Page 1

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate

eBook ที่จะสอนคุณทาเงินออนไลน์จาก Amazon เมืองไทย Lazada.co.th

ทาได้ จริง แฉทุกเทคนิคจากประสบการณ์ตรง

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © วัชระ มณีศรี

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า1


Disclaimers: ผมการั นตีรายได้ หรื อหรื อไม่ ? ผูเ้ ขียนไม่มสี ่วนกับข้องกับ Lazada ประเทศไทย หรือ Lazada.co.th หรือ Lazada Affiliate ใดๆทัง้ สิ้น ผูเ้ ขียนสร้างเนื้อหาจากประสบการณ์จริงเนื้อหาทีอ่ ยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็ นเพียงประสบการณ์ทผ่ี ูเ้ ขียนอยากแบ่งปัน สู่ผูอ้ ่าน ไม่ได้รบั การรับรองว่าถูกต้องเหมาะสมผิดถูกจาก Lazada ประเทศไทยแต่อย่างใดผูเ้ ขียนไม่ตอ้ ง รับผิดชอบในเนื้อหาทีเ่ กิดข้อพิพาทกับบุคคลที่สามเว็บไซต์ท่กี ล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ จาก ปัจจัยทีผ่ ูเ้ ขียนไม่สามารถควบคุมได้ผูเ้ ขียนไม่ตอ้ งรับประกันรายได้จากการสมัครเป็ นAffiliate Partner กับ Lazada ประเทศไทยของผูอ้ ่านและทําตามวิธีทไ่ี ด้แนะนําในหนังสือเล่มนี้ ผูเ้ ขียนเพียงแชร์ประสบการณ์การทําเงินออนไลน์และเสนอแนะแนวทางในการหาเงินออนไลน์ผ่านการเป็ น พันธมิตรเผยแพร่โฆษณาสินค้าผ่านเว็บไซต์ Lazada.co.th เท่านัน้ รายได้ทจ่ี ะได้รบั นัน้ ขึ้นอยู่กบั เทคนิคความ ขยันและวิธีการทีถ่ กู ต้องผ่านเทคนิคการตลาดของแต่ละบุคคล..

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า2


เนือ้ หาในหนังสือเล่ มนีเ้ หมาะกับใครบ้ าง? สาหรับ eBook ที่ผมเขียนและเรี ยบเรี ยงขึ ้นมานี ้ เพื่อประโยชน์สาหรับคนที่ต้องการทาเงินออนไลน์ จากการเป็ นหน้ าขายสินค้ าผ่าน Lazada Affiliate Program ที่คิดว่าน่าจะมีคนต้ องการเรี ยนรู้ หลักการและวิธีการในการหาเงินออนไลน์ได้ จริ ง จ่ายจริ ง ที่จ่ายค่าคอมฯ มากถึง 5% eBook เล่มนี ้ เหมาะสาหรับคนที่...  ต้ องการรายได้ เสริม อย่าบ่นว่าคุณมีเงินไม่พอใช้ ในแต่ละเดือน หากคุณยังใช้ เวลาว่างตอน เย็นหลังเลิกงานไปกับวงสังสรรค์เฮฮาในหมู่เพื่อน หรื อใช้ เล่นเฟส เล่นเกมส์ออนไลน์ไปเรื่ อย เปื่ อย มาเปลี่ยนเวลานันท ้ าเงินออนไลน์ในงบไม่เกิน 1,000บาท หรื อฟรี ก็ได้  ต้ องการทาเงินจาก Affiliate ไทย ใครที่ยงั กังวลว่า Affiliate ไทย ไม่คอ่ ยมีความน่าเชื่อถือ หรื อจ่ายไม่จริงนัน้ ผมทาแล้ ว Lazada ทาได้ จริง จ่ายจริงแน่นอน โอนเงินทุกสิ ้นเดือน  มีเวลาว่ าง 2-3ชั่วโมง เล่ นอินเตอร์ เน็ต เป็ นเวลาว่างเหล่านันให้ ้ กลายเป็ นเงินกันเถอะ ครับ  สนใจและกาลังศึกษาวิธีทาเงินออนไลน์ หากคุณเป็ นคนที่กาลังสนใจการทาเงินออนไลน์ และยังลังเลว่าจะเริ มอย่างไร จะรอช้ าอยู่ทาไม นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถทาเงินได้ จริ ง และ เริ่มต้ นได้ ไม่ยากเลย หากคุณเป็ นหนึ่งในนัน้ พร้ อมแล้ วที่จะเข้ าสู่เนื ้อหาที่จะช่วยให้ คณ ุ รู้หลักการและแนวทางในการเป็ น นายหน้ าโปรโมทสินค้ าผ่าน Lazada Affiliate Program พร้ อมกันแล้ วก็เข้ าสูเ่ นื ้อหาได้ เลย

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า3


Lazada คือใคร? ก่อนทีเ่ ราจะเริ่มต้นทําเงิน หรือเรียนรูห้ ลักการและวิธกี ารทําเงินจาก Lazada Affiliate นัน้ เบื ้องต้ นลองมาทา ความรู้จกั กับบริษัทฯ ที่จะจะเป็ นคนจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั เราเหล่า Affiliate Partner ทังหลาย ้ ที่ตงั ้ ใจที่จะโกยเงินแสนจากการเว็บไทยเว็บนี ้กัน

Figure 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ Lazada.co.th

ลาซาด้ า ประเทศไทย (Lazada Thailand) หรื อร้ านค้ าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ขายสินค้ าหลากหลาย กว่า 40,000ชิ ้นในปั จจุบนั และมีสินค้ าเข้ ามาวางจาหน่ายเพิ่มขึ ้นทุกวัน คาดว่าในอีกไม่ช้าจะมีสินค้ า มากมาย ครบทุกหมวดหมู่ เกือบเรี ยกได้ เลยว่า Lazada นันเป็ ้ น Amazon เมืองไทย ก็จะจะไม่เกิน จริงเท่าไหร่ในวันข้ างหน้ า เพราะมีสินค้ าหลากหลาย เกือบครบทุกหมวดหมูท่ ี่เป็ นสินค้ าที่จาเป็ นหรื อ เป็ นที่ต้องการของตลาดออนไลน์เมืองไทย อาทิเช่น สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มือถือ แท๊ ปเล็ต เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เครื่ องมือช่าง สินค้ าเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย เสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม เสื ้อผ้ า แฟชัน่ รองเท้ า หมวกกระเป๋ า สินค้ าเครื่ องประดับ สร้ อย แหวน นาฬิกา กาไร สร้ อยข้ อมูล สินค้ า อุปโภคบริ โภค ข้ าวสาร อาหารแห้ ง ซอส น ้าเปล่า เครื่ องปรุงรส สินค้ าเกี่ยวกับบ้ าน ห้ องครัว สุขภัณฑ์ เครื่ องแต่งบ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ เรี ยกได้ ว่ามีให้ เลือกมากมายจริงๆ

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า4


ลาซาด้ าประเทศไทย ไม่มีนหน้ าร้ านหรื อห้ างที่สาหรับจาหน่ายสินค้ าโดยทัว่ ไป เปิ ดขายออนไลน์ เท่านัน้ จะมีเพียงแค่คลังสินค้ าสาหรับเก็บของเพื่อส่งให้ ลกู ค้ าที่สง่ ซื ้อผ่านเว็บไซต์เข้ ามาเท่านัน้ ดังนันลู ้ กค้ าของลาซาด้ าจึงสามารถเลือกซื ้อ และสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ Lazada.co.th ได้ เท่านัน้ ลูกค้ าสามารถชาระเงินได้ หลายกลหาช่องทาง จึงทาให้ ลกู ค้ าสะดวกในการสัง่ ซื ้อสินค้ า ทังช ้ าระด้ วย บัตรเครดิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ปริ๊นสลิปบาร์ โค้ ดออกมาแล้ วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ตามร้ านสะดวกซื ้อ หรื อบริการที่สามารเรี ยกความไว้ วางใจได้ มากก็ขึ ้นบริการเก็บเงินปลายทาง เมื่อ ได้ รับสินค้ าแล้ วเท่านัน้ จึงสร้ างความน่าเชื่อถือลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อจะได้ รับสินค้ าก่อนชาระเงินด้ วย ลาซาด้ ามีบริการจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าที่สงั่ ซื ้อเข้ ามาทัว่ ประเทศ โดยมีคา่ จัดส่งที่แตกต่างกัน และมี บริการจัดส่งให้ ฟรี ทวั่ ประเทศ ซึง่ เงื่อนไขการจัดส่งฟรี นนขึ ั ้ ้นอยู่กบั ราคาสินค้ าที่สงั่ ซื ้อ หรื อน ้าหนักของ สินค้ าด้ วย คุณสามารถเข้ าไปอ่านเงื่อนไขการจัดส่งฟรี ที่เว็บของลาซาด้ า http://www.lazada.co.th/faq/ ซึง่ หน้ าเว็บนี ้จะมีข้อมูลที่สาคัญสาหรับลูกค้ าที่ร้ ูก่อนที่จะสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลาซาด้ า รวมถึงวิธีการ สัง่ ซื ้อสินค้ าสาหรับคนที่ไม่เคยสัง่ ซื ้อกับลาซาด้ ามาก่อน การจัดส่งสินค้ า การติดตามสถานะในการ จัดส่งสินค้ าหลังจากที่สงั่ ซื ้อไปแล้ ว สามารถติดตามได้ วา่ สินค้ ามาจะถึงคุณเมื่อไหร่ และตอนนี ้สินค้ า นันอยู ้ ท่ ี่หนแล้ ว เพียงการกรอกเลขที่จดั ส่งลงไปก็สามารถแสดงสถานะออกมาให้ ลกู ค้ าทราบได้ เลย

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า5


หลักการทาเงินจาก Lazada Affiliate Program นอกจากลาซาด้าที่เป็ นเว็บทีข่ ายของออนไลน์ดว้ ยตนเองแล้ว ยังเปิ ดรับสมัครเจ้าของเว็บไซต์ บล็อกเกอร์ หรือ คนทัว่ ไป ทีต่ อ้ งการหารายได้ดว้ ยการเป็ นผูร้ ่วมเผยแพร่โฆษณาให้กบั ลาซาด้าด้วย ซึง่ คนทีส่ ามารถสร้างสมัครได้ นัน้ ต้องมีเว็บไซต์หรือบล็อกเป็ นของตัวเอง มีบญั ชีธนาคารไทยที่สามารถโอนเงินรายได้จาการเผยแพร่โฆษณา ผ่านเข้าบัญชีของคุณ อะไรคือนายหน้าขายของออนไลน์ (Affiliate Partner) Affiliate partner หรือผูร้ ่วมเผยแพร่โฆษณากับลาซาด้า จะเรียกง่ายก็คือนายหน้าของของออนไลน์กบั เว็บไซต์ ลาซาด้าเพือ่ รับค่าคอมมิสชัน่ ที่ลาซาด้าให้อยู่ท่ี 3%-5% ต่อการสัง่ ซื้อในแต่ละครัง้ ผ่านเว็บไซต์ของคุณ ซึง่ หาก คุณสนใจจะรับรายได้จากการโปรโมทสินค้ากับลาซาด้าคุณสามารถเข้าไปสมัครได้ท่ี http://www.lazada.co.th/affiliate/?ft

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า6


หลังจากสมัครแล้วจะมีอเี มล์แจ้งยืนยันว่าทางลาซาด้ารับคุณเข้าเป็ น Affiliate Partner คุณสามารถ Login เข้า ไปในบัญชีของคุณเพือ่ ตัง้ ค่าต่างๆในหน้า Profile และมีเครื่องมือในการโปรโมทสินค้าให้คุณเรียบร้อยในหน้า Dashboard ทีส่ ามารถนําเครื่องมือนัน้ มาใช้งานได้เลยทัง้ ลิ้งข้อมูลสินค้า Direct Link ทีส่ ามารถลิ้งไปทุกหน้า สินค้าของลาซาด้าได้เลย ข้อมูล Data Feed ทีม่ ขี อ้ มูลสินค้าทัง้ หมดของลาซาด้าทีอ่ พั เดททุกวันทัง้ ชื่อสินค้า URL รูปภาพ ลิ้ง รายละเอียดสินค้า ราคา ราคาทีล่ ดแล้ว ฯลฯ และแบนเนอร์ต่างๆสําหรับติดตัง้ ลงในเว็บไซต์ ทัว่ ไปได้ดว้ ย

Figure 2 ตัวอย่างข้อมูล Data Feed ของ Lazada Affiliate

วิธที าเงินจาก Lazada Affiliate Program สําหรับคนที่ตอ้ งการเริ่มต้นทําเงินจาก Lazada Affiliate เมือ่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วคุณสามารถเริ่มต้นทําเงินได้ เลยโดยไม่ตอ้ งมีเว็บไซต์หรือบล็อกเลย ลาซาด้าอนุญาตให้คุณโปรโมทสินค้าผ่าน Facebook Fan Page ได้ ดังนัน้ แค่คุณมี Facebook (ผมเชื่อว่าคุณมีกนั อยู่แล้ว...) ก็เริ่มต้นทําเงินกันได้เลย และวิธอี ่นื ที่ผมจะแนะนํา ต่อไปนี้

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า7


อ่ะๆเดีย๋ วก่อนนะครับ ก่อนทีค่ ุณจะเริ่มต้นผมจะขอแนะนําการนําโค้ด สําหรับติดตามผล เพือ่ ที่ระบบ Lazada Affiliate จะรูว้ ่ามีลูกค้าซื้อสินค้าผ่านลิ้งของคุณไม่งนั้ แล้วคุณจะไม่ได้รบั ค่าคอมฯ อย่างแน่นอนหากคุณไม่ใช่ โค้กสําหรับการติดตามผลนี้ซง่ึ ได้แก่ Direct Link หรือลิ้งตรงจะเชื่อมโยงลิ้งจากเว็บไซต์ท่คี ุณวางลิ้งเอาไปยังหน้าสินค้า หรือหน้าอื่นๆของ Lazada.co.th ได้ทกุ หน้า มี2วิธีทจ่ี ะได้ล้งิ แบบนี้มาก็คือ ในตารางของ Data Feed (ในบทต่อไปจะพูดถึงอย่าง ละเอียด) และการ Generate Link ออกมา ซึง่ วิธกี ารสร้างลิ้งแบบนัน้ สามารถลิ้งไปทุกหน้าที่ตอ้ งการ ไม่ใช่ เฉพาะหน้าสินค้าเท่านัน้ หน้าค้นหา หน้าหมวดหมู่ หน้าทีค่ น้ หาและผ่านการกรองอีกหลายครัง้ ก็สามารสร้างลิ้ง แบบนี้ได้ ยกตัวอย่าง คุณต้องการลิ้งไปที่หน้าแรกของ Lazada.co.th ก็ทาํ การก็อบปี้ URL ของหน้าแรกมา แล้ว Login เข้าบัญชี Affiliate ของคุณ แล้วเข้าไปเลือก Campaign เลือกเป็ น ลาซาด้าประเทศไทย เลือ่ นลงมาด้านล่างเลือกที่แทป Commission & Ads ด้านล่างจะมีช่องว่างให้กรอก

Figure 3 Deeplink Generator

1. Target URL: ช่องสําหรับวางลิ้งไปที่หน้าใดก็ได้ของ Lzada.co.th/ 2. Sub ID: หากต้องการแยกการวัดผล คุณสามารถใส่ ID ลงไปได้ เช่น นําลิ้งไปวางใน Blogspot.com ก็ใส่ ID สําหรับติดตามผลได้ (คําอักษรอะไรก็ได้ เช่น BlogSpot เป็ นต้น) 3. Link Text: ตัวอักษรที่ตอ้ งการให้แสดง ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า8


4. Generate deep link: ปุ่มสําหรับสร้างลิ้ง 5.ลิ้งที่ Generate ออกมา

Figure 4 Deep link Generator เมื่อสร้างออกมาเสร็จแล้ว

เมือ่ ได้ล้งิ แล้วสามารถนําโค้ด html วางเว็บในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณได้ แต่ถา้ นําไปวางใน Facebook ทีไ่ ม่ อนุญาตให้วางโค้ด Html ก็เอาเฉพาะลิ้งได้อย่างเดียวครับ Banner สําหรับป้ ายโฆษณาแล้ว Lazada จัดเตรียมเอาไว้ให้คุณค่อนข้างมากและมีครบทุดขนาดมาตรฐานทัว่ ไป อาจจะไม่เข้ากับบางเว็บไซต์ทม่ี ขี นาดแตกต่างกัน แต่คุณสามารถเลือกจัดวางไว้ท่ี Side Bar หรือ Header ได้ Lazada จัดทําป้ ายโฆษณาแยกหมวดหมู่เอาไว้ ทําให้งา่ ยสําหรับคนที่ตอ้ งการป้ ายโฆษณาเฉพาะสําหรับเว็บไซต์ เฉพาะด้านนัน้ ๆ ขนาดของป้ ายโฆษณาที่ Lazada ทีจ่ ดั เตรียมเอาไว้นนั้ มีหลากขนาด เช่น 728x90px 300x250px 250x250px 160x600px 120x600 468x60 คุณสามารถก็อปปี้ โค้ด Html ทีต่ อ้ งการเอาไปวางในเว็บของคุณตามตําแหน่งที่ ต้องการให้แสดงผลได้ การก็อปปี้ โค้ด Html สําหรับป้ ายโฆษณาแบบกราฟิ กนี้ คุณต้อง Login>>แล้วเข้าไปที่ Commission & Ads เลือ่ นลงมาด้านล่างจะเจอส่วนของ Banner ทีแ่ ยกหมวดหมูเ่ อาไว้ คลิกเข้าไปที่หมวดหมูท่ ่ตี อ้ งการก็จะเจอโค้ด ป้ ายโฆษณาขนาดต่างๆ

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า9


Figure 5 ตัวอย่างป้ ายโฆษณา

รูว้ ธิ สี ร้างลิ้งกันแล้วก็เริ่มโปรโมทกันได้เลยครับ...

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า10


โปรโมทสินค้ าผ่ าน Social Network อย่างทีไ่ ด้เกริ่นไปแล้วคุณสามารถโปรโมทสินค้าจากลาซาด้า Facebook Fan Page ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุนให้เย เงินแม้แต่บาทเดียว (ยกเว้นค่าไฟและค่าอินเตอร์เน็ตทีค่ ุณจะต้องจ่าย..ซึง่ แน่นอนว่าคุณจ่ายมันทุกเดือนอยู่แล้ว ล่ะ) แค่มบี ญั ชี Facebook คุณก็สามารถสร้างแฟนเพจได้ฟรี และโปรโมทสินค้าได้เลย สิง่ ทีค่ ุณจะต้องทําคือ... ต้องแจ้ง Facebook Fan Page กับลาซาด้า ก่อนทีค่ ุณจะเริ่มโปรโมทสินค้าคุณจะต้องแจ้ง URL Facebook Fan Page ของคุณให้กบั ทางทีมงาน Lazada Affiliate ได้ทราบก่อน โดยการเพิม่ URL ในส่วนของการตัง้ ค่าบัญชีของคุณ เพือ่ ทีท่ างทีมงานจะรูว้ ่าคุณส่ง Traffic จากแฟนเพจอันไหนบ้าง มีหลายเพจก็ส่งไปทุกเพจครับ Log in >> My Profile >> Website information >> Further domains ต้องหาคนมาไลค์แฟนเพจของคุณ หากมีแฟนเพจแล้ว ไม่มคี นมากดไลน์ แล้วคุณจะโปรโมทสินค้านัน้ ให้ใคร เรื่องง่ายๆครับ อยากโปรโมทสินค้าก็ แค่หาคนมาไลค์แฟนเพจของคุณให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ จะได้มคี นลิ้งเข้าไปซื้อของได้ กลยุทธ์การหาคน มากด Like คุณอาจจะลงทุนลงโฆษณากับ Facebook หรือโปรโมทเพจของคุณให้คนรูจ้ กั มากขึ้น แต่อย่าไป สแปมเว็บชาวบ้านเขานะครับ คุณอาจจะโดนรายงานว่าแฟนเพจคุณไปสแปม และโดนบล็อกบัญชี เผลออาจจะ โดนลบบัญชีไปเลย ดังนัน้ การโปรโมทแฟนเพจต้องระวังเรื่องนี้ดว้ ย แล้วจะทําไงให้คนมา Like เยอะๆหล่ะ? เรื่องนี้สามารถทําได้หลากหลายวิธคี รับ ทัง้ โปรโมทในเว็บทีเ่ ขาอนุญาตให้วางลิ้งได้ ใส่ล้งิ ลงในลายเซ็นเว็บบอร์ด แล้วไปตอบคําถาม พูดคุยในเว็บบอร์ด คนทีเ่ ห็นลิ้งก็มโี อกาสที่จะเข้ามากด Like แฟนเพจของคุณ หรือจะชวน เพือ่ นของคุณมากด Like ก็ได้ หรือวางเพจของคุณไปใส่เอาไว้เว็บแลกไลค์ก็ได้อกี วิธีหนึ่งทีส่ ามารเพิม่ Like ได้

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า11


ต้องเขียนคาเชิญชวน และแนะนาสินค้าสัน้ ๆ เมือ่ มีแฟนเพจแล้วคุณต้องโพสต์ขอ้ ความสัน้ ๆแนะนําสินค้าให้กบั แฟนเพจของคุณ อย่าก็อปข้อความความ รายละเอียดสินค้ามาจากหน้าสินค้าของ Lazada มาเลยนะ ใส่ไอเดียและคําเก๋ๆเข้าไปแทน เอาสัน้ ๆพอครับ แล้ว ก็โพสต์ล้งิ ลงไปท้ายข้อความสัน้ ของคุณ เริ่มจากอ่านรายละเอียดและคุณสมบัตขิ องสินค้าชิ้นนัน้ ก่อน แล้วเรียบ เรียงเขียนออกมาให้เหมือนคุณคุยกับเพือ่ นเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนัน้ เพราะแฟนเพจของคุณสามารถโพสต์โต้ตอบ ข้อความของคุณได้ เทคนิคการโพสต์ขอ้ ความหรือลิ้งลงในเพจนัน้ ให้คาํ ที่ไม่เป็ นทางการมากเกินไป ควรเป็ นคําง่ายๆทีเ่ ราคุยกันกับ เพือ่ น หรือโพสต์โต้ตอบกันใน Facebook ส่วนตัวของคุณเองเลยครับ และเน้นว่าไม่ควรยาว เพราะไม่มใี ครมา นัง่ อ่านบทความยาวใน Facebook หรอกครับ ถ้าอยากเขียนบทความยาวๆก็เขียนแล้วโพสต์ลงเว็บไซต์ส่วนตัว ของคุณดีกว่า ในเฟสเอาสัน้ ได้ใจความพอ ติดตัง้ Banner ในเว็บไซต์สว่ นตัวของคุณ วิธกี ารนี้ช่วยให้คนที่มเี ว็บไซต์อยู่แล้ว มีคนเข้าชมเว็บของคุณอยู่เป็ นประจํา จะมากหรือน้อยนัน้ ก็สามารถนําป้ าย โฆษณาไปได้ทงั้ นัน้ ครับ จัดตําแหน่งเอาไว้ให้เห็นได้ชดั เจน เช่น บริเวณบ้านบนของเว็บไซต์ หรือด้านข้างของ เว็บไซต์ หรือจะติดตัง้ เอาไว้ทใ่ี ต้บทความก็ได้เช่นกัน การเลือกป้ ายโฆษณานัน้ คุณสามารถเลือกให้เข้ากับเนื้อหาของเว็บไซต์คุณได้ เช่น เว็บไซต์ของคุณพูดเรื่อง เกี่ยวกับเทคโนโลยี มือถือ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คุณก็นาํ ป้ ายโฆษณาเกี่ยวกับหมวดคอมพิวเตอร์ มาติตงั้ ทีเ่ ว็บไซต์ของคุณ ให้ดูแล้วโฆษณากับเนื้อหาเข้ากันได้ดี ทาง Lazada เตรียมป้ ายโฆษณาสําหรับ Affiliate Partner เอาไว้แล้ว ดังนัน้ คุณสามารถเข้าไปคัดลอกโค้ด html มาใช้งานได้เลย โดยเข้าที่ Log in >> Select Campaign >>ลาซาด้าประเทศไทย >> Commission & Ads แล้วเลือ่ นลงมาด้านล่างจะเจอกับ Ads - Last update ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า12


ป้ ายโฆษณาจะถูกจัดเรียงเอาไว้เป็ นหมวดหมู่ ให้คุณเลือกเอาไปใช้งานได้เลย

Figure 6 หมวดหมู่ของป้ ายโฆษณา

สร้างเว็บบล็อก เขียนรีวิวทาเงินแสนจาก Lazada Affiliate Program วิธกี ารก็คือสร้างเว็บไซต์หรือใช้ Free Blog ต่างๆทีอ่ นุ ญาตให้สามารถสร้างและวาง Link Affiliate ได้ เช่น Blogger.com Exteen.com หรือ Site.google.com ก็สามารถใช้สร้างเนื้อหาสําหรับโปรโมทสินค้าจาก Lazada ได้ แต่ตอ้ งอ่านกฎของเข้าให้ดีและทําตามด้วย เพราะหากคุณทําผิดกฎคุณอาจจะโดนแบน หรือ ลบ บล็อกของคุณไปได้ หรือมีบางครัง้ เช่นกันทีแ่ ม้เราจะระวังเรื่องนี้มากแค่ไหน ก็ไม่วายโดนแบนหรือลบบล็อกได้ ดังนัน้ ผมจึงแนะนําว่าคุณควรลงทุนสร้างเว็บไซต์เป็ นของตัวเองจะดีว่าครับ โยการเริ่มต้นแล้วสําหรับ 1เว็บไซต์ ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,000บาทเลย คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ และใช้ Wordpress ในการช่วยจัดการเนื้อหาให้เว็บไซต์ของคุณ เพราะใช้งานไม่ ยุ่งยาก แถมมีคนเขียนบทความหรือทําเป็ นวีดโี อในการติดตัง้ หรือจัดหารเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณด้วย Wordpress เยอะแยะไปหมด ดังนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะทําไม่เป็ นหรอกครับ ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า13


หลังจากนัน้ คุณก็เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะโปรโมทไปเขียนบทความรีววิ หรือแนะนํา ในสไตล์ของคุณ ปรับแต่งบทความให้มผี ลด้าน SEO ทีด่ ี เขียนบทความสดใหม่ ไม่ซาํ้ ใคร แล้วสร้างเนื้อหาอย่างสมํา่ เสมอ แชร์ เนื้อหาทีค่ ุณสร้างขึ้นไปยัง Social Network ต่างๆเพือ่ โปรโมทเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น ทัง้ Facebook, twitter หรือ Google plus เพือ่ สร้าง Backlink และช่วยสร้าง Traffic ได้อกี ทางหนึ่งเช่นกัน ใช้ ข้อมูล Data Feed สร้ าง Lazada มินิสโตร์ หากคุณเป็ นโปรแกรมเมอร์ หรือมีความรูเ้ รื่องการจัดการฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลที่ทาง Lazada จัดเตรียมเอาไว้ให้ใน Data Feed ทีร่ วมรวบข้อมูลทัง้ หมดของสินค้า ไม่ว่าจะเป็ น เลขสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด URL รูปภาพ ราคา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย ซึง่ คุณสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ และสร้าง เว็บไซต์ Lazada Mini Store ได้เลยครับ เข้าทีไ่ ปที่ Log in >> Select Campaign >>ลาซาด้าประเทศไทย >> Commission & Ads

Figure 7 ข้อมูล Data Feed

คุณคัดลอก URL ในช่องไปวางใน URL Aกdress ในบราวเซอร์ของคุณได้เลย แล้วข้อมูล Data feed ก็จะถูก ดาวน์โหลดมาเก็บเอาในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า14


ส่วนการใช้งานข้อมูล Data Feed นี้ทางทีมงาน Lazada ได้จดั ทําวีดโี อสอนเอาไว้แล้วครับ คุณสามารถเข้าไปดู ได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=zw1UJOBBE9k

Figure 8 Video การใช้งาน Data Feed

แต่ขอ้ มูลแบบนี้จะมีหลายคนนําไปใช้อย่างแน่นอน จะใช้ขอ้ มูล Data Feed ก็คงเป็ นเนื้อหาทีซ่ าํ้ กัน ดังนัน้ จะต้อง ปรับแต่งให้มเี นื้อหาทีแ่ ตกต่างกันไป ผมแนะนําว่าควรใช้วธิ เี ขียน หรือสร้างบทความที่สดใหม่ข้นึ มาดีกว่า เพราะ นัน้ จะช่วยให้คุณสามารถทําอันดับได้ดีบน Search Engine มากกว่าด้วย

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า15


ทาอย่างไรให้ได้เงินแสนจาก Lazada Affiliate ทําอย่างไรให้ได้เงินแสนจาก Lazada Affiliate เป็ นคําถามทีน่ ่าสนใจมากทีเดียวสําหรับคนทีไ่ ม่เคยทําเงิน ออนไลน์มาก่อน หรือเพิง่ เริ่มศึกษาการหาเงินทางอินเตอร์เน็ต ว่ามันสามารถทําได้จริงๆเหรอ แล้วทําไง? เรื่องนี้สาํ หรับคนที่เงินจาก Affiliate มาก่อนแล้วนัน้ จะเข้าใจได้ดวี ่า ทุกสิง่ อย่างทีจ่ ะต้องทําเพือ่ ให้ได้เงินแสน จากการเป็ นนายหน้าขายของออนไลน์นนั้ ต้องทําอะไรบ้าง และแน่นอนไม่มที างลัด หรือปุ่มวิเศษทีจ่ ะเสกเงินได้ หรอกนะครับ ไม่งนั้ ก็ ไม่มใี ครจนแล้วครับประเทศนี้ แค่อาศัยปุ่มเดียว กดปุ๊ บ นัง่ รอเงินแสน โอนเข้าบัญชี สําหรับคนทีม่ ตี น้ ทุนตํา่ อยู่แล้วคงไม่มที างทีจ่ ะทําเงินแสนได้จาก Affiliate เลย ไม่ว่าไทยหรือเทศ ต้นทุนตํา่ ทีผ่ ม ว่านัน้ ไม่ได้หมายถึงเงินทองที่ใช้ลงทุนหรอกนะครับ เพราะอย่างทีค่ ุณรูว้ ่าการเริ่มต้นทําเงินออนไลน์นนั้ ไม่ตอ้ งใช้ เงินทุนมากเลย หรือแทบจะไม่ตอ้ งใช้เงินทุนทีเ่ ป็ นตัวเงินด้วยซํา้ ไป เพราะทุกวันนี้ มเี ครื่องมือฟรีๆให้คุณใช้งาน มากมาย แค่คุณเรียนรูท้ จ่ี ะใช้งานมันเท่านัน้ ต้นทุนทีผ่ มหมายถึงก็คือความทะเยอทะยานทีจ่ ะทําเงินได้จริง ตัง้ ใจอย่างแน่แน่ว ไม่วอกแวก และเป็ นคนทีเ่ ปิ ด ใจรับสิง่ ใหม่ทเ่ี ข้ามาเสมอๆ เพราะเทคโนโลยีและความมันสมัยและเปลีย่ นแปลงของสิง่ รอบตัว เรานัน้ เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณพร้อมรึเปล่าทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ เหล่านัน้ พร้อมไม่ท่ตี ะทุ่มเวลาของคุณศึกษาและ ทดลองสิง่ ใหม่อยู่เสมอ พร้อมรึเปล่าทีจ่ ะทํางานหนักแล้ได้ผลตอบแทนทีน่ อ้ ยมาก ในช่วงทีค่ ุณเริ่มต้น บางครัง้ ที่คุณทีว่ ่าสร้างเนื้อหาทีด่ ี ทําอันดับได้ มีคนเข้าเว็บไซต์ของคุณหลายร้อยคนต่อวัน แต่ไม่มยี อดสัง่ ซื้อเข้า มาเลย หรือ พร้อมไหมทีเ่ ดือนแรกที่คุณเลือกหาสินค้าทีค่ ิดว่าจะขายดี สร้างบทความรีววิ ทุกวันติดต่อกันเป็ นเดือนๆ แต่ค่า คอมทีค่ ุณได้รบั มาไม่ถงึ 1,000 บาทด้วยซํา้ สิง่ เหล่านี้คือความล้มเหลว และอุปสรรคทีจ่ ะขัดขวางคุณไม่ให้คุณไปต่อ และล้มเลิกกลางคัน และมองว่าการหา เงินออนไลน์นนั้ ทําไม่ได้จริง หลอกลวง และไม่มจี ริงหรอก คนที่ทาํ เงินแสนได้จากอินเตอร์เน็ต ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า16


สิง่ ทีผ่ มจะบอกก็คือ ไม่มคี วามสําเร็จใดได้มากโดยง่ายดาย เพียงชัว่ ข้ามคืน คนที่ประสบความสําเร็จจากการทํา เงินออนไลน์หลายคนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง และคนในครอบครัวได้ บางคนมีเงินเหลือพอทีจ่ ะใช้จ่ายกับ เรื่องอื่นทีไ่ ม่ใช่สง่ิ จําเป็ นในชีวติ ประจําวันด้วยซํา้ ไป การทํางานทุกอย่างต้องมีความอดทน มานะ อย่าย่อท้อกับอุปสรรคทีผ่ ่านเข้ามาในชีวติ ของคุณ การทําเงิน ออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องที่ซบั ซ้อน เรียนรูห้ ลักการ และทําซํา้ มันไปทุกๆวัน แค่นนั้ เองครับ จะทําเงินจาก Affiliate ได้มากๆ ก็ตอ้ งหาคนมาซื้อของผ่านลิ้งของคุณให้มากที่สุด แล้วจะทําอย่างไรให้คนซื้อ ของผ่านลิ้งคุณให้มากทีส่ ุด ก็ตอ้ งหาคนเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ท่คี ุณวางลิ้งเอาไว้ให้มากที่สุดนัน่ เอง เรื่องนี้ไม่ซบั ซ้อนเลยครับ แต่เรื่องทีย่ ากขึ้นก็คือทําอย่างไรให้คนเข้ามาหน้าเว็บทีค่ ุณวางลิ้งเอาไว้มากทีส่ ุด ต่อไปนี้ คือคําแนะนําของผมทีจ่ ะทําให้คนเข้ามาหน้าเว็บของคุณให้มากขึ้น สร้างเนื้ อหาที่สดใหม่ และทา SEO ให้บทความของคุณ เนื้อหาทีส่ ดใหม่ คือ เนื้อหาทีเ่ กิดขึ้นใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นหรือถูกเผยแพร่มาก่อนในโลก นัน่ หมายถึงบทความที่ โพสต์ในเว็บไซต์นนั้ ถูกสร้าง หรือเขียนขึ้นใหม่ การสร้างเนื้อหาที่สดใหม่ไม่ได้หมายถึงให้คุณเขียนเรื่องใหม่ แต่ ให้เขียนในมุมมองอีกแง่หนึ่ง มุมมองของคุณ การเรียบเรียงในสไตล์ของคุณ แม้ว่าเรื่องทีค่ ุณที่คุณกําลังจะเขียน นัน้ มีคนเขียนมามากมายหลายบทความแล้วก็ตาม คนเราก็ยงั อยากเสพเนื้อหาใหม่ๆ บทความใหม่ ในมุมมองที่ แตกต่างกัน ดังนัน้ การเริ่มต้นเขียนบทความทีส่ ดใหม่ลงในเว็บไซต์ของคุณนัน้ ช่วยเพิม่ จํานวนผูเ้ ยีย่ มชมให้มากขึ้นได้ แค่เพิม่ หรือทํา On Page SEO ให้บทความของคุณเท่านัน้ ผมมีเรื่องพื้นฐานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนช่วยให้คุณทําได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลย 1. ใส่ Keywords ลงไปในบทความ 2. ใส่ Keywords ลงไปในประโยคแรกของบทความ 3. ใส่ Keywords ลงไปในหัวข้อย่อย (h2, h3, h4) 4. ทํา Keywords ให้โดดเด่น เช่น ทําตัวหนา ทําตัวเอียง หรือ ขีดเส้นใต้ Keywords ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า17


5. ในช่วงท้ายของบทความอย่าลืมใส่ Keywords ลงไปด้วย 6. ใส่คาํ ใกล้เคียงกับ Keywords ลงไปด้วย เช่น มือถือ-สมาร์ทโฟน เป็ นต้น 7. นอกจากนี้แล้ว Keywords ไม่ตอ้ งใส่เยอะ เดีย๋ วกลายเป็ นสแปม Keywords 8. ทํา Anchor Link ทีเ่ กี่ยวข้องกับคําๆนัน้ 1ลิ้ง ไปเว็บไซต์อ่นื นอกจากนัน้ แล้วการทํา SEO ต้องมีล้งิ จากเว็บไซต์อ่นื ๆด้วย คุณสามารถแชร์บทความพร้อมวางลิ้งในเว็บอื่นได้ เช่น Facebook, twitter, Friend feed, Google Plus และอีกที่ทแ่ี นะนําเลยก็คือ Google Bookmark ได้ Back Link แบบไม่ตอ้ งเสียเงิน บล็อกเกอร์เงินแสนจากการสร้างเนื้ อหาที่หลากหลาย นอกจากคุณจะเขียนบทวามสําหรับรีววิ สินค้าจาก Lazada แล้ว คุณยังสามารถเขียนเนื้อหานอกจากรีววิ สินค้า เฉยๆได้ เช่น บทความให้ความรูเ้ กี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ว่ามีสนิ ค้าประเทไหนบ้าง บทความสอนใช้งานสินค้าชิ้น นัน้ ๆ อาจจะเป็ นสินค้าประเทอีเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า ก็ได้ หรืออาจจะเป็ นการรีไรท์ขา่ วสารเกี่ยวสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกใหม่ หรือข่าวอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องก็ได้ เช่นกัน การมีบทความที่หลากหลายในเว็บไซต์ของคุณแบบนี้ จะดึงคนให้เข้ามาอ่านบทความนัน้ และอาจจะกลายมาเป็ น แฟนประจําของคุณ ผ่านการกดไลค์แฟนเพจของคุณ หรือรับสมัครข่าวสารจากเว็บของคุณ ซึง่ ทําให้คุณมี ช่องทางในการส่งข่าวสารไปยังแฟนประจําเว็บไซต์ของคุณ สร้าง Authority Site เว็บเฉพาะทางที่ทาเงินแสนได้ Authority Site คือเว็บไซต์ขนาดเล็ก (มีจาํ นวนหน้าเว็บไม่มากนัก) บทความ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์พดู เรื่อง เดียวกันทัง้ เว็บไซต์ มีเนื้อหาที่เข้มข้น พูดถึงในทุกแง่มมุ เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ ทําให้เว็บไซต์ได้รบั ความน่าเชื่อถือทัง้ จากผูอ้ ่านผูเ้ ยีย่ มชม และ Search Engine ทัง้ หลายด้วย ดังนัน้ หากคุณต้องการสร้างผูช้ มทีม่ อี าํ นาจการซื้อมากๆ คุณต้องสร้างเว็บแบบนี้ และการทีค่ ุณจะสามารถสร้าง เนื้อหาแบบนี้ได้นนั้ คุณต้องเป็ นคนที่ตงั้ ใจจริง สามารถมองภาพรวมของเรื่องนัน้ ได้ดี รวมถึงสามารถลงไปใน รายละเอียดปลีกย่อยๆของเรื่องทีค่ ุณต้องการเขียนได้ดว้ ย ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า18


ซึง่ ไม่ใช่เรื่องทีย่ ากเกินกว่าที่คุณจะทําได้ เพราะทุกคนล้วนมีอาชีพ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมาก งาน อดิเรกของคุณ ทีค่ ุณไป ทีท่ ่คี ุณไป อาหารทีค่ ุณกิน วิถชี วี ติ ที่คุณเป็ น เรื่องต่างๆรอบตัวคุณสามารถแปรเปลีย่ น เรียบเรียบ และสร้างมันขึ้นมาอย่างมีระบบ กลายเป็ นบทความเฉพาะด้านทีน่ ่าสนใจ และสร้าง Traffic ได้ แน่นอน เช่น คุณเป็ นคนทีช่ อบอ่านการ์ตูนออนไลน์มาก ชอบเล่นเกมส์ออนไลน์มากมาย และคุณทํามันทุกวัน อ่านหนังสือทุก เล่มทีเ่ กี่ยวเกมส์ออนไลน์ เพือ่ ที่จะสามารถชนะเกมส์นนั้ ได้ สิง่ ที่คุณมีคือความสนใจเฉพาะเรื่องทีถ่ อื ว่า Niche มากๆ หากเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเป็ นเกมส์อะไร คุณรูว้ ่าต้องผ่านด่านแต่ละด่าน ต้องทําอย่างไร นัน้ คือความรู ้ และประสบการณ์ทค่ี ุณมี คุณก็เรียบเรียงและสร้างเนื้อหาของคุณขึ้นมา อาจจะเป็ นวีดโี อรีววิ การเล่นเกมส์ในแต่ ละด่าน หรือเขียนบทความแนะนําเทคนิคการเล่นเกมส์นนั้ ๆ เชื่อเถอะว่า มีคนที่เล่นเกมส์นนั้ และอยากจะผ่าน ด่าน อยากจะชนะเกมส์นนั้ ๆอยู่แล้ว เมือ่ คุณสร้างเนื้อหาและแชร์ไปยังเว็บอื่นๆ โดยเฉพาะเว็บที่พดู คุยเกี่ยวกับ เรื่องทีค่ ุณเขียนคุณจะได้ Traffic จากคนที่สนใจและชอบเรืองเดียวกันกับคุณแน่นอน หลังจากนัน้ ค่อยแปลง Traffic เหล่านัน้ ให้กลายเป็ นเงินได้ ทีผ่ มยกตัวอย่างเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่า เรื่องธรรมดาทีค่ ุณอาจคิดว่าไม่มคี นสนใจหรืออยากรู ้ แต่จริงแล้ว มีคน มากมายทีย่ งั ไม่รู ้ ไม่เคยมาก่อน คนทีเ่ พิง่ เข้ามาใหม่ คนทีก่ าํ ลังศึกษาเรื่องนัน้ ๆ อยู่ ไม่ตอ้ งกลัวว่าสร้างเนื้อหาที่ ธรรมดา หรือเรื่องพื้นฐานจะมีคนอ่านเหรอ เชื่อได้เลยครับ เรื่องพื้นฐานธรรมดาๆนี่แหละทีค่ นอยากรูม้ ากที่สุด สร้างเนื้ อหาจากเรื่องใกล้ตวั ก็ทาเงินแสนได้ เรื่องใกล้ตวั เรื่องทีค่ ุณต้องเจอมันอยู่ทกุ วัน หรือสิง่ ทีค่ ุณจะต้องทํามันอยู่เนืองๆ เรื่องธรรมดาที่คุณอาจจะคิดว่า ไม่มปี ระโยชน์ แต่ยงั มีคนที่ตอ้ งการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ แต่ยงั ไม่มคี นสร้างเนื้อหาขึ้นมาเลย หรืออาจมร เนื้อหา บทความ อยู่บา้ ง แต่ไม่เป็ นเรื่องทีล่ กึ ซึ้งอะไรมากมาย หากคุณมีขอ้ มูลทีส่ ามารถแบ่งปันได้ ผมเชื่อว่าเรื่อง ใกล้ตวั สามารถนํามาเป็ นข้อมูลในการสร้างเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี ข้อดีของมันก็คือสร้างจากประสบการณ์ตรงจาก ตัวคุณเอง ดังนัน้ ผูค้ นทีไ่ ด้อ่านนัน้ ยิง่ มีความเชื่อเพิม่ ขึ้น เพราะมันคือประสบการณ์ทค่ี ุณเจอมาด้วยตนเอง เช่น คุณเป็ นคนอ้วนที่ตอ้ งการลดนํา้ หนัก และทําได้จริงด้วยวิธกี ารต่างๆมากมาย ทัง้ ทีม่ คี นแชร์ตามอิ นเตอร์เน็ต หรือ วิธที ค่ี นรอบข้างคุณบอกต่อมา คุณลองมาเยอะมาก หลากลายวิธี จนคุณสามารถลดความอ้วนของคุณได้ คุณ ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า19


สามารถนําประสบการณ์เหล่านัน้ มาสร้างเป็ นเนื้อหาที่แตกต่างได้ และในเว็บไซต์ของคุณก็ตดิ ป้ ายโฆษณา เกี่ยวกับอาการเสริม หรือสิง่ ทีช่ ่วยให้คุณสามารถลดนํา้ หนักได้จริง หรือเขียนรีววิ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทค่ี ุณเคยใช้ ในการลดนํา้ หนักของคุณ ซึง่ เรื่องเหล่านี้เป็ นประสบการณ์ตรงจากตัวคุณเอง ดังนัน้ คุณสามารถสร้างมันจากความทรงจําที่คุณเคยทําได้ และมีสนิ ค้ามากมายทีต่ อบสนองให้คุณนํามารีววิ หรือแนะนําในเว็บของคุณได้ดว้ ย แค่เรื่องง่ายๆ ใกล้ตวั ก็สามารถนํามาแบ่งปัน และทําเงินจากค่าคอมฯจากสินค้าทีค่ ุณวางป้ ายโฆษณาเอาไว้ได้ ยิง่ เป็ นเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์สาํ หรับคนทีต่ อ้ งการรูข้ อ้ มูลนัน้ ยิง่ มีโอกาสทีค่ ุณจะสร้างรายได้จาก Lazada Affiliate ได้มากขึ้นด้วย ไม่ตอ้ งกังวลว่าคุณจะเขียนบทความเป็ นหรือไม่เป็ น หรือเรียบเรียงข้อมูลต่างๆมาสร้างเนื้อหาไม่ได้ หรือได้ไม่ดี สิง่ ทีง่ า่ ยที่สุดคือสร้างบทความทีเ่ หมือนคุณคุยกับเพือ่ น บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณให้กบั เพือ่ นได้ฟงั เติมความรูเ้ รื่อง On Page SEO เข้าไปหน่อย เชื่อว่าบทความของคุณจtมีคนเข้ามาอ่าน และสร้างเงินให้คุณได้ แน่นอน

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า20


Inside Lazada Affiliate Dashboard

Figure 9 Lazada Affiliate Dashboard

มาดูกนั ว่าใน Lazada Affiliate นัน้ มีอะไรบ้าง ซึง่ เรื่องเหล่านี้นนั้ มันไม่ยากเกินความสามารถของคุณหรอกนะ ครับ มันก็เหมือนการเล่นเว็บทัว่ ไปนัน้ แหละ กดไปตามลิ้ง อ่านเนื้อหาว่ามีอะไร และเราสามารทําอะไรได้บา้ ง และแน่นอนมันไม่ป่ มุ ทําลายตัวเอง กดแล้วเงินในบัญชีหายเกลี้ยงหรอกนะ มันเหมือนการหัดเล่นเฟสใหม่ ๆ ทีแ่ ค่ โพสต์สถานะคุณยังทําไม่ได้เลย แต่ดูทกุ วันนี่ซิ คุณกลายเป็ นเซียน Facebook ไปแล้ว โพสต์สถานะบ่อยมากใน แต่ละวัน แชร์วดี ีโอ ตัง้ ค่าไม่ให้คนส่งข้อความหาคุณ สามารถให้ใครบ้างได้เห็นสถานทีค่ ุณโพสต์ ทีผ่ มเปรียบเทียบให้เห็นนี้ก็หมายความว่า มันไม่ยากหรอครับ การเล่นเว็บ แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลา หรือ ความคุน้ เคยซักพักหนึ่ง คุณก็จะ Log in เข้าไปที่ Lazada Affiliate Dashboard แล้วดูรายงานว่าวันนี้ขายได้ เท่าไหร่ ขายอะไรได้บา้ ง ขายได้จากทีไ่ หน ได้ค่าคอมเท่าไหร่ มีคน Confirm แล้วเท่าไหร่ หรือจะสร้าง Link หรือเอาโค้ดป้ ายโฆษณาจากตรงไหน?

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า21


มันเป็ นเรื่องที่ไม่ซบั ซ้อน แค่ตอ้ งใช้เวลา ซึง่ เรื่องแบบนี้ผมจะไม่ม านัง่ บอกคุณหรอกนะว่าทําอะไร ตรงไหน อย่างไร คุณต้องรูจ้ กั ทีจ่ ะเรียนรู ้ และเข้าใจมันนัน้ เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะ เดีย๋ วจะหาว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร จากการอ่าน eBook เล่มนี้เลย...^^ วิธีสมัคร Lazada Affiliate Program การสมัครนัน้ ไม่ยากครับ สิง่ ทีค่ ุณต้องเตรียมเพือ่ ใช้กรอกข้อมูลในการสมัครก็มี  ชื่อ ทีอ่ ยู่ของคุณ  อีเมล์ของคุณ  เว็บไซต์ของคุณ อาจจะเป็ น Blog Free ทีค่ ุณเคยเขียนบทความลงไปบ้าง ก็ได้ หลังจากนัน้ เข้าไปกรอกใบสมัครที่ http://www.lazada.co.th/affiliate/?ft

Figure 10 หน้าลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็ น Lazada Affiliate Partner

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า22


ใส่ขอ้ มูลที่จาเป็ นให้ครบถ้วน พอสมัครไปแล้วก็รอเขาอนุมตั ิครับ ทางทีมงาน Lazada Affiliate จะส่งข้อมูลมาทางอีเมล์สาํ หรับ Login เข้าสู บัญชีของคุณ เมือ่ เข้าไปแล้วสิง่ แรกที่คุณต้องทําก็คือกรอกข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นในการติดต่อ ชื่อจริง ที่อยู่ปจั จุบนั เบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อคุณ เลขบัญชีธนาคารสําหรับโอนเงิน (ผมแนะนําให้ใช้บญั ชีธนาคารกรุงเทพฯ ถ้าไม่มกี ใ็ ช้ ธนาคารอื่นก็ได้ครับ...) สําเนาบัตรประชาชน เพือ่ ทําเอกสารเวลาจ่ายเงินให้คุณ Login >> My Profile >> Update your information

Figure 11 กรอข้อมูลที่สาคัญในหน้า My Profile

กรอกทุกช่องทีม่ เี ครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Change Data ทีด่ า้ นล่างของหน้า ถือเป็ นอัน เสร็จเรียบร้อย และอย่าลืมว่าข้อมูลพวกนี้สาํ คัญเกี่ยวกับตัวคุณ ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าต้องกรอกอะไร และ ข้อมูลที่กรอกไปนัน้ ถูกต้อง

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า23


ดูรายงานยอดขาย และรายงานอืน่ ๆ การดูรายงานยอดขายให้เข้าไปที่ Reporting เลือกเลือกว่าจะให้แสดงข้อมูลอะไรบ้าง 1. ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการให้แสดงรายงานยอดขาย ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ 2. รายงานยอดสัง่ ซื้อผ่า Link Affiliateของคุณ สีฟ้าคือยอดสัง่ ซื้อ สีเขียวคือยอดทีล่ ูกค้ายืนยันจ่ายเงิน จริง ไม่มกี ารคืนของ จะยืนยันหลังนัน้ สัง่ ซื้อ 1เดือน (ยอดที่แสดงนี้คือค่าคอมมิสชัน่ ทีค่ ุณจะได้รบั )

Figure 12 หน้ารายงานยอดขาย

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า24


เมื่อไหร่จะได้เงินจาก Lazada เมือ่ เริ่มโปรโมทสินค้าคุณย่อมคาดหวังว่าเมือ่ ไหร่จะได้เงิน จาก Lazada หลักการคํานวณง่ายก็คือ ตัดยอดสัง่ ซื้อ ทุกสิ้นเดือน หลังจากนัน้ 1เดือน รอยืนยันการจ่ายเงิน (ลูกค้าจ่ายเงินจริง และไม่มกี ารคืนหรือเปลีย่ นสินค้า) เมือ่ ลูกค้ายินแล้ว ทางทีงาน Lazada จะจัดทําเอกสารและโอนเงินให้คุณภายใน 1เดือน ยอดขัน้ ตํา่ ทีจ่ ะโอนให้คือ 1,8000 ในรอบบิลนัน้ ๆ หากไม่ถงึ จะทบไปในเดือนถัดไป อีกทีนะ... 1. ตัดยอดสิ้นเดือน 2. รอยืนยันการจ่ายเงินจากลูกค้า และรับประกัน 3. โอนเงินค่าคอมฯเข้าบัญชีภายใน 1เดือนหลังจากยืนยัน รวมแล้ว รอไม่เกิน 2เดือนในการรับเงินค่าคอมฯ หากรวมเวลาที่คุณโปโมทด้วยในเดือนแรกก็เป็ น 3เดือน หาก เดือนแรกคุณทํายอดไม่ถงึ 1,800บาท ก็ตอ้ งยืดระยะเวลาออกไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะมียอดค่าคอมฯถึง 1,800 บาท

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า25


กฎข้อบังคับการทาเงินจาก Lazada Affiliate Program อันนี้ผมไม่ได้เขียนเลยนะ ผมก็อปเขามาเลย.... Update Terms & Conditions  งดการลงโฆษณา Lazada Affiliate โดยผ่าน Google Products (Adwords/Adsese) โดยลิงค์ตรง มาที่ Lazada อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถโฆษณา website ของท่านผ่าน Google Products เพือ่ ให้ ได้ traffic แล้วค่อยส่ง traffic เหล่านัน้ ต่อมาที่ Lazada ได้  งดการทํา SEO โดยใช้ Keyword หรือ กลุ่มของ Keyword หรือ วลี ทีเ่ ป็ น trademark ของบริษทั ลาซาด้า จํากัด เช่น "Lazada", "ลาซาด้า" หรือ "Lazada แล้วตามด้วยคําอื่นๆ"  งดการ crawling เพือ่ เข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ กรุณายึดเอาตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก product data feed  งดการคัดลอกคําอธิบายรายละเอียดสินค้าทีไ่ ม่อยู่ใน data feed ไปใช้งานในทุกกรณี บริษทั ลาซาด้าขอ วงสิทธิ์การเป็ นเจ้าของคําอธิบายสินค้าที่ไม่มอี ยู่ใน data feed แต่เพียงผูเ้ ดียว  งดการใช้ Pop-Up ทุกรูปแบบเพือ่ โฆษณา Lazada Affiliate ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสมัคร กรุณาแจ้ง domain เว็บไซต์ท่ที ่านประสงค์จะเข้าร่วม affiliate program ให้ครบ (หากมีมากกว่า 1 domain) โดยสามารถใช้ Affiliate ID เดียวได้ครับ กรุณาทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อในกรณีพเิ ศษกรุณาระบุเลข ชื่อบัญชี เลขที่บญั ชี และ สาขาของธนาคารของท่านเพือ่ ใช้ประกอบการรับค่าคอมมิชชัน่ จากลาซาด้าครับ การคานวณค่าคอมมิชชัน่ อัตราคอมมิชชัน่ คิดให้ท่ี 3%-5% ตามจํานวนปริมาณคําสัง่ ซื้อที่มาจากเว็บไซต์ของท่าน ยอดคอมมิชชัน่ ทีท่ ่านเห็น ในระบบมีแยกเป็ น 2 อย่าง [Open Commission และ Confirmed Commission]

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า26


Open commission จะเป็ นยอดคอมมิชชัน่ ทีย่ งั ไม่ถกู ตรวจสอบ กล่าวคือลูกค้าอาจมีการยกเลิกคําสัง่ ซื้อใน ภายหลัง หรือ ไปจบการซื้อขายโดยการซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ Cookie 30 วัน apply เฉพาะถ้าหาก user กลับมาซื้อเองโดยตรง หรือ กลับมาโดยไม่ผ่านช่องทางทีเ่ ราเสียเงิน เช่น Google Adwords Google AdSense, Facebook, เว็บเปรียบเทียบราคา, หรือ Affiliate เจ้าอื่น เป็ นต้น Open commission ในเดือนนัน้ ๆจะถูกตรวจสอบทุกๆ 30 วันหลังจากสิ้นเดือน และกลายเป็ น Confirmed commission ในเดือนถัดไป Confirmed commission คือคอมมิชชัน่ ทีท่ ่านจะได้รบั จากลาซาด้า โดยได้หกั คําสัง่ ซื้อทีถ่ กู ลูกค้ายกเลิก ภายหลัง หรือ คําสัง่ ซื้อทีต่ น้ ทางมาจาก Affiliate ID ของท่าน แต่ปลายทางไปผ่านช่องทางอื่น** Confirmed transaction = ( Open transaction - [Cancelled transaction + transaction not in last position of click chain] ) การจ่ายเงิน Open commission จะถูกตรวจสอบภายใน 30 วันหลังจากสิ้นเดือน Confirmed commission จะถูกทําจ่าย ภายใน 30 วัน ลาซาด้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (200 บาทต่อหนึ่งธุรกรรม) ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนหากยอดคอมมิชชัน่ ของท่านไม่ถงึ 1,800 บาท โดยยกไปโอนรวมกับยอดของงวด ถัดไป ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 2% ตาม พรบ ภาษีโฆษณา เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้ ให้บริการท่านในเร็ววัน Affiliate Program Manager - Lazada Thailand affiliate@lazada.co.th

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า27


บทส่งท้าย หวังว่าคุณจะสามารถจะได้ รับสาระ ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทาเงินออนไลน์จาก Lazada Affiliate บ้ างไม่มากก็น้อย สาหรับคนที่ยงั ลังเล และสงสัยว่าจะสามารถทาเงินออนไลน์ได้ จริงหรื อ ตอบไว้ ตรง นี ้เลย ว่าทาได้ จริงครับ ขอแค่คณ ุ มีความตังใจที ้ ่แน่วแน่ ขยันและอดทนทางานอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า เงินหมื่น เงินแสนจากการเป็ นนายหน้ าขายของออนไลน์นี ้ไม่ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอน ครับ และหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถทาเงินออนไลน์ได้ จริง เหมือนคนไทยหลายๆคนที่ทาได้ วัชระ มณีศรี 9 ก.พ. 2557 Fb: https://www.facebook.com/watchara.manisri Email: onwatchara@gmail.com Website: http://ewritor.com

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า28


ผลงานอืน่ ๆของผม eBook ที่จะสอนคุณเขียนบทความรี วิวแบบละเลียดยิบ และสร้ าง บทความ SEO ที่สามารถทาเงินได้ จาก Affiliate ไทยได้ จริ ง จ่ายจริ ง ด้ วยเนื ้อหาที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง เนื ้อหาอัด แน่นด้ วยเทคนิคการเขียนบทความ ตังแต่ ้ การตังชื ้ ่อบทความให้ โดนใจ เริ่มต้ นเขียนอย่างไร เนื ้อหาที่ต้องเขียนและมีอยู่ในบทความรี วิว พร้ อม ทังเทคนิ ้ คการปรับแต่งบทความให้ มีผลทาง SEO พร้ อมเรี ยนรู้เทคนิค การเลือกสินค้ าเพื่อนามาโปรโมท แนวทางการสร้ างและโปรโมทเนื ้อหา ของคุณ eBook เล่มนี ้จะสอนคุณให้ สามารถเป็ นนักเขียนออนไลน์ที่สามารทาเงินออนไลน์ได้ จริง..!! ชื่อ : Make Money Online From Thai Affiliate – ทาเงินออนไลน์ ได้ จริงจาก Affiliate ไทย รายละเอียด : เรี ยนรู้ เทคนิคทาเงินออนไลน์ด้วยการเขียนบทความรี วิว ผู้เผยแพร่ โฆษณาออนไลน์ ผ่าน Affiliate ไทย ที่สามารถทาเงินได้ จริง จากประสบการณ์ของผู้เขียน สัง่ ซื ้อหรื อา่ นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ewritor.com

ทำเงินออนไลน์ได้จริ งจำก Lazada Affiliate © Watchara Manisri

หน้ า29

Make money with lazada affiliate  

ชื่อ : ทำเงินออนไลน์ได้จริงจาก Lazada Affiliate รายละเอียด : eBook ที่จะสอนคุณทำเงินออนไลน์จาก Amazon เมืองไทย Lazada.co.th ทำได้จริง แฉทุกเ...

Make money with lazada affiliate  

ชื่อ : ทำเงินออนไลน์ได้จริงจาก Lazada Affiliate รายละเอียด : eBook ที่จะสอนคุณทำเงินออนไลน์จาก Amazon เมืองไทย Lazada.co.th ทำได้จริง แฉทุกเ...

Advertisement