Szentendre Városi Házirend 2019

Page 1

SZENTENDRE VÁROSI HÁZIREND 2019


TARTALOM 3 Polgármesteri köszöntő 4 Ingatlantulajdon kötelezettségei 6 Adó, adómentesség 10 Parkolás, behajtás, közlekedés 14 Állattartás 18 Zöldfelület-kezelés 20 Hulladékszállítás 24 Szelektív gyűjtés, lomtalanítás 27 Égetés és komposztálás 29 Zajjal járó tevékenységek és közterület-használat 32 Reklámhordozók elhelyezése 34 Városi ügyfélszolgálat

2


Kedves Szentendreiek! József Attila gyönyörű képességünknek nevezte a rendet, én pedig felelősségteljes kötelességünknek tekintem.

„Otthonunk és büszkeségünk Szentendre” Akkor lesz valóban otthonunk, és akkor lehetünk valóban büszkék városunkra, ha mi, itt lakók mindannyian, közösen teszünk érte. Teszünk azért, hogy szép, rendezett és tiszta legyen, védjük és gyarapítjuk a meglévő természeti és környezeti értékeket, és az egymás mellett élés szabályait betartva élünk benne. A korábbi évek gyakorlatát követve, idén is egy kiadványban gyűjtöttük és foglaltuk össze mindazokat a városi élettel kapcsolatos normákat és szabályokat, amelyek betartására kérjük a szentendrei polgárokat. A-Z-ig, azaz az adózástól a zöldjavak begyűjtéséig minden témát felölel ez a füzet, részletes információkat, tudnivalókat fog össze a városi lét minden területéről. Egészen friss információkkal is szolgálunk, például a korlátozott forgalmú (súlykorlátozással védett) övezetekbe történő behajtásra vonatkozó módosított szabályozásról, illetve a szemétszállítás és hulladékkezelés rendjéről. Legyünk mindannyian figyelmes, fegyelmezett, felelősségteljes és gondos gazdái - saját ingatlanjainkon túl - gyönyörű városunknak is! Köszönettel: Verseghi-Nagy Miklós polgármester

3


MILYEN KÖTELEZETTSÉGEKKEL JÁR EGY INGATLANTULAJDON?

4


Az ingatlantulajdonosok minden esetben kötelesek gondoskodni...

▶ az ingatlanuk tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, valamint az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú út vagy földút közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv* gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről; ▶ az előző pontban meghatározott közterületen található nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; ▶ magánutak gondozásáról, karbantartásáról, tisztán tartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, kivéve, ha az önkormányzat ezen feladatok ellátását átvállalja; ▶ az ingatlanról a közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyeséséről.

*az ingatlan oldalhatárai előtti járda, az ingatlan és a járda, valamint a járda és az úttest közötti terület

5


ADÓ, ADÓMENTESSÉG

6


A különböző adónemek mértékét és előírásait a www.szentendre.hu oldalon is elérhető, helyi adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza ugyanúgy, mint ahogy a legfontosabb adókedvezményeket is. Ezek közül most álljanak itt a legfontosabbak. Építményadó Amennyiben lakóházához, üdülőjéhez garázs vagy kiegészítő építmény tartozik, akkor ezek mentesek az adó alól. Ha gáz-, út-, szennyvízcsatorna-társulásban vagy játszótérépítési, -felújítási társulásban beruházást hajt végre, illetve ilyen beruházás céljára közvetlen befizetést teljesít, akkor a rendeletben meghatározott összeghatárig kedvezmény jár Önnek az adóból. Magánszemélyek kommunális adója Ha gáz-, út-, szennyvízcsatorna-társulásban vagy játszótérépítési, -felújítási társulásban beruházást hajt végre, illetve ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor Önnek szintén kedvezmény jár az adófizetés során, a rendeletben meghatározott összeg erejéig. 2016. január 1-től adómentes a hatályos helyi építési szabályzatban kötelező szabályozási elemmel - szabályozási vonallal - érintett közlekedési terület létrehozása érdekében telekalakítással kialakított, a közforgalom számára megnyitott, továbbá a közforgalom elől elzárt magánút. Idegenforgalmi adó Nem kell idegenforgalmi adót fizetni azoknak, akik magánszemélyként nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshelynek minősített, és akként nyilvántartásba vett létesítményben szállnak meg a városban (turistaház, munkás- és vendégszállás, kollégium stb. - lásd vonatkozó kormányrendelet). Telekadó 2016. január 1-től adómentes a hatályos helyi építési szabályzatban kötelező szabályozási elemmel - szabályozási vonallal - érintett közlekedési terület létrehozása érdekében telekalakítással kialakított, a közforgalom számára megnyitott, továbbá a közforgalom elől elzárt magánút. Talajterhelési díj Ha Ön olyan helyen rendelkezik ingatlannal, ahol műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna, és arra szabályszerűen rákötött, vagy olyan helyen, ahol nincs kiépítve a közcsatorna, akkor Önnek nincs talajterhelési díjfizetési kötelezettsége.

7


ADÓNEM

ADÓKÖTELES

Építményadó

Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

Reklámhordozók építményadója

Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó

Magánszemélyek kommunális adója

Az önkormányzat illetékességi területén lévő, magánszemély tulajdonában álló telek, illetve a nem magánszemély tulajdonában álló lakás lakásbérleti jogviszonya

Idegenforgalmi adó

A nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött legalább egy vendégéjszaka

Helyi iparűzési adó

Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység

Telekadó

Az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem magánszemély tulajdonában álló telek

Talajterhelési díj

Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá

Gépjárműadó

Az önkormányzat illetékességi területén lakóhel�lyel, székhellyel rendelkező személyek tulajdonában lévő gépjárművek

8


MÉRTÉKE

HATÁRIDŐ

Nem lakás célú építményeknél: 1.290 Ft/m2 vagy 235 Ft/m2, illetve 610 Ft/m2 Gazdasági épületeknél: 1.165 Ft/m2 Lakás célú építményeknél: 300 Ft/m2 Üdülőnél 1.350 Ft/m2

I. félév: március 15. II. félév: szeptember 15.

12.000 Ft/m2/év

I. félév: március 15. II. félév: szeptember 15.

17.240 Ft/év

I. félév: március 15. II. félév: szeptember 15.

420 Ft/éjszaka/fő

Az adott hónapot követő hónap 15. napja

Állandó iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a; ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft

március 15., május 31., szeptember 15., december 20.

A telek vagy telekrész m2-ben számított területe után: 200 Ft/m2

I. félév: március 15. II. félév: szeptember 15.

Fogyasztott vízmennyiség után: 3.600 Ft/m3

március 31.

A gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben: 345 Ft/KW, a gyártás évét követő 4-7. naptári évben: 300 Ft/KW, 8-11. naptári évben: 230 Ft/KW, 12-15. naptári évben: 185 Ft/KW, 16. naptári évben, valamint az azt követő naptári években: 140 Ft/KW

I. félév: március 15. II. félév: szeptember 15. 9


PARKOLÁS, BEHAJTÁS, KÖZLEKEDÉS

10


Szentendre parkolási és behajtási rendjét önkormányzati rendelet szabályozza, amely a városi honlapon részletesen olvasható. Itt csak a legfontosabb szabályokat emeltük ki.

Szentendreiként parkolna? Minden Szentendrén adózott személygépjármű ingyenesen parkolhat a város I. és II. parkolási zónájában, amennyiben a tulajdonosnak/üzembetartónak nincs 1000 Ft-ot meghaladó köztartozása és/vagy lezárt adóév tekintetében 1000 Ft-ot meghaladó késedelmi pótlék tartozása a helyi adónyilvántartásban. A III. zóna azonban kiemelt turisztikai övezet (pl. Duna korzó), ahol a parkolásért mindenkinek fizetnie kell. Hogyan parkolhat ingyen? Ha nincs köztartozása a helyi adónyilvántartásban, akkor semmi teendője sincs: ingyen parkolhat, ha az erről szóló tájékoztató levelet megkapta. Jogosultságát a parkolási társaság a rendszáma alapján ellenőrzi. Év közben vásárolt személygépjárművet? Ez esetben az ingyenes parkoláshoz váltson ki matricát és ragassza fel azt a szélvédőre! A parkolási matrica az Adóirodán vehető át a forgalmi engedély bemutatása után. Azok, akik korábban nem rendelkeztek személygépjárművel vagy köztartozásuk van, a tartozás kiegyenlítése után 1000 Ft igazgatási díj befizetése ellenében kaphatnak ingyenes parkolásra jogosító matricát.

JÓ TUDNI! Az ingyenes parkolásra jogosultak minden év márciusában, illetve szeptemberében tájékoztatást kapnak arról, hogy mely rendszámú személygépjárműveikkel parkolhatnak ingyen, illetve tájékoztatást kapnak azok is, akik köztartozás miatt erre nem jogosultak.

Hogyan parkoljanak a városban a NEM szentendreiek? A városban élő vagy dolgozó, de nem ide adózó személyek számára lehetőség van havi, féléves vagy éves parkolóbérlet megvásárlására is, számos kategóriában: lakossági, munkavállalói, egészségügyi, különböző zónabérletek stb. A Városi Ügyfélszolgálaton munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő megoldást.

11


BEHAJTÁS VÉDETT ÉS KORLÁTOZOTT ÖVEZETBE Az önkormányzat 2019. április 1-től Szentendre teljes területén a tehergépjárművekre vonatkozó új forgalmi rendet vezetett be. A jóváhagyott forgalmi rend szerint egyes utcák 3,5 tonna korlátozott forgalmú övezetbe tartoznak (ilyenek a 11-es számú főút – Rózsa utca – vasúti sínek által határolt terület; a 11-es számú főút – Telep utca – Pannónia utca által határolt terület; a Duna korzó – Ady Endre út – 11-es számú főút által határolt terület; az Ady Endre úttól északra fekvő, a 11-es számú főút és a Duna között található, lakó-pihenő övezeten kívüli utcák), a város egyéb lakott területei pedig 12 tonna korlátozott forgalmú övezetbe tartoznak (ilyenek a 11-es számú főúttól nyugatra található lakott területek). Ez azt jelenti, hogy az ezen korlátozást meghaladó össztömegű járművekkel az övezet területére kizárólag engedéllyel lehet behajtani. A számozott főutak (11-es út, Sztaravodai út, Szentlászlói út) nem esnek korlátozás alá (azokról az önkormányzat nem is dönthet) és nem érintettek a súlykorlátozással az ipari területek sem (pl. Rózsa utca, Kőzúzó utca, Ipar utca). 12


A 2019. április 1-jén hatályba lépett, Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019 (I.22.) önkormányzati rendelet rögzíti a behajtás szabályait és díját, valamint az ügyintézés módját, melyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók röviden a következők: ▶ minden kérelem online felületen benyújtható az alábbi linken: www.ugyfelablak.szentendre.hu ▶ a kérelmező és a jármű adatainak megadásán kívül nincs szükség további dokumentáció csatolására ▶ a súlykorláttal érintett területek esetén a belvárosban 7,5 tonna, az egyéb területeken 20 tonna össztömeghatárig – azon utak kivételével, amelyek fizikai állapotuk miatt ennél kisebb terhelést bírnak csak el – a behajtási engedélyek egyszerűsített, gyors eljárásban kerülnek kiadásra, amely az egész zónára érvényes lesz ▶ egyéb esetben 3 munkanapon belül bíráljuk el a kérelmeket és egyedi útvonalat határozunk meg ▶ a Belváros védett övezeteibe („mindkét irányból behajtani tilos - kivéve engedéllyel” táblákkal szabályozott terület) történő behajtás esetén 5 munkanap alatt készül el az egyedi útvonalat tartalmazó hozzájárulás ▶ a napi díjak a korábbi szabályozáshoz képest kedvezőbbek lettek és lehetőség van kedvezményesen akár éves hozzájárulás kiváltására is

13


ÁLLATTARTÁS

14


Kutyát tart? Akkor Önnek - az eb azonosítására szolgáló mikrochip beültetése után - bejelentési kötelezettsége van az önkormányzati elektronikus ebnyilvántartásba. Az ehhez szükséges adatlapok elérhetőek a Városi Ügyfélszolgálaton és a város honlapján. Az ebtartásban bekövetkezett változások ugyancsak bejelentéskötelesek. Mulasztás esetén az ebtartó állatvédelmi bírsággal sújtható. Melyek a kertesházi kutyatartás legfontosabb szabályai? Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lennie, hogy azon a kutya kinyúlni, kibújni ne tudjon. Az ebet huzamos ideig megkötni nem szabad. Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A szomszédok pihenését megzavaró kutyaugatás miatt - a hatásköri szabályok szerint - a jegyző előtt birtokvédelmi eljárás vagy a bíróságon birtokper indítható. Hogyan sétáltassuk a kutyát? A Szentendre város közigazgatási területéhez tartozó külterületeken az ebet szabadon engedni tilos (kivéve a vadászkutyát a vadászterületen). A belterületi közterületeken - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - szintén tilos a póráz nélküli sétáltatás. Az ebet mindig olyan hosszúságú pórázon kell vezetni, amely megakadályozza, hogy kárt vagy félelmet okozzon másokban, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb által okozott sérülésekért az ebtartó tartozik felelősséggel. Mi a teendő az eb ürülékével közterületen és magánterületen? Az ebtartó köteles a közterületen az eb által okozott szennyeződést felszedni és az eltávolításhoz szükséges eszközöket magánál tartani. Az ebtartó a magánterületen is köteles az eb ürülékét – legalább naponta egyszer – összeszedni. Hova ne vigyünk állatot? Olyan vendéglátó- és vendégforgalmat lebonyolító helyiségbe, amelynek üzemeltetője ezt nem teszi lehetővé, valamint élelmiszert árusító üzlet, piac, vásárcsarnok területére, óvodába, bölcsődébe, napköziotthonba, iskolába, egészségügyi intézménybe, közfürdő területére, játszótérre, sportpályára és táblával jelzett közparkok területére ebet beengedni, bevinni, tartani, illetve bent tartózkodását tűrni tilos. A fenti tilalmak betartásáról - a közterületek kivételével - a meghatározott intézmény vezetője köteles gondoskodni. Hol van kutyafuttató? Szentendrén a Sziget utca végén kijelölt területen található kutyafuttató. 15


További fontos tudnivalók állattartóknak ▶ Állattartás céljára szolgáló épület csak az építésügyi előírások betartásával létesíthető. Ennek megfelelően az előkertben csak kutyaház helyezhető el, az összes többi esetben viszont csak a lakóépület mögött, annak takarásában épülhet fel építmény - de ott is csak akkor, ha nincs a szomszédos telekre semmiféle nyílása (bővebben lásd: Szentendre Építési Szabályzata). ▶ Ha egy állatkifutó a telekhatáron van, akkor a szomszédos ingatlantól mindenképpen szükséges azt leválasztani: vagy bokrosítással, vagy gyorsan növekvő sövénykerítéssel, vagy az építésügyi előírás szabályainak megfelelő tömör kerítéssel. ▶ Az állattartás céljára szolgáló épületek padozatát minden esetben el kell látni szivárgásmentes szilárd burkolattal (a ló- és tehénistálló padozatát deszkapallók lefektetésével kell megoldani), és a trágyalé elvezetéséről megfelelő lejtésű zárt elfolyóval kell gondoskodni. A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyatárolóban kell tárolni, amelynek vízzáró aljzatúnak kell lennie. A trágyatárolót - jól záródó fedéllel - lezárva kell tartani. ▶ Közterületen - mind külterületen, mind belterületen - tilos állatot legeltetni, etetni, felügyelet nélkül hagyni. Az állattartó köteles megelőzni az állat károsodását és károkozását, a szökés és az eltulajdonítás megakadályozása céljából köteles megteremteni a megfelelő és biztonságos őrzés feltételeit. ▶ Az állattartók kötelesek az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények karbantartásáról, azok környékének folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, valamint a rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni. Ezen felül kötelező érvényű rendelet írja elő számukra az állati bűz áramlásának csökkentése érdekében teendő lépéseket is. ▶ Az elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, vízfolyásba, csatornába, közterületre kitenni. Az elhullott állat tulajdonosa köteles az állat tetemét a gyepmesterrel elszállíttatni, és az elszállítás díját megfizetni.

16

A GYEPMESTER ELÉRHETŐSÉGE: Tolnai József Tel.: +36 20 931 6948 A gyepmesteri telep címe: Szentendre, külterület 0272/3 hrsz (a Szentlászlói út felől közelíthető meg)

Ügyfélfogadási rend: hétfőtől péntekig 9:00 - 13:00-ig (hétvégén egyeztetés alapján)


GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSOK

A gyepmester feladata a gazdátlan vagy gazda nélkül kóborló ebek és macskák befogása és elhelyezése legfeljebb 14 napig, valamint az elhullott tetemek begyűjtése. A gyepmesteri telepre csak a gyepmester által befogott állat kerülhet. Miután a gyepmester átadja a befogott állatot a telepvezetőnek, a továbbiakban ő intézkedik az állat szabályzat szerinti tartásáról és dönt a további sorsáról (kiadás tulajdonosnak, átadás állatvédő egyesületnek stb.). A beteg állatokat minden esetben a gyógyulásukig, illetve maximum 14 napra elkülönítik.

A kiváltás menete: a kutyát állatorvosi igazolás ellenében a telepvezető adja ki a tulajdonosnak, és az állat nyilvántartási lapjára felvezeti a kiadás okát és idejét. A nyilvántartási lap másolatát kérésre a tulajdonos is megkaphatja. Felhívjuk figyelmüket, hogy minden állat kizárólag oltási könyvvel és chippel ellátva kerülhet ki a telepről. (Azaz a chippel korábban nem rendelkező állatok esetén meg kell fizetni a chip behelyezést és regisztrációs költségét, valamint az oltás állatorvos által számlával igazolt díját és az oltási könyv árát is.)

14 A befogott állatot tulajdonosa akár a 14 napon belül is kiválthatja, ha kiegyenlíti a felmerült költségeket (befogási, állatorvosi és tartási díj) valamint a beültetett és regisztrált mikrochip árát. Harapott kutyát csak 14 nap után lehet kiváltani.

Örökbefogadás a helyszínen kitöltött örökbefogadási nyilatkozattal lehetséges. A díja: az örökbefogadás költsége, valamint a chip és a regisztráció díjának összege (amennyiben az állat nem rendelkezett ilyennel).

17


ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS

18


Közterületi ültetések Az ingatlanok előtti vagy egyéb közterületeken fák és növények telepítésére a későbbi problémák (a forgalom akadályozása, építmény veszélyeztetése, légvezeték károsítása) elkerülése érdekében csak a főkertésszel történő egyeztetés után van lehetőség. Fás szárú növények kivágása Mivel városunkban rohamosan csökken a zöldfelületek aránya, ezért azok védelme kiemelt figyelmet élvez. Így a közterületi és a magántulajdont érintő fás szárú növény kivágása is jegyzői engedélyhez kötött (40 cm-nél kisebb törzskörméretű fás szárú növény; valamint, ide nem értve a dió és gesztenye fajokat, 60 cm-nél kisebb törzskörméretű gyümölcsfa kivételével). A jegyző az engedélyt a kivágott fás szárú növény pótlásához kötheti, de a kivágást meg is tilthatja, amennyiben annak indokoltsága nem áll fenn.

Parlagfű-mentesítés Rengeteg ember szenved napjainkban az allergiától, melynek egyik kiváltó oka a parlagfű. A parlagfű levelei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. Leggyakrabban elhanyagolt területek és a nagyberuházások, ipartelepek, utak stb. megbolygatott talajú területein szaporodik el. A parlagfű-mentesítés minden földtulajdonos és földhasználó kötelessége. A törvény szerint az ingatlantulajdonosok kötelesek minden év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbóinak kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. A leghatékonyabb védekezési módszer a kézi gyomlálás, a kaszálás vagy a vegyszeres kezelés. Amennyiben a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget kötelezettségüknek, rájuk bírság szabható ki. A bírság mértéke 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. 19


HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

20


A szentendrei ingatlantulajdonosok kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és hulladékszállítási szerződést kötni, az adatváltozásokat bejelenteni - a szolgáltatás közegészségügyi, köztisztasági jellegéből adódóan. Kommunális hulladék A hulladék gyűjtésére és kihelyezésére a lakótelepek esetében a szolgáltató által biztosított gyűjtőkonténerek, a város egyéb részein pedig az ingatlantulajdonosok tulajdonában lévő gyűjtőedények, illetve a szolgáltató által árusított, speciális zsákok használatával van mód. Az üdülőingatlanok tulajdonosai az április 1. - szeptember 30. közötti időszakban kötelesek a szolgáltatást igénybe venni. Egyéb időszakokban csak külön közszolgáltatási díj fejében, és kizárólag „Városi Szolgáltató NZrt.” feliratú zsákokban helyezhető ki a háztartási hulladék. Zöldhulladék A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mintájára áprilistól novemberig a zöldhulladékot is elszállítja a közszolgáltató a házaktól. A kerti munkákból az év során keletkező biológiailag lebomló zöldhulladékot otthon, elkülönítve kell gyűjteni, majd a megadott napokon az ingatlan elé kihelyezve lehet elszállíttatni a közszolgáltatóval. A házhoz menő zöldhulladékgyűjtést csak természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes hulladékszállítási szerződéssel. A zöldhulladék begyűjtése négyheti ismétlődésben a szelektív gyűjtéssel azonos napokon történik. A gyűjtőjárat által nem bejárt utcák esetén a kukás hulladékszállításnál is működő gyakorlat szerint a zöldhulladékot a gyűjtőjárat útvonalához, a közlekedést nem akadályozva kell kihelyezni. A zöldhulladékot a szállítási napot megelőző napon vagy a szállítási nap reggelén, legkésőbb 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre. A kihelyezett zöldhulladék lehet falevél, levágott fű, kerti nyesedék, amit szállításra alkalmas, bekötözött, áttetsző zsákban kell kihelyezni. A fás szárú növényi hulladékot csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas súlyban és méretben, összekötegelve, rendezett formában lehet kihelyezni, úgy, hogy azzal a forgalmat ne akadályozzuk. A kihelyezett zöld hulladékban nem lehet kő, beton és olyan szilárd összetevő, amely a feldolgozásnál az aprítási és komposztálási folyamatot akadályozza. További részletek és a begyűjtési rendje a szolgáltató honlapján: www.vszzrt.hu Fenyőfabegyűjtés Vége az ünnepnek, leszedték a fát? A karácsonyi időszak után a Városi Szolgáltató NZrt. előre meghirdetett időpontokban a fenyőket ingyenesen elszállítja. 21


TAKARÍT A VÁROS Magyarországon több mint 20 éve ünnepeljük meg a Föld napját. Az esemény és a hozzá kötődő programok célja a környezeti problémákra, a környezet- és természetvédelem fontosságára irányítani a figyelmet. A Föld napjához kapcsolódva Szentendre Város Önkormányzata évről évre több napos városszépítő akciót szervez, melyhez várja a városlakók, intézmények, civil szervezetek és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozását. Teremtsünk magunknak rendezett, tiszta, ápolt és átgondolt környezetet együtt!

Csatlakozzon Ön is hozzánk minden év április utolsó hetében!

Legyen Ön is környezettudatos! Örvendetes, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. hulladékudvarát egyre többen veszik igénybe azok, akiknek nemcsak saját otthonuk, de a tágabb értelemben vett környezetük rendjének és tisztaságának megőrzése is fontos. Ez jó példaként szolgálhat mindenki számára, hogy egyénileg is tehetünk környezetünk tisztaságáért, megóvásáért. Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot! A HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA: hétfőtől péntekig szombatonként 22

7:00 - 15:30 7:00 - 13:00


HULLADÉKUDVAR A Városi Szolgáltató NZrt. telephelyén, a Szabadkai út 9. szám alatt évek óta működő hulladékudvar a hét hat napján áll azon szentendrei lakosok rendelkezésére, akik jogviszonyban állnak a közszolgáltatóval, és a közszolgáltatási díjat megfizették. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük és tároljuk, a veszélyes, illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezését szabályozó előírásoknak megfelelően. A szükséges dokumentáció elkészítése után a hulladékokat további feldolgozásra, hasznosításra továbbítjuk. A különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ennek figyelembevételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel a kirakodást. A szelektív hulladékokat kérjük a városszerte megtalálható szelektív gyűjtőszigeteink valamelyikén elhelyezni, vagy szíveskedjenek a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatást igénybe venni. Speciálisan csak a hulladékudvarban leadható hulladékok: ▶ kiselejtezésre váró elektronikai berendezések, lemerült akkumulátorok, szárazelemek, kiégett izzók, fénycsövek, ▶ tisztító- és mosószeres flakonok, ▶ festékmaradékok, kiürült festékes edények, kiürült nyomtatófesték-kazetták, ▶ fáradt gépjárműolaj, fagyálló folyadék, fel nem használt növényvédő szerek, ▶ konyhai sütőolaj-maradék. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben, és lehetőség szerint az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni. A fentieken kívül lehetőség van a háztartások lomtalanításakor fellelt bútor, ruhanemű, papír- és kartondobozok, hungarocell és egyéb, a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére, valamint kerti nyesedék, illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is előfizetőnként regisztrálva gyűjtjük, és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk (lásd. 25. oldal). Az építési törmelék elhelyezésére külön térítési díj ellenében szintén lehetőség nyílik az udvarunkban. Ez utóbbi szolgáltatást gazdálkodó szervezetek és nem magánszemély ingatlanhasználók is igénybe vehetik. A gördülékeny ügymenet miatt ugyanakkor javasoljuk az előzetes telefonos egyeztetést ilyen esetekben a 0626/816-643-as számon. 23


SZELEKTÍV GYŰJTÉS, LOMTALANÍTÁS

24


SZELEKTÍV GYŰJTÉS A Városi Szolgáltató NZrt. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést végez Szentendre egész területén. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kihelyezhető hulladékok fajtái: ▶ Kötegelve/dobozban kihelyezve: papírhulladék (újságpapír, szórólap stb.) ▶ Áttetsző zsákban (fekete kivételével bármilyen színű): PET palack (ásványvizes, üdítőspalack), tetra pack (gyümölcsleves, tejesdobozok), flakon hulladék (PP, HDPE flakon - samponos, tusfürdős, mosószeres, stb. flakonok), fólia hulladék (szatyrok, fóliák), alumínium italosdoboz hulladék (üdítős, sörösdobozok), ónozott doboz hulladék (konzervdoboz). Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék tisztán, szennyeződéstől (étel- és vegyszermaradékoktól) mentesen helyezendő ki! A szelektív hulladék elszállításához az ingatlantulajdonos köteles a zsákos vagy kötegelt/dobozolt szelektív hulladékot a gyűjtés napján reggel 6 óráig a közterületen, gépjárművel megközelíthető, alkalmas helyen elhelyezni. A begyűjtési rendet a szolgáltató minden évben közzéteszi honlapján: www.vszzrt.hu

LOMTALANÍTÁS A Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt., mint közszolgáltató a Városi Szolgáltató Nzrt. közreműködésével az emúlt évek gyakorlathoz hasonlóan a természetes személy ingatlanhasználók részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást biztosít, oly módon, hogy előzetes egyeztetés alapján ügyfeleink közvetlenül a közszolgáltatónak adják át a lom hulladékot. A maximálisan 2 m3 lom elszállítása iránti igényeket a Városi Ügyfélszolgálaton lehetséges jelezni. Társasházak esetében a maximálisan elhelyezhető lom mennyiség 5 m3. A folyamat ezen esetben is hasonló, csak itt a lakóközösség igényeit egyeztetve, a közös képviselőn keresztül várjuk az ügyfélszolgálaton a megrendeléseket. A lomokat az előzetes időpont-egyeztetést követően, a megbeszélt napon legkésőbb reggel 6 óráig kell kikészíteni. Az apróbb, kis méretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. Az esetleges többletmennyiséget kollégáink kénytelenek a helyszínen hagyni, mely tényt fényképpel igazolva jelzik a Közterület-felügyeletnek. Az ott hagyott hulladék eltakarítása minden esetben a megrendelő feladata, melynek elmaradása szabálysértési eljárást vonhat maga után. 25


Kérjük, lomtalanítás során ne helyezzenek ki... ▶ a háztartásokban naponta képződő vegyes hulladékot; ▶ ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkező hulladékot; ▶ veszélyes hulladékot (festékmaradék, gyógyszer, olaj, fénycső, akkumulátor, stb.); ▶ elektronikai hulladékot; ▶ építési, bontási törmelékeket, ide értve az ablaküveget is; ▶ zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű); ▶ szénport, hamut, földet; ▶ elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot; ▶ gumiabroncsot, gépjárműroncsot és más járműalkatrészeket.

Lomtalanítási igényét a VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATNÁL jelezheti az alábbi elérhetőségeken: Telefon: +36 26 300 407 E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

26


ÉGETÉS ÉS KOMPOSZTÁLÁS

A 2015-ben hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján főszabályként - a helyi szabályozásokban meghatározott kivételekkel - az egész országban tilos a települések belterületén a zöldhulladék (avar és kerti hulladék) égetéssel történő megsemmisítése. A zöldfelületek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet meghatározza többek között azt is, hogy városunk belterületén melyek azok a területek és időszakok, ahol és amikor lehetőség van a zöldhulladék égetésére. A szabályzat szerint saját ingatlanon belül a zöldhulladékot november 1. és május 31. között, péntekenként 9:00 és 19:00 óra között, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehet elégetni: ▶ ha ingatlana a helyi építési szabályzatban meghatározott üdülőterületeken fekszik (kivéve a 11. számú főút és a Duna vonala között fekvő üdülőterületeket); és ▶ ha csak kisebb mennyiségű és komposztálással nem hasznosítható avarról és kerti hulladékról van szó; és ▶ ha a szélmozgás gyenge, az idő száraz. Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes zöld javakat elsősorban helyben történő komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként felhasználni. A nem hasznosított zöldhulladék őszi és tavaszi begyűjtéséről az önkormányzat a VSZ NZrt. útján gondoskodik.

Kérjünk komposztládát! Az évek óta sikeres helyi komposztálási programnak köszönhetően minden év tavaszán, egészen május elejéig díjmentesen igényelhetnek a szentendreiek komposztládát a Városi Ügyfélszolgálatra elküldött jelentkezési lappal. 27


Tilos a háztartási hulladék égetése! A fűtési szezon beálltával sok helyütt tapasztalhatjuk a kéményekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, amelyet esetenként maró bűz kísér. Ez nem más, mint az egyre terjedőben lévő otthoni hulladékégetés egyértelmű jele. Hazánk egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája szinte mindenkit érint, s nemcsak azért, mert majdnem minden településen előfordul, hanem azért is, mert a kéményen távozó légszennyező anyagok messzebbre eljutnak, mint hinnénk. A házi szemét elégetésekor azonban nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az egészséget, hanem a talajba bejutva, a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat. A legnagyobb probléma ezzel, hogy nem ismerjük pontosan az egyes szennyezőanyagok együttes és hosszú távú hatását sem, illetve azt sem tudjuk hány, egyelőre ismeretlen veszélyes vegyület keletkezhet még az égetés során. E szerteágazó probléma megoldásához, és a helyzet javításához szinte valamennyi minisztérium, az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil szervezetek összehangolt, hosszútávú tevékenységére van szükség. A környezeti és higiénés károk mellett számolnunk kell ráadásul egy komoly pénzügyi kockázattal is, mivel a tüzelőberendezéseink nem alkalmasak a hulladékanyagok elégetésére, így, ha ezekkel próbálunk fűteni, tönkretesszük azokat és a kéményeinket is, amelyek javítása bizony nagyon költséges. Ráadásul az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogunk egyik leglényegesebb eleme a tiszta levegőhöz való jog.

Fontos! Ha szemétégetést tapasztalunk, először próbáljuk meg személyesen meggyőzni az elkövetőt, hogy hagyjon fel környezetkárosító tevékenységével. Ha a jó szándék és a tenni akarás nem segít, akkor a területileg illetékes tűzoltósághoz, vagy - amennyiben nem magánszemély égeti a hulladékot - a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12., kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu) írjunk levelet. 28


ZAJJAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT

29


Szentendre városa a lakosok nyugalma és pihenése érdekében helyi zajvédelmi szabályokat hozott létre a közterületi rendezvényeken hangosító berendezések alkalmazására, magánszemélyek háztartási tevékenységeire, valamint a mozgó zajforrások üzemeltetésére. ▶ Szentendre város közigazgatási területén a nappali időszakban az egy órát meghaladó időtartamú, illetve az éjszakai (22:00 és 06:00 óra közötti) időszakban bármilyen időtartamú közterületi rendezvény során hangosító berendezést és mozgó zajforrást üzemeltetni, illetve élőzenét, műsort szolgáltatni kizárólag a polgármester engedélye alapján, az országos zajvédelmi határértékek betartásával szabad. ▶ Zajjal járó háztartási tevékenységet, valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos munkavégzést (pl. motoros fakivágás, kerti gépek használata stb.) hétköznapokon 08:00-tól 19:00-ig, hétvégenként és munkaszüneti napokon pedig 09:00-12:00 és 15:00 és 19:00 óra között lehet csak folytatni. Ezen időszakokon kívül szigorúan tilos, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést. ▶ A város területén 2018. január 23-tól mozgó zajforrást vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezést tilos üzemeltetni. ▶ Közterületet rendeltetésétől eltérően használni csak közterülethasználati engedély birtokában lehet. Az erre irányuló kérelmeket a gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikusan (e-papíron), magánszemélyek a központi iktatóban vagy a Városi Ügyfélszolgálaton nyújthatják be. Aki engedély nélkül vagy attól eltérően használ közterületet, az közigazgatási bírsággal sújtható. ▶ Közterületen tilos alkoholt fogyasztani, valamint koldulni, kéregetni. ▶ A november 1. - március 15-ig tartó időszakban fedetlen kerthelyiség vagy vendéglátó terasz üzemeltetésére és azokon vendéglátást kiegészítő berendezés kihelyezésére napjegy vásárlásával is jogsultságot szerezhet az, aki ugyanilyen típusú közterület-használatra korábban már rendelkezett engedéllyel. 30


Útfelbontások Közterületek, közutak és azok tartozékainak bontása, létesítése, valamint nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közterület, közút kezelőjének hozzájárulását kell kérni, amely szerv a hozzájárulásában meghatározza a fizetendő díjat és a helyreállítás feltételeit is. Aki hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez ilyen tevékenységet, az bírsággal sújtható. Roncsautó elszállítása Üzemképtelen vagy érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjárműveket a közterületeken tárolni tilos. Ha ilyen gépjárművet észlelnek a városi rendészek, a jogszabályban előírt határidő letelte után, a tulajdonos vagy az üzembentartó értesítése mellett a gépjárművet elszállíttatják. Az elszállított gépjárművekről a város hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás: www.szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/ kozterulettel-kapcsolatos-ugyek

31


REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSE

32


Reklámok, plakátok - gazdasági reklámozás Elhelyezésüket alapvetően a településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. tv.), valamint az ennek a végrehajtásáról szóló, reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendelet (104/2017. (IV.28.) kr.), és az önkormányzat településképi rendelete szabályozza. Reklám közzététele, valamint reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag a közterületeken, köztulajdonban álló ingatlanon engedélyezhető és kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges (utasváró, kioszk, valamint egyes információs célú berendezés igénybevételével). Nem kell ugyanakkor engedélyt kérni a plakát, falragasz elhelyezésére, ha az az erre kijelölt helyen történik - pl. városi plakátozási célú hirdetőtáblákon. Hirdetőberendezések, hirdetmények A hirdetőberendezéseken gazdasági reklám nem helyezhető el, kivéve az ingatlanban működő saját tevékenység, vállalkozás, üzlet reklámja. Elhelyezésük minden esetben csak az épülethez, környezethez illeszkedő kialakítással lehetséges. Ingatlanonként, illetve amennyiben az ingatlanban több önálló rendeltetési egység van (lakás vagy gazdasági vállalkozás), egységenként az alábbiak helyezhetők el: ▶ egy legfeljebb 1 m2 felületnagyságú hirdetőberendezés, amely legfeljebb 1 m2 felületnagyságú térbeli vagy festett betűkből álló felirat is lehet, továbbá egy maximum 40x60 cm méretű hirdetőberendezés, ▶ egy cégér, és ▶ egy legfeljebb 70x100 cm méretű ideiglenes vagy időszakos jellegű hirdetés (pl. ELADÓ tábla, garázsvásár, akciók). Belvárosban a homlokzat felületének arányában további méretkorláttal, a főutak mentén és a gazdasági területeken a homlokzat felületéhez arányosított engedménnyel lehet hirdetőberendezést kihelyezni. További általános tudnivalók A belvárosi történelmi mag területén belül minden reklámhordozót vagy reklámhordozó- és hirdetőberendezést egységes koncepció mentén és a terület védett településképi jellegéhez igazodóan kell kialakítani. Villogó, futófényes, változó színű világító berendezés, illetve megvilágítás nem alkalmazható. Fényfüzér, vonalszerű fényreklám az adventi időszak kivételével nem helyezhető el. Termékről, ételről készült fényképfelvétel nem jeleníthető meg, és molinószerű hirdetőberendezés nem helyezhető el. 33


Az összes reklámhordozó-elhelyezés településképileg bejelentésköteles ▶ a városképi szempontból kiemelt zónákban (11. sz. út mentén, a belvárosban és a Bükkös patak menti területeken), ▶ illetve 1 m2 fölötti méret esetén. A reklámhordozó elhelyezéséhez az ingatlan tulajdonosának minden esetben szükséges az engedélye. Továbbá a reklámhordozók tulajdonosai kötelesek... ▶ a plakátok és környezetük karbantartásáról folyamatosan gondoskodni, ▶ az idejétmúlt, tönkrement vagy lejárt engedélyű reklámhordozókat rendbe hozni vagy eltávolítani. A közterület-használat feltételeiről a Hatósági Iroda tud felvilágosítást adni, míg a településképi bejelentési eljárás kapcsán bővebb tájékoztatásért a Főépítészi Kabinethez lehet fordulni. Az eljárási illetékkel benyújtható kérelem beadása előtt minden esetben javasolt egy városképi konzultáció.

A VÁROS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN INTÉZHETŐ ÜGYEK ▶ behajtási és parkolási engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás, kérelem nyomtatvány átvétele és leadása, ▶ téli vendéglátó kitelepülésekkel kapcsolatos ügyintézés, ▶ közterületfenntartással, köztisztasággal, hulladékgazdálkodással, távhőszolgáltatással és városüzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, ▶ tájékoztatás a kiadó és bérelhető ingatlanokról, ▶ önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos szerződéshosszabbítási és részletfizetési, illetve karbantartási igények bejelentése, ▶ önkormányzati felelősségi kárral kapcsolatos bejelentések ügyintézése, ▶ VSZ NZrt. pénztár Ezeken felül a várossal kapcsolatos bárminemű bejelentés, kérés, észrevétel kezelése, beleértve a más szolgáltatók hatáskörébe tartozó ügyeket is (pl.: DMRV Zrt., ELMŰ, Magyar Közút NZrt. stb.). 34


VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu Telefonszám: +36 26 300 407 Ügyfélfogadási rend: hétfő kedd-csüt. péntek

8:00 - 20:00 8:00 - 16:00 8:00 - 13:00

IMPRESSZUM Kiadta: Szentendre Város Önkormányzata, 2019. április Felelős kiadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester Nyomda: PharmaPress Kft. Készült 12.000 példányban. Grafikai és szerkesztési munkák: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, KA Fotók: Szentendre és Térsége TDM, Envanto Elements 35


VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2000 Szentendre, Duna korzó 25. ugyfelszolgalat@szentendre.hu +36 26 300 407 www.szentendre.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.