پرونده‌های قضایی سلبریتی‌ها

Page 1

‫پرونده های سلبریتی (بازیگران و فوتبالیست ها )‬ ‫ردیف‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫کالسه‬

‫‪1‬‬

‫سجاد افشاریان‬

‫‪3/0101352‬ب‬

‫‪2‬‬

‫محمدعلی شادمان‬

‫‪3‬‬

‫محمدرضا هدایتی‬

‫‪3/0101312‬ب‬

‫‪4‬‬

‫کتایون ریاحی‬

‫‪3/0100938‬ب‬

‫‪5‬‬

‫بابک احمدی‬

‫‪3/0100536‬ب‬

‫‪6‬‬

‫سیما تیرانداز‬

‫‪3/0101314‬ب‬

‫نوع اتهام‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬

‫‪3/0101316‬ب‬

‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬

‫آخرین وضعیت‬ ‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‬ ‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‬ ‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‪.‬‬

‫‪ -1‬اجتماع و تبانی به قصد‬ ‫ارتکاب جرم علیه امنیت‬ ‫کشور‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬

‫‪ -2‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬

‫جمهوری اسالمی ایران‬

‫گردید‪.‬‬

‫‪ -3‬تشویق نمودن مردم به‬ ‫فساد با کشف حجاب‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‪.‬‬

‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬

‫گردید‬

‫‪1‬‬


‫علیه امنیت کشور‬ ‫‪ -1‬اجتماع و تبانی به قصد‬ ‫ارتکاب جرم علیه امنیت کشور‬

‫‪7‬‬

‫هنگامه قاضیانی‬

‫‪1/0100808‬ب‬

‫‪8‬‬

‫محمود شهریاری‬

‫‪1/0100235‬ب‬

‫‪9‬‬

‫میترا حجار‬

‫‪3/0101313‬ب‬

‫‪10‬‬

‫ترانه علیدوستی‬

‫‪3/0101561‬ب‬

‫‪11‬‬

‫هما( پانته آ بهرام)‬

‫‪2/0101851‬ب‬

‫‪12‬‬

‫مجتبی فالحی‬

‫‪3/0101187‬ب‬

‫‪13‬‬

‫امیر مقاره‬

‫‪4/0101561‬ب‬

‫‪14‬‬

‫الناز شاکر دوست‬

‫‪2/0101848‬ب‬

‫‪15‬‬

‫مهران مدیری‬

‫‪3/0101462‬ب‬

‫‪16‬‬

‫فاطمه معتمد آریا‬

‫‪3/0100923‬ب‬

‫‪ -2‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ -3‬تشویق‬ ‫نمودن مردم به فساد با کشف‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‪.‬‬

‫حجاب‬

‫‪-1‬اجتماع و تبانی به قصد‬ ‫اقدام علیه امنیت کشور‪-2 .‬‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-3‬‬

‫گردید‬

‫نشر اکاذیب از طریق رسانه‬ ‫‪-1‬اجتماع و تبانی به قصد‬ ‫اقدام علیه امنیت کشور‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‬ ‫متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد‬

‫‪-1‬اجتماع و تبانی به قصد‬

‫گردیدو در تاریخ ‪ 1401/11/03‬با صدور‬

‫اقدام علیه امنیت کشور‬

‫قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به‬ ‫دادگاه انقالب اسالمی ارسال گردید‪.‬‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫تعقیب گردید‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫گردید‪.‬‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫متهم احضار و پس از تحقیقات منتهی به‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫صدور قرار منع تعقیب گردید‬

‫‪-1‬اجتماع و تبانی به قصد‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی‬

‫اقدام علیه امنیت کشور‬

‫تعقیب گردید‬

‫‪-1‬نشر اکاذیب‬ ‫‪-2‬اخالل در نظم و آسایش‬ ‫عمومی‬ ‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫‪2‬‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب‬ ‫گردید‬ ‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬


‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‬

‫‪17‬‬

‫نوید محمدزاده‬

‫‪2/0101847‬ب‬

‫‪18‬‬

‫حامد صابری بهداد‬

‫‪3/0101477‬ب‬

‫‪19‬‬

‫هدیه تهرانی‬

‫‪3/0100975‬ب‬

‫‪20‬‬

‫شهره قمرپور‬

‫‪3/0101620‬ب‬

‫‪21‬‬

‫نیکی کریمی‬

‫‪2/0101849‬ب‬

‫‪22‬‬

‫آزاده صمدی‬

‫‪3/0101627‬ب‬

‫‪23‬‬

‫مهتاب نصیرپور‬

‫‪3/0101625‬ب‬

‫‪24‬‬

‫پرویز پرستویی‬

‫‪2/0101850‬ب‬

‫‪25‬‬

‫وریا غفوی‬

‫‪1/0100384‬ب‬

‫‪26‬‬

‫حسین ماهینی‬

‫‪1/0100383‬ب‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫تعقیب گردید‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫منع تعقیب صادر گردید‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬

‫گردید‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬

‫قرار منع تعقیب صادر گردید‬

‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب‬

‫مقدس‬

‫گردید‬

‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫نامبرده با قرار قبولی کفالت آزاد و پرونده‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬

‫با صدور قرار جلب به دادرسی و‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬

‫علیه امنیت کشور‬

‫گردیده است‬

‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫نامبرده با قرار قبولی وثیقه آزاد و پرونده با‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬

‫صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬

‫به دادگاه انقالب ارسال گردیده است‬

‫علیه امنیت کشور‬ ‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬

‫تعقیب گردید‬

‫علیه امنیت کشور‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬

‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬

‫گردید‪.‬‬

‫علیه امنیت کشور‬

‫‪27‬‬

‫استقالل)‬

‫مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫عارف غالمی‬ ‫(فوتبالیست تیم‬

‫فعالیت تبلیغی علیه نظام‬

‫‪3/0101375‬ب‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫‪3‬‬

‫پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و‬ ‫کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫پرونده در جریان رسیدگی در شعبه سوم‬ ‫بازپرسی می باشد‬


‫علیه امنیت کشور‬ ‫‪-1‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‬ ‫‪29‬‬

‫علی دایی‬ ‫(فوتبالیست)‬

‫مقدس جمهوری اسالمی ‪-2‬‬ ‫‪1/0101080‬ب‬

‫اجتماع و تبانی به قصد اقدام‬ ‫علیه امنیت کشور‬

‫‪4‬‬

‫پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب‬ ‫گردید‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.