir. Genel Başkanlık süresi en fazla iki yıldır. Herhangi bir sebeple Genel Başkanlık’ın 19


İşçi Kardeşliği Partisi

boşalması halinde MYK’dan seçilecek bir üye Genel Başkanlık görevine vekalet eder ve 45 gün içinde genel başkanlık seçimi için Büyük Kongre’yi olağanüstü toplantıya çağırır. b. Genel Başkan partiyi temsil eder. Genel Başkan adına partiyle ilgili hususlarda dava açma ve dava takip etme ehliyeti ancak MYK kararıyla devredilebilir. En az 3 yardımcı ve bir genel sekreter tayin edebilir. Bunlar Başkanlık Kurulu’nu oluştururlar. Başkanlık Kurulu’nun yetkileri ve çalışma esaslarını MYK düzenler. c. Genel Başkan; MYK ve TBMM Meclis Grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları ayrı ayrı veya beraberce toplantıya çağırır. Madde 11: Merkez Yürütme Kurulu

a. MYK, Büyük Kongre tarafından seçilir. MYK, büyük kongre tarafından aday olanlar arasından seçilen on beş üyeden oluşur. b. MYK, tüm politik çalışmaları yürütür. Büyük Kongre tarafından seçilmesinden itibaren en geç yedi gün sonra toplanır. Olağan olarak ayda bir toplanır. Olağanüstü toplantılar Genel Başkan veya iki MYK üyesinin istemi ile yapılır. c. MYK’nın gündemi Genel Başkan’ın bilgi ve onayı alınarak Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. En az üç kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir. d. Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğü uyarınca MYK tarafından hazırlanan kongrelerde uygulanacak çağrı, 22


Tüzük

toplanma, görüşme, karar, seçim ve diğer işlemlerle ilgili kural ve yöntemler bir yönetmelikle düzenlenir. Anılan yönetmelik, MYK tarafından düzenlenir. Tüzüğün dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ilke saklıdır. Madde 12: Merkezi Büyük Konferans

a. Büyük Kongre öncesinde MYK tarafından toplantıya çağırılır. Tabii ve seçilmiş Büyük Kongre delegelerinin yanı sıra kontenjan oranına göre il kongrelerince belirlenen fahri üyelerin katılımıyla toplanır. Parti politikasıyla ilgili her konuda tavsiye kararları alabilir. Çalışma şekli ve görevleri Büyük Kongre tarafından belirlenir. Madde 13: Merkez Disiplin Kurulu

b. MDK, Büyük Kongre tarafından aday olanlar arasından seçilen yedi üyeden oluşur. MDK, iki Büyük Kongre arasındaki zaman zarfında ortaya çıkan disiplin hukuku ile ilgili hususları kesin olarak karara bağlamak yetkisine sahiptir. b. Genel Başkan hariç, partinin merkez organlarında görevli olanlar, il başkanları, il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, MYK’nın talebi üzerine MDK tarafından soruşturulabilir. c. İl Disiplin Kurulları’nca verilen kararların son denetim mercii MDK’dır. Bunun üzerine MDK’nın vereceği kararlar kesindir. MDK’nın esas soruşturma makamı olarak görev aldığı soruşturmalar için MDK’dan tashih-i karar istenebilir. Bu durumda birinciden sonra alınan karar kesindir. 23


İşçi Kardeşliği Partisi Madde 14: Merkezi Danışma Kurulu

a. Parti içi siyasi fikir alışverişinin güçlendirilmesi ve partinin eylem birliğinin sağlanması için Büyük Kongre, parti içi eğilimlerin kendilerini bir grup adı altında ifade edebilmelerine izin vermeye yetkilidir. Büyük Kongre tarafından izin verilmedikçe parti içi eğilim oluşturulamaz. b. Büyük Kongre tarafından Parti İçi Eğilim Grubu olarak tanımlanan grupların ikişer temsilcisi ve MYK üyelerinin aralarından seçeceği iki üye Merkezi Danışma Kurulu’nu oluşturur. c. Merkezi Danışma Kurulu sadece tartışma ve fikir geliştirme organıdır. d. Merkezi Danışma Kurulu’nun tartışma bültenlerinin parti üyelerine ulaştırılmasından MYK sorumludur. Madde 15: Bölgesel Danışma Kurulu

a. BDK, il yönetimlerinden gelen talep doğrultusunda MYK’nın izin vermesiyle kurulur. Bölgelerin sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi gerekleri dikkate alınarak kurulan Bölge Danışma Kurulları partinin yerel/bölgesel istişare organlarıdır. b. Aynı yerel nitelik veya sorunlara sahip il örgütlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu yolla milli çapta çözüm politikası önerileri geliştirmek BDK’ların asli görevidir. c. BDK, bir ihtiyari parti organıdır.

24


Tüzük

3. Başlık: Yerel Parti Organları Madde 16: İl Kongresi

a. İl teşkilatı; İl Kongresi, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve İl Konferansı’ndan oluşur. b. İl kongresi, sayısı altı yüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. Delege sayılarının belirlenmesinde ilçelerin üye oranları dikkate alınır. Bu oranlara ilişkin itirazlar MYK’ya yapılır. Partinin ildeki üye sayısı altı yüzden fazla değilse il kongresi bütün üyelerin katılımıyla toplanır. O ilin partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak geçici İl Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakları yoktur. c. İl Kongresi iki yılda bir yapılır. Olağan kongreler İl Yönetim Kurulu’nca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. Nisaplı olarak çağrılan gün, saat ve aynı yerde iki saat sonra nisapsız olarak kongrenin toplanacağı ilanı birleşik olarak verilebilir. İl Kongreleri’nin gazetede ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin onda birinin yazılı istemi ile madde eklenebilir. d. Olağanüstü toplantı il yönetim kurulunun yada kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile yapılır. Olağanüstü toplantı; i. Merkez organlarının kararları doğrultusunda ildeki parti politikalarının uygulanma yollarını tartışmak, 25


İşçi Kardeşliği Partisi

ii. Yerellik arz eden ve merkezi politikalarla çatışmayan hususlarda parti politikası belirlemek iii. Büyük Kongre ve Büyük Merkezi Konferans delegelerini, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nu belirlemek, iv. İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak, v. Tahmini bütçeyi onaylamak, amaçlarıyla yapılır. Madde 17: İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu

a. İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen usulle oluşturulur: i. İl Başkanı: İl Kongresi tarafından gizli oyla, kongrede bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan aday seçilir. ii. İl Yönetim Kurulu: Başkan dahil sekiz üyeden oluşur. En az bir yedek üye seçilir. b. İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısında yazman ve sayman seçip görev bölümü yapar. Toplantı gündemini başkan ve yazman hazırlar. İl Yönetim Kurulu, merkez organları kararları ve İl Kongresinin yerellik arz eden meselelerde aldığı kararlar doğrultusunda parti politikasını o ilde yürütür. Madde 18: İl Konferansı

a. İl Konferansları, İl Kongresi’nden evvel danışma amacıyla parti asil üyeleri ve parti fahri üyelerinden oluşturulur. Buna göre İl Konferansı, İl Kongresi’nin 26


Tüzük

doğal ve seçilmiş üyelerinden ve ilçe teşkilatlarının görevlendirdiği fahri parti üyesi kimselerden oluşur. Madde 19: İl Meclisi

a. İl Yönetim Kurulu ile İlçe Yönetim Kurulları’ndan oluşur. En az iki ayda bir, İl Başkanı’nca toplanır. Madde 20: İl Disiplin Kurulu

a. İl Kongresi tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. İDK, oy çokluğuyla karar alır. b. İl Disiplin Kurulları, tüzüğün on altıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan istisnalar hariç olmak üzere partinin il örgütüne kayıtlı bulunan üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarını yürütmeye yetkili makamdır. c. İl Başkanı veya İl Yönetim Kurulu disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan üyeleri İDK’ya doğrudan sevk edebilir. İDK’nın disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan parti üyeleri hakkında resen soruşturma yapabilme yetkisi saklıdır. d. Merkez yönetim kurulları, parti üyeleri hakkında doğrudan MDK’da soruşturma açtırabileceği gibi İl Disiplin Kurulları’na da bu yönde talimat verebilir. Hakkında doğrudan MDK’da disiplin soruşturması açılan üye, tüzüğün on üçüncü maddesinde öngörülen MDK’nın ilk derece soruşturma yapması usulüne tabidir. e. İl Disiplin Kurulu’nun soruşturma konusunda verdiği kararlar ilgiliye kararın alınmasından itibaren otuz gün içinde tebliğ edilmelidir. İlgili, hakkında verilen karara, yedi gün içinde itiraz etmezse karar kesinleşir. Süre bakımından eski hale iade yolu açıktır. 27


İşçi Kardeşliği Partisi

f. İlgilinin itiraza dair hak düşürücü süresi; İl Disiplin Kurulu’na, İl Yönetim Kurulu’na veya İl Başkanı’na sunulmakla kesilir. İl Disiplin Kurulu, itiraz üzerine kararını gözden geçirip değiştirebileceği gibi, doğrudan MDK’ya sevk edebilir. İl Disiplin Kurulu, her halükarda itirazdan sonraki yedi gün içinde harekete geçmelidir. Aksi halde ilgili doğrudan MDK’ya başvurabilir. g. İl Disiplin Kurulu, MDK’ya her türlü bilgi ve belgeyi sunmakla mükelleftir. Madde 21: İlçe Kongresi

a. İlçe teşkilatının üye sayısı dört yüzü geçiyorsa MYK tarafından öngörülen usulde delegeler belirlenir. Aksi halde İlçe Kongresi tüm üyelerden oluşacaktır. Olağan olarak İlçe Kongresi iki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar İlçe Yönetim Kurulu’nun kararı veya ilçe üyelerinin (veya delegelerinin) en az beşte birinin yazılı istemiyle olur. Delegelerin onda birinin yazılı istemi ile gündeme madde eklenebilir. b. İlçe Kongresi’nde İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi’ne gidecek delegeler tespit edilir. İlçe Kongresi nisaplı olarak üyelere duyurulan ve ilçe seçim kuruluna bildirilen gündemle aynı yerde aynı günde iki saat sonra nisapsız olarak toplanır. İlçe Kongreleri için gazetelere ilan vermek gerekmez. Madde 22: İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu

a. İlçe Yönetim Kurulu, başkan dahil beş asil ve bir yedek üyeden oluşur.

28


Tüzük

Madde 23: Belde örgütü

a. Beldelerde üç üyeden oluşan Belde Komitesi kurulur. Bu komite, beldedeki parti üyeleri arasından İlçe Yönetim Kurulu temsilcisinin gözetiminde seçilir. Komite kendi arasından başkanını seçer. Belde teşkilatlarının nerede açılacağı ve çalışma usulleri MYK tarafından belirlenir. Madde 24: Parti Temsilcileri

a. Parti örgütünün bulunmadığı il, ilçe ve beldelerde, parti örgütünü kurmak ve partinin faaliyetlerini sürdürmek üzere gerekli görüldüğünde il, ilçe veya beldelere MYK tarafından, ilçelere İYK tarafından beldelere de İlçe Yönetim Kurulu tarafından temsilci atanır. Temsilci, kendisini atayan kurula doğrudan bağlıdır. Madde 25: İlçe Konferansı

a. İlçe Konferansları, İlçe Kongresi’nden evvel danışma amacıyla partili veya partili olmayan diğer kimselerden oluşturulur. Buna göre İlçe Konferansı, İlçe Kongresi’nin doğal ve seçilmiş üyelerinden ve fahri parti üyesi kimselerden oluşur.

4. Başlık: Parti Grupları Madde 26: Parti Grupları

a. TBMM Parti Grubu, partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel Başkan, TBMM üyesi ise grup başkanlığı görevini üstlenir. Aksi halde grup başkanı, TBMM Parti Grubu İç Yönetmeliğinde belirlenen usul doğrultusunda seçilir. TBMM Parti Grubu, parti tüzüğüyle çelişmeyecek bir biçimde partili 29


İşçi Kardeşliği Partisi

milletvekillerince hazırlanır. TBMM grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer. b. TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubu’nca seçilen beş asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul ancak partili milletvekilinin gruptan ihracına karar verebilir. Üye hukukuyla ilgili hususları ancak MDK karara bağlayabilir. MDK’nın kararı TBMM Grup Disiplin Kurulu açısından da bağlayıcı sonuç doğurur. c. Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri’ndeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili Belediye Başkanı, bu grubun da başkanıdır. Belediye Başkanı partili değilse İl Başkanı veya İlçe Başkanı grubun başkanlığını üstlenir. Meclis grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer. İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesinde olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.

III. Bölüm: Seçimlerde Adayların Belirlenmesi

Madde 27: Parti Adaylarına ve Seçilmiş Parti Üyelerine İlişkin Partinin Genel İlkeleri

a. Parti, her türlü seçimde geçerli olmak üzere, kendisine başvuran aday adaylarından yahut kendi listesinden seçime giren adaylarından para veya sair nam altında her hangi bir maddi menfaat temin edemez. b. Parti listesinden seçilen adayların veya siyasi bir makamı işgal eden parti üyelerinin bu görevler sebebiyle elde ettikleri maaşlarının, Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen en yüksek ortalama ücrete sahip işkolundaki 30


Tüzük

ortalama işçi ücretinden fazla olan kısmı, partiye gelir kaydedilir. Madde 28: Milletvekili Ön Seçimi

a. Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümümün katılacağı ön seçim usulüyle belirlenir. Ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu’nca belirlenmiş ön seçim esaslarına dair MYK tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. MYK, istisnai olarak üye tam sayısının üçte iki kararıyla Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen merkez yoklaması usulüne başvurabilir. b. İster önseçimle belirlensin isterse merkez yoklamasıyla atansın aday listesinin en az üçte ikisi işçi kökenli adaylardan oluşur. İki veya daha az adaylı seçimlerde bu kural uygulanmayabilir. Madde 29: Yerel Seçimlerde Parti Adaylarının Belirlenmesi

a. Yerel seçimlerde adaylar, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümümün katılacağı ön seçim usulüyle belirlenir. Ön seçimler, Siyasi Partiler Kanununca belirlenmiş ön seçim esaslarına dair MYK tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. b. Yerel seçimlerde aday listesinin en az üçte ikisi işçi kökenli adaylardan oluşur. İki veya daha az adaylı seçimlerde bu kural uygulanmayabilir. Yerel seçimlerde merkez yoklaması usulüne başvurulamaz.

31


İşçi Kardeşliği Partisi

IV. Bölüm: Partinin Disiplin Hukuku 1. Başlık: Disiplin Suçları ve Cezaları Madde 30: Disiplin Cezaları

a. Hangi fiillere ne türde ceza uygulanacağı sadece tüzükte belirtilebilir. Disiplin kurulları, suçların tavsifinde ve cezaların takdirinde kıyas yoluna başvurabilir. b. Disiplin cezaları sırasıyla şunlardır: Uyarma, kınama, üyelikten geçici olarak çıkarma ve üyelikten temelli çıkarma. c. Bir disiplin suçunun üç sene içerisinde iki defa işlenmesi halinde kurul bir üst cezaya hükmedebilir. d. Disiplin cezalarının belirlenmesinde kurul, suç işleyen kişinin geçmişini, içinde bulunduğu ruhsal durumu, işlenen fiilin ortaya çıkardığı neticenin ağırlığını ve soruşturma sırasında kişinin sergilediği hal ve davranışları dikkate alarak bir alt derecedeki cezaya hükmedebilir. Madde 31: Uyarma veya Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

a. Aşağıdaki fiilleri işleyen üye hakkında disiplin kurullarınca, eyleminin niteliğine göre uyarma veya kınama cezasına çarptırılabilir: i. Parti faaliyeti içinde veya dışında partiye zarar veren tarzda fiiller gerçekleştirmek, ii. Parti toplantılarına, bir eleştiri hakkı sebebine dayanmaksızın mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmek,

32


Tüzük

iii. İşçi sınıfı ahlakına aykırı olarak; bireyci, bencil ve kendi çıkarını kollayan davranışlarda bulunmak, iv. Parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak. Madde 32: Parti Üyeliğinden Geçici veya Temelli Çıkarmayı Gerektiren Disiplin Suçları

a. Aşağıdaki fiilleri işleyen üye hakkında disiplin kurullarınca, eyleminin niteliğine göre üyelikten geçici veya temelli çıkarma kararı verilebilir: i. Mazur görülebilir bir sebebe dayanmaksızın aidatını üç ay üst üste ödememek, ii. Mazur görülebilir bir sebebe dayanmaksızın kurul ve organ toplantılarına ardı ardına üç defa katılmamak veya yıl içerisinde bu toplantılara toplam dört defa katılmamak, iii. Partinin bağlayıcı eylem kararlarına karşı eylem yapmak, iv. Kamu hizmetleri veya kamu görevlerinde; parti, sendika veya yardımlaşma işlerinde özel çıkar sağlamak, v. Parti defter ve evraklarında tahrifat yapmak, parti parasını ve malını korumamak, vi. Meşru savunma maksadı dışında kadınlara, çocuklara, yaşlılara veya kendini idareden aciz kimselere karşı her türlü şiddet ve taciz eylemine teşebbüs etmek yahut kişileri bu fiillere özendirmek, vii. Sigortasız işçi istihdam etmek, kanunsuz çalışmaya imkan sağlamak, 33


İşçi Kardeşliği Partisi

viii. İşyerinde sınıf birliği aleyhinde eylemler gerçekleştirmek, patronlarla işbirliği yapmak, ix. Sendikalaşmayı zaafa uğratacak eylemler örgütlemek, x. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve şovenizm gibi uluslararası işçi kardeşliğine yakışmayan fikirlerin parti içinde veya dışında propagandasını yapmak, xi. Parti üyelerinin parti faaliyetlerine katılmasını engellemek, xii. Yüz kızartıcı suçlara, insanlığa karşı suçlara veya cinsel suçlara fail, yardım eden veya azmettiren sıfatlarıyla karışmış olmak, xiii. Tüzüğün beşinci maddesinde sayılan üyelik niteliklerini yitirmiş olmak. b. Parti üyeliğinden temelli çıkarma cezası aldığı kesinleşen üyenin, partiyle ilişkisi derhal kesilir ve bu durum ilgili kamu mercilerine bildirilir. c. Parti üyeliğinden geçici olarak çıkarma cezası en çok altı ay müddet için verilebilir. Bu süre zarfında askıda kalan üye hiçbir parti faaliyetine katılamaz. d. Üyelikten temelli çıkarma ile ilgili hususlarda sadece MDK karar almaya yetkilidir. Madde 33: Disiplin Kurullarının Faaliyet Usulleri

a. Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve hazır bulunanların oyçokluğuyla karar verir. b. Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için verilecek süre, savunma davetinin tebliğini takip eden on beş gün içinde 34


Tüzük

olamaz. Ancak alenen işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür. c. Kesinleşen İl Disiplin Kurulu kararları İl Kongresi tarafından bozulabilir. Büyük Kongre’nin tüzüğün onuncu maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yetkisi saklıdır. Madde 34: Disiplin Konusunda Tedbir Kararı

a. Üyelikten temelli veya geçici olarak çıkarmayı gerektiren bir fiilden ötürü yetkili parti organları tarafından disipline sevk edilen parti üyesi, sevk eden organlar tarafından parti içi idari görevlerinden el çektirilebilir. b. Görevden el çektirilen üye derhal sevk edildiği disiplin kuruluna başvurarak, tedbirin kaldırılmasını talep edebilir. Disiplin kurulu ilgilinin başvurusunu yedi gün içinde karara bağlamalıdır. Aksi halde karar kendiliğinden kalkar. Madde 35: Yerel Yönetim Kurullarını veya Üyelerini Görevden Alma, Parti Yerel Birimlerinin Feshi Usulü

a. Kanun ve parti tüzüğünün gereklerini yerine getirmeyen il veya ilçe yönetim kurulları veya başkanları MYK tarafından uyarılır. Otuz gün içinde uyarının gereklerini yerine getirmemesi yahut görevden el çektirmeyi gerektiren acele hallerin doğması durumunda MYK, ilçe veya il kongresini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kongre yapılıncaya dek MYK parti yönetimine vekil yönetici atayabilir. b. Yukarıdaki fıkrada anılan durum, parti üyeliklerinde usulsüzlük yapılması sebebiyle olağanüstü kongrelerin parti tüzüğüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini 35


İşçi Kardeşliği Partisi

engelleyen bir duruma ulaşmışsa, MYK, ilgili yerel parti biriminin feshedilmesine karar verebilir. Bu durumda ilgili birimdeki parti üyelikleri askıya alınır ve birimin yeniden yapılandırılması için MYK tarafından bir parti müfettişi atanır. c. Parti müfettişinin görev ve yetkilerinin kapsamı, fesih kararının alındığı MYK toplantısında belirlenir.

V. Bölüm: Mali Hükümler ve Tutulacak Defterler Madde 36: Mali Hükümler

a. Partinin gelirleri, Siyasi Partiler Kanunu’nun altmış birinci maddesinde belirlenen kaynaklardır. b. Partiye üye olan herkes aidat vermek mecburiyetindedir. c. Milli asgari ücret kadar veya milli asgari ücretin üstünde gelir elde eden parti üyeleri, en az ücretlerinin bir saate tekabül eden miktarını, en çok kıdem tazminatının tavan değerinin bir çalışma yılına denk düşen miktarını aidat olarak vermeyi taahhüt edebilirler. Asgari ücretin altında gelir elde edebilen veya işsiz olan üyeler için aidat alt değeri, en az bir YTL’dir. Partiye giriş aidatı olarak üye adayı, bu belirlenimlerin üç katına denk düşen değer aralığından bir miktar tespit eder. d. Giriş aidatları doğrudan genel merkez bütçesine aktarılır. e. Partinin il, ilçe ve genel merkez teşkilat bütçeleri, bilanço, gelir-gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller Siyasi Partiler Kanunu’nun 36


Tüzük

ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir. Madde 37: Giderlerde Sorumluluk ve Yetki

a. Partinin giderleri, sözleşme ve altına girdiği yükümlülükler; genel merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il örgütü, ilçelerde de ilçe örgütü adına yapılır. b. Yükümlülük altına girmek, bankalardan para çekmek, bir eşya veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için genel merkezde Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları’ndan biri ile Sayman’ın, il ve ilçelerde Başkan’la Sayman üyenin, Başkan bulunmadığında Sekreter ile Sayman üyenin imzalarının bulunması zorunludur. Madde 38: Tutulacak Defterler

a. Her kademedeki parti organları, Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı, yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

VI. Bölüm: Son Hükümler Madde 39: Tüzükte Öngörülmeyen Durumlar

a. Tüzükte belirlenmeyen durumlara ilişkin olarak, tüzüğün anlam dairesinde yönetmelik çıkarma yetkisi MYK’ya aittir. b. Tüzükte ayrıca belirtilmediği hallerde parti organları oyçokluğuyla karar alır.

37


İşçi Kardeşliği Partisi Madde 40: Tüzüğün Değiştirilmesi

a. Bu tüzük hükümleri, Büyük Kongre’nin üçte ikisinin kararıyla değiştirilebilir. b. Partinin feshine yahut başka bir partiye katılmasına ancak Büyük Kongre’nin üçte ikisi karar verebilir.

Geçici Hükümler Geçici Madde 1: Kuruluş Yönetmeliği a. Kurucular Kurulu’nun ilk Büyük Kongre’ye kadar parti yönetim ve icra organlarını, parti yerel birimlerini ve parti bütçesini ne usulde tanzim edeceği, bu kurulca hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hükümleri parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olamaz.

38


bizimle bağlantıya geçmek için: Ankara Genel Merkez: Tuzluçayır Mh. 9. Sokak 21/D Mamak/Ankara İstanbul İstanbul İl Merkezi: Aksaray Guraba Hüseyinağa Mh. Kakmacı Sk. Blok: 10 Daire: 14 Fatih/İstanbul (Aksaray Metro karşısı) Tel: (212) 635 88 52 Faks: (212) 635 88 90 İnternet http://www.ikp.org.tr myk@ikp.org.tr Diğer irtibat noktalarımızı İnternet sitemizden veya İstanbul ve Ankara irtibatlarından öğrenebilirsiniz.

Program ve Tüzük  

İşçi Kardeşliği Partisi programı ve tüzüğü.